O
K
A
M
U
V
MONTÁŽ
Inštalácia tohto zariadenia má byť prevedená odborne a to kvalifikovaným personálom v súlade s platnými zákonmi.
Pre bezpečnosť pracovníka a prevenciu poškodenia akéhokoľvek komponentu, musí byť riadiaca elektronika počas inštalácie a tiež
počas pripájania karty prijímača odpojená od napájacieho zdroja.
Napájacie káble udržujte oddelene od riadiacich káblov. Pre napájacie káble, káble k motoru, majáku/ osvetľovaciemu svetlu,
elektrickému zámku použite vodiče s minimálnym prierezom 1,5 mm. Pre pomocné napájanie, bezpečnostné kontakty a riadenie,
použite vodiče s minimálnym prierezom 0,5 mm. V prípade že riadiaci kábel je veľmi dlhý (cez 30 m) doporučuje sa oddeliť ho pomocou
relé.
Ak jedno alebo viacej z týchto bezpečnostných zariadení nie je nainštalované, prepojte príslušné svorky ovládacej elektroniky
prostredníctvom mostíka.
Všetky N.C. kontakty vedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené v sérii.
Všetky N.O. kontakty vedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené paralelne.
Prvky pre vypnutie napájania systému umiestnite na prístupnom mieste.
U
VIZUÁLNA DIAGNOSTIKA
Po pripojení pohonu na napájacie napätie
Po správnom zapojení pohonu a bezproblémovou funkčnosť príslušenstva je pohon v pohotovostnom režime (zatvorená
brána) a čaká na povel pre otvorenie brány. Ak tomu tak nie je, treba odstrániť príčinu chybového stavu.
A
M
Poruchové stavy / detekcia prekážky
Signalizácia aktívnej funkcie „STOP“ („blikajúce bodky“). Pre funkčnosť pohonu nesmie blikať ani svietiť žiadna
bodka. Preto je nutné odstrániť príčinu aktivácie tejto funkcie, skontrolovať zapojenie zariadení pripojených
k svorkám,
alebo kontakty 11 a 12 prepojiť mostíkom, ak nemá byť žiadne zariadenie pripojené.
Signalizácia aktivácie fotobuniek F2. Prekontrolujte príčinu aktivácie fotobuniek pripojených k svorkám 10 a 12, alebo ich
funkčnosť. Pokiaľ sa tento vstup, alebo tento pár fotobuniek nevyužíva je nutné tieto svorky prepojiť.
Signalizácia aktivácie fotobuniek F1. Prekontrolujte príčinu aktivácie fotobuniek pripojených k svorkám 9 a 12, alebo ich
funkčnosť. Pokiaľ sa tento vstup, alebo tento pár fotobuniek nevyužíva je nutné tieto svorky prepojiť.
Chod pohonu
K
Počas otvárania brány sa zobrazí tento symbol, pokiaľ sa brána zatvára a svieti tento symbol pozri kap. Najčastejšie
problémy.
Ak je zvolená funkcia automatického zatvárania tak pri otvorenej bráne sa zobrazí tento symbol a poukazuje na to, že sa
odrátava čas pre automatické zatváranie.
O
Počas zatvárania brány sa zobrazí tento symbol, pokiaľ sa brána otvára a svieti tento symbol pozri kap. Najčastejšie
problémy.
Ak sa zobrazí zobrazí tento symbol, alebo Sc znamená to že nedošlo k dokončeniu cyklu tj. zatvorenia, alebo otvoreniu
brány. Stlačte tlačidlo pre otvorenie/zatvorenie brány, aby sa dokončil cyklus pokiaľ problém stále pretrvava skúste urobiť
RESET a novú inicializáciu brány.
Stavy koncového spínača
V
Pri aktivácií koncového spínača pre zatvorenie zhasne LED FCC. Pri aktivácii koncového spínača pre otvorenie zhasne LED FCA.
RESET
Elektronika sa vyresetuje krátkym prepojením kontaktov pre „reset“ kedykoľvek keď je elektronika pripojená na sieťové napätie a
pohon nevykonáva žiadnu činnosť. Následne vypnutím a zapnutím napájacieho napätia pre elektroniku sa elektronika vyresetuje.
Týmto úkonom sa vymažú časy práce získane programovaním.
OPAČNY SMER CHODU MOTORA
Podľa umiestnenie pohonu na ľavej/pravej strane pri pohľade z dvora, by mali byť svorky motora a koncových spínačov zapojené
nasledovne:
Svorky
Pohon na pravej strane
Pohon na ľavej strane
19
20
21
čierny
zelený
červený
červený
zelený
čierny
22
23
24
hnedý
žltý a zelený
biely
biely
žltý a zelený
hnedý
U
Pozn. Pri zmene zapojenia koncových spínačov (22-24) stačí vytiahnuť konektor a otočiť ho o 180°.
