SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZŠ
SÍDLISKO SNP 1415/49, GALANTA
za školský rok 2012/2013 v zmysle Vyhlášky č.9 MŠ
SR zo dňa16.XII.2005 a Metodického usmernenia
č.10/2006-R z 25.V.2006.
Prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa: 26.6.2013.
Prerokovaná na pedagogickej porade pracovnej dňa: 28.6.2013
1
1. Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy
Adresa
Telefón
Fax
e-mail
web stránka
:
:
:
:
:
:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sídlisko SNP 1415/49, 924 01 GALANTA
031/ 780 41-37
031/ 780 41-37
riaditelka @ zssnpga.edu.sk
www.zssnpga.edupage.org
Zriaďovateľ
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Zástupca riaditeľa školy
:
:
:
:
Mesto GALANTA
PaedDr.Erika Kostolániová
Mgr. Eva Danková
Mgr. Daniela Melayová
Vyučovací jazyk
:
slovenský
Učebné plány I.stupeň
:
1.ročník
1.A, 1.B, 1.C
2.ročník
2.A, 2.B, 2.C,
3. ročník
3.A, 3.B, 3.C,
4.ročník
4.A, 4.B, 4.C, 4.D
( Primárne vzdelávanie ISCED 1 v zmysle Zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ).
Učebné plány II. stupeň
:
5. ročník
5.A, 5.B, 5.C
6. ročník
6.A, 6.B, 6.C
7. ročník
7.A, 7.B, 7.C
8. ročník
8.A, 8.B, 8.C
9. ročník
9.A, 9.B, 9.C
(Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 v zmysle Zákona
č.245/2008 Z.z. )
5.A športová trieda
6.A športová trieda
7.A športová trieda
8.A športová trieda
9.A športová trieda
Rada školy
zloženie
:
ustanovujúca schôdza 19.3.2012
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mgr. Nataša Forrová – predseda
PaedDr. Ingrid Pajtášová – zástupca pedagog. zamest.
Anna Vizváriová – zástupca nepedagog. zamestnancov
Dezider Horváth– zástupca zriaďovateľa
Peter Závodský – zástupca zriaďovateľa
Mgr. László Benkovič – zástupca zriaďovateľa
p. Fridrich Psota - zástupca zriaďovateľa
2
8. Mgr. Michaela Perinovič – zástupca rodičov
9. p. Katarína Beňová – zástupca rodičov
10. p. Attila Sokol – zástupca rodičov
11. p. Roman Herceg – zástupca rodičov
Metodické orgány školy
:
Vysvetlivky :
MZ 1.-2.ročník
MZ 3.-4.ročník
MZ Školský klub detí
PK Slovenský jazyk
PK Cudzie jazyky
PK Matematika
PK Prírodné vedy
PK Dejepis – Zemepis
PK Etická výchova, Občianska výchova, Náboženská
výchova
PK Výchovné predmety / Tchv, VV /
PK Telesná výchova
Plán koordinátora VMaR
Plán koordinátora drogovej prevencie
Plán koordinátora environmentálnej výchovy
MZ – Metodické združenie
PK – Predmetová komisia
VMaR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Metodické orgány školy pracujú podľa vypracovaného plánu, riešia aktuálnu problematiku
výuky jednotlivých predmetov.
