ročník XXV., číslo 4/2013
Jsi moje zachránkyně ● Setkání seniorů ● Z historie obce ● Florbalový turnaj ● Turnaj v badmintonu
AŤ SI DUBEN SEBELEPŠÍ BÝVÁ, PŘECE OVČÁKOVI HŮL ZASNĚŽÍVÁ
V pátek 19. 4. 2013 v podvečer
Hovězský divadelní soubor "Na ploše", předvedl
v místním kinosále reprízu divadelní komedie
"Bláznivé nedělní odpoledne"
Hovězský zpravodaj
` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace z obce ` informace
Maminka mi řekla: jsi moje zachránkyně
Na svých třináct let prokázala
Michaela Křenková mimořádnou odvahu. Díky znalostem ze zdravotního
kroužku ZACHRÁNILA ŽIVOT
MAMINCE při nehodě. Vladan Šír
V loňském roce to pro třináctiletou
Michaelu Křenkovou nebyl tradiční začátek letních prázdnin. Poté, co dostala
vysvědčení a zavřela za sebou dveře sedmé tříděna na Základní škole v Hovězí
u Vsetína, pomáhala rodičům na chalupě. Pak jako blesk z čistého nebe přišla
nehoda a Michaela stála před situací,
kterou by si nikdy nepřála zažít – musela bojovat o život své maminky. Náhoda
tomu asi chtěla, že Michaela ze školního
zdravotního kroužku věděla co a jak.
Jak se ten den všechno seběhlo?
Byli jsme na chalupě ve Velkých Karlovicích. Ten den se rozdávalo vysvědčení, takže myslím, že to bylo 29. června.
Měli jsme vézt traktorem řeziny jednomu
taťkovému známému. Jeli jsme dolů
po polňačce, už jsme byli skoro u cesty
a najednou se v kopečku neovladatelně
rozjel traktor. Taťka se ho snažil zabrzdit,
ale nešlo to, tak zakřičel, ať vyskočíme.
Já s taťkou jsme vyskočili na jednu stranu, mamka směrem do lesa. Traktor naboural do stromu. My jsme se zvedli
a maminka začala volat, že jí z tepny
na noze teče krev, ať zavoláme sanitku.
Co se mamince stalo?
Snažila se chytnout stromu, což se jí
povedlo, jenže vlečka jí tu nohu prostě
sebrala. Přišli tam ještě nějací lidé, kteří
zavolali sanitku. Já jsem šla za mamkou
a strčila jí ruku do té rány.
Takhle jednoduše?
No. A potom taťka přišel, že má pásek, tak jsem mu ten pásek sundala a zaškrtila mamince tepnu. Ti lidé přinesli
lékárničku, tak jsem jí tam dala ještě sterilní gázu a čekali jsme na sanitku.
V kroužku sice trénujete na takovéhle situace, ale přece jen, jaká byla
tvoje první reakce? Hned jsi věděla,
co dělat?
První reakcí bylo: co mám dělat?
Ale pak jsem si to uvědomila, a mamka je navíc zdravotní sestra, takže mi
radila.
Co byl tedy ten první správný úkon?
První věc bylo zastavit krvácení a tepnu zaškrtit, aby rána tolik nekrvácela.
Pamatuješ si svoje pocity? Cítila jsi
paniku nebo strach?
Měla jsem strach.
Z čeho?
Hlavně o to, abych mamce pomohla,
aby se jí nestalo nic horšího. Měla jsem
strach, jestli navíc nemá třeba nějaké
vnitřní zranění.
Jak dlouho ten tvůj zákrok trval?
Než přijela první sanitka, trvalo to asi
pět deset minut. Za dalších asi deset minut přijela druhá.
Co jste obě během té doby dělaly?
Byly jsme obě vyděšené. Maminka pořád říkala, že tu nohu má jen zlomenou,
ale sama věděla, že je to něco horšího.
Co to nakonec bylo?
