


Celkové a miestne poruchy krvného obehu.





Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
Úvod: fyziologická cirkulácia











2/113


3/113
Úvod: Kapiláry
Funkcia: vedenie krvného prúdu do tkanív, regulácia krvného tlaku
Môžeme ich rozdeliť na elastické a muskulárne

kapiláry, arterioly a malé venuly patria k mikrocirkulácii
kontinuálne kapiláry
•tunica intima – endotel, subendotelové spojivo
lamina elastica interna
•tunica media – elastické vlákna, hladká svalovina
lamina elastica externa
•tunica adventitia – spojivo, vasa vasorum
4/113
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
Úvod : stena artérií
Nevyhnutná pre správnu funkciu tkanív a metabolizmus
Dodávka kyslíka, výživných látok, elektrolytov, hormónov,
odstraňovanie odpadových produktov (CO2)
Závislá od správnej funkcie srdca a ciev
Závislá od normálneho onkotického tlaku (hladina plasmatických
proteínov)
06:42

06:42

5/113
väčšina orgánov
06:42
6/113
Úvod: Kapiláry

Úvod: Kapiláry
kapiláry, arterioly a malé venuly patria k mikrocirkulácii

Úvod: Cievna stena vén
kapiláry, arterioly a malé venuly patria k mikrocirkulácii


fenestrované kapiláry

diskontinuálne kapiláry
obličky, endokrinné orgány
06:42

7/113
Úvod: Fyziologická cirkulácia
“sínusoidové orgány”, slezina, pečeň, lymfatické uzliny, kostná dreň
06:42



Nevyhnutná pre správnu funkciu tkanív a metabolizmus
Dodávka kyslíka, výživných látok, elektrolytov, hormónov,
odstraňovanie odpadových produktov (CO2)
Závislá od správnej funkcie srdca a ciev
Závislá od normálneho onkotického tlaku (hladina plasmatických
proteínov)
06:42
8/113
Úvod: Onkotický tlak


štrukturálne podobná artériám
steny sú tenšie, vrstvy sú menej zreteľne ohraničené, lamina
elastica interna a externa sú menej výrazné, média je tenšia,
adventícia je hrubšia
10/113



9/113
Úvod: Onkotický tlak
osmotický tlak tvorený hladinou proteínov v krvnej plazme
schopnosť proteínov „viazať“ na seba vodu
všetky rozpustné zložky sa podieľajú na osmotickom tlaku
onkotický tlak je špecificý, keďže za fyziologických okolností nemôžu proteíny
plazmy preniknúť cez stenu ciev
06:42
06:42
11/113




osmotický tlak tvorený hladinou proteínov v krvnej plazme
schopnosť proteínov „viazať“ na seba vodu
všetky rozpustné zložky sa podieľajú na osmotickom tlaku
onkotický tlak je špecificý, keďže za fyziologických okolností nemôžu proteíny
plazmy preniknúť cez stenu ciev
06:42
12/113
Úvod: Onkotický tlak




Úvod - závery
osmotický tlak tvorený hladinou proteínov v krvnej plazme
schopnosť proteínov „viazať“ na seba vodu
všetky rozpustné zložky sa podieľajú na osmotickom tlaku
onkotický tlak je špecificý, keďže za fyziologických okolností nemôžu proteíny
plazmy preniknúť cez stenu ciev

Medzi faktory ovplyvňujúce cirkuláciu patria



srdcové „kardiálne“ – práca srdca (srdcový výdaj)
iné ako srdcové „extrakardiálne“
 perfúzny tlak
 periférny cievny odpor
 zloženie krvi







