U
Riadiaca elektronika pre dvojkrídlové brány
S prijímačom
V
O
K
A
M
Elektronika: CT – 2
Prijímač: RXI-42(R)
TECHNICKÉ ÚDAJE
NAPÁJANIE
230 Vac/50HZ
NAPÁJACÍ VÝSTUP PRE PRÍDAVNÉ ZARIADENIA 24 Vac/400 mA
ČAS PAUZY
2-180 sec
STUPEŇ CHRÁNENIA
IP 56
PRACOVNÁ TEPLOTA
-20°/+70°
V
O
K
A
2-60 sec
M
U
ČAS PRÁCE
2
SCHÉMA CT-2
V
O
K
A
M
U
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
3
10 9 8 7 6 5 4 3
2
1
V
O
K
A
M
U
4
ZAPOJENIA NA SVORKOVNICI
1-2
230VAC
230VAC, 50Hz hlavné elektrické napájanie
3-4
maják
výstup pre maják max výkon pre maják je 25W pri 230 VAC
5-6-7
motor M1
výstup pre motor M1 s oneskorením pri otváraní; časový
interval oneskorenia je pevne nastavený na 1 sekundu;
230VAC, max 400VA
výstup pre motor M2 s oneskorením pri zatváraní brány; toto
oneskorenie môže byt nastavené trimrom TR na SKL-2.
230VAC max 400VA.
11-12
12 VDC výstup ostáva aktívny od 0,5 sek. pred začatím
otvárania brány do 4 sek. po; max 15W
U
8-9-10 motor M2
el. zámok (ES)
M
13-14
24VAC
24VAC výstup pre prídavné zariadenia (fotobunka, prijímač,
atď.) max.400mA
15-16 koncový vypínač otvorenia
vstup pre nastavenie koncovej polohy otvorenia
V prípade nepoužitia nutné nahradiť prepojkou.
K
A
15-17 koncový vypínač zatvorenia
vstup pre nastavenie koncovej polohy zatvorenia
V prípade nepoužitia nutné nahradiť prepojkou.
15-18 fotobunka 2
vstup pre bezpečnostné zariadenia aj pri otváraní – fotobunky
V prípade nepoužitia nutné nahradiť prepojkou.
15-19 stop
vstup pre stop príkaz. V prípade nepoužitia nutné nahradiť
prepojkou.
vstup pre bezpečnostné zariadenia – fotobunky
V prípade nepoužitia nutné nahradiť prepojkou.
15-20 fotobunka 1
vstup len pre zatvorenie pomocou tlačidla
22-25 otvorenie
vstup len pre otvorenie pomocou tlačidla
23-25 krokovanie
vstup pre cyklickú prevádzku – jedným tlačidlom otváranie,
zastavenie aj zatváranie
24-25 bránka
vstup pre príkaz čiastočné otvorenie jedného krídla brány
25 a15 spoločník
spoločný vývod pre všetky zariadenia (fotobunky, tlačidlá,...)
26-27 sign. svetlo
výstup pre svetlo indikujúce otvorenie brány max 2W, 24VAC
28-29 výstup 2.kanál
výstup 2. kanál prijímača (použitie napr. pripojením na 25-24
Bude možné otvoriť celú bránu alebo jedno krídlo)
30-31 anténa
vstup pre anténu prijímača
V
O
21-25 zatvorenie
5
MONTÁŽ
K
A
M
U
Inštaláciu zariadenia musí uskutočniť iba kvalifikovaný pracovník v súlade s platnými
zákonmi a predpismi.
Pre garantovanie bezpečnosti pracovníka a prevenciu poškodenia akéhokoľvek
komponentu, počas zapájania oboch napätí (nízkeho 230V a veľmi nízkeho 24V)
alebo pri zapájaní karty prijímača, musí byť riadiaca elektronika odpojená od zdroja
napätia.
Napájacie káble udržujte oddelene od riadiacich káblov. Pre napájacie káble, káble
k motoru, signalizačné svetlo, osvetľovacie svetlo, elektrický zámok použite vodiče
s minimálnym prierezom 1,5 mm2. Pre pomocné napájanie, bezpečnostné riadenie
a kontakty, použite vodiče s minimálnym prierezom 0,5 mm2. V prípade, že riadiaci vodič
je veľmi dlhý (cez 30 m) doporučuje sa oddeliť ho pomocou relé na riadiacej elektronike.
