NÁVOD
K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE
NÁVOD
K OBSLUHE A INŠTALÁCII KOTLA
VIADRUS G 300 ND
Vážený zákazníku
Vážený zákazník
děkujeme Vám za zakoupení kotle VIADRUS G 300 a tím
projevenou důvěru k firmě ŽDB GROUP a.s., Závod topenářské
techniky VIADRUS.
ďakujeme Vám za zakúpenie kotla VIADRUS G 300 a tím
prejavenou dôveru k firme ŽDB GROUP a.s., Závod topenářské
techniky VIADRUS.
Aby jste si hned od počátku navykl na správné zacházení s
Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív pozorně tento návod k
jeho používání (především kapitolu č. 7 - Obsluha kotle
uživatelem). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací
a Vyhlášky č. 91/93 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, čímž bude
zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší
spokojenosti.
Aby ste si ihneď od počiatku navykli na správne zachádzanie s
Vaším novým výrobkom, prečítajte si najskôr pozorne tento návod
k jeho používaniu (predovšetkým kapitolu č. 7 - Obsluha kotla
užívateľom). Prosíme Vás o dodržovania ďalej uvedených
informácii a Vyhlášky
č. 91/93 Sb. českého úradu
bezpečnosti práce k zaisteniu bezpečnosti práce v nízkotlakých
kotolniach, čímže bude zaistený dlhoročná bezporuchová
prevádzka kotla k Vašej i našej spokojnosti.
1
Obsah:
str.
Obsah:
str.
1. Použití a přednosti kotle
3
1. Použitie a prednosti kotla
3
2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300
4
2. Technické údaje kotla VIADRUS G 300
4
3. Popis
5
3. Popis
5
3.1. Konstrukce kotle
5
3.1. Konštrukcia kotla
5
3.2. Elektrické schémata zapojení
7
3.2. Elektrické schéma zapojenia
7
4. Umístění a instalace
10
4. Umiestenie a inštalácia
10
4.1. Umístění kotle v kotelně
10
4.1. Umiestenie kotla v kotelni
10
4.2. Předpisy a směrnice
11
4.2. Predpisy a smernice
11
5. Objednávka, dodávka a montáž
12
5. Objednávka, dodávka a montáž
12
5.1. Objednávka
12
5.1. Objednávka
12
5.2. Dodávka a příslušenství
12
5.2. Dodávka a príslušenstvo
12
5.3. Postup montáže
13
5.3. Postup montáže
13
6. Uvedení do provozu
13
6. Uvedenie do prevádzky
13
6.1. Kontrolní činnost před spuštěním
13
6.1. Kontrolná činnost před spustením
13
6.2. Přestavba kotle z „kapalných paliv“ na
„plynná paliva“ a zpětně
6.2. Prestavba kotla z „kvapalných palív“ na
13
„plynná paliva“ a späť
7. Obsluha kotle uživatelem
13
7. Obsluha kotla užívatelom
13
7.1. Elektropanel – základní provedení
14
7.1. Elektropanel - základné vyhotoveni
14
8. Údržba
15
8. Údržba
15
9. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti
15
9. Pokyny k likvidacii výrobku po jeho lehote životnosti
15
10. Závady a jejich odstranění
16
10. Závady a ich odstranenie
16
11. Záruka a odpovědnost za vady
16
11. Záruka a odpovednost za vady
16
12. Schéma zapojení regulace RZ 20
18
12. Schéma zapojenia regulácie RZ 20
18
13. Sestava kotle
19
13. Zostava kotla
19
2
13
Objednávka:
Objednací specifikační kód (typové označení)
Objednávka:
Objednávací špecifikační kód (typové označenie)
G 300 X X X X
Počet článků / Počet článkov:
5:
5 článků
5:
5 článkov
6:
6 článků
6:
6 článkov
7:
7 článků
7:
7 článkov
8:
8 článků
8:
8 článkov
9:
9 článků
9:
9 článkov
10:
10 článků
10:
10 článkov
11:
11 článků
11:
11 článkov
12:
12 článků
12:
12 článkov
13:
13 článků
13:
13 článkov
14:
14 článků
14:
14 článkov
Typ regulace/ Typ regulácie :
4: Elektropanel – základní provedení
4: Elektropanel – základné prevedení
6: Elektorpanel - osazený OS 06
6: Elektorpanel - osadený OS 06
Způsob dodávky /
Spôsob dodávky:
S:
složený stav
S:
zložený stav
R:
rozložený stav
R:
rozložený stav
V objednávce je nutno specifikovat údaje
dle objednacího specifikačního kódu. /
V objednávke je nutné špecifikovať údaje
podľa objednávacieho špecifikačného kódu.
1. Použití a přednosti kotle
1. Použitie a prednosti kotla
Litinový článkový teplovodní kotel VIADRUS G 300 je určen k
ohřevu teplonosné látky (vody) tepelnou energií, kterou získává
spalováním plynných nebo kapalných paliv při použití odpovídajících
tlakových hořáků. Tyto hořáky musí odpovídat :
ČSN 07 5800:1990 Hořáky na plynná a kapalná paliva
ČSN 07 5806:1986 Hořáky na plynná paliva
ČSN 07 5853:1990 Hořáky na kapalná paliva.
Kotel je vyráběn výhradně pro nízkotlaké teplovodní soustavy
ústředního vytápění s maximální pracovní teplotou teplonosné látky
(vody) do 115 °C, při nejvyšším pracovním přetlaku 4 bar a pro
spalování těchto paliv :
- plynná paliva
- zemní plyn
- kapalná paliva
- topný olej extra lehký (TOEL)
Kotlové těleso je zkoušeno zkušebním přetlakem 8 bar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Typ hořáku /
Typ horáku:
0: bez hořáku
0: bez horáku
1: s hořákem
1: s horákom
Liatinový článkový teplovodný kotol VIADRUS G 300 je určený
k ohrevu teplonosnej látky (vody) tepelnou energiou, ktorú získava
spaľovaním plynných alebo kvapalných palív pri použitiu
odpovedajúcich tlakových horákov. Tieto horáky musia odpovedať:
ČSN 07 5800:1990 Horáky na plynná a kvapalná paliva
ČSN 07 5806:1986 Horáky na plynná paliva
ČSN 07 5853:1990 Horáky na kvapalná paliva.
Kotol je vyrobený výhradne pre nízkotlaké teplovodné sústavy
ústredného kúrenia s maximálnou pracovnou teplotou teplonosnej
látky (vody) do 115 °C, pri najvyššom pracovnom pretlaku 4 bar a pre
spaľovaní týchto palív :
- plynná paliva
- zemný plyn
- kvapalná paliva
- topný olej extra ľahký (TOEL)
Kotlové teleso je skúšané skušobným pretlakom 8 bar.
Jeho předností jsou :
Jeho predností sú :
Dlouholetá životnost litinového kotlového tělesa
Vysoká hospodárnost provozu. Účinnost spalování v celé výkonové
řadě je vyšší než 90,5 % pro všechny druhy paliva.
Na přání dodávka včetně hořáku.
Moderní design .
U doporučených typů hořáků plně automatický dvoustupňový provoz .
Signalizace provozu, případné použití signálů pro přenos do
nadřazeného řídicího systému, a poruchy kotle.
Možnost ovládání kotle prostřednictvím nadřazené automatiky nebo
prostorového čidla teploty .
Na přání lze objednat provedení regulačních prvků pro teplotu
teplonosné látky (vody) do 115°C (standardně jsou dodávány pro
teplotu do 90 °C).
Možnost zapojení kotlů do kaskády.
Dodávka ve smontovaném nebo rozloženém stavu dle přání zákazníka.
Dle dispozice kotelny lze volit otevírání uzávěrné a hořákové desky na
levou nebo pravou stranu.
Snadno přístupné hledítko a sonda pro měření přetlaku ve spalovací
komoře.
V kombinaci s doporučenými hořáky (viz kapitola „Technické
parametry kotle“) šetří životní prostředí, jelikož výsledky spalování
splňují v celé výkonové řadě přísné ekologické normy a předpisy.
1. Dlhoročná životnosť liatinového kotlového telesa
2. Vysoká hospodárnosť prevádzky. Účinnosť spaľovania v celom
výkonovom radu je vyšší než 90,5 % pre všetky druhy paliva.
3. Na želanie dodávka vrátane horáka.
4. Moderní design .
5. U doporučených typov horákov plne automatický dvojstupňová
prevádzka .
6. Signalizácia prevádzky, prípadné použitie signálov pre prenos do
nadriadeného riadiaceho systému, a poruchy kotla.
7. Možnosť
ovládania
kotla
prostredníctvom
nadriadenej
automatiky alebo priestorového čidla teploty .
8. Na želanie je možné objednať vyhotovenie regulačných prvkov pre
teplotu teplonosnej látky (vody) do 115°C (štandardne sú dodávané
pre teplotu do 90 °C).
9. Možnosť zapojenia kotlov do kaskády.
10. Dodávka vo zloženom alebo rozloženom stavu podľa želania
zákazníka
11. Podľa dispozície kotolne je možné voliť otvorenie uzáverové a
horákové dosky na ľavú alebo pravú stranu.
12. Ľahko prístupné priezor a sonda pre meranie pretlaku vo
spaľovacej komore.
