Informačné listy predmetov
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technické materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo (Jednoodborové štúdium, inžiniersky II. st., denná forma)
Garantuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: 1
Zabezpečuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Forma výučby: Seminár / PrednáškaOdporúčaný rozsah výučby ( v
hodinách ): Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Odovzdanie projektu podľa zadania
Anotácia:
Predmet sa zaoberá rôznymi typmi technických materiálov. Novo-vyvinutými materiálmi, ich technológiou
výroby a použiteľnosťou. Jedná sa technický materiál o jeho rola v inžinierskych návrhoch pre technické
objekty.
Cieľ: zoznámiť komplexne študentov s materiálmi v technickej praxi a ich charakteristikami
Stručná osnova predmetu:
1. Základné skupiny technických materiálov, ich charakteristiky a vlastnosti
2. Vývoj, výroba a uplatnenie na trhu
3. Moderná technológia hutníctva železa v oceli
4. Žiaruvzdorné a žiarupevné materiály. Podstata žiarupevnosti, tečenie
5. Vysokopevné materiály pre letecký priemysel
6. Vysokolegované ocele, superzliatiny
7. Materiály s tvarovou pamäťou
8. Konštrukčné materiály, nástrojové materiály
9. Prášková metalurgia a technická keramika
10. Ľahké kovy a ich zliatiny, Al a ich zliatiny (Mg, Ti a ich zliatiny)
11. Využitie čistých kovov v technike
12. Materiály pre elektrotechniku
13. Biomateriály a materiály využité v medicíne
Literatúra:
1. Janovec, J. a kol.: Perspektivní materiály. Praha: Vydavetelství ČVUT, Praha 2008.
2. Ptáčik, L.: Nauka o materiálech. II. Brno: CERM, 1999.
3. Internetové stránky a normy ISO, STN, EN
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Výpočtové modelovanie v materiálovom inžinierstve I
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: prof. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Počet kreditov:
predmetu:
laboratórne cvičenia
5
ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0/3
Za obdobie štúdia: 13/0/39
Podmieňujúce predmety:
Metóda konečných prvkov I, II . Numerická matematika.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je ukázať praktické aspekty modelovania v MKP. Pozornosť je sústredená na modelovanie
lineárnych problémov staticky a dynamicky zaťažených konštrukcií zložených z prútových, nosníkových,
telesových a škrupinových prvkov. Modelovanie rôzných štruktúr materiálu v programe COSMOS M a ADINE.
Stručná osnova predmetu:
Obsah:
•
•
•
•
•
Modelovanie MKP a všeobecné úvahy. Všeobecný postprocessing. Typy konečných prvkov (rovinná
napätosť, rovninná deformácia, osovosymetrické telesá).
3D konečné prvky. Dosky, škrupiny a telesá. Materialové vlastností: Izotropické, orthotropicé,
anizotropické.
Statické a geometrické okrajové podmienky. Symetria a antisymetria. Tvorba modelu. Objemové
modelovanie a priame generovanie.
Boolovské operácie. Atribúty prvkov. Importovanie objemových modelov z CAD systémov.
Prutové a nosníkové prvky. Vstupné údaje. Postprocesing. Analýza
2D konštrukcií.
Špeciálne prvky. Prvky lomovej mechaniky. Koncentrácia napätí.Dynamická analýza konštrukcií.
Harmonická a prechodová analýza. Analýza konštrukcií s tlmením.
Literatúra:
1. Spyrakos, C.C.: Finite Element Modeling Engineering Practice. Algor, Inc., 1994.
2. Kolář, V.- Němec, V.- Kanický, V.: FEM Princípy a praxe Metódy konečných prvků. Computer Press Brno
1997.
3. Žmindák, M. - Grajciar, I.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov. Žilina, 2002(bude
publikované).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Polymérne materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Ing. Vladimíra Tomanová
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/3
Za obdobie štúdia:
26/13/39
Počet kreditov:
7
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
protokoly z laboraórnych cvičení, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky o polyméroch, ich spôsoboch prípravy a vlastnostiach.
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické základy makromolekulovej chémie, resp. chémie polymérov.
2. Mechanizmus, kinetika, štruktúra polymérov.
3. Klasifikácia polymerizácii.
4. Radikálové, iónové a koordinačné polymerizácie.
5. Metatézna polymerizácia a biopolymerizácia.
6. Kopolymerizácia a kopolyméry, kopolymerizačné parametre, ich stanovenie.
7. Spôsoby syntézy priemyselne významných polymérov.
8. Syntéza polymérov a kopolymérov stupňovitým mechanizmom.
9. Anorganické polyméry a chemické reakcie polymérov.
10. Stanovenie mólových hmotností makromolekulových látok.
11. Mechanické vlastnosti polymérov.
12. Rozpustnosť polymérov, rozpúšťanie polymérov.
13. Kinetické predpoklady syntézy polymérnych materiálov.
Literatúra:
Vohlídal J.: Makromolekulární chemie. Karolinum Praha, 1995.
Chrástová V., Borsig E.: Makromolekulová chémia. STU Bratislava, 1996.
Olšovský M., Macho V.: Základy chémie polymérov. TnUAD Trenčín, 2008.
Olšovský M., Vajdová J.: Laboratórne cvičenia z chémie polymérov. TnUAD Trenčín, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Experimentálne metódy materiálových charakteristík
Študijný program: Materiálové inžinierstvo (Jednoodborové štúdium, inžiniersky II. st., denná forma)
Garantuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: 1
Zabezpečuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Forma výučby: Seminár / PrednáškaOdporúčaný rozsah výučby ( v
hodinách ): Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Odovzdanie projketu podľa zadania
Anotácia:
Predmet sa zoberá vysvetlením procesov a javov v materiáli pri získavaní materiálových charakteristík.
Pozornosť je venovaná aj degradačným procesom, t. j. porušovanie materiálu.
Cieľ predmetu:
Zoznámiť študentov sa materiálovými charakteristikami, ktoré budú slúžiť na ďalšie použitie
Stručná osnova predmetu: 1. Definícia materiálových vlastnosti. 2. Základné mechanické vlastnosti. 3.
Metalografická analýza makroštruktúry a mikroštruktúry. 4. Deformačne – napäťové stavy v štruktúre a ich
hodnotenie. 5. Stanovenie materiálových charakteristík pre rôzne typy materiálov. 6. Materiálové
charakteristiky ako vstupy do výpočtového modelovania. 7. Stanovenie krehkolomových charakteristík lomovej
mechaniky. Výpočet kritického rozmeru defektu. 8. Kontrola použitia materiálu na konkrétne aplikácie
v prevádzke. 9. Materiálové vlastnosti keramiky v priebehu jej výroby. 10. Vplyv deformačne - napäťových
stavov v štruktúre kovových materiálov. 11. Životnosť konštrukčných prvkov bez primárnej trhliny.
12.Životnosť konštrukčných prvkov s primárnou trhlinou. 13. Vplyv kvality merania na výsledne materiálové
vlastnosti. 14. Odozva štruktúry na charakteristiku materiálových vlastností
Literatúra:
Macek, K. a kol.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavetelství ČVUT v Praze,
2008.
Brumovský, M.: Materials used for the design and construction of WWER coments. INR 2006.
Meisner, B. – Zilvar, V.: Fyzika polymerů – Struktura a vlastnosti polymerních materiálu. Praha SNTL 1987.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Aplikovaná anorganická chémia v materiálovom inžinierstve
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
ZS
Týždenne 2/1/0
Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety
Priemyselná anorganická chémia
prednáška
Počet kreditov:
26/13/0
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
skúška
Cieľ predmetu:
Zoznámiť sa so štruktúrou a vlastnosťami priemyselne významných anorganických látok a ich aplikáciami
v materiáloch
Stručná osnova predmetu:
1. Elektrónová štruktúra materiálov
2. Chemické väzby v materiáloch
3. Kryštálová štruktúra materiálov
4. Elektrické, magnetické, optické a termické vlastnosti materiálov
5. Zákonitosti priebehu chemických reakcií v materiáloch
6. Vlastnosti nekovových prvkov a ich aplikácia v materiáloch
7. Vlastnosti kovových prvkov a ich aplikácie v materiáloch
8. Chemicko-technologické spracovanie železa, zliatiny
9. Binárne zlúčeniny a ich aplikácie v materiáloch
10. Oxidová a neoxidová keramika
11. Viacprvkové zlúčeniny a ich aplikácia v materiáloch
12. Silikátové materiály (alkalické kremičitany, zeolity, azbestové vlákna)
13. Stavebné materiály (cement), plnidlá, silikáty
Literatúra:
1. E. Jóna, D. Ondrušová, M. Pajtášová: Priemyselná anorganická chémia I. FPT Púchov TnU AD, 2007
2.
G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfellderová, D. Valigura: Anorganická chémia 2. STU
Bratislava 1995
3.
M. Koman, M. Jamnický: Anorganické materiály. STU Bratislava 2007
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Environmentálne inžinierstvo
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár,lab.cvičenia…):
predmetu:
prednáška, seminár
1. ročník ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/1/0 Za obdobie štúdia:
26/13/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
3
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami environmentálneho inžinierstva, globálnymi problémami ŽP
a perspektívami ich riešenia, s vplyvom antropogénnej priemyselnej činnosti na kvalitu zložiek životného
prostredia, s riešením a východiskami pre ozdravenie životného prostredia a najdôležitejšími dohovormi
a legislatívou ochrany ŽP.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy – environmentalistika, environmentálne inžinierstvo ako vedná disciplína.
2. Súčasné problémy ochrany životného prostredia – hlavné globálne problémy, problémy
s ďalekosiahlymi dôsledkami, najzávažnejšie problémy.
3. Globálne otepľovanie – skleníkový efekt, skleníkové plyny, dôsledky globálneho otepľovania, možnosti
riešenia.
4. Narušenie ozónovej vrstvy – ozón a ozónová vrstva, príčiny a dôsledky vzniku ozónovej diery, možnosti
riešenia.
5. Kyslá atmosferická depozícia – príčiny a dôsledky vzniku kyslých dažďov, možnosti riešenia
6. Ohrozenie biologickej diverzity – definícia biologickej diverzity, príčiny ohrozenia, ohrozené oblasti,
dôvody k ochrane živého bohatstva Zeme.
7. Medzinárodné dohovory - Montrealský protokol, Kjótsky protokol, Konferencia o klimatických
zmenách v Nice.
8. Vplyv antropogénnej činnosti na zložky biosféry – atmosféra - zloženie, vlastnosti a funkcie atmosféry.
Znečistenie atmosféry – prírodzené LZO, LZO antropogénneho pôvodu, škodliviny v ovzduší,
perspektívy riešenia.
9. Vplyv antropogénnej činnosti na zložky biosféry – hydrosféra – význam, klasifikácia vôd, hydrologický
cyklus. Znečistenie – odpadné vody, samočistenie vody, problematika znečistenia vody, druhy znečistenia,
perspektívy riešenia.
10. Vplyv antropogénnej činnosti na zložky biosféry – litosféra a pedosféra – funkcie pôdy, degradácia
pôdy, kontaminácia pôdy. Erózia a degradácia, kontaminácia pôdy. Cudzorodé látky v pôde. Perspektívy
riešenia.
11. Vplyv antropogénnej činnosti - problematika odpadov, problematika nadmerného hluku – definícia
problémov, perspektívy riešenia.
12. Ochrana prírody – kategórie ohrozených taxónov, chránené územia - veľkoplošné chránené územia (NP,
CHKO), maloplošné chránené územia. Medzinárodné konferencie a dohovory týkajúce sa ochrany prírody.
13. Európa a ochrana jej životného prostredia. Priority 6. environmentálneho akčného programu. REACH, BAT,
BREF, IPKZ
Literatúra:
1. BLAŽEJ, A. A KOL: CHEMICKÉ ASPEKTY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
BRATISLAVA/PRAHA, ALFA/SNTL, 1981.
2. HOSTIN, S. – ŠILHÁR, S. – SOLDÁN, M. – LACUŠKA, M.: ENVIRONMENTÁLNE
INŽINIERSTVO I. BRATISLAVA, STU, 2004. ISBN 80-227-2013-5
3. TÖLGYESSY, J. – PIATRIK, M. – ČÍK, G. – HARANGOZÓ, M.: TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA. BRATISLAVA, STU, 1998. ISBN 80-227-1048-2
4. ŠKÁRKA, B. – POLÍVKA, Ľ. – FENDRICH, E. – HOSTÍN, S. – LACUŠKA, M.:
ENVIRONMENÁLNA CHÉMIA. BRATISLAVA, STU, 2003. ISBN 80-227-1973-0
5. PROUSEK, J. – ČÍK, G.: ZÁKLADY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY. BRATISLAVA,
STU, 2004. ISBN 80-227-2097-6
6. HERČÍK M.: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁKLADY ENVIRONMENTALISTIKY. TU OSTRAVA,
2007.
7. KUDRNA K. A KOL.: BIOSFÉRA A LIDSTVO. ACADEMIA, PRAHA, 1988.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Podnikový manažment
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Štefánik, PhD.
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
Prednáška
ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/0/0
Za obdobie štúdia: 26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
2
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
zápočet, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie“
zápočet
Cieľ predmetu:
Všeobecným cieľom predmetu by mal byť súbor základných poznatkov z podnikového manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje študentom základné poznatky z podnikového manažmentu, orientáciu v jednotlivých
vývojových tendoch manažérskych teórií i poznatky z podnikovej ekonomiky nevyhnutné pre úspešné riadenie
priemyselných podnikov a ich hospodársku prosperitu a rozvoj. Študenti získajú schopnosť tvorivej aplikácie
manažérskych metód a techník v oblasti podnikového hospodárstva a podnikového manažmentu.
Literatúra:
Majtán, M. a kol.: Manažment. SPRINT Bratislava 2003, ISBN 80-89085-17-2
Sedlák, M.: Manažment. IURA EDITION Bratislav 2001, ISBN 80-89047-18-1
Štefánik,J., Laššák,V.: Strategický manažment, ŽU v Žiline 1994
Laššák, V., Styk O.: Manažment, EF UMB Banská Bystrica 2001
Štefánik, J., Štefánik, A.: Strategický manažment, SLCP Žilina 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Aplikovaná organická chémia v materiálovom inžinierstve
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Ing. Petra Skalková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými chemickými a technologickými procesmi, schémami
a podmienkami syntéz najdôležitejších chemických surovín, špecialít a medziproduktov.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúrne a termodynamické predpoklady látok pre potenciálnu aplikáciu ako monomérov pre prípravu
makromolekulových látok.
2. Základné konfiguračné a konformačné stavy organických látok.
3. Vlastnosti, spôsoby výroby, požiadavky z technického, technicko – ekonomického i environmentálneho
hľadiska na organické zlúčeniny.
4. Spracovanie ropy - získavanie najdôležitejších monomérov.
5. Veľkotonážne a strednotonážne vybrané monoméry.
6. Etylén, propén a ďalšie polzolefíny.
7. Nižšie alkény C4 – C8 a diény C4 – C5, cykloalkény, alkenylhalogenidy.
8. Akrylové a metakrylové monoméry a ich deriváty
9. Vinylestery a vinylétery.
10. Alylové a vinylové étery, cyklické étery, s akcentom na oxirán, metyloxirán, epichlórhydrín, dioxolán
a trioxán.
