Obsah
4
Storočie diabetu – 90 rokov inzulínu
5
Diabetes v číslach
6
Selfmonitoring glykémie – dôležitá súčasť kontroly diabetika
8
Súčasné možnosti modernej liečby diabetikov 2. typu
11
Diabetik na cestách
editori ál
Vážené čitateľky,
14 Inzulínová liečba a jej súčasné možnosti
vážení čitatelia,
15 Tri otázky o diabete
18 Diabetická noha
20 Chronické komplikácie diabetu
22 Michalovskí diabetici sú na Slovensku unikátom
24 Reportáž z XXIII. Diabetologických dní
26 Čo je na Slovensku nové vo výskume a liečbe diabetu?
Prešlo 90 rokov od doby, keď sir Frederick Grant Banting (1891
- 1941) spolu s Richardom Macleodom dostali Nobelovu cenu
za fyziológiu za objav inzulínu, ktorý ovplyvňuje metabolizmus
glukózy. Tento objav zmenil osudy a vyhliadky miliónov
diabetikov na celom svete a zároveň zmenil i priebeh ich
ochorenia – diabetu.
Diabetes mellitus sa od dôb Bantinga stal jednou
27 Niektoré príbehy pacientov ma bolia
z najrozšírenejších chorôb modernej doby. Medzi 20. a 30.
32 Staráme sa nielen o diabetikov, ale aj rokom veku sa objavuje asi v dvoch až troch percentách
populácie, ale vo veku nad 65 rokov sa jeho výskyt blíži k 20
o prevenciu
34 Nová služba na Linke pomoci Ligy proti percentám. S vekom sa počet chorých na diabetes zvyšuje,
rovnako ako sa zvyšuje i počet komplikácií, postihujúcich
rakovine
36 Nechceme pôsobiť ako solitér – máme spoločenskú zodpovednosť
38 Domyslené cestovné poistenie
40 Preventívne prehliadky
44 Alkoholová závislosť a dnešok
najmä kardio-vaskulárny systém, obličky a oči.
Ochorenie sa dnes týka asi šiestich percent slovenského
obyvateľstva, z toho sú asi dve tretiny vo veku nad 50 rokov.
Hlavné riziko diabetu spočíva v sprievodných chorobách
a komplikáciách. V roku 2008 slovenská zdravotnícka štatistika
(NCZI) vykazovala medzi diabetikmi 167 334 pacientov
46 Služby pre poistencov sú našou prioritou s artériovou hypertenziou, 22 294 s náhlou cievnou mozgovou
50 Sivý zákal je ochorenie, ktorému príhodou, 22 195 s infarktom myokardu a 592 s diabetickou
nohou po amputácii dolnej končatiny.
sa nevyhneme
52 Svrbenie horšie ako bolesť
54 Wilhelm Conrad Röntgen
55 Intímna hygiena
56 Lepší sluch vďaka technike
58 Voda ako súčasť zdravej výživy
Starnutie obyvateľstva má svoj zreteľný podiel na
rastúcom počte diabetikov, spolu s poklesom fyzickej
aktivity, zmenou stravovacích zvyklostí a užívaním väčšieho
počtu liekov v starobe. I keď vek sám nie je ovplyvniteľným
faktorom, správna životospráva s dostatkom telesného
pohybu a zdravým stravovaním môžu i vo vyššom veku
60 Fotodermatózy
priaznivo ovplyvniť zdravie seniora. Je potešiteľné, že sa
62 Riziká infekčných ochorení pri kúpaní
Bedeker zdravia rozhodol venovať tejto problematike svoje
64 Anafylaxia
tretie tohoročné číslo.
66 Akútna pankreatitída
67 Citrónovník severu
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
68 Knihy zo sveta zdravia
3/2013 | bedeker zdrav ia 1
pa rtn e ri
Dvojmesačník
Číslo 3/2013, Ročník IX.
Dátum vydania: jún 2013
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Jana Štefáneková
Nikola Saganová, Bc. Mário Bošanský
Administrácia: Mgr. Katarína Kožková, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: Valéria Zacharová, 123rf.com, archív redakcie
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Internet: www.bedekerzdravia.sk
E-mail: [email protected]
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2013
Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. Lenka Skalická
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Upozornenie:
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na
jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných
článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie
textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.
Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade
nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť
spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť
vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za
škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
2 bedeker zdrav ia | 3 /2013
odborn í pa rtn e ri
Výskumný
ústav
potravinársky
Číslo v yšlo s finančnou podporou
Často sa nás pýtate, kde možno Bedeker zdravia získať.
Časopis je nepredajný, a tak jednou z možností je úhrada
poštovného a balného v cene 13 € ročne poštovou poukážkou alebo internet bankingom priamo na:
účet v banke 26 24 43 12 97/1100.
Variabilný symbol 27 01 99 99.
Správa pre adresáta Bedeker zdravia
Dátum prípravy: február 2013; SK.DIA.13.02.05
sanofi-aventis Pharma Slovakia s. r. o., Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava , Slovenská Republika
di abetes
Storočie diabetu
Ochorenie na diabetes mellitus sa v posledných rokoch stáva čoraz väčšou hrozbou. Predpokladá sa, že v najbližších
dvoch desaťročiach sa celosvetovo počet chorých na toto chronické, nevyliečiteľné ochorenie, zdvojnásobí. Napriek
tomu, že moderná medicína prináša stále nové inovatívne lieky, ktoré pomáhajú ochorenie manažovať, riziko ochorenia
spočíva v akútnych a chronických komplikáciách, ktoré ho radia medzi famakoekonomicky náročné.
90 rokov inzulínu
Tému prináša
Pred 90 rokmi sa začala priemyselná výroba inzulínu. Život zachraňujúci liek
znamenal nielen prevrat v liečbe diabetu, ale stal sa aj významným obchodným artiklom.
Kde sa to všetko začalo?
Diabetes je ochorenie staré ako ľudstvo
samo. V minulosti sa cukrovka nazývala aj cukrovou úplavicou, práve z toho
dôvodu, že vysoká hladina cukru v krvi
„strháva“ so sebou vodu, ktorá sa z tela
dostáva častým močením. Pred tým,
ako dokázala medicína na liečbu cukrovky využívať umelo dodávaný inzulín, pacienti umierali v kratšom či
dlhšom čase po prepuknutí choroby,
v takzvanej diabetickej kóme. Podľa
toho, ako rýchlo im odumierali bunky
pankreasu, kedy koncentrácia glukózy
v krvi bola už nezlučiteľná zo životom.
Test na určovanie hladiny cukru
v moči pozná medicína už od začiatku 19. storočia, trvalo však ďalších sto
rokov, kým v roku 1921 vedci Charles
Best a Frederick Banting extrahovali
inzulín z hovädzieho pankreasu. Objav inzulínu a následné pokusy najprv
na psovi, ktorému odobrali pankreas,
predstavovali nádej, že sa pomocou
takto extrahovaného inzulínu budú
môcť liečiť aj ľudia. Zlomovým momentom bolo podanie inzulínu 14-ročnému
chlapcovi, Leonardovi Thompsonovi,
ktorý v roku 1922 ležal v ťažkom stave
v Torontskej nemocnici. Po počiatočných neúspechoch chlapec na liečbu
zareagoval a jeho rýchle zotavenie viedlo k podaniu ďalších dávok inzulínu,
4 bedeker zdrav ia | 3 /2013
spočiatku zvaného „isletin“, aj ďalším
pacientom. Dodnes sa tento moment
považuje za jeden z najprevratnejších
v histórii medicíny.
Začiatok priemyselnej výroby inzulínu
V roku 1923 sa predchodcovi Sanofi,
spoločnosti Hoechst, podarilo získať
z Kanady licenciu na výrobu prevratného lieku – inzulínu. Vo Frankfurte
nad Mohanom práve prebiehali klinické skúšky nového extraktu. Priemyselná výroba inzulínu sa začala.
Inzulínová liečba bola prvá, pri ktorej
sa v rokoch 1922 a 1923 pri klinických
štúdiách formovala „evidence based
medicine“. Začínala sa nielen éra liečby diabetu, ale aj éra masovej výroby
liekov.
Začiatky neboli jednoduché, v 20. rokoch 20. storočia bol výrobný proces z veľkej časti otvorený, manuálny
a spočiatku pripomínal viac mäsiarstvo než farmaceutickú výrobu, ako si
ju predstavujeme dnes. Štandardizácia
a zdokonalenie výroby inzulínu prinášali stále nové výzvy. Problémy boli napríklad s potrebou schladiť pankreasy
zvierat na nízku teplotu či obmedzenie
dovozu do Európy počas 2. svetovej vojny. Po vojne stúpla produkcia inzulínu
niekoľkonásobne. Spoločne so zmenou
životného štýlu – dostupnosťou potravín a pohodlnejším štýlom života – sa
zvyšoval aj nárast kardio-vaskulárnych a metabolických ochorení. V roku
1951 uviedol Hoechst kombinovaný inzulínový prípravok, ktorý napodobňoval fyziologickú sekréciu inzulínu
a umožňoval viesť diabetikom relatívne normálny život.
Nové objavy
Bránu k ďalšiemu pokroku potom
otvoril objav Fredericka Sangera, ktorý v päťdesiatych rokoch opísal biochemickú podstatu inzulínu, za čo v roku
1958 získal Nobelovu cenu. Potom, čo
bola v 60. rokoch odhalená podstata inzulínovej rezistencie a výsledkom výskumu bolo aj rozpoznanie antigenicity rôznych druhov inzulínu, začali sa
vyrábať monokomponentné inzulíny.
V 70. rokoch sa spoločnosť zamerala na
ďalší výskum obmedzenia antigenicity
a enzymatickým štiepením sa jej ako
prvej podarilo syntetizovať humánny
inzulín a od začiatku 80. rokov minulého storočia vlastné humánne inzulíny aj vyrábať. Nasledujú experimenty
s inzulínovou pumpou a inzulínovými
perami, ktoré dokázali zásadne skvalitniť život diabetikom. V roku 1998 sa
výroba inzulínu po 76 rokoch konečne
oslobodzuje od závislosti od pankrea-
di abetes
sov z jatočných zvierat. Inzulín sa produkuje biotechnologicky v obrovských
reaktoroch s modifikovanými kultúrami E. coli. Výroba sa stáva efektívnejšou, flexibilnejšou a šetrnejšou k ži-
votnému prostrediu. Koniec minulého
storočia sa niesol v znamení rozmachu inzulínových analógov, ktoré lepšie napodobňujú fyziologickú sekréciu
inzulínu. Spolu s perorálnymi antidia-
Diabetes v číslach
­­­—
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o.
Diabetes mellitus je ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Predpokladá sa, že počet diabetikov (najmä 2. typu) sa medzi rokmi 2 000 až 2 030
zdvojnásobí (nárast zo 171 miliónov na 366 miliónov).
Na Slovensku bolo v roku 2010, podľa
údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sledovaných
v diabetologických ambulanciách
340 625 diabetikov (údaje pochádzajú
priamo z koncoročných štatistických
hlásení zo všetkých slovenských diabetologických ambulancií), pričom 90
% z tohto počtu sú diabetici 2. typu.
Avšak pracovná skupina pre detekciu
diabetu na Slovensku zistila, že na
troch dispenzarizovaných diabetikov
pripadajú dvaja ďalší (jeden nediagnostikovaný diabetik a jeden s hraničnou glykémiou nalačno alebo poruchou tolerancie glukózy), čiže počet
pacientov s týmto závažným chronickým ochorením je podstatne vyšší.
Nárast počtu diabetikov 2. typu veľmi
úzko súvisí so starnutím populácie,
prísnejšími diagnostickými kritériami, ako aj s pandémiou obezity a s ňou
veľmi úzko súvisiacim nárastom súbežného výskytu ďalších kardio-metabolických rizikových faktorov (z tých,
ktoré sme schopní ovplyvniť najviac
do popredia vystupuje nízka pohybová
Tabuľka
­­­—
Hodnoty glykémií a glykovaného hemoglobínu vo vzťahu k riziku vzniku komplikácií
aktivita, zvýšený príjem vysokokalorických jedál, poruchy metabolizmu
krvných lipidov, krvný tlak.)
Diabetes mellitus 2. typu môže prebiehať skryte aj niekoľko rokov a „ticho“ zapríčiňovať rozsiahle poškodenie cievneho systému. Viac ako
50 % diabetikov 2. typu má prítomné komplikácie už v čase diagnózy.
Z mikrovaskulárnych komplikácií je
najčastejšie prítomné poškodenie obličiek (diabetická nefropatia), čo môže
viesť k zlyhaniu obličiek, poškodenie
sietnice (diabetická retinopatia) – je
najčastejšou príčinou slepoty v dospelej populácii, poškodenie periférnych
nervových zakončení (periférna polyneuropatia) – spojená so zvýšeným
rizikom netraumatických amputácií
dolných končatín. Až 75 % diabetikov
betikami a modernými inzulínovými
perami tvoria základ dnešnej produkcie spoločnosti Sanofi v oblasti diabetológie.
—red—
2. typu zomiera na makrovaskulárne
komplikácie (infarkt myokardu, cievne mozgové príhody). Diabetici oproti
nediabetikom s tými istými kardio-vaskulárnymi rizikovými faktormi
majú dvoj až štvornásobne vyšší výskyt kardio-vaskulárnych príhod.
K rozvoju vyššie uvedených komplikácií vedie chronické zvýšenie glykémie
(glykemickej triády – hladina cukru
v krvi nalačno, hladina cukru v krvi
po jedle, glykovaný hemoglobín). Svetové odborné diabetologické spoločnosti, ako aj Slovenská diabetologická
spoločnosť vypracovali a priebežne
prehodnocovali cieľové hodnoty glykémií, glykovaného hemoglobínu ako aj
ostatných parametrov (lipidové spektrum, krvný tlak, obvod pása a pod.)
vyjadrujúce vzťah k riziku neskorých
komplikácií diabetu (Tab.).
Napriek stále účinnejším liečebným
postupom, poznatkom o význame intenzívnej kompenzácie diabetu (tieto
poznatky majú lekári a prostredníctvom nich aj ich pacienti), viac ako 60
% diabetikov 2. typu nedosahuje cieľové hodnoty glykemickej kompenzácie, čiže stredobodom nášho záujmu
naďalej ostáva hľadanie stratégie ako
dosiahnuť zlepšenie.
Miera rizika Nízke riziko
Vysoké riziko
vzniku komplikácií
Glykémia nalačno
≤ 6,0 mmol/l
≥ 7,0 mmol/l
Glykémia 2 hod. po jedle
< 7,5 mmol/l
> 9,0 mmol/l
makrovaskulárne riziko:
HbA1c (DCCT) hba1c > 6,5 %
HbA1c ≤ 6,5 %
norma
medzi
4
až
6
%
mirkrovaskulárne riziko:
HbA1c > 7,5 %
3/2013 | bedeker zdrav ia 5
di abetes
Selfmonitoring glykémií
— dôležitá súčasť kontroly diabetika
­­—
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o.
Pre každého lekára je „požehnaním“
motivovaný pacient, ktorý sa zaujíma o svoje zdravie. Súčasťou úspešného manažmentu chorých na diabetes
je aj monitorovanie hladiny glukózy
v krvi.
Z našej každodennej praxe vyplýva, že
úspech vo veľkej miere závisí ako od
spolupráce pacienta (sem patrí okrem
iného aj schopnosť a ochota vykonávať
tzv. selfmonitoring), tak aj od dĺžky
trvania ochorenia, prítomnosti diabetických komplikácií, ako aj prítomnosti ďalších ochorení.
Pod pojmom selfmonitoring (sebakontrola) rozumieme v užšom slova zmysle vykonávanie kontroly glykémií (stanovenie hladín cukru nalačno a po
jedle v priebehu dňa a noci v krvi pacientom pomocou glukometra) a v širšom slova zmysle aj vykonávanie kontroly glykozúrie (stanovovanie cukru
v moči), ketonúrie (stanovovanie ketolátok v moči), prípadne meranie a sle-
dovanie telesnej hmotnosti a krvného
tlaku. (Tab. 1.)
Dosiahnutie a udržanie normoglykémie
Množstvo klinických štúdií dokázalo,
že intenzívna terapia vedená s cieľom
dôsledne kontrolovať hladiny glykémie prináša lepšiu kompenzáciu cukrovky, zlepšenie kvality života diabetikov a podstatné zníženie výskytu
alebo spomalenie progresie komplikácií cukrovky. (Tab. 2).
Skúsenosti z diabetologických ambulancií ukazujú, že poznanie aktuálneho metabolického stavu napomáha
diabetikovi v dodržiavaní diétnych
a režimových opatrení, dáva mu možnosť aktívne sa podieľať na ovplyvňovaní svojho glykemického profilu (GP)
v bežnom živote, ale aj počas „zvláštnych“ situácií (ochorenia spojené
s teplotami, hnačkami, pri subjektívnych pocitoch, ktoré môžu byť spôsobené ako hyperglykémiou, tak aj hy-
Tabuľka 1­­­
—
Čo znamená vykonávanie selfmonitoringu pre diabetika
sledovať glykemické profily (GP) tri až štyrikrát denne, pred hlavným jedlom a pred spaním (malý glykemický profil), resp. podľa pokynov diabetológa – napr. meranie glykémií po jedle),
8 meraní denne – veľký glykemický profil (potrebný pri zhoršenej kompenzácii)
vyhodnocovať GP, primerane reagovať na namerané hodnoty krvného cukru úpravou
stravy (kvantity i kvality), dávky liekov a inzulínu, ako aj režimových opatrení
vykonávať si priebežne záznamy o GP
záznamy nosiť vždy na kontroly k diabetológovi
výsledky konzultovať s diabetológom
6 bedeker zdrav ia | 3 /2013
poglykémiou, pri výrazných zmenách
denného režimu – cestovanie, dovolenky, sviatky, pri vyššej alebo neobvyklej fyzickej aktivite). (Tab.3)
Početnosť a načasovanie kontrol glykémií je veľmi individuálne. Pacient
vybavený glukometrom by mal vedieť aj správne hodnoty interpretovať.
Čiže nejde len o zhromažďovanie dát,
v tomto prípade glykémií, ale vždy sa
treba pozrieť na to, napr. ak je vysoká
alebo nízka glykémia – jedol som veľa
(málo), hýbal (nehýbal) som sa dostatočne, mám upraviť dávku inzulínu či
liekov, prípadne si ku glykémii zapísať
poznámku a následne ju prediskutovať so svojím diabetológom.
Pravidelné vykonávanie GP umožňuje aj diabetológovi lepšie rozhodnúť
o úpravách liečebného režimu. Takáto obojstranná spolupráca vedie k lepšiemu dosahovaniu cieľov glykemickej
kontroly, čo môže ďalej ovplyvňovať
motiváciu pacientov v spoluúčasti na
manažmente svojho ochorenia.
Predpisovo sa však kontroluje skôr
menšina pacientov. Dôvodom nebude
zrejme len nedocenenie selfmonitoringu zo strany pacientov, ale taktiež
nepohodlie pri odbere vzorku krvi, či
manipulácie s glukometrom. V súčasnosti sa výrobcovia snažia nielen o čo
najvyššiu presnosť merania, ale aj o čo
najvyšší komfort pre pacienta. Dôležité je aj ekonomické hľadisko. Na Slovensku majú pacienti na diéte a perorálnych antidiabetikách (tabletách)
hradených zdravotnou poisťovňou 50
ks testovacích prúžkov na štyri mesiace, pacienti na konvenčnej inzulínovej
liečbe (dve podania inzulínu denne) 50
ks testovacích prúžkov na dva mesiace
a pacienti na intenzifikovanej inzulínovej liečbe (tri a viac podaní inzulínu
denne) 150 ks testovacích prúžkov na
dva mesiace. Nárok na predpis glukometra cez zdravotnú poisťovňu majú
iba pacienti na inzulínovej liečbe. Pomôcky na vykonávanie selfmonitoringu si môžu diabetici voľne zakúpiť aj
di abetes
v lekárňach alebo výdajniach zdravotníckych potrieb.
Na čo slúži vykonávanie selfmonitoringu glykémií
pomáha odhaľovať bezprostredné glykemické výkyvy
Trocha histórie
poskytuje celodenný obraz glykemických profilov
Selfmonitoring (spočiatku glukózy
v moči, neskôr glykémie v krvi) má
svoju históriu. Pred 30 či 40 rokmi sa
testy robili z moču – odrážali však stav
koncentrácie cukru v krvi s niekoľkohodinovým oneskorením. Aj odčítanie farebnej zmeny na papieriku bolo
zaťažené subjektívnou chybou. V súčasnosti využívame presnejšie metódy – glukometre (na princípe fotometrickej alebo najnovšie biosenzorovej
technológie). Pri glukometroch pracujúcich na princípe fotometrie prebieha reakcia a farebná zmena na prúžku
(po aplikácii krvi na prúžok umiestnený v glukometri), táto zmena je detekovaná fotometrom a odráža hladinu glukózy v krvi. Výhodou takéhoto
merania je možnosť dvojitej kontroly
– hodnotu nameranú glukometrom
je možné preveriť farebnou zmenou
prúžka podľa škály na krabičke. Nevýhody spočívajú v tom, že fotometre sú
citlivé na svetlo, čo môže ovplyvňovať
presnosť merania.
odhaľuje hypoglykémie
Prelomovým rokom pre selfmonitoring bol rok 1981, kedy Allan Hill (Oxford) priniesol svetu biosenzor – novú
technológiu, ktorá bola patentovaná
v roku 1984 a v súčasnej dobe ju využíva na meranie glykémií viacero spoločností vyrábajúcich glukometre. Pri
biochemickej reakcii glukózy s enzýmom na testovacom prúžku (reakcia prebieha na elektródach prúžku
zasunutého do glukometra) vzniká
elektrický prúd, ktorý sa transportuje z reakčného miesta do glukometra, kde sa zmeria. V súčasnosti máme
k dispozícii tzv. trojelektródový systém testovacích prúžkov. Pridaním
tretej elektródy sa jednak odstránil
vplyv interferujúcich látok alebo metabolitov z krvi. Medzi najčastejšie interferujúce látky patrí napríklad vitamín C, salicyláty, kyselina močová,
bilirubín, metabolity paracetamolu.
Špeciálnym postavením elektród na
umožňuje upravovať výkyvy glykémie
má výchovný vplyv pri hodnotení reakcií na inzulín, potraviny a telesný pohyb
—
Tabuľka 2
prúžku sa zabezpečilo aj nasatie presne definovaného malého množstva
krvi potrebného na zmeranie skutočnej hladiny glykémie.
Situácie vyžadujúce častejšie
vykonávanie selfmonitoringu
tehotné diabetičky
pacienti s labilným diabetom 1. typu
diabetici liečení inzulínovou pumpou
diabetici v priebehu akútneho ochorenia
výrazné zmeny v životospráve
Moderné glukometre
—
V súčasnosti máme k dispozícii veľké
množstvo kvalitných glukometrov,
každý z nich má svoje špecifické testovacie prúžky. Najväčšej obľube sa
tešia moderné glukometre s jednoduchým ovládaním, s veľkým dobre čitateľným displejom (v noci podsvieteným), veľmi krátkou dobou merania,
potrebou nepatrného množstva krvi
(testovacie prúžky si dokážu už nasať
aktívne krv bez námahy pacienta).
Niektoré glukometre umožňujú použiť pri odbere nielen kapilárnu krv zo
špičiek prstov, ale aj z alternatívnych
miest (rameno, predlaktie, ruka, stehno, lýtko – stávajú sa hitom, lebo
odber je menej bolestivý). Treba len
dbať na správnu prípravu alternatívneho miesta na odber (jemne pred
odberom miesto pomasírovať). V prípade, že očakávame nízku alebo vysokú glykémiu, je lepšie vykonať odber
z končeka prsta. Z hľadiska hygieny je
dôležité napr. tlačítko pre automatické odstránenie použitého testovacieho prúžku. Významne sa v ostatnom
čase zjednodušila obsluha – glukometer sa spustí jednoduchým zasunutím
prúžka a automaticky sa po meraní
vypne, na niektorých glukometroch
už nie je nutné ani použitie kalibračného prúžka pri otvorení novej krabičky testovacích prúžkov. Pri nedostatočnom množstve vzorky sa môže
ďalšie množstvo krvi dosať. Znížila sa
Tabuľka 3
veľkosť kvapky krvi a dĺžka testu sa
zredukovala.
Veľmi dôležitý je i rozsah pamäte glukometra, glykémie je možné kedykoľvek s dátumom a časom vyvolať z pamäte. Pre lekára je podstatná možnosť
prenosu dát priamo z glukometra do
počítača, pre pacienta je dôležité, že
môže odoslať výsledky a konzultovať
lekára prostredníctvom mailu. Napokon, dôležitý je aj bezplatný servis
a dostupnosť testovacích prúžkov. Na
odber krvi z prsta za určitých podmienok hradí poisťovňa jednorazové ihly
(lancety), k dispozícii sú i autolancety
(mechanická ihla s nastaviteľnou hĺbkou vpichu), pomocou ktorých je vpich
prakticky nebolestivý a získa sa dostatočne veľká kvapka krvi.
Pre úspešnosť selfmonitoringu glykémií je nutná kvalitná medicínska
a technická edukácia pacienta (pacient musí vedieť ako, čo a kedy robiť),
ktorú bežne vykonávame na diabetologických ambulanciách. (Tab. 4)
Treba si však uvedomiť, že aj selfmonitoring môže mať svoje limitácie, napr.
pacient ho vykonáva v stereotypných
denných obdobiach, čím nám môžu
uniknúť iné problémové časové úse3/2013 | bedeker zdrav ia 7
di abetes
Zásady vykonávania selfmonitoringu glykémií
pred odberom je potrebné poriadne si umyť ruky mydlom, vysušiť ich a prsty
nedezinfikovať žiadnym dezinfekčným prostriedkom – už vôbec nie benzínalkoholom
pichať zboku prstov – používať tretí až piaty prst (menšia bolestivosť, rýchlejšie hojenie)
striedať miesta vpichu aj na prstoch (prevencia stvrdnutia kože v oblasti
nahromadených vpichov a porušenia citlivosti na danej časti prsta)
prvú kvapku krvi zotrieť suchou buničitou vatou a pri získavaní ďalšej kvapky treba prst
radšej opakovane zľahka stláčať
nezdielať autolancetu alebo lancety s inými osobami, pravidelne ich meniť, aby bola
menšia bolestivosť vpichu
testovacie prúžky a glukometer treba správne skladovať (tubu s prúžkami je potrebné
nechať otvorenú čo najkratší čas, uskladňovať prúžky na tmavom, suchom a chladnom
mieste, nie v chladničke)
nepoužívať testovacie prúžky po expirácii, pravidelne si kontrolovať nastavenie
dátumu, času a stav batérie glukometra
—
Tabuľka 4
ky, pacient nie je schopný vykonávať
selfmonitoring v zamestnaní, v priebehu športových aktivít, v priebehu spánku. Svoje limitácie má v prípade nespolupracujúcich pacientov,
starších osôb, osôb s duševnými po-
ruchami a pod. Veľmi často sa stretávame na ambulanciách aj s prikrášľovaním výsledkov selfmonitoringu
(vykonanie selfmonitoringu v období
dodržiavania diétnych a režimových
opatrení tesne pred kontrolou, vy-
Súčasné možnosti modernej liečby diabetikov 2. typu a výhľad do budúcnosti
­­­—
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o.
Diabetes mellitus je komplexné, chronické, celoživotné, nevyliečiteľné,
zato liečiteľné ochorenie s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. Odhaduje sa, že rovnako na Slovensku,
tak aj vo svete, je počet diabetikov
podstatne vyšší, ako udávajú oficiálne štatistiky. Mnohí totiž nie sú ešte
diagnostikovaní.
Aj z tohto dôvodu treba dostatočnú pozornosť venovať prevencii. Pokiaľ sa
v rámci preventívnej prehliadky zistí
zvýšená glykémia nalačno, porucha
tolerancie glukózy alebo diabetes, je
nutné sa ohlásiť u diabetológa. V sú8 bedeker zdrav ia | 3 /2013
časnosti vieme, že čím skôr sa diabetes
2. typu zachytí a čím skôr sa adekvátne lieči, tým väčšiu šancu má diabetik
prežiť svoj život kvalitne a bez diabetických komplikácií (mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych).
Individualizovaná liečba
Za ostatných 20 rokov sa neskutočným
spôsobom zmenili naše možnosti ako
komplexne liečiť diabetikov (nielen
zameranie na glykemickú kompenzáciu, ale aj na manažment krvného
tlaku a porúch metabolizmu krvných
tukov). Avšak stále zápasíme s problé-
myslené výsledky, ktoré nie sú totožné s glykémiami uloženými v pamäti glukometra...), avšak odhalenie je
veľmi jednoduché, výsledky selfmonitoringu potom nesedia napr. s dlhodobými hodnotami kompenzácie
cukrovky – glykovaným hemoglobínom. Našťastie pacientov s takouto
„zodpovednosťou“ za vlastné zdravie
je menšina.
Tieto nedostatky by mohol v budúcnosti vyriešiť kontinuálny podkožný
monitoring glykémií – je to spôsob merania glukózy v krátkych intervaloch
v priebehu piatich až siedmych dní)
pomocou špeciálneho senzora umiestneného v podkoží – prináša viacej informácií o poklesoch alebo nárastoch
glykémií. Na diabetologických ambulanciách sa zatiaľ vykonáva sporadicky (vykonanie vyšetrenia si vyžaduje
jednak zakúpenie relatívne drahého
prístroja, senzory majú tiež vysokú
cenu a nie sú plošne hradené z verejného zdravotného poistenia, ako aj zaškolený personál).
mom nedosahovania cieľov glykemickej kompenzácie (nedosahuje ich až 50
% diabetikov). Ďalšou oblasťou, s ktorou zápasíme, je nárast obezity, ako
aj riziko vzniku nízkych hladín cukru, čo súvisí so snahou o dosiahnutie
kompenzácie cukrovky pri intenzívnejšej liečbe dostupnými orálnymi antidiabetikami.
Medzi najzávažnejšie rozhodnutia
v každodennom živote lekára patrí
rozhodovanie o spôsobe liečby pre
konkrétneho pacienta (individualizovaná liečba). Lekár musí dôkladne
zvážiť viacero okolností (vek, dĺžka
trvania cukrovky, hmotnosť, ostatné
ochorenia, schopnosť dodržiavať diétne a režimové opatrenia, vykonávať
selfmonitoring glykémií, výskyt nízkych hladín cukru, atď.). A keď všetky
tieto okolnosti zváži, tak môže pacientovi navrhnúť liečbu „šitú“ priamo pre
neho. Dôležité však je, aby aj pacient
di abetes
bol v úlohe „informovaného“ a „zaujímajúceho“ sa o svoj zdravotný stav
a svoje ochorenie. Dobré je tiež mať
napríklad informácie o novinkách
v liečbe diabetikov 2. typu, ktoré už
máme k dispozícii a máme s nimi aj
prvé klinické skúsenosti (inkretíny),
ale aj o takých, ktorých príchod nás
čaká vo veľmi blízkej budúcnosti (glukuretiká).
Inkretíny
Inkretíny patria medzi najnovšie lieky určené na liečbu diabetikov 2. typu
(avšak koncept účinku inkretínov bol
známy už pred viac ako 100 rokmi). Ide
o označenie pre skupinu proteohormónov, ktoré sa produkujú v črevnej
sliznici hornej časti tráviaceho traktu. Inkretíny pôsobia tým, že zvyšujú
uvoľňovanie inzulínu beta bunkami
pankreasu. Tým, že spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, znižujú chuť
do jedla a navodzujú pocit sýtosti, pomáhajú aj pacientom, ktorí márne bojujú s nadváhou a obezitou (čo je až 90
% diabetikov 2. typu). Diabetici 2. typu
mávajú produkciu inkretínov zníženú, preto sú pre nich lieky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich produkciu, vhodné. Pre liečbu diabetikov 1. typu nie sú
schválené, pretože účinok inkretínov
je založený najmä na vylučovaní inzulínu pankreasom.
Medzi najvýznamnejších zástupcov
inkretínov patria GLP – 1 (glucagon
like peptid-1, teda glukagónu podobný) a GIP (glukózovo dependentný inzulínotropný polypeptid). V prípade
zdravého človeka trvá účinok týchto
hormónov veľmi krátko, asi dve až
sedem minút, potom sú inkretíny
odbúravané enzýmom DPP-4 (dipeptidylpeptidáza IV). Dnes existujú dva
prístupy v liečbe pomocou inkretínov.
Pomocou injekčného podávania – analógy GLP-1 a pomocou tabletiek – lieky
blokujúce enzým DPP-4 (gliptíny).
GLP-1 analógy
Ich história sa začala objavením látky podobnej ľudskému GLP-1 (exendin-4) v slinách jedovatej jašterice.
Exendin-4 pripravuje jej organizmus
na príjem, spracovanie a ukladanie
živín a má veľmi podobné účinky ako
inkretíny. Exendin-4 sa stal predlohou pre výrobu prvých preparátov napodobňujúcich účinky prirodzených
inkretínových hormónov. Nasledovali roky tvrdej práce a na základe rozsiahleho výskumu bolo vyvinuté prvé
inkretínové mimetikum – agonista
GLP-1. Tento liek bol na rozdiel od GLP1 produkovaného črevnými bunkami
odolný voči enzýmom v čreve. Prvým
zástupcom bol liek s účinnou látkou
exenatid (u nás k dispozícii od roku
2009, potom následne účinná látka liraglutid (dostupný u nás od roku 2010).
Obidva lieky je potrebné aplikovať pomocou špeciálneho aplikátora, tzv.
injekčného pera (je podobné inzulínovému peru, avšak nejde o inzulíny, ako
sa to často nesprávne interpretuje).
Injekčné podanie je tak veľmi jednoduché a prakticky bezbolestné. Účinok
injekčne podávaných liekov je oproti
tabletám výraznejší. Za normálnych
okolností, ako sme už spomínali vyššie, sa vlastné inkretínové hormóny
veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých
minút, rozštiepia a deaktivujú. Avšak
exenatid a liraglutid sú proti tomuto
účinku chránené. Podávajú sa jeden až
dvakrát denne. V súčasnosti už máme
k dispozícii preparáty, ktoré sa aplikujú iba raz týždenne.
Exenatid pomáha zlepšiť kompenzáciu cukrovky až o 1 % glykovaného
hemoglobínu (ukazovateľa dlhodobej
kompenzácie cukrovky). Za pol roka
vedie jeho užívanie k poklesu asi o dve
až päť kg hmotnosti (to je veľká výhoda oproti väčšine liekov používaných
na liečbu cukrovky 2. typu, ktoré skôr
vedú k zvyšovaniu hmotnosti). Môže
sa kombinovať s ostatným liekmi používanými na liečbu cukrovky, kombináciou s inými antidiabetikami sa ich
účinok zvyšuje. Spočiatku sa začína
s dávkou 5 ug dvakrát denne, dávku
však môžeme zvýšiť na dvakrát 10 ug
denne. Ideálna je kombinácia s metformínom. V tejto kombinácii nespôsobuje hypoglykémiu. Pokiaľ je kom-
binovaný s derivátmi sulfonylurey,
môže dôjsť k sčítaniu efektov obidvoch
liekov a k výskytu hypoglykémie. Liečba môže spôsobovať nevoľnosť, hnačky
alebo zvracanie. Tieto nežiaduce účinky závisia od dávky, ale je možné ich
znížiť aj úpravou diétnych opatrení
(hlavne rozdelením denného jedla do
viacerých malých porcií) a podávaním
liečby asi pol hodinu pred jedlom).
