Školský vzdelávací program
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
Materská škola
Názov: Komunikácia – kľúč k integrácii
"Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V
škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým.
Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je
súčasťou existencie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá."
Jim Sinclair
Predkladateľ:
Mgr. Eva Turáková
Názov školy: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Kristína Čintalová, Mgr. Iveta Feťková Olenočinová
Zriaďovateľ: Mgr. Eva Turáková
Adresa zriaďovateľa: Vajanského 19, 080 01 Prešov
Kontakty: email: [email protected]
Riaditeľ školy: Mgr. Eva Turáková
Ďalšie kontakty: email: [email protected], web.stránka: www.francesco-skola.com,
Tel.: 051/7743092, 0907 993 941
IČO: 42037131
Platnosť dokumentu od 1. 09. 2008
Stupeň vzdelania: ISCED 0
Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná, celodenná
Vyučovací jazyk: Slovenský
Druh školského zariadenia: Základná škola s Materskou školou
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 10. 07. 2009
Dátum prerokovania v Rade školy: 3. 07. 2013
Platnosť ŠkVP od: 1. 09. 2009
Podpis riaditeľa:
Stupeň vzdelania
Forma výchovy a vzdelávania
ISCED 0
Poldenná, celodenná
Dĺžka štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školského zariadenia
Dátum prerokovania v pedagogickej
Rade školy
3 roky v MŠ
Slovenský
Základná škola s Materskou školou
10. 07. 2009
1. revidovanie – 30. 06. 2010
2. revidovanie – 30. 06. 2011
3. revidovanie – 30. 06. 2012
3. 07. 2013
Dátum prerokovania v Rade školy
Dátum schválenia ŠkVP zriaďovateľom
Platnosť ŠkVP od
26. 08. 2009
1 09. 2009
1 .09. 2010
1. 09. 2011
1. 09. 2012
1. 09. 2013
2
Evidencia platnosti a revidovania:
Platnosť, revidovanie
Platnosť ŠkVP od
Platnosť ŠkVP
z 1.09.2009 končí
Platnosť ŠkVP MŠ od
Dátum
1. 09. 2009
15.05.2014
Inovácia, zmena, úprava
15.05.2014
Dátum prerokovania
v Rade školy
25.06.2014
Prerokovaný a schválený na pedagogickej
rade.
Prerokovaný a schválený na rade školy.
Platnosť ŠkVP od
23.06.2014
Prerokovaný a schválený na pedagogickej
rade.
Dodatok
2.09.2014
Upravená časť 2. Personálne zabezpečenie
Schválený na pedagogickej rade
3
1. Všeobecná charakteristika školy
Naša Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom bola
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pod číslom CD-200610179/22570-1:096 s termínom začatia činnosti 1. 09. 2007. Svoju činnosť rozbehla škola na
Františkánskom námestí č. 2 v Prešove, v časti budovy františkánskeho kláštora, ktorú
s pomocou nadácie OFM a sponzorov aj zrekonštruovala. V prvom roku fungovania školy
existovala materská škola pre deti s autizmom s počtom prijatých detí 5 a základná škola pre
žiakov s autizmom s počtom žiakov 18. Od 1. septembra 2008 začalo ako súčasť školy
fungovať aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a Súkromný školský klub detí.
V rozmedzí rokov
2007-2011 pribudlo toľko nových žiakov a detí s autizmom, že priestory na Františkánskom
námestí začali byť nevyhovujúce, preto sa škola so všetkými svojimi súčasťami presťahovala
a od 1. 09. 2011 sídli na Vodárenskej ulici č. 3 v budove bývalého domova mládeže. V budove
je v dlhodobom nájme (20r.). Budova patrí Prešovskému samosprávnemu kraju a spravuje ju
Stredná umelecká škola so sídlom na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove. Škola disponuje 5
poschodiami, na každom poschodí je 6 buniek s vlastným sociálnym zariadením. K škole je
prenajatý aj pozemok, ktorý sa využíva ako detské ihrisko. Zároveň sme žiadali PSK aj o ďalšie
priľahlé pozemky, ktoré sa postupne v priebehu školského roka upravili a v súčasnosti sa
využívajú ako relaxačná zóna pre deti a parkovisko pre zamestnancov, rodičov a klientov
CŠPP.
1.1 Charakteristika materskej školy
Materská škola ako školská inštitúcia podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností
detí, utvára predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Naša materská škola je súčasťou Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov
a deti s autizmom a je umiestnená na treťom poschodí, tiež nazývanom „žlté poschodie“. Na
tomto oddelení má k dispozícii 5 miestnosti z toho sú 4 triedy a 1 miestnosť, ktorú využívame
k odpoludňajším aktivitám. Každá trieda má dve miestností, ktoré slúžia na výchovnovzdelávaciu činnosť, hru a relax, vlastnú chodbu s úložnými skrinkami pre deti a vlastné
sociálne zariadenie. Poskytuje celodennú, príp. poldennú výchovu a vzdelávanie deťom
spravidla od troch do šiestich rokov ich veku. V jednotlivých triedach pracuje 1 pedagóg a 1
asistent pedagóga a maximálny počet je 5 detí v jednej triede. V školskom roku 2013/2014 je
4
celkový počet zaradených detí 20.Deti majú k dispozícii celý rad terapeutických aktivít, ktoré
dopĺňajú edukačný proces materskej školy.
1.2 Organizácia prijímacieho konania
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe diagnostiky v CŠPP a po potvrdení diagnózy
pedopsychiatrom. Deti sa prijímajú priebežne počas roka, s nástupom do školy od 1.
septembra nasledujúceho školského roka. Kritériom prijatia dieťaťa je diagnóza pervazívna
vývinová porucha. Zároveň sú deti klientmi nášho SCŠPP.
2. Personálne zabezpečenie
Pedagogické zamestnankyne spĺňajú kvalifikačné požiadavky a preukazujú odborné
a didaktické spôsobilosti, ktoré účinne uplatňujú pri realizovaní výchovno-vzdelávacej
činnosti počas dňa s ohľadom na osobnostný, sociálny a celkový rozvoj deti. Uplatňujú
vedomosti a odborné poznatky v obore predškolskej a špeciálnej pedagogiky, realizujú
vstupnú a výstupnú diagnostiku osobnostného rozvoja dieťaťa, vedia organizovať a plánovať
výchovno-vzdelávaciu činnosť. Súčasťou tímu učiteliek sú aj osobné asistentky a v súčasnosti
aj osobný asistent. Pedagogickí asistenti majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, zároveň majú ukončené vzdelanie na MPC pre
asistentov v špeciálnych školách. Okrem plnej kvalifikovanosti pedagógov, t.j. ukončené
vysokoškolské štúdium so zameraním na špeciálnu pedagogiku, vyžadujeme odbornú
prípravu všetkých zamestnancov pre oblasť autizmu. Každoročne preto organizujeme
odborné školenia, pozývame si odborníkov zo zahraničia ale aj zo Slovenska, ktorí v oblasti
autizmu niečo dosiahli a majú nám čo ponúknuť. Aj keď nie je možné účasťou na týchto
školeniach získať kredity, majú pre nás obrovský význam. Vysielame tiež pedagógov na
školenia do zahraničia a na odborné konferencie, na ktorých máme aj aktívnu účasť a týkajú
sa nových metodík alebo poznatkov v oblasti autizmu.
Pedagogický kolektív si systematicky dopĺňa vzdelávanie v oblasti pedagogiky, špeciálnej
pedagogiky a najnovších poznatkov z didaktiky. Profesijné kompetencie si zdokonaľujú
účasťou na aktualizačných a inovačných vzdelávaniach organizovaných Metodickopedagogickým centrom v Prešove a našou školou. Keďže sme tiež školiacim pracoviskom
študentov Prešovskej univerzity, pedagógovia majú skúsenosti s prípravou študentov v rámci
pedagogickej praxe.