11. Laktóny, laktány a ďalšie cyklické monoméry. Izokyanáty a diizokyanáty,
12. Živice - melamínformaldehydové, močovinoformaldehydové.
13. Polyuretány.
Literatúra:
Hrivík A.: Chémia a technológia monomérov. SVŠT Bratislava, 1989.
Hrivík A.: Technológia monomérov. SVŠT Bratislava, 1981.
Maroušek V.: Chemie a technologie monomerů. VŠCHT Praha, 2000.
Macho V.: Chemická technológia medziproduktov liečiv. ES SVŠT Bratislava, 1990.
Kolektív: Všeobecné základy chemickej technológie. Alfa Bratislava, 1980.
Skoblo A. I., Tregubonová I. A., Molokanov J. K.: Procesy a zařízení pro prumyslové zpracovaní ropy. SNTL
Praha, 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Výpočtové modelovanie v materiálovom inžinierstve II
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: prof. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Počet kreditov:
predmetu:
Prednáška/laboratórne cvičenia
5
LS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0/3
Za obdobie štúdia: 13/0/39
Podmieňujúce predmety:
MKP I, II
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Hlavným cieľom predmetu je naučiť poslucháčov základy pre tvorbu mechanických modelov v konštrukcii
strojov pri použití MKP - konkrétne SW MSC ADINA v nelineárnej oblasti statiky a dynamiky. Zvládnutie
pokročilých techník MKP modelovania so zameraním na modelovanie kompozitných materiálov a skla.
Stručná osnova predmetu:
Tvorba výpočtových modelov a riešenie úloh v oblasti dynamického namáhania, vedenia tepla, prúdenia,
vynúteného kmitania.
Literatúra:
Manuály MARC
IVANČO, V. - KUBÍN, K. - KOSTOLNÝ, K.: Metóda konečných prvkov I. Košice, Elfa, 1994
BITNÁR, Z.: Metoda konečných prvkú I a II, ČVUT Praha,1992
BENČA, Š.: Aplikovaná pružnosť I: Metóda konečných prvkov. STU Bratislava, 1989
COOK, R. D.: Concepts and Applications of FEM Analysis. John Wiley and Sons, 1989, Third Edition
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Fyzika tuhých látok a polymérov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu: LS
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
3
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými fyzikálnymi stavmi polymérov a ich štruktúrou,
fyzikálno-mechanickými a chemickými vlastnosťami. Princípy modifikácie polymérov.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra a mólové hmotnosti polymérov.
2. Charakterizácia polymérov, kopolymérov a homopolymérov.
3. Fyzikálne a fázové stavy.
4. Kryštalizácia vrátane kinetiky kryštalizácie tavenín, nukleácie, teploty topenia z viacerých hľadísk.
5. Fázové prechody polymérov.
6. Spracovanie polymérov - charakteristické teploty a štruktúrne predpoklady.
7. Polymérne siete.
8. Elasticita a viskoelasticita
9. Pevnosť, ťažnosť, pružnosť polymérnych materiálov.
10. Tok tavenín, porušovanie polymérov a ich pevnosť.
11. Miešateľnosť, elektrické a tepelné vlastnosti.
12. Orientované polyméry a polymérne zmesi.
13. Rozpustnosť a difúzia plynov v polyméroch.
Literatúra:
Gert Strobl The Physics of Polymers, Springer, 1996.
Hans-Georg Elias An Introduction to Polymer Science VCH, 1997.
Meissner B., Zilvar V., Fyzika polymeru, SNTL/Alfa Bratislav, 1987.
Šimek I.: Fyzika polymérov. SVŠT Bratislava, 1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Technická angličtina
Študijný program :Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Mgr. Koišová
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Mgr. Koišová
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne0/2/0
Za obdobie štúdia: 0/26/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): zápočet
Cieľ predmetu:
Predmet rozširuje a prehlbuje jazykové znalosti študentov získané pri štúdiu základného kurzu vedeckej a
technickej angličtiny General Science o ďalšie prvky terminologické, syntakticko- štrukturálne a štylistické,
ktorých znalosť je potrebná pri opisoch tvarov, procesov, meraní a pod. Obsahovo je predmet založený na
materiáloch vybraných zo špecializovaných učebníc nadväzujúcich na základný kurz, a to Mathematics,
Physics, Chemistry a Engineering. V závere sa študenti oboznámia s charakteristickými vlastnosťami
vedeckého štýlu v písomnom prejave.
Chemistry - Unit 5 The mass spectrometer; preparation of sulphur trioxide and nitrogen; the Haber
process; catalysts.
Listening and Comprehension, Exercises.
Chemistry - Unit 6 The chemical equation; NaCl and its preparation.
Listening and Comprehension, Exercises.
Chemistry - Unit 8 - Chemical reactions; catalysis; chemical kinetics.
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 1 Properties of geometrical figures; definitions
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 8 Quadratic equations; calculations and their results; addition of vectors;
multiplication of vectors by scalars.
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 11 Transformations; axioms; theorems; simultaneous equations.
Listening and Comprehension, Exercises.
Kontrolný test..
Literatúra:
NUCLEUS - English for Science and Technology, Chemistry, Engineering, Mathematics, Physics
Prekladový technický slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický
Špecializované výkladové slovníky, napr. S. P. Parker, Dictionary of Physics, McGraw-Hill
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Lomová mechanika
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. ročník ZS
Podmieňujúce predmety:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Zuzana Mošková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):
prednáška, cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:2/2/0
Za obdobie štúdia: 26/26/0
Počet kreditov:
5
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
záverečná práca, zápočet
Cieľ predmetu:
V predmete sú poslucháči oboznámení so súborom poznatkov z matematickej teórie pružnosti, metódy
konečných diferencií a základov lomovej mechaniky.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a výpočtové modely v pružnosti a pevnosti, matematická teória pružnosti - maticová
formulácia, rovinné úlohy matematickej teórie pružnosti. Metóda konečných diferencií (MKD) pre 1D, 2D, a 3D
harmonické a biharmonické úlohy, použitie MKD pre parciálne diferenciálne rovnice parabolického a
hyperbolického typu, explicitná a implicitná schéma, aplikácia pri riešení úloh vedenia tepla. Základné pojmy
lomovej mechaniky, prehľad modelov trhlín, rozdelenie lomovej mechaniky LEFM - EPFM, kritériá lomu,
koncepcia J - integrálu, podkritické šírenie sa trhlín, predikcia zostatkovej životnosti.
Literatúra:
RÚŽIČKA, M. - HANKE, M. - ROST, M.: Dynamická pevnost a životnost. ČVUT Praha, 1992
TREBUŇA, F. - JURICA, V. - ŠIMČÁK, F.: Pružnosť a pevnosť II. VIENALA, Košice, 2000
STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny, Ostrava,
1998
SURESH, S.: Fatigue of Materials, Cambridge University Press. 1998
SIRATORI - MIESI - MACUŠITA : Vyčisliteľnaja mechanika razrušenija. MIR, Moskva, 1986
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technológia skla
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.ročník LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia):
Prednáška, seminár, lab. cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/1/2 Za obdobie štúdia: 26/13/26
Počet kreditov:
6
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Základný kurz technológie skla. Jednotlivé časti sú venované sklárskym surovinám, príprave kmeňa,
taveniu, tvarovaniu a chladeniu skla, základným zušľachťovacím technikám, vplyvu prostredia na sklo,
nehomogenitám a vadám v skle a v sklárskych výrobkoch. Poslucháči sa oboznámia so zložením
vlastnosťami a výrobou rôznych druhov priemyselne produkovaných skiel. Samostatné časti sú venované
sklárskym peciam a základným druhom žiaruvzdorných materiálov.
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do technológie skla. Vznik a výskyt skla. Skelný stav. Základná chémia prípravy skiel. 2.Technologicky
významné oxidy a ich funkcia v skle. Technologicky významné anorganické sklotvorné systémy.
3. Sklárske suroviny. Sklársky piesok. Hlinité suroviny. Sodné suroviny. Draselné suroviny. Borité suroviny.
Vápenaté a horečnaté suroviny. Suroviny vnášajúce minoritné zložky do skla.
Príprava sklárskeho kmeňa. Využitie triedeného skleneného odpadu. Mechanická úprava vstupných surovín.
4. Tavenie skla. Mechanizmus tavenia. Čírenie a homogenizácia skloviny. 5. Odfarbovanie skla. Farba
krištáľových skiel. 6. Chladenie skla. Teória chladenia. 7. Technologické požiadavky na vlastnosti skla
(chemické, fyzikálne, mechanické, tepelné a optické).
8. Korózia skla. Vady v skle: šlíry a ich rozdelenie, kamienky a bubliny. 9. Základné druhy priemyselne
vyrábaného skla. Úžitkové sklo. Obalové sklo. Technické a ploché sklo. Bižutérne sklo.
10. Sklárske pece. Panvove pece. Rekuperatívne pece. Regeneratívne pece. Sklárske zariadenia.
11. Žiaruvzdorné materiály. Charakteristicé typy žiaromateriálov a ich vlasnosti. 12. Dekorácia skla a
zušľachťovanie.
13. Mechanické spracovanie skla: brúsenie, rytie, kreslenie a bodkovanie diamantom, pieskovanie. Tepelné
spracovanie skla.
Literatúra:
J.Hlaváč: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988, 516 s.
V.Šatava: Úvod do fyzikální chemie silikátů. SNTL, Praha 1965, 408 s.
M.Paleček a kol.: Sklářské praktikum. SNTL, Praha 1990, 455 s.
A.Smrček, F.Voldřich: Sklářské suroviny. Informatórium, Praha 1994, 387 s.
I.Fanderlik: Vlastnosti skel. Informatórium, Praha 1996, 313 s
S.Bachtík, V.Pospíchal: Zušlechťování skla. SNTL, Praha 1964, 295 s.
M.B.Volf: Sklo ve výpočtech. SNTL, Praha 1984, 332s.
M.B.Volf: Technická skla a jejich vlastnosti. SNTL, Praha 1987, 318 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technická mineralógia a kryštalografia
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu: LS
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Počet kreditov:
5
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt v elektronickej forme,
prezentácia projektu
Cieľ predmetu:
Náplňou predmetu je zoznámenie poslucháčov so základnými zákonitosťami vonkajšieho tvaru kryštálov,
klasifikáciou kryštálových tvarov. Stanovenie fyzikálnych vlastností, ktoré umožňujú identifikáciu kryštálov a
získať informácie o mikroštruktúre a textúre materiálov. Aplikácia metód a poznatkov na úžitkové prírodné a
syntetické materiály.
Stručná osnova predmetu:
1.
Základné pojmy v technickej mineralógii a kryštalografii, prvky morfologického ohraničenia
kryštálov, jednoduché tvary a spojky.
2. Základné kryštalografické princípy, kryštalografické sústavy, klasifikácia kryštálových tvarov.
3. Klasifikácia kryštalických látok, typy väzieb, difrakčné metódy.
4. Fyzikálne vlastnosti nerastov.
5. Vznik a vývoj nerastov
6. Výskyt a priemyselné využitie nerastov
7. Systematická mineralógia: základné rozdelenie nerastov, prvky a príbuzné nerasty, sulfidy
a príbuzné zlúčeniny selénu, telúru, arzénu, antimónu a bizmutu
8. Systematická mineralógia: halogenidy, oxidy a hydroxidy.
9. Systematická mineralógia: dusičnany, uhličitany, boritany, sírany, fosforečnany.
10. Systematická mineralógia: kremičitany- nesosilikáty, sorosilikáty..
11. Systematická mineralógia: cyclosilikáty, inosilikáty
12. Systematická mineralógia: fylosilikáty, tektosilikáty
13. Priemyselný význam silikátov; Organolity.
Literatúra:
1. F.SLAVÍK, J.NOVÁK, J.KOKTA: MINERALOGIE. ACADEMIA, Praha 1974, 486 s.
2. R.LUKÁČ:VŠEOBECNÁ MINERALÓGIA. I.KRYŠTALOGRAFIA., SPN, Bratislava 1968, 323 s.
3. V.VALVODA, M.POLCAROVÁ, P.LUKÁČ: ZÁKLADY STRUKTURNÍ ANALÝZY. UNIVERZITA
KARLOV, Praha 1992, 489 s.
4. J.CHOJNACKI: ZÁKLADY CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ KRYSTALOGRAFIE. ACADEMIA, Praha
1979, 509 s.
5. V.BOUŠKA, P.JAŠEK, T.PAČES, J.POKORNÝ (RED.): GEOCHEMIE. ACADEMIA, Praha 1980, 555
6. B.ČÍČEL, I.NOVÁK, I.HORVÁTH: MINERALÓGIA A KRYŠTALOCHÉMIA ÍLOV. VEDA,
Bratislava 1981, 258 s.
7. M.GREGOR, B.ČÍČEL: BENTONIT A JEHO VYUŽITIE. VSAV, Bratislava 1969, 401 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Analýza polymérnych materiálov
Študijný program:
Garantuje:
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/2
Za obdobie štúdia:
26/13/26
Počet kreditov:
6
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): protokoly z laboratórnych cvičení, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu:
Poskytnúť poslucháčom základné znalosti o jednotlivých typoch polyérov a kopolymérov a ich charakterizácii
fyzikálnymi a chemickými metódami.
Stručná osnova predmetu:
1. Polyméry a kopolyméry, vrátane očkovaných, sieťovaných-analýzy.
2. Syntetické i prírodné polyméry-analýzy
3. Rozdelenie metód skúmania vlastností polymérov a kopolymérov.
4. Fyzikálne, fyzikálno-chemické vlastnosti polymérov.
5. Osmometrické metódy stanovenia mólovej hmotnosti, metód rozptylu svetla a sedimentačnej metódy.
6. Využitie gélovej permeačnej chromatografie
7. Využitie diferenciálnej skenovacej kolorimetrie, difrakčných a spektrálnych metód.
8. Dilatometria polymérnych materiáloév.
9. NMR v charakterizácií polymérov.
10. Stanovenie zloženia polymérnych materiálov pomocou DTA, DTG, DMTA.
11. Metódy stanovenia zloženia polymérnych systémov.
12. Hodnotenie toxicity a environmentálnej bezpečnosti polymérov.
13. Normalizované skúšky polymérov (STN, EN normy).
Literatúra:
Vajdová J., Štubňa M., Olšovský M.: Laboratórium odboru II – Chemické a fyzikálno-mechanické skúšky. FPT
TnUAD Púchov, 2003.
Szulényi F.: Metódy skúmania polymérov (učebný text). FPT Púchov, 2003.
Garaj J., Bustin D., Hladký Z.: Analytická chémia. Alfa Bratislava, 1987.
Čakrt M. a kol.: Praktikum z analytickej chémie. Alfa Bratislava, 1989.
Príslušné STN.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Spracovanie a použitie polymérnych materiálov
Študijný program:
Garantuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Ing. Milan Olšovský, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet kreditov:
5
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu:
Podať poslucháčom základné poznatky o základných typoch polymérov.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúrne a chemické predpoklady na spracovanie plastov.
