TD-4116
Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi
Uživatelská příručka
Vážený majiteli systému TD-4116:
Děkujeme, že jste si zakoupil systém na monitorování hladiny glukózy v krvi TD-4116.
Tato příručka poskytuje důležité informace, které vám pomohou správně používat tento
systém. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte obsah této příručky.
Pravidelné sledování vaší hladiny glukózy v krvi pomůže vám a vašemu lékaři získat lepší
kontrolu nad vaším onemocněním. Díky jeho kompaktní velikosti a snadné obsluze si budete
moci kdykoliv monitorovat vaši hladinu glukózy v krvi pomocí systému monitorování
hladiny glukózy v krvi TD-4116.
Pokud máte další otázky týkající se tohoto výrobku, kontaktujte prodejní místo nebo zavolejte
na zákaznickou linku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM
1.
2.
3.
4.
Používejte přístroj pouze k účelu určenému v této příručce.
Nepoužívejte příslušenství, které nepochází od výrobce.
Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo je poškozen.
Nepoužívejte přístroj na místech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo tam,
kde se podává kyslík.
5. Za žádných okolností nepoužívejte přístroj u novorozenců nebo kojenců.
6. Tento přístroj neslouží k léčbě příznaků nebo onemocnění. Naměřené údaje slouží
pouze k informativním účelům.
7. Před použitím tohoto přístroje na měření hladiny glukózy v krvi si pozorně přečtěte
všechny pokyny a udělejte test. Proveďte všechny kontroly kvality podle pokynů.
8. Uchovávejte přístroj a testovací příslušenství mimo dosah dětí. Malé předměty jako
jsou kryt baterie, baterie, testovací proužky, lancety a víčka ampulek představují
nebezpečí udušení.
9. Používání tohoto přístroje v suchém prostředí, hlavně v přítomnosti syntetických
materiálů (syntetický oděv, koberce, atd.) může způsobit poškozující statické výboje,
které mohou vést k chybným výsledkům.
10. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti zdrojů vysokého elektromagnetického záření,
protože mohou narušit správné fungování přístroje.
UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Důležité informace
Určené použití
Princip testu
Vzhled a funkce měřicího přístroje
Displej
Testovací proužek
Nastavení měřicího přístroje
ČTYŘI REŽIMY MĚŘENÍ
Testování kontrolním roztokem
Provedení testu kontrolním roztokem
TESTOVÁNÍ VZORKU KRVE
Příprava místa vpichu
Testování na alternativním místě
Provedení testu hladiny glukózy v krvi
PAMĚŤ MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE
Prohlížení výsledků testu
Prohlížení průměrných denních výsledků hladiny glukózy v krvi
Stahování výsledků do počítače
ÚDRŽBA
Baterie
Péče o váš měřicí přístroj
Péče o vaše testovací proužky
Důležité informace o kontrolním roztoku
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SYSTÉMU
Čtení výsledků
Chybová hlášení
Řešení problémů
PODROBNÉ INFORMACE
INFORMÁCE O SYMBOLECH
SPECIFIKACE
06
06
07
07
08
09
10
11
14
15
15
18
18
20
21
24
24
25
26
27
27
28
28
29
30
30
31
33
34
34
35
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Důležité informace
 Závažná dehydratace a a nadměrná ztráta tekutin může vést k příliš nízkým
výsledkům. Pokud se domníváte, že trpíte závažnou dehydratací, ihned se poraďte se
svým lékařem.
 Pokud jsou vaše výsledky hladiny glukózy v krvi nižší nebo vyšší než obvykle,
a nemáte příznaky, nejprve zopakujte test. Pokud máte příznaky nebo pokud jsou vaše
výsledky i nadále vyšší anebo nižší než obvykle, postupujte podle doporučení vašeho
odborného lékaře týkajících se vaší léčby.
 Na testování vaší hladiny glukózy v krvi používejte pouze vzorek kapilární plné krve.
Použití jiných látek bude mít za následek nesprávné výsledky.
 Pokud pociťujete příznaky, které neodpovídají vašim výsledkům testu hladiny glukózy
v krvi a dodrželi jste všechny pokyny popsané v této uživatelské příručce, kontaktujte
svého odborného lékaře.
 Nedoporučuje se používat tento výrobek u osob se závažnou hypotenzí nebo
u pacientů v šokovém stavu. Nepřesné výsledky s nízkými hodnotami se mohou
vyskytovat u osob v hyperglykemickém hyperosmolárním stavu s ketózou nebo bez
ketózy. Před použitím se poraďte se svým lékařem.
 Jednotka měření používaná k vyjádření koncentrace glukózy v krvi nebo plazmě může
být vyjádřena buď váhou (mg/dL) nebo molaritou (mmol/L). Pravidlo přibližného
výpočtu konverze m/dL na mmol/L je:
mg/dL
mmol/L
Příklad:
1) 120 mg/dL ÷ 18 = 6,6 mmol/L
2) 7,2 mmol/L x 18 = přibližně 129 mg/dL.
