turnMaster
Pohon pre otáčavé dvere
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
Časť 1: Príručka pre odborný personál
slovensky / slowakisch
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
2
turnMaster
Obsah
Kapitola
Strana
1
Všeobecné pokyny
4
2
Popis produktu
8
3
Pred začatím montáže
11
4
Miery dorazu a príprava krídel a rámov
13
5
Montáž zariadenia turnMaster modifikácia pohonu tlak - ťah
20
6
Elektrická prípojka
22
7
Prevádzka
34
8
Preberací protokol
43
9
Vyhlásenie výrobcu
47
9
Herstellererklärung
47
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2 3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Vysvetlenie symbolov
Stanovenie pojmov
Štandardné použitie
Bezpečnostné pokyny Pokyny na bezpečnú prevádzku otočných dverí
Dôležité upozornenia pre prevádzkovateľa a obsluhovača
Inšpekčné a údržbové práce Bezpečnostné a ochranné zariadenia Normy a ustanovenia
Rozsah použitia
Popis zariadenia a spôsoby montážií
Prípustné šírky dverí a prípustné hmotnosti
Rozsah dodávky a kompletnosť
Možné aplikácie
Ďalšie montážne pokyny a bezpečnostné upozornenia
Technické dáta
Transport, skladovanie a prostredie
Výrobný štítok a etiketa s číslom pohonu
Nástroje
Miera dorazu zariadenia turnMaster D s modifikáciou tlačiacich ťahadiel
Miera dorazu zariadenia turnMaster Z s klznou pákou – pohyb ťahom
Zmena zatvárania dverí DIN vpravo / DIN vľavo
Nastavenie zatváracej sily Mechanika kĺbových spojov
Montážne a bezpečnostné pokyny
Priskrutkovanie pohonu turnMaster
Pripojenie na sieť
Plán alokácie vedenia a inštalačný plán
Prípojky ovládania
Pripojenie periférie
Funkcie zariadenia turnMaster
Ukončenie montáže
Analýza bezpečnosti
Čo je potrebné skontrolovať pred uvedením do činnosti
Prvé uvedenie do prevádzky v prípade novej inštalácie
Nastavenia parametrov ovládania
Štandard nastavených parametrov
Nastavené parametre rozšírené
Spustenie cvičnej prevádzky
Zoznam chýb
Skontrolujte funkciu celého zariadenia (záverečná kontrola)
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
10
10
11
12
12
12
14
15
16
17
18
20
20
22
23
24
26
31
33
34
34
34
35
36
37
39
40
41
3
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
1
Všeobecné pokyny
1.1 Vysvetlenie symbolov
V tomto návode sa používajú symboly, ktoré majú nasledovný význam:
Upozornenie!
Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvá a na nutnosť dodržiavania normatívov.
Pozor: Nebezpečenstvo zranenia
Tieto značky Vás upozorňujú na nebezpečenstvá, ktoré môžu pre osoby predstavovať ohrozenie: Zranenia na tele, špeciálne na rukách, pád konštrukčných častí.
Pozor: Materiálne škody
Táto značka Vás upozorňuje na manipuláciu, ktorou možno poškodiť zariadenie otáčavých
dverí alebo obslužné elementy.
Nahromadená energia
Napnutá mechanická pružina, ktorá môže svoju energiu uvoľniť.
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
Priame alebo nepriame ohrozenie života a zdravia účinkom elektrickej energie.Špeciálne
práce môžu vykonávať len odborníci so zameraním na elektrinu!
Upozornenie!
Všeobecné upozornenie a informácia, ktorá prináleží realizácií pracovného úkonu na
požadovanej odbornej úrovni.
Výzva na činnosť
Vyzýva Vás na činnosť (pracovný postup).
1.2 Stanovenie pojmov
Definícia zatváracích hrán dverí
Principiálne ustanovenie: všetky zatváracie hrany musia byť zaoblené polomerom >3 mm! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odseknutia (prstov).
Nebezpečenstvo pomliaždenia
Hlavná zatváracia hrana
Vedľajšie zatváracie
hrany
Na hlavných a vedľajších zatváracích hranách principiálne
hrozí nebezpečenstvo poranení v dôsledku pomliaždenia
ruky alebo prstov.V prípade malých detí je ohrozené
celé telo.
Bezpečnostnú inštaláciu zariadenia dverí je nutné sledovať pred, počas a najneskôr po ukončení montáže zariadenia turnMaster a po ukončení elektrickej inštalácie na tomto zariadení.
Odhliadnuc od výsledku bezpečnostnej analýzy musia byť vykonané vhodné opatrenia na
zabezpečenie zatváracích hrán!
4
turnMaster
1.3 Štandardné použitie
Pohon dverí turnMaster je určený na automatické otváranie a zatváranie otváracích krídel závesných
dverí. Pohon je konštruovaný a dodávaný:
● Výlučne na použitie v suchých priestoroch.
● Vo vstupných a vnútorných zónach pohybu chodcov v priemyselných prevádzkach a vo verejných
sférach.
● V súkromnom sektore.
Neprípustné použitie, nepovolený účel:
Pohon otočných dverí nie je vhodný na zdvíhanie, prepravu, ďalej ako ťažný predmet, alebo na
podobné nevhodné účely použitia.
Prevádzkovanie zariadenia bez elektrického prúdu (zásobenie el. prúdom) nie je povolené.
1.4 Bezpečnostné pokyny
Uvedené otočné dvere patria k bezpečným vysokohodnotným konštrukčným produktom.
Toto sa týka výkonnosti, použitého materiálu, spôsobu funkcie a bezporuchovej prevádzky otočných dverí. Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky dverí je však bezpodmienečne
nutné, aby bolo aj správanie prevádzkovateľov uvedomelé, a v súlade s bezpečnostnými
požiadavkami.
Príslušné pokyny nájdete v tomto odseku.
Varovné upozornenia, ktoré sa vzťahujú špeciálne na priebehy funkcií alebo činnosti, nájdete
na príslušných miestach tohto návodu na obsluhu.
Pri neštandardnej manipulácii vo všeobecnosti hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Nebezpečenstvo zranenia rovnako hrozí v prípadoch absencie elektrického prúdu, keď sú
pohyby dverí rýchlejšie a funkciu zariadenia dverí nemožno predvídať.
Keď sa otočné dvere zatvárajú alebo otvárajú, nikdy nevkladajte prsty alebo ruku medzi pohyblivé a statické časti dverí. Keď sa medzi otočné dvere dostane nejaký predmet, elektronické meranie sily dvere automaticky zastaví. Ťažná a tlaková sila ktorá tu vznikne dosahuje
intenzitu až 150 N (newton). Táto sila v prípade nepozornosti najmä u malých detí postačuje
na pomliaždenie prstov.
Pozor: Dbajte na to, aby bol priestor v dosahu otočných dverí vždy voľný, toto je potrebné
na zabezpečenie bezchybnej funkcie otočných dverí.
Pozor! Hlavne na veľkoplošné krídla dverí nalepte dobre viditeľné nálepky. „Krídla
samočinných dverí a brán vyrobené z priehľadných materiálov musia byť zreteľne viditeľné“.
(výpis z normy spoločenstva profesií BGR 232)
1.5 Pokyny na bezpečnú prevádzku otočných dverí
Pred uvedením zariadenia dverí do prevádzky prevádzkovateľom musí výrobca príp. dodávateľ
(„realizátor prevádzky“) vypracovať bezpečnostnú analýzu spolu so zhodnotením miery rizika
podľa smernice 98/37 Európskeho spoločenstva. K tomu musí byť vypracovaný a podpísaný
príslušný formulár.
Rizikové zóny otočných dverí
Pozor! Ak je priestor, ktorý je vyhradený na pohyb dverí zatarasený, vzniká nebezpečenstvo
poranenia.
Upozornenie!
Aby sa zabránilo eventuálnym poškodeniam dverí alebo ovládacej mechaniky, treba v zásade namontovať separátny obmedzovač otvárania.
Otočné dvere sa môžu bez problémov otvoriť len vtedy, keď sa v ich otváracom priestore
nenachádza žiadna prekážka. Vždy sa postarajte o to, aby v tomto pásme nebola žiadna
prekážka, a aby sa tam nezdržiavali osoby.
5
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
1.6 Dôležité upozornenia pre prevádzkovateľa a obsluhovača
Návod na obsluhu je potrebné po ukončení montáže odovzdať prevádzkovateľovi (2. časť tejto
príručky).
Pred prvým použitím zariadenia si starostlivo prečítajte návod na obsluhu. Prikážte všetkým
prevádzkovateľom/zodpovedným osobám, aby si návod na obsluhu (2. časť tejto príručky) prečítali.
Podľa „Smernice pre samočinné okná, dvere a brány“, norma spoločenstva profesií BGR 232, musia
byť automatické otočné dvere pred prvým uvedením do prevádzky skontrolované odborníkom, ktorý
sa zameria na bezpečnosť ich stavu. Periodická kontrola sa musí vykonávať minimálne jeden krát
ročne, pozri kapitolu 8 „Ošetrovanie a údržba“.
Smernicu vydal „Hlavný zväz priemyselných profesijných združení“. Smernica doplňuje §§ 9,10 a 11 „Vyhlášky o pracoviskách“ ako aj §§ 28 a 29 bezpečnostného predpisu „Všeobecný predpis“ (VBG 1
administratívne profesijné združenie ).
Za štandardné používanie možno označiť také používanie, ktoré korešponduje s prevádzkovými
predpismi vydanými výrobcom, zohľadňuje jeho požiadavky kladené na údržbu. Len takto sa možno
vyhnúť škodám.
Ošetrovacie a údržbové práce smú vykonávať len odborníci, ktorí boli vyškolení firmou G-U príp. ats ,
príp. ak sú autorizovaní
Ak sa na zariadení vykonajú zmeny bez súhlasu firiem G-U / ats, výrobca zariadenia neručí za škody
vzniknuté v dôsledku vykonaných zmien.
V prípade realizácie stavebných zmien (podlaha, pomery prúdenia vzduchu atď.) v blízkosti zariadenia
dverí, a ak tieto stavebné zmeny vplývajú na zariadenie dverí, je potrebné zabezpečiť odbornú verifikáciu zariadenia.
Platia naše všeobecné obchodné podmienky.
Aplikácia pohonu otáčavých dverí korešponduje s predpismi Európskych smerníc.
1.7 Inšpekčné a údržbové práce
Zákaznícke služby tts
- Montáž zariadenia a uvedenie do činnosti
- Každoročná kontrola odborníkom podľa normy spoločenstva profesií BGR 232
- Ošetrovavie a údržbové práce
- Rekonštrukcia alebo zmeny na už existujúcich zariadeniach dverí.
V prípade potreby objasnenia ďalších otázok príp. poskytnutia podrobnejších informácií
ohľadom automatických otáčavých dverí, sa obráťte prosím na našu zákaznícku službu.
Adresa zákazníckej služby
Obráťte sa na Vašé zahraničné zastúpenie.