Žiacky parlament
:
Zloženie
:
ustanovujúca schôdza : 24.9.2012
3.A
Diana Kováčová
3.B
Simona Kajtárová
3.C
Viktória Sokolová
4.A
Marek Radovan Vrabec
4.B
David Drozd
4.C
Tomáš Šimko
4.D
Adriána Chudá
5.A
Dorota Petrovič
5.B
Barbara Faragóová
5.C
Lucia Ilavská
6.A
Sandra Hulmanová
3
6.B
Karin Modroczká
6.C
Viktória Mikovičová
7.A
Dávid Hidvégi
7.B
Sarah Laurová
7.C
Cynthia Tóthová
8.A
Lukáš Luknár
8.B
Karin Struhárová
8.C
Veronika Mészárosová
9.A
Karin Martinková
9.B
Laura Gálová
9.C
Tomáš Zárecký
2. Počet tried /žiakov / stav k 31.08.2012 /
1. stupeň :
2. stupeň :
13
15
/ 267 žiakov /
/ 390 žiakov /
ŠKD
:
7
/ 171 /
Počet žiakov/tried v škole k 15.9.2012
Ročník
Triedy / žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
Počet tried
3
3
3
4
3
3
3
3
3
28
Počet žiakov
66
62
69
70
71
72
66
80
73
629
2
2
1
3
1
1
5
4
19
49
28
37
z toho začlenení
z toho nadané deti
z toho počet detí v ŠKD
51
165
Počet oddelení v ŠKD: 7
4
Počet žiakov/tried v škole k 31.8.2013
Ročník
Triedy / žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
Počet tried
3
3
3
4
3
3
3
3
3
28
Počet žiakov
67
62
67
71
73
72
66
77
73
628
3
2
1
5
2
2
5
4
24
48
38
27
z toho začlenení
z toho nadané deti
z toho počet detí v ŠKD
50
163
z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy ( 4.- 9. ročník )
88
Počet oddelení v ŠKD: 7
2.1 Zápis do 1. ročníka
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka/ febr.2013/
z toho dievčat
Odklady školskej dochádzky
Z toho dievčat
Aktuálny stav k 29.6.2013 zapísaných
z toho chlapcov
dievčat
1. ročník budú opakovať
na NVk prihlásených
na NVe prihlásení
na EV prihlásených
do ŠKD prihlásených
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
85
42
11
5
66
30
36
1
30
0
36
62
2.2 Prijatie žiakov do základnej školy a na stredné
školy
Počet prihlásených a prijatých žiakov do tried so športovou prípravou :
testovania sa zúčastnilo
:
76 žiakov
prijatých
:
28 žiakov
Počet prihlásených žiakov do Osemročného gymnázia /OGY/ :
16
Počet prijatých žiakov do OGY
80,00%
:
13
% úspešnosti :
5
Počet žiakov odchádzajúcich z 9. ročníka ZŠ
GYM
SOŠ 4.roč.
s mat.
SOŠ 3.roč.
Prihlásení
žiaci
15
41
17
73
Prijatí žiaci
15
41
17
73
100%
100%
100%
100 %
% úspešnosti
INÉ
SPOLU
Odchádzajúci žiaci z 8.ročníka: 1 ( súkromné bilingválne gymnázium Galanta )
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov
I. polrok
:
celkom žiakov
prospeli celkom
neprospeli
neklasifikovaní
znížená známka zo správania
z toho stupeň 2
stupeň 3
stupeň 4
študijný priemer školy
:
:
:
:
:
:
:
:
:
628
615
3
10
4
2
1
1
1,37
II. polrok
:
celkom žiakov
prospeli celkom
neprospeli
neklasifikovaní
opravnú , komisionálnu skúšku
v auguste 2013 bude robiť
znížená známka zo správania
z toho stupeň 2
stupeň 3
stupeň 4
študijný priemer školy
:
:
:
:
630
618
3
9
:
:
:
:
:
:
12
6
5
1
0
1,35
6
Hodnotenie a klasifikácia žiakov - 2. polrok šk. r. 2012/2013 k 30.6.2013
Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
%
Počet žiakov
67
63
67
71
73
72
67
77
73
630
100
z toho prospeli
z toho
neprospeli
z toho
neklasifik.
slovne hodnot.
ž.
63
63
66
70
71
72
67
73
73
618
98,09
2
0
3
0,48
9
1,43
1
3
1
1
2
2
0
3.1 CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE T9 - rok 2013
Dňa 13.3.2013 sa uskutočnilo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka. Celkový počet žiakov
školy, ktorí sa zúčastnili testovania : 72 ( žiačka Hanusová zo zdravotných dôvodov )
Pridelený kód školy : 520204
Škola splnila všetky podmienky dané NÚCEM k úspešnému priebehu testovania.