Vydělit 18
Vynásobit 18
= mmol/L
= mg/dL
Určené použití
Tento systém je určen pro použití mimo těla (diagnostické použití in vitro) u pacientů
s diabetem v domácích podmínkách a u zdravotníků v klinické praxi jako pomůcka při
sledování efektivity léčby diabetu. Je určen pro kvantitativní měření glukózy (cukru)
v čerstvém plném krevním vzorku (z prstu, dlaně, paže, předloktí, lýtka a stehna). Systém by
neměl být používán pro diagnostiku diabetu ani na testování u novorozenců.
Odborníci mohou provádět test pomocí kapilárního a žilního krevního vzorku; domácí použití
je omezeno na testování kapilární plné krve.
Princip testu
Váš systém měří množství cukru (glukózy) v plné krvi. Testování hladiny glukózy je
založeno na měření elektrického proudu vytvořeného reakcí glukózy s činidlem testovacího
proužku. Měřicí přístroj změří proud, vypočítá hladinu glukózy v krvi a zobrazí výsledek.
Intenzita proudu vytvořeného reakcí se mění v závislosti na množství glukózy v krevním
vzorku
Vzhled a funkce glukometru
1
2
Displej
Otvor na testovací proužek
Pro zapnutí měřicího přístroje vložte testovací proužek.
3
Tlačítko M
Stiskem se dostanete do paměti měřicího přístroje a vypnete nastavený alarm.
4
Datový port
Slouží ke stažení výsledků testů pomocí kabelového připojení
5
Tlačítko SET
Zadejte a potvrďte nastaveni systému.
6
Přihrádka na baterii
Displej
1
2
3
4
5
6
7
8
Symbol kapky krve
Symbol testovacího proužku
Symbol slabé baterie
Jednotka měření
Symbol alarmu
Denní průměr
Čas
Datum
9
10
11
12
13
14
15
Režim kontrolního roztoku
Režim měření
Symbol paměti
Symboly obličeje /nízký/vysoký
Chybové hlášení
Upozornění na hladinu
ketonu
Výsledek testu
Testovací proužek
Absorpční otvor
Zde aplikujte vzorek krve.
Krev se automaticky vsákne.
Potvrzovací okénko
Zde si potvrdíte, zda jste do
absorpčního otvoru proužku
aplikovali dostatečné množství krve.
Kontaktní sloupce
Místo pro uchycení proužku
Při vkládání testovacího proužku do
otvoru ho uchyťte za tuto část.
Tento konec testovacího proužku
vložte do měřicího přístroje. Zatlačte
ho pevně, až pokud se jím nebude dát
dále pohnout.
UPOZORNĚNÍ:
Při vkládání testovacího proužku by měla být přední strana testovacího
proužku přední částí vzhůru.
Výsledky testu mohou být nesprávné, jestliže není testovací proužek zcela
vložený do otvoru na testovací proužky.
POZNÁMKA
Přístroj TD - 4116 by se měl používat pouze s testovacími proužky TD - 4116 . Použití jiných
proužků může způsobit nepřesné výsledky.
Nastavení měřicího přístroje
Před prvním použitím vašeho měřicího přístroje nebo při výměně baterie byste měli
zkontrolovat a aktualizovat tato nastavení. Ujistěte se, že jste provedli všechny níže uvedené
kroky a že jste uložili vámi požadovaná nastavení.
.
Vstup do režimu nastavení
Začněte vypnutím měřicího přístroje (bez zasunutého
testovacího proužku). Stiskněte SET.
1. Nastavení data
Když začne blikat rok, stláčejte tlačítko M, pokud se
neobjeví správný rok. Stiskněte SET.
Když začne blikat měsíc, stláčejte tlačítko M, pokud se
neobjeví správný měsíc. Stiskněte SET.
Když začne blikat den, stláčejte tlačítko M, pokud se
neobjeví správný den. Stiskněte SET.
2. Nastavení formátu času
Stiskněte M pro výběr 12- hodinového nebo
24- hodinového formátu času. Stiskněte SET.
3. Nastavení času
Když začne blikat hodina, stláčejte tlačítko M, pokud se
neobjeví správná hodina. Stiskněte SET
Když začne blikat minuta, stláčejte tlačítko M, pokud se
neobjeví správná minuta. Stiskněte SET.
4. Vymazání paměti
Když se na displeji objeví „deL“ a blikající „
“,
stiskněte M a zvolte „no“ pro uložení výsledků do paměti
a pak stiskněte SET, abyste přešli k dalšímu úkonu.
Kvůli vymazání všech výsledků stiskněte M a na měřicím
přístroji se zobrazí „yes“ a „
vymazání paměti.
“, stiskněte SET na
5. Nastavení alarmu
Můžete si nastavit kterýkoliv nebo všechny alarmy (1-4).
Na displeji měřicího přístroje se zobrazí „On“ nebo „OFF“
a „
“, stiskněte M, abyste zapnuli nebo vypnuli první
alarm.
