Riadiaca elektronika pre krídlové brány
U
ELEKTRONIKA: CT – 201
Prijímač: RXI-42(R)
V
O
K
A
M
manuál
OBSAH
2
ZÁKLADNÁ DOSKA CT – 201 A OPIS
3
PRIPOJENIE NA SVORKOVNICI
4
SCHÉMA ZAPOJENIA CT-201
5
MONTÁŽ, VIZUÁLNA DIAGNOSTIKA
6
PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ
6
KARTA PRIJÍMAČA
8
U
TECHNICKÉ ÚDAJE
M
TÁTO PRÍRUČKA JE URČENÁ VÝLUČNE PRE MONTÉROV.
Montáž musí byt prevedená profesionálne, kvalifikovaným personálom, v súlade s
platnou legislatívou.
K
A
TECHNICKÉ ÚDAJE
CT-201
NAPÁJANIE
230 Vac/50-Hz
MAX. VÝKON MOTOROV
2 x 700W
NAPÁJACÍ VÝSTUP PRE PRÍDAVNÉ ZARIADENIA 24 Vac/400 mA
ČAS PRÁCE
0-120 sec
V
O
ČAS PAUZY
0-120 sec
2
ZÁKLADNÁ DOSKA CT-201
K
A
M
U
OPIS:
V
O
123-
Konektor pre pripojenie sieťového napájacieho napätia 230Vac 50Hz
Konektor pre pripojenie motorov a majáku resp. lampy
Konektor pre pripojenie periférií ako sú koncové spínače, fotobunky, kľúčový
ovládač a ďalšie.
4, 7 - konektor pre pripojenie antény, výstup druhého kanálu diaľkového prijímača
a výstup napájacieho napätia 24V pre periférie
5LCD display
6Slot pre pripojenie karty diaľkového prijímača
8Tlačidlo „ENTER“ pre spustenie menu funkcií a pre potvrdenie nastavených hodnôt
9Tlačidlo „HORE, DOLE“ pre pohyb v menu nastavenia funkcií a pre zmenu hodnoty
danej funkcie
10 - Tlačidlo „P/P“
11 - Sieťová poistka 5A T
12 - Poistka periférií 1,6A T
3
PRIPOJENIA NA SVORKOVNICI
1-2
3-4-5
6-7-8
9-10
230Vac
motor 1
motor 2
maják / lampa
U
11-12 elektrický zámok
13-17 M1 otvorený
14-17 M1 zatvorený
15-17 M2 otvorený
18-23 P/P
19-23 PED
20-23 F1
21-23 F2
22-23 STP
24-25 24Vac
26-27 CH2
28-29 ANT
K
A
M
16-17 M2 zatvorený
napätie v sieti 230Vac 50Hz
oneskorené zatváranie (3 – OP, 4 – CL, 5 – COM)
oneskorené otváranie (6 – OP, 7 – CL, 8 – COM)
výstup pre maják/osvetlenie (voľba majáku alebo osvetlenia
podľa nastavenia funkcie „G“) max.25W pre maják, max. 100W
pre osvetlenie
zaistenie stredového dorazu
koncový spínač pre motor 1 poloha otvorená (normálne
spojený kontakt, takže v prípade nepoužitia premostiť)
koncový spínač pre motor 1 poloha zatvorená (normálne
spojený kontakt, takže v prípade nepoužitia premostiť)
koncový spínač pre motor 2 poloha otvorená (normálne
spojený kontakt, takže v prípade nepoužitia premostiť)
koncový spínač pre motor 2 poloha zatvorená (normálne
spojený kontakt, takže v prípade nepoužitia premostiť)
kontakt pre kľúčový ovládač funkcia ako na diaľkovom ovládači
kontakt pre kľúčový ovládač alebo pre výstup druhého kanálu.
Funkcia ako bránka – čiže sa otvára iba jedno krídlo brány
Tlačidlo TOTAL STOP (normálne spojený kontakt, takže
v prípade nepoužitia premostiť)
výstup 24Vac pre napájanie prídavných zariadení (fotobunka,
prijímač, atď.) max. 400 mA
Výstup druhého kanálu diaľkového prijímača
svorky pre pripojenie antény
V
O
4
V
O
K
A
M
U
5
MONTÁŽ
K
A
M
U
Inštalácia tohto zariadenia má byť prevedená odborne a to kvalifikovaným
personálom v súlade s platnými zákonmi.
Pre bezpečnosť pracovníka a prevenciu poškodenia akéhokoľvek komponentu, musí
byť riadiaca elektronika počas inštalácie a tiež počas pripájania karty prijímača odpojená
od zdroja napätia( a to napätia (230V-115V) a tiež veľmi nízkeho napätia (24V)).
