Elektronika
900CT-201
Key Automation S.p.A
Elektrické zapojenie riadiacej jednotky 900CT-201
Pripojenie na svorkovnici:
1-2
prívod 230V
20-23 fotobunka 1
3-5
motor M1
21-23 fotobunka 2
6-8
motor M2
22-23 stop kontakt
9-10
maják 230V
24-25 24Vac napájanie príslušenstva
11-12 el. zámok
23
com spoločník
13-17 svorka koncových spínačov
26-27 výstup pre 2 kanál
18-23 čiastočné otvorenie
28
anténa tienenie
19-23 krok za krokom
29
anténa signálny vstup
PROGRAMOVANIE
Pre veľkú spoľahlivosť systému a vysoký počet funkcií, ktoré sú riadené mikroregulátorom, sa dajú
vypočítať všetky spomaľovacie parametre a pracovný čas bez osobitného programovania montérom.
Riadiaca jednotka sa dodáva už so základným programovaním, ktoré vám umožňuje mať tie
najdôležitejšie funkcie už predprogramované. Pred prvou aktiváciou sa musí previesť ešte nasledovný
postup: ● Nastavte počet motorov- parameter M
• Nastavte optimálny pracovný čas motora – parameter A
• Mechanicky odblokujte motor pomocou odblokovacej klapky a skontrolujte presné
pripojenie koncových dorazov pri otvorení a zatvorení krídla brány. Ledka zvoleného
koncového dorazu sa musí vypnúť keď sa zaktivuje koncový doraz.
• Zatvorte krídlo dverí ručne, potom preveďte P/P impulz stlačením zodpovedajúceho
tlačítka. Prvý pohyb, ktorý musí krídlo previesť, je otvorenie. Ak to tak nie je, vypnite
zariadenie zo siete a otočte Motor (č.3/4), aby sa zamenilo otváranie so zatváraním.
• Počas otvárania sa na displeji zobrazí OP.
Počas zatvárania sa na displeji objaví CL.
Ak sa zvolí automatická prevádzka, v prestávke sa zobrazí TC.
Pri zatvorenom pohone sa zobrazí --.
Keď sa zobrazí ST(Stop), znamená to, že je aktivovaná funkcia ČLOVEK PRÍTOMNÝ a
nebolo úplne dokončené otváranie alebo zatváranie.
• Novým povelom P/P sa ubezpečte, že sa krídla brány otvoria úplne až na doraz. Potom
znovu stlačte tlačítko P/P a presvedčte sa, či sa krídlo brány otvorí úplne až po koncové
dorazy.
• Potom, čo bolo prevedené úplné otvorenie a zatvorenie sa môže nastaviť spomalenie v
závislosti od želaného percentuálneho podielu (par.E) a maximálnej sily motora (par.L).
POZOR: Pri každej zmene akéhokoľvek parametra prevedie riadiaca jednotka pri prvom štartovnom
impulze samoprogramovanie pracovných časov od zatvorenej až po otvorenú bránu medzi oboma
koncovými dorazmi. Až potom sa prejaví spomalenie, pokiaľ bolo akivované.
PROGRAMOVACIE FUNKCIE
Do programovacieho menu sa dostaneme tak, že podržíme stlačené tlačítko ENTER, kým sa neobjaví
prvý parameter A. Keď znovu stlačíme tlačítko ENTER (P2), posunieme sa v menu parametrov ďalej.
Na zmenu parametrov použite tlačítko ↕ UP/DOWN (P1).
Po parametre A následuje paramter .A, ktorý nastavuje druhý motor M2.
Funkcie / hodnoty
A čas práce M1 (s)
B pauza medzi
krídlami (s)
C Automatické
zatváranie
(v sekundách)
D Príkaz
krokovania P/P
0
---
1
13
0
2
16
1
3
19
4
4
22
10
5
6
7
8
9
25
30
35
80
Čas pauzy medziu krídlami
nie
5
10
15
20
25
Otvoriť
stop
zatvoriť
nie
Otvoriť
zatvoriť
Aktiváciou funkcie P/P sa zabráni prechodu pohonu do stavu
stop. Netreba zabudnúť na to, že aktivovaná funkcia môže byť
kritická pre brány s veľkou zotrvačnosťou.