Liraglutid sa aplikuje raz denne, kedykoľvek v stabilnom čase, nezávisle
od jedla. Liečbu začíname aplikáciou
0,6 mg denne, po týždni dávku zvyšujeme na 1,2 mg denne, je možné aj zvýšenie na 1,8 mg denne (ale táto možnosť
je z verejného zdravotného poistenia
možná iba pre pacientov s BMI (index
telesnej hmotnosti) > 35. Výskyt nevoľnosti býva nižší ako pri exenatide.
S liraglutidom máme aj osobné klinické skúsenosti. V súbore 30 obéznych
diabetikov 2. typu sme hodnotili vplyv
šesťmesačnej liečby liraglutidom
v kombinácii s metformínom na pokles hmotnosti, BMI a obvodu pása,
ako aj na glykemickú kompenzáciu
– glykémiu nalačno, postprandiálnu
glykémiu (glykémiu po jedle – pozn.
red.) a glykovaný hemoglobín (HbA1c).
Kontrolovali sme tiež hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku,
lipidové spektrum (celkový cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly
a HDL-cholesterol).
Po šiestich mesiacoch liečby liraglutidom v kombinácii s metformínom
sme v sledovanom súbore zaznamenali pokles hmotnosti o 3,9 kg, pokles
BMI (o 1,6 kg/m2), ako aj pokles obvodu
pása (o 3,2 cm). Došlo k významnému
poklesu glykémie nalačno (o 2,7 mmol/l), postprandiálnej glykémie (o 3,2
mmol/l), ako aj glykovaného hemoglobínu (o 1,1 %). Nezaznamenali sme
štatisticky významný rozdiel v hodnotách systolického a diastolického
krvného tlaku, podobne ako aj v hodnotách celkového a LDL-cholesterolu.
Avšak v priebehu liečby došlo k poklesu triacylglycerolov a vzostupu HDL-cholesterolu, čo je pre diabetikov
s prítomnou aterogénnou dyslipidé3/2013 | bedeker zdrav ia 9
di abetes
miou veľmi dôležitý fakt. Liečba liraglutidom v kombinácii s metformínom
viedla k podstatnému zlepšeniu kardio-metabolického rizikového profilu
diabetikov 2. typu, bola dobre tolerovaná, bez zvýšenia rizika nízkych
hladín cukru. Výsledky z vlastnej klinickej praxe potvrdili údaje z veľkých
klinických štúdií.
Obidve skupiny liekov – inkretíny
(GLP-1 mimetiká, DPP-4 inhibítory) sú
veľmi sľubné v medikamentóznej liečbe diabetikov 2. typu s nadváhou alebo
obezitou. Tieto nové preparáty sa naďalej skúmajú a je veľmi pravdepodobné, že budú odhalené ich ďalšie účinky, či už vo vzťahu k diabetes mellitus
alebo iným ochoreniam.
DPP-4 inhibítory (gliptíny)
Čo v liečbe diabetikov 2. typu
prinesie blízka budúcnosť?
Medzi ďalšie nové lieky určené na
liečbu diabetikov 2. typu patria DPP-4
inhibítory – gliptíny. Bránia enzýmu
dipeptidylpeptidáza-4 (DPP-4) odbúrať
už vyššie spomínaný GLP-1 (diabetici 2.
typu ho majú už aj tak znížený) a týmto spôsobom predlžuje účinok GLP-1
produkovaného črevnými bunkami.
V súčasnosti máme u nás k dispozícii
štyri DPP-4 inhibítory (účinné látky
sitagliptín, vildagliptín, saxagliptín
a linagliptín). Ich výhodou je, že na
rozdiel od GLP-1 sú v tabletovej forme.
Užívajú sa jeden až dvakrát denne podľa použitého prípravku. Pri ich použití
je pokles glykovaného hemoglobínu
o 0,5 – 0,9 % (pokles je aj v závislosti
od kompenzácie cukrovky, čím je vyššia hodnota HbA1c pri začatí užívania
DPP-4, tým je výraznejší jeho pokles).
Majú veľmi dobrý efekt na glykémiu
po jedle, v menšej miere ovplyvňujú
glykémiu nalačno. Lieky so spomenutými účinnými látkami patria medzi
hmotnostne neutrálne (nemali by sme
po nich ani priberať, ale ani chudnúť).
Veľmi dôležité je, že nespôsobujú hypoglykémiu. Ďalšou pridanou hodnotou
je aj mierne zníženie krvného tlaku,
tieto výsledky nám priniesli niektoré
klinické štúdie. Novšie gliptíny (linagliptín) sa môžu používať aj v prípade
pacientov so zníženou funkciou obličiek, bez redukcie dávky. Väčšina inkretínových liekov sa zatiaľ nesmie
kombinovať s inzulínom, ale pravdepodobne v budúcnosti bude možná aj
takáto kombinácia. Medzi nežiaduce
účinky patria bolesti hlavy, nádcha
a precitlivenosť na liek. Je ich možné
kombinovať aj inými perorálnymi antidiabetikami.
10 bedeker zdrav ia | 3 /2013
Inhibítory SGLT2 – glukuretiká
Za normálnych fyziologických okolností obličky reabsorbujú všetku
prefiltrovanú glukózu. To sa deje
prostredníctvom
vysokokapacitných SGLT2 (sodíkovo-glukózových
kotransportérov 2), ktoré sa nachádzajú v epiteli lúmenu proximálneho
tubulu v obličkách, kde sa reabsorbuje
väčšina cukru z moču. Nediabetikom
s normálnou funkciou obličiek sa prefiltruje a následne reabsorbuje asi 180
g glukózy denne. Obličkový prah pre
glukózu je veľmi variabilný a cukor
v moči (glykozúria) sa objavuje pri
hodnotách glykémie od 10 – 12 mmol/l. Spomeňte si na svojho diabetológa,
ktorý hovorí, že dobre kompenzovaný
diabetik má mať moč na prítomnosť
cukru negatívny.
V blízkej budúcnosti k nám však prídu
lieky – práve SGLT2 inhibítory (glukuretiká, ktoré blokujú SGLT2 – čiže spätné vstrebávanie cukru z moču a tým
vedú k zvýšenému vylučovaniu cukru
močom. Strata 50 až 85 g glukózy za
deň predstavuje 200 až 340 kcal/deň,
čo je približne jedna desatina denného
energetického príjmu pre väčšinu ľudí.
Týmto mechanizmom vedú tieto lieky
k poklesu hladiny glykémie, ako aj glykovaného hemoglobínu a súčasne aj
k poklesu hmotnosti. V súčasnosti sú
ešte v štádiu klinického skúšania, najďalej v 3. fáze klinického skúšania sú
momentálne účinné látky dapagliflozín a canagliflozín.
Ak sa dapagliflozín podáva raz denne
samostatne alebo v kombinácii s metformínom počas obdobia 12 až 24 týž-
dňov, vedie k poklesu glykovaného hemoglobínu približne o 0,5 – 1,0 %, bez
výskytu nízkych hladín cukru. Máme
údaje o tom, že v priebehu šiestich
mesiacov liečby dochádza k zníženiu
hmotnosti približne o dva až tri kilogramy. V prípade pacientov liečených
inzulínom kombinácia s dapagliflozínom vedie k redukcii dávky inzulínu
a zlepšeniu glykemickej kompenzácie
bez zvyšovania hmotnosti. Podávanie
dapagliflozínu vedie aj k miernemu
zníženiu systolického krvného tlaku
o 3 až 5 mmHg a diastolického krvného tlaku približne o 2 mmHg. Vzhľadom na to, že pri liečbe glukuretikami dochádza k zvýšenej náloži cukru
v moči, nežiaducim účinkom môžu
byť častejšie infekcie močového traktu
a genitálií. Podľa v súčasnosti dostupných údajov tieto nežiaduce účinky
nebývajú časté a vyžadujú buď samoliečenie alebo štandardnú liečbu.
V poradí ďalším glukuretikom, ktoré očakávame v našej klinickej praxi,
je canaglifózín. V súčasnosti s ním
prebieha intenzívny program klinických štúdií v 3. fáze klinického skúšania, ktorého úlohou je zistiť účinnosť
a bezpečnosť canagliflozínu v širokom spektre dospelých diabetikov
2. typu (od pacientov liečených diétou
a režimovými opatreniami až po pacientov liečených inzulínom). Taktiež
prebiehajú tri veľké štúdie v populácii
starších diabetikov 2. typu, v populácii diabetikov 2. typu s chronickou
renálnou insuficienciou, ako aj diabetikov 2. typu s vysokým kardio-vaskulárnym rizikom.
V októbri 2012 boli prvýkrát publikované výsledky štúdií DIA 3008 – podštúdia (pacienti na inzulínovej liečbe
s vysokým kardio-vaskulárnym rizikom) a DIA 3010 (štúdia starších diabetikov 2. typu). Sumárne v obidvoch
štúdiách (u starších diabetikov 2. typu,
ako aj v populácii, kde sa k liečbe inzulínom pridával canagliflozín) bol pri
liečbe canagliflozínom zaznamenaný
významný pokles glykovaného hemoglobínu, zlepšenie glykémie nalačno,
zníženie hmotnosti a krvného tlaku,
di abetes
bez mimoriadneho výskytu vedľajších
účinkov. Taktiež boli nedávno uverejnené aj výsledky ďalších klinických
štúdií DIA 3015 a DIA 3009 s canagliflozínom. V týchto štúdiách porovnávajúcich canagliflozín so súčasnou
štandardnou liečbou (sitagliptín, glimepirid) viedol canagliflozín v dávke
300 mg/deň k vyššiemu poklesu gly-
kovaného hemoglobínu v porovnaní
s uvedenými liekmi, ako aj k poklesu
krvného tlaku a zvýšeniu HDL-cholesterolu, ale aj LDL-cholesterolu.
Obidve skupiny inkretínov (GLP-1
mimetiká, DPP-4 inhibítory) sú veľmi sľubné v medikamentóznej liečbe
diabetikov 2. typu s nadváhou alebo
obezitou.
Diabetik
na cestách
zbaliť aj zopár vecí navyše. Pri niektorých treba pamätať na zásoby a aj
drobnú rezervu pre celý pobyt (tab. 1).
­­—
Na čo nezabudnúť
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Metabol KLINIK s.r.o.
Veľmi dôležitým dokladom je aktuálne
potvrdenie o zdravotnom stave vydané lekárom, v ktorom potvrdzuje, že
máte diabetes, event. diabetické komplikácie, vypísanú potrebnú liečbu
a podáva informáciu o používaní inzulínových striekačiek alebo pier, inzulínovej pumpy, glukometra, prúžkov,
lanciet, ihiel do inzulínových pier. Lekársky nález je najlepšie mať v jazyku krajiny, do ktorej cestujete, avšak
univerzálne použiteľným jazykom je
angličtina. Okrem obchodných názvov liekov je vhodné poznať aj účinnú
látku. Nie všetky lieky sú dostupné vo
všetkých krajinách a navyše aj liek od
rovnakého výrobcu sa môže predpisovať pod iným názvom. Názov účinnej
látky tak pomôže presne určiť liečbu
kdekoľvek na svete. Dôležité je mať pri
sebe kontakt (meno, adresa a telefónny alebo e-mailový kontakt) na ošetrujúceho lekára v domovskej krajine
(pre prípadnú komunikáciu medzi lekárom, ktorý vás vyšetruje a lieči v zahraničí a lekárom doma).
Pri cestovaní do zahraničia je veľmi
dôležité vybaviť si cestovné poistenie
liečebných nákladov v zahraničí v komerčnej alebo vo vašej zdravotnej poisťovni, najlepšie v oboch. Pri podpi-
Diabetes mellitus či už typu 1 alebo 2
je chronické ochorenie, ktoré diabetika sprevádza počas celého ďalšieho života od diagnostikovania ochorenia.
A teda aj na cestách za oddychom, poznávaním, dobrodružstvom, prácou
alebo štúdiom.
Cukrovka je extrémne rozmaznaná
spoločníčka, ak na ňu zabudnete (je
jedno či úmyselne alebo neúmyselne)
dokáže sa vypomstiť. Cestovanie niektorých diabetikov napĺňa obavami
a strachom, iní zase svoje ochorenie
pri plánovaní a realizácii cesty podceňujú. Ako nájsť správnu mieru medzi
týmito dvomi extrémami, aby cestovanie bolo skutočne bezproblémové?
Ako to urobiť, aby cestovanie diabetikovi prinieslo viacej radostí ako starostí, aby skôr prospelo ako ublížilo?
Cestovanie pre dobre kompenzovaného diabetika nie je vôbec prekážkou.
Len treba zvážiť niekoľko kľúčových
otázok, racionálne si uvedomiť špecifiká, ktoré prináša so sebou cukrovka
a urobiť dopredu potrebné opatrenia.
S trochou plánovania nemôže byť cestovanie vlakom, lietadlom alebo autom problémom.
Na rozdiel od väčšiny iných cestujúcich by si diabetik okrem pasu, krému
na opaľovanie, cestovných lístkov mal
Tabuľka 1­­­
—
Glukuretiká predstavujú novú, od inzulínu nezávislú liečbu, s možnosťou
kontroly hyperglykémie v ktoromkoľvek štádiu rozvoja diabetu 2. typu, bez
vzniku hypoglykémie, s redukciou
hmotnosti a krvného tlaku, s dobrou
znášanlivosťou s ostatnými orálnymi
antidiabetikami, ako aj inzulínovou
liečbou.
→ správne množstvo inzulínu (krátko
aj dlho účinkujúceho) a liekov, ktoré
pravidelne užívate na pridružené
ochorenia (ideálne dvojnásobne
viac ako predpokladáte, že budete
potrebovať)
→ glukometer a testovacie prúžky,
lancety
→ testovacie prúžky na prítomnosť
ketolátok
→ inzulínové pero so zásobou ihiel
→ inzulínovú pumpu
→ balíček inzulínu s jednorazovými
striekačkami pre prípad straty alebo
poškodenia inzulínového pera, technickej poruchy inzulínovej pumpy
→ náhradné batérie do glukometra
a pumpy
→ manuál k pumpe a zoznam všetkých
nastavení v pumpe
→ termostatické puzdro na inzulín
→ aktuálne potvrdenie o zdravotnom
stave vydané lekárom
→ preukaz zdravotnej poisťovne (európsky preukaz zdravotného poistenia)
→ zmluva o poistení (pri jej podpisovaní
nezabudnite upozorniť na to, že máte
cukrovku, v prípade neupozornenia by
pri riešení prípadných poistných udalostí nemohlo plynúť poistné plnenie)
→ dezinfekcia (leukoplast, obväzy,
roztok peroxidu vodíka, jódu alebo
benzínalkoholu, resp. alkoholové
tampóny)
→ lieky pre prípad bolesti, horúčky alebo
tráviacich problémov
→ teplomer
→ zodpovedajúce zásoby potravín a nesladených tekutín
→ rýchlo a dlhdobo účinkujúce cukry
(kocky cukru, hroznový cukor, džús v
krabičke, sušienky) alebo glukagón –
pre prípad hypoglykémie
Obsah cestovného balíčka diabetika
3/2013 | bedeker zdrav ia 11
di abetes
sovaní zmluvy o poistení upozornite
na to, že ste diabetik a vopred sa informujte, či poistenie pokrýva problémy spojené s cukrovkou. Je nutné
si uvedomiť, že úroveň poskytovania
zdravotnej starostlivosti v rôznych
krajinách a platby za ne sa veľmi líšia
(môžete byť nemilo prekvapení).
Pri liečbe inzulínom a niektorými
preparátmi sulfonylurey je vyššie riziko hypoglykémie (nízkej hladiny cukru). Ak sa liečite metformínom alebo
liekmi, ktoré sú založené na účinku
inkretínov, riziko hypoglykémie je minimálne.
Veľmi dôležitý je spôsob transportu
a skladovanie inzulínu (bežne skladujeme inzulín pri teplotách od 2 do
8 °C). Dbajte na to, aby boli všetky lieky, inzulín aj zdravotnícke pomôcky v primeraných klimatických podmienkach. Pri krátkotrvajúcej ceste
netreba inzulín držať v chlade (ostáva
funkčný 30 dní, ak sa drží pri izbovej
teplote do 25 °C), ale extrémne výkyvy tepla ho znehodnocujú. Inzulín si
vždy zoberte so sebou do kabíny lietadla, nedávajte ho do batožinového
priestoru (tu sa teplota pohybuje od
– 50 do – 60 °C a zmrznutý inzulín sa
stáva nepoužiteľným). Avšak v prípade dlhej cesty v horúcich klimatických
podmienkach (auto, autobus, vlak, ale
aj na dlhšie trasy v lietadle) je vhodné
transportovať inzulín v termostatických puzdrách (termotaška, termoobal, miniatúrna prenosná chladnička), v ktorých vydrží zachladený od
niekoľkých hodín až po celý deň v závilosti od typu chladiaceho zariadenia. Nikdy nemajte celé množstvo inzulínu na jednom mieste pre prípad
straty alebo krádeže batožiny (je potrebné myslieť aj na takúto eventualitu, hoci sa to stať nemusí). Ideálne je
mať pri sebe približne dvojdňovú zásobu, ostatné mať uložené zvlášť alebo
v batožine osoby, ktorá s vami cestuje.
Pred návštevou zahraničia je dôležité poznať podmienky v krajine, do
ktorej cestujete (miestne klimatické
podmienky – vlhkosť, výkyvy teplôt,
hygienické pomery, dostupnosť zdra12 bedeker zdrav ia | 3 /2013
votnej starostlivosti, dostupnosť kvalitného jedla a vody, miestne náboženské, stolovacie, prípadne spoločenské
zvyklosti). Pokiaľ plánujete navštíviť
exotické miesta, kde sa objavujú ochorenia ako cholera, malária, žltá zimnica alebo parazitické ochorenia, zavčasu sa poraďte so svojim lekárom, ktorý
vás bude informovať o tom, ako pre-
dísť a zabrániť nákaze, či vás bude informovať o povinnom a odporúčanom
očkovaní pre tú – ktorú krajinu (poisťovne nehradia následky v prípade, že
sa nepodrobíte povinnému očkovaniu
pri cestách do zahraničia). Bežným
je očkovanie proti hepatitíde A a B,
chrípke, pneumokokovej infekcii, pri
cestách do tropických krajín proti žl-
Globálne jazyky
→ anglicky: I am diabetic (mnohé krajiny sveta ako materčina alebo úradný
jazyk)
→ španielsky: Soy diabético (úradný jazyk v Španielsku, vo väčšine štátov
Južnej a Strednej Ameriky, rovníková Guinea, USA, Filipíny – okolo 400 miliónov ľudí)
→ portugalsky: Eu sou diabetic (úradný jazyk v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mozambiku, na Princových ostrovoch – okolo 230 miliónov ľudí)
→ francúzsky: Je suis diabétique. Francúzštinu používa asi 129 miliónov
ľudí (Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Kanada, Guyana,
úradným jazykom je v Alžírsku, Tunisku, Maroku a Pobreží slonoviny)
Európa
→ Bulharsko: Имам диабет (Imam diabet)
→ Estónsko: Olen suhkruhaige
→ Dánsko: jeg har sukkersyge or jeg har diabetes
→ Chorvátsko a Srbsko: Ja sam diabetichar
→ Taliansko,Švajčiarsko: Sono diabetico
→ Finsko: Minulla on sokeritauti
→ Island: Ég er með sykursýki
→ Maďarsko: Cukorbeteg vagyok → Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko: Ich bin zuckerkrank
→ Holandsko: Ik heb suikerziekte
→ Nórsko: Jeg har diabets
→ Poľsko: Mam cukrzyce
→ Rumunsko: Soont deeabeteek
→ Rusko, Ukrajina a dalšie bývalé sovietske republiky: У меня
сахарный диабет (U menja sácharnyj diabet)
→ Grécko: Eeme deeaveetikos(male)
Ázia
→ Arabsky hovoriace krajiny: U‘ani min Assukari
→ Vietnam: Toi binh tieu dduong
→ Čína a Tchaj-wan: Woe yo tawng nyao bing (štandardná čínština)
→ Čína - Kanton a Hongkong: Ngo yau tong liu bang (kantonština)
→ Filipíny: Ako po ay diabetic
→ Indonézia: saya penderita diabetes → Izrael, Palestína: Yesh li sukeret (hebrejština)
→ Japonsko: To‘nyobyo desu
→ Kórea: Na-neun dang-nyo-byoang-eui im-ni-da
→ Malajzia: Saya ada kencing manis
Afrika
→ Keňa, Tanzánia, Uganda: Nina ugonjwa wa sukari (svahilština)
di abetes
tej zimnici, brušnému týfu, meningokovej meningitíde, besnote, niekedy je
potrebná aj antimalarická profylaxia.
Diétne odporúčania
Počas cestovania dodržujte diétne
a režimové odporúčania vášho lekára.
Nemeňte zásadným spôsobom svoje
stravovacie návyky. Pri ceste do krajín s lákavými jedlami a zaujímavou
kuchyňou je dôležité zhodnotiť obsah
cukrov v strave a podľa toho upraviť
diétu aj liečbu. V prímorských krajinách je bežný väčší prísun zeleniny,
rýb a olivového oleja – takzvaná stredomorská strava je pre diabetikov výborná a mala by sa premietnuť aj do
vášho stravovania doma. Nezabúdajte
si počas cesty merať glykémie a pri vysokých hodnotách aj ketolátky v moči,
snažte sa dodržať rovnaké intervaly
merania ako v domácom prostredí. Pri
nápojoch je pravidlom ich konzumácia z uzavretých fliaš, nepiť vodu z vodovodu, prameňov. Pozor aj na kocky
ľadu, v mnohých krajinách sa pripravujú z vody z vodovodu. Väčšia konzumácia alkoholu môže spôsobiť hypoglykémiu. Vhodné sú suché vína do
0,2 – 0,4 litra denne.
Dohovoriť sa v cudzine je veľmi dôležité. Mnohí naši diabetici nosia pri
sebe kartu diabetika, ktorá informuje o tom, že konkrétny človek sa lieči
na cukrovku, čo má praktický význam
pri akútnych stavoch (hyperglykémia,
hypoglykémia) a umožňuje urýchlenie
diagnózy a nasadenie správnej liečby.
Príznaky hypoglykémie neodborník
ľahko zamení s inými príznakmi, najčastejšie so zvýšeným požitím alkoholu. A doba, kým sa rozpozná hypoglykémia a zabezpečí sa potrebný prísun
glukózy sa tak môže nebezpečne predlžovať. Býva tu obvykle uvedený telefonický kontakt na ošetrujúceho diabetológa. V karte diabetika je uvedená
aj veta „Som diabetik“ napísaná vo viacerých globálnych rečiach. Ak nemáte uvedenú kartičku, napíšte si vetu
v potrebnom jazyku na lístok a noste
ho pri sebe. V prípade potreby ďalších
slov alebo viet je možné použiť goog-
lovský prekladač. Mnohí diabetici (najmä deti) nosia identifikačný náramok
alebo odznak.
Majte so sebou potrebné telefónne čísla (telefónne číslo svojej diabetologickej ambulancie, kde môžete v prípade potreby konzultovať svoje otázky
alebo nejasnosti, telefónne číslo na
prvú pomoc, veľvyslanectvo Slovenskej republiky, najbližších príbuzných)
a v prípadných krízových situáciách
určite oceníte aj mobil s roamingom.
Cestovanie patrí k životu diabetika.
Správne naplánovanie a zabezpečenie
cesty môže uľahčiť a spríjemniť pobyt
mimo domova. Dobre liečená cukrovka umožňuje aktívne a bezpečne prežiť
aj cestu na veľké vzdialenosti.
Problémy, s ktorými sa môžete stretnúť na cestách
→ cestovanie autom (plánovať kratšie úseky cesty s častým odpočívaním, vyhnúť sa cestovaniu v noci, necestujte sami, pri šoférovaní sa striedajte, nešoférujte ak máte pocit príznakov hypoglykémie, vždy majte so sebou glukózu
alebo sladkosti, aby ste mohli zabrániť náhlym prípadom hypoglykémie súviacimi s nepredvídateľnými udalosťami (napr. výmena kolesa), takáto činnosť vyžaduje fyzickú aktivitu navyše a môže ovplyvniť hladinu glykémie),
merajte aj počas cesty glykémie častejšie, udržujte hodnoty krvného cukru
nad 5,5 mmol/l
→ cestovanie lietadlom - časové pásma (ak prekračujete časové pásma, je dobré si napraviť hodinky pri príjazde do cieľa, v týchto prípadoch budete možno
potrebovať naviac dávku inzulínu alebo jedla)
Pri ceste na východ sa odporúča nočný let (Thajsko, India), deň sa skracuje,
nie je obvykle nutné aplikovať pomalšie účinkujúci inzulín (pôsobenie cca 12
hodinové), pretože sa na poslednú dávku rýchloúčinkujúceho inzulínu (s pôsobením cca 6 hodín) naviažeme ďalšou dávkou rýchloúčinkujúceho inzulínu
Pri ceste na západ (napr. USA, Kanada) sa odporúča denný let, predlžuje sa
deň, je potrebná zvyčajne potrebné pridať jednu dávku rýchlo pôsobiaceho
inzulínu (cca na každých 5 „získaných“ hodín a to v dávke zodpovedajúcej väčšinou dávke inzulínu pri prvej večeri, na preklenutie času získaného naviac je
potrebné aj ďalšie jedlo (treba si to overiť u leteckej spoločnosti).
Treba myslieť aj na tzv. jet lag syndróm (porucha biologických rytmov v dôsledku časového posunu, prejavuje sa najčastejšie poruchami spánkového
rytmu, zvýšenou unaviteľnosťou, ale aj tráviacim ťažkosťami).
→ inzulínová pumpa - treba myslieť na to, že prechod detektorom kovov i ručný
detektor môžu eventuálne ovplyvniť jej funkciu, požiadajte preto pracovníkov bezpečnostnej služby o individiálne preverenie, používanie pumpy počas letu je úplne bezpečené, avšak nepoužívajte diaľkové ovládanie, pretože
môže ovplyvňovať navigačný systém lietadla. Pokiaľ počas cesty neprekročíte viac ako 3 časové pásma, obvykle stačí prestaviť čas na pumpe v cieľovej
destinácii. Pri dlhých letoch na západ je nutné meniť čas priebežne (posúvať
späť v dvojhodinových intervaloch a väčšinou je nutné pridať hlavné jedlo
s príslušným bolusom podľa množstva jedla. Smerom na východ je vhodné
ponechať bazál podľa času „doma“a potom ho prestavovať v cieľovej destinácii o 2-3 hodiny každý deň
→ zabezpečenie jedla počas letu - nízkonákladové letecké spoločnosti nezabezpečujú jedlo počas letu, podávanie jedál obvykle nekorešponduje s časmi
v ktorých ste zvyknutí jedávať, inzulín si v lietadle podávajte až vtedy, keď sa
podáva jedlo
→ strata inzulínu (kontaktuje najbližšiu nemocnicu alebo lekáreň, inzulín je život zachraňujúci liek a mal by byť k dispozícii vo všetkých nemocniciach)
→ poškodené inzulínové pero (požiadajte Vášho diabetológa o predpis jednorázových inzulínových injekcií – dajú sa použiť v prípade poškodenia inzulínového pera, pokiaľ nie ste schopný si podať požadovanú dávku inzulínu, nejedzte,
pite dostatočné množstvo minerálnej vody a hláste sa u najbližšieho lekára
3/2013 | bedeker zdrav ia 13
di abetes
Inzulínová liečba a jej súčasné možnosti
­­—
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
V tomto roku oslavujeme 90. výročie objavu inzulínu. Tento objav, jeden z najväčších
v medicíne, priniesol život mnohým miliónom ľudí na svete, ktorí by inak boli odsúdení
na veľmi krátku cestu životom.
Od objavu Bantinga a Besta z roku 1921
a od jeho prvého využitiu v roku 1922
sa síce princíp liečby pomocou inzulínu nezmenil, ale v skutočnosti sa liečba vtedy a dnes nedá porovnať.
Prvý inzulín bol roztok pripravený
z pankreasu psa, ktorý bol podaný
14—ročnému chlapcovi Leonardovi
Thompsonovi v kanadskom Toronte.
Jedna jednotka tohto inzulínu upravila hladinu cukru v krvi (glykémiu)
o 7 mmol/l. Podávanie inzulínu nielen vrátilo chlapcovi stav plného vedomia, ale postupne mu dalo silu rovnať sa so svojimi rovesníkmi. Krátko
po tomto objave sa inzulín začal vyrábať priemyslovo – najskôr v USA v spoločnosti Eli Lilly, o rok neskôr v dvoch
európskych štátoch – Dánsku, Nemecku a rok po nich aj v Československu.
Po prvých inzulínoch z pankreasu
psa sa ukázalo, že svojím zložením je
ľudskému inzulínu podstatne bližší
výťažok z prasacích a hovädzích pankreasov. Tak sa začala éra bovínnych
(zvieracích) inzulínov. Najskôr bolo
ich čistenie a odstraňovanie vedľajších látok iba drobnou úpravou, neskôr sa prišlo na to, že je možné čistiť
inzulín až dovtedy, pokým sa z neho
nestane tzv. jednozložkový, teda monokomponentový (označený MC), čo
bol svojho druhu najčistejší zvierací
inzulín. V niektorých štátoch Európy,
ba aj inde vo svete, sa ešte stále používa.
Prvé ľudské inzulíny boli vyrobené
z pankreasov mŕtvych ľudí a na vý14 bedeker zdrav ia | 3 /2013
robu jednej fľaštičky inzulínu bolo
potrebných až sedem takýchto pankreasov. Bolo jasné, že tadiaľto cesta
nevedie. Semisyntetické ľudské inzulíny sa vyrábali čistením zvieracích
a zložitým procesom nahradzovania jedných aminokyselín druhými.
Ani táto cesta nedávala predpoklad
úspechu. Génové inžinierstvo však
prinieslo novú nádej a postupne boli
vyrobené tzv. humánne, teda ľudské
inzulíny, a to buď pomocou baktérií, resp. pomocou kvasiniek. Tento
spôsob sa ukázal ako najvhodnejší.
Aj baktérií aj kvasiniek je dostatočné
množstvo, spoločnosti vyrábajúce inzulín už nemusia mať sami svoje chovy ošípaných, či hovädzieho dobytka
a ani nemusia mať so zariadeniami,
ktoré ich chovajú špeciálne zmluvy.
Dnes sa teda vyrába inzulín plne laboratórne. A ak niekto navštívil výrobnú
halu, kde sa vyrába špičkový inzulín,
isto sa tam cítil ako v 25. storočí.
Veda však nezastala vo svojom vývoji. Po vrchole humánnych inzulínov
sa genetici pustili do rozboru reťazca
aminokyselín a zistili, že ich zámenou v reťazci sa dajú dosiahnuť nové
kvality v časovom pôsobení a tiež vyrovnanejší priebeh ich pôsobenia. Tak
sa objavil prvý inzulínový analóg, ktorý otvoril éru analógov. Dnes sa práve
tieto preparáty stávajú hitom v liečbe
diabetu, ktorý si vyžaduje inzulín.
A ako je to na Slovensku? U nás sa používajú výlučne humánne inzulíny
a inzulínové analógy. Používame humánne inzulíny s krátkodobým účin-
kom, intermediálne inzulíny a krátkodobé, resp. dlhodobé inzulínové
analógy. Na trhu sú k dispozícii aj vopred pripravené mixtúry jednotlivých
inzulínov. Ide o rovnako kvalitné výrobky a je na diabetológovi, aby sa rozhodol, ktorý je pre ktorého pacienta
najvhodnejší.
Od rigidnej inzulínoterapie znamenajúcej veľmi prísny životný režim
totálne prispôsobený diabetu, sme
sa dostali k inzulínovým preparátom
a inzulínovým režimom, ktoré napĺňajú krédo diabetológie – prispôsobenie diabetu životu a nie naopak. Flexibilné režimy pomocou najnovších
inzulínov, resp. inzulínových analógov dovolili liečbu plne individualizovať, teda vytvoriť také postupy, ktoré
vyhovujú každému jedincovi.
Rokmi sa výrazne uvoľnila aj diéta,
pohyb sa stal súčasťou liečebného procesu a self-monitoring (sebakontrola)
s následným self-manažmentom priblížili kvalitu života človeka s diabetom kvalite života človeka bez neho.
Aplikačná technika tiež zaznamenala
značný rozvoj. Ešte pred 25 rokmi sa
používali sklené striekačky s vyvárateľnými kovovými ihlami. Neskôr sa
objavili jednorazové ihly, po nich aj
špeciálne inzulínové striekačky, ktoré nájdu uplatnenie v liečbe malých
detí aj dnes. Sú priamo kalibrované
v jednotkách inzulínu a čiarka na kalibračnej škále striekačky je buď 0,5
jednotky, 1 jednotka alebo 2 jednotky.
Každý si tak nájde tú „svoju“. Od roku
di abetes
1972 sú na svete inzulínové perá, ktoré sú stále veľmi obľúbenou a využívanou aplikačnou technikou. Dnes sa
niektoré inzulíny plnia aj do tzv. jednorazových pier, ktoré sa po minutí
náplne 3 ml (300 jednotiek inzulínu)
odložia do odpadkov. Všetky takéto
perá sú vyrobené z plastov schopných
sami sa rozložiť. Ide teda o maximálne ekologické výrobky. Najnovšou apli-
kačnou technikou sú inzulínové pumpy či celé systémy, ktorých je pumpa
jednou zo súčastí. Doslova bombou sa
stala pumpa, ktorá po spojení so senzorom merajúcim nepretržite hladinu
glykémie, sa v prípade poklesu hodnôt
krvného cukru do pásma ohrozenia
človeka (ťažká hypoglykémia), dokáže
sama vypnúť a po čase, keď sa hladina
vyrovná, sama sa zapne. To je už ozaj
iba malý krôčik k uzavretiu celej slučky a vytvoreniu podmienok, kde pumpa s doplnkami bude slúžiť ako umelý
pankreas. Verím, že tento čas už nie
je v nedohľadne. Preto by si mal každý človek s diabetom uvedomiť, že sa
oplatí mať dobré výsledky a nedostať
sa k rozvoju komplikácií, pretože čas,
kedy sa bude diabetes dať vyliečiť, sa
blíži.
Tri otázky o diabete
­­—
Odpovedá doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, primár Diabetologického oddelenia
Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v Ľubochni a predseda
Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
— Je pravdou, že počet diabetikov
neustále narastá?
