SelectMini
TM
Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi
NÁVOD NA
POUŽITIE
AW 06744702A
Dátum revízie: 09/2013
Obsah:
 Oboznámenie sa so systémom
1
 Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometra
4
 Meranie hladiny glukózy v krvi
8
 Prezeranie predchádzajúcich výsledkov
14
 Test s kontrolným roztokom
15
 Starostlivosť o systém
17
 Chybové hlásenia a podrobnosti o systéme
19
LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH International
6300 Zug
Switzerland
© 2011 LifeScan, Inc.
Zákaznícky servis LifeScan Slovensko, bezplatná infolinka
0800 11 22 33, každý pracovný deň od 8:30 - 16:00 hod.
Ak sa vám nedarí spojiť so zákazníckym servisom, o radu
požiadajte svojho lekára.
Pred prvým použitím
Skôr ako začnete výrobok používať na meranie glukóza v krvi, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a písomné informácie
pre používateľa, ktoré sú súčasťou testovacích prúžkov OneTouch® Select™ a kontrolného roztoku OneTouch® Select™. V návode na
použitie si všímajte výstrahy a upozornenia označené znakom . Pri prvom použití zariadenia môže byť užitočné najprv si nacvičiť
testovanie s kontrolným roztokom, a až potom uskutočniť meranie so vzorkou krvi. Pozrite časť 5, Test s kontrolným roztokom.
Určené použitie
Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi OneTouch® SelectMini™ je určený na kvantitatívne meranie glukózy (cukru) v čerstvej
kapilárnej plnej krvi. Systém OneTouch® SelectMini™ používajú ľudia s diabetom na sebameranie v domácom prostredí mimo tela
(diagnostické použitie in vitro) a lekári ako pomôcku na sledovanie účinnosti kontroly diabetu pri klinických pacientoch. Systém
monitorovania glukózy v krvi OneTouch® SelectMini™ je špecificky určený na meranie vzorky z prsta, predlaktia alebo dlane. Systém
by sa nemal používať na diagnostikovanie diabetu ani na meranie u novorodencov.
Princíp merania
Glukóza v krvi sa na testovacom prúžku zmieša so špeciálnymi chemikáliami, čím vznikne malý elektrický prúd. Intenzita prúdu sa
mení v závislosti na množstve glukózy vo vzorke krvi. Glukometer odmeria intenzitu elektrického prúdu, vypočíta hladinu glukózy
v krvi, zobrazí výsledok merania a uloží ho do pamäte.
 Oboznámenie sa so systémom
Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi OneTouch® SelectMini™
Obsah súpravy:
a.Glukometer OneTouch® SelectMini™ (vrátane batérie)
b.Odberové pero
c. Sterilná lanceta
d.Prenosné puzdro
e.Testovacie prúžky OneTouch® Select™
a
Ak sa niektoré z týchto položiek v súprave nenachádzajú,
obráťte sa na našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu
LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do b
16:00 hod.
d
c
K dispozícii samostatne:
f. Kontrolný roztok OneTouch® Select™
g.Priehľadný nástavec na odber z predlaktia a dlane
Pre dostupnosť kontrolného roztoku sa obráťte na
e
našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00
hod, prípadne o kontrolný roztok požiadajte na mieste,
kde ste získali testovacie prúžky. Pre dostupnosť
priehľadného nástavca sa obráťte na našu bezplatnú
g
linku zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33,
každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod.
f
 VÝSTRAHA: Glukometer a príslušenstvo
na meranie udržiavajte mimo dosahu
malých detí. Drobné predmety, ako
napríklad kryt batérie, batériu, testovacie
prúžky, lancety, ochranné kryty na lancetách
a viečko ampulky s kontrolným roztokom
predstavujú nebezpečenstvo udusenia.
Oboznámenie sa so systémom
1
Oboznámenie sa so systémom
Testovací port
Displej
Vložte testovací prúžok,
čím sa glukometer zapne
Vopred nastavená
jednotka merania je
mmol/L
Tlačidlá na listovanie smerom
hore a dole
Zapína a vypína glukometer
Zvoľte alebo zmeňte informácie
GLUKOMETER
TESTOVACÍ
PRÚŽOK
Hrana na
aplikáciu
vzorky
Kontakty
Vložte do testovacieho portu
Potvrdzovacie okno
Oboznámenie sa so systémom
2
Zapnutie glukometra
Ak chcete uskutočniť meranie, zasuňte testovací prúžok do otvoru tak hlboko,
ako je to možné. Displej sa zapne a glukometer vykoná krátku kontrolu systému.
Alebo ak chcete zmeniť čas a dátum, spustite glukometer, potom stlačte a držte
tlačidlo ▼ päť sekúnd, kým sa nezobrazí úvodná obrazovka merania. Po úvodnej
obrazovke merania sa na displeji zobrazí vopred nastavený čas a dátum. Alebo ak
chcete zapnúť glukometer, aby ste si prehliadli predchádzajúce výsledky, spustite
glukometer, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo ▼.
Úvodná obrazovka merania
Vždy po zapnutí glukometra sa na dve sekundy zobrazí úvodná obrazovka merania. Všetky segmenty displeja sa musia na krátku
dobu zobraziť na úvodnej obrazovke merania, aby ste vedeli, že glukometer pracuje správne. Ak chcete skontrolovať, či všetky
segmenty displeja pracujú správne, hneď po spustení úvodnej obrazovky merania stlačte a držte tlačidlo ▲, čím displej úvodnej
obrazovky merania zostane zobrazený. Uvoľnením tlačidla ▲ prejdete k nasledujúcemu kroku. Ak sa glukometer nezapne, skúste
vymeniť batériu glukometra. Pozrite Výmena batérie v časti 6.
Vypnutie glukometra
Glukometer je možné vypnúť viacerými spôsobmi:
• Pri prezeraní predchádzajúcich výsledkov stlačte tlačidlo ▼ a podržte
ho stlačené dve sekundy.
• Glukometer sa vypne sám po dvoch minútach nečinnosti.
• Pred začiatkom merania alebo po jeho skončení vyberte z prístroja
testovací prúžok.
 UPOZORNENIE: Ak na úvodnej obrazovke
merania niektoré informácie chýbajú, glukometer
môže mať problém. Obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33,
každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod.
Oboznámenie sa so systémom
3
 Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometra
Nastavenie času a dátumu
Váš glukometer OneTouch® SelectMini™ sa dodáva s vopred nastaveným časom, dátumom a jednotkou merania. Pred prvým použitím
glukometra alebo po výmene batérie by ste mali skontrolovať a aktualizovať čas a dátum. Aby sa požadované nastavenia uložili, postupujte
podľa nasledujúcich 6 krokov.
 VÝSTRAHA: Ak displej zobrazuje mg/dL namiesto mmol/L, obráťte sa na našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu
LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod. Jednotku merania nie je možné zmeniť. Použitie
nesprávnej jednotky merania môže spôsobiť, že výsledok merania nebudete správne interpretovať, a môže to viesť k
aplikácii nesprávnej liečby.
 Zapnutie glukometra
Stlačte tlačidlo ▼ a podržte ho stlačené päť sekúnd, kým sa nezobrazí úvodná obrazovka
odberu. Po obrazovke odberu sa na displeji na päť sekúnd zobrazí vopred nastavený čas a
dátum. Teraz začne blikať hodnota hodín.
POZNÁMKA: Ak nepotrebujete zmeniť nastavenie, počkajte, kým uplynie päť sekúnd. Displej
glukometra sa automaticky posunie na nasledujúce nastavenie.
 Nastavte hodiny
Keď na displeji bliká hodnota hodín, stláčaním a uvoľňovaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼
sa budete posúvať o jednu hodinu vpred alebo vzad. Ak sa chcete posúvať rýchlejšie, držte
tlačidlo ▲ alebo tlačidlo ▼ stlačené.
Keď sa na displeji zobrazí správna hodina, počkajte päť sekúnd. Vaša hodnota bude
uložená a posuniete sa k nasledujúcemu nastaveniu. Teraz začne blikať hodnota minút.