5
Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Turáková
Rozdelenie učiteliek do tried:
Trieda MŠ1: Triedna učiteľka: Mgr. Mária Čižmáriková /na materskej dovolenke/,
Zastupujúca učiteľka: Bc. Tina Leškovská
Asistentka: Mgr. Lucia Čeľovská
Trieda MŠ2: Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Feťková Olenočinová, zástupkyňa pre MŠ
Asistentka: Bc. Melánia Weberová
Trieda MŠ3: Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Grajcarová
Asistentka: Mgr. Gabriela Štupáková
Trieda MŠ4: Triedna učiteľka: Mgr. Beáta Stašková
Asistentka: Mgr. Ivana Hainclová
Trieda odpoludňajších aktivít:
Učiteľka: Mgr. Martina Germušková
Asistentky: Júlia Lukáčová
Jana Tóthová
Prevádzkoví pracovníci:
Upratovačka: Marcela Fejerčáková
Údržbár: Jozef Huraj
Vedúca školskej výdajne: Tatiana Kollarčíková
Strava sa denne dováža zo školskej jedálne Masarykova 20/c, desiata a olovrant sa pripravujú
v našej výdajni. Vzhľadom na výrazné špecifiká stravovania našich detí po schválení
riaditeľom školy zákonný zástupca prihlási dieťa buď na celodenné stravovanie, alebo iba na
časť stravovania počas dňa, alebo ho neprihlási vôbec. V takomto prípade zabezpečuje stravu
pre dieťa počas jeho pobytu v materskej škole rodič.
Prevádzka v materskej škole je v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. Rozchádzanie
detí je do 16.00 hod. na 3. poschodí budovy v priestoroch MŠ. Po 16.00 hod. sa budova
zatvára.
6
3. Ciele, poslanie výchovy a vzdelávania
Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami s mentálnym postihnutím je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
Vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní detí v materskej škole podľa § 94 ods.1
písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. v špeciálnych materských školách – v triedach pre
deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, v špeciálnych triedach
pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami materských škôl
bežného typu, alebo pri ich individuálnom začlenení.
Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o deti s
autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami vo všetkých materských
školách, kde sú vzdelávané.
Ciele výchovy a vzdelávania
Všeobecné ciele
- všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa,
- rozvoj individuality dieťaťa,
- privykanie dieťaťa na zdravý spôsob života,
- zabezpečenie pocitu bezpečia a spokojnosti dieťaťa.
Špecifické ciele
- vytvorenie podmienok pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti v
dospelosti,
- kompenzovanie poškodených schopností,
- habilitačný rozvoj zaostávajúcich vývinových schopností,
- odstraňovanie druhotných problémov (napr. správania),
- výučba každodenných praktických schopností pomocou špeciálnych metód, vytvorenie
základného adaptívneho správania,
- rozvoj cielených sociálnych a komunikačných schopností,
- cielené kompenzovanie vývinového zaostávania vyplývajúceho z autizmu alebo ďalších
pervazívnych vývinových porúch a z pridružených poškodení,
- zabránenie vytvorenia stereotypného, neadekvátneho správania, resp. jeho korekcia,
7
- vytvorenie špecifického, protetického, augmentatívneho prostredia, nástrojov, metód
správneho návykového systému a osvojenie si jeho použitia.
Z hľadiska nerovnomernej štruktúry schopností detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami je prvoradým cieľom rozvíjanie
- zaostávajúcich oblastí,
- rozvíjanie priemerných, resp. vynikajúcich schopností.
4. Vlastné zameranie školy, charakteristika školského vzdelávacieho
programu „KOMUNIKÁCIA - KĽÚČ K INTEGRÁCII“
Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským pracuje podľa vlastného školského
vzdelávacieho program „ Komunikácia – kľúč k integrácii“, vypracovaného podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávania.
Samotný názov Školského vzdelávacieho programu „Komunikácia – kľúč k integrácii“
vyjadruje filozofický zámer našej školy a zámer výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na naše
deti. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu chceme znížiť deficit v komunikácii
detí pomocou alternatívnej augmentatívnej /náhradnej/ komunikácie. Chceme u našich detí
osvojením a používaním náhradnej reči v prvom rade redukovať frustráciu, ktorú zažívajú
deti s autizmom, keď nemajú rozvinutú reč. Vizuálne komunikačné techniky rozvíjajú
komunikačné zručnosti a umožňujú deťom vyjadriť čo chcú, požiadať o obľúbenú hračku
alebo činnosť, požiadať o pomoc, prilákať pozornosť dospelej osoby vhodným spôsobom,
získať základné sociálne reakcie, bez toho, aby sa u nich spustilo nevhodné správanie.
Naplnenie zámeru školského vzdelávacieho programu a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia
stojí na prepojení s úzkymi väzbami na rodinu.
Vlastné ciele školského vzdelávacieho programu






rozvíjať reč pomocou výmenného obrázkového komunikačného systému
vedieť požiadať o vec svojho záujmu pomocou náhradnej komunikácie
stimulovať interakciu a zlepšiť hracie schopnosti
zlepšiť sociálnu interakciu a toleranciu k fyzickému kontaktu
zlepšiť interakciu a očný kontakt
porozumieť prianiu inej osoby
8
5. Organizačné usporiadanie denných činností
Denný poriadok je súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v špeciálnej
materskej škole. Je flexibilný, prispôsobený individuálnym potrebám každého dieťaťa.
Usporiadanie denných činností:
- zohľadňuje aktuálny stav dieťaťa,
- prihliada na špecifické potreby a možnosti dieťaťa,
- zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie,
individuálne osobitosti),
- vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
- dodržiava stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stravovanie, stolovanie).
V dennom poriadku sa striedajú:
- Hry a hrové činnosti - ktoré sú zamerané na oboznamovanie a manipuláciu s hračkami,
nácvik adekvátneho používania hračky a správnej manipulácie s hračkou. Realizujú sa
individuálne s dieťaťom alebo skupinovo.
- Edukačné aktivity - realizujú sa väčšinu individuálnou formou (niekedy aj v malej skupine),
sú zamerané na rozvoj zmyslového vnímania, rozvoj poznania, rozvoj reči, koordinácie,
jemnej a hrubej motoriky. Edukačná aktivita ako prierezová organizačná forma
predprimárneho vzdelávania je prítomná v každej organizačnej forme dňa. V rámci
edukačných aktivít sa deti oboznamujú a pracujú s interaktívnou tabuľou, s prácou s PC
(so špeciálnymi programami), iPadom, čítacím perom.
- Pohybové a relaxačné cvičenia - sú realizované individuálnou alebo skupinovou formou,
sú zamerané na rozvoj orientácie v priestore, rozvoj hrubej motoriky, koordinácie
pohybov, rozvoj uvedomovania si vlastného tela a jeho vzťahu k okoliu. Relaxačné
cvičenia sú zamerané na celkové upokojenie a uvoľnenie dieťaťa.
- Pobyt vonku - je realizovaný skupinovou formou vo forme vychádzok do blízkeho okolia
školy. Počas vychádzok sa deti oboznamujú s okolitým prostredím školy a učia sa v ňom
orientovať. Trasy vychádzok sa priebežne obmieňajú, pretože deti majú sklon fixovať sa
na jednotlivé trasy a mnohokrát nedokážu emocionálne zvládať zmenu trasy. Počas
vychádzok sa realizuje nácvik zmeny trasy, preto je potrebný zvýšený počet dospelých
osôb (1-1).
9
- Odpočinok - je v režime popoludňajších činností a realizuje sa voľne na koberci s ležaním
na deke s vankúšikom, na lôžku alebo v miestnosti určenej na odpoludňajšiu činnosť.
- Činnosti zabezpečujúce životosprávu - sú realizované počas celého dňa pobytu
v materskej škole, realizujú sa individuálnou formou (formou nácviku jednotlivých úkonov
sebaobslužnej činnosti) a skupinovou formou (sedenie pri stole počas stravovania,
príprava na pobyt vonku).
