Materská škola Strážske - Družstevná 506
Plán práce MŠ
v školskom roku 2014/2015
Prerokovaný PR dňa: 18.08.2014
Strážske dňa: 02.09.2014
.................................
PaedDr. Iveta Grigeľová
riad.MŠ
1
OBSAH
Úvod
3
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2013/2014
4
Identifikácia a charakteristika MŠ
Charta práv a zodpovednosť rodičov
POP na školský rok 2014/2015
Ciele a priority MŠ
8
9
10
11
I. Riadiaca oblasť
Plán hospitačných činností
Vnútroškolská kontrola
Plán metodického združenia
12
13
15
17
II. Výchovno-vzdelávacia oblasť
22
III. Oblasť spolupráce s partnermi
23
IV. Oblasť imidžu a aktivít školy
Plán aktivít
24
V. Oblasť ľudských zdrojov, profesijného rastu
Odborný a profesijný rast
Zodpovednosť učiteliek
Kontinuálne vzdelávanie
25
26
27
28
VI. Oblasť podmienok a prostredia, materiálno-technického zabezpečenia
30
Prílohy
Plán pedagogických porád
32
Harmonogram zasadnutí MZ
33
Plán pracovných porád
35
Plán rodičovských združení
36
Plán RŠ
37
Plány spoluprác s inštitúciami
38
Plán spolupráce s C P-P Pa P a ŠCPPPaP
39
Plány krúžkovej činnosti v MŠ
Plán práce triedneho učiteľa
Plán spolupráce s rodinou
40
48
50
2
Úvod
Ak je učiteľ presvedčený, že si povolanie vybral správne, nosí si svoje profesionálne
šťastie každý deň medzi deti. Ak sa učiteľ vždy ponáhľa za deťmi, ak sa teší na stretnutie
s nimi, potom aj deti sa ponáhľajú do školy a z celého srdca sa tešia na každé stretnutie so
svojím učiteľom. Láska je dar. Práve láska k deťom je pre nás hnacou silou pri neustálom
hľadaní metód, foriem, stratégií, prostredníctvom ktorých sa snažíme čo najlepšie zasievať do
úprimných detských srdiečok a múdrych hlavičiek semienka podnecujúce rozvoj osobnosti
každého dieťaťa. Pre naplnenie tohto cieľa je dôležité prostredie podnecujúce tento rozvoj.
„Neotvárajme deťom dvere, ale pomôžme im nájsť správny kľúč, aby si ich otvorili samé.“
Dieťa od svojho narodenia prijíma rôzne podnety z okolia. Tieto informácie pozoruje,
spracuje a postupne ich napodobňuje. Je dôležité, aby vzory dostávalo dieťa v správnej
podobe. Potrebné je upozorniť ho aj na negatíva, nachádzať riešenia daných situácií. V období
predškolského veku sú deti veľmi citlivé , vytvárajú si vzťahy k ľuďom, k prírode a okolitému
svetu. Začína sa vývoj sociálnych kontrol a hodnotovej orientácie. Dieťa sa učí, čo je žiaduce
a čo nežiaduce. Škola ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote
a spoločnosti, teda aj na nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, ktoré možno hodnotiť
ako pozitívne. V súvislosti s dobou, ktorá prináša mnoho negatív, sa musí vyrovnať aj
s mnohými nepriaznivými okolnosťami a bezprostredne na ne reagovať. Preto aj
v stanovených cieľoch školy je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú dať zrealizovať, ale
niektoré bude potrebné modifikovať a prispôsobiť konkrétnym a meniacim sa podmienkam.
Návrh koncepcie rozvoja materskej školy sa zakladá na uvedomení si zmyslu filozofie školy
a jej formulácie z dlhodobej perspektívy a dlhodobých cieľov. Hlavnou filozofiou MŠ
a myšlienkou tejto koncepcie je dieťa a jeho:
 celostný osobnostný rozvoj,
 aktivizovanie a motivovanie rozvoja psychomotoriky, poznania, emocionality
a sociability,
 rozvíjanie tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách,
 formovanie vlastnej jedinečnosti a životných kompetencií
a to všetko by sa malo uskutočniť HRAVO-ZDRAVO A VESELO.
3
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov
v školskom roku 2013/2014
Plán práce MŠ bol vyhotovený pedagogickým kolektívom na základe analýzy edukačnej
činnosti z predchádzajúceho roka, odporúčaní a záverov vnútornej kontroly, hospitačnej
činnosti, POP na príslušný školský rok, požiadaviek rodičov a ďalších prvkov ovplyvňujúcich
prevádzku MŠ. Podľa potrieb bol v priebehu školského roka dopĺňaný a aktualizovaný.
Školský vzdelávací program Kuk do sveta... svojou vecnosťou, postupnosťou
a prehľadnosťou informácií umožňoval učiteľkám variabilne uskutočňovať výchovnovzdelávaciu činnosť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Školského
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s platným Štátnym vzdelávacím
programom ISCED 0. Súčasťou ŠkVP sú aj Učebné osnovy spracované po jednotlivých
mesiacoch. Každý mesiac pozostáva z charakteristiky obsahového celku a z tém týždňov,
vzdelávacích oblastí, tematických okruhov, vzdelávacích
štandardov/obsahových
a výkonových/, z prierezových tém, kompetencií, metód a prostriedkov hodnotenia, stratégií
a učebných zdrojov. Názvy desiatich obsahových celkov korešpondovali s profiláciou MŠ –
Špinďúra /od októbra Čistulienka v kráľovstve štyroch sestier /štyroch ročných období/ v jesennom kráľovstve, v zimnom kráľovstve, v jarnom kráľovstve a v letnom kráľovstve.
Profilácia ,, Čistulienka v kráľovstve štyroch sestier “/štyroch ročných období/ bola totožná
s minuloročnou, zameraná na zdravý životný štýl – zdravé stravovanie a pitný režim,
ochrana prírody a ŽP, pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu a ochrana života a zdravia.
Vyvážené podporovanie rozvoja základov kompetencií detí sme deklarovali logicky
spracovanými a usporiadanými výkonovými štandardami vo vzdelávacích oblastiach,
s ktorými súviseli obsahové celky a témy týždňov. Motivačným prvkom bola bábka
Čistulienky oblečená v novom šate, čistá, slušná, vedela sa pozdraviť, sama obliecť
a zaujímala sa o dianie v materskej škole. Sedela v šatni na skrini a pozorovala deti, ktoré
ráno prichádzali do MŠ a poobede z nej odchádzali. Všímala si ich správanie a upozorňovala
ich na nevhodné prejavy, vstupovala do edukačného procesu podľa naplánovaných aktivít
v jednotlivých triedach. Deti spoznali o nej básne a piesne, ktoré spievali pri každej
príležitosti. V mesiaci jún 2014 projekt naplnil svoje poslanie. Deti odchádzali do ZŠ a lúčili
sa s Čistulienkou. Odišla aj Čistulienka, aby uvoľnila miesto pre svojho nasledovníka
a kamaráta. V pedagogickej práci boli využité inovačné metódy, prostriedky hodnotenia detí
s prevahou ich sebahodnotenia. Vo výchovno – vzdelávacom procese prevládala skupinová
práca, ktorá bola dopĺňaná frontálnymi činnosťami a uplatňoval sa individuálny prístup, aj
práca vo dvojiciach. Účinná motivácia a motivačné zamerania tried – lienky, mravčekovia,
motýliky, včielky a kultivovaná komunikácia viedla k primeraným výsledkom.
V priebehu školského roka sme pracovali so 6 deťmi s OPŠD podľa IRP a poskytovali sme
podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Denné činnosti sme usporiadali v súlade s psychohygienickými požiadavkami, aby
rešpektovali pravidelnosť, dôslednosť, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie. Úroveň
interakcie a komunikácie učiteľka – dieťa bola na veľmi dobrej úrovni. Psychosociálna klíma
a atmosféra v MŠ bola pozitívna, motivujúca. Rušivé vplyvy sme sledovali a vyhodnocovali,
eliminoval sa ich negatívny vplyv na kvalitu edukácie. Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň
4
priestorov umožnila realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti na dobrej úrovni. Potrebné by
bolo rozšíriť priestory o telocvičňu, šatne, príp. 1 elokovanú triedu. Od školského roku
2012/2013 sa edukačný proces realizuje v 4 triedach s celodennou, individuálne aj
s poldennou starostlivosťou (prevádzkový poriadok schválený RÚVZ v Michalovciach)
s počtom 94 zapísaných detí. Budova MŠ je po celkovej rekonštrukcii na vysokej estetickej
úrovni. Materiálne podmienky MŠ vo vzťahu k počtu detí, zameraniu MŠ sú na primeranej
úrovni. Exteriér a interiér je zariadený funkčne, učiteľkami a deťmi esteticky skrášľovaný,
dotváraný. Vybavenie hračkami, pomôckami a didaktickým materiálom je na vysokej úrovni,
priebežne doplňované a obnovované (aj svojpomocne zhotovenými) podľa stavu financií.
Školský dvor je pravidelne udržiavaný v spolupráci s Mestským podnikom služieb Strážske,
aktivačnými pracovníkmi, rodičmi, RŠ. Priestorové podmienky, najmä ich funkčnosť sú na
dobrej úrovni.
V priebehu školského roka sa zrealizovala 14- krát hospitačná činnosť (podľa plánu- 4
orientačné, 6 tematických, 4 komplexné hospitácie) a 40 - krát vnútroškolská kontrola na
jednotlivých úsekoch v MŠ. Písomne spracované záznamy sú uložené v príslušnej agende v
riaditeľni.
Materská škola umožnila súvislú pedagogickú prax pre 1 externú študentku Prešovskej
univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta, 2 študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie EBG-Brezno, 1 študentku SOŠ v Trebišove.
Oblasť spolupráce školy a rodiny vyplývala zo základných funkcií a úloh školy a rodiny.
Vychádzala zo všeobecných požiadaviek spoločnosti na výchovu a ich zamerania na
konkrétne podmienky. Bola zameraná na dynamiku individuálneho rozvoja dieťaťa,
podmienená aj špecifickosťou jednotlivých rodín, čo si vyžadovalo neustále tvorivo reagovať
na tento systém spolupráce školy s rodinou. V priebehu celého školského roka sme
podnecovali rodičov k intenzívnejšiemu pôsobeniu na detí v oblasti emocionálnej, ktorá je
rodinou nezastupiteľná, viedli sme rodičov k súladu životného štýlu danej rodiny, jej kultúrnej
a filozofickej orientácie so životným štýlom demokratickej spoločnosti a jej humanistických
tradícií. Pravidelne a podľa potreby sme informovali rodičov o hlavných úlohách školy,
správaní detí, spoločne sme koordinovali postup pri riešení závažnejších výchovných
problémov detí a pod. Začiatkom školského roka 2013/2014 boli rodičia vyzvaní k širšej
spolupráci formou informačných lístkov- Pomoc rodičov škole, kde mali možnosť vyznačiť,
v ktorej oblasti môžu MŠ počas školského roka pomôcť. Vyplnením hárkov - Rodinná
anamnéza – sme získali základné údaje o rodine, ako sa dieťa správa doma, o vzťahoch
v rodine, výchovnom štýle uplatňovanom v rodine a pod., čo prispelo k zosúladeniu
výchovného pôsobenia na každé dieťa. Začleňovanie do kolektívu a
adaptácia
u novoprijatých detí prebiehala za spolupráce s rodičmi veľmi dobre. Pri riešení výchovných
problémov, konfliktných situácií, problémov so stravovaním sme využívali individuálne
rozhovory a s rodičmi sme hľadali riešenia na ich odstránenie a ďalšie prosperovanie detí. V
primeranej komunikácii sme sa navzájom informovali a podľa záujmu a potreby rodičov
rozprávali aj v čase ranného príchodu alebo odchodu detí z MŠ a pri každodennom kontakte
s rodičmi. O pokrokoch detí, spoločnom plánovaní ďalších postupov, či hodnotení
dosiahnutých cieľov boli rodičia informovaní na triednych aktívoch /DOD -2x v roku/ na
celoškolských združeniach rodičov/2 x ročne/. Školský časopis Dráčik plnil funkciu
informátora a komunikačného prostriedku medzi školou a rodinou. Pre rodičov bol časopis
5
bohatým zásobníkom toho, čo ich dieťa robilo a prežilo v materskej škole, akým štýlom
materská škola plnila predprimárne vzdelávanie.
Formou oznamov, informačných letákov, pútačov, násteniek, informačným okienkom pre
rodičov v priestoroch chodby a šatní sme rodičov oboznamovali s pripravovanými akciami,
zaujímavými výrokmi ich detí, odbornými článkami a s aktuálnym životom MŠ.
Okrem vyššie spomínaných sme pre utváranie a prehlbovanie dobrých vzťahov medzi MŠ
a rodičmi uskutočnili nasledovné podujatia a aktivity:
Údaje o aktivitách organizovaných MŠ
Svetový deň mieru
Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila
Sláviček z MŠ – SocÚ Vinné
Sláviček v MŠ- školské kolo
Úcta k starším- kult. vyst. v DSS Harmónia
Zábavné dopoludnie s ujom Ľubom-Medovníkový
domček
EDRaŠ-Špinďúra v jesennom kráľovstve
Deň jablka
Svetový deň zdravej výživy –ochutnávka jedál
Európsky týždeň boja proti drogám
Svetový deň postihnutých- kult. vyst. v DSS
Lidwina
Vianočné besiedky-DOD
Projekt Čistulienka v zimnom kráľovstve -Snežné
kráľovstvo
Posedenie pri čaji
Fašengy, fašengy, fašengovo časy,karneval
Projekt Čistulienka v jarnom kráľovstve
Deň vody- environmentálne aktivity, vítanie jari
Svrček a mravce- hud.- pohyb. improvizácia
Návšteva hvezdárne v Michalovciach
Veľkonočné besiedky – DOD
Tešíme sa do školy –slávnostný zápis
Policajtka v MŠ- preventívny projekt
Deň rodiny- zábavné popoludnie s ujom ĽubomO červenej čiapočke
ŠvP- Jusková Voľa
Školská športová olympiáda
Školský výlet Košice- Alpínka
Čistulienka v letnom kráľovstve- tr. aktivity
Rozlúčka budúcich školákov
Beh oslobodenia Mesta Strážske
Mikuláš –Mesto Strážske
Vianoce v meste
Fašiangy v meste
Sánkovačka v parku v spolupráci so ZŠ
Stavanie mája – Mesto Strážske
Deň s Andersenom v mestskej knižnici
Športová olympiáda – SOcÚ – Vinné
Hudobný koncert v ZUŠ
Strážsky slávik- Mesto Strážske
Strážsky jarmok- Mesto Strážske
MDD – Mesto Strážske
Účinný prístup k informáciám o aktivitách a živote školy bol verejnosti zabezpečený aj
formou informačnej tabule pred MŠ, publikačnou činnosťou v novinách Naše mesto, na
facebooku i na stránke Predškolský atlas a webovým sídlom.
