ZŠ S MŠ, ŠKOLSKÁ 321, BREZOVICA, 028 01 TRSTENÁ
PLÁN PRÁCE MATERSKEJ ŠKOLY 2012/2013
„Čarovná briezka“
Stupeň vzdelania
ISCED 0
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma vzdelávania
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Druh školy
štátna
Názov školy
Základná škola s materskou školou
Adresa školy
Školská 321,Brezovica, 028 01 Trstená
IČO
378 134 63
Riaditeľ školy
Mgr. Tímea Matušeková
Kontakty
tel.:043/5392 039, e-mail [email protected]
Zástupca RŠ pre MŠ
Škuláňová Eva
Kontakty
tel.: 043/5393 014, e-mail: [email protected]
Zriaďovateľ
Obec Brezovica
Adresa
Osloboditeľov 346,Brezovica, 028 01 Trstená
Kontakty
tel.:043/5392 027, e-mail:[email protected]
Brezovica: 31.08.2012
Prerokovaný v pedagogickej rade:
Prerokovaný v rade školy:
Vydaný dňa: 31. 08. 2012
1
1. ZAMERIANIE MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola je štátne predškolské zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne
vzdelávanie. Podporuje celostný osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti detí. Utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Čarovná briezka“ v súlade
s ISCED 0.
Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie
deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.
V materskej škole
činnosť.
uplatňujeme prvky dopravnej, enviromentálnej výchovy a krúžkovú
Spoločným menovateľom výchovno-vzdelávacích aktivít je
TVORIVO-HUMANISTICKÁ VÝCHOVA
cez nové a netradičné metódy a formy práce, rozvoja školy
"Nová tvorivo-humanistická materská škola"
Jej základom je




rozvoj fantázie, tvorivosti a predstavivosti detí
lepšie poznávanie seba samého
lepšie porozumenie okolitému svetu
formovanie tímovej práce
V praxi to znamená, že:
1. Povzbudzujeme deti a vyslovujeme im dôveru, sme k nim úprimní
2. Deti vedieme k samostatnému organizovaniu a riadeniu hier a činností
3. Dávame deťom veľa otázok, komunikujeme s nimi, aby poznávali city, prežívali
túžby a potreby a mohli sa ku nim vyjadrovať
4. Sledujeme city a prežívanie detí a v pozitívnom smere ich ovplyvňujeme
5. Umožňujeme deťom, aby nám dávali množstvo otázok, my vedieme deti tak, aby
mohli hľadať, objavovať a skúmať
6. Deti sa učia počúvať ostatné deti, viesť s nimi rozhovor, diskusiu
7. Učíme deti riešiť problémy tvorivo, pomocou rozvíjania priateľstva
8. Rozvíjame u detí chuť poznávať, byť aktívny, pozorný, mať záujem a motiváciu
2
9. Rozvíjame hodnotiace myslenie, schopnosť ohodnotiť sa, sebahodnotenie
10. Sme k sebe náročné, snažíme sa pozdvihnúť úroveň a individualitu každého dieťaťa
1.1 VÍZIA A CIELE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
VÍZIA
,,Našou víziou je, aby sa u nás deťom páčilo ,aby materská škola bola skutočne ich
druhým domovom, kde sa budú cítiť vítané, ochraňované a prijímané s láskou.“
Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť detí a ich rodičov, učiteľov a kvalita
výsledkov.
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú:





z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku
z potreby zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa
z detskej skúsenosti
rodinné zázemie
prirodzená zvedavosť a potreba získavania nových poznatkov dieťaťa a ich
uplatňovanie v konkrétnych situáciách (sebarealizácia)
* Hlavný cieľ predškolskej výchovy:
 Všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
* Dlhodobý cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti:
 Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie
(nezávislosti) a kompetencií (schopností).
3
STRATEGICKÝ CIEĽ
Rozvíjať kognitívne a sociálne kompetencie dieťaťa v duchu humanizmu a demokracie.
Materská škola vo svojej pedagogickej koncepcie vo vzťahu k dieťaťu chce pomôcť
emocionálnemu a sociálnemu rozvoju a prispôsobeniu dieťaťa v oblasti pozitívneho
sebapoznania, samostatnosti riešenia bežných sociálnych situácií a rozvoj medziľudských
vzťahov. Pestovať a rozvíjať individuálne vyjadrovacie a tvorivé schopnosti v oblasti
emocionálnej, etickej a estetickej.
Vo vzťahu k rodine materská škola uznáva dominantnú rolu rodiny v rozvoji dieťaťa
a v spolupráci s rodinou sa usiluje o partnerstvo.
Vo vzťahu k prvotnému vzdelaniu podporuje vzťah k prvotnému vzdelaniu a učeniu
a vytvára podmienky k samostatnému učeniu a poznaniu okolitého sveta. Pripravuje deti
v oblasti rečových a intelektových zručností súvisiacich s prípravou do základnej školy.
