Viacúčelový tlakomer
Návod na použitie
SK
3
a
SK
Viacúčelový tlakomer Microlife WatchBP 03 na meranie krvného tlaku (TK) v ambulantných
i domácich podmienkach. Pracuje v prevádzkových režimoch:
- AMBULATORY ( tlakový holter)
Programovateľný 24 hodinový režim merania TK.
- HOME
Programovateľný 7 dňový režim merania TK podľa doporučení ESH1 a ASH1.
- CASUAL
Režim jednotlivého merania v neobmedzenom čase.
Tlakomer je klinicky testovaný podľa protokolu Európskej spoločnosti pre hypertenziu
(EHS) a Americkej srdcovej asociácie (AHS)
1
O’Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, a kol. Odporúčania Európskej spoločnosti pre hypertenziu pre klasické, ambulančné a domáce meranie tlaku krvi.
Pracovná skupina Európskej spoločnosti pre hypertenziu na sledovanie tlaku krvi. J Hypertens 2003;21:821-848.
Obsah
Popis produktu
Vykonávanie meraní krvného tlaku
Názvy dielov a displeja ............................................... 3–4
Režim «AMBULATORY» .......................................... 17–21
Režim «HOME» ......................................................... 22–23
Režim «CASUAL»...................................................... 24–25
Pred prvým použitím prístroja WatchBP O3
Aktivovanie prístroja ........................................................ 5
Výber veľkosti manžety.................................................... 6
Výber prevádzkového režimu
Režim «AMBULATORY» ............................................... 7–9
Režim «HOME» ............................................................9–11
Režim «CASUAL»..............................................................12
Zaznamenávanie užívania liekov
Záznam medikácie ................................................. 13–14
Programovanie intervalov merania
Inštalácia softvérového vybavenia............................15
Pripojenie prístroja k počítaču.....................................15
Programovanie harmonogramu intervalov...........16
Prezeranie, mazanie a prenos meraní
Prezeranie údajov.................................................... 26–28
Vymazávanie údajov......................................................29
Prenos údajov...................................................................30
Príloha
Batérie a sieťový adaptér ..............................................31
Bezpečnosť, starostlivosť, skúška presnosti a
likvidácia..................................................................... 32–33
Chybové hlásenia.................................................... 34–35
Technické špecifikácie....................................................36
SK
Popis výrobku
Názov častí
Batteries:4xAAA 1.5VDC
ERP NO.3MZ1-1
Microlife AG, 9443 Widnau / Switzerland
www.watchbp.com
Patent Pending
SN:WWYXXXXX
SYS
mmHg
Pripojenie
manžety
DIA
mmHg
PUL
/min
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
USB port
3
Prepínač režimov
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
Tlačidlo ON/OFF
Tlačidlo M (Pamäť)
Displej
Tlačidlo medikácie
Priehradka na batériu
Displej
Indikácia režimu
Deň
Značka lekára
Noc
Dátum/čas
Blokované meranie
Oddych
Displej batérie
Uložená hodnota
Čas zostávajúci do nasledujúceho
automatického merania
Hodnota systolického tlaku
Hodnota diastolického tlaku
Kontrolka tepu
Hodnota tepovej frekvencie
Počet uložených údajov v
pamäti
4
SK
Pred prvým použitím prístroja WatchBP O3
Aktivovanie zariadenia
Vytiahnite z priehradky na batérie ochranný prúžok.
Batteries:4xAAA 1.5VDC
2) Nastavenie mesiaca – Mesiac nastavíte pomocou
tlačidla M. Svoj výber potvrďte stlačením tlačidla
ON/OFF.
ERP NO.3MZ1-1
Microlife AG, 9443 Widnau / Switzerland
www.watchbp.com
Patent Pending
SN:WWYXXXXX
1) Nastavte rok – Po vytiahnutí ochranného prúžku
alebo vložení novýchSYSbatérií bude na displeji blikať
údaj roku. Údaj roku nastavte pomocou tlačidla M. 3) Nastavenie dňa – Deň nastavíte pomocou tlačidla
Svoj výber potvrďte stlačením tlačidla ON/OFF.