 Nastavte minúty
Stlačením tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ zmeňte minúty. Keď displej zobrazuje správne minúty,
počkajte päť sekúnd a presuňte sa k nasledujúcemu nastaveniu.
Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometr a
4
Na displeji je zobrazený rok (iba jeho posledné dve číslice), mesiac a deň. Hodnota roku bliká.
4 Nastavte rok
Stlačením tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ zmeňte rok. Keď displej zobrazuje správny rok, počkajte
päť sekúnd a presuňte sa k nasledujúcemu nastaveniu. Teraz začne blikať hodnota mesiaca.
5 Nastavte mesiac
Stlačením tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ zmeňte mesiac. Keď displej zobrazuje správny mesiac,
počkajte päť sekúnd a presuňte sa k nasledujúcemu nastaveniu. Teraz začne blikať hodnota dňa.
6 Nastavte deň
Stlačením tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ zmeňte deň. Keď displej zobrazuje správny deň,
počkajte päť sekúnd a prejdite k nasledujúcej obrazovke.
Vaše nastavenia času a dátumu sa zobrazia na päť sekúnd. Po piatich sekundách sa
nastavenia uložia a glukometer sa vypne. Ak chcete zmeniť svoje nastavenia, stlačte tlačidlo
▲ alebo ▼, kým je čas a dátum zobrazený na displeji. Tým sa vrátite na prvú obrazovku
nastavenia, kde môžete začať s nastavením hodín.
Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometr a
5
Kódovanie glukometra
Pri meraní hladiny glukózy v krvi je potrebné, aby ste mali pripravené nasledujúce súčasti:
• Glukometer OneTouch® SelectMini™
• Testovacie prúžky OneTouch® Select™
• Odberové pero
• Sterilné lancety s ochrannými krytmi
• Kontrolný roztok OneTouch® Select™
POZNÁMKA:
• S glukometrom OneTouch® SelectMini™ používajte len testovacie prúžky OneTouch® Select™.
• Skontrolujte, či glukometer a testovacie prúžky majú pred meraním približne rovnakú teplotu.
• Meranie musí prebiehať pri teplote v rozsahu prevádzkovej teploty (10–44 °C). Ak chcete dosiahnuť čo najpresnejšie výsledky, snažte sa
meranie uskutočňovať pri teplote, ktorá sa čo najviac približuje izbovej teplote (20–25 °C).
 UPOZORNENIE: Ak nemôžete vykonať meranie v dôsledku problému s príslušenstvom, kontaktujte svojho lekára alebo sa obráťte
na našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod. Zlyhanie merania môže
oddialiť rozhodnutie ohľadom postupu liečby a spôsobiť závažný zdravotný stav.
 Skontrolujte kód na tube s testovacími prúžkami pred vložením prúžku do otvoru na glukometri
Čísla kódu sa používajú na kalibráciu glukometra s použitými testovacími prúžkami, aby sa získali presné
výsledky merania. Zabezpečte zhodu kódu na glukometri s kódom na etikete tuby s testovacími prúžkami.
 UPOZORNENIE: Tuba s testovacími prúžkami môže obsahovať sušiace prostriedky, ktoré sú
v prípade vdýchnutia alebo prehltnutia škodlivé a môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí.
 Vložte testovací prúžok do otvoru na glukometri, aby sa glukometer zapol
Začnite s vypnutým glukometrom. Ak ste predtým mali glukometer zapnutý, aby ste mohli zmeniť nastavenia
alebo si prezrieť predchádzajúce výsledky merania, teraz ho vypnite. Vyberte testovací prúžok z tuby. Čistými
suchými rukami sa môžete dotknúť ktorejkoľvek časti povrchu testovacieho prúžku. Testovacie prúžky
neohýbajte, nestrihajte ani nijako neupravujte. Testovací prúžok použite ihneď po vybratí z tuby.
Držte glukometer tak, ako to zobrazuje obrázok, a vložte testovací prúžok do testovacieho portu. Skontrolujte,
či tri kontakty smerujú k vám. Zatlačte testovací prúžok čo najďalej dovnútra. Testovací prúžok neohýbajte.
Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometr a
6
 UPOZORNENIE: Testovacie prúžky OneTouch® Select™ sú len na jedno použitie. Nikdy nepoužívajte testovací prúžok,
na ktorý už bola nanesená krv alebo kontrolný roztok.
Keď používate glukometer po prvý krát, na displeji sa po úvodnej testovacej
. Ak sa kód
nezhoduje s kódom vytlačeným
obrazovke zobrazí kód
na etikete tuby s testovacími prúžkami alebo ak sa na miesto čísla kódu zobrazí
nepretržité a blikajúce „ “, nasledujte pokyny v kroku 3 na zadanie správneho
kódu. Po prvom teste bude glukometer zobrazovať kód z posledného testu.
 Zabezpečte zhodu kódu na glukometri s kódom na tube s testovacími prúžkami
Ak sa kód na glukometri nezhoduje s kódom na tube s testovacími prúžkami, stlačením tlačidla ▲
alebo tlačidla ▼ nastavte na displeji rovnaké číslo kódu, ako je na tube s testovacími prúžkami. Nové
číslo kódu bude na displeji tri sekundy blikať, a potom na tri sekundy zostane stále. Displej prejde
k obrazovke s blikajúcim symbolom kvapky krvi R.
Ak sa kódy už zhodujú, počkajte tri sekundy. Displej prejde k obrazovke
s blikajúcim symbolom kvapky krvi R. Glukometer je v tomto stave pripravený
na uskutočnenie merania hladiny glukózy v krvi.
POZNÁMKA:
• Ak sa blikajúci symbol kvapky krvi R objaví predtým, ako ste si istí, že kódy sú zhodné, vyberte testovací prúžok, počkajte, kým sa
glukometer vypne a znovu postupujte podľa pokynov od bodu 1 v časti Kódovanie glukometra.
• Ak omylom stlačíte tlačidlo ▲, takže sa na displeji zobrazí symbol testu s kontrolným roztokom CtL (Kontrolný roztok), stlačte
tlačidlo ▲ znova, aby obrazovka opäť zobrazovala blikajúci symbol kvapky krvi R.
 UPOZORNENIE: Na zaistenie správnych výsledkov je potrebné, aby sa kód na glukometri zhodoval s kódom na tube s
testovacími prúžkami. Pri každom meraní overte, či sa čísla kódov zhodujú.
Nastavenie času a dátumu a kódovanie glukometr a
7
 Meranie hladiny glukózy v krvi
Odber vzorky krvi
Základný popis odberového pera
Ovládač natiahnutia
Priehľadný nástavec*
(na odber vzorky z dlane a z predlaktia)
Uvoľňovacie tlačidlo
Indikátor hĺbky
vpichu
Ochranný kryt
Modrý nástavec*
(na odber vzorky z prsta)
Sterilná lanceta
Hrot lancety
*Modrý nástavec a priehľadný nástavec sa používajú aj na nastavenie hĺbky vpichu
POZNÁMKA: Ak je súčasťou balenia iný typ odberového pera a/alebo lancety, pozrite si samostatný návod dodaný so zariadením.
 UPOZORNENIE: Zníženie rizika infekcie:
• Pred odberom vzorky umyte miesto vpichu mydlom a vodou.
• Nikdy nepoužívajte lancetu ani odberové pero po inej osobe.
• V ždy používajte novú sterilnú lancetu - lancety sú určené len na
jednorazové použitie.
• Udržujte glukometer a odberové pero v čistote. Pozrite
Starostlivosť o systém v časti 6.
Príprava miesta odberu vzorky
Pred meraním krvnej glukózy si dôkladne umyte ruky a predlaktie (pri odbere vzorky
z predlaktia) teplou vodou a mydlom. Ruky si opláchnite a osušte.
Odber vzorky z prsta
 Odpojte modrý nástavec
 Vložte sterilnú lancetu do odberového pera
Vložte lancetu do objímky a pevne ju zatlačte. Otáčajte ochranným krytom dovtedy,
kým sa neoddelí od lancety, a odložte ho, aby ste ho mohli neskôr použiť. Neotáčajte
lancetou.