* Všeobecné ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
 Uplatnenie kognitívnych a nonkognitívnych poznatkov
 Kultivovaný prejav s uplatňovaním pozitívnych verbálnych a neverbálnych
komunikačných schopností
 Zdravý rast a psychosomatický vývin detského organizmu
 Správne
a zautomatizované
hygienické,
stravovacie,
technické
a grafomotorické zručnosti a návyky
 Pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k umeniu a zvyšovať inteligenciu
dieťaťa ako multifaktorálnu dimenziu.
Čiastkové ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:
 Rozvíjať individualitu osobnosti v súlade s výchovou k prosociálnosti
 Rozvíjať schopnosť decentrácie, empatie a kooperácie a tým vytvárať zdravé
medziľudské vzťahy
 Napomáhať osamostatňovaciemu procesu dieťaťa v najširšom slova zmysle
(návyky, postoje)
 Prejaviť schopnosť hodnotenia seba a sebaregulácie správania s ohľadom na
seba aj na druhých
 Rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti detí
 Podporiť prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť, tvorivosť a začiatky
logického myslenia
 Pripravovať dieťa na vstup do základnej školy čoho výsledkom je prejav
emocionálnej inteligencie dieťaťa.: sebavedomie, zvedavosť, schopnosť
4
konať s určitým cieľom, sebaovládanie, schopnosť pracovať s ostatnými,
schopnosť komunikovať, schopnosť spolupracovať
1.2. KONCEPČNÝ ZÁMER VÝCHODISKOVÝCH ZMIEN
-
Koncepčný zámer PP - koncepcia PP vychádza z maximálnej aktivizácie
zamestnancov MŠ na jeho tvorbe a realizácii ako aj na aktívnej spolupráci
a zainteresovanosti na jeho obsahu zo strany rodičov. Koncepciu PP bude realizovať 3
kvalifikované učiteľky. Pri jeho tvorbe boli ciele postavené reálne , progresívne
a efektívne.
PP školy je tvorený – na základe evalvácie dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce
obdobie. Na pedagogickej rade boli výsledky vyhodnotené , analyzované a navrhnuté
nové ciele a úlohy. Tie boli dané do súladu s požiadavkami POP MŠ SR. Pri plánovaní
cieľov sme vychádzali aj z aktuálnych, reálnych možností , materiálneho vybavenia
a podmienok našej školy. Jeho cieľové úlohy sú zamerané vo vzťahu k deťom,
rodičom, zamestnancom školy, ako aj k iným inštitúciám.
-
Jeho cieľom je
-





slúžiť zamestnancom i rodičom a informovať ich o našom zameraní a cieľoch
práce
slúžiť pre skvalitnenie edukačných činností
slúžiť pre skvalitnenie spolupráce s rodinou a inými inštitúciami
slúžiť pre skvalitnenie riadiacej práce
slúžiť na odhaľovanie skrytých rezerv
Materská škola je zameraná na:
-
dobré medziľudské vzťahy,
celodennú starostlivosť s vyučujúcim jazykom slovenským,
celostný osobnostný rozvoj dieťaťa (perceptuálno – motorická stránka, kognitívna
a sociálno – emocionálna stránka),
akceptovanie teórie tvorivo-humanistickej výchovy,
prípravu dieťaťa na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti,
hrový charakter pedagogického procesu (zážitkové, interaktívne učenie), prirodzenú
aktivitu, skúmanie a experimentovanie,
individuálny prístup k dieťaťu,
rešpektovanie individuálnych a vekových osobitostí,
rešpektovanie práv dieťaťa,
poznávanie, prežívanie, tvorenie v bezpečnom, modernom prostredí s rodinnou
atmosférou,
5
-
výchovu k zdravému životnému štýlu,
športové aktivity (bicyklovanie, sánkovanie, bobovanie ,pohybové hry....)
akcie týkajúce sa kultúrnych hodnôt (divadelné predstavenia, exkurzie, besedy, výlety,
oslavy sviatkov, kultúrne programy pre verejnosť v obci....) .
-
Východiskové dokumenty
 Analýza PP za školský rok 2011/2012
 POP MŠ SR
 Pokyny od zriaďovateľa
 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2011/2012
 ISCED 0
-
Koncepčný plán riadenia ľudských zdrojov




v demokratickom riadení uplatňovať aktívnu spoluúčasť pedagogických
zamestnancov na riadení pri podporovaní flexibility, kreativity a variability
vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru
podporovať vedomostný rast zamestnancov
aktivizovať spoluúčasť pedagogických zamestnancov na projektoch
obohacujúcich život školy
2. PERSONÁLNE OBSADENIE
Riaditeľ školy ZŠ s MŠ: Mgr. Tímea Matušeková
Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Škuláňová Eva
1. trieda 3- 5 ročné deti Škuláňová Eva
2. trieda 5 - 6 ročné deti Pakosová Iveta, Kyselová Gabriela
školníčka: Pakosová Mária
kuchárka: Havrilová Ľubica
pomocná kuchárka: Rebidášová Mária
ved. ŠJ: Hlinová Stanislava
6
3. ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
1. Výchovno – vzdelávací proces realizovať podľa Školského vzdelávacieho programu
„Čarovná briezka“ .