Možnosti detskej sebarealizácie tvorivosti sme rozšírili ponukou krúžkovej činnosti a
činnosťou doplnkových aktivít. Činnosť začala v mesiaci október 2013, ukončená bola
v mesiaci jún 2014. Aktivity sa uskutočnili formou hry a metódou pohybového vyjadrenia.
- krúžok šikovných rúk- Zuzana Sklenárová,11 detí, pondelok 1 x za 2 týždne
- počítačové škôlkárium – v CVČ- Mgr. Marta Kordeľová, 27 detí, štvrtok, 1 x týždenne
- tanečný krúžok –Mgr. Eva Lacová, 16 detí, streda 1 x za 2 týždne
6
Doplnkové aktivity:
- logopédia- Mgr. Hospodárová, 22 detí, piatok, 1 x za 2 týždne
- tréning šikovného jazýčka- Mgr. Viera Marková, 7 detí, piatok, 1 x za 2 týždne
- oboznamovanie sa s anglickým jazykom- Bc. Svetlana Lazorová, 12 detí, pondelok 1 x za 2
týždne.
Výsledky činnosti boli prezentované nielen v MŠ, ale aj mimo nej.
Aktívne sme sa zapojili do tvorivých výtvarných, hudobných, športových súťažných
i nesúťažných podujatí –Proslavis 2013, Štúdio RTVS Košice- Maškrtníček, Medzinárodná
výtvarná výstava“13. November“ s 39 ročnou tradíciou a celoslovenskou účasťou (childrens
fine art centre Skopje City), Tesco stores Sk.a.s.- Ešte vás nenavštívil Mikuláš?, internetová
súťaž -skladáme orgigami, Milk Agro- Mikulášska nádielka, najkrajšia vianočná výzdoba predškolský atlas, Vesmír očami detí, Dúhová paleta- RO SPV, Deň s Andersenom – knižnica
Strážske, výtvarné práce v Zdravotnom stredisku MUDr. Štefánková v Strážskom,
v priestoroch MsÚ, detské časopisy – Adamko, Včielka, Sláviček z MŠ, športová olympiáda
SOcÚ –školstvo Vinné, súťaž- hodina s ekostopou-v rámci projektu Ekostopa.
Pozitívne hodnotíme spoluprácu s inštitúciami – so ZŠ, CVČ, ZUŠ, Domovom sociálnych
služieb Lidwina a DD a DSS Harmónia, mestskou knižnicou, referátom kultúry, športu
a referátom školstva. Úzky kontakt sa nám podarilo nadviazať s Centrom pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach –psychologičkou PhDr.
Pavlíkovou, ŠCPPPaP špeciálnym pedagógom Mgr. Maceňkovou a logopedičkou Mgr.
Hospodárovou. Z dôvodu včasnej diagnostiky bola pozitívne hodnotená aktívna účasť
psychológa a špeciálneho pedagóga v MŠ za účelom vykonania testov školskej zrelosti
a zároveň poskytnutia rád a konzultácií rodičom. Logopedická starostlivosť bola deťom
poskytovaná priamo v MŠ v dopoludňajších hodinách bezplatne.
Zapojili sme sa a napĺňali ciele projektov a programov:
 Mliečny školský program,
 Školské ovocie,
 Bezpečná škola,
 Recyklohry,
 Policajtka v MŠ,
 Ekostopa, spracovanie projektu Hodina s Ekostopou.
 ÚPSVaR – dobrovoľnícka činnosť(1), aktivačné práce(4)
 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, kde bola 16.6.2014
dodaná a 20.6.2014 nainštalovaná výpočtová technika v nasledovnom rozsahu:
* Interaktívna tabula - QOMO QWB-4T200 v pocte 1 ks
* Projektor - Epson EB-420 v pocte 1 ks
* Notebook - Lenovo ThinkEdge 545 MS v pocte 1 ks
* Tlačiareň osobná farebná - Kyocera FS-C5150DN v pocte 1 ks
 V spolupráci s MsÚ v Strážskom bol vypracovaný projekt –„Bezpečne na cestách“,
a „Zachráňme gaštanovú alej“.
Činnosť MŠ bude naďalej nasmerovaná k hľadaniu ciest ako intenzívne pomôcť deťom,
aby každý ich deň bol naplnený radosťou, tvorivými aktivitami, užitočnými poznatkami
a pozitívnym prežívaním.
7
A)IDENTIFIKÁCIA MŠ:
Adresa, telefón, e-mail:
MŠ – Družstevná 506
072 22 Strážske
(rozpočtová organizácia)
IČO: 35542136
Telefón: 056/ 6491215
e-mail: ms-strazske@ stonline.sk , [email protected]
riaditeľ MŠ: PaedDr. Iveta Grigeľová
Zriaďovateľ MŠ:
Mesto Strážske
Nám.A.Dubčeka 300
072 22 Strážske
primátor: Ing. Vladimír Dunajčák
Počet zapísaných detí:
1.trieda- LIENKY- 3-4 ročné =22
2.trieda- MRAVČEKOVIA- 4 -5 ročné =24
3.trieda- MOTÝLIKY- 4 – 6 ročné = 24
4.trieda- VČIELKY- 5 – 6 ročné = 24
Pedagogický kolektív: Mgr. Eva Lacová, uč. 1. triedy
PaedDr. Iveta Grigeľová, riad. MŠ, uč.2. triedy
Mgr. Viera Marková, ved. MZ, uč.3.triedy
Mgr. Zuzana Eleková, uč. 1. triedy
Bc. Svetlana Lazorová, uč. 2.triedy
Zuzana Sklenárová, uč. 4. triedy
Silvia Ronďošová, uč.3. triedy
Nataša Pavúková, zást. MŠ, uč. 4.triedy
Prevádzkový kolektív: Katarína Kizlingová, vedúca ŠJ
Júlia Valisková, hlavná kuchárka
, kuchárka
Eva Hudáková, upratovačka
Jana Sorokáčová, upratovačka
Ľuboslava Čižmáriková, ekonómka
B) CHARAKTERISTIKA MŠ:
MŠ – Družstevná 506, Strážske je štvortriedna (od 1.9.2012), poskytuje celodennú
(v individuálnych prípadoch poldennú) starostlivosť deťom od 3 – do 6 rokov (výnimočne od
2 rokov), prednostne od 5 rokov a s OPŠD, príp. dodatočne OPŠD. Budova sa nachádza
v centre mesta.
Edukačný proces zabezpečuje 7 kvalifikovaných pedagógov, 1 učiteľka si kvalifikáciu
v odbore predškolská pedagogika dopĺňa. Ostatnú činnosť zabezpečuje 6 prevádzkových
zamestnancov.Samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku materského školstva
s právnou subjektivitou sme sa stali 1.04.2002.
8
Charta práv a zodpovednosť rodičov
1.
Právo rodičov na vzdelávanie ich detí bez diskriminácie. Povinnosť rodičov na vzdelávanie
ich detí v zmysle rešpektovania iných.
2.
Právo rodičov na to, aby boli považovaní za primárnych vo vzdelávaní detí. Povinnosť
rodičov pristupovať zodpovedne k deťom.
3.
Právo prístupu rodičov k formálnej službe školy. Povinnosť rodičov byť partnermi školy.
4.
Právo rodičov na prístup k informáciám o ich deťoch v škole. Povinnosť rodičov
poskytovať informácie o ich deťoch škole.
5.
Právo rodičov na výber typu školy podľa ich úrovne. Povinnosť rodičov urobiť dobre
informovaný a svedomitý výber.
6.
Právo rodičov, aby školský systém rešpektoval ich duchovné a kultúrne zásady. Povinnosť
rodičov viesť svoje deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie.
7.
Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí. Povinnosť rodičov byť osobne
zodpovední za školy ich detí.
8.
Právo rodičov a ich asociácií, aby občianske autority na všetkých úrovniach s nimi
konzultovali prípravu vzdelávania. Povinnosť rodičov podporovať demokratické
reprezentatívne organizácie.
9.
Právo rodičov na bezplatné školské vzdelávanie detí. Povinnosť rodičov venovať čas
a záväznosť školám ich detí.
10.
Právo rodičov na zabezpečenie vysokej kvality verejnej prípravy vzdelávania
zodpovednými autoritami. Povinnosť rodičov pomáhať jeden druhému zlepšovať ich
schopnosti ako primárnych vzdelávateľov a partnerov v partnerstve rodina – škola.
9
POP na školský rok 2014/2015
Hrami a aktivitami, ktoré sú rôzne obsahovo zamerané realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
v MŠ, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.
Rešpektovať
právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a
materinskom jazyku.
Aktívnym spisovným rečovým vzorom napomáhať deťom v materských školách k nadobúdaniu
základov ovládania a používania štátneho jazyka (bez ohľadu na vyučovací jazyk materskej
školy).
Vytvárať
podmienky na predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním
kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch, využívať možnosti existujúcich foriem
výchovy a vzdelávania.
Odporúča
sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami
predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení SPV a OMEP.
Zvyšovať
úroveň pripravenosti deti s OPŠD na primárne vzdelávanie v základnej škole
individuálnym prístupom a s využitím metodického materiálu RPVaV.
Dohovor
o právach dieťaťa predkladať prijateľnou formou prostredníctvom jednoduchých a
výstižných pravidiel správania sa vyjadrených v piktogramoch, prostredníctvom rozprávok a
príbehov z rôznych médií.
Rozvíjať pohybové schopností a zručností detí pravidelným denným pobytom vonku.
Aktuálne vzdelávacie potreby detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej
dochádzky pokryť účelným využitím príspevku na ich výchovu a vzdelávanie.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovať kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami;
dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a
poldennou výchovou a vzdelávaním.
Otužovať detský organizmus, bezdôvodne nevynechávať pobyt vonku.
Využívať publikáciu Želkova škôlka a možnosti spolupráce s príslušníkmi služby železničnej
polície Policajného zboru.
Experimentovať a bádať s deťmi, podporovať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu
k vlastnému pokroku.
Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia.
Efektívne využívať digitálne technológie, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí
predškolského veku.
Logopedickú starostlivosť nepovažovať za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej
škole aj v dopoludňajších hodinách.
Organizovať netradičné formy spolupráce s deťmi, ich rodičmi a ostatnými partnermi MŠ.
10
Ciele a priority MŠ
HRAVO
-povýšiť hru na základnú metódu, formu, prostriedok a hlavnú činnosť dieťaťa,
-zvýšenú pozornosť venovať metodike a evalvácii hry, učeniu hrou a zážitku,
-zabezpečiť dostatok tvorivého hracieho materiálu, modernizovať didaktické pomôcky,
pripraviť podnetné a príjemné hracie prostredie. Finančné prostriedky na kúpu získavať aj
z mimorozpočtových zdrojov - od sponzorov, z 2% z dane, zo zberu druhotných surovín,
-získavať nové kontakty a formy spolupráce s rodičmi, realizovať dni otvorených dverí,
celoškolské akadémie, poskytnúť miestnosť pre rodičov z dôvodu individuálnej
poradenskej činnosti (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd),
-vybaviť MŠ interaktívnou tabuľou a triedy hračkou LEGO Dacta, ktorá je zároveň
výbornou učebnou pomôckou, ktorou sa dá pracovať na zlepšovaní všetkých stránok detskej
osobnosti vo všetkých oblastiach edukačného procesu, uskutočňovať tematické tvorivé dielne
LEGO, výstavky a spoločné akcie LEGO s rodičmi,
-doplniť všetky triedy počítačmi a výukovými programami a tým umožniť deťom
modernou a hravou formou získavať nové a overovať už získané poznatky,
-zabezpečiť školenie, metodickú pomoc učiteľkám v týchto oblastiach (práca s interaktívnou
tabuľou),
-pozornosť venovať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hravou formou
zabezpečiť výučbu náboženstva, pokračovať v krúžkovej práci s nadanými deťmi, vo výuke
anglického jazyka a logopédie priamo v MŠ (bezplatne).
ZDRAVO
- vo zvýšenej miere plánovať úlohy zdravej školy so zameraním na zdravý životný
štýl(ovocné párty),
-zlepšovať výživu deti každodenným príjmom ovocia, zeleniny, zvýšiť podávanie kyslomliečných a cereálnych výrobkov, na vypracovaní jedálneho lístka spolupracovať so
stravovacou komisiou a rodičmi, pokračovať v projekte - Mliečny program, Školské ovocie,
-zvyšovať estetiku a kultúru stravovania a stolovania detí a zamestnancov, modernizovať
priestory školskej jedálne (výmena podlahy) a kuchyne (zariadenie),
-predlžovať a skvalitňovať pobyt detí vonku, t.j. uskutočňovať viac edukačných aktivít v
prírode, organizovať výlety a netradičné vychádzky v spolupráci s rodičmi, školu v prírode
s dôrazom na oddychové a rekreačné činnosti,
-modernizovať a zveľadiť exteriér MŠ ďalším dreveným vybavením (preliezačky, prírodný
amfiteáter), vysádzaním nealergénnych stromov a kvetov (skalka), a tým zabezpečiť pocit
bezpečia a zdravia deti,
-využiť prácu s prírodným materiálom a produktmi, postarať sa o bezpečný kontakt detí
s prírodou- zabezpečiť regulovateľnú plachtu na/nad pieskovisko (ochrana pred znečistením
od zvierat, ochrana detí pred slnkom),
-viesť deti a rodičov k triedeniu odpadu, zhotoviť EKOVLÁČIK, zapojiť sa do projektu
Ježko- separko,
-ozdravovať detský odpočinok zakúpením zvlhčovačov, príp. čističiek vzduchu,
-v spolupráci s mestom zabezpečiť rekonštrukciu elektrických a vodovodných rozvodov
v MŠ.
11
VESELO
-vnášať do kolektívu a medzi deti pohodu a radosť, pristupovať k ním láskavo,
t.j. pokojné a veselé učiteľky - pokojné a veselé deti - spokojní rodičia!!!
-vnášať do medziľudských vzťahov (deti, rodičia, zamestnanci) toleranciu a otvorenosť,
ohľaduplnosť, využívať schránku nápadov, návrhov, pripomienok,
-do práce vnášať odbornosť, iniciatívu, tvorivé myslenie, komunikáciu o problémoch,
podnetoch a úspechoch v práci, spravodlivo delegovať úlohy a zodpovednosť na
spolupracovníkov, angažovať ich k vyjadreniu vlastných názorov, viesť k diskusii,
-pre väčšiu informovanosť a intenzívnejší kontakt s verejnosťou aktualizovať webové sídlo
MŠ, informačnú tabuľu pred budovou MŠ, pokračovať vo vydávaní školského časopisu
Dráčik, prispievať do odborných časopisov, či regionálnej TV a tlače,
-organizovať množstvo veselých akcii, akadémií pre deti, rodičov aj zamestnancov, pri
ktorých sa utužuje kolektív a vzťahy v ňom.
Týmto trom slovám som prispôsobila celý návrh koncepcie MŠ so zámerom splniť
nasledovné dlhodobé ciele, ktoré z koncepcie vyplývajú v týchto oblastiach:
- riadiaca oblasť
-výchovno-vzdelávacia oblasť
-oblasť spolupráce s partnermi
-oblasť imidžu a aktivít školy
-oblasť ľudských zdrojov, profesijného rastu
-oblasť podmienok a prostredia, materiálno-technického zabezpečenia
I. Riadiaca oblasť