Nakonec o nohu přišla. Lékaři už jí nedokázali zachránit, už byla tak roztrhaná,
že to nešlo.
Jak to maminka zvládala?
Dobře, byla celou dobu při vědomí
a až potom v sanitce byla nadopovaná
prášky, takže ani nemluvila.
Ty jsi viděla, že jí to hodně bolí?
Ona na sobě nedala vůbec znát, že ji to
bolí, ale muselo ji to bolet, protože ta no-
Setkání seniorů
První letošní setkání seniorů z terénu
se uskutečnilo 19. března, v den slavnosti svatého Josefa, který je zároveň
i naším patronem.
Ačkoliv počasí blížící se příchod kalendářního jara nepřipomínalo ještě ani
vzdáleně, většina lidí se tím nenechala
odradit.
Odpoledne jsme začali tradičně mší
svatou v hrozenkovském kostele. O. Marek Poláčik ve své homilii vyzdvihl tři
vlastnosti sv. Josefa – na prvním místě
-2-
ha vůbec nevypadala dobře.
Jak bylo tobě, když jsi viděla maminku takhle trpět, i když jsi ji pomáhala?
Ze začátku jsem nedávala svoje pocity
tak najevo, ale když se toho ujali doktoři,
začala jsem i brečet, protože mi to bylo
hodně líto a byla jsem vyděšená.
To jsi statečná. Víš, jak moc jsi tím
mamince pomohla?
Ale kdyby jí nikdo nepomohl, mohla
i umřít, mohla vykrvácet.
Jak na tvoji pomoc reagovali doktoři?
Měli plno práce kolem maminky. Ale
jeden doktor, který tam přijel, zná sestru,
která zná mamku, a on mi říkal, že ode
mě to byl neuvěřitelný čin.
Teď má maminka protézu a všechny
potíže už jsou pryč?
Teď se řeší druhá protéza, protože tahle je jenom na chvilku, aby se na ni naučila chodit.
A co ty od té doby?
Tý jo, v pohodě.
Držíte teď doma víc pohromadě?
To jo. Víc si povídáme a máme na sebe
víc času.
Co ti řekla maminka, když ji v nemocnici dali do kupy?
Když jsem poprvé přišla na jipku, řekla, že jsem její zachránkyně, a byla za to
strašně ráda.
zdroj textu Víkend MF DNES
velkou lásku, kterou měl k Panně Marii.
Přestože si rozumově nedovedl vysvětlit
to, co se stalo, nechtěl jí ublížit a zachoval se vůči ní velkoryse. Tímto svým postojem je příkladem pro nás, abychom se
snažili mít lásku, která by byla větší než
naše touha po jejím uspokojení. Další
vlastností je jeho velká pokora – přesto-
Hovězský zpravodaj
` informace z obce ` pozvánka ` historie obce ` informace z obce ` pozvánka ` historie obce ` informace
že je hlavou rodiny, ustupuje do pozadí,
nestrhává na sebe pozornost a žije neokázale v ústraní. V tom je nám opět příkladem pro situace, kdy už ve stáří nemáme vše ve svých rukou a o mnohých
věcech nemůžeme rozhodovat, učí nás
umění ustupovat do pozadí, přenechávat
své místo druhým, „ztrácet se“. Třetí
vlastností, která navazuje na tu předcházející, je poslušnost. Josef sice zpočátku
nerozumí situaci, do které je postaven,
a má jistě úplně jiné plány se svým
a Mariiným společným životem, ale
když pochopí, že Boží vůle je jiná, přijímá tuto skutečnost poslušně. Také do našich životů přicházejí často mnohé starosti, nemoci, bolesti a trápení, které
nechápeme a neumíme je správně zpracovat. V závěru svého kázání nás proto
o. Marek vyzval k tomu, abychom neváhali prosit právě svatého Josefa o přímluvu, aby nám pomohl tyto těžkosti
přijmout s pokorou a poslušností, která
se dokáže sklonit před Božím plánem
s námi ve víře, že Bůh vše promění
k dobru našemu i našich bližních.