 Upevnite modrý nástavec späť zaklapnutím k odberovému peru
 Upravte nastavenie hĺbky vpichu
Odberové pero umožňuje nastavenie deviatich hĺbok vpichu (sú očíslované od 1 po 9). Nižšie čísla zodpovedajú
plytším vpichom, vyššie čísla sú určené na hlbšie vpichy. Plytšie vpichy sú dostatočné pre deti aj väčšinu dospelých.
Hlbšie vpichy sú vhodné pre ľudí s hrubou alebo zatvrdnutou pokožkou. Otáčajte modrým nástavcom dovtedy, kým
nenastavíte správnu hĺbku vpichu.
POZNÁMKA: Plytší vpich zvykne byť menej bolestivý. Najprv vyskúšajte plytšie nastavenie hĺbky vpichu, a potom
zväčšujte hĺbku dovtedy, kým nenájdete hĺbku vpichu, ktorá je postačuje na získanie dostatočne veľkej kvapky krvi
( - približná veľkosť).
 Natiahnite odberové pero
Posúvajte ovládač natiahnutia smerom dozadu dovtedy, kým nezapadne na svoje miesto. Ak ovládač nezapadne,
pero sa mohlo natiahnuť už pri vložení lancety.
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
8
 Pichnite sa do prsta
Odberové pero pevne podržte oproti prstu. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo. Oddiaľte odberové pero od prsta.
 Získajte guľatú kvapku krvi
Jemne stlačte a/alebo masírujte konček prsta, pokiaľ sa na ňom nevytvorí guľatá
kvapka krvi ( - približná veľkosť). Nepoužívajte vzorku, ak sa kvapka rozmaže
alebo roztečie. Miesto vpichu utrite a potom jemne vytlačte ďalšiu kvapku krvi alebo
urobte vpich na inom mieste.
Výber správneho miesta na odber vzorky a správne načasovanie úkonov
Glukometer OneTouch® SelectMini™ umožňuje odber vzorky krvi z prsta, predlaktia a dlane. Odber vzorky z predlaktia a dlane sa označuje aj
ako „alternatívne miesto merania“ (AST). Niekedy sa výsledky odberu z predlaktia alebo dlane môžu líšiť od merania z končeka prsta. Skôr ako
začnete na meranie používať vzorky krvi z predlaktia alebo dlane, poraďte sa s vaším lekárom.
Ak meriate:
Použite vzorku krvi z:
Rutinne pred jedlom
Pred alebo viac než dve hodiny po:
• jedle,
• injekčnom podaní rýchlo pôsobiaceho inzulínu alebo
jednorazovom podaní inzulínu pumpou,
• fyzickej námahe.
Končeka prsta, predlaktia alebo dlane
V dobe, keď sa hladina glukózy v krvi rýchlo mení, napríklad:
• do dvoch hodín po jedle,
• do dvoch hodín po injekčnom podaní rýchlo pôsobiaceho inzulínu
alebo jednorazovom podaní inzulínu pumpou,
• počas fyzickej aktivity alebo do dvoch hodín po nej.
Končeka prsta
 UPOZORNENIE: Meranie neuskutočňujte na vzorkách krvi z predlaktia alebo dlane v týchto prípadoch:
• Ak si myslíte, že hladina glukózy v krvi vám rýchlo klesá, napríklad do dvoch hodín po fyzickej aktivite alebo injekčnom podaní rýchlo
pôsobiaceho inzulínu alebo jednorazovom podaní inzulínu pumpou. Meranie so vzorkou krvi odobratou z prsta môže skôr odhaliť
hypoglykémiu alebo reakciu na inzulín ako meranie so vzorkou krvi odobratou z predlaktia alebo dlane.
• Ak uplynuli menej než dve hodiny po jedle, injekčnom podaní rýchlo pôsobiaceho inzulínu alebo jednorazovom podaní inzulínu
pumpou či po fyzickej aktivite, alebo ak sa domnievate, že sa hladina glukózy rýchlo mení.
• Ak ste chorí alebo počas stresu.
• Keď sa obávate možnosti vzniku hypoglykémie alebo reakcie na inzulín (ak napríklad práve šoférujete). To je dôležité najmä v prípade,
ak trpíte náhlou hypoglykémiou (nedostavia sa príznaky inzulínovej reakcie).
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
9
Nezabudnite: Poraďte sa so svojím lekárom skôr, než začnete používať na meranie vzorky krvi z predlaktia alebo dlane.
Pri každom meraní použite iné miesto vpichu. Opakované vpichy na rovnaké miesto môžu byť bolestivé a spôsobiť zatvrdnutie kože. Ak sa na
predlaktí alebo dlani objaví krvná podliatina alebo je odobratie vzorky problematické, zvážte možnosť odberu vzorky z prsta. Výber miesta
odberu vzorky môžete posúdiť spolu s lekárom.
Odber vzorky z predlaktia a dlane
Odber vzorky z predlaktia a dlane umožňuje menej často odoberať vzorku z končekov prstov. Odber vzorky krvi z predlaktia a dlane môže
byť menej bolestivý, ako odber vzorky z končeka prsta. Postup odberu vzorky krvi z predlaktia a dlane sa odlišuje od spôsobu odberu vzorky
z končeka prsta.
Odber vzorky z predlaktia
Vyberte na predlaktí mäkké, svalovité miesto (ďalej od kosti), na ktorom nie sú
viditeľné žily ani prílišné ochlpenie. Niekedy je predlaktie prekrvené menej ako
končeky prstov. Ak chcete získať dostatočne veľkú kvapku krvi, môžete miesto vpichu
jemne masírovať alebo zohrievať, aby sa zvýšilo jeho prekrvenie.
Odber vzorky z dlane
Vyberte na dlani mäkké, svalovité miesto pod palcom alebo malíčkom. Vyberte
miesto bez viditeľných žíl a hlbokých línií, ktoré môžu spôsobiť, že sa krv rozmaže.
Predlaktie
Dlaň
Predlaktie
Dlaň
Priehľadný nástavec sa používa len na odber vzorky z predlaktia a dlane.
Nahraďte modré viečko priehľadným nástavcom.
 Vložte sterilnú lancetu do priehľadného nástavca a zatlačte ju
 Upravte nastavenie hĺbky vpichu
Ak chcete odobrať z predlaktia alebo dlane dostatočne veľkú kvapku krvi, bude
potrebné upraviť nastavenie hĺbky vpichu odberového pera na väčšiu hĺbku. Otáčajte
priehľadným nástavcom smerom k vyšším číslam, aby sa zväčšila hĺbka vpichu.
Natiahnite odberové pero.
 Vpichnite do predlaktia alebo dlane
Odberové pero na niekoľko sekúnd pevne pritlačte a podržte oproti predlaktiu alebo
dlani. Počkajte, pokiaľ povrch pokožky pod priehľadným nástavcom nezmení
farbu (pod pokožkou sa nahromadí krv). Táto zmena farby naznačuje, že
krvný tok je dostatočný na získanie použiteľnej vzorky. Následne stlačte
spúšťacie tlačidlo, pričom odberové pero stále držte pritlačené k dlani alebo
predlaktiu. Odberové pero pridržte pri pokožke, pokiaľ sa pod krytom nevytvorí guľatá
kvapka krvi.
Pri odbere krvi z predlaktia alebo dlane pred uvoľnením tlaku a odobraním odberového pera zabezpečte, že je kvapka krvi dostatočne veľká
( - približná veľkosť).
 Odstráňte odberové pero
Odberové pero opatrne zdvihnite od pokožky smerom nahor. Nerozmažte vzniknutú vzorku krvi.
POZNÁMKA:
• Pri odbere vzorky krvi z predlaktia alebo dlane môže byť potrebné počkať o niečo dlhšie, kým sa vytvorí dostatočne veľká kvapka krvi.
Netlačte na miesto vpichu príliš intenzívne.