Každých dvadsať rokov sa počet diabetikov zdvojnásobí. V súčasnej dobe
máme v porovnaní s rokom 1990 dvakrát viac chorých na diabetes. Trend
je teda zjavný. Počty narastajú nielen
tým, že sa zvyšuje počet obyvateľov,
ale narastá aj samotný podiel populácie s diabetom. Keď som končil medicínu, uvádzal sa podiel diabetikov
okolo 3,7 percenta z celkovej populácie Slovenska. V súčasnosti hovoríme o siedmich až ôsmich percentách.
Keď sa pozrieme na štatistiky v Európskej únii, kde sa už dnes uvádza,
že asi desať percent obyvateľstva
má diabetes, musíme rátať s tým, že
v priebehu nasledujúcich 15 až 20 ro-
kov budeme aj my na Slovensku hovoriť pravdepodobne o čísle 12 až 15
percent obyvateľov. Okrem 400 000
diabetikov, ktorých dnes evidujeme,
máme tiež veľký podiel „budúcich“
pacientov, ktorí o svojom ochorení
zatiaľ nevedia, resp. ktorí sú v štádiu
takzvaných prediabetických syndrómov. Ide, o pacientov s rizikom diabetu 2. typu. Predpokladá sa, že takýchto ľudí je na Slovensku asi 150 až
200 tisíc. Majú buď hraničné hodnoty glukózy v krvi alebo už zjavný diabetes, aj keď nerozpoznaný. Problém
je totiž v tom, že ľahko zvýšené glykémie, dokonca aj do takých hodnôt,
ako je glykémia okolo 8 až 10 mmol/l
pacientovi nemusia spôsobovať žiadne subjektívne problémy. Organizmus si na takéto hodnoty postupne
zvyká, zákerne a nebadane sa však
začínajú rozvíjať komplikácie. Ak pacient neabsolvuje pravidelné preventívne prehliadky, diabetes sa môže
diagnostikovať neskoro, až na základe komplikácií, medzi ktoré patrí
napríklad aj diabetická retinopatia,
ktoré odhalí vyšetrenie u oftalmológa. Iné komplikácie zasa môže odha-
liť vyšetrenie u kardiológa. Našťastie,
aj vďaka našej snahe o edukáciu
verejnosti o dôležitosti prevencie
a preventívnych vyšetrení, takýchto
prípadov ubúda a darí sa nám diagnostikovať diabetes čoraz častejšie,
už v ranných štádiách, respektíve
v štádiách prediabetu.
—Prevencia je lacnejšia ako liečba
— platí rovnako pre diabetes ako
pre akékoľvek iné ochorenia.
Diabetes mellitus je heterogénne
ochorenie a rozdiely sú aj v jeho preventabilite. Diabetu mellitu 1. typu,
ktorý obvykle postihuje už najmenšie deti s nutnosťou celoživotného
podávania inzulínu od samého začiatku predchádzať zatiaľ nevieme.
Preventabilný je však diabetes mellitus 2. typu, ktorý začína v dospelom
veku a ktorý predstavuje viac ako 85
percent zo všetkých pacientov s cukrovkou. Hoci aj toto ochorenie má
silné genetické pozadie, do veľkej
miery je podmienené práve nesprávnym životným štýlom, predovšetkým
nadmerným energetickým príjmom,
príjmom nezdravých zdrojov potra3/2013 | bedeker zdrav ia 15
di abetes
vín a nízkou fyzickou aktivitou. Tieto faktory sa uplatňujú od detstva, ba
dokonca od intrauterinného vývoja
v súvislosti so životosprávou matky.
K dispozícii máme celý rad vedeckých
prác, ktoré ukázali, že ozdravením
životného štýlu je možné ochoreniu
predísť aj v prípade vysokorizikových jednotlivcov alebo aspoň oddialiť jeho začiatok. Prevencii diabetu 2.
typu je preto potrebné venovať sa už
od detstva a to jednak v rodine, ale aj
intervenciou na školách a následne
v zamestnaní s vytváraním podmienok pre zdravú životnú voľbu. Zdravé
životné prostredie by malo byť samozrejmosťou. Aj keď intervencia musí
byť celoplošná, náklady na prevenciu
sú nižšie než náklady na liečbu ochorenia a jeho komplikácií. Cukrovka
je v súčasnej dobe totiž najčastejšou
príčinou slepoty, zlyhania obličiek či
amputácií na nohách, čo sú finančne
veľmi náročné ochorenia.
Pokiaľ ide o individuálnu prevenciu,
je potrebné zamerať sa na celkové
ozdravenie spôsobu života. Spočíva
v pravidelnej primeranej fyzickej aktivite. Odporúčame športovať denne aspoň 30 až 45 minút v rozsahu
stredne náročnej aktivity. Ako zdroj
živín preferovať tzv. zdravé potraviny, kam patria napríklad celozrnné potraviny, zelenina, ovocie, ryby
a morské živočíchy, orechy, dostatok vlákniny, a naopak, eliminácia
príjmu nasýtených tukov (živočíšne
tuky ako slanina, maslo, údeniny,
vnútornosti) a ich náhrada mononenasýtenými (olivový olej) či polynenasýtenými tukmi (morské ryby,
rastlinné oleje), preferencia zdrojov
sacharidov s nízkym glykemickým
indexom a pod. Energetický príjem
by mal byť vyvážený s výdajom. Ak
človek trpí nadváhou alebo obezitou,
je potrebná redukcia telesnej hmotnosti. Veľmi dôležité je tiež naučiť
sa zvládať stres.
—Minulý rok ste ako diabetológovia v zastúpení Slovenskej diabetologickej spoločnosti predložili Mi16 bedeker zdrav ia | 3 /2013
nisterstvu zdravotníctva Národný
diabetologický program. Očakávate v blízkej budúcnosti jeho schválenie?
Národný diabetologický program je
materiál, ktorý vychádza z nášho
programu a súčasne ide o dokument
požadovaný odbornými partnermi
Európskej únie a OECD. Hlavnými
bodmi programu sú prevencia diabetu 2. typu, včasná diagnóza a včasná
adekvátna liečba diabetu, implementácia „evidence based“ medicíny do
praxe s určením štandardu úrovne
starostlivosti a zabezpečením možností jeho realizácie, multidisciplinárna spolupráca so zlepšením koordinácie a organizácie starostlivosti
a vytvorenie databázy údajov ako východisko pre strategické rozhodnutia. S rámcovou kostrou programu sa
ministerstvo stotožnilo a program
sa pripravuje na schválenie vo vláde
SR. V materiáli zdôrazňujeme multirezortný prístup. Problematika prevencie civilizačných ochorení, kam
patrí aj cukrovka, prestáva totiž byť
výsostne medicínskou záležitosťou.
Stáva sa doslova multirezortným
problémom od životného prostredia,
urbanistiky, cez školstvo, pôdohospodárstvo, legislatívu až po kultúru.
Potrebné je, aby bola jasne definovaná účasť a definícia spolupráce ministerstva školstva, pôdohospodárstva, kultúry, výstavby či životného
prostredia. Už pri projektovaní obytných zón by sa malo myslieť na to,
aby boli oddelené od priemyselných,
aby ich súčasťou boli ihriská, športoviská či cyklotrasy, ale aby napríklad aj školské športoviská a telocvične boli pre deti prístupné aj mimo
vyučovania a bez poplatku. Práve
v týchto dňoch budeme o problematike zdravého života, ako súčasti jedného z našich programov, rokovať so
zástupcami ministerstva školstva,
pôdohospodárstva a kultúry. Názory na život, a teda aj na životný štýl,
sa tvoria už v detstve vo veku detí základných škôl. Naším cieľom je napríklad zaviesť výučbu o zdravom
živote a predchádzaní civilizačným
ochoreniam ako predmet priamo do
školských osnov. Súčasťou našich cieľov na školách je aj priama intervencia v stravovaní detí v školských zariadeniach, odstránenie automatov
s vysokoenergetickými nápojmi a potravinami z areálov škôl, a samozrejme, vytvorenie optimálneho prostredia pre deti, ktoré už majú diabetes
mellitus 1. typu. Pokiaľ ide o rezort
pôdohospodárstva, tam máme najmä očakávania týkajúce sa označovania potravín. Dnes si síce spotrebiteľ
môže na každom výrobku prečítať,
aké množstvo základných živín obsahuje a koľko má využiteľnej energie, tieto údaje sú však z praktického
hľadiska nedostatočné. Preto chceme navrhnúť takzvaný semaforový
systém označovania potravín, kde
by jednotlivé farby označovali zdravé, menej vhodné a nezdravé potraviny a súčasne by označovali množstvo
doporučených dávok takto značenej
potraviny na deň. Pre diabetikov by
sa súčasne uvádzal počet sacharidov
v systéme sacharidových jednotiek.
Národný diabetologický program je
teda ešte stále pred oficiálnym schválením, no my v Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa snažíme cestou
edukácie verejnosti o zdravom životnom štýle, prostredníctvom médií,
ale napríklad aj takých projektov ako
je Modrý kruh – napĺňať ho už teraz.
Tohto roku sme Modrý kruh, určený
pre žiakov základných škôl, organizovali už po druhý raz. Podobný projekt s názvom DIATEENS, organizujeme aj pre študentov stredných škôl.
Tínedžerský vek je totiž tiež zlomovým obdobím dôležitým pre tvorbu
názorov týkajúcich sa zdravého štýlu
života. V polovici júna sa v Bratislave
konali Diabetologické dni, ktoré sme
otvorili Behom proti cukrovke. Aj
cieľom tohto podujatia bolo upozorniť na riziko civilizačných ochorení,
rovnako ako tiež na to, ako im predchádzať.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
BET DA 0613 SK
Voľnopredajný liek na lokálne použitie s účinnou látkou povidonum iodinatum.
di abetes
Diabetická noha
­­­—
MUDr. František Žernovický jr.
Amputácie pod kolenom a vyššie sú v prípade diabetikov 12 až 15-krát častejšie v porovnaní s nediabetickou populáciou
a amputácie v oblasti priehlavku sú v populácii diabetikov 400-krát častejšie.
Podľa dostupných štatistických údajov žije v súčasnosti
u nás 0,5 až 1,5 % diabetikov, ktorí museli podstúpiť amputáciu. Bezprostredne po tzv. vysokej amputácii zomiera asi
23 % diabetikov a len 61 % diabetikov po amputácii prežije
tri roky. Viac ako 60 % diabetických pacientov musí podstúpiť amputáciu druhej končatiny v priebehu štyroch rokov
po prvej amputácii.
Pred II. svetovou vojnou boli gangrény diabetikov považované za samostatnú klinickú jednotku, riešením bola
amputácia. Nový spôsob liečby zaviedol Dr. Lawrence, londýnsky chirurg, ktorý tiež trpel diabetom a od roku 1926 sa
liečil inzulínom. Tento muž, ktorý sa nebol ochotný vzdať
končatiny bez boja, publikoval v roku 1941 prvýkrát v odbornom časopise rozdiel medzi ischemickou (neprekrvenou)
nohou a diabetickou nohou s možnosťou drobných klinovitých amputácií pri zachovaní končatiny. Žiaľ, aj po 50 rokoch musíme priznať neoprávnené, nesprávne indikované
amputácie. Podľa cievneho registra Slovenskej republiky sa
u nás ročne uskutoční viac ako 2 000 amputácií končatín.
Koľko z nich je opodstatnených? Koľkým sa dalo predísť?
V žiadnom prípade nechcem spochybňovať význam
amputácie, keď je indikovaná. Zároveň však chcem zdôrazniť, že vysoká amputácia nie je ani najbezpečnejším riešením, ako sa to často interpretuje pacientom a príbuzným,
nakoľko je zaťažená 23-percentnou úmrtnosťou. Nie je ani
definitívnym riešením, po ktorom „bude mať už pacient pokoj“. Amputácia je riešením najhorším, aj keď sa jej nie vždy
dá vyhnúť. Mali by sme k nej prikročiť až po vyčerpaní všetkých dostupných diagnostických a liečebných možností pre
zachovanie končatiny.
Čo robiť ? Kam ísť? Koho sa pýtať?
Pochopiteľne je dôležitá technická vybavenosť zdravotného zariadenia, ktoré sa o pacienta stará, dostupnosť liekov
a špeciálneho materiálu.
Rozhodujúce je však stanoviť presnú diagnózu diabetickej nohy a tá sa dá urobiť aj v dobre vybavenej ambulancii.
Pred začatím liečby musíme s istotou vedieť, či ide o diabetický defekt na podklade nedostatočného prekrvenia kon18 bedeker zdrav ia | 3/2013
čatiny, alebo defekt bez poruchy prekrvenia na podklade
neuropatie. Musíme vedieť, či sú postihnuté kosti chodidla,
alebo ide len o zápal mäkkých tkanív. Dobrá informovanosť
pacienta o chorobe a o možných komplikáciách, vedie často
k včasnému samodiagnostikovaniu, čo značne urýchli začiatok účinnej liečby.
Čo je diabetická noha?
Je to súbor ochorení dolných končatín diabetikov. Neuropatický vred chodidla, postihnutie prekrvenia dolných končatín, zápal kosti, kostnej drene chodidla, postihnutie nervov
dolných končatín na podklade diabetu. Hlavnými faktormi, ktoré vedú k vzniku diabetickej nohy sú ischémia (nedostatočné prekrvenie) končatiny a neuropatia (poruchy
nervového zásobenia končatiny). Podľa niektorých autorov
je zodpovedná za vznik syndrómu diabetickej nohy v 60 %
neuropatia, v 7 % ischémia, v 45 % ide o vredy zmiešaného
neuroischemického pôvodu.
Ischémia, teda nedokysličenie, je porucha prekrvenia pre zúženie tepien dolnej končatiny. Je najobávanejšou
a najzávažnejšou komplikáciou diabetickej nohy. Napriek
tomu sa podceňuje a často zastiera nejasnou diagnózou
– diabetickou mikroangiopatiou. Je to diagnóza ťažko objektívne dokázateľná, mechanizmus jej vzniku je nejasný,
postihuje vlásočnice – koncové časti krvného riečiska. Pre
končatinu nie je zďaleka taká nebezpečná ako poškodenie
hlavných tepien dolnej končatiny, teda makroangiopatia.
Diabetická makroangiopatia je postupné arteriosklerotické zužovanie až uzáver hlavných tepien dolnej končatiny, vyskytuje sa u diabetikov 20-krát častejšie ako u nediabetikov. Postihuje hlavne predkolenné tepny a tepny
prstov chodidla. Prvým prejavom nedokrvenia pre zúženie
tepien sú bolesti lýtka pri chôdzi. Po prejdení 100 – 200 m
pacient musí zastať, pomasírovať si stuhnuté lýtka a po
dvoch troch minútach môže opäť pokračovať. Po chvíli však
opäť musí zastaviť pre bolesti. Tento stav sa označuje ako
prerušované krívanie, claudicatio intermittens. Až u 60 %
diabetikov s nehojacimi sa ranami chodidla a predkolenia
je diagnostikované nedostatočné prekrvenie pre zúženie
di abetes
tepien dolných končatín, 46 % týchto pacientov končí amputáciou.
Prvým krokom pri vyšetrení pacienta s diabetickou
nohou musí byť pohmat pulzácie. Ak má pacient hmatnú
pulzáciu (lekár vie vyhmatať pulz) na chrbte nohy a za vnútorným členkom, šanca chodidla na vyliečenie je vysoká,
prekrvenie končatiny je dobré. V opačnom prípade ide o závažný stav, ktorý treba urgentne doriešiť. Diabetológ má
potom povinnosť poslať pacienta k cievnemu chirurgovi,
resp. angiológovi. Objektívne môžeme posúdiť prekrvenie
končatiny pomocou ultrazvuku. Dokážeme merať rýchlosť
prietoku, charakter prietoku v tepnách a hlavne tlak v tepnách dolných končatín. Vždy meriame tlak na oboch dolných končatinách a porovnávame ho s tlakom na horných
končatinách, čím získavame tzv. členkovo-ramenný index,
ktorý je potrebný pre správne posúdenie prekrvenia. Ak je
nad 100 %, končatina je dostatočne prekrvená. Ak je okolo 80
%, treba pacienta sledovať a byť opatrný pri akejkoľvek rane
na nohe. Ak je členkovo-ramenný index pod 80 %, upozorňuje nás na zúženie tepny a jednoznačnú poruchu prekrvenia, ktorú treba doriešiť angiograficky. Členkovo-ramenný
index okolo 50 % znamená ohrozenie končatiny a môže byť
predzvesťou straty končatiny. Je jednoznačnou indikáciou
k angiografii. Všetky tieto hodnoty je potrebné hodnotiť v
súlade s ťažkosťami pacienta, nálezom na nohe a ďalšími
charakteristikami. V praxi je klinika diabetickej nohy taká
pestrá, že aj chirurg denne konzultujúci týchto pacientov
nezriedka nevie pri prvom vyšetrení jednoznačne rozhodnúť o ďalšom postupe. Kľúčovým vyšetrením je angiografia. Ide o röntgenologické zobrazenie tepien dolných končatín, ktoré sa vykonáva hospitalizovanému pacientovi.
Angiografia je schopná presne lokalizovať miesto zúženia
tepny, pri určitých typoch zúženia je možné tepnu rozšíriť
pomocou zavedeného balónika, pri iných je potrebné preklenúť zúženie tepny chirurgicky, jej obchádzkou, resp.
náhradnou tepennou protézou. Rozhodnúť o optimálnom
riešení musí cievny chirurg na základe veľmi presných indikačných kritérií. Neadekvátne stentingy – balónkovania,
môžu pacienta poškodiť. Minimalistický prístup „za každú
cenu“ môže pre pacienta znamenať katastrofu, nakoľko
môže pri neindikovanom stentovaní dôjsť k uzatvoreniu
(alebo obmedzeniu) prietoku cez tzv. kolaterálne (náhradné) riečisko. Pacienti vnímajú návrh cievnej operácie často
s obavami. Sú zbytočné, nakoľko štatistiky hovoria o 23 –
35-percentnej úmrtnosti po vysokej amputácii v porovnaní
s dvoj až päťpercentnou úmrtnosťou po cievnej operácii.
Aj keď predstava vyriešenia situácie bez operácie je lákavá,
musia chirurg, cievny chirurg, intervenčný radiológ a angiológ tzv. multidisciplinárnym konsenzom zodpovedne
rozhodnúť o spôsobe liečby. Zbytočné „naťahovanie času“
zhoršuje vyhliadky na úspech. Poslednou šancou pri neobnoviteľnom prietoku cez cievne riečisko môže byť transplantácia kmeňových buniek. Je doménou angiológov,
ktorí sú esenciálnou súčasťou multidisciplinárneho tímu.
V každom prípade však musí byť dodržaná postupnosť jednotlivých diagnostických a liečebných postupov a záverov
medzinárodných odporúčaní. Tak sú vyhliadky pacienta
najlepšie a (nemalé) vynakladané prostriedky použité efektívne.
Zopár rád na záver
Zbytočne predlžovaná konzervatívna liečba antibiotikami
vedie nezriedka k amputáciám, často aj zbytočným. Ak pacient trpí nehojacou sa ranou chodidla, je namieste žiadosť
o vyšetrenie tepien dolnej končatiny špecialistom. Je povinnosťou diabetológa pri pravidelných kontrolách vyšetriť
diabetikovi chodidlá, v prípade podozrenia z nedostatočného prekrvenia musí konzultovať chirurga resp. cievneho
chirurga. Podstúpiť amputáciu bez vykonania angiografie
je nerozvážne, rovnako ako ju pacientovi navrhnúť.
Pre pacienta je dôležité dodržiavať zásady zdravého
životného štýlu. Nefajčite, stráňte sa vysokého príjmu živočíšnych tukov. Pri varení používajte olivový olej. Denne si
kontrolujte chodidlá, aj drobné poranenia dôsledne dezinfikujte. Pri pochybnostiach (aj pri malej ranke) sa obráťte
na lekára. A na záver jedna rada, kto sa má rád, ten sa nešetrí. Tréning chôdzou je to najlepšie pre vaše tepny!
3/2013 | bedeker zdrav ia 19
di abetes
Chronické
komplikácie diabetu
­­­—
Zhovárala sa: Iva Baranovičová
Metabolických ochorení, ktoré spôsobujú chronické komplikácie, je viacero. Jedným z nich je aj diabetes mellitus.
Nebezpečné je, že pacientovi, keďže nemá žiadne ťažkosti, sa ochorenie diagnostikuje neskoro, kedy sú neraz prítomné
niektoré z vážnych komplikácií cukrovky. Na otázky Bedekra zdravia odpovedá MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., hlavná
odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy.
obyčajne býva neskoro. Prítomná diabetická retinopatia nás
nepriamo upozorňuje na vysokú pravdepodobnosť výskytu aj
diabetickej nefropatie, teda postihnutia obličiek.
—O čo konkrétne ide?
Vtedy dochádza k vylučovaniu albumínu močom, následkom
čoho postupne zlyháva funkcia obličiek. Pacient na začiatku
nemá žiadne ťažkosti, preto treba diabetikom vyšetrovať moč
na prítomnosť albumínu. Koncovým štádiom nefropatie je
totiž obličkové zlyhanie, kedy pacienti skončia na dialýze,
alebo je im potrebné robiť transplantáciu obličiek. Na rozdiel
od minulosti, kedy diabetes mellitus bol kontraindikáciou
pre dialýzu, dnes predstavujú diabetici až polovicu všetkých
dialyzovaných pacientov.
—O aké komplikácie konkrétne ide?
Hoci sú pre diabetes mellitus typické chronické komplikácie,
ktoré skracujú dĺžku života a zhoršujú jeho kvalitu, diabetici
trpia aj takzvanými akútnymi komplikáciami, ktoré sa vzťahujú na diabetes 1. aj 2. typu. Ide o komplikácie podmienené
hypo- a hyperglykémiou. Ak sa diabetes správne nelieči, alebo
je vlastne dlhodobo nerozpoznaný, môže navodiť chronické
komplikácie. Asi 30 % diabetikov 2. typu môže mať niektorú z komplikácií, čo vypovedá o tom, že ochorenie trvá už
niekoľko rokov. Ide o postihnutie jednak malých, alebo aj
veľkých ciev. V prvom prípade hovoríme o mikroangiopatii,
v druhom a makroangiopatii. Do prvej skupiny postihnutí,
ktoré súvisia výlučne s diabetom, patrí postihnutie očných
ciev, ktoré laicky povedané, praskajú, a sietnica následne
zakrváca alebo ide o novotvorbu ciev na sietnici – hovoríme
o diabetickej retinopatii. Aj preto je dôležité, aby každého
diabetika odosielal jeho lekár každý rok na vyšetrenie očného
pozadia. Ak sa diabetická retinopatia zachytí včas, môže sa
aj skôr liečiť. Pacient spočiatku nemáva žiadne ťažkosti, poruchy videnia pociťuje až keď sa ochorenie rozvinie, vtedy už
20 bedeker zdrav ia | 3/2013
—Okrem malých ciev však patrí ku komplikáciám diabetu
aj postihnutie nervov.
Hovoríme o diabetickej neuropatii. Diabetická neuropatia je
najčastejšou chronickou komplikáciou diabetu, vyskytuje sa
podľa niektorých štatistík až v 70 % prípadov všetkých diabetikov. Podieľa sa aj na vzniku takzvanej diabetickej nohy.
Svoje tu však tiež zohráva poškodenie veľkých ciev na dolných
končatinách, ide teda v prevažnej miere o kombináciu týchto
dvoch faktorov. Retinopatia a nefropatia sa podľa rôznych
štúdií vyskytujú pri diabete asi v 30 až 40 % prípadov. Typickými prejavmi diabetickej polyneuropatie sú prejavy na
dolných končatinách, môže ísť o tŕpnutie, mravčenie prstov
nohy, bolesti v pokoji alebo kŕče v lýtkach. Charakteristický
je syndróm tzv. nepokojných nôh. Typickým príkladom je
postupné rozvíjanie ťažkostí, tŕpnutie začína obyčajne na
prstoch nôh, postupuje na celé chodidlo pomaly vyššie, až
k predkoleniu, vtedy hovoríme o ponožkovom či podkolienkovom efekte. Pacienti sa sťažujú na stratu citlivosti na chodidlách a prstoch nôh, alebo na nepríjemné pocity cudzieho
telieska v topánke či ponožke. Chorým s neuropatiou sa neodporúča, aby chodili bosí v neznámom teréne. Diabetikom
s diabetickou neuropatiou sa aj takéto drobné poranenie nohy
di abetes
veľmi ťažko hojí. Práve takýto stav, sprevádzaný ťažkosťami
s hojením, označujeme ako diabetickú nohu. Diabetik obyčajne nemá len jednu komplikáciu, trvaním diabetu sa pri
nedostatočnej liečbe zvyčajne pridávajú ďalšie.
—Môže niečo spomaliť vývoj spomínaných komplikácií?
Progresiu chronických komplikácií vieme spomaliť alebo
zabrzdiť v tom prípade, ak zaistíme optimálnu metabolickú
kompenzáciu. Predpokladom je zaistiť hladinu krvného cukru
rovnako ako na lačno, tak aj po jedle v určitých odporúčaných
hladinách. Tento stav hodnotíme aj na základe glykovaného
hemoglobínu, čo je ukazovateľ, ktorý vypovedá o priemernej
hladine krvného cukru za dva až tri mesiace spätne. Predpokladom správnej liečby diabetu so spomalením rozvoja alebo
zabránením vzniku komplikácií je spolupracujúci pacient. Základnou požiadavkou je racionálna životospráva, diéta, pohybová aktivita. Lieky sú veľmi dôležité, ale nie sú všemocné. Je
potrebné, aby pacient spolupracoval a dodržiaval životosprávu
diabetika. Ak je pacient zle metabolicky kompenzovaný, riziko
chronických komplikácií sa zvyšuje.
—Okrem postihnutia malých ciev ohrozuje diabetika aj
postihnutie veľkých ciev.
Ide o akceleráciu, urýchlenie aterosklerotické procesu. Postihnuté sú najmä koronárne cievy srdca, cievy dolných kon-
NAJPRV
čatín a cievy mozgu. V tomto prípade hovoríme o diabetickej
makroangiopatii. Typické pre pacientov s diabetom je, že sa
v ich prípade trikrát častejšie vyskytuje srdcový infarkt. Pacientovi s diabetom akoby jeho ochorenie spôsobovalo rýchlejšie starnutie. Výsledkom je nielen častejší výskyt srdcových
infarktov, ale tiež častejší, asi dvojnásobný výskyt náhlej
mozgovo-cievnej príhody v porovnaní s bežnou populáciou
rovnakého veku. Navyše, najčastejšou príčinou netraumatických amputácií dolných končatín v dospelej populácii je
diabetická noha práve následkom zmien na cievach.
V posledných rokoch sa čiastočne znižuje výskyt mikrovaskulárnych komplikácií vďaka lepšiemu manažmentu liečby
a tiež včasnejšiemu záchytu komplikácií, avšak výskyt makrovaskulárnych komplikácií sa zatiaľ významnejšie ovplyvniť nedarí. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že v druhom
prípade rozvoj komplikácií neovplyvňuje len vysoká hladina
cukru v krvi, ale svoju rolu zohráva aj artériová hypertenzia
a ostatné civilizačné faktory, ako sú vysoká hladina cholesterolu, obezita či fajčenie. Platí to predovšetkým pre diabetes
2. typu a takéhoto pacienta treba potom liečiť komplexne.
Neliečiť len hladinu krvného cukru, ale aj vysoký krvný tlak,
zvýšenú hladinu cholesterolu, a ak je obézny, treba sa snažiť
hmotnosť znížiť a prestať fajčiť. To všetko sú faktory, ktoré
môžu zlepšiť prognózu z hľadiska vývoja diabetických makrovaskulárnych komplikácií.
POTOM
di abetes
Michalovskí diabetici
sú na Slovensku unikátom
—
Jozef Borovka
Hovorí sa, že pozitívne príklady priťahujú. V Michalovciach sa môžu pochváliť tým, o čom v ďalších regiónoch Slovenska zatiaľ len snívajú. A sú tak trochu slovenským fenoménom. V tunajšej miestnej organizácii Zväzu diabetikov Slovenska majú
prvé edukačné centrum, deviaty rok merajú glykémiu na základných školách, každoročne usporadúvajú konferenciu diabetikov a majú prvých odborníkov, ktorí vyšli z michalovského detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava v odbore sociálny pracovník so špecializáciou edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
Ešte na začiatku tohto roku v Michalovciach otvorili prvé centrum sociálneho poradenstva a edukácie pre diabetikov na Slovensku. Profesionálny
sociálny pracovník radí diabetikom v
oblasti stravovania, psychológie a sociálneho zabezpečenia. Zakladateľom
centra je Zväz diabetikov Slovenska
a chod tohto centra zabezpečuje jeho
organizačná zložka z Michaloviec.
ským diabetikom poskytujeme prúžky zadarmo ako mikulášsky darček,
prispievame na poplatky za recepty
a organizujeme aj Michalovský Dia
deň,“ objasňuje predseda základnej
organizácie v Michalovciach Jozef Borovka. Na toto podujatie pozývajú renomovaných odborníkov v liečbe cukrovky, a to nielen z Michaloviec, ale aj
z celého Slovenska.
Aktivity miestnej organizácie
Deviatykrát na základných školách
Na celom Slovensku trpí cukrovkou
približne 400 000 ľudí. Okres Michalovce má jeden z najvyšších výskytov tohto ochorenia. V tomto regióne je okolo 7 500 diabetikov, pričom
v miestnej organizácii Zväzu diabetikov Slovenska je zaregistrovaných
okolo 1 800 členov.
Miestna organizácia vznikla fúziou
detskej a dospelej organizácie ešte
v roku 2005 a odvtedy urobila veľký
kus poctivej práce. „Našim poslaním
je pomáhať diabetikom v našom regióne a to v zdravotnej, ale aj sociálnej oblasti. Zabezpečujeme edukačné
stretnutia, kde sa učia diabetici žiť
s týmto celoživotným ochorením, det-
Jozef Borovka s potešením konštatuje, že tohto roku deviatykrát merajú
glykémiu žiakom tretích ročníkov na
základných školách, čo sa nikde inde
v našich podmienkach nerobí. Zo
zdravotníckeho hľadiska to má veľký
význam. Nejde im ani tak o to, nájsť
novozistených diabetikov, nakoľko deťom sa toto ochorenie zisťuje pomerne
zavčasu. „Navyše každý rodič, ktorého
dieťaťu je zmeraná glykémia, musí
podpísať vyhlásenie, že súhlasí s odberom. Vyhlásenie obsahuje informácie, čo vlastne cukrovka je, ako sa jej
dá predísť a pod. Za predchádzajúcich
deväť rokov sme takto urobili osvetu medzi 4 500 rodičmi, pokiaľ išlo
22 bedeker zdrav ia | 3 /2013
o úplné rodiny, dokonca medzi 9 000
rodičmi. Považujeme to za fantastickú vec, v Michalovciach sa o cukrovke
stále rozpráva.“ Okrem toho už ôsmy
raz organizujeme počas leta detský tábor pre všetky deti na Slovensku, ktorý bude prebiehať v roku 2013 v dvoch
turnusoch. „V dnešnej dobe, kedy sa
veľmi zabúda na pravidelný pohyb
a prevenciu v detskom veku, je takáto práca s mládežou veľkým vkladom
nielen do ich, ale aj našej budúcnosti,“
objasňuje Jozef Borovka.
Bližšie k pacientom
Michalovská základná organizácia má
aj ďalšie prvenstvo. „Ako jediní každoročne už deväť rokov organizujeme
konferenciu pre diabetikov a širokú
verejnosť. Zúčastňujú sa na nej ľudia
z celého Slovenska. Sme tak bližšie
k pacientom i záujemcom o túto problematiku. Účastníci konferencie objasňujú prítomným aj to, na čo majú
diabetici nárok. Nechýba ani rôzne
sociálne a zdravotnícke poradenstvo,
ako aj iné aktivity. Najohrozenejší sú
diabetom ľudia so sedavým zamestnaním, navyše, často trpia obezitou.“
O diabetika sa naši zdravotníci vedia
veľmi dobre, odborne a kvalitne postarať. Ponúkajú tie isté vymoženosti
liečby ako iné štáty v zahraničí. Problém však nastáva, keď pacienti zatvoria
dvere ambulancie. Vtedy si pacienti začínajú klásť otázky typu: „Neprídem o
prácu?“, „Neprídem o partnera?“, „Ako
sa na mňa bude pozerať okolie?“ Prezident Zväzu diabetikov Slovenska má
záujem na tom, aby takéto centrá vznikali po celom Slovensku. V tejto oblasti
im pomáhajú mnohí, napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,
VÚC, farmaceutické firmy, aj mesto.
„Je to mravčia a dlhodobá práca. Budeme chcieť, aby poradenské centrá vznikali aj v iných mestách. Treba len nájsť
vhodný spôsob ich financovania.“
Medzery vidí Jozef Borovka zatiaľ v dlhodobom procese schvaľovania Národného diabetologického programu.
Iné štáty ho pritom už dávno majú
a je dobrým návodom na to, ako s pacientmi i verejnosťou pracovať v rámci
prevencie a pomoci. „Spracovala ho
Slovenská diabetologická spoločnosť
a sme radi, že sme mohli byť pri tom.
Jeho schválenie by poslúžilo nielen
diabetikom, ale aj diabetológom. Verím, že do budúcnosti sa to zmení.
Niekoľko miliónov eur vynakladáme
na liečbu diabetikov a z roka na rok
pribúdajú, pre štát sú to obrovské
finančné náklady z ekonomického
pohľadu. V súčasnosti je chorých na
cukrovku cez 400-tisíc, v roku 2 035
ich bude 800-tisíc, čo skutočne začína
predstavovať pandémiu.“
Prví magistri po škole
O rok oslávia 10. výročie
Navyše, v michalovskom detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Bratislava, končili v tomto roku prví
magistri v odbore sociálny pracovník,
so špecializáciou na edukáciou pre
klientov s diabetes mellitus. Štúdium
otvárali pred piatimi rokmi. „V tomto
máme celosvetové prvenstvo. Teší ma,
že máme na Slovensku odborníkov,
o ktorých je záujem nielen u nás, ale
aj vo svete,“ objasňuje nám prezident
zväzu.
Na budúci rok si michalovská organizácia Zväzu diabetikov Slovenska
pripomenie 10. výročie svojho vzniku
a radi by ho oslávili so širokou verejnosťou. „Chceme do toho zapojiť všetky školy, športovcov, výrobné závody,
aby bola cukrovka na programe celého
dňa. Pre ťažko zdravotne postihnutých diabetikov a pre deti usporiadame rekondično-integračný a rehabilitačný pobyt,“ uzatvára Jozef Borovka.