2. Vplyv mólovej hmotnosti, distribúcie mólovej hmotnosti a štruktúry na výroby polymérnych výrobkov.
3. Polyolefíny - výroba, vlastnosti, použitie.
4. Halogénplasty - výroba, vlastnosti, použitie.
5. Akryláty - výroba, vlastnosti, použitie.
6. Močovinoformaldehydové živice - výroba, vlastnosti, použitie.
7. Melamínformaldehydové živice - výroba, vlastnosti, použitie.
8. Epoxidové živice - výroba, vlastnosti, použitie.
9. Polyestery - výroba, vlastnosti, použitie.
10. Polyamidy - výroba, vlastnosti, použitie.
11. Polyimidy a polykrabonáty - výroba, vlastnosti, použitie.
12. Konštrukčné plasty - výroba, vlastnosti, použitie.
13. Silikóny, polyuretány - výroba, vlastnosti, použitie.
Literatúra:
Olšovský M., Vajdová J., Strapko M.: Gumárenské výroby a výroby. GC tech Trenčín, 2004.
Prekop Š. a kol.: Gumárska technológia II. GC tech Trenčín, 2003.
Marcinčin A., Hudec I., Majling J.: Technológia materiálov. STU Bratislava, 2002.
Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracovávání kaučuku a plastu. VŠCHT Praha, 1999.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technické textílie a výstužné materiály
Študijný program:
Garantuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Ing. Vladimíra Tomanová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
5
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Všeobecným cieľom predmetu je poznať postupy prípravy, štruktúry a vlastností technických výstužných
vlákien a výstužných materiálov a ich aplikácie vo forme technických textílií.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné charakteristiky a rozdelenie výstužných technických materiálov (VTM).
2. Súčasný stav a perspektívy rozvoja VTM.
3. Suroviny na prípravu VTM, ich vlastnosti, štruktúra a aplikácie.
4. Vláknotovorné polyméry.
5. Fyzikálne a chemické postupy modifikácie aktivity výstužných technických materiálov.
6. Špeciálne vlastnosti VTM a metódy hodnotenia ich vlastností.
7. Adhézne vlastnosti, spôsoby a dôležitosť hodnotenia adhézie.
8. Adhézia guma/kov.
9. Adhézia guma/textilný kord.
10. Spôsoby výroby výstužných materiálov.
11. - 13. Aplikácie výstužných materiálov v polymérnych systémoch.
Literatúra:
Jambrich M., Piklesr A., Diačik J.: Fyzika vlákien. ALFA Bratislava, 1997.
Blažej A.,Šuta Š.: Vlastnosti textilných vlákien. ALFA Bratislava, 1982.
Kolektív: Náuka o textilných materiáloch. TU Liberec, 2000.
Jambrich M., Marcinčin A., Budzák D. a iní: História rozvoja výroby chemických vlákien na Slovensku
a v Čechách. ZSVTS Bratislava, 1996.
Prekop Š. a kol.: Gumárska technológia II. GC tech Trenčín, 2003.
Lizák P., Militký J.: Technické textílie. FPT Púchov, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Hodnotenie vplyvov priemyselných technológií na životné prostredie
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/1/2 Za obdobie štúdia: 26/13/26
Počet kreditov:
6
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu:
Zoznámiť sa so škodlivými vplyvmi rôznych priemyselných technológií na geosféru, hydrosféru a atmosféru
Stručná osnova predmetu:
1. Životné prostredie, globálne problémy ŽP.
2. Priemyselné chemickotechnologické procesy a ich vplyv na ŽP
3. Výroba anorganických chemikálií: sírouhlík, amoniak
4. Kyselina sírová, dusičná, chlorovodíkova
5. Hydroxyd sodný, chlór, vodík, sóda
6. Výroba priemyselných hnojív
7. Silikátový priemysel (cement, vápno, sklo)
8. Výroba železa, ocele, ferozliatín
9. Metalurgia neželezných kovov
10. Chemická technológia jadrového priemyslu
11. Spracovanie ropy
12. Potravinársky priemysel (výroba cukru, sladu, škrobu)
Literatúra:
1. Blažej a kol.: Chemické aspekty životného prostredia. ALFA Bratislava 1981
2.
B. Škárka a kol.: Environmentálna chémia STU Bratislava 2003
3.
P. Fellner a kol.: Anorganická technológia STU Bratislava 2005
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Energetika a životné prostredie
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
prednáška, seminár
1. ročník LS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
5
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o energetických zdrojoch- klasických aj alternatívnych, špecifikácii
základných druhov energie, energetických zariadeniach a účinkoch jednotlivých druhov energetiky na životné
prostredie a zdravie človeka, s dôrazom na opatrenia a spôsoby eliminácie nepriaznivých vplyvov.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy, energia, druhy energie, zdroje energie. Príčiny a následky narušenia ekologickej
rovnováhy, účinky energetiky na životné prostredie a zdravie človeka.
2. Klasifikácia palív. Tepelná energia. Tradičné zdroje energie– fosílne palivá, vlastnosti palív.
3. Horenie palív a spaľovanie fosílnych palív. Bilančné výpočty spaľovania fosílnych palív.
4. Základné druhy priemyselných pecí a ich charakteristika.
5. Energetické využitie fosílnych palív, elektrárne, ekotoxikologické problémy a ich riešenie, splynovanie
fosílnych palív a uhlíkatých látok.
6. Vodná energia – princíp výroby elektriny, rozdelenie elektrární, druhy vodných turbín, prednosti a
nevýhody klasickej vodnej energetiky, energia morských vĺn, prílivové elektrárne a vplyv na ŽP
7. Veterná energia- druhy veterných elektrární, typy veterných turbín a ich popis, faktory výroby energie,
prednosti a nevýhody veternej energetiky, vplyv na ŽP.
8. Slnečná energia, elektrárne, pasívna a aktívne solárne systémy a účinky na ŽP.
9. Energia biomasy – definícia a vznik biomasy, spôsoby energetického využitia biomasy, druhy biomasy,
ušľachtilé produkty z biomasy, výhody využitia biomasy
10. Geotermálna energia - tepelné čerpadlá, druhy zariadení, zdroje vstupnej energie, geotermálna energia
Slovenska a jej využitie, geotermálna energia vo svete, vplyv na ŽP.
11. Jadrová energia - jadrové elektrárne, zdravotné riziká, bezpečnostné opatrenia.
12. Termojadrová energia a vplyv na ŽP.
13. Vodíkové hospodárstvo, bezpečnostné opatrenia a vplyv na ŽP.
Literatúra:
1. LANGFELDER, I.A KOL.: ENERGETIKA CHEMICKÉHO A POTRAVINÁRSKEHO
PRIEMYSLU. BRATISLAVA: ALFA, 1992. 236 S. ISBN 80-88914-19-1
2. RIEDEL, R..: HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI. PRAHA/BRATISLAVA: SNTL/ALFA, 1971. 252 S.
ISBN: 04 - 404 - 71
3. TOLGYESSY, J. LESNÝ, J.: SVET HĽADÁ ENERGIU. BRATISLAVA: OBZOR, 1979. 396 S.
ISBN: 735-21-85/5
4. BIENIK, J.: ROPA, ZEMNÝ PLYN A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. BRATISLAVA: ALFA, 1982. 240
S.
5. VOŠTA, J. MATĚJKA, Z. MACÁK, J.: ENERGETIKA. PRAHA: VŠCHT, 1999. 249 S. ISBN 807080-358-4
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Numerické metódy
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
Zabezpečuje: RNDr. Ladislav Matejíčka, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
ZS
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška, seminár, lab.cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/0/0
Za obdobie štúdia: 26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:zápočet, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): Test, samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): zápočet
Cieľ predmetu: Numerické metódy najviac využívané v inžinierskej praxi. Cieľom predmetu je rozšíriť poznatky
o modelovaní pomocou metódy konečných prvkov (MKP) v ďalších oblastiach techniky ako sú: teplotné polia v
konštrukciách, telesách a tekutinách, prúdenie tekutín, kmitanie tekutín, interakcia polí rôzneho druhu, elastohydro-dynamika a mazanie akustika, piezoelektrické a magnetické polia.
Stručná osnova predmetu:
Numerické úlohy a algoritmy, ich podmienenosť a stabilita. Chyby pri numerických výpočtoch. Základné pojmy
lineárnej algebry, špeciálne matice. Systémy lineárnych rovníc - metóda LU rozkladu, choleskeho metóda,
modifikovaný (LDL ) choleskeho rozklad. Systémy s pásovou maticou. Iteračné metódy riešenia superrelaxačná metóda, metóda najväčšieho spádu. Chyby riešenia systémov lineárnych rovníc. Singulárny
rozklad matice a jeho využitie. Vlastné čísla a vlastné vektory. Odhad polohy vlastných čísel. Čiastočný problém
vlastných čísel - mocninová metóda a metóda Rayleighovho podielu. Úplný problém vlastných čísel - metóda
LR rozkladu, metódy ortogonálnych transformácií - Jacobiho, Hauseholderova - Givensova metóda, metóda QR
rozkladu. Numerické integrovanie - Gaussove integračné vzorce. Systémy nelineárnych rovníc - NewtonRaphsonova metóda. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc. Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne
rovnice - metóda streľby.Prenos tepla-základné rovnice, okrajové a počiatočné podmienky.Konvekcia a radiácia.
Typy teplotných analýz. Stacionárna a nestacionárna analýza. Združené problémy. Formulácia MKP pre
stacionárnu teplotnú analýzu. Variačná a Galerkinova formulácia. Odvodenie 2D a 3D konečných prvkov pre
teplotnú analýzu. Špeciálne typy prvkov. Posup riešenia teplotných problémov v konečnoprvkových programoch
(COSMOS, ANSYS).Prúdenie tekutín- základné rovnice. Navier- Stokesove rovnice. Konštitutívne vzťahy.
Typy analýz: Laminárne alebo turbulentné. Teplotné alebo adiabatické. Stalačiteľné alebo nestlačiteľné.
Newtonovské alebo Ne-Newtonovské
Potencialova a prúdova funkcia. Galerkinova formulácia MKP pre
potencialové prúdenie. Diskretizácia Navier-Stokesových rovníc, rovnice kontinuity a energetickej rovnice.
Hydrodynamické mazanie. Formulácia MKP pre radiálne ložiská.Združené analýzy. Formulácia MKP pre
akustiku. Diskretizácia vlnovej rovnice.Interakcia akustických polí s konštrukciami.
Literatúra:
Riečanová, Z.: Numerické metódy a štatistika. Alfa, Bratislava 1987.
Míka, S.: Numerické metódy - lineárna algebra, ZČU, Plzeň, 1996.
Práger, M.: Numerická analýza, ZČU, Plzeň, 1995.
Přikryl, P.: Numerické metódy - aproximácia funkcií a matematická analýza, ZČU, Plzeň,1996 Míka, S.Přikryl, P.: Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc - okrajové úlohy, ZČU, Plzeň, 1994.
Kaukič, M.: Numerická analýza I., MC Energy, Žilina, 1998.
Buchanan, L. - Turner: Numerical Methods and analysis. McGraw Hill, 1992.
Bačová, B.- Kříž, F.: Matlab – laboratórne cvičenie, EDIS, Žilina 1998.
Zienkiewicz, O.C.- Taylor, R.L: The Finite Element Method, Vol. 1-2, 1989, 1991.
Bathe, K.J.: Finite Element Procedures. Englewood Clifs, 1996.
Kassab, A.- Aliabadi, M.H.: Coupled Field Problems, WITpress, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Environmentálna legislatíva
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Prof. Zelený, CSc.
Prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
1.ročník LS
Zabezpečuje:
Prof. Zelený, CSc.
Prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Ing. Petr Sehnal, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne: 2/0/0
Za obdobie štúdia: 26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov s právnymi aspektmi starostlivosti o životné prostredie v SR a EÚ. Metodicky
sprístupniť základné legislatívne normy v tejto oblasti
Stručná osnova predmetu:Účelom výuky tohto predmetu je oboznámiť poslucháčov so základmi tohto
samostatného a moderného právneho sektora. Zvýšenie energetickej účinnosti v príslušných sektoroch
národného hospodárstva. Ochrana a posilnenie záchytov a rezervoárov skleníkových plynov. Podpora
udržateľných praktík v lesnom hospodárstve, opätovnom zalesňovaní a výsadbe nového lesa. Podpora
udržateľných foriem poľnohospodárstva vo svetle zmeny klímy. Podpora, výskum, rozvoj a zvýšené využívanie
nových a obnoviteľných foriem energie, technológií na sekvestráciu oxidu uhličitého a pokrokových a
inovačných environmentálne vhodných technológií. Znižovanie alebo vylúčenie nedostatkov trhu, fiškálnych
nástrojov, daňových a colných výnimiek a dotácií pre všetky sektory vypúšťajúce skleníkové plyny.
Uplatňovaniu trhových nástrojov.
obmedzenie a/alebo zníženie emisiímetánu jeho opätovným získavaním a využívaním v odpadovom
hospodárstve a taktiež vo výrobe, doprave a distribúcii energie
Literatúra:
MŽP SR : AGENDA 21 a trvalo udržateľný rozvoj, Bratislava , 2001
Klinda, J.: Terminologický slovník environmetalistiky, ROAD Bratislava, 2000
Príslušná legislatívna úprava publikovaná v Zbierke zákonov SR
Klinda,J.: Environmentalistika a právo I.- Krátky slovník environmentalistiky a environmentálneho práva, MŽP
SR, Bratislava 1999
Klinda,J.: Environmentalistika a právo II.- Krátky vývoj environmentalistiky a environmentálneho práva, MŽP
SR, Bratislava 1998
Moldan, B.: Príroda a civilizace, SPN, Praha 1997
Krížiková, E., Adamova, E., Komárek, J.: Právo životního prostredí Evropských spoločenství, PEN, Praha 2003
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia I., II., HEUREKA 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.04.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Integrovaný manžment
Študijný program:
Garantuje:
Prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Doc. Ing. Š. Rosina, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. ROČ. LS
Zabezpečuje:
Prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Doc. Ing. Š. Rosina, PhD.
Ing. Petr Sehnal, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť univerzálny návod pre implementáciu a udržiavanie systémov manažmentu
kvality, environmentu a bezpečnosti práce, ktoré sú uplatňované v rôznych odboroch podnikania a tiež
v neziskových organizáciách.
Stručná osnova predmetu:
12. Úvod do manažmentu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
13. Prehľad kľúčových legislatívnych požiadaviek.
14. Súčasné prístupy manažmentu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
15. Štruktúra noriem a normatívnych doporučení.
16. Východiská zavádzania manažérskych systémov.
17. Úloha vrcholového vedenia.
18. Manažment zdrojov.
19. Realizačné činnosti.
20. Monitoring, meranie a zlepšovanie procesov.
21. Total Quality Management - TQM
22. Metódy a techniky zlepšovania.
23. Sedem nástrojov riadenia kvality.
24. Štatistické metódy.
Literatúra:
Véber J. a kol: Manažment kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Management press, Praha 2006.
Plášková, A.: Jednoduché nástroje riadenia kvality II. Praha NIS-PJ 2004.
Engel,J., Mihok, J., Bosák, M., Majerník, M.: Technicko-ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva,
TU v košiciach, Košice, 2006
Norma STN EN ISO 9 001
Norma STN EN ISO 14 001
Norma STN EN ISO 19 011
Normatívne doporučenie OHSAS 18 001
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Skúšobné metódy a certifikácie
Študijný program:
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
0/2/0
Za obdobie štúdia:
0/26/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Poskytnúť základné informácie o normalizácií a skúšobníctve, hlavne s dôrazom na gumárenské suroviny
a materiály.
