*
*
*
Podporujemevýskumnéaktivityna
Slovensku/ Projektje
soo|ufinancovaný
zo zdrojov EÚ
lnsFEU
***
***
*
*
*
Európskaúnia
Európsý fond regioná|neho
rowoja
Yýzva na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka
na dodanietovaru
podl'a zákona ě. 2512006Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneníniektoých
ziíkonov v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ''zákon..).
1. IdentiÍikdcia vereiného obstarúvateťa
Názov:
rčo:
Sídlo
obec (mesto):
PSC:
Poštová adresa:
Krajina:
Internetová adresa:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
e-mail:
2. Ndzov zákazkv
ZTS Výskumno.qývojový ústavKošice, a.s.
31ó51585
Košice. Juh
04124
Jlžná trieda 95
Slovenská republika
www.ztswu.eu
ZTS Výskumno.vývojový ústavKošice, a.s.
JuŽnátrieda 95,04| 24 Košice
Ing. Ladislav Vargovčík
+42I 556834210, +42I 905383405
+421 556834217
ladislav.vargovcik@ztsvvu.eu
Overovací robot
3. Predmet zdkazkv
Predmetom je zákazka na dodanie tovaru _ ide o dodanie diafkovo bezdrótovo riadeného
mobilného robota štvorpásovej koncepcie malej kategórie s otvoreným riadiacim
systémom pre potreby doplňania nadstavieb a riadiacich reŽimov ZÍnenou softvéru
odberateťom.
Podrobná špecifikácia predmetu zékazkyje uvedená v súťažných
podkladoch.
4. Spoločnýslovník obstarúvania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania
42.99.73.00-4
5. Predpokladand hodnota zákazkv bez DPH
92 000,-EUR
6. Postup vo vereinom obstarúvaní
V zmysle ustanovenia$7 ods.l písm.b)_ obstaraniepodprahovejzákazky.
7. Rozdelenie predmetu zdkazkv na časti
Nie
8. Možnost' predloženia variantný,ch riešení
Nie
9. Miesto a lehota dodania tovaru
Miesto dodania
Lehota dodania
10. NUTS kód
ZTS Výskumno-vývojový ústavKošice, a.s.
Južnátrieda 95, Košice
Slovenská republika
2 mesiace po podpise zmluvy obidvoma
zmluvn;ými stranami
SKO42
11. Hlavné podmienkv Íinancovania a platobné doiednania alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorý,misa riadia
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 2.2, zo štátneho rozpoětu a z
vlastných zdrojov.
T)lp zmluv}l: Kúpna zmluva v zmysle obchodného zákonníka So zapracovanim
nasledovnýchpodmienok:
1 . splatnosťfaktúrje do 90 dníod dátumu podaniado podateťneZTS VVÚ Košice a.s
2. objednávatel'neposkytne zálohovú platbu
a
podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry za predmet zmluvy bude dodací list
J.
a preberací protokol o odovzdani a prevzatí predmetu zmluvy v mieste dodania
objednávateťom
4' záruka na predmet zékazky je 24 mesiacov od obojstrannéhopodpisu preberacieho
protokolu
5. nástup na servis (zétručný,pozáruěný)do 3 dní od oznámenia udalosti
12. Ďalšie osobitnépodmienkv, ktorým podlieha plnenie zmluw
l. Zm|uva móŽe bý podpísaná až po odsúhlaseníprocesu verejného obstarávania
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
pre štrukturálne fondy EÚ
na
zék\ade Zm|llvy o poskýnutí NFP
49
l20
I
2.2
ě.I
0l l oPY aY .
2. Yiťazný uchádzaě sa v zmluve zavíaže,že strpí výkon kontroly (auditu) súvisiaceho
s dodávaným predmetom zmluvy kedykoťvek počas platnosti a účinnbstiZm|uvy
o poskýnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných
podmienok Zm|uvy o poskýnutí NFP' a poskytne týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť.
13.Podmienkv účastiuchtÍdzačov
a) osobné postavenie:
Uchádzaě v rámci svojej ponuky preukážesvoje osobnépostavenie:
1. dokladom o oprávnení podnikať (dodávať tovar) alebo dokladom o zapísaní
do zoznamu podnikateťov alebo doklad o zapisari v profesijnom zozÍLamevedenom
profesijnou organizáciou alebo čestnévyhlásenie o oprávnenípodnikať podl'a predpisov
v krajine svojho sídla' ak uchádzačnemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho
sídlanevydávatakýo doklad, resp. rovnocennýdoklad.
2. čestným vyhlásením o tom, Že spiňa podmienky účastipodťa $26 zákona. Čestné
vyhlásenie uchádzaěa musí byť podpísané štatutámym orgiínom uchádzača alebo
splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzaěa, v takom prípade je
potrebnédoložiťaj predmetnésplnomocnenie.
