Denný poriadok – rozpis denných činností
Školský rok 2013 / 2014
Trieda : 3- 4 ročné deti – učiteľky : Jarmila Pukyová
Mgr. Jana Palejová
Trieda : 5 - 6 ročné deti – učiteľky : Marta Bezeková
Emília Matušková
Čas
Činnosti
6.30 - MŠ 388 Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti;
6:45 - MŠ 301 pohybové a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity
Ranné stretnutie – rozhovory, navrhovanie aktivít
8.30 st. deti
8.50 ml. deti
Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej,
pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej,
grafomotorickej, atď . oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, pobyt na školskom dvore
11.30
Osobná hygiena , obed
12.00
Osobná hygiena, čistenie zubov, odpočinok
14.00-14.30
Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
14.30
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo
i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky; edukačné
aktivity; hodnotenie dňa
Ukončenie a uzamknutie prevádzky
15.45 (MŠ 301)
16.00 (MŠ 388)
V Zámutove 02.09.2013
PRAVIDLÁ
ŢIVOTA
TRIEDY
Na ceste sa nehrajme
Trieda nie je ihrisko
Naše ruky sú vţdy čisté
S kamarátom sa nebijeme lebo sme ako jedna
rodina
Keď rozpráva niekto iný, počúvame ho
Na leţadle v spálni oddychujeme, aby sme
nevyrušovali ostatných
Po schodoch chodíme pomaly
Na koberci sedíme na jeho okraji
INFORMÁCIE PRE RODIČOV
Rytmus kaţdodenných činností v MŠ
... V záujme vyváţeného rozvoja osobnosti dieťaťa sa
snaţíme určiť pravidlá denných činností tak, aby sme
poskytovali deťom maximálny priestor na vlastnú voľbu
a rozhodovanie v kaţdodenných situáciách...
Reţim dňa je prispôsobený potrebám detí aj rodičov a je
overený dlhoročnou praxou nášho kolektívu.
...Máme určené pevné body, ktoré sa opakujú kaţdý deň,
časové údaje stravovania sú dané, všetky ďalšie činnosti
dokáţeme prispôsobiť danej situácii tak, aby mali deti pocit
pohody a bezpečia ...
6.30 ( MŠ 388)
6.45 ( MŠ 301) - Otvárame MŠ – deti sa schádzajú v triede
mladších detí
do 11.25
Hry a činnosti detí podľa výberu, s priebežným
plnením úloh podľa plánu práce triednej učiteľky, didaktické aktivity,
výchovno – vzdelávacia činnosť.
Časové rozpätie jednotlivých činností si upravuje učiteľka podľa
potreby s rešpektom na vekové osobitosti detí.
Denne
Telovýchovné chvíľky zaraďujeme do programu
denne, podľa potreby v priebehu celého dňa.
Pobyt vonku absolvujú deti každý deň s výnimkou nepriaznivého
počasia.
8.30- 9.15
Desiata
11.30-12.00
Obed
12.00
Popoludňajší odpočinok
14.30 – 14.45 Olovrant
14.50
Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity podľa
záujmu detí, dokončovanie prác z dopoludňajších činností podľa
potreby, rozchádzanie sa detí domov.
16.00
Deň v MŠ sa končí
OBLEČENIE DETÍ
Oblečenie, ktoré dieťaťu dávate do MŠ vyberajte
spolu s ním, lepšie si ho zapamätá.
Oblečte mu veci, ktoré sa pohodlne obliekajú,
prezuvky, ktoré sa ľahko obúvajú.
 Papučky a prezuvky s pevnou podráţkou
podpíšte ( v triede je viac párov rovnakých )
 Ľahké a pohodlné oblečenie do triedy, kde je
príjemná teplota. Svoje dieťa obliekajte vţdy
o niečo menej ako seba, viacej sa pohybuje.
Podporujte svoje dieťa v samostatnosti pri
obliekaní a osobnej hygiene, posilňujete tak
jeho osobnosť.
 Na dvor vyberte staršie oblečenie aj obuv.
Dieťa potrebuje dostatok pohybu a voľných
hier vonku s prírodnými materiálmi. Je šťastné
keď sa môţe hrať slobodne s kamarátmi
a nemyslieť na to, ţe sa zašpiní.
 Von chodíme denne, v takmer kaţdom počasí,
deti sa tak otuţujú a rozvíja sa ich tvorivosť,
fantázia a schopnosť spolunaţívať nie len
s ľuďmi, ale aj s prírodou.
 Do skrinky pripravte náhradné veci, ktoré
v prípade potreby prezlečieme.
Download

Denný poriadok