630X148
Verzia 1.0
Február 2011
TD-4235 mini
SYSTÉM NA MONITOROVANIE OBSAHU
GLUKÓZY V KRVI
VZHĽAD A ZÁKLADNÉ FUNKCIE MERACIEHO ZARIADENIA
Testovací otvor
Batériu vymeňte v prípade
nízkeho napätia.
Držadlo testovacieho prúžku
Tlačidlo M
PREČÍTAJTE POZORNE PRED POUŽITÍM
Vážený užívateľ systému na monitorovanie obsahu glukózy v krvi TD-4235,
systém pozostáva z dvoch hlavných výrobkov: meracieho zariadenia a testovacích prúžkov.
Tieto výrobky boli navrhnuté, odskúšané a preukázali, že spolu fungujú ako jeden systém na
to, aby poskytli presný výsledok obsahu glukózy v krvi. Používajte iba testovacie prúžky
TD-4335 a kontrolné roztoky pre systém na monitorovanie obsahu glukózy v krvi TD-4235.
Tento systém je určený iba na vonkajšie použitie (diagnostické použitie in vitro). Používa sa
na kvantitatívne meranie obsahu glukózy vo vzorkách čerstvej kapilárnej čistej krvi
odobratej z dlane, predlaktia, paže, lýtka, stehna alebo prstov. Nie je určený na použitie
u novorodencov.
Tento systém vám poskytne ekvivalentné výsledky čistej krvi.
Štandardná výbava tohto systému obsahuje: 1. Meracie zariadenie
UPOZORNENIE
sa používa na
nastavenie meracieho
zariadenia.
UPOZORNENIE
Meracie zariadenie sa automaticky vypne po 180 sekundách nečinnosti alebo ho
môžete vypnúť stlačením tlačidla M a jeho podržaním na 3 sekundy.
DISPLEJ MERACIEHO ZARIADENIA
9.
8.
7.
5.
6. Testovacie prúžky
7. Priehľadný
2. Pamäť
Zobrazuje výsledky testovania uložené v pamäti.
Prezeranie výsledkov
Vaše meracie zariadenie uchováva vo svojej pamäti 250 posledných výsledkov meraní
obsahu glukózy v krvi s uvedením dátumu a času. Výsledky si môžete prezrieť pomocou
týchto jednoduchých krokov.
1. KROK Zvoľte mód pamäte
Pri vypnutom zariadení stlačte dvakrát M . Zobrazí sa
prvý výsledok testovania, ktorý označuje, že ste v móde
pamäte. Ak budete stláčať M ďalej, môžete si potom
prezrieť tých 250 posledných výsledkov v pamäti.
V prípade použitia meracieho zariadenia po prvýkrát
alebo v prípade vymazania výsledkov sa objaví „---“, čo
označuje, že v pamäti nie sú žiadne výsledky testovania.
2. KROK Vyvolanie výsledkov testovania
Po poslednom výsledku testovania sa objaví v poradí ďalší výsledok testovanie s uvedením
času a dátumu. Na prezretie posledných 250 výsledkov testovania v poradí stláčajte M . Pri
naplnení pamäti sa pri uložení najaktuálnejšieho výsledku najstarší výsledok vymaže.
3. Alarm
4. Mesiac/deň/rok/čas
5. Meracia jednotka
Meracia jednotka je pevne nastavená na mmol/l.
6. Symbol batérie
Objaví sa pri slabej batérii.
7. Hlásenie o chybe
Zobrazuje sa pri hláseniach o chybe.
8. Symbol kvapky krvi
Zobrazí sa, keď je meracie zariadenie
pripravené na meranie.
NASTAVENIE MERACIEHO ZARIADENIA A VYMAZANIE PAMÄTE
Začnite s vypnutým zariadením. Potom stlačte tlačidlo SET umiestnené na zadnej strane.
Zariadenie je teraz v móde nastavenia.
1. KROK Nastavenie roka
Najprv sa zobrazí rok a údaj o roku bliká. Pre zmenu roka stlačte
tlačidlo M . Ak chcete ísť rýchlejšie, tlačidlo M podržte stlačené. Po
správnom nastavení roka stlačte tlačidlo SET a zobrazí sa blikajúcí
údaj mesiaca.
2. KROK Nastavenie mesiaca
Stláčajte tlačidlo M , až kým nenastavíte správny mesiac. Ak chcete
ísť rýchlejšie, tlačidlo M podržte stlačené. Po správnom nastavení
mesiaca stlačte tlačidlo SET a zobrazí sa blikajúci údaj dňa.