Napájacie káble udržujte oddelene od riadiacich káblov. Pre napájacie káble,
káble k motoru, majáku/ osvetľovaciemu svetlu, elektrickému zámku použite vodiče
s minimálnym prierezom 1,5 mm. Pre pomocné napájanie, bezpečnostné kontakty a
riadenie, použite vodiče s minimálnym prierezom 0,5 mm. V prípade že riadiaci kábel je
veľmi dlhý (cez 30 m) doporučuje sa oddeliť ho pomocou relé na riadiacej elektronike.
Ak sa prepáli poistka, odstráňte príčinu poruchy a vymeňte poškodenú poistku za
novú s rovnakými parametrami. Nainštalujte bezpečnostné zariadenia: koncový vypínač,
fotobunky, bezpečnostné lišty a stop vypínač.
Ak jedno alebo viacej z týchto bezpečnostných zariadení nie je nainštalované,
prepojte príslušné svorky ovládacej elektroniky prostredníctvom mostíka.
Všetky N.C. kontakty vedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené v sérii.
Všetky N.O. kontakty vedené do rovnakého vstupu musia byť zapojené paralelne.
Umiestnite prvky pre vypnutie napájania systému na prístupnom mieste.
VIZUÁLNA DIAGNOSTIKA
- Ak je tlačidlo „STOP“ svorky 22-23 rozpojené na LCD displeji blikajú dve bodky.
- Ak je rozpojený kontakt pre fotobunky 2 svieti ľavá bodka
- Ak je rozpojený kontakt pre fotobunky 1 svieti pravá bodka
Pokiaľ svietia dve bodky pohon nereaguje na povely, ak svieti ľavá bodka pohon pri
otváraní brány prestane otvárať bránu kým táto bodka svieti resp. kým je prítomná
prekážka. Pri zatváraní sa pri zistení prekážky začne znovu otvárať. Ak svieti pravá bodka
brána sa pri zatváraní hneď znovu otvorí.
V
O
- Počas otvárania brány svieti na LCD displeji znaky „OP“
- Počas zatvárania brány svieti na LCD displeji znaky „CL“
- Ak je nastavený čas pre automatické zatváranie tak sa na LCD display po tvorení
zobrazia znaky „tc“
PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ
Aby ste mohli programovať funkcie stlačte a podržte stlačené tlačidlo „ENTER“, pokiaľ sa
neobjaví na LCD displeji funkcia „A“ po stlačení tlačidla „ŠÍPKY“ je možné prestaviť túto
funkciu na inú hodnotu. Zmenenú hodnotu je nutné potvrdiť tlačidlom „ENTER“ potom sa
na displeji zobrazí ďalšia funkcia podľa tabuľky „.A“. k ďalšej funkcii sa dostanete
stlačením tlačidla „ENTER“. Na displeji sa zobrazí funkcia „b“. Znovu nastavte parameter
na požadovanú hodnotu. Takto postupujte kým nenastavíte všetky funkcie. Parametre
jednotlivých funkcií sú zobrazované ako čísla viď tabuľka.
!!! Pozor akákoľvek zmena funkcií musí byť vykonaná pri zatvorenej bráne.!!!
Po nastavení poslednej funkcii na displeji má blikať číslo „0000“, ak tomu tak nie je stlačte
a držte naraz tlačidlá „ŠÍPKY“ a „ENTER“ kým sa na displeji nezobrazí „0000“. Aby ste
6
vyšli z programovania funkcií stlačte krátko tlačidlo „ENTER“ a na displeji sa zobrazí údaj
„- -“ dve pomlčky.
!!! Pred prvým spustením pohonov najprv nastavte všetky funkcie !!!
Tabuľka funkcií:
Funkcia /
hodnota
M1 pracovný
A čas (sek)
U
M2 pracovný
.A čas (sek)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
9
12
15
18
21
24
27
30
5
6
9
12
15
18
21
24
27
30
-
0
1
4
10
NIE
5
10
15
20
Čas
b oneskorenia M2
M
(sek)
Čas
C automatického
zatvárania
Nastavenie času oneskorenia druhého
motora
25
30
40
80
120
sekúnd
Otvor Otvor - Pri prvej možnosti je možné bránu zastaviť v akejkoľvek polohe, pri
Stop Zatvor druhej možnosti je možné bránu len reverzovať
Zatvor
Spôsobí spomalenie chodu brány pred koncovými
NIE
10%
20% 30%
dorazmi
d Krok po kroku
E Jemný dobeh
Elektrický
F zámok
10
Pri aktivovaní tejto funkcie má motor 1 pred otvorením malý pohyb
opačným smerom pre uvoľnenie elektromagnetického zámku
ÁNO
Maják
Lampa
Pomocou tejto funkcie prepínate výstup 9-10 medzi majákom a
lampou (trvale svieti)
NIE
ÁNO
Počas otvárania brány sa nedá zastaviť ani zreverzovať brána
NIE
15 min
25
min
40
min
100%
(MAX)
10%
(MIN)
20%
30%
2
1
Výber medzi jedno a dvojkrídlovou bránou. V prípade jednokrídlovej
brány je v činnosti len motor 1
O tesne po
NIE
ÁNO
Po aktivácií automatického zatvárania sa brána automatický zatvorí
hneď po prejazde bez čakania kým uplynie nastavený čas.