Po mši svaté jsme se pak za pomoci
pečovatelek postupně všichni přesunuli
do Víceúčelového domu v Halenkově,
kde setkání pokračovalo posezením
a vzájemným sdílením u stolů s připra-
veným občerstvením a drobnými dárečky k Velikonocům. Stejně jako minule
nás svou přítomností i slůvkem povzbuzení potěšila paní ředitelka Ing. Martinková, která zároveň všechny přítomné
pozvala na akce, které se v nejbližší době u nás v Charitě Svaté rodiny připravují. Do neformálních rozhovorů s klienty se kromě paní ředitelky zapojily též
vedoucí jednotlivých služeb Jana
Orságová a Jarmila Škarpová, sociální
pracovnice Eva Slováčková a samozřejmě také samotné pečovatelky. Svou
úžasnou životní vitalitou a duševní svěžestí nás všechny povzbudil zřejmě nej-
Obec hovězí v roce 1923
Rok 2013. Ta třináctka mě stále pronásleduje při prohlížení svého archivu, při
probírce dokumentů z počátku dvacátého století. Jaký byl rok 1913. Byli jsme
součástí Rakousko-Uherska a od roku
1848 vládl nám císař František Josef I.
Vedle papírových peněz drobnou mincí
byl měděný halíř, stříbrná koruna a v oběhu byly ještě 10, 20 a 100 koruny ve zlatě.
Schylovalo se k válce, která byla vyhlášená 28. července 1914.
Jaký rozdíl o deset let později. Vznikalo
samostatné Československo s prezidentem T. G. Masarykem. Rok 1923, od kte-
-3-
starší účastník setkání 92-letý pan
Stoklasa z Velkých Karlovic, který se
i se svou manželkou objevil i v nedávno
odvysílaném dokumentu České televize
nazvaném Perný den Marie O.
Závěrem jsme si pak vzájemně popřáli požehnané a radostné prožití nadcházejících velikonočních svátků a všichni
jsme se shodli na tom, že už se moc těšíme na příští setkání, které plánujeme
uskutečnit v kostele Panny Marie Sněžné
a v prostorách přilehlého pastoračního
centra ve Velkých Karlovicích.
Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka
rého uplynulo devadesát let, nabízí se
ke srovnání s letošním letopočtem 2013.
Vede mě k tomu dostatek údajů o naší obci právě z roku 1923. Jsou to statistické
údaje okresního úřadu, kroniky obce,
škol a další pamětnosti. Samozřejmě
všechna čísla platí ještě pro nerozdělenou
obec po odtržení Huslenek 1.1.1949.
Roku 1923 v obci Hovězí žilo 3 566
obyvatel české národnosti a obývali 568
Hovězský zpravodaj
` informace z obce ` historie obce ` informace z obce ` historie obce ` informace z obce ` historie obce `
domů. Hustota obyvatel činila na 1 km2
62,2. K římsko - katolickému náboženství se hlásilo 2 600 občanů, z toho k hovězské farnosti 1800, zbytek k farnosti
Halenkov. Evangelíků bylo 945, židů 15
a 6 baptistů. Římsko - katolický kostel
a farní úřad spravoval farář P. Ferdinand
Matušů od roku 1917, varhaníkem byl
Karel Koňařík a kostelníky Josef Juřica
a Josef Trlica. Evangelický kostel a farní
úřad v Huslenkách měl na starosti farář
Gustav Říčan. Vlak vesnicí projížděl
od roku 1908 a to stanicemi Hovězí –
nadmořská výška 376,2 m, Huslenkami –
nadmoř. v. 388,3 m a Bařinami – nmv.