6
turnMaster
1.8 Bezpečnostné a ochranné zariadenia
Nebezpečenstvá pri styku s otočnými dverami
Pozor: Nebezpečenstvo pomliaždenia a privretia! Medzi pohyblivé a statické časti dverí nikdy nevkladajte prsty alebo ruku.
Pozor!
Dbajte o to, aby priestor vyhradený pre pohyb otočných dverí zostal vždy voľný, a aby
bola vždy zabezpečená bezchybná funkcia otočných dverí.
Pri výkone prác v pásme pohybu otočných dverí ako napr. rekonštrukcia, renovácia a rozsiahle čistenie zariadenie vypnite.
Nebezpečenstvá vyplývajúce zo zasiahnutia elektrickým prúdom
Kryty z pohonu dverí nikdy neodstraňujte, pokiaľ nemáte kvalifikáciu v oblasti prác s elektrickou energiou!
Zariadenie nastavujte len pomocou obslužných prvkov.
Nebezpečenstvo poranenia črepinami pri vkladaní sklenej výplne
Na dvere s transparentnou výplňou možno použiť výlučne bezpečnostné sklo!
Bezpečnostná lišta senzora
Bezpečnostná lišta senzora poskytuje dodatočnú bezpečnosť v styku s automatickými otočnými dverami. Používa sa preto, aby spoľahlivo zabraňovala kontaktu osôb s
pohybujúcimi sa krídlami dverí.
Za závažné nebezpečenstvo poranenia sa považuje horná a spodná hrana dverí
(pomliaždenie príp. vtiahnutie). Senzorika pritom musí zaregistrovať aj malé deti pri podlahe (vedľajšia, bočná zatváracia
hrana). Senzorika musí rozoznať každý prístup ľudí a pritom istiť vrchnú vedľajšiu zatváraciu hranu a kĺbové ťahadlá.
1.9 Normy a ustanovenia
Ako doplnok k návodu na prevádzku platia všeobecne platné, zákonné ako aj bezpečnostno-technické a pracovno-lekárske ustanovenia na ochranu pred úrazmi a na ochranu životného prostredia v príslušnej krajine, kde sa zariadenie dverí prevádzkuje.
Pri projektovaní ako aj prevádzke pohonu treba brať do úvahy:
● Smernice pre samočinné okná, dvere a brány – norma spoločenstva profesií BGR 232 (vydal Hlavný zväz priemyselných spoločenstiev profesií)
● Smernica o strojoch EU 98/37/Európskeho spoločenstva (bezpečnostná analýza)
● Požiarno-preventívne predpisy, predpisy o prevencii pred úrazmi
● Normy napr. DIN EN (Európska norma)1154 – pomôcky na zatváranie dverí s kontrolovaným priebehom zatvárania
DIN EN 1155 – Elektricky poháňané aretačné zariadenia krídel otočných dverí DIN EN 1158 – Vlečný regulátor zatvárania
● DIN 18650/1 a /2 - Automatické systémy dverí
● DIN 18263 časť 4 – Zatvárače dverí s automatickým otváraním
● VDE 0100 (Zväz elektroniky 0100)
● predpisy špecifické pre danú krajinu, predpisy na prevenciu pred úrazmi, najmä BGV (norma
spoločenstva profesií) A1 „Zásady prevencie“ a BGV A2 „Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky“.
7
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
2
Popis produktu
2.1 Rozsah použitia
● Pre jednokrídlové otočné dvere, príp. s bezpečnostným sklom
● Pre dvojkrídlové zariadenia otočných dverí s elektrickou-, pri protipožiarnych dverách s mechanickou vlečnou reguláciou zatvárania
2.2 Popis zariadenia a spôsoby montážií
Zariadenie turnMaster pracuje na princípe elektromechanického otvárania a zatvárania.
Sú typy turnMaster D alebo turnMaster Z (-D = tlak / -Z = ťah), vždy pre dvere podľa normy DINVľavo alebo -Vpravo
Ovládanie pri realizácii tlak ťahadlom, pri realizácii ťah klznou pákou.
Montáž prekladu
turnMaster D
Protizávesná stranatlak
turnMaster Z
Závesná stranaťah
Spojovací systém
Ťahadlá
Klzná páka
Uhol otvárania dverí
do ca. 130°
do ca. 100°
Šírka krídla
700 - 1400 mm
700 - 1250 mm
Moment zatvárania
EN 3 - 6
EN 3 - 5
Hrúbka prefalcu
(Ü) *) náčrt
irelevantná
-10 až 25 mm
Hĺbka ostenia dverí (LT)
Veľkosť ťahadiel 05
0 - 50 mm
-
Veľkosť ťahadiel 18
45 - 185 mm
-
Veľkosť ťahadiel 25
160 - 260 mm
-
Dvojkrídlové:
Elektrická koordinácia postupnosti zatvárania krídel s káblom k pohonu (1,8m).
V oblasti protipožiarnej ochrany mechanická koordinácia postupnosti zatvárania krídel.
2.3 Prípustné šírky dverí a prípustné hmotnosti
Maximálna prípustná hmotnosť krídla dverí závisí od šírky krídla.
Šírka dverí (m)
Záves
dverí
(záves)
Hmotnosť dverí (kg)
turnturnMASTER D
Gr. 3-6 podľa Európskej normy
EN1154 (spojovací element tlačí)
turnMaster Z
Gr. Gr. 3-5 podľa Európskej normy EN1154 (klzná páka ťahá)
*) Prefalc dverí Ü
8
turnMaster
2.4 Rozsah dodávky a kompletnosť
Otvorte všetky zabalené kusy. Prekontrolujte kompletnosť a pritom sa zoznámte s dodanými
dielmi.
2.4.1
Komponenty pohonu
Pohon turnMaster (znázornenie bez poklopu)
Pohon turnMaster pre normu DIN-Pravý / -Ľavý prestavbu pozri v kap. 4.3
Odstránenie poklopu
Poklop je pripojený k bočným častiam.
Poklop na jednom mieste zľahka nadvihnite pomocou skrutkovača a snímte ho.
Transformáto s toroidným
jadrom a s usmerňovačom a
prípojným káblom
pružina
Motorso závitovkovým prevodom na jednosmerný prúd Rozvod – MP s integrovaným
vstupným displejom Montážna lišta
Bočné časti zopnuté
2.4.2
Pohon pomocou ozubeného
remeňa
Clona na nápravovom ložisku
Integrovaný elektrický spínač
programov
Montážny profil
Montážny profil je potrebné použiť pri realizácii na nedostatočne pevné alebo príliš odolné podklady.
Hlavná výhoda: Schéma dier neprilieha tak pevne na hranu prekladu.
9
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
2.5 Možné aplikácie
Tlakom, protizávesná strana,
Spojenie pomocou ťahadiel
Ťahom, závesná strana,
Spojenie pomocou klznej páky
DIN vľavo
DIN vpravo
turnMaster D
turnMaster Z
Bezpečnostný senzor
Bezpečnostný senzo
Bezpečnostné sklo vo výplni dverí
Bezpečnostné sklo vo výplni dverí
2.6 Ďalšie montážne pokyny a bezpečnostné upozornenia
UPOZORNENIE
K bezpečnej montáži patrí nakoniec zabezpečenie zón s rizikom pomliaždenia pri hlavných
a vedľajších zatváracích hranách. Skontrolujte, či zhotoviteľ dverí príp. realizátor podlahy
dodržal prípustné rozmery medzery medzi spodnou hranou dverí a podlahou. Je podlaha
dostatočne pevná?
2.7 Dvojkrídlové prevedenie
Druhý pohon sa montuje zrkadlovo na neaktívne krídlo.
10
turnMaster
2.7 Technické dáta
2.7.1
2.7.2
2.8
Elektrické dáta:
- Pripojenie na sieť
230 VAC / 50/60 Hz, 10 A
- Príkon
220 VA
- Druh istenia
IP 20
- Periférne zásobovanie el. energiou
24 VDC ±15%, 1,2 A
Mechanické dáta:
- Rozmery
104 x 135 x 700 mm (výška x hĺbka x dĺžka)
- Šírka krídel dverí
700 až 1400 mm pre obsluhu tlakom
700 až 1250 mm pre obsluhu ťahom
- Spôsoby montáže
Montáž prekladu závesu – alebo protizávesnej stranypre dvere DIN ľavé / pravé (prestaviteľné)
- max. Rozsah teploty okolia
-15 až +50 °C
- Hmotnosť pohonu ca. 11 kg
Príslušenstvo (čiastočne opcia)
- Predĺženie hriadeľov
- Radarový hlásič
- Montážny profil
- Nepremokavý poklop, stropný upevňovací rám - Tlmič nárazov
- Automatický otvárač (otvárač-A)
- Spínací kontakt so západkou
- Kódové čidlo
- Otvárač dverí 24VDC,100% ED (spínací čas) - Kyvné tlačidlo
- Zakrytý / priliehajúci prechod káblov
- Tlačidlo na ovládanie lakťom
- Núdzový vypínač
- Karta prijímania signálov, ručný vysielač signálov - Kódový prepínač funkcií
- Kontrola prístupu
- Bezpečnostné senzory
3
Pred začatím montáže
Bezpečne vykonávaná práca
Hrany na profiloch a plechoch ako aj pohyblivé časti pohonu predstavujú nebezpečenstvo
poranenia.
Pracovisko zabezpečte proti neoprávnenému vstupu.
Používajte len káble predpísané v technických dátach. Uvoľnené káble upevnite pomocou svoriek. Pre
začiatkom prác na mechanike a elektrike pohon vypnite zo siete a skontrolujte, či je všetko vypnuté.
Ako pramene vodičov by mali byť zásadne používané len izolované koncové objímky kábla.
Práca nepoškodzujúca životné prostredie
Pri likvidácii zariadenia dverí separujte rozdielne druhy materiálov a zabezpečte, aby boli tieto
zúžitkované bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.
11
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
3.1 Transport, skladovanie a prostredie
Pohon turnMaster určený na ovládanie otočných dverí vrátane jeho konštrukčných dielov nie je
konštruovaný tak, aby odolával tvrdým nárazom alebo pádu z výšky.
Nehádzať, nenechať spadnúť!
Skladovacie teploty nižšie ako -40 °C a vyššie ako + 70 °C môžu poškodiť pohon.
Len pre suché priestory!
Chráňte pred vlhkosťou.