13. V kombinácii s doporučenými horáky (víz kapitola „Technické
parametri kotla“) šetrí životné prostredie, pretože výsledky
spaľovania splňujú v celom výkonovom radu prísne ekologické
normy a predpisy
3
2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300
2. Technické údaje kotla VIADRUS G 300
Tab. č. 1 Tepelně-technické parametry kotle
výhřevnost paliva : zemní plyn 33,99 MJ/kg
topný olej extra lehký (TOEL) 42,65 MJ/kg
Tab. č. 1 Tepelne -technické parametre kotla
výhrevnosť paliva : zemný plyn 33,99 MJ/kg
topný olej extra ľahký (TOEL) 42,65 MJ/kg
Velikost kotle - počet
článků
Jmenovitý tepelný výkon
Jmenovitý tepelný příkon
Účinnost
Spotřeba paliva
zemní plyn
topný olej extra lehký
(TOEL)
Vodní objem kotle
Max. pracovní
přetlak
vody
Max. provozní teplota
topné vody
Technické údaje spalin
Potřebný tah
Max. přetlak v topeništi
Veľkosť kotla - počet
ks
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
článkov
kW
103
126
149
172
195
218
241
264
287
310
menovitý tepelný výkon
kW
113,2 138,5 163,7
189
214,3 239,6 264,8 290,1 315,4
340,7
menovitý tepelný príkon
%
90,5
Účinnosť
Spotreba paliva
zemný plyn
m3/h
11,5
14,1
16,7
19,3
21,9
24,5
27,1
29,7
32,2
34,9
topný olej extra ľahký kg/h
dle výrobce hořáku
(TOEL)
l
56,4
65,4
74,4
83,4
92,4
101,4 110,4 119,4 128,4
137,4
Vodný objem kotla
Max. pracovný pretlak bar
4
vody
°C
Max.
prevádzková
90 (115)
teplota topnej vody
Technické údaje spalín
Potrebný ťah
mbar
0,05
Max. pretlak v horiacom mbar
2
priestoru
Teplota spalin
Teplota spalín
°C
185
Hmotnost spalin
Hmotnosť spalín
- plynné palivo ; 9,5%
- plynné palivo ; 9,5% kg/h
191
233
276
318
361
403
446
488
531
574
CO2
CO2
- kapalné palivo ;
- kvapalné palivo ; kg/h
172
210
248
287
325
363
402
440
478
517
13%CO2
13%CO2
Rozměry
Rozmery
objem spalovacího prostoru objem
spaľovacieho dm3
81,79 100,73 119,68 138,62 157,56 176,51 195,45 214,39 233,33 252,27
priestoru
výhřevná plocha
výhrevná plocha
m2
5,48
6,75
8,02
9,29
10,56 11,83 13,10 14,37 15,64
16,91
hloubka
spalovacího hĺbka
spaľovacieho mm
475
585
698
805
915
1025
1135
1245
1355
1465
prostoru
priestoru
min. délka ústí hořáku
min. dĺžka ústí horáka
mm
125
160
max. zaústění hořáku do max. zaústení horáka do mm
50
spal. prostoru
spal. priestoru
mm
150
165
φ otvoru pro hořák *)
φ otvoru pre horák *)
šířka kotle
šírka kotla
mm
752
výška kotle
výška kotla
mm
1386
hloubka kotle A
hĺbka kotla A
mm
899
119
1339
1559
1779
mm
225
φ odtahového hrdla
φ odťahového hrdla
φ přípojky teplonosné látky φ prípojky teplonosnej mm
80
látky
kg
505
585
665
745
825
905
985
1065
1145
1225
Hmotnost kotle
Hmotnosť kotla
*) požadavek na jiný φ otvoru – uvést v objednávce (na přání) / *) požiadavku na iný φ otvoru – uviesť v objednávke (na želanie)
Tab. č. 2 Doporučené typy hořáků
Tab. č. 2 Doporučené typy horákov
Velikost kotle/ počet
Veľkosť kotla/ počet
ks
5
6
7
8
9
10
článků
článkov
Jmenovitý tepelný výkon menovitý tepelný výkon kW
103
126
149
172
195
218
Doporučené hořáky pro spalování plynných paliv / Doporučené horáky pre spaľovanie plynných palív
WEISHAUPT
INTERCAL
BENTONE
12
13
14
264
287
310
WG 20 N/1 – A
WG 30 N/1 - C
SGN 44/2
SGN 55/2
SGN 66/2
STG 146
BG 300
BG 300
BG 400
BG 300 2
BG 400 2
BG 300 2
BG 300 M
BG 300 M
BG 400 M
BG 300
LN
BG 400 LN
PBS Třebíč
RIELLO
11
241
BG 450
BG 450 2
BG 450 M
BG 450 LN
APH-M 02 PZN,PPN
GULLIVER BS 3D
WG 40 N/1-A
SGN 77/2-350
GULLIVER BS 4D
APH-M 04 PZN,PZ,PPN
RS 28 TC
RS 38 TC
Doporučené hořáky pro spalování kapalného paliva / Doporučené horáky pre spaľovanie kvapalného paliva
WEISHAUPT
INTERCAL
BENTONE
WL 20-A
WL 30 - C
SL 55/2
SL 44/2
ST 146
B 20K
B 20K-2
B 30
B 30 – 2
SL 66/2
B 40
B 40 – 2
WL 40 Z-A
SL 77/2
B 45 – 2
PBS Třebíč
AOH – M 02 PN
AOH – M 04 PN
RIELLO
GULLIVER RG 3D
GULLIVER RG 4D
RL 28 TC
RL 38 TC
Při použití jiných než doporučených hořáků výrobce nezaručuje dosažení uváděných parametrů. / Pri použitiu iných než doporučených
horákov výrobca nezaručuje dosiahnutie uvedených parametrov.
Při použití jiných než doporučených hořáků výrobce nezaručuje dosažení uváděných parametrů. / Pri použitiu iných než doporučených
horákov výrobca nezaručuje dosiahnutie uvedených parametrov.
4
3. Popis
3. Popis
3.1. Konstrukce kotle
3.1. Konštrukcia kotla
Kotlové těleso (obr. č. 1) je sestaveno z článků pomocí
nalisovaných vsuvek a zajištěno kotevními šrouby. Kotel je
třítahové konstrukce a články vytvářejí spalovací prostor a
konvekční část, uvnitř pak vodní prostor kotle. Těsnost spalinového
prostoru kotle zaručuje kotlový tmel nanesený na dosedacích
plochách článků a po obvodě spojů jednotlivých článků.
Kotlové teleso (obr. č. 1) je zastavené z článkov pomocou
nalisovaných vsuviek a zaistené kotevnými skrutkami. Kotol je
trojťahovej konštrukcie a články vytvárajú spaľovací priestor a
konvekčnú časť, vnútri potom vodný priestor kotla. Tesnosť
spaľínového priestoru kotla zaručuje kotlový tmel nanesený na
dosedacích plochách článkov a po obvodu spojov jednotlivých
článkov.
Přední článek je osazen uzávěrnou deskou a hořákovou
deskou, které lze otevírat na pravou nebo levou stranu dle dispozice
kotelny. Tomu musí odpovídat umístění šroubovacích závěsů (ok).
Predný článok je osádzaný uzáverovou doskou a horákovou
doskou, ktoré je možné otvárať na pravú alebo ľavú stranu podľa
dispozície kotolne. Tomu musí odpovedať umiestenie skrutkových
závesov (ok).
Otvory G 2"v předním článku jsou uzavřeny zátkami G 2".
Horní zátka je s vrtáním G 1/2“ pro jímku regulačního a
bezpečnostního termostatu. V levém horním nálitku článku jsou
dva otvory G 1/2" pro čidla teploměru a tlakoměru.
Otvory G 2"v prednom článku sú uzatvorené zátkami G 2".
Horná zátka je s vŕtaním G 1/2“ pre jímku regulačného a
bezpečnostného termostatu. V ľavom hornom lieviku článku sú dva
otvory G 1/2" pre čidla teplomera a tlakomera.
Vstup a výstup teplonosné látky je situován na zadní části
kotle, je proveden přírubami s nátrubkem DN 80. Na spodní přírubě
s nátrubkem je umístěn napouštěcí a vypouštěcí kohout. V otvoru
pro vstup teplonosné látky
(pod přírubou) je umístěna
omezovací vložka (5 – 10 čl. a 11 – 14 článků), která usměrňuje
proudění vody v kotli.
Vstup a výstup tepľonosnej látky je situovaný na zadnú časť
kotla, je vyhotovený prírubami s nátrubkom DN 80. Na spodnej
prírube s nátrubkom je umiestený napúšťací a vypúšťací kohútik.
V otvoru pre vstup tepľonosnej látky
(pod prírubou) je
umiestená obmedzovacia vložka (5 – 10 čl. a 11 – 14 článkov),
ktorá usmerňuje prúdenie vody v kotlu.
Spaliny jsou z kotle odváděny odtahovým hrdlem s explozivní
klapkou, která je zároveň čisticím poklůpkem.Na odtahovém hrdle
jsou měřicí místa teploty a analýzy spalin.
Spaliny sú z kotla odvedené odťahovým hrdlom s explozívnou
klapkou, ktorá je zároveň čistiacim poklopom. Na odťahovom hrdlu
sú meracie miesta teploty a analýzy spalín.
Kotlové těleso je dokonale izolováno deskami z minerální
izolace. Ocelový plášť kotle je povrchově upraven komaxitovou
barvou. V hornímu přední části kotle je umístěn elektropanel
s regulačními , zabezpečovacími a ovládacími prvky.
