Repetitorium
Ces.-slov. Derm. 81, 2006, No. 4, p. 203-204
Klinicky pripad: Cerveny papulozny utvar na predkoleni
Szep Z.i, Buchvald D.1, Stvrtina S.2, Uhnava I.2
'Detska kozna klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prednosta doc. MUDr. T. Danilla, PhD.
2 Ustav patologie LF UK a FNsP, Bratislava
prednosta prof. MUDr. L. Danihel, PhD.
Pacientom bol 11-mesacny chlapcek, u ktoreho rodicia
spozorovali vznik drobnej, cervenej, s priemerom 1 mm
lezie na ventralnej strane I'aveho predkolenia. Utvar rychlo rastol a v priebehu 2 tyzdnov dosiahol priemer 3 x 3
mm, mal charakter cervenej, polgul'ovitej papuloznej lezie
s belavym perifernym golierikom (obr. 1). Tato rychla
progresia prejavu znepokojovala rodicov, preto vyhl'adali
nasu ambulanciu, kde bola uvedena lezia odstranena
pomocou priebojnikovej biopsie s 1 mm ,,ochrannym"
lemom. Histopatologicke nalezy prezentujeme na uvedenych obrazoch (obr. 2-4).
200 (jm
Obr. 1.
Obr. 2.
50pm
Obr. 3.
Cesko-slovenska dermatologie
Obr. 4.
203
HISTOLOGICKY NALEZ
tftvar je kryty intaktnou, stencenou epidermou, ktora
vytvara po okrajoch litvaru ,,golier" vo forme epiteloveho
capu. Vlastny prejav je tvoreny mnozstvom kapilar (obr.
2). V povrchovej zone sii pritomne dilatovane kapilary
s dobre viditel'nou endotelovou vystelkou a erytrocytmi
v lumenoch. Kapilary su od seba oddelene fibromyxoidnou stromou (obr. 3). V centralnej zone prejavu vidiet'
zhluky endotelovych buniek, endotelie s luminizaciou,
alebo uz vytvorene male kapilary (obr. 4). Proliferujiice
endotelie nevykazuju znamky malignosti.
ZAVER
Granuloma pyogenicum (lobularny kapilarny
hemangiom)
Biopticka rana sa zhojila bez komplikacii. V okoli
povodneho prejavu nevznikli satelitne lezie.
DISKUSIA
Pyogenny granulom je castym cievnym nadorcekom deti
aj dospelych. Hoci jeho etiologia este nie je presne objasnena, podia sucasnych nazorov sa nejedna o nasledok pyogennej infekcie ani o granulom. Preto sa v novsej klinicky zameranej literature odporucanahradit'terwHW ,,granuloma pyogenicum" nazvom ,,lobuldrny kapilarny hemangiom" (LKH)
(7), aj ked histopatologovia uvedeny nazov pouzivaju v sirsom zmysle, tzn. nielen pre pyogenny granulom a jeho varianty, ale zarad'uju sem aj d'alsie histopatologicke jednotky,
ako acquired tufted angioma, glomeruloid hemangioma,
bacillary epithelioid angiomatosis a verruga peruana (9).
Etiopatogeneza ochorenia nie je jasna. Vznik pozorovali po lokalnej traume, po postipani hmyzom, po kryoterapii a liecbe retinoidmi, v gravidite a pri uzivani oralnych kontraceptiv (7, 9). Histogeneticky ide o tumor ciev
a endotelovych buniek (9). Niektore prace zdorazriuju
dysbalanciu v systeme angiogennych faktorov a inhibitorov angiogenezy. Bola dokazana zvysena expresia VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor) a bFGF (Basic Fibroblast Growth Factor) a znizena expresia na angiogenezu inhibicne posobiaceho angiostatinu a trombospondinu1 (10). Expresia estrogenovych a progesteronovych
receptorov v lozisku nie je zvysena.