Prevádzková teplota a teplota okolitého prostredia
-15 °C až +50°C
3.2 Výrobný štítok a etiketa s číslom pohonu
Výrobný štítok a etiketa s číslom pohonu sa nachádzajú pod príklopom vnútri pohonu. Výrobný štítok obsahuje nasledovné údaje:
Typové označenie
Údaje o výkone
Etiketa s číslom pohonu obsahuje tieto dáta:
Číslo pohonu
Dárum výroby (kalendárny týždeň, rok)
Výrobca
Zriaďovateľ / výrobca zariadenia musí doplniť nižšie uvedené údaje a klasifikačný kľúč umiestnený na pohone podľa normy DIN 18650-1:
Klasifikácia podľa normy DIN 18650-1
Len pre suché priestory
Možnosť použitia ako protipožiarne dvere
(štvrtá číslica):
0: nevhodné ako protipožiarne
dvere
1: vhodné ako protidymové
dvere
2: vhodné ako ochrana pred požiarmi
Zvláštne požiadavky kladené
na pohon / funkciu / dodatočná
montáž (šiesta číslica)
0: žiadne zvláštne požiadavky
1: v únikových cestách s otočným kovaním
3: pre samozatváracie
protipožiarne dvere s otočným kovaním
Bezpečnosť pri krídle dverí realizácia /
dodatočná montáž (siedma číslica)
0: žiadne bezpečnostné zariadenia
1: s dostatočne vymeranými bezpečnostnými odstupmi
2: s ochranou proti pomliaždeniu, odseknutiu a vtiahnutiu prstov
3: so zabudovanou jednotkou otočného
kovania
4: so senzorom monitorujúcim prítomnosť osôb
3.3 Nástroje
Bežné nástroje ako:
● Krížový skrutkovač, ● Krížový skrutkovač,
● sada inbusových kľúčov,
● Skrutkovač Torx 10, Torx 25,
● vŕtačka, ● meracie pásmo,
● vyznačovacie pero, ● kladivo,
● Dláta,
● Kliešte na odstránenie izolácie, stláčacie kliešte
● Momentový kľúč 10 Nm
12
turnMaster
4
Miery dorazu a príprava krídel a rámov
Príprava má prebiehať podľa montážneho výkresu, a tiež podľa kótovaných nákresov na
zadnej strane.
Dbajte na vhodnosť použitého materiálu na rám a na rozmery.Akceptujte montážny výkres
príslušného profilu!
Konštrukcia rámu musí zabezpečovať bezpečné upevnenie pohonu.
V prípade použitia rámov z plastických hmôt je potrebné zapustiť skrutky do oceľovej vložky.
(Pozri montážny výkres pre daný profil).
V závislosti od podkladu musia byť použité vhodné fixačné prostriedky.V opačnom prípade je celá
fixácia nedostatočná!
V prípade potreby treba použiť montážny profil (obrázok), ktorý sa dodáva podľa voľby.
Ak je to potrebné, treba pamätať na predĺženie hriadeľa.
Predbežná informácia:
Ďalej je zobrazené rozloženie zariadenia turnMaster s bezpečnostným senzorom, ktorý je stále v
činnosti - montáž závesnej strany. Berte do úvahy priestorové podmienky s ohľadom na miery senzora
a jeho polohu.
Druhý senzor sa montuje na druhú stranu dverovky.
V ďalšej časti operácie musí byť stanovený druh montáže!
13
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
4.1 Miera dorazu zariadenia turnMaster D s modifikáciou tlačiacich ťahadiel
Montáž na rám dverí
Upevnenie na preklad
(s metrickými skrutkami M5 príp. samoreznými skrutkami Ř 4,8)
Montážny
profil
K-17149
(vždy s montážnym profilom a kotevnými skrutkami do
muriva!)
Prívod riadiacej vetvy
Schéma dier DIN R (vpravo) k nej zrkadlovo obrátená DIN L (vľavo)
Montážny
profil
K-17149
Prívod 230 VAC
Prívod riadiacej vetvy
Schéma dier DIN R (vpravo) k nej zrkadlovo obrátená DIN L (vľavo)
Murivo alebo betón
Predĺženie hriadeľa
K-17129
Veľkosť
Znázornenie:
Veľkosť ťahadiel 05
LT 0 - 50 mm
Montáž priameho upevnenia:
Na ráme dverí si vyznačte strednú hornú dieru ako východziu základňu
(pozri nákres). Tu možno použiť podľa podkladu a montážneho výkresu vnútornú alebo
vonkajšiu dieru.
Navŕtajte dieru a zaskrutkujte skrutku na zavesenie tak, aby skrutka
vyčnievala cca 3 mm.
"Naskrutkujte „prvú dieru“ (buď
hornú alebo spodnú dieru)
Veľkosť
ťahadiel
LT
05
0 - 50
18
45 - 185
25
160 - 250
Znázornenie:
ťahadiel
miera X
žiadne
54
12
66
48
102*
* zaznačené
Nezabudnite na rozmiestnenie elektrického vedenia podľa plánu od kapitoly 6
14
turnMaster
4.2 Miera dorazu zariadenia turnMaster Z s klznou pákou – pohyb ťahom
Upevnenie pomocou metrických skrutiek M5 príp. samorezných
skrutiek Ř 4,8
Upevnenie na preklade (vždy s montážnym profilom a kotevnými skrutkami do muriva!)
Prívod 230 VAC
Prívod 230 VAC
Montážnyprofil
K-17149
Prívod riadiacej vetvy
Prívod riadiacej vetvy
Schéma dier DIN Lk nej
zrkadlovo obrátená DIN R
Schéma dier DIN Lk nej
zrkadlovo obrátená DIN R
Murivo alebo betón
Predĺženie hriadeľa
K-17129
Montáž priameho upevnenia:
Na ráme dverí si vyznačte strednú hornú dieru ako východziu
základňu (pozri nákres). Tu možno použiť podľa podkladu a montážneho výkresu vnútornú
alebo vonkajšiu dieru.
Navŕtajte dieru a zaskrutkujte skrutku na zavesenie tak, aby skrutka
vyčnievala cca 3 mm
"Naskrutkujte „prvú dieru“ (buď
hornú alebo spodnú dieru)
- 10 bis 33
Predĺženie hriadeľa
Veľkosť
miera X
žiadne
80
12
92 *
48
128
* zaznačené
Postupujte podľa plánu inštalácie vedenia v kapitole 6.3
15
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
4.3 Zmena zatvárania dverí DIN vpravo / DIN vľavo
V prípade potreby môže byť zariadenie turnMaster veľmi jednoducho preinštalované z normy DIN
vpravo na DIN vľavo a späť
1. Odobratie bočných dielov
Zur Aby bola montáž jednoduchšia a aby sa predišlo poškodeniam, je možné odobrať plastické bočné diely.
Postupujte opatrne a jemne!
Lamely zľahka stlačte k sebe tak, ako je to
znázornené na obr., a bočné diely vyklopte smerom von.
Bočné diely odnímte
2. Výklenok pre ložisko hriadeľa odskrutkujte
Odskrutkujte 2 skrutky a priskrutkujte ich na protiľahlú stranu, podľa nákresu (šípky).
Výklenok pre ložisko hriadeľa
3. Premiestnenie programového spínača
Konzolu spínača odskrutkujte, pozri šípky dole.
Tlačidlo programového spínača odoberte rukou.
Priskrutkujte správne na protiľahlú stranu náhonu a pripnite tlačidlo.
Spínacia konzola
Tlačidlo
16
turnMaster
4.4 Nastavenie zatváracej sily
Nastavenie zatváracej sily by malo byť vykonané pred naskrutkovaním zariadenia na dvere a
musí sa vykonať pred montážou kĺbovej mechaniky.
Dajte pozor, aby nebol pohon pod prúdom!
Postupujte opatrne, aby ste si neprivreli prsty!
Riziko pomliaždenia na ozubenom remeni pri všetkých pohyboch kĺbovou mechanikou s
predpnutím pružiny v ozubených remeniciach.
Stav zatváracej sily pri expedícii výrobku je uvedený v norme EN (Európska norma) –
veľkosť dverí 5.
Zmena nastavenia sa vykonáva na veľkej ozubenej remenici. Vo vnútornom venci sa nachádzajú
v určitých odstupoch diery so závitom, v každej diere na kolese sa nachádza dorazová skrutka.
Číslice 3 až 5 príp. 6 sú údaje EN (Európska norma). Medzipolohy je možné nastaviť podľa rozostupov.
V každej ozubenej remenici sa nachádza skrutka. Zmena sa musí uskutočniť striedavo.
Po ukončení zmeny sa musia obe skturky nachádzať v tom istom otvore ozubených remeníc.
Postup:
Osadenie príslušnej kĺbovej mechaniky a predpätie zatváracej pružiny musí byť vykonané v
súlade s nákresom.
Dorazové skrutky
pootočte).
vyskrutkujte (keď je rozostup skrutiek prekrytý, páku s kĺbom prípadne
Najskôr preložiť iba jednu skrutku ozubenej remenice, prípadne držať predpätie kĺbovou pákou.
Aby pružina nezbehla, vždy nechajte jednu skrutku zaskrutkovanú.
Druhú skrutku zaskrutkujte do protiľahlého otvoru, príp. držte predpätie pomocou páky s
kĺbom.
Skrutky dotiahnite silou 6 Nm.
Veľkosť zatvárača dverí
podľa Európskej normy
Realizácia „tlakom“
Doporučená šírka
krídel dverí v (mm)
3
850
4
950
5
1100
6*
1250
* len tlakom
Realizácia „ťahom“
Dorazová skrutka
„ťah“
Dorazová skrutka „tlak“
Dorazové skrutky zaskrutkovať tak, aby ich veľkosť korešpondovala s Európskou normou DIN
17
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
4.5 Mechanika kĺbových spojov
4.5.1
Prestavba klznej páky,
Predĺžovanie hriadeľa (ako opcia)
Ak je eventuálne potrebná prestavba klznej páky
(DIN vľavo/vpravo, alebo opčné predĺženie hriadeľa):
Použite podložky (znázornené šedou farbou),
tak zabránite poškrabaniu častí
Pomocou priebojníka a kladiva oddeľte
pastorok od páky.
Zložte podľa obrázka.
4.5.2
Príprava ťahadiel, turnMaster D – pohon tlakom:
Spôsob montáže ako pri obsluhe tlakom na protizávesnej strane pomocou kĺbových ťahadiel
Dvere zatvorte.
Príp. vyznačte otvory pre konzolu ložiska na krídle dverí
(pozri kap. 4.1).
Postup:
Nasaďte kĺbovú páku tak, ako je to znázornené na nákrese:
- ca. 4° od kolmice,
- zabezpečte aretáciu ďalšieho drážkovania smerom k pántom.
Veľkosť
Poloha kĺbovej páky do 90° k polohe zariadenia turnMaster vytvára predpätie.
Stredovú skrutku dotiahnite silou 10 Nm.
Dotiahnite spojovaciu skrutku.
ca. 10°
Predpínať ca. 10° až ku
kolmici
zvieracia skrutka
dorazová skrutka
stredová skrutka
(10 Nm)
Poloha kĺbovej páky pri ťahadlách pracujúcich na princípe tlaku
(Znázornenie na príklade montáže podľa DIN vpravo)
18
turnMaster
4.5.3
Montáž klznej páky zariadenia turnMaster Z - pohon ťahom:
Montáž na preklade závesnej strany (pohon ťahom), klzná páka (ťahadlo je dodávané na použitie bez ďalších potrebných úprav)
Montáž ložiskovej konzoly
Pokiaľ sa zatiaľ neuskutočnila:
Na krídle dverí vyznačte otvory pre
konzolu ložiska (pozri kap. 4.2).
Konzolu upevnite.