06:42
13/113
Celkové poruchy krvného obehu



14/113
06:42

Lokálne zmeny cirkulácie


15/113
06:42
Strata tekutín a preťaženie tekutinami (celkové poruchy
obehu)
Lokálne poruchy krvného obehu
Zmeny zloženia krvi (objem, krvné elementy, …)
Zmeny na úrovni ciev (náhla dilatácia, konstrikcia, …)
Zmeny na úrovni srdca (srdcové zlyhanie, arytmie, dysfunkcia, …)
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie

funkčné
morfologické (trombóza, embólia,...)
Strata tekutín (dehydratácia, nedostatočný príjem tekutín,
nadmerné straty ~ choroby obličiek, vracanie, hnačky, …) vedú k




Preťaženie tekutinami




06:42
16/113
06:42
17/113
zlyhaniu cirkulácie, oligúrii, anúrii, metabolickému rozvratu
zvýšenie osmotického tlaku spôsobuje dysfunkciu buniek
poškodenie mozgových buniek môže byť fatálne
06:42
príjem tekutín prekračuje exkrečnú kapacitu obličiek
psychogénna polydypsia
riziko intravenóznych infúzií
môže viesť k zlyhaniu srdca a/alebo opuchu mozgu
18/113
Kolaps - Synkopa (celkové poruchy obehu)

kolaps ~ náhla slabosť, zmena vedomia (ale bez bezvedomia)
synkopa ~ sprevádzaná stratou vedomia

príčiny:







Šok (celkové poruchy obehu)

Charakterizuje zlyhanie schopnosti cirkulácie zabezpečiť dostatočný krvný
prietok v periférnych orgánoch (kritické sú mozog, obličky a srdce)

Klasifikácia podľa Hinshawa and Coxa (1972)


kardiálne (arytmie, …)
extrakardiálne (dehydratácia, anémia, ..)
ortostatický kolaps ~ náhle postavenie z ležiacej alebo sediacej
pozície
vagovazálny kolaps
dráždenie sinus caroticus
záchvaty a psychologické príčiny
06:42



19/113
Inflammatory reaction
Kardiogénny šok (AIM, náhle arytmie,…)
Hypovolemický šok (nedostatočný objem cirkulujúcej krvi)
 hemoragický šok ~ vnútorné alebo traumatické krvácanie,
 popáleniny, hnačky, vracanie
Distribučný šok
 Septický šok ~ systémové infekcie spôsobujú toxémiu, vazodilatáciu a
hypotenziu
 anafylaktický šok ~ vážna anafylaktická reakcia na alergény, antigény, ...
Neurogénny alebo vazogénny šok ~ vazodilatácia v dôsledku podráždenia
autonómneho nervového systému (trauma,...)
Obštrukčný šok
 tamponáda srdca
 pľúcna embolizácia
06:42
20/113
06:42
23/113
06:42
21/113
Sepsis
•uvoľnenie pro a protizápalových mediátorov
•aktivácia endotelových buniek, adhézia leukocytov, vazodilatácia, zvýšená
produkcia NO
•poškodenie endotelu a disseminovaná koagulácia
•systémové zlyhanie
06:42
22/113
06:42
Šokové obličky
24/113
Srdcové zlyhanie – venostáza
vnútorných orgánov








06:42
Septická slezina
25/113
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
26/113
06:42
Srdcové zlyhanie – venostáza
vnútorných orgánov
chronické srdcové zlyhanie
•chronická neschopnosť srdca
zabezpečiť požadovaný výdaj
•intolerancia námahy
•klaudikácie
27/113
06:42
Srdcové zlyhanie – venostáza
vnútorných orgánov
Srdcové zlyhanie – venostáza
vnútorných orgánov
•ľavostranné srdcové zlhanie
•ľavostranné srdcové zlhanie
•ľavostranné srdcové zlhanie
•venostáza v pľúcach
•venostáza v pľúcach
•venostáza v pľúcach
•pľúcny edém
•pľúcny edém
•pľúcny edém
•cievy preplnené erytrocytmi
•cievy preplnené erytrocytmi
•cievy preplnené erytrocytmi
•drobné krvácanie
•drobné krvácanie
•drobné krvácanie
•makrofágy vyplnené hemosiderínom =
HNEDÁ INDURÁCIA PĽÚC
•makrofágy vyplnené hemosiderínom =
HNEDÁ INDURÁCIA PĽÚC
•makrofágy vyplnené hemosiderínom =
HNEDÁ INDURÁCIA PĽÚC
•pľúcna hypertenzia
•pľúcna hypertenzia
•pľúcna hypertenzia
•pravostranné srdcové zlyhanie
•Klinické prejavy:
•dychová nedostatočnosť
•intolerancia ležiacej polohy orthopnea
•kašeľ
06:42
•paroxyzmálne nočné dyspnoe
„srdcová astma“ – nočné záchvaty
dýchavice, niekoľko hodín po
uľahnutí
28/113
06:42
29/113
06:42
30/113
Srdcové zlyhanie – venostáza
vnútorných orgánov
Zlyhanie srdca