Ak praskne poistka, odstráňte príčinu poruchy a vymeňte prasknutú poistku za novú
s rovnakými parametrami. Nainštalujte bezpečnostné zariadenia, koncový prepínač,
fotobunky, bezpečnostné lišty a tlačidlo stop.
Ak jedno alebo viacej z týchto bezpečnostných zariadení nie je nainštalované,
prepojte príslušné terminály ovládacej elektroniky prostredníctvom mostíka.
Všetky N.C. kontakty vyvedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené v sérii.
Všetky N.A. kontakty vyvedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené paralelne.
Umiestnite prvky pre vypnutie napájania systému na prístupnom mieste.
ŠTANDARTNÉ OPERÁCIE
OTVORIŤ
ZATVORIŤ
STOP
Príkaz otvorenia zapne maják a brána sa začne otvárať.
Príkaz zatvorenia zapne maják a brána sa začne zatvárať.
Príkaz stop preruší pohyb brány až do najbližšieho riadiaceho
povelu.
V
O
KROKOVANIE
Tento povel sa zadáva buď cez tlačítko alebo vysielač a aktivuje
nasledovnú činnosť:
- ak je brána otvorená, začne sa zatvárať
- ak je brána práve v pohybe, zastaví sa
- ak je brána zatvorená, začne sa otvárať
BRÁNKA
Príkaz bránka umožní pri dvojkrídlovom modeli otvorenie len jedného
krídla brány. Ak je vybratý (v polohe ON) Dip Switch 1 (otvárací
mód) brána sa pootvorí za 1/3 pracovného času.
SIGNALIZAČNÉ
SVETLO
Signalizačné svetlo upozorňuje užívateľa na pohyb brány.
FOTOBUNKA
Ak lúč fotobunky je prerušený, tak fotobunka vydá príkaz na zrušenie
všetkých prebiehajúcich príkazov.
6
Ak lúč fotobunky je prerušený počas otvárania, brána pokračuje v
pohybe pokiaľ sa úplne neotvorí. Ak je lúč fotobunky prerušený pri
otvorenej bráne, brána ostane v tomto stave tak dlho, ako je
prerušený lúč fotobunky a nebude reagovať na žiadne signály.
Pokiaľ je lúč fotobunky prerušený počas zatvárania, tak sa brána
opäť začne otvárať.
FOTOBUNKA 2
Riadenie fotobunky 2 pracuje počas otvárania brány, kedy spôsobí
zastavenie motora. Po obnovení lúča sa bude brána ďalej otvárať.
Počas zatvárania brány sa po prerušení lúča brána začne znovu
otvárať.
U
Pracovný čas sa dá nastaviť pomocou trimra viď schéma v rozpätí
od 2 do 60 sekúnd ( pri zapnutí dip switch 4 je predĺžený od 2 až do
120 sekúnd).
ČAS AUT. ZAT.
Čas automatického zatvárania sa dá nastaviť v rozpätí od 2 sekúnd
do 3 minút.
V
O
K
A
M
ČAS PRÁCE
7
VOĽBA FUNKCÍ DIP SWITCH
DIP SWITCH 1
DIP SWITCH 2
U
DIP SWITCH 3
DIP SWITCH 5
DIP SWITCH 6
DIP SWITCH 7
K
A
M
DIP SWITCH 4
Týmto výberom nám bude fungovať iba jedno krídlo brány čiže iba
ako vo funkcii bránka pomocou motora M2.
PAUZA FOTOBUNKY PRI FUNKCII OTVÁRANIA
Tento výber umožní používateľovi meniť štandardnú funkciu
fotobunky. Počas otvárania ak je lúč prerušený, brána sa zastaví a
keď je lúč opäť obnovený, brána pokračuje v otváraní. Po prerušení
lúča fotobunky pri zatváraní brána sa zastaví a po opätovnom
obnovení lúča sa brána začne opäť otvárať.
ZAMIETNUTIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO ZATVÁRANIA
Tento výber zamietne funkciu automatického zatvárania. Po úplnom
otvorení brány nie je nastavený čas automatického zatvárania a
riadiaca elektronika ostáva neaktívna a čaká na príkaz zatvorenia.
FUNKCIA PREDĹŽENIA ČASU PRÁCE
Týmto výberom sa zdvojnásobí pracovný čas brány z nastavených
60 na 120 sekúnd.
FUNKCIA UVOĹŇOVACIEHO PULZU MOTORA
Tento výber umožní systému pri počiatočnej fáze otvárania vykonať
krátky spätný pohyb motorov na uľahčenie mechanického uvoľnenia
elektrického zámku.