Súčasťou denného poriadku sú terapie, ktoré vedú skúsení terapeuti:
- canisterapia,
- hydroterapia,
- kraniálno-sakrálna terapia,
- fyzioterapia,
- snoezelen,
- muzikoterapia,
- arteterapia
Denný poriadok
Rámcovo stanovený čas
od 08.00 hod. - do 08.30 hod. - hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
- terapie - podľa rozpisu,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
edukačná aktivita
Pevne stanovený čas
Desiata
od 08.30 hod. - do 09.00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stolovanie, stravovanie - desiata), edukačná aktivita
10
Rámcovo stanovený čas
od 09.00 hod. - do11.20 hod. - hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
- terapie - podľa rozpisu ,
- individuálna edukačná aktivita,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
edukačná aktivita
- pobyt vonku
Pevne stanovený čas
Obed
od 11.20 hod. - do 12.00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stolovanie, stravovanie - obed), edukačná aktivita
- odchod detí domov (ktoré sú na poldenné zaškolenie
v rozsahu štyroch hodín denne v dopoludňajšom čase),
Rámcovo stanovený čas
od 12.00 hod. - do 14.30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
edukačná aktivita,
- odpočinok (minimálne 30 min.), edukačná aktivita,
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
- hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita,
Pevne stanovený čas
Olovrant
od 14.30 hod. - do 15.00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stolovanie, stravovanie- olovrant), edukačná aktivita,
Rámcovo stanovený čas
od 15.00 - do 16.00 hod. - hry a hrové činnosti deti, edukačná aktivita,
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
edukačná aktivita.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke
rovnocenné.
11
6. Vyučovací jazyk
Vyučovacím jazykom v Súkromnej základnej škole s materskou školou pre žiakov s autizmom
je štátny jazyk Slovenskej republiky.
7. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie
Predprimárne vzdelávanie na našej škole sa uskutočňuje formou:
 celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania
 poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch hodín denne v dopoludňajšom čase
Dĺžka vzdelávania v materskej škole trvá tri roky.
8. Profil absolventa predprimárneho vzdelávania
V špeciálnej materskej škole pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami sa rozvíjajú tieto kompetencie (spôsobilosti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Psychomotorické kompetencie
Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
Sociálne (interpersonálne) kompetencie
Komunikatívne kompetencie
Kognitívne kompetencie
Učebné kompetencie
Informačné kompetencie
9. Stupeň vzdelania, spôsob, podmienka ukončenia výchovy
a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa
spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahlo šiesty rok veku.
Dokladom o získanom vzdelávaní je „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania“, ktoré vydáva materská škola, triedna učiteľka odovzdáva osvedčenie
rodičom dieťaťa. Každá trieda podľa schopnosti deti organizuje slávnostnú rozlúčku
s predškolákmi.
12
10. Spolupráca školy s inými organizáciami, dlhodobé projekty
Od vzniku školy úzko spolupracujeme s Úradom práce /ÚPSVR/v Prešove, kde
prostredníctvom dobrovoľníckym prác vytvárame priestor pre zamestnanie dlhodobo
nezamestnaných ako asistentov učiteľa alebo hygieny v našom zariadení. Dobrovoľníci sa
zúčastňujú odborných školení v problematike autizmu a mnohí u nás zostali po ukončení
dobrovoľníckej práce aj pracovať. Zároveň prijímame študentov psychológie a pedagogiky na
absolventskú prax na základe zmluvy s Úradom práce.
V rámci projektu modernizácia vzdelávania pod záštitou MPC sa vzdelávajú 6 pedagogickí
zamestnanci.
Spolupracujeme s MPC v Prešove, kde sa školia pedagogickí zamestnanci – asistenti, riadiaci
pracovníci, či v rámci kariérneho rastu získavajú kredity zamestnanci školy.
Každoročne oslovujeme nadácie /OSF, nadácia Orange, nadácia T-com, nadácia SPP,
Carmeuse, Pontis, nadácia Tatrabanky.../ a píšeme projekty, pomocou ktorých získavame
financie na zariaďovanie odborných učební, organizovanie školení, tvorbu didaktického
materiálu, či zveľaďovanie školy a jej okolia. O úspešnosti projektov sa môžete dozvedieť
z našej web stránky: www.francesco-skola.com.
Sme zapojení v medzinárodnom projekte Comenius: Special Solutions for special children
s krajinami Turecko, Poľsko, Rumunsko a Grécko.
11. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi.
Rodičia sú nevyhnutnou súčasťou školy a takou je aj spolupráca s nimi. Keďže sa u nás
vzdelávajú ťažko postihnutí deti, ktoré majú problém s komunikáciou, nevedia nám povedať,
či sú unavené, alebo ich niečo bolí, potrebujeme mať neustále spätnú väzbu s rodičmi, aby
sme vedeli, čo môžeme od dieťaťa počas pobytu v škole očakávať. Diagnóza dieťaťa
ovplyvňuje život celej rodiny, jeho kvalitu, preto sú bežné každodenné konzultácie,
rozbiehajú sa podporné skupiny rodičov, na ktorých sa rodičia stretávajú a pod vedením
psychológa spoločne riešia svoje problémy ale majú aj priestor zrelaxovať. Zároveň sú bežné
aj návštevy rodín, kedy priamo v rodine učíme rodičov a súrodencov komunikovať
s dieťaťom. Organizujeme každoročne školu v prírode, kde majú možnosť prísť aj rodiny
s deťmi, Deň detí v Hendrichovciach, kde spolu s pedagógmi opekajú, člnkujú sa a súťažia.
Oficiálne pri škole funguje Rada školy, ktorá je zložená zo zástupcov rodičov, pedagogických
i nepedagogických zamestnancov a zástupcov zriaďovateľa. Rada školy je poradným
i kontrolným orgánom, ktorý pomáha zefektívniť prácu riaditeľa i chod školy.
Škola úzko spolupracuje s CŠPP, ktoré je jej súčasťou a s občianskym združením Francesco regionálne autistické centrum, ktoré je zriaďovateľom špecializovaného zariadenia, ktoré
13
poskytuje terapeutické služby žiakom školy a poradenského centra. Spolu s poradňou
a Francescom organizujeme školenia, spoločné akcie, ale tiež rekonštruujeme ďalšie
potrebné priestory.
Dlhodobú spoluprácu máme tiež s ÚPSVR v Prešove, zabezpečujeme v škole podmienky
a priestor pre dobrovoľnícku prácu a absolventskú prax.
Študenti Prešovskej univerzity, ale aj iných univerzít si u nás vykonávajú prax.
Pravidelne si u nás organizujú exkurzie študenti strednej zdravotníckej školy, pedagogickej
školy, sociálnej akadémie .
Keďže zariadení ako je naše, ktoré poskytujú komplexné služby pre rodiny i deti s autizmom
nie je veľa, v Prešovskom kraji sme jediní, navzájom spolu v rámci Slovenska úzko
spolupracujeme. Medzi našich partnerov patrí najmä Andreas n.o. v Bratislave, F.84 n.o
v Bratislave, Rubikon n.o v Myslave, Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom v Žiline a pod.
12. Materiálno-technické a priestorové podmienky materskej školy
Triedy materskej školy sú priestorovo prispôsobené a upravené pre špeciálne potreby
našich detí. Každá trieda má priestor na hru, relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu
a triedu, ktorá má štruktúrovaný priestor na realizáciu individuálnych aktivít a vzdelávania.
Miestnosti sú vybavené vhodným nábytkom, ktorý je pevne zabezpečený, hračkami,
knihami, pomôckami, technikou. Súčasťou každej triedy je šatňa s úložnými skrinkami na
odev pre každé dieťa a priestor pre hygienu, vrátane toalety. Priestor chodby deti
využívajú na krátke pohybové činnosti. V telocvični a na školskom dvore, ktoré sú
vybavené pomôckami a náradím, deti zažívajú úspechy z prekonávania prekážok, ale
najmä radosť z pohybu.