Zdokonaľovať výkonnosť, sebazdokonaľovať sa, racionálne a samostatne sa vzdelávať,
učiť sa kontrolovať, regulovať svoje správanie – sebatvorba, tvorba progresívnych
medziľudských vzťahov, schopnosť pracovať v tíme, preberať zodpovednosť,
schopnosť starať sa o svoje zdravie i zdravie iných, životné prostredie, rešpektovať
ľudské etické hodnoty.
Monitorovať a hodnotiť prístupy v MŠ, identifikovať vzniknuté problémy, analyzovať
ich, navrhovať riešenia, spätnou väzbou ich prehodnocovať a učiť sa z nich, vedieť
pracovať aj v náročnejších (záťažových) situáciách, podmienkach.
Efektívne využívať pracovný čas, uplatňovať participatívny a tvorivý štýl riadenia,
stimulovať kolektív k využívaniu odborného, ľudského a tvorivého potenciálu.
Navrhovať a zavádzať zmeny podporujúce skvalitnenie práce. Rozvíjať inováciu
pracovných postupov vlastnou účasťou. Ústne a písomne sa vyjadrovať, vysvetľovať,
vyhľadávať, uchovávať, používať a tvoriť informácie. Preukázať vedomosti, zručnosti
a schopnosti v praktickej rovine.
Aktívne formovať komunikačné spôsobilosti, personálne a interpersonálne schopnosti,
schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými
a pracovnými technológiami. Pracovať s počítačom, internetom, využívať rozličné
informačné zdroje dostupné na pracovisku aj mimo neho.
12
Plán hospitačnej činnosti v školskom roku 2014 / 2015
Cieľ: Činnosť metodického združenia zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo VVP,
poznanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacej práce a na monitorovanie úrovne výchovnovzdelávacích výsledkov detí a analýzu zistení.
Vychádzať z odporúčaní POP na školský rok 2014/2015.
ORIENTAČNÉ HOSPITÁCIE
Cieľ: Zhromaždiť informácie o úrovni a kvalite plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti,
súlad plánov s Učebnými osnovami Školského vzdelavacieho programu Kuk do sveta ...,
implantácia výkonových štandardov z profilácie Adamko – hravo – zdravo – veselo - do
plánov VVČ
Indikátory učiteľky: či Plány výchovno-vzdelávacej činnosti, obsahové celky a témy týždňa
sú v súlade s Učebnými osnovami ŠkVP Kuk do sveta ... a či korešpondujú s realitou
U koho: 1. – 4. trieda
Termín: september 2014
Hospitujúce: riad. MŠ, ved. MZ
TEMATICKÉ HOSPITÁCIE ZAMERANÉ NA HRU A HROVÉ ČINNOSTI
,, Človek nepreukázal v ničom toľko fantázie ako v množstve hier, ktoré vymyslel. “
Gottfried Wilhem Leibniz
Cieľ hospitácie:
Zdiagnostikovať a zdokumentovať úroveň spontánnych hier a kvalitu hrových kompetencií
u detí bez zásahu učiteľa - učiteľ ako pozorovateľ.
Funkcia : diagnostická
Sledované ukazovatele učiteľky:
Pozorovať hru, monitorovať a využiť ju ako prostriedok pedagogického diagnostikovania.
Sledované ukazovatele detí:
- či deti konajú v hre samostatne, či čakajú na pokyn učiteľky
- aké výkonové štandardy deti v hre plnili
- aký je priebeh hier a ich ukončenie
OF: hry a hrové činnosti – dopoludnia
U koho: 1. trieda – Mgr. Zuzana Eleková
2. trieda – PaedDr. Iveta Grigeľová
3. trieda – Mgr. Viera Marková
4. trieda – Nataša Pavúková
Termín: október 2014
Hospitujúce: riad. MŠ, ved. MZ, zást. MŠ
Cieľ hospitácie:
Zaznamenať vývin hier, ich posun v sociálnych, kognitívnych a učebných kompetenciách so
zaradením riadenej hry – učiteľ ako facilitátor, spoluaktér, spoluhráč. Nájsť rovnováhu medzi
spontánnou a riadenou hrou.
Funkcia: hodnotiaca
Sledované ukazovatele učiteľa:
- či má učiteľka osobnostné predpoklady s deťmi sa hrať
- či dokáže hru navrhnúť, motivovať, riadiť a koordinovať
13
Sledované ukazovatele detí:
- či hra má dôležité miesto v živote dieťaťa
- či dokáže dieťa rozvinúť hru do prijateľnej podoby
OF: hry a hrové činnosti - dopoludnia
U koho: 1. trieda – Mgr. Eva Lacová
2. trieda – Svetlana Lazorová
3. trieda – Silvia Ronďošová
4. trieda - Zuzana Sklenárová
Termín: apríl 2015
Hospitujúce: riad. MŠ, ved. MZ, zást. MŠ
KOMPLEXNÉ HOSPITÁCIE
Cieľ: Sledovať úroveň v oblastiach, ktorej pretrvávajú problémy a nedostatky na základe
analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Funkcia: autoevalvačná
Sledované ukazovatele učiteľky:
- aké metódy a formy práce s textom uplatňuje učiteľka vo VVP, aby deti dokázali
aktívne počúvať s porozumením
Sledované ukazovatele detí:
- či deti dokážu aktívne počúvať a rozumieť čítanému textu
OF: ľubovoľná
U koho: 1. a 2. trieda
Termín: máj 2015
Hospitujúce: riad. MŠ, zást. MŠ, ved. MZ
Sledované ukazovatele učiteľky:
- aká je úroveň predčitateľských a predpisateľských kompetencií učiteľa a aké
špecifické metódy uplatňuje učiteľ v tejto oblasti vo VVP
Sledované ukazovatele detí:
- aká je spätná väzba sprostredkovaných poznatkov učiteľky deťom, ich reakcie
a odpovede, ich zručnosť a úroveň prípravy v tejto oblasti
OF: edukačná aktivita ako samostatná OF
U koho: 3. trieda
Termín: jún 2015
Hospitujúce: riad. MŠ, zást. MŠ, ved. MZ
Sledované ukazovatele učiteľky:
- aká je úroveň informačných kompetencií učiteľa a využívanie IKT vo VVP
Sledované ukazovatele detí:
- aká je spätná väzba sprostredkovaných poznatkov učiteľky deťom, ich reakcie
a odpovede, ich zručnosť obsluhovať PC a interaktívnu tabuľu
OF: edukačná aktivita ako samostatná OF
U koho: 4. trieda
Termín: jún 2015
Hospitujúce: riad. MŠ, zást. MŠ, ved. MZ
14
VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA v šk. r. 2014/2015
MESIAC
VIII.
ÚSEK
- pedagogický
- prevádzkový
Cieľ
-Preveriť pripravenosť priestorov
MŠ(interiér, exteriér), personálnu
pripravenosť, pripravenosť kuchyne
Preveriť odber tlače, odborných
a detských časopisov
KTO
zást., riad.
ved. ŠJ
riad. MŠ
- ekonomický
IX.
- pedagogický
- prevádzkový
- Zabezpečiť analýzu a prípravu
rozpočtu na nasledujúci kal. rok
- Spracovať PPŠ, Plán MZ, plány
spoluprác, krúžkovej činnosti
- Preveriť dodržiavanie legislatívy
o pieskoviskách, hygienu v MŠ
-Preveriť vedenie triednej agendy,
IRP, diagnostiky
riad. MŠ
zást. MŠ
zást. MŠ
riad. MŠ
X.
- pedagogický
- prevádzkový
XI.
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
XII.
ekonomický
- pedagogický
- pedagogický
I.
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
-pedagogický
-pedagogický
-Preveriť účelnosť, aktuálnosť
krúžkovej činnosti
- Zistiť kultúru stolovania, úroveň
vydávania stravy
- Preveriť plnenie časových
harmonogramov
ved. MZ
ved. ŠJ
zást. MŠ
- Preveriť vedenie knižnice,
kroniky, div. miestnosti
-Zistiť stav energií, ich šetrenie
zást. MŠ
riad. MŠ
- Preveriť efektívnosť využitia
knižného fondu, did. techn., did. a
učeb. pomôcok, ich stav
- Zistiť úhradu faktúr, čerpanie
financií zo SF, stav financií MŠ
- Preveriť plnenie plánov spoluprác
-Preveriť realizáciu DOD pre
rodičov a verejnosť
- Zistiť efektívnosť využívania
prac. času, dochvíľnosť pri
príchodoch a odchodoch
-Vyhodnotiť výsledky edukačnej
činnosti, krúžkovej činnosti a MZ
za I. polrok
-Preveriť,vyhodnotiť vzdelávacie
aktivity zamestnancov
ved. MZ
riad. MŠ
zást. MŠ
ved. MZ
riad. MŠ
ved. MZ
riad. MŠ
- Preveriť plánovanie edukačného
procesu v jed. tr., integráciu
prierezových tém
-Zistiť prezentovanie MŠ,
zapojenie sa do súťaží a prehliadok
- Preveriť vedenie tried. agendy,
IRP, diagnostika
ved. MZ
riad.MŠ
riad. MŠ
15
- prevádzkový
II.
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- prevádzkový
- prevádzkový
III.
IV.
- pedagogický
- prevádzkový
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
- ekonomický
- pedagogický
- prevádzkový
V.
- pedagogický
- pedagogický
VI.
VII.
- pedagogický
- prevádzkový
- prevádzkový
- pedagogický
- ekonomický
- pedagogický
- prevádzkový
- pedagogický
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- ekonomický
- pedagogický
- prevádzkový
- ekonomický
- pedagogický
- Preveriť poriadok, hygienu v
MŠ
zást. MŠ
- Zistiť dodržiavanie prac. náplní
zamestnancov
zást. MŠ
-Preveriť dokumentáciu,
hospodárenie v ŠJ
- Zosumarizovať dochádzku za
I. polrok
- Zistiť aktuálnosť, estetizáciu,
propagáciu MŠ na verejnosti
- Preveriť zodp. zaobchádzanie,
šetrenie zvereného majetku,
pomôcok
-Preveriť interné vzdelávanie
zamestnancov
- Preveriť čerpanie rozpočtu za
1.Q
- Preveriť čistotu exteriéru, podať
podnety na zlepšenie, návrhy, nutné
opravy
- Preveriť vedenie tr. agendy,
IRP, diagnostiky
-Preveriť plnenie plánov spoluprác,
tr. aktivít a aktívov
-Zistiť plnenie cieľov v PPŠ
ved. ŠJ
zást. MŠ
riad. MŠ
zást. MŠ
ved. MZ
riad. MŠ
zást., riad.,
ved. ŠJ
ved.MZ
riad. MŠ
zást. MŠ
-Zistiť dodržiavanie legislatívnych
noriem
-Zabezpečiť rozlúčku budúcich
školákov
- Zabezpečiť uzatvorenie ped.
dokumentácie, odovzdanie tr.ag.
-Zabezpečiť prevádzku počas
letných mesiacov, čerpanie
dovoleniek podľa plánu
- Preveriť čerpanie rozpočtu za
1.polr., úhradu faktúr
-Vyhodnotiť výsledky MŠ
riad. MŠ
Riad.MŠ
riad. MŠ
zást. MŠ
riad. MŠ
riad. MŠ
- Uzatvoriť výkazy o dochádzke
detí a zamestnancov
riad. MŠ
16
PLÁN PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA
na školský rok 2014 / 2015
Metodické združenie / ďalej MZ / v súlade s § 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o
materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. je poradný a iniciatívny metodický
orgán riaditeľa MŠ, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 zákonom 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní / Školský zákon /.
Predstavuje najľahšie dostupný a najlacnejší zdroj kvalifikovaných informácií,
najrýchlejšiu odborno-metodickú pomoc a priestor na výmenu pedagogických skúseností,
tvorivosti pedagogických zamestnancov a tímové riešenia pedagogických problémov
Je jedným zo systémových článkov riadiacej štruktúry školy, aktívna činnosť učiteľov
v MZ predstavuje významný podiel na pedagogickom riadení školy.
Ciele, obsah, prostriedky, metódy a formy činnosti metodického združenia vyplývajú
z aktuálnych a perspektívnych potrieb materskej školy, učiteľov a koncepčných zámerov
ministerstva školstva prezentujúcich štátnu školskú politiku.
Plán práce MZ vychádza:
♦ z plánu hlavných úloh školy
♦ z hodnotenia ( analýzy ) výsledkov činnosti MZ za predchádzajúci školský rok 2013 / 2014
♦ z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR / ďalej POP / na školský rok 2014 / 2015
♦ z aktuálnych podmienok školy a zo vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov
PRINCÍPY ČINNOSTI MZ
▫ Realizácia úloh stratégie a koncepcie školy
▫ Realizácia profesijného a osobnostného rastu pedagogických zamestnancov
▫ Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
▫ Riešenie odborných pedagogických problémov
▫ Inovácia obsahu, metód a foriem činnosti
▫ Systémovosť, komplexnosť a spätná väzba
▫ Individuálny rozvoj pedagogických zamestnancov podľa profesijných a osobnostných
predpokladov
Úlohou vedúcej MZ je:
- koordinovať plnenie učebných osnov Školského vzdelávacieho programu
- poskytovať poradenskú činnosť zameranú na skvalitňovanie plánovania, projektovania