• Ak sa vzniknutá kvapka krvi vďaka kontaktu s chĺpkami alebo líniami na dlani roztečie alebo rozmaže, túto vzorku nepoužívajte. Pokúste
sa vpichnutie uskutočniť na hladšom mieste.
• Nezabudnite: Ak chcete získať z predlaktia alebo dlane dostatočne veľkú kvapku krvi ( - približná veľkosť), bude potrebné upraviť
nastavenie hĺbky vpichu odberového pera na väčšiu hĺbku.
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
10
Aplikácia vzorky krvi a odčítanie výsledkov
Hneď ako ste získali vzorku krvi a na displeji glukometra je zobrazená blikajúci symbol kvapky krvi R, môžete pristúpiť k získaniu výsledkov
merania hladiny glukózy v krvi. Ak na displeji glukometra nie zobrazená blikajúci symbol kvapky krvi R, vyberte z glukometra nepoužitý
testovací prúžok. Prúžok v takomto prípade opätovne vložte, glukometer reštartujte a zopakujte postup merania odznova. Pozrite Odber
vzorky krvi v časti 3.
 Príprava na aplikáciu vzorky
Priblížte glukometer s testovacím prúžkom ku kvapke krvi. Prst držte pevne vystretý.
Neaplikujte krv na vrchnú časť prúžku.
edržte glukometer a testovací prúžok pod
N
kvapkou krvi. Mohlo by to spôsobiť zatečenie krvi
do testovacieho portu a poškodiť glukometer.
Končeka prsta
Pri aplikácii kvapky krvi z predlaktia alebo dlane držte predlaktie alebo dlaň vystretú.
Hornú hranu testovacieho prúžku druhou rukou priblížte ku kvapke krvi.
Predlaktie
Dlaň
 Aplikácia vzorky
Nasmerujte prúžok oproti kvapke krvi tak, aby sa úzky kanálik na hrane testovacieho
prúžku takmer dotýkal okraja kvapky krvi.
Úzky kanálik
Kanálikom sa jemne dotknite okraja kvapky krvi.
Dávajte pozor, aby ste testovací prúžok nezatlačili k prstu. V takomto prípade by sa
testovací prúžok mohol naplniť nedostatočne.
POZNÁMKA:
• Nerozmažte ani nerozotrite kvapku krvi testovacím prúžkom.
• Neaplikujte do testovacieho prúžku viac krvi potom, ako ste prúžok vzdialili od kvapky krvi.
• Nepohybujte testovacím prúžkom v glukometri počas merania.
 UPOZORNENIE: Ak sa potvrdzovacie okno celkom nenaplní, môže sa objaviť chybové hlásenie Er 5 (Chyba 5) a výsledok merania
môže byť nepresný. Pozrite Porozumenie chybovým a ostatným hláseniam v časti 7. Prúžok v takomto prípade zlikvidujte a zopakujte
celý postup merania odznova.
 Počkajte, kým sa úplne nenaplní potvrdzovacie okno
Kvapka krvi sa vtiahne do úzkeho kanálika, potvrdzovacie okno by sa malo
úplne naplniť.
Ak sa potvrdzovacie okno naplní úplne, znamená to, že sa aplikovalo
dostatočné množstvo krvi. Teraz môžete testovací prúžok vzdialiť od kvapky
krvi a počkať, kým na glukometri neskončí odpočítavanie od 5 do 1.
Úplne
Nenaplnené
naplnené
Potvrdzovacie okno
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
11
 Prečítajte si svoje výsledky na glukometri
Hodnota hladiny glukózy v krvi sa objaví na displeji spoločne s jednotkou
merania, dátumom a časom merania. Výsledky merania krvnej glukózy sa
automaticky ukladajú do pamäti glukometra.
(Príklad)
 UPOZORNENIE: Ak meranie uskutočňujete pri teplote, ktorá je na spodnej hranici prevádzkovej teploty prístroja (10 °C), a
hodnota hladiny glukózy v krvi je vysoká (nad 10,0 mmol/L), hodnota na displeji glukometra môže byť nižšia, ako je skutočná hodnota
hladiny glukózy v krvi. V takomto prípade meranie čo najskôr zopakujte v teplejšom prostredí s novým testovacím prúžkom.
 VÝSTRAHA: Ak sa pri výsledku merania nezobrazí mmol/L, obráťte sa na našu bezplatnú linku zákazníckeho
servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod. Použitie nesprávnej jednotky
merania môže spôsobiť, že výsledok merania nebudete správne interpretovať, a môže to viesť k aplikácii
nesprávnej liečby.
Chybové hlásenia
Ak sa na displeji glukometra objaví namiesto výsledku merania hlásenie Er (Chyba), pozrite si Porozumenie chybovým a
ostatným hláseniam v časti 7.
Neočakávané výsledky merania
Pozrite si tieto upozornenia , keď sú vaše výsledky nižšie, vyššie alebo inak odlišné od očakávaných výsledkov.
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
12
 UPOZORNENIE: Dehydratácia a nízke hodnoty výsledkov hladiny glukózy
Ťažká dehydratácia spôsobená nadmernou stratou vody môže zapríčiniť chybne nízke výsledky. Ak sa domnievate, že trpíte
ťažkou dehydratáciou, ihneď kontaktujte svojho lekára.
 UPOZORNENIE: Nízke hodnoty výsledkov hladiny glukózy
Ak je výsledok merania nižší ako 3,9 mmol/L alebo ak sa zobrazí hlásenie LO (Nízka), môže to znamenať hypoglykémiu (nízku
hladinu krvnej glukózy). Tento stav si môže vyžadovať okamžité riešenie podľa pokynov ošetrujúceho lekára. Aj keď tento
výsledok môže byť spôsobený chybou pri meraní, je lepšie začať s liečbou a potom vykonajte ďalšie meranie.
 UPOZORNENIE: Vysoké hodnoty výsledkov hladiny glukózy
Ak je výsledok merania vyšší ako 10,0 mmol/L, môže to znamenať hyperglykémiu (vysokú hladinu glukózy v krvi). Ak si nie
ste istí výsledkom merania, zvážte jeho opakovanie. V prípade, že výsledky merania sú vyššie ako 10,0 mmol/L, môžete sa
v spolupráci s lekárom dohodnúť na ďalších krokoch, ak sú v tomto prípade potrebné.
Ak sa na displeji glukometra objaví hlásenie HI (Vysoká), môže to znamenať veľmi vysokú hladinu glukózy v krvi (ťažkú
hyperglykémiu) presahujúcu 33,3 mmol/L. V takomto prípade zopakujte meranie. Ak je aj výsledkom opakovaného
merania hlásenie HI (Vysoká), môže to naznačovať vážne problémy v kontrole úrovne krvnej glukózy a je dôležité, aby ste
konzultovali situáciu s lekárom a bezodkladne postupovali podľa jeho pokynov.
 UPOZORNENIE: Opakované neočakávané výsledky merania hladiny glukózy
Ak sa neočakávané výsledky merania opakujú, skontrolujte systém použitím kontrolného roztoku. Pozrite časť 5, Test
s kontrolným roztokom. Ak pociťujete príznaky, ktoré nesúhlasia s výsledkami merania hladiny glukózy v krvi, a pritom ste
postupovali podľa všetkých pokynov v tomto návode na použitie, kontaktujte svojho lekára. Nikdy neignorujte symptómy ani
nevykonávajte žiadne zásadné zmeny v programe na kontrolu diabetu bez konzultácie s vaším lekárom.
 UPOZORNENIE: Neobvyklý počet červených krviniek
Ak je hematokrit (podiel červených krviniek v krvi) veľmi vysoký (nad 55 %) alebo veľmi nízky (pod 30 %), môže to spôsobiť
chybné výsledky.
Po získaní výsledku
Hneď ako ste na displeji odčítali výsledok, môžete uskutočniť nasledujúce kroky:
• Prezrieť si obsah pamäte glukometra stlačením tlačidla ▼ a prechodom do režimu pamäte, pozrite časť 4, Prezeranie
predchádzajúcich výsledkov, alebo
• Vypnúť glukometer vybratím testovacieho prúžku.