13. Podmienky na zabezpečenie ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok pre predprimárne vzdelávanie podľa §
8 ods. 1 Vyhlášky o materských školách zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia
dieťaťa počas jeho pobytu v materskej škole, vrátane výletov, exkurzii, terapii podľa § 8 ods.
2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy a terapeuti. Za dodržiavanie
hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia
detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci školy, a to v rozsahu im určenej pracovnej
náplne.
14
Budova školy je počas vyučovania a popoludní uzavretá. Na vpustenie klientov, rodičov
a návštevy do budovy sa používa videovrátnik. Vzhľadom na druh postihu žiakov musí byť
zabezpečená aj ich ochrana v priestoroch školy. Jednotlivé poschodia sú oddelené
schodišťom a chodbami, ktoré sa uzamykajú. Okná sú pevné a balkónové dvere nemajú
kľučky, vetranie je zabezpečené možnosťou vyklopenia dverí na vetraciu polohu. Kľučkami
disponujú zamestnanci, ktorí majú na starosti jednotlivé bunky a triedy. Priestor ihriska je
oplotený.
Problematika zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je
podrobne rozpracovaná v školskom poriadku v časti 5 - 5.1 Podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia detí, ochrany pred sociálno-patologickými javmi,
diskrimináciou, násilím.
14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy,
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Vnútornú kontrolu školy realizuje a vykonáva v zmysle organizačného a pracovného
poriadku školy:
- v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, triedny
učiteľ
- v pracovno-právnej a hospodárskej oblasti: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy,
ekonóm školy, vedúca školskej jedálne
V materskej škole riaditeľka školy a zástupkyňa pre MŠ formou priamej hospitácie budú
sledovať plnenie učebných osnov a metodických postupov, dodržiavanie didaktických
zásad a metodických postupov, využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,
prácu začínajúcich pedagógov a asistentov učiteľa.
V rámci kontroly a výchovno-vzdelávacej práce sa riaditeľka školy a zástupkyňa pre MŠ
zamerajú na kontrolu triednej dokumentácie, zadelenie deti na terapie, úpravu interiéru
MŠ, materiálno-technické vybavenie materskej školy a areálu školy.
Hodnotenie deti realizuje triedna učiteľka počas vstupnej diagnostickej doby formou
pozorovania, analýzou produktov deti a hodnotením funkčných oblastí v individuálnom
vzdelávacom pláne. Hodnotenia vypracuje učiteľka každé tri mesiace pri tvorbe
individuálnych edukačných plánov. Hodnotenie deti realizujú triedne učiteľky s rodičmi aj
v rámci konzultačných hodín.
15
Spôsob, obsah, rozsah aj frekvencia vnútornej kontroly školy je závislá od rozhodnutia
riaditeľa školy a ostatných zodpovedných vedúcich zamestnancov.
Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí ako aj hodnotenia
zamestnancov školy je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy,
ktorý je súčasťou plánu práce školy.
15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov má veľký vplyv na celkovú
úroveň kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou
každého pedagogického i odborného zamestnanca materskej školy. Každý pedagogický
i odborný zamestnanec materskej školy má možnosť sa ďalej sa vzdelávať za rovnakých
podmienok.
Systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v materskej škole
je zameraný na nasledujúce oblasti:
 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe je zabezpečené uvádzajúcim
učiteľom s niekoľkoročnou praxou v odbore predprimárneho vzdelávania
a špeciálnej pedagogiky.
 Profesijné kompetencie si učiteľky, pedagogickí asistenti obnovujú a zdokonaľujú
účasťou na kontinuálnych vzdelávaniach organizovaných Metodicko -pedagogickým
centrom v Prešove a našou školou, možnosťou ďalšieho vzdelávania a získavania
druhého stupňa VŠ a neustálym sebavzdelávaním.
 Účasťou na seminároch organizovaných centrami autizmu / Apla, Andreas /
pedagógovia získavajú aktuálne odborné, metodické informácie a progresívne
skúsenosti z praxe pedagógov a odborníkov.
Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je
podrobne rozpracovaná v ročnom pláne ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov, ktorý je súčasťou plánu práce školy.
16
16. Učebné osnovy
Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej
činnosti. Sú vypracované podľa Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie CD 2008 1855O/39582 - 1:914 dňa 26. mája 2009.
Učebné osnovy sú spracované do desiatich obsahových celkov. Každý obsahový celok má
dve témy. Obsahové celky pozostávajú z obsahu a špecifických cieľov z tematických
okruhov JA SOM, ĽUDIA, KULTÚRA, PRÍRODA a oblastí - perceptuálno-motorická (ďalej len
PMO), kognitívna (KO), sociálno-emocionálna (SEO) a kompetencií. Jednotlivé obsahové
celky a v rámci nich aj jednotlivé témy na seba vzťahovo nadväzujú a vytvárajú priestor na
nacvičovanie, rozvíjanie a upevňovanie
zručností súvisiacich s osobnou hygienou,
sebaobsluhou pri obliekaní a vyzliekaní, stravovacích a spoločenských návykov detí,
získavanie poznatkov z prírody, kultúry a zo sveta ľudí. Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti bude vytváranie podnetného prostredia pre rozvoj komunikácie (tiež
s použitím alternatívnej alebo augmentatívnej komunikácie), nadviazanie sociálneho
kontaktu, interakcie, rozvíjanie hry a manipulačných zručností. Pozornosť budeme venovať
rozvoju pohybovým schopnosti rôznymi aktivitami a podpornými terapiami (hydroterapia,
fyzioterapia). Výchovno-vzdelávacia činnosť bude podporovaná doplnkovými aktivitami
našich terapeutov v arteterapii, muzikoterapii, canisterapii. V multisenzorickej miestnosti
deti budú objavovať čarovný svet svetiel, pri ktorých sa na určitý čas ponoria do tichej
relaxácie a snívania. Obsahové celky budú rozpracované v individuálnych vzdelávacích
plánoch pre každé dieťa a plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti, v ktorých učiteľky budú
konkretizovať výchovno-vzdelávacie ciele v závislosti od stupňa a charakteru postihnutia,
zohľadňujúc aktuálne rozvojové možnosti a schopnosti dieťaťa. Témy obsahových celkov
budeme plniť v dvojtýždenných časových intervaloch, formou individuálnej výchovno-vzdelávacej činnosti.
17
OBSAHOVÉ CELKY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
„KOMUNIKÁCIA - KĽÚČ K INTEGRÁCII“
September - Škola volá
Jún - Svet, v ktorom žijeme
Október - Farebná jeseň
Máj - Rozkvitnutý máj
November - Jesenná kvapka
Apríl - Pomôž mi...
December - Vianoce
Marec - Príroda
Január - Zima
Február - Zdravie
18
Charakteristika obsahových celkov
September: Obsahový celok - Škola volá
Cieľom je vytvorenie vhodných a pozitívnych podmienok na adaptáciu. Prostredníctvom obsahového celku
deti spoznávajú život v materskej škole. Oboznamujú sa s priestorom v triede, škole a blízkeho okolia.
Spoznávajú učiteľky, asistentky, terapeutov a kamarátov v triede. Nacvičuje sa orientácia v režime dňa.
Nenásilne sa podporuje rozvoj komunikačných schopnosti pomocou výmenného obrázkového systému
a prvých sociálnych kontaktov. Rozvíjajú sa sebaobslužné činnosti, návyky správneho stolovania
a pohybových schopnosti. Vnímajú rôznorodosť hračiek vo svojom okolí a podnecuje sa rozvoj hry.
Podporujú sa funkčné oblasti vhodnými terapiami.