2. Pokračovať v profilácii školy – environmentálna výchova, dopravná
výchova, pohybovo - tanečná príprava so zameraním na folklór a
rekreačná telesná výchova v úzkej spolupráci s rodičmi.
3. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu
ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi a uplatňovať zákaz
všetkých foriem diskriminácie, zvlášť segregácie.
4. Výchovu a vzdelávanie plánovať v duchu humanizmu a predchádzať
všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu a realizovať ju hlavne formou hier
s prihliadnutím na vekové osobitosti detí.
5. Pozornosť venovať pedagogickej diagnostike s dôrazom na deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou, zvyšovať úroveň pripravenosti na
primárne vzdelávanie v ZŠ.
6. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského
veku využívať stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené
so životom. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na
rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti
k vyjadreniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu
zručností, návykov a skúseností a hodnotenie a sebahodnotenie.
7. Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania.
8. Rešpektovať rozdielne výchovno - vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné
dispozície, diferencovať výchovno – vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové
možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku.
9. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy
a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v
reálnych životných situáciách , rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
10.Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí.
Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti.
11.Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne , vzájomne sa
rešpektovať.
12.V maximálnej možnej miere zosúladiť činnosť MŠ s miestnymi podmienkami, s
potrebami detí a požiadavkami rodičov a zriaďovateľa.
7
3.1
Kompetencie psychomotorické
1. V zmysle Národného programu podpory realizovať aktivity a programy na
prevenciu civilizačných ochorení ( obezita), na podporu telesného a duševného zdravia/Liga
proti rakovine/
T:október Z: všetky učiteľky
2. Uskutočniť turistickú vychádzku do prírody – hľadanie pokladu, otváranie studničiek, učiť
sa
orientovať
v blízkom
okolí,
zdokonaľovať
fyzickú
zdatnosť
T: apríl, máj
Z: Škuláňová,
3.Zrealizovať
v spolupráci rodičov súťaž o najkrajšieho šarkana ,,šarkaniáda
T: október, november Z: všetky uč.
4. „Olympijský deň“ - monitorovať fyzickú aktivitu detí2
T: september , máj
Z: Pakosová, Kyselová
5. Športové dopoludnie pre deti – MDD
T: 2.jún 2013
Z: všetky uč.
6. Podľa snehových podmienok uskutočniť sánkarské preteky, súťaživé hry v snehu, stavanie
snehuliakov v spolupráci s uč. z 1. triedy.
T: podľa podmienok Z: Pakosová, Kyselová
7. Sezónne činnosti – mimo areálu školy podľa dohody s RŠ a súhlasom rodičov –
sánkovanie, bobovanie, šmýkanie
T: ŠKVP
Z: Pakosová, Kyselová
8. Cykloturistika detí v okolí MŠ
T: jún Z: Pakosová
9. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady
psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na
zásadu primeranosti ( dávkovanie cvikov, ich zacvičenie učiteľkou ) a postupnosti (
postupné precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty ). Zvýšenú
pozornosť venovať pohybovým a relaxačným cvičeniam s rešpektovaním zásad
primeranosti a postupnosti.
T: stály Z: učiteľky
10. „Mama, oco a ja „ – týždeň aktivít s rodičmi ( orientačný beh, športové
dopoludnie, bábkové divadlo, portréty rodiny, vernisáž „Moja rodina“
T: jún
Z: všetky učiteľky
11. Turistická vychádzka do Teplice
T: september Z: Pakosová, Kyselová
12. V spolupráci so ZŠ využívať priestory telocvične
T: podľa dohody Z: Mgr. Matušeková
13. Motivovať deti vo všetkých organizačných formách a aktivitách tak, aby sa
pohybová aktivita stala potrebou pre každé dieťa
T: stály
Z: učiteľky
14. Deň na kolesách
T: september, jún Z: všetky učiteľky
15. V spolupráci s rodičmi zorganizovať turistickú vychádzku so zameraním na
environmentálnu výchovu mimo areálu školy
T: ŠKVP jún
Z :všetky učiteľky
16. Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky a cieľavedome
rozvíjať grafomotorické zručnosti v priebehu celej dochádzky dieťaťa do MŠ
T: stály
Z: učiteľky
17. Pri HPČ spolupracovať so ZŠ
T: stály
Z: Pakosová
8
18. Kresba na asfalt - bezpečnosť na ceste
T: september, jún Z: Pakosová, Kyselová
19. Na rozvoj špeciálnych zručností využívať ihrisko školy
T: stály
Z: učiteľky
3.2 Kompetencie osobnostné
1. V spolupráci s ŠJ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou poskytovania
informácií o školskom stravovaní a ochutnávky- týždeň zdravia
T: október
Z: učiteľky
2. Pracovať s talentovanými deťmi a zorganizovať školské kolo v sólovom speve.
T: apríl
Z: Pakosová, Kyselová
3. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí využívať stratégie
výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Zvýšenú pozornosť venovať
činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti
k vyjadreniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov
a skúseností a hodnotenie a sebahodnotenie.