M. Svoj výber potvrďte stlačením tlačidla ON/OFF.
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min
5
Tlačidlo M má zároveň funkciu
výberu
Tlačidlo ON/OFF má zároveň
funkciu potvrdenia
4) Nastavenie času – Po nastavení hodiny a minúty
a po stlačení tlačidla ON/OFF je dátum a čas
nastavený, pričom sa zobrazí aktuálny čas.
Výber veľkosti manžety
Pri meraní s tlakomerom WatchBP 03 sú k dispozícií
dve rôzne veľkosti manžiet.
* používajte prosím iba manžety značky Microlife!
M (Medium)
22 – 32 cm (8,7 – 12,6 palca)
M je vhodná veľkosť pre väčšinu ľudí.
L (Large)
32-42 cm (12,6-16,5 palca)
5) Ak chcete zmeniť dátum a čas, na chvíľu vyberte
jednu batériu z priestoru pre batérie a vložte ju
späť. Začne blikať údaj roku. Dokončite proces
podľa popisu vyššie.
6
SK
Výber prevádzkového režimu
Pred každým meraním použite Prepínač režimov na
boku prístroja. Vyberiete tak správny režim merania.
Prístroj WatchBP O3 ponúka tri režimy merania:
«AMBULATORY», «HOME» alebo «CASUAL» režim.
Režim «AMBULATORY»
HOMEv prípade
CASUAL
RežimAMBULATORY
«AMBULATORY» vyberte
plne
programovateľného 24-hodinového merania
krvného tlaku pacienta mimo ambulancie.
AMBULATORY HOME CASUAL
AMBULATO
RY HOME
CASUAL
AMBULATORY HOME CASUAL
AMBULATO
RY HOME
CASUAL
7
AMBULATORY HOME CASUAL
AMBULATORY HOME CASUAL
Intervaly programovateľného merania
Nastavenie denného a nočného intervalu merania
Prístroj automaticky vykonáva merania v určených
intervaloch v trvaní 15, 20, 30 alebo 60 minút.
Aby systém lepšie vyšiel v ústrety životnému štýlu
jednotlivých pacientov, pomocou softvéru dodaného
s prístrojom WatchBP O3 je možné naprogramovať
časy aktivity a spánku.
15 30
minúty
minutes
20 60
Setting Ambulatory Measurement Schedule
Nastavenie harmonogramu ambulantných meraní
Awake from 06 AM
Čas, kedy je pacient
hore, od
06:00
~ 10 PM with 30
do 22:00
Asleep from 10 PM
Čas spánku od 22:00
~ 06 AM with 60
minutes interval
do 18:00
v 60-minútových intervaloch
v
minutes interval
30-minútových intervaloch
interval meraní je 30 minút pre čas aktivity a 60
* Prednastavený
minút pre čas spánku.
8
SK
Výber prevádzkového režimu (pokr.)
Dve doby merania
Začiatok doby denného merania môžete nastaviť v
čase od 4-10 hod. a začiatok doby nočného merania
môžete nastaviť v čase od 21 - 02 hod. Interval
merania TK v oboch dobách možete nastaviť na 15,
20, 30 a 60 minút.
Režim «HOME»
CASUAL
RežimAMBULATORY
«HOME» vyberte vHOME
prípade merania
krvného
tlaku pacienta doma v súlade s pokynmi Európskej
spoločnosti pre hypertenziu (ESH) a Americkej
srdcovej asociácie (AHA).
AMBULATORY HOME CASUAL
AMBULATORY HOME CASUAL
9
Nemerať v nepracovných dňoch
Dva súbory meraní za deň
V tomto režime si pacient meria TK v 7 po sebe
nasledujúcich pracovných dňoch.
Pokyny ESH odporúčajú vykonať jedno dvojité
meranie ráno medzi 06:00 - 09:00 a jedno dvojité
meranie večer medzi 18:00 - 21:00.
JAN
30
7
pracovných
working
days
dní
X1
06:00 – 09:00
X1
18:00 – 21:00
10
SK
Výber prevádzkového režimu (pokr.)
Predĺžené meranie
Vyhodnotenie
Prístroj WatchBP O3 ponúka predĺženú dobu
merania a umožňuje vykonávanie ranných meraní
medzi 04:00 – 12:00 a večerných meraní medzi
18:00 - 24:00.
Po vykonaní meraní za všetkých sedem dní prinesie
pacient prístroj WatchBP O3 späť na pracovisko
lekára kvôli vyhodnoteniu údajov z doma
vykonaných meraní krvného tlaku.