Vybratie použitej lancety
Odopnutím oddeľte nástavec odberového pera. Hrot použitej lancety pred jej vybratím zakryte.
Ochranný kryt lancety položte na pevnú podložku. Zatlačte hrot lancety do krytu. Vyberte lancetu a
odložte ju do nádoby na ostré predmety. Nástavec odberového pera opäť nasaďte.
Likvidácia použitej lancety a testovacieho prúžku
Lancetu je potrebné po každom použití opatrne znehodnotiť, aby sa zabránilo neúmyselnému zraneniu.
Použité testovacie prúžky a lancety sa môžu vo vašej krajine považovať za biologicky nebezpečný odpad.
Ubezpečte sa, že pri likvidácii dodržiavate miestne predpisy alebo odporúčania svojho odborného lekára.
Mer anie hl adiny glukóz y v krvi
13
 Prezeranie predchádzajúcich výsledkov
Prezeranie predchádzajúcich výsledkov
V pamäti glukometra je možné uložiť maximálne 500 výsledkov meraní hladiny glukózy v krvi. Ak je pamäť plná, pridaním nového
výsledku sa najstarší výsledok odstráni. Pri meraní sa výsledky automaticky ukladajú, spolu s časom, dátumom a jednotkou
merania. Výsledky meraní uložené v pamäti glukometra si môžete prehliadnuť, pričom ako prvé uvidíte najaktuálnejšie meranie.
Ak je glukometer vypnutý, stlačením a uvoľnením tlačidla ▼ ho zapnite. Po
úvodnej obrazovke merania sa na displeji zobrazí posledný výsledok merania.
Zobrazí sa tiež „M“, čo označuje režim pamäte.
Ak ste práve vykonali meranie, nechajte testovací prúžok v glukometri a stlačením
tlačidla ▼ prejdite do režimu pamäte. Zobrazí sa výsledok posledného merania
hladiny glukózy v krvi spolu s „M“.
Stlačením tlačidla ▼ prejdete na predchádzajúci výsledok uložený v glukometri.
Potom sa stláčaním tlačidla ▲ alebo tlačidla ▼ pohybujte dopredu a dozadu
všetkými uloženými výsledkami. Po skončení prezerania predchádzajúcich
výsledkov stlačte tlačidlo ▼ a držte stlačené dve sekundy, kým sa glukometer
nevypne.
POZNÁMKA: Ak v glukometri práve nie sú uložené žiadne výsledky, zobrazí
“ na displeji.
sa „
Prezer anie predchádzaj úcich v ýsledkov
14
 Test s kontrolným roztokom
Kedy testovať s kontrolným roztokom
Kontrolný roztok OneTouch® Select™ obsahuje známe množstvo glukózy a používa sa na kontrolu, či glukometer a testovacie prúžky
fungujú správne.
Test s kontrolným roztokom uskutočnite:
• pre nacvičenie postupu merania namiesto použitia vzorky krvi,
• raz týždenne,
• vždy, keď otvoríte novú tubu s testovacími prúžkami,
• ak máte podozrenie, že glukometer alebo testovacie prúžky
nefungujú správne,
• pri opakovanom výskyte neočakávaných výsledkov merania hladiny
glukózy v krvi, ako je popísané v Aplikácii vzorky krvi a odčítaní
výsledkov v časti 3, alebo
• ak glukometer spadne alebo sa poškodí.
POZNÁMKA:
• S glukometrom OneTouch® SelectMini™ používajte len kontrolný
roztok OneTouch® Select™ .
• Testy s kontrolným roztokom sa musia uskutočniť pri izbovej
teplote (20–25 °C). Pred meraním sa ubezpečte, že glukometer,
testovacie prúžky a kontrolný roztok sú uložené pri izbovej
teplote.
 UPOZORNENIE: Vyvarujte sa prehltnutiu kontrolného roztoku; nie je určený na konzumáciu ľuďmi. Nenanášajte kontrolný
roztok na pokožku ani do očí, môže to spôsobiť podráždenie.
Ako testovať s kontrolným roztokom
Začnite s vypnutým glukometrom. Ak ste predtým mali glukometer zapnutý, aby ste mohli zmeniť nastavenia
alebo si prezrieť predchádzajúce výsledky merania, teraz ho vypnite.
 S kontrolujte kód na tube s testovacími prúžkami pred vložením prúžku do otvoru na glukometri
 Vložte testovací prúžok do otvoru na glukometri, aby sa glukometer zapol
Skontrolujte, či tri kontakty smerujú k vám. Zatlačte testovací prúžok čo najďalej dovnútra. Testovací prúžok
neohýbajte.
 Zabezpečte zhodu kódu na glukometri s kódom na tube s testovacími prúžkami
Ak sa kód na glukometri nezhoduje s kódom na tube s testovacími prúžkami, stlačením tlačidla ▲ alebo
tlačidla ▼ nastavte na displeji rovnaké číslo kódu, ako je na tube s testovacími prúžkami. Nové číslo
kódu bude na displeji tri sekundy blikať, a potom na tri sekundy zostane stále. Displej prejde k obrazovke
s blikajúcim symbolom kvapky krvi R.
Ak sa kódy už zhodujú, počkajte tri sekundy. Displej prejde k obrazovke s blikajúcim symbolom kvapky krvi R.
 Označte meranie ako test s kontrolným roztokom
DÔLEŽITÉ: • Označte všetky testy s kontrolným roztokom CtL (Kontrolný roztok).
Tak sa nebudú ukladať ako výsledky merania hladiny glukózy v krvi.
• V ýsledky testov s kontrolným roztokom označené CtL (Kontrolný roztok)
sa neukladajú do pamäte glukometra.
Test s kontrolným roztokom
15
(Príklad)
Stlačte tlačidlo ▲ a v pravom hornom roju displeja sa zobrazí symbol testu s kontrolným
roztokom CtL (Kontrolný roztok). Meranie musíte označiť predtým, ako aplikujete kontrolný
roztok. Po dokončení merania nebude možné zmeniť jeho označenie. Glukometer je v tomto
stave pripravený na uskutočnenie testu s kontrolným roztokom. Ak sa rozhodnete, že test s
kontrolným roztokom robiť nebudete, znovu stlačte tlačidlo ▲, čím sa z displeja odstráni CtL
(Kontrolný roztok).
 Pripravte a aplikujte kontrolný roztok
Pred každým meraním ampulkou s kontrolným roztokom zatraste. Z ampulky snímte
viečko a stlačte nádobku tak, aby sa prvá vytečená kvapka znehodnotila. Potom hrot
ampulky utrite čistou papierovou vreckovkou alebo handričkou. Ampulku podržte
obrátenú a zľahka vytlačte visiacu kvapku. Visiacou kvapkou kontrolného roztoku sa
dotknite úzkeho kanálika na hornej hrane testovacieho prúžku a podržte ampulku v tejto
polohe. Presvedčte sa, či sa potvrdzovacie okno úplne naplnilo. Kontrolný roztok by sa
nemal aplikovať na plochú stranu testovacieho prúžku.
 Odčítajte výsledky
Keď sa potvrdzovacie okno naplní úplne, glukometer začne odpočítavanie od 5 do 1. Na displeji sa
potom zobrazí výsledok merania spolu s CtL (Kontrolný roztok) a jednotkou merania.
Horný
okraj
Úzky kanálik
Sem aplikujte
kvapku
Potvrdzovacie
okno
 Skontrolujte, či sa výsledok merania nachádza v príslušnom rozpätí
Porovnajte výsledok merania zobrazený na displeji glukometra s rozpätím pre meranie s kontrolným roztokom
vytlačeným na tube s testovacími prúžkami. Každá tuba s testovacími prúžkami môže mať iné rozpätie pre
kontrolný roztok. Ak sa výsledky merania nenachádzajú v tomto rozpätí, glukometer alebo testovacie prúžky nemusia
správne fungovať. Test s kontrolným roztokom zopakujte.