Kotlové teleso je dokonale izolované doskami z minerálnej
izolácie. Oceľový plášť kotla je povrchovo upravený
komaxitovou farbou. V hornej prednej časti kotla je umiestený
elektropanel s regulačnými , zabezpečovacími a ovládacími
prvkami.
5
Obr. č. 1 Sestava kotle
Obr. č. 1 Zostava kotla
6
F1
S1
H1
Z1
BT1
PS1
H2
K1
BT2
X10
H3
H4
MPH1
MPH2
BT3
X20
pojistka 6,3 A
hlavní vypínač
signalizace kotel pod napětím
odrušovací člen
bezpečnostní termostat
manostat tlaku vody
signalizace bezpečnostního termostatu
relé vnějšího ovládání
provozní termostat
konektor hořáku
signalizace poruchy hořáku
signalizace chodu 2. stupně hořáku
měřič provozních hodin 1. stupně hořáku
měřič provozních hodin 2. stupně hořáku
termostat 2. stupně hořáku
konektor hořáku
F1
S1
H1
Z1
BT1
PS1
H2
K1
BT2
X10
H3
H4
MPH1
MPH2
BT3
X20
poistka 6,3 A
hlavný vypínač
signalizácia kotol pod napätím
odrušovací člen
bezpečnostný termostat
manostat tlaku vody
signalizácia bezpečnostného termostatu
relé vonkajšieho ovládania
prevádzkový termostat
konektor horáka
signalizácia poruchy horáka
signalizácia chodu 2 stupňa horáka
merač prevádzkových hodín 1 stupňa horáka
merač prevádzkových hodín 2 stupňa horáka
termostat 2. stupňa horáka
konektor horáka
Obr. č. 2 Obvodové schéma zapojení elektropanelu
7
Obr. č. 2 Obvodové schéma zapojení elektropanelu
Farba vodiča:
GNYE
BK
RD
zelenožltá
čierna
červená
Poznámka
Manostat tlaku vody (PS1) iba vo vyhotoveniu pre firmu MORA v prípade
nepoužitia prepojiť vodič BT1:1 zo svorky X1:8 do svorky X1:9. Relé vonkajšieho
ovládania 24VAC (K1) iba vo vyhotoveniu pre firmu SLANT/FIN v prípade
nepoužitia prepojiť vodič X10:T1 zo svorky X1:12 do X1:13
Barva vodiče :
GNYE
zeelnožlutá
BK
černá
RD
rudá
Poznámka
Manostat tlaku vody ( PS1) pouze v provedení pro firmu MORA v případě nepoužití
přepojit vodič BT1:1 ze svorky X1:8 do svorky X1:9. Relé vnějšího ovládání 24VAC
( K1) pouze v provedení pro firmu SLANT/FIN v případě nepoužití přepojit vodič
X10:T1 ze svorky X1:12 do X1:13.
3.2. Elektrická schémata zapojení
3.2.Elektrické schéma zapojenia
Obr. č. 3 /1 Schéma zapojení elektropanelu
Obr. č. 3/1 Schéma zapojenia elektropanela
8
Poznámka
Manostat tlaku vody (PS1) iba vo vyhotoveniu pre firmu MORA v prípade použitia
odpojiť propojku svorek X1:8 do svorky X1:9. Relé vonkajšieho ovládania 24VAC
(K1) iba vo vyhotoveniu pre firmu SLANT/FIN v prípade nepoužitia neinstalovať
vodiče č. 6 a 7 a prepojiť vodič X10:T1 zo svorky X1:12 do X1:13
Poznámka
Manostat tlaku vody ( PS1) pouze v provedení pro firmu MORA
v případě použití odpojit propojku svorek X1:8 a svorky X1:9. Relé
vnějšího ovládání 24VAC ( K1) pouze v provedení pro firmu
SLANT/FIN v případě nepoužití neinstalovat vodiče č. 6 a 7 a
přepojit vodič z X10:T1 ze svorky X1:12 do X1:13.
Obr. č. 3/2 Schéma zapojenia elektropanela
Obr. č. 3/2 Schéma zapojení elektropanelu
9
pojistka 6,3 A
hlavní vypínač
signalizace kotel pod napětím
odrušovací člen
bezpečnostní termostat
manostat tlaku vody
signalizace bezpečnostního termostatu
relé vnějšího ovládání
termostat I. stupně hořáku
konektor hořáku
signalizace poruchy hořáku
signalizace chodu II. stupně hořáku
měřič provozních hodin I. stupně hořáku
měřič provozních hodin II. stupně hořáku
termostat II. stupně hořáku
konektor hořáku
Barva vodiče :
GNYE
zeelnožlutá
BK
černá
RD
rudá
Poznámka
Manostat tlaku vody ( PS1) pouze v provedení pro firmu MORA v případě
nepoužití přepojit vodič BT1:1 ze svorky X1:8 do svorky X1:9. Relé
vnějšího ovládání 24VAC ( K1) pouze v provedení pro firmu SLANT/FIN
F1
S1
H1
Z1
BT1
PS1
H2
K1
BT2
X10
H3
H4
MPH1
MPH2
BT3
X20
poistka 6,3 A
hlavný vypínač
signalizácia kotol pod napätím
odrušovací člen
bezpečnostný termostat
manostat tlaku vody
signalizácia bezpečnostného termostatu
relé vonkajšieho ovládania
termostat I. stupňa horáka
konektor horáka
signalizácia poruchy horáka
signalizácia chodu II. stupňa horáka
merač prevádzkových hodín I. stupňa horáka
merač prevádzkových hodín II. stupňa horáka
termostat II. stupňa horáka
konektor horáka
Farba vodiča:
GNYE
zelenožltá
BK
čierna
RD
červená
Poznámka
Manostat tlaku vody (PS1) iba vo vyhotoveniu pre firmu MORA v prípade nepoužitia prepojiť vodič
BT1:1 zo svorky X1:8 do svorky X1:9. Relé vonkajšieho ovládania 24VAC (K1) iba vo vyhotoveniu pre
firmu SLANT/FIN v prípade nepoužitia prepojiť vodič X10:T1 zo svorky X1:12 do X1:13
F1
S1
H1
Z1
BT1
PS1
H2
K1
BT2
X10
H3
H4
MPH1
MPH2
BT3
X20
4. Umístění a instalace
4. Umiestenie a inštalácia
4.1. Umístění kotle v kotelně
4.1. Umiestenie kotla v kotolni
Kotel je určen pro umístění v uzavřených prostorách se
stupněm agresivity málo až středně agresivním
a z hlediska
elektrotechnických předpisů v prostředí obyčejném (ČSN 33 2000 –
7 – 701:1997). Vyhovuje pro použití v místnostech oddělených od
vlastního bytového prostoru ( Vyhláška 91/93 Sb., ČSN 07
0703:1986 Plynové kotelny).
Hlučnost kotle nepřesahuje maximální hladinu LA = 75
dB(A) - (skutečná hodnota závisí na typu použitého hořáku :
pro doporučené typy se pohybuje v rozmezí 60 – 70 dB).
Kotel musí být postaven na nehořlavé podložce nebo na
podezdívce o výšce cca 50 mm. Před kotlem musí být ponechán
volný manipulační prostor minimálně na hloubku kotle + 500 mm,
z jedné strany 600 mm (přístup dozadu).
Při umístění kotle nutno respektovat dispoziční požadavky
vybraného typu hořáku (přívod plynu apod.).
Kotol je určený pre umiestenie v uzatvorených priestoroch so
stupňom agresívnosti málo až stredne agresívnym a z hľadiska
elektrotechnických predpisov v prostredí obyčajnom (ČSN 33 2000
– 7 – 701:1997). Vyhovuje pre použitie v miestnostiach oddelených
od vlastného bytového priestoru (Vyhláška 91/93 Sb., ČSN 07
0703:1986 Plynové kotolne).
Hlučnosť kotla nepresahuje maximálnu hladinu LA = 75
dB(A) (skutočná hodnota závisí na typu použitého horáka : pre
doporučené typy sa pohybuje v rozmedzí 60 – 70 dB).
Kotol musí byť postavený na nehorľavej podložke alebo na
murive vo výške cca 50 mm. Pred kotlom musí byť ponechaný
volný manipulačný priestor minimálne na hĺbku kotla + 500 mm, z
jednej strany 600 mm (prístup dozadu).
Pri umiesteniu kotla je
nutné rešpektovať dispozičné
požiadavky vybraného typu horáku (prívod plynu apod.).
*) je nutné respektovat dispoziční požadavky kotelny
zvoleného typu hořáku ( přívod plynu, délka hořáku
apod. )
*) je nutné rešpektovať dispozičné požiadavky zvoleného
typu horáka ( prívod plynu dĺžka horáka apod.)
Obr. č. 4 Umístění kotlů v kotelně
Obr. č. 4 Umiestenie kotlov v kotolni
Z bezpečnostního hlediska je při instalaci nutno dodržovat
vzdálenost od hořlavých hmot 200 mm
(ČSN 06 1008:1997
- Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla). Pro lehce
hořlavé hmoty, tj. takové, které rychle hoří samy i po odstranění
zdroje zapálení (např. lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky,
dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny)
se vzdálenost zdvojnásobuje. Bezpečnou vzdálenost je nutno
zdvojnásobit i v tom případě, kdy stupeň hořlavosti stavební hmoty
není prokázán.