Zuzana Voštenáková
ProVens je vhodný:
na zastavenie progresie
diabetickej retinopatie
pri degeneratívnych
a cievnych problémoch oka
50 mg extraktu z kôry
francúzskej prímorskej
borovice (Natur-pykno)
je účinný pri zastavení
progresie diabetickej
retinopatie1
3 mg extraktu z čučoriedok
majú pozitívny vplyv
na cievy u ľudí s diabetom
100 mg extraktu zeleného čaju
priaznivo ovplyvňuje
glukózový a lipidový
metabolizmus
Jozef Borovka:
Moja osobná skúsenosť s cukrovkou
V roku 2004 mi odhalili cukrovku. Bol som vtedy obézny a mal som predsavzatie to zmeniť. Výrazne som schudol, zmenil som životosprávu, naučil som sa
používať sacharidové jednotky, zvýšil som pohybové aktivity. Dnes mám cukrovku pod kontrolou. Som diabetik 2. typu a mal som to šťastie že, ochorenie
mi bolo v počiatočnom štádiu diagnostikované. Skorú diagnostiku ochorenia
má za úlohu aj avizovaný Národný diabetologický program, ktorého schválenie presadzujeme. Cukrovka nebolí. Keby bolela, tak ako napríklad zub, tak by
si ju pacienti hneď všimli. Túto chorobu nemožno podceňovať. Ide o celoživotné ochorenie, a to platí v mojom prípad, ako aj v prípade všetkých diabetikov.
zlepšuje toleranciu glukózy
u diabetických pacientov2
1.Spadea L. and Balestrazzi E.: Treatment of vascular retinopaties with pyc
pycnogenol, Phytother. Res., 15:219-223, 2001 2.Hiroshi Tsuneki et al.: Effect o
of
green tea on blood glucose levels and serum proteomic patterns in diabet
diabetic
mice and on glucose metabolism in healthy humans, BMC Pharmacolog
Pharmacology
2004, 4, 18
UNIMED
PHARMA
spol.zdrav
s r.o. ia 23
3/2013
| bedeker
tel.: +421 2 4333 3786, www.unimedpharma.sk
di abetes
Reportáž
z XXIII. Diabetologických dní
XXIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou sa konali 12. až 14. júna tohto roka v Hoteli Double Tree by Hilton. Usporiadali ich Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci s Ústavom experimentálnej
endokrinológie Slovenskej akadémie vied. A Bedeker zdravia bol pri tom. Oslovili sme odborníkov, ktorí významnou mierou
prispeli k úspechu a osvete tohto podujatia medzi odbornou verejnosťou.
—
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti
—V čom nastal na týchto diabetologických dňoch posun oproti minulému roku?
Diabetológia, aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, je veľmi široký odbor a to z dôvodu multidisciplinárneho
dosahu tohto ochorenia. Komplikácie diabetu zasahujú prakticky všetky
štruktúry a orgány v tele človeka. Diabetológ preto úzko spolupracuje s väčšinou iných špecialistov, ako je napríklad oftlamológ, nefrológ, neurológ,
chirurg či kardiológ. Diabetológia je
súčasne jedným z odborov medicíny,
kde každoročný vývoj nových poznatkov a terapeutických možností napreduje mimoriadne rýchlo a už dnes
sa v klinike aktívne uplatňujú napríklad aj najnovšie poznatky z genetiky či imunológie. Súčasne sme svedkami neustáleho vývoja názorov na
liečbu, kde predošlé názory sú niekedy kompletne prehodnocované. Aj tento kongres priniesol mnoho nových
poznatkov a upresnil naše predstavy
o ochorení a jeho dôsledkoch.
24 bedeker zdrav ia | 3/2013
—Pred chvíľou skončilo sympózium
Slovenskej diabetologickej spoločnosti na tému: „Projekty SDS k problematike mikrovaskulárnych komplikácií“. Čo ste chceli odprezentovať
vašim kolegom z praxe?
Pre tvorbu „strategických“ rozhodnutí
a odpoveď na otázku či poznatky aplikujeme naozaj správne, sú dôležité aj
štatistické údaje o stave našich pacientov. Keďže oficiálne údaje sa v porovnaní s literárnymi údajmi v niektorých oblastiach pomerne výrazne líšia
a mnohé dôležité parametre v nich
chýbajú, rozhodli sme sa zrealizovať niekoľko projektov zameraných
práve na výskyt niektorých komplikácií diabetu v randomizovanom súbore jednak bežných ambulantných
pacientov, jednak hospitalizovaných
pacientov s dlhším trvaním ochorenia
s jasnou definíciou konkrétnych požadovaných údajov a konkrétnymi skutočnými hodnotami viacerých hodnotených parametrov. Projekty sa týkali
troch oblastí. Výskytu diabetickej retinopatie a edému makuly (poškodenie
sietnice oka), diabetickej neuropatie
(postihnutie nervov) a diabetickej nefropatie (poškodenie obličiek). Na základe prieskumu sme chceli objektívne zistiť, ako je na tom naša slovenská
populácia. V prípade periférnej neuropatie sme zistili že údaje prieskumu
sa takmer zhodovali s najčastejšími
údajmi v literatúre v prípad autonómnej neuropatie sú však údaje niekoľkonásobne nižšie, čo pripisujeme aj nedostatočnému diagnostikovaniu tejto
komplikácie. Veľmi zaujímavé boli výsledky retinopatie a edému makuly.
Výskyt retinopatie u pacientov s dlhším trvaním ochorenia bol výrazne
nižší než uvádza svetová literatúra
a tento výsledok nášho prieskumu je
veľmi dobre podložený, čo je pozitívne konštatovanie a hovorí v prospech
dobrej starostlivosti našich diabetológov. Výskyt očných komplikácií u pacientov s kratším trvaním diabetu
však zodpovedá priemernému výskytu
a tu vidíme rezervu v kompenzácii pacientov vo včasnom období ochorenia.
Poukazuje to na dôležitosť sledovania
každého pacienta s diabetom od samého začiatku odborníkom – diabetológom a tiež na to, aby diabetológ mal
práve vo včasných štádiách možnosť
využívať aj najmodernejšie prípravky,
pretože komplikáciám je možné predchádzať (spomaliť ich vývoj). Ak sa
však už rozvinuli, ovplyvnenie prognózy je už menej efektívne.
—Na tomto odbornom podujatí odznelo množstvo zaujímavých prednášok. Prekvapili či zaujali vás osobne zvlášť niektoré?
Programový výbor kongresu vybral
k prezentácii skutočne veľmi dobré
práce z celej šírky diabetológie. Zazneli teoretické práce najmä z oblasti genetiky napr. na tému neonatálneho
diabetu, biomarkerov monogénového diabetu, genetických a infekčných
vplyvov v patogenéze diabetu 1. typu,
farmakogenetické markery diabetu
2. typu. Auditórium veľmi oceňovalo
aj edukatívne zameranie kongresu do-
di abetes
týkajúce sa štandardizácie diagnostických a terapeutických postupov napríklad pri liečbe akútnych komplikácií
diabetu, ako je diabetická ketoacidóza,
hypoglykémia, diabetická noha a ďalšie. Veľa prác sa venovalo problematike diabetu detí a samozrejme možnostiam inovatívnej liečby predovšetkým
v súvislosti s akcentátormi účinku
GLP-1 a inzulínovým pumpám.
—Aké závery vyplývajú z tohto ročníka? Skúste to zhodnotiť.
Kongres vnímam pozitívne. Ide už
o XXIII. ročník. Osobne ma veľmi teší
prednášková, publikačná a vedecká aktivita našich mladších lekárov,
ktorí v priebehu minulého roka odpublikovali niekoľko vedeckých prác
v popredných uznávaných medzinárodných časopisoch, čím reprezentovali slovenskú diabetológiu aj v zahraničí. Veľmi ma tešili prakticky plné
sály poslucháčov počas celého trvania
kongresu a skutočne aktívna diskusia.
Vyrastá nám silná generácia veľmi šikovných diabetológov.
akýchkoľvek komerčných vplyvov, kde
sa predstavujú najnovšie, pozitívne aj
kritické poznatky v súčasnej diabetológii. Keďže pracujem v oblasti výskumu farmakogenetiky, moja prednáška
sa týkala medicíny dôkazov v prevencii makrovaskulárnych komplikácií,
ďalšia metabolických východísk multiorgánového poškodenia pri diabetes
mellitus.
Vo svojej praxi sa zaoberám vplyvom
genetických rozdielov medzi jednotlivcami na účinky liekov, ktoré sa im
podávajú. Pokiaľ ide o aktuálne trendy
v danej oblasti, možno predpokladať,
že v budúcnosti sa liečba bude prispôsobovať na mieru individuálne každému pacientovi. Za posledné roky vidím
značný posun vo väčšom podiele sledovania genetiky na rozvoji cukrovky.
Zatiaľ ani v zahraničí nie sú ustálené
odporúčania na liečbu diabetu. Preto
je dôležitý uvážlivý individuálny prístup k liečbe chorého so súčasným
ovplyvnením hodnôt krvného tlaku,
krvných tukov, obezity a fajčenia.
—
—
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Prednosta IV. internej kliniky Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.,
Vedúca sekcie Genetiky Laboratória pre výskum diabetu a porúch metabolizmu a DIABGENE
Väčšiny uplynulých ročníkov diabetologických dní v minulosti som sa zúčastnil. Spomínam si na obdobie, keď
ešte len začínali, krátko po rozdelení
Československa, v roku 1990. Ide o významné odborné podujatie s medzinárodnou účasťou, kde môžu odborníci
prezentovať to najlepšie, čo v slovenskom diabetologickom výskume existuje. Tento kongres slúži vlastne ako
nezávislé odborné podujatie, bez
Som odborníčkou v oblasti molekulárnej biológie a genetiky a na Ústave
experimentálne endokrinológie, SAV
pracujem od roku 1992.
Na kongrese XXIII. Diabetologických
dní som ako tajomník organizačného
výboru mala v spolupráci s profesorom Klimešom na starosti zabezpečenie organizácie odbornej programovej
časti konferencie. Hlavné témy tohto-
ročného kongresu boli „emergentné
situácie v diabetológii, terminálne
štádiá chronických komplikácií, biomarkery a genetika diabetu, biológia
tukového tkaniva, kostrového svalu
a diabetes“. Mne je najbližšia téma genetika diabetu, kde s pribúdajúcimi
pokrokmi molekulárnej medicíny sa
identifikuje stále viac a viac prípadov
cukrovky, ktoré sú spôsobené defektom jedného konkrétneho génu, a teda
pri vzniku ochorenia je rozhodujúca
genetika. Preto ma teší, že sme obdržali dve ceny za najlepšie in extenso
publikácie uverejnené v roku 20012,
pričom jedna cena je cena Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá sa práve týkala práce na tému monogénovej cukrovky, (trpia ňou jedno
až tri percentá ľudí s diabetom). Ocenená bola naša študentka Mgr. Lucia
Valentínová, PhD., ktorej sa na Univerzite v Oxforde podarilo funkčne
charakterizovať špecifické mutácie
génu pre glukokinázu, čím potvrdila
ich patogenitu a definitívnu diagnózu monogénovej cukrovky u sledovaných pacientov. Výsledkom genetických štúdií v diabetológii sú objavy
nových biomarkerov, ktoré uľahčujú
rýchle a lacné vyhľadávanie nových
pacientov s monogénovýn diabetom.
Práve na túto tému odznel aj môj príspevok v sekcii Biomarkery a genetika diabetu. Ďalšiu cenu sme obdržali
od spoločnosti Eli Lilly, ktorá v spolupráci so Slovenskou diabetologickou
spoločnosťou ocenila našu prácu na
tému Obezita, hypoxia tukového tkaniva a metabolizmus lipidov. Zistili
sme, že aktivácia špecifického hypoxického faktora v tukovom tkanive je
kľúčová pri akcelerácii metabolických
komplikácií obezity, ktoré vedú k poruche tolerancie glukózy a DM2. Táto
práca vznikla v spolupráci s univerzitou v Zürichu, pod vedením Mgr. Jozefa Ukropca, PhD. Na tieto výsledky
sme patrične hrdí a tešíme sa, že Slovenská diabetologická spoločnosť, ich
posúdila vo svojich kategóriách ako
najlepšie spomedzi prihlásených prác.
Zuzana Voštenáková
3/2013 | bedeker zdrav ia 25
DIABETES
Čo je na Slovensku nové
vo výskume a liečbe diabetu?
­­­—
Rozpráva prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.,
riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.
V našom ústave sa intenzívne venujeme vybraným echanizmom rozvoja, vzniku a následnej liečbe cukrovky (diabetes
mellitus), ktorá má inovatívny charakter. Predovšetkým
sa venujeme DNA diagnostike monogénovo podmienených
vybraných foriem endokrinných a metabolických ochorení,
vrátane diabetu, hyperinzulinizmu, monogénovej obezity
a familiárnej hypercholesterolémie. DNA diagnostiku financujeme pomocou výskumných projektov, čím poskytujeme de facto bezplatnú službu slovenskej klinickej medicíne, a to v rámci troch pododborov vnútorného lekárstva.
Tento prístup nám recipročne umožňuje identifikovať nové,
doposiaľ neopísané mutácie a skúmať ich molekulárno-genetickú patogenicitu.
O cukrovke sa dnes hovorí ako o ochorení, ktoré v blízkej
budúcnosti bude postihovať desiatky až stovky miliónov ľudí
na svete. Udáva sa, že už dnes máme na Slovensku okolo 34
000 diabetikov. Cukrovka je navyše celoživotné, chronické
ochorenie s výrazným a závažným medicínskym, spoločenským aj finančným dopadom. Verejnosti je azda najviac
známa klasifikácia cukrovky na dva typy: cukrovka prvého
typu, , ktorá sa vyskytuje asi v desiatich percentách prípadov
všetkých diabetikov, a cukrovka druhého typu, známa svojimi závažnými chronickými komplikáciami. V posledných 15
rokoch, s rozvojom molekulárno-genetických metód sa ukázalo, že cukrovka 1. aj 2. typu majú polygénový charakter.
To znamená , že príčina vzniku ochorenia nie je spôsobená
poruchou jedného, ale viacerých génov. Napriek tomu, že sa
na tomto poli intenzívne báda viac ako 20 rokov, príčinu polygénovo determinovanej cukrovky nepoznáme. Na druhej
strane, v poslednom čase pomerne rýchlo získavame poznatky o monogénovej cukrovke, ktorá je spôsobená defektom
jedného jediného génu.
Monogénová cukrovka postihuje asi len jedno až dve percentá všetkých diabetikov. Z hľadiska medicínskeho a ekonomického manažmentu nepredstavuje (zatiaľ) až takú enormnú
záťaž. Na druhej strane, monogénová cukrovka ako súčasť
takmer 5 000 diagnóz tzv. vzácnych ochorení (rare diseases),
získava čoraz väčšiu medicínsku, ekonomickú a logistickú
podporu z Európskej komisie v Bruseli, pretože v absolútnych
číslach žije medzi nami v Európskej únii 35 miliónov jedincov s niektorou diagnózou z kategórie vzácnych ochorení.
Monogénová cukrovka sa delí na štyri podkategórie. Na Slo26 bedeker zdrav ia | 3 /2013
vensku je najčastejší podtyp, ktorý nazývame hyperglykémia
nalačno s rodinným výskytom. Pri tomto type cukrovky nie
je potrebná liečba, postačuje racionálna diéta (s výnimkou
gravidných žien vo špecifických prípadoch). Druhým najrozšírenejším podtypom je familiárny diabetes so skorým začiatkom, kedy pacientov pri zistení ochorenia nie je potrebné
liečiť inzulínom, ale tabletami (derivátmi sulfonylmočoviny).
Týmto pacientom sa však časom rozvinú diabetické komplikácie a liečba inzulínom je nevyhnutná. Tretím veľmi vzácnym
podtypom je permanentý neonatálny diabetes, pri ktorom
ide o poruchu vylučovania inzulínu. Pankreas, respektíve
beta bunky pankreasu tvoria inzulín, ktorý však nedokážu
vylúčiť. V prípade, že sa jasne dokáže genetická mutácia, pôvodná inzulínová liečba takýchto novorodencov sa zamení
za dlhodobú liečbu tabletami (deriváty sulfonylmočoviny). Je
potrebné zdôrazniť, že ak sa novorodencovi s hereditárnym
hyperinzunilizmom neposkytne liečebná podpora včas, môže
dôjsť k ireparabilnému poškodeniu intelektu pacienta.
Na to, aby sa presne mohlo určiť, o aký typ monogénovo
podmienenej cukrovky ide, je potrebné vykonať DNA sekvenovanie. To znamená, že sa špeciálnymi molekulárno-genetickými technikami rozoberie molekula DNA na základné
stavebné kamene, ktoré sa vyhodnotia počítačovými programami. Výsledky našich analýz majú aj významný farmakoekonomický dopad. Poznatky, ktoré získavame sekvenovaním
– nazývame aj farmakogenetickými informáciami.
Naše portfólio genetických diagnóz, ktoré síce nie sú lacné, sa
snažíme rozširovať, pretože možnosť pracovať s farmakogenetickými informáciami poskytuje v liečbe diabetu a ďalších
metabolických ochorení celkom nové možnosti. Najnovšie robíme napríklad genetické sekvenačné vyšetrenie monogénovej obezity a familiránej hypercholesterolémie.
Vlastnú DNA analýzu vykonávame v laboratóriu DIABGENE,
ktoré sme v našom ústave založili pred dvanástimi rokmi.
Práve tu dennodenne robíme nielen rutinnú genetickú diagnostiku, ale budujeme si DNA-banku, ktorá je základňou pre
vedecký výskum. Obrazne povedané, sme vo výskume diabetu
súčasťou akéhosi svetového vlaku a určite nemožno povedať,
že sme zaradení medzi poslednými vozňami. Zostáva nám len
dúfať, že bude dostatok finančných prostriedkov nielen na nákup príslušnej prístrojovej techniky, ale aj dostatok financií pre
ich udržovanie v rutinnej každodennej prevádzke.
osobnosť
Niektoré príbehy
pacientov ma bolia
­­­—
Zhovárala sa: Iva Baranovičová
Primárka Centra pre liečbu drogových závislostí a mužského oddelenia pre závislých od alkoholu v Odbornom
liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. na Prednej Hore MUDr. Mária Martinove, PhD., je subtílna dáma, ktorá svojou
prácou priam dýcha. Ako sama vraví, so psychiatriou sa vlastne vzájomne našli. Zanietenie, s akým rozpráva o práci
v ústave, ale aj o kraji, ktorému vládne pokoj a zeleň, o svojich pacientoch a ich príbehoch, za ktorými sú neraz rodinné
tragédie, hovorí za všetko. Jej krédom je: „Ži a nechaj žiť, ľudia sú dobrí...“
—Aké boli vaše začiatky v medicíne? Študovali ste na LF
UPJŠ v Košiciach. Chceli ste byť lekárkou už od detstva?
To nebol môj prípad. Mojou veľkou túžbou bolo stať sa učiteľkou. Pravdepodobne však rozhodlo, že na strednej škole,
kde sme boli silným ročníkom, sa na medicínu prihlásilo
až sedem spolužiakov a všetci štúdium aj ukončili. Moja kamarátka sa pre medicínu rozhodla tiež a to do určitej miery
ovplyvnilo aj mňa. Ovplyvnil ma však najmä otec, ktorý nám
často prízvukoval, že vzdelanie je dôležité a chcel mať jednu
z dcér lekárku. Rozhodnutie „padlo“ v treťom ročníku strednej školy. Ani počas štúdia medicíny som sa neorientovala
na psychiatriu. Zaujímala ma skôr somatická medicína.
—Narodili ste sa v Nižnom Medzeve. Aké sú spomienky
na detstvo?
Síce odtiaľ pochádzam, ale keďže otec celý život pracoval
v riadiacich funkciách na železniciach, zopárkrát sme sa sťahovali. Detstvo som prežila na východnom Slovensku v dedinke Somotor, na trase Michaľany a Čierna nad Tisou. A na
čo si najradšej spomínam? Na detskými očami videnú obrovskú záhradu pri dome, na snehové záveje a guľovačky, korčuľovanie na rybníku, na hry s bábikami z kukuričných šúľkov
a šúpolia. Na čas strávený v prírode, na poliach, lozenie po
stromoch, začiatky plávania v Bodrogu.
—Vaša cesta k psychiatrii nebola celkom priamočiara.
Najprv ste si po skončení štúdia urobili atestáciu z internej medicíny, potom ste sa chystali stať pneumoftizeologičkou a nakoniec, ako ste sa vyjadrili v jednom rozhovore, ste sa „zlomili“ pre psychiatriu...
Priznám sa, že počas štúdia v Košiciach som o psychiatrii
neuvažovala. Na univerzite som sa zoznámila s manželom,
vtedy tiež študentom medicíny. Je rodák odtiaľto z Gemera,
z dedinky Muráň. Ako patriot sa po skončení vysokej školy
chcel vrátiť do rodného kraja a tak sme hľadali možnosti,
kde sa zamestnať. V tom čase bol terajší liečebný ústav na
Prednej hore súčasťou siedmich tatranských liečební pľúcnych chorôb a tuberkulózy. Manžel sa tu zamestnal ešte rok
predo mnou, zameral sa na internú medicínu a ja som ho po
roku nasledovala. Najprv som si urobila atestáciu z internej
medicíny, ale nakoniec po reprofilizácii tuberkulóznej liečebne na psychiatrický ústav pre liečbu závislých to dopadlo
trocha mimo plán a začala som sa venovať psychiatrii. Bolo
to ešte v časoch, keď som pracovala na pľúcnom oddelení.
Ochorenie na tuberkulózu sa v tom čase – rovnako ako dnes –
spájalo s nízkym spoločenským statusom a zlými sociálnymi
podmienkami, takže medzi pacientmi boli neraz aj závislí od
alkoholu. A tak som pri psychiatrii zostala. Urobila som si
najprv prvú a potom aj druhú atestáciu z psychiatrie a začala
sa venovať liečbe závislostí. Nejako sme sa vzájomne našli a
možno je to aj tým, že liečba závislostí nie je iba medicínskou
liečbou. Pri práci s pacientmi treba veľa vysvetľovať a edukovať ich. A to je mi blízke, keďže som sa kedysi chcela stať
učiteľkou.
—Ste primárkou mužského oddelenia závislých od alkoholu. Diagnóza je jasná, ale pacienti sú rôzni. Ako sa dostanú k vám?
K nám sa pacienti dostávajú na odporúčanie ambulantného
psychiatra, ktorý im vystaví návrh na liečenie. Prísť k nám
sa rozhodnú buď sami alebo pod tlakom rodiny, pretože
problémy súvisiace so závislosťou nie sú len zdravotné, čím
myslím aj množstvo pridružených ochorení, ale aj vzťahové či sociálne. Akútne, t. j. neodkladné ošetrenie sa duševne
chorým poskytuje na akútnych psychiatrických oddeleniach
spádových nemocníc. My poskytujeme stredne dlhodobú
3/2013 | bedeker zdrav ia 27
osobnosť
ústavnú liečbu, ktorú poistencovi hradí zdravotná poisťovňa. Pre závislých od alkoholu trvá liečba tri mesiace, gambleri sa liečia dva mesiace. Okrem toho liečime aj závislých
od drog, návykových liekov, ako aj závislých od hrania. Závislí mávajú okrem závislosti zvyčajne aj ďalšie zdravotné
problémy. Pri vstupnom komplexnom vyšetrení neraz ako
prví zachytíme cukrovku, či vysoký krvný tlak. Závislým od
alkoholu sa často práve v ústave po prvýkrát manifestujú
epileptické záchvaty. Pacientov a ich zdravotný stav musíme
mať dôkladne zdiagnostikovaných. Predsa len, sme v horách
a pri plnej obsadenosti sa tu zíde naraz aj 170 pacientov. V
súčasnosti sme jediná liečebňa takéhoto rozmeru na Slovensku.
—Ak by ste mohli porovnať vaše začiatky, z pohľadu medicíny sa v liečbe alkoholizmu a iných závislostí za obdobie, v ktorom sa jej venujete, urobili isto veľké pokroky.
Pokiaľ ide o farmakoterapiu, teda lieky, o tom niet pochýb.
A pokiaľ ide o samotnú liečbu, aj v tejto oblasti medicína napredovala. Vybavujem si, ako sa v ústave ordinovala napríklad averzívna apomorfínová liečba na vyvolanie zvracania.
Apomorfín sa podával formou podkožnej injekcie, pričom
závislí privoniavali k alkoholu a tak sa vytvoril podmienený reflex: keď pacient zacítil alkohol, napríklad už po liečbe,
idúc okolo krčmy, napínalo ho, až mu to vyvolalo zvracanie.
28 bedeker zdrav ia | | 33/2013
/2013
Cieľom bolo, aby si pacient vyvolal averziu voči alkoholu
a nevypil si. Takýto podmienený reflex sa dokázal vybavovať
aj niekoľko mesiacov po liečbe, bolo však potrebné si ho obnovovať, posilňovať. Neskôr sa na liečbu alkoholizmu používal antabus, ktorý sa na Slovensko v súčasnosti už nedováža.
Dostávajú sa však k nám nové, moderné lieky založené na
potláčaní nutkania vypiť si, a tým aj chuti na alkohol. Rada
by som pripomenula, že alkohol je starý ako ľudstvo samo.
Je to tisícročia známy prostriedok, ktorý sa požíva najmä za
účelom zmeny ľudskej psychiky, zmeny prežívania a emócií.
Závislosť od alkoholu nie je stavom či poruchou, kde by sa
dalo očakávať, že sa šmahom ruky či jedným liekom problém
vyrieši.
V liečbe alkoholizmu sa aplikujú nielen nové lieky, ale aj
novšie postupy. V porovnaní s minulosťou sa viac venujeme
diagnostike, komplexnej psychoterapii či liečime početné komorbidity pri závislosti, teda súčasný výskyt viacerých ochorení. Čo je však dôležité, závislosť vystupuje z tieňa akéhosi
odsudzovania a zavrhovania, že alkoholik, narkoman či hráč
si za všetko môže sám. Akokoľvek – nik z nich sa nechcel stať
závislým. Našťastie, aj doba sa zmenila. Spoločnosť má viac
informácií a možností budovať si povedomie nielen o dôležitosti prevencie, ale aj o nutnosti neodkladného doliečovania
po ukončení ústavnej liečby. Aj nám psychiatrom sa potom
lepšie spolupracuje, keď rodina a okolie svojho závislého čle-
osobnosť
na pre jeho diagnózu nezatracujú, ale hľadajú cesty a spôsoby ako z takéhoto marazmu vyjsť.
—Nie sú tak ďaleko časy, keď bola psychiatrická diagnóza, kam patria aj závislosti, tabu, či dokonca akýsi biľag.
Ako je to dnes?
Ak sa pozrieme na psychiatriu odbor – je ešte stále „na chvoste“ medicíny. Navyše, v rámci psychiatrie sú závislosti tiež v
pozadí. V porovnaní s obdobím spred viac ako desiatimi rokmi sme však aj my zaznamenali pokroky: viac sa o závislostiach hovorí na školách, v spoločnosti. Vidíme príklady aj v
radoch zamestnávateľov, ktorým záleží na tom, aby medzi
svojimi zamestnancami podchytili závislých a aby sa aj liečili. Preventívne programy zaviedli už pred viacerými rokmi
napríklad Východoslovenské železiarne. Niekedy sa o psychických ochoreniach zvykne hovoriť, že sú horšie, ako tie
telesné. Pravdou je, že nie vždy ich možno na prvý pohľad
vidieť. Ľudia sa o duševných chorobách hanbia alebo nechcú
hovoriť, treba hľadať citlivý prístup, ako im pomôcť, pričom
veľakrát za chorobu vlastne ani nemôžu. Je to ešte stále tabuizovaná oblasť: je hanba byť duševne chorý, a „dupľom“ byť
závislý, lebo pretrváva názor, že závislý si za svoju závislosť
môže sám. V skutočnosti za závislosťou stojí súhra rôznych
faktorov, od genetickej dispozície, typu osobnosti, faktorov
ovplyvňujúcich jedinca v okolí ako tragédie v rodine, neúspechy, pohromy, sociálna situácia, kríza. Iba zopakujem, že nikto sa nechce stať závislým, ale žiaľ, závislým sa stáva.
—Ako závislosť vzniká?
Diferencované a cieľavedomé osobnosti si obvykle svojím životným štýlom napĺňajú ambície a predsavzatia – v ich životoch si závislosť obyčajne nenájde priestor. Medzi jedincami,
ktorí sa stanú závislí, sú neraz ľudia s povahovými zvláštnosťami či špecifickými poruchami osobnosti a niektoré
typy osobnosti aj predisponujú k tomu, aby svoje problémy
riešili práve pohárikom, drogami či hraním. Takéto návykové správanie je napríklad spôsobom, ako na čas uniknúť od
problémov, ale môže ísť aj o spôsob sebapresadzovania či o
taktiku ako upútať na seba pozornosť. Podľa môjho názoru, v
značnej miere práve štruktúra a typ osobnosti dajú odpoveď
na otázku, prečo je ten či onen závislý. Z pohľadu psychiatra
pre možný vznik závislosti predisponujú napríklad emočne
nevyvážené osobnosti, osobnosti s dissociálnymi či histriónskymi rysmi, závislé, nesebaisté, nerozhodné a ovplyvniteľné.
—Presadzuje sa pri liečbe individuálny prístup?
V období troch mesiacov, počas ktorých sa závislý u nás lieči,
by individuálny prístup nebol dostatočne efektívny a prakticky ani možný. Ak si uvedomíme, že závislosť sa neraz roky
vyvíja, zvrat tohto naučeného správania, akým pitie, hranie
a drogovanie je, nemožno dosiahnuť za taký krátky čas. Čiže
cesta k abstinencii trvá určitú dobu a prvé dva – tri roky po
liečbe sú neraz rozhodujúce pre dosiahnutie a udržanie trvalej abstinencie. Dôležité, čo pre pacienta počas liečby môžeme urobiť, je, aby porozumel svojej závislosti ako procesu.
Aby spoznal sám seba, svoje možnosti k zmene, aby prijal
prvé kroky k zmene, začal sa učiť a pričinil sa k tomu, ako
sa zo závislosti vyliečiť. Predpokladom je prijať ponúkané
osvedčené pravidlá, dodržiavať zásady abstinencie, osvojiť
si ako sa napríklad správať v určitých rizikových situáciách,
keď je ohrozený recidívou. Ako sa správať, aby závislosti
odolal, keď nastane „craving“, čo je prahnutie po alkohole
či droge.
—Je pravdou, že v dnešnej uponáhľanej dobe pribúda pacientov s psychickými poruchami?
Doba naozaj na nás ľudí tlačí. Je kríza. Samotný pojem kríza
často súvisí so stratou zamestnania a neraz s existenčnými
otázkami. Mnohí závislí zamestnanie stratia aj kvôli svojej
závislosti. A tak sa pri liečbe nad tým nedajú zatvárať oči
a často treba hľadať aj súvislosti, čo všetko sa za závislosťou
skrýva, aké sociálne a psychologické problémy. V spolupráci
so psychológmi, sociálnymi či zdravotníckymi pracovníkmi
sa na Prednej Hore snažíme dopracovať k odpovedi na otázku, ako súvisí napríklad kríza s nárastom nielen závislostí,
ale aj iných psychických porúch. Keď sa obzrieme späť, pred
viac ako dvadsiatimi rokmi došlo k zmene systému, čo bola
náročná zmena, ktorou sa zmenila aj zodpovednosť jedinca
za seba samého. Mnohí nároky nedokázali primerane zvládnuť, boli naučení ísť v jednej línii, rozhodovali za nich iní.
My ľudia sme rôzni, niektoré typy osobností sa zmien boja,
no sú aj takí, pre ktorých je zmena výzvou či životnou šancou.
—Sú momenty, zažité s pacientmi, alebo ich príbehy, ktoré vás viac či menej zasiahli. Priblížite nám ich? Je napokon o vás známe, že ste príbehy o pacientoch a vašom
živote medzi nimi, vydali aj knižne.
Neviem, či možno rozprávať o knižke, ide skôr o brožúrku.
Zozbierala som necelých 70 rôznych príbehov, niektoré na
pár riadkov a niektoré na stránku, ktoré sa udiali v mojom
živote. Spomínam v nich nielen na pacientov, ale aj na detstvo, zážitky v prírode, či na kolegov. Podarilo sa ju vydať
pred dvoma rokmi pri príležitosti psychiatrického zjazdu v
Martine v počte 500 kusov a rozdala som ju priateľom. V brožúrke sú len príbehy, na ktoré si rada spomínam, je to tak
trocha „happyendové“. V psychiatrii sa totiž človek v každodennej praxi stretáva viac s negatívami – za každým neraz
ťaživým príbehom pacienta je nielen samotný závislý, ale
aj osud jeho rodiny, jeho detí a ďalších ľudí. Napríklad aj
teraz si e-mailujeme s bývalým pacientom. Pred rokmi bol
pre závažné problémy hospitalizovaný v Centre pre liečbu
drogových závislostí. Okrem toho bol dyslektik a dysgrafik.
Našťastie liečbu prijal, porozumel svojej závislosti, už asi
päť rokov abstinuje, získal titul bakalára a pokračuje v ma3/2013 | bedeker zdrav ia 29
osobnosť
gisterskom štúdiu na vysokej škole sociálnej práce. Sám sa s
úspechom venuje liečbe závislostí a pomáha tak druhým. Posiela mi nádherné fotografie svojej malej dcérky, ktorá zdedila podobu aj po jej dedkovi. Nebolo by na tom nič zvláštne,
keby dedko nebol zase raz na odvykacom liečení pre recidívu
závislosti. Je to človek, ktorý ťažko prijíma zodpovednosť za
seba. Takéto príbehy ma zvyknú bolieť. Rovnako ako aj prípady, keď pacienti pre závislosť ukončujú svoj život. To je neraz obrovská a celoživotná trauma aj pre nás, psychiatrov.
Ešte šťastie, že pozitívnych príbehov je niekedy viac. Zvykne
sa hovoriť, že neúspech onkológov – lekárov liečiacich chorých na rakovinu – zakryje zem. Neúspech nás, addiktológov,
chodí ďalej po zemi. Pri recidíve si neraz kladieme otázky:
čo sme mohli my urobiť lepšie, či viac, čo sa skomplikovalo a prečo. Počas liečby môžeme závislého podporiť, naučiť
ho pravidlá abstinencie, usmerniť ho, ale ak on sám nebude
chcieť abstinovať a zmeniť svoj doterajší životný štýl, zmena
sa sama neudeje. Naša špecializovaná nemocnica pre liečbu
závislostí, podobne ako akákoľvek iná tohto druhu na svete,
má tretinovú úspešnosť liečby. Tretina pacientov abstinuje,
tretina abstinuje s dlhšími – kratšími recidívami, po rokoch
sa k nám vracia a tretinu predstavujú závislí, ktorí nikdy
nechceli a ani neplánujú abstinovať. To sú, obrazne povedané, tie naše neúspechy, ktoré sú hlavne výsledkom neochoty
pacienta spolupracovať pri liečbe. Veď aj napríklad diabetik,
ktorý si nechce pichať potrebný inzulín, nemôže čakať, že sa
bude cítiť dobre a že vyzdravie.