20
30
Aktiváciou funkcie spomalenie riadi riadiaca
jednotka motory v posledných sekundách
prevádzky pohonu so zníženou rýchlosťou podľa
zvolených %
Aktiváciou funkcie elektrobrzda s parametrom F sa dá predísť
tomu, aby sa ťažká brána po príkaze alebo spustení
bezpečnostného zariadenia pohybovala ďalej svojou
zotrvačnosťou namiesto okamžitého zastavenia.
Aktiváciou funkcie bytové spoločenstvo prvý impulz P/P je
otvorenie a akceptuje iba znovuotvorenie počas zatvárania
30
40
80
10
120
E
Percento
spomalenia
(%)
F
elektrobrzda
nie
áno
H
Bytové
spoločenstvo
(iba otvoriť)
zahriatie motora
(minúty)
Sila motora
nie
áno
nie
15
25
100%
max
2
nie
10%
min
1
áno
20
30%
40%
50%
60
70
80
90%
%
%
%
%
Parameter pre výber riadenia 1 alebo 2 motorov
Aktiváciou funkcie zatvoriť po prejazde s aktivovaním
automatického zatvárania zatvorí pohon v najkratšom možnom
čase bez toho, aby vyčkal na automatické zatváranie
Keď aktivujete funkciu časovač/magnetické vinutie pomocou
parametra P, zostane po ukončení úplného otvorenia, keď je
kontakt P/P č.8 zatvorený, automatický čas zatvorenia
zablokovaný. Preto sa nezavrie brána, až kým sa znovu
neotvorí kontakt P/P. Pokiaľ nasleduje viacej impulzov P/P
pokiaľ je automatické zatváranie v pohotovosti, čas sa
priebežne vynuluje.
Aktiváciou funkcie Soft Start riadi riadiaca jednotka motor v
prvých sekundách automatického pohyhu so spomalenou
rýchlosťou za účelom mäkšieho štartu.
Keď cez parameter U aktivujete funkciu človek prítomný, môžte
otvoriť bránu pokiaľ je krokovací kontakt P/P č.8 zatvorený a
zatvoriť bránu, pokiaľ kontakt PED č.7 je zatvorený. Ak sú tieto
dva kontakty uvoľnené, automatika prejde do pozície STOP.
2
4
Keď je aktivovaná funkcia predčasného blikania,
ešte pred začatím akéhokoľvek pohybu sa
aktivuje maják na zvolenú dobu.
I
L
M Počet motorov
O Zatvorenie po
prejazde
10
P
Časovač/magnet
ické vinutie na
P/P
nie
áno
R
Spomalené
štartovanie –
mäkký štart
Človek prítomný
nie
áno
nie
áno
Predčasné
blikanie (s)
nie
1
U
Y
40
Predhriatie motora pre vybrané typy pohonov
Programovanie diaľkového vysielača.
Zatlačiť tlačidlo P na príjimači ( alebo na elektronike) kontrolná ledka bliká. Potom treba na vysielači
zatlačiť zvolený kanál ktorý chceme naprogramovať. Ak naprogramovanie prebehlo správne ledka
ostane na 2 sek. rozsvietená. Programovanie sa ukončí samočinne.
Vymazanie diaľkového vysielača z pamäti.
Zatlačte tlačitko P na príjmači 4 krát za sebou ledka bliká 2 krát za sekundu. Potom treba na vysielači
zatlačiť zvolený kanál, ktorý chcete z pamäti vymazať. Ak vymazanie prebehlo správne ledka ostane
na 2 sek. rozsvietená.
Celkové vymazanie karty prijímača dosiahnete, ak pri zapojenom zariadení stlačíte P na 10 s. Po 10s
svietia ledky po 1 minúte a signalizujú že sa vymazáva pamäť.
Zariadenie spĺňa normy pre použitie v SR.
DIAGNOSTIKOVANIE
Vysoká spoľahlivosť systému a vysoké koncentrácia funkcii, ktoré sú riadené riadiacou jednotkou tak,
aby systém mohol spočítať všetky spomaľovacie parametre pri nastavenej pracovnej dobe Prístroj je
vybavený základným programovaním.