Montáž klznej páky
Pastorok a príp. predĺžený hriadeľ na 12
alebo 48 mm namontujte medzi pastorok a páku.
pastorok
klzná páka DIN vľavo
opcionálne s
predlžením osi
klzná páka DIN vpravo
Uťahovací moment skrutiek: 6 Nm
Na zariadenie turnMaster Z – pohon ťahom,
nasaďte klznú páku podľa obr. dole.
Stredovú skrutku M6 dotiahnite silou 10 Nm.
Valček zasuňte do vodiacej drážky
Valček so spojovacou skrutkou centrovať tak, aby bola dodržaná miera 20.
(nastavenie je závislé od hrúbky prefalcu).
Spojovaciu skrutku dotiahnite silou 10 Nm.
dorazová skrutka
stredová skrutka
(10 Nm)
klzná páka v základnej
polohe DVERE ZATVORENÉ, predpäté
zvieracia skrutka
(10 Nm)
Klzná páka v polohe pred
montážou (bez predpätia)
ložisková konzola
Poloha kĺbovej páky pri pohone klznej páky ťahom
(Znázornenie na príklade montáž podľa DIN vpravo)
19
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
5
Montáž zariadenia turnMaster modifikácia pohonu tlak - ťah
5.1 Montážne a bezpečnostné pokyny
Montáž môže realizovať výlučne len autorizovaný personál firmy G+U GmbH pre stavebné
kovania.
UPOZORNENIE
Aby bola montáž bezpečená:
Rešpektujte všetky pokyny!
Nesprávne zrealizovaná montáž môže zapríčiniť vážne zranenia a spôsobiť značné
materiálne škody.
Nastavenia musia byť zrealizované v súlade s normou (pozri kap. 4.4).
Je potrebná inštalácia bezpečnostných elementov (ďalej, pozri kap. 6.3).
Je potrebné zabezpečiť, aby bolo zariadenie používané štandardne v súlade s technickými
údajmi.
Nutná je finálna verifikácia funkčnosti (pozri kap. 7 „Uvedenie do prevádzky“).
Inštalácia musí byť zrealizovaná v súlade s konformitou CE (smernica o strojoch),
dbajte na konečný odber.
Zhotoviteľ dverí musí vykonať bezpečnostnú analýzu podľa smernice o strojoch!
5.2 Priskrutkovanie pohonu turnMaster
5.2.1
Všeobecné pokyny:
Odporúčania k montáži:
Ak je to možné, montáž by sa mala vykonať v ležatej polohe dverí a krídel dverí (dielenská montáž).
Nebezpečenstvo zrútenia v prípade neskôr vykonanej montáže!
Kontrola situácie „na mieste“:
● Pred montážou pohonu je potrebné skontrolovať, či sú dvere v dobrom mechanickom stave, a či sa
dajú ľahko otvárať a zatvárať.
Odobratie príklopu z náhonu (pozri nákres v kap. 2.4.1)
Odobratie bočných dielov (pozri nákres v kap. 4.3)
Pripravili ste všetko podľa kapitoly 3 !?
Pri výkone všetkých mechanických prác na pohone turnMaster dbajte na to, aby bol
pohon odpojený od el. siete.
V prípade realizácie montáže priamo na mieste ak sú dvere zabudované:
Hmotnosť zariadenia spolu s potrebnou manipuláciou zameranú na presnosť predstavujú
nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku pádu. Urobte potrebné opatrenia, aby sa
tak nestalo.
POZOR: Prípojné káble nesmú byť pritisnuté. Mohol by sa tým narušiť prívod napätia!
Náradie ako je libela a skrutkovač majte vždy pripravené.
Berte ohľad na podklad a používajte montážny profil dodávaný ako príslušenstvo, popis nájdete v prílohe.
Všimnite si nasledovnú tabuľku upevňovacích prostriedkov.
Upozornenie!
Ovládanie a motor sa nesmú demontovať.
20
turnMaster
5.2.2
Upevňovacie prostriedky pre zariadenie turnMaster
Pohon
Montážny
profil
Ťahadlá na
tlak
Klzná páka na
ťah
Upevňovacie prostriedky
Samorezná skrutka 4,8x38 DIN 7981 *1) alternatívneskrutka so šošovkovitou hlavou
M5x20 DIN 7985 s oceľovou nitovacou maticou FKM5x3
Samorezná skrutka 4,8x38 DIN 7981, alternatívne skrutka so zápustnou hlavou M5x20 DIN 965 s oceľovou nitovacou hlavicou FKM5x3
6
-
2
-
-
-
-
4
6
-
2
-
Samorezná skrutka 4,8x38 DIN 7981 *2)
-
-
-
4
Samorezná skrutka 4,8x38 DIN 7982 *2)
6
-
2
-
Skrutka do trieskovej dosky Pan-Head 5x40
-
-
-
4
Betón
-
3
-
-
Plná tehla
Plná tvárnica
-
3
-
-
Hliník / oceľ
Plastická
hmota
Drevo
Skrutka do trieskovej dosky zápustná hlava 5x40
Čap kotvy FAZ10 alebo prebíjacia kotva HST M10 so šesťhrannou maticou *3)
Klin na rám S12-RSS70 s vhodnou šesťhrannou skrutkou *3)
Pokyny:
*1) Plechové skrutky musia, pokiaľ je to možné, pri hliníku a oceli prechádzať cez dve profilové vložky.
*2) Pri profiloch z plastickej hmoty musia skrutky prechádzať výstužným profilom.
*3) Porovnateľné upevňovacie prostriedky treba v montážnom profile zosúladiť na priemer diery D=11.
Horeuvedené údaje sú odporúčania pri upevňovaní. Použite tieto alebo iné vhodne dimenzované skrutky.
Pri požiarnych dverách rešpektujte príslušné predpisy a aprobácie.
Za bezpečné upevnenie je zodpovedný autorizovaný závod príp. montér.
Priama montáž:
turnMaster zaveste na hornú stredovú dieru a zľahka priskrutkujte.
turnMaster vyrovnajte paralelne s rámom
Upevnite minimálne so 6 upevňovacími skrutkami
Montážny profil:
Montážny profil je príslušenstvo potrebné kvôli upevneniu na murivo.
Pri montáži pohonu na rám dverí profil umožňuje dodatočné navŕtanie dier upevňovacej schémy.
Pri použití montážneho profilu: Priloženie zariadenia turnMaster, uchytenie zariadenia, hore a
dole vždy zaskrutkovať 3 skrutky.
montážny profil
3 skrutky M5
3 skrutky M5
21
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6 Elektrická prípojka
6.1 Pripojenie na sieť
K dispozícii musí byť prívodný a prípojný kábel so zástrčkou na pripojenie k sieti a k riadiacej vetve.
Káble môžu byť vedené popod pohon pod montážnou lištou.
Prípojná strana zo siete smeruje vždy k závesu dverí.
POZOR:
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia vyplývajúce z prevádzky automatických dverí
a neočakávaných pohybov!
Pred prvým uvedením do prevádzky dbajte na to, aby sa dvere mohli voľne pohybovať.
Štandardná prípojka k sieti
Pohon turnMaster je už z výroby vybavený ochranným kontaktným konektorom, čo umožňuje jeho
pripojenie bez mimoriadnej elektroinštalácie.
Zabudovaná elektrická zásuvka musí byť zabezpečená 10 A .(desiatimi A).
Pevné pripojenie k sieti
Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom.
Elektrické zariadenie (230 V) smie zapojiť len odborník elektrikár! Rešpektujte predpisy vydané Zväzom nemeckých elektrotechnikov - VDE EN 60335 a VDE 100.
Zariadenie odpojte zo siete pred začatím akýchkoľvek prác na elektrickej inštalácii.
Pohon dverí turnMaster musí mať podľa platných predpisov možnosť odpojenia zo siete na vhodnom
mieste, a to odpojením všetkých pólov. (Konektor a zásuvka túto požiadavku spĺňajú.)
Ak nie je možné prípoj takto odpojiť (pevná inštalácia) na vhodnom mieste, je potrebné nainštalovať
ďalší hlavný vypínač, pomocou ktorého bude možné odpojiť všetky póly.
Pri pripojení treba dbať na to, aby sa voľné konce káblov nedotýkali po odľahčení ťahu kovového krytu.
Poistka: 10 A
Priemer kábla: NYM-J 3x1,5˛
V prípade použitia flexibilných káblov použite vždy izolované káble.
sieťové svorky
22
turnMaster
6.2 Plán alokácie vedenia a inštalačný plán
Rozmiestnenie všetkých vedení musí zohľadňovať požiadavky pripojenia pohonu turnMaster:
- Zóna siete na závesnej strane
- Nízke napätie k stredu dverí
zástrčka s ochranným
kolíkom (separátne)
turnMaster
Fu 10A
(separátne)
senzorová lišta
*)
Otvárač dverí 24V
100% ED (E-otvárač)
s voľnobežnou diódou
**)
spínací kontakt blokovania
radar vonku
*)
rada vnútri
kľúčový taster vonkajší / prístup kontroly
Secury A / MR2M
externý spínač programov
riadiaci taster vnútri
riadiaci taster vonku
1 NYM-J 3x1,5²
zástrčka s ochranným kolíkom (separátne), vzdialenosť max. 1m
2 J-Y(ST)Y 2x2x0,6
3 J-Y(ST)Y 4x2x0,6
Tlačidlo 'Zatvoriť dvere'
*) pre BEA 4Safe potrebný
špeciálny pripájací kábel
(dodávka BEA)
4 (obsiahnuté v dodávke senzorových líšt)
LiYY 4x2x0,25 (bei verdeckt liegendem Kabelübergang)
5 obsiahnuté v dodávke A / MR2M
Všetky práce súvisiace s kladením káblov, inštalačné práce musia byť vykonané v súlade s platnými ustanoveniami a smernicami techniky. Musia byť dodržané normy EN 60335 (Európska
norma), VDE 0100 (Zväz nemeckých elektrotechnikov).
Núdzový vypínač a vypínač VYP nie sú predpísané ako povinná výbava, pokiaľ je použitý Schucokonektor.
**) Prípojky pre spínací kontakt blokovania nezameňte s otváračom dverí. (Kontakt by sa zničil)
23
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6.3 Prípojky ovládania
Odpojenie zo siete
Odobratie poklopu
Premosťovací konektor podľa
montážnej strany
1 = tlakom
2 = ťahom
24 VDCvstup jednosmerného prúdu
motor
Tlačidlo 'Zatvoriť dvere'
teplota
encoder
spínač programov
modus (spôsob)
Karta rádiového prijímača
Dispej (smer čítania
)
hore (+)
dole (-)
2-krídlové zariadenie
manažment budovy
Napájanie externých prístrojov elektrickým prúdom *)
Trvalé odistenie
dymový spínač
Uvoľnenie otvárania pomocou uzatváracieho spínacieho kontaktu
Riadenie otvárača dverí
max. 400 mA
Kľúčový taster vonku
Riadenie pomocou hlásiča pohybu
24 V - jednosmerný prúd
Riadenie pomocou hlásiča pohybu
24 V - jednosmerný prúd
senzor závesnej strany
senzor protizávesnej strany
Napájanie senzorov elektrickým
prúdom 24 VDC jednosmerný prúd
*)
*) Dbajte na celkový prúd 1,2 A !