3. KROK Nastavenie dňa
Stláčajte tlačidlo M , až kým nenastavíte správny deň. Ak chcete ísť
rýchlejšie, tlačidlo M podržte stlačené. Po správnom nastavení dňa
stlačte tlačidlo SET a zobrazí sa blikajúci údaj hodiny.
*Pred nastavením hodín musíte najprv nastaviť dátum.
Stlačte tlačidlo M na zvolenie 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazovania. Ide o
rôzne formáty zobrazovania času. Ak zvolíte 12-hodinový formát, pri čase sa objaví AM
alebo PM. Ak zvolíte 24-hodinový formát, čas sa zobrazí vo formáte od 00:00 do 23:59 bez
zobrazenia AM alebo PM.
Stlačte M na 3 sekundy a meracie zariadenie sa vypne.
Po ukončení nastavenia stlačte tlačidlo SET a na obrazovke začne blikať údaj o hodinách.
5. KROK Nastavenie hodín
UPOZORNENIE
Výsledky testovania kontrolným roztokom sa v pamäti neukladajú. Ukladajú sa iba
výsledky obsahu glukózy v krvi.
Tu aplikujte kvapku krvi.
Krv sa automaticky vtiahne do prúžka.
KONTROLA SYSTÉMU KONTROLNÝMI ROZTOKMI
Naše kontrolné roztoky obsahujú známy obsah glukózy, ktorá reaguje s testovacím prúžkom.
Porovnaním výsledku testu kontrolného roztoku s predpokladaným rozpätím uvedeným na
etikete tuby s testovacími prúžkami môžete skontrolovať, či meracie zariadenie a testovací
prúžok fungujú spolu ako jeden systém a či testovanie vykonávate správne. Je veľmi
dôležité, aby ste túto jednoduchú kontrolu vykonávali rutinne s cieľom uistiť sa, že dostávate
presné výsledky.
AKO USKUTOČNIŤ TEST S KONTROLNÝM ROZTOKOM
Testovací prúžok vložte do testovacieho otvoru koncom s kontaktnými tyčinkami a smerom
nahor. (Kontaktné tyčinky musia byť vložené do meracieho zariadenia celé, inak môžete
dostať nepresné výsledky). Meracie zariadenie sa automaticky zapne a v následnom poradí
sa na ňom zobrazí toto:
Celý displej LCD→ CHK→ bliká “ ”.
Na pridanie hodiny stláčajte tlačidlo M . Ak chcete ísť rýchlejšie,
tlačidlo M podržte stlačené. Po správnom nastavení hodín stlačte
tlačidlo SET a zobrazí sa čas s blikajúcim údajom o minútach.
6. KROK Nastavenie minút
Na pridávanie minút stláčajte tlačidlo M . Ak chcete ísť rýchlejšie, tlačidlo M podržte
stlačené. Po správnom nastavení minút stlačte tlačidlo SET a dostanete sa do módu
vymazávania pamäte.
7. KROK Vymazanie výsledkov
Ak sa na displeji zobrazí symbol “DEL”, tak stlačením tlačidla M
zmeníte symbol “no” na symbol “yes” a stlačíte tlačidlo SET.
Ak sa na meracom zariadení zobrazí “---”, úspešne ste vymazali
všetky výsledky v pamäti meracieho zariadenia.
Ak nechcete vymazať výsledky z pamäte glukometra, nestláčajte tlačidlo M
ale stlačením tlačidla SET pokračujte na nastavenie alarmu.
Meracie zariadenie vám na meranie poskytuje štyri módy: všeobecný,
AC, PC a QC.
POZOR
Použitie
kedykoľvek počas dňa bez ohľadu na dobu od posledného jedla
bez jedla najmenej 8 hodín
2 hodiny po jedle
testovanie kontrolným roztokom
Medzi jednotlivými módmi môžete prepínať takto:
1. Začnite s vypnutým meracím zariadením. Vložte testovací prúžok na zapnutie meracieho
zariadenia. Na obrazovke sa objaví blikajúca kvapka krvi.
2. KROK Aplikácia kontrolného roztoku
Fľaštičkou kontrolného roztoku dobre zatraste. Z fľaštičky s
kontrolným roztokom odoberte uzáver. Uzáver položte na
rovný povrch. Stlačte fľaštičku, prvú kvapku odstráňte a
špičku dávkovača vytrite dosucha, aby ste zabránili
kontaminácii. Fľaštičku opäť stlačte a kvapku, ktorá vyjde,
umiestnite na vrch uzáveru.