T: stály
Z: učiteľky
4. Na rozvoj osobnostných kompetencií využívať rôzne druhy hier a divadelné
predstavenia.
T: stály
Z: učiteľky
5. Výlet do Oravského hája – čistenie lesa a studničky
T: jún
Z: Pakosová
3.3 Kompetencie sociálne
1. Priebežným monitorovaním správania sa detí a jeho zmien, priebežným
hodnotením atmosféry v triede, ako aj zabezpečovaním opatrení pocitu bezpečia a
tvorivej atmosféry uplatňovať princíp včasnej prevencie a spolupracovať s rodinou
T: stály
Z: učiteľky
2. V zmysle dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať rešpektovanie
názorov detí.
T : stály
Z: učiteľky
3. Pozornosť venovať deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom
zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutých
T: stály
Z: učiteľky
4. Týždeň rodiny
T: máj
Z: učiteľky
5. Prevádzať priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a dané skutočnosti
zaznamenávať . V prípade oprávneného podozrenia , že deti sú psychicky, alebo fyzicky
týrané ohlásiť bezodkladne ZRŠ pre MŠ .
T: stály
Z: učiteľky
9
3.4 Kompetencie učebné
1. Deň zeme - pokračovať a rozvíjať projekt prostredníctvom aktivít a zapojiť
deti do aktívnej ochrany našej zeme - ,,Panáčik separáčik“
T: apríl
Z: Pakosová
2. Prostredníctvom aktivít utvárať emocionálne bohatý vzťah k živej prírode ako
k súčasti životného prostredia
T:október, máj Z : Pakosová, Kyselová
3. Využitím progresívnych foriem práce, zážitkového učenia, praktickej skúsenosti
a priameho pozorovania bližšie vnímať zmeny prírody počas jednotlivých ročných
období – vychádzky do prírody /Teplica / a zdokumentovať to.
T: (4 x ročne) Z :všetky učiteľky
4. Utvárať základy environmentálnej kultúry u 5- 6 ročných detí
T: jeseň, jar Z: Škuláňová, Pakosová
5. Návšteva Oravského hája – pozorovanie rybníka, vozenie sa na koníkoch
T: jún
Z: všetky učiteľky
6. V rámci starostlivosti o bezpečnosť a zdravie uskutočniť besedu s prak. ukážkou
s príslušníkom polície a oboznamovať deti so základnými pravidlami správania sa na
ceste a v dopravných situáciách.
T: apríl
Z: Škuláňová
7. Oboznámiť deti s prácou požiarnikov
T: podľa dohody Z: Pakosová
8. Oboznámiť deti s historickým jadrom našej obce /432. výročie založenia našej obce/.
T: október
Z: Škuláňová, Pakosová
9. Návšteva ZOO Bojnice /podľa záujmu rodičov/ - priame pozorovanie zvierat a
porovnávanie ich správania v zajatí a vo voľnej prírode na základe vlastných poznatkov
T: máj
Z: Škuláňová
3.5 Kompetencie kognitívne
1. V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu.
T: november, máj Z: všetky učiteľky
2. Triedne kolá v tangramiáde za účasti rodičov
T: marec Z: Pakosová
3. Prostredníctvom Lego – Dacta rozvíjať kognitívne kompetencie
T: stály Z: Pakosová
4. Prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjať poznatkový systém u detí (
karneval, exkurzie, výlety, pokusy , hry v centrách a pod.) v spolupráci
s rodinou.
T: stály Z: učiteľky
5. Prostredníctvom priameho pozorovania a spolupráce s rodinou realizovať
exkurzie s cieľom získať poznatky o práci ľudí.
- exkurzia na OcÚ, do poštovne v Brezovici
- exkurzia na železničnú stanicu
- exkurzia do stolárskej dielne
- exkurzia na hospodársky dvor Brezovica1
T: jar Z: Škuláňová , Pakosová
10
3.6 Kompetencie komunikatívne
1. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať služby školských
knižníc, podujatia verejných knižníc a mimovládnych organizácií Podporovať a
budovať školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné, internetové a čitateľské