Výsledky merania mimo príslušného rozsahu môžu byť spôsobené nasledujúcimi dôvodmi:
• nepostupovalo sa podľa pokynov špecifikovaných v krokoch 1–7,
• kontrolný roztok je po dátume exspirácie alebo je znečistený,
• testovací prúžok je po dátume exspirácie alebo je poškodený,
• testovací prúžok alebo kontrolný roztok sú po dátume likvidácie, alebo
• nefunguje správne glukometer.
5,8–8,8 mmol/L
(Príklad)
 UPOZORNENIE: Rozpätie pre test s kontrolným roztokom vytlačený na tube s testovacími prúžkami platí len pre kontrolný roztok
OneTouch® Select™. Nejde o odporúčaný rozsah pre vašu hladinu glukózy v krvi.
 UPOZORNENIE: Ak sa výsledok testu s kontrolným roztokom opakovane nachádza mimo kontrolného rozpätia vytlačeného na
tube s testovacími prúžkami, nepoužívajte glukometer, testovacie prúžky ani kontrolný roztok. Obráťte sa na našu bezplatnú linku
zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod.
Test s kontrolným roztokom
16
 Starostlivosť o systém
Výmena batérie
V glukometri OneTouch® SelectMini™ sa používa jedna lítiová batéria CR 2032 s napätím 3 V (alebo ekvivalentná batéria). Náhradnú
batériu je možné kúpiť vo väčšine predajní, v ktorých sa batérie predávajú. Pri kúpe glukometra sa v ňom batéria už nachádza.
Zobrazenie symbolu batérie na pravej strane displeja glukometra označuje slabú batériu.
Keď sa symbol batérie objaví prvý raz, v batérii je dostatok energie na
uskutočnenie minimálne 100 meraní.
Po každom meraní a prehliadaní predchádzajúcich výsledkov bude batéria blikať,
aby vám pripomenula, že ju máte čo najskôr vymeniť.
Keď symbol batérie na displeji bliká, nemôžete vykonať meranie. Pred ďalším
použitím glukometra musíte do neho vložiť novú batériu.
Výmena batérie
 Odstráňte starú batériu
Začnite s vypnutým glukometrom. Otvorte kryt batérie a potiahnite pásik batérie smerom nahor.
 Vložte novú batériu
Batériu otočenú pólom „+“ smerom k vám vložte do priestoru pre batériu v mieste ohybu pásika. Zatlačte
batériu, pokiaľ nezapadne na svoje miesto. Priložte dve plôšky krytu batérie k zodpovedajúcim otvorom
a zatlačte kryt nadol, pokiaľ nepočujete, že kryt batérie zacvakol na svoje miesto.
Ak sa glukometer po výmene batérie nezapne, skontrolujte, či bola pri vložení batérie dodržaná správna polarita
(strana s pólom „+“ musí byť hore). Ak sa glukometer aj potom nezapne, obráťte sa na našu bezplatnú linku
zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod.
 Skontrolujte čas a dátum
Po výmene batérie zapnite glukometer stlačením tlačidla ▼ a jeho podržaním päť sekúnd. Dostanete sa do režimu nastavenia. Na krátku
dobu sa zobrazí úvodná obrazovka merania. Potom sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí dátum a čas. Skontrolujte, či sú čas a dátum
správne nastavené. Ak to tak nie je, skôr ako začnete merať, pomocou tlačidiel ▲ a ▼ znovu nastavte hodnoty glukometra. Pozrite
Nastavenie času a dátumu v časti 2.
POZNÁMKA: Výmena batérie glukometra nebude mať žiaden vplyv na uložené výsledky. Možno však budete musieť znovu nastaviť čas
a dátum.
 Likvidujte batérie v súlade s miestnou legislatívou v oblasti životného prostredia
Likvidácia batérie v súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti.
Starostlivosť o systém
17
Starostlivosť o systém
Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi OneTouch® SelectMini™ nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.
Uchovávanie systému
Glukometer, testovacie prúžky a kontrolný roztok uchovávajte po každom použití v prenosnom puzdre. Každú súčasť uchovávajte na suchom a
chladnom mieste pri teplote nižšej ako 30 °C, súčasti však neskladujte v chladničke. Všetky súčasti chráňte pred priamym slnečným svetlom a
teplom. Viečko tuby s testovacími prúžkami a/alebo viečko ampulky s kontrolným roztokom ihneď po použití tesne uzavrite, aby sa zabránilo ich
znečisteniu alebo poškodeniu. Testovacie prúžky skladujte jedine v ich pôvodnom balení.
Kontrola dátumu exspirácie a poškodenia testovacích prúžkov a kontrolného roztoku
Dátum exspirácie testovacích prúžkov a kontrolného roztoku je vytlačený na ich nádobkách. Pri prvom otvorení tuby s testovacími prúžkami
alebo ampulky s kontrolným roztokom musíte na príslušné miesto na etikete zaznamenať dátum likvidácie:
• Testovacie prúžky: dátum otvorenia tuby plus šesť (6) mesiacov
• Kontrolný roztok: dátum otvorenia ampulky plus tri (3) mesiace
 UPOZORNENIE: Nepoužívajte testovacie prúžky ani kontrolný roztok po dátume exspirácie vytlačenom na ich tubách ani po
dátume likvidácie (podľa toho, ktorý dátum nastane skôr), pretože by to mohlo spôsobiť nepresnosť výsledkov.
 UPOZORNENIE: Nepoužívajte testovacie prúžky z tuby, ktorá je poškodená alebo bola dlhšiu dobu otvorená. V takom prípade
by sa mohli objaviť chybové hlásenia alebo by namerané hodnoty mohli byť vyššie, ako je skutočná hodnota. Okamžite sa obráťte na
našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod, ak je tuba s testovacími
prúžkami poškodená.
Glukometer, odberové pero a viečka by ste mali očistiť vždy, keď sú viditeľne špinavé a pravideľne dezinfikovať (najmenej raz za mesiac).
Čistenie glukometra
Na čistenie povrchu glukometra používajte mäkkú handričku navlhčenú vo vode a jemnom čistiacom prostriedku. Na čistenie glukometra
nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá.
Na dezinfekciu glukometra si pripravte roztok jedného dielu domáceho bielidla k deviatim dielom vody. Glukometer utrite mäkkou tkaninou
navlhčenou v tomto roztoku. Po dezinfekcii ponechajte povrch glukometra vlhký po dobu pribl. 5 až 10 minút a utrite do sucha mäkkou
tkaninou.*
Zabráňte tomu, aby sa cez testovací port a dátový port dostali do vnútra glukometra tekutiny, nečistota, prach, krv alebo kontrolný roztok.
Na glukometer nikdy nestriekajte čistiaci roztok, ani ho neponárajte do žiadnej tekutiny.
Čistenie odberového pera a priehľadného nástavca
Na čistenie týchto súčastí používajte mäkkú handričku navlhčenú vo vode a jemnom čistiacom prostriedku. Neponárajte odberové pero do
žiadnej tekutiny.
Na dezinfekciu týchto súčastí používajte roztok pripravený z jedného dielu úžitkového bielidla a deviatich dielov vody. Odberové pero utrite
mäkkou handričkou navlhčenou v tomto roztoku. Do tohto roztoku ponorte na 30 minút len viečka odberového pera. Po dezinfekcii viečka krátko
opláchnite vodou a nechajte ich vysušiť na vzduchu.*
*Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa manipulácie a skladovania bielidla.
Starostlivosť o systém
18
 Chybové hlásenia a podrobnosti o systéme
Porozumenie chybovým a ostatným hláseniam
Na glukometri OneTouch® SelectMini™ sa objavia hlásenia v prípade problémov s testovacím prúžkom, glukometrom alebo vtedy, keď
hladina glukózy v krvi presahuje hodnotu 33,3 mmol/L alebo je nižšia ako 1,1 mmol/L. Hlásenia sa neobjavia vo všetkých prípadoch,
kedy nastali problémy. Nesprávne používanie zariadenia môže spôsobiť nepresné výsledky bez toho, aby sa objavilo výstražné hlásenie.
Hlásenie
Čo hlásenie znamená
Čo je potrebné urobiť
Hladina glukózy v krvi môže byť
veľmi nízka (ťažká hypoglykémia)
s hodnotou nižšou ako 1,1 mmol/L.