Pokud chcete alarm zapnout, stiskněte M a zvolte „On“,
pak stiskněte SET, abyste nastavili hodinu. Když bliká
hodina, stláčejte M, pokud se neobjeví vámi požadovaná
hodina.
Kvůli potvrzení stiskněte SET a přejděte na minuty,
stláčejte M, pokud se neobjeví vámi požadovaná
minuta. Pokud chcete postupovat rychleji, podržte
déle tlačítko M. Kvůli potvrzení stiskněte SET
a pokračujte v nastavení dalšího alarmu.
Pokud nechcete nastavit alarm, stiskněte SET, abyste
tento úkon vynechali.
Pokud chcete vypnout alarm, najděte číslo alarmu
stisknutím SET v režimu nastavení, stiskněte M na
přepnutí z „On“ (zapnutý) na „OFF“ (vypnutý).
V době vámi nastaveného alarmu začne měřicí přístroj pípat a automaticky se zapne.
Stiskněte M, abyste ztišili alarm a začněte testování vložením testovacího proužku.
Pokud nestisknete M, měřicí přístroj bude 2 minuty pípat a pak se vypne. Pokud nechcete
provést test, vypněte přístroj stisknutím tlačítka M.
Gratulujeme! Právě jste dokončil všechna nastavení!
POZNÁMKA:
• Tyto parametry je možné měnit pouze v režimu nastavení.
• Měřicí přístroj se při nečinnosti v režimu nastavení automaticky vypne po 3 minutách.
ČTYŘI METODY MEŘENÍ
Měřicí přístroj poskytuje čtyři režimy měření: všeobecný, AC, PC a QC.
REŽIMY
Všeobecný
(zobrazený jako „Gen“)
AC
POUŽITÍ
kterákoli část dne bez ohledu na uplynutí času od
posledního jídla
Bez příjmu stravy za posledních 8 hodin
PC
2 hodiny po jídle
QC
testování kontrolním roztokem
Mezi uvedenými režimy můžete přepínat následujícím způsobem:
1. Začněte vypnutím měřicího přístroje. Vložte
testovací proužek kvůli zapnutí měřicího přístroje.
Na obrazovce se objeví blikající symboly „ “ a
„Gen“.
2. Stiskněte tlačítko M a zvolte jeden z režimů
(Všeobecný, AC, PC a QC).
Měření kontrolním roztokem
Kontrolní roztok obsahuje určité množství glukózy, které reaguje s testovacími proužky a
používá se na potvrzení toho, že váš měřicí přístroj a testovací proužky spolu správně fungují.
Testovací proužky, kontrolní roztoky nebo sterilní lancety nemusí být součástí sady
(zkontrolujte obsah uvedený na obalu vašeho výrobku). Mohou být zakoupeny samostatně.
Předem se ujistěte,že máte všechny věci potřebné k provedení testu hladiny glukózy v krvi .
Proveďte test kontrolním roztokem :
• pokud tento měřicí přístroj používáte poprvé,
• alespoň jednou týdně kvůli rutinní kontrole měřicího přístroje a testovacích proužků,
• před použitím nové tuby testovacích proužků ,
• při podezření, že měřicí přístroj nebo testovací proužky nefungují správně ,
• pokud se vaše výsledky testů hladiny glukózy v krvi neshodují s tím, jak se cítíte,
nebo si myslíte, že výsledky jsou nepřesné,
• pokud si chcete procvičit průběh testu nebo
• pokud vám přístroj spadl nebo si myslíte, že došlo k jeho poškození.
Provedení testu kontrolním roztokem
Budete potřebovat:
1. Měřicí přístroj
2. Testovací proužky
3. Kontrolní roztok
1. Zapněte měřicí
testovacího proužku
přístroj
vložením
Vložte testovací proužek do měřicího přístroje. Počkejte,
dokud se na displeji měřicího přístroje nezobrazí „
“
a „ “.
2. Stiskněte tlačítko M, abyste tento test
označili jako test kontrolním roztokem
Pokud je na displeji zobrazené „QC“, měřicí přístroj
neuloží vaše výsledky testu do paměti. Jestliže opět
stisknete M, symbol „QC“ zmizne a tento test už nebude
zaznamenaný jako test kontrolním roztokem.
UPOZORNĚNÍ
Při testu kontrolním roztokem ho musíte označit tak,aby výsledky testu nepomíchali s
výsledky testů hladiny glukózy v krvi uloženými v paměti. Pokud tak neučiníte, výsledky
testů hladiny glukózy v krvi se smíchají s výsledky testů kontrolním roztokem v paměti.
3. Aplikujte kontrolní roztok
Před použitím ampulku s kontrolním roztokem dobře protřepejte.Vytlačte jednu kapku a
utřete ji , potom vytlačte další kapku a umístěte ji na špičku uzávěru ampule . Držte měřicí
přístroj tak , abyste pohnuli absorpčním otvorem testovacího proužku a dotkli se kapky krve .
Po úplném naplnění potvrzovacího okénka měřicí přístroj spustí odpočítávání . Neaplikujte
kontrolní roztok přímo na proužek , abyste zabránili kontaminaci kontrolního roztoku .