centrum
T: stály Z: všetky učiteľky
2. Uskutočniť školské kolo v prednese detskej poézie a prózy
T: marec Z: Pakosová, Kyselová
3. Prostredníctvom bábkového divadla oboznámiť deti s dramatickým umením
T: podľa ponuky Z: ZRŠ pre MŠ
4. Na skvalitnenie dramatizácie rozprávok využívať vhodné detské kostýmy
T: stály Z : učiteľky
5. Na podporu čitateľskej gramotnosti pripraviť deťom vhodné motivačné
prostredie
T: stály Z: učiteľky
6. Oboznamovať detí prostredníctvom folklóru s nárečovými prvkami.
T: stály Z: Pakosová
7. Oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglický
T: stály Z: CVČ Trstená Mgr. Pňaček
8. V snahe o uplatňovanie jazykovej výchovy v každom prostredí naďalej
spolupracovať s rodičmi aj prostredníctvom násteniek a ich pravidelná aktualizácia
T: stály Z: učiteľky školy
9. Pri odstraňovaní rečových chýb spolupracovať s rodinou a odborníkmi1
T: stály Z: učiteľky
10. Priamym pozorovaním získať poznatky o spracovaní dreva:
- exkurzia na pílu v Brezovici
- exkurzia k výrobcovi nábytku
T: apríl, máj Z: Škuláňová
3.7 Kompetencie informačné
1. Oboznámiť deti s počítačovou terminológiou
T: stály
Z: Škuláňová, Pakosová
2. Využívať rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo
materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov
a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych
médií).
T: stály
Z: učiteľky prípravnej triedy
3. Využívaním digitálnych technológií rozvíjať informačné kompetencie
T: stály
Z: učiteľky
11
4. SKVALITNENIE PRIPRAVENOSTI PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV NA PLNENIE PREDPRIMÁRNEJ
STAROSTLIVOSTI
1. V zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a umožňovať
rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach ,ktoré sa ich v rámci
školy dotýkajú. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú
zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa
T: stály Z: učiteľky
2. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní na doporučených
internetových stránkach
T: stály Z: učiteľky
3. Zvýšenú pozornosť venovať kontinuálnemu /nepretržitému ďalšiemu
vzdelávaniu pedagogických zamestnancov a vypracovať koordinačný plán vzdelávania.
T: september Z: MO
4. Naďalej podporovať a budovať školskú knižnicu ako odborné, študijné ,
informačné a internetové centrum
T: šk.r.2012/2013 Z: Kyselová, Škuláňová
5. Zvýšenú pozornosť venovať hodnoteniu vlastného pôsobenia vo vzťahu
k dieťaťu v pedagogickom diagnostikovaní
T: stály
Z : triedne učiteľky
6. Sledovať novú odbornú literatúru a informácie prenášať do kolektívu.
T: stály
Z: všetky učiteľky
7. Prenos informácií o predprimárnom vzdelávaní a práce školy zabezpečovať
individuálne aj prostredníctvom RŠ, RR , triednych aktívoch, násteniek
T: stály
Z: učiteľky
8. Využiť odbornú pomoc MPC a iných akreditovaných organizácií pri ďalšom vzdelávaní a
sebavzdelávaní
T: podľa ponuky Z: učiteľky
9. Pri práci s deťmi s OPŠD využívať rozvojové programy a písomne ich zaznamenávať
T: stály
Z: Pakosová
10.Propagovať činnosť školy na akciách organizovaných MO a inými inštitúciami v
spolupráci s rodičmi a na akciách školy /Úcta k starším, Mikuláš, Posedenie pri jedličke,
Jasličková pobožnosť v kostole, karneval, Deň matiek, Deň otcov, MDD ,Tr. aktívy,
zhotoviť tablo predškolákov ,rozlúčka s predškolákmi a pod./
T: stály
Z: triedne učiteľky
11.Dodržiavať odporúčania z hodnotiacej správy šk.r.2011/2012
T: stály
Z: ZRŠ a učiteľky
12.Študovať právne normy týkajúce sa chodu školy a základného právneho
vedomia.
T: stály
Z: učiteľky
13.Uskutočniť mimoškolské stretnutia s cieľom upevnenia kolektívnych vzťahov2.
T: priebežne Z: predsedkyňa ZOOZ Kyselová
14.Účasť na odborných seminároch SPV / Mgr. Gašparová Eva/
T: podľa ponuky Z: ZRŠ
15.Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci ponuky vzdelávacích inštitúcií
na to zamerané a vzdelávať sa v súlade so zákonom 317/2009 o pedagogických
zamestnancoch.
T: podľa ponuky Z: ZRŠ a učiteľky
12
16. V predprimárnom vzdelávaní využívať nové metódy a formy práce spojené
s projektovým učením a plánovaním
T: stály
Z: učiteľky
17. V celodennom pedagogickom procese uplatňovať prosociálny výchovný štýl v
pedagogickom procese posilniť sociálnu i jazykovú komunikáciu detí s uplatňovaním
humánneho prístupu učiteľov k deťom.