Stručná osnova predmetu:
1. Normalizácia v skúšobníctve.
2. STN a medzinárodné normy.
3. Akreditácie skúšobných laboratórií a výrobkov v SR.
4. - 8. Testovanie fyzikálnych, mechanických i chemických vlastností elastomérov.
9. - 13 . Testovanie fyzikálnych, mechanických i chemických vlastností plastov.
Literatúra:
Vajdová J., Štubňa M., Olšovský M.: Laboratórium odboru II – Chemické a fyzikálno-mechanické skúšky. FPT
Púchov, 2003.
Kolektív: Gumárska technológia II. GC-tech Trenčín a TnUAD, 2003.
Príslušné STN.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Dimenzovanie výrobkov z polymérnych materiálov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Milan Olšovský, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Základné zákonitosti problematiky dimenzovania, technického designu a mechanického chovania sa výrobkov
z plastov, gumy a kompozitov na báze polymérov.
Stručná osnova predmetu:
1. Rozdelenie polymérnych materiálov.
2. Elasticita a jej prejavy.
3. Pevnosť, ťažnosť, pružnosť a poddajnosť výrobkov z polymérov.
4. - 6. Dimenzovanie výrobkov z elastomérov - základné predpoklady a požiadavky na funkčné vlastnosti
gumárenských výrobkov.
7. - 9. Dimenzovanie výrobkov z plastov - základné predpoklady a požiadavky na funkčné vlastnosti
plastových výrobkov.
10. Dimenzovanie tenkostenných štruktúr (výrobkov).
11. Metóda konečných prvkov v dimenzovaní polymérnych výrobkov.
12. - 13. Prehľad metód a počítačových programov navrhovania a dimenzovania výrobkov z polymérnych
materiálov.
Literatúra:
Šuba O.: Dimenzování a navrhování výrobků z polymerů. FT-UTB Zlín, 2006.
Šuba O.: Dimenzování a navrhování výrobků z plastů. FT-UTB Zlín, 2005.
Krmela J.: Systémový přístup k výpočtovému modelování pláštu. Tribun EU Brno, 2008
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Stroje a zariadenia pre výrobu silikátových materiálov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. roč. LS
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednášky
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Základný kurz, v ktorom sa poslucháči oboznámia s princípmi činnosti a obsluhy strojov a zariadení
v silikátovom priemysle, najmä sklárskych strojov používaných v celom procese technológie výroby skla, t.j. od
prípravy kmeňa až po proces finálneho zušľachťovania.
Stručná osnova predmetu:
1.
Historický vývoj a rozdelenie strojov a zariadení v silikátovom priemysle.
2.
Kmenárne, zásobníky, dopravníky surovín
3.
Pece v silikátovom priemysle, sklárske taviace agregáty
4.
Dávkovače a nožnice, formy, lisy
5.
Fúkacie stroje
6.
Stroje a zariadenia na výrobu obalového skla
7.
Stroje a zariadenia na ťahanie sklenených trubíc a tyčí
8.
Stroje a zariadenia na výrobu sklenených vlákien
9.
Chladiace pece
10.
Brúsne a rezné stroje
11.
Zapaľovacie a otavovacie stroje
12.
Zušľachťovacie stroje
13.
Energetické stroje a zariadenia
Literatúra:
M.Paleček a kol.: Sklářské praktikum. SNTL, Praha 1990, 455 s.
S.Bachtík, V.Pospíchal: Zušlechťování skla. SNTL, Praha 1964, 295 s.
Jaroslav Bleda : Sklárske a keramické stroje I
Vladimír Klesba : Technológia skla a keramiky I
Jaroslav Staněk : Elektrické tavenie skla
Ján Hlaváček : Sklárske stroje
Jaroslav Staněk : Fúkanie a lisofúkanie skla
Vladimír Mainer : Sklárske pece
Vladimír Pacovský , Václav Zoula : Tepelno-technické merania
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
SLOVENSKÝ
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Stroje a zariadenia pre spracovanie plastov a gumy
Študijný program:
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD..
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD..
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Poskytnúť základy o strojných zariadeniach a prebiehajúcich technológiách pri príprave, spracovaní plastov
a gumárenských zmesí a výrobe výrobkov z plastov a gumy.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné spracovateľské technológie.
2. Príprava materiálov - drvenie, mletie, tabletovanie.
3. Príprava a miešanie zmesí.
4. Základné spracovateľské technológie.
5. Vytláčanie a valcovanie.
6. - 7. Cyklické procesy spracovania termoplastov a reaktoplastov – lisovanie, pretláčanie, vstrekovanie,
namáčanie a odlievanie.
8. Technológie výroby ľahčených polymérov.
9. Konfekcia polymérnych výrobkov.
10. Rozdiely v technológiách spracovania plastov a elastomérov.
11. Doplnkové technológie – zváranie, lepenie, mechanické spájanie, mechanické obrábanie.
12. Povrchové úpravy polymérov – pokovovanie, dezénovanie, potlačovanie, sametovanie a žiarové
nanášanie.
Literatúra:
Olšovský M., Vajdová J., Strapko M.: Gumárenské výrobky a výroby. GC-tech Trenčín, 2004.
Maňas M., Tomis F.: Výrobní stroje a zařízení – Gumárenské a plastikářské stroje I. VUT Brno, 1987.
Maňas M., Helštýn J.: Výrobní stroje a zařízení – Gumárenské a plastikářské stroje II. VUT Brno, 1990.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Technológie polymérnych materiálov v priemyselnej praxi (exkurzie)
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD..
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
0/0/2
Za obdobie štúdia:
0/0/26
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Prakticky predviesť študentov výrobné technológie v priemyselnom závode.
Stručná osnova predmetu:
1 . 13. Predmet je orientovaný na zoznámenie sa s realitou prevádzkových procesov výroby polymérych
výrobkov. Poslucháči sa postupne zoznamujú v prevádzke s technológiou prípravy zmesí v miešaní,
s technológiou vytláčania, valcovania a zmesí s technológiami pogumovania, konfekciou a s vulkanizačnými
technológiami. Súčasťou praxe je tiež zoznámenie sa s problematikou kvality surovín a hotových výrobkov.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technológie anorganických materiálov v priemyselnej praxi
(exkurzie)
Študijný program: : Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Jana Šulcová, PhD.
Mgr. Jana Šulcová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
exkurzie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
0/0/2
Za obdobie štúdia:
0/0/26
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Prakticky oboznámiť študentov s vlastnosťami a technológiou prípravy niektorých anorganických materiálov,
vykazujúcich kvalitatívne vyššie technické vlastnosti..
Stručná osnova predmetu:
1 . 13. Predmet je orientovaný na zoznámenie sa s realitou prevádzkových procesov výroby anorganických
výrobkov. Poslucháči sa postupne zoznamujú v prevádzke s technológiou prípravy najdôležitejšícg
anorganických výrob ako je výroba kyslíka, dusíka, vodíka, kyseliny dusičnej, sírovej, sódy a potaše, amoniaku.
Súčasťou praxe je tiež zoznámenie sa s problematikou využívania základných technologických operácii a ich
aplikáciámi v praxi.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Environmentálne inžinierstvo v priemyselnej praxi (exkurzie)
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Ing. Katarína Moricová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Ing. Katarína Moricová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
exkurzie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
0/0/2
Za obdobie štúdia:
0/0/26
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Prakticky predviesť študentom výrobné technológie v priemyselnom závode a ich vplyv na životné prostredie.
Stručná osnova predmetu:
1 . 13. Predmet je orientovaný na zoznámenie sa s realitou prevádzkových procesov výroby a ich vplyvom na
životné prostredie. Poslucháči sa postupne zoznamujú v prevádzke s technológiou potravinárskych, chemických,
automobilových a pod. výrob. Súčasne sú informovaní o ich vplyve na životné prostredie a následné riešenie
vznikajúcich odpadov z výrob.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Recyklačné technológie
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.,
Ing. Vladimíra Tomanová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet
kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt v elektronickej forme,
prezentácia projektu
Cieľ predmetu:
Spoznať princípy, koncepcie a riešenia odpadového hospodárstva s dôrazom na environmentálne problémy
zneškodňovania odpadov a sledovať trendy vývoja v oblasti čistejších technológií a nakladania s odpadom v
intenciách trvalo udržateľného rozvoja a požiadaviek budúcich generácií.
Stručná osnova predmetu:
1. Zákon č. 223/ 2001 O odpadoch, Základné pojmy, Účel odpadového hospodárstva, Program
odpadového hospodárstva,
2. Zhodnocovanie odpadov, Zneškodňovanie odpadov, Zoznam nebezpečných vlastností podľa
Bazilejského dohovoru, Prehľad skupín odpadov, Metódy analýzy odpadov
3. Spaľovanie odpadov, Skládkovanie, skládky odpadov, Technológie ukladania odpadu na skládku,
spôsoby ukladania odpadu na skládku, riadené skládky odpadu, Uzavretie a rekultivácia skládky
4. Solidifikácia nebezpečného odpadu, nakladanie s rádioaktívnym odpadom
5. Recyklácia odpadov, Bezodpadové technológie, Triedenie odpadov, zberné stanice
6. Biodegradácie, Kompostovanie.
7. Recyklácia z poľnohospodárskych a potravinárskych výrob, Recyklácia papiera a celulózy, Energetické
využitie odpadov
8. Recyklácia stavebného odpadu
9. Recyklácia sklárskeho odpadu
10. Recyklácia kalov ČOV
11. Recyklácia plastov, Recyklácia z pneumatík
12. Recyklácia v metalurgii a strojárstve, Recyklácia autovrakov, Recyklácia batérií, elektroniky
a svetelných zdrojov
13. Moderné technológie recyklácie odpadu
Literatúra:
1. CHMIELEWSKÁ, E.: ODPADY. TEMPUS, BRATISLAVA, 1997, ISBN: 80-967774-3-2.
2. SOLDÁN, M., SOLDÁNOVÁ, Z., MICHALÍKOVÁ, A.: EKOLOGICKÉ NAKLADANIE
S MATERIÁLMI A ODPADMI. STU BRATISLAVA, 2005, ISBN: 85- 230- 2005.
3. ZÁKON Č. 223/2001 O ODPADOCH
4. PROUSEK, J.: RIZIKOVÉ VLASTNOSTI LÁTOK, STU BRATISLAVA, 2005, ISBN: 80-227-21999
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Keramické materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Doc. Ing. D. Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
Zabezpečuje:
Doc. Ing. D. Ondrušová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2/1/3
Týždenne Za obdobie štúdia:
Počet
kreditov:
5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámenie študentov z vlastnosťami keramických materiálov z pohľadu vzťahu medzi zložením, štruktúrou
a vlastnosťami. V rámci laboratórnych cvičení oboznámiť študentov so spôsobmi prípravy, určovaním štruktúry
a vlastností keramických materiálov.
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia pojmu keramika, história, 2. Termodynamika fázových premien, 3. Fázové diagramy keramických
sústav, 4. Fyzikálno-chemické základy, difúzia, heterogénne reakcie, 5. Základy technológie výroby keramických
materiálov I., 6. Základy technológie výroby keramických materiálov II., 7. Oxidová keramika, 8. Silikátová
keramika, 9. Nitridová, karbidová, boridová keramika, 10. Elektrokeramika, 11. Žiarovzdorná
a tepelnoizolačná keramika, 12. Sklokeramika 13. Kompozitná keramika
Literatúra:
Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o. 2000, ISBN 80-900960-6-3
Structure and Properties of Ceramics Vol. Editor Swein M.V. , Vol11 in:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology A Comprehesive Treatment,
Processing of Ceramics Vo.Editor Meijer H.E.H, Vol17 in:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
slovenský
úpravy listu:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology
A Comprehesive Treatment,
20.4.2010
.
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Podnikové právo
Študijný program:
Garantuje:
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
Ing. Petr Sehnal, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov školy zo širšieho okruhu ekonomicko-právnych otázok a poskytnúť im ako
budúcim hospodárskym pracovníkom i podnikateľom základné znalosti z obchodného a finančného práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Právna úprava podnikania.
2. Živnostenské podnikanie, jeho druhu a prevádzkovanie.
3. Základné pojmy, ako napr. podnik, obchodný majetok, obchodné tajomstvo.
4. Ochrana hospodárskej súťaže.
5. Obchodné záväzkové vzťahy.
6. Formy záväzkov.
7. Záväzky v medzinárodnom obchode.
8. Konkurz a vyrovnanie.
9. – 10. Priemyselné práva a ich ochrana.
11. – 13. Úprava jednotlivých oblastí finančného práva.
Literatúra:
Gyorgy Š.: Základy obchodného a finančného práva, 2003.
Sabo M. a kol.: Právne formy podnikateľských vzťahov. EU Bratislava, 2001.
Králik K, Grúň Ľ.: Malý slovník finančného práva. EU Bratislava, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Preddiplomový seminár
Študijný program:
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD..
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD...
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
0/2/0
Za obdobie štúdia:
0/26/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu: Naučiť študentov pracovať s vedeckými databázami, spracovať vedecké informácie, náležitosti
záverečných prác (diplomová práca), príprava vedeckého článku a spracovanie výsledkov.
Stručná osnova predmetu:
Vedecké, technické a ekonomické informácie v slovenskom, európskom a orientačne vo svetovom
meradle.
Práca s literatúrou (vedecká, technická, firemná a ostatná literatúra).
Vedecké a vedecko-technické informácie s internetu, diplomové práce, dizertácie, habilitácie.
Spôsoby využitia Chemical Abstracts a ďalších databáz.
Využitie internetu k získavaniu informácií.
Patentová literatúra (triedenie, jej využitie, ako aj využitie abstrahovaných patentov v Derwents
databáze)
Spracovávanie patentovej a literárnej rešerše z periodickej, patentovej, firemnej a ostatnej literatúry.
Kompendiá v chemickej literatúre (Beilstein)
Využitie patentovej literatúry.
Príprava vedeckých publikácií.
Príprava patentovej prihlášky.
Príprava prihlášky užitkového vzoru.
Literatúra:
www.elsevier.com
www.scopus.com
www.upv.sk
Kolektív: Odborné informácie v chémii. ALFA Bratislava, 1996.
STN ISO 690: Dokumentácia – bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
Olšovský M. (zost.): Tvorivosť, vynálezy a ich ochrana, úspechy a problémy. Zborník prednášok. FPT TnUAD
Púchov, 2007.
Olšovský M. (zost.): Originálna tvorivosť – jej rozvoj a ochrana. Zborník prednášok. FPT TnUAD Púchov,
2010.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Nanotechnológie a nanomateriály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Počet
kreditov:
3
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Poslucháčom podať prehľad o nových nanomateriáloch a spôsoboch ich výroby a použitia.
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia nanomateriálov, ich vývoj a perspektívy.
2. Typy nanomateriálových.
3. Štruktúry a spôsoby prípravy nanomateriálov.
4. - 7. Technológie príprav nanomateriálov.
8. - 10. Stroje a zariadenia používané na prípravu a spracovanie nanomateriálov.
11. - 13. Použitie a aplikácia nanomateriálov.
Literatúra:
Štaudner E.: Modifikácia polymérov. SVŠT Bratislava, 1981.
