Inštalácia pohonu
REWLEX 700
ÚVOD
Váš nový pohon REWLEX bol vyrobený v súlade s vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. To je
dôvod, prečo vám bude zaistený dlhotrvajúci výkon. Táto brožúra vám ponúkne všetky
potrebné informácie k inštalácií pohonu.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Napájanie:
220-230 Vac
Spotreba prúdu:
1,1 A
Rozbehový kondenzátor: 8,0 F
Otáčky motoru:
1400 ot/min
Teplotná ochrana:
150˚ C
Moment:
22 Nm Max.
sila:
700n
Pracovná teplota:
-25 až 60°C
Mazanie:
vazelína
Váha motoru:
6,3kg
Max. váha brány:
700kg
Rýchlosť posuvu:
12m/min
Stupeň ochrany:
IP44
1 - Brána
2 - Kotviaca platňa
A - Vzdialenosť medzi spodnou časťou hrebeňa a spodnou kotviacou platňou.
B - poloha kotviacej platne so správnou orientáciu otvoru pre káble
VAROVANIE:
Akékoľvek opravy alebo úpravy pohonu a jeho zariadení sú prísne zakázané. Akékoľvek opravy
musia byť vykonávané kvalifikovanými ľuďmi. Inštalácia motora môže byť len na bráne, ktorá je
sú v súlade s EN 12604. Automatické ovládanie držte mimo dosahu detí. Ovládanie od pohonu
používajte len ak je brána v dohľade. Ovládacie prvky musia byť inštalované vo výške minimálne
1,5 m. od zeme a všetky pohyblivé mechanizmy musia byť vybavené vhodnými ochranami.
UPOZORNENIE:
Napájanie pohonu musí byť chránený pred stavom prúd nakrátko. Výrobca neručí za prípadné
škody alebo zranenia osoby, predmety alebo zvieratá, spôsobené neoprávneným modifikácie
produktu.
Táto brožúra by mala byť umiestnená na vhodnom mieste a dobre známa pre všetky zainteresované
osoby. Aby bolo možné automatizovať bránu a pracovať efektívne, musí mať brána nasledovné
vlastnosti:
BEZPEČNOSŤ
Počas inštalácie a používania pohonu, musíte dbať na nasledujúce bezpečnostné pravidlá:
- Bezpečná vzdialenosť!
- Brána v pohybe!
- Neinštalujte pohon v miestach s výskytom zemného plynu!
- Úraz elektrickým prúdom!
- Používajte rukavice!
- Používajte okuliare pre zváranie!
- Pohon musí byť vo vodorovnej rovine!
- Pastorok pohonu a aj brána sa musí pohybovať plynulo.
- Ručné zapnutie a vypnutie brány musí byť vykonané bez námahy.
- Nezabudnite, že hlavným účelom pohonu je, aby vám pomohol používať bránu. To znamená, že
nerieši problémy spôsobené nedostatočnou inštaláciu, alebo zlú údržbu brány.
UMIESTNENIE KOTVIACEJ PLATNE
Pre inštaláciu pohonu si musíte sami zaistiť náradie ako sadu kľúčov, skrutkovač, meter, vodováhu,
pílu, vŕtačku a zváracie stroje.
Platňa by mala byť umiestnená vo vzdialenosti 78mm od brány (nie od hrebeňa).
Platňu umiestnite s otvorom pre káble na opačnej strane ako je brána (viď. foto).
Pohon položte na platňu
Pod kotviacu platňu dajte podložky tak, aby medzera medzi vrchom pastorka a hrebeňom bol
1mm.
Odblokujte pohon otvorením dvierok B (pozri obr. Dole) na 100° a nechajte ich otvorené, až do
konca montáže
Prekontrolujte prípadne nastavte hrebeň na bráne, aby bol prechod medzi hrebeňmi plynulý,
dosadal celou šírkou na pastorok a bola dodržaná vzdialenosť 1mm medzi hrebeňom a pastorkom
pre celú dĺžku hrebeňa.
Priveďte kabeláž pre elektrickú inštaláciu pohonu.
Na hrebeň umiestnite mechanické koncové dorazy C, podľa potreby zastavenia pohonu.
RIADICA JEDNOTKA REWLEX SM700
Návod na použitie
Pred inštaláciou a programovaním riadiacej jednotky si prosím starostlivo prečítajte tento návod.
• Tento návod je určený len pre kvalifikovaných technikov, ktorí sa špecializujú na zariadenia automatizácie.
• Obsah tohto návodu na použitie nie sú sa určené koncovému užívateľovi.
• Každá údržba, alebo programovanie, či iná služba by mala byť vykonaná iba kvalifikovaným technikom.
Inštalácia musí byť realizovaná v súlade splatnými európskymi normami:
EN 60204-1 (Bezpečnosť zariadení. Elektrické zariadenia strojov, časť 1: všeobecné pravidlá)
EN 12445 (Bezpečné používanie automatických uzamykacích zariadení, skúšobné metódy)
EN 12453 (Bezpečné používanie automatických uzamykacích zariadení, požiadavky)
• Technik musí pri pripájaní dbať na správnu polaritu zariadení. Ako aj aspoň 3 mm oddelenie kontaktov
medzi každým pólom (EN 60335-1).
• Po ukončení pripojenia elektrických zariadení na riadiacu dosku, použite izolačné chráničky pre oddelenie
nebezpečného napätia vodičov v blízkosti svorkovnice a ďalšie chráničky pre vodiče malého napätia
používané pre pripojenie príslušenstva tak, aby v prípade náhodného odpojenia vodiča, neprišla žiadna
časť s nebezpečným napätím do styku s vodičom bezpečného nízkeho napätia.