Mimo týchto
časov sa merania
vykonávať nesmú,
pričom na ľavej
strane obrazovky
bude svietiť
príslušný symbol.
11
Koniec 7 dňového
merania TK je na
displeji zobrazený
blikajúcim
symbolom lekára.
Režim «CASUAL»
250 bezpečne uložených meraní
V «CASUAL» režime slúži prístroj na pravidelné
monitorovanie krvného tlaku – jednotlivé merania
sa automaticky ukladajú a môžu byť neskôr
prekontrolované lekárom.
Prístroj WatchBP O3 si v «CASUAL» režime dokáže
zapamätať až 250 samostatných meraní.
zaplnení pamäte každé ďalšie meranie automaticky prepíše
* Po
najstaršie meranie.
Anytime
AMBULATORY HOME CASUAL
250
Measurements
Merania
AMBULATORY HOME CASUAL
12
SK
Zaznamenávanie užívania liekov
SYS
Záznamy medikácie
mmHg
IA
Pacient má možnosť zaznamenať časDužitia
liekov
stlačením tlačidla Medikácia.
mmHg
2) Po uvoľnení tlačidla Medikácia bude striedavo
blikať ikona Pilulka a zaznamenaný čas.
Stlačiť a podržať
PUL
/min
1) Po stlačení a podržaní tlačidla Medikácia v trvaní
dvoch sekúnd sa objaví ikona Pilulka.
Stlačte a podržte
dve sekundy...
3) Záznam medikácie sa uloží po zaznení pípnutia.
Uložené
*
13
Záznam medikácie je možné uložiť vo všetkých troch režimoch.
*
Pípač sa dá vypnúť cez nastavenia softvéru.
50 bezpečne uložených záznamov
Vymazanie uložených záznamov medikácie
Prístroj WatchBP O3 dokáže uložiť až 50 záznamov
medikácie.
Všetky záznamy medikácie vymažete z pamäte
stlačením a podržaním tlačidla Medikácia v trvaní
sedem sekúnd. Symbol «CL» bude blikať. Stlačením
M pamäť vymažete, stlačením ON/OFF vymazanie
zrušíte.
* Po zaplnení pamäte prístroj zobrazí stav Full (Pamäť plná).
Stlačte a podržte
sedem sekúnd...
tlačidla M pre vymazanie údajov vymažete všetky údaje
* Stlačením
záznamov medikácie vo vybranom režime.
14
SK
Programovanie intervalov merania
Inštalácia softvéru do PC
Pripojenie prístroja k počítaču
1) Vložte CD do CD-ROM mechaniky svojho PC. Ak je
to potrebné, zvoľte„setup exe“ v adresári CD.
1) Pripojte prístroj k počítaču. Úspešné pripojenie sa
potvrdí zobrazením skratky «PC» na prístroji.
2) Riaďte sa pokynmi v inštalačnom okne svojho PC.
2) Spustite programové vybavenie.
3) Keď sa inštalácia skončí, reštartujte svoj počítač.
3) Ak chcete vytvoriť nový záznam, zadajte meno,
rodné číslo a dátum narodenia (ak je to potrebné).
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
AMBULATO
Version 1.0.2.7
Install CD
ed.
serv
©200
s Re
Right
8 Microlif
e Corporation. All
RY HOME
CASUAL
WatchBP Analyzer O3
Inštalácia
Reštartujte
počítač
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
System Requirements: 550MHz CPU. 256MB Memory, 1024x768
pixel resolution, 256 color, CD-ROM drive, 1 free USB port, 40MB
free hard disk space, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista.
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
15
AMBU
Programovanie intervalu pre meranie
1) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v ľavom
dolnom rohu obrazovky zvoľte ako začiatok času,
kedy je pacient hore, čas medzi 04:00 a 10:00.
Pacient
je hore
od 06 AM
Awake
from
~ 10 PM
2) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v ľavom
dolnom rohu obrazovky zvoľte ako začiatok času
spánku čas medzi 21:00 a 02:00.
Spánok
odfrom 10 PM
Asleep
~ 06 AM
3) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu priraďte
časom aktivity a spánku intervaly merania od 15,
20, 30 do 60 minút.