Október: Obsahový celok - Farebná jeseň
Cieľom obsahového celku je nadviazať na obsahový celok „Škola volá“, ktorý ďalej prehlbuje a rozvíja
sebaobslužné činnosti, návyky stolovania a podporuje rozvoj hrubej a jemnej motoriky zážitkovou a hravou
formou. Vytvára sa priestor pre postupne sa zapojenie do hry s dospelou osobou a nenásilne včleňovanie sa
do kolektívu detí v triede. Manipulovaním, experimentovaním získavajú zručnosti pri skladaní stavebníc,
skladačiek, zanechávajú prvé výtvarné stopy na papieri a interaktívnej tabuli. Získavajú prvé poznatky
časových vzťahoch - čo je teraz a čo bude potom, triedia, porovnávajú predmety podľa farby, tvaru, veľkostí.
Rozvoj komunikačných zručnosti je naďalej podporovaný výmenným obrázkovým komunikačným systémom.
November: Obsahový celok - Jesenná
kvapka
Prostredníctvom obsahového celku sa deti oboznamujú so zmenami, ktoré prináša farebná jeseň. Podporuje
sa záujem o kreslenie, maľovanie, modelovanie s využitím prírodného materiálu. Oboznamujú sa s technikou
lepenia, strihania, tvarovania. Manipulačné hry s vodou, pieskom a predmetmi rôznej veľkostí sa zážitkovou
formou podporuje rozvoj jemnej motoriky rúk. Vytvárajú sa situácie na rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej
zásoby. Dieťa získava komunikačný návyk pomocou symbolu si požiadať o predmet, o aktivitu svojho
záujmu. Rôznymi aktivitami sa podnecuje u dieťaťa využívanie zmyslov na rozlišovanie tvarov, predmetov.
Rozvíjajú sa pracovné úkony v oblasti sebaobsluhy a stolovania. Štruktúrovanou formou učenia deti získavajú
skúsenosti pracovať s učiteľkou vo dvojici.
December: Obsahový celok -
Vianoce
Cieľom obsahového celku „ Vianoce“ je prežívanie blížiacich sa vianočných sviatkov. Prvé stretnutie
s Mikulášom v kruhu svojich kamarátov a starších žiakov. Manipulovaním, experimentovaním za pomoci
učiteľky, asistentky získavajú skúsenosti, čo ich rúčky dokážu vytvoriť z cesta, z papiera a odpadového
materiálu. Maľovaním, lepením, strihaním zhotovujú darčeky pre členov rodiny. Stavanie snehuliaka, hry so
snehom, sánkovanie im dáva príležitosť radovať sa z čarovnej krásy pani zimy.
Január: Obsahový celok: ZIMA
Hlavným cieľom je ovládať základné lokomočné pohyby, pohybom, športom a otužovaním zlepšovať celkovú
fyzickú kondíciu, zvyšovať samostatnosť v sebaobslužných činnostiach. Tento základný cieľ sa ďalej
špecifikuje podľa aktuálnych schopností a daností konkrétneho dieťaťa, ktoré zisťujeme v rámci priebežnej
19
špeciálnopedagogickej diagnostiky a na základe zistení tejto diagnostiky systematicky plánujeme svoju
edukačnú činnosť v individuálnych vzdelávacích programoch, ktoré podrobne rozpracovávame v plánoch
výchovno-vzdelávacej činnosti. Prostredníctvom rôznych druhov hier budeme deti viesť k zdravým životným
návykom a k správnemu oblečeniu vzhľadom na dané ročné obdobie. Deti sa budú zoznamovať s rôznymi
zimnými športmi, a tým si budú zlepšovať celkovú fyzickú zdatnosť. Budú pozorovať a vnímať krásu prírody v
zime, typické znaky zimy, budú sa otužovať pobytom a pohybom v prírode, budú zlepšovať orientáciu v
blízkom okolí.
Február: Obsahový celok: ZDRAVIE
Hlavným cieľom obsahového celku je poznať a rozlišovať základné druhy potravín, ovocia a zeleniny, poznať
ich názvy, prípadne ich aj pomenovať (primerane svojim možnostiam), zaujať pozitívny postoj k svojmu
zdraviu, nadobúdať povedomie o význame zdravej stravy. Tento základný cieľ sa ďalej špecifikuje podľa
aktuálnych schopností a daností konkrétneho dieťaťa, ktoré zisťujeme v rámci priebežnej
špeciálnopedagogickej diagnostiky a na základe zistení tejto diagnostiky systematicky plánujeme svoju
edukačnú činnosť v individuálnych vzdelávacích programoch, ktoré podrobne rozpracovávame v plánoch
výchovno-vzdelávacej činnosti. Obsahový celok je zameraný na posilňovanie a upevňovanie pozitívneho
postoja k zdraviu a na zdôraznenie významu zdravých potravín, ovocia a zeleniny. Prostredníctvom rôznych
edukačných, námetových a imitačných hier budú deti poznávať potraviny a jednotlivé druhy ovocia
a zeleniny. Budú sa oboznamovať s tým, čo prospieva zdraviu, uplatňovať základne hygienické a zdravotne
preventívne návyky, nadobudnú ochranársky postoj k svojmu zdraviu. Zároveň si budú rozvíjať expresívnu
a receptívnu zložku reči.
Marec: Obsahový celok:
PRÍRODA
Základným cieľom obsahového celku je poznávanie prírody a okolitého sveta, základných druhov zvierat, a
poznávanie ľudského tela. Tento základný cieľ sa ďalej špecifikuje podľa aktuálnych možností a daností
konkrétneho dieťaťa, ktoré zisťujeme v rámci priebežnej špeciálnopedagogickej diagnostiky a na základe
zistení tejto diagnostiky systematicky plánujeme svoju edukačnú činnosť v individuálnych vzdelávacích
programoch, ktoré podrobne rozpracovávame v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti. V obsahovom celku
Príroda budú deti objavovať mnoho zaujímavého. Prostredníctvom hier, objavovaním a vlastným
pozorovaním si budú rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a k zvieratám, ktoré v nej žijú, zaujmú pozitívny
postoj k svojmu telu. Obe témy smerujú k rozširovaniu elementárnych poznatkov o zvieratách a ľudskom
tele. Deti budú určovať jednotlivé viditeľné časti tela, ukazovať ich, pripadne ich budú ich pomenovávať.
Zvieratá budú aj aktívne pozorovať v prírode. Pri činnostiach budú využívať všetky zmysly.
Apríl: Obsahový celok: „Pomôž
mi, aby som to dokázal sám“.
Primárnym cieľom obsahového celku je ovládať základné lokomočné pohyby, rozvíjať pinzetový
úchop a sebaobslužné činnosti. Tento základný cieľ sa ďalej špecifikuje podľa aktuálnych schopností a
daností konkrétneho dieťaťa, ktoré zisťujeme v rámci priebežnej špeciálnopedagogickej diagnostiky a
na základe zistení tejto diagnostiky systematicky plánujeme svoju edukačnú činnosť v individuálnych
vzdelávacích programoch, ktoré podrobne rozpracovávame v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti.
20
Motorické zručnosti sú nevyhnutné pre rozvoj ďalších základných schopností dieťaťa, ako napr.
schopnosť rozprávať, zvládnuť manuálne a sebaobslužné činnosti a aktívne spoznávať svoje okolie.
Prostredníctvom obsahového celku „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“, ktorý je citátom známej
pedagogičky Márie Montessori, budú deti hravou formou precvičovať hrubú a jemnú motoriku,
nacvičovať sebaobslužné zručnosti, nacvičovať a zdokonaľovať pinzetový úchop ako hlavný
predpoklad správneho držania grafického materiálu, v hrových edukačných činnostiach zlepšovať a
upevňovať vizuomotoriku, grafomotoriku a orofaciálnu motoriku, a tým zvyšovať svoju školskú
pripravenosť pre začatie plnenia povinnej školskej dochádzky.