Z bezpečnostného hľadiska je pri inštalácii nutné dodržovať
vzdialenosť od horľavých hmôt 200 mm (ČSN 06 1008:1997 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla). Pre
ľahko horľavé hmoty, tj. také, ktoré rýchlo horia samotné i po
odstráneniu zdroja zapálenia (napr. lepenka, kartón, asfaltové a
dechtové lepenky, drevo a drevovláknité dosky, plastické hmoty,
podlahové krytiny) sa vzdialenosť zdvojnásobuje. Bezpečnú
vzdialenosť je nutné zdvojnásobiť i v tom prípade, keď stupeň
horľavosti stavebnej hmoty nie je dokázaný.
Dojde-li k nebezpečí přechodného vniknutí hořlavých par či
plynů do kotelny nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné
nebezpečí požáru či výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry
hořlavými barvami) musí být kotel včas před zahájením prací
odstaven z provozu.
Ak dojde k nebezpečiu prechodného vniknutiu horľavých par
či plynov do kotolne alebo pri prácach, pri ktorých vzniká
prechodné nebezpečie požiaru či výbuchu (lepenie podlahových
krytín, nátery horľavými farbami) musí byť kotol včas pred
zahájením prace odstavený z prevádzky.
Upozornění:
Na kotel a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od
něho (viz. obr. č. 4) nesmí být kladeny předměty z hořlavých
hmot.
Upozornenie:
Na kotol a do vzdialenosti menší než bezpečná vzdialenosť od
neho (víz. obr. č. 4) nesmú byť kladené predmety z horľavých
hmôt.
10
Naplnění otopné soustavy vodou. Otopný systém je nutno
důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot, které
mohou být usazeny v rozvodech či otopných tělesech a následně
mohou způsobit poškození čerpadla. Voda pro naplnění kotle a
otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných
látek, oleje
a chemicky agresivních látek. Parametry oběhové
a doplňovací vody musí odpovídat:
Naplnení vykurovacej sústavy vodou. Vykurovací systém je
nutné dôkladné prepláchnuť, aby došlo k vyplaveniu všetkých
nečistôt, ktoré môžu byť usadené v rozvodoch či vykurovacích
telesách a následne môžu spôsobiť poškodenie čerpadla. Voda pre
naplnenie kotla a vykurovacej sústavy musí byť číra a bezfarbá, bez
suspendovaných látok, oleja
a chemicky agresívnych látok.
Parametre obehovej a doplňovacej vody musí odpovedať:
Tab. č. 3 Nejvyšší přípustné hodnoty otopné vody dle
ČSN 07 7401:1992
tvrdost
(mmol/l)
1
Ca2+
(mmol/l)
0,3
koncentrace celkového Fe + Mn
(mg/l)
3*
*doporučovaná hodnota
Tab. č. 3 Najvyššie prípustné hodnoty vykurovacej vody podľa
ČSN 07 7401:1992
tvrdosť
(mmol/l)
1
Ca2+
(mmol/l)
0,3
koncentrácia celkového Fe + Mn
(mg/l)
3*
*doporučovaná hodnota
V případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být upravena.
Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání
vyloučení solí na stěnách kotlového tělesa. Vysrážení 1 mm
vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o
10%.
Během topného období je nutno udržovat stálý objem topné
vody v otopném systému a dbát na to, aby otopná soustava byla
odvzdušňována. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy
vypouštět nebo odebírat
k použití kromě případů nezbytně
nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním topné vody a
napouštěním nové
se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby
vodního kamene . Je - li třeba doplnit vodu otopného systému,
doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k
prasknutí článků .
V prípade, že tvrdosť vody nevyhovuje, musí byť upravená.
Ani niekoľkonásobné ohriatí vody s vyššou tvrdosťou nezabraní
vylúčeniu solí na stenách kotlového telesa. Vyzrážanie 1 mm
vápenca znižuje v danom mieste prestup tepla z kovu do vody o
10%.
Behom vykurovacieho obdobia je nutné udržovať stály objem
topnej vody vo vykurovacom systému
a dbať na to, aby
vykurovacia sústava bola odvzdušňovaná. Voda z kotla a
vykurovacieho systému sa nesmi nikdy vypúšťať alebo odoberať
k použitiu okrem prípadu nezbytne nutných ako sú opravy apod.
Vypúšťaním vykurovacej vody a napustením novej
sa zvyšuje
nebezpečie hrdzavenia a tvorby vodného kameňa . Ak je treba
doplniť vodu vykurovacieho systému, doplňujeme ju iba do
vychladeného kotla, aby nedošlo k prasknutiu článkov
Tab. č. 4 Stupně hořlavosti stavebních hmot a výrobků
Stupeň hořlavosti
Stavební hmoty a výrobky zařazené
stavebních hmot a
do stupně hořlavosti
výrobků
( výběr z ČSN 73 0823: 1984)
Tab. č. 4 Stupne horľavosti stavebných hmôt a výrobkov
Stupeň horľavosti
Stavebné hmoty a výrobky zaradené do
stavebných hmôt a
stupňa horľavosti
výrobkov
( výber z ČSN 73 0823: 1984)
A – nehořlavé
B – nesnadno
hořlavé
C1 - těžce hořlavé
C2 - středně hořlavé
C3 - lehce hořlavé
žula, pieskovec, betóny, tehly, keramické
obkladačky, malty,
protipožiarne omietky,......
akumin, izumin, heraklit, lignos, dosky a
B – neľahko horľavé čadičové plsti, dosky zo sklených
vlákien,.....
drevo bukové, dubové, dosky hobrex,
C1 - ťažko horľavé
prekližky, werzalit, umakart, sirkolit,....
drevo borové , smrekovcové, smrekové,
C2 - stredne horľavé drevotrieskové a korkové dosky, pryžové
podlahoviny, .......
asfaltová lepenka, drevovláknité dosky,
C3 - ľahko horľavé
celulózové hmoty, polyuretán, polystyrén,
polyetylén, PVC, ....
žula,
pískovec,
betony,
cihly,
keramické obkládačky, malty,
protipožární omítky,......
akumin, izumin, heraklit, lignos, desky
a čedičové plsti, desky ze skelných
vláken,.....
dřevo bukové, dubové, desky hobrex,
překližky, werzalit, umakart, sirkolit,....
dřevo borové , modřínové, smrkové,
dřevotřískové a korkové desky,
pryžové podlahoviny, .......
asfaltová lepenka, dřevovláknité desky,
celulózové
hmoty,
polyuretan,
polystyrén, polyethylen, PVC, ....
A – nehorľavé
4.2. Předpisy a směrnice
4.2. Predpisy a smernice
Kotel smí instalovat podnik s platným oprávněním provádět
instalace a údržbu plynových spotřebičů. Na instalaci musí být
zpracován projekt dle platných předpisů.
Inštaláciu a údržbu kotla smie iba odborný zmluvný servis s
platným oprávnením IBP a ITI inštalovať , ktorý je pravidelne
preškoľovaný výrobcom. Na inštalácií musí byť spracovaný
projekt podľa platných predpisov.
a ) k otopné soustavě
ČSN 06 0310 : 1983 - Ústřední vytápění , projektování a montáž
ČSN 06 0830 : 1996 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední
vytápění a ohřev TUV
ČSN 07 7401 : 1992 - Voda a pára pro tepelná energetická
zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
a ) k vykurovacej sústave
ČSN 06 0310 : 1983 - Ústredné kúrenie , projektovanie a montáž
ČSN 06 0830 : 1996 - Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné
kúrenie a ohrev TUV
ČSN 07 7401: 1992-Voda a pára pre tepelné energetické zariadenie
s pracovným tlakom páry do 8 MPa
b ) k plynovému rozvodu
b ) k plynovému rozvodu
ČSN EN 1775 : 1999 - Zásobovanie plynom–Plynovody v budovách–
ČSN EN 1775 : 1999 - Zásobování plynem–Plynovody v budovách–
Najvyšší prevádzkový pretlak menší než 5 bar.
Nejvyšší provozní přetlak menší než 5 bar.
ČSN 38 6413 : 1990 - Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem ČSN 38 6413 : 1990 - Plynovody a prípojky s nízkym a stredným
tlakom.
ČSN 07 0703 : 1986 - Plynové kotelny
ČSN 07 0703 : 1986 - Plynové kotolne.
ČSN 38 6405 : 1988 - Plynová zařízení. Zásady provozu.
ČSN 38 6405 : 1988 - Plynové zariadenie. Zásady prevádzky.
ČSN 38 6420 : 1983 - Průmyslové plynovody.
ČSN 38 6420 : 1983 - Priemyslové plynovody.
Zákon č. 222/94 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní
Zákon č. 222/94 Sb. o podmienkach podnikania a výkonu štátnej
správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci
správy v energetických odvetviach a o štátnej energetickej
Vyhláška 91/93 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění
inšpekcii.
bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška 91/93 Sb. Českého úradu bezpečnosti práce k zaisteniu
bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach
11
c ) k rozvodu kapalného paliva
ČSN 65 0201:1992 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
Vyhl. MV ČR č. 35/77 o požární bezpečnosti při skladování a
používání topné nafty
PO 1410/65 z 1. 3. 1966 - prozatímní směrnice pro vytápění topnou
naftou a topným olejem z hlediska požární
ochrany
c ) k rozvodu kvapalného paliva
ČSN 65 0201:1992 - Horľavé kvapaliny. Prevádzkovane a sklady.
Vyhl. MV ČR č. 35/77 o požiarnej bezpečnosti pri skladovaniu a
používaniu vykurovacej nafty
PO 1410/65 z 1. 3. 1966 - dočasné smernice pre kúrenie topnou naftou a
topným olejom z hľadiska požiarnej
ochrany
d ) k elektrické síti
ČSN 33 2180 : 1980 - Připojování elektrických přístrojů a
spotřebičů .