24
Pripojenie externých spínačov
programov
turnMaster
6.3.1
Aktivačná karta (opcia)
Na obsluhu a programovanie sa dodáva ručný vysielač ako opcia, ktorý funguje len s pomocou
aktivačnej karty.
Karta sa v prípade potreby zasunie do riadiacej jednotky (pozri prehľad na predchádzajúcej strane).
Prerušte prívod el. prúdu k zariadeniu turnMaster
Snímte príklop (pozri kapitolu 2.4.1)
Vsuňte aktivačnú kartu:
Ovládacia strana motora!
Kartu ovládania aktivujte v nastavení parametrov.
Mat. Nr. GU-6-32627-...
Nastavenia funkcií vykonajte pomocou ruèného vysielaèa
Programovanie:
Pozri návod na montáž a inštaláciu prijímača.
6.3.2
Ručný vysielač (opcia)
Do ručného vysielača je potrebné použiť lítiovú batériu CR2016.31
(Rozsah dodávky ručného vysielača).
Ďalšie technické údaje – pozri tiež návod na obsluhu ručného vysielača.
DÔLEŽITÉ:
Kódovanie medzi ručným vysielačom a kartou prijímača je vytvorené na základe algoritmu, ktorý pozostáva z čísla série, kódu konštrukcie a synchronizačného čísla. Maximálnu bezpečnosť zaručuje stále a automaticky meniaci sa kód „Rolling Code“.
Kód ručného vysielača sa ukladá v aktivačnej karte.
Mat. Nr. GU-6-32264-...
25
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6.4 Pripojenie periférie
Otázky ohľadom určovania polohy sú zodpovedané v kapitole 6.5.8
6.4.1
Automatická prevádzka: Pripojenie ručného tlačidla (kyvného tlačidla)
Odporúča sa aplikácia kyvného tlačidla, toto namontovať separátne.
Montáž vedenia, max dĺžka: 10 m pri minimálnom priereze 0,14 mm²
(AWG20 – AWG = americká norma pre priemery káblov)
6.4.2
Automatická prevádzka: Pripojenie radarových senzorov
Zásada:
Všetky namontované senzory musia byť usporiadané tak, aby dvere pri otváraní a zatváramí
nezasahovali do monitorovacieho poľa senzora, pretože môže dôjsť k samoaktivácii.
Elektrické prípojky - pozri inštalačný plán a príslušnú dokumentáciu od výrobcu.
Montáž vedenia, max. dĺžka: 10 m pri minimálnom priereze 0,14 mm² (AWG20)
6.4.3
Pripojenie tlačidla "Zatvoriť dvere"
V záujme protipožiarnej ochrany sa odporúča tlačidlo 'Zatvoriť dvere'.
Pripojenie na vchod X14 tlačidlo 'Zatvoriť dvere'.
Na regulácii je u výrobcu pripevnený mostík, ktorý je potrebné pred inštaláciou vypínača odstrániť.
Premosťovací konektor
Keď sa premosťovací konektor odstráni (obrázok dole), tak relé a dióda motor na krátko zastavia. Koncový stupeň regulácie sa inaktivuje.
Na regulácii vzniká porucha.Dvere možno obsluhovať len manuálne. Motor naďalej brzdí.
Brückenstecker Taster 'Tür schließen'
POZOR:
Ak sa stlačí počas pohybu dverí tlačidlo
"Zatvoriť dvere, tak sa dvere zatvoria cez
pružinovú silu.
Montáž vedenia: max. dĺžka: 10 m pri minimálnom priereze 0,14 mm² (AWG20)
26
turnMaster
6.4.4
Pripojenie periférie v automatickom režime pomocou automatického otvárača /
elektrického otvárača
Schleuse
Dverovka
1 = hnedá (= plus)
2 = modrá (= mínus)
3 = čierna (= riadiaci prúd)
Dbajte na správne priradenie čísiel svoriek!
Potenzial-
freies Relais
Rauch-
schalter
Reserve 2
IN
Riegelschalt-
kontakt
Türöffner
24 VDC
Dverovka závesnej strany
Sicherheits-
sensoren
Kontakt
Bandseite
Kontakt
Bandgegenseite
Dauerent-
riegelung
Taster 1
außen
Radar
außen
Radar /
Taster
innen
Programmschalter
Security automatický otvárac
Verriegelungsleitung bei
Anschluss Secury MRLM
Dverovka protizávesnej strany
*) Pri pripojení otvárača dverí na
svorku 29/30, musí byť tento vybavený ochranným zapojením (napr.
voľnobežná dióda).
Pokyn:
Pri montáži a nastavovaní je potrebné dbať na to, aby si senzory IR (infračervené) namontované na krídle dverí a na ráme dverí vzájomne neprekážali a neovplyvňovali sa
Otázky ohľadom určovania polohy sú zodpovedané v kapitole 6.5.8
Externý spínač programov
27
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6.4.5
Pripojenie 4SAFE LINE (výrobca senzorov)
Infračervený senzor (IR)
● ‘LINE’ môže pozostávať z viacerých modulov, ktoré sá spájajú prefabrikovanými káblami.
● Spotreba prúdu: 60 mA na každý modul
● Rešpektujte tiež návod od výrobcu senzorov na inicializáciu, priraďovanie relé (protizávesná
strana), vzdialenosť snímania, kontrolný modus /parametre atď.
Skôr ako spojíte zariadenie Master so zariadením Slave, Master odpojte od el. prúdu!
Testovacie vstupy (svorka 27 / 28) nezameňte!
Farby káblov
BK = čierna
BN = hnedá
Kontrolný
vstup
Sicherheits-
sensoren
BU = modrá
Relais 1
Kontakt
Bandseite
GN = zelená
Relais 2
Kontakt
Bandgegenseite
GY = šedá
OG = oranžová
Zdroj
napätia
PK = ružová
RD = červená
TQ = tyrkysová
VT = fialová
K prepnutiu z relé 1 na relé 2: DIP-spínač 1
dať do polohy OFF
WH = biela
YE = žltá
Na prepínanie z relé 1 do relé 2 stlačte
čierne tlačidlo > 3 sek! Potom môžete
prepnúť.
INTERFACE
12-24V AC/DC
ÜberwachungsEingang
5
COM
Relais 1
2
NC
COM
Relais 2
Kontrola a funkcia Antimasking und Background-Tracking zapojená!
NC
+
-
1
3
4
29
28 Test
27 Test
26
25
24
23
22 +
21 -
Skúška bezpečnosti:
Po ukončení inštalácie treba senzor nastaviť tak, aby bola v dosahu hlavná zatváracia hrana.
Náležitú funkciu je potrebné vhodným spôsobom prekontrolovať.
28
turnMaster
6.4.6
Pripojenie ‘RevoScan’
bezpečnostný senzor
bezpečnostný senzor
protizávesnej strany
bezpečnostný senzor
kontakt závesnej strany
kontakt protizávesnej strany
bezpečnostný senzor
bezpečnostný senzor
závesnej strany
Prednastavenie RevoScan:
Interné nastavenie (konfigurácia vstupu testu) zariadenia RevoScan musí byť nastavené na hodnotu 4.
ďalší senzor závesnej
strany
senzor závesnej strany
bezpečnostný senzor
RESC-Y
kontakt závesnej strany
kontakt protizávesnej strany
senzor protizá
vesnej strany
ďalší senzor protizávesnej strany
29
turnMaster
6.4.7
Umiestnenie pohyblivých hlásičov:
Pohon dverí - tlak (protizávesnej strany)
Pohon dverí - ťah (závesnej strany)
Pohyblivé hlásiče upevnite mimo dosahu dverí (aj ťahadiel)!
turnMaster tlak
turnMaster ťah
Slave
Master
Slave
Slave
Základné rozmiestnenie senzorov
Počet a usporiadanie senzorov závisí od analýzy bezpečnosti!Tu je znázornenie senzorov usporiadaných po dva na závesnej a protizávesnej strane.
30
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6.5 Funkcie zariadenia turnMaster
6.5.1
Interný spínač programov
Pomocou spínača programov možno nastaviť nasledovné druhy funkcií:
Pohon ON
Źltá LED svieti.
Pohon OFF
Programmtaster
Svieti zelená dióda LED. Všetky riadiace vstupy sú inaktívne,
okrem vstupu vonkajšieho tlačidla. Dvere možno otvárať manuálne, pritom treba prekonať silu pružiny.Priebeh zatvárania kontroluje motor. Senzor pohyb zatvárania nemonitoruje.
Východ
Svieti prvá žltá dióda LED. Pohon funguje v prednastavenom
Interner Programmtaster
(Unterseite des Antriebs)
prevádzkovom režime. Len vonkajší radarový vstup je inaktívny.
Prevádzka
Svieti druhá žltá dióda LED. Pohon funguje v prednastavenom prevádzkovom režime.
Všetky riadiace vstupy sú aktívne
Otvorené
Svieti tretia žltá dióda LED. V automatických režimoch programov sa otvoria dvere a tieto zostanú
otvorené. Dvere možno zatvoriť prepnutím programového spínača.
UPOZORNENIE:
Ak je potrebné: potvrdiť chybu / späť krátkym stlačením.
Pri chybe E101: Tlačidlo držať cca. 3 s, kým sa neobjaví hlásenie.
Po výpadku siete musí byť druh funkcie opäť navolený(po znovuzapojení je pohon vždy v prevádzkovom režime OFF).
6.5.2
Externý volič funkcií FWS
Mit Pomocou externého spínača programov možno manuálne prepínať medzi
funkciami uvedenými v bode 6.6.1.
Ak je tento spínač pripojený, tak je to vypínač Master..
Prepínanie pomocou interného tlačidla už nie je viac možné. Diódy LED však
indikujú nastavený režim funkcie.
Na odstránenie poruchy môžete použiť interné programové tlačidlo, ktoré
stlačíte, ako aj externý volič funkcií, ktorý jednoducho pootočíte kľúčom, takto
sa dostanete do inej funcie a späť. (výnimka chyba E101).
Aby ste predišli zneužitiu, kľúč voliča funkcií po nastavení želaného prevádzkového režimu vždy vytiahnite.
Externý spínač volenia
funkcií FWS
Jednotlivé funkcie sú popísané v príručke „Návod na obsluhu“.
Inštalácia a pripojenie
Keď je externý volič funkcií pripojený, riadenie ho musí identifikovať separátne. Pre tento účel odpojte
pohon od siete a spustite novú cvičnú jazdu.
6.5.3
Priebeh funkcií v automatickom režime
V automatickom režime môže byť pohon aktivovaný radarom z riadiacich vstupov, vnútorným radarom,
vonkajším radarom, rádiovým vstupom, alebo tlačidlom s kľúčom. To znamená, že v programovom
režime prevádzky a výstupu sa aktivuje elektrický otvárač dverí, a dvere sa otvoria na základe prednastaveného profilu sily a rýchlosti, a dvere sa opäť zatvoria po uplynutí vyhradeného času.