—Vaša dizertačná práca sa orientovala na závislosť v špeciálnej populácii vysokoškolsky vzdelaných. Prišli ste na
nejaké zvláštne súvislosti?
Ako odborný garant nášho zariadenia sa podieľam na príprave rôznych referátov o závislých. Tak aj v dizertačnej práci
som sledovala vysokoškolsky vzdelaných závislých, a to s výskytom depresie, či organického poškodenia mozgu, porovnávala som rodové rozdiely. Prekvapilo zistenie, že najpočetnejšiu skupinu závislých od alkoholu tvorili ekonómovia a
hneď na druhom mieste boli lekári. Väčšina vysokoškolsky
vzdelaných závislých bola v produktívnom veku, ich tvorivosť a práceschopnosť však boli pozmenené závislosťou. Podobne máme spracovaný aj alkoholizmus žien, ktoré sa tiež
u nás liečia. Plánom do budúcnosti je rozšíriť poskytovanie
našich odborných služieb aj pre mladistvých závislých. Pred
necelým rokom sme v našom regióne otvorili psychiatrickú
ambulanciu a medzi prvými v nej edukujeme a liečime aj vodičov, postihovaných za jazdu pod vplyvom alkoholu.
—Závislí od alkoholu trpia často celým radom sprievodných ochorení, ktorým odborne hovoríte komorbidita.
Jedným z nich je aj pečeňová encefalopatia. O čo konkrétne ide?
Pečeňová encefalopatia je závažné ochorenie pečene s následným poškodením mozgu, ktoré spadá do kompetencie
30 bedeker zdrav ia | 3/2013
odborníkov špecialistov – internistov, gastroenterológov
a ďalších. Poškodenie pečene zisťujeme aj našim pacientom,
až 50 % závislých, prevažne alkoholikov, poškodenie pečene má. Ide hlavne o alkoholové alebo drogami spôsobené
poškodenie pečene, obvykle v štádiu zápalového ochorenia
(hepatitída) až cirhózy a neliečená môže progredovať a viesť
aj k encefalopatii, teda k poškodeniu mozgu. Na jednom zo
štyroch oddelení ústavu sa liečia takíto pacienti, často s polymorbiditou, teda rôznymi inými ochoreniami, ako je vysoký
krvný tlak, cukrovka, epilepsia, organické poškodenie mozgu, poškodenie pečene či slinivky brušnej.
—Aj keď nebudeme hovoriť o konkrétnych číslach, slovenská populácia má historicky kladný vzťah k alkoholu.
Žiaľ, máme niekoľko prvenstiev. O Slovákoch je známe, že
sme proalkoholovo orientovaný národ. Patríme celosvetovo
medzi prvých desať krajín, čo sa týka pitia destilátov. Pijeme, aby sme oslávili narodenie i uctili si mŕtveho, príležitosť sa vždy nájde. Na druhej strane však aj na Prednej Hore
máme početné kluby abstinentov, takzvaný A klub, klub N
pre narkomanov či klub G pre gamblerov, spolupracujeme so
združením Anonymných alkoholikov, Al anon, či s resocializačnými zariadeniami. Na našich webových stránkach www.
prednahora.sk sú bližšie informácie a termíny stretnutí. Sú
to skupiny abstinujúcich, ktorí usilovne rozširujú svoje rady,
informujú o svojich úspechoch v abstinencii, rozprávajú o
liečbe, doliečovaní i prevencii. Takže, ak mi pacienti povedia,
že na Slovensku sa všade pije, oponujem im, že iba oni zatiaľ
nepoznajú miesta, kde sa aj abstinuje.
—Nosíte si svoju prácu aj domov? Lekárom je aj váš manžel a dcéra...
Zhodou náhod sa aj moja dcéra venuje psychiatrii. Pôsobí na
Prednej Hore v Centre pre liečbu drogových závislostí. Manžel je v súčasnosti riaditeľom ústavu. Klamala by som, ak
by som tvrdila, že sa doma o práci nerozprávame. Že by šlo
„tak trochu“ o workoholizmus? (Smiech.) Som súdny znalec,
niekedy pripravujem rôzne referáty, príspevky, odpovede
do poradne infodrogy.sk) , takže neraz aj doma po večeroch
pracujem.
—Ako si dobíjate baterky? Máte čas na voľný čas?
V poslednom období mám voľného času pomenej. Pred dvoma rokmi sme sa presťahovali do domčeka a sama sa čudujem, ako to ovplyvnilo všetky moje aktivity. Predtým som
mala čas na kondičnú kulturistiku, rada hubárčim, rada sa
prebehnem na bežkách, lyžujem. Behávala som po skončení služby spolu s pacientmi denne aj päť kilometrov. Vrátila
som sa akosi k hline, zemi, kvetom. Pestujem muškáty, kaktusy, ktoré mi neuveriteľne kvitnú, kosím trávu, „prplem“ sa
v hriadkach zeleniny... Mám rada prírodu, a to čo rada robím, je jej súčasťou. Bola pre mňa vždy ventilom, zvlášť keď
ma „zmorila“ práca v ústave.
Tému prináša
Staráme sa
nielen o diabetikov,
ale aj o prevenciu
Spoločnosť Novo Nordisk, popredný výrobca moderných liekov na liečbu diabetu, inzulínových preparátov a aplikačných
pier, píše svoju históriu už 90 rokov.
Príbeh dánskej spoločnosti je príbehom
lásky a odhodlania s 90-ročnou tradíciou inovácií a vývoja čoraz modernejších liekov, ktoré pomáhajú diabetikom
zvládať ich ochorenie.
Za odhodlaním a víziou začať pre
90 rokmi s výrobou inzulínu v Dánsku,
bola manželka profesora Augusta Krogha, ktorý pôsobil na Univerzite v Kodani a v roku 1920 získal Nobelovu cenu v
oblasti fyziológie. Marie Kroghová bola
tiež lekárkou. Venovala sa výskumu metabolických ochorení a navyše, sama
bola diabetička. Keď sa k manželom
dostali správy o objavení inzulínu – hormónu, ktorí v roku 1921 vedci Banting
a Best extrahovali zo zvieracieho pankreasu, Marie Kroghová mala výbornú
motiváciu – začať s výrobou inzulínu aj
v Dánsku.
Spolu s manželom navštívili profesora Macleoda na inštitúte v Toronte,
v ktorom sa podarilo vyrobiť prvý inzulínový extrakt na svete. Udalosti nabrali
rýchly spád. Domov, do Dánska sa manželia vrátili so súhlasom vyrábať inzulín, bezprostredne po tom sa spojili s
odborníkom na reguláciu hladiny cukru
v krvi, profesorom Hagedornom. Koncom roka 1922 sa už Kroghovi s Hagedornom podarilo po prvýkrát extrahovať
malé množstvo inzulínu z pankreasu
hovädzieho dobytka. Obaja boli týmto
úspechom. O pár mesiacov, v marci 1923
sa už prví dánski pacienti s diabetom
liečili inzulínom.
Tím zakladateľov v zložení manželia Kroghovci a profesor Hagedorn založil krátko na to laboratórium s názvom
Nordisk Insulin Laboratorium. Tak sa
rok 1923 považuje za rok založenia spoločnosti, ktorá dnes nesie názov Novo
Nordisk. Produkcia inzulínu v Dánsku
sa rozbehla naplno.
Zakladatelia spoločnosti Nordisk
sa dohodli, že akékoľvek zisky budú použité na ďalší výskum alebo humanitárne
účely. Do spoločnosti vstúpili v jej po-
Modrý kruh
Vďaka inováciám a vývoju čoraz modernejších
preparátov sa tento
cieľ darí spoločnosti Novo Nordisk aj
napĺňať. Okrem investícií do vývoja
nových liekov podporuje Novo Nordisk rozvoj zdravotnej starostlivosti
o diabetikov i edukačné aktivity a je
tiež zakladateľom svetovej organizácie World Diabetes Foundation. V hľadáčiku jej záujmu je nielen liečba, ale
32 bedeker zdrav ia | 3 /2013
aj uvedomenie o tom, aká dôležitá je
prevencia. A tá, rovnako ako v prípade ostatných metabolických ochorení,
spočíva v dostatočnej pohybovej aktivite a zdravej životospráve. Nesprávne
stravovacie návyky si totiž človek nesie
z detstva. Je teda jasné, že s racionálnou životosprávou treba začať už vtedy. Aj preto spoločnosť Novo Nordisk
na Slovensku založila projekt Modrý
kruh, ktorého cieľom je podporovať
povedomie o diabete a správny životný
čiatkoch ďalší dvaja muži – bratia Pedersenovci. Ich spoluprácu však pomerne
rýchlo poznamenali osobné spory, ktoré
vyústili do založenia ich vlastného laboratória. V roku 1925 oficiálne oznámili
vznik spoločnosti s názvom Novo Terapeutisk Laboratorium. Nordisk a Novo
medzi sebou desaťročia súťažili, snažili
sa predbiehať vo vývoji nových produktov i v postavení na trhu. Koncom 80.
rokov boli obe firmy mimoriadne úspešné na domácom aj medzinárodných trhoch, no tiež si čoraz viac uvedomovali,
že ešte väčší úspech by mohli dosiahnuť
spojením svojho úsilia vo výskume. V
januári 1989 oznámili, že ďalej budú na
trhu pôsobiť spolu ako Novo Nordisk, a.s.
V Dánsku sa tak zrodil najväčší dodávateľa inzulínu na svete.
Až do súčasnosti Novo Nordisk napĺňa cieľ, ktorý mali na začiatku August
Krogh a jeho manželka Marie – pomáhať pacientom liečiť sa stále účinnejšie
a bezpečnejšie.
štýl žiakov základných škôl. Cieľom je
nielen edukovať deti o diabete a ochoreniach, ktoré s ním súvisia, ale aj
priamo ich motivovať k zdravému životnému štýlu. Do projektu sa zapojilo
50 základných škôl z celého Slovenska.
Desať školských tímov malo možnosť
prezentovať sa 1. júna tohto roku v Bratislave. Prostredníctvom vlastnoručne
vyrobených kuchárskych kníh so zdravými receptami či tanečných a športových vystúpení pútavo a hravo upozornili na riziko ochorenia na cukrovku aj
možnosti, ako sa jej dá vyhnúť.
—red—
Aby mohli lekári úspešne uzdravovať svojich
pacientov, vyvíjame inovatívne medicínske
prístroje pre lepšie diagnostikovanie a liečenie
www.siemens.sk/healthcare
Siemens vyrába široké spektrum najmodernejších
medicínskych prístrojov a techniky na určenie správnej
diagnózy a poskytnutie tej najlepšej lekárskej
starostlivosti. Do rôznych oblastí medicíny dodáva
zariadenia počítačovej tomografie, magnetickej
rezonancie, ultrazvuky, mamografy, prístroje nukleárnej
medicíny a rôzne ďalšie. Vďaka ich úspešnému a čoraz
častejšiemu využívaniu tak Siemens pomáha ochraňovať
ľudské životy a zdravie.
Answers for life
Tému prináša
Nová služba
na Linke pomoci Ligy
proti rakovine
Liga proti rakovine poskytuje bezplatné poradenstvo na Linke pomoci v každom z troch Centier pomoci: v Bratislave,
Martine a Košiciach. Na Linke pomoci sa striedajú odborníci z radov onkológov, psychologičky i sociálni pracovníci.
Liga proti rakovine poskytuje bezplatné poradenstvo na Linke pomoci v každom z troch Centier pomoci: v Bratislave, Martine a Košiciach. Na Linke
pomoci sa striedajú odborníci z radov
onkológov, psychologičky i sociálni
pracovníci.
Náročná životná situácia
Pacienti a ich príbuzní vítajú poradenské služby, pretože sa im často, rovnako ako zo strany zdravotníckych pracovníkov, tak i úradov, kde si nárokujú
sociálne dávky, nedostáva dostatok informácií. Vo svojej náročnej situácii, vyplývajúcej zo zdravotného i emočného
rozpoloženia, psychickej záťaže spôsobenej ochorením, nemajú veľakrát dostatočné vedomosti a schopnosti, ako
riešiť svoju náročnú životnú situáciu
34 bedeker zdrav ia | 3 /2013
z rôznych uhlov pohľadu. K náročným,
okrem zdravotnej, patrí i stránka ekonomická, ktorá má často veľký vplyv
na posun v liečebnom procese. Mnohí
sa počas dlhodobej práceneschopnosti
dostávajú do vážnych finančných problémov. Mnohí nemajú vedomosti, chuť
a silu zisťovať všetky nároky, ktoré im
z titulu ochorenia vyplývajú. Ak o nich i
vedia, nemajú dosť energie domáhať sa
svojich práv na úradoch.
Pomoc prostredníctvom mediátora
Preto Liga proti rakovine ponúka novú
službu – poradenstvo a aktívnu účasť
pri uplatňovaní nárokov prostredníctvom mediátora. Ide o odborníka,
ktorého úlohou je prispieť pomocou
a radami pri riešení situácie s individuálnym prístupom. Empatia, ústreto-
vosť, nestrannosť a dôvera sú prítomné
pri každom osobnom či telefonickom
kontakte. Poradenstvo a prístup mediátora pomáhajú zvládať psychickú
zaťaž pacienta súvisiacu s ťažkou životnou situáciou, hľadať konkrétne
riešenia pre každý individuálny prípad.
Služby mediátora sú dostupné na Linke
pomoci každý štvrtok medzi deviatou a
13. hodinou v Centre pomoci Ligy proti
rakovine na Brestovej 6 v Bratislave vo
forme osobnej konzultácie, prípadne
telefonicky v tom istom čase na tel. č.
02/ 52 96 51 48.
Viac informácii o Linke pomoci a činnosti Ligy proti rakovine nájdete na webovej
stránke www.lpr.sk a na tel. č. 02/5296
5148, 02/5292 1735.
Riešenie pre všetky typy rán – www.hojenieran.sk
On-line pomocník na liečbu rán
od HARTMANN – RICO
• najdôležitejšie informácie o úspešnej liečbe rán
• ulcus cruris venosum, dekubitus, diabetická noha a ďalšie diagnózy
• vhodné produkty vrátane odporúčaných kombinácií
Pozrite sa sa
m
vám môže p i, ako
o
www.hojeni môcť
eran.sk
rozhovor
Tému prináša
Nechceme pôsobiť
ako solitér – máme
spoločenskú zodpovednosť
­­­—
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Spoločnosť SPIRIG pôsobí na našom trhu dve desaťročia. Známa je nielen portfóliom prípravkov určených na slnečnú
ochranu, ale aj produktmi, ktoré majú označenie zdravotnícka pomôcka. O novinkách, vynovenom dizajne výrobkov, ale
aj o spoločenskej zodpovednosti rozpráva generálny riaditeľ spoločnosti SPIRIG MUDr. Peter Lipovský.
—Práve v tomto roku si pripomínate okrúhle výročie pôsobenia spoločnosti SPIRIG u nás. Aké boli jej začiatky?
V skutočnosti sme si dvadsiate výročie založenia firmy pripomínali pred rokom, pretože prvý produkt sme na náš trh
doviezli vo februári 1992. V tomto roku je to dvadsať rokov
odvtedy, čo sme na náš trh začali dovážť jeden z našich
najúspešnejších produktov, a to je Daylong. Začiatky boli
predovšetkým o hľadaní partnerov. Musím podotknúť, že
SpirigEastern dnes obhospodaruje oba trhy, český aj slovenský. Dnes sme jednou z mála spoločností, ktorá je riadená z
Bratislavy. V Prahe máme len externých spolupracovníkov.
K firme som sa pripojil v roku 1994 ako obchodný reprezentant v poslednom ročníku štúdia medicíny v Prahe. V tých
časoch sa firme na českom trhu nie veľmi darilo. V priebehu roka sa mi podarilo otvoriť pre naše produkty pražský
trh, čo považujem za svoj prvý úspech. Následne na to som
dostal ponuku prísť pracovať do Bratislavy do centrály, na
oddelenie marketingu. Môj kariérny postup bol veľmi plynulý, čo považujem za veľmi dobrú skúsenosť: prešiel som
si všetkými pozíciami od asistenta marketing cez riaditeľa
marketingu a od roku 2010 pracujem na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti.
—Na náš trh dovážate nielen prípravky určené na slnečnú ochranu, ale aj také, ktoré majú označenie zdravotnícka pomôcka či lieky určené na liečbu keratóz, plesňových ochorení, herpesu.
Okrem produktov kozmetického charakteru máme aj silné
liekové portfólio. Spomeniem napríklad najúspešnejší Excipial U Lipolotio na liečbu atopickej dermatitídy a psoriázy.
Úspech sme zaznamenali s produktom, o ktorom zvykneme dnes hovoriť, že to bol tínedžerský produkt 90. rokov
36 bedeker zdrav ia | 3/2013
minulého storočia. Ide o Aknecolor. Neraz sa zabúda, že
to nie je len mejkap, má totiž výbornú kryciu schopnosť, a
tým, že obsahuje klotrimazol, je to tiež alebo predovšetkým
liek. Z liekového portfólia spomeniem ešte Kerasal na liečbu keratóz, teda zhrubnutej kože pri psoriáze či hyperkeratických mykózach. Pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky, tento štatút ako prvý dostal prípravok určený na ochranu pred
slnečným žiarením DaylongActinica. Prostredníctvom serióznej dvojročnej medicínskej štúdie, ktorá sa uskutočnila
v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité na dermato-onkologickom oddelení, sa podarilo klinicky dokázať, že
pravidelné používanie slnečnej ochrany skutočne chráni
pred vznikom rakoviny kože.
—V tomto roku tento prípravok zmenil aj svoj dizajn...
Je to tak, potrebovali sme totiž odlíšiť bežné kozmetické prípravky na slnečnú ochranu od tohto konkrétneho
prípravku. Keď sme ho v roku 2007 uvádzali na náš trh,
predstavoval ďalší stupeň prevencie pred rizikom vzniku
rakoviny kože. Je totiž určený rizikovým skupinám obyvateľstva – pacientom po transplantáciách, onkologickým pacientom či ostatným pacientom podstupujúcim systémovú
liečbu, ktorí sa potrebujú konzekventne chrániť. Napriek
tomu, že dodržiavajú všetky kritériá ochrany pri pobyte na
slnku, sú viac, najmä na nekrytých častiach tela ako tvár či
ruky, ohrození rizikom rozvoja takzvanej nemelanómovej
rakoviny kože, známej tiež ako biela rakovina kože. Pacienti po transplantáciách majú potlačenú imunitu a ak sa pred
slnkom dostatočne nechránia, do dvoch rokov po transplantácii sa im zvykne vyvinúť nejaký typ rakoviny kože.
Práve prostredníctvom štúdie, o ktorej sme hovorili, sa podarilo na skupine 60 pacientov dokázať, že tým, ktorí raz
rozhovor
denne používali vhodnú slnečnú ochranu, sa rakovina kože
nevyvinula. Pritom v rovnako početnej skupine pacientov,
ktorí ochranu nepoužívali, sa u všetkých vyvinula prekanceróza vo forme aktinickej keratózy v oveľa vyššom počte
ako na začiatku štúdie. Dokonca bolo zachytených osem
nových invazívnych spinocelulárnych karcinómov. Štúdia
len potvrdila, že prevencia je určite vhodnejšia a aj lacnejšia
ako liečba. Práve preto by sme pri prípravku Actinica, čo je
jeho nový názov, chceli v budúcnosti pre rizikové skupiny
pacientov získať úhradu nákladov od poisťovní.
Spoločnosť SPIRIG je známa predovšetkým svojím špecifickým prístupom v oblasti ochrany pred slnečným žiarením.
—Priblížite nám vašu filozofiu?
Daylong je charakteristický tým, že je extrémne odolný voči
vode na základe takzvanej lipozomálnej technológie, ktorú
vyvinula naša švajčiarska materská spoločnosť. Vďaka nej
vytvoria chemické filtre potrebné na ochranu kože pred
slnečným žiarením väzbu s bunkami kože v najvrchnejšej
vrstve, v takzvanej epidermis. Daylong 16, ktorý sa na našom trhu etabloval v roku 1993 mal oproti bežným prípravkom nespornú výhodu – stačilo ho na pokožku naniesť raz
denne, najlepšie ešte pred tým, ako sa človek exponuje dávke slnečného žiarenia. Samozrejme, mydlom a šampónom
sa aj takýto produkt vymýva. Keďže sme považovali tento
spôsob ochrany za pohodlný a exkluzívny, začali sme sa
orientovať viac na deti a vyvíjať prípravky s vyšším ochranným faktorom. Rodičia ocenili, že nemusia pri pobyte pri
vode deti neustále natierať a strážiť, či sú dostatočne pred
slnkom chránené. DaylongKids bol jeden z prvých prípravkov s dávkovačom. Na obale, respektíve pod ním, je k dispozícii schéma, ktorá presne určuje, koľko dávok, koľko stlačení je potrebných na konzekventnú ochranu, keď chceme
dostatočne ponatierať povedzme päťročné dieťa.
—Prinášate v nastupujúcej sezóne, okrem vynoveného
dizajnu výrobkov, aj nejaké novinky?
Sú to práve dávkovače. Dermatológia má oproti ostatným
medicínskym odborom jednu nespornú nevýhodu. Keď liečite nejaké ochorenie napríklad tabletkami, presne viete,
akú dávku pacientovi predpíšete. V dermatológii to neplatí: jednu tubu minie jeden pacient za štyri dni a druhý za
dva týždne. Preto sa práve prostredníctvom dávkovačov
snažíme docieliť štandardizáciu dávkovania. Počet dávok
dostatočných na ochranu sa spotrebiteľ dozvie v tabuľke
pod obalom. Rovnako, ako aj to, že pri natieraní je vhodné použiť takzvanú sieťovú „technológiu“, teda natierať aj
horizontálne aj vertikálne. Koži treba venovať dostatočnú
pozornosť. Napriek tomu, že je najväčším orgánom ľudského tela, dermatológia ako odbor je medzi ostatnými medicínskymi odbormi tak trocha Popoluškou. Želal by som jej,
aby sa stala rovnako uznávaným odborom, aj voči úradom
a autoritám, akými sú ostatné. Napríklad aj z toho dôvodu,
aby sme dokázali investovať do vývoja nových liekov pre
dermatológiu.
—Z aktivít vašej spoločnosti je jasne zrozumiteľné, že je
pre vás prirodzené zapájať sa do projektov, ako je napríklad Euromelanomaday. Spolupracujete aj s Ligou proti
rakovine. Svoje sily ste nedávno spojili so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou...
Nechceme pôsobiť ako solitér – firma, ktorá si háji len svoje obchodné záujmy. Máme, samozrejme, tiež spoločenskú
zodpovednosť. Aj preto sa snažíme spolupracovať s charitatívnymi či neziskovými organizáciami, ktoré ste spomenuli a ktoré majú starostlivosť o zdravie v náplni svojej práce
a zastrešujú niektoré preventívne aktivity. Aj preto, že sa
v našej spoločnosti snažíme ochranu pred slnečným žiarením posúvať z oblasti lifestylu či krásy do oblasti zdravia,
máme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni veľmi dobrého
partnera. Rovnako ako my si tiež v poisťovni uvedomujú,
aká je prevencia dôležitá, a predovšetkým, že stojí menej
ako liečba. Spoločne podporujeme napríklad preventívne
programy pre pracovníkov veľkých firiem, pripájame sa
k aktivitám, ktoré Všeobecná zdravotná poisťovňa uskutočňuje v jednotlivých regiónoch a ktoré sa venujú rôznym
oblastiam zdravia. Spomeniem napríklad projekt Dni zdravia pre všetkých.
3/2013 | bedeker zdrav ia 37
Poi sťovníc t vo
Domyslené
cestovné poistenie
Vďaka cestovnému poisteniu, ktoré „myslí na všetko“, môžete cestovať bez starostí a už sa nemusíte obávať nechať
bez dozoru svoj domov, pretože v rámci domysleného cestovného poistenia budete mať poistené nielen náklady
spojené s prípadnou liečbou v zahraničí.
Dovolenka – to by mal byť predovšetkým relax a oddych, ale aj na dovolenke môže celkom nečakane nastať
nepríjemná situácia, ktorá pokazí radosť a nadšenie. Zvyčajne so sebou
prináša mnoho problémov a značnú
finančnú záťaž. Potrápiť dokážu „dovolenkové ochorenia“, voči ktorým
sú domáci obyvatelia imúnni, ale
našinec, ignorujúci zásady bezpečného oddychu, si môže vážne ublížiť
na zdraví. Pri ošetrení v zahraničí
nepostačuje iba Európsky preukaz
zdravotného poistenia. Neplatí v krajinách, ktoré nie sú členom Európskej
únie, tu si pacient výdaje a náklady
za poskytnutie zdravotnej starostlivosti hradí v plnej výške sám. V prípade, ak sa úraz alebo choroba stanú
v členskom štáte EÚ, úkony spojené s
ošetrením sú hradené len v rozsahu,
v akom sú hradené občanom daného
štátu, čo v praxi znamená finančnú
spoluúčasť pacienta. Navyše, náklady
na repatriáciu pacienta späť do vlasti
alebo na repatriáciu telesných pozostatkov v prípade úmrtia v zahraničí
nie sú v tomto prípade hradené vôbec.
Práve preto Union poisťovňa odporúča niektorý z ponúkaných typov
cestovného poistenia, vďaka ktorému
bude mať poistený klient istotu, že
nevyhnutné náklady vynaložené na
ošetrenie, hospitalizáciu, už zmieňované prevozy a s tým spojené ďalšie náklady zaňho uhradí poisťovňa.
Navyše je klientovi neustále počas
pobytu v zahraničí 24-hodín denne
38 bedeker zdrav ia | 3 /2013
k dispozícii asistenčná služba, ktorá
mu pomôže vzniknutú situáciu riešiť.
Pre výber správneho poistenia je dôležitých niekoľko faktorov:
①kam cestujem (územná platnosť
poistenia)
②čo budem v zahraničí robiť (riziková skupina)
– letný dovolenkový pobyt s rekreačným športovaním;
– zimný dovolenkový pobyt s rekreačným lyžovaním;
– pobyt s aktívnym športovaním;
– zahraničná pracovná cesta s výkonom manuálnej práce;
③čo chcem mať poistené
– liečebné náklady v zahraničí pre
prípad náhleho ochorenia alebo
úrazu;
– batožinu, ktorú si so sebou beriem
do zahraničia;
– zodpovednosť za škodu, ktorú neúmyselne spôsobím na zdraví alebo
majetku tretej osoby;
– trvalé následky úrazu alebo smrť
úrazom;
– stornovacie poplatky v prípade, ak
nebudem môcť využiť objednanú
službu (cestovný lístok, ubytovanie, zájazd);
alebo aj
– dovolenkovú domácnosť a
– domáceho miláčika.
④ako dlho budem v zahraničí (doba
poistenia)
⑤či budem cestovať pravidelne alebo
ide o jednorazovú cestu
– pre jednorazovú cestu je vhodné
individuálne krátkodobé cestovné
poistenie;
– pre častejšie cesty je vhodné celoročné cestovné poistenie;
– v prípade, že ide o zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou, je
možné dohodnúť si poistenie aj
priamo v cestovnej kancelárii.
Union poisťovňa pripravila pre svojich klientov Domyslený balík komplexného cestovného poistenia,
vďaka ktorému môžete bezstarostne
vycestovať a užiť si dovolenku, ako sa
patrí. Rozsahom aj limitmi poistného
krytia unikátny balík poistenia v sebe
obsahuje krytie ôsmich rizík, ktorými sú: poistenie liečebných nákladov
v zahraničí vrátane asistenčnej služby, poistenie batožiny vrátane straty
dokladov, poistenie zodpovednosti za
škody, úrazové poistenie, poistenie
storna objednanej služby, poistenie
technickej pomoci v horách v zahraničí, krátkodobé poistenie domácnosti a pre tých klientov, ktorí cestujú so
svojim domácim miláčikov, ponúkame aj cestovné poistenie domáceho
miláčika. Union poisťovňa myslí aj na
klientov, ktorí sa rozhodnú spoznávať
krásy Slovenska a ako novinku práve
pre nich pripravila aj špeciálne balíky
poistení pre pobyty na Slovensku.
S cestovným poistením od
Union poisťovne máte i vy možnosť
cestovať omnoho bezpečnejšie.
Domyslené
cestovné poistenie
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• non-stop asistenčná služba
• poistenie batožiny a cestovných dokladov
• poistenie zodpovednosti za škodu
• úrazové poistenie
• poistenie technickej pomoci v horách v zahraničí
• poistenie storna objednanej služby
• poistenie domáceho miláčika
• krátkodobé poistenie domácnosti
Vďaka cestovnému poisteniu sa nemusíte obávať
vycestovať na dovolenku a nechať svoj domov
„bez dozoru“. Hoci sú opustené nehnuteľnosti
počas dovolenkovej sezóny obľúbeným cieľom
nevítaných návštevníkov, nové poistenie od
Union poisťovne myslí aj na váš domov. A tak sa
môžete pokojne oddávať radovánkam na pláži, pretože v prípade odcudzenia s prekonaním
prekážky alebo živelnej udalosti (napr. požiar, záplava, povodeň, voda z vodovodných zariadení,
víchrica,...) je váš domov poistený. Cestovné poistenie nemyslí len na vás a na váš majetok, ale
aj na domáce zvieratká. Ak budete nútený počas
Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť:
• na našich kontaktných miestach
• pošlite prázdnu SMS na číslo 6655
• stiahnite si mobilné aplikácie na http://m.union.sk
• online na www.union.sk
dovolenky s vašim domácim miláčikom navštíviť veterinára, poistenie vám pokryje poplatky
spojené s jeho návštevou vrátane predpísaných
liekov, nákladov na hospitalizáciu a prepravu do
veterinárneho zariadenia. Toto poistenie kryje aj
škody, ktoré váš domáci miláčik spôsobí na zdraví alebo majetku iného (napr. rozbije drahú vázu
v hotelovej lobby).
3/2013 | bedeker zdrav ia 39
pre venc i a
Preventívne prehliadky
­­­—
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Význam preventívnych prehliadok spočíva v poznaní vlastného zdravotného stavu a v základnej zdravotnej
gramotnosti. Tieto prvky sú dôležité nielen v prevencii chorôb, ale i v celkovom rozvoji zdravia a pohody.
Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité – šetrí nielen čas a zdroje, ale
predovšetkým sa podieľa na rozvoji vlastnej životnej pohody. Cieľom je zachytiť ochorenie včas, skrátiť jeho
trvanie a dobu liečenia a predchádzať zbytočným život ohrozujúcim komplikáciám. Pomocou preventívnych
prehliadok sa realizuje včasná diagnostika umožňujúca liečiť ochorenie ešte v jeho počiatočnej fáze
.
znakovom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,
d) aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania
zhoršeniu zdravotného stavu osoby.
Pod prevenciou rozumieme v zmysle zákona 476/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti:
a) výchovu a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania
alebo navrátenia zdravia osobe,
b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich
odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,
c) vyhľadávanie patologických procesov v ich bezprí40 bedeker zdrav ia | 3/2013
Preventívne prehliadky sa vykonávajú podľa zákona
577/2004 Z. z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti:
1 Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne
uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného
zdravotného poistenia (ďalej len poistenec) do jedného
roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom
odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18
mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom
odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky u lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov
veku raz za dva roky u všeobecného lekára,
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov
veku raz za šesť mesiacov u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov
veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne
u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 ro-
Preventívne myslíme na vašu prevenciu
Naším poistencom ponúkame rozšírené preventívne prehliadky:
• Preventívne vyšetrenie rakoviny krčka maternice – v rámci preventívnej prehliadky majú
naše poistenky nárok na bezplatné cytologické vyšetrenie už od 18 rokov veku života (podľa
platných predpisov až od 23 rokov).
• Preventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka - v rámci všeobecnej preventívnej
prehliadky majú naši poistenci nárok na bezplatné vyšetrenie okultného krvácania už od 40
rokov veku života (podľa platných predpisov až od 50 rokov).
• Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty - v rámci preventívnej prehliadky u urológa
majú všetci naši poistenci nárok na vyšetrenie už od 40 rokov veku života (podľa platných
predpisov až od 50 rokov).
V rámci preventívneho programu pre deti vo veku 5 až 7 rokov vrátane môžu naši poistenci využiť pečatenie zubov (zdravých stoličiek č.6) ako prevenciu proti zubnému kazu.
Zabudli ste na preventívnu prehliadku? Nevadí! Ak ste náš poistenec, môžete si aktivovať bezplatnú službu Preventívna pripomienka, ktorá vám vždy včas pripomenie, akú preventívnu
prehliadku máte vy alebo vaše dieťa absolvovať. Aktivovať si ju môžete na www.union.sk/preventivna-pripomienka, na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, prípadne stačí zavolať na Zákaznícku linku na tel. č.: 0850 003 333.
Viac informácií o preventívnych programoch vám poskytneme na našich kontaktných miestach,
na webovej stránke www.union.sk, Zákazníckej linke alebo prostredníctvom našich obchodných
zástupcov.
Preventívna prehliadka – strašiak alebo návod
na zmenu postoja k svojmu zdraviu?
Preventívnym prehliadkam sa zvyčajne vyhýbame tak dlho ako sa len dá. Cítime sa v poriadku a dôležitosť prevencie ustupuje do úzadia.
Mnohí z nás si pritom ani neuvedomujeme, ako
hazardujeme s vlastným zdravím.
Preventívna prehliadka je pre každého poistenca zo zákona bezplatná a zdravotné poisťovne ich v plnej výške hradia. Rozsah preventívnej prehliakdy je stanovený zákonom o rozsahu
zdravotnej starostlivosti. Vyšetrenia nám môžu
iba potvrdiť výborný zdravotný stav alebo odhaliť signály vážnejších zdravotných problémov,
ako napr. vysoký krvný tlak alebo onkologické
ochorenie, ktoré sa vďaka prehliadke môžu včas
diagnostikovať a začať liečiť. Mnoho chorôb sa
totiž navonok neprejaví, pacient sprievodné signály neregistruje a tak netuší, že sa s jeho organizmom niečo deje.
Význam preventívnej prehliadky je obrovský,
ide najmä o zabezpečenie skorého záchytu prípadného ochorenia a tým aj o významné šetrenie finančných prostriedkov vynaložených na
samotnú liečbu pacienta.
Podľa zákona má každý nárok na preventívne
prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých, gynekológa, urológa a pre deti je tu systém prehliadok u pediatra. Taktiež je potrebné
dbať na všeobecnú preventívnu prehliadku
u stomatológa.
Union zdravotná poisťovňa myslí na svojich
poistencov a v rámci preventívnych programov poskytuje vyšetrenia aj nad rámec zákona. Napríklad poistenky majú v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky navyše
hradené bezplatné cytologické vyšetrenie
už od 18. roku veku života. Taktiež poistenci
majú v rámci preventívnej prehliadky u urológa
hradené vyšetrenie na zistenie rakoviny prosta-
ty a v rámci všeobecnej preventívnej prehliadky
vyšetrenie na zistenie rakoviny hrubého čreva
a konečníka už od 40. roku veku života.