a programovania výchovno-vzdelávacej činnosti
- prezentovať výsledky najlepšej praxe vo vnútri materskej školy i navonok
- zabezpečovať tok informácií smerom od riaditeľky MŠ k pedagogickým
zamestnancom i naopak
Hlavné ciele Metodického združenia:
Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu
- zúčastňovať sa na revidovaní školského vzdelávacieho programu Kuk do sveta …
- zaoberať sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami a riešiť ich
- profilovať sa na hravý, zdravý a veselý životný štýl
- hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky detí
Pozitívne ovplyvňovať individuálny profesijný a osobný rast pedagogických zamestnancov
- koordinovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a tým sa podieľať na
individuálnom profesijnom a osobnom raste a rozvíjaní pozitívnych kvalít učiteľa
- podieľať sa na rozvoji informačných a profesijných kompetencií pedagogických
zamestnancov
- vykonávať poradenskú, hodnotiacu a projektovú činnosť zameranú na kvalitu
17
-
výchovy a vzdelávania
reflektovať na obsah Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie a implementovať digitálne technológie do výchovno-vzdelávacej činnosti;
rozvíjať informačné kompetencie
Pracovať s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa odborných problematík súvisiacich
s plnením cieľov a poslania materskej školy
- vedieť sa orientovať na webových stránkach minedu a statpedu, zaujímať sa o dianie a
aktuálne otázky v školstve
- prezentovať výsledky dobrej práce vo vnútri MŠ i na verejnosti i prostredníctvom
webovej stránky Predškolského atlasu
ŠTRUKTÚRA plánu činnosti metodického združenia
podiel na pláne kontroly a hodnotenia učebných výsledkov detí / pedagogická diagnostika,
portfóliá, adaptačný proces, rozvojový program pre deti s OŠD, IVP pre deti so ŠVVP /
podiel na pláne, na realizácii a hodnotení hospitačnej činnosti
podiel na plánovaní osobného profesijného rastu členov MZ v súvislosti s vlastným
zameraním školy a školského vzdelávacieho programu, s Národným projektom
vzdelávania pedagogických zamestnancov a zákonom č.317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podiel na pláne skvalitnenia materiálno-technických podmienok
plán spoločných vzdelávacích aktivít členov metodického združenia
MZ v materskej škole plní nasledovné funkcie:
A/ odborno-metodická funkcia:
♦ sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole, vzdelávacích
programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na stránke
www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Predškolská výchova a vzdelávanie a na
stránke www.statpedu.sk , www.siov.sk a www.vudpap.sk a podľa možnosti reflektovať
na aktuálne problémy v školstve na stránke diskusného fóra
♦ vychádzať z dispozícií POP ministerstva školstva na školský rok 2014 / 2015, pokynov
KŠÚ – KE a SocÚ – Vinné
♦ kvalifikovane a pružne pracovať s informáciami, poskytovať odbornú metodickú
pomoc, konzultovať s rodičmi
B/ kontrolno-hodnotiaca funkcia:
je zosúladená s plánom vnútroškolskej kontroly.
♦ iniciovať predkladanie návrhov na riešenie pedagogických problémov
♦ prerokúvať a posudzovať návrhy vedenia školy, spracúvaním pripomienok,
odporúčaní a stanovísk
♦ overovať navrhované riešenia v pedagogickej praxi
♦ hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky učiteľov
♦ hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky detí
C/ organizačno-riadiaca funkcia:
♦ zúčastňovať sa na odbornom pedagogickom riadení MŠ
♦ zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pre zákonných zástupcov v spolupráci
so zriaďovateľom, komunikovať s rodičovskou, odbornou verejnosťou a rôznymi
inštitúciami prostredníctvom informačného okienka, informačnej tabule, cez aktuálne
oznamy a prostredníctvom webového sídla školy
18
A
♦ viesť a archivovať dokumentáciu zo zasadnutí MZ
Odborno – metodická funkcia
Pokyny
POP šk. rok
2014/2015
KŠÚ – KE
SOcÚ - Vinné
Informácie
www.minedu.sk
www.statpedu.sk
www.siov.sk
www.vudpap.sk
Odborná metodická
pomoc
Tvorba a používanie
diagnostických nástrojov
Pri príprave interných projektov MŠ
Pri príprave prezentačných materiálov MŠ
Pri sebavzdelávaní zameranom na vzájomné
prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu
Pri dopĺňaní a úprave ŠkVP
Konzultácie pre rodičov, partnerov MŠ
Pedagogická
diagnostika,
evaluácia a
sebaevaluácia
 Aktualizovať Školský vzdelávací program ,, Kuk do sveta …“
T: august 2014, Z: p. riad.
 Vypracovať materiál zameraný na profiláciu MŠ pod názvom Adamko hravo – zdravo
– veselo
T: august 2014, ved. MZ, riad.MŠ
 Navrhnúť nové piktogramy k profilácii ku každému mesiacu, nájsť inú formu UO
T: august 2014, Z: zást. MŠ a ved. MZ
 Prepracovať učebné osnovy, navrhnúť obsahové celky a témy týždňov k profilácii
Adamko hravo – zdravo – veselo, doplniť charakteristiky obsahových celkov
T: august 2014, učiteľky MŠ, ved. MZ
 Pokračovať v plnení cieľov ŠkVP zameraných na hravý, zdravý a veselý životný štýl
T: august 2014, Z: učiteľky MŠ
 Zrealizovať zmeny v záznamových hárkoch Pedagogickej diagnostiky, vyplniť anamnézu
dieťaťa, záznamy realizovať 3x ročne
T: september, január, jún, Z: učiteľky MŠ
 Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne
počúvanie s porozumením ( čítanie veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom ), pri
overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatiky; zámerne
rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí ( podľa POP )
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 Realizovať profiláciu školy zameranú na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a
výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,
pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.
statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií
T: stály, Z: učiteľky MŠ
19
 Iniciovať profesionálny a kariérny rast pedagogických zamestnancov na kontinuálnom
vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov
T: podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, Z: nahlásené učiteľky
 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej
a čitateľskej gramotnosti detí. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov KV pre
oblasť čitateľskej gramotnosti je na stránke: http: // www.minedu.sk / akreditacie-vrezorte-skolstva/.
/ podľa POP /
T: stály: učiteľky MŠ
 Zvyšovať odbornú spôsobilosť pedagogických zamestnancov samoštúdiom odbornej
literatúry, vrátane reevidovaného Štátneho vzdelávacieho programu
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím IKT a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí / podľa POP /
T: stály, Z: učiteľky MŠ
B
Hospitačná
činnosť
Kontrolno – hodnotiaca funkcia
Návrhy,
odporúčania,
stanoviská
Hodnotenie
výchovnovzdelávacích
výsledkov
detí –
formatívne
a sumatívne
hodnotenie
Vzájomné
konzultácie
pracovné
stretnutia
Vzájomné
hospitácie
 Implementovať do Pedagogickej diagnostiky vstupné a výstupné testy v kresbe ľudskej
postavy, Testy predpisateľskej gramotnosti a Testy pohybovej zdatnosti
T: 2x ročne, Z: učiteľky 3. a 4. triedy
 Vykonať priebežné ( formatívne ) a záverečné ( sumatívne ) hodnotenie VVČ
T: 2x ročne, Z: učiteľky MŠ
 Realizovať hospitačnú činnosť, viesť záznamy o nej, dokumentovať a archivovať ich,
navrhovať odporúčania pre skvalitnenie VVČ
T: podľa plánu hospitačnej činnosti, Z: riad. MŠ, zást. MŠ, ved. MZ
 Pravidelne esteticky aktualizovať vstupnú chodbu, triedy a hracie kútiky
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 VVČ v MŠ realizovať najmä formou rôzne obsahovo zameraných hier, neuplatňovať
školský spôsob výučby / podľa POP /
T: stály: Z: učiteľky MŠ
 Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo
vzťahu k vlastnému pokroku / podľa POP /
T: stály, Z: učiteľky MŠ
20
C
Organizačno – riadiaca funkcia
Odborné pedagogické
riadenie
Informačné
okienko
Informačná
tabuľa
Osvetová, publikačná a poradenská
činnosť
Spolupráca
s rodičmi,
s CPPPaP,
ŠCPPPaP, so ZŠ
a inými inštitúciami
Archív dokumentácie
MZ
Časopis
Dráčik
Webové
sídlo
 Venovať sa talentovaným deťom a rozvíjať ich individuálne rozvojové možnosti a
schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií v doplnkových aktivitách
( tanečný krúžok a krúžok šikovných rúk )
T: 1x za 2 týždne, Z: Mgr. Lacová a p. uč. Sklenárová
 Zabezpečiť vzdelávanie v cudzom jazyku uplatňovaním špecifických stratégií
T: 1x za 2 týždne, Z: Bc. Lazorová
 Spolupracovať s logopédom, podporovať rozvíjanie komunikačnej schopnosti detí
T: 1x za 2 týždne, Z: Mgr. Hospodárová
 Rozvíjať schopnosť fonematického uvedomovania realizáciou doplnkovej aktivity
Tréning šikovného jazýčka u detí, ktoré majú 1 rok pred nástupom do primárnej školy
/ podľa POP /
T: 1x za 2 týždne, Z: Mgr. Marková
 Využívať ponuku záujmovej činnosti CVČ podľa záujmu detí a rodičov – Počítačové
škôlkarium
T: 1x v týždni, Z: Mgr. Kordeľová
 Sprostredkovať rodičom aktuálne príspevky o problémoch výchovy, o výrokoch detí a
zaujímavostiach zo školského prostredia v informačnom okienku
T: stály, Z: Mgr. Marková
 Aktivizovať sa v profesijnom združení Spoločnosť pre predškolskú výchovu účasťou na
organizovaných stretnutiach, na tvorbe metodických materiálov, iniciovať nové návrhy,
zmeny na doplnenie Plánu práce RO SPV
T: podľa Plánu RO SPV, Z: učiteľky MŠ
 Prezentovať MŠ prostredníctvom aktivít organizovaných RO SPV
T: priebežne, Z: predseda RO SPV a učiteľky MŠ
 Prehlbovať spoluprácu s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými
organizáciami pri tvorbe projektov, či sledovania výziev o granty
21
T: priebežne, Z: riaditeľka MŠ a učiteľky MŠ
 Pokračovať vo vydávaní školského časopisu Dráčik
T: 4x ročne, Z: zást. MŠ Pavúková a Mgr. Eleková
 Realizovať Dni otvorených dverí
T: Vianoce, Veľká noc, Z: učiteľky MŠ
 Rozširovať pôsobnosť publikačnej činnosti v regionálnej tlači i v pedagogických
periodikách
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 Zapájať rodičov do triednych i školských podujatí
T: priebežne i podľa plánu akcií Z: učiteľky MŠ
 Spolupracovať s CPPPaP a ŠCPPPaP pri realizácii testov školskej pripravenosti
T: viď Plán spolupráce Z: riad. MŠ a učiteľky 3. a 4. triedy
 Spolupracovať so ZŠ vzájomnými konzultáciami a návštevami
T: viď. Plán spolupráce so ZŠ, Z: riad. MŠ a učiteľky 3. a 4. triedy
 Podľa stavu financií zabezpečiť kvalitné edukačné pomôcky, detskú a odbornú
pedagogickú literatúru
T: stály, Z: riad. MŠ, zást. MŠ, ved. MZ
 Pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a
zručností detí, otužovať detský organizmus / POP /
T: stály, Z: učiteľky MŠ
 Formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských
zručnostiach a prednese poézie
T: marec 2015, Z: Lacová, Ronďošová
II. Výchovno-vzdelávacia oblasť