Ďašie podmienky účastiuchádzačov
nevyžadujúsa
b) Ekonomické postavenie uchádzačaz
Uchádzač v riímci svojej ponuky prellkážesvoje finančnéa ekonomicképostavenie:
1. čestnýmprehlásením,žeje schopný plnit' finančnézávázky, že nieje v nepovolenom
debete,v prípadesplácania úverudodrŽuje splátkový
kalendar. Čestnévyhlásenie
podpísané
uchádzača musí byt
štatutrírnym
orgánom
uchádzača
alebo
splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene ucháďzaěa, v takom prípade je
potrebnédoložiťaj predmetnésplnomocnenie.
2. prehfadom o celkovom dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zékazky týka,
za roky 2008, 2009 a 20|0. Podmienkou účastije výška celkového dosiahnutého
obratu minimálne l00 000 EUR bez DPH za každý rok osobitne. Uchádzač
preukáže požadovaný obrat výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjme a
výdavkoch za roky 2008, 2009 a 2010, ktoqf musí byt' podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzaěa alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene
uchádzaěa, v takom prípadeje potrebnédoložiťaj predmetnésplnomocnenie..
c) Technická a odborná sp6sobilost':
Ucháďzač'v rámci svojej ponuky preukážesvoju technickúalebo odbornúspÓsobilosť:
7. zoznamom dodávok tovaru s obdobným predmetom zákazky (robotické,mechatronické
systémy)za predcháďzajúcetri roky 2008,2009 a 20l0 s uvedením cien' lehót dodania
a odberateťov.Ak odberateťombol verejný obstarávateťpodťa zákona, dókaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateť; ak odberatefom bola iná osoba ako verejný
obstarávateť, dókaz o plnení potvrdí odberatef, ak to nie je možné,vyhlásením
uchádzačao ich dodaní. PoŽaduje sa, aby uchádzačv rámci zozrrtaÍflu
dodávok tovaru
preukiízal minimálne tri zákazky s obdobným predmetom zákazky s hodnotou
nad 45 000 EUR bez DPH jednotlivo. Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný
štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať
v mene uchádzaěa,v takom prípadeje potrebnédoloŽiť aj predmetnésplnomocnenie.
14. Poskvtovanie sút,ažnýchpodkladov
Lehota na prijímanie žiadosti o poskýnutie súťaŽnýchpodkladov je do 05.04.2011
do 12.00 hod. miestnehoěasu.
podklady si záujemca m6ževyžiadaťpísomneu kontaktnej osoby na adrese:
SúťaŽné
ZTS Výskumno-qivojový ústavKošice, a.s.
Južnátrieda 95,04| 24 Košice, Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Ing' Ladislav Vargovčík
+421 556834210, +421 905383405
+421 556834217
Iadislav.var govcik@ztswu. eu
Spisob prevzatia s úťažnýchpodkladov
podkladovje potrebnési dohodnúťs kontaktnou osobou: Ing.
osobné ptevzatie súťaŽných
Ladislav Vargovčíkna vyššieuvedenom tel. čísle.Záujemca, ktorý si nevyzdvihne súťažné
podklady osobne, tomu budúzas|anépoštou.
podklady
Uhrada za sút,ažné
Nie.
15.Predkladanie ponúk
21.04.2011
do 09.00hod.
Ponuky Sa predkladajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v uzavretom,
nepriehfadnom obale označenomheslom ,,overovacírobot - NeotváraÍ,/..osobne, poštou
vo vyššieuvedenej lehote na predkladanie ponúk.
alebo kuriéromtak, aby boli doručené
16. Adresa, na ktorú sa maiú ponukv doručit'
ZTS Výskumno-qývojový ústavKošice' a.S.- podateťňa
Južnátrieda 95
04I24 Košice
Slovenská republika
17. otvdranie ponúk
otváranie ponúkbude verejné.
otvaranie ponúk sa uskutočnídňa 21.04.201| o 10.00 hod. na adrese ZTs WU Košice
a.s.,Južná trieda 95' 041 24 Košice, Slovenská republika.
Na otváraní ponúk sa móže zúčastniťkaŽdý uchádzaě, ktoý predložil ponuku v lehote
na predkladanie ponúk a móže bý zastúpený štatutiímym orgánom alebo členom
štatutiírnehoorgánu alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie pri otvaraníponúk.
Uchádzaě (fyzická osoba)' štatutárny orgán alebo člen štatutárnehoorgánu uchádzaěa
(právnická osoba) sa preuktížuna otvaraníponúk preukazom totožnostia kópiou dokladu
o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti,
splnomocnenímna zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnenípodnikat'.
Na otváraní ponúk sa všetkým zúčastnenýmuchádzačomzverejnia obchodnémená, sídla
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií,ktoré sa
dajú vyjadriť číslicou'urěených verejným obstarávateťomna hodnotenie ponúk. ostatné
údajeuvedenév ponuke sa nezverejňujú.