Opäť ste sa zabudli objednať na preventívnu
prehliadku? Vďaka nám sa vám to už nestane! Aktivujte si jedinečnú bezplatnú službu Preventívna pripomienka, ktorá vám vždy včas
pripomenie (e-mailom alebo sms správou), akú
preventívnu prehliadku máte absolvovať.
Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne a zaujal vás náš preventívny program
a bezplatná služba Preventívna pripomienka, viac informácií získate na zvýhodnenom
čísle Zákazníckej linky 0850 003 333 alebo
navštívte ktorékoľvek z našich kontaktných miest
a tiež webovú stránku www.union.sk/prevencia.
pre venc i a
kov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne
raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od
50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou
v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
l) preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam.
2 Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok
v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
3 Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ), u ktorého absolvoval
preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za
poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia
o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.
4 Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený
v prílohe č. 2 zákona 577/2004 Z. z.
Vyšetrenie v rámci dispenzárnej starostlivosti nie je preventívnou prehliadkou v zmysle zákona. Dispenzarizácia
je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu
osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného
stavu, jej vyšetrenie a liečba.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26 z 1. septembra 2011 pre realizáciu
programu skríningu kolorektálneho karcinómu upravuje
realizáciu tohto preventívneho programu takto:
1 Skríning kolorektálneho karcinómu je organizované,
kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasné zachytenie
zhubných nádorov hrubého čreva vykonávaním preventívnych vyšetrení:
a) štandardizovaným testom na skryté krvácanie v stolici (TOKS) poistencom v dvojročných intervaloch alebo
b) vykonávaním primárnej skríningovej kolonoskopie (endoskopická metóda vyšetrenia hrubého čreva –
pozn. red.) raz za 10 rokov.
2 Cieľom skríningu kolorektálneho karcinómu je:
a) zvýšenie záchytu včasných štádií kolorektálneho
42 bedeker zdrav ia | 3/2013
karcinómu, prednádorových lézií a pokročilého adenómu (polyp väčší ako 10 mm v priemere – pozn. red.),
b) zvýšenie podielu záchytu včasných štádií kolorektálneho karcinómu na úkor pokročilých štádií,
c) zníženie úmrtnosti a incidencie na toto ochorenie,
d) redukcia paliatívnych chirurgických operácií
(zmierňujú ťažkosti, bolesť, ale neliečia – pozn. red.)
a endoskopických paliatívnych výkonov v pokročilých
štádiách.
3 Skríning kolorektálneho karcinómu podľa tohto odborného usmernenia sa vykonáva v populácii s bežným rizikom ochorenia vo veku nad 50 rokov.
4 Skríningová kolonoskopia sa vykonáva poistencom
s pozitívnym TOKS.
Vyššie uvedené vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami zo zákona. Napriek tomu je účasť obyvateľstva na
preventívnych prehliadkach veľmi nízka a nezodpovedá
ich významu pre zachovanie zdravia.
SLOVMEDICA
NON-HANDICAP
15. VÝSTAVA ZDRAVOTNÍCTVA
11. VÝSTAVA PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ
26. - 28. 9. 2013
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2218 • F +421-2-6224 7101 • E [email protected]
www.incheba.sk
14. VÝSTAVA STOMATOLÓGIE A ZUBNEJ TECHNIKY
26. - 28. 9. 2013
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2138 • F +421-2-6727 2201 • E [email protected]
www.incheba.sk
SLOVENSKÁ KOMORA
ZUBNÝCH LEKÁROV
Z áv i s l o s t i
Tému prináša
Alkoholová
závislosť
a dnešok
­­­—
MUDr. Eduard Višňovský
Ešte stále s akýmsi dešpektom a strachom z nepoznaného sa pozerá laická verejnosť na problém alkoholizmu a na tých,
ktorí ním trpia. Slovo alkoholik sa už nepoužíva a patrí ako pejoratívum na smetisko. Ale počet závislých sa zásadne
nezmenil. Asi 6 % mužov a 2 až 3 % žien bielej rasy (a teda aj na Slovensku) je závislých od alkoholu. Ide o také isté
ochorenie, ako je alergia, vysoký krvný tlak, cukrovka či onkologické ochorenia.
zostáva abstinujúci alkoholovo závislý – podobne ako alergik bez problémov s alergiou, keďže sa vystríha alergénom,
ktoré mu spúšťajú reakciu.
Jeden rozdiel
Nie, závislosť si nespôsobil alkoholovo závislý sám!
Tieto slová musím často opakovať v ambulancii, kde sa
stretávam nielen so závislými, ale aj s ich rodinnými príslušníkmi. Že takto chorý pije bez kontroly času a dávok,
zvyšuje množstvo alkoholu, ktoré je schopný vypiť, máva
trasenie, potí sa, je nervózny, trpí nespavosťou či inými
komplikáciami, ako sú halucinácie a epileptické záchvaty,
sú už príznaky rozvinutej duševnej choroby – alkoholovej
závislosti. V medzinárodnej klasifikácii chorôb má označenie F 10.2. Choroba, ktorá sa dá veľmi úspešne liečiť a pacient sa môže uzdraviť, ale nie celkom vyliečiť. Uzdravený
44 bedeker zdrav ia | 3/2013
Mnoho ľudí denne pije vysoké dávky alkoholu, máva nepríjemné telesné následky konzumu alkoholu a pritom nie sú
alkoholovo závislí. Tí by si za to mohli sami, sú totiž pijani
a s „kúskom pevnej vôle“, ak im ide o veľa, môžu slobodne
zo dňa na deň prestať alkohol piť. Ale nechce sa im a takýto
životný štýl im vyhovuje. Zničia si pečeň, obličky, mozog,
cievy a iné zvyšky tela, podobne ako chorý – alkoholovo závislý jedinec. Ale pozor! Je tu jeden rozdiel:
Alkoholovo závislý jedinec neprestáva piť z nedostatku vôle, ale z toho dôvodu, že mu to už jeho choroba nedovolí. Podobne ako človeku s cukrovkou nedovolí jeho choroba
nemať smäd a nočné potenie alebo ako alergikovi jeho choroba nedovolí jesť „len trochu maku“, ak je naň alergický.
Alkoholovo závislý má totiž inú reaktivitu mozgu, aj
tela, na akúkoľvek dávku alkoholu. Je to okrem iného otázka telesnej biochémie tela. Telo prijalo alkohol za látku za
sebe vlastnú, zapojilo ju do svojho chemického hospodárenia a nedokáže bez nej žiť. Bez ohľadu na to, či takto chorý
Asi 20 až 25 % populácie pije alkohol nemierne, ale iba
asi jedna pätina z nich je alkoholovo závislá. Zvyšok sú
pijani, a nie chorí. Nemajú chorobné prejavy alkoholovej závislosti.
Z áv i s l o s t i
pil predtým veľa a denne, alebo píjaval príležitostne, najmä
na „riedenie“ stavov napätia a strachu.
Vlohy a osobnosť
Do značnej miery za alkoholovú závislosť pacient nemôže.
Získava množstvo dispozícií geneticky (a teda ak je v rodine
napríklad otec alebo starý otec závislý hoci aj od hrania,
existuje veľké riziko dedičnosti vlohy pre závislosť). Ďalším faktorom vzniku alkoholovej závislosti je dispozícia
povahy (tzv. osobnosti). Oveľa častejšie sa napríklad stávajú
alkoholovo závislí tí, čo nevedia riešiť konfliktné situácie,
podliehajú stresu, napätiu a úzkosti, alebo prchkí a impulzívni ľudia. A aby tieto pocity vôbec prekonali a napríklad
mohli ísť do zamestnania, vypijú si. Lenže postupom času
si ich mozog vyžaduje stále viac a viac. A tak za niekoľko
mesiacov sa pri zhode okolností takýto človek môže stať alkoholovo závislým.
mente. Už prvý pohár si pýta ďalšie poháre, lebo závislý si
dávky kontrolovať nedokáže a aj jeden pohár je ako kvapka
pre suchú špongiu. V liečbe treba nevyhnutne pacientom
zdôrazňovať, že „občas“ piť sa nedá. Inak sa dostávajú do
recidívy, s ktorou ruka v ruke kráča neschopnosť vážiť si samého seba a devalvácia vlastnej osobnosti. Človek nemôže
„trocha“ piť, podobne ako nemôže trocha klamať. Buď klame a je v pasci, alebo oslavuje slobodu a je priamy a čestný.
Úplná abstinencia oblažuje dušu, oslobodzuje, mení spôsob
myslenia. Sám závislý badá, že už nie je donekonečna ten
Jozef „s alkoholizmom“. Tvarovanie jeho osobnosti a navrátenie jej pravej ceny, ktorá bola zahlušená konzumom alkoholu je pri úplnej abstinencii od alkoholu možné a v praxi
sa potvrdzuje, že aj časté. A tak sa pôvodné obmedzenie
totálnou abstinenciou neskôr stáva požehnaním a cestou
k slobode.
Rozhoduje štádium a klinický obraz
Na diagnostiku alkoholovej závislosti je kompetentný iba
psychiater. Mnoho závislostí zostáva skrytých pred laickou
verejnosťou, aj príbuznými a iba odborník ich dokáže demaskovať. Často sa okrem alkoholovej závislosti objavuje
aj iná, súčasne prebiehajúca duševná choroba – napríklad
depresia, úzkostné poruchy, schizofrénia a podobne.
Ak psychiater zistí, že ide o alkoholovú závislosť, rozhodne,
či ide o také štádium a klinický obraz, ktoré sa dajú zvládnuť
ambulantnou liečbou, užívaním liekov znižujúcich chuť na
pitie a obmedzujúcich či zastavujúcich konzum alkoholu a
individuálnou psychoterapiou, alebo je potrebná ústavná
protialkoholická liečba. Krátka liečba na psychiatrických
oddeleniach a klinikách – tzv. detoxikácia, trvá niekoľko
dní a poskytuje sa pri akútnych stavoch, ktoré súvisia s alkoholovou závislosťou, ako je napríklad delírium tremens,
alebo iná alkoholická psychóza, samovražedné pokusy,
spojené s alkoholovou závislosťou, epileptické záchvaty pri
alkoholovej závislosti a iné. Následne je optimálne absolvovať riadnu kompletnú ústavnú liečbu, ktorá trvá zhruba dva až tri mesiace a „vytiahne“ alkoholovo závislého z
domáceho chorobného prostredia. Učí ho spoznávať seba,
svoje reakcie, aj akcie a chorobu vo vzťahu k rodine. Liečba
nekritizuje, skôr zrkadlí a pomáha hľadať cestu.
Lieky ako pomoc pri abstinencii
Dnes už máme lieky, ktoré výrazne pomôžu alkoholovo
závislému zmeniť svoj život a začať plne abstinovať. Len
úplnou abstinenciou od alkoholu sa môže začať uzdravovať „ubolená“ osobnosť závislého. Je to ako keď obézny
človek začína so zdravou stravou a športom. Musí byť bdelý a abstinovať od nezdravého jedla. Ak začne zaháľať, kilá
a depresia sú späť. Podobne, ak si alkoholovo závislý myslí,
že „trocha“ piť môže, recidivuje v predstavách už v tom mo-
Príznakov alkoholovej závislosti je veľa, zhrnieme ich vo
veľmi zjednodušenej forme:
• Závislý znesie vyššie dávky alkoholu, než bežný priemerný človek. Potrebuje stále viac a viac. Kým nezávislý jedinec má už pri troch promile alkoholu v krvi
závažné ťažkosti, niekedy hraničiace až s otravou, vďaka zvyšujúcej sa adaptabilite mozgu – tzv. tolerancii,
závislý bežne príde do ambulancie a má v krvi aj sedem
až osem promile alkoholu a nie je z diaľky na ňom nič
vidno. To je dôkaz, že promile nič nehovorí o opitosti,
tá sa klinicky odvíja aj od stupňa možnej závislosti.
• Závislý nedokáže prestať piť sám od seba zo dňa na
deň.
• Ak sa o to pokúsi, alebo mu iná príčina zabráni konzumovať alkohol, obyčajne sa v najbližšie dni a hodiny
objaví abstinenčný syndróm – tras, potenie, nepokoj,
úzkosť a nespavosť. Zaniká, ak si alkohol vypije znovu
(takzvané prepíjanie abstinenčných prejavov).
• Závislý nedokáže kontrolovane piť – teda nevie dodržať
slovo (ani pred sebou), že vypije len polku fľaše z chladničky, ale vypije ju celú; nedokáže limitovať svoje pitie
časom a často končí opojením a následným „oknom“.
• „Okná“ sa zhusťujú, čo je prejav alkoholovej závislosti.
• Závislý túži po stave, ktorý mu navodzuje alkohol, má
prahnutie piť, ťahá ho to v predstavách k alkoholu.
• Závislému sa často aj sníva, že pije on, alebo jeho okolie, alebo ho núka vypiť si – hovoríme o tzv. „suchej“
recidíve.
• Závislý máva poruchy sebavedomia a sebaistoty, máva
pridružené depresie a pije, aby tieto pocity nemal, ale
po vytriezvení sa zjavujú o to intenzívnejšie – to je
bludný kruh závislosti.
3/2013 | bedeker zdrav ia 45
rozhovor
Služby pre poistencov
sú našou prioritou
­­­—
Zhovárala sa Zuzana Voštenáková
Chcete si vyskúšať elektronické zdravotníctvo budúcnosti už dnes? Alebo zistiť, či užívate vaše lieky bezpečne? A čo
tak mať po ruke vášho lekára, špecialistu i nemocnicu vtedy, keď to budete najviac potrebovať? Viac o novinkách pre
poistencov, integrovanej zdravotnej starostlivosti i o rozširovaní preventívnych programov prezrádza v rozhovore pre
Bedeker zdravia Martin Kultan, generálny riaditeľ najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
—Jednou z noviniek, ktoré len nedávno zaviedla vaša
zdravotná poisťovňa, je služba pre poistencov s názvom
Bezpečné lieky. O čo presne ide?
Je to unikátna bezplatná služba prístupná všetkým našim
poistencom, ktorá znižuje riziko neúčinnej liečby alebo
nežiaducich interakcií. Je súčasťou našej elektronickej
pobočky. Prostredníctvom jednoduchých prehliadačov poskytuje dôležité informácie o liekoch ako pacientom, tak aj
lekárom. Pacient v nej nájde zoznam všetkých liekov, ktoré
mu predpísal alebo priamo v ambulancii podal jeho ošetrujúci lekár. Z našej nedávnej ankety totiž vyplynulo, že každý tretí poistenec neinformuje svojho lekára o užívaných
liekoch. Dobrovoľne sa tak vystavuje rizikám vyplývajúcim
z nevhodnej kombinácie liekov. Táto služba je komplexne
cielená k zlepšeniu bezpečnosti liečby a k lepšej informovanosti pacienta i lekára.
systém elektronického zdravotníctva na Slovensku (sľubovaný eHealth), ale ten je, žiaľ, stále v nedohľadne. Lekár
jednoducho musí mať k dispozícii všetky relevantné informácie o pacientovi, aby mu mohol zdravotnú starostlivosť
zabezpečiť včas a v najvyššej kvalite. Potrebuje však znížiť
administratívne zaťaženie. A práve k tomu smeruje naša
služba Bezpečné lieky.
—S akou odozvou ste sa stretli?
Na oboch stranách – teda na strane lekárov i pacientov bola
odozva veľmi pozitívna. Častým problémom v ambulanciách lekárov je, že nemajú prehľad, aké lieky užívajú ich
pacienti. Nemajú to totiž odkiaľ vedieť. Ostáva im iba spoliehať sa, že si pacienti dokážu presne spomenúť, čo všetko
im predpísali iní doktori. Informácie od pacientov však nebývajú presné a lekári tak z objektívnych príčin nedokážu
zabrániť nežiaducim liekovým interakciám. Preto sme pre
nich vymysleli účinné riešenie so službou Bezpečné lieky.
Predovšetkým je to prínos pre pacientov a ich ďalšiu liečbu.
—Spomínate elektronické zdravotníctvo, ktoré zatiaľ nefunguje. Na vašich webových stránkach si ho však môžu
poistenci vyskúšať už dnes. O čo ide?
Naozaj nečakáme na to, kým vláda zavedie oficiálny eHealth. Jeho termíny spustenia sa už mnohokrát presúvali.
Najnovšia informácia je, že by mal byť zavedený v roku 2016,
aj to nie v plnom rozsahu. Preto sa už dlhodobo iniciatívne snažíme elektronicky komunikovať s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti, s našimi poistencami i platiteľmi
poistného. Ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku sprístupňujeme lekárom aj poistencom to, čo zatiaľ
ešte nikdy nemali – kompletnú preskripciu aj s informáciou
o účinkoch vzájomných kombinácií liekov. Pacienti si môžu
pozrieť zoznam všetkých liekov, ako nám ich vykázali lekári i lekárne. Tiež si môžu overiť, či nemohli náhodou užívať
alternatívny liek s rovnakou účinnou látkou, ale lacnejší
s nižším doplatkom. Z našich údajov vyplýva, že zhruba
37-tisíc poistencov by mohlo ročne ušetriť viac ako 30 eur
na doplatkoch za lieky. Celkovo to za rok robí 1,8 milióna
eur, ktoré mohli poistenci ušetriť.
—Je podľa vás informovanosť lekárov o pacientoch a na
druhej strane pacientov o ich zdravotnom stave a liečbe
dostatočná?
Obe strany by privítali viac informácií. Práve preto sme im
priniesli službu Bezpečné lieky. Navyše tiež rozvíjame projekty integrovanej starostlivosti a inovujeme služby elektronickej pobočky. Toto všetko už dávno mohol riešiť vládny
—A čo ak sa rozhodnem byť vašim poistencom – ani vtedy
nemusím ísť na pobočku osobne?
Presne tak, vôbec k nám nemusíte merať cestu. Stačí, ak
svoje údaje nadiktujte telefonicky na zákazníckej linke.
Operátor vyplní prihlášku za vás a pošle vám ju kuriérom.
Ak sú údaje vyplnené správne a súhlasíte s nimi, prihlášku
podpíšete a kuriér ju opäť doručí k nám. Za kuriéra nič ne-
46 bedeker zdrav ia | 3/2013
rozhovor
platíte. Podobne pohodlne si môžete vyplniť prihlášku aj
elektronicky, cez náš web. Keď hovoríme, že máme 1,5 milióna klientov, máme vlastne 1,5 milióna elektronických pobočiek, ktoré sú pripravené vám kedykoľvek poskytnúť všetky
potrebné informácie. V týchto dňoch počet našich klientov,
ktorí využívajú elektronickú pobočku, presiahol 300 tisíc.
Sú medzi nimi nielen poistenci, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a platitelia poistného. Všetky elektronické služby sa v našej poisťovni snažíme naďalej zlepšovať
a na rozdiel od eHealth-u, ktorý je stále nefunkčný, sme
schopní ponúkať ich klientom už dnes.
—Čo v ste v poslednom období pripravili pre vašich najmenších poistencov?
Aj pre nich máme špeciálnu novinku, ktorú sme spustili od
júna. Poistencom do dvoch rokov veku preplatíme doplatky
za lieky na predpis až do výšky sto eur. Rodič ani zákonný
zástupca pritom nemusia byť našimi poistencami – tými
musia byť len deti. Vychádzali sme z prieskumov, podľa ktorých približne 20 percent detí žije v prostredí, kde sú ohrozené chudobou. Často sme sa stretávali s tým, že lekár predpísal dieťaťu recept a rodičia ho napokon nevybrali, keď
zistili, že ide o liek s doplatkom. Jednoducho naň nemali
peniaze. Naša nová výhoda funguje na jednoduchom princípe. Rodič nám nemusí predkladať žiadne bločky ani potvrdenia o zaplatení lieku. Stačí, ak zákonný zástupca dieťaťa
cez našu elektronickú pobočku vyplní žiadosť. Tá bude dostupná koncom júla, kedy budeme mať spracované údaje z
lekární. Doplatok preplatíme obratom po overení údajov a
to bankovým prevodom na účet zákonného zástupcu, ktorý
uviedol v žiadosti.
—Zhruba pred rokom ste zaviedli systém integrovanej
zdravotnej starostlivosti, ako sa vám osvedčil?
Dlhodobo sa snažíme byť lídrom vo zvyšovaní komfortu
a kvality zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Integrovaná zdravotná starostlivosť znamená veľký kvalitatívny
posun, s dôrazom na starostlivosť o pacientov v regiónoch.
Je vždy lepšie, keď sa o pacienta nestará individuálne sám
lekár, ale často je potrebné, aby sa o neho staral celý tím
odborníkov. Snažíme sa o to, aby všeobecní lekári, špecializované ambulancie i nemocnice boli integrovaní do jedného celku, s dôrazom na lepšiu a rýchlejšiu starostlivosť
o pacienta. Preto sme v polovici minulého roka spustili
Plán Medipartner. Ten umožňuje rozvíjať spoluprácu našej
poisťovne so sieťou partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A zároveň lepšie odmeňovať tých lekárov,
ktorým záleží na kvalite a efektívnosti zdravotnej starostlivosti o našich poistencov. Projekt sme rozbehli v Košiciach a
v okolí, máme naň len pozitívne ohlasy, a preto ho postupne
rozbiehame aj v Nitrianskom kraji. Pričom nevylučujeme
jeho rozšírenie do ostatných krajov.
—Ako Plán Medipartner vyzerá v praxi a kto je do neho
zapojený?
Do Plánu Medipartner sa v Košiciach od júla zapojilo viac
ako 55 všeobecných lekárov a dve nemocnice s poliklinikami: Nemocnica Košice – Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica
3/2013 | bedeker zdrav ia 47
rozhovor
pacienta nevynímajúc. Zavádzaním noviniek v rôznych oblastiach chceme ukázať našim poistencom, že to, čo robíme,
má naozaj zmysel.
a Železničná nemocnica s poliklinikou Košice. Prostredníctvom zapojených lekárov z tohto plánu benefituje približne
40 000 poistencov. Z nich je zhruba 7 000 aktívnych, teda
majú ďalšie výhody. A prečo chceme do neho zapájať aj pacienta? Vďaka spolupráci všeobecných lekárov cez špecializované ambulancie až po polikliniky a nemocnice, sa zvýši
kvalita jeho liečby a obmedzí sa jeho zaťažovanie nepotrebnými výkonmi. To častokrát samotný všeobecný lekár nevedel zabezpečiť. Myslíme si, že pacient by mal byť odmenený
za to, že bude zdravšie žiť a dbať na prevenciu. Skúsenosti
zo zahraničia potvrdzujú, že takto koordinovaní pacienti sú
zdravší a v dlhodobom horizonte to prináša zaslúžený efekt
pre všetkých. Preto máme do budúcnosti záujem rozširovať
tento projekt aj do ďalších regiónov Slovenska.
—Ste najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou. Aký
máte názor na pluralitný, respektíve unitárny systém
zdravotného poistenia?
Sme presvedčení, že unitárny systém nepomôže ani pacientom, neprinesie viac peňazí zdravotníctvu ani lekárom, nezlepší prostredie v nemocniciach. Namiesto diskusií o tom,
či máme meniť alebo nemeniť fungujúci systém zdravotného poistenia, by sme sa mali zamerať na podstatu problému. O tom poistencov nepresviedčajú naše slová, ale konkrétne rozhodnutia a nové projekty. Prinášame im novinky
v podobe integrovanej zdravotnej starostlivosti, doplatkov
za lieky i množstvo preventívnych programov. Predpokladáme, že unitárny systém v konečnom dôsledku v našej krajine zavedený nebude. Ide len o snahu odpútať pozornosť od
skutočných problémov v zdravotníctve. Konkurenčný tlak
prináša výhody pre všetkých účastníkov liberálneho trhu,
48 bedeker zdrav ia | 3/2013
—Čakacie zoznamy, najmä na niektoré operačné výkony
sú podobne ako unitárny systém tiež často diskutovanou
témou. Ako ste na tom vy – viete svojim poistencom zabezpečiť skorú zdravotnú staroslivosť?
Čakacie zoznamy na niektoré operačné zákroky a vyšetrenia existujú všade vo svete. Samozrejme, je dôležité, aby
boli primerané a zdravotný stav pacientov sa medzičasom
nezhoršoval. Paradoxné je, že v krajinách, kde je zavedený
pluralitný systém zdravotného poistenia, sú čakacie lehoty kratšie ako v krajinách, kde funguje unitárny systém.
Je to aj tým, že každá zdravotná poisťovňa sa chce starať
čo najlepšie o svojich poistencov a poskytnúť im zdravotnú
starostlivosť čo najskôr. Na webe ponúkame najväčší a najpodrobnejší prehľad čakacích lehôt na hospitalizáciu v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Svojich poistencov
vieme nasmerovať tam, kde im vedia poskytnúť zdravotnú
starostlivosť čo najskôr. Problémom je, že na Slovensku ľudia nie sú vždy ochotní cestovať za vyšetrením do vzdialenejších miest. Sme však flexibilní, vieme im promptne vyjsť
v ústrety a poskytnúť alternatívne nemocnice alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
—Hovoríme stále o liečbe, ale čo prevencia?
Prevencia je lacnejšia nielen pre každú zdravotnú poisťovňu, ale je výhodnejšia aj pre pacienta. Keď sa pacient o seba
stará, keď chodí na preventívne prehliadky, jemu samému
to pomôže žiť dlhšie, zdravšie a plnohodnotnejšie. Preto
sa snažíme, aby naši poistenci pravidelne absolvovali preventívne prehliadky, čo im pripomíname preventívnou
pripomienkou. Ako prví sme prišli napríklad s produktom
Mamografia pre ženy do 10 dní. Sme radi, že aj vďaka našej
iniciatíve sa to stalo štandardom na Slovensku a mamografie sú pre pacientky dnes už dostupné. Zo zákona plne preplácame pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného
lekára pre deti aj dospelých, gynekológa, urológa, zubára
a gastroenterológa. Poistencom poskytujeme aj rôzne nadštandardné preventívne programy, napríklad Zdravé srdce,
očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, proti rakovine krčka
maternice, alebo starší poistenci vo veľkej miere využívajú i
očkovanie proti chrípke.
—Čo čaká Dôveru v najbližších mesiacoch?
Ďalšie mesiace tohto roka budú určite náročné. Máme rozpracované ďalšie dva až tri projekty, ktoré by pomohli na
jednej strane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, na
druhej strane našim poistencom. Chceme ich predstaviť
v druhom polroku tohto roka. Zatiaľ viac neprezradím, ale
keď príde správny čas, radi vás budeme informovať.
rozhovor
Tému prináša
Sivý zákal je ochorenie,
ktorému sa nevyhneme
O sivom zákale, aj o tom, ako je možné sa ho jednoducho zbaviť, sme sa porozprávali s MUDr. Františkom Veselým,
primárom VESELY | Očná Klinika. Skúsený očný chirurg a zakladateľ ambulantnej očnej chirurgie na Slovensku sa očnej
mikrochirurgii venuje už viac než 40 rokov.
—Pán primár, čo to sivý zákal vlastne je?
Sivý zákal je ochorenie, ktoré sa objavuje prevažne s narastajúcim vekom, a znamená postupné zakaľovanie ľudskej
šošovky. Prvé, veľmi jemné náznaky sivého zákalu je možné pri vyšetrení spozorovať už po 40. roku veku. Avšak akékoľvek obavy v tomto období nie sú na mieste. Vo väčšine
prípadov sa sivý zákal úplne prejaví až po 60. alebo 65. roku
veku. K prvým príznakom sivého zákalu je možné priradiť
aj potrebu používať okuliare na čítanie, ktoré kompenzujú
tzv. krátke ruky. Postupne, so zvyšujúcim sa zakalením, je
zraková ostrosť slabšia, až sa môže stať, že človek prestane
na oko vidieť. Tento stav je však možné zvrátiť a prinavrátiť
zrak operáciou sivého zákalu. S takto pokročilými nálezmi
sa však stretávame už len veľmi zriedkavo.
—Kedy je teda správny čas na operáciu sivého zákalu? Až
vtedy, keď už je videnie naozaj výrazne horšie?
Kým v minulosti sa naozaj čakalo na to, až sivý
zákal „dozrie“, dnes to už neplatí. V rýchlej dobe, akú žijeme, sú nároky na všetky
zmysly vyššie. Nielen pri práci, v rodine,
ale aj pri športe či koníčkoch. Keď ľudia
s rôznymi zrakovo náročnými povolaniami strácajú zrakovú ostrosť vplyvom sivého zákalu tak významne, že by to mohlo
ohroziť ich pracovnú pozíciu, sme schopní ich tohto problému zbaviť. Z toho dôvodu sa operácie sivého zákalu – katarakty vykonávajú skôr než v minulosti.
Neexistuje žiaden univerzálne správny čas na zákrok. Nastane vtedy, keď
máte pocit, že už nevidíte tak dobre
ako v minulosti.
Pamätám si, že takýto zásah si niekedy vyžadoval hospitalizáciu. Ako
to prebieha dnes?
Niekedy dávno áno. Dnes však veľkú
väčšinu zákrokov vykonávame ambulantne. Po predoperačnom vyšetrení
sa dostavíte približne na dve hodinky
50 bedeker zdrav ia | 3/2013
na kliniku, kde sa operácia uskutoční. Trvá približne sedem
až desť minút a vykonáva sa v lokálnej anestézii pomocou
kvapiek. V jej priebehu sa s pacientom rozprávam o nejakej
príjemnej téme a v pozadí hrá rádio. Na záver celého zákroku
oko prelepíme ochranným obväzom a ani nie po hodine a pol
od príchodu môžete našu kliniku opustiť.
Snažíme sa o to, aby všetko bolo pokojné a čo najmenej stresujúce a aby naši pacienti spomínali na nás s úsmevom.
—Máte dlhoročnú prax v očnej chirurgii. Keď sa obzriete
dozadu a porovnáte minulosť s prítomnosťou, v čom vidíte najväčšie rozdiely?
Predovšetkým v precíznosti a šetrnosti zákrokov. Dnes vykonávame zákroky cez rez menší než 2,5 mm a nemusíme ho
šiť. Už na druhý deň po zákroku je možné sa prinavrátiť do
bežného života. Materiály, ktoré používame, sú kvalitnejšie
a tvar či opracovanie vnútroočných implantátov sú neporovnateľné s minulosťou. No najzásadnejší rozdiel vidím v tom,
že kým sme sa v minulosti snažili dokonale odstrániť sivý
zákal, dnes k tomuto cieľu pridávame aj snahu prinavrátiť
človeku čo najlepšiu možnú zrakovú ostrosť bez okuliarov.
Úroveň našej práce sme tak posunuli o stupienok vyššie.
—Čiže je možné po takomto zákroku vidieť aj do diaľky aj
na čítanie bez okuliarov ako za mladi?
Áno, v prípade zákroku PRELEX je možné po operácii docieliť
aj to, že okuliare už nebudete potrebovať vôbec. Je to vďaka
špeciálnemu multifokálnemu implantátu, ktorého optické
vlastnosti vás zbavia závislosti od okuliarov a tak sa aj po
päťdesiatke môžete na svet pozerať bez okuliarov ako v mladosti. Musím však úprimne priznať, že zákrok PRELEX nie je
vhodný pre každého. Možno to zistiť až pri veľmi detailnom
a špecializovanom očnom vyšetrení.
—Je možné sivý zákal vyliečiť očnými kvapkami, či inými
liekmi?
Toto zatiaľ, žiaľ, možné nie je. Jediný spôsob, ktorým je možné kataraktu odstrániť, je operačný zákrok. Zatiaľ veda nepokročila tak ďaleko, aby sme sa tohto ochorenia vedeli zbaviť inak.
—red—
g ynekológ i a
Svrbenie horšie
ako bolesť
—
MUDr. Peter Brenišin
BrenCare, s. r. o., Poprad
Gynekologická ambulancia
a ambulancia gynekologickej urológie
Niet vari ženy, ktorá by sa aspoň raz za život nestretla s nepríjemným problémom prejavujúcim sa spravidla úporným
svrbením v oblasti genitálií. Správne, ide o vaginálnu mykózu.
—Prečo sa to stáva?
Skôr, ako si niečo povieme o príčine
mykózy, nezaškodí pripomenúť, že za
normálnych okolností je prostredie
v pošve kyslé, takže je predpokladom
pre prítomnosť laktobacilov (Döderleinových bacilov). Aby mohli rásť,
potrebujú kyslé prostredie; samy tiež
produkujú kyselinu mliečnu (preto
označenie „lakto“ bacily). Pokiaľ je
všetko tak, ako má byť, prevládajú
v pošve laktobacily. Bránia premnoženiu ostatných baktérií, ktoré by
mohli vyvolať nejaké zápalové či iné
ochorenie pošvy. Z toho vyplýva, že
laktobacily v pošve plnia veľmi dôležitú ochrannú a preventívnu funkciu.
Aj keď je všetko v poriadku, môže sa
objaviť jemný výtok. V pošve sa totiž
nachádza belavá tekutina, ktorú tvoria laktobacily a odlúčené pošvové
bunky (podobne, ako keď sa odlučuje vrchná vrstva pokožky). Ide o normálny výtok, ktorý nezapácha. Samozrejme, ak tento fyziologický výtok
ostane na nohavičkách či „intimke“
nejaký čas, môže sa začať rozkladať.
Vtedy sa môže objaviť zápach. Rovnako sa to stáva pri nedostatočnej hygiene, kde rozkladajúci sa výtok môže
byť dokonca zdrojom infekcie.
Problém nastáva, ak sa kyslosť
prostredia naruší (stúpne hodnota
52 bedeker zdrav ia | 3/2013
pH). Vtedy sa začnú množiť patogénne, čiže škodlivé baktérie, a vznikne
zápal pošvy – kolpitída. Typickým prípadom je stav počas či po konzumácii antibiotík, ktoré prakticky zničia
prirodzené prostredie pošvy, keďže sú
úporným nepriateľom laktobacilov.
—Plesňové ochorenie pošvy
(vaginálna mykóza)
Najčastejšie vzniká práve po konzumácii antibiotík, keď v pošve dochádza k premnoženiu plesní. Pôvodca ochorenia sa nazýva Candida
albicans. Výtok sa pri ochorení sfarbuje do bielej až bieložltej farby, nezapácha, je hrudkovitý. Typickým prejavom je svrbenie a zvyčajne aj biely
povlak. Liečba je založená na podávaní antimykotík vo forme tabletiek
priamo do pošvy, ale niektoré sa podávajú aj ústami (napr. po antibiotickej liečbe alebo pri často sa opakujúcej plesňovej infekcii pošvy sa môže
stať, že pleseň sa rozšíri okrem genitálií aj v tráviacom trakte).
