HODINA S EKOSTOPOU
SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOV
O NAJLEPŠIU AKTIVITU NA TÉMU EKOLOGICKÁ STOPA
PROTOKOL
O VYHODNOTENÍ SÚŤAŽE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BANSKÁ BYSTRICA
Odborná porota, zložená zo zamestnancov Odboru environmentálnej výchovy
a vzdelávania SAŽP, hodnotila prihlásené práce od 13. do 23. júna 2011. Do súťaže
bolo prihlásených 114 aktivít od 108 pedagógov v nasledujúcich kategóriách:
A) MATERSKÉ ŠKOLY – 24 aktivít
B1) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, I. STUPEŇ – 24 aktivít
B2) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, II. STUPEŇ – 40 aktivít
C) STREDNÉ ŠKOLY – 26 aktivít
Odborná porota hodnotila prihlásené aktivity v zmysle propozícií súťaže, podľa
nasledujúcich kritérií:
zameranie na ekologickú stopu a trvalo udržateľný rozvoj – 1 bod
aktivizujúce vyučovacie metódy, zábavno-poučný charakter – 1 bod
jedinečnosť a nápaditosť – 1 bod
zrozumiteľnosť, reprodukovateľnosť aktivity – 1 bod
formálna stránka – 1 bod
Aktivity, ktoré na základe hodnotenia získali plný počet bodov (5) postúpili do užšieho
výberu, z ktorého porota spoločne vybrala tri najlepšie aktivity v každej súťažnej
kategórii:
A) MATERSKÉ ŠKOLY
Aktivita: Miesto na Zemeguli
Pedagóg: Ingrid Vadkertiová
Škola: Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky
Aktivita: Ochranárske postoje k prírode
Pedagóg: Veronika Sokolová
Škola: Materská škola, Azovská 1, Košice
Aktivita: Ako by sme chceli bývať
Pedagóg: Božena Flotischlerová
Škola: Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky
B1) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, I. STUPEŇ
Aktivita: Ako stromu bije srdce
Pedagóg: Katarína Férnezová
Škola: Základná škola s materskou školou, Bobrov
Aktivita: Ako cestujeme do školy
Pedagóg: Gabriela Földešová
Škola: Základná škola, Školská 757/10, Zemianska Olča
Aktivita: Správny nákup
Pedagóg: Renáta Goriláková
Škola: Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
B2) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, II. STUPEŇ
Aktivita: Planétka Voda
Pedagóg: Sláva Žilková
Škola: Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
Aktivita: Vieme, čo jeme?
Pedagóg: Jozef Mitra
Škola: Základná škola s materskou školou, Biele Vody 266, Mlynky
Aktivita: Dobrý na jedenie, zdravý na trávenie
Pedagóg: Mária Bobovčáková
Škola: Spojená škola, Letná, Poprad
C) STREDNÉ ŠKOLY
Aktivita: Reklama a životné prostredie
Pedagóg: František Kafka
Škola: Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
Aktivita: Energetická hospodárnosť/náročnosť budov
Pedagóg: Jana Bilčíková
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
Aktivita: Môj odpad je aj tvoj odpad
Pedagóg: Alexandra Dancziová
Škola: Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Autori víťazných aktivít získavajú diplom, hodnotné knižné publikácie a praktické
športové predmety. Ceny budú slávnostne odovzdané počas Veľtrhu
environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, 13. – 15. októbra 2011.