ČSN 33 2000-3: 1995 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení . Část 3 : Stanovení základních
charakteristik.
ČSN 33 2000-7-701:1997 - Elektrotechnické předpisy - elektrická
zařízení - část 7 : zařízení jednoúčelového a
ve zvláštních objektech.
ČSN 33 2130 : 1985 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické
rozvody.
ČSN IEC 446 : 1989 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů
barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy.
ČSN 33 0165 : 1992 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů
barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy.
ČSN 33 2350 : 1983 - Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených
klimatických podmínkách .
ČSN 34 0350 : 1965 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro
pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení .
ČSN 33 1500 : 1991 - Revize elektrických zařízení
ČSN EN 60 335 – 1 : 1997 – Bezpečnost el. spotřebičů pro
domácnost a podobné účely. Část 1 –
Všeobecné požadavky.
d ) k elektrické sieti
ČSN 33 2180 : 1980 - Pripojovanie elektrických prístrojov a
spotrebičov .
ČSN 33 2000-3: 1995 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie
. Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík.
ČSN 33 2000-7-701:1997 - Elektrotechnické predpisy - elektrické
zariadenie - časť 7 : zariadenie jednoúčelové a
vo zvláštnych objektoch.
ČSN 33 2130 : 1985 - Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické
rozvody.
ČSN IEC 446 : 1989 - Elektrotechnické predpisy. Značenie vodičov
farbami alebo číslicami. Prevádzacie predpisy.
ČSN 33 0165 : 1992 - Elektrotechnické predpisy. Značenie vodičov
farbami alebo číslicami. Prevádzacie predpisy.
ČSN 33 2350 : 1983 - Predpisy pre elektrické zariadenia vo sťažených
klimatických podmienkach .
ČSN 34 0350 : 1965 - Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre
pohyblivé prívody a pre šnúrové vedenie.
ČSN 33 1500 : 1991 - Revízia elektrických zariadení
ČSN EN 60 335 – 1 : 1997 – Bezpečnosť el. spotrebičov pre domácnosť
a podobné účely. Časť 1 – Všeobecné
požiadavky.
Ak zvolený horák nemá hlavný vypínač, je nutné podľa ČSN 07
5801:1990 - Horáky na plynná paliva - inštalovať hlavný vypínač v
dosahu horáka. Istenie prívodu vyhotoviť podľa pokynov výrobcu
horáku.
Pokud zvolený hořák nemá hlavní vypínač, je nutno dle ČSN 07
5801:1990 - Hořáky na plynná paliva - instalovat hlavní vypínač v
dosahu hořáku. Jištění přívodu provést dle pokynu výrobce hořáku.
e ) na komín
ČSN 73 4201 : 2002 - Navrhovanie komínov a dymových ciest
ČSN 06 1610 : 1985 - Časti dymových ciest domácich spotrebičov
e ) na komín
ČSN 73 4201 : 2002 - Navrhovaní komínů a kouřovodů
ČSN 06 1610 : 1985 - Části kouřovodů domácích spotřebičů
Pripojenie musí byť iba sa súhlasom kominárskeho podniku a musí
splňovať všetky ustanovenia týchto noriem. Komín musí byť odolný
proti kondenzátu spalín, inak dochádza k jeho vážnemu poškodeniu.
Připojení musí být provedeno jen se souhlasem kominického
podniku a musí splňovat všechna ustanovení těchto norem. Komín
musí být odolný proti kondenzátu spalin, jinak dochází k jeho
vážnému poškození.
f ) vzhľadom k požiarnym predpisom
ČSN 06 1008 : 1997 - Požiarna bezpečnosť tepelných zariadení.
ČSN 73 0823 : 1984 - Požiarne technické vlastnosti hmôt. Stupne
horľavosti stavebných hmôt.
f ) vzhledem k požárním předpisům
ČSN 06 1008 : 1997 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 73 0823 : 1984 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stupně
hořlavosti stavebních hmot.
5. Objednávka, dodávka a montáž
5. Objednávka, dodávka a montáž
5.1. Objednávka
5.1. Objednávka
V objednávke je nutné špecifikovať nasledujúce :
2. Veľkosť kotla
2. Požiadavky na prvky dodávané na želanie.
V objednávce je nutno specifikovat následující :
1. Velikost kotle
2. Požadavky na prvky dodávané na přání.
5.2. Dodávka a príslušenstvo
5.2. Dodávka a příslušenství
Štandardné :
• v rozloženom stavu ( jednotlivé články na palete, kotlová
armatúra a príslušenstvo v prepravnom obalu)
• plášť vrátane izolácie v kartónovej krabici
• slepá príruba pre horák (potrebné otvory pre použitý typ horáka
sa robia až pri montáži)
• Elektropanel základné vyhotovenie
• obchodne technická dokumentácia
Standardní :
• v rozloženém stavu ( jednotlivé články na paletě, kotlová
armatura a příslušenství v přepravním obalu)
• plášť včetně izolace v kartónové krabici
• slepá příruba pro hořák (potřebné otvory pro použitý typ
hořáku se provádí až při montáži)
• Elektropanel základní provedení
• obchodně technická dokumentace
Na želanie:
•
vo zmontovanom stavu - kotlové teleso s namontovanou
armatúrou na palete, chránené fóliou, príslušenstvo uložené v
kotlu. Plášť, vrátane izolácie v kartónovej krabici.
•
dodávka s doporučeným horákom ( víz tab. č.2 )
•
príruba pre horák φ 150 mm (φ 140 mm, φ 165 mm) s
pripojovacími otvory podľa objednaného horáka
•
možnosť dodávky horákov
•
vyhotovenie regulačných prvkov pre výstupnú teplotu do 115 °C.
Na přání:
•
ve smontovaném stavu - kotlové těleso s namontovanou
armaturou na paletě, chráněno fólií, příslušenství uložené v
kotli. Plášť, včetně izolace v kartónové krabici.
•
dodávka s doporučeným hořákem ( viz tab. č.2 )
•
příruba pro hořák φ 150 mm (φ 140 mm, φ 165 mm) s
připojovacími otvory dle objednaného hořáku
•
možnost dodávky hořáků
•
provedení regulačních prvků pro výstupní teplotu do 115 °C.
12
5.3. Postup montáže
5.3. Postup montáže
Postup montáže je uveden v „Návodu k montáži kotle
VIADRUS G 300“
Postup montáže je uvedený v „Návodu k montáži kotla
VIADRUS G 300“
6. Uvedení do provozu
6.Uvedenie do prevádzky
Uvedení kotle do provozu, nastavení tepelného výkonu a
jakýkoli zásah do elektrické části kotle nebo zapojování
dalších ovládacích prvků smí provádět pouze smluvní
servisní organizace oprávněná
k provádění servisních prací a autorizovaná firma pro servis
provozovaného hořáku.
Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie tepelného výkonu
a akýkoľvek zásah do elektrickej časti kotla alebo
zapojovanie ďalších ovládacích prvkov smie iba zmluvná
servisná organizácia oprávnená
k servisným prácam a autorizovaná firma pre servis
prevádzkovaného horáku.
1.
1.
2.
Instalaci, montáž hořáku, jeho seřízení a uvedení kotle s
hořákem do provozu svěřit servisnímu podniku dodavatele
hořáku. Servisní podnik proškolí uživatele v obsluze, předá
mu návod k obsluze hořáku
a zabezpečí jeho záruční
a pozáruční opravy.
Před uvedením kotle do provozu provést zápis do Revizní
knihy.
2.
Inštaláciu, montáž horáku, jeho nastavenie a uvedenie kotla s
horákom do prevádzky zveriť servisnému podniku dodávateľa
horáku. Servisný podnik preškolí užívateľa v obsluhe, predá
mu návod k obsluhe horáku
a zabezpečí jeho záručné a pozáručné opravy.
Pred uvedením kotla do prevádzky urobiť zápis do Revíznej
knihy.
6.1. Kontrolní činnost před spuštěním
6.1. Kontrolná činnosť pred spustením
Před uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat:
a ) naplnění otopného systému vodou (kontrola termomanometru)
a těsnost soustavy
b ) nastavení kotlového termostatu II. stupně (jmenovitý výkon) na
60 - 90 oC (v případě provozu kotle nad 95°C v rozsahu 60 115 °C).
c) otevření všech šoupátek a ventilů mezi kotlem a otopným
systémem
d) otevření přívodu paliva
e) vstupní tlak paliva před kotlem dle dokumentace hořáku
c) připojení k elektrické síti 230V/380V 50 Hz/TN-S
f)
připojení ke komínu (potřebný komínový tah je 0,5 mbar).
g) max. přetlak v topeništi je 2 mbar. K měření přetlaku ve
spalovací komoře slouží sonda umístěná na hořákové desce.
Pred uvedením kotla do prevádzky je nutné skontrolovať:
a) naplnenie vykurovacieho systému
vodou (kontrola
termomanometru) a tesnosť sústavy
b ) nastavenie kotlového termostatu II. stupňa (menovitý výkon) na
60 - 90 oC (v prípade prevádzky kotla nad 95°C v rozsahu 60
- 115 °C).
c) otvorenie všetkých posuvníkov a ventilov medzi kotlom a
vykurovacím systémom
d) otvorenie prívodu paliva
e) vstupný tlak paliva pred kotlom podľa dokumentácie horáka
f)
pripojenie k elektrické sieti 230V/380V 50 Hz/TN-S
g) pripojenie ku komínu (potrebný komínový ťah je 0,5 mbar).
h) max. pretlak v horiacom priestoru je 2 mbar. K meraniu
pretlaku vo spaľovacej komore slúži sonda umiestená na
horákovej doske.