15 30
minúty
minutes
20 60
15
20
30
60
minutesv interval
interval
minútach
4) Ak sú monitorovacie údaje skompletizované,
stlačte «Program to BP device» (naprogramovanie
tlakomera) a rozvrh meraní sa nastaví v prístroji.
Program do prístroja BP
16
SK
Vykonávanie meraní krvného tlaku
V režime «AMBULATORY»
Uistite sa, či je prístroj nastavený na «AMBULATORY»
režim.
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
2) Umiestnenie manžety a prístroja – Upevnite
manžetu pevne, ale nie natesno. Presvedčte sa, že
manžeta je umiestnená 2-3 cm od lakťovej jamky
na vnútornej strane paže. Umiesnite tlakomer do
puzdra a zaveste ho okolo krku pacienta. Hadičku z
manžety veďte cez plecia pacienta.
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
1) Príprava ramena, na ktorom sa má tlak merať
– Zoblečte si všetko šatstvo, ktoré pokrýva alebo
zviera rameno určené na meranie tlaku.
2–3cm
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
si dlhé
* Nevyhŕňajte
rukávy, pretože to
AMBULATO
AMBULAT
môžeRYspôsobiť
HOME CA zúženie
SUAL
prietoku krvi do
ramena určeného na
meranie.
ORY HOM
E CASUAL
17
hadičku manžety do prístroja z
* Zapojte
opačnej strany tela (pozri nákres). Ďalšou
možnosťou je upevnenie prístroja na
opasok.
3) Správne umiestnenie manžety pomocou
upevňovacieho popruhu
Možnosť 1: Použite ramenný pás a a upevňovací
popruh b .
Možnosť 2: Ramenný popruh c a upevňovací
popruh b .
1) Ramenný pás 2) Upevňovací popruh
1) Ramenný pás 2) Upevňovací popruh
1.) R
amenný pás (1) pripnite k puzdru (taštičke)
tlakomera a zaveste ho okolo krku na ľavé rameno.
2.) N
a ľavé rameno založte manžetu, hadičku z
manžety pripojte k tlakomeru a tlakomer vložte do
puzdra (taštičky).
3.) N
a ľavé rameno umiestnite upevňovací popruh a
pripojte ho k ramennému pásu.
4.) K
arabínku upevňovacieho popruhu (2)pripojte ku
kovovej spone manžety. Dĺžku popruhov nastavte
tak, aby ste sa cítili pohodlne.
1.) Na ľavé rameno umiestnite upevňovací popruh (2),
na pravé ramenný popruh (3) a spojte ich cez plecia
za šijou.
2.) Puzdro (taštičku) tlakomera pripnite opaskom k
telu.
3.) Na ľavé rameno založte manžetu, hadičku z
manžety pripojte k tlakomeru a tlakomer vložte do
puzdra (taštičky).
4.) Karabínku upevňovacieho popruhu (2) pripojte ku
kovovej spone manžety. Dĺžku popruhov nastavte
tak, aby ste sa cítili pohodlne.
18
SK
4) Indikátor ďalšieho merania – Prístroj zobrazuje
čas ďalšieho merania odpočítavaním minút na
displeji.
5) Pripomienka merania – Minútu pred ďalším
plánovaným meraním prístroj čiastočne nafúkne
a hneď vypustí manžetu, aby tak pacientovi
pripomenul ďalšie meranie.
Pripomienka
1 min
1Reminder
min.
obrazovke sa bude odpočítavať X minút označujúcich
* Na
čas do ďalšieho automatického merania.
19
merania sa
* Pripomínanie
vypína v čase spánku.
Vykonávanie meraní krvného tlaku (pokr.)
6)Pripomienka merania – Päť sekúnd pred ďalším
meraním vyšle prístroj krátku sériu pípnutí, čím
pacienta upozorní na blížiace sa meranie.
7)Priebeh merania – pacient by sa počas merania
nemal hýbať, nemal by rozprávať a mal by
normálne dýchať. Pokiaľ pacient v momente
začatia merania šoféruje alebo obsluhuje
zariadenie, mal by si (ak je to bezpečné) uvoľniť
ruku určenú na meranie.
Pripomienka
5 sec
5Reminder
s
*
Pípač ambulantného režimu sa dá vypnúť cez nastavenia
softvéru.
v režime «AMBULATORY »
* Prístroj
nezačne pípať pred meraním v čase
spánku.
má možnosť ktorékoľvek meranie kedykoľvek prerušiť
* Pacient
stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť.