Meracie zariadenie pridržte tak, aby ste sa dotkli absorbčného
otvoru testovacím prúžkom a kvapka sa automaticky vtiahne
do testovacieho prúžku. Uistite sa, či je potvrdzovacie okienko
úplne plné. Meracie zariadenie spustí odpočet.
POZOR
Aby ste zabránili kontaminácii kontrolného roztoku s obsahom testovacieho prúžku,
odporúčame vám, aby ste prvú kvapku odstránili a na čistý povrch umiestnili až ďalšiu
kvapku. Potom sa dotknite kvapky testovacím prúžkom.
3. KROK Výsledky kontroly
SŤAHOVANIE VÝSLEDKOV DO POČÍTAČA
Meracie zariadenie môžete použiť s káblom USB a softvérovým systémom na
to, aby ste si výsledky pozreli vo svojom počítači. Na to, aby ste sa dozvedeli viac o
zdravotnom softvérovom systéme a osobitne získali kábel USB, kontaktujte miestne služby
zákazníkom alebo miesto, kde ste zariadenie kúpili.
1. Získanie potrebného káblu a inštalácia systému
Zdravotný softvérový systém môžete stiahnuť zo stránky spoločnosti TaiDoc na adrese
http://www.lorex.sk
2. Pripojenie k počítaču
Kábel pripojte k portu USB vo svojom počítači. Druhý koniec kábla USB pripojte pri
vypnutom zariadení do dátového portu USB. Na displeji meracieho zariadenia sa objaví
„Usb“ a označuje, že meracie zariadenie je v komunikačnom móde.
Stlačte tlačidlo M a zvoľte „On“, potom stlačte tlačidlo SET na nastavenie hodín. Keď bliká
údaj o hodinách, na pridanie hodín stlačte tlačidlo M . Na potvrdenie stlačte tlačidlo SET a
prejdite k minútam, stlačte tlačidlo M na pridanie minút. Ak chcete ísť rýchlejšie, tlačidlo M
podržte stlačené. Stlačte tlačidlo SET na potvrdenie a prejdite k ďalšiemu nastaveniu
alarmu.
V čase alarmu meracie zariadenie začne pípať a automaticky sa zapne. Na stíšenie alarmu
môžete stlačiť tlačidlo M a vložiť testovací prúžok na začatie testovania. Ak tlačidlo M
nestlačíte, meracie zariadenie bude pípať 2 minúty a potom sa vypne. Ak v tomto čase
nechcete test vykonať, stlačte tlačidlo M a meracie zariadenie vypnete.
Keď sa na displeji objaví symbol „ “, kvapkou krvi sa dotknite absorbčného otvoru
testovacieho prúžku. Po testovacom prúžku nešúchajte prstom ani sa nesnažte aplikovať
rozmazanú vzorku.
Krv by mala úplne zaplniť potvrdzovacie okienko predtým, než sa na meracom zariadení
spustí odpočet. Ak potvrdzovacie okienko nie je zaplnené úplne predtým, než sa na
meracom zariadení spustí odpočet, viac krvi do prúžku nepridávajte. Testovací prúžok
zlikvidujte a začnite odznova. Ak máte ťažkosti s naplnením testovacieho prúžku, o pomoc
požiadajte miestnu službu zákazníkom.
2. Na prepínanie medzi všeobecným módom a módmi AC, PC a QC stláčajte tlačidlo M .
UPOZORNENIE
Ak vzorku krvi nenaaplikujete do 3 minút, meracie zariadenie sa vypne. Na opätovné
začatie testovania musíte testovací prúžok vybrať a opätovne ho vložiť do zariadenia.
TESTOVANIE VAŠEJ KRVI
Pred testovaním si určite prečítajte túto časť a leták vložený pri testovacích prúžkoch.
Uistite sa, či máte všetko, čo na testovanie potrebujete.
1. KROK Vloženie testovacieho prúžku
Testovací prúžok vložte do testovacieho otvoru koncom s kontaktnými tyčinkami a
smerom nahor. Na účely presného výsledku musia byť tyčinky vložené do otvoru úplne.
Meracie zariadenie sa automaticky zapne a zobrazí sa symbol kvapky krvi.