T: stály
Z: učiteľky
18. Sledovať internetové stránky MŠ SR, MPC a iné podľa odporúčania uvedené
v POP MMK na školský rok 2012/2013
T: stály
Z: učiteľky
19. Pripraviť praktické semináre:
- Rozvoj psychomotorických kompetencií s využitím prvkov dopravnej
výchovy
T: október
Z: Pakosová
- Rozvoj osobnostných kompetencií s implementáciou prvkov
environmentálnej výchovy
T: november
Z: Kyselová
- Rozvoj komunikatívnych kompetencií s dôrazom na predčitateľskú
gramotnosť
T: január
Z: Škuláňová
- Rozvoj kognitívnych kompetencií s využitím digitálnych technológií
T: február
Z: Pakosová
- Rozvoj osobnostných kompetencií s využitím hier
T: marec
Z: Kyselová
20. Pri plánovaní výchovno – vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno –
vzdelávacie potreby detí, ich vekové zloženie a individuálne osobitosti1
T: stály
Z: učiteľky
5. ZEFEKTÍVNENIE RIADIACEJ PRÁCE V ZÁUJME
SKVALITNENIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
1. V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR podporovať a iniciovať ďalšie
vzdelávanie učiteľov v rámci ponuky vzdelávacích programov vzdelávacích organizácií
MŠ SR, MPC podľa aktuálnych potrieb a zamerania
školy pre celý pedagogický kolektív.
T: stály
Z: ZRŠ
2. Pedagogické riadenie materských škôl v oblasti funkčnej kontroly zamerať na
skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosti vnútornej a vonkajšej
evalvácie, kontrolovať a overovať využívanie spätnej väzby
T: stály
Z: ZRŠ
13
3. Klásť zvýšený dôraz na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy medzi
zamestnancami školy aj v kontakte s inými dospelými (rodičmi).
T: stály
Z: ZRŠ
4. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny, mimovládnych organizácií a
širokej miestnej komunity
T : stály
Z: ZRŠ
5. Rozvíjať podporné výchovno – vzdelávacie projekty
T: stály
Z: ZRŠ
6. Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy prostredníctvom porád a
odporúčaní.
T: stály
Z: ZRŠ
7. Spolupracovať s Radou školy a Radou rodičovského združenia na zabezpečenie
kvalitného predprimárneho vzdelávania.
T: stály
Z: ZRŠ.
8. Sledovať odporúčané internetové stránky MMK a MŠ SR
T: stály
Z: ZRŠ
9. Vytvárať priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím IKT
T: stály
Z: ZRŠ
10.Uskutočniť prednášku na tému duševné zdravie /Mgr.Tyrolová,
PhDr.Kocianová /
T:podľa dohody Z: Škuláňová
6. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
1. Získavať sponzorov na skvalitnenie činnosti školy.
T: stály Z: učiteľky
2. Dopĺňať inventár o nové UP, knihy, hračky, detské stoly , stoličky, nábytok.
T:priebežne Z: ZRŠ
3. Sledovať a správne zaobchádzať s didaktickou technikou, poruchy nahlásiť,
alebo spolupracovať s rodičmi.
T: stály
Z: učiteľky
4. Esteticky upravovať interiér MŠ.
T: stály
Z: učiteľky
5. Údržba objektov MŠ
T: stály
Z: školníčka
7. SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU
1. Beseda pre rodičov školy, podľa dohody s RŠ a s RR a projektov
T: podľa dohody
Z: ZRŠ
2. Spolupracovať s RŠ a RR s cieľom skvalitnenia predprimárneho vzdelávania
T: stály
Z: Pakosová
3. V rámci projektu Zdravie na školách a v spolupráci so zriaďovateľom
uskutočniť pohybovo - relaxačné cvičenie pre rodičov a priateľov školy
T: stály Z: Pakosová
14
4. V spolupráci s rodičmi uskutočniť aktivity podľa Plánu práce
T: podľa plánu Z: Pakosová
5. V spolupráci so ZŠ navštíviť priestory školy a umožniť deťom zacvičiť
si v telocvični, na získanie sebadôvery pri zmene priestorov.
T: počas roka Z: všetky učiteľky
6. Spolupracovať so ZŠ, logopedičkou, psychologičkou, CPPPaP, stomatologičkou, OcÚ
MPC, Hasičmi a za účelom skvalitnenia predprimárneho vzdelávania
T: stály
Z: ZRŠ, učiteľky podľa plánu
7.1 Spolupráca s verejnosťou:
Rada školy :Pakosová , Mgr. Hajduk Marián
Rada rodičov: Graňáková Viera
Knižnica: Kaníková Lucia.
Metodická rada: Pakosová Iveta
ZŠ : Mgr. Jankolová Božena
CPPaP: Mgr. Tuková Darina
Odborový zväz: Kyselová
8. ROZDELENIE MIMOŠKOLSKÝCH ÚLOH
Učiteľky:
Zápisnice pedagogických porád : Pakosová I.
Zápisnice prevádzkových porád: Pakosová I.
BOZP : technik
Zdravotník : Kyselová
Kabinety :Pakosová, Kyselová
Hygiena zariadenia: Pakosová M.
Vedenie knižnice : Kyselová
Kronika : Kyselová
Vnútorná výzdoba školy: Kyselová, Pakosová I.
Inventarizácia: všetci zamestnanci školy
Koordinátorka environmentálnych aktivít: Pakosová I.
Koordinátorka pohybových aktivít: Pakosová I.
Nepedagogický zamestnanec:
- Starostlivosť o estetický vzhľad prostredia MŠ, hygienu ako i celkovú úpravu
- spoločných priestorov.
