Montáž a nastavenie:
900PS-200
Elektronika:
900CT-824S
900CT 824S
29 30 31 32
+ M1 M2 -
33 34 35 36
bat
bat 24V 24V
+
-
+
-
LCD
S1
P/P
S2
S3
1 2 3
F N
napájanie
4 5 6 7 8 9 10 11 12
M1 M1 M2 M2 ELS ELS LAM OUT LC
+
1
2
El.zámok
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
FC1 FC1 FC2 FC2 com
PED P/P
F1
F2 CST stop com
+
1 2
Maják
25 26 27 28
ANT ANT CH2 CH2
3 4
Anténa
3
4
5
1
+
ENCODER
Motor M1
2
modrý
2
modrý
červený
1
+
červený
pozri bod 3.
3
4
5
ENCODER
Motor M2
1
2
TX
3
1
2 3
RX
4
Fotobunky
1
2
Kľúč.prepínač
Samoprogramovanie pre dorazy otvárania a zatvárania a dobu automatického zatvárania
1. Bránu otvorte cca do polovice
2. Stlačte tlačidlo S2 (Enter), na LCD sa objaví parameter A2, potom stlačte tlačidlo P/P, na LCD sa objaví PR(programovanie)
brána sa rozbehne (zatvorí-otvorí-zastaví), na LCD sa začnú odrátavať sekundy pre čas automatického zatvárania. Keď
dosiahnete požadovaný čas, znova zatlačiť P/P. Začne sa zatvárať 1.krídlo, keď prejde dostatočnú dráhu pre omeškanie,
tak znova treba zatlačiť P/P pre rozbehnutie 2.krídla. Brána sa zatvorí a programovanie je ukončené.
3. Pri zapojení majáku ako antény tento treba prepojiť s riadiacou jednotkou coaxialnym káblom s tienením pre zlepšenie
signálu
Čiastočné otvorenie
Keď chceme dosiahnuť otvorenie iba 1 krídla, musíme spojiť kontakt 18 (PED) s kontaktom 27 (CH2) a zvlášť
kontakt 24 (COM) s kontaktom 28 (CH2). Následne treba naprogramovať vysielač na druhý kanál prijímača.
Funkcia tlačidiel:
P/P
S1
S2
S3
programovanie
enter - po zadržaní sa dostaneme do menu, kde nastavíme požadované funkcie. Po opakovanom stláčaní
preskakujeme po jednotlivých funkciach, viď tabuľka.
šipky - šipkou nastavujeme hodnotu danej funkcie viď.tabuľka
reset - pre vynulovanie dráhy motorov
MONTÁŽ
Skontrolujte stav brány a otočné body a uistite sa, či sú dosť stabilné a robustné.
Namontujte koncové dorazy pre otváranie a zatváranie (obr. 3)
Otvorte balenie a presvedčte sa, či počas transportu nebol poškodený pohonný
motor.
Určite uhol otvárania podľa nasledujúcej tabuľky, pričom sa uhol otvárania mení
podľa vzdialenosti medzi bodmi A a B.
Upevnite príchytku 29 a 30 pomocou skrutiek priložených v balení (viď obr. 1) na
pohon a určite miesto na montáž pohonu; max. uhol otvorenia môže byť 120°.
Upevnite príchytku 30 na brvno brány a vysuňte piestnicu 34 skoro úplne, pričom
treba nechať tak 5 až 10 mm do konca.
Pri zatvorenej bráne umiestnite príchytku 29 a ešte pred upevnením sa presvedčte,
či je v jednej línii s ostatnými.
POZOR! EŠTE PRED ZVÁRANÍM ODSTRÁNTE PRÍCHYTKY Z POHONU !
Umiestnite elektrické káble tak, aby nebránili pohybu brány.
Odblokujte pohon cez odblokovací systém (pozri kapitolu ručný pohon) a vyskúšajte,
či sa brána pohybuje bez prekážky a tiež, či je dobre vodorovne vyvážená.
Napojte napájacie káble na riadiacu elektroniku (CT-2-24). Pozrite priložený návod.
POROVNÁVACIE TABUĽKY
MANUÁLNA PREVÁDZKA
Ak je potrebné pohnúť bránou ručne, treba previesť nasledovné kroky:
1. Prístroj odpojte od siete.
2. Zoberte odblokovací kľúč (priložený v dodávke), zastrčte ho a otočte ním o 360°,
na uľahčenie odblokovania pohnite ramenom na mieste udanom na obrázku (bod
H). Takýmto spôsobom sa oddelí pohon od prevodu a v nutnom prípade možno
bránu posúvať ručne.
3. Aby sa obnovil prenos, treba kľúč dostať do východzej pozície a vytiahnuť ho, čím
sa obnoví prepojenie pohonu s prevodom.
4. Napojte znovu prístroj na napájaciu sieť a preskúšajte správnosť prevádzky.
5. Odblokovací kľúč nezabudnite vytiahnuť a odložiť na bezpečné a ľahko
zapamätateľné miesto.