Výsledky :
Matematika
-
50,50 %
60,07 %
percentuálna úspešnosť školy
percentuálna úspešnosť v rámci SR
Slovenský jazyk
-
63,90 %
67,51 %
percentuálna úspešnosť školy
percentuálna úspešnosť v rámci SR
Komentár vyučujúcich SJ a M :
Vyjadrenie PK SJL k testovaniu T9 2013:
Výhrady:
- navrhujeme menej textov na čítanie s porozumením, max. 2 texty ( text „Cestovanie
autobusom“ nemal žiadnu súvislosť, resp. prepojenie s predmetom slovenský jazyk
a literatúra);
-
ukážka „Sofokles“ bola nevyhovujúca, resp.nevhodná pre žiakov základnej školy;
ukážky by mali vychádzať z aktuálnych školských učebníc
-
zaradiť viac úloh z preberaného učiva, aby žiaci nemali dojem, že sa 5 rokov učili SJ
zbytočne
-
úlohy rozdeliť v pomere 3:2, aby zodpovedali počtu hodín SJ a LIT
7
-
málo úloh z morfológie a zároveň z pravopisu
-
pravopisná chyba v otázke č. 11 ( nie na Istopolitane , ale Istropolitane)
Záver:
Úlohy zodpovedali učebným osnovám.
Vyjadrenie k T9-2013 z predmetu MATEMATIKA :
Výsledok v jednotlivých triedach:
9.A
9.B
9.C
Spolu
56,35%
45,22%
49,35%
50,31%
Obťažnosť úloh:
Najľahšie pre žiakov
Stredne ťažké
Najťažšie pre žiakov
Rôzny výsledok v rámci
tried
Čísla položiek (Forma A)
12
8,16,20,2
10, 13, 14, 17
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15,18,
19
Úspešnosť
85,6%
54%
20%
55%
Analýza testových úloh:
čMedzi najľahšie až stredne ťažké úlohy patria úlohy, ktoré žiakov zaujmú, úlohy na
porozumenie alebo aplikáciu vedomostí v typických školských úlohách (čítanie z grafu,
logická úloha, rovnica, pomer, zistiť časť celku z obrázku).
Medzi tradične ťažké úlohy patria úlohy z geometrie a zlomkov, ktoré žiaci nevedia (nechcú)
riešiť.
V úlohách, v ktorých sa vyskytli rôzne výsledky v rámci tried, je predpoklad, že príčinou boli
 numerické chyby,

problém im robí matematizovať slovnú úlohu,

čítanie s porozumením (výsledok správny – zle zaokrúhlia),
 neznalosť aplikácie vzorcov a vzťahov, nedokážu efektne použiť vzorce, ktoré mali k
dispozícii a vykonať v praxi potrebné výpočty
 zlyhávajú pri viackrokových výpočtoch, v ktorých majú zvoliť vhodnú stratégiu,
a prepojiť vedomosti z rôznych oblastí matematiky.
Analýza náročnosti testu ako celku:
Test z matematiky sa javí ako priemerne náročný, testové úlohy boli vhodne zvolené,
úlohy korešpondujú so ŠVP a ŠkVP.
8
Konečne bolo v monitore viac úloh, ktoré sa približujú tomu, o čom má táto reforma byť neklásť dôraz na vedomosti, ale na to, aby žiaci dokázali spracovať, matematizovať text
z reálneho života. Mechanické výpočty sú už len tým menej podstatným krokom.
Analýza výsledkov jednotlivých triedach:
Výsledky vo väčšine prípadov korešpondujú s výsledkami hodnotenia v predchádzajúcich
hodnotiacich obdobiach.
Pod výsledok niektorých žiakov sa rovnako podpísal stres, prísne podmienky a možno
niekedy nejednoznačné úlohy.
Pre PK matematiky vyplýva z výsledkov a výberu jednotlivých úloh, aby sa zamerali viac
na logické úlohy, viac na využitie osvojeného učiva v praxi, aby žiaci dokázali spracovať
a matematizovať úlohy z praxe.
4. Zamestnanci školy
celkový počet zamestnancov k 30.6.2012
:
63
z toho pedagogickí zamestnanci I. stupeň
II. stupeň
ŠKD
spolu
:
:
:
:
14
25
7
46
z toho nepedagogickí zamestnanci administrat.
vedúca ŠJ
prevádzkoví zamestnanci
spolu
:
:
:
:
2
1
14
17
4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Počet pedagógov na l. stupni
:
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
-
14
0
Počet pedagógov na 2.stupni
:
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
-
25
0
Počet pedagógov v ŠKD
:
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
-
7
0
9
4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
1.kvalif.sk./náhr. 2.kvalifik.sk.