403,7 m. Staniční a telegrafní mistr byl
Rudolf Matyščak, staniční sluha Teodor
Zhof. Vrchním poštmistrem poštovního
úřadu byl František Kroupa, listonoši
Josef a Pavel Mucala. K vyplacení dopisnice bylo nutné použít známky v hodnotě
50 haléřů, dopisu koruny a za doporučený dopis se připlácelo 2 Kčs. Velitelem
četnické stanice byl vrchní strážmistr
Rudolf Vrána a jeho podřízenými Rudolf
Minarčík a Vlad. Ryba.
V majetku obce jsou tyto nemovitosti:
4.4784 ha polí, luk 3.6736 ha, zahrad
0.3069 ha, pastvin 52.2718 ha, lesa
276.4567 ha a neplodné půdy 2.0051 ha.
Celková rozloha 62,2 km2. Obec spravuje
tři budovy škol, dále vlastní obecní radnici s chudobincem a has. zbrojnicí a cihelnou. Dluh činí 36.544 Kčs.
16. září 1923 se konaly volby do obecního zastupitelstva s následujícím výsledkem lidová strana získala 980 hlasů
a patří jí 19 mandátů, česká strana republiky 383 hlasů a 8 míst v obec. zastupitelstva a strana malozemědělská a dělnická 179 a tři místa v OZ. Starostou
obce byl zvolen Antonín Kroupa, rolník
a obchodník č. 29, jeho náměstky Josef
Šťastný a Josef Řepka, dále 7 radních
a 20 členů. Obecním tajemníkem se stává Rostislav Třískala a obecním pokladna je svěřena Josefu Řepkovi. Obecním
sluhou jsou Josef Blinka a Jan Koňařík.
Správou lesů jsou pověřeni hajní Pavel
Adamec a Josef Šopa.
Obvodním lékařem se sídlem na
Vsetíně je MUDr. Alfred Prager, porodní asistentky: Rozálie Blahová, Anna
Zhofová a Veronika Babicová.
Většina obyvatel jsou zemědělci.
Vedle svého jména má 111 občanů uvedeno jako povolání slovo rolník. Bratři
Thonetové jsou vlastníky velkostatku
Vsetín, k němuž patří i pozemky
v Hovězí. Pole jsou pronajata. Revíry
spravuje Hugo Erban – Kychová, Rudof
Jahůdek – Potoky a Josef Kadula –
Uherskou. O státní lesy se stará Jan
Bařák.
Statistika vykazuje také počty domácích zvířat. Koní je 26, hovězího dobytka
1831 kusů, ovcí 864, koz315, vepřů 468,
slepic 2702, husí 202 a včelstev 200.
V obci se nacházejí dvě cihelny, jedné
je majitelem obec a je ve správě Josefa
Řepky, druhou vlastní David Riess.
Výrobu cementového zboží zajišťují M.
Trlica, Marie Kroupová. Palírnu slivovice
a borovičky vlastní Antonín Kroupa
a Josef Riess.
Za prací mimo obec, především na sezónní práce do stavebnictví, zemědělství
a cukrovarů, dojíždí až 400 občanů.
V obci roku 1923 bychom našli tyto
živnosti:
Hostince – Kroupová Rozálie, Matušů
Rudolf, Prcín Vojtěch, Ries David,
Ries Kamil, Riesová Marie, Sedláček Jiří, Tkadlec Tom. a Václavík
Antonín.
Koláři – Hromada Lad., Hromada
Martin, Kašpar Pavel a Kotrla Josef.
Kováři – Blinka Pavel, Chrástecký Jan,
Václavík Ant., Veselý Josef a Virth
František i podkovář
Krejčí – Babica Josef, Juřica Jan,
Kořenek Antonín, Kovařík Josef,
Kroupa Jan, Pokorný Adolf, Pončík
Josef a Skřivánek Josef.
Mlynáři – Hromada Antonín i pila,
Valchář Josef i pila, Václavík Josef
a Surý J.
Obchod – Šopáková Marie, cukrovinky
Krupařský – Janota J., Tkadlecová
Hermína i prodej petroleje Kůži
surovou – Zajíček Josef
Hospodářské nářadí – Řepka Josef,
Veselý N.