Máj: Obsahový celok: Rozkvitnutý
máj
Primárnym cieľom obsahového celku je poznať a rozlišovať členov rodiny, zaujať k nim pozitívny
postoj, poznať farby a geometrické tvary, triediť ich a precvičovať matematické predstavy. Tento
základný cieľ sa ďalej špecifikuje podľa aktuálnych schopností a daností konkrétneho dieťaťa, ktoré
zisťujeme v rámci priebežnej špeciálnopedagogickej diagnostiky a na základe zistení tejto diagnostiky
systematicky plánujeme svoju edukačnú činnosť v individuálnych vzdelávacích programoch, ktoré
podrobne rozpracovávame v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti. Prvá časť obsahového celku je
zameraná na posilňovanie pozitívneho citového vzťahu k mame, rodičom, súrodencom a starým
rodičom. Cez imitáciu a námetové hry budú deti primerane svojim schopnostiam napodobňovať ich
prácu, a tým si vážiť ich úsilie. Deti budú zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti, expresívnu aj
receptívnu zložky reči, či už verbálne alebo formou AAK. V druhej časti budú nacvičovať
a zdokonaľovať znalostí farieb, budovať a precvičovať základné matematické predstavy a číselné
pojmy cez triedenie, priraďovanie, usporadúvanie podľa rôznych kritérií. Budú vnímať krásu
a farebnosť jarnej prírody (kvety, stromy, domáce zvieratá) viacerými zmyslami.
Jún: Obsahový celok: Svet,
v ktorom žijeme
Primárnym cieľom obsahového celku je využívať zmyslové vnímanie pri poznávaní a rozlišovaní vecí,
predmetov, prírody, okolia a pri upevňovaní zručností a schopností. Tento základný cieľ sa ďalej
špecifikuje podľa aktuálnych možností a daností konkrétneho dieťaťa, ktoré zisťujeme v rámci
priebežnej špeciálnopedagogickej diagnostiky a na základe zistení tejto diagnostiky systematicky
plánujeme svoju edukačnú činnosť v individuálnych vzdelávacích programoch, ktoré podrobne
rozpracovávame v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti. Prostredníctvom obsahového celku Svet,
v ktorom žijeme zhrnieme všetky doteraz získané poznatky a zručnosti. Deti budú upevňovať
a rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, komunikáciu, kognitívne schopnosti, vnímanie, sebaobsluhu
a správanie. Dôraz budeme klásť na vnímanie okolitého sveta a toho, čo nás obklopuje všetkými
zmyslami a ich rozvíjanie predovšetkým cez senzorické a fyzické hry. Sluchom budú počúvať a
rozlišovať zvuky a piesne. Zrakom budú vnímať a rozlišovať farby, tvary, predmety, pozorovať prírodu,
orientovať sa priestore, využívať pri činnostiach koordináciu oko-ruka. Hmatom budú vnímať
rôznorodosť hračiek a vecí okolo nás. Budú rozlišovať vône a chute, a to všetko so zreteľom na ich
prípadnú hypersenzitivitu. Posledný týždeň bude zameraný na výstupnú špeciálnopedagogickú
diagnostiku.
21
14 Program a metódy používané v materskej škole
Program TEACCH
Je jeden z najrozšírenejších programov používaných pri práci s osobami s autizmom, je
určený ako pre deti tak aj pre dospelých, nezávisle od úrovne vývinu. Program TEACCH kladie
dôraz na tzv. štrukturalizáciu (organizácia/usporiadanie fyzického prostredia/času, ktoré sa
tak stávajú prehľadnými a tým sa uľahčuje porozumenie situácie), a vizualizáciou (slovný
pokyn sa doplní vizuálnou, názornou inštrukciou/pomôckou a tým sa uľahčí jeho
porozumenie. Prostredie/čas sa stávajú pre osobu s autizmom predvídateľné, čiže má
predstavu o tom „kde“ a „kedy“ a „ako dlho“. Tieto informácie sa sprostredkúvajú v takom
jazyku (v takej forme), akému dieťa rozumie. Tento spôsob (vizualizácia) sa využíva kvôli
ťažkostiam osôb s autizmom so spracovaním reči (informácii podanej slovne). Deti
s autizmom majú nedostatky v porozumení reči, spracovaní slovných informácií/inštrukcií.
Tento nedostatok sa kompenzuje využívaním vizuálnych (názorných) pomôcok.
Hlavné prvky štrukturalizácie a vizualizácie sú:
Štruktúrované prostredie - Fyzické usporiadanie priestoru - jasné členenie priestoru podľa
jeho účelu, tzn. podľa toho, aká aktivita sa v danom priestore vykonáva.
Časový plán - Rozvrh, tzn. sprostredkovanie informácie, čo sa bude v priebehu dňa diať,
v akom poradí (denný režim, týždenný harmonogram a pod.)
Vizuálne pomôcky - Predmet, fotka, obrázok, keďže deti s autizmom majú nedostatky
v porozumení reči, spracovaní slovných informácií/inštrukcií. Tento nedostatok sa
kompenzuje využívaním vizuálnych/názorných pomôcok.
- volacie karty - označujú účel priestoru,
- režimové karty - označujú/symbolizujú aktivitu, napríklad na dennom/týždennom
režime (4 úrovne - predmetová, obrázková, obrázkovo-slovná, slovná),
- komunikačné karty - nedostatky vo vyjadrovaní reči sa kompenzujú používaním týchto
kariet
Rutina - Pravidelnosť. Ide o spôsob, akým sa vykonávajú činnosti/úlohy, kompenzujeme ňou
nedostatky detí s autizmom pri riešení bežných situácií a možno ju použiť v rôznych
situáciách.
Spolupráca s rodičmi - Má viacero podôb no jej zmyslom je, aby sa naučené techniky preniesli aj do
domáceho prostredia a aby sa ich dieťa naučilo používať v rôznych kontextoch a s rôznymi
osobami.
22
Cieľom programu TEACCH je dosiahnutie čo najväčšej nezávislosti a samostatnosti osoby
s autizmom a dať je možnosť rozhodovať o svojom vlastnom živote. Dôležitú úlohu tu
zohráva individuálny prístup. Program TEACCH sa zameriava na rozpoznanie zručností , ktoré
sú prítomné, respektíve sa u dieťaťa začínajú objavovať a možno ich okamžite rozvíjať.
V pravidelných intervaloch sa hodnotí dosiahnutý pokrok. Program TEACCH využíva aj prvky
kognitívnej a behaviorálnej terapie a síce v prístupe k problematickému správaniu (napr.
agresivita, problémy s jedlom, nespavosť, problémy s hygienou a pod.) - vychádza
z predpokladu, že každé problémové správanie má svoju príčinu (napr. Zlyhávanie
v komunikácií, snaha o získanie pozornosti, neschopnosť chápať isté pravidlá a pod.).
VOKS - Výmenný obrázkový komunikačný systém
Výmenný obrázkový komunikačný systém (ďalej len VOKS) vychádza z princípov metódy
PECS (Picture Exchange Communication System). Obidva systémy stoja na týchto
princípoch:
- vysoká motivácia - konkrétny výber odmien pre konkrétneho klienta,
- zmysluplná a účelová výmena obrázku za vec, ktorú obrázok znázorňuje,
- podpora iniciatívy klienta s použitím fyzickej asistencie a potlačením verbálnych výziev
a pokynov,
- podpora nezávislosti usporiadaním lekcií.
Metodika VOKS rozpracovaná pedagógmi školy pre potreby Súkromnej základnej školy
s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, Prešov
1. Fáza (Výmena symbolu za vec)
CIEĽ - Dieťa vezme zo stola obrázok a vymení ho s komunikačným partnerom za obľúbenú
vec (Pochopenie hlavného princípu - VÝMENA).