•pravostranné srdcové zlyhanie
•dolné končatiny




•slezina




31/113
06:42

akumulácia tekutiny v tele
periférne opuchy a anasarka – opuch nôh a členkov
nocturia - časté nočné močenie (v noci, po uložení sa do postele sa
tekutina „vracia“ do cirkulácie)
ascites








periférne opuchy a anasarka – opuch nôh a členkov
nocturia - časté nočné močenie (v noci, po uložení sa do postele sa
tekutina „vracia“ do cirkulácie)
ascites
hepatomegália s chronickou venostázou v pečeni (MUŠKÁTOVÁ
PEČEŇ)
hepatopatia, zlyhanie pečene, koagulopatia
KARDIÁLNA CIRHÓZA
venostáza sleziny
splenomegália
06:42
zvýšený venózny tlak
venostáza pečene (pečeň je postihnutá najčastejšie)
hepatomegália s chronickou venostázou v pečeni (MUŠKÁTOVÁ
PEČEŇ)
hepatopatia, zlyhanie pečene, koagulopatia
KARDIÁLNA CIRHÓZA
venostáza sleziny

venostáza vén a kapilár

venostáza pečene (pečeň je postihnutá najčastejšie)


zvýšený venózny tlak
akumulácia tekutiny v tele
•pečeň

Zlyhanie srdca
venostáza vén a kapilár

32/113
06:42
35/113
06:42
splenomegália
33/113
Zlyhanie srdca

venostáza vén a kapilár

akumulácia tekutiny v tele





periférne opuchy a anasarka – opuch nôh a členkov
nocturia - časté nočné močenie (v noci, po uložení sa do postele sa
tekutina „vracia“ do cirkulácie)
ascites
venostáza pečene (pečeň je postihnutá najčastejšie)




zvýšený venózny tlak
hepatomegália s chronickou venostázou v pečeni (MUŠKÁTOVÁ
PEČEŇ)
hepatopatia, zlyhanie pečene, koagulopatia
KARDIÁLNA CIRHÓZA
venostáza sleziny

06:42
splenomegália
34/113
Chronická venostáza pečene I°
06:42
Chronická venostáza pečene I°
36/113
Chronická venostáza pečene II°
37/113
06:42
Myristica fragrans
38/113
06:42
Chronická venostáza pečene II°
40/113
06:42
MUŠKÁTOVÁ PEČEŇ
41/113
06:42
06:42
06:42
Myristica fragrans
39/113
Chronická venostáza pečene II°
42/113
Chronická venostáza pečene III°
06:42
43/113
06:42
KARDIÁLNA CIRHÓZA
44/113
KARDIÁLNA CIRHÓZA
06:42
45/113
Trombóza venózneho systému