P -
NIE
ÁNO
r Jemný štart
NIE
ÁNO
-
ELS
U Manuálny režim
NIE
ÁNO
y Predblikávanie
NIE
1 sek
G Výstup majáku
H Iba otváranie
Zahrievanie
i motorov
L Sila motorov
M Počet motorov
K
A
NIE
prejazde
Elektrický
t zámok / SCA
40%
50%
60%
70%
80%
90%
V
O
Zatvorenie
Spôsobí spustenie motorov po uplinutí nastaveného
času na jednu minútu. Táto funkcia je vhodná pre
teploty pod 5°C
Pri aktivácií tejto funkcii je zamrazený čas automatického zatvárania
pokiaľ je zopnutí kontakt 18-23 po rozopnutí sa tento čas začne
odrátavať.
Po aktivovaní tejto funkcie budú mať motory pomalý rozbeh na
pracovnú rýchlosť
SCA
Funkcia SCA (svetlo pri otváraní) zopne napájanie 12Vac
1W počas celého otvárania na kontakty 11-12
Pre otváranie slúži kontakt 18-23 a pre zatváranie kontakt 19-23. Pri
stlačení oboch naraz sa brána zastaví.
Nastavenie tejto funkcie spôsobí, že po impulze
2 sek 4 sek najprv začne blikať maják v nastavenom čase a aý
potom sa zapnú jednotlivé motory.
7
Prijímač RXI-42(R)- Uloženie kódu diaľkového ovládača
U
ÚVODNÉ OPERÁCIE
ŠTANDARTNÉ OPERÁCIE
M
Po napojení do siete vykoná prijímač vnútorný test a LED-ky LR1a
LR2 zablikajú dvakrát pomaly a dvakrát rýchlo, čím signalizujú, že
zariadenie je pripravené na prevádzku.
Nastavenie módu
Stlačte a držte tlačidlo P a následne tlačidlo S. Pusťte obe tlačidlá.
LED LR1 LR2 signalizujú sériou rýchlych dvojitých bliknutí počas 10
sekúnd vymazávanie.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte tlačidlo na vysielači, kód sa
vymaže z pamäte.Ak je vymazanie úspešné, led LR1 a LR2 ostanú
svietiť na 2 sek. Na rozdiel od fázy zadávania kódu, prijímač opustí
fázu vymazávania hneď, len čo je kód vymazaný.
V
O
Vymazanie kódu
K
A
ŠTANDARTNÝ POSTUP PRI SAMOPROGRAMOVANÍ KÓDOV
Stlačením tlačidla P zvolíte výstup, ktorý chcete programovať. Pri
prvom stlačení je zvolený kanál 1, pri druhom stlačení kanál 2. V
tom okamihu LED LR (zvolená) vydá sériu pomalých bliknutí na 10
sek., ktoré indikujú načítanie kódu.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, aktivuje sa
samoprogramovanie kódu na kanále, na ktorom sa vysiela. Ak sa
kód správne uloží, led LR1a LR2 zostanú svietiť ešte 2 sek. Po
prvom uložení do pamäte LED bliká ďalších 6 sekúnd, čím
signalizuje pripravenosť na zadanie ďalšieho kódu. Po zadaní kódu
bliká ďalších 6 sekúnd., ak sa nezadá ďalší kód, opustí
programovaciu fázu. Ak sa počas tejto fázy zadá kód, ktorý už bol
uložený, LED rýchlo zabliká. Počas programovacej fázy možno
zadať až okolo 200 kódov.
Stlačte tlačidlo S a LED dióda LR1 začne blikať v určitých
intervaloch. Po každom stlačení tlačidla S je vybratý iný výstup,
zobrazený prebliknutím z LR1 na LR2, v postupnosti LR1 – LR2 –
žiadna – LR1 - ... Po výbere výstupu na programovanie, stlačením
tlačidla P zvolíte zaradenie výstupu ako monostabilného (jedno
bliknutie led LR a dlhšia pauza), bistabilného (série po dve bliknutia
led LR), časovaného (série po tri bliknutia led LR), a ON-OFF (série
po štyri bliknutia led LR).
Stláčaním tlačidla P meníte počet bliknutí daného výstupu a tým ho
programujete. (musí byť nastavene na monostabil)
8
Download

ELEKTRONIKA: CT – 201 Prijímač: RXI-42(R)