Nastavení regulačních prvků :
regulační termostat I. stupně
(snížený výkon) - trvale
nastaven výrobcem na 90°C
bezpečnostní termostat - trvale nastaven výrobcem na 105°C
(v případě provozu kotle nad 95 °C na 120°C)
Nastavenie regulačných prvkov :
regulačný termostat I. stupňa
(znížený výkon) - trvale
nastavený výrobcom na 90°C
bezpečnostný termostat - trvale nastavený výrobcom na
105°C (v prípade prevádzky kotla nad 95 °C na 120°C)
6.2. Přestavba kotle z „kapalných paliv“ na
„plynná paliva“ a zpětně
6.2. Prestavba kotla z „kvapalných paliv“ na
„plynná paliva“ a späť
Přestavba kotle z kapalných na plynná paliva a zpět nevyžaduje
mimo výměny hořáku a příslušné příruby pro hořák jiných úprav.
Před přestavbou doporučujeme provést kontrolu tělesa, spalinových
cest a jejich důkladné vyčištění.
Tuto přestavbu (výměnu hořáku) si zákazník vyžádá pouze u
smluvní servisní firmy - organizace oprávněné k provozování této
činnosti.
Prestavba kotla z kvapalných na plynná paliva a späť
nevyžaduje mimo výmeny horáka a príslušnej príruby pre horák iné
úpravy. Pred prestavbou doporučujeme urobiť kontrolu telesa,
spalinových ciest a ich dôkladné vyčistenie.
Túto prestavbu (výmenu horáka) si zákazník vyžiada iba u
zmluvnej servisnej firmy - organizácie oprávnenej k vykonávaní
tejto činnosti.
7. Obsluha kotle uživatelem
7. Obsluha kotla užívateľom
Kotel pracuje automaticky podle nastavení regulačních prvků a
uživatel provádí pouze následující obslužné činnosti, se kterými je
povinen jej seznámit pracovník uvádějící kotel do provozu :
1.
2.
3.
4.
Kotol pracuje automaticky podľa nastavenia regulačných prvkov
a užívateľ robí iba nasledujúce obslužné činnosti, so ktorými je
povinný ho zoznámiť pracovník uvádzajúci kotol do prevádzky :
Vypnutí nebo zapnutí kotle pomocí síťového spínače na
elektropanelu kotle.
Nastavení a kontrola požadované teploty topné vody v
rozmezí 60 – 95°C (v případě provozu kotle nad 95°C
nastavení na 115 °C).
Odblokování bezpečnostního termostatu. Pokud dojde k
vypnutí kotle bezpečnostním termostatem, svítí na
elektropanelu
kotle signální světlo překročení teploty.
Odblokování termostatu může provést uživatel tlačítkem
"odblokování" bezpečnostního termostatu umístěného na
předním panelu ovládací skříně
Kontrola tlaku v otopné soustavě
1.
2.
3.
4.
13
Vypnutie alebo zapnutie kotla pomocou sieťového spínača
na elektropanelu kotlu.
Nastavenie a kontrola požadovanej teploty topnej vody v
rozmedzí 60 – 95°C (v prípade prevádzky kotla nad 95°C
nastavení na 115 °C).
Odblokovanie bezpečnostného termostatu. Ak dojde k
vypnutiu kotla bezpečnostnom termostatom, svieti na
elektropanelu kotla signálne svetlo prekročenie teploty.
Odblokovanie termostatu môže urobiť užívateľ gombíkom
"odblokovanie" bezpečnostného termostatu umiesteného na
prednom panelu ovládacej skrine
Kontrola tlaku vo vykurovacej sústave
7.1. Elektropanel - základní provedení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.1. Elektropanel - základné vyhotovenie
hlavní vypínač
signalizace chodu II.stupně
provozní termostat I. stupně
bezpečnostní termostat
provozní termostat II. stupně
počítadlo provozních hodin I. a II. stupně
termomanometr
záslepky
pojistka
signalizace poruchy hořáku
signalizace překročení teploty otopné vody
1
hlavný vypínač
2
signalizácia chodu II. stupňa
3
prevádzkový termostat I. stupňa
4
bezpečnostný termostat
5
prevádzkový termostat II. stupňa
6
počítadlo prevádzkových hodín I. a II. stupňa
7
termomanometr
8
záslepky
9
poistka
10
signalizácia poruchy horáka
11 signalizácia prekročenie teploty vykurovacej vody
Elektropanel tvoří tyto základní díly :
vlastní elektropanel se síťovým modulem
kapilární tlakoměr
kapilární teploměr
provozní termostat I. stupně
provozní termostat II. stupně
bezpečnostní termostat
počítadla provozních hodin I. a II. stupně
kontrolka provozu I. a II. stupně hořáku
kontrolka "porucha" - sepnutí bezpečnostního termostatu
připojovací svorkovnice
Elektropanel tvorí tieto základné diely :
vlastní elektropanel so sieťovým modulom
kapilárny tlakomer
kapilárny teplomer
prevádzkový termostat I. stupňa
prevádzkový termostat II. stupňa
bezpečnostný termostat
počítadlá prevádzkových hodín I. a II. stupňa
kontrolka prevádzky I. a II. stupňa horáka
kontrolka "porucha" - zopnutia bezpečnostného termostatu
pripojovacie svorkovnice
„V případě požadavku na ekvitermní regulaci je Návod k obsluze a
instalaci součástí dodávky“.
„V prípade požiadavky na ekvitermnú reguláciu je Návod
k obsluhe a inštalácii súčasti dodávky“.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ :
1. Kotel po spuštění pracuje automaticky. Obsluhovat jej
mohou pouze dospělé osoby seznámené s tímto návodem a
návodem k obsluze hořáku.
2. Kotel je nutno provozovat dle návodu a souvisejících norem.
3. Spalovací vzduch nesmí obsahovat vysokou vlhkost a
prašnost. Nelze-li vyloučit jejich výskyt v prostředí
souvisejícím s umístěním kotle, je nutno přivést spalovací
vzduch do kotelny přímo z vnějšího prostředí.
4. Kotelnu je nutno udržovat v čistotě a bezprašném stavu. Z
prostoru kotelny je nutno vyloučit všechny zdroje znečištění a
během prací (izolatérské práce, úklid kotelny), které způsobují
prašnost , musí být kotel odstaven z provozu. I částečné
zanesení hořáku nečistotami znehodnotí spalovací proces,
ohrožuje hospodárný a spolehlivý provoz kotle.
5. Aby se zabránilo rosení kotle a následné nízkoteplotní korozi
tam, kde je předpoklad trvalejšího chodu při nižších teplotách
(přechodná období, u otopného systému s velkým objemem
topné vody, nízkoteplotní režim apod.) je nutné zabezpečit, aby
teplota vratné vody neklesla pod 50 °C. Nejlépe vytvořením
vlastního kotlového obvodu.
6. Seřízení I. stupně hořáku (snížený výkon) je nutno provádět s
ohledem na teplotu spalin a to tak, aby nebyla nižší než 130°C.
7. Voda z kotle a otopného systému se nemá nikdy odebírat k
použití ani vypouštět kromě nezbytných případů jako např.
opravy systému. Vypouštěním vody se zvyšuje nebezpečí
koroze a tvorby kotelního kamene. Je-li třeba doplnit vodu vždy
chemicky upravenou do otopného systému, doplňujeme pouze
do vychladlého kotle, aby nedošlo k prasknutí kotlových
článků.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE :
1. Kotol po spustení pracuje automaticky. Obsluhovať ho
môžu iba dospelé osoby zoznámené s týmto návodom a
návodom k obsluhe horáka.
2. Kotol je nutné prevádzkovať podľa návodu a súvislých
noriem.
3. Spaľovací vzduch nesmie obsahovať vysokú vlhkosť a
prašnosť. Ak nie je možné vylúčiť ich výskyt v prostredí
súvislým s umiestením kotla, je nutné priviesť spaľovací vzduch
do kotolne priamo z vonkajšieho prostredia.
4. Kotolňu je nutné udržovať v čistote a bezprašnom stavu. Z
priestoru kotolne je nutné vylúčiť všetky zdroje znečistenia a
behom prací (izolatérske práce, upratanie kotolne), ktoré
spodobuje prašnosť , musí byť kotol odstavený z prevádzky. I
čiastočné zanesenie horáka nečistotami znehodnotí spaľovací
proces, ohrozuje hospodárnu a spoľahlivú prevádzku kotla.
5. Aby sa zabránilo roseniu kotla a nasledujúcej nízkoteplotnej
korózii tam, kde je predpoklad trvalejšieho chodu pri nižších
teplotách (prechodné obdobie, u vykurovacieho systému s
veľkým objemom vykurovacej vody, nízkoteplotný režim apod.)
je nutné zabezpečiť, aby teplota vratnej vody neklesla pod 50
°C. Najlepšie vytvorením vlastného kotlového obvodu.
6. Nastavením I. stupňa horáka (znížený výkon) je nutné urobiť s
ohľadom na teplotu spalín a to tak, aby nebola nižšia než 130°C.