06:42
KARDIÁLNA CIRHÓZA
46/113
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
47/113

multifaktoriálna choroba
viac ako 90% prípadov venóznej trombózy postihuje hlboké žily
dolných končatín

výskyt aj v iných lokalizáciách




Hlboká venózna trombóza (HVT)
Trombóza panvových žíl
Portálna trombóza
Hlboká venózna trombóza (HVT)
 incidenica 160 - 180 prípadov na 100 000 osôb/rok
 etiológia opísaná prvý krát 1856 Virchowom – Virchowova triáda
06:42
48/113
Koagulácia krvi vo vnútri ciev prebieha podľa rovnakých pravidiel ako mimo nich. .
. . Toto koagulum označujeme termínom krvná zrazenina, trombus a podľa toho
označujeme proces jeho tvorby ako tvorbu zrazeniny, trombóza.
Virchow, 1856
University of Würzburg
06:42
Rudolf Ludwig Karl Virchow
49/113
Virchowova triáda – I. hyperkoagulabilita
Virchowova triáda




Rudolf Ludwig Karl Virchow
50/113
06:42
I. porušená koagulabilita
II. poškodená stena cievy, poškodenie endotelu
III. venózna stáza






orálne kontraceptíva, estrogénová terapia




06:42
52/113
Virchowova triáda – I. hyperkoagulabilita
3% populácie
mutácia spôsobuje jeho rezistenciu na aktivovaný proteín C – rezistencia voči
proteolýze – zlyháva antikoagulačný systém
mutácia factoru V zvyšuje riziko venóznej trombózy 7x u heterozygotov a
80x u homozygotov
deficit antitrombínu III, proteínu C a S
vážne traumy a popáleniny
diseminovaný nádor
neskorá tehotnosť a pôrod

51/113
zmeny zloženia krvi (trombocytóza)
hyperviscozita (dehydratácia, nádorová choroba, ...)
mutácia factoru V (faktor V Leiden)


06:42
06:42
60% žien s trombózou počas tehotenstva alebo postpartálne majú mutáciu
faktoru V Leiden
ovplyvňuje hladinu proteínov zapojených do koagulačnej kaskády. Aktivita
faktorov zrážania je zvýšená, hladina proteínu S a antitrombínu klesá.
Protrombotický efekt je čiastočne vyvažovaný antitrombotickým efektom –
zvýšenou hladinou proteínu C, a1-antitrypsínu
orálne kontraceptíva môžu viesť k rezistencii na aktivovaný proteín C.
53/113
06:42
54/113
Virchowova triáda –II. poškodenie cievnej steny,
poškodenie endotelu



Virchowova triáda – III. venózna stáza
„endotelové poškodenie" or „porušenie cievnej steny"
endotelová „trauma“
mechanické poškodenie


narušenie správnej funkcie vén


iatrogénne, počas angioskopie, venózna katetrizácia

chronické zlyhanie srdca
vonkajší tlak na vény

imobilizácia

dlhodobé státie



55/113
06:42
chronická venózna insuficiencia (CHVI)
varikózne vény, poškodenie chlopní, posttrombotické komplikácie
nádory, tehotenstvo
operácie
56/113
06:42
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny)







Hlboká venózna trombóza
58/113
06:42
57/113
Pľúcna embolizácia


drobné tromby môžu byť asymptomatické
väčie – zvýšená tuhosť, venostáza, opuchy a cyanóza lýtka
Homansov príznak – bolestivá dorziflexia nohy
Patologické zmeny

06:42

postihnuté vény môžu byť mať normálny vzhľad, často sú rozšírené a
tuhoelastickej konzistencie
Klinické prejavy

Hlboká venózna trombóza
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie
Morphologické zmeny

06:42
Lýza trombu
 aktivácia fibrinolýzy, intravenózne podanie plazmínu alebo aktivátora
plazminogénu urýchľuje rezorpciu
Organizácia
 trombus je postupne infiltrovaný bunkovými elementamu – do trombu
vrastajú kapiláry a fibroblasty – zdroj: cievna stena
 recanalizácia
Propagácia proximálne
59/113
masívna – môže byť fatálna (náhla resp. neočakávaná smrť)
sukcesívna – môže viesť k pľúcnej hypertenzii v dôsledku
početných lokálnych obštrukcií pľúcnych ciev (dyspnoe,
tachypnoe,... )