Okrem víťazných aktivít porota vybrala aj ďalšie, ktoré budú upravené a s uvedením
autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy www.ekostopa.sk:
A) MATERSKÉ ŠKOLY
Aktivita: VLÁČIK SEPARÁČIK
Pedagóg: Mgr. Katarína Kohutovičová
Škola: Materská škola, Obuvnícka 435/30, 958 01 Partizánske
B1) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, I. STUPEŇ
Aktivita: ZNEČISTENIE OVZDUŠIA DOPRAVOU
Pedagóg: Beata Absolonová
Škola: Základná škola s materskou školou v Solčanoch
Aktivita: DEŇ ZEME
Pedagóg: Lýdia Bašistová
Škola: ZŠ Huncovce, Školská 212, Huncovce
Aktivita: AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU
Pedagóg: Daniela Domčeková
Škola: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Aktivita: VÝSTAVBA CESTY
Pedagóg: Renáta Goriláková
Škola: ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
Aktivita: OBYDLIA V RÔZNYCH KÚTOCH SVETA
Pedagóg: Ingrida Károlyová
Škola: Prírodovedné oddelenie – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Aktivita: ZELENÝ DOMČEK
Pedagóg: Ingrida Károlyová
Škola: Prírodovedné oddelenie – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Aktivita: VIEM SA SPRÁVNE STRAVOVAŤ
Pedagóg: Žofia Krasničanová
Škola: ZŠ s MŠ Krušetnica
Aktivita: AKO PRÍRODU ZAŤAŽUJEME ODPADOM
Pedagóg: Lucia Krištofičová
Škola: Základná škola Dr. M. Hodžu s MŠ, Palisády
Škarniclova 1, 8311 01 Bratislava
Aktivita: ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ
Pedagóg: Mária Vojtaššáková
Škola: ZŠ s MŠ Komenského Poprad
B2) ZÁKLADNÉ ŠKOLY, II. STUPEŇ
Aktivita: AKO V ROZPRÁVKE
Pedagóg: Magdaléna Mareková
Škola: Základná škola s materskou školou Žbince
Aktivita: MOJA EKOLOGICKÁ A MATEMATICKÁ STOPA
Pedagóg: Mária Kopčová
Škola: ZŠ Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
Aktivita: NAHÁŇAČKA S ELEKTRÓNMI
Pedagóg: Mária Havrilová
Škola: ZŠ, Československej armády 22, Prešov
Aktivita: NAŠE NÁVYKY STRAVOVANIA
Pedagóg: Klaudia Bócová
Škola: ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
Aktivita: POSVIEŤME SI (NIELEN) NA ELEKTRINU
Pedagóg: Darina Bergmannová
Škola: ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad
Aktivita: VIEM, KTO SOM?
Pedagóg: Eva Kalmanová
Škola: Špeciálna základná škola, Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa
Aktivita: VODA NAD ZLATO
Pedagóg: Silvia Halászová
Škola: ZŠ Zemianska Olča
Aktivita: ŽIVOT „S ALEBO BEZ“
Pedagóg: Miriam Adamkovičová
Škola: ZŠ Sibírska 42 Prešov
Aktivita: ZMAPOVANIE BROWNFIELDS V OBCI
Pedagóg: Zuzana Valkusová Súkeníková
Škola: ZŠ Hradná 22, Nové Zámky
C) STREDNÉ ŠKOLY
Aktivita: EKOLOGICKY UVEDOMELÝ SPOTREBITEĽ
Pedagóg: Hedviga Gulová
Škola: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Aktivita: EKOSEMAFOR
Pedagóg: Kalnovičová Anna
Škola: SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou 95701
Aktivita: OBED ZJEME, ČO VŠAK S ODPADOM?
Pedagóg: Valéria Lehocká
Škola: Gymnázium DH, Svidník
Aktivita: ANALÝZA JEDÁLNEHO LÍSTKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Pedagóg: Iveta Michalovová
Škola: Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov
Aktivita: ENERGIA
Pedagóg: Ján Osif
Škola: Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
Aktivita: NÁKUPNÁ STOPA TRIEDY
Pedagóg: Mária Skalová
Škola: Mestské kultúrne stredisko, úsek ekologickej výchovy, Nové Zámky
Aktivita: ÉČKA V POTRAVINÁCH
Pedagóg: Katarína Tomulcová
Škola: Stredná odborná škola Námestovo
Download

protokol