6.5.4
Efektívna energia
Priebeh funkcií je identický s popisom automatického režimu.
Sily, ktoré môže pohon prenášať na dvere sú obmedzené na prednastavené prípustné hodnoty podľa
normy 18650.
31
turnMaster
6.5.5
Servo
V prevádzkovom režime „Servo“ môže byť pohon riadený pomocou vstupov vnútorného/vonkajšieho
radaru, vonkajším čidlom, rádiovým vstupom alebo senzormi na snímanie prítomnosti osôb pripevnenými na krídle dverí. Vstupy senzorov na snímanie prítomnosti osôb sú aktívne aj pri zatvorených
dverách. Pri činnosti senzora nachádzajúceho sa na závesnej strane je aktívna kolimácia na stenu.
Mit Motor dostane prostredníctvom riadiaceho signálu trochu prúdu. Moment motora a moment
pružiny sú v rovnováhe. V priebehu cvičnej jazdy bol zistený prúd, ktorý motor potrebuje na dosiahnutie stavu rovnováhy a tento prúd je prednastavený na celý uhol otáčania dverí. Dvere treba otvoriť
vždy ručne.
Senzor snímajúci prítomnosť osôb umiestnený na protizávesnej strane je počas zatvárania dverí aktívny a zabraňuje narážaniu dverí do osôb.
Tlmenie v koncovej polohe je aktívne – pozri kapitolu 7.4.
Po uplynutí času, počas ktorého sú dvere otvorené (čas zásobenia motora el. prúdom) sa dvere kontrolovane zatvoria účinkom motora.
Spínačom na voľbu programov možno aj tu, tak ako v prípade automatického režimu navoliť program
VYP, PREVÁDZKA, VÝSTUP alebo OTVORENÉ.
6.5.6
Vonkajšie tlačidlo ovládané kľúčom
Pohon môže byť kedykoľvek regulovaný pomocou tlačidla s kľúčom, a to nezávisle od nastavenia
programu alebo funkcie. Pripojenie k riadeniu na svorkách „vonkajšie tlačidlo“.
6.5.7
Spínací kontakt blokovania
Zariadenie bolo expedované od výrobcu už s premostením pripojenia k riadeniu.Pripojenie musí
zodpovedať dokumentácii o spínacom kontakte blokovania. Pripojenie musí plniť úlohu otvárača, v
opačnom prípade turnMaster nereaguje.
Výstraha
Ak sa zamení prípoj s otváračom E, kontakt spínacieho kontaktu blokovania sa zničí!
Farby káblov bezpodmienečne skontrolujte ešte raz pred uvedením do prevádzky.
6.5.8
Pracovný prúd – elektrický otvárač (E)
Ak je pohon riadený jedným z riadiacich vstupov, tak pri zatvorených dverách dostane el. prúd prostredníctvom spínacieho výstupu najskôr otvárač E. Pohon sa aktivuje s časovým oneskorením. Čas
oneskorenia je nastaviteľný a štandardne sa prednastavuje na 100 ms. Dodávka el. prúdu otváraču
dverí sa preruší v závislosti od nastavenia uhla otvárania dverí.
Ak je pohon aktivovaný pri zatvárajúcich sa dverách a uhol otvárania je väčší ako 10°, existujú dve
možné situácie:
1. prípad: Dvere sa zatvárajú, uhol dverí je väčší ešte ako 10°. Pohyb dverí je potom reverzovaný
(pohon pod prúdom). Otvárač dverí nie je pod prúdom.
2. prípad: Dvere sa zatvárajú, uhol dverí je menší ako 10°. Dvere potom reverzuje pohon pod prúdom
a súčasne dostáva prúd aj otvárač dverí. Tým sa zabráni zakliesneniu aretácie.
6.5.9
Mimoprevádzkový prúd – elektrický otvárač (otvárač E)
Priebeh funkcie je identický s priebehom funkcie otvárača na pracovný prúd, rozdiel je len v tom,
že zásobovonaie el. prúdom prebieha inverzne. To znamená, na odblokovanie dverí je potrebné
prerušenie dodávky el. prúdu. Tento E-otvárač nesmie byť použitý pri protipožiarnej ochrane.
6.5.10 Zámka motora – automatický otvárač (otvárač A)
Ak je pohon riadený jedným z regulačných vstupov, tak z polohy zatvorených dverí el. prúd dostáva
prostredníctvom spínacieho výstupu najskôr otvárač A. Pohon sa aktivuje s časovým oneskorením. Čas oneskorenia je nastaviteľný a musí sa nastaviť na 1,5 až 2 sekundy.
32
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
6.5.11 Trvalé odistenie (nie pri protipožiarnej ochrane)
Funkcia je pre zariadenia dverí, pri ktorých je spomalenie aktivácie automatického otvárača pre komfort prechádzania považovaný za rušivý.
Trvalé odistenie je aktivované premostením na pozíciu 17/18.
Je premostenie umiestnené, je časová funkcia "Spomalenie aktivácie po odistení" účinná iba pri prvom nastavení.
Pri všetkých ďalších otvoreniach dverí sa dvere počas nastaveného časového okna trvalého odistenia
okamžite rozbehnú (štandardné nastavenie 15 min), pretože strelka/ závora zámku ostáva zasunutá.
Doba trvalého odistenia sa po každej aktivácii nanovo naštartuje. Dvere sa zaistia iba vtedy, keď je
premostenie prerušené, trvalé odistenie vypršalo alebo pohon je vypnutý.
Ak je nastavený pri aktivovanom trvalom odistení parameter 9 na hodnotu 4, tak sa strelka síce vysunie (dvere sú taktiež zaistené strelkou), závory zostanú však zasunuté. Pri novej aktivácii sú dvere
uvoľnené so spomalením aktivácie 150 ms cez otvárač pracovného prúdu.
6.6 Ukončenie montáže
6.6.1
Montáž bočných častí
Plastické bočné časti nasaďte podľa obrázku a vyrovnajte ich do kolmej polohy. Tieto pritom zapadnú,
čo je aj počuť. Pri opätovnej demontáži postupujte podľa nákresu v kapitole 4.3.
Bočná časť (z oboch strán)
6.6.2
Montáž dverovej zarážky
Keďže sa dvere samočinne „naučili“ vykonávať nastavený pohyb otvárania, je potrebné ohraničiť
doraz ich dráhy (dverová zarážka).
Dverovú zarážku umiestnite k dorazu dráhy otvárania dverí.
6.6.3
Vizuálna finálna kontrola
Dvere uveďte do prevádzkového stavu (k tomu patrí aj ich vyčistenie a upratanie okolitého priestoru).
33
turnMaster
7
Prevádzka
Prevádzka vo verejných priestoroch (zvlášť pre skupiny osôb, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu ako
starí ľudia, deti alebo postihnuté osoby) je povolená len so zabezpečením rizikových miest senzormi.
Prevádzka bez zabezpečenia rizikových miest senzormi je povolená len v neverejnej zóne, pretože
bez zabezpečenia hrozia zostatkové riziká / riziko poranenia.
7.1 Analýza bezpečnosti
Podľa smernice o strojových zariadeniach 98/37/Európskeho spoločenstva a priemyselnej
normy DIN 18650 musí byť najneskôr pred uvedením zariadenia dverí do prevádzky vykonaná
analýza bezpečnosti s posúdením rizika prípadných zostatkových rizík (zostatkové riziká) a
komplex dverí musí byť označený v súlade so smernicou o označovaní CE - 98/68/EHS.
Na tento účel použite našu predlohu „Analýza bezpečnosti“.
7.2 Čo je potrebné skontrolovať pred uvedením do činnosti
Bola montáž pohonu správne vykonaná (miery nárazov, kĺbová mechanika)?
Je pripojená sieťová prípojka a aj ochranný vodič?
Je nainštalovaný tlmič nárazov dverí?
Sú periférne prístroje (výbava pre rôzne prípady použitia) namontované a správne pripojené
(otvárač E, automatický zámok, externý spínač programov atď.)?
Je zabezpečená vedľajšia zatváracia hrana?
1. možnosť: Šírka medzery menej ako 8 mm - kruhový profil.
2. možnosť: Dodatočné senzory.
Splnenie požiadaviek vyplývajúcich z analýzy bezpečnosti a posúdenia miery rizika si vyžaduje dodržiavanie nasledovných pokynov:
Zatváracie sily zredukujte na minimálne požiadavky.
Nepripustite, aby vznikalo nepotrebné trenie (tesnenia, západky zámkov)
Upozornenie na zostatkové riziko:
Pri zapojenom koncovom doraze (dvere sa zatvárajú, parameter 19: zadaný uhol nad 0=0°) sa dvere
zatvárajú v poslednej časti dráhy zatvárania bez kontroly senzormi. V dôsledku toho vzniká zostatkové riziko pomliaždenia prstov, hlavy a tela, ktoré nie je možné vylúčiť. Keďže je táto dráha ale veľmi
krátka a taktiež aj čas, nebezpečenstvo zranenia možno považovať za nepatrné
Predsa len: existuje nepatrné zostatkové riziko možného poranenia prstvov:
Koncový uhol nárazu nastavne čo najmenší, tým zminimalizujete toto zostatkové riziko.
7.3 Prvé uvedenie do prevádzky v prípade novej inštalácie
Keď sú naše pojmy pre Vás ešte neznáme, bezpodmienečne dodržiavajte kapitolu od 7.4!
Použite prehľadnú tabuľku nastavení parametrov v kapitole 7.4.
POZOR Nebezpečenstvo pomliaždenia!
Pohon dverí musí absolvovať cvičnú jazdu. Túto je z bezpečnostných dôvodov potrebné
vykonať veľmi pomalým tempom.
Na ďalšie testovanie rýchlostí, zatváracích pohybov a senzorov pri zatváracích hranách potom
použite vhodný predmet (napr. poskladané noviny).V ceste nesmú byť žiadne prekážky, ani osoby,
ani materiál!
Vystúpenie z akčnej zóny a jej zabezpečenie!
Softvér prekontroluje korektnosť pripojenia bezpečnostnej senzoriky a jej funkciu.
Až potom prekontrolujte príp. ďalšiu funkciu bezpečnostných senzorov.
34
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
Nabitie pôvodných parametrov
UPOZORNENIE: pomocou „Default Parameter laden“ sa všetky dodatočne zrealizované nastavenia opäť obnovia (veličiny podľa Európskej normy, šírka dverí, kĺbová mechanika, prevádzkový režim atď.)!
Spínač programov vypnúť a
nastavené parametre nastaviť podľa normy - áno/nie (možno vyčítať z polohy skrutky na remenici), šírka dverí, prevádzkový režim, spínací kontakt blokácie.
7.4 Nastavenia parametrov ovládania
UPOZORNENIE:
V pripojených tabuľkách sú políčka podložené šedou farbou s uvedenými parametrami, ktoré
treba zásadne nastaviť pred prvou cvičnou jazdou.Pred každým nastavením je potrebné, aby
bol interný príp. externý spínač programov v polohe VYP
(zelená dióda LED). (Interné programové tlačidlo treba pritom prepnúť „opakovaným kliknutím“.)