Rozvíjať kľúčové kompetencie a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Edukáciu v MŠ spojiť so životom dieťaťa v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami.
 Formovať jedinečnú osobnosť, dbať na celostný hodnotný rozvoj dieťaťa.


Objavovať a uspokojovať potreby a záujmy každého dieťaťa.
Rozvíjať integrovanú a kreatívnu osobnosť dieťaťa, rešpektovať
dieťa ako
jedinečnú bytosť.
 Maximálne rozvinúť schopnosti, nadanie a talent každého dieťaťa a dosiahnuť
optimálnu úroveň v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálnej.
 Aktivitou podporiť experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace
zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku.
22
III. Oblasť spolupráce s partnermi







Pripraviť
na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,
tolerancie a priateľstva (spolupráca s DSS Harmonia, Lidwina),
Rozširovať kapacitné podmienky MŠ (zriadenie elokovanej triedy) v rámci
spolupráce so zriaďovateľom pri dodržiavaní podmienok stanovených vo
všeobecnosti na zariadenia pre deti a mládež. K zvýšeniu počtu detí v triedach
materských škôl pristupovať len vo výnimočných prípadoch s dodržiavaním platnej
legislatívy s dôrazom na bezpečnosť detí a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Informačné kompetencie (detí aj zamestnancov) rozvíjať využívaním digitálnych
technológií získaných v rámci národného projektu vzdelávanie pedagogických
zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania a v spolupráci s CVČ.
Spolupracovať s Centrom pedagogicko – psychologickej prevencie a poradenstva,
so zameraním na deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, na včasnú
diagnostiku špeciálnych vývinových porúch.
Tvorivo a aktívne sa podieľať na upevňovaní spolupatričnosti, tradicií a zapájať sa
do kultúrno – spoločenského života mesta, regiónu (mesto, MsKnižnica, Referát
kultúry a školstva).
Uplatňovať zážitkové, aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie,
posilňovať schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia (spolupráca so ZUŠ,CVČ).
Premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívne – neživotné postupy
vo výchovno – vzdelávacej práci na tvorivo – humánne a poznatkovo – hodnotné
s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti dieťaťa (spolupráca so ZŠ).
Plány spoluprác vid. príloha PPŠ.
IV. Oblasť imidžu a aktivít školy

Realizovať

Využívať celospoločenské programy podpory zdravia- Školský mliečny program a
zaujímavé aktivity a tak si zabezpečiť konkurencieschopnosť, ktorá
pomôže škole odlišovať sa od iných práve znakmi kvality.
 Organizovaním ochutnávok jedál zdravej výživy v spolupráci so ŠJ a s
dodávateľmi, formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, propagovať
medzi rodičmi zdravú výživu.
 Zapojiť sa do národného programu prevencie obezity a zdravého životného štýlu.
Program ovocie a zelenina do škôl.
 Optimalizovať podmienky pre začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálne
pristupovať k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 Jedinečnosť prejaviť pri vypracovaní školských projektov v súlade s profiláciou
MŠ.
23
Plán aktivít v školskom roku 2014/2015
SEPTEMBER
 Svetový deň mieru- priblíženie dohovoru o právach dieťaťa- tr. aktivity
 Sláviček v MŠ – školské kolo -Sklenárová, Lazorová
 Zber gaštanov – riad.
OKTÓBER
 Deň jablka – tr. aktivity
 Úcta k starším – kultúrne vystúpenie v DD a DSS Harmónia – 4. trieda
 Medzinárodný deň chôdze – turistická vychádzka k Laborcu- Lacová, Ronďošová
 Svetový deň zdravej výživy –Kizlingová, Grigeľová /viď. profilácia
NOVEMBER
 Beh oslobodenia – Grigeľová, kol.
 Zber papiera – riad.
 Tvorivé dielne- šikovné ruky- Lacová, Eleková / viď. profilácia
DECEMBER
 Mikuláš v meste – Lacová, kol.
 Deň postihnutých – kultúrne vystúpenie v DSS Lidwina – 3.trieda
 Vianoce v meste – tanečný krúžok
 Vianočné besiedky- DOD, tr. uč.
 Veselé putovné vrecúško –Eleková, Sklenárová / viď. profilácia
JANUÁR
 Snežné kráľovstvo- nesúťažná prehliadka v stavaní snehuliakov -šk. akcia –Eleková
 Posedenie pri čaji – Ronďošová
 Malí spisovatelia- Lacová, Ronďošová / viď. profilácia
FEBRUÁR
 Fašiangové slávnosti + karneval v MŠ- vystúpenie v meste – Lacová, kol.
 Tuzexová Červená čiapočka – hrané divadlo- Marková, Lazorová / viď. profilácia
MAREC
 Deň vody - návšteva environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia Grigeľová, uč. 3. a 4. triedy / viď. profilácia
 Návšteva mestskej knižnice + Deň s Andersenom –Pavúková
 Zlomjazýček- nesúťažná prehliadka v prednese – Ronďošová, Lacová
 Deň učiteľov- pre bývalých zamestnancov MŠ- Grigeľová, Marková / viď. profilácia
APRÍL
 Zápis do ZŠ – 3. a 4. trieda
 Veľkonočné besiedky – DOD – tr. uč
 Deň Zeme –kult. vystúpenie – 1.trieda
24
 Stavanie Mája – akcia mesta – 2. trieda
 Policajtka v MŠ- preventívny projekt- Grigeľová
MÁJ




Deň rodiny – výlet na Belovárku- Marková, Pavúková, Sklenárová / viď. profilácia
školská športová olympiáda -Pavúková
Deň hasičov – Sv. Florián – Grigeľová
ŠvP – Grigeľová, Ronďošová
JÚN




MDD v MŠ – Fíha Tralala- Eleková
MDD v meste- Lacová, kol.
Rozlúčka s budúcimi školákmi- 3. a 4. tr., riad.
Mamka, ocko, poď si so mnou zacvičiť- Ronďošová, Lazorová / viď. profilácia
V. Oblasť ľudských zdrojov, profesijného rastu

Zodpovedne

Aktivne

Možnosť

Efektívne využívať odborné poradenské služby, osobným príkladom viesť k potrebe
pristupovať k výberu prostriedkov a podmienok rozvoja osobnosti
dieťaťa, zavádzať inovácie v pedagogickej oblasti.
zvyšovať odborný rast, kvalifikáciu, v súlade s koncepciou profesijného
rozvoja, účasťou na zasadnutiach interných metodických združení, odborných
seminároch organizovaných SOcÚ – Vinné, Metodicko- pedagogickými centrami,
profesijnými organizáciami (OMEP, Spoločnosť pre predškolskú výchovu), či formou
vyššieho pedagogického štúdia.
angažovať sa vo veciach školstva a rozvoja MŠ, motivovať
a
povzbudzovať zamestnancov k vyjadreniu vlastných názorov, viesť k otvorenej
diskúsii.
celoživotného vzdelávania a osobného rastu.

Rozširovať
profesijné kompetencie intenzívnym sebavzdelávaním, využívaním
odbornej literatúry, časopisov, internetu, rôznych informačných zdrojov a informácií
v pracovnom i mimopracovnom čase.
25
Odborný a profesijný rast pedagogických zamestnancov
Druh
Autor
Povinná
Zora Syslová
Odporúčaná
Pupala, Kaščák
Jiřina Prekopová
Eva Stojanovičová
Pedagogická tlač
Detské časopisy
Názov literatúry
Autoevaluace v mateřské škole, Cesta ke
kvalite vzdělávaní
SVP
Malý tyran
Nové možnosti spolupráce rodiny a školy
prostredníctvom projektu DOD
Viliam Obert
Alena Páleníková, Eva
Suchožová
Jana Klačková
Dujčíková,
Mikulajová
Šimčíková - Tomková
Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa
Využitie rozprávky v nultom ročníku
Ivan Kalaš
Spoznávame potenciál digitálnych technológií
v materskej škole
Predškolská výchova, Naša škola
Vrabček,Včielka, Bobik, Adamko
Otcovia a mamy, poďte sa hrať s nami
Tréning fonematického uvedomovania podľa
D.B.Eľkonina
Matematika v predškolskej edukácii
26
Zodpovednosť učiteliek
Meno
Grigeľová
Pavúková
Lacová
Sklenárová
Marková
Eleková
Lazorová
Ronďošová
Druh aktivít
-získavanie sponzorstva
-vypracovanie projektov v MŠ aj mimo MŠ
-zdravotník v MŠ
-podpredseda RO SPV
-člen finančnej komisie
-zástupkyňa MŠ
-vedenie mesačnej dochádzky detí
-bezpečnostný technik
-spolupráca s DSS Lidwina a Harmónia
-šéfredaktorka školského časopisu Dráčik
-evidencia a zodpovednosť za učebné, didaktické pomôcky
-predseda ZO OZ
-vedúca tanečného krúžku
-vedenie knižnice, evidencia a zodpovednosť za MG, CD, DVD
-člen kultúrnej komisie
-prezentácia detských produktov v meste
-vedúca krúžku šikovných rúk
-spolupráca so ZŠ
-zasielanie detských produktov do súťažných a nesúťažných
prehliadok
-vedúca MZ
-vypracovanie v-v projektov v MŠ
-predseda RO SPV
-aktualizácia informačného okienka pre rodičov
-vedúca tréningu šikovného jazýčka
-aktualizácia informačnej tabule pred MŠ
-redaktorka školského časopisu Dráčik
-vedenie a aktualizácia webového sídla MŠ
-zodpovednosť za telovýchovný kabinet
-predseda stravovacej komisie
-vedúca výučby anglického jazyka
-vedenie šk. kroniky
-zodpovednosť za divadelnú miestnosť
-člen RŠ
-spolupráca s rodinou
-zodpovednosť za divadelnú miestnosť
-spolupráca s CVČ a so ZUŠ
27
Kontinuálne vzdelávanie
Z § 35 zákona o PZ a OZ vyplýva zodpovednosť riaditeľa školy za kontinuálne vzdelávanie.
Kontinuálne vzdelávanie koordinuje podľa ročného plánu vyplývajúceho z cieľov výchovy
a vzdelávania školy.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy má veľký vplyv
na celkovú úroveň a kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v škole.
Prioritnou úlohou školy sa stáva vytvorenie optimálnych podmienok na samoštúdium,
podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy,
zdokonaľovanie individuálneho majstrovstva, nadobúdanie kariérnych stupňov, pozícií, a
naopak, nepodporovať nezáujem o vzdelávanie, pohodlnosť, lajdáctvo,...
Ciele
Hlavný cieľ- zabezpečiť nadobúdanie vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať,
obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej
praxe a na výkon odbornej činnosti.
Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania:
 Adaptačné vzdelávanie – získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností
samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného
zamestnanca.
 Aktualizačné vzdelávanie – poskytnúť aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na
udržiavanie si profesijných kompetencii na štandardný výkon.
 Inovačné vzdelávanie – zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný
výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.
 Špecializačné vzdelávanie – získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
špecializovaných činností (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
vedúci metodického združenia).
 Funkčné vzdelávanie – získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich
činnosti vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.
 Kvalifikačné vzdelávanie - získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na
vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu
Situačná analýza
Pedagogickú činnosť v MŠ zabezpečuje 8 kvalifikovaných učiteľov, 1 učiteľka si vzdelanie
predškolskej pedagogiky dopĺňa. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa dosiahli 3 učiteľky (z
toho jedna náhrada 1. atestácie), vysokoškolské vzdelanie I. stupňa dosiahli 2 učiteľky,
odbornosť v oblasti špeciálnej pedagogiky si rozšírila 1 učiteľka. Profesijný rozvoj sa
v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania (prihlásených
8 uč.), tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných
činností a sebavzdelávaním.
Samotný plán vychádza z plánu MZ a osobného plánu profesijného rastu pedagogického
a odborného zamestnanca (vid. príloha).
Systém merania a kontroly
Prečo sledovať? Je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného procesu na škole, a práve
spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť zdokonaľovanie.
28
Čo sledovať?
 prospešnosť účasti učiteľov na vzdelávaniach,
 uplatňovanie získaných zručností, poznatkov, kvalifikácie, zmeny v profesijnom
prístupe pedagóga,...
Ako sledovať?
 Individuálne techniky- analýza pracovnej náplne, hospitácie, testy, skúšky, dotazník,
rozhovor, pozorovanie, kritické udalosti, sebahodnotenie, hodnotenie výkonnosti.
 Skupinové techniky – porady tímov, diskusie, skupinové projekty, techniky
kolektívnej tvorivosti, simulácie, modelovanie a analýza správania.
 Techniky na úrovni organizácie analýza budúcich trendov a možností,
benchmarking (porovnávanie sa s najlepšími a učenie sa od nich).
Záver
 Ďalšie vzdelávanie je právom aj povinnosťou každého zamestnanca školy.
 Každý zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých
podmienok.
 Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého zamestnanca školy má
mať odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére.
 Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca školy má byť kvalita
vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a bodov za účasť na školeniach.
 Zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, prostriedkov a
vyhodnocovaní efektívnosti systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a
odborných zamestnancov.
 Každý zamestnanec, ktorý absolvuje školenie, príp. vzdelávanie poskytne informácie
o priebehu ostatným členom kolektívu školy
Plán KV na školský rok 2014/2015
Forma vzdelávania
Jednodňové školenia
Obsah vzdelávania
Podľa ponuky- BOZP,
povinnosti ved. ŠJ, Hygienický
audit a financovanie ZŠS
Školenia
za
účelom Podľa ponuky- účtovná
aktualizácie leg. noriem
závierka v rozpočtových
organizáciách, Aplikácia
právnych predpisov v praxi
MŠ,
Školenia v oblasti školského Podľa ponuky
stravovania
Priezvisko
Vedúci zamestnanci
Aktualizačné vzdelávanie
Ronďošová
Aktivizujúce
výchove
metódy
vo
Grigeľová, Čižmáriková
Pavúková, Kizlingová
Kizlingová
Prípravné
atestačné Marková, Pavúková,
vzdelávanie- individuálne
Lazorová, Lacová, Sklenárová
29
VI. Oblasť podmienok a prostredia, materiálno – technického
zabezpečenia