4. Přečtěte a porovnejte výsledek
Po odečtení do 0 se na displeji objeví výsledek testu
kontrolním roztokem. Porovnejte tento výsledek
s rozpětím vytištěným na tubě testovacích proužků.
Výsledek by měl spadat do uvedeného rozpětí. Pokud
tomu tak není, přečtěte si znovu pokyny a zopakujte test
kontrolním roztokem.
(112 m/dL = 6,2 mmol/L; 100-165 mg/dL = 5,6-9,2
mmol/L)
Výsledky mimo rozpětí:
Pokud se výsledky opakovaných testů kontrolním roztokem neshodují s rozpětím hodnot na
tubě testovacích proužků, měřicí přístroj a testovací proužky pravděpodobně nefungují
správně. NETESTUJTE vaši krev! Kontaktujte místní zákaznický servis nebo prodejní místo.
POZNÁMKA
 Rozpětí hodnot na tubě testovacích proužků je určeno pouze pro testovací proužky.
Nepředstavuje rozpětí doporučené pro hladinu glukózy v krvi.
 Viz část Údržba měřicího přístroje kvůli důležitým informacím o vašem kontrolním
roztoku.
TESTOVÁNÍ VZORKU KRVE
UPOZORNĚNÍ :
Kvůli snížení rizika infekce :
• Nikdy se o svou lancetu nebo odběrové pero nedělte s někým jiným .
• Vždy použijte novou, sterilní lancetu. Lancety jsou určeny pouze pro jednorázové použití .
• Zabraňte tomu , aby se na anebo do lancety a odběrového pera dostal krém na ruce, olej,špína
nebo nečistota.
Příprava odběrového pera pro testování krve
Při odběru vzorku krve dodržujte pokyny uvedené v příbalovém letáku odběrového pera.
Příprava místa vpichu
Stimulaci průtoku krve třením místa vpichu před odběrem krve má významný vliv na
získanou hodnotu glukózy. Krev odebraná z místa bez předchozího tření vykazuje značně
odlišnou koncentraci glukózy než krev z prstu. Jestliže bylo místo vpichu třené před odběrem
krve, rozdíl se významně zredukoval.
Před odběrem vzorku krve dodržujte následující pokyny:


Před odběrem si umyjte a vysušte ruce.
Zvolte místo vpichu buď na konci prstu nebo jiné části těla (viz část „Testování na
alternativním místě“ (TAM) o tom, jak si zvolit vhodná místa).
 Očistěte místo vpichu pomocí vaty navlhčené 70% alkoholem a nechte ho volně
vyschnout.
 Před vpichem třete místo vpichu po dobu 20 sekund.
 Při nastavování odběrového pera použijte průhledný nástavec (je součástí sady).
● Testování na konci prstu
Pevně přitlačte hrot odběrového pera ke spodní straně
vašeho konce prstu. Stiskněte spouštěcí tlačítko určené
na vpich do vašeho prstu. Kliknutí znamená, že vpich je
ukončen.
● Odběr krve z jiného místa
Vyměňte nástavec odběrového pera a nasaďte
průhledný nástavec pro TAM. Táhněte ovladač natažení
směrem zpět, dokud neuslyšíte kliknutí. Při odběru
z předloktí, paže, stehna nebo lýtka se vyhněte oblastem
s viditelnými žilami kvůli nadměrnému krvácení.
POZNÁMKA:
 Zvolte pokaždé jiné místo vpichu. Opakované vpichy na stejném místě mohou
způsobit bolestivost a ztvrdlou pokožku.
 Před provedením TAM prokonzultujte alternativní místa testování se svým lékařem.

Doporučujeme první kapku krve utřít, protože může obsahovat tkáňovou tekutinu,
která může ovlivňovat výsledek testu.
Testování na alternativním místě
Testování můžete provést na různých místech vašeho těla.
Paže
Předloktí
Stehno
Lýtko
Doporučená místa vpichu
na ruce
Důležité:
Při testování na alternativním místě existují určitá omezení.
Před testováním na alternativním místě se poraďte se svým lékařem.
Kdy provést TAM?
Kapilární plná krev z konce prstu reaguje na změny rychleji než kapilární krev z jiných míst na těle.
Proto při testování hladiny glukózy v krvi během nebo po jídle, fyzické námaze nebo jakékoli jiné
události odebírejte vzorek krve pouze z vašeho prstu .
Doporučujeme provést TAM pouze v následujících případech:
 Před jídlem nebo minimálně dvě hodiny po posledním jídle.
 Dvě hodiny po užití inzulínu.
 Dvě hodiny a více po fyzické námaze.
Neprovádějte TAM pokud:
 se domníváte, že vaše hladina glukózy v krvi je nízká.
 jste v nebezpečí hypoglykémie.
 máte hyperglykémii.
 výsledky TAM neodpovídají tomu, jak se cítíte.
 vaše běžné výsledky glukózy často kolísají.
