G600/ G1000
Systém pohonu garážových brán
Návod na montáž a obsluhu
1. Bezpečnostné upozornenie
Pred začatím montáže si pozorne prečítajte nasledovné body:
 Tento pohonný systém smie namontovať, nastaviť a uviesť do chodu
výhradne kvalifikovaný a školený odborný personál! V opačnom prípade
môže k dôjsť k úrazu, alebo k poškodeniu, prípadne k úplnému zničeniu
pohonu.
 Pred odstránením krytu pohonu, alebo elektroniky, alebo pred vykonaním
údržby je vždy potrebné pohonný systém odpojiť zo zdroja napätia.
 Zistite pred montážou pohonu, či je garážová brána z mechanického hľadiska
v dobrom stave.
 Skontrolujte všetky existujúce núdzové otvárače na bráne
 Bránu používajte len pod dohľadom inej osoby
 Pred pohybom brány sa uistite, aby sa v jej úseku ohrozenia nenachádzali
žiadne osoby ani predmety
 Zaistite, aby deti nemali prístup k bráne počas montáže pohonu
 Montáž nástenného tlačítka treba umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od
pohyblivých častí brány a treba dodržať minimálnu montážnu výšku 1,5
metrov (mimo dosah detí)
 Šnúra núdzového otvárača musí byť umiestnená vo výške 1,8m
Pre zachovanie záruky vo vzťahu k fungovaniu a bezpečnosti musia byť
rešpektované upozornenia, ktoré sú uvedené v tomto návode. Pri nerešpektovaní
výstražných upozornení môže dôjsť k telesným zraneniam aj k vecným škodám.
Výrobca a predajca neručí za škody, ktoré vzniknú na základe nerešpektovania
upozornení!
2. Všeobecné vlastnosti
 Pohonný systém je určený výhradne k otváraniu a zatváraniu sekcionálnych
a výklopných garážových brán
 Pohonný systém má zabudované koncové polohy, ktoré spomaľujú chod
brány pred dokončením činnosti
 Jednoduché ovládanie a vysokú citlivosť
 Systém plávajúcich kódov s vysokou úrovňou bezpečnosti
 Pohon je zabezpečený núdzovým otváračom v prípade dlhšieho výpadku el.
prúdu, pomocou ktorého môžeme bránu manuálne ovládať
 Pohon je zabezpečený systémom LOCK, v prípade jeho aktivovania bránu nie
je možné otvárať diaľkovým ovládaním
2
3. Technické parametre
G600
G1000
Sieťové napätie:
24V DC 100W
24V DC 100W
Výkon:
600N
1000N
Maximálna veľkosť brány 10m2
14 m2
Napätie
220V~240VAC ±10% 50Hz
Doba svietenia
3 minúty
Teplota: (pri výkone):
-20C ~ 50C
Rádio frekvencia
433.92MHz
Kódovanie
s plávajúcim kódom
Batéria vo vysielači
23A 12V
Svetielko:
220V~240V 25W E14 žiarovka
4. Prehľad výrobkov
Dodávka musí obsahovať:
1, nástenná konzola – 1ks
2, konzola na bránu – 1ks
3, výstuž – 2ks
4, konzoly na pohon – 2ks
5, koľajnica – 1ks
6, vysielače – 2ks
7, páka s oblúkom – 1ks
8, páka rovná – 1ks
9, pohon – 1ks
3
5. Montáž a nastavenie
Prvý krok
 Musíte sa presvedčiť či je brána v dobrom mechanickom stave, či je dobre
vyvážená a či jej nič nebráni v plynulom chode
 Skontrolujte či je stredný pánt na garážovej bráne bezpečne uchytený
 Označte stred brány, tento bod preneste zvislou čiarou na preklad
 Otvorte bránu aby ste zistili kde je brána v najvyššom bode. Túto výšku
označte vodorovne, tak aby pretínala zvislou čiarou označený stred brány
 Od tejto vodorovnej čiary smerom na hor 40mm označte uchytenie konzoly
koľajnice pohonu
 Podľa nákresu upevnite konzolu koľajnice pohonu
4
Druhý krok
 Osaďte pohon do koľajnice, pripevnite pomocou priložených konzol (viď.bod 4,)
Presvedčte sa či je reťaz na ozubenom kolese.
Tretí krok
 Osaďte koniec koľajnice do konzoly upevnenej na stene a pripevnite
priloženými skrutkami
 Nadvihnite pohon, podoprite ho tak aby bola koľajnica vo vodováhe
5
Štvrtý krok
 Začnite pomaly ručne otvárať bránu a presvedčte sa, že sa koľajnice nedotýka
žiadna časť brány!
 S priloženou výstužou (vid. bod.3,) upevnite pohon, pričom dbajte na stabilitu
a záťaž (hmotnosť) pohonu
Piaty krok
 Umiestnite konzolu na bránu (vid. bod 2,) na hornú hranu vrchného panelu
a pripevnite
 Páku s oblúkom (vid. bod 7,) upevnite do konzoly na bránu, a páku rovnú (vid.
bod 8,) do vozíka tak, aby sa nezadierali
 Spojte páky skrutkou, pričom dbajte na to aby zatvárali 45° uhol
Ručné ovládanie
V prípade výpadku el. prúdu potiahnite šnúru na odblokovači a následne bránu
môžete ručne otvárať. Nezabudnite na to, že sa iba v tom istom bode vráti do
pôvodného stavu. Aj v tom prípade keď bránu odblokujete v otvorenej polohe,
pomocou vyvŕtaných dierok na hornej časti koľajnice brána zatvára. V prípade
ručného ovládania brány sa zámok taktiež odblokuje potiahnutím šnúry.
Pozor ! : V prípade ručného otvárania s bránou pomaly a opatrne pohybujte!
6. Programovanie
SET : zmena Menu a potvrdenie nastavenia
LEARN : programovanie a vymazanie vysielačov
UP : nastavenie hornej koncovej polohy
DOWN : nastavenie dolnej koncovej polohy
6
Programovanie nových vysielačov
 Stlačte tlačítko LEARN, držte ho kým sa neobjaví na displei bodka
 Potom stlačte na vysielači to tlačítko , ktorým chcete bránu ovládať (1,2,4),
následne
stlačte to isté tlačítko ešte raz
 Bodka na displei bliká, potom zhasne
 Znak “| |“ znamená úspešné naprogramovanie
Poznámka: Maximálne 20 ks vysielačov na 1 pohon
Vymazanie vysielačov
Stlačte a držte LEARN tlačítko, kým sa neobjaví a nezačne blikať na displei
„C“. To znamená, že je pamäť prázdna.






