MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU - AH-IZ1000
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
PROČITATI PAŽLJIVO PRE MONTAŽE
I UPOTREBE UREĐAJA
1. Pažnja! Radi bezbedne montaže I rukovanja uređajem važno je pažljivo
praćenje instrukcija iz ovog uputstva. Nepropisna montaža ili upotreba
uređaja može dovesti do ozbiljnih povreda ljudi i imovine.
2. Čuvajte uputstvo na bezbednom mestu.
3. Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden isključivo za upotrebu
naznačenu u ovom dokumentu. Svaka druga namena koja nije direktno
naznačena u ovom dokumentu može oštetiti proizvod i/ili uzrokovati
štetu u okolini proizvoda.
4. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju
nepropisne upotrebe uređaja.
5. Uređaj nije predviđen za montažu u zapaljivom okruženju. Prisutnost
zapaljivih gasova I tečnosti je ozbiljan bezbedonosni propust!
6. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja
nastala usled loše izrađenih elemenata koje uređaj pokreće.
7. Pre izvođenja bilo kakvih radova isključiti dovod struje.
8. Zaštitni uređaji (fotoelektrična barijera, pomoćni senzori, itd.) mogu
biti upotrebljeni radi otklanjanja rizika od uzrokovanja štete
nepažljivom upotrebom uređaja.
9. Proizvođač/isporučilac opreme ne snosi nikakvu odgovornost vezano za
bezbednost I korektno funkcionisanje sistema ukoliko su komponente
drugog proizvođača povezane u sistem.
10. Nemojte vršiti nikakve prepravke na komponentama sistema.
11. Osoba koja vrši montažu dužna je da krajnjem korisniku obezbedi sve
informacije koje se tiču ispravnog korišćenja sistema, kao I uputstva
sadržana u ovom dokumentu.
12. Prisustvo osoba, naročito dece u neposrednoj blizini elemenata koje
uređaj pokreće nije bezbedno.
13. Čuvati daljinske upravljače van domašaja dece.
14. Krajnji korisnik se mora suzdržavati od pokušaja da samostalno
popravlja ili podešava sistem. U slučaju potrebe treba da kontaktira
profesionalno osoblje.
15. Povremeno proverite sistem – ponaosob kablove, zupčanike I ostale
pokretne elemente radi pronalaženja znakova istrošenosti, oštećenja
ili neravnoteže. Ne upotrebljavati sistem ukoliko je neophodna popravka
ili dodatno podešavanje sistema.
16. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim
psihofizičkim sposobnostima.
1. SADRŽAJ PAKOVANJA
AH-IZ1000-I
Кljuč za razubljivanje
Daljinski upravljači
Mehanički graničnici
Metalno postolje
Dodaci
Namenski motor
AH-IZ1000-II
Кljuč za razubljivanje
Daljinski upravljači
Magnetni graničnici
Metalno postolje
Dodaci
Namenski motor
1.1 Dimenzije
AH-IZ1000-I
AH-IZ1000-II
Mehanički
prekidač
Magnetni
prekidač
* Integrisana kontrolna ploča
* Izvodi za eksterni prekidač, fotelektričnu barijeru, signalnu lampu i antenu
* Mogućnost podešavanja automatskog zatvaranja kapije
1.2 Tehnički podaci
Model
AH-IZ1000
Napajanje
220V/50Hz
Snaga motora
370W
Struja
3A
Broj obrtaja motora
1400rpm
Termalna zaštita
na kućištu motora
120 o C
Temperatura radnog okruženja
-20 – +50o C
Maksimalna težina kapije
1000kg
2. MONTAŽA UREÐAJA
*
*
*
*
*
Pre upotrebe uređaja proveriti izvor napajanja, uzemljenje, napon itd.
Proveriti da li je sve povezano u skladu sa dostavljenom šemom
Kapija mora biti lako ručno pokretna kad je motor razubljen
Pre pokretanja uzubiti motor
Uređaj mora biti montiran od strane profesionalnog osoblja
2.1 Primer montaže uređaja za pokretanje kapije
A:
B:
C:
D:
E:
Motor
Mehanički ili magnetni graničnik
Zupčasta letva
Fotoelektrična barijera
Signalna lampa
2.2 MONTAŽA I PODEŠAVANJA
2.2.1 Učvrstiti postolje za tvrdu podlogu, zatim ušrafiti motor za postolje.
NAPOMENA: Pre učvršćivanja postolja sprovesti kablove!
Kapija
Postolje
Metalne tiple
Točkić
Šina kapije
Tvrda podloga
2.2.2 Postaviti mehaničke ili magnetne graničnike na odgovarajuću poziciju
na zupčastoj letvi.
AH-IZ1000
Mehanički/magnetni graničnik
Zupčasta letva
Zupčasta letva
Kapija
Napajanje
Točkić
Veza sa
postoljem
Šina kapije
Podloške
AH-IZ1000
Veza sa postoljem
Šraf
Zupčanik
Zupčasta letva
Pre postavljanja graničnika na zupčastu letvu motor mora biti razubljen.
Kao što je prikazano na priloženoj skici, okrenuti ključ motora u smeru
kazaljke na satu kako bi razubili motor.
Magnetni graničnik
Mehanički graničnik
Razubljivanje
Uzubljivanje
Postaviti kapiju ručno u krajnje pozicije i pratiti na LED indikaciji
unutar motora da li su graničnici na pravom mestu. Nakon pronalaska
adekvatne pozicije učvrsti graničnike.