20
SK
8)Opakovanie merania v prípade výskytu
poruchy – ak sa počas merania vyskytne porucha,
prístroj automaticky zopakuje meranie po 2
minútach.
9) Ukladanie údajov z meraní – Prístroj WatchBP O3
automaticky ukladá jednotlivé výsledky meraní
spolu s dátumom a časom merania.
V režime «AMBULATORY» je možné uložiť spolu
144 meraní.
144
V prípade
poruchy
sa meranie
automaticky
zopakuje.
Measurements
Merania
*
sa zistí chyba pri opakovanom meraní, prístroj zastaví
* Pokiaľ
vykonávanie meraní. Pacient by mal v takom prípade prístroj vrátiť
lekárovi, ktorý určí príčinu chyby.
21
Displej odpočtu prístroja BP a pamäť ambulantného režimu sa
dajú vypnúť cez nastavenia softvéru.
Vykonávanie meraní krvného tlaku (pokr.)
V režime «HOME»
Presvedčte sa, či je prístroj nastavený na režim
«HOME».
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
2) Nasadenie manžety – Pacient by mal byť
poučený, ako správne nasadiť manžetu na
svoje rameno. Manžeta sa nasadí na pažu, nie
veľmi tesne a 2 - 3 cm nad lakťovou jamkou nad
vnútornou časťou paže. Pacient by mal držať
rameno v priebehu merania vo výške srdca.
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
1) Pred vykonaním merania – Pacient by mal byť
poučený, že pred jednotlivými meraniami nesmie
vykonávať fyzickú aktivitu, jesť ani fajčiť. Pacient
by si mal pred vykonaním merania najmenej na
päť minút sadnúť a odpočívať.
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
Oddychujte 5 minút
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
pokyny ohľadne vykonávania správneho merania krvného
* Ďalšie
tlaku sa nachádzajú na stránkach www.watchbp.com website.
22
SK
3) Spustenie merania – MeranieSYSspustíte stlačením
tlačidla zapnúť/vypnúť.
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min
5) Ukončenie merania – Hneď ako sú ukončené
dve merania, namerané hodnoty sa automaticky
uložia do pamäte pre potreby lekára. Ak nastane
porucha v priebehu merania, treba merania
zopakovať.
4) Priebeh merania – Manžeta sa nafúkne
automaticky. Jeden merací cyklus sú dve merania.
Prestávka medzi dvoma meraniami je 60 sekúnd.
(Pípnutie)
1
2
60 s
23
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
Vykonávanie meraní krvného tlaku (pokr.)
V režime «CASUAL»
Uistite sa, či je prístroj nastavený na «CAUSAL» režim.
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
AMBULATO
RY HOM
E CASUAL
2) Nasadenie manžety – Pacient by mal byť
poučený, ako správne nasadiť manžetu na
svoje rameno. Manžeta sa nasadí na pažu, nie
veľmi tesne a 2 - 3 cm nad lakťovou jamkou nad
vnútornou časťou paže. Pacient by mal držať
rameno v priebehu merania vo výške srdca.
AMBULAT
ORY HOM
E CASUAL
1) Pred vykonaním merania – Pacient by mal byť
poučený, že pred jednotlivými meraniami nesmie
vykonávať fyzickú aktivitu, jesť ani fajčiť. Pacient
by si mal pred vykonaním merania najmenej na
päť minút sadnúť a odpočívať.
Oddychujte 5 minút
pokyny ohľadne vykonávania správneho merania krvného
* Ďalšie
tlaku sa nachádzajú na stránkach www.watchbp.com website.
24
SK
3) Spustenie merania – MeranieSYSspustíte stlačením 5) Ukončenie merania – Hneď ako je ukončené
tlačidla zapnúť/vypnúť.
meranie, namerané hodnoty sa automaticky uložia
do pamäte pre potreby lekára. Ak nastane porucha v
priebehu merania, treba meranie zopakovať.
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min
6) Ukladanie údajov z meraní – Prístroj WatchBP O3
automaticky ukladá jednotlivé výsledky meraní
4) Počas merania – Manžeta sa automaticky
spolu s dátumom a časom merania.
nafúkne. Jednotlivé merania sa ukončia stlačením
V «CASUAL» režime je možné uložiť spolu 250
tlačidla zapnúť/vypnúť.
meraní.