Nasledujúci postup je nutný pre prvé spustenie:
• Skontrolujte či máte systém s jedným, alebo dvoma motormi a vyberte príslušný parameter M
• Skontrolujte optimálny pracovný čas cez parameter A podľa tabuľky časov a podľa typu
použitého motoru. Pre 90˚ otvorenie sú časy nasledovné:
• Po dokončení kontroly otváracích časov je dobré si
skontrolovať či sa brána správne otvára a zatvára
následne môžu byť nastavené ostatné programovacie
funkcie: sila motoru, spomalenie dobehu atď.
• STOP vstup číslo 22 musí byť spojený zo vstupom číslo 17 a dve bodky na LCD
nesmú blikať. Pokiaľ blikajú znamená to, že kontakt je otvorený.
• PHOTO OPEN F2 - vstup číslo 21, ktorý ma byť taktiež napojený aj na vstup číslo
17. Pokiaľ ľavá bodka na LCD svieti znamená to, že kontakt je otvorený
• PHOTO OPEN F1 - vstup číslo 20, ktorý ma byť taktiež napojený aj na vstup číslo
17. Pokiaľ pravá bodka na LCD svieti znamená to, že kontakt je otvorený
V normálnom stave pri používaní bodky na LCD nesmú ani blikať ani svietiť. V prípade ak svietia,
alebo blikajú postupujte ako je vyznačené vyššie.
•
Zavreté automatikou
•
Počas OTVÁRANIA sa na LCD zobrazí OP
•
Pokiaľ si zvolíte nejakú automatickú funkciu na LCD sa zobrazí TC počas nečinnosti
•
Počas zatvárania sa zobrazí na LCD : CL
• Pokiaľ sa na LCD zobrazí St znamená to funkciu MŔTVEHO MUŽA a nebol
dokončený cyklus otvorenia, alebo zatvorenia.
.. Ak máte overené, že zatváranie a otváranie je nastavené správne
- nastavte si spomaľovanie dorazu podľa sily motoru.
POZNÁMKY
ZÁRUČNÝ LIST
Výrobok:
Typ:
Pečiatka a podpis predajcu / montážnej firmy:
Výrobné číslo:
Dátum predaja:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE: 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka).
SERVISNÝ ZÁZNAM
SERVISNÝ ZÁZNAM
SERVISNÝ ZÁZNAM
Stručný popis závady:
Stručný popis závady:
Stručný popis závady:
Pečiatka servisu:
Pečiatka servisu:
Pečiatka servisu:
Prijaté dňa:
Odovzdané dňa:
Prijaté dňa:
Odovzdané dňa:
Prijaté dňa:
Odovzdané dňa:
ZÁRUKA
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa - zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a
výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu. Vo vlastnom záujme si ho preto s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
Výrobca automatických bránových systémov v rámci trvania záručnej doby 24 mesiacov ručí za bezchybnú kvalitu svojich výrobkov.
Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením alebo nesprávnym namontovaním (v rozpore s návodom na jeho použitie a montáž), sa záruka nevzťahuje. Na
škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo nedodržania technologického postupu výroby, vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho
výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Požiadavky, vyplývajúce zo záruky, môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte predajcovi v nerozloženom stave.
Na výrobok, na ktorom bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaného servisného strediska, prípadne výrobok odovzdaný na posúdenie a opravu v rozobratom stave, sa záruka
nevzťahuje.
Predávajúci je povinný výrobok odovzdať neporušený, pri montáži predviesť zákazníkovi bezchybný chod výrobku a oboznámiť ho o jeho používaní. Na záručnom liste vyplniť názov výrobku a
jeho typové označenie, zapísať výrobné číslo, ako i ďalšie potrebné identifikačné údaje. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predávajúceho. Všetky uvedené
údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď po predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list alebo záručný list s neoprávnene pozmeneným (prepisovaným)
obsahom pôvodných údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu pri uplatňovaní nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok, vám odporúčame odložiť si so záručným listom aj
potvrdenie o kúpe tovaru.
Záručná lehota sa predlžuje za obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na záručnú opravu u povereného servisného strediska, až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skončení
opravy prevziať.
Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika.
V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady, spojené s opravou a výkonom servisného technika, hradí vlastník výrobku.
Výrobca si vyhradzuje právo zmien.
VÁŠ PREDAJCA:
miesto pre pečiatku
Download

900CT-201 Elektronika