Provedení testu hladiny glukózy v krvi
Potřebujete:
1. Měřicí přístroj
2. Testovací proužek
3. Odběrové pero
1. Zapněte měřicí
testovacího proužku
4. Lancetu
přístroj
vložením
Počkejte, pokud se na displeji měřicího přístroje
nezobrazí „
“ a „ “.
2. Zvolte vhodný režim měření stisknutím tlačítka M
Výběr režimu měření naleznete v kapitole „ Čtyři režimy měření“
3. Odběr vzorku krve
Použijte přednastavené odběrové pero na vpich na
vámi zvoleném místě. Utřete první kapku krve
čistým vatovým tamponem. Velikost vzorku krve
by měla být přinejmenším taková, jak je uvedeno
na obrázku, t.j.0,7 µl (mikrolitr). Jemně stiskněte
oblast vpichu, abyste získali další kapku krve.
Buďte opatrní, abyste nerozmazali vzorek krve.
4. Aplikujte vzorek
Jemně aplikujte vzorek krve do absorpčního
otvoru testovacího proužku při nakloněném úhlu.
Pokud jste aplikovali dostatečně velký vzorek krve,
potvrzovací okénko by mělo být zcela
naplněné. Nehýbejte prstem, pokud nebudete
slyšet pípnutí.
POZNÁMKA:




Nepřitlačujte místo vpichu k testovacímu proužku, aby nedošlo k rozmazání vzorku
krve.
Pokud neaplikujete vzorek krve do testovacího proužku do 3 minut, měřicí přístroj se
automaticky vypne. K provedení nového testu musíte testovací proužek vybrat a znovu
ho vložit
Před odpočítáváním by kontrolní okénko mělo být naplněno krví. NIKDY nezkoušejte
přidat další krev do testovacího proužku, pokud se kapka krve posunula.
Odhoďte testovací proužek a zopakujte test s novým proužkem.
Pokud máte problém s naplněním potvrzovacího okénka, kontaktujte svého lékaře nebo
místní zákaznický servis.
5. Přečtěte si svůj výsledek
Výsledek vašeho testu hladiny glukózy v krvi se
zobrazí poté, co měřicí přístroj provede odpočítávání
do 0. Výsledek hladiny glukózy v krvi sa automaticky
uloží do paměti.
(100 m/dL = 5,6 mmol/L)
6. Vyjmutí testovacího proužku
Vyberte testovací proužek rukou a vyhoďte ho do
nádoby na odpad. Měřicí přístroj se automaticky
vypne
po vyjmutí testovacího proužku.
Při odstraňování lancety vždy dodržujte pokyny
uvedené v příbalovém letáku odběrového pera.
UPOZORNĚNÍ:
Použitý testovací proužek a lanceta mohou představovat biologicky nebezpečný odpad.
Pečlivě je zahoďte v souladu s vašimi místními předpisy.
PAMĚŤ MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE
Paměť přístroje ukládá 450 posledních výsledků testu hladiny glukózy v krvi spolu s
příslušným datem a časem. Pro vstup do paměti začněte vypnutím měřicího přístroje.
Prohlížení výsledků testu
1. Stiskněte a uvolněte tlačítko M
Na displeji se objeví „
“. Stiskněte znovu M
a první výsledek, který vidíte, představuje poslední
výsledek hladiny glukózy v krvi spolu s datem,
časem a režimem měření.
(300 mg/dL = 16,7 mmol/L)
2. Pokaždé, když znovu stisknete tlačítko M,
zobrazí se další výsledek testu uloženého v měřicím
přístroji. Po posledním výsledku testu stiskněte
znovu M a měřicí přístroj se vypne.
(200 m/dL = 11,1 mmol/L)
Prohlížení průměrných denních výsledků hladiny glukózy v krvi
1. Stiskněte a uvolněte tlačítko M
Když se na displeji objeví „
“, stláčejte M po dobu 3
sekund, pokud se neobjeví blikající symbol „DAY
AVG“. Uvolněte tlačítko M a následně se na displeji
objeví průměrný výsledek testů za 7 dní měřených ve
všeobecném režimu.
(75 m/dL = 4,2 mmol/L)
2. Stiskněte tlačítko M pro zobrazení 14 - , 21 - , 28 - , 60 - a 90 -denních
průměrných výsledků uložených v každém režimu měření v pořadí Gen , AC , PC .
3. Opusťte paměť měřicího přístroje. Stiskněte tlačítko M a měřicí přístroj se vypne
po zobrazení posledního výsledku testu .
POZNÁMKA:
 Pokaždé, když chcete opustit paměť, stiskněte tlačítko M po dobu 5 sekund nebo
neprovádějte žádnou činnost s přístrojem po dobu 3 minut. Měřicí přístroj se
automaticky vypne.
 výsledky testů kontrolním roztokem nejsou součástí denního průměru.
 Pokud používáte přístroj poprvé, na displeji se zobrazí " --- " při prohlížení výsledků
testu nebo prohlížení průměrných výsledků. To znamená, že v paměti nejsou žádné
výsledky testů.