Tento stav si môže vyžadovať
okamžitý zásah podľa pokynov
ošetrujúceho lekára. Aj keď sa táto
správa môže objaviť z dôvodu chyby
pri meraní, je istejšie konať v zmysle
pokynov lekára, a potom uskutočniť
ďalšie meranie.
Hladina glukózy v krvi môže byť
veľmi vysoká (ťažká hyperglykémia)
s hodnotou vyššou ako 33,3 mmol/L.
Zopakujte meranie hladiny glukózy.
Ak sa po meraní opäť objaví hlásenie
HI (Vysoká), bezodkladne konzultujte
situáciu s ošetrujúcim lekárom
a postupujte podľa jeho pokynov.
Glukometer zistil, že je teplota vyššia
ako prevádzková teplota systému.
Nevykonávajte meranie, kým
glukometer a testovacie prúžky
nedosiahnu teplotu v rozsahu
prevádzkovej teploty 10–44 °C.
Potom, ako glukometer a testovacie
prúžky dosiahli teplotu v rozsahu
prevádzkovej teploty, meranie
zopakujte.
Glukometer zistil, že je teplota nižšia
ako prevádzková teplota systému.
Nevykonávajte meranie, kým
glukometer a testovacie prúžky
nedosiahnu teplotu v rozsahu
prevádzkovej teploty 10–44 °C.
Potom, ako glukometer a testovacie
prúžky dosiahli teplotu v rozsahu
prevádzkovej teploty, meranie
zopakujte.
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
19
Hlásenie
Čo hlásenie znamená
Čo je potrebné urobiť
V pamäti nie je žiadny záznam,
pretože glukometer sa používa
po prvý raz.
alebo
Glukometer nemohol vyvolať
výsledok z pamäte.
Meranie glukózy v krvi je ešte možné
vykonať a získať presný výsledok
merania. Obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň
od 8:30 do 16:00 hod, ak chcete
túto udalosť ohlásiť v prípade, že sa
nejedná o prvé použitie glukometra.
Chybové hlásenie označuje, že došlo
k problému s glukometrom.
Glukometer nepoužívajte.
Obráťte sa na našu bezplatnú linku
zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný
deň od 8:30 do 16:00 hod.
Chybové hlásenia sa objavujú,
keď testovací prúžok bol použitý
opakovane, alebo keď nastal problém
s glukometrom.
Meranie zopakujte s novým testovacím
prúžkom. Pozrite časť 3, Meranie
hladiny glukózy v krvi. Ak sa toto
hlásenie objavuje opakovane, obráťte sa
na našu bezplatnú linku zákazníckeho
servisu LifeScan 0800 11 22 33, každy
pracovný deň od 8:30 do 16:00 hod.
Chybové hlásenie označuje, že vzorka
krvi alebo kontrolný roztok boli
nanesené skôr, ako bolo zariadenie
pripravené na prevádzku.
Zopakujte meranie s novým
testovacím prúžkom. Naneste vzorku
krvi alebo kontrolný roztok až vtedy,
keď sa na displeji objaví blikajúci
symbol kvapky krvi R. Ak sa toto
hlásenie objavuje opakovane,
obráťte sa na našu bezplatnú linku
zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň
od 8:30 do 16:00 hod.
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
20
Hlásenie
Čo hlásenie znamená
Platiť môže jedna z nasledujúcich
možností:
Hladina glukózy v krvi môže byť vysoká a
meranie sa vykonalo pri teplote, ktorá bola
blízko k spodnej hranici prevádzkového
rozsahu teplôt zariadenia (10–44 °C).
alebo
Čo je potrebné urobiť
Ak ste meranie vykonávali v chladnom
prostredí, zopakujte ho pri vyššej teplote
s novým testovacím prúžkom. Pozrite
časť 3, Meranie hladiny glukózy v krvi.
Ak sa toto chybové hlásenie objavuje
opakovane, obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň od
8:30 do 16:00 hod.
Môže byť problém s testovacím prúžkom.
Možnou príčinou je poškodenie alebo
posun testovacieho prúžku počas merania.
alebo
Ak ste meranie vykonávali v normálnom
alebo teplom prostredí, zopakujte ho
s novým testovacím prúžkom. Pozrite
časť 3, Meranie hladiny glukózy v krvi.
Ak sa toto chybové hlásenie objavuje
opakovane, obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň od
8:30 do 16:00 hod.
Vzorka sa aplikovala nesprávne.
alebo
Ak ste aplikovali vzorku nesprávne, pozrite
si informácie o aplikácii vzorky krvi (pozrite
časť 3, Meranie hladiny glukózy v krvi) alebo
informácie o teste s kontrolným roztokom
(pozrite časť 5, Test s kontrolným roztokom)
a zopakujte meranie s novým testovacím
prúžkom. Ak sa chybové hlásenie objavuje
opakovane, obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň od
8:30 do 16:00 hod.
Glukometer nefunguje správne.
Ak sa toto chybové hlásenie objavuje
opakovane, obráťte sa na našu bezplatnú
linku zákazníckeho servisu LifeScan
0800 11 22 33, každy pracovný deň od
8:30 do 16:00 hod.
Glukometer zistil problém s testovacím
prúžkom. Možnou príčinou je poškodenie
testovacieho prúžku alebo nedostatočne
naplnené potvrdzovacie okno.
Zopakujte meranie s novým testovacím
prúžkom. Pozrite si informácie o aplikácii
vzorky krvi (pozrite časť 3, Meranie hladiny
glukózy v krvi) alebo informácie o teste
s kontrolným roztokom (pozrite časť 5,
Test s kontrolným roztokom).
Batéria glukometra je slabá, stále má však
dostatok energie na vykonanie merania.
Keď sa blikajúci symbol batérie objaví
prvý raz, v batérii je dostatok energie na
uskutočnenie minimálne 100 meraní.
Výsledok merania bude aj v takomto prípade
presný, batériu však vymeňte čo najskôr.
Symbol na displeji bliká, keď batéria
nemá dostatočné množstvo energie na
vykonanie merania alebo prezeranie
predchádzajúcich výsledkov.
Vymeňte batériu glukometra.
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
21
Podrobné informácie o systéme
Porovnanie výsledkov glukometra s laboratórnymi výsledkami
Výsledky merania glukometrom OneTouch® SelectMini™ je plazmovo kalibrovaný. To pomáha vám a lekárovi porovnať výsledkov glukometra
s laboratórnymi meraniami. Ak ste používali iný typ glukometra - ktorý poskytuje výsledky kalibrované plnou krvou - môžete si všimnúť, že
sú výsledky merania glukometrom OneTouch® SelectMini™ približne o 12 % vyššie. Výsledky merania glukometrom OneTouch® SelectMini™,
ako aj výsledky laboratórneho merania, sú vyjadrené v jednotkách zodpovedajúcich plazme. Výsledok merania glukometrom sa však môže líšiť
od laboratórneho výsledku z dôvodu bežnej odchýlky. Výsledky merania glukometrom môžu byť ovplyvnené faktormi a podmienkami, ktoré
nemajú rovnaký vplyv na laboratórne výsledky.
Hodnota hladiny glukózy z glukometra OneTouch® SelectMini™ sa považuje za presnú, ak sa nachádza v rámci ±20 % laboratórneho merania.
Existuje niekoľko špecifických situácií, ktoré môžu spôsobiť hodnotu mimo rozsahu ±20 %:
• Nedávno ste jedli. Hladina glukózy v krvi získanej z končeka prsta môže byť až o 3,9 mmol/L vyššia ako v krvi odobratej zo žily (žilová vzorka),
ktorá sa používa v laboratórnom teste.1
• Váš hematokrit (podiel červených krviniek v krvi) je vysoký (nad 55 %) alebo nízky (pod 30 %).
• Trpíte ťažkou dehydratáciou.