Celý displej LCD
→ CHK
→ blikajúca „ “
2. KROK
Stláčaním tlačidla M zvoľte vhodný merací mód. Na zvolenie všeobecného meracieho
módu alebo módov AC alebo PC si prečítajte časť ŠTYRI MERACIE MÓDY.
ZOBRAZOVANIE SPRÁV A RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nižšie je uvedené zhrnutie správ, ktoré sa môžu zobraziť. Ak sa na vašom meracom zariadení
objaví hlásenie chyby, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie v tabuľke. Ak problém
pretrváva, kontaktujte miestnu službu zákazníkom.
Správa
Čo znamená
3. Prenos dát
Na účely prenosu dát postupujte podľa pokynov poskytnutých so softvérom. Výsledky sa
prenesú s dátumom a časom. Kábel odpojte a meracie zariadenie sa automaticky vypne.
UPOZORNENIE
Kroky
Pri tejto správe sa objaví symbol
. Znamená to, že batéria je na
testovanie príliš slabá.
Okamžite vymeňte batériu.
Bol vložený použitý testovací
prúžok.
Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom. Ak sa hlásenie o chybe
zopakuje, kontaktujte miestnu
službu zákazníkom.
Teplota okolia meracieho
zariadenia alebo testovacieho
prúžku je mimo prevádzkového
rozpätia systému. Test sa nebudete
môcť uskutočniť, pokiaľ sa meracie
zariadene a testovací prúžok
nedostanú do prevádzkového
rozpätia 10°C – 40°C (50°F – 104°F).
Test zopakujte potom, čo sa
meracie zariadenie a testovací
prúžok dostanú do
prevádzkovej teploty.
Problém s meracím zariadením.
Opäť si prečítajte pokyny a skúste to
znova s novým testovacím prúžkom.
Ak problém pretrvá, kontaktujte
miestnu službu zákazníkom.
8. KROK Nastavenie alarmu na pripomenutie
Môžete si nastaviť niektorý alebo všetky alarmy na pripomenutie (1-4). Na meracom
zariadení sa zobrazí „On“ alebo „OFF“ a , na zapnutie alebo vypnutie. Na nastavenie
alarmu na pripomenutie stlačte tlačidlo M .
Ak nechcete alarm nastaviť, stlačte tlačidlo SET na preskočenie tohto kroku. Ak chcete alarm
vypnúť, nájdite číslo alarmu stlačením tlačidla SET v móde nastavenia a stlačte tlačidlo M a
„On“ zmeňte na „OFF“.
Použitím odberového pera odoberte kvapku krvi s obsahom najmenej 0,7 µl. Na miesta iné
ako prsty použite priehľadný nástavec. Viac informácií sa dozviete v letáku pri test. prúžkoch.
Vždy, keď vykonávate test s kontrolným roztokom, musíte vojsť do testovacieho módu
„QC“, aby sa výsledok testu neuložil v pamäti meracieho zariadenia.
Potom, čo meracie zariadenie odpočíta do 0, objaví sa výsledok kontrolného roztoku.
Výsledok porovnajte s rozpätím uvedeným na etikete tuby s testovacími prúžkami. Výsledok
by mal zapadať do tohto rozpätia.
9. Oblasť výsledku testovania
Tu sa zobrazujú výsledky merania.
4. KROK Voľba 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazovania
3. KROK Východ z módu pamäte
Tu si potvrdíte, či bolo do absorbčného otvoru aplikované
dostatočné množstvo krvi.
1. KROK Vloženie testovacieho prúžku
3. Puzdro
POUŽÍVANIE PAMÄTE MERACIEHO ZARIADENIA
4.
3.
2. Návod na použitie
Pred použitím systém skontrolujte, či je zatvorený a či obsahuje všetky časti uvedené
vyššie. Ak niečo chýba alebo je niečo poškodené, systém vráťte na miesto, odkiaľ ste ho
kúpili.
6.
2.
1. Mód merania
nástavec
Potvrdzovacie okienko
Absorbčný otvor
5. Záručný list
4. Lancety
Na vloženie testovacieho prúžku do otvoru ho uchyťte za túto časť.
Tlačidlo SET
Sa nachádza na prednej
strane monitora a je
označené písmenom„M“.
Slúži na zapnutie monitora
a na vstup do pamäte.
1.
Určené použitie
Tento koniec testovacieho prúžku vložte do meracieho zariadenia.
Zatlačte ho pevne, až kým sa ním nebude dať pohnúť.