Mehanički/magnetni graničnik
Kapija
Zatvorena kapija
Mehanički/magnetni graničnik
Kapija
Otvorena kapija
NAPOMENA: Magnetni graničnik mora biti 10-20mm udaljen od motora,
i mora biti postavljen u visini magnetnog prekidača unutar
motora. Plavi graničnik je za označavanje granice otvaranja,
crveni za označavanje granice zatvaranja.
3. KONTROLNA PLOČA
3.1 Raspored i funkcija elemenata
Transformator
3.2 Šema povezivanja
1. P1: Podašavanje vremena rada
2. P2. Podešavanje vremena automatskog zatvaranja
3. S1: Kodiranje daljinskog upravljača
4. LED1: Signal kodiranja daljinskog upravljača
5. LED2: Signal radnog stanja
6. LED3: Signal kraja otvaranja
7. LED4: Signal kraja zatvaranja
8. LED5: Signal napajanja
9. VR1: Podešavanje usporenja
10. VR2: Podešavanje sile u radnom stanju
11. J3: Izvod za povezivanje antene
12. J4: Džamper za obrtanje smera motora
(ON: aktivirano)
13. F1: Osigurač transformatora (2A)
14. F2: Osigurač motora (10A)
15. S4: DIP prekidač za uključivanje funkcija
3.3 Podešavanje vremena rada motora
Nakon postavljanja i povezivanja motora, uključiti napajanje.
Držati taster P1 3 sekunde i kapija će napraviti jedan ciklus
otvaranja/zatvaranja. Nakon toga kontroler je zapamtio vreme
potrebno da kapije pređe čitav put.
Ukoliko graničnici nisu postavljeni, krajnji položaju se mogu
označiti pritiskom tastera P1 tokom ciklusa otvaranja/zatvaranja
u trenucima kada je kapija u krajnjim položajima.
DIP3: ON = Meki stop
DIP4: ON = Meki start
3.4 Podešavanje vremena automatskog zatvaranja kapije
Kad je motor u stand-by režimu, držati taster P2 3 sekunde.
LED2 zasvetli i vremenski brojač se pokrene. Nakon željenog
vremena automatskog zatvaranja pritisnuti taster P2 ponovo,
LED2 se ugasi i vreme je podešeno.
DIP1: ON = Automatsko zatvaranje
3.5 Podešavanje sile otpora pri kojoj motor prestaje sa radom
Podešavati VR2 iznova i iznova dok osetljivost motora na silu
otpora ne bude jednaka željenoj.
3.6 Podešavanje DIP prekidača
DIP1: ON: Automatsko zatvaranje je uključeno.
OFF: Automatsko zatvaranje je isključeno.
DIP2: ON: U toku zatvaranja kapije pritisak tastera
na daljinskom upravljaču pokreće otvaranje
kapije.
OFF: Upravljanje kapijom se odvija u koracima
Otvaranje-Stop-Zatvaranje-Stop-Otvaranje.
DIP3: ON: Usporenje motora pre zaustavljanja.
OFF: Bez usporenja motora pre zaustavljanja.
DIP4: ON: Usporenje motora pri startu.
OFF: Bez usporenja motora pri startu.
3.7 Kodiranje daljinskih upravljača
Pritisnuti taster LEARN, LEARN LED se upali, zatim pritisnuti taster
na daljinskom upravljaču. LEARN LED zatreperi i ugasi se i daljinski
upravljač je kodiran. Svaki sledeći upravljač može se iskodirati na
identičan način.
3.8 Brisanje kodova daljinskih upravljača
Pritisnuti i držati taster LEARN sve dok se LEARN LED ne ugasi. Svi
kodovi daljinskih upravljača su sada izbrisani.
BROJ
PROBLEM
Motor ne radi
UZROK
Nema napajanja
Osigurač je pregoreo
Kvar kondenzatora
Fotoelektrična barijera
Termalna zaštita
Loša pozicija graničnika
Radi otvaranje/zatvaranje Kvar graničnog prekidača
ali ne radi zatvaranje
Pogrešno povezani L1/COM/L2
/otvaranje
Nemogućnost postavljanja
krajnjih pozicija
Proveriti izvor napajanja
Zameniti osigurač
Zameniti kondenzator
Osloboditi put kapije
Pokušati ponovo za 20min
Podesiti poziciju graničnika
Zameniti granični prekidač
Povezati prema uputstvu
Prevelika udaljenost ganičnog Podesiti poziciju graničnog
prekidača
prekidača
COM, CL ili OL nisu povezani Povezati prema uputstvu
Kvar graničnog prekidača
Zameniti granični prekidač
Loša pozicija graničnika
Podesiti poziciju graničnika
Ručka za razubljivanje je
Nemogućnost razubljivanja polomljena
Reduktor je zaglavljen
motora
Prilikom pritiska dugmeta L1/L2 su pogrešno povezani
za otvaranje, kapija se
zatvori
Motor radi ali se kapija
ne kreće
REŠENJE
Opruga za uzubljivanje je
polomljena
Motor je razubljen
Zameniti ručku
Rotirati zupčanik motora
Povezati prema uputstvu
Zameniti oprugu
Uzubiti motor
Distributer za tržište Srbije:
Automatic House doo
adresa: Cetinjska 6/IV-15
Ćuprija
tel: 035/477-611
mob: 069/194-2884
mail: [email protected]
tehnička podrška: [email protected]
web: www.automatic-house.rs
Download

UPUTSTVO ZA MONTAŽU