250
Merania
Measurements
25
Prezeranie, mazanie a prenos meraní
Prezeranie nameraných údajov
V režime «AMBULATORY»
1) Prepínačom režimu„MODE“ vyberieme typ
meraní, ktoré chceme prezerať.
1) Po stlačení tlačidla„M“ sa na displeji na krátku
chvíľu zobrazí počet všetkých meraní, napríklad:
N=20.
AMBULATORY HOME CASUAL
2) Potom
stlačte tlačidlo
M. CASUAL
AMBULATORY
HOME
sa zobrazí v prípade, že
* «A»
zobrazené číslo predstavuje
-» sa zobrazí v prípade, že
* «-počet
meraní je menší než 12.
priemer za všetky údaje.
AMBULATORY HOME CASUAL
26
SK
2) Ďalším stlačením tlačidla pamäte «M» sa na
displeji zobrazia priemery z nameraných údajov
v dennom cykle.
3) Ďalším stlačením tlačidla pamäte «M» sa na
displeji zobrazia priemery z nameraných údajov
v nočnom cykle.
V režime «Home»
1) Keď stlačíte tlačidlo «M», zobrazí sa celkový počet
uložených meraní, napr. N=20.
sa zobrazí v prípade,
* «A»
že zobrazené číslo
predstavuje priemer za
všetky údaje.
stláčaním tlačidla M je možné prezerať si jednotlivé
* Opakovaným
odpočty.
odpočtu prístroja BP a pamäť ambulantného režimu sa dajú
* Displej
vypnúť cez nastavenia softvéru.
27
-» sa zobrazí v prípade, že
* «-počet
meraní je menší než
12.
Prezeranie, mazanie a prenos meraní (pokr.)
2) Opätovné stlačenie tlačidla M zobrazí priemer za
všetky ranné údaje.
V režime «CASUAL»
1) Po stlačení tlačidla pamäte„M“ sa na displeji na
krátku chvíľu zobrazí počet všetkých meraní,
uložených v pamäti, napríklad N=63 a potom
nasleduje zobrazenie priemeru všetkých meraní
uložených v pamäti.
3) Keď stlačíte tlačidlo M znova, zobrazí sa priemer
všetkých večerných údajov.
2) Všetky jednotlivé merania je možné vidieť po
opakovanom stlačení tlačidla «M».
Jednotlivé
meranie
stláčaním tlačidla M je možné prezerať si jednotlivé
* Opakovaným
odpočty.
28
SK
Mazanie meraní
Údaje z meraní v režimoch «AMBULATORY»,
«HOME» a «CASUAL» je možné vymazávať
nezávisle od seba.
3) Uvoľnite tlačidlo M a znovu ho stlačte, kým bliká
znak vymazávania.
HOMEvybrať
CASUAL
1) )AAMBULATORY
k chcete najprv
typ merania, ktoré
chcete vymazať, použite prepínač režimov.
AMBULATORY HOME CASUAL
2) Stlačte tlačidlo M a držte ho stlačené, kým
nezačne blikať znak CL.
AMBULATORY HOME CASUAL
Režim pohotovosti
Stlačiť a podržať
* Každé vymazanie vymaže všetky záznamy vo všetkých režimoch.
29
Prezeranie, mazanie a prenos meraní (pokr.)
Prenos meraní do PC
Softvérové príkazy
1) Pripojte prístroj k počítaču. Úspešné pripojenie sa
potvrdí zobrazením skratky «PC» na prístroji.
Uloženie
údajov
2) Spustite programové vybavenie.
3) Ak chcete preniesť údaje zo všetkých troch
režimov a záznam o dodržaní medikácie, kliknite
na «Download BP data to PC».
Kliknutím na «Save» sa automaticky
vytvorí názov súboru z rodného
čísla pacienta a prípony
«WatchBPO3_(dátum). xls».
Kliknite na <<Open excel file>>
Prezeranie
údajov
Vymazanie Kliknite na «Clear Memory»
pamätí
Zatvorenie Kliknite na «Exit»
programu
* Ak vás softvér vyzve, aby ste vytiahli a opäť zasunuli USB kábel,
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
AMBULATO
RY HOME
CASUAL
urobte tak, prosím.