Nepríjemným
sprievodným
znakom ochorenia je svrbenie, ktoré zvyčajne ako prvé upozorní na
prítomnosť mykózy. Niekedy je také
úporné, že postihnuté osoby by sa
radšej doškriabali do krvi, pretože
bolesť sa zdá často znesiteľnejšia ako
samotné svrbenie. Pri poškrabaní
môžu vzniknúť otvorené ranky, ktoré
sú vstupnou bránou pre ďalšiu infekciu. Na zmiernenie svrbenia sa preto
aplikujú antimykotické masti alebo výplachy pošvy s protiplesňovým
účinkom (bóraxglycerín), v ťažších
prípadoch sa ordinujú aj antihistaminiká, ktoré celkovo dokážu svrbenie
zmierniť. Rozhodne sa neodporúča
aplikovať nejaké „domáce“ a „zaručené“ lieky, ktoré môžu narobiť viac
škody ako osohu.
—Existuje prevencia?
Ak hovoríme o vaginálnej mykóze ako
následku antibiotickej liečby, možno
podniknúť určité preventívne opatrenia. Je známe, že antibiotiká ničia
aj prirodzenú flóru v črevách, následkom čoho majú ľudia po niekoľkodňovej antibiotickej liečbe určité
problémy, napríklad hnačky. Preto sa
odporúča v medzičase medzi dvoma
dávkami antibiotík konzumovať jogurty, ktoré obsahujú takzvané živé
kultúry. Pravda, treba si preveriť, či
konzumácia mliečnych výrobkov nie
je v prípade daného antibiotika nevhodná. Pokiaľ pomôžete svojej chuti
do jedla trochou vitamínov skupiny
B, mnohokrát to postačí aj ako prevencia vaginálnej mykózy.
Trápia Vás opakované
gynekologické mykózy?
K liečbe
mykóz pridajte
liek Wobenzym®
Odporučená doba užívania 10 týždňov
Účinne obmedzuje
opakovanie ochorenia.
Výsledky výskumu potvrdzujú
Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk
62 žien, ktoré aj počas štandardnej antimykotickej liečby trpeli mykózami 4-krát až 9-krát za rok, užívali Wobenzym po dobu 10 týždňov v dávke 2x8
tabliet denne. Počas roka po zahájení liečby Wobenzymom došlo u všetkých k výraznému zlepšeniu – počet mykóz klesol v priemere o 88%. Dve
tretiny žien dokonca neprekonalo mykózu ani raz. Ďalšie sledovanie teraz potvrdilo, že pozitívny účinok Wobenzymu u sledovaných žien pretrvával
počas celých 4 rokov.
Nie je enzým ako enzým
Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je overená rozsiahlym vedeckým výskumom, radou kontrolovaných klinických
štúdií a takmer 50 ročnou liečebnou praxou. Účinok iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe používajte vždy liek, nikdy enzýmové
doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené.
K liečbe gynekologických mykóz sú určené antimykotické prípravky.
Podporná liečba Wobenzymom obmedzuje opakovanie ochorenia.
Tradičný liek z prírodných zdrojov v vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila
3/2013 | bedeker zdrav ia 53
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175
Inzercia
hi stóri a
Wilhelm
Conrad Röntgen
(1845 – 1923)
­—
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Nositeľ vôbec prvej Nobelovej ceny za fyziku spôsobil svojím objavom prevrat v medicíne. Vďaka objaveniu žiarenia,
ktoré dostalo pomenovanie po svojom objaviteľovi, sa výrazne zvýšili diagnostické, terapeutické, ale i preventívne
možnosti medicíny, čo prispelo k zlepšeniu zdravia populácie.
Wilhelm Conrad Röntgen sa narodil
27. marca 1845 v Lennepe v Nemecku.
Jeho otec pochádzal z obchodníckej
rodiny. Sám bol tiež obchodník a majiteľ textilnej továrne. Matka bola pôvodom z Holandska. Tri roky po narodení Wilhelma sa rodina presťahovala
do Apeldoornu v Holandsku. V decembri 1862 prichádza mladý Röntgen na
technickú školu do Utrechtu, aby tu
zmaturoval. V Utrechte býval v rodine
profesora chémie Grunninga a zažil tu
šťastné obdobie. Rýchlo sa však skončilo jeho vylúčením zo školy. Dôvodom
bolo, že nechcel prezradiť meno spolužiaka, ktorý nakreslil karikatúru
jedného z profesorov. Po vylúčení sa
pripravoval na maturitu externe, pri
skúške neuspel, pretože jeden z examinátorov bol profesorom na škole, z
ktorej ho vylúčili. Napriek tomu sa zapísal – i keď bez platnej imatrikulácie
– na Univerzitu v Utrechte ako študent
filozofie a navštevoval prednášky z
matematiky, fyziky, chémie, zoológie
a botaniky. Z Utrechtu prešiel na riadne štúdium na Polytechniku v Zürichu, kde v roku 1868 získal titul inžiniera strojníctva. Röntgen zostal v
Zürichu a navštevoval ďalej prednášky
z teoretickej fyziky, najmä z termodynamiky, teórie svetla a poisťovníctva. Zaujímal sa takisto o literatúru a
54 bedeker zdrav ia | 3/2013
dejiny. V roku 1869 bol promovaný za
doktora filozofie na základe úspešnej
obhajoby dizertačnej práce Štúdia o
plynoch. V Zürichu sa zoznámil so
svojou budúcou manželkou, Annou
Bertou Ludwig, s ktorou sa oženil v
roku 1872.
Po promócii sa Röntgen stal asistentom profesora Kundta na katedre
fyziky v Zürichu. Spolu s ním odišiel
potom v roku 1870 do Würzburgu. Tu
ho odmietli habilitovať za docenta,
pretože neovládal staré jazyky, čo bolo
podmienkou habilitácie. Z Würzburgu, opäť spolu s Kundtom, odišiel
Röntgen do Strassburgu, kde v roku
1874 habilitoval. O rok neskôr prijal
miesto profesora fyziky a matematiky
na poľnohospodárskej akadémii v Hohenheime pri Stuttgarte. Chýbali mu
tam však podmienky pre výskum. Preto sa už v roku 1876 vracia do Strassburgu ako druhý profesor fyziky.
Zaoberá sa elektrickými výbojmi na
izolátoroch a vedením tepla v kryštáloch. Jeho schopnosti experimentovať
ho preslávili, takže mu v roku 1879 ponúkli miesto profesora fyziky na univerzite v Giessene. Pokračoval tu vo
veľmi úspešnej výskumnej práci až do
roku 1888, keď prijal miesto profesora
fyziky vo Würzburgu. Začal sa zaoberať katódovými lúčmi, čo napokon 8.
novembra 1895 viedlo k objavu X-lúčov.
Svoje výskumy X-lúčov, ktoré dnes poznáme ako röntgenové žiarenie, opísal
v priebehu dvoch rokov v troch vedeckých prácach. V roku 1900 sa presťahoval do Mníchova, kde prevzal katedru
fyziky. Početné ocenenia vyvrcholili v
roku 1901 udelením vôbec prvej Nobelovej ceny za fyziku. Napriek svetovej
sláve, čestným doktorátom a čestným
členstvám zostal Röntgen skromný a
venoval sa svojmu výskumu. K sebe i
svojim žiakom bol náročný.
V roku 1919 zomrela po dlhej
a ťažkej chorobe vo veku 81 rokov
Röntgenova manželka. Ešte rok ostal
pôsobiť ako profesor na univerzite, potom sa utiahol do súkromia vo svojom
vidieckom dome vo Weilheime. Rád
chodil na poľovačku so svojimi priateľmi. Zomrel 10. februára 1923.
Röntgenov objav patrí k najvýznamnejším technickým objavom
v dejinách medicíny. Rtg. diagnostika spôsobila prevrat v diagnostike
chorôb a napriek veľkým pokrokom
v medicíne má v nej svoje miesto
i dnes. Biologické účinky röntgenového žiarenia boli objavené pomerne
rýchlo a využívajú sa napríklad v liečbe zhubných nádorov, obvykle v kombinácii s chirurgickým zákrokom.
I nt í mne zdravie
Intímna hygiena
Dodržiavanie intímnej hygieny je niečo, čo môžeme považovať za bežnú súčasť života každej ženy. Prispieva k pocitom
spokojnosti s vlastným telom i k zdravému sexuálnemu životu.
Pokožka intímnych partií plní úlohu
ochrannej bariéry. Nielenže má špecifickú fyziologickú štruktúru, ale
i zvláštne biochemické zloženie, ktoré citlivé ženské miesta chráni pred
bakteriálnymi či kvasinkovými infekciami. Pošva je normálne osídlená
kolóniami rôznych baktérií a malého
množstva kvasiniek. Rovnováhu medzi jednotlivými kmeňmi zabezpečujú
predovšetkým loktobacily. Tie pomáhajú udržať iné organizmy, napríklad
kvasinky a plesne, pod kontrolou. Ak
sa rovnováha z rôznych dôvodov naruší a kolónie „dobrých“ baktérií začnú ubúdať a patogénne organizmy sa,
naopak, množia, dochádza k infekcii
a následnému zápalu. Svrbenie, pálenie či patogénny výtok nenechajú na
seba dlho čakať. V 70 až 90 % prípadov
môže za takýto stav kvasinková infekcia spôsobená candidou albicans.
Príčina nerovnováhy
Nerovnováhu v bakteriálnom osídlení
pošvy môžu spôsobovať viaceré faktory. Od infekcie iných orgánových sys-
témov cez narušenie celkovej imunity
až po stres a prechladnutie. Svoje „urobí“ aj liečba antibiotikami, vysoká hladina estrogénu napríklad v tehotenstve alebo počas hormonálnej terapie,
ale aj také ochorenie ako je cukrovka.
Počas letnej „kúpacej“ sezóny sa ženy
obávajú nielen návštevy prírodných
kúpalísk, ale i prechlórovaných bazénov. Podľa gynekológov však oveľa viac
škody v súvislosti s vaginálnymi infekciami narobia mokré plavky. Tie môžu
spôsobiť podchladenie malej panvy, čo
naruší prirodzený imunitný systém v
pošve a dôjde k narušeniu bakteriálnej
rovnováhy.
Hygiena naša každodenná
Už dievčatá v puberte vedia, že sekrécia
z pošvy je prirodzenou súčasťou fungovania ženského tela a že sa mení počas
menštruačného cyklu. Je dôležité preto
vedieť, čo je prirodzené a aký je výtok
spôsobený infekciou alebo zápalom.
K narušeniu zdravej rovnováhy bakteriálneho prostredia niekedy môže
„pomôcť“ prílišná hygiena. Aj gyneko-
lógovia odporúčajú umývať si intímne
miesta dvakrát denne, sprcha po každom použití WC určite nie je potrebná.
Oveľa dôležitejšie je dobré osušenie – vo
vlhkom, prípadne zaparenom prostredí sa totiž patogénom lepšie darí.
Dobré je tiež už malé dievčatká poučiť,
že správne utieranie je spredu dozadu.
Črevné baktérie z okolia konečníka sa
totiž veľmi ľahko môžu dostať do pošvy
a spôsobiť infekciu.
Špeciálne prípravky
Pošvové prostredie má v porovnaní s
pokožkou tela odlišnú hodnotu pH.
Obyčajné sprchové šampóny či mydlá
určené na sprchovanie majú zvyčajne
vyššiu hodnotu pH, sú zásaditejšie,
a preto na intímnu hygienu nevhodné.
Ich použitie by mohlo kyslé prostredie
pošvy narušiť a umožniť tak jej osídlenie patogénnymi organizmami. Aj z
týchto dôvodov a súčasne ako prevencia pred infekciou je namieste použitie špeciálnych prípravkov určených
na citlivé intímne partie.
-ib-
Vaginálne tablety pre bakteriálnu rovnováhu
●
●
Obsahuje baktérie
mliečneho kvasenia typické
pre vaginálnu mikroflóru
Pomáha obnovovať
a posilňuje prirodzenú
mikroflóru pošvy
GYNOLACT:
•
•
•
•
•
je určený k obnove vaginálnej mikroflóry po antibiotickej liečbe
je vhodný pre ženy v každom veku
jednoduché a pohodlné použitie
nevyteká a nešpiní bielizeň
môže sa používať počas dojčenia
Gynolact je zdravotnícka pomôcka.
Dostanete v lekárni bez lekárskeho predpisu.
Za
Zastúpenie
pre SK:
Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.:+421 2 4569 0566, e-mail: [email protected], www.vitabalans.com
Vit
Zastúpenie pre SK:
3/2013 | bedeker zdrav ia 55
Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.:+421 2 4569 0566, e-mail: [email protected], www.vitabalans.com
Tému prináša
Lepší sluch vďaka
technike
Žijeme v priveľmi hlučnej dobe. Lekári čoraz častejšie upozorňujú na to, že porucha sluchu bude v budúcich generáciách
častejším javom, ako je to v súčasnosti. Na tému porúch sluchu a predovšetkým o načúvacích prístrojoch, ktoré môžu
sluch zlepšiť, sme sa rozprávali s foniatričkou MUDr. Dagmar Volmutovou v Neštátnej foniatrickej a ORL ambulancii, Poliklinika Mýtna v Bratislave.
—Aké sú najčastejšie sluchové poruchy?
K nám do ambulancie prichádzajú najmä pacienti, ktorým
sa zhoršuje sluch v dôsledku veku. Najväčší počet nedoslýchavých pacientov u nás tvoria starší ľudia. Stretávame
sa väčšinou so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou sluchu. Vznikajú väčšinou dôsledkom postupnej degenerácie
sluchového orgánu a stareckej nedoslýchavosti. Podiel pacientov s praktickou hluchotou, čo je viac ako 80 % straty
sluchu, je menší. Na ambulancii sa pomerne často stretávame aj so stratou sluchu v dôsledku chronickej otitídy, ktorú
môže sprevádzať perforácia bubienka alebo iné patologické
zmeny na bubienku. Staršie deti a mladí ľudia s vrodenými
ťažkými poruchami sluchu a praktickou hluchotou rôznej
etiológie, ktorým vydávame načúvacie prístroje, tvoria samostatnú skupinu pacientov, v prípade ktorých je výber prístroja veľmi náročný. Deťom s vrodenou praktickou hluchotou, resp. ťažkou stratou sluchu rôzneho stupňa a etiológie
vo veku do sedem rokov predpisujú načúvacie prístroje klinickí foniatri. Neraz je nutná hospitalizácia, počas ktorej
sa diagnostikuje stupeň a typ poruchy sluchu a dieťa je tiež
v starostlivosti logopéda.
—Podľa čoho sa rozhodujete, aký načúvací prístroj predpíšete?
Výber načúvacieho prístroja závisí predovšetkým od charakteru a stupňa poruchy sluchu, veku pacienta, od otoskopického nálezu a tvaru zvukovodu. Veľmi dôležitá je, pokiaľ
ide o starších ľudí, jemná motorika rúk. Pri výbere načúvacieho prístroja musíme poznať a brať do úvahy profesiu
pacienta, v akých akustických pracovných podmienkach
bude prístroj používať. Odporúčame kvalitnejšie načúvacie
prístroje na vyššej technickej úrovni, ktoré dokážu zabezpečiť príjemné nerušené počutie a dobrú zrozumiteľnosť
na pozadí hlučného prostredia. Pri viacprogramových načúvacích prístrojoch si možno napríklad prispôsobovať
56 bedeker zdrav ia | 3 /2013
prístroj prostrediu, v ktorom sa pacient zdržiava. Starším
pacientom s ťažkou poruchou sluchu odporúčame väčšinou
závesné načúvacie prístroje. V súčasnosti môžeme veľmi
slušne vykompenzovať stratu sluchu štandardným digitálnym načúvacím prístrojom, ktorý je v plnej úhrade zdravotnej poisťovne a pacient nemusí doplácať.
—Aké typy načúvacích prístrojov sú u nás dostupné?
V dnešnej dobe máme k dispozícii predovšetkým digitálne načúvacie prístroje, ktorých technická úroveň sa rok
od roka zlepšuje. Programujú sa na počítači alebo na digitálnych počítačových boxoch. Analógové prístroje, ktoré
pacienti dostávali v minulosti, sa dnes predpisujú už len
výnimočne. Podľa tvaru máme k dispozícii závesné a zvukovodové načúvacie prístroje, ďalej miniatúrne kanálové
(CIC), ktoré sa vkladajú do zvukovodu, a v poslednom čase
aj strojčeky, ktoré majú reproduktor umiestnený vo zvukovode. Všetky zvukovodové a kanálové načúvacie prístroje
sa vyrábajú individuálne na mieru podľa odtlačku ucha pacienta. K závesným sa vyrába individuálna ušná tvárnica
podľa odtlačku ucha. Elektronická úroveň a kvalita načúvacieho prístroja nie je daná tvarom, ako si to mnohí ľudia
myslia. Elektronika na rovnakej technickej úrovni môže byť
umiestnená v závesnom, zvukovodovom, ale aj kanálovom
načúvacom prístroji. Hlavný technický rozdiel je v rozsahu
hlasitosti, teda v tom, akú stratu sluchu dokáže načúvací
prístroj vykompenzovať. Všeobecne platí, že čím silnejší je
načúvací prístroj, tým býva väčší, pretože si vyžaduje väčšiu
batériu a reproduktor. Z tohto dôvodu malé zvukovodové,
resp. kanálové strojčeky nemôžeme dať pacientovi s ťažkou
stratou sluchu a praktickou hluchotou. Technická úroveň
dnešných plne digitalizovaných načúvacích prístrojov je
naozaj veľmi dobrá a je na svetovej úrovni aj v prípade štandardných strojčekov, ktoré v plnej miere hradí poisťovňa.
Všetky načúvacie prístroje, ktoré naši pacienti dostávajú, sa
—Ako sa načúvací prístroj nastavuje?
Pred indikáciou a výberom načúvacieho prístroja musí
pacient absolvovať ušné vyšetrenie, audiometrické vyšetrenie sluchu a zrozumitelnosť reči. Na ich základe pristupujeme k výberu strojčeka. Musí sa individuálne naprogramovať podľa audiogramu a potom doladíme kvalitu zvuku
podľa subjektívneho vnímania pacienta. Porozumenie
reči je závislé nielen od počutia, ale aj od spracovania reči
v mozgu. V prípade starých ľudí je porucha sluchu veľmi
často kombinovaná s centrálnou poruchou vnímania reči,
čo súvisí s degeneratívnymi zmenami na mozgu. Vtedy
načúvací prístroj zlepší komunikáciu a zrozumitelnosť pacienta len čiastočne.
dovážajú zo zahraničia. Zriedkavo, keď má pacient chronickú otitídu, perforáciu na bubienku a ucho často tečie, používa sa špeciálny okuliarový načúvací prístroj s kostným
vedením. V ramienkach okuliarov je umiestnený kostný
vibrátor, ktorý prenáša zvuk cez kosť do vnútorného ucha.
Poisťovňa pri takejto špecifickej indikácii hradí načúvací
prístroj, okuliarový rám si hradí pacient sám. V niektorých prípadoch sú možné aj aktívne stredoušné implantáty. Suma, ktorú hradí zdravotná poisťovňa za štandardný
načúvací prístroj je stanovená v Liečebnom poriadku. Ak si
pacient vyberie nadštandardný prístroj na vyššej technickej úrovni, rozdiel v cene si potom dopláca sám. Samozrejme, cena načúvacieho prístroja závisí od technických parametrov a technickej úrovne prístroja, (napr. počtu kanálov,
ktoré spracovávajú zvukový signál, od potláčania okolitých
zvukov, počtu programov, mikrofónov, spracovania signálu či úpravy spätnej väzby).
—Kedy pacient potrebuje načúvací prístroj?
Prvým príznakom, kedy si človek začína uvedomovať, že
sa mu zhoršuje sluch, sú problémy s počutím a komunikáciou v hlučnejšom prostredí, v zhoršených akustických
podmienkach. Napríklad v spoločnosti, v reštaurácii, na
poradách a prednáškach. Starší ľudia mávajú problémy pri
pozeraní televízie, komunikácii v rodine, v kostole. Podľa Liečebného poriadku je stanovený určitý stupeň straty
sluchu, resp. straty zrozumitelnosti reči, kedy indikujeme kompenzáciu nedoslýchavosti načúvacím prístrojom.
Sú však profesie ako učitelia, pedagógovia, tlmočníci, pre
ktorých je nevyhnutná každodenná komunikácia v zhoršených akustických podmienkach. Naopak, niektorí starší
ľudia, aj napriek tomu, že ich strata sluchu sa objektívne
potvrdila, sa rozhodnú, že zatiaľ prístroj nechcú. Podľa Liečebného poriadku má pacient v prípade stredne ťažkej nedoslýchavosti nárok na pridelenie jedného načúvacieho prístroja raz za päť rokov. V prípade ťažkej straty sluchu, ktorá
nie je dostatočne kompenzovaná jedným prístrojom, ako aj
pri praktickej hluchote, má pacient nárok na dva strojčeky,
teda obojstrannú kompenzáciu straty sluchu. Deti dostávajú od malička v prípade obojstrannej straty sluchu akéhokoľvek stupňa vždy dva načúvacie prístroje až do ukončenia
školskej dochádzky.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
WIDEX-SLOVTON
→digitálne načúvacie prístroje
značky Widex
→kompenzačné pomôcky
pre ľudí s poruchou sluchu
i nepočujúcich
→TV súpravy a osobné
zosilňovače zvuku
→klasické i mobilné telefóny
pre ľudí s poruchou sluchu
→výroba individuálnych ušných
koncoviek a zvukovodových
prístrojov
→odborné poradenstvo
a nastavenie vášho
načúvacieho prístroja
→konzultácie pri výbere
kompenzačných pomôcok
www.widex-slovton.sk
WIDEX – SLOVTON Slovakia s.r.o., Revolučná 19, 821 04 Bratislava, tel: 02/4329 4562, 02/4342 5992, e-mail: [email protected]
Predajne a odborné poradenstvo aj v mestách: WIDEX – SLOVTON, Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/415 1054,
[email protected] / WIDEX – SLOVTON, Kováčska 65, 040 01 Košice, tel: 055/625 33 52, [email protected]
3/2013 | bedeker zdrav ia 57
V ý ž i va a p r e v e n c i a
Voda
ako súčasť zdravej výživy
—
MUDr. Peter Minárik
ONLIFE, s.r.o.
Centrum zdravia a výživy,
Poradňa pre obezitu, výživu
a zdravý životný štýl
Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla niekoľko dní až týždňov, no bez vody len krátko.
Aj pri únave či nervozite niekedy pomáha jednoduché opatrenie: napiť sa vody.
Človek, ktorý žije v strese a zhone, sa často zabúda nielen
najesť, ale aj napiť. K telesnej aj psychickej pohode však bezpodmienečne potrebujeme prijímať dostatok tekutín. Prečo? Približne 2/3 ľudského tela tvorí voda. Z toho približne
2/3 je v bunkách a 1/3 je mimo buniek (krv, lymfa, sliny, tráviace šťavy a tkanivový mok). Voda sa podieľa na distribúcii
živín, minerálnych látok, vitamínov, hormónov i na vylučovaní nestrávenej potravy a škodlivín. Z organizmu sa dostáva v moči, stolici, pote a vodných parách, ktoré vznikajú
pri dýchaní. V lete môže dospelý človek denne stratiť až niekoľko litrov tekutín. Tie treba neustále dopĺňať, ináč stráca
výkonnosť aj odolnosť. Pri nadmerných stratách vody, napríklad počas ťažkej fyzickej práce v teplých prevádzkach,
počas pobytu v saune, či počas športového výkonu môže
vzniknúť stredný až ťažký stupeň dehydratácie organizmu.
Vždy, keď sa viac potíme, musíme vypiť viac vody.
Voda a stavba ľudského tela
V prípade zdravých dospelých ľudí v mladšom a strednom
veku tvorí voda spravidla 60 % celkovej telesnej hmotnosti, z toho v bunkách tela je 30 až 33 % (intracelulárna voda)
a mimo buniek je 27 až 30 % (extracelulárna voda). Percentuálny obsah telesnej vody s postupujúcim vekom klesá.
Kým u dieťaťa tvorí pri narodení podiel telesnej vody až 70
% z celkovej telesnej hmotnosti, u dospelého človeka je to 50
až 60 % (muži: 60 %, ženy: 50 %). V starobe dochádza k ďalšiemu poklesu (46 až 52 %).
Bilancia a potreba tekutín
Denná bilancia tekutín dospelého zdravého človeka má väčšinou nasledujúce parametre. Dospelý človek prijíma v prieme58 bedeker zdrav ia | 3/2013
re 2,0 až 2,5 litra, t. j. 2 000 až 2 500 ml tekutín denne. Z tohto
množstva pripadá spravidla 1,5 litra (1500 ml) na vypitú tekutinu. Zvyšok príjmu je prevažne súčasťou potravy, najmä takej, ktorá je bohatá na vodu, napríklad ovocie, zelenina, mlieko, jogurty a pod. (800 – 1000 ml) a iba malá časť (300 – 500 ml)
vzniká pri metabolických procesoch v organizme. Voda sa
vylučuje z tela prevažne obličkami (1 200 – 1 500 ml), menšie
množstvá sa vylučujú stolicou (100 – 200 ml), vydychovaním
pľúcami (250 – 400 ml) a odparovaním pokožkou (500 – 600
ml). V prípade potenia pri fyzickej námahe, športe, pri pobyte
v teplých prevádzkach alebo počas horúcich letných dní pri
pobyte na slnku sa k neviditeľnému odparovaniu vody kožou
pridruží aj viditeľné potenie, ktorého intenzita závisí najmä
od výšky teploty a dĺžky pobytu v horúcom prostredí. Straty
potením môžu v extrémnych prípadoch (napr. pobyt v saune)
dosiahnuť až dva litre za hodinu! Pri nedostatočnom príjme
tekutín (vypitie dvoch litrov za celý deň je v takomto prípade
žalostne málo!) vedú takéto straty k rýchlej dehydratácii a v
individuálnych prípadoch ohrozujú cirkulačnými problémami až kolapsom. Nadmerné straty vody a zvýšené nároky na
jej príjem sú okrem potenia aj pri niektorých chorobách spojených s horúčkou, vracaním, hnačkami alebo zrýchleným
dýchaním (hyperventiláciou).
Denná potreba tekutín
Dobrým a praktickým návodom je nasledujúci vzorec: 40
ml/1 kg telesnej hmotnosti (t. j. 2 000 ml pri 50 kg, 2 400 ml
pri 60 kg, alebo 3 200 ml pri 80 kg ale až 4 000 ml pri 100 kg).
Pri potení sa príjem tekutiny zvyšuje o +10 – 25 %; pri zvýšenej telesnej teplote a horúčke sa príjem tekutiny zvyšuje
o +12,5 % za každý 1°C nad normálnu teplotu.
V ý ž i va a p r e v e n c i a
Režim príjmu tekutín
Príjem tekutín je dobré rozdeliť do pravidelných intervalov a piť rovnomerne v priebehu celého dňa. Pri vypití 2,5 litra tekutín denne, to môže byť
napríklad režim 5x500 ml prijatých napríklad pri bežných piatich denných
jedlách (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Výnimkou sú neskoré
večerné alebo nočné hodiny, kedy väčšia pitná záťaž môže viesť k zbytočnému prebudeniu v záujme potreby vyprázdniť naplnený močový mechúr.
Malé deti v predškolskom veku, ktoré trpia nočným pomočovaním, by sa
mali vyvarovať pitiu väčšieho množstva tekutín v neskorých hodinách.
Každý človek však má individuálnu potrebu tekutín. Priemerne by sme
mali denne prijať 2 – 2,5 litra tekutín. Hneď po prebudení si dajte pohár s 2
až 3 dl vody. Spánok je najdlhším intervalom, počas ktorého človek nepije.
Preto sa môžeme budiť mierne dehydrovaní. Dôležité je piť priebežne počas
celého dňa. Nečakajte na smäd, smäd je neskorý signál nedostatku tekutín!
Napriek rozšírenému názoru o nevhodnom pití tekutín počas jedla pre
údajné riedenie tráviacich štiav, nemožno nájsť v dostupnej odbornej literatúre žiadne rady alebo odporúčania, ktoré by takéto obmedzenia podporovali. Navyše, ak by sa takéto pravidlá doviedli do dôsledkov, potom by sa
asi netýkali iba tekutín v rámci pitného režimu, ale aj potravín a výživy
s vysokým obsahom vody, napríklad mlieka (takmer 90 % vody), jogurtov,
ovocia a zeleniny (často viac než 90 % vody), polievok, mliečnych alebo aj
veľmi sofistikovaných nutričných kokteilov a ďalších potravín.
STVORENÁ Z TEJ
NAJJEMNEJŠEJ
A NAJČISTEJŠEJ VODY
Pred miliónmi rokov
vytvorila príroda svoj vzácny
podzemný poklad. V obrovskej
hĺbke chránený masívmi horských
skál neďaleko Piešťan
zostal nedotknutý dodnes.
Jemný a čistý ako vodný anjel.
Pre vaše zdravie.
Vhodné nápoje
Z hľadiska potrieb organizmu by sme v rámci každodenného pitného režimu mali piť tekutinu bez pridanej energie vo forme cukru či alkoholu.
Obrazne povedané, na smäd je voda a nie malinovky ani pivo, víno alebo
sladký čaj. Pod vodou rozumieme pitnú vodovodnú vodu, ale aj minerálne
a prírodné pramenité vody, ktoré možno kúpiť ako tzv. balené vody. Ďalej
to môže byť nesladený čaj, najlepšie ovocný, zelený alebo slabší čierny čaj.
Deti a starší ľudia smäd obyčajne nevnímajú a preto majú väčší sklon
k dehydratácii. Obraz o tom, ako je telo zásobené vodou, poskytne farba moču a turgor, teda napätie kože. Pokožka človeka, ktorý prijal málo
tekutín, stráca pružnosť a jeho moč je tmavý. O deficite vody svedčia aj
vysušené sliznice, drsný jazyk, suché a popukané pery. Keď organizmus
dostáva málo vody, začne ňou šetriť. Obličky vstrebávajú naspäť časť z už
prefiltrovaného moču a ten sa zahusťuje. Hrozí, že sa v ňom budú tvoriť
močové kamene. Nízky príjem tekutín môže byť aj príčinou zápchy. Pomôže pitná voda, ktorá je účinné laxatívum. Aj ku káve vždy vypite jeden až
dva poháre vody.
Základ pitného režimu
Vyvážený pitný režim má tvoriť pitná vodovodná, prírodná pramenistá
voda a minerálna voda. Dávajte prednosť pramenitým vodám a minerálnym vodám s nižším stupňom mineralizácie, a len jemne perlivým. Nezabúdajte, že vody s príchuťou ovocia a ovocnej šťavy obsahujú isté množstvo
cukru a teda aj kalórií. Ak ich však pijete striedmo, nemožno mať voči nim
námietky. Pri výbere ochutených minerálnych vôd sa orientujte na druhy
s nižším obsahom sodíka a cukru. Pacienti s cukrovkou a obezitou by mali
piť vody sladené nekalorickými sladidlami. Ak máte vysoký krvný tlak, vyberajte si vody s nízkym obsahom sodíka, menej ako 50 mg na liter.
www.lucka.sk
www.facebook.com/luckatvojvodnyanjel
DER M ATOLÓGIA
Tému prináša
Fotodermatózy
­­­—
MUDr. Katarína Soršáková
dermatologička
www.mediskin.sk
Bez slnka by život na zemi nebol možný. Slnko potrebujeme nielen na tvorbu vitamínu D. Je to dobíjač pozitívnej energie, dokáže nás nabudiť, správne naštartovať. Staré porekadlo: Kam nechodí slnko, tam chodí lekár, však nie vždy platí.
Občas môžu byť slnečné lúče pre nás aj nebezpečné. Ochorenia,
ktoré vznikajú vplyvom slnečného žiarenia, predovšetkým jeho
ultrafialovej časti (UV), sa všeobecne nazývajú fotodermatózy.
Čo si pod pojmom svetlo predstavujeme?
Svetlo je elektromagnetické vlnenie rôznej vlnovej dĺžky. Kožné
prejavy spôsobuje hlavne ultrafialové žiarenie pásma A – UVA
žiarenie (320 – 400 nm) a pásma B – UVB (280 – 320 nm) žiarenie. Žiarenie UVC (<280 nm) nedopadá na zemský povrch, je
kompletne absorbované atmosférou. Syntézu vitamínu D stimuluje UVB žiarenie. Zároveň jeho nadmerné pôsobenie na koži
vyvoláva tvorbu erytému (začervenania) a pigmentácií. Dlhodobá expozícia chronicky poškodzuje povrchové kožné bunky
(keratinocyty) a štartuje proces karcinogenézy, ktorého výsledkom sú kožné nádory. UVA svetlo vyvoláva na koži predovšetkým tvorbu pigmentácií. Keďže preniká hlbšie ako UVB svetlo,
poškodzuje vrstvu kože bohatú na elastické a kolagénové vlákna
a tým sa významne podieľa na fotostarnutí pokožky.
Solárna dermatitída
Spálenie slnkom, alebo odborne dermatitis solaris už zažil aspoň raz v živote každý. Začervenanie až tvorba pľuzgierov je
normálna reakcia kože pri nekontrolovanom slnení. Stupeň
poškodenia kože závisí už len od dávky UVB svetla. Kožné prejavy sú sprevádzané úporným pálením a bolesťou, maximum
dosahujú do 24 hodín. Hoja sa postupným ošupovaním. Takto
sa hojacu pokožku v žiadnom prípade nevystavujte slnku, mohli
by ste si privodiť nepekné veľkoplošné pigmentácie a výrazne
zhoršiť regeneráciu kože. Prvou pomocou sú studené obklady,
prípravky s pantenolom, v ťažších prípadoch povrchovo aplikované kortikosteroidy v krémovom základe.
Aj keď bronzovo opálená pokožka už pomaly vychádza z módy,
ešte stále sa nájde dosť fanúšikov tzv. opekania na slnku. Namiesto ochranných krémov s obľubou používajú olivový olej pre
60 bedeker zdrav ia | 3/2013
rýchlejšie opálenie a neodradí ich ani permanentné začervenanie pokožky. Koža si však pamätá každé jedno spálenie a na záver nám to všetko spočíta aj s úrokmi. Na tvorbu vitamínu D
nám bohato postačí desaťminútový pobyt na slnku, všetko nad
tento limit je navyše. Koža sa do určitej miery vie vyrovnať so
slnečným žiarením aj sama. Povrchové vrstvy časť svetelného
žiarenia odrážajú a melanín, nukleové kyseliny, hemoglobín sú
schopné svetlo absorbovať.
Riziko nadmerného slnenia
Pri dlhodobom chronickom poškodzovaní pokožky však tieto mechanizmy zlyhávajú. Kumulatívna dávka UVB žiarenia
mení, mutuje DNA kožných buniek, ktoré sa menia na rakovinové. Najzhubnejší kožný nádor je melanóm. Jeho zákernosť
spočíva najmä v tom, že postihuje ľudí v produktívnom veku,
najčastejšie medzi 30 až 50 rokom života, rýchlo metastázuje
a pokiaľ sa diagnostikuje vo vyššom štádiu, úspešnosť liečby
býva nízka. Môže vzniknúť de novo, čiže z nepostihnutej pokožky, alebo z už existujúceho poškodeného pigmentového
znamienka. Najlepšou prevenciou je používanie ochranných
krémov s vysokým SPF (sun protection factor) a pravidelné kontrolovanie (raz ročne) pigmentových znamienok na tele dermatológom alebo onkodermatológom.