PVPZ
riaditeľ školy
dátum ukončenia
11.4.2006
12.3.2001
vzdeláv.inštitúcia
MC Bratislava
MC Bratislava
zástupkyňa
riaditeľa školy
dátum ukončenia
vzdeláv.inštitúcia

MC Trnava
25.6.2010
UKF Nitra
zástupkyňa
riaditeľa školy
dátum ukončenia
vzdeláv.inštitúcia
19.6.2012
MC Bratislava
16.3.2005
MC Bratislava
pokračuje v štúdiu
PaedDr. Jaroslav Kuruc : Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava : Modernizácia
vzdelávacieho procesu na základných školách – prebieha od škol. roku 2009/2010.
Mgr. A. Červeňanská, PaedDr. Silvia Pokorná, Mgr. J. Kamenárová : ŠPÚ Bratislava –
Vzdelávanie zamestnancov školy v oblasti cudzích jazykov : ukončené v máji 2013
* zaradená od septembra 2013
V rámci kontinuálneho vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania:
Inovatívne funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov :
PaedDr. Erika Kostolániová
Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu 2. atestácie :
PaedDr. Erika Kostolániová
Overenie profesijných kompetencií :
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
Mgr. Nataša Forrová, Mgr. Martina Hanzelová, Mgr. Eva Danková
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ
Mgr. Eva Danková
Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov
Mgr. Tímea Jobbágyová, Mgr. Edita Szlamková, Mgr. Miroslava Chovancová
Počet pedagógov z I. stup., ktorí majú 1.kvalifikačnú skúšku
Počet študujúcich učiteľov
:
:
10
1
Počet pedagógov z II. stup., ktorí majú 1.kvalifikačnú skúšku
Počet študujúcich učiteľov
Počet pedagógov, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku
:
:
:
20
0
0
Študujúce vychovávateľky
:
0
10
4.3 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých
predmetov
I. stupeň :
I. stupeň
AJ 3.A,3.B,3.C,
AJ 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
II. stupeň :
100 % odbornosť
100 % odbornosť
100 % odbornosť
názov predmetu
odborné vyuč. %
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Dejepis
Zemepis
Občianska výchova
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Výtvarná výchova
Informatika
Hudobná výchova
Telesná výchova
Športová príprava
Etická výchova
Náboženská výchova katolícka
Náboženská výchova evanjelická
Svet práce
Technika
Výchova umením
neodborné vyuč. %
100
100
100
100
71
0
100
100
100
100
0
100
0
100
100
56
100
100
100
0
0
29
100
100
100
44
100
100
5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Beseda so spisovateľom J. Turanom
Beseda ku Dňu Zeme s Mgr. Hosnedlom
Mesiac úcty k starším posedenie s bývalými zamestnancami školy
Lampiónový sprievod
Návšteva dopravného ihriska pri MŠ SNP 1. ročník
Návšteva dopravného ihriska v Šali 2. - 5. ročník
Veselá šarkaniáda
Beseda so stomatologičkou MUDr. Baranovičovou
Návšteva výstavy výtvarných prác na MsÚ v Galante
Exkurzie
Vianočná pošta, Vianočný basketbalový turnaj
Pasovanie za prváka
Fašiangy a šišky – pečenie so starými mamami
Literárna exkurzia Modra
11
Superpexesiáda
Návšteva Planetária a Vlastivedného múzea v Hlohovci
Šaliansky Maťko – školské kolo, Čaro slova – školské kolo, Miháliková Sereď
Vianoce mojimi očami – výtvarná súťaž
Zimné oslavy
Divadelné predstavenie DJP v Trnave, DAB v Nitre a SND v Bratislave
Účasť na programoch tanečnej skupiny Clis
Púšťanie šarkanov
Zhotovenie búdok pre vtáčiky
Beseda „ Červené stužky “ prevencia AIDS
Mikulášsky večierok
Kolobežková súťaž žiakov 3. ročníka
Pečenie a zdobenie medovníčkov
Zhotovovanie vianočných darčekov
Výstava detských prác vo vestibule MsÚ
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
Deň otvorených dverí na I. stupni ZŠ