Nastavenie koncových polôh
Stlačte a držte tlačítko „SET“ , kým sa neobjaví na displei „1“
Stlačte a držte tlačítko „UP“, kým sa brána nedostane na požadovanú polohu.
(Keď brána prešla cez požadovanú polohu, tlačitkom „DOWN“ ju viemte
posúvať smerom dole.)
Stlačte tlačítko „SET“, tím sa uloží koncová poloha otvárania. Na displei sa
ukáže číslo „2“
Stlačte tlačítko „DOWN“ a držte ho kým brána nedosiahne požadovanú
koncovú polohu zatvorenia. (Keď brána prešla cez požadovanú polohu,
tlačítkom „UP“ ju pohybujte smerom hore.)
Stlačte tlačítko „SET“, tím sa uloží koncová poloha zatvárania.
Brána automaticky vykoná otvorenie a zatvorenie. Počas tohto cyklu sa
nastaví sila otvárania.
7








Automatické zatváranie
Úplne otvorte bránu až do koncovej polohy! (Automatické nastavenie je možné
nastaviť len v tejto polohe.)
Stlačte a držte tlačítko „UP“, až kým sa neobjaví znak “ -“ na displei
Tlačítkom „UP“ môžete predĺžiť a tlačítkom „DOWN“ môžete skrátiť dobu
automatického zatvárania. Ak sa zobrazí „0“ (nulová hodnota) znamená to, že
je vypnuté automatické zatváranie.
Na potvrdenie nastavenia potlačte tlačítko „SET“
Nastavenie sily pohonu
Ak brána narazí na prekážku počas zatvárania zastaví sa a otvorí sa 10-20cm
späť.
Stlačte a držte tlačítko „SET“, kým sa „3“ neobjaví na displei. Pustite tlačítko
„SET“.
Objaví sa číslo ktoré bude určovať silu pohonu
Silu je možné nastaviť od 1-9. Tlačítkom „UP“ zvyšujete a tlačítkom „DOWN“
znižujete silu pohonu. „1“ je najslabšia možná nastaviteľná sila
Na potvrdenie nastavenia potlačte tlačítko „SET“
8
Nastavenie blokovania
 Stlačte tlačítko „SET“ a držte ho kým sa neobjaví na displei číslo „4“. Pustite
tlačítko.
 Stlačte tlačítko „UP“. Na displei sa objaví „1“. Blokovanie je aktívne.
 Stlačte tlačítko „DOWN“. Na displei sa zobrazí „0“. Funkcia blokovania sa
deaktivuje.
 Na potvrdenie nastavenia potlačte tlačítko „SET“
Poznámka: Blokovanie je možné uskutočniť len keď je brána zatvorená. Po
nastavení blokovania je možné bránu spustiť len tak, že sa na vysielači stlačí 3-tie
tlačítko pred potlačením nastaveného tlačítka na spustenie.
Nastavenie bezpečnostných fotobuniek
 Stlačte a držte tlačítko „DOWN“, kým sa neobjaví znak “ -“ na displei.
 Po stlačení tlačítka „UP“ sa objaví „H“, čo znamená, že sú fotobunky
aktivované
 Po stlačení tlačítka „DOWN“ sa objaví znak “| |“, čo znamená, že sú fotobunky
deaktivované
 Na potvrdenie nastavenia potlačte tlačítko „SET“
7. Príslušenstvo
PB: Nástenné tlačítko (N.O)
GND: 0 V
PE: Vstup fotobunky (N.C.)
+24V : 24V DC napájanie
9
8. Údržba
 Každý mesiac prekontrolujete chod brány a všetky pohyblivé časti brány
 V prípade necitlivosti brány, t.j. keď sa nezastaví pri narazení na prekážku,
ihneď zavolajte servis, alebo dodávateľa
 Pri výmene žiarovky odpojte pohon z el. siete.
 Pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku brány a pohonu odporúčame,
premazať bránu a všetky jej pohyblivé časti mazadlom (napr. WD-40 sprej).
9. Možnosti poruchy
Porucha
Príčiny
Brána sa neotvára, nezat- 1. Nie je elektrika
vára a displei nesvieti
2. Vybitá poistka
Brána sa otvára no
nezatvára
Vysielač nefunguje
Malý dosah vysielača
1. Fotobunka sníma
prekážku
2. Funkcia fotob. Je
aktivovaná, ale nie
sú zapojené
Riešenie
1. Skontrolujte sieť
2. Vymeňte poistku
1. Odstráňte prekážku
2. Deaktivujte funkciu
fotob., alebo ich odpojte
1. Vybitá batéria
1. Vymeňte batériu
2. Vysielač nie je kompa- 2. Vymažte pamäť a
tibilný
naprogramujte vysielač
Vybitá batéria
10
Vymeňte batériu.
11
Download

Návod na montáž a obsluhu pohonov Easy G750/G1100