Stahování výsledků do počítače
Přenos dat pomocí kabelu
Váš měřicí přístroj spolu s USB kabelem a softwarem Health Care Software System můžete
použít k prohlížení výsledků testu na vašem osobním počítači. Pro získání dalších informací o
softwaru Health Care Software System nebo získání USB kabelu kontaktujte místní
zákaznický servis nebo prodejní místo .
1. Získání požadovaného kabelu a instalace softwaru.
Pro stažení softwaru Health Care Software System navštivte stránku společnosti TaiDoc
www.taidoc.com
2. Připojení k osobnímu počítači
Zapojte kabel do USB portu na vašem počítači. Když je
měřicí přístroj vypnutý, zapojte druhý konec USB
kabelu do datového portu měřicího přístroje. Na displeji
měřicího přístroje se objeví „
“, což znamená, že
měřicí přístroj je v komunikačním režimu.
3. Přenos dat
Pro stažení dat do počítače postupujte podle pokynů uvedených v softwaru. Výsledky budou
přeneseny spolu s uvedením data a času. Odpojte kabel a měřicí přístroj se automaticky
vypne.
UPOZORNĚNÍ :
Dokud je měřicí přístroj připojen k počítači, není možné provést testování hladiny glukózy v
krvi.
ÚDRŽBA
Baterie
Váš měřicí přístroj obsahuje alkalickou baterii o velikosti 1,5V AAA.
Signál slabé baterie
Měřicí přístroj zobrazí jedno z níže uvedených hlášení , aby vás upozornil , že výkon měřicího
přístroje slábne.
Zobrazí se symboly „xxx“ a E-b a „xxx“:
Baterie nepostačuje k provedení testu. Ihned vyměňte baterii.
Výměna baterie
Při výměně baterie se ujistěte, že měřicí přístroj je vypnutý.
1. Pro otevření prostoru pro baterii stiskněte okraj krytu baterie a zatáhněte.
2. Vyberte starou baterii a nahraďte ji novou alkalickou baterií o velikosti 1,5 V AAA .
3. Zavřete kryt baterie. Pokud jste baterii vložili správně, ozve se pípnutí
POZNÁMKA:
 Výměna baterie nemá vliv na výsledky testů uložených v paměti.
 Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
 Pokud se baterie dlouhodobě nepoužívají, mohou z nich unikat chemické látky. Vyjměte
baterie, pokud nebudete přístroj delší dobu používat (tj. 3 měsíce nebo více).
 Baterie vyhoďte v souladu s vašimi místními předpisy týkajícími se životního prostředí.
Péče o váš měřicí přístroj
Abyste předešli zaprášení, znečištění nebo jiné kontaminaci vašeho měřicího přístroje a
testovacích proužků, před každým použitím si umyjte a osušte ruce .
Čištění
 Vnějšek měřicího přístroje čistěte vlhkým hadříkem vlažnou vodou nebo jemným čisticím
prostředkem a potom přístroj otřete jemným suchým hadříkem. Neoplachujte vodou .

Při čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla.
Skladování měřicího přístroje
Podmínky skladování: -20 ° C až 60 ° C ( -4 ° F až 140 ° F ) , méně než 95 % relativní
vlhkosti
 Měřicí přístroj vždy skladujte nebo přenášejte v jeho originálním pouzdře.
 Zabraňte pádu a silným nárazům.

 Zamezte přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.
Péče o vaše testovací proužky
 Podmínky skladování: 4 ° C až 40 ° C ( 39,2 ° F až 104 ° F ) , méně než 85 % relativní
vlhkosti. Nezmrazujte.
 Testovací proužky skladujte vždy v jejich originální tubě. Nedávejte testovací proužky do
jiného obalu.
 Skladujte balení testovacích proužků na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo
přímého slunečního záření a tepla
 Po vyjmutí testovacího proužku z tuby ihned pevně uzavřete víčko tuby
 Testovacího proužku se dotýkejte pouze čistýma a suchýma rukama
 Testovací proužek použijte ihned po jeho vyjmutí z tuby
 Po prvním otevření tuby si napište na tubu datum otevření.
 Nepoužívejte testovací proužky po uplynutí doby expirace. Výsledky mohou být
nepřesné
 Neohýbejte, nestříhejte a ani žádným způsobem neupravujte testovací proužek.
 Tubu s testovacími proužky uchovávejte mimo dosah dětí, protože víčka a testovací
proužky mohou představovat nebezpečí udušení. V případě spolknutí okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Pro další informace najděte příbalový leták balení testovacích proužků.
Důležité informace o kontrolním roztoku
 K vašemu přístroji používejte pouze naše kontrolní roztoky.
 Nepoužívejte kontrolní roztok po uplynutí doby použitelnosti nebo po uplynutí 3
měsíců od prvního otevření ampulky s kontrolním roztokem. Napište si datum
otevření na ampulku s kontrolním roztokem a zbývající roztok po třech měsících
zahoďte.