Infarkty pľúc

Paradoxná embolizácia (v dôsledku pravo-ľavého skratu)

06:42
hemoptýza, bolesť na hrudníku
60/113
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie
06:42
61/113
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie
62/113
06:42
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie

Posttrombotický syndróm

chronická bolesť, opuchy, „ťažoba“ nôh
venózne ulcerácie – najčastejšia komplikácia
purpura, ekzematoidná reakcia, dermatitída, pruritus

Príčina: inkompetencia chlopní


06:42
64/113
06:42
63/113
06:42
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie

Posttrombotický syndróm

chronická bolesť, opuchy, „ťažoba“ nôh
venózne ulcerácie – najčastejšia komplikácia
purpura, ekzematoidná reakcia, dermatitída, pruritus

Príčina: inkompetencia chlopní


65/113
06:42
66/113
Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie

Posttrombotický syndróm

chronická bolesť, opuchy, „ťažoba“ nôh
venózne ulcerácie – najčastejšia komplikácia
purpura, ekzematoidná reakcia, dermatitída, pruritus

Príčina: inkompetencia chlopní


Hlboká venózna trombóza (dolné končatiny) - Komplikácie

Posttrombotický syndróm

chronická bolesť, opuchy, „ťažoba“ nôh
venózne ulcerácie – najčastejšia komplikácia
purpura, ekzematoidná reakcia, dermatitída, pruritus

Príčina: inkompetencia chlopní


Trombóza iných žíl

Trombóza mezenterických vén

Trombóza panvových žíl

Trombóza hepatálnych žíl




67/113
06:42
Thrombosis in other veins



hemoragická infarcerácia čreva

Trombóza panvových žíl


Pľúcna embolizácia
Trombóza mezenterických vén


podobne ako HVT, častejšia u žien, tehotenstvo

Trombóza hepatálnych žíl


68/113
06:42

môže byť fatálna
Budd-Chiari syndróm – akútna portálna hypertenzia




06:42
70/113
06:42
podobne ako HVT, častejšia u žien, tehotenstvo
môže byť fatálna
Budd-Chiari syndróm – akútna portálna hypertenzia
69/113
06:42
Pľúcna embolizácia
trombus (najvážnejšia komplikácia hlbokej venóznej trombózy)
tuk (vážna trauma)
amniová tekutina (tehotenstvo, pôrod)
kostná dreň (trauma, šok)
vzduch (trauma v oblasti hlavy a krku, punkcia „veľkých vén“)
nádorovými bunkami (malignita)
iné

hemoragická infarcerácia čreva







trombus (najvážnejšia komplikácia hlbokej venóznej trombózy)
tuk (vážna trauma)
amniová tekutina (tehotenstvo, pôrod)
•môže byť fatálna
kostná dreň (trauma, šok)
•riziko zvýšené po operačnom zákroku, imobilizácii (riziko hlbokej venóznej trombózy)
vzduch
(trauma v oblasti hlavy a krku, punkcia „veľkých vén“)
•rizikové faktory: vek, obezita, pooperačné infekcie, nádory, predchádzajúce choroba
žíl
nádorovými
bunkami (malignita)
•akútne zlyhanie pravého srdca (akútne pľúcne srdce), náhly kolaps, náhla smrť
iné
intravenózni narkomani
parazity (schistosomiáza)
cudzie telesá a materiály



71/113
06:42
intravenózni narkomani
parazity (schistosomiáza)
cudzie telesá a materiály
72/113
73/113
06:42
06:42
Pľúcna embolizácia
74/113
Pľúcna embolizácia
06:42
75/113
Organizácia pľúcneho infarktu
Pľúcna embolizácia
Apex v hile







trombus (najvážnejšia komplikácia hlbokej venóznej trombózy)
tuk (vážna trauma)
amniová tekutina (tehotenstvo, pôrod)
kostná dreň (trauma, šok)
vzduch
(trauma v oblasti hlavy a krku, punkcia „veľkých vén“)
•typicky klinicky spočiatku nenápadná
nádorovými
bunkami (malignita)
•môže byť fatálna
iné•syndróm tukovej embolizácie ~ 1-3 dní po operačnom zákroku resp. traume (mentálne



zmeny, respiračné zlyhanie, ARDS)
intravenózni narkomani
parazity (schistosomiáza)
cudzie telesá a materiály
Infarkt pľúc
06:42
76/113
06:42
Báza na povrchu
77/113
06:42
78/113
Pľúcna embolizácia