Inovovať

Na

Obnoviť

Venovať sa skvalitneniu materiálnych a prevádzkových podmienok v MŠ, v školskej
učebné pomôcky a hračky v MŠ(aj vlastnoručne zhotovené), esteticky
upraviť priestory vstupnej chodby, medziposchodí, šatní.
prácu zamestnancov vytvárať primerané podmienky- vymaľovať priestory
miestnosti na prezliekanie, sociálne zariadenia, priestory vedľajšieho vchodu.
lavice na sedenie na školskom amfiteátri, školský dvor doplniť o detské
drevené náradie.
kuchyni a jedálni podľa stavu financií. Vymaľovať priestory školskej kuchyne, sklady,
vymeniť obrusy v ŠJ a obrusy na pracovné činnosti do jednotlivých tried. Dôraz
upriamiť na bezpečnostné podmienky budovy.



Aktívne
sa zamerať sa na popísanie personálneho zabezpečenia, materiálnotechnických a priestorových podmienok a ich vplyvu na plnenie cieľov a poslania MŠ.
Cieľavedomo
a
efektívne
hospodáriť
s financiami
z rozpočtových
a
mimorozpočtových zdrojov. Postupne (podľa stavu financií) doplniť didaktickú
techniku. Obohacovať zásobu mg. kaziet, CD, knižnú literatúru pre deti a pedagogickú
odbornú literatúru.
Interiér MŠ obnoviť o nábytok v 1.triede, šatňové skrinky, lavičky, závesný systém na
cvičebné úbory v 3. a 4. triede.