 Doporučuje se dělat test kontrolním roztokem při pokojové teplotě 20 ° C až 25 ° C (
68 ° F až 77 (68°F až 77°F). Ujistěte se, že kontrolní roztok, měřicí přístroj a testovací
proužky byly před testem uskladněny při uvedených teplotách
 Ampulku s kontrolním roztokem před použitím protřepejte. Utřete první kapku
roztoku a utřete špičku dávkovače, abyste použili čistý vzorek a získali správný
výsledek .
 Kontrolní roztok skladujte pevně uzavřený při teplotě od 2 °C do 30 °C
( 36 ° F až 86 °F). Nezmrazujte.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SYSTÉMU
Pokud dodržujete doporučené úkony a přesto problém přetrvává nebo se objeví jiné hlášení
než je uvedeno níže , kontaktujte místní zákaznický servis. Nepokoušejte se sami přístroj
opravit a za žádných okolností se nepokoušejte rozmontovat přístroj
Čtení výsledků
HLÁŠENÍ
CO ZNAMENÁ?
< 20 mg/dL (1,1 mmol/L)
20-69 mg/dL (1,1-3,8 mmol/L)
70-129 mg/dL
(3,9-7,2 mmol/L)
70-179 mg/dL
(3,9-9,9 mmol/L)
70-119 mg/dL
(3,9-6,6 mmol/L)
130-239 mg/dL
(7,2-13,3 mmol/L)
180-239 mg/dL
(9,9-13,3 mmol/L)
120-239 mg/dL
(6,7-13,3 mmol/L)
≥ 240 mg/dL (13,3 mmol/L)
> 600 mg/dL (33,3 mmol/L)
Chybová hlášení
HLÁŠENÍ
CO ZNAMENÁ?
CO DĚLAT?
Zobrazí se, pokud je baterie
příliš slabá na provedení
testu.
Okamžitě vyměňte baterii.
Zobrazí se, pokud byl vložen
použitý testovací proužek.
Zopakujte test s novým
testovacím proužkem.
Zobrazí se, pokud je teplota
okolí nižší než rozpětí určené
pro provoz přístroje.
Zobrazí se, pokud je teplota
okolí vyšší než rozpětí určené
pro provoz přístroje.
Rozpětí určené pro provoz
systému je 10oC – 40oC (50oF
– 104oF). Test zopakujte až
když měřicí přístroj
a testovací proužek dosáhnou
výše uvedenou teplotu.
Problém s měřicím
přístrojem.
Zopakujte test s novým
testovacím proužkem. Pokud
měřicí přístroj stále
nefunguje, kontaktuje
zákaznický servis.
Zobrazí se , pokud se
testovací proužek vybere
během odpočítávání nebo při
nedostatečném množství
krve.
Zopakujte test s novým
testovacím proužkem.
HLÁŠENÍ
CO ZNAMENÁ?
Problém s měřicím
přístrojem.
CO DĚLAT?
Zopakujte test s novým
testovacím proužkem. Pokud
měřicí přístroj stále
nefunguje, kontaktujte
zákaznický servis.
Řešení problémů
1. Pokud měřicí přístroj nezobrazí hlášení po vložení testovacího proužku:
MOŽNÁ PŘÍČINA
Vybitá baterie.
Testovací proužek vložený naopak nebo
neúplně.
Chybný měřicí přístroj nebo testovací
proužky.
CO DĚLAT?
Vyměňte baterii.
Vložte testovací proužek správně, koncem
kontaktních sloupců a přední částí nahoru.
Kontaktujte zákaznický servis.
2. Pokud test nezačne po aplikaci vzorku:
MOŽNÁ PŘÍČINA
Nedostatečný vzorek krve.
Chybný testovací proužek.
Vzorek aplikován po automatickém vypnutí
(2 minuty po posledním úkonu uživatele).
Chybný měřicí přístroj.
CO DĚLAT?
Zopakujte test použitím nového testovacího
proužku a většího vzorku krve.
Zopakujte test s novým testovacím
proužkem.
Zopakujte test s novým testovacím
proužkem. Aplikujte vzorek, až když se
na displeji zobrazí „ “.
Kontaktujte zákaznický servis.
3. Pokud je výsledek testování kontrolním roztokem mimo rozpětí:
MOŽNÁ PŘÍČINA
Chyba při provedení testu.
Kontrolní roztok v ampulce nebyl dostatečně
protřepaný.
Kontrolní roztok je kontaminován nebo
uplynula doba jeho expirace.
Teplota kontrolního roztoku je příliš nízká
nebo příliš vysoká.
Poškozený testovací proužek.
Porucha měřicího přístroje.
ČO DĚLAT?
Přečtěte si pozorně pokyny a zopakujte test.
Silně protřepte kontrolní roztok a zopakujte
test.
Zkontrolujte datum expirace kontrolního
roztoku.
Před testováním by kontrolní roztok, měřicí
přístroj a testovací proužky měly být
uchovávány při pokojové teplotě od 20 oC do
25oC (68 oF až 77oF).
Zopakujte test s novým testovacím
proužkem.
Kontaktuje zákaznický servis.