PRIPOJENIE ELEKTRIKY
DIAGNOSTIKOVANIE
Vizuálna diagnostika správne zapojenie ovládacích prvkov:
Riadiaca jednotky je navrhnutá tak, aby umožňovala inštaláciu tak rýchlo, ako je to možné, a tak
okamžite vidieť či je správne zapojenie vodičov pomocou LED indikátorov:
• STOP vstup číslo 23 musí byť spojený zo vstupom číslo 24 a dve bodky na LCD nesmú blikať.
Pokiaľ blikajú znamená to, že kontakt je otvorený.
• RIB vstup číslo 22 musí byť taktiež spojený zo vstupom číslo 24 a dve bodky na LCD nesmú
svietiť. Pokiaľ svietia znamená to, že kontakt je otvorený.
• PHOTO OPEN F2 - vstup číslo 21, ktorý ma byť taktiež napojený aj na vstup číslo 24. Pokiaľ
ľavá bodka na LCD svieti znamená to, že kontakt je otvorený
• PHOTO OPEN F1 - vstup číslo 20, ktorý ma byť taktiež napojený aj na vstup číslo 24. Pokiaľ
pravá bodka na LCD svieti znamená to, že kontakt je otvorený
V normálnom stave pri používaní bodky na LCD nesmú ani blikať ani svietiť. V prípade ak svietia, alebo blikajú
postupujte ako je vyznačené vyššie.
•
Zavreté automatikou
•
Počas OTVÁRANIA sa na LCD zobrazí OP
•
Pokiaľ si zvolíte nejakú automatickú funkciu na LCD sa zobrazí TC počas nečinnosti
•
Počas zatvárania sa zobrazí na LCD : CL
Pokiaľ zadáte nejaký nový príkaz skontrolujte si reálne či sa príkaz vykonáva správne tlačidlom P/P spustite
proces otvárania a následne zatvorenia. Takisto si skontrolujte nastavenia sily motoru a spomaľovania.
• Elektronická brzda je vždy aktívna v oboch smeroch premávky, keď zasiahne
prevádzka sa obráti na oboje dvere na 2 sek., potom sa pohyb sa zastaví na 1 sec.
potom pokračuje v pohybe v opačnom smere cez prekážku, ak zasahuje trikrát za
sebou, bude celý systém zastavený STOP, vypnutie automatického zatvárania je to
potrebné, je potrebné, aby užívateľ dal opäť Štart.
POZNÁMKY
POZNÁMKY
ZÁRUČNÝ LIST
Výrobok:
Typ:
Pečiatka a podpis predajcu / montážnej firmy:
Výrobné číslo:
Dátum predaja:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE: 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka).
SERVISNÝ ZÁZNAM
SERVISNÝ ZÁZNAM
Stručný popis závady:
Prijaté dňa:
SERVISNÝ ZÁZNAM
Stručný popis závady:
Odovzdané dňa:
Prijaté dňa:
Stručný popis závady:
Odovzdané dňa:
ZÁRUKA
Prijaté dňa:
Odovzdané dňa:
Výrobca si vyhradzuje právo zmien.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa - zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a
výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu. Vo vlastnom záujme si ho preto s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
Výrobca automatických bránových systémov v rámci trvania záručnej doby 24 mesiacov ručí za bezchybnú kvalitu svojich výrobkov.
Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením alebo nesprávnym namontovaním (v rozpore s návodom na jeho použitie a montáž), sa záruka nevzťahuje. Na
škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo nedodržania technologického postupu výroby, vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho
výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Požiadavky, vyplývajúce zo záruky, môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte predajcovi v nerozloženom stave.
Na výrobok, na ktorom bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizovaného servisného strediska, prípadne výrobok odovzdaný na posúdenie a opravu v rozobratom stave, sa záruka
nevzťahuje.
Predávajúci je povinný výrobok odovzdať neporušený, pri montáži predviesť zákazníkovi bezchybný chod výrobku a oboznámiť ho o jeho používaní. Na záručnom liste vyplniť názov výrobku a
jeho typové označenie, zapísať výrobné číslo, ako i ďalšie potrebné identifikačné údaje. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predávajúceho. Všetky uvedené
údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď po predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list alebo záručný list s neoprávnene pozmeneným (prepisovaným)
obsahom pôvodných údajov je neplatný. V záujme hladkého priebehu pri uplatňovaní nárokov, vyplývajúcich zo záručných podmienok, vám odporúčame odložiť si so záručným listom aj
potvrdenie o kúpe tovaru.
Záručná lehota sa predlžuje za obdobie, odkedy zákazník uplatnil nárok na záručnú opravu u povereného servisného strediska, až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po skončení
opravy prevziať.
Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika.
V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady, spojené s opravou a výkonom servisného technika, hradí vlastník výrobku.
( určené pre montážne firmy )
NÁVRATKA
Adresa:
Meno a priezvisko
zákazníka (spoločnosť):
Tel. kontakt:
Firemný zákazník
Domový zákazník
Infromácie o pohone a bráne:
Posuvná
Samonosná brána
Plná brána
Vodorovná montáž
Krídlová
Brána na kolieskach
Vzdušná brána
Montáž do svahu
Váha brány:
Šírka brány(otvor):
Výška brány:
Montážna firma (názov a pečiatka):
VÁŠ PREDAJCA:
miesto pre pečiatku
Download

Montáž a nastavenie: 900CT