* Program sa pokúsi zosynchronizovať dátum/čas prístroja s
dátumom/časom PC.
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
* Pred použitím možností «Clean memory» alebo «Exit» uložte svoje
*
AMBULATOR
Y HOME
CASUAL
údaje.
Systémové požiadavky: CPU s výkonom 550 MHz. Pamäť 256 MB,
rozlíšenie 1024 x 768 pixlov, 256 farieb, jednotka CD-ROM, 1 voľný
USB port, pevný disk s voľným úložným priestorom 40 MB, OS
Microsoft Windows XP/Vista.
30
SK
Príloha
Indikátor stavu batérií
Výmena vybitých batérií
Po vložení batérií do prístroja sa na displeji zobrazí
symbol batérie a čiselný údaj o stave batérie.
Vymeňte prosím batérie za nové, ak je číselný údaj
rovný, alebo menší ako 50.
Ak batérie vyžadujú výmenu, symbol batérie bliká po
celú dobu zapnutia prístroja.
Ak majú batérie už len štvrtinu svojej kapacity, po
celú dobu zapnutia prístroja bliká symbol batérie.
2) Vymeňte batérie - dodržte správnu polarizáciu
podľa nákresu na prístroji.
1) Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane
prístroja.
* Použite 4 nové batérie long-life (s dlhou životnosťou) 1.5 V,
rozmer AAA.
* Nepoužívajte batérie po expirácií.
* Vyberte batérie, ak prístroj bude dlhšiu dobu mimo prevádzky.
31
Bezpečnosť, starostlivosť, skúška presnosti a likvidácia
Bezpečnosť a ochrana
Prístroj má byť používaný iba za podmienok
uvedených v tomto návode. V prístroji sú citlivé
súčiastky a preto je s ním potrebné zaobchádzať
opatrne. Výrobca neurčí za poškodenia spôsobené
neodbornou manipuláciou.
Dodržujte skladovacie a prevádzkové podmienky,
uvedené v kapitole «Technické údaje» tohto
návodu.
Zariadenie chráňte pred vodou a vlhkosťou
Zariadenie chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi
• Zabráňte prístupu detí k prístroju - nebezpečenstvo
Zariadenie chráňte pre nadmerným teplom a
chladom
• Spúšťajte prístroj len ak je manžeta nasadená.
• Nepoužívajte prístroj, ak máte podozrenie, že je
Zamedzte blízkosti elektromagnetických polí, ako
napríklad blízkosti polí z mobilných telefónov
prehltnutia malých častí prístroja.
poškodený.
• Čítajte ďalšie bezpečnostné inštrukcie, uvádzané v
Zariadenie nikdy neotvárajte
• Nezapájajte prístroj k PC, ktorý nemá nainštalovaný
Zariadenie chráňte pred pádom a nárazmi
jednotlivých častiach tohto návodu.
príslušný softvér.
32
SK
Starostlivosť o zariadenie
Čistenie manžety a popruhov
Zariadenie čistite mäkkou a suchou handrou.
Na čistenie puzdra, pruhov, popruhu a pásu použite
mierny dezinfekčný prostriedok. Pri čistení týchto
dielov a manžety v pračke použite pásovú zátku
(tovarová položka č. 90- 273MZ11-004), čím udržíte
vnútro manžety v suchu. Tieto diely perte v teplej
vode a použite mierny čistiaci prostriedok. Manžetu
vysušte vzduchom. Poťah manžety nikdy nežehlite.
Manžetu nikdy nežehlite!
Test presnosti prístroja
Odporúčame otestovať WatchBP03 po 2 rokoch
prevádzky, alebo po extrémnych nárazoch.
Kontaktujte odborný servis Microlife pre vykonanie
testu:
Servisné stredisko Centrum zdravia,
Radničné námestie 7/C, 821 05 Bratislava - Prievoz,
Tel.: 02/ 43 42 95 02, e-mail: [email protected]
33
Likvidácia
Batérie a elektronické zariadenia sa musia
likvidovať v súlade s miestnymi nariadeniami a
nie ako domáci odpad.
Chybové hlásenia
Ak sa počas merania vyskytne chyba, meranie sa
preruší a zobrazí sa chybové hlásenie «Er».
sa tento alebo akýkoľvek iný
• Ak
problém vyskytuje opakovane,
spojte sa prosím so svojím
lekárom.