Analyzovať
nákladovosť a ekonomickú náročnosť školy vzhľadom na počty detí a
navrhovať konkrétne opatrenia na racionalizáciu.
T: priebežne
Z: riad. MŠ, kolektív MŠ, Rada školy
30
Prílohy
31
Plán zasadnutí pedagogických rád v školského roku 2014/2015
Otvorenie
Schválenie plánu pedagogických porád
Štruktúra tried – organizácia školského roka
POP na daný šk. rok, prerokovanie zmien ŠkVP+PPŠ
na šk. rok, rokovací poriadok, schválenie
Prerokovanie správy o v-v jej výsledkoch... za šk.r.
2013/2014
Rôzne (doplnkové aktivity, zodpovednosti,
triednictvo, návrhy zamestnancov)
Diskusia
Opatrenia, záver
-
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Organizačné pokyny pre školy v územnej pôsobnosti
SOcÚ- Vinné +informácie z prac. stretnutia
3. Zákon, vyhl.- novelizácie
4. Rôzne (adaptačné plány, IRP pre detí s OPŠD,
aktuálne ponuky vzdelávania, kont. vzdelávanie...)
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Vyhodnotenie vých.-vzdel. výsledkov za I. polrok
3. Rôzne ( tr. aktívy, tr. agenda, prac. čas, ostatná
činnosť, plnenie zodpovedností, DOD,...)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Rozbory hospitačných činností + kontrolná
činnosť
3. Rôzne (aktuality zo vzdelávania, samoštúdium,
pripravované aktivity,...)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Vyhodnotenie výsledkov za II. polrok, krúžkovej
činnosti., spoluprác s inštitúciami
3.Vyhodnotenie plnenia PPŠ (SWOT analýza)-ped. úsek
4. Rôzne(organizácia počas letných mesiacov,
dovolenky, odovzdanie agendy, zodpovednosti na
ďalší šk. rok, rozlúčka)
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
1.
2.
3.
4.
VIII.
5.
6.
7.
8.
XI.
II.
IV.
VI.
riad.
- riad.
- ved.MZ
-
riad.
-
riad., uč.
-
riad., zást.,
ved. MZ
-
riad.
-
uč.
-
riad., zást.
-
riad.
-
uč.
riad., zást.
-
riad.
-
riad., zást.
-
riad., zást.
uč.
-
riad.
-
uč., ved.MZ
-
riad., zást.
32
Harmonogram zasadnutí MZ v školskom roku 2014/2015
August 2014
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa s Plánom činnosti MZ na školský rok 2014 / 2015, zamerať sa na
aktuálne problémy, oboznámenie sa so Štatútom MZ, jeho poslaním a princípmi
3. Návrhy, prípadné zmeny k pedagogickej diagnostike
4. Úprava profilácie ŠkVP, zmena názvu profilácie Adamko – hravo – zdravo – veselo.
Zamerať sa na hravý, zdravý a veselý životný štýl.
5. Úprava Učebných osnov, doplnenie UO o motivačné obrázky korešpondujúce so
zmenou názvu profilácie – prípadné návrhy na zmeny
6. Ponuka pracovného materiálu – Matematika v predškolskej edukácii
7. Iné návrhy, pripomienky, odporúčania k navrhovaným témam
8. Návrh opatrení a záver
Október 2014
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení
3. Zistenia a závery z orientačných hospitácií /podľa Plánu hospitačnej činnosti/,
odstránenie nedostatkov
4. Informácie zo zistení tematických hospitácií o úrovni hier v jednotlivých triedach –
hospitujúce a vyučujúce učiteľky
5. Pracovné stretnutie – inštruktáž k obsluhe interaktívnej tabule
6. Iné návrhy, pripomienky a odporúčania
7. Návrh opatrení a záver
December 2014
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení
3. Prednáška k obsahu aktualizačného vzdelávania – Orientácia v priestore a priestorová
predstavivosť
4. Iné návrhy, pripomienky a odporúčania
5. Návrh opatrení a záver
33
Marec 2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení
3. Diskusia k príprave cvičného ŠTVP, návrh a štruktúra plánovania
4. Beseda k preštudovanej literatúre – Autoevaluace v mateřské škole / Z. Syslová /
5. Prezentácia vlastných aktivít z pedagogickej literatúry
6. Iné návrhy, pripomienky a odporúčania
7. Návrh opatrení a záver
Jún 2015
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení
3. Analýza ŠkVP, návrh na zmenu profilácie, úprava na základe vykonanej SWOT
analýzy
4. Hodnotenie výsledkov MZ za školský rok 2014 / 2015
5. Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2014 / 2015
6. Spolupráca s inými inštitúciami – ZŠ, CVČ, ZUŠ, CPPaP, MsÚ, RO SPV a OMEP
7. Zistenia a závery z hospitačnej činnosti komplexných hospitácií / podľa Plánu
hospitačnej činnosti /
8. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho projektu Adamko hravo-zdravo-veselo
9. Diskusia
10. Záver
34
Plán pracovných porád v školskom roku 2014/2015
VIII.
1. Otvorenie
2. Organizačná štruktúra v školskom roku
3. Plán pracovných porád v príslušnom šk. roku
4. Legislatíva MŠ (Školský poriadok, Štatút, Profilácia,
Prevádzkový poriadok, Prac. poriadok, vnútorné
smernice, PPŠ, ŠkVP )
5. Rôzne (harmonogram práce, efektívnosť prac. času,
náplň práce, hmotná zodpovednosť)
6. Diskusia (návrh rozpočtu)
7. Opatrenia, záver
-
riad.
-
riad.
-
zást.
-
riad., ved.ŠJ,
ekon.,zást.
-
riad.,zást.
-
riad.,
Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
Zákony a súvisiace predpisy (novelizácie)
Vyhodnotenie plnenia PPŠ, vnútornej kontroly
Rôzne (hospodárne a šetrné zaobchádzanie so
zvereným majetkom a materiálom, školenia, kurzy)
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
-
riad.
zást.
-
ekon., riad.
-
zást., ved.ŠJ
-
zást., ved.ŠJ
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Výsledky vnútroškolskej a hosp. činnosti v šk. roku
3. Rôzne (prevádzka v čase letných mesiacov,
dovolenky, návrhy na ďalší šk.r., čerpanie -P, PN,
OČR)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
- riad.
- zást.
1.
2.
3.
4.
II.
VI.
-
zást.,
riad.,ved.ŠJ
riad., ekon.
zást.
35
Plán činnosti rodičovských združení v školskom roku 2014/2015
Plenárne
zasadnutie
IX.
Triedne
zasadnutie
1.,2., 3.,4.tr.
1. polrok
Triedne
zasadnutie
1.,2.,3.,4.tr.
2.polrok
Plenárne
zasadnutie
VI.
1. Otvorenie, predstavenie kolektívu
2. Rozpočet FR na šk. r. + schválenie
3. Legislatíva MŠ ( Školský poriadok, Profilácia MŠ,
Štatút MŠ, Prevádzkový poriadok, Školský
vzdelávací program)
4. Rôzne (voľba člena do RŠ, štruktúra tried, krúžky,
poplatky, brigádnická pomoc, akcie školy, DOD)
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
- predseda RŠ
- pokladník
- riad. MŠ
- zást.
-riad., zást.
Otvorenie
- tr.uč.
Adaptácia detí
Oboznámenie rodičov s činnosťou triedy, DOD
Rôzne(triedne záležitosti, odborná prednáška, pomoc
rodičov, individuálne konzultácie...)
5. Diskusia
6. Opatrenia, záver
1.
2.
3.
4.
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. DOD -praktická ukážka s deťmi
3. Rôzne (vyhodnotenie dosiahnutej úrovne,
brigádnickej a inej pomoci rodičov, informácie zo
ZŠ, C P-P p a p, ŠvP, rozlúčka s MŠ, individuálne
konzultácie,...)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
- tr.uč.
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Správa o čerpaní FR
3. Rôzne (organizácia počas letných mesiacov, brig.
Pomoc a ostatná činnosť, vyhodnotenie edukačných
výsledkov,...)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
- predseda RŠ
- pokladník
- zást.
- riad.
36
Plán schôdzí Rady školy v školskom roku 2014/2015
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvorenie, privítanie nových členov
Oboznámenie so Štatútom RŠ
Plán schôdzí RŠ+ schválenie
Prerokovanie a schválenie správy o výsledkoch a
podmienkach MŠ v šk.r.2013/2014
Rozpočet FR na daný šk. rok - čerpanie
Rôzne (aktivity MŠ, pomoc a spolupráca,...)
Diskusia
Opatrenia, záver
- predseda
-
riad.
- pokladník
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Stav fondu rodičov (úhrada)
3. Rôzne (organizácia zimných osláv, príprava
balíčkov,...)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
- predseda
III.
1. Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
2. Stav rozpočtu FR( čerpanie)
3. Rôzne (ŠvP, MDD, brigádnická činnosť
pripravované aktivity)
4. Diskusia
5. Opatrenia, záver
- predseda
- pokladník
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
XI.
Otvorenie, kontrola plnenia opatrení
Správa o čerpaní financií z FR
Rôzne (zhodnotenie celoročnej práce RŠ)
Diskusia
Opatrenia, záver
- pokladník
- predseda
- pokladník
- predseda
37
Plán aktivít s jednotlivými inštitúciami
v školskom roku 2014/2015
Spolupráca so ZUŠ:
 Návšteva detí v priestoroch ZUŠ a oboznámenie sa so
spôsobom vyučovania.
 Účasť detí na hudobnom koncerte usporiadanom ZUŠ
– bližšie spoznávanie hudobných nástrojov.
 Vzájomné konzultácie učiteliek MŠ a ZUŠ v oblasti
hudobnej; účasť uč. ZUŠ na schôdzi rodičov s cieľom
oboznámenia rodičov s činnosťou ZUŠ, prípravou detí
do ZUŠ a talentovými skúškami.
Spolupráca s CVČ:
 Poskytnúť odbornú a metodickú pomoc v oblasti
voľno časových aktivít- Európsky týždeň boja proti
drogám- návšteva CVČ.
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovať
prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti
v záujmovom krúžku- počítačové škôlkárium v CVČ.
 Záujmovú a rekreačnú činnosť realizovať aj
v esteticko-výchovnej,prírodovednej,
spoločenskovednej a športovo turistickej oblasti.
 Aktívne spolupracovať pri príležitostí rôznych
spoločenských podujatí – Beh oslobodenia, Mikuláš,...
Spolupráca so ZŠ:
 otvorená hodina pre učiteľky MŠ v prvom ročníku,
zameraná na adaptáciu žiakov
 zorganizovanie športového dňa pre žiakov 1.ročníka
a detí MŠ /v šk. telocvični/
 slávnostný zápis do 1.ročníka ZŠ – kultúrny program,
vzájomné konzultácie
 pozvanie žiakov 1.roč. na divad. predstavenie
pripravené uč. a deťmi MŠ
 vzájomná účasť učiteliek na zasadnutí MZ /v MŠ
a v ZŠ/. Oboznámenie sa s výsledkami deti, ktoré
navštevujú 1.roč. ZŠ
 účasť vyučujúcich 1.roč. v triedach budúcich prvákov,
zameraná na metódy a formy práce na stupni
predprimárneho vzdelávania
 konzultácie učiteliek ZŠ a MŠ s cieľom poskytnutia
informácií o budúcich prvákoch
I. polrok
II. polrok
priebežne
zodp. Ronďošová
-
november
-
1x v týždni
-
priebežne
-
podľa
plánu
zodp. Ronďošová
október, november
február
marec /apríl
február
podľa plánu práce MZ
/v ZŠ a v MŠ/
apríl, máj
jún
zodp. za MŠ –Sklenárová
38
Spolupráca s DSS Lidwina a Harmónia
 vystúpenie detí v Harmónii pri príležitosti – Úcta
k starším
 vystúpenie detí v DSS Lidwina pri príležitosti – Dňa
postihnutých
 vystúpenie detí v Harmónii pri príležitosti – Dňa
matiek
 spolupráca uč. MŠ a kol. DSS – podľa potreby
-
X.
-
XII.
-
V.
zodp. Pavúková
Plán spolupráce s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva
a prevencie v Michalovciach a špeciálnym CPPPaP v Pavlovciach
Prostredníctvom individuálnych a skupinových stretnutí v poradniach, alebo
školách, prípadne prostredníctvom virtuálnej poradne poskytnúť pomoc
a poradenstvo deťom od predškolského veku.
Poradenské služby ponúkať zákonným zástupcom pri riešení výchovných,
vzdelávacích a osobnostných ťažkostí dieťaťa.
Analýzou predložených problémov navrhovať možností, cesty, spôsoby
riešenia a následnú terapeutickú, poradenskú a reedukačnú pomoc.
Pedagogickým zamestnancom ponúkať poradenské služby z oblasti
psychodiagnostiky, poradenstva pre deti a rodičov, individuálnych
a skupinových terapií, preventívnych aktivít prostredníctvom prednáškových,
konzultačných aktivít.
PhDr. Jana Pavlíková
Školská 12
Michalovce
PaedDr. Iveta Grigeľová
MŠ Družstevná 506
Strážske
PaedDr. Mária Maceňková
Kapušianská 2
Pavlovce n/Uhom
39
Plán činnosti krúžku ,, Šikovných rúk“ v školskom roku 2014/2015
Vedúca krúžku: Zuzana Sklenárová
Výkonové štandardy: / špecifické ciele/
-prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom
využitia rôznych výtvarných techník.
-maľovať podľa vlastnej fantázie, predstáv na tému.
-modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu.
- používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami,
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť.
Činnosť krúžku: od 13.15-14.00 hod.
Mesiac
10/2013
11/2013
12/2013
1/2014
Týždeň
Téma
Obsah témy
Pomôcky
1
,,Čarovná jeseň“
2
,, Farebné listy“
-krčiť
a skladať
papier do tvaru
stromu
-zapúšťať farbu do
mokrého podkladu
1
,,Kamaráti
z nášho poľa“
-dotvárať šúpolie a
kukuricu
2
,,Huby“
maľovať a dotvárať
polystyrénové huby
1
,,
Vianočný -lepiť priadzu na
stromček “
maketu
stromu,
lepiť ozdoby, flitre
2
,,
Vianočný -dotvárať jogurtový
zvon“
téglik do tvaru
vianočného zvonu
1
,,Snehové
vločky“
novinový papier, lepidlo,
papierové vrecká, časopisy,
nožnice
hygienické
vreckovky,
servítky, štetec, vodové
farby, tuš, anilínové farby
kukurica, šúpolie, špagát,
lepidlo, temperové farby,
hrach, fazuľa, kôstky, textil,
gombíky, jutová tkanina
polystyrénové huby, lepidlo,
temperová farba, štetec,
sieťka, krepový papier
maketa stromu, lepidlo,
priadza, vianočné ozdoby,
flitre, vlna, strieborná, zlatá
farba,kartón
jogurtové tégliky, šnúrky,
koráliky, farby na plast,
farebné ozdoby, papierové
ozdoby
platové fľaše, laky na
nechty, lepidlo, ozdobné
flitre,
snehový
sprej,
strieborná niť
2
,,Pokusy
snehom
a ľadom“
-maľovať plastovú
maketu lakom na
nechty
so -maľovať
sneh sneh, ľad, štetce, farby,
a ľad,
zapúšťať formy na odliatky z ľadu,
farby do foriem paličky od nanukov
a nechať
ich
zmrznúť
40
2/2014
1
,,Valentínske
prekvapenie“
2
-experimentovať so múka, soľ, voda, formičky
slaným
cestom, na vykrajovanie, miska,
vykrajovať ho
valček
-maľovať
cesto
slané štetce, temperové
priesvitný lak
farby,
3/2014
1
,, Jarné kvety“
vyrábať snežienky
z obalov
od
actimelu a slamiek,
lepiť
snežienky
z tekvicových
semienok
4/2014
1
,,Kuriatka
v škrupinke“
maľovať
vatu vata,
suchý
pastel,
suchým pastelom, škrupinky, farebný papier
vlepovať kuriatka
do škrupiniek
2
,,
Zvieratká modelovať
z nášho dvora“
z model.
zvieratá
1
,,Kreslenie
v záhrade“
kresliť
prírodu výkres, farbičky, pastelky,
v okolí záhradného
altánku
2
,,Vernisáž“
vytvoriť vernisáž celoročné výtvory detí
v šatni MŠ
5/2014
obaly ad actimelu, lepidlo,
slamky,
štetec,
farby,
tekvicové semienka, výkres,
zelená vlna
modelárska hlina, špajdle,
hliny lakové farby
41
Plán činnosti tanečného krúžku v šk. roku 2014/2015
Cieľ krúžku:
Obsah: Prípravná tanečná výchova:
o rytmické a inovačné cvičenia
 stimulovať hudobno – pohybový
o zdokonaľovanie základných lokoprejav detí, kultivovať ho,
močných pohybov
 stvárniť pocity z počúvania hudby
o
tanečné prvky
inými výrazovými prostriedkami
o vykonávanie osvojených pohybov
(pohybovými, dramatickými)
v detských pohybových hrách a
 využiť osvojený pohybový a hutancoch
dobný materiál na prezentáciu na
vystúpeniach v MŠ a na verejnosti
mimo MŠ
Čas konania krúžku:
od 13,15h. – 14,00h.
Meno vedúceho krúžku:
Mgr. Lacová Eva
Materiálno-technické zabezpečenie:
hudobné nahrávky, CD-prehrávač, dets-ké
oblečenia na dramatizáciu, nástroje Orffovho
inštrumentária
Výkonové štandardy /špecifické ciele/:
Obsahové štandardy:
 poznať názvy zákl. taneč. polôh
 základné polohy, postoje, pohyby
a pohybov
 tanečná chôdza (štylizovaná)
 zaujať postavenie a predviesť po-hyb
 tanečný kruh (štylizovaný)
podľa pokynov
 tanečné kroky (cvalové poskoky,
 pohotovo reagovať na zmenu tem-pa
poskočný krok, otočky, úklony)
hud. sprievodu
 uplatnenie získaných schopností
 orientovať sa v priestore na zákla-de
v pohybovej improvizácii podľa
pokynov
hudby, v tancoch
 zladiť pohybovú a hudobnú strán-ku
v tancoch