• Plastové puzdro by malo poskytovať izoláciu IP55, a taktiež aj použité pružné alebo tuhé chráničky by mali
poskytovať rovnaký stupeň ochrany.
• Inštalácia vyžaduje mechanické a elektrické zručnosti, a preto musia byť vykonávané kvalifikovanou
osobou, ktorá má tomu zodpovedajúce elektrotechnické vzdelanie s príslušným stupňom osvedčenia o
elektrotechnickej spôsobilosti (vyhl. 508/2009).
• Pohony automatizovaných brán musia byť v súlade s nasledujúcimi normami: EN 12453, EN 12445,
EN 12978, ako aj so všetkými miestnymi normami a vyhláškami, ktoré sú v platnosti.
• Taktiež ochrana proti úrazu elektrickým prúdom musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a
zákonmi.
• Prítlačná sila by sa mala merať pomocou vhodného nástroja a upravená podľa max. limitov, ktoré
EN 12453 umožňuje.
• Uzemnenie motoru by malo byť spojené s uzemnením elektrickej siete systému.
• Dodržujte všetky potrebné preventívne opatrenia (napr. antistatický náramok) pre manipuláciu s dielmi
citlivé na elektrostatický výboj.
POPIS RIADIACEJ JEDNOTKY
• Napájanie 230V - 50 Hz pre max. jeden jednofázový motor 700W.
• Vstup pre kľúč alebo tlačidlo.
• Vstup pre bezpečnostné fotobunku.
• Vstupy pre koncové spínače otvorenia a zatvorenia.
• Programovateľná funkčná logika pomocou prepínačov (dip-switch).
• Nastavenie výkonu motora pomocou trimra.
Technické parametre
Napájacie napätie
Max. záťaž motoru
Max. záťaž pre príslušenstvo 24V
Váha
4
230V / 50Hz
700W
3W
700g
INŠTALÁCIA
Inštalácia riadiacej elektroniky, bezpečnostných zariadení a príslušenstva musí byť vykonávaná pri
odpojenom napajácom napätí.
Napájanie riadiacej elektroniky
Riadiaca elektronika musí byť napajaná napätím 230V a frekvenciou 50Hz. Prívodný kábel s napätím sa
pripája k svorkám N (nulový vodič) a L (fázový vodič) riadiacej elektroniky. Zelenožltý vodič, uzemnenie.
Fotobunky SMES
Riadiaca elektronika má 24V
režime „NO“.
napätie pre napájanie fotobuniek, ktoré by mali pracovať v spínacom
Prerušenie lúča fotobunky počas otvárania je ignorované. Prerušenie lúča počas zatvárania spôsobí
znovuotvorenie brány.
Napájanie vysielača fotobuniek (TX): (+) pól fotobunky sa pripája k svorke +24V a (-) pól fotobunky
na GND
Napájanie pre prijímač RX: (+) pól fotobunky sa pripája k svorke +24V a (-) pól fotobunky na GND
Prijímač fotobunky RX: (C) fotobunky sa pripája na +24V a (NO) fotobunky sa pripája na PHOTO
5
Štart
Na vstupnú svorku O/S/C je možné pripojiť zariadenia, ktoré pracujú v spínacom režime „NO“.
Každý príkaz / impulz bude vyhodnotený:
OTVOR
STOP ZATVOR
STOP
Riadiaca jednotka (biela krabica nad motorom)
FORCE ADJUST POT: nastavovanie sily motora
CL DOOR LIMIT, OP DOOR LIMIT: koncové spínače, pri otočení smeru motora ich treba prehodiť.
LNSW:
Programovanie diaľkových ovládačov
Stlačte raz programovacie tlačítko prijímača – na prijímači sa rozsvieti led dioda.
Stlačte dva krát hociktoré tlačítko na diaľkovom ovládači – na prijímači sa
rozbliká led dioda a potom zhasne. Hotovo, vysielač je naprogramovaný. Tento
postup zopakujte pri programovaní ostatných vysielačov
Programovanie dokončené.
Mazanie ovládačov
Stlačte a držte programovacie tlačítko prijímača – na prijímači sa rozsvieti led dioda, následne zhasne.
Po zhastnutí led diody programovacie tlačítko pustite, vysielače sú vymazané.
LRN: LED dioda, rozsvieti sa pri programovaní vysielačov
Funktion selektor:
Pomocou DIP prepínačov sa dajú aktivovať, alebo deaktivovať rôzne funkcie.
1, DIP1 = ON/OFF
Aktivuje/deaktivuje sa automatické zatváranie 60s
2, DIP2 = ON/OFF
Aktivuje/deaktivuje sa automatické zatváranie 120s
3, DIP3 = ON/OFF
Aktivuje/deaktivuje sa funkcia čiastočného otvorenia brány na 1m
4, DIP4 = ON/OFF
Prepínanie smeru motora.
LIGHT: maják (zapojením na svorky NO a NC sa maják aktivuje len pri chode motora.
Zo svorkovnice N sa vodič priamo zapojí na svorkovnicu majáka.
Zo svorkovnice L sa vodič napojí na svorkovnicu NC v bielej krabici nad motorom a zo svorkovnice
NO sa vodič napája do svorkovnice v majáku.
V majáku sa napájajú vodiče do svorkovnice označenej:
Download

Rewlex 700set - Garážové brány a pohony