Ak si myslíte, že sú výsledky
nezvyčajné, prečítajte si prosím
pozorne informácie uvedené v
tomto návode na použitie.
Chyba
Popis
Možná príčina a
náprava
«Er 1»
Príliš slabý
signál
Signály pulzov na
manžete sú príliš slabé.
Premiestnite manžetu
a zopakujte meranie.
«Er 2»
Chybový
signál
Počas merania
detegovala manžeta
chybové signály, ktoré
spôsobil napríklad
pohyb alebo napnutie
svalov. Zopakujte
meranie, nehýbte
rukou.
•
34
SK
«Er 3»
V manžete
nie je žiaden
tlak
V manžete nie je možné
vytvoriť dostatočný
tlak. Niekde môže byť
únik. Podľa potreby
vymeňte batérie.
Zopakujte meranie.
«Er 5»
Abnormálny
výsledok
Meracie signály nie sú
presné a preto nie je
možné zobraziť žiaden
výsledok. Prečítajte si
kontrolný zoznam, aby
ste vykonali spoľahlivé
merania a potom
meranie zopakujte.
35
«HI»
Pulzný tlak
alebo tlak
v manžete
príliš vysoký
Tlak v manžete je príliš
vysoký (viac ako 300
mmHg) ALEBO pulzný
tlak je príliš vysoký
(viac ako 200 úderov za
minútu). Oddychujte 5
minút a potom meranie
zopakujte.
«LO»
Tep príliš
nízky
Tep je príliš nízky
(menej ako 40 úderov
za minútu). Zopakujte
meranie.
Technické špecifikácie
Prevádzková teplota:
Teplota skladovania:
Hmotnosť:
Rozmery:
Postup merania:
Merací rozsah:
Zobrazená hodnota
tlaku v manžete:
• 10 – 40 °C / 50 - 104 °F
• 15 – 85 % maximálna relatívna vlhkosť
• -20 – +50 °C / -4 - +122 °F
• 15 – 90 % maximálna relatívna vlhkosť
• 260 g (vrátane batérií)
• 115 x 80 x 35 mm
• oscilometrické podľa Korotkoffa
• 30 - 280 mmHg – tlak krvi
• 40 - 200 úderov za minútu – tep
• Rozsah: 0 – 299 mmHg
• Rozlíšenie: 1 mm Hg
• Statická presnosť: tlak v rozpätí
Odkaz na normy:
• Smernice EU 93/42/EEC
• Požiadavky NIBP:
EN 1060-1/-3/-4,
EN 60601-2-30,
ANSI /AAMI SP10
± 3 mm Hg
• Presnosť pulzu: ± 5 % z odčítanej
hodnoty
Zdroj napájania:
• 4 x1,5 V batérie; veľkosť AAA
Microlife si vyhradzuje právo meniť technické
údaje bez predchádzajúceho písomného
upozornenia.
36
SK
37
Záručný list
Na tento prístroj sa vzťahuje dvojročná záruka
od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí iba
po predložení záručného listu vyplneného
Meno:
Adresa:
vlastníkom s potvrdením dátumu kúpy alebo
po predložení pokladničného dokladu. Záruka
sa nevzťahuje na batérie a na opotrebované
diely.
Dátum:
Tel. č.:
Email:
Produkt: WatchBP O3
Číslo produktu: 3MZ1-1
Výrobné číslo:
Dátum:
38
SK
39
40
SK
Európa / Stredný východ / Afrika
Ázia
Severná / Stredná / Južná Amerika
Microlife WatchBP AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Tel +41 71 727 7000
Fax +41 71 727 7011
Email: [email protected]
www.watchbp.com
Microlife Corporation
9F, 431, RuiGang Road, NeiHu
Taipei, 114, Taiwan, R.O.C.
Tel +886 2 8797 1288
Fax+886 2 8797 1283
Email: [email protected]
www.watchbp.com
Microlife Medical Home Solutions, Inc.
2801 Youngfield St., Suite 241
Golden, CO 80401, USA
Tel +1 303 274 2277
Fax +1 303 274 2244
Email: [email protected]
www.watchbp.com
IB WatchBP O3 0512
Download

Viacúčelový tlakomer