 prejaviť sebareguláciu pri pohybových a tanečných aktivitách
 dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať
Stratégie krúžkovej činnosti:
Motivácia k pohybovej činnosti, predvádzanie, pohybové stvárňovanie hudobných zložiek,
napodobňovanie, práca s hudobnými nahrávkami, videonahrávka, tanečný výraz,
povzbudenie, individuálny prístup, inštruktáž, vlastný nácvik tancov atď.
Prezentácia krúžku:
- vystúpenie na Vianočných oslavách v meste
- spoluúčinkovanie detí na divadelnom predstavení
- vystúpenie ku Dňu matiek, Strážsky slávik
42
Plán činnosti výučby anglického jazyka v školskom roku
2014/2015
Obsahový štandard: počúvanie s porozumením, pasívna a aktívna slovná zásoba.
Výkonový štandard: Zoznámiť deti s výslovnosťou niektorých samohlások a spoluhlások
v anglickom jazyku, zoznámiť ich s najdôležitejšími slovami v angličtine užitočnými pri
ďalšom učení v primárnom vzdelávaní.
Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou.
1 HELLO
AHOJ
VEDIEŤ pozdraviť, rozlúčiť sa, vyjadriť súhlas a nesúhlas,
poprosiť, poďakovať sa
2 MY FAMILY
MOJA RODINA
VEDIEŤ predstaviť seba a členov svojej rodiny, pomenovať
bežné zariadenie v miestnosti
3 COLOURS
FARBY
VEDIEŤ pomenovať farby, časti oblečenia, spojky a, alebo
4 BIG OR SMALL
VEĽKÝ ALEBO MALÝ
VEDIEŤ vyjadriť veľkosť, dĺžku, obsah predmetov,
slovosled prívlastkov
5 CLOTHES
OBLEČENIE
VEDIEŤ počítať do šesť, pomenovať bežné časti oblečenia
6 MY HEAD
MOJA HLAVA
VEDIEŤ pomenovať časti hlavy, vyjadriť pocit radosti,
smútku, strachu a pod.
7 MY BOBY
MOJE TELO
VEDIEŤ pomenovať časti tela, sloveso, mať, slovosled,
číslovka – prívlastky - vec
8 TOYS
HRAČKY
VEDIEŤ pomenovať
predložkami – v, na, pri
9 SALADS
ŠALÁTY
VEDIEŤ pomenovať bežné ovocie a zeleninu, sloveso
chcieť
10 I CAN RIDE
VIEM JAZDIŤ
VEDIEŤ pomenovať detské dopravné prostriedky, vyjadriť
rýchlosť a vzhľad, sloveso vedieť
11 FOOD
JEDLO
VEDIEŤ pomenovať bežné potraviny, vyjadriť vzťah „mať
rád a nemať rád“
12 CARS
AUTÁ
VEDIEŤ rozlíšiť druhy áut a dopravných prostriedkov
sloveso vidím, počujem
13 FARM
FARMA
VEDIEŤ pomenovať domáce zvieratá, rozpoznať ich hlasy,
uviesť, čím sa živia
hračky,
vyjadriť
ich
polohu
43
14 HOME
DOMOV
VEDIEŤ vyjadriť práve prebiehajúce bežné domáce
činnosti, dať pokyn
15 GARDEN
ZÁHRADA
VEDIEŤ pomenovať objekty a činnosti v záhrade
16 MASKS
MASKY
VEDIEŤ pomenovať rozprávkové bytosti, opísať postavu a
masku
17 PARTY
VEČIEROK
VEDIEŤ vyjadriť záujem o jedlo a pitie, pomenovať riad,
hudobné činnosti
SÚHRNNÉ HRY
zodp. Bc. Lazorová
Literatúra, pracovné listy, úlohy budú zamerané na:
- zvyšovanie pozornosti a schopnosti sústrediť sa,
- podporovanie logického myslenia, vnímavosti,
- rozvíjanie a upevňovanie slovnej zásoby,
- naučiť základom jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému svetu
44
Plán práce doplnkovej aktivity Tréning šikovného jazýčka v školskom roku
2014 / 2015
Vedúca – Mgr. Marková Viera
Cieľ doplnkovej aktivity: Netradičným spôsobom sprístupniť deťom v počiatočnom
vzdelávaní nácvik sluchového vnímania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia si písanej
reči dieťaťom v 1. ročníku ZŠ
Veková kategória: 5 -6 ročné deti
Realizácia: 1x za dva týždne
Počet detí: 6 / deti s deficitmi v oblasti hovorenej reči, klienti logopedickej poradne /
Miesto realizácie: Miestnosť pre tréning šikovného jazýčka
Motivácia: Krajina slov, majster Slabika, majster Dĺžeň, Hlásulienky, kamaráti Dano a Ďuro
Indikátory hodnotenia: prevencia a zníženie možného rizika zlyhania dieťaťa v ZŠ v učení čítaní i písaní a stimulácia predčitateľských spôsobilostí
Plnenie výkonových štandardov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0:
KOGNITÍVNA OBLASŤ:
Obsahový štandard: Počúvanie s porozumením
Výkonový štandard: Počúvať s porozumením
OŠ: Neslovné reakcie / pohyby, gestá, mimika /
VŠ: Reagovať neslovne na otázky a pokyny
OŠ: Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom SJ
VŠ: Reagovať slovne na jednoduché otázky buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou
OŠ: Spisovná podoba jazyka
VŠ: Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku
Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského jazyka
SOCIÁLNO - EMOCIONÁLNA OBLASŤ:
OŠ: Kontakt v komunikácii
VŠ: Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými
Vedieť predstaviť seba a svojho kamaráta
OŠ: Pasívna a aktívna slovná zásoba
VŠ: Rozširovať si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext
OŠ: Artikulácia hlások a hláskových skupín
VŠ: Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny
OŠ: Spisovná reč
VŠ: Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
OŠ: Tvorivosť v rečovom prejave
VŠ: Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať rýmy
OŠ: Analyticko – syntetické činnosti
VŠ: Uplatňovať schopnosť analyticko – syntetických hier a činností so slovami
PERCEPTUÁLNO – MOTORICKÁ OBLASŤ:
OŠ: Uplatnenie laterality
VŠ: Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu
OŠ: Vizuomotorika:
VŠ: Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri činnosti
Využívať koordináciu zraku a ruky
Správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku
45
Rozšírené výkonové štandardy nad rámec učiva:
OŠ: Identifikácia hlások
VŠ: Vedieť sluchom identifikovať prvú a poslednú slabiku v slove
Vedieť sluchom identifikovať prvú a poslednú hlásku v slove
Vedieť sluchom identifikovať krátku a dlhú slabiku
Vedieť sluchom identifikovať krátku a dlhú hlásku
OŠ: Samohlásky a spoluhlásky
VŠ: Fixovať samohlásky pomocou farebných žetónov
Fixovať spoluhlásky pomocou farebných žetónov
Rozlišovať samohlásky a spoluhlásky a vyhľadávať ich
Rozlišovať krátke a dlhé samohlásky a vyhľadávať ich
OŠ: Tvrdé a mäkké spoluhlásky
VŠ: Rozlišovať tvrdú a mäkkú spoluhlásku
Plán stretnutí:
I.
téma: Slabičná štruktúra slova
/ predstava o slove, slabičná analýza slov, rytmizácia slabík, kreslenie slabík
oblúčikmi /
1. stretnutie: Oboznámenie sa s motivačným materiálom
2. stretnutie: Delenie slov na slabiky
3. stretnutie: Predstava o dlhej a krátkej slabike
4. stretnutie: Schémy o dlhej a krátkej slabike
II.
téma: Hlásková štruktúra slova
/ používanie schém a jednofarebných žetónov /
5. stretnutie: Určovanie prvej hlásky v slove
6. stretnutie: Opakovanie a upevňovanie učiva
7. stretnutie: Analýza trojhláskových slov
8. stretnutie: Fixácia hlások pomocou žetónov
9. stretnutie: Práca s trojhláskovými slovami
10. stretnutie: Rozlišovanie hlások v slove
11. stretnutie: Práca so štvorhláskovými slovami
12. stretnutie: Určovanie počtu hlások v slovách
13. stretnutie: Opakovanie a upevňovanie učiva
14. stretnutie: Vzťah slova k označovanému predmetu
15. stretnutie: Orientácia v hláskovej štruktúre slova
16. stretnutie: Určovanie počtu hlások v dlhších slovách
III.
téma: Samohlásky a spoluhlásky
/ červené okrúhle žetóny pre samohlásky, žlté štvorcové žetóny pre spoluhlásky,
vyznačovanie dĺžky samohlások /
17. stretnutie: Samohlásky, ich výslovnosť a určovanie v slovách
18. stretnutie: Spoluhlásky, ich výslovnosť a určovanie v slovách
19. stretnutie: Krátke a dlhé samohlásky
20. stretnutie: Určovanie počtu slabík podľa počtu samohlások v slove
21. stretnutie: Precvičovanie vyhľadávania samohlások
22. stretnutie: Aktívna práca so slabikami
23. stretnutie: Určovanie prvej a poslednej hlásky v slovách
46
24. stretnutie: Výber slov k hotovým schémam
25. stretnutie: Opakovanie
IV.
téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky
/ špeciálne znaky na žltých žetónoch pre mäkké a tvrdé spoluhlásky /
26. stretnutie: Zavedenie pojmov tvrdé a mäkké spoluhlásky
27. stretnutie: D, T, N, L, Ď, Ť, Ň, Ľ
28. stretnutie: Hľadanie slabiky v slovách, upevňovanie
29. stretnutie: Upevňovanie vedomostí o spoluhláskach
30. stretnutie: Čo sme sa naučili o Krajine slov
47
Plán práce triedneho učiteľa
Plán triedneho učiteľa je vypracovaný v súlade s týmito dokumentmi:
- Z.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- Vyhl. 306/2008 a 308/2009 o materskej škole
- ISCED 0
- Školský vzdelávací program Kuk do sveta...
- Plán práce školy
- Školský poriadok a POP
- Práva dieťaťa
Triedny učiteľ zodpovedá za:
- vyplnenie triednej agendy a dokumentácie v triede
- plánovanie výchovno – vzdelávacieho procesu v triede
- rešpektovanie a plnenie cieľov školského projektu a iných projektov v rámci MŠ aj
mimo nej
- plnenie cieľov a úloh Plánu práce školy
- skvalitnenie materiálno – technického vybavenia v MŠ
- estetickú úpravu triedy a MŠ
- využitie IKT v edukačnom procese
- skompletizovanie písomných materiálov od rodičov (evidenčné lístky, splnomocnenia,
informovaný súhlas, zaradenie detí do krúžkov,...)
- vedenie individuálnych plánov – OPŠD, realizáciu vstupných testov telesnej zdatnosti,
počiatočná predpisateľská a predčitateľská gramotnosť
- vedenie diagnostiky
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
Triedny učiteľ sa zaujíma o:
- úspechy, neúspechy, problémy a záujmy detí
- detí so ŠVVP, detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia
- formovanie sociálnych vzťahov v triede
- organizovanie aktivít mimo priamej práce s deťmi – výlety, vychádzky, exkurzie
- dianie v MŠ, imidž a propagáciu dobrého mena MŠ
Triedny učiteľ pomáha:
- rozvoju sebapoznania a sebahodnotenia detí
- prostredníctvom výchovných postupov uvedomiť si seba, kontrolovať sa a formovať
potrebu sebazdokonaľovania
- poskytnúť deťom spektrum vedomostí a zručností a stupeň vzdelania podľa jeho
schopností a záujmov
- formovať osobnosť pripravenú pre život a prácu, v humánne a sociálne spravodlivej
spoločnosti
- podporovať nadanie a špeciálne sociálne schopnosti detí
- uvedomovať si svoje schopnosti, zručnosti a viesť ich k zodpovednosti k sebe
- prehlbovaniu a rozvíjaniu estetického vkusu a citu detí, potrebu žiť v kultúrnom a
vkusnom prostredí zvýraznením aktuálnou výzdobou školy
- motivovať detí k tvorivej práci
Triedny učiteľ sa spolupodieľa na prípravách a organizácii aktivít v MŠ aj mimo nej:
september:
- spolupráca pri zbere gaštanov (1,2,3,4)
- pomoc pri školskej akcii Sláviček v MŠ (1,2,3,4)
48
- spolupráca pri Svetovom dni mieru- priblíženie dohovoru o právach dieťaťa (1,2,3,4)
október:
- kult. vystúpenie v DD a v DSS Harmónia – Úcta k starším(4)
- zdravá výživa (1,2,3,4)
- realizácia aktivít - deň jablka (1,2,3,4)
- Medzinárodný deň chôdze – turistická vychádzka k Laborcu (1,2,3,4)
november:
- spolupráca pri ,,Behu oslobodenia“ (1,2,3,4)
- spolupráca pri zbere papiera (1,2,3,4)
- tvorivé dielne- šikovné ruky (1,2,3,4)
december:
- spolupráca pri akcii Mikuláš v meste (1,2,3,4)
- organizácia DOD - vianočné posedenie s rodičmi (1,2,3,4)
- kult. vystúpenie v DSS Lidwina – deň postihnutých (3)
- veselé putovné vrecúško (1,2,3,4)
január:
- spolupráca pri akcii -Snežné kráľovstvo (1,2,3,4)
- pomoc a spolupráca pri akcii - Posedenie pri čaji (1,2,3,4)
- malí spisovatelia (1,2,3,4)
február:
- príprava akcie Fašiangy – karneval v MŠ a vystúpenie v meste (1,2,3,4)
- Tuzexová Červená čiapočka – hrané divadlo (1,2,3,4)
marec:
- návšteva mestskej knižnice + Deň s Andersenom (1,2,3,4)
- Deň vody - návšteva environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia (3,4)
- Zlomjazýček- nesúťažná prehliadka v prednese (1,2,3,4)
- Deň učiteľov- pre bývalých zamestnancov MŠ (1,2,3,4)
apríl:
- slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ (3,4)
- organizácia DOD - Veľkonočné besiedky (1,2,3,4)
- kult. vystúpenie pri príležitosti - Dňa Zeme (1)
- kult. vystúpenie pri príležitosti Stavania Mája (2)
- spolupráca na školskom projekte - Policajtka v MŠ (1,2,3,4)
máj:
- realizácia školskej športovej olympiády (1,2,3,4)
- aktívna účasť na Dni hasičov – Sv. Florián (1,2,3,4)
- spolupráca pri organizovaní ŠvP (3,4)
- spolupráca pri organizovaní výletu na Belovárku s rodičmi (1,2,3,4)
jún:
- spolupodieľanie sa na akcii školy pri príležitostí MDD v MŠ aj v meste (1,2,3,4)
- spolupráca na Rozlúčke s budúcimi školákmi (1,2,3,4)
- Mamka, ocko, poď si so mnou zacvičiť (1,2,3,4)
49
Plán spolupráce s rodinou
1.
-
Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov:
medzi materskou školou a rodinou,
akceptovať výchovu v rodine,
nadväzovať na ňu a dopĺňať ju.
2.
-
Pedagogickou osvetou posilňovať:
zodpovednosť rodiny za výchovu dieťaťa,
účasť rodičov na triednych aktívoch,
zapožičiavanie odbornej literatúry rodičom/zákonným zástupcom zo školskej knižnice
z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, sociológie a ďalších vedných odborov.
3. Získavať o dieťati základné informácie potrebné k ucelenej diagnostike:
- profesionálnym a najmä taktným prístupom získavať o dieťati základné informácie od
rodičov/zákonných zástupcov,
- so súhlasom rodičov/zákonných zástupcov konzultovať o problémoch dieťaťa so
psychológom a hľadať riešenia k odstráneniu nežiaducich prejavov (napr. pozorovanie
dieťaťa v kolektíve pri prejavoch agresivity dieťaťa, a to v záujme ochrany zdravia
jeho, ako aj ostatných detí atď.).
4.
-
Poskytovať odborno-metodickú pomoc:
zabezpečovanie pedagogickej osvety,
informovanie rodičov/zákonných zástupcov o napredovaní ich detí,
poskytovanie konzultačno-poradenskej činnosti: učiteľ – rodič/zákonný zástupca,
poskytovanie odborných rád, riešenie konfliktných situácií,
koordinovanie výchovných postupov, ktoré môžu zo strany rodičov/zákonných
zástupcov vyvolávať, prípadne zhoršovať vývin a posun dieťaťa,
oboznamovanie rodičov/zákonných zástupcov s výchovnými problémami, v prospech
dieťaťa hľadať spoločné riešenie,
upozorňovanie rodičov/zákonných zástupcov na potrebu návštevy logopéda, prípadne
iných odborníkov s dôrazom na získavanie spätných informácií,
prehlbovanie záujmu rodičov/zákonných zástupcov o otázky zdravia ich detí (zdravú
výživu detí, správnu životosprávu, režim dňa, správne stravovacie návyky a pod.),
zameriavanie pozornosti v každodennom kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami na
vysvetľovanie výchovných cieľov, úloh podľa plánu práce a školského vzdelávacieho
programu.
5.
-
V kontakte s rodičmi/zákonnými zástupcami dodržiavať zásady:
rešpektovať imunitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie každej rodiny,
komunikovať taktne, zachovávať súkromie rodiny aj súkromie MŠ,
v rozhovoroch nespochybňovať prácu MŠ,
v primeranej komunikácii vystupovať na profesionálnej úrovni,
viesť vzájomné rozhovory nevtieravým spôsobom,
nevyužívať rodičov/zákonných zástupcov na realizáciu vlastných cieľov.
6.
-
Spolupracovať v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie:
zabezpečovať zdravotnú osvetu,
odovzdávať a preberať deti vždy proti podpisu,
zodpovedne viesť ranný filter,
50
-
informovať sa vzájomne o deťoch so slabšou imunitou, alergiou a ďalšími
zdravotnými problémami,
spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom, imunológom a pod. s cieľom
prevencie zdravia detí.
7. V príprave detí na vstup do ZŠ:
- vplývať na rodičov/zákonných zástupcov tak, aby základné požiadavky prípravy
neboli v rozpore s prácou MŠ,