VÝSTRAŽNÁ FUNKCIA MAJÁKU
Pri tomto výbere sa maják rozsvieti na 3 sek. pred každým
otváraním alebo zatváraním.
KROKOVANIE S FUNKCIOU PAUZY
Touto funkciou môžete zmeniť štandardnú funkciu krokovanie
(otvorenie, stop, zatvorenie) na postupnosť príkazov: otvorenie –
pauza – zatvorenie - pauza.
DIP SWITCH ON, FUNKCIA AKTÍVNA JEDNOTLIVÉ ČÍSLA SÚ NAPÍSANÉ NA SWITCHI
V
O
8
Prijímač RXI-42(R)- Uloženie kódu diaľkového ovládača
U
ÚVODNÉ OPERÁCIE
ŠTANDARTNÉ OPERÁCIE
M
Po napojení do siete vykoná prijímač vnútorný test a LED-ky LR1a
LR2 zablikajú dvakrát pomaly a dvakrát rýchlo, čím signalizujú, že
zariadenie je pripravené na prevádzku.
Nastavenie módu
Stlačte a držte tlačidlo P a následne tlačidlo S. Pusťte obe tlačidlá.
LED LR1 LR2 signalizujú sériou rýchlych dvojitých bliknutí počas 10
sekúnd vymazávanie.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte tlačidlo na vysielači, kód sa
vymaže z pamäte.Ak je vymazanie úspešné, led LR1 a LR2 ostanú
svietiť na 2 sek. Na rozdiel od fázy zadávania kódu, prijímač opustí
fázu vymazávania hneď, len čo je kód vymazaný.
V
O
Vymazanie kódu
K
A
ŠTANDARTNÝ POSTUP PRI SAMOPROGRAMOVANÍ KÓDOV
Stlačením tlačidla P zvolíte výstup, ktorý chcete programovať. Pri
prvom stlačení je zvolený kanál 1, pri druhom stlačení kanál 2. V
tom okamihu LED LR (zvolená) vydá sériu pomalých bliknutí na 10
sek., ktoré indikujú načítanie kódu.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, aktivuje sa
samoprogramovanie kódu na kanále, na ktorom sa vysiela. Ak sa
kód správne uloží, led LR1a LR2 zostanú svietiť ešte 2 sek. Po
prvom uložení do pamäte LED bliká ďalších 6 sekúnd, čím
signalizuje pripravenosť na zadanie ďalšieho kódu. Po zadaní kódu
bliká ďalších 6 sekúnd., ak sa nezadá ďalší kód, opustí
programovaciu fázu. Ak sa počas tejto fázy zadá kód, ktorý už bol
uložený, LED rýchlo zabliká. Počas programovacej fázy možno
zadať až okolo 200 kódov.
Stlačte tlačidlo S a LED dióda LR1 začne blikať v určitých
intervaloch. Po každom stlačení tlačidla S je vybratý iný výstup,
zobrazený prebliknutím z LR1 na LR2, v postupnosti LR1 – LR2 –
žiadna – LR1 - ... Po výbere výstupu na programovanie, stlačením
tlačidla P zvolíte zaradenie výstupu ako monostabilného (jedno
bliknutie led LR a dlhšia pauza), bistabilného (série po dve bliknutia
led LR), časovaného (série po tri bliknutia led LR), a ON-OFF (série
po štyri bliknutia led LR).
Stláčaním tlačidla P meníte počet bliknutí daného výstupu a tým ho
programujete. (musí byť nastavene na monostabil)
9
ČASTÉ ZÁVADY A ICH RIEŠENIA
-
V
O
K
A
M
U
-
Brána sa samovoľne otvorí hneď po tom čo sa zatvorila. Riešenie: Je zle
nastavený mód karty prijímača. Je ho potrebné nastaviť na monostabilný režim.
Brána nereaguje na žiadne povely. Riešenie: skontrolujte zapojenie
bezpečnostných periférií (indikácia červenými LED diódami), t.j. prepoj 15-16-1718-19 a zapojenie fotobunky.
Krídla brány majú opačný smer pohybu, t.j. jedno krídlo sa zatvára a druhé
otvára. Riešenie: Na motore ktorému chceme zmeniť smer chodu je potrebné
prehodiť medzi sebou výkonové vodiče 1-2 na svorkovnici daného motora.
Brána reaguje na fotobunku pri otváraní a spôsobí znovu zatvorenie brány.
Riešenie: Je potrebné zameniť vodiče 1-2 na svorkovniciach motorov.
10
Download

Zapojenia na doske plošných spojov