Večer s knihou – 4. ročník,
Čitateľská olympiáda – 1. ročník
Výtvarná súťaž Lesné požiare
Rodičovská akadémia
Deň matiek
Deň otcov
Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy, Rozlúčka deviatakov
Letí tanier, letí – súťaž v hode s frisbee
Zápis do 1.ročníka, Otvorené hodiny v 1. ročníku pre deti a rodičov
Návšteva detí z MŠ
Zber papiera v októbri a v apríli
Školské výlety a exkurzie
Výber žiakov do športovej triedy
Aktualizácia a prezentácia výsledkov na web stránke školy
Spolupráca s médiami – prezentácia výsledkov
Karneval
Výchovné koncerty ZUŠ
Vystúpenie sokoliarov
Beh zdravia
Súťaž mladých zdravotníkov
Škola v prírode – 2 turnusy, Plavecký výcvik, Lyžiarsky výcvik
Návštevy vlastivedného múzea, Renesančného kaštieľa
Matematické súťaže – Pytagoriáda, Olympiáda
Žiacka olympiáda – šport
Olympijská dúha v ŠKD – cez mestský projekt
Branný kurz, účelové cvičenie, didaktické hry
IV. ročník Galantských hier mládeže
Dopravná súťaž : Bezpečne do školy
Žiacky parlament – Habakuky exkurzia
Majstrovstvá západoslov. oblasti v cezpoľnom behu v Nových Zámkoch
Halové Majstrovstvá SR – SAZ
Majstrovstvá SR v minivolejbale a midivolejbale chlapcov
Majstrovstvá okresu SAŠŠ vo volejbale dievčatá
Regionálne finále Majstrovstiev SAŠŠ vo vybíjanej
Futbalový turnaj „ Drogám povedz nie “
Majstrovstvá SR v minivolejbale dievčatá
12
Majstrovstvá školy v stolnom tenise
Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti mladšieho žiactva v atletike
Halové majstrovstvá SR žiakov v atletike
Atletická súťaž : Zo školských lavíc do športovej haly Elán
KINDERIÁDA – krajské kolo
Hľadáme mladých olympionikov
Účasť na mestskom turnaji v šachu
Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Olympiáda v dejepise, anglickom jazyku, nemeckom
jazyku, Miniolympiáda ANJ 3., 4., 5., 7. ročník, Európsky deň cudzích jazykov,
Slávik Slovenska, Tehnická olympiáda, Biblická olympiáda, iBOBOR v informatike,
Letom, svetom, internetom
Olympijská dúha
Timravina studnička – celoslovenské kolo
Kalokagatia – medzinárodná olympiáda detí a mládeže
Hodžov novinový článok – VI. ročník ( zlaté a strieborné pásmo )
Škultétyho rečňovanky – celoslovenské kolo
Slovný komentár / spolupráca s rodičmi, vzájomný vzťah medzi školou a žiakmi, rodičmi
a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove podieľajú / :
Spolupráca s rodičmi : Celkovo sa dá spolupráca s rodičmi hodnotiť kladne. Výsledkom
dobrej spolupráce sú aj naše pravidelné víťazstvá v zbere papiera, ktoré sa vyhodnocujú
v rámci škôl na území mesta.
Rodičia podporujú svoje deti účasťou na podujatiach : Deň matiek, otcov, Rodičovská
akadémia, Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy a rozlúčka deviatakov.
Deň otvorených dverí na I. stupni podporili rodičia svojim záujmom a prítomnosťou
v triedach medzi svojimi deťmi, ale pomohli nám aj s výrobou plagátov.
Prišli podporiť svojich prvákov na podujatie Pasovanie za prváka.
Stretávame sa na rodičovských združeniach, podporili program Školské ovocie, rodičia
žiakov 2.stupňa pozitívne hodnotili aj internetovú žiacku knižku, ktorú sme začali používať
od januára 2010.
Zúčastnili sa spoločných podujatí s deťmi : Deň otcov, Mamin voľný čas, Pečenie šišiek
s babičkami v 4.A a 4.D triede, Výroba píšťaliek v 3.B a 4.B triede.
Prostredníctvom osobného kontaktu rodiča, alebo formou zápisníc z rodičovských združení sa
riešia vzniknuté problémy v triedach, alebo problémy žiakov – jednotlivo.
Vedenie školy sa snaží zúčastňovať na zasadnutí RR, RŠ a rodičovských združeniach
zvolaných podľa plánu, ale aj na mimoriadnych RZ.