Vysvetlivka k nastaveniu
Krátkym stlačením tlačidla MODE sa prepína medzi nastaveným parametrom a nastavenou hodnotou.
Keď je nastavený parameter aktivovaný, tak prvé dve číslice
blikajú. Keď je aktivovaná nastavená hodnota, tak blikajú
posledné tri číslice. Krátkym stlačením tlačidla
parameter
hodnota
MODE sa prepína medzi nastaveným parametrom a nastavenou hodnotou.Pomocou tlačidiel HORE / DOLE
(+ /-) možno nastaviť aktuálny parameter / hodnotu.
Ak sa tlačidlo MODE stlačí na dobu dlhšiu
ako 3 sek., nastavená hodnota sa zaznamená do
pamäte.Zaznamenanie do pamäte sa potvrdí hore (+)
MODE
akustickým signálom a modus prejde do nastavených parametrov.
prepínanie
parametrov /
hodnoty
dole (-)
UPOZORNENIE:
Keď sa menia parametre označené * (parametre dráhy), nakoniec musí byť vždy spustená cvičná
prevádzka!
Kompetencia pre nastavenie môže byť rozšírená kódovým číslom.
Rozšírená kompetencia pre nastavenie sa po 1 hodine automaticky vráti do pôvodného stavu. Túto je
možné vrátiť do pôvodného stavu okamžite krátkym odpojením zariadenia od el. siete.
Príklad:
Zmena nastavení šírky dverí
Jednotlivé kroky
35
Tlačidlo
1.
+/-
2.
Modus
3.
+/-
4.
Modus
Realizácia
Vysvetlenie
Parametre nastavit na 07
Parametre nastavenia Šírka dverí
potvrdit
Zmena hodnoty na vstupe
Nastaviť nastavenú hodnotu
Zadať šírku dverí v cm (napr. 110)
min. 3 sekundy držať stlačené
Uložiť, (akustický signál potvrdí vstup)
turnMaster
7.5 Štandard nastavených parametrov
Názov parametra
5- miestne
7- zobrazenie segmentov
Nastavená
Parameter
hodnota
Popis
V tomto nastavení možno stlačením tlačidla Mode na viac ako 3 sekundy
spustiť cvičnú prevádzku.
V tomto nastavení je moné zadaním kódového císla XXX nastavit kompetenciu nastavenia na "rozšírenú"
(pozri tabulku 7.6 ""Rozšírené nastavené parametre)
Cvičná prevádzka
0
0
0
0
0
Rozšírenie kompetencie pre nastavenie
0
1
X
X
X
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
0
0
3
0
1
1
1
1
3
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
4
Bez rádiokomunikačného prístroja
1
6
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 bis 4
1
7
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 bis 4
1
8
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 bis 4
1
9
0
0
0
Zadanie hodnoty 0 a 10°-uhol dverí
2
2
2
2
2
3
0
1
1
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
1
0
1
5
Zadanie hodnoty v sekundách (cas od 0 do 30 s)
Pracovný režim
Oneskorenie riadenia
po odblokovaní
Rádiový modul
Rýchlost OTVÁRANIA
Rýchlost ZATVÁRANIA
Sila vypínania pri
záťaži ZATVORENÉ
Sila vypínania pri
záťaži ZATVORENÉ
Rýchlosť koncového
nárazu
Uhol koncového nárazu
Cas otvorenia
Moment vysunutia z
trvalého stavu otvorenia
Akustický signál
Trvalé odistenie
Automatický režim
Efektívna prevádzka
Servo-prevádzka
Zadanie hodnôt v s x 0.01, (do 300)
pri el. otvárači min. 015 (=150ms)
pri automatickom otvárači (zámka motora) min.150 (=1,5s.)
Kanál 1 alebo kanál 2, otváranie a zatváranie dverí
Zadanie hodnoty od 0 do 10
Zadanie hodnoty od 0 bis 6
Vyp
Zap
Vyp
Zap
Hodnota 0 = nekonečno
Hodnota 1 - 999 časový údaj v minútach
Informačná a chybová pamäť
5- miestne
Názov parametra
Informačný a chybový
indikátor
Pamäť chýb
7- zobrazenie segmentov
Nastavená
Parameter
hodnota
8
8
8
8
8
9
9
0
1
2
3
4
0
1
X
X
X
X
X
0
0
X
X
X
X
X
0
0
X
X
X
X
X
0
0
Popis
Softvérová verzia
Hmotnosť dverí v kg (hodnota z cvičnej jazdy)
Aktuálna teplota motora v °C
Cykly otvárania v tis. (počítač)
Údaj o uhle otvárania dverí °
Zoznam chýb
Zoznam chýb vymazať
36
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
7.6 Nastavené parametre rozšírené
Dodatočné parametre môžu nastaviť len autorizované osoby.K tomu je potrebný vstupný kód, ktorý
Vám oznámi firma tts Tür-und Torsysteme GmbH & Co KG.
Názov parametra
Kompetencia pre
nastavenie
Nastavené hodnoty
uložiť / nabiť*
Druh pohonu, montáže
a kĺbového
mechanizmu*
Sila nastavenia pružiny *
Šírka dverí *
Bezpečnostný senzor
Zablokovanie
Spínací kontakt
blokovania
Funkcia na tlak vetra
Rádiokomunikačný
modul
Senzor proti myselnému poškodeniu
OTVORENÉ
Senzor proti myselnému poškodeniu
ZATVORENÉ
Podpora Servo-faktora
–OTVORENÁ
Podpora Servo-faktora
— ZATVORENÁ
Tlmenie Servo-prevádzky –OTVORENÉ
Tlmenie Servo-prevádzka ZATVORENÁ
37
5- miestne 7- zobrazenie
segmentov
Nastavená hodParameter
nota
Popis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
6
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
1
1
2
2
3
3
X
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
1
2
0
1
5
0
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
0
1
0
1
0
1
V tomto nastavení možno zadaním kódového čísla XXX rozšíriť kompetenciu nastavenia
2
3
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
2
4
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
2
5
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
2
6
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
2
7
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
2
8
0
0
2
Zadanie hodnoty od 0 do 4
Nabiť pôvodné parametre.
Skutočné nastavenia uložiť.
Skutočné nastavenia nabiť.
Jedno krídlo, tlakom kĺbového mechanizmu
Jedno krídlo, ťahom pomocou klznej páky
3 / 4 / 5 / 6 (veľkosť podľa normy EN 1154)
Šírka dverí v cm (od 70 do 140)
Bez bezpečnostných senzorov
4-Save (testovateľný), otvárací kontakt
Revoscan, (testovateľný), otvárací kontakt
Sensor obojstranne (netestovateľný), otvárač
Sensor na závesnej strane (netestovateľný), otvárač
Sensor na protizávesnej strane (netestovateľný)
Bez blokácie
Elektrický otvárač / automatický otvárač (pracovný prúd)
Elektr. otvárač , mimoprevádzkový prúd
Secury MR2M (nepovolené pri protipožiarnej ochrane)
Secury MR2M + pracovný otvárač (nepovolený pri protipožiarnej
ochrane)
Žiadny kontakt
So spínacím kontaktom blokovania
Žiadny protitlak
S protitlakom
Žiadny prístroj
Kanál 1 alebo kanál 2, otváranie a zatváranie dverí
turnMaster
Názov parametra
5- miestne
7- zobrazenie segmentov
Parameter
Popis
Nastavená
hodnota
Uhol vypínania
zablokovanie dverí
2
Korekčný uhol
kolimácie na stenu
3
0
0
0
5
Korekčný uhol
otvárania dverí
3
1
0
0
2
3
2
0
0
0
0= vypnuté
3
3
0
0
8
0= vypnuté
Počet prípustných
bezpečnostných
senzorov
Počet prípustných
vypínaní pri zaťažení
9
0
1
0
Od tohto uhla sa blokácia dverí už viac neaktivuje. Hodnota medzi 5° a 130°
Hodnota od 0 do 9
0 = 0°
9 = -9°
Hodnota od 0 do 9
0 = 0°
9 = -9°
38
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
7.7 Spustenie cvičnej prevádzky
Po ukončení montáže pohonu otočných dverí, treba dvere zatvoriť.
Spínač programov zasuňte do polohy VYP a nastavte parametre dverí.
Dĺžku dráhy otvárania dverí ohraničte pomocou tlmiča dverí.
Tlačidlom na 5-segmentovom indikátore sa spustí cvičná prevádzka. (pozri popis nastavenia).
Cvičný modus signalizuje blikajúca kontrolka LED (červená) a akustický signál (pípanie).
Pred spustením cvičnej prevádzky zabezpečte, aby sa v rizikovom priestore
nezdržiavali osoby a nenachádzali predmety, a aby krídla dverí neboli zaťažené príliš
silným tlakom vetra.
+/- stláčajte dovtedy, pokiaľ sa na displeji neobjaví údaj 00 000.
MODE držte stlačené 3 sekundy.
Budete počuť akustický signál. Dvere krátko postoja a potom sa začne cvičná prevádzka, na základe ktorej sa zistí aj hmotnosť dverí a ďalej maximálne vypínacie sily.
Po ukončení cvičnej prevádzky akustický signál utíchne, zariadenie je teraz pripravené na prevádzku.
Informácia:
Priebeh cvičnej prevádzky
Po uplynutí cca 5 s pohon dvere najskôr pritláča.Potom sa inicializuje poloha - 0 (zistí).
Otvárač dverí sa teraz spustí a pohon štartuje s časovým posunom v smere OTVÁRANIA, pohyb je
pomalý.
Ak sú namontované zabezpečovacie senzory, tak počas cvičnej jazdy je v smere OTVÁRANIA monitorovaná závesná strana. Len čo vydá tento senzor signál na reguláciu, príslušná dráha sa načíta
do pamäte. Ak signál nebude, pamäť zostane prázdna. Týmto spôsobom sa zistí , či sa jedná o dvere 90°, a senzor treba vybrať.
UPOZORNENIE: V oblasti ukončenia steny sa zmení frekvencia signálneho tónu!
Len čo dvere počas otvárania dosiahnu mechanickú prekážku (obmedzenie), prúd v motore presiahne
hraničnú hodnotu a príslušný uhol otvárania dverí (dráha) sa zaznamená do pamäte.
Priebeh zatvárania sa začne. Regulátor motora zabezpečí tak ako pri otváraní, rovnomernú obvodovú
rýchlosť krídel.
Počas zatvárania sa dvere zastavia a nakoniec sa preruší prívod el. prúdu do motora. Na základe
zmeraného času zatvárania medzi 50° a 40° a prednastavenej veličiny podľa normy EN, treba teraz
zohľadniť už len hmotnosť dverí.
Dvere sa po druhýkrát otvoria a zatvoria. Pritom sa zaznamená krivka prúdu v motore. Dáta sa použijú
na zistenie charakterictických kriviek prúdu pre servo a vypínacieho prúdu pri zaťažení dverí.