Všetkým uchádzačom, ktorí predloŽili ponuku v lehote na predkladanie'ponúk bude
najneskór do 5 dní odo dňa otvárania ponúk zas|aná zápisnica z otvárania ponúk,
s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien' sídiel alebo miest
podnikania a ich návrhov na plnenie kritériíurčenýchna hodnotenie ponúk.
18.Kritériá na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúkje
19.Lehota viazanosti ponúk
(od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
cena bez DPH v EUR
7 mesiacov
2 0. Ďalšie informócie vereiného obstardvateťa
I . J azyk komunikácie: slovenský.
podkladov musí byt'v písomnejpodobe, v slovenskom
2. Žiadosťo poskýnutie súťažných
j azyku, podpísaná oprávneným zástupcom záuj emcu.
3. SpÓsob prevzatia súťaŽnýchpodkladov: osobne v pracovných dňoch Slovenskej
republiky časeod 9.00 hod. - 15.00 hod. miestnehočasu,'u ud,",. ZTS VVÚ Košice
poštou.
a.s.,JuŽná trieda 95, Košice alebo budúzas|ané
podklady vyzdvihne záýemca, ale ponuku bude predkladaťjeho
4. V prípade, že suťaŽné
organizačná z|ožka,je potrebnéna tútoskutočnosťobstarávateťaupozorniť.
5. Elektronickú a faxovú komunikáciu medzi verejným obstarávateťoma záujemcarril
uchádzaěmi je nutnépotvrdiť písomnouformou.
podkladov najneskór do 13.04.2011
6' Záujemca m6že požiaďaťo vysvetlenie súťažných
do 12.00 hod. miestnehočasu.
7. Ak ponuku predkladá skupinďzdruženie dodávatel'ov, vyžaduje sa na obálke, ktorou sa
p'.ákluda pónuka, vyznačenievšetkýchčlenovskupiny/združenia.
8. osobné predloŽenieponuky je možnév pracovných dňoch Slovenskej republiky čase
od 9.00 hod. - 12.00hod. a 13.00hod. - l5.00 hod. miestnehočasu.
9. Doklady preukazujúcesplnenie podmienok účastiucbáďzaěov so sídlom mimo tlzemia
slovenšte.; republiky musia byt predloženév póvodnom jazyku a súčasnepreložené
dokladov predloženýchv českomjazyku. Ak sa zisti rozďiel
do štátnetrojazykaók'.je
v ich obsahu, rozhodujúci preklad v štátnomjazyku,
10. Verejný obstarávatefpožadujev ponuke predložiťěestnévyhlásenie uchádzača,že:
a) súhlasís podmienkami tejto súťďe
bj všetky dbkhdy, dokumenty a iné písomnosti obsiahnutév ponuke a údajev nich
uvedénésú úplné,pravdivé a v súlade so všetkými skutoěnosťami týkajúcimi sa
uchádzačaku dňu predloženiaj eho ponuky verejnémuobstarávateťovi
c) v ním navrhovanej cene zohl]adnil všetky predvídateťnéneistoty V rozsahu
technických parametrov/vlastnostípoŽadovanýchverejným obstarávateťom
11. Verejný obstarávatelipožadujepredloženieúdajovo skupine/zdruŽenídodávateťov,ak
je to relevantné.
12. Ak uchádzač nie je výrobcom' ako prílohu k návrhu Kúpnej zmluvy doloží zmluvu
o zabezpečenizéručnýchopráv a servisu.
13 Kúpnu zmluvu podpísanú osobou/osobami oprávnenými konať v závázkoých
vzt'ahochovktorej sa zohťadniaěasti B.1 opis predmetu zákazky, B.2 Spósob urěenia
ceny a B.3 obchodné podmienky zmluvy predložíibavíťazný uchádzač.
Ak viťazný uchádzač nie je qýrobcom, ako prílohu k návrhu Kúpnej zmluvy doloží
zmluvu o zabezpečentzáruěných opráv a servisu predmetu zákazky.
14' Dátum zverejnenia výzvy na web striínkevyhlasovatel'a
Táto výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, ktorá obsahuje podmienky
siťaže stanovené vyhlasovateťom, je uverejnená na web striínke vyhlasovateťa
www.áswu.eu, kde si ju móŽe navrhovateťstiahnuťv kompletnom znení,a to odo dňa:
30.3.201| do 21.4.2011.
Spracoval:
Ing.Martin Jďč
osobaspósobilápre verejnéobstarávanie
V Košiciach
30.3.2011
Ing. Jaromír
generálny riadi
ÚrtevHqr*
zTRv1rruuno.vyvoJový
|ulnó tricda9í
KošlcB
Download

Výzva na predkladanie ponúk