• Meranie sa vykonalo pri teplote, ktorá bola blízko k spodnej hranici prevádzkového rozsahu teplôt (10 °C), a výsledok hladiny glukózy je
vysoký (tzn. vyšší ako 10,0 mmol/L). V takomto prípade meranie čo najskôr zopakujte v teplejšej miestnosti s novým testovacím prúžkom.
Informácie o obmedzeniach nájdete v písomnej informácii pre používateľa, ktorý je súčasťou testovacích prúžkov. Ak chcete maximalizovať
pravdepodobnosť presného porovnania výsledkov získaných z glukometra a z laboratória, dodržujte niekoľko základných postupov:
Skôr ako navštívite laboratórium
• Vykonajte test s kontrolným roztokom, aby ste sa uistili,
že glukometer pracuje správne.
• Nejedzte aspoň osem hodín pred odberom krvi.
• Do laboratória so sebou vezmite svoj glukometer.
V laboratóriu
• Vykonajte meranie glukometrom do 15 minút po vykonané
laboratórneho testu.
• Použite iba čerstvú kapilárnu krv odobratú z končeka prsta.
• Pri meraní hladiny glukózy v krvi glukometrom postupujte podľa
všetkých pokynov v tomto návode na použitie.
1. Sacks, D.B.: “Carbohydrates.” Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959.
Technické údaje
Rozsah výsledkov
Kalibrácia
Vzorka
Čas merania
Metóda rozboru
Zdroj napájania
glukometra
Jednotka merania
Pamäť
Automatické vypnutie
1,1–33,3 mmol/L
Zodpovedajúce plazme
Čerstvá kapilárna plná krv
5 sekúnd
Glukózooxidázový biosenzor
Jedna lítiová batéria CR 2032 s napätím
3,0 V alebo ekvivalentná batéria
mmol/L
500 výsledkov merania hladiny
glukózy v krvi
2 minúty po poslednej činnosti
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový rozsah
Údaje o batérii
10,8 x 3,20 x 1,70 cm
S batériou približne
40 gramov
Teplota: 10–44 °C
Nadmorská výška: do 3 048 metrov
Relatívna vlhkosť: 10–90 %
Hematokrit: 30–55 %
Jedna batéria, 3 V DC, 3 mA
(jedna batéria CR 2032)
jednosmerný prúd
Elektrotechnické a bezpečnostné normy
Glukometer spĺňa požiadavky smernice CISPR 11:2003, trieda B (len vyžarovanie). Vyžarovanie energie zo zariadenia je nízke a nie je
pravdepodobné, že by mohlo spôsobiť rušenie elektrických zariadení nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. Glukometer bol skúšaný na odolnosť
voči 3. úrovni elektrostatického výboja, v súlade s požiadavkami smernice IEC 61000-4-2. Tento glukometer bol skúšaný na odolnosť voči
rádiofrekvenčnému rušeniu vo frekvenčnom rozsahu 80 MHz až 2,5 GHz pri 3 V/m, v súlade s požiadavkami smernice IEC 61000-4-3.
Stupeň ochrany: IP31
Záruka
Spoločnosť LifeScan zaručuje, že glukometer OneTouch® SelectMini™ bude pracovať bez porúch na materiáli a výrobe po dobu troch rokov.
Záručná doba platí odo dňa nákupu. Záruka platí len pre pôvodného vlastníka a nie je prenosná.
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
22
Presnosť systému
Odborníci na diabetes odporúčajú, aby glukometer vykazoval zhodu do ±0,8 mmol/L laboratórnej metódy, keď je koncentrácia glukózy nižšia ako
4,2 mmol/L, a do 20 % laboratórnej metódy, keď je koncentrácia glukózy 4,2 mmol/L alebo vyššia. Vzorky od 100 pacientov z 1 klinického centra
boli testované použitím systému OneTouch® SelectMini™ aj analyzátora glukózy YSI Model 2300 (laboratórny test).
Výsledky presnosti systému pre koncentrácie glukózy < 4,2 mmol/L
V rámci ±0,3 mmol/L
V rámci ±0,6 mmol/L
V rámci ±0,8 mmol/L
73,3 % (44/60)
100 % (60/60)
100 % (60/60)
Percento (a počet) výsledkov z glukometra, ktoré sa zhodujú s laboratórnymi testami
Výsledky presnosti systému pre koncentrácie glukózy ≥ 4,2 mmol/L
V rámci ±5 %
V rámci ±10 %
V rámci ±15 %
V rámci ±20 %
41,3 % (223/540)
75,7 % (409/540)
92,6 % (500/540)
99,3 % (536/540)
Percento (a počet) výsledkov z glukometra, ktoré sa zhodujú s laboratórnymi testami
Výsledky presnosti systému v rámci celého rozsahu hladín glukózy Preto 99,3 % celkových výsledkov získaných zo systému OneTouch®
SelectMini™ dosiahlo cieľ odporúčaný odborníkmi na diabetes.
V rámci ±0,8 mmol/L alebo ±20 %
99,3 % (596/600)
Percento (a počet) výsledkov z glukometra, ktoré sa zhodujú
s laboratórnymi testami
Regresná štatistika
Vzorky boli testované dvojmo na každej z troch šarží testovacích prúžkov. Výsledky označujú, že sú výsledky glukometra OneTouch® SelectMini™
sú veľmi dobre porovnateľné s laboratórnou metódou.
Súhrn regresnej analýzy
Počet subjektov
Počet meraní
Smernica
Priesečník (mmol/L)
100
600
1,02
-0,49
Smernica 95 % IS
Priesečník (mmol/L) 95 % IS
Štand. chyba (Sy.x) (mmol/L)
R2
1,01 až 1,03
-0,62 až -0,37
0,79
0,98
Presnosť
Presnosť v rámci sady meraní/Opakovateľnosť (100 meraní z venóznej krvi)
Cieľová glukóza
(mmol/L)
Priemerná glukóza
(mmol/L)
Štandardná odchýlka
(mmol/L)
Koeficient variácie (%)
2,2
2,55
0,08
2,97
5,6
6,77
0,12
1,74
7,2
7,64
0,25
3,27
11,1
14,85
0,29
1,97
16,7
19,79
0,34
1,72
Celková presnosť
(200 testov s kontrolným roztokom)
Hladina glukózy
(mmol/L)
Priemerná glukóza
(mmol/L)
Štandardná odchýlka
(mmol/L)
Koeficient variácie (%)
Nízka
2,4
0,07
2,91
Normálna
6,5
0,11
1,76
Vysoká
19,5
0,29
1,49
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
23
Symboly
Upozornenia a výstrahy: Bezpečnostné poznámky nájdete v návode na použitie a písomných informáciách pre používateľa,
ktoré sú súčasťou vášho glukometra a príslušenstva na meranie.
Priamy prúd
Slabá batéria
Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení
Zap./Vyp.
Prečítajte si návod na použitie
Recyklovať
IVD Na diagnostické použitie in vitro
2 Nepoužívať opakovane
Obmedzenia teploty skladovania
LOT Číslo šarže
Dátum exspirácie
∑
Obsahuje dostatočné množstvo na vykonanie <n> testov
<n>
Výrobca
SN Sériové číslo
IVDD (98/79/EC)
Glukometer, testovací prúžok a kontrolný roztok.
MDD (93/42/EEC)
Lanceta
Odberové pero
Obsah je chránený jedným alebo viacerými z nasledujúcich patentov USA: 5,708,247, 5,951,836, 6,241,862, 6,284,125,
7,112,265, 7,807,031, a D546,216. Použitie monitorovacieho zariadenia v tomto návode je chránené jedným alebo viacerými
z nasledujúcich patentov USA: 6,413,410, 6,733,655, 7,250,105, 7,468,125. Takéto povolenie je zaručené iba pri používaní
prístroja s testovacími prúžkami OneTouch® Select™. Povolenie nesmie vydať žiaden dodávateľ testovacích prúžkov okrem
spoločnosti LifeScan. Spoločnosť LifeScan netestovala správnosť výsledkov glukometrov LifeScan s použitím testovacích
prúžkov iných výrobcov.
Chybové hl ásenia a podrobnosti o systéme
24
Download

návod na použitie - LifeScan OneTouch