Pľúcna embolizácia
trombus (najvážnejšia komplikácia hlbokej venóznej trombózy)
tuk (vážna trauma)
amniová tekutina (tehotenstvo, pôrod)
kostná dreň (trauma, šok)
vzduch (trauma v oblasti hlavy a krku, punkcia „veľkých vén“)
nádorovými
bunkami
(malignita)
•amniová tekutina
s fetálnymi
bunkami a ostatnými zložkami vstupuje do maternálnej
inécirkulácie cez maternicové žily



•zriedkavá komplikácia pôrodu, ktorá môže byť fatálna
intravenózni narkomani
parazity (schistosomiáza)
•klinické prejavy – náhla cyanóza
cudzie telesá a materiály







trombus (najvážnejšia komplikácia hlbokej venóznej trombózy)
tuk (vážna trauma)
amniová tekutina (tehotenstvo, pôrod)
kostná dreň (trauma, šok)
vzduch (trauma v oblasti hlavy a krku, punkcia „veľkých vén“)
nádorovými bunkami (malignita)
iné
 •malé
intravenózni
narkomani
množstvo vzduchu
nie je významné
•aktivácia koagulácie môže viesť k disseminovanej intravaskulárnej koagulopatii
 •viac
parazity
(schistosomiáza)
ako 100ml
môže byť fatálne
a šok
 •fyzická
cudzieobštrukcia
telesá a cirkulácie
materiály
(pravá srana srdca, pľúca, mozog)
•dekompresná choroba
06:42
79/113
06:42
80/113
Disseminovaná intravaskulárna koagulácia







Heart and arterial thrombosis
je rozvrat hemokoagulačnej rovnováhy s nekontrolovanou
aktiváciou trombínu a stratou regulácie plazmínovej aktivity
dochádza k poškodeniu endotelu,
dochádza k trombotickým alebo hemoragickým príznakom
trombínom a plazmínom aktivované a poškodené trombocyty
agregujú na periférii alebo sa vychytávajú v slezine a vzniká
trombocytopénia
zlyháva hemostáza, profúzne ložiskové krvácanie
zvýšuje sa permeability intimy s rozvojom intersticiálneho edému
MODS
06:42
81/113
06:42
82/113








Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
83/113

thrombosis in arterial system



usually due to atherosclerosis (exulcerated plaques, damaged
endothelium)
arterial aneurysms
thrombosis in heart




06:42
usually the atrial fibrillation
area affected by myocardial infarction
thrombus can occur on endocarditis (polypous, vegetations)
cardiomyopathy
84/113
06:42
Aortálna trombóza
85/113
Arteriálna aneuryzma s trombózou
86/113
06:42
06:42
Trombóza srdcovej komory
87/113
Kardiálna a arteriálna trombóza
- komplikácie






06:42
88/113
06:42
Mozog – ischémia, nekróza
Ruky a nohy – náhla bolesť, lokálna
nekróza
Slezina – infarkty
Obličky – infarkty
Srdce – embolizácia do koronárnych
artérií spôsobuje AIM
Tenké črevo – akútna ischémia s
nekrózou
89/113
Periférna nekróza prstov na nohách embolizácia
06:42
90/113
06:42
Infarkt obličiek
91/113
06:42
Infarkt obličiek
92/113
Infarkt obličiek
06:42
93/113
Aktívna hyperémia