- Zodpovednosť za elektrosporebiče.
- Starostlivosť o prádlo, uteráky, obliečky ( triedenie, pranie, žehlenie, uloženie,
zašívanie ).
- Šetrné hospodárenie s čistiacimi prostriedkami.
- Bezpečné uskladnenie čistiacich prostriedkov.
- Starostlivosť o kvety.
15
9. KRÚŽKOVÁ A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
Tanečný krúžok : Pakosová I. / štvrtok 12.30 hod./
Anglický jazyk : Mgr. Pňaček S. CVČ Trstená /utorok 12.30 hod./
Výtvarný krúžok : Škuláňová Eva / pondelok 12.30 hod./
10. PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORÁD
august
1.Otvorenie, privítanie
2. Oboznámenie, prejednanie Školského poriadku
3. Oboznámenie sa s POP MŠ SR 2012/2013
4. Oboznámenie sa a prejednanie Plánu práce
5. Plán kontinuálneho vzdelávania
6. Prejednanie Školského vzdelávacieho programu
7. Informácie o pedagogickej dokumentácií, systém plánovania
8. Diskusia
9. Opatrenia, záver
november
1. Kontrola opatrení Pakosová
2. Závery z kontroly VVP a plnenia odporúčaní 2009/2010 Škuláňová
3. Odborný seminár
3 .Hodnotenie adaptácie detí a priebehu začatia šk. r. 2012/2013
4. Hodnotenie zapojenia sa pg. zamestnancov do kont. vzdelávania učiteľov
5.Organizačné pokyny k pg. činnosti a nasledujúcim podujatiam v MŠ
6. Diskusia
7. Opatrenia, záver
február
1. Kontrola opatrení Pakosová
2. Hodnotenie ŠkVP a výsledkov VVP za I. polrok učiteľky
3. Zovšeobecnenie poznatkov z hospitácií Škuláňová
4. Diskusia, opatrenia
5. Opatrenia, záver
apríl
1. Kontrola opatrení Pakosová
2. Odborná prednáška –odborná literatúra a jej využitie v praxi
členky MO
3. Organizačné pokyny k pg. činnosti a k nasledujúcim podujatiam v MŠ
4. Diskusia, opatrenia
5. Opatrenia, záver
jún
1. Kontrola opatrení Pakosová
2.Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. r. 2012/2013
3. Hodnotenie ŠkVP
4. Hodnotenie plnenia úloh z Plánu práce školy
16
4. Hodnotenie projektov koordinátorky
5. Hodnotenie výsledkov z hospitačnej činnosti
6. Organizačné pokyny k pg. činnosti v letných mesiacoch
7. Diskusia
8. Opatrenia, záver
11.PLÁN PREVÁDZKOVÝCH PORÁD
august
1 Otvorenie, privítanie šk.r. 2012/2013
2. Oboznámenie sa s pracovným a prevádzkovým poriadkom
3. Organizačné pokyny k otvoreniu šk. r. 2012/2013
4. Bezpečnosť pri práci
5. Diskusia
7. Opatrenia, záver
október
1. Kontrola opatrení Pakosová
2. Prehodnotenie plnenia pokynov a opatrení
3. Organizačné pokyny k zimnej prevádzke
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
marec
1. Kontrola opatrení Pakosová
2 Hodnotenie spolupráce ŠJ a MŠ
3. Zovšeobecnenie poznatkov z kontrol Škuláňová
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
júl
1. Kontrola opatrení Škuláňová
2. Hodnotenie jednotlivých tried
3. Hodnotenie spolupráce MŠ s verejnosťou
4. Organizačné pokyny k zabezpečeniu letnej prevádzky
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
17
13. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA
september
úsek pedagogický
1. Kontrola tried a priestorov školy- príprava na šk. r. 2012/2013
2. Kontrola triednej agendy a osobných spisov
3. Adaptácia detí na školu - orientačná hosp.
4. Hry a HČ využívanie centier na rozvoj kompetencií dieťaťa
úsek prevádzkový
1. Kontrola dodržiavania právnych noriem na úseku bezpečnosti práce
október
úsek pedagogický
1. Tr. agenda a záznamy pedagogickej diagnostiky, individuálne plány
OPŠD
2. Rozvoj špeciálnych zručností pri pobyte vonku orientačná hosp.
3. ŠKVP využívanie EA v mimoškolskom prostredí
4. EA a ich plánovanie a realizácia vo VVP tematická
úsek prevádzkový
1. Plnenie časového harmonogramu, využívanie prac. doby
2. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z POP 2012/2013 pre ŠJ a MŠ
a ostatnej legislatívy
november
úsek pedagogický
1. Dokumentácia v zmysle vyhlášky 308/2009 o materských školách
2. Kontrola plánovania podľa záverov z PP
3. Využívanie UP vo VVP - všeobecná
4. Využívanie digitálnych technológií s deťmi v prípravnej triede
úsek prevádzkový
1. Kontrola kultúry a úrovne stolovania
december