ÚLOHY:
I. Výmena s plnou asistenciou
Komunikačný partner - Jednou rukou ponúka klientovi obľúbenú vec; zároveň nastavuje dlaň
druhej ruky, do ktorej dieťa vloží symbol; pokiaľ dieťa nereaguje môže ho lákať spôsobom:
„Lenka, mám čokoládu.“ Pri prevzatí symobolu od dieťaťa si komunikačný partner priloží
symbol k očiam a radostne verbálne reaguje: „Čokaládu, čokoládu.“
23
Asistent - Ak žiak siaha po veci, vezme ruku dieťaťa, pomôže mu zo stola vziať symbol a vložiť
do dlane komunikačného partnera.
II. Obmedzovanie asistencie a nápovedy
Komunikačný partner - Nápovedu nastavenej dlane obmedzuje; vyčkáva či dieťa samostatne
nevezme symbol a nepodá ho.
Asistent - Postupne obmedzuje fyz. dopomoc pri zdvíhaní, vkladaní symobolu do dlane
komunikačného partnera.
2. Fáza (Použitie komunikačnej tabuľky + nácvik samostatnosti)
CIEĽ - Žiak ide k svojej komunikačnej tabuľke, odtrhne symbol, ide s ním ku komunikačnému
partnerovi a vloží mu ho do dlane (aktivita, nezávislosť, iniciatíva).
ÚLOHY:
I.
Odtrhnutie symobolu z komunikačnej tabuľky
Komunikačný partner - Obľúbenú vec dieťaťa položí pred seba alebo ju drží v dlani; v prípade
nezáujmu dieťaťa ho verbálne vyzve ako v 1. fáze s postupným obmedzovaním; nápovedu
otvorenou dlaňou nepodáva!
Asistent - Ak je žiak zmätený z tabuľky - vezme žiakovu ruku, s ktorou mu pridrží tabuľku, s
druhou rukou odlepia symbol a podajú ho komunikačnému partnerovi; pomoc postupne
obmedzuje.
II.
Predlžovanie vzdialenosti medzi kom. partnerom a žiakom
Komunikačný partner - Ak žiak podáva obrázok, partner sa vzdiali, aby sa žiak musel postaviť
(vzdiaľuje sa po cm - individuálne); potom postupne po celej miestnosti.
Asistent - Ak sa žiak nepostaví, fyzicky mu pomôže a privedie ho k partnerovi; pri každej
výmene ho „prenasleduje.“
III.
Predlžovanie vzdialenosti medzi žiakom a kom. tabuľkou (Žiak nesedí za stolom!)
Komunikačný partner - navodí situáciu výmeny; inak ako obvykle
Asistent - V prípade potreby fyzicky navedie žiaka ku komunikačnej tabuľke; žiaka nasleduje
aj ku komunikačnému partnerovi.
3. Fáza (Diferenciácia)
CIEĽ - Žiak príde ku kom. tabuľke vyberie z niekoľkých symbolov ten, ktorý znázorňuje vec,
ktorú chce získať a tento symbol prinesie komunikačnému partnerovi.
24
ÚLOHY:
I.
Diferenciácia medzi dvoma symbolmi (Obľúbená vec; neobľúbená vec)
Komunikačný partner - Žiaka neláka; pri výmene preferovanej veci ju podá žiakovi a radostne
verbálne reaguje. Ak žiak podá symbol neobľúbenej veci, podá mu ju a reaguje nevýrazne.
Asistent - Ak je žiak zaskočený a nereaguje, postrčí mu ruku, ktorou obvykle symboly
odlepuje; nedovolí mu odtrhnúť oba symboly, uprednostní ten, po ktorom siahol prv; ak žiak
opakovane siahne po neobľúbenej veci asistent mu pomôže vybrať správny symbol, potom
postupne uberá z pomoci.
II.
Dva symboly verzus jedna vec
Komunikačný partner - Ponúka obľúbenú vec, ak žiak podá správny symbol partner mu vec
podá a radostne verbálne reaguje; ak mu žiak podá nesprávny symbol, povie neutrálnym
hlasom: „Nemám.“
Asistent - viď. 3. I.
III.
Diferenciácia medzi troma symbolmi
Najprv pridáme symbol ďalšej neobľúbenej veci a reagujeme ako v 3. I.
Neskôr najobľúbenejšiu potraviu (ktorú ponúkame), neobľúbenú vec a obľúbený predmet (5.
Posledný v poradí); reagujeme ako v 3. II.
4. Fáza (Tvorenie jednoduchej vety)
CIEĽ - Žiak požiada o niečo celou vetou, tzn. na vetný prúžok umiestni symbol: „JA chcem“
a symbol požadovanej veci a prinesie prúžok komunikačnému partnerovi.
ÚLOHY:
I.
Tvorenie vety doplnením (Na vetnom prúžku je symbol: „Ja chcem“ prilepený)
Komunikačný partner - Komunikačný partner postupuje ako zvyčajne až do času, kedy mu
dieťa podá vetný prúžok. Komunikačný partner vetný prúžok otočí smerom k dieťaťu
a prečíta vetu (partner na symboly ukazuje prstom): „Ja chcem čokoládu.“ Následne dieťaťu
odovzdá to, o čo si požiadalo. Po prebehnutí výmeny pripraví vetný prúžok na ďalšiu výmenu.
Asistent - Len čo dieťa odlepí symbol požadovanej pochutiny, asistent mu pomôže nalepiť
symbol na vetný prúžok vedľa symbolu: „Ja chcem.“ Potom žiakovi pomôže odlepiť vetný
prúžok a podať ho komunikačnému partnerovi. Všetko tak, aby sa to robilo pomocou
žiakových rúk!
II.
Tvorenie kompletnej vety (symbol „Ja chcem“ umiestnime do ľavého horného rohu na
hnedý prúžok; komunikačný prúžok je vyklopený)
25
Komunikačný partner - Reaguje ako v 4. I. Neskôr, pri čítaní vetného prúžku urobí krátku
pauzu medzi slovným spojením „Ja chcem“ a pomenovaním chcenej veci. Ak žiak požadovanú
vec vysloví, neskôr mu nechávame priestor povedať celú vetu. Na symbol ukazujeme prstom.
Asistent - Ak žiak prejaví záujem o vec, fyzicky mu pomôže vziať symbol „Ja chcem“
z komunikačnej knižky a nalepiť na ľavú stranu vetného prúžka. Následne asistuje žiakovi pri
vyhľadaní a odtrhnutí symbolu chcenej veci a pomôže nalepiť vedľa symbolu „Ja chcem.“
Potom pomôže žiakovi odlepiť vetný prúžok a podať ho komunikačnému partnerovi. Od
asistencie neskôr upúšťa.
5. Fáza (Odpoveď na otázku: „Čo chceš?“)
CIEĽ - Žiak vie odpovedať na otázku: „Čo chceš?“
ÚLOHY:
I.
Nácvik reakcie: „Čo chceš?“ (Komunikačná kniha je otvorená na tabuľke, kde sa
nachádza symbol: „Ja chcem“ a vetný prúžok je vyklopený.
Komunikačný partner - Do zorného poľa žiaka umiestni obľúbenú vec, ale mimo jeho dosah.
Ak si žiak vec všimne, položte otázku: „Čo chceš?“ Hovorenú reč podporuje vizuálne,
ukazovaním na symboly: „Čo“ a „Chcieť“ na svojom vetnom prúžku. Ak žiak donesie
komunikačnému partnerovi vetný prúžok, pokračuje ako vo Fáze 4.
Asistent - Keď komunikačný partner položí otázku: „Čo chceš?“, fyzicky navedie žiaka, aby
vzal symbol: „Ja chcem“ a nalepil ho na svoj vetný prúžok. Pri ďalších pokusoch s pomocou
vyčkáva.
II.
Otázka: „Čo chceš?“ ako možnosť výberu (Komunikačná kniha už nie je otvorená!)