3. KROK Aplikácia vzorky krvi
ŠTYRI MERACIE MÓDY
Módy
Všeobecné testy
AC
PC
QC
Kontaktné tyčinky
Batéria
Prevedie vás testovaním za
použitia symbolov
a jednoduchých správ.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
Keď sa na displeji objaví symbol „ “, stlačte tlačidlo M a na displeji sa objaví „QC“. Počas
zobrazenia „QC“ meracie zariadenie výsledok testu v pamäti neuloží. Ak sa rozhodnete test s
kontrolným roztokom nevykonať, stlačte tlačidlo M ešte raz a znak „QC“ zmizne.
Testovací prúžok pozostáva z týchto častí:
Displej
NÁVOD NA POUŽITIE
Váš systém meria obsah cukru (glukózy) v čistej krvi. Krv sa aplikuje do absorbčného otvoru
na testovacom prúžku a automaticky sa vtiahne do reakčnej bunky, v ktorej dôjde k reakcii.
Dátový port
Tu vložíte testovací prúžok.
Meracie zariadenie sa po
vložení automaticky zapne.
TESTOVACIE PRÚŽKY TD-4335
Zrejme ste odstránili prúžok po
aplikácii krvi do absorbčného
otvoru.
Systémová chyba
4. KROK Výsledok
Výsledok testu obsahu glukózy v krvi sa zobrazí potom, čo zariadenie odpočíta do 0.
Výsledky obsahu glukózy v krvi sa automaticky ukladajú v pamäti meracieho zariadenia.
UPOZORNENIE
Nemeňte liečbu na základe výsledku bez toho, aby ste sa najprv neporadili so svojim
lekárom.
Ak sa pri aplikácii krvi nezaplnilo potvrdzovacie okienko úplne a na glukometri sa už spustil
odpočet, viac krvi do prúžka nepridávajte.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery: 93 (dĺžka) x 36 (šírka) x 21,3 (hĺbka) (mm)
Hmotnosť: 45,4 g (vrátane batérie)
Zdroj napätia: jedna lítiová batéria typu AAA (na najmenej 500 meraní)
Displej: LCD
Pamäť: 250 výsledkov meraní s dátumom a časom
Automatická detekcia vloženia elektródy
Automatické odpočítavanie reakčného času
Upozornenie týkajúce sa teploty
Prevádzkové podmienky: 10°C – 40°C (50°F – 104°F), menej ako 85 % relatívnej vlhkosti
Podmienky uskladnenia/prepravy: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F), menej ako 95 % relatívnej
vlhkosti
Meracie jednotky: mmol/L
Meracie rozpätie: 1,1 – 33,3 mmol/L
Pri slabej batérii možno vykonať do 50 meraní.
Toto zariadenie bolo preskúšanie na zhodu s elektrickými a bezpečnostnými normami:
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2, EN 61326-1, EN 61326-2-6.
Vysvetlivky symbolov
Symbol
Testovací prúžok ponechajte v
meracom zariadení dovtedy,
kým sa na meracom zariadení
nezobrazí výsledok.
Kontaktujte zákaznícky servis.
Meracie zariadenie nemôže vykonávať test obsahu glukózy krvi počas pripojenia k
počítaču.
Pri sporných výsledkoch pozorne prečítajte príbalový leták testovacích prúžkov.
Vysvetlenie
Diagnostické zdravotnícke zariadenie
na použitie in vitro
Symbol
Vysvetlenie
Výrobca
Opätovne nepoužívajte
Výrobné číslo
Prečítajte si návod na použitie
Nepoužívajte, ak je obal poškodený
Uchovávajte mimo slnečného svetla
Pozor, prečítajte si priloženú
dokumentáciu
Oprávnený zástupca v Európskom
spoločenstve
Uchovávajte v suchu
Teplotné obmedzenia
3M
Spotrebujte do 3 mesiacov od otvorenia
Používa
Označenie CE
Kód šarže
Sterilizácia ožiarením
LOREX MEDICAL, s.r.o.
Kysak 327, 044 81 Kysak, Slovakia
TEL: +421 55 6943 965
FAX: +421 55 6943 965
Email: [email protected]
www.lorex.sk
TaiDoc Technology Corporation
3F, 5F, No. 127, Wugong 2nd Rd., 24889
mesto Wugu, okres Tchaj-pej, Taiwan
MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster – Nemecko
tel.: +49 251 322660 fax: +49 251 3226522
Na samovyšetrovanie
311-4235100-003
Download

Lorex TD-4235 Owners Booklet SK