Kyselá G.: Modifikácia polymérov a kompozity (interný účebný text). FPT Púchov, 2002.Rothon, R. N. :
Particulate-Filled Polymer Composites, R. N. Rothon (Ed.), Longman Scientific, London, 1993.
Pinnavaia T.J.: Polymer-clay nanocomposites , 2000 John Wiley, New York, NY 10158-0012
Bhagwan D. Agarwal: Vlaknove kompozity. SNTL Praha (1987).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Kompozitné materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Prof. Ing. F. Pešlová, CSc.
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Prof. Ing. F. Pešlová, CSc.
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška /seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2/1/0
Týždenne Za obdobie štúdia:
Počet
kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
skúška
Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov s technológiou výroby kompozitných materiálov, spôsobmi
ovplyvnenie vlastností kompozitných materiálov ich zložením a vlastnosťami kompozitných materiálov
Stručná osnova predmetu: 1.Definícia, rozdelenie, 2. Vzťah zloženie vlastnosti kompozitných materiálov, 3.
Vplyv medzifázových rozhraní na vlastnosti, 4. Vplyv tvaru na vlastnosti,
5. Makrokompozity Technológia výroby I., 6. Makrokompozity - Technológia výroby II.,
6. Vlastnosti makrokompozitov, 7.
Technológia výroby mikrokompozitov, 8. Vlastnosti mikrokompozitov, 9. Technológia výroby nanokompozitov,
10. Vlastnosti nanokompozitov, 11. Hodnotenie mechanických vlastností kompozitov 12. Korózia kompozitných
materiálov
Literatúra:
Structure and Properties of Ceramics Vol. Editor Swein M.V. , Vol11 in:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology A Comprehesive Treatment,
Processing of Ceramics Vol.Editor Meijer H.E.H, Vol17 in:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology A Comprehesive Treatment
Phase Transformations in Materials Vol.Editor Haasen P., Vol5 in:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology A Comprehesive Treatment
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: PROJEKT CAD CAM
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
LS
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Laboratórne cvičenie
Počet kreditov:
3
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0/0/2
Za obdobie štúdia: 0/0/26
Podmieňujúce predmety:
UKO, CADCAM I
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca na PC, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): Výsledky samostatnej práce + záverečný test
Cieľ predmetu:
Tvorba virtuálnych modelov a ich zostav v programe Pro/Engineer.
Stručná osnova predmetu:
Základy programu Pro/Engineer:
1. Stručné opakovanie 3D prostredie Part: súčiastky s hĺbkou – príkaz EXTRUDE
súčiastky s osou rotácie – príkaz REVOLVE
zaobľovanie hrán – príkaz ROUND
skosenie hrán – príkaz CHAMFER
2. Tvorba výkresu v menu DRAWING
3. Tvorba zostáv v menu ASSEMBLY
Literatúra:
Manuály na program Pro/Engineer
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Korózia materiálov a protikorózna ochrana
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. RNDr. T. Liptáková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
2. ROČ. ZS
Zabezpečuje:
prof. RNDr. T. Liptáková, CSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška plus seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne: 2/0/2
Za obdobie štúdia: 26/0/26
Počet kreditov:
6
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
skúška
Oboznámiť študentov z s priebehom korózie kovových a nekovových materiálov, jej kvantitatívnym
popisom, predikciou a so spôsobmi ochrany materiálov pred koróziou
Stručná osnova predmetu:
1.Pojem korózie, definovanie , 2. Fyzikálno chemické základy – chemické reakcie, rovnováhy, 3.
Fyzikálno chemické základy – heterogénne reakcie, vlastnosti povrchov 4. Fyzikálno chemické základyelektrochémia, 5.Termodynamický popis korózie, 7. Kinetický popis korózie, 8. Typy korózie, 9. Korózia
keramických materiálov, 10. Korózia kovových materiálov, 11. Korózia plastov, 12. Protikorózna ochrana
keramických a plastických materiálov, 13. Protikorózna ochrana kovových materiálov
Literatúra:
Kohout J., Melník M.: Anorganická chémia 1, Základy anorganickej chémie, STU Bratislava, 1997, ISBN 80227-0872-0
Atkins P.W.: Fyzikálna chémia, preklad edit.
Biskupič S., STU 1999, ISBN 80-227-1238-8ASM Handbook, Vol. 13A: Corrosion: Fundamentals, Testing, and
Protection ASM International 2003
1.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Degradačné procesy a predikcia životnosti
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.
doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Počet kreditov:
predmetu:
Laboratórne cvičenie
4
ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/1/0
Za obdobie štúdia: 26/13/0
Podmieňujúce predmety: Náuka o materiáli I, II, Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov, Dynamická
pevnosť a únavová životnosť
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca na PC, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu:
Rieši problémy znižovania úžitkových vlastností materiálov v praxi, preťažením, únavou, tečením alebo
kombináciou externých vplyvov. Rozoberá lineárnu a nelineárnu lomovú mechaniku materiálov.
Stručná osnova predmetu:
Degradačné procesy a ich podstata. Medzný stav. Mikroplastická a makroplastická deformácia. Predikcia
krehkého a tvárneho lomu. Lom pri tečení. Lom pri zaťažení rázom. Lom pri tepelnodeformačnom šoku.
Korózne praskanie pri napätí. Zabrzdený a predčasný lom. Mechanická únava. Tepelná únava. Tepelnomechanická únava. Tečenie a únava. Degradácia vyvolaná interkryštalickou koróziou. Degradácia tekutým
kovom, zvarov, zvarencov. Radiačná degradácia. Degradácia vyvolaná energetickými poľami. Abrázia,
adhézia, erózia, kavitácia, vibrácie, korózia. Tepelné účinky. Degradácia vytrhnutím.
Literatúra:
1. Pluhař, J. - Puškár, A. - Koutský, J.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,
2. Puškár, A.: Medzné stavy materiálov a súčastí. VEDA Bratislava, 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
SNTL Praha, 1987.
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Silikátové inžinierstvo
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
2.ročník ZS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár,lab.cvičenia…):
Prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne: 2/1/0
Za obdobie štúdia: 26/13/0
Počet
kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o tepelných procesoch a zariadeniach tepelnej techniky používaných v
priemysle. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi procesov prebiehajúcich v jednotlivých zariadeniach
a s ich matematickým opisom.
Stručná osnova predmetu:
1. Procesy prebiehajúce pri tepelnom spracovaní materiálov v silikátovom priemysle
2. Základné typy priemyselných pecí– klasifikácia, princíp práce priemyselných pecí
3. Klasifikácia a charakteristika palív - klasifikácia palív podľa pôvodu a skupenstva,
charakteristika jednotlivých druhov palív, všeobecné vlastnosti palív
4. Spaľovanie, bilancie spaľovania
5. Tok plynov - druhy tlakov a ich popis, tok plynov vo vodorovnom potrubí, zvislý tok
plynov, komíny
6. Prestup tepla vedením a výpočty- Fourierova rovnica a jej popis, vedenie tepla rovinnou
stenou, vedenie tepla valcovou stenou, tepelné straty, izolačné materiály
7. Prestup tepla prúdením a výpočty - Newtonova rovnica a jej popis, tepelné kritériá
a kritériá prúdenia, prestup tepla pri samovoľnom prúdení, prestup tepla pri nútenom
prúdení
8. Prestup tepla sálaním a výpočty - dokonale čierne teleso, sálanie medzi dvoma dokonale
čiernymi telesami, sálanie medzi dvoma sivými telesami, sálanie plynov a plameňa
9. Kombinovaný transport tepla
10. Výmenníky tepla - druhy výmenníkov a ich funkcia, prestup tepla vo výmenníkoch tepla
11. Tepelná bilancia pece - tepelná bilancia pece bez a s výmenníkom tepla, tepelná
účinnosť pece. Periodicky a nepretržite pracujúce zariadenia a ich odlišnosti
12. Nestacionárny prestup tepla - popis nestacionárneho prestupu tepla, Fourierova rovnica
nestacionárneho prestupu tepla, metódy riešenia diferenciálnej rovnice
13. Chladenie, chladiaca krivka, výpočty
Literatúra:
Rédr, M. - Příhoda, M.: Základy tepelné techniky. Praha, SNTL, 1995. 669 s.
Rédr, M. - Gottwald, M. - Říman, A. - Rejč, R.: Tepelné výpočty a optimalizace vyzdívek prumyslových pecí.
Praha, SNTL, 1975. 351 s. ISBN 40-408-75
Kuna, L.: Žiaruvzdorné výmurovky priemyselných pecí. Bratislava, SVTL, 1999. 205 S.
Vošta, J. - Matějka, Z. - Macák, J.: Energetika. Praha: VŠCHT, 1999. 249 s. ISBN 80-7080-358-4
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technológia špeciálnych anorganických materiálov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Obdobie štúdia
predmetu:
2. ROČ. ZS
Zabezpečuje:
Ing. Jana Pagáčová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/1/0
Za obdobie štúdia: 26/13/0
Počet kreditov:
3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
zápočet
Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov s technológiami prípravy špeciálnych anorganických materiálov ,
ktorými sú sól-gél materiály, sklokeramické materiály, iónovo-vodivé materiály, nanomateriály a ďalšie.
Stručná osnova predmetu: 1. Definícia pojmu špeciálne materiály, história, 2. Špecialne technológienízkotonážne technológie, 3. Využívané fyzikálno-chemické princípy, 4.Sól-gél technológia I, 5. Sól-gél
technológia II, 6. Sól-gél technológia III, 7. Vyroba sklokeramickych materiálov I, 8. Vyroba sklokeramickych
materiálov II, 9. Iónové vodivé nekovové materiály, 10. Anorganicko-organické materiály11. Nanotechnológie
prípravy materiálov I, 12. Nanotechnológie prípravy materiálov II, 13. Nanotechnológie prípravy materiálov III
Literatúra:
Muck A.: Základy strukturní anorganické chemie, Academia, Praha 2006, ISBN 80-200-1326-1
Rao N.R., Müller A., Cheetham A.K.: The chemistry of nanomaterails, vol.1 a 2 , Wiley-VCH Weinheim, 2004
Brinker C. J., Scherer G. W.: Sol – gel Science : The physics and chemistry of Sol – gel processing.
Academic Press Boston, 1990
Structure and Properties of Ceramics Vol. Editor Swein M.V. , Vol11 in:
Cahn R.W., Haasen P., Kramer.: Materials and Technology A Comprehesive Treatment,
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Modifikácia polymérnych systémov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
Ing. Petra Skalková, PhD.
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Poslucháčom podať prehľad o spôsoboch úprav polymérnych systémov.
Stručná osnova predmetu:
1. Modifikačné reakcie polymérov - základné rozdelenie a princípy.
2. Spôsoby úprav vlastností polymérnych materiálov v procese ich výroby
3. Spôsoby úprav vlastností polymérnych materiálov ako aj hotových výrobkov.
4. - 7. Polyméranalogické reakcie – ich definícia a použitie a najdôležitejšie typy a aplikácie.
8. - 10. Technológie používané pri modifikáciách polymérnych systémov.
11. - 13. Vlastnosti a použitie modifikovaných polymérov.
Literatúra:
Štaudner E.: Modifikácia polymérov. SVŠT Bratislava, 1981.
Kyselá G.: Modifikácia polymérov a kompozity (interný účebný text). FPT Púchov, 2002.Rothon, R. N. :
Particulate-Filled Polymer Composites, R. N. Rothon (Ed.), Longman Scientific, London, 1993.
Pinnavaia T.J.: Polymer-clay nanocomposites , 2000 John Wiley, New York, NY 10158-0012
Bhagwan D. Agarwal: Vlaknove kompozity. SNTL Praha (1987).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Gumárska technológia
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Zabezpečuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet kreditov:
3
Podmieňujúce predmety:
Polymérne materiály
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
Cieľ predmetu:
Všeobecným cieľom predmetu by mal byť súbor nových poznatkov z teórie a technológie procesov
v gumárenskom priemysle.
Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia formulácie gumárenských zmesí.
2. Analýza reologických vlastností gumárenských zmesí, modifikácia ich tokových vlastností.
3. Analýza iregularít toku, kvantifikácia procesov narastania za hubicou a zmrštenia, metódy hodnotenia
tokových vlastností gumárenských zmesí.
4. Dispergácia plnív a prísad v gumárenských zmesiach.
5. Analýza procesov miešania, valcovania, vytláčania a vstrekovania gumárenských zmesí.
6. Základné gumárenské výrobky - ich hlavné parametre a funkčné vlastnosti.
8. - 9. Technológia výroby autoplášťov.
10. Technológia výroby dopravných pásov.
11. Technológia výroby technickej gumy.
12. Technológia výroby duší, ochranných vložiek a hadíc.
13. Technológia výroby podlahových krytín.
Literatúra:
Kolektív: Gumárska technológia I. ŽU Žilina, 1998.
Kolektív: Gumárska technológia II. GC-tech Trenčín a TnUAD, 2003.
Olšovský M.: Kaučuky: výroba-vlastnosti-použitie. TnUAD Trenčín, 2009.
Olšovský M., Vajdová J., Strapko M.: Gumárenské výrobky a výroby. TnUAD Trenčín, 2004.
Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha a ALFA Bratislava,
1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Textilná a odevná technológia
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Doc. Ing. Iva Sroková, CSc.,
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Doc. Ing. Iva Sroková, CSc.,
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
Ing. Gajane Urban, CSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/1/0
Za obdobie štúdia: 26/13/0
Počet
kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu:
V predmete získajú poslucháči základy z mechanických textilných technológií t.j. z technológie pradenia,
tkania, pletenia, ako aj informácie o používaných strojných zariadeniach a ich funkciách.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy pradiarskej výroby. Základy technológie výroby bavlnených priadzí, výrobné postupy
výroby bavlnených priadzí.
2. Výrobné postupy výroby vlnených priadzí. Vláknité materiály spracovávané v pradiarni vlny.
3. Spracovanie vlny. Spracovanie PES vlákien. Miešanie vlnených a PES prameňov.
4. Základy tkáčském výroby. Základy technológie výroby tkanín. Prípravné práce pre tkanie.
Vzorovanie tkanín.
5. Výroba bavlnených, vlnených a hodvábnych tkanín. Strojné zariadenie tkáčovní.
6. Základy pletiarskej výroby. Základy technologie výroby pletenín. Prípravné práce pre pletenie.
7. Rozdelenie pletenín, pletiarskych strojov. Strojné zariadenie pletiarní.
8. Základné väzby pletenín a ich odvodeniny.
9. Netkané textílie. Rozdelenie netkaných textílií. Mechanický spôsob výroby rúna. Technológia
vpicho-vania a prepletania.
10. - 13. Mechanické operácie pri zušľachťovaní textílií. Rozdelenie úprav, preúprava, odstraňovanie
vody
z textílií. Stroje a zariadenia v procese farbenia.
Literatúra:
Simon J.: Základy textilního a oděvního inženírství. Skriptá VŠST Liberec, 1985
Dostálová, M., Křivánková,M., Dobešová, A.: Základy textilního a oděvního inženírství.