7. Voda z kotla a vykurovacieho systému sa nemá nikdy
odoberať k použitiu ani vypúšťať okrem nezbytných prípadov
ako napr. opravy systému. Vypustením vody sa zvyšuje
nebezpečie korozie a tvorby kotolného kameňa. Ak je teba
doplniť vodu vždy chemicky upravenú do vykurovacieho
14
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nastane – li poruchový stav kotle, rozsvítí se signální světlo
porucha hořáku na elektropanelu kotle., při výpadku el. sítě je
hořák vypnut a po obnovení napětí v el. síti proběhne
automaticky nový start hořáku.
Provozní poruchy hořáků jsou detailně popsány v návodu na
obsluhu hořáků, včetně způsobů jejich odstranění a je třeba se
jimi řídit.
Při dlouhodobém odstavení kotle z provozu odpojit kotel od
el. sítě.
Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či
plynu do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká
přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových
krytin, nátěry hořlavými barvami), musí být kotel včas před
zahájením prací odstaven z provozu.
Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost
od něho nesmí být kladeny předměty
z hořlavých
hmot.
Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou
údržbu a odstranění závad jen odbornému smluvnímu
servisu akreditovanému výrobcem kotle ŽDB GROUP a.s.
Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS, jinak
neplatí záruka za řádnou funkci kotle. „Osvědčení o jakosti
a kompletnosti kotle
VIADRUS G 300“ slouží po
vyplnění smluvní servisní organizací jako „Záruční list“.
Na kotli je nutno provádět 1 x ročně pravidelnou údržbu dle
následující kapitoly .
8.
9.
10.
11.
12.
13.
systému, doplňujeme iba do vychladnutého kotla, aby
nedošlo k prasknutiu kotlových článkov.
Ak nastane poruchový stav kotla, rozsvieti sa signálny svetlo
porucha horáka na elektropanelu kotla, pri výpadku el. siete je
horák vypnutý a po obnoveniu napätí v el. sieti prebehne
automaticky nový štart horáka.
Prevádzkové poruchy horákov sú detailne popísané v návodu
na obsluhu horákov, vrátane spôsobu ich odstránenia a je treba
sa nimi riadiť.
Pri dlhodobom odstaveniu kotla z prevádzky odpojiť kotol
od el. siete.
Ak dojde k nebezpečiu vzniku a vniknutiu horľavých par či
plynov do kotolne, alebo pri prácach, pri ktorých vzniká
prechodné nebezpečie požiaru alebo výbuchu (lepenie
podlahových krytín, nátery horľavými farbami), musí byť kotol
včas pred zahájením prací odstavený z prevádzky.
Na kotol a do vzdialenosti menšej než je bezpečná
vzdialenosť od neho nesmú byť kladené predmety
z horľavých hmôt.
Užívateľ je povinný zveriť uvedenie do prevádzky,
pravidelnú údržbu a odstránenie závad iba odbornému
zmluvnému servisu akreditovanému výrobcom kotla ŽDB
GROUP a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky
VIADRUS, inak neplatí záruka za riadnu funkciu kotla.
„Osvedčenie o akosti a kompletnosti kotla
VIADRUS G
300“ slúži po vyplneniu zmluvnou servisnou organizáciou
ako „Záruční list“.
Na kotlu je nutné urobiť 1 x ročne pravidelnú údržbu podľa
nasledujúcej kapitole .
Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční
opravy.
14.
Seznam smluvních servisních organizací je přiložen samostatně.
Pri nedodržaní týchto podmienok nie je možné nárokovať
záručné opravy.
8. Údržba
Veškeré zásahy může provádět
organizace proškolená výrobcem.
pouze
smluvní
Zoznam zmluvných
samostatne.
servisní
servisných
organizácii
je
priložený
8. Údržba
1.
2.
3.
4.
Odpojit kotel od el. sítě.
Uzavřít přívod paliva do hořáku.
Otevřít hořákovou desku s hořákem a uzávěrnou desku.
Zkontrolovat zanesení konvekční plochy kotle a kartáčem
odstranit nečistoty z teplosměnných ploch konvekčních částí
kotle a spalovací prostor. Zbytky po čištění odstranit jak ze
spalovacího prostoru, tak
z odtahového hrdla po demontáži
čisticího poklůpku - explozivní klapky. S explozivní klapkou a
pružinami se nesmí manipulovat.
5. Zkontrolovat zanesení hubice hořáku. V případě znečištění
vyčistit dle pokynů výrobce hořáku .
6. Pečlivé uzavření hořákové desky s hořákem, uzávěrné desky a
všech poklůpků - zkontrolovat jejich těsnost.
7. Namontovat držák s explozívní klapkou..
8. Otevření přívodu paliva, připojení k el. síti a spuštění kotle.
9. Kontrola těsnosti přívodu paliva k hořáku.
10. Nastavení a seřízení tepelného výkonu kotle.
Všetky zásahy môže robiť iba zmluvná servisná organizácia
preškolená výrobcom.
1.
2.
3.
4.
Odpojiť kotol od el. siete.
Uzatvoriť prívod paliva do horáka.
Otvoriť horákovú dosku s horákom a uzáverovou dosku.
Skontrolovať zanesenie konvekčnej plochy kotla a kefou
odstrániť nečistoty z teplozmenných plôch konvekčných častí
kotla a spaľovací priestor. Zbytky po čisteniu odstrániť ako zo
spaľovacieho priestoru, tak
z odťahového hrdla po
demontáži čistiaceho poklopu - explozívnej klapky. S
explozívnou klapkou a pružinami sa nesmie manipulovať.
5. Skontrolovať zanesenie hubice horáka. V prípade znečistenia
vyčistiť podľa pokynov výrobcu horáka .
6. Starostlivo uzatvoriť horákové dosky s horákom, uzáverové
dosky a všetkých poklov - skontrolovať ich tesnosť.
7. Namontovať držiak s explozívnou klapkou..
8. Otvorenie prívodu paliva, pripojenie k el. sieti a spustení kotla.
9. Kontrola tesnosti prívodu paliva k horáku.
10. Nastavenie a nastavenie tepelného výkonu kotla.
9. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho
lhůtě životnosti
9. Pokyny k likvidácii výrobku po lehote
jeho životnosti
ŽDB GROUP a.s. je smluvním partnerem firmy EKO – KOM
a.s. s klientským číslem EK – F00060715. Obaly splňují ČSN EN
13427
Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem:
- plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny
- kovová stahovací páska , využijte sběrné suroviny
- dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako
výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/ 2004
Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových
materiálů, doporučují se jednotlivé části likvidovat takto :
- výměník (šedá litina), využijte sběrné suroviny
- trubkové rozvody, opláštění, využijte sběrné suroviny
Obaly odporúčame likvidovať týmto spôsobom:
- plastová fólia, kartónový obal, využite zberné suroviny
- kovová sťahovacia páska , využite zberné suroviny
- drevený podklad, je určený pre jedno použitie a nie je možné ho
ako výrobok ďalej využívať. Jeho likvidácia podlieha zákonu 94/
2004 Sb. a 185/2001 Sb. v zneniu neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, že výrobok je konštruovaný z bežných kovových
materiálov, odporúčajú sa jednotlivé časti likvidovať takto :
- výmenník (šedá liatina), využite zberné suroviny
- trubkové rozvody, opláštenie, využite zberné suroviny
15
- ostatní kovové části, využijte sběrné suroviny
- izolační materiál ROTAFLEX, prostřednictvím firmy zabývající
se sběrem a likvidací odpadu
- kovová stahovací páska - prostřednictvím firmy zabývající se
sběrem a likvidací odpadů
- ostatné kovové časti, využite zberné suroviny
- izolačný materiál ROTAFLEX, prostredníctvom firmy
zaoberajúcou sa zberom a likvidáciou odpadu
- kovová sťahovacia páska - prostredníctvom firmy zaoberajúcou sa
zberom a likvidáciou odpadov
Při ztrátě užitných vlastností výrobku lze využít zpětného
odběru výrobku (je-li zaveden), v případě prohlášení původce,
že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle
ustanovení platné legislativy příslušné země.
Pri strate úžitkových vlastností výrobku možno využiť spätného
odberu výrobku ( ak je zavedený), v prípade prehlásenia
pôvodcu, že sa jedná o odpad, je nakladanie s týmto odpadom
podľa ustanovení platnej legislatívy príslušnej krajiny.
10. Závady a jejich odstranění
-
10. Závady a ich odstránenie
odstranění závad smí provádět pouze proškolená smluvní
servisní organizace a ta provede záznam do přílohy k záručnímu
listu
pokud dochází opakovaně k zablokování bezpečnostního
termostatu je rovněž nutné zavolat smluvního servisního
pracovníka
provozní poruchy hořáků jsou detailně popsány v Návodu
na obsluhu hořáků, včetně způsobů jejich odstranění a je
třeba se jimi řídit
-
odstránenie závad smie robiť iba preškolená zmluvná servisná
organizácia a ta vykoná záznam do prílohy k záručnému listu
ak dochádza opakovane k zablokovaniu bezpečnostného
termostatu je taktiež nutné zavolať zmluvného servisného
pracovníka
prevádzkové poruchy horákov sú detailne popísané
v Návodu na obsluhu horákov, vrátane spôsobov ich
odstránenia a je treba sa nimi riadiť
11. Záruka a odpovědnost za vady
11. Záruka a zodpovednosť za vady
ŽDB GROUP a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS
poskytuje záruku :
– na kotle po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku
konečnému uživateli
– na kotlové těleso 5 let od data expedice z výrobního závodu
ŽDB GROUP a.s., Závod topenářské techniky VIADRUS
poskytuje záruku :
– na kotle po dobu 24 mesiacov od dáta predaja výrobku
konečnému užívateľovi
– na kotlové teleso 5 rokov od dáta expedície z výrobného
závodu
Pro platnost záruky výrobce vyžaduje :
– ve smyslu zákona č. 222/94 Sb. „ O podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v certifikovaných odvětvích a o
Státní energetické inspekci“, Vyhlášky č. 91/93 Sb.
„Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti
práce v nízkotlakých kotelnách“ a ČSN 38 6405, ČSN EN
1775 provádět pravidelně kontrolu kotle. Kontroly smí
provádět oprávněná organizace (smluvní servis), akreditovaná
výrobcem ŽDB GROUP a.s. Bohumín, Závod topenářské
techniky VIADRUS a výrobcem provozovaného hořáku.
– dokladovat veškeré záznamy o provedených záručních i
pozáručních opravách a provádění pravidelných ročních
kontrol kotle na příloze k záručnímu listu , který je součástí
revizní knihy kotle.
Pre platnosť záruky výrobca vyžaduje :
vo zmyslu zákona č. 222/94 Sb. „ O podmienkach
podnikania a výkonu štátnej správy v certifikovaných
odvetviach a o Štátnej energetickej inšpekcii“, Vyhlášky č.
91/93 Sb. „Českého úradu bezpečnosti práce k zaisteniu
bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach“ a ČSN 38
6405, ČSN EN 1775 robiť pravidelne kontrolu kotla. Kontroly
smie robiť oprávnená organizácia (zmluvný servis),
akreditovaná výrobcom ŽDB GROUP a.s. Bohumín, Závod
topenářské techniky VIADRUS a výrobcom prevádzkovaného
horáku.
– dokladovať všetky záznamy o urobených záručných i
pozáručných opravách a vykonaniu pravidelných ročných
kontrol kotla na prílohe k záručnému listu , ktorý je súčasťou
revíznej knihy kotla.
–
Záruka se nevztahuje na :
- závady způsobené chybnou montáží a nesprávnou obsluhou
výrobku
- poškození výrobku při dopravě nebo jiné mechanické
poškození
- závady způsobené nevhodným skladováním
Záruka sa nevzťahuje na :
- závady spôsobené chybnou montážou
a nesprávnou
obsluhou výrobku
- poškodenie výrobku pri doprave alebo iné mechanické
poškodenie
- závady spôsobené nevhodným skladovaním
Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich
zjištění vždy písemnou formou.
Každé oznámenie závad musí byť učinené bez odkladu po ich
zisteniu vždy písomnou formou.
Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované
výrobcem uznány.
Pri nedodržaniu uvedených pokynov nebudú záruky
poskytované výrobcom uznané.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci
inovace výrobku, které nemusí být obsaženy
v tomto návodě.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vykonané v rámci
inovácie výrobku, ktoré nemusí byť obsiahnutév tomto návodu.
16
Informace o obalech pro odběratele
Informácie o obaloch pre odberateľov
Název firmy ŽDB GROUP a.s.,
závod Topenářské techniky VIADRUS
Sídlo právnické osoby : Bezručova 300, 735 93, Bohumín
Názov firmy ŽDB GROUP a.s.,
závod Topenářské techniky VIADRUS
Sídlo právnické osoby : Bezručova 300, 735 93, Bohumín
prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění
obalů na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o
změně některých další zákonů v platném znění .
vyhlasuje, že nižšie uvedený obal splňuje podmienky pre uvádzanie
obalov na trh stanovené zákonom č. 477/2001 Sb., o obaloch a o
zmene niektorých ďalších zákonov .
Firma má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se
k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému
kontrolnímu orgánu .
Firma má k dispozícii všetku technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa
k prehláseniu o súlade a je schopná ju predložiť príslušnému
kontrolnému orgánu .
Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součásti) :
Popis obalu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
ocelová páska
PP a PET páska
LD – PE teplem smrštitelná fólie
LD – PE a BOPP teplem smrštitelná fólie
LLD – PE stresová fólie
akrylátové BOPP lepicí pásky
PES Sander pásky
vlnitá lepenka a papír
dřevěná paleta a hranoly
mikroténové sáčky
PP sáčky
1. prevence snižování zdrojů
ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití
ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu
ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení
ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací
ČSN EN 13432, ČSN EN 13428
6. Nebezpečné látky
ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy
ČSN CR 13695-1
ocelová páska
PP a PET páska
LD – PE teplem smrštitelná fólie
LD – PE a BOPP teplem smrštitelná fólie
LLD – PE stresová fólie
akrylátové BOPP lepicí pásky
PES Sander pásky
vlnitá lepenka a papír
dřevěná paleta a hranoly
mikroténové sáčky
PP sáčky
1. prevencia znižovania zdrojov
ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použitie
ČSN EN 13429
3. Recyklácia materiálu
ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnotenie
ČSN EN 13431
5. Využitie kompostovaním a biodegradáciou
ČSN EN 13432, ČSN EN 13428
6. Nebezpečné látky
ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Ťažké kovy
ČSN CR 13695-1
ANO
NE
ANO, NE- i)
ANO, NE- a)
NE
ANO
ANO
Informace o plnění povinností zpětného odběru
Vážený zákazníku ,
dovoluji si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru
v souladu se zákonem č. 477/2001Sb., zákona o obalech , ve znění
pozdějších předpisů, § 10, §12 v rámci výrobků produkovaných
firmou ŽDB GROUP a.s.
ŽDB GROUP a.s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů
s autorizovanou obalovou společností EKO – KOM a.s. a zapojila se
do Systému sdruženého plnění EKO – KOM a.s. pod klientským
identifikačním číslem EK – F00060715
V případě nejasnosti se obracejte na :
ŽDB GROUP a.s.
závod Služby
garant za odpady
pracovník ochrany životního prostředí
Bezručova 300
735 93 Bohumín
či přímo na EKO – KOM a.s.
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4
případně na webových stránkách www.ekokom.cz
17
ANO
NE
ANO, NE- i)
ANO, NE- a)
NE
ANO
ANO
12. Schéma zapojení regulace RZ 20
(OS 06)
12. Schéma zapojenia regulácie RZ 20
(OS 06)
18
13. Sestava kotle
19
13. Zostava kotla
Pro velikost
11 – 14 čl.
Pro velikost
5 – 10 čl.
Legenda
1 – přední díl pláště
2 - přední článek
3 – střední článek
4 – zadní článek
5 - kotlová vsuvka
6 – kotevní šroub
7 – zátka s vnějším závitem
8 - zpětný ventilek termomanometru
9 – uzávěrná deska
10 – izolační tvarovka
11 - hořáková deska
12 – izolační tvarovka
13– odtahové hrdlo
14 – explozivní klapka - poklůpek
15 – 2x jímka
16 – těsnění
17 – víko příruby topné vody
18 – slídové okénko
19 – těsnění slídového okénka
20 – příruba topné vody a vrtané vody
21 – omezovací vložka
22 – příruba pro hořák 150
23 – elektropanel
24 – termomanometr
25 – záslepka velká
26 – vypouštěcí kohout
27 – ventilek
28 – zadní díl pláště spodní
29 – izolace zadního dílu pláště
30 – zad. pláště horní
31 – izolace hor. dílu pláště
32 – boční díl pláště
33 – izolace boč.dílu pl.
34 – horní díl pláště
35 – ružice
36 – konz. pl s kabel. žlabem
37 – konzola článku levá
38 – konzola článku
39 - boční díl pláště
40 – izolace boč. dílu pl.
41 - boční díl pláště přední
42 – horní díl pláště přední
43 – izolace hor. dílu pláště
44 – konzola elektropanelu
45 – měřič prov. hodin
46 – spojovací konzola
47 – síťový modul
Legenda
1 – predný diel plášťa
2 - predný článok
3 – stredný článok
4 – zadný článok
5 - kotlová vsuvka
6 – kotevná skrutka
7 – zátka s vonkajším závitom
8 - spätný ventilček termomanometru
9 – uzáverová doska
10 – izolačná tvarovka
11 - horáková doska
12 – izolačná tvarovka
13 – odťahové hrdlo
14 – explozívna klapka - poklop
15 – 2x jímky
16 – tesnenie
17 – veko príruby vykurovacej vody
18 – sliedové okienko
19 – tesnenie sliedového okienka
20 – príruba vykurovacej vody a vratnej vody
21 – obmedzovacia vložka
22 – príruba pre horák 150
23 – elektropanel
24 – termomanometr
25 – záslepka veľká
26 – vypúšťací kohút
27 – ventilček
28 – zadný diel plášťa spodný
29 – izolácia zadného dielu plášťa
30 – zad. plášť horný
31 – izolácia hor. dielu plášťa
32 – bočný diel plášťa
33 – izolácia boč.dielu pl.
34 – horní diel plášťa
35 – izolácia hor.- dielu plášťa
36 – konz. pl s kabel. žľabom
37 – konzola článku ľavá
38 – konzola článku
39 - bočný diel plášťa
40 – izolácia boč. dielu pl.
41 - bočný diel plášťa predný
42 – horný diel plášťa predný
43 – izolácia hor. dielu plášťa
44 – konzola elektropanela
45 – merač prev. hodín
46 – spojovacia konzola
47 – sieťový modul
Obr. č. 5 sestava kotle
Obr. č. 5 zostava kotla
Datum aktualizace 46/2006
Dátum aktualizácie: 46/2006
20
Download

VIADRUS G 300 ND