Spolupráca s inštitúciami:
Mestská polícia v Galante
 Bezpečne na cestách, bezpečne do školy







Tvoja správna voľba – predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
Naša bezpečnosť
Šikanovanie
Správaj sa bezpečne
Trestnoprávna zodpovednosť maloletej osoby
Kriminalita mládeže v meste
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
13
RÚVZ v Galante






Zdravá výživa
Prevencia drogových závislostí
Výchova k partnerstvu a rodičovstvu
Správna životospráva
Škodlivý vplyv alkoholu, cigariet
Zdravý životný štýl
SČK
 Chráň svoje zdravie
 Prvá pomoc pri úrazoch
HaZZ v Galante
Protipožiarna prevencia
Bezpečné správanie
CPPPaP
 Zložky empatie
 Režim dňa
 Práva dieťaťa
 Ako sa nebáť školy, čo je stres
 Moderné závislosti, nelátkové závislosti
 Šikanovanie – formy a prevencia
 Drogová prevencia
 Zmeny vo vývoji
 Komponenty prosociálneho správania
 Zdraviu škodlivé látky
 Rodina, láska
Počas školského roka sme spolupracovali aj s GOS v Galante, s Maticou slovenskou, so ZUŠ,
s Mestským kultúrnym strediskom v Galante, s tanečnou skupinou Clis.
14
5.1 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
v školskom roku 2012/2013
P.č. Názov súťaže
1.
Rozprávkové vretienko
Počet
žiakov
1
1
2.
Čaro slova
1
2
3.
4.
Európa v škole
Hodžov novinový článok
5.
6.
Timravina studnička
Európa v škole
7.
Olympiáda zo SJL
1
8.
9.
Mihálikova Sereď
Šaliansky Maťko
1
2
10. Olympiáda z ANJ
1
2
11.
12.
13.
14.
1
4
3
27
Olympiáda z NEJ
Matematická pytagoriáda
Technická olympiáda
Informatická súťaž iBobor
15. Majster prezentácií
2
1
2
1
2
2
1
16. Slávik Slovenska
17. Vesmír očami detí- výtvarná súťaž
1
2
18. Lesné požiare - výtvarná súťaž
1
1
19. Biblická olympiáda
20. Majstrovstvá v cezpoľnom behu -D
21. Majstr. Zsl.obl. vcezpoľ.behu - CH
4
3
3
Umiestnenie/úspešní riešitelia
Okresné Krajské Národ.
Medzinár.
kolo
kolo
kolo /SR/
kolo
1.miesto 2. miesto 6.miesto
2.
miesto
1.
miesto
3.
miesto
2.
miesto
postup
1. miesto
2. miesto
3. miesto
postup
cena
2.
miesto
3.
miesto
2.miesto
3.
miesto
ÚR
3.
miesto
ÚR
3x1. miesto 3. miesto
ÚR
1.
miesto
3.
miesto
3.
miesto
postup
2.
miesto
3.miesto
3.
miesto
1.miesto 5.miesto
1.miesto
15
22. Majstr. Zsl.obl. v atletike - CH
- D
23. Majstr. Zsl.obl. v atletike - CH
- D
35.roč. Skalická latka- skokan.
24. míting
družstvo
družstvo
jednotl.
jednotl.
5
1. miesto
1. miesto
4x 1.mies.
5x 2.mies.
3x 3.mies.
4x 3.mies.
1., 2., 4.
2x
6.mies.
4x
1. mies.
6x
2. mies.
5x
3. mies.
25. Zo šk.lavíc do šport. Haly Elán
družstvo
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
družstvo miesto
10
2.miesto
družstvo
3.miesto 5.miesto
družstvo
1.miesto 5.miesto
družstvo
5.miesto 12.miesto
družstvo 3.miesto
MO vo futbale
Zober loptu, nie drogy - futb.turnaj
Minivolejbal žiakov CH
Midivolejbal žiakov CH
Minivolejbal žiakov D
Súťaž hliadok ml. zdravotníkov
16
6. Vyhodnotenie projektov a programov školy
ZŠ SNP v Galante v školskom roku 2012/2013 reagovala na výzvy s poskytnutím dotácie
z rozpočtu mesta Galanta na rok 2013 . Tri žiadosti prešli odporučením komisie školstva MsZ:
1. Olympijská dúha
2. Slávik
3. Týždeň zdravia
455 €
200 €
350 €
7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI
-
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky
školy
Budova školy bola odovzdaná do užívania v roku 1984. Má dve nadzemné podlažia.