Vypínanie pri záťaži
Charakteristická krivka vypínania pri záťaži sa zistí tak, že nastaviteľná hodnota vypnutia el. prúdu
pri záťaži sa prepočíta prevodom kĺbovej mechaniky a šírkou dverí a nakoniec sa pripočíta k zistenej
krivke indikujúcej napätie v motore. Statická sila odpojenia na vonkajšej hrane dverí je preto identická,
a to nezávisle od prevodu k motoru.
a to nezávisle od prevodu k motoru. Nastaviteľná hodnota vypínacej sily sa obmedzí na hornú hranicu
hodnoty, ktorá je uvedená v norme, táto hodnota predstavuje max. 150 N na vonkajšej hrane dverí.
Na ochranu mechaniky pohonu sa okrem toho redukuje maximálny prúd na pohon motora na
najvyššiu prípustnú hodnotu.
39
turnMaster
7.8 Zoznam chýb
Chybový kód
Príčina
S 001
Čas oneskorenia po výpadku napätia
S 002
Príliš veľa odpojení v dôsledku preťaženia
S 003
S 004
S 005
S 006
S 007
S 008
S 009
S 010
E 100
E 101
E 102
E 103
E 104
E 105 E 106
E 107
E 108
E 109
E 110
Odstránenie nedostatkov
- Zobrazenie po 5 sek. zmizne
- Odstráňte rušivé objekty
- Zvýšte hodnotu parametra 16 a/alebo 17
- Údaj zmizne, keď dvere dosiahnu nulovú polohu
- Dvere potlačte násilím v smere pohybu
Príliš veľa odpojení spôsobených vandalmi
- Zvýšte hodnotu parametra 23 a/alebo 24
- Údaj zmizne, keď dvere dosiahnu nulovú polohu
Príliš veľa signálov zo senzorov z návesnej strany - Odstráňte rušivé objekty
- Zvýšte hodnotu parametra 32, alebo ju nastavte na 0=vyp
Príliš veľa signálov zo senzorov z protinávesnej
strany
- Údaj zmizne, keď dvere dosiahnu nulovú polohu
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
- Prekontrolujte kabeláž
Chyba na externom voliči programov
- Vymeňte vypínač
- Platňu odpojte od siete a znova zapojte
- Tlačidlo bolo príliš dlho stlačené
Chyba na internom voliči programov
- Tlačidlo je zablokované alebo pokazené
- Platňu odpojte od siete a znova zapojte
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
- Skontrolujte funkčnosť spínacieho kontaktu blokovania „otvárač“
Chyba na spínacom kontakte blokovania
- Spínací kontakt blokovania vymeňte
- Ak nemáte kontakt, zasuňte premosťovací konektor, alebo parameter 11 nastavte na 0
Teplota motora privysoká
- Keď motor ochladne, hlásenie samé vypne a pohon funguje ďalej
- Premostenie pohon OFF znovu nasadiť alebo uzavrieť spínač.
Pohon OFF
Potvrdiť chyby interným/ externým prepínačom programov.
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Fatálna chyba
- Vymeňte platňu
- Spustite novú cvičnú jazdu
- Potvrďte chybu (stlačiť interné programové tlačidlo > 3 s)
- Keď je chyba naďalej indikovaná, skontrolujte funkciu dymového spínača, Dymový spínač zareagoval
prípadne ho vymeňte
- Ak nie je dymový spínač nainštalovaný, použite premosťovací konektor
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Chyba pri testovaní meracieho zariadenia na
- Skontrolujte prívod do motora
meranie prúdu v motore
- Vymeňte platňu
- Vymeňte motor
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
- Skontrolujte kabeláž
Chyba pri testovaní senzora
- Skontrolujte nastavenie parametra 08
- skontrolujte, či je konfigurácia senzorov správna
- Vymeňte platňu
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS (pri štarte dbajte na to, aby boli dvere zatvorené)
Poloha dverí je príliš záporná
- Skontrolujte upevnenie kĺbovej mechaniky
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovPrúd v motore je pri cvičnej jazde nastavený na
ných staníc PWS
vysokú hodnotu
- Odstráňte prekážky
- Skontrolujte, či je chod dverí ľahký
Koncový bod nebol pri cvičnej jazde dosiahnutý
- Odstráňte prekážky
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
- Odstráňte prekážky
Zistený uhol vysvietenia steny je príliš ostrý- Senzor na závesnej strane registruje stenu príliš skoro
(menej ako 45°)
- Ak nie je napojený žiaden bezpečnostný senzor, nastavte parameter 08 na 000.
- Skorigujte uhol nastavenia senzora
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Bezpečnostný senzor na protizávesnej - Senzor registruje rám dverí počas ich zatvárania
strane sa počas cvičnej jazdy spustí
- Senzor správne nastavte (použite bodový lokátor)
- Skontrolujte kabeláž senzorov
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovPríkaz na otvorenie bez vykonania ných staníc PWS
cvičnej jazdy
- Spustite novú cvičnú jazdu s parametrami 00 000
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Hodnota prúdu pri funkcii koncového dorazu - Odstráňte prekážky
je vysoká
- Skontrolujte, či je chod dverí ľahký
- Nastavte parametre koncového dorazu 18 / 19
40
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
Chybo-vý kód Príčina
E 111
E 112
E 113
E 114
E 115
E 116
E 117
E 118
E 119
E 120
Odstránenie nedostatkov
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovSoftvér OFF / VYP
ných staníc PWS
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Chybná kremenná frekvencia
- Vymeňte platňu
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Chyba na inkrementálnom vysielači
- Skontrolujte kabeláž
- Vymeňte motor
- Chybu potvrďte prostredníctvom programovateľných interných/externých pracovných staníc PWS
Chyba v dodávke napätia 24V
- Vymeňte platňu
- Časť siete je pokazená
- Potvrďte chybu
Chyba v dodávke napätia 12V
- Vymeňte platňu
- Potvrďte chybu
Chyba na periférií 24 V
- Skontrolujte, či nie sú periférne prístroje skratované ( max. 1A)
- Vymeňte platňu
- Potvrďte chybu
U Power Fail
- Vymeňte platňu
- Potvrďte chybu
Meranie referencie bolo chybné
- Vymeňte platňu
- Potvrďte chybu
- Skontrolujte, či mostík správne dosadá – systém zatvárania tlakom/ťahom
Chybná dióda alebo relé motora
- Skontrolujte nastavenie parametra 03 tlak/ťah
- Vymeňte platňu
- Potvrďte chybu
Kontrolný súčet (CRC) 16 v elektricky mazateľnej
- Parameter 02 000 ( nastaví montér/ nastavené výrobcom) znova nabiť
pamäti (EEPROM)
- Vymeňte platňu
E 121
E 122
CRC 16 v FLASH
E 123
CHyba v RAM
- Potvrďte chybu
- Nahrajte nový softvér
- Vymeňte platňu
- Spustite novú cvičnú jazdu
7.9 Skontrolujte funkciu celého zariadenia (záverečná kontrola)
Skontrolujte, či je reakcia senzorov korektná.
Sú bezpečnostné senzory správne umiestnené?
Je priradenie k závesnej a protizávesnej strane správne?
Skontrolovali ste senzory riadené radarom, ako nastavenie smeru pohybu, rýchlosti, vymedzenia?
Nastavená funkcia bezpečnostných senzorov na strane pántov a na protiľahlej strane, nastavená oblasť šírky a hĺbky? Budú registrované osoby blížiace sa k dverám z boku počas
otvárania a zatvárania dverí?
Funguje blokovací spínací kontakt?
Dvere zatvorte a skontrolujte pohon (dvere nesmú reagovať, ani sa nesmú dať do pohybu).
Je nastavenie správne a korešonduje s Európskou normou? Keď pohon nefunguje, pružina
musí dvere vhodným spôsobom zatvoriť (podľa odborného posúdenia).
Skontrolujte stav vypínania pri zaťažení (obmedzenie sily motora). Zablokujte pohyb pri
otváraní dverí: dvere musia zostať stáť. Zablokujte pohyb pri zatváraní dverí: dvere musia
zostať stáť a potom sa musia vrátiť späť.
Externe preskúšajte spínač programov (pokiaľ je súčasťou zariadenia).
Vystavte preberací protokol. Použite tlačivo v prílohe tohto návodu.
41
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
42
turnMaster
8
Preberací protokol
Preberací protokol
Dátum: __________
Stavebný projekt: _______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
turnMaster pohon č.: ________________
Šírka otočného krídla: ____________
Hmotnosť otočného krídla: __________
Montáž - tlakom
Jednokrídlové zariadenie
Montáž - ťahom
Požiarne dvere
áno
- Úsporná energia
nie
- Servo
Pracovný režim: - Automatika
Objasnené boli nasledovné body:
Obsluha:
Tlačidlami
Diaľkovým ovládaním (opcia)
Radarovým senzorom (opcia)
Senzorika:
Odpojenie pri zaťažení
Bezpečnostný senzor
Spínač programov VYP / ZAP / automatika / otvorené
Odovzdané boli:
Návod na montáž a prevádzku – príručka prvá časť
Návod na obsluhu, otázky ohľadom údržby – príručka druhá časť
Úspešne bola vykonaná analýza bezpečnosti s posúdením miery rizika.
Nami dodané zariadenie / zariadenia dverí je týmto oficiálne odovzdané.
Preberajúci:
Montér/inštalatér:
Meno: _______________________
Meno: ______________________.
Firma: _______________________
Firma: ______________________
Dátum / podpis:
Dátum / podpis:
___________ / _____________________
__________ / __________________________
43
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
44
turnMaster
Preberací protokol
Kópia
Dátum: __________
Stavebný projekt: _______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
turnMaster pohon č.: ________________
Šírka otočného krídla: ____________
Hmotnosť otočného krídla: __________
Montáž - tlakom
Jednokrídlové zariadenie
Montáž - ťahom
Požiarne dvere
áno
- Úsporná energia
nie
- Servo
Pracovný režim: - Automatika
Objasnené boli nasledovné body:
Obsluha:
Tlačidlami
Diaľkovým ovládaním (opcia)
Radarovým senzorom (opcia)
Senzorika:
Odpojenie pri zaťažení
Bezpečnostný senzor
Spínač programov VYP / ZAP / automatika / otvorené
Odovzdané boli:
Návod na montáž a prevádzku – príručka prvá časť
Návod na obsluhu, otázky ohľadom údržby – príručka druhá časť
Úspešne bola vykonaná analýza bezpečnosti s posúdením miery rizika.
Nami dodané zariadenie / zariadenia dverí je týmto oficiálne odovzdané.
Preberajúci:
Montér/inštalatér:
Meno: _______________________
Meno: ______________________.
Firma: _______________________
Firma: ______________________
Dátum / podpis:
Dátum / podpis:
___________ / _____________________
__________ / __________________________
45
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
46
9
Herstellererklärung
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
tts Tür + Tor Service GmbH & Co. KG
Stahlstraße 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Service-Hotline: 0180 52 42 111
48
Gretsch Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D- 71254 Ditzingen
www.g-u.com
Mat. Nr. M-00106-00-0 - Index 00 - SK - Printed in Germany - 11/2007 - Zmeny vyhradené
Download

turnMaster