Ovoce – Kroupa Ant., Kroupová Marie
i trafika, Tkadlec Jan, Tkadlec Jos.
Potraviny – Eliášová Rozálie, Javůrková Cecílie, Koňařík Tom.,
Láčíková Jos., Bařáková Rozálie
Smíšené zboží – Kroupa Ant., Mikeš
Jan, Ries Kamil, Ries Teodor,
Pokorný Frant., Pokorný Josef,
Zhofová Amálie
Stroje hospodářské a šicí – Mikeš Jan
Obuvnictví – Koňařík Jan, Kopecký
Jos., Tkadlec Jan, Láčík Jan, Liňa
Jos. a Šťastný Josef
Trafiky – Chrástecký František, Knebl
Josef, Kroupová Marie, Ries Josef
Valchář – Hromada Jan
Zámečník strojní – Řepka Josef
Největší počet žáků navštěvoval obecnou školu „u kostela“. Byla to pětitřídní
škola s jednou pobočkou. Řídícím učite-4-
lem byl Adolf Winkler a jako učitelé zde
působili: Karel Pilčík, Rudolf Matušů,
František Turek, Bohuslav Macek, Ema
Winklerová a industriální učitelka Anna
Doležalová. Nejvíce 65 žáků bylo ve třetí
třídě, nejméně 48 v první třídě. Celkem
bylo zapsáno 306 školáků, 170 chlapců
a 136 dívek. Obecná škola na Bařinách
byla čtyřtřídní. Mimo řídícího učitele
Rostislava Třískala vyučoval Eduard
Vlček, Drahomíra Hlavinková, Rudolf
Stančík a Božena Vlčková jako industriální učitelka. Škola v údolí Huslenek byla
dvojtřídní. Řídícím učitelem byl Jaroslav
Válek s učitelem Janem Doležalem a Helenou Hofmanovou.
Počet žáků na bařinské škole činil 246,
v Huslenkách dosáhl 108. Předsedou
místní školní rady byl Jan Pončík, za pedagogy to byl Karel Pilčík, Josef Hadaš,
Rostislav Třískala a A. Doležalová.
V obci jsou registrovány tři politické
strany: lidová strana, republikánská strana
a česká strana malozemědělsko rolnická.
Na společenském a kulturním životě
ve vesnici se podílely tyto spolky:
Sokol, Orel, Sbor dobrovolných hasičů,
Včelařský spolek
Spolek válečných poškozenců a invalidů
Rybářské družstvo
Hospodářský spolek
Vodní družstvo
Zemědělská družina
Spořitelní a záloženský spolek
Náboženské spolky: Cyrilská jednota
a Spolek svaté Terezie
Přírodní poměry: průměrná teplota
na jaře i na podzim byla 7°C, v létě 17,6°C
a v zimě -3°C. Roční průměr 7,1°C.
O velikonoční neděli v důsledku silných dešťů došlo ve Škrádném k velkému
sesuvu půdy. Další pohroma přišla
10. června v podobě velké bouře s krupobitím a silným větrem, který lámal ovocné
i lesní stromy, které vyvracel i s kořeny.
Na závěr už mi dovolte jen několik vět.
Devadesát let v životě obce doba celkem
krátká. Kolik však změn při srovnání
s dneškem. Zastavme čas a pokusme se
tento časový úsek téměř sta let zachytit
na běžícím filmovém pásku. Kolik lidí
ve svém životě jsme poznali, komunikace, družice, atom, člověk na Měsíci, pokrok ve zdravotnictví a tak dále. To vše
usnadňovalo život. Mnozí jsme zažili či
slyšeli o zločinnosti jednotlivců i státních
ideologií, hladu a bídě, o terorismu.