Komunikačný partner - Prezentuje žiakovi viacero obľúbených vecí naraz a položí mu otázku:
„Čo chceš?“ s vizuálnou podporou ako v 5. I.
Asistent - Pokiaľ je to potrebné pomôže žiakovi otvoriť s jeho rukou
Komunikačnú
knihu. Ostatné ako v predošlej fáze.
III.
Rozvoj vetnej stavby a „obrátená“ komunikácia - DOPLNKOVÁ FÁZA
FARBY (v Komunikačnej knihe na bielu tabuľku dáme symboly dvoch farieb. Pripravíme si dva
cukríky - či inú obľúbenú vec - ktorých farby sa zhodujú s farbami symbolov.
Komunikačný partner - Opýta sa žiaka: „Aký chceš cukrík?“ a dá mu na výber z dvoch farebne
odlišných cukríkov. Otázku vizuálne podporí! Keď žiak donesie vetný prúžok, pokračuje ako
obvykle. Pre kontrolu pochopenia princípu ponúkne žiakovi, aby si cukrík vzal sám (tiež
podporiť vizuálne!). Pokiaľ si žiak vyberie cukrík farby, aký si žiadal - pochopil.
Asistent - Keď komunikačný partner položí otázku, fyzicky navedie žiaka, aby vzal symbol: Ja
chcem“ a nalepil ho na svoj vetný prúžok. Navedie žiakovu ruku nad symboly farieb a nechá
ho vybrať si jeden symbol, v prípade potreby mu pomôže nalepiť symbol, dokončiť vetu
a výmenu.
26
OBRÁTENÁ KOMUNIKÁCIA - cieľom je, aby žiak adekvátne zareagoval na žiadanie
komunikačného partnera.
Komunikačný partner - Keď mu žiak donesie vetný prúžok so žiadosťou o čaj (žiadosť
prečítajú), ale skôr ako vyhovie, zareaguje pokynom, ktorý so žiadosťou súvisí. Napr.: „Dones
pohár.“ (Vizuálne podporiť!) Ak ho žiak donesie, okamžite mu do nej čaj naleje.
Asistent - Len čo žiak dostane od komunikačného partnera vetný prúžok s pokynom: „Prines
hrnček,“ pomôže mu jeden vziať a doniesť ku komunikačnému partnerovi. Systematicky od
pomoci upúšťa.
6. Fáza (Odpoveď na otázky typu: „Čo vidíš?, „Čo cítiš?“, „Čo počuješ?“ a pod.)
CIEĽ - Žiak dokáže odpovedať na náhodne kladené otázky: „Čo vidíš?“, „Čo cítiš?“, „Čo
počuješ?“
ÚLOHY:
I.
Nácvik reakcie: „Čo vidíš?“ (Komunikačná kniha je otvorená na tabuľke, kde sa
nachádza symbol: „Ja vidím“, pod symbolom „Ja chcem“ a vetný prúžok je vyklopený).
Komunikačný partner - Ukáže dieťaťu jednu obľúbenú vec. Tak sa opýta žiaka: „Čo vidíš?“
s vizuálnou podporou. Ak mu žiak odovzdá vetný prúžok, spoločne ho prečítajú.
Žiaka odmení sociálnou odmenou - pochvala, radostná reakcia, pohladenie. Ak táto odmena
nie je dostačujúca pridá nejakú hmotnú odmenu (tyčinku, cukrík).
Asistent - Reakcia je podobná z fázy 5. 1., okrem výberu videného symbolu, tu necháva
žiakovi priestor (5 s.) či symbol vyhľadá. Ak nie, fyzicky pomáha.
7. Fáza (Spontánny prejav - komentovanie)
CIEĽ - Žiak spontánne bez akýchkoľvek výziev a otázok dokáže komentovať veci a situácie
okolo.
ÚLOHY:
I.
Komentovanie videného (Začíname predmetom, ktorý je žiakovi známy)
Komunikačný partner - Položí na stôl náhle nejaký predmet, na ktorý žiaka upozorní
zvolaním („Jééj“, „Pozri“, „Aha“, a pod.), potom sa žiaka opýta: „Čo vidíš?“ (vizuálne
podporené) + vhodnou mimikou a gestikuláciou. Ak klient odovzdá vetný prúžok, spoločne
ho prečítajú. Žiaka odmení soc. odmenou. Ak nie je sociálna odmena dostatočná, odmeňte
žiaka vecou, ktorá sa nevyskytuje pri nácviku, neskôr odmeňuje nepravidelnejšie.
27
Ďalšie pokyny - Kom. partner upúšťa najprv z vizuálnej podpory, neskôr vynecháva gestá,
nakoniec aj mimiku…
Intenzívna interakcia
Intenzívna interakcia je metóda výučby predverbálnych základov komunikácie pre deti alebo
dospelých s vážnym mentálnym postihnutím, alebo s autizmom, ktorí sú stále v rannom
štádiu vývoja komunikácie.
Intenzívna interakcia je dnes uznávanou metódou na výučbu komunikácie a je rozšírená po
celej Veľkej Británii. Je vysoko praktická metóda. Jediným nástrojom, ktorým sa pri tomto
prístupe používa je vnímaná osoba, ktorá zohráva pri tejto interakcii úlohu partnera.
Intenzívna interakcia sa snaží o postupné rozvíjanie príjemnej a uvoľnenej série interakcií
medzi partnerom interakcie a osobou, ktorá sa pomocou tejto metódy učí komunikovať. Táto
séria interakcií sa pravidelne opakuje a postupne sa predlžuje čas jej trvania a náročnosť
(komplexnosť). Ak sa dodrží spomínaný postup, deti i dospelí , na ktorých je intenzívna
interakcia zamierená si voľne a plynulo osvojujú základy komunikácie.
Intenzívna interakcia sa zameriava na niektoré centrálne oblasti , v ktorých ľudia s autizmom
zaostávajú, ako:
- schopnosť sa socializovať - rozumieť iným ľuďom,
- zúčastňovať sa interakcie s druhou osobou,
- mať radosť s prítomností iných ľudí a túžiť s nimi byť,
- naučiť sa komunikačné schopnosti a rutiny,
- naučiť sa porozumieť neverbálnym prejavom s emocionálnym obsahom, používať
a chápať očný kontakt, výraz tváre atď.
Pre intenzívnu interakciu je charakteristické:
- nedirektívny a nedominantný prístup - študent/klient v podstate vedie celý proces
interakcie,
- citlivý a pružný prístup - začína sa u študenta/klienta, berie sa ohľad na mieru
zaangažovanosti (nakoľko sa dieťa/dospelí zapája), úzkosti a jeho schopnosti zapojiť sa
do interakcie,
- citlivý a pružný prístup - začína sa u študenta/klienta, berie sa ohľad na mieru
zaangažovanosti (nakoľko sa dieťa/dospelí zapája), úzkosti a jeho schopnosti zapojiť sa
do interakcie,
- študent/klient sa preto počas stretnutia , kedy prebieha intenzívna interakcia musí
cítiť bezpečne a pohodlne.
Cieľom intenzívnej interakcie je „učiť“ základy komunikácie:
28
-
mať radosť z prítomnosti inej osoby,
rozvíjať schopnosť reagovať a venovať pozornosť tejto osobe,
predlžovať rozpätie koncentrácie,
naučiť sa postupnosti aktivít počas interakcie s inou osobou,
naučiť sa , kto je pri sociálnej výmene na rade,
podeliť sa o osobný priestor,
používať a rozumieť očnému kontaktu,
používať a rozumieť výrazom tváre,
používať a rozumieť fyzickému kontaktu,
používať a porozumieť neverbálnej komunikácii,
používať zmysluplnú vokalizáciu (hlasové prejavy),
naučiť sa regulovať a kontrolovať úroveň vzrušenia,
emocionálne porozumenie a dôsledky.
29
Download

ŠKVP 2014-2015.pdf