VŠST Liberec, 1986
Pospíšil, T. a kol.: Príručka textilného odborníka I, II, SNTL Praha, 1981
Urban G.: Základy riadenie odevnej výroby. TnUAD Trenčín, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Tovaroznalectvo
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
RNDr. Viera Mazíková, PhD.,
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Ing. Jela Legerská, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
Prednáška/seminár
2.ročník ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 1/1/0
Za obdobie štúdia: 13/13/0
Podmieňujúce predmety:
Počet
kreditov:
3
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálna práca s prezentáciou
Cieľ predmetu:
Predmet podáva študentom základné znalosti noriem používaných v textilnom priemysle, utrieďujúce a
systematizujúce vedomosti o zložení, spracovaní, hodnotení, nákupe vlákien, textílií a hotových výrobkov .
Stručná osnova predmetu:1. Úvod, požiadavky na zápočet a na písomné spracovanie výsledkov, školenie BOZP,
zadanie ročníkovej práce.2. Typy vlákien, rozdelenie, označovanie a vlastnosti.3. Tkaniny - vzory, úpravy,
vznik, pôvod, názvoslovie.4. Tkaniny bavlnárskeho, vlnárskeho typu. 5. Tkaniny vlnárskeho a hodvábnického
typu. 6. Pleteniny.7. Značenie materiálov. 8. Normy a zákony súvisiace s textilným a odevným priemyslom.9.
Zákony súvisiace s textilným a odevným priemyslom.10. Vady výrobkov.11. Prezentácia a obhajoba ročníkovej
práce.12. Prezentácia a obhajoba ročníkovej práce.13. Exkurzia
Literatúra:
Strecký , J.: Textilné tovaroznalectvo, Alfa 1982,Bratislava
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej
Pařilová,H.: Textilní zbožíznalství.Tkaniny. TU v Liberci. Liberec 2000
slovenský
úpravy listu:
20.04.2010
Staněk,J.: Textilní zbožíznalství.vlákenné suroviny, příze a nitě. TU v Liberci. Liberec 2001
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Trvalo udržateľný rozvoj
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu: LS
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Počet
kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt v elektronickej forme,
prezentácia projektu
Cieľ predmetu:
Zoznámiť študentov s hlavnými zásadami a princípmi TUR a s nástrojmi ich implementácie v praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Medzníky vývoja TUR, pojem, význam
2. Princípy, kritéria indikátory, strategické ciele, ukazovatele TUR
3. Agenda 21- ukazovatele
4. Charakteristika globálnych problémov sveta
5. Národná stratégia udržateľného rozvoja
6. Ekologické hľadiská trvalo udržateľného rozvoja, ekologická stopa
7. Súčasný stav v hlavných hospodárskych odvetviach sr z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
8. Súčasný stav v nevýrobnej sfére sr z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
9. Stav životného prostredia,príčiny a dôsledky zmien
životného prostredia v SR
10. Nástroje realizácie princípov TUR (ISO 14000, EMS (ISO 14 001, EMAS)
11. LCA, EIA, SEIA, BATNEEC, BREF´s,
12. Environmentálne označovanie výrobkov, IPKZ, enviro-profil organizácie
13. Environmentálne riziká a ZPH
Literatúra:
1. ZELENÝ, Ján: INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM . Technická univerzita vo Zvolene, 2006.
- 74 s.
ISBN 80-228-1576-4
2. ZELENÝ, Ján: RIZIKÁ V PRIEMYSLE. Technická univerzita vo Zvolene, 2006. - 321 s. + 1 CD.
ISBN 80-228-1638-8.
3. ZELENÝ, Ján: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A MANAŽMENT. Edícia TEMPUS –
EUROPROJEKT (spoločný projekt pre štúdium práva európskeho spoločenstva). SPU Nitra – AU
Wageningen; 1999; 228 strán. (Monografia).
4. MEZŘICKÝ, V.: ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ. PORTÁL, s.r.o.,
2005, Praha, ISBN 80-7367-003-8.
Informačné stránky MŽP SR a iných orgánov štátnej správy a samosprávy. www.zbierka. sk
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov:Toxikológia a rizikové vlastnosti materiálov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu: ZS
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/1/0
Za obdobie štúdia:
26/13/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Počet kreditov:
3
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt v elektronickej forme,
prezentácia projektu
Cieľ predmetu:.
Cieľom predmetu je podať študentom vedecké poznatky o význame a perspektívach využívania poznatkov
toxikológie v procese kontaminácie životného prostredia toxickými xenobiotikami a upozorniť ich na rizikové
faktory a vlastnosti vybraných skupín materiálov.
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj toxikológie, kasifikácia toxikológie, Základné pojmy a definície
2. Rozdelenie toxikológie, aplikované odbory toxikológie, Význam toxikológie a ekotoxikológie pre
poľnoospodárstvo, gumárenský priemysel, biotický monitoring
3. Klasifikácia jedov a škodlivín, Rozdelenie otráv, prejavy otráv, 1. pomoc
4. Špecifické účinky toxických látok, Vstupy toxických látok do organizmu, rýchlosť a intenzita
vnikania jedu do organizmu, rezistencia organizmu proti jedom
5. Charakteristika rizika chemických látok pre človeka a zvieratá , vzťah dávky a účinku, vplyv
rôznych faktorov, hodnotenie expozície
6. Testovanie toxicity, Akútny, subakútny, chronický toxický účinok
7. Mutagény, karcinogny Rozdelenie karcinogénov, teratogény Poškodenia plodu podľa fáz vývoja
8. Toxikologické účinky vybratých prvkov a zlúčenín:
9. Organické látky a ich toxické účinky
10. Rozdelenie bojových látok,
11. Zdroje rádioaktívnej kontaminácie, vstup; významné rádionuklidy
12. Pesticídy
13. Omamné a psychotropné látky
Literatúra:
1. CHMIELEWSKÁ, E., BEDRNA, Z.: RIZIKOVÉ LÁTKY A ENVIRONMENTÁLNE HAZARDY,
CICERO, S.R.O., BRATISLAVA, 2007, ISBN 978-80-969678-0-3.
2. PALEČEK, J., LINHART, I., HORÁK, J.: TOXIKOLOGIE A BEZBEČNOST PRÁCE V CHEMII,
FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE, PRAHA, 1999, ISBN 80-7080-266-9.
3. HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ , P.: ÚVOD DO TOXIKOLOGIE A EKOLOGIE PRO
CHEMIKY, VŠ CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ , PRAHA, 2004, ISBN 80-7080-548-X
4. KUPEC, J.: TOXIKOLOGIE, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, ZLÍN, 2004, ISBN 807318-216-5.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Sociálna a pracovná psychológia
Študijný program:
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu: ZS
Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Podmieňujúce predmety: Podnikateľská etika, Riadenie ľudských zdrojov
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Počet kreditov:
2
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt v elektronickej forme
Vypracovanie projektu podľa zadania.
Cieľ predmetu: Predostrieť študentom systémovo-celistvú projekciu človeka ako sociosynergického fenoménu.
Pochopiť človeka ako jednotu samoorganizovaných systémov, sebaorganizovanej systémovosti a premosťujúcej
psychosynergie ľudského bytia.
Stručná osnova predmetu:
Gnozeologicko-metodologické východiská sociálnej a pracovnej psychológie. Teória troch pilotov ľudského
organizmu- autopilota, sociopilota a psychopilota. Kontinuita psychosynergie a psychopercepcie ľudského
jedinca. Sociológia výchovy a vzdelávania. Poznávací vývoj v detstve. Emočné a agresívne správanie osobnosti.
Poruchy osobnosti. Inteligenčné hladiny subjektu a proces manažmentu užitia ľudských zdrojov
v hodnototvornom procese firmy. Dedičnosť a rozvoj talentu. Mobbing na pracovisku. Burn out- vyhorenie.
Stres a podstata medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve. Antagonistické protirečenie medzi procesom
tvorby a procesom odcudzovania hodnôt determinujúci faktor sociológie a psychológie pracovného kolektívu.
Sociosynergetická projekcia psychológie a sociológie osobnosti.
Literatúra:
1. Atkinson, R.L. Psychologie. Portál Praha 2003. 751 str. ISBN 80-7178-640-3
2. TURAN,D.:RIADENIE V SYSTÉMOCH A MANAŽMENT SYSTÉMOV [KNIHY] = OPERATION
IN SYSTEMS AND MANAGEMENT OF SYSTEMS /. - 1.VYD. - BRATISLAVA : IRIS, 2005. - 223
S. - ISBN 80-89238-009
3. TURAN,D.: SOCIOSYNERGETICKÝ MANAŽMENT - PARDIGMA MODERNÉHO RIADENIA
FIRMY IN: MOMAN 06. MODERN MANAGEMENT : PROCEEDINGS - SBORNÍK REFERÁTŮ. PLZEŇ: SDRUŽENÍ EVIDA, 2006. – ISBN 80-86596-74-5. - S. 323-340.
4. SOCIOSYNERGETIKA- SOCIOSYNERGETICS, [KNIHY] ŽILINA: EDIS, 2008. – 236 S. ISBN
9788080708009
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Perspektívne materiály a technológie
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
ZL
Zabezpečuje:
prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška
Počet kreditov:
2
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/0/0 Za obdobie štúdia: 26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):záverečná práca
Anotácia predmetu:
Predmet perspektívne materiály a technológie charakterizuje jednotlivé skupiny nových konštrukčných
materiálov. Sú to uvedené najpoužívanejšie typy novo vyvinutých materiálov, ich základné charakteristiky
a mechanické vlastnosti. Sú prezentované ich technologické možnosti, konštrukčná použiteľnosť a spôsoby ich
označenia.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s rozsiahlou oblasťou nových konštrukčných materiálov.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj, výroba a trh nových materiálov
2. Moderné technológie v hutníctve železa a ocele
3. Moderné ocele v priemysle
4. Vysokopevné a vysokolegované ocele
5. Superzliatiny
6. Materiály vyrábané práškovou metalurgiou
7. Amorfné, nanokryštalické a mikrokryštalické kovové materiály
8. Keramické materiály
9. Materiály s tvarovou pamäťou
10. Kompozity pre biomedicínu
11. Biomateriály
12. Supravodivé materiály
13. Superplastické materiály
Literatúra:
1.
2.
Janovec, J. a kol.: Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelstí ČVUT v Praze, 2008.
Macek, K. a kol.: Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Plánovaný experiment
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Doc.RNDr. Dušan Holý, CSc.
RNDr. Ladislav Matejička, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):
predmetu:
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2. ročník ZS
Týždenný:2/0/0
Za obdobie štúdia: 26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
2
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
záverečná práca, zápočet
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta so základnými pojmami a postupmi navrhovania a vyhodnocovania
experimentov.
Stručná osnova predmetu:
Základné matematické pojmy a pojmy zo štatistiky. Typy rozdelení diskrétnych a spojitých náhodných veličín.
Chyby meraní. Bodový odhad parametra. Intervalový odhad parametra. Neistoty meraní. Testovanie
štatistických hypotéz. Testovanie spoľahlivosti. Štatistická analýza viacrozmerných údajov. Analýza rozptylu.
Jedno a dvojfaktorová analýza rozptylu. Lineárne regresné modely. Korelácia - korelačné modely, korelačné
koeficienty. Nelineárne regresné modely. Klasické interpolačné postupy. Aproximácia funkcií. Aproximácia
tabelárnych závislostí. Numerické vyhladzovanie.
Literatúra:
MELOUN, M. – MILITKÝ, J.: Statistická analýza experimentálnich dat. Académia, Praha, 2004.
953 s. ISBN 80-200-1254-0.
MELOUN, M. – MILITKÝ, J.: Kompendium statistického zpracovaní dat. Académia, Praha, 2004.
768 s.
BREYFOGLE, F., W.: Statistical Methods for Testing, Development, and Manufacturing. John
Willey&Sons, New York, USA, 1992. 516 s. ISBN 0-471-54035-8.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Základy biochémie
Študijný program: materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Počet
predmetu: ZS
Prednáška/seminár/
kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2
Týždenne
2/0/0
Za obdobie štúdia:
26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): test
Cieľ predmetu:.
Poskytnúť prehľad o biochemických procesoch z hľadiska environmentálneho aspektu. Prehľad o molekulovom
zložení a nadmolekulových väzbách látok v živých systémoch. Predmet nadväzuje na predchádzajúce štúdium
organickej chémie. predmet je zameraný na základné štrukturálne a energetické matérie a ich metabolizmy.
prehľad funkcii jednotlivých metabolických ciest a ich narušenia vplyvom škodlivín a katalytických jedov.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, biochémia, význam biochémie, vznik života
2. Sacharidy. Štruktúra monosacharidov, ich fyzikálne a chemické vlastnosti, prípady izomérie
monosacharidov, tvorba glykozidovej väzby. Biologicky významné oligosacharidy a polysacharidy.
3. Lipidy. Klasifikácia lipidov, ich štruktúra, fyzikálne a chemické vlastnosti. Energetické a štruktúrne
funkcie lipidov.
4. Aminokyseliny. Štruktúra aminokyselín, ich fyzikálne a chemické vlastnosti, rozdelenie amiokyselín
(esenciálne/neesenciálne, kódované/nekódované). Biologicky významné deriváty aminokyselín.
5. Peptidy a bielkoviny. Vlastnosti peptidovej väzby. Primárna, sekundárna, terciálna akvartérna štruktúra
bielkovín. Funkcie bielkovín v živých organizmoch.
6. Biokatalyzátory. Enzýmy. Klasifikácia a názvoslovie. Rýchlosť enzýmových reakcií. Koenzýmy.
Inhibícia enzýmovej aktivity a jej mechanizmy. Regulácia enzýmovej aktivity, vitamíny
7. Nukleové kyseliny. Štruktúrne zložky nukleových kyselín. Dusíkaté bázy, cukorné zložky, nukleozidy,
nukleotidy, ich štruktúra a úlohy v tvorbe nukleových kyselín v metabolizme. DNA, RNA. Rozdelenie,
štruktúra, úloha v organizme
8. Princípy chemickej stavby biopolymérov. Termodynamické aspekty tvorby fosfodiesterovej, peptidovej
a glykozidovej väzby. Úloha aktivovaných metabolitov pri tvorbe biopolymérov. Biologické membrány
ako prípad nekovalentných biopolymérov a ich štruktúra.
9. Genetický kód a prenos genetickej informácie. Vlastnosti genetického kódu. Replikácia DNA, proces
transkripcie a translácie.
10. Fotosyntetická fosforylácia. Vlastnosti fotosystému I, II, cyklická a necyklická fotosyntetická
fosforylácia a ich energetický výťažok.
11. Princípy látkovej a energetickej výmeny, Krebsov cyklus, Pentózový cyklus, Anaeróbna glykolýza,
Oxidačná fosforylácia
12. Glukoneogenéza a metabolizmus glykogénu, Metabolizmus lipidov a mastných kyselín
13. Biochémia krvi
Literatúra:
1. ŠKÁRKA B., FERENČÍK M.: BIOCHÉMIA, ALFA BRATISLAVA 1981, ISBN 063-576-87.
2. MUSIL J., NOVÁKOVÁ O.: BIOCHEMIE V OBRAZECH A SCHÉMATECH, AVICENUM
PRAHA, 1990, ISBN 08 -109-89.
3. LEVIS D.E.: ORGANIC CHEMISTRY A MODERN PERSPECTIVE, TMC USA 1996, ISBN 0-69735091-6.
4. HALICKÝ P., KOŠOVSKÝ J.: BIELKOVINY A NUKLEOVÉ KYSELINY, UK BRATISLAVA
1985, ISBN 85-439-85.