PRIPOJENIE EXTERNÉHO OVLÁDANIA
Pohon je možné ovládať aj externým zariadením kľúčový ovládač, tlačidlo, klávesnica a pod., ktoré pracuje v spínacom režime (NO)
k vstupným svorkám 8 a 12.
A
M
ČIASTOČNÉ OTVORENIE BRÁNY OVLADANÉ DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM
Pre ovládanie pohonu v režime čiastočné otvorenie, je nutné prepojiť svorky 7-14 a 12-13. Následne naladiť vybrané tlačidlo cez kanál
č. 2 (Pozri kapitolu Zladenie prijímača RXI-22 a diaľkového ovládača).
ZLADENIE PRIJÍMAČA RXI-22 A DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Prijímač RXI-22 umožňuje uložiť do pamäte 400 kódov a nezávislé od seba ovládať dve kanály:
Kanál 1.
Kanál 2.
Krokové ovládanie pohonu (OTVOR/STOP/ZATVOR)
Ovládanie bezpotenciálového kontaktu CH2 (svorky č. 27 a 28)
Frekvencia:
Napájacie napätie:
Kľudový prúd:
K
Prijímač RXI-22
Diaľkový ovládač
433,92MHz
24Vac/dc
16mA
Plávajúci kód:
Pevný kód:
TXB-42R, TXB-44R
TXB-42,TXB-44, FIX-FQ
O
Pred vložením karty prijímača do riadiacej elektroniky, nastavte J2 do spojenej alebo rozpojenej polohy podľa
typu diaľkovo ovládania. Po napojení do siete vykoná prijímač vnútorný test a LED-ky LR1a LR2 zablikajú
dvakrát pomaly a dvakrát rýchlo. Následné zhasnú, čím signalizujú, že zariadenie je pripravené na prevádzku.
ULOŽENIE KÓDU
Stlačením tlačidla „S“ zvolíte výstup, ktorý chcete programovať. Pri prvom stlačení je zvolený kanál 1, pri
druhom stlačení kanál 2. V tom okamihu LED CH (zvolená) vydá sériu pomalých bliknutí na 5 sek., ktoré
indikujú načítavanie kódu. V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, aktivuje sa samoprogramovanie
kódu na kanále, na ktorom sa vysiela. Ak sa kód správne uloží, led CH1a CH2 zostanú svietiť ešte 2 sek. Po
prvom uložení do pamäte LED bliká ďalších 5 sekúnd, čím signalizuje pripravenosť na zadanie ďalšieho kódu.
Po zadaní kódu bliká ďalších 5 sekúnd., ak sa nezadá ďalší kód, opustí programovaciu fázu. Ak sa počas tejto
fázy zadá kód, ktorý už bol uložený, LED rýchlo zabliká. Odporúčame využívať k programovaniu iba 1. kanál.
ZMAZANIE KÓDU
Stlačte a držte tlačidlo „S“ cca 5 sekúnd kým nezačnú LED diódy CH1 a CH2 trvale svietiť. Vtedy stlačte na
diaľkovom vysielači kanál, ktorý chcete vymazať. Keď LED diódy zhasnú kód je vymazaný. Pre vymazanie
ďalšieho kódu je potrebné túto procedúru zopakovať.
ÚPLNE ZMAZANIE
Pred zapnutím zariadenia na 230V stlačte a držte tlačidlo „S“. Po zapnutí zariadenia držte toto tlačidlo
stlačené ešte cca 5sekúnd, pokiaľ sa LED diódy CH1 a CH2 nerozsvietia a potom znovu nezhasnú. Po tomto
úkone je celá pamäť kódov vymazaná.
V
ÚVODNÉ OPERÁCIE
Tabuľka funkcií
Pre prístup do menu je potrebne stlačiť tlačidlo ENTER, kým sa neobjaví prvý parameter. Stačte opätovné tlačidlo ENTER (P2) a
pokračujte vo výbere funkcii (parametrov)v menu. Pre zmenu funkcii použite tlačidlo ↕UP/DOWN (P1). Všetky nastavované funkcie sa
musia vykonávať pri zatvorenom režime brány.
Funkcia / hodnota
0
1
2
3
4
-
Max.
Veľká
Malá
Min.