Klinicky obraz je vacsinou charakteristicky. Ide
o 0,5-4 cm tumorcek cervenej farby, zvycajne so sirokou
bazou, ale su zname aj polypoidne formy. Po obvode lezie
casto vidiet biely golierik supin. Povrch je bud hladky, alebo
ulcerovany a nasledne kryty hemoragickou krustou. Typickou vlastnostou LKH je intenzivne krvacanie vplyvom minimalnej traumy, niekedy staci aj dotyk. Lezie mozu postihovat' kozu aj sliznice. Na kozi sa najcastejsie vyskytuju na
tvari a krku. Sliznicne lezie postihuju hlavne gingivu a noso204
vu sliznicu, ale boli opisane aj v takych lokalitach ako
larynx, trachea, duodenum a cornea (1, 2, 4, 6). LKH je najcastejsie solitarny, ale su zname aj diseminovane pripady.
Moze sa rozviniii aj na povrchu inych vaskularnych lezii (5).
Lezie sa mozu objavif v ktoromkol'vek veku. Vyskyt
u deti vyssich vekovych skupin je casty, ale je relativne
vzacny u deti mladsich ako 1 rok (7).
Charakteristicky je progresivny priebeh s vel'mi rychlym rastom. Spontanne regresie sii vel'mi vzacne, mozno
ich ocakavaf najskor u pripadov, ktore sa rozvinuli v priebehu gravidity (5, 8). V niektorych pripadoch moze dqjsf
ku vzniku satelitnych lezii v okoli primarneho prejavu po
jeho odstraneni (3).
V diferencidlnej diagnostike musime vylucif ine cievne tumory, maligny melanom, traumatizovane a prekrvacane vulgarne veruky, krvou nasateho kliest'a.
V liecbe mozno pouzif viacero metod: chirurgicku
exciziu, shave-exciziu s naslednou kyretazou alebo elektrokauterizaciou spodiny, pulse dye laser alebo CO2-laser,
prip. kryoterapiu (7).
LITERATURA
1. CAMERON, JA., MAHMOOD, MA. Pyogenic granulomas
of the cornea. Ophtalmology, 1995, 102, p. 1681-1687.
2. FECHNER, RE., COOPER, PH., MILLS SE. Pyogenic
granuloma of the larynx and trachea. A causal and pathologic misnomer for granulation tissue. Arch Otolaryngol,
1981, 107, p. 30-32.
3. HAAS, N., TOPPE, E, HENZ, BM., et al. Pyogenic granuloma recurring with multiple satellites: Nd:YAG laser treatment with ice cube cooling. Ann Dermatol Venereal,
2002, 129, p. 433-435.
4. HIRAKAWA, K., AOYAGI, K., YAO, T., et al. A case of
pyogenic granuloma in the duodenum: successful treatment
by endoscopic snare polypectomy. Gastrointest Enclose,
1998, 47, p. 538-540.
5. KATTA, R., BICKLE, K., HWANG, L. Pyogenic granuloma arising in port-wine stain during pregnancy. Br J Dermatol, 2001, 144, p. 644-645.
6. MILLS, SE., COOPER, PH., FECHNER, RE. Lobular
capillary hemangioma: the underlying lesion of pyogenic
granuloma. A study of 73 cases from the oral and nasal
mucous membranes. Am J Surg Pathol, 1980,4, p. 470-479.
7. SCHACHNER, AL., et al. Pediatric Dermatology. Mosby,
Edinburgh, 3rd Ed., 2003, p. 529-530.
8. SILLS, ES., ZEGARELLI, DL, HOSCHANDER, MM., et
al. Clinical diagnosis and management of hormonally responsive oral pregnancy tumor (pyogenic granuloma). J
ReprodMed, 1996, 4, p. 467-470.
9. WEEDON, D. Skin pathology. Churchill Livingstone, London, 2"" Ed., 2002, p. 1015.
10. YUAN, K., JIN, YT., LIN, MT. The detection and comparison of angiogenesis-associated factors in pyogenic granuloma by immunohistochemistry. J Periodontol, 2000, 71,
p. 701-708.
MUDr. Zoltdn Sze'p
Detskd koznd klinika LFUK a DFNsP
Limbovd 1
83340 Bratislava
SR
E-mail: [email protected]
Download

Granuloma pyogenicum.pdf