5. BALOG, M., TATARKO, M. A KOL. : ODHALENÉ TAJOMSTVÁ CHEMIE , VEDA ,
BRATISLAVA, 2007, ISBN 978-80-224-0957-5
6. MUSIL, J., NOVÁKOVÁ, O.: BIOCHEMIE V OBRAZECH A SCHÉMATECH, AVICENUM,
PRAHA, 1990, 08-109-89
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Technika prostredia
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
RNDR. Viera Mazíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár,lab.cvičenia…):
predmetu:
Prednáška
2. ročník ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/0/0 Za obdobie štúdia: 26/0/0
Podmieňujúce predmety:
Počet
kreditov:
2
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o faktoroch vonkajšieho a vnútorného prostredia a ich vplyve na ľudský
organizmus. Zvláštna pozornosť je venovaná hodnoteniu kvality pracovného prostredia, špecifikácii jeho
fyzikálnych, biologických, ergonomických, estetických a sociálno – psychologických faktorov, vrátane techniky
a zariadení na zabezpečenie optimálnych podmienok pracovného prostredia.
Stručná osnova predmetu: 1.Štruktúra životného prostredia. Zložky ŽP. Faktory ŽP. Faktory vonkajšieho
prostredia a ich vplyv na človeka. 2. Vonkajšie klimatické faktory – teplota, vlhkosť, tlak vzduchu, prúdenie
vzduchu. 3. Slnečné žiarenie. Skleníkový efekt. 4.Faktory vnútorného prostredia, klasifikácia a vplyv na
organizmus. Pracovné prostredie.5. Hodnotenie mikroklimatických podmienok. Teplota. Vetranie a odsávanie. 6.
Klimatizácia – ohrievanie a chladenie, vykurovacie zariadenia, chladiace zariadenia. 7. Hluk – hlavné pojmy,
účinky, protihlukové opatrenia. 8. Osvetlenie – základné pojmy, zrak, spektrálne vlastnosti svetla, svelné
vlastnosti prostredia, funkcie farebnosti. Svetelné zdroje. 9. Škodliviny v ovzduší. Ódery.10. Obmedzovanie
škodlivín v ovzduší - odlučovače. 11. Obmedzovanie emisie oxidov S a N. 13.Ergonómia. Fyziológia práce.
Antropometria. Somatografia. Perimetria. Únava.
Literatúra:
1. BLAŽEJ, A. A KOL: CHEMICKÉ ASPEKTY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
BRATISLAVA/PRAHA, ALFA/SNTL, 1981.
2. HOSTIN, S. – ŠILHÁR, S. – SOLDÁN, M. – LACUŠKA, M.: ENVIRONMENTÁLNE
INŽINIERSTVO I. BRATISLAVA, STU, 2004. ISBN 80-227-2013-5
3. SMOLÍK, J.: TECHNIKA PROSTREDIA. PRAHA, SNTL, ALFA, 1985.
4. TÖLGYESSY, J. – PIATRIK, M. – ČÍK, G. – HARANGOZÓ, M.: TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA. BRATISLAVA, STU, 1998. ISBN 80-227-1048-2
5. ŠKÁRKA, B. – POLÍVKA, Ľ. – FENDRICH, E. – HOSTÍN, S. – LACUŠKA, M.:
ENVIRONMENÁLNA CHÉMIA. BRATISLAVA, STU, 2003. ISBN 80-227-1973-0
6. PROUSEK, J. – ČÍK, G.: ZÁKLADY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY. BRATISLAVA,
STU, 2004. ISBN 80-227-2097-6
7. LUMNITZER, E – BADIDA, M. – ROMANOVÁ, M.: HODNOTENIE KVALITY PROSTREDIA.
KOŠICE, STU, 2007. ISBN 978-80-8073-836-5
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Logistika
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
2.ročník ZS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/0/0
Za obdobie štúdia:26/0/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca, semestrálna práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): zápočet
Cieľ predmetu:
Predmet Logistika obsahuje súbor poznatkov na riešenie aktuálnych problémov a zodpovedanie otázok, s
ktorými funkčnými, organizačnými, personálnymi a vecnými prostriedkami je možné zlepšiť a optimalizovať
priebeh toku výrobných faktorov v hodnototvornom procese firmy. Vedie študentov k projekcii ekonomickej
efektívnosti, energetickej optimálnosti a ekologickej akceptovateľnosti materiálovo-technologických procesov
firmy.
Stručná osnova predmetu: Vznik a vývoj logistiky, definície logistiky, charakteristika a usporiadanie logistiky,
logistické funkcie a ciele, zadanie semestrálneho projektu. Strategická vízia a logistika. Marketing a logistika.
Kvalita a logistika. Logistika a zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov. Charakteristika materiálových a
informačných tokov, tvorba logistických reťazcov. Metódy a nástroje v logistike na riešenie logistických úloh.
Nákupná (zásobovacia) logistika. Výrobná logistika. Logistika skladov. Distribučná logistika. Logistické
náklady. Organizačná štruktúra podnikovej logistiky. Projektovanie podnikovej logistiky. Systémové riešenie
spätnej logistiky.
Literatúra:
Křížová, Gregor, Rakyta: Podniková logistika, ES VŠDS Žilina, 1994
Turan,D.: Riadenie v systémoch a manažment systémov, IRIS, Bratislava 2005
Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha, 1994
LAMBERT, D., STOCK J:R:, ELLRAM, L.: Logistika. Computer Press Praha 2000, ISBN: 80-7226221-1
SIXTA, J., MAČÁT, V.: Logistika - teorie a praxe. CP Books Brno 2005, ISBN 80-251-0573-3
Turan, D.: Sociosynergetika- Sociosynergetics, EDIS Žilina 2008
MELIŠÍK, M.: Vybrané kapitoly z podnikového manažmentu. MEDIAL Púchov 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.04.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Koloristika textilných materiálov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
Doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne 2/0/0
Za obdobie štúdia: 26/0/0
Počet
kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška, semestrálny projekt
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými pojmami koloristiky, farby a ich miešanie,
tvorba farebných receptúr, hodnotenie farebnosti - kolorimetria
Stručná osnova predmetu:1. Úvod, základné pojmy v koloristike, charakterizácia farby, farebný vnem.
2. Miešanie farieb, aditívne a substrakt miešanie, komplement a achromatické farby. 3. Selektívna absorpcia
svetla a jej príčiny. 4. Farebnosť organických látok posudzovaná z chemického hľadiska. Teórie farebnosti.
5. Elektrónová, mezomérna a kvantovo-chemická teória farebnosti a jej pravidlá.6. Farebné stupnice, atlasy
farieb, subjektívne hodnotenie farebnosti. 7. Objektívne hodnotenie farebnosti, kolorimetria. Matematický popis
farby. 8. Farebná odchýlka v systéme CIE LAB, cylindrické súradnice.9. Kubelkova- Munkova rovnica pre
stanovenie koncentrácie farbiva na substráte.10. Farebné receptúry a princípy ich tvorby. 11. Klasifikácia farbív
z technologického a chemického hľadiska. 12. Najdôležitejšie technologické triedy farbív v priemysle : kyslé,
kypové, substantivne, reaktivne,kovokomplexné disperzné farbivá a pigmenty.
Literatúra:
Sroková I.: Koloristika, TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Púchov 2004
Sroková I.: Koloristika, ES SVŠT, Bratislava, 1987
Sroková I.: Návody pre laboratórne cvičenia z koloristiky, ES SVŠT, Bratislava, 1982
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Technické materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo (Jednoodborové štúdium, inžiniersky II. st., denná forma)
Garantuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Forma výučby: Seminár / Prednáška Odporúčaný rozsah výučby ( v Počet kreditov: 5
hodinách ): Týždenný: Za obdobie štúdia: 8 /4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Odovzdanie projektu podľa zadania
Anotácia:
Predmet sa zaoberá rôznymi typmi technických materiálov. Novovyvinutými materiálmi, ich technológiou
výroby a použiteľnosťou. Jedná sa technický materiál o jeho rola v inžinierskych návrhoch pre technické
objekty.
Cieľ: zoznámiť komplexne študentov s materiálmi v technickej praxi a ich charakteristikami
Stručná osnova predmetu: Základné skupiny technických materiálov, ich charakteristiky a vlastnosti. Vývoj,
výroba a uplatnenie na trhu. Moderná technológia hutníctva železa v oceli. Žiaruvzdorné a žiarupevné
materiály. Podstata žiarupevnosti, tečenie. Vysokopevné materiály pre letecký priemysel. Vysokolegované
ocele, superzliatiny. Materiály s tvarovou pamäťou. Konštrukčné materiály, nástrojové materiály. Prášková
metalurgia a technická keramika. Ľahké kovy a ich zliatiny, Al a ich zliatiny (Mg, Ti a ich zliatiny). Využitie
čistých kovov v technike. Materiály pre elektrotechniku. Biomateriály a materiály využité v medicíne
Literatúra: Janovec, J. a kol.: Perspektivní materiály. Praha: Vydavetelství ČVUT, Praha 2008.
Ptáčik, L.: Nauka o materiálech. II. Brno: CERM, 1999.
Internetové stránky a normy ISO, STN, EN
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Výpočtové modelovanie v materiálovom inžinierstve I
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: prof. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Počet kreditov:
predmetu:
laboratórne cvičenia
5
ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 4/0/13
Podmieňujúce predmety:
Metóda konečných prvkov I, II . Numerická matematika.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je ukázať praktické aspekty modelovania v MKP. Pozornosť je sústredená na modelovanie
lineárnych problémov staticky a dynamicky zaťažených konštrukcií zložených z prútových, nosníkových,
telesových a škrupinových prvkov. Modelovanie rôzných štruktúr materiálu v programe COSMOS M a ADINE.
Stručná osnova predmetu:
Obsah:
•
•
•
•
•
Modelovanie MKP a všeobecné úvahy. Všeobecný postprocessing. Typy konečných prvkov (rovinná
napätosť, rovninná deformácia, osovosymetrické telesá).
3D konečné prvky. Dosky, škrupiny a telesá. Materialové vlastností: Izotropické, orthotropicé,
anizotropické.
Statické a geometrické okrajové podmienky. Symetria a antisymetria. Tvorba modelu. Objemové
modelovanie a priame generovanie.
Boolovské operácie. Atribúty prvkov. Importovanie objemových modelov z CAD systémov.
Prutové a nosníkové prvky. Vstupné údaje. Postprocesing. Analýza
2D konštrukcií.
Špeciálne prvky. Prvky lomovej mechaniky. Koncentrácia napätí.Dynamická analýza konštrukcií.
Harmonická a prechodová analýza. Analýza konštrukcií s tlmením.
Literatúra:
4. Spyrakos, C.C.: Finite Element Modeling Engineering Practice. Algor, Inc., 1994.
5. Kolář, V.- Němec, V.- Kanický, V.: FEM Princípy a praxe Metódy konečných prvků. Computer Press Brno
1997.
6. Žmindák, M. - Grajciar, I.: Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov. Žilina, 2002(bude
publikované).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Polymérne materiály
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje:
Ing. Milan Olšovský, PhD.
Ing. Vladimíra Tomanová
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
Za obdobie štúdia:
8/4/13
Počet kreditov:
7
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
protokoly z laboraórnych cvičení, test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky o polyméroch, ich spôsoboch prípravy a vlastnostiach.
Stručná osnova predmetu:
14. Teoretické základy makromolekulovej chémie, resp. chémie polymérov.
15. Mechanizmus, kinetika, štruktúra polymérov.
16. Klasifikácia polymerizácii.
17. Radikálové, iónové a koordinačné polymerizácie.
18. Metatézna polymerizácia a biopolymerizácia.
19. Kopolymerizácia a kopolyméry, kopolymerizačné parametre, ich stanovenie.
20. Spôsoby syntézy priemyselne významných polymérov.
21. Syntéza polymérov a kopolymérov stupňovitým mechanizmom.
22. Anorganické polyméry a chemické reakcie polymérov.
23. Stanovenie mólových hmotností makromolekulových látok.
24. Mechanické vlastnosti polymérov.
25. Rozpustnosť polymérov, rozpúšťanie polymérov.
26. Kinetické predpoklady syntézy polymérnych materiálov.
Literatúra:
Vohlídal J.: Makromolekulární chemie. Karolinum Praha, 1995.
Chrástová V., Borsig E.: Makromolekulová chémia. STU Bratislava, 1996.
Olšovský M., Macho V.: Základy chémie polymérov. TnUAD Trenčín, 2008.
Olšovský M., Vajdová J.: Laboratórne cvičenia z chémie polymérov. TnUAD Trenčín, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Experimentálne metódy materiálových charakteristík
Študijný program: Materiálové inžinierstvo (Jednoodborové štúdium, inžiniersky II. st., denná forma)
Garantuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: ZS
Zabezpečuje: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
Forma výučby: Seminár / PrednáškaOdporúčaný rozsah výučby ( v
hodinách ): Týždenný:
Za obdobie štúdia: 8/0 /13
Počet kreditov: 5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...):
Odovzdanie projketu podľa zadania
Anotácia:
Predmet sa zoberá vysvetlením procesov a javov v materiáli pri získavaní materiálových charakteristík.
Pozornosť je venovaná aj degradačným procesom, t. j. porušovanie materiálu.
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov sa materiálovými charakteristikami, ktoré budú slúžiť na ďalšie použitie
Stručná osnova predmetu: Definícia materiálových vlastnosti. Základné mechanické vlastnosti. Metalografická
analýza makroštruktúry a mikroštruktúry. Deformačne – napäťové stavy v štruktúre a ich hodnotenie.
Stanovenie materiálových charakteristík pre rôzne typy materiálov. Materiálové charakteristiky ako vstupy do
výpočtového modelovania. Stanovenie krehkolomových charakteristík lomovej mechaniky. Výpočet kritického
rozmeru defektu. Kontrola použitia materiálu na konkrétne aplikácie v prevádzke. Materiálové vlastnosti
keramiky v priebehu jej výroby. Vplyv deformačne - napäťových stavov v štruktúre kovových materiálov.
Životnosť konštrukčných prvkov bez primárnej trhliny. Životnosť konštrukčných prvkov s primárnou
trhlinouVplyv kvality merania na výsledne materiálové vlastnosti. Odozva štruktúry na charakteristiku
materiálových vlastností
Literatúra:
Macek, K. a kol.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavetelství ČVUT v Praze,
2008.
Brumovský, M.: Materials used for the design and construction of WWER coments. INR 2006.
Meisner, B. – Zilvar, V.: Fyzika polymerů – Struktura a vlastnosti polymerních materiálu. Praha SNTL 1987.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Aplikovaná anorganická chémia v materiálovom inžinierstve
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
Obdobie štúdia
predmetu:
ZS
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
prednáška/seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
Za obdobie štúdia:
8,/4/0
Počet kreditov:
Podmieňujúce predmety
Priemyselná anorganická chémia
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
skúška
Cieľ predmetu:
Zoznámiť sa so štruktúrou a vlastnosťami priemyselne významných anorganických látok a ich aplikáciami
v materiáloch
Stručná osnova predmetu:
14. Elektrónová štruktúra materiálov
15. Chemické väzby v materiáloch
16. Kryštálová štruktúra materiálov
17. Elektrické, magnetické, optické a termické vlastnosti materiálov
18. Zákonitosti priebehu chemických reakcií v materiáloch
19. Vlastnosti nekovových prvkov a ich aplikácia v materiáloch
20. Vlastnosti kovových prvkov a ich aplikácie v materiáloch
21. Chemicko-technologické spracovanie železa, zliatiny
22. Binárne zlúčeniny a ich aplikácie v materiáloch
23. Oxidová a neoxidová keramika
24. Viacprvkové zlúčeniny a ich aplikácia v materiáloch
25. Silikátové materiály (alkalické kremičitany, zeolity, azbestové vlákna)
26. Stavebné materiály (cement), plnidlá, silikáty
Literatúra:
3. E. Jóna, D. Ondrušová, M. Pajtášová: Priemyselná anorganická chémia I. FPT Púchov TnU AD, 2007
4.