Zastavaná plocha činí 3 845,51 m2. Obostavaný priestor činí 26 777,552 m3 . Materiál zvislej
nosnej konštrukcie je montovaný železobetónový skelet. Materiál obvodového plášťa je
pórobetón.
Počet kmeňových učební je 22, špeciálnych učební 7. V objekte sú 2 telocvične /veľká 336 m2,
malá 216 m2 /, bežecká dráha – obvod 238 m, plážové ihrisko – 600 m2 . V decembri 2007 bol
slávnostne odovzdaný do užívania tartanový ovál v celkovej hodnote 3 213 059,50.- Sk.
Odovzdaním tartanového oválu do užívania sa výrazne zlepšili podmienky prípravy mladých
atlétov športových tried zameraných na atletiku. Tartanový ovál a plážové ihrisko sú
sprístupnené verejnosti. Problémom ostáva značne poškodená podlahová krytina v niektorých
triedach. Prašnosť odhaleného betónového poteru vážne ohrozuje hygienické podmienky
výuky a tiež bezpečnosť žiakov aj zamestnancov. Ostáva výmena podlahovej krytiny ešte v 16
–tich triedach a v odborných učebniach. V školskom roku 2012/2013 sa využívala posilňovňa,
najmä v rámci hodín športovej výchovy a športovej prípravy. Sme pripojení na optickú sieť
SANET a využívame wifi pripojenie vo všetkých priestoroch školy. Z prostriedkov ZRPŠ sa
zakúpili dataprojektory, ktoré sú nainštalované v triedach a odborných učebniach. Ich
využívaním sa ešte viac zefektívnil vyučovací proces. Počas letných prázdnin bude dokončená
inštalácia kamerového systému v budove celej školy. Z prostriedkov havarijného fondu mesta
sme požiadali o financie na riešenie havarijného stavu časti strechy. Výmena podlahovej
krytiny pokračovala na II. stupni, kde sa počas letných prázdnin bude pokračovať v práci – na
chodbe bloku A a A2. V blízkej budúcnosti bude potrebné riešiť výmenu okien, z ktorých
väčšina je v havarijnom stave.
Naďalej zostáva problémom riešenie aktuálneho stavu statiky budovy školy, ktorý bude
potrebné v blízkej budúcnosti v spolupráci s mestom riešiť.
17
9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu
9.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
hmotná núdza
1 000,06 €
9.3 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie
poukazy
celkom
:
8 033,00 €
9.3.1 Finančné prostriedky prijaté za kultúrne
poukazy
počet vydaných kultúrnych poukazov :
hodnota poukazov
žiaci
pedagogickí zamestnanci
:
:
630
49
spolu
:
679
žiaci
pedagogickí zamestnanci
: 2 520 €
: 196 €
spolu
: 2 716 €
9.4 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo
zákonných zástupcov žiakov,...
ŠKD
:
15 198,24 €
9.5 Iné finančné prostriedky získané podľa
osobitných predpisov
Nájomné:
8 571,39 €
18
Úroky :
Dobropis:
kuchynský odpad:
režijné poplatky
dary
iné
15,13 €
20 750,12 €
0,00 €
12 523,40 €
0,00 €
698,76 €
/ za správnosť údajov : M. Sokolová – ekonómka /
10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Koncepčný zámer školy – oblasť vzdelávania
Budovať na dlhoročnej tradícii športových tried zameraných na atletiku v duchu hesla :
CITIUS – ALTIUS – FORTIUS. Aj v tomto školskom roku sa uskutočnil výber do športovej
triedy.
Žiaci športových tried dosahujú vynikajúce výsledky na súťažiach aj na medzinárodnom poli.
Rozvoj počítačovej gramotnosti a práca s IKT sa v tomto školskom roku realizovala okrem
hodín informatiky a informatickej výchovy aj vo vyučovaní ostatných predmetov. Potešiteľná
je skutočnosť, že našla uplatnenie už aj na 1.stupni..
Vo výuke cudzích jazykov ponúkame anglický jazyk a nemecký jazyk.
Výsledky našej práce sme pravidelne aktualizovali na webovej stránke školy, prizývali sme si
médiá na regionálnej úrovni , informovali sme verejnosť prostredníctvom Galantských novín,
aj nášho školského časopisu.
Celkový priemer výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom roku 2012/2013 sa nám
podarilo udržať v rozpätí do 1,35 , čo je výsledok, s ktorým sme spokojní.