Konzekventná ochrana
V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum opaľovacích
prípravkov. Máme opaľovacie prípravky s nízkou ochranou SPF
6 a 10, so strednou ochranou SPF 15, 20, 25, vysokou ochranou
SPF 30, 50 a veľmi vysokou ochranou SPF 50+. SPF faktor nás
chráni pred UVB svetlom a predlžuje pobyt na slnku, tým že
odsúva prejavy spálenia. Daný ochranný faktor uvedený na opaľovacom prostriedku je garantovaný len vtedy, ak sa nanáša v
množstve 2 mg na cm2 kože. V praxi by to znamenalo, že 100 ml
tuba by mala vydržať priemerne na tri natretia. Keďže v sku-
točnosti sme schopní si na seba natrieť asi len polovicu, či skôr
tretinu krému, ochranný faktor sa tak priamo úmerne znižuje.
Ochranu v prípravkoch zabezpečujú chemické filtre, ktoré sa zabudovávajú do pokožky a zvyšujú fotoprotektívnu funkciu kože
a filtre na princípe mechanickej mriežky, ktoré na povrchu kože
vytvárajú ďalšiu, pre slnečné lúče nepriepustnú vrstvu. Prípravky s mechanickou mriežkou sú vhodné najmä pre deti, ľudí s
fotoalergiami a fototypom I a II.
Fotostarnutie
Do popredia sa postupne dostáva aj druhý škodlivý aspekt slnečného žiarenia, a tým je fotoaging alebo starnutie kože navodené
UVA svetlom. Pokožka pravidelne nadmerne vystavovaná slnku
sa bráni, dehydratuje, zvýrazňujú sa kožné ryhy, na povrchu
sa tvoria pigmentácie a rozšírené cievky. Najviac vystavované
slnku sú tvár a chrbty rúk. Koža na týchto miestach hrubne,
stáva sa drsnou, miestami sa môže až ošupovať, na povrchu sa
objavujú škvrnité hnedé pigmentácie známe ako lentigo solaris.
Na tvári, najmä v oblasti čela koža hrubne a získava žltkastý nádych, mazové póry sa zvýrazňujú – ide o tzv. solárnu elastózu.
Alergie na slnko
Spomínané akútne alebo chronické poškodenie kože spálením
sa nevyhne nikomu z nás. Stupeň poškodenia závisí od dávky
žiarenia, fototypu a dĺžky pobytu na slnku. Pri alergiách na
slnko je to už trochu inak. Fotoalergickými reakciami trpia len
vnímaví jedinci, ktorí majú precitlivenosť na určitý alergén.
Už malá dávka alergénu môže vyvolať búrlivú reakciu. Alergia
na slnko vzniká po predchádzajúcej senzibilizácii organizmu
fotoalergénom. Fotoalergén sa môže dostať do organizmu kontaktom s kožou, perorálne alebo aj vnútrožilovo. Najčastejšími
alergénmi bývajú lieky (na liečbu kožných mykóz, dezinfekčné
prostriedky, napr. na ošetrenie rán, látky pohlcujúce svetlo vo
fotoprotektívnych prípravkoch) a chemikálie, najmä zložky parfumov (6-methylkumarín, musk ambrette, olej zo santalového
dreva). Po prvotnej fotosenzibilizácii vzniká účinkom UVA svetla na koži vnímavých jedincov začervenanie s drobnými pľuzgierikmi, veľmi výrazne svrbivé. Kožný nález sa podobá prejavom ekzému. Postihnuté sú len miesta vystavené slnečnému
žiareniu. Stav sa výrazne zlepší, keď ustúpite zo slnka do tieňa.
V liečbe je najdôležitejším krokom rozpoznať alergén a odstrániť ho. Alergiu na slnko si môžete dať diagnostikovať pomocou
epikutánnych kožných testov a fototestov v ambulancii dermatológa. Za účelom dôkazu alergénu sa na chrbát pacienta nalepia dve sady epikutánnych testov. Po 24 hodinách sa jedna sada
odlepí a ožiari sa UVA svetlom. Výsledky sa odčítavajú po 48 až
96 hodinách. Pokiaľ je prítomná alergická reakcia len v jednej
sade alergénov, je potvrdená fotoalergia na uvedenú látku. Postihnuté miesta ošetrujeme lokálnymi kortikosteroidmi a celkovo zmierňujeme svrbenie antihistaminikami. Veľmi dôležitá je
ochrana proti UV žiareniu. Ochorenie môže pretrvávať roky až
mesiace, ak sa vyvolávajúci alergén neodstráni.
Slnko je pre nás dôležité a nemalo by byť naším nepriateľom.
Užívajme a vychutnajme si aj toto leto s mierou.
3/2013 | bedeker zdrav ia 61
Z d r av ý ž i v o t n ý š t ý l
Riziká infekčných
ochorení pri kúpaní
—
PhDr. Alexandra Žampachová
MUDr. Viera Jančulová
Odbor epidemiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR
Pri kúpaní vo voľnej prírode, ale aj na kúpaliskách sa deti aj dospelí dostávajú do kontaktu s množstvom mikroorganizmov, ktoré môžu ohroziť ich zdravie.
Ide o všetky druhy mikróbov od vírusov
a baktérií cez prvoky, huby a plesne, až
po črevné parazity. Môžu sa vyskytnúť
ochorenia ako napríklad dyzentéria,
bakteriálne gastroenteritídy, brušný
týfus, paratýfus, leptospiróza, zápaly
močových ciest, pohlavných orgánov,
vírusová hepatitída typu A a vírusové
gastroenteritídy, plesňové ochorenia
kože či amébové infekcie – napríklad
amébová meningoencefalitída. V Slovenskej republike nie je možné presne zistiť počet ochorení, ktoré vznikli
v dôsledku kúpania na prírodných alebo umelých kúpaliskách.
Rôzne cesty prieniku
Z vody do organizmu ľudí prenikajú
mikroorganizmy rôznymi cestami, napríklad prehltnutím, vdýchnutím aerosolu, cez spojivky a iné sliznice, cez
poškodenú, ale i zdravú kožu. Mikroorganizmy sa dostávajú do vody výlučkami z organizmu ľudí (chorých, nosičov,
ale aj zdravých osídlených patogénnymi mikroorganizmami) a zvierat. Zo
zvierat sú nebezpečné najmä výlučky
hlodavcov a vtákov.
Medzi hlavné dôvody kontaminácie vody na kúpaliskách patrí nedodržiavanie zásad hygieny prevádzky:
nedostatočná výmena a chlórovanie
vody a rovnako aj nedodržiavanie zásad osobnej hygieny návštevníkov. Pri
prírodných kúpaliskách je výhoda, že tu
nebýva taká veľká koncentrácia kúpajúcich sa ľudí. Ich nevýhodou však je, že v
62 bedeker zdrav ia | 3/2013
nich nie je možné vodu dezinfikovať a
možná je tiež kontaminácia vody presakovaním kanalizácie, trativodov žúmp,
nehovoriac o priamom vypúšťaní splaškových vôd do riek a jazier.
Prevencia
Mikroorganizmy sú schopné prežívať
vo vode aj niekoľko mesiacov, no spravidla sa nerozmnožujú a ich množstvo
postupne klesá. Prevencia infekčných
ochorení súvisiacich s kúpaním spočíva hlavne vo využívaní kúpalísk s povolenou a kvalitnou prevádzkou, kde
je voda priehľadná (v bazénoch napĺňaných vodou, ktorú prirodzený obsah minerálnych látok zakaľuje alebo
sfarbuje, nemusí byť priehľadná voda),
nezapácha po moči, ale ani výrazne po
chlóre, kde nie sú steny bazéna porastené slizovými alebo zelenými povlakmi. Každý návštevník by mal dodržiavať zásady osobnej hygieny a to pred
vstupom do bazéna, ako aj po kúpaní.
Neodporúča sa kúpať vo vodách s obsahom siníc a tam, kde je možné prenikanie fekálneho, alebo iného znečistenia. Ideálne je čo najskôr sa umyť pod
prúdom čistej vody a plavky dôkladne
vyprať. Pre deti môže byť rizikom aj
hranie pri brehoch s nahromadenou
kašou vodného kvetu, ktorá vysychá
a rozprašuje sa do vzduchu.
iadajte si business class
ETN POIST
PL
IE
EN
KO
M
VANIE NA P
CO
Y
TIN
FINA
N
iadajte viac. A bez kompromisov. Hyundai i40 business
edition s exkluz vnou v bavou v hodnote 3 300 eur zadarmo.
Vyberte si svoje nov auto bez obmedzen a kompromisov. Rozhodnite sa pre luxusn a elegantn Hyundai i40
business edition a spolu s n m z skate exkluz vnu v bavu: LED denn svetl a xen nov svetlomety s ostrekova mi,
dvojit chr mov masku chladi a, pr strojov dosku Supervision, integrovan navig ciu vr tane zadnej parkovacej
kamery, pr miov ozvu enie, extern zosilova a subwoofer INFINITY, vyhrievanie predn ch a zadn ch sedadiel
i kolenn airbag vodi a.
Samozrejmos ou je aj financovanie na p tiny bez nav enia, kompletn poistenie vozidla na rok zadarmo
a registra n da , ktor zaplat me za v s. Okrem toho sme pre v s pripravili peci lnu ponuku aj v pr pade
financovania cez operat vny l zing.
EGISTR
A
ER
NI
Objavte viac na www.hyundai.sk alebo nav t vte na ich predajcov.
J DANE
NE
ZAPLAT
E
Navy e k modelom Hyundai automaticky z skate tie 5–ro n z ruku bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov
asisten n ch slu ieb a 5 rokov zv hodnen ch servisn ch prehliadok.
www.hyundai.sk
HyundaiSlovensko
Ponuka plat len na modely s motorom 1.7 CRDi 100 kW.
Kombinovan spotreba: 4,7 l/100 km, emisie CO2: 124 g/km. Foto je ilustra n .
Alergológ i a
Anafylaxia
­­­—
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Imunologický ústav LF UK, Slovenská zdravotnícka univerzita
Termín anafylaxia sa používa na definíciu alergickej reakcie, ktorú charakterizuje systémová klinická manifestácia
vyskytujúca sa v prípade jedincov, ktorí už boli primárne precitlivení na cudziu látku a po opakovanej expozícii rôznou cestou – perorálnou inhaláciou alebo parenterálnou cestou sa vyvinú klinické príznaky.
Tento závažný klinický syndróm bol po prvýkrát opísaný
v roku 1902 Portierom a Richetom ako fatálna reakcia na podanie injekcie cudzej bielkoviny, ktorú jedinec predtým toleroval počas profylaxie liečby antisérom. História o fatálnych
reakciách vedie až do starého Egypta pred 4 500 rokmi, kde
opísali ťažkú reakciu po poštipnutí včelou.
Typické klinické prejavy sú prejavom imunologických, ale aj
neimunologických mechanizmov. Imunologicky podmienená
anafylaxia je mediovaná IgE protilátkami alebo komplexom
antigén-protilátka. Možno dnes najčastejšou príčinou je reakcia na lieky, napríklad niektoré antibiotiká. Neimunologická
anafylaxia sa môže vyskytnúť po podávaní rádiokontrastných
látok, opiátov, nesteroidných protizápalových liekov a iných.
Čo je anafylaxia?
Ide o potenciálne život ohrozujúci klinický syndróm, ktorý
charakterizuje náhly nástup spojený s generalizáciu nečakaných symptómov viacerých orgánových systémov tela,
najmä kardio-vaskulárneho, respiračného, gastrointestinálneho a kože. Reakcia je podmienená imunologicky a vzniká
po opakovanom kontakte s antigénom – alergénom, ktorý vyvolal precitlivenosť jedinca. Klinické príznaky anafylaxie sú
sprostredkované protilátkami IgE, ktoré stimulujú uvoľňovanie histamínu a iných mediátorov z mastocytov a bazofilov.
Anafylaktoidné reakcie sú systémom reakcií, ktoré sú klinicky podobné anafylaxii, avšak nie sú sprostredkované protilátkami IgE, t.j. klinické príznaky sú prakticky totožné, avšak
prebiehajú na inom ako imunologickom podklade.
Anafylaxia a anafylaktoidné reakcie sú zväčša okamžité –
bezprostredné, vyskytujú sa do 30. minút po expozícii senzibilizujúcim antigénom. V ojedinelých prípadoch sa reakcia
môže vyvinúť neskôr – do hodiny.
cero faktorov. Na prvom mieste v anamnéze je atopia, spôsob
podávania – prijímania „antigénov“, ďalej vek alebo pohlavie.
→ Atopia. Približne 50 % ľudí, ktorí prekonali anafylaxiu,
mali v osobnej anamnéze atopiu. Častejšie sa anafylaxia
vyskytuje u ľudí s potravinovou alergiou, s alergiou na kontrastné látky a latex a v prípade atopických pacientov.
→ Spôsob prijímania antigénu – alergénu. Vyššia incidencia anafylaktických reakcií je po parenterálnom (podanom
mimo tráviaci trakt, napr. injekčne – pozn. red.) prijímaní
protilátok a biologických súčastí. Po orálnom prijímaní sa
objavujú zriedkavejšie.
→ Vek a pohlavie. Anafylaktické reakcie sú oveľa častejšie
v populácii dospelých ako u detí, taktiež v ženskej populácii
sa vyskytujú dvakrát častejšie ako v mužskej a to najmä po
potravinových alergénoch. Zo štatistík však vychádza, že sa
až 60 % prípadov anafylaxie vyskytuje u ľudí pod 30 rokov.
Diagnostika anafylaxie – najčastejšie spoločné klinické
príznaky anafylaxie a anafylaktoidnej reakcie
Včasné rozpoznanie anafylaxie je rozhodujúce nielen pre liečbu, ale najmä pre prognózu pacienta. Klinické príznaky anafylaxie sa vyvíjajú veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých minút
po kontakte s vyvolávačom – spúšťačom reakcie. Na anafylaxiu treba myslieť vždy, ak ide o náhlu reakciu spojenú so
symptómami hypotenzie, urtikárie (žihľavka – pozn. red.) angioedému (opuch podkožného tkaniva – pozn. red.), sťaženým
dýchaním, laryngeálnej či bronchiálnej obštrukcie, náhlemu
sčerveneniu v tvári a následne na hrudníku, kŕčmi v bruchu
a spontánnym odchodom moču a niekedy aj stolice, a rôznymi kombináciami týchto príznakov. Klinické príznaky anafylaxie sú zväčša náhle a bezprostredné a ich rozpätie môže byť
od mierneho cez výrazné príznaky – často až fatálne. Najčastejšie príznaky a ich relatívnu frekvenciu udávame v tabuľke.
Čo sú anafylatoxíny?
Anafylatoxíny vznikajú pri aktivácii komplementu (C5a, C3a,
C4a). Zvyšujú priestupnosť ciev, vyvolávajú kontrakcie hladkých svalov a stimulujú uvoľňovanie histamínu a iných mediátorov z mastocytov a bazofilov (bunky zohrávajúce kľúčovú
úlohu pri anafylaktickej reakcii – pozn. red).
Aké faktory sa podpisujú pod anafylaxiu?
Anafylaxia je multifaktorálna a na jej výskyte sa podieľa via64 bedeker zdrav ia | 3 /2013
Etiológia anafylaxie
Poradie najčastejších vyvolávajúcich príčin anafylaxie je nasledovné: lieky, bodnutie blanokrídlym hmyzom, potraviny,
fyzická námaha, latex a tiež alergénová imunoterapia. V prípade detí sú na prvom mieste potraviny (75 %), potom lieky
(11 %) a bodnutie blanokrídlym hmyzom (11 %). V ostatnom
období sa na prvé miesto aj v prípade dospelých dostávajú potraviny. Podľa vyvolávateľa a mechanizmu reakcie sa delia
alergológ i a
na reakcie sprostredkované IgE a nesprostredkované IgE. Za
reakcie sprostredkované IgE sú okrem iných zodpovedné napríklad natívne proteíny. Sem radíme:
→ potraviny (ryby, morské plody – ustrice, vajíčka, mlieko, búrsky, lieskový, vlašský oriešok, z ovocia kivi, rôzne semiačka
– sezam, potraviny s vysokým obsahom histamínu – konzervačné a antioxidačné látky, farbivá a iné)
→ živočíšne a ľudské proteíny (bodavý hmyz, antilymfocytárny globulín, niektoré vakcíny – influenza, mumps, osýpky,
myšie monoklonálne protilátky a iné)
→ hormóny (inzulín, ACTH)
→ enzýmy (streptokináza, chymopapain)
→ aeroalergény (kožné testy alebo alergénová imunoterapia)
→ iné (Latex)
Anafylaxiu však môžu vyvolať aj antibiotiká (penicilín, cefalosporíny a ďalšie), dezinfekčné látky (ethylene oxid) či svalové relaxans.
Za reakciami nesprostredkovanými IgE môže byť napr. ľudská
plazma, gamma-globulín, krvné deriváty, ale aj opiáty, rádiokontrastné látky, niektoré chemoterapeutiká a tiež nesteroidné protizápalové lieky, aspirín, ibuprofen a ďalšie. Anafylaxiu
však môžu vyvolať tiež potravinové aditíva, napríklad sulfidy,
steroidy, progesteron, hydrocortison), ale pôsobiť môžu aj fyzikálne vyvolávače (anafylaxia indukovaná telesnou aktivitou, napr. beh po najedení, alebo zmenou teploty.
Diferenciálna diagnostika
S anafylaxiou sa najčastejšie zamieňa vazovagálna reakcia
(porucha vedomia – pozn. red.). V tomto prípade chýba urtikária a angioedém, koža je skôr bledá a chladná, pulz je pomalý
a krvný tlak býva v norme. Ďalej treba vedieť odlíšiť systémovú mastocytózu, ktorú charakterizuje proliferácia mastocytov a je spojená s pigmentovanou urtikáriou – hnedé makuly
až pustulky a tiež bolesti brucha, niekedy až hnačky, bolesti
hlavy, tachykardia až srdcová arytmia. Náhlou príhodou je aj
pľúcna embólia, ktorú sprevádzajú dyspnoe, tachypnoe, tachykardia, zvýšený alveolovo-artériový gradient. Vyskytuje sa
však skôr u starších jedincov, často obéznych a s anamnestickými údajmi o trombóze či flebotrombóze. Medzi ďalšie stavy,
ktoré možno odlíšiť, patria kŕčové stavy, aspirácia cudzieho
telesa, hereditárny angioedém a iné. V prípade psychiatrických pacientov možno počítať tiež s Műnchausenovým syndrómom (porucha, pri ktorej pacienti úmyselne predstierajú
somatické alebo aj psychické choroby – pozn. red).
Liečba anafylaxie
Postup pri anafylaxii a anafylaktoidnej reakcii je totožný. Platí
zásada – rýchle rozpoznanie – promptná liečba s nepretržitým
pozorovaním pacienta sú kľúčom k úspešnému manažmentu
anafylaxie. Závažnosť anafylaktických reakcií môže varírovať
od miernych lokálne sa vyskytujúcich, ako je urtikária až po
závažné príznaky, akými sú hypotenzia, obštrukcia dýchacích ciest a kardio-vaskulárny kolaps. Klinické príznaky na
začiatku determinujú počiatočnú liečbu. Základom je zabezpečenie vitálnych funkcií v zmysle resuscitačného prístupu
A, B, C (Airway – zabezpečenie dýchacích ciest, Breathing –
dýchanie a Circulation – cirkulácia). Náhly nástup príznakov
si vyžaduje rýchly postup spočívajúci na prvom mieste v podaní adrenalínu, čím sa upravuje cirkulačný kolaps a bráni
ďalšiemu uvoľňovaniu mediátorov. Dávka adrenalínu závisí
od veku pacienta. Pacienta s pretrvávajúcou hypotenziou a šokovým stavom je vhodné zakanylovať a v ojedinelom prípade
zaviesť intravenóznu objemovú náhradu. Štandardná liečba
anafylaktickej reakcie ďalej zahŕňa podanie antihistaminík
(blokátory receptorov H1, niekedy aj H2) a kortikosteroidov.
Kyslík sa podáva pacientom, ktorí vyžadujú opakované podanie adrenalínu, alebo pretrvávajúcu hypoxiu.
Prevencia anafylaxie
V prvom rade, ak je identifikovaný spúšťač anafylaxie, treba ho z prostredia eliminovať. Sem patria aj niektoré lieky
napríklad β-antagonisty (blokátory). Ďalej sa treba vyvarovať všetkým alergizujúcim potravinovým zložkám (pacienti
s potravinovou alergiou), pacienti s ponámahovou postprandiálnou anafylaxiou sa treba vyhýbať zvýšenej pohybovej
aktivite niekoľko hodín po jedle. Pri niektorých typoch anafylaxie je preventívnym opatrením alergénová vakcinácia –
imunoterapia (anafylaxia vyvolaná bodnutím blanokrídlym
hmyzom). V ostatnom čase sa používa liečba anti IgE.
V prípade pacientov s anamnézou anafylaktoidnej reakcie
pred niektorým vyšetrením (napr. rádiokontrastná látka)
je vhodná profylaktická liečba. Patria sem orálne glukokortikoidy a antihistaminiká.
V dnešnej dobe je potrebné každého pacienta s anamnestickými údajmi o anafylaxii vybaviť tzv. balíčkom prvej pomoci, ktorý musí obsahovať v prvom rade adrenalínový autoinjektor, potom antihistaminikum a kortikosteroidy. Balíček
by mal pacient nosiť stále pri sebe. Je taktiež potrebné inštruovať pacientov, aby na možnú anafylaxiu či anafyloidnú
reakciu dopredu upozornili každého lekára pri plánovaní
liečby a chirurgických zákrokov.
Tabuľka­­­
—
Klinické príznaky anafylaxie a anafylaktoidnej reakcie
Klinické črty
Urtikária a angioedém
Dyspnoe (dýchavičnosť) a pískanie
Závraty, synkopy (zmeny vedomia), hypotenzia
Začervenanie kože
Nauzea, zvracanie, abdominálne kŕče
Laryngeálny edém, opuch jazyka, dysfónia Nádcha a obturácia (upchatie) nosa
Bolesti hlavy
Pruritus (svrbenie), bez eflorescencií (vyrážok)
Kŕče
Frekvencia
(% pacientov)
> 90
47 – 60
30 – 33
>28
25 – 38
24
16
>5
4
1,5 – 2
3/2013 | bedeker zdrav ia 65
Medic ína
Akútna
pankreatitída
—
MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH
Chirurgická klinika SZU a Univerzitná nemocnica v Bratislave
Akútna pankreatitída je zápalové ochorenie a zaraďuje sa medzi ochorenia, ktoré majú spoločné označenie „akútne
brucho“ alebo „náhle brušné príhody“. Ide o zápalové ochorenie podžalúdkovej žľazy, ktorej úlohou je vylučovať enzýmy
do čreva a taktiež vylučovať niektoré hormóny do krvi.
Najčastejšími príčinami vzniku akútnej pankreatitídy sú alkohol a žlčové
kamene, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia až v 80 %. Ďalšími príčinami sú poranenia brucha, stavy
po brušnej operácii v blízkosti pankreasu, niektoré lieky, anatomické
odchýlky, niektoré metabolické choroby (napr. cystická fibróza). Všetky
príčiny majú za následok aktiváciu
tráviacich enzýmov v bunkách pankreasu. Rozvíja sa zápalový proces
vedúci k opuchu a následne vzniká
nedokrvenie pankreatického tkaniva.
Ak proces pokračuje, dochádza k ťažkému poškodeniu až odumretiu pankreasu aj s celkovou odozvou v zmysle
sepsy (otrava organizmu).
Symptómy a diagnostika
Veľká väčšina prípadov (80 až 90 %)
akútnej pankreatitídy má našťastie
mierny priebeh. Prejavuje sa bolesťou, ktorá sa „pásovito“ šíri smerom
do chrbta. Bolesť je trvalá, nie je kŕčovitá. Pacienti majú veľmi často pocit
na zvracanie, resp. zvracajú. Telesná teplota nemusí byť zvýšená. Pulz
býva zrýchlený.
V diagnostike ochorenia nám
okrem opisu stavu pacientom a samozrejme fyzikálneho vyšetrenia
pomáha laboratórne vyšetrenie krvi.
Pomocou ultrasonografického vyšetrenia brucha môžeme zistiť kamene
66 bedeker zdrav ia | 3/2013
v žlčových cestách. Počítačová tomografia dokáže klasifikovať stupeň postihnutia pankreasu.
Nutná hospitalizácia
Pacienta, ktorému diagnostikujeme
akútnu pankreatitídu, hospitalizujeme. Dôležité je sledovať ochorenie,
najmä to, či bude prebiehať v miernej alebo ťažkej forme, ktorá môže
skončiť smrteľne. Ordinujeme infúznu liečbu, ktorá zabezpečuje príjem
tekutín a živín a taktiež liečbu proti
bolesti. Pacient môže piť až po zlepšení stavu, keď majú chuť do jedla a keď
máme priaznivú odozvu v laboratórnych výsledkoch. Antibiotiká zväčša
nepodávame, indikované sú iba pri
ťažkej forme pankreatitídy.
V prípadoch, keď sa obávame
ťažšieho priebehu ochorenia, pacientovi zavádzame cez nos hadičku, ktorá sa dostane až pod žalúdok do čreva.
Touto hadičkou vieme zabezpečiť výživu špeciálnymi prípravkami priamo do čreva. To je veľmi dôležité pre
zachovanie funkcie črevných buniek.
Ak by došlo k porušeniu ich funkcie,
mohli by toxíny začať prenikať z čreva priamo do krvi.
Pacientom, v prípade ktorých
predpokladáme ťažkú formu akútnej
pankreatitídy a súčasne im diagnostikujeme kamene v žlčových cestách,
ktoré spôsobujú prekážku v odtoku
žlče, indikujeme endoskopické vyšetrenie – endoskopickú papilosfinkterotómiu (ERCP). Pri tomto vyšetrení sa
zavádza špeciálny prístroj cez ústa do
dvanástnika, odstránia sa kamienky
a rozšíri sa spoločné ústie žlčových a
pankreatických ciest do dvanástnika.
Pacienti s ťažkou formou akútnej
pankreatitídy, s dokázanou infekciou
v nekrózach pankreasu (odumreté
tkanivo) sú indikovaní na chirurgickú liečbu. Aj po chirurgickom zásahu
je však úmrtnosť okolo 30 %. Pri operácii sa odstraňuje nekrotické tkanivo pankreasu. Všetky nekrózy sa však
nepodaria odstrániť, preto sa veľmi
často po takejto operácii plánujú ďalšie reoperácie. Súčasťou operácie je aj
zavedenie sondy do tenkého čreva cez
brušnú stenu, ktorou sa pacient po
operácii vyživuje.
Akútna pankreatitída je vážne
ochorenie a v prípade rozvinutia ťažkej formy veľmi často smrteľné. V prípade klinických príznakov akútnej
pankreatitídy je potrebné čím skôr
vyhľadať lekára a v prípade potvrdenia diagnózy rovnako rýchlo začať
liečbu. Dôležité je uvedomiť si najčastejšie príčiny vzniku akútnej pankreatitídy, len tak sa veľkou mierou môže
o prevenciu vzniku tohto ochorenia
postarať každý sám za seba.
Citrónovník
severu plný
antioxidantov
100 % zdravie z prírody
100%
RAKYTNÍKOVÝ
OLEJ
Rakytník rešetliakový je tŕnistý ker s dlhými podzemnými výhonkami. Najviac účinných látok
sa nachádza v plodoch. Už dávno je známy ako liečivá rastlina. Ľudové lekárV KAPSULÁCH
stvo Číny, Mongolska a Grécka ho
využívali pri liečení pľúcnych,
zažívacích i kĺbových ochorení.
Pomáha od hlienov, zápalov, reguluje krvný obeh, hojí sliznicu, pomáha pri bolestiach hrdla
a lieči tráviacu sústavu. Jeho plody sa jedia čerstvé alebo sa z nich
pripravujú rôzne produkty. Nie
nadarmo sa o rakytníku hovorí
ako o rastline budúcnosti. Nielen preto, že je to rastlina plná
antioxidantov, ktoré sa s úspechom využívajú v boji proti chorobám spôsobeným oxidačným
stresom. Existuje na to aj druhý
dôvod. Z čisto ekologického pohľadu
sa totiž dá táto „multifunkčná“ rastlina zužitkovať
Výživové doplnky
naozaj celá. Pre udržanie dobrého zdravia sú dôležité nielen kvety a
V KVAPKÁCH
k vnútornému
plody rakytníka rešetliakového, ale aj vetvičky, stonky, semená, kôra a dokonca
i vonkajšiemu použitiu
aj koreň. Čím je však tento u nás pomerne málo známy ker, ktorý ešte donedávna stál v záhradách tak trocha nepovšimnutý, či pre dlhé a tvrdé ostne skôr
Rakytník ako zdroj
zaznávaný, taký zaujímavý? Výrobcovia potravín a doplnkov výživy sa totiž
rakytníkového oleja:
pretekajú, kto dokáže lepšie využiť silu jeho plodov. A majú na to dobrý dôvod.
V odbornej literatúre sa o ňom píše ako o naozaj zázračnom zdroji dôležitých
z Podporuje prirodzenú
antioxidantov a jedného z najsilnejších antioxidantov vôbec – vitamínu C.
obranyschopnosť
Dostupná literatúra uvádza, že v 100 g jeho plodov môžeme nájsť od 114 do neuz Prispieva k dobrému
veriteľných 1500 mg „céčka“. Teda priemerne necelých 700 mg, čo je asi 18-krát
fyzickému stavu
viac, ako má dobrý zdroj tohto účinného antioxidantu – kivi.
z Prispieva k správnej činnosti
Ostatné vitamíny a biologicky aktívne látky
Okrem skutočne neskutočnej sily „céčka“ nájdeme, najmä v krásne na oranžovočerveno sfarbených bobuliach rakytníka, celý rad ďalších biologicky
aktívnych látok. Oranžovo-červené sfarbenie plodov je podmienené obsahom
karotenoidov, predovšetkým vitamínu A. Okrem ďalšieho silného antioxidantu, akým je vitamín E a niektorých vitamínov skupiny B, sa v súvislosti s rakytníkom hovorí najmä o kyseline palmitolejovej a celom rade ďalších zdraviu
prospešných nenasýtených mastných kyselín. Predovšetkým takých dôležitých
omega-3, -6 a -7 nenasýtených mastných kyselín, označovaných laicky ako
zdravé ruky, ktoré dokážu ochrániť bunky pred deštrukciou a poškodením.
−red−
z
z
zažívacieho traktu
Posilňuje činnosť srdca
Udržuje zdravú pokožku
ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH
Objednávajte telefonicky
035 769 25 28
www.rakytnikovyolej.sk
3/2013 | bedeker zdrav ia 67
Vyrába: TEREZIA
COMPANY
KINHY ZO SVETA ZDRAVIA
Peter Minárik — Daniela Mináriková
Vademecum zdravej výživy II.
Rakovina a výživa: mýty a fakty
S gastroenterológom MUDr. Petrom
MINÁRIKOM z Onkologického ústavu sv.
Alžbety už po druhýkrát hľadáme odpoveď na základnú otázku: akým spôsobom nám môže taký jednoduchý krok,
akým je správna úprava stravy, pomôcť
zvýšiť kvalitu nášho života a zdravia.
V pokračovaní úspešného titulu Vademecum zdravej výživy je hlavnou témou
úloha výživy, stravovania a telesnej aktivity vo vzťahu k onkologickým ochoreniam – najskôr pri prevencii ich vzni-
ku a potom medicínske odporúčania
o stravovaní a vhodnej telesnej aktivite
určené pacientom s rôznymi diagnózami
rakoviny. Klinické štúdie potvrdzujú, že
tretina zhubných nádorov je podmienená nesprávnou životosprávou. Nová kniha informuje aj o možnostiach podpory
liečby rakoviny a o nasmerovaní k zdravšiemu životu po vyliečení tak, aby sa
znížilo riziko návratu ochorení. Hlavným
mottom knihy je heslo: Zastavme rakovinu skôr, než sa začne!
Boris Krahulec a kolektív
Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy
Odborná knižná publikácia
o manažmente pacienta so
syndrómom diabetickej nohy
je prvou svojho druhu na Slovensku, ktorá komplexne spracováva uvedenú problematiku.
Autormi sú renomovaní odborníci z rôznych medicínskych
odborov, ktorí majú dlhoročné
skúsenosti s ambulantnou aj
nemocničnou starostlivosťou
o diabetikov. Cieľom tejto publikácie je upozorniť na dôležitosť
problematiky, priblížiť rôzne
klinické prejavy syndrómu diabetickej nohy, jej preventívne,
diagnostické a liečebné možnosti podľa súčasných, praxou
overených poznatkov a odporúčaní. Publikácia je určená pre-
dovšetkým lekárom rôznych odborov, ktorí sa zaoberajú touto
problematikou, ale aj zdravotným sestrám a študentom medicíny. Veríme, že prezentovaná
monografia prispeje k zlepšeniu
manažmentu pacientov so syndrómom diabetickej nohy a bu-de pre čitateľov prínosom v ich
každodennej klinickej praxi.
IN F OSERVIS
Ružový bazár pomáha ženám aj deťom
19. júna 2013 sa v Bratislave otvorili brány
dobročinného podujatia, ktoré pod názvom
Ružový bazár organizovali Pivovary Topvar,
a. s. Nosnou témou akcie bol vintage bazár,
do ktorého venovali kúsky zo svojho módneho šatníka desiatky známych osobností. Na
podujatí mohli ženy konzultovať témy z oblasti zdravia a životného štýlu priamo s odborníkmi z týchto oblastí. Výťažok z podujatia je určený na projekt školení odborníkov
v rámci prevencie a diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu, a to prostredníctvom
Nadácie Petra Dvorského HARMONY.
68 bedeker zdrav ia | 3 /2013
Témy pre ženy aj o ženách
V sérii prednášok sa psychologička občianskeho združenia OZ Prima Barbora
Kuchárová zamerala na tému alkoholizmus a iné závislosti súčasnej doby ako
shopoholizmus či závislosť od zdravého
životného štýlu a Katarína Sipos z centra Avare predstavila problematiku fetálneho alkoholového syndrómu, ochorenia, ktoré môže vzniknúť aj u žien, ktoré nie sú závislé od alkoholu, a napriek
tomu môže ich deti postihnúť. Ročne sa
na Slovensku narodí 250 detí s diagnózou fetálny alkoholový syndróm.
Výťažok z predaja Ružového bazáru venuje usporiadateľ Nadácii Petra Dvorského HARMONY a bude určený na zlepšenie prevencie a diagnostiky fetálneho
alkoholového syndrómu. Spoločnosť Pivovary Topvar, a. s. sa už druhý rok venuje problematike fetálneho alkoholového
syndrómu, jeho osvete a prevencii.
Download

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,