G. Ondrejovič, R. Boča, E. Jóna, H. Langfellderová, D. Valigura: Anorganická chémia 2. STU
Bratislava 1995
3.
M. Koman, M. Jamnický: Anorganické materiály. STU Bratislava 2007
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Environmentálne inžinierstvo
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár,lab.cvičenia…):
predmetu:
prednáška, seminár
1. ročník ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
Za obdobie štúdia:
8/4/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
3
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): semestrálny projekt
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami environmentálneho inžinierstva, globálnymi problémami ŽP
a perspektívami ich riešenia, s vplyvom antropogénnej priemyselnej činnosti na kvalitu zložiek životného
prostredia, s riešením a východiskami pre ozdravenie životného prostredia a najdôležitejšími dohovormi
a legislatívou ochrany ŽP.
Stručná osnova predmetu:1. Základné pojmy – environmentalistika, environmentálne inžinierstvo ako vedná
disciplína.2. Súčasné problémy ochrany životného prostredia – hlavné globálne problémy, problémy
s ďalekosiahlymi dôsledkami, najzávažnejšie problémy.3. Globálne otepľovanie – skleníkový efekt, skleníkové
plyny, dôsledky globálneho otepľovania, možnostiriešenia.4. Narušenie ozónovej vrstvy – ozón a ozónová
vrstva, príčiny a dôsledky vzniku ozónovej diery, možnosti riešenia.5. Kyslá atmosferická depozícia – príčiny
a dôsledky vzniku kyslých dažďov, možnosti riešenia6. Ohrozenie biologickej diverzity – definícia biologickej
diverzity, príčiny ohrozenia, ohrozené oblasti, dôvody k ochrane živého bohatstva Zeme.7. Medzinárodné
dohovory - Montrealský protokol, Kjótsky protokol, Konferencia o klimatických zmenách v Nice.8. Vplyv
antropogénnej činnosti na zložky biosféry – atmosféra - zloženie, vlastnosti a funkcie atmosféry.Znečistenie
atmosféry – prírodzené LZO, LZO antropogénneho pôvodu, škodliviny v ovzduší,perspektívy riešenia.9. Vplyv
antropogénnej činnosti na zložky biosféry – hydrosféra – význam, klasifikácia vôd, hydrologický
cyklus. Znečistenie – odpadné vody, samočistenie vody, problematika znečistenia vody, druhy znečistenia,
perspektívy riešenia.10. Vplyv antropogénnej činnosti na zložky biosféry – litosféra a pedosféra – funkcie pôdy,
degradácia
pôdy, kontaminácia pôdy. Erózia a degradácia, kontaminácia pôdy. Cudzorodé látky v pôde.
Perspektívy riešenia.11. Vplyv antropogénnej činnosti - problematika odpadov, problematika nadmerného hluku
– definícia
problémov, perspektívy riešenia.12. Ochrana prírody – kategórie ohrozených taxónov,
chránené územia - veľkoplošné chránené územia (NP,
CHKO), maloplošné chránené územia.
Medzinárodné konferencie a dohovory týkajúce sa ochrany prírody.13. Európa a ochrana jej životného
prostredia. Priority 6. environmentálneho akčného programu. REACH, BAT, BREF, IPKZ
Literatúra:
8. BLAŽEJ, A. A KOL: CHEMICKÉ ASPEKTY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
BRATISLAVA/PRAHA, ALFA/SNTL, 1981.
9. HOSTIN, S. – ŠILHÁR, S. – SOLDÁN, M. – LACUŠKA, M.: ENVIRONMENTÁLNE
INŽINIERSTVO I. BRATISLAVA, STU, 2004. ISBN 80-227-2013-5
10. TÖLGYESSY, J. – PIATRIK, M. – ČÍK, G. – HARANGOZÓ, M.: TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA. BRATISLAVA, STU, 1998. ISBN 80-227-1048-2
11. ŠKÁRKA, B. – POLÍVKA, Ľ. – FENDRICH, E. – HOSTÍN, S. – LACUŠKA, M.:
ENVIRONMENÁLNA CHÉMIA. BRATISLAVA, STU, 2003. ISBN 80-227-1973-0
12. PROUSEK, J. – ČÍK, G.: ZÁKLADY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY. BRATISLAVA,
STU, 2004. ISBN 80-227-2097-6
13. HERČÍK M.: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁKLADY ENVIRONMENTALISTIKY. TU OSTRAVA,
2007.
14. KUDRNA K. A KOL.: BIOSFÉRA A LIDSTVO. ACADEMIA, PRAHA, 1988.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Podnikový manažment
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Štefánik, PhD.
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
Prednáška
ZS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 8/0/0
Podmieňujúce predmety:
Počet kreditov:
2
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
zápočet, skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie“
zápočet
Cieľ predmetu:
Všeobecným cieľom predmetu by mal byť súbor základných poznatkov z podnikového manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje študentom základné poznatky z podnikového manažmentu, orientáciu v jednotlivých
vývojových tendoch manažérskych teórií i poznatky z podnikovej ekonomiky nevyhnutné pre úspešné riadenie
priemyselných podnikov a ich hospodársku prosperitu a rozvoj. Študenti získajú schopnosť tvorivej aplikácie
manažérskych metód a techník v oblasti podnikového hospodárstva a podnikového manažmentu.
Literatúra:
Majtán, M. a kol.: Manažment. SPRINT Bratislava 2003, ISBN 80-89085-17-2
Sedlák, M.: Manažment. IURA EDITION Bratislav 2001, ISBN 80-89047-18-1
Štefánik,J., Laššák,V.: Strategický manažment, ŽU v Žiline 1994
Laššák, V., Styk O.: Manažment, EF UMB Banská Bystrica 2001
Štefánik, J., Štefánik, A.: Strategický manažment, SLCP Žilina 2002
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Aplikovaná organická chémia v materiálovom inžinierstve
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Ing. Petra Skalková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
Za obdobie štúdia:
8/4/0
Počet kreditov:
4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): test
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými chemickými a technologickými procesmi, schémami
a podmienkami syntéz najdôležitejších chemických surovín, špecialít a medziproduktov.
Stručná osnova predmetu:
14. Štruktúrne a termodynamické predpoklady látok pre potenciálnu aplikáciu ako monomérov pre prípravu
makromolekulových látok.
15. Základné konfiguračné a konformačné stavy organických látok.
16. Vlastnosti, spôsoby výroby, požiadavky z technického, technicko – ekonomického i environmentálneho
hľadiska na organické zlúčeniny.
17. Spracovanie ropy - získavanie najdôležitejších monomérov.
18. Veľkotonážne a strednotonážne vybrané monoméry.
19. Etylén, propén a ďalšie polzolefíny.
20. Nižšie alkény C4 – C8 a diény C4 – C5, cykloalkény, alkenylhalogenidy.
21. Akrylové a metakrylové monoméry a ich deriváty
22. Vinylestery a vinylétery.
23. Alylové a vinylové étery, cyklické étery, s akcentom na oxirán, metyloxirán, epichlórhydrín, dioxolán
a trioxán.
24. Laktóny, laktány a ďalšie cyklické monoméry. Izokyanáty a diizokyanáty,
25. Živice - melamínformaldehydové, močovinoformaldehydové.
26. Polyuretány.
Literatúra:
Hrivík A.: Chémia a technológia monomérov. SVŠT Bratislava, 1989.
Hrivík A.: Technológia monomérov. SVŠT Bratislava, 1981.
Maroušek V.: Chemie a technologie monomerů. VŠCHT Praha, 2000.
Macho V.: Chemická technológia medziproduktov liečiv. ES SVŠT Bratislava, 1990.
Kolektív: Všeobecné základy chemickej technológie. Alfa Bratislava, 1980.
Skoblo A. I., Tregubonová I. A., Molokanov J. K.: Procesy a zařízení pro prumyslové zpracovaní ropy. SNTL
Praha, 1989.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Výpočtové modelovanie v materiálovom inžinierstve II
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Zabezpečuje: prof. prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
predmetu:
Prednáška/laboratórne cvičenia
LS
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 4/0/13
Podmieňujúce predmety:
MKP I, II
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Počet kreditov:
5
zápočet
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): Záverečná práca, skúška
Cieľ predmetu:
Hlavným cieľom predmetu je naučiť poslucháčov základy pre tvorbu mechanických modelov v konštrukcii
strojov pri použití MKP - konkrétne SW MSC ADINA v nelineárnej oblasti statiky a dynamiky. Zvládnutie
pokročilých techník MKP modelovania so zameraním na modelovanie kompozitných materiálov a skla.
Stručná osnova predmetu:
Tvorba výpočtových modelov a riešenie úloh v oblasti dynamického namáhania, vedenia tepla, prúdenia,
vynúteného kmitania.
Literatúra:
Manuály MARC
IVANČO, V. - KUBÍN, K. - KOSTOLNÝ, K.: Metóda konečných prvkov I. Košice, Elfa, 1994
BITNÁR, Z.: Metoda konečných prvkú I a II, ČVUT Praha,1992
BENČA, Š.: Aplikovaná pružnosť I: Metóda konečných prvkov. STU Bratislava, 1989
COOK, R. D.: Concepts and Applications of FEM Analysis. John Wiley and Sons, 1989, Third Edition
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20. 4. 2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Fyzika tuhých látok a polymérov
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
Prednáška/seminár/
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne
Za obdobie štúdia:
8/0/0
Počet kreditov:
3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): skúška
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými fyzikálnymi stavmi polymérov a ich štruktúrou,
fyzikálno-mechanickými a chemickými vlastnosťami. Princípy modifikácie polymérov.
Stručná osnova predmetu:
14. Štruktúra a mólové hmotnosti polymérov.
15. Charakterizácia polymérov, kopolymérov a homopolymérov.
16. Fyzikálne a fázové stavy.
17. Kryštalizácia vrátane kinetiky kryštalizácie tavenín, nukleácie, teploty topenia z viacerých hľadísk.
18. Fázové prechody polymérov.
19. Spracovanie polymérov - charakteristické teploty a štruktúrne predpoklady.
20. Polymérne siete.
21. Elasticita a viskoelasticita
22. Pevnosť, ťažnosť, pružnosť polymérnych materiálov.
23. Tok tavenín, porušovanie polymérov a ich pevnosť.
24. Miešateľnosť, elektrické a tepelné vlastnosti.
25. Orientované polyméry a polymérne zmesi.
26. Rozpustnosť a difúzia plynov v polyméroch.
Literatúra:
Gert Strobl The Physics of Polymers, Springer, 1996.
Hans-Georg Elias An Introduction to Polymer Science VCH, 1997.
Meissner B., Zilvar V., Fyzika polymeru, SNTL/Alfa Bratislav, 1987.
Šimek I.: Fyzika polymérov. SVŠT Bratislava, 1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
SLOVENSKÝ
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy list:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
Kód:
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Technická angličtina
Študijný program :Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
Mgr. Koišová
Obdobie štúdia
predmetu: LS
Zabezpečuje:
Mgr. Koišová
Forma výučby (prednáška, seminár, lab.cvičenia…):
seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenne0/2/0
Za obdobie štúdia: 0/26/0
Počet kreditov:
2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …): samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…): zápočet
Cieľ predmetu:
Predmet rozširuje a prehlbuje jazykové znalosti študentov získané pri štúdiu základného kurzu vedeckej a
technickej angličtiny General Science o ďalšie prvky terminologické, syntakticko- štrukturálne a štylistické,
ktorých znalosť je potrebná pri opisoch tvarov, procesov, meraní a pod. Obsahovo je predmet založený na
materiáloch vybraných zo špecializovaných učebníc nadväzujúcich na základný kurz, a to Mathematics,
Physics, Chemistry a Engineering. V závere sa študenti oboznámia s charakteristickými vlastnosťami
vedeckého štýlu v písomnom prejave.
Chemistry - Unit 5 The mass spectrometer; preparation of sulphur trioxide and nitrogen; the Haber
process; catalysts.
Listening and Comprehension, Exercises.
Chemistry - Unit 6 The chemical equation; NaCl and its preparation.
Listening and Comprehension, Exercises.
Chemistry - Unit 8 - Chemical reactions; catalysis; chemical kinetics.
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 1 Properties of geometrical figures; definitions
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 8 Quadratic equations; calculations and their results; addition of vectors;
multiplication of vectors by scalars.
Listening and Comprehension, Exercises.
Mathematics Unit 11 Transformations; axioms; theorems; simultaneous equations.
Listening and Comprehension, Exercises.
Kontrolný test..
Literatúra:
NUCLEUS - English for Science and Technology, Chemistry, Engineering, Mathematics, Physics
Prekladový technický slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický
Špecializované výkladové slovníky, napr. S. P. Parker, Dictionary of Physics, McGraw-Hill
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
20.4.2010
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Lomová mechanika
Študijný program: Materiálové inžinierstvo
Garantuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu:
1. ročník ZS
Podmieňujúce predmety:
Zabezpečuje:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Ing. Zuzana Mošková, PhD.
Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):
prednáška, cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 8/8/0
Počet kreditov:
5
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
skúška
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca …):
samostatná práca
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca…):
záverečná práca, zápočet
Cieľ predmetu:
V predmete sú poslucháči oboznámení so súborom poznatkov z matematickej teórie pružnosti, metódy
konečných diferencií a základov lomovej mechaniky.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a výpočtové modely v pružnosti a pevnosti, matematická teória pružnosti - maticová
formulácia, rovinné úlohy matematickej teórie pružnosti. Metóda konečných diferencií (MKD) pre 1D, 2D, a 3D
harmonické a biharmonické úlohy, použitie MKD pre parciálne diferenciálne rovnice parabolického a
hyperbolického typu, explicitná a implicitná schéma, aplikácia pri riešení úloh vedenia tepla. Základné pojmy
lomovej mechaniky, prehľad modelov trhlín, rozdelenie lomovej mechaniky LEFM - EPFM, kritériá lomu,
koncepcia J - integrálu, podkritické šírenie sa trhlín, predikcia zostatkovej životnosti.
Literatúra:
RÚŽIČKA, M. - HANKE, M. - ROST, M.: Dynamická pevnost a životnost. ČVUT Praha, 1992
TREBUŇA, F. - JURICA, V. - ŠIMČÁK, F.: Pružnosť a pevnosť II. VIENALA, Košice, 2000
STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny, Ostrava,
1998
SURESH, S.: Fatigue of Materials, Cambridge University Press. 1998
SIRATORI - MIESI - MACUŠITA : Vyčisliteľnaja mechanika razrušenija. MIR, Moskva, 1986
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
jazyk slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
20.4.2010
Download

informačné listy 5.2.26 Materiálové inžinierstvo.pdf