Žiaci našej školy absolvovali T9 – 2013 .
V oblasti personálnej :
Vytýčili sme si cieľ zabezpečiť kvalifikované a odborné vzdelávanie – tento cieľ sa nám
podarilo zabezpečiť čiastočne.
Špeciálny pedagóg pracoval na našej škole na dohodu a vypomáhal nám najmä reedukačnými
cvičeniami pre žiakov a s vypracovaním vzdelávacích plánov pre žiakov so ŠVVP.
Podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov sme umožnili aj plánovanou formou vypracovaním
Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý sa realizuje priebežne.
V oblasti spolupráce školy s inými subjektmi:
Podarilo sa nám zrealizovať všetky naplánované podujatia z plánu práce školy, pravidelne sme
sa zúčastňovali zasadnutí výboru Rady rodičov, Rady školy.
Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu so zriaďovateľom a s ostatnými inštitúciami na území
mesta : MP, CPPPaP, RUVZ, SČK, Matica slovenská, GOS.
V školskom roku 2012/2013 pracovalo na naše ZŠ 10 krúžkov






Šikovné hlavičky
Príprava na T9
Volejbalový krúžok chlapci
Počítačový krúžok
Volejbalový krúžok dievčatá
S úsmevom k monitoru
19




Pohrajme sa s číslami – matematický krúžok
Nebojte sa matematiky – matematický krúžok
Hravá matematika
Cestovateľský krúžok
11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré
výsledky; oblasti, v ktorých sú nedostatky a návrhy
opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy
a vzdelávania
Podľa SWOT analýzy.
SWOT ANALÝZA
S – silné stránky
W – slabé stránky
Výborné výsledky v športe
preťaženosť priestorov - šatne
Kvalitní rozhodcovia
narastajúci počet žiakov s problémovým
správaním
Porotcovia v recitačných súťažiach
nedostatok financií na obnovenie okien
Reprezentatívne výstavy na MsÚ
Úspešné zbery papiera
nedostatočné kompetencie učiteľov pri
riešení problémov
Záujem verejnosti o školu
Školiace centrum
Veľmi dobré študijné výsledky
Záujem rodičov o ŠKD
Efektívna spolupráca s inštitúciami
Úspešná prezentácia na verejnosti
Široké spektrum školských podujatí
Zavádzanie inovačných prvkov vo vyučovaní
Práca žiakov v Žiackom parlamente
20
Vypracovala riaditeľka školy
............................................
:
PaedDr. Erika Kostolániová
Pečiatka
V Galante dňa 25.VI.2013
Prerokované v pedagogickej rade.
V Galante dňa 28.VI.2013
21
Príloha č.1
Vyjadrenie rady školy :
Predseda rady školy :
Mgr. Nataša Forrová
......................................................
Pečiatka
V Galante dňa 26.6.2013
Príloha č.2
Schválené zriaďovateľom školy/školského zariadenia :
......................................................
pečiatka
V Galante .....................................
22
Školská jedáleň pri ZŠ Sídlisko SNP v Galante
Počet zamestnancov ŠJ
z toho vedúca ŠJ
:
:
7
1
Počet zapísaných stravníkov k 01.09.2012
z toho žiaci 1.-4. roč.
žiaci 5.-9. roč.
zamestnanci
ZŠ špeciálna
dôchodcovia
:
:
:
:
:
:
400
200
139
45
13
3
Počet vydaných obedov od 01.09.2012 – do 28.06.2013
1.-4. roč.
5.-9. roč.
zamestnanci
31 413 obedov
21 173 obedov
6 506 obedov
Celkom
59 092 obedov
Počet vydaných obedov v jednotlivých mesiacoch
September 2012
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
3 371
2 316
651
Október 2012
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
4 047
2 782
832
November 2012
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
3 095
2 117
654
December 2012
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
2 676
1 903
550
Január 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
Zamestnanci
2 671
1 820
549
Február 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
2 555
1 964
628
23
Marec 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
2 389
1 604
504
Apríl 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
3 603
2 312
725
Máj 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
3 719
2 344
739
Jún 2013
1.-4.ročník
5.-9.ročník
zamestnanci
3 287
2 011
674
Vypracovala : vedúca ŠJ p. Eva Tóthová
24
Download

S P R Á V A - Základná škola Sídl. SNP Galanta