NIE
5
10
15
20
Otvor Stop Zatvor
Otvor Zatvor
E Spomalenie
NIE
10%
F Elektrobrzda
NIE
ÁNO
b Citlivosť elektrickej spojky
c
Automatické zatváranie (s)
U
d Krok po kroku
5
6
7
8
9
Maximum citlivosti = minimum sily (L=0)
25
30
40
80
120
Pri prvej možnosti je možné bránu zastaviť v akejkoľvek polohe, pri druhej
možnosti je možné bránu len reverzovať
20%
30%
Pohon spomalí podľa nastavenej hodnoty z celkovej dráhy
pred koncovou polohou.
Používa sa len pre ťažké brány, kedy pohon po aktivovaní bezpečnostného
zariadenia nezastaví okamžite, ale brzdí a až potom zastaví.
A
M
G Pracovný čas
90
180
H Kondomínium
NIE
ÁNO
100%
10%
NIE
ÁNO
Aktiváciou funkcie bude brána s automatickým zatváraním zatvorená v čo
najkratšom čase, bez znovu zatvorenia
L Sila motora
o Zatvorenie po prejazde
Maximálny pracovný čas v sekundách.
Počas otvárania brány budú ďalšie prichádzajúce príkazy ovládania ignorované
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Blokovanie automatické
zatvárania
NIE
ÁNO
Pokiaľ je P/P kontakt zopnutý je vypnuté automatické zatváranie, pokiaľ sa
kontakt nerozpojí.
r
Jemný štart
NIE
ÁNO
Po aktivovaný tejto funkcie budú mať motory pomalý rozbeh na pracovnú
rýchlosť
t
Typ motora
––
400 kg
800 kg
U Vypnutá impulzná prevádzka
NIE
ÁNO
Y Predblikavanie
NIE
K
P
Výber typu motora
Po aktivovaný tejto funkcie a súčasnom aktivovaný čiastočného a úplného
otvorenia brány prejde elektronika do STOP režimu.
2
4
Predblikavanie majáka v sekundách pred pohybom brány
O
1
1200
-2500
kg
V
NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY
Problém
Príčina
Riešenie
Na display-i sa nezobrazuje žiaden symbol. Nie je pripojené napájacie napätie,
pripadne je odpálená poistka.
Skontrolujte napätie na vstupe a pripadne
vymeňte poistku za novú.
Po výmene poistky odpálilo aj novú poistku. Vymenená poistka neodpovedá
požadovaným parametrom
Použite poistku s požadovanými
parametrami.
Počas otvárania sa zobrazuje symbol CL a
počas zatvárania OP
Prekontrolujte funkčnosť jednotlivých
zariadení a celkovú inštaláciu.
Je zamenený smer otvárania/ zatvárania
na motoroch.
Vodič na svorke č. 4 zapojte na svorku č. 5
a vodič zo svorky 5 na svokru č.4. Rovnakú
zámenu káblov urobte aj na svorkách
motora č.2 - svorka 6 a7.
U
Zlá inštalácia zapojenia alebo nefunkčné
zariadenie.
Nedá sa vstúpiť do programovacieho menu Do programovacieho menu sa dá vstúpiť
len keď sa na display zobrazujú dve
pomlčky. Ak tomu tak nie je, potom pohon
je v činnosti, alebo je aktivovaný vstup pre
bezpečnostný prvok.
A
M
Pokiaľ je pohon v pokoji a na display sa
zobrazuje iný symbol ako dve pomlčky
odstráňte poruchový stav (pozri sekciu
poruchové stavy). Pokiaľ je pohon v
činnosti počkajte na ukončenie činnosti /
manévru. Ak pohon nereaguje na žiadne
podnety, odpojte ho od zdroja a následne
znovu pripojte na zdroj napätia
Nedá sa zladiť diaľkový ovládač s
prijímačom
Prepojka na karte prijímača nie je
nastavená pre daný typ kódu ovládača
Zistite typ kódu Vášho diaľkového ovládača
a prepojku nastavte podľa pokynov v sekcií
Zladenie prijímača RXI-22 a diaľkového
ovládača
Koncový spínač sa zopne, ale pohon sa
nezastavil
výstupy z koncových spínačov sú zapojené Vymeňte medzi sebou vodiče v svorkách
opačne
22 a 24
Pohon reaguje na diaľkový ovládač len z
krátkej vzdialenosti
Slabá batéria v diaľkovom ovládači
Vymeňte batériu za novú
Vplyvom prostredia je signál silne tlmený
Nainštalujte anténu.
Signál je silne rušený.
kontaktujte predajcu / servisné stredisko a
informujte sa o možnosti použitia iného
typu ovládania pohonu
O
K
V
Download

Untitled - Umakov.cz