06:42
Nekróza mozgu
94/113
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
95/113







fyziologická ~ pri zvýšenej potrebe
zápalová hyperémia
alergická (mediovaná IgE, histamínom)
neurogénna
reaktívna hyperémia po ischémii
vazospastická choroba (Raynaudov fenomén)
hormonálne vplyvy (postmenopauzálne, karcinoid)


06:42
Karcinoidový syndróm v dôsledku uvoľnenia serotonínu
abdominálna bolesť, červený flush na tvári, hnačka, palpitácie,
pokles tlaku, ťažké dýchanie
96/113
Raynaudov fenomén








vazospastická choroba (idiopatická, autoimunita, …)
vyvolaná chladom, emočným stresom


hyperactivácia sympatického sysému vedie k extrémnej
vazokonstrikcii na periférii, spôsobuje tkanivovú hypoxiu. Následne
dochádza k vazodilatácii s edémom a bolesťou postihnutých prstvov
zmeny sfarbenia prstov (ruky aj nohy) prípadne iných tkanív
môže viesť k atrofii, nekrózam a gangréne prstov

1. redukcia krvného prietoku; koža prstov je bledá, prstvy sú chladné
a necitlivé.
2. koža sa sfarbí domodra (cyanóza).
3. po obnovení krvného prietoku a v dôsledku vazodilatácie sa prsty
sfarbia červeno (rubor), často sprevádzané opuchom a tŕpnutím
prstov

06:42
97/113
Opuchy







06:42
98/113
Úvod
Celkové a miestne poruchy krvného obehu
Choroby srdca (zlyhanie srdca, venostáza)
Poruchy postihujúce perfúziu – venózne (venózna trombóza)
Poruchy postihujúce perfúziu – artérie (arteriálna trombóza,
embolizácia, ischémia)
Poruchy perfúzie periférie (aktívna hyperémia, lokálna venostáza)
Poruchy rovnováhy tekutín (opuchy)
Krvácanie
06:42
99/113
Increased
hydrostatic pressure
Normal situation
Normal situation
hromadenie sa tekutiny v intersticiálnom priestore, tkanivách a
orgánoch tela
celkové a lokálne
anasarka – extrémny generalizovaný edém


06:42
100/113
06:42
101/113
V> zvýšený hydrostatický tlak, znižuje reabsorbciu tekutiny, venostáza
A> alergie, popáleniny, dilatácia ciev
06:42
102/113
Decreased protein level
Decreased protein level
Decreased protein level


choroby pečene, obličiek, proteinúria, nefrotický syndróm, malnutrícia

choroby pečene, obličiek, proteinúria, nefrotický syndróm, malnutrícia


06:42
103/113
06:42
104/113
deštrukcia lymfatických ciev, zápal s fibrózou lymfatických ciev, obštrukcia nádorovými
hmotami, tehotenstvo
parazity (filariózy) ~ elephantiáza
chirurgická ablácia (napr. terapia nádorov)
105/113
06:42
Elefantiáza ~ extrémny edém v dôsledku lymfatickej
obštrukcie


pacientka so šarlachom – vek
8 rokov
Streptokoková infekcia
John Wood Endurance and Suffering:
Narratives of Disease in the 19th Century
(Edition Galerie Vevais, 2009)
06:42
106/113
06:42
107/113
06:42
108/113
Elefantiáza ~ extrémny edém v dôsledku lymfatickej
obštrukcie




Zápalový edém
pacienti s s parazitárnou infekciou
microskopické parazitárne červy
(Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, a
iné ~ filarióza) prenášané moskytmi
časté v tropických oblastiach afriky
dospelé červy žijú v ľudskom
lymfatickom systéme
Ďakujem za pozornosť



06:42
Ďakujem za pozornosť
109/113
zápal zvyšuje osmotický tlak v tkanivách
zvyšuje permeabilitu ciev
tumor, dolor, rubor, calor, functio laesa
06:42
110/113
Download

Celkové a miestne poruchy krvného obehu. Úvod Celkové a