Omlouvám se čtenářům, kteří přečetli
celý článek byť po částech. Pokud je přivedl k tomu, aby srovnávali s dnešním
obrazem naší obec Hovězí, toto poznání
nebylo zbytečné. Mgr. Jan Matušů
Hovězský zpravodaj
` informace z obce ` florbal ` reklama ` informace z obce ` florbal ` reklama ` informace z obce ` florbal
Informace k zveřejňování osobních údajů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“), neumožňuje systematické zveřejňování osobních údajů, např. ve společenských rubrikách v místním tisku,
které by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého
života občanů, bez souhlasu občanů nebo jejich zákonných zástupců.
Jestliže obec zašle starším občanům
blahopřání k životnímu jubileu nebo
jim osobně blahopřeje, neporušuje tím
obec podle názoru Úřadu pro ochranu
osobních údajů ani zákon o evidenci
obyvatel, ani zákon o ochraně osobních
údajů.
Pouze se souhlasem občanů budeme
zveřejňovat jejich osobní údaje např.
ve zpravodaji obce.
Velikonoční florbalový turnaj v Janové
V neděli 31. 3. 2013 se pořádal velikonoční turnaj ve florbalu v tělocvičně
v Janové. Letos se do sportovního klání
přihlásilo šest družstev. Účast slibovala
dostatečně napínavé souboje, v nichž
přijela bojovat o vítězství tato družstva:
Joker, Peepoo, Oklahoma, A. N. V.,
Mustangs a D. M. D. Krátce po desáté
hodině dopolední se poprvé ozvala píšťalka a neustala ve svém koncertování
téměř do čtvrté hodiny odpolední.
Všichni hráli s plným nasazením a nehodlali soupeřům věnovat zadarmo jediný míček. A tak s postupujícím časem docházelo i k tvrdším zákrokům.
Vše se však nakonec řešilo smírem
a hokejky byly po celý čas soutěže používány pouze ke sportovnímu zápolení.
Po úporných bojích hraných systémem
každý s každým, získalo první místo
mužstvo D. M. D., jenž obhájilo titul
z předchozího mikulášského turnaje
v Janové. Druhé místo patřilo týmu
Joker z Hovězí a třetí místo obhájilo
družstvo Peepoo.
-5-
Výsledky Hovězského týmu Joker:
Joker - D.M.D. 1:4, Joker-Mustangs 6:0,
Joker-Oklahoma 5:4, Joker-Peepoo 7:3,
Joker-A.N.V. 4:1
Hovězský zpravodaj
` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton `
Hovězský turnaj v badmintonu 2013
V místní hale ZŠ Hovězí se uskutečnil
2.ročník smíšených dvojic v badmintonu.
O tom, že badminton se stává populárním
sportem svědčí účast letošního ročníku.
Oproti loňskému roku se přihlásilo do turnaje o 8 párů více, celkem tedy 18 párů.
Organizátoři rozdělili jednotlivé páry
do dvou skupin, z nichž pak podle získaných bodů postupovaly do dalších bojů prvních osm párů do čtvrtfinále, zbylé
páry si zahrály vzájemný zápas o pořadí
v konečné tabulce.
Turnajovým pavoukem se do finále
prokousaly tyto dvojice - manželé Kovaříkovi a duo Radek Kostka a Lucie Koňaříková. Boj o zlatou medaili zvládla lépe první jmenovaná dvojice. V souboji
o bronzovou medaili si vedli lépe manželé Michal a Petra Tůmovi, a to když porazili pár Zdenek a Hana Kostkovi.