PODROBNÉ INFORMACE
Měřicí přístroj vám poskytuje výsledky odpovídající plné krvi.
Část dne
Bez jídla a před jídlem
2 hodiny po jídle
Normální rozsah glukózy v plazmě u lidí
bez diabetu (g/dL)
< 100 mg/dL (5,6 mmol/L)
< 140 mg/dL (7,8 mmol/L)
Zdroj: Americká diabetologická asociace (2010), Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care,
33 (Dodatek 1): S1-S100.
Poraďte se se svým lékařem, který určí vaše cílové rozpětí.
INFORMACE O SYMBOLECH
SYMBOL
VÝZNAM
Diagnostická zdravotnická
pomůcka In vitro
SYMBOL
VÝZNAM
Spotřebujte do 3 měsíců po
otevření
Pouze pro jednorázové použití
Kód šarže
Přečtěte si návod na použití.
Výrobce
Chraňte před přímým slunečním
zářením.
Sériové číslo
Uchovávejte v suchu
Pozor! Přečtěte si doprovodnou
(průvodní) dokumentaci.
Omezení teploty
Sterilizované ozářením
Datum expirace
Nepoužívejte pokud je obal
poškozen
Autorizovaný zástupce
v Evropském společenství
SPECIFIKACE
Model číslo: TD - 4116
Rozměry : 89,82 mm (délka ) x 52,48 mm ( šířka ) x 17,29 mm ( výška ) ,
Hmotnost : 46,6 g bez baterie
Zdroj napájení : jedna 1,5 V AAA alkalická baterie .
Displej : LCD
Paměť: 450 výsledků měření s uvedením data a času
Externí napájení : USB
Automatická detekce vložení elektrody
Automatická detekce nasátí vzorku krve
Automatické odpočítávání po aplikování vzorku krve
Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti
Upozornění na nesprávnou teplotu
Provozní podmínky:
od 10 ° C do 40 ° C , nejvýše 85 % relativní vlhkosti ( nekondezované )
Podmínky skladování / přepravy:
od -20 ° C do 60 ° C , nejvíce 95 % relativní vlhkosti
Měrná jednotka : pevná , mg / dL
Rozpětí měření: 20 - 600 mg / dL ( 1,1 až 33,3 mmol /L )
Toto zařízení bylo testováno a splňuje elektronické a bezpečnostní požadavky IEC / EN
61010-1 , IEC / EN 61010-2-101, EN 61326-1 , IEC / EN 61326-2-6 , EN 301 489-17 , EN
300 328.
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 Ručíme za to, že tento výrobek je bez vad v provedení a materiálech v rámci záruční doby uvedené v záručním listu.
 Pokud se během záruční doby zjistí, že je tento výrobek vadný, můžete ho přinést spolu s dokladem o koupi a záručním listem do našeho
sídla během běžné provozní doby záručního servisu. Následně bezplatně opravíme nebo nahradíme vadné části nebo na základě našeho
posouzení původnímu majiteli vyměníme celý výrobek. Po této opravě, nahrazení nebo výměně se na výrobek bude vztahovat záruka
během zbývající části záruční doby.
 Tato záruka platí pouze tehdy, jestliže jsou záruční list a záruční registrační karta správně vyplněny s uvedením data zakoupení,
výrobního čísla a razítka prodejce a jestliže je Záruční registrační karta odeslána na adresu našeho sídla nejpozději do 14 dnů od data
zakoupení.
 Tato záruka je neplatná v případě, jestliže byl výrobek opraven nebo servisován neoprávněnou osobou. Tato záruka se nevztahuje na vady
způsobené nesprávným nebo chybným používáním, nehodou, pozměňováním, nedostatkem přiměřené péče, požárem nebo jakýmikoli
dalšími okolnostmi mimo lidské kontroly.

S výjimkou výše uvedeného odmítáme všechny jiné záruky, ať už předpokládané nebo vyjádřené, včetně záruk prodejnosti nebo
vhodnosti pro určitý účel s ohledem na používání tohoto výrobku. Nebudeme nést odpovědnost za žádné přímé, následné nebo vedlejší
škody vyplývající z používání nebo neschopnosti používat tento výrobek.
ZÁRUČNÍ LIST
ROČNÍ ZÁRUKA
Název výrobku: ____________________________________________________________
Jméno majitele: _____________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________
Telefon: (mobil) ____________________________________________________________
E-mail: __________________________ Věk: ___________ Pohlaví: M
Datum zakoupení: ________________
den, měsíc, rok
Ž
Razítko prodejce:
Výrobní číslo: __________________
* Poznámka: Při uplatňování záruky předložte tuto kartu spolu s dokladem o koupi.
TD-4116
Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi
Taidoc Technology Corporation
3F, 5F, No. 127, Wugong 2nd Road, 24888
Wugu Dist., New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com
MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster – Nemecko
Distributor pro Slovensko a Českou republiku:
LOREX-EX, s.r.o. Slovakia
Garbiarska 7
040 01 Košice
www.lorex.sk
Určeno k sebetestování
Download

Glukometr NEXT