úsek pedagogický
1. Kontrola využitia námetových centier a ich primeranosť
2. Kontrola plnenia plánu spolupráce so ZŠ a knižnicou všeobecná
3. Uplatňovanie nových foriem a metód práce vo VVP: sebahodnotenie sa
detí
úsek prevádzkový
1. Kontrola dochádzky na pracovisko
január
úsek pedagogický
18
1. Kontrola plánovania cieľov a ich operacionalizácia
2. Kontrola krúžkovej a mimoškolskej činnosti
3. Kontrola oboznamovania sa detí s CJ a tanečnej prípravy orientačná
4. Diferenciácia úloh a činností detí s ohľadom na ich individuálne osobitosti
tematická
úsek prevádzkový
1. Kontrola hygieny na škole
2. Kontrola dodržiavania legislatívy BOZP
február
úsek pedagogický
1. Kontrola tr. agendy v zmysle platnej legislatívy
2. Kontrola kompetencií detí v prípravnej triede tematická
3. Úroveň grafomotoriky u detí predškolského veku orientačná
úsek prevádzkový
1.Dodržiavanie náplne práce prevádzkových zamestnancov MŠ
marec
úsek pedagogický
1. Kontrola tr. agendy podľa platnej legislatívy
2. Kontrola kompetencií detí v 2 triede tematická
3. Starostlivosť o deti s OPŠD a integrované orientačná
4. Kontrola kroniky
úsek prevázkový
1.Estetika a čistota na zariadenia
apríl
úsek pedagogický
1. Kontrola tr. agendy , pedagogická diagnostika
2 Rozvoj grafomotorických zručností
3. Kontrola dodržiavania denného poriadku a jeho prispôsobenie sa
individuálnym osobitostiam detí orientačná
4. Kontrola spolupráce so ZŠ
5. Evalvácia komunikatívnych kompetencií detí tematická
úsek prevádzkový
1. čistota a hygiena ŠD – príprava na sezónu
máj
úsek pedagogický
1. Kontrola tr. agendy
2. OČ : využívanie EA , striedanie statických a dynamických činností
v odpoludňajších aktivitách orientačná
3. Rozvoj kognitívnych kompetencií s využitím digitálnych technológií
všeobecná
4. Kontrola plnenia aktivít z Plánu práce školy
úsek prevádzkový
19
1. Hygiena zariadenia – interiér aj exteriér
2. Dochádzka do zamestnania
jún
úsek pedagogický
1. Kontrola pedagogickej diagnostiky u 3.-6. ročných detí
2. Kontrola plnenia aktivít v rámci projektov orientačná
3. Evalvácia slávnostného odovzdávania Osvedčenia a jeho úroveň
4. Plnenie spolupráce so inými inštitúciami
5. Evalvácia sebavzdelávania učiteliek a využívanie vzdelávacích podujatí na
odborný rast- kontinuálne vzdelávanie
úsek prevádzkový
1. Dodržiavanie právnych noriem vyplývajúcich z PPV
14. HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ
-
-
Hry a hrové činnosti: - cieľavedomé obohacovanie obsahu hry
- podporovanie tvorivosti v hrových činnostiach
Pohybové a relaxačné cvičenia: - primeranosť cvikov z hľadiska veku detí a ich
frekvencia opakovania
Edukačné aktivity: - uplatňovanie experimentácie, skúmania a bádania
- rešpektovanie osobného tempa a štýlov učenia sa detí
- voľba metódy primeraná detskému chápaniu
Úroveň grafomotorických zručností u detí predškolského veku
Plán hospitácií:
NOVEMBER
-
Hry a hrové činnosti: - cieľavedomé obohacovanie obsahu hry
Pohybové a relaxačné cvičenia: - primeranosť cvikov z hľadiska veku detí a ich
frekvencia opakovania
JANUÁR
-
Edukačné aktivity: - uplatňovanie experimentácie, skúmania a bádania
FEBRUÁR
-
Edukačné aktivity: - rešpektovanie osobného tempa a štýlov učenia sa detí
20
MAREC
-
Edukačné aktivity: - voľba metódy primeraná detskému chápaniu
APRÍL
-
Hry a hrové činnosti: - podporovanie tvorivosti v hrových činnostiach
MÁJ
-
Úroveň grafomotorických zručností u detí predškolského veku
21
ZŠ s MŠ, Školská č. 321 , Brezovica 028 01
Organizačná zložka : Materská škola
Prehlásenie
Prehlasujem, že som dňa 31.08.2012 bola na pedagogickej porade oboznámená s plánom
práce na školský rok 2012/2013 a súhlasím s ním.
Úlohy, ktoré z neho vyplývajú budem zodpovedne plniť.
Škuláňová Eva --------------------------------Pakosová Iveta --------------------------------Kyselová Gabriela ----------------------------Pakosová Mária --------------------------------
V Brezovici 31.08.2012
Škuláňová Eva
ZRŠ pre MŠ
22
Download

Plán práce materskej školy 2012-2013.pdf