VYŘAZOVACÍ ČÁST
Na 2 vítězné (2 x 15 a 1 x 15)
ČTVRTFINÁLE
1. čtvrtfinále - Č1 A1
Karel – Iva
ABC 3_1
Michal – Petra
výsledek
1
2
2. čtvrtfinále – Č2
B1
ABC 3_2
Radek – Lucka
Adam – Markéta
2
0
3. čtvrtfinále – Č3
C1
A2
Luboš – Renata
Zdenek – Jana
2
1
4. čtvrtfinále - B2
C2
Jirka – Hanka
Zdenek – Hanka
2
1. Lubomír a Renata Kovaříkovi
2. Radek Kostka a Lucie Koňaříková
3. Michal a Petra Tůmovi
4. Zdenek a Hana Kostkovi
5. Karel Štrbík a Iva Varajová
6. Jiří a Hana Pokorní
-6-
Hovězský zpravodaj
` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton `
Další pořadí:
5. Karel Štrbík a Iva Varajová
6. Jiří Pokorný a Hana Pokorná
7. Adam Viktorin a Markéta Kašparová
8. Zdeněk Kostka a Jana Kostková
9. Antonín Kunka a Martina Vaculíková
10. Antonín Trlica a Martina Holubcová
11. Eva Koňaříková a Boris Achmedov
12. Martin Hromada a Tereza Bothová
13. Ladislav Koňařík a Tereza Koňaříková
14. Radek Kučera a Dominika Mazáčová
15. Pavel Holec a Markéta Dobešová
16. Viktor Dvořák a Lucie Zelená
17. Tomáš Táborský a Jana Táborská
18. Jarda Ptáček a Ester Ptáčková
„Všichni se už těšíme na další ročník
turnaje a hlavně na hojnou účast hráčů
všech věkových kategorií. Hlavně ti
kteří se nebojí žádné výzvy :)“ řekl
po skončení turnaje, jeden z hlavních
organizátorů...
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ 5. – 8. místo
(seřazení do zápasů dle výsledků za skupin)
O pořadí rozhoduje: umístění, počet bodů, skóre, počet získaných bodů v setech, los
7. – 8. místo
5. – 6. místo
poražený ČT
poražený ČT
poražený ČT
poražený ČT
Adam – Markéta
Zdenek – Jana
Jirka – Hanka
Karel – Iva
2
1
0
2
SEMIFINÁLE
1. semifinále – S1
2. semifinále – S2
vítěz Č1
vítěz Č2
vítěz Č3
vítěz Č4
Michal – Petra
Radek – Lucka
Luboš – Renata
Zdenek – Hanka
0
2
2
0
ZÁPAS O 3. místo
3. – 4. místo
poražený S1 Michala – Petra
poražený S2 Zdenek – Hanka
2
1
FINÁLE
finále
0
2
vítěz S1
vítěz S2
Radek – Lucka
Luboš – Renata
7. Adam Viktorin a Markéta Kašparová
8. Zdenek a Jana Kostkovi
9. Antonín Kunka a Martina Vaculíková
10. Antonín Trlica a Martina Holubcová
11. Boris Achmedov a Eva Koňaříková
12. Tereza Bothová a Martin Hromada
-7-
Hovězský zpravodaj
` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton ` sport ` badminton `
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ 9. – 18. místo (seřazení do zápasů dle výsledků za skupin).
O pořadí rozhoduje: umístění, počet bodů, skóre, počet získaných bodů v setech, los
17. – 18. místo
ABC 6_3
ABC 6_2
Tomáš – Jana
Jarda – Ester
2
0
15. – 16. místo
ABC 6_1
ABC 5_3
Viktor – Lucka
Pavel – Markéta
1
2
13. – 14. místo
ABC 5_2
ABC 5_1
Radek – Dominika
Laďa – Jana
1
2
11. – 12. místo
ABC 4_3
ABC 4_2
Martin – Tereza
Boris – Eva
1
2
9. – 10. místo
ABC 4_1
ABC 3_3
Martin V. – Tonda K.
Tonda Tr. – Martina
2
1
13. Ladislav Koňařík a Tereza Koňaříková
14. Radek Kučera a Dominika Mazáčová
15. Pavel Holec a Markéta Dobešová
16. Lucie Zelená a Viktor Dvořák
17. Jana Táborská a Tomáš Taborský
18. Ester a Jarda Ptáčkovi
Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R.
Cena: 5,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: 571 445 088, fax: 571 445 011, e-mail: [email protected], www.obec-hovezi.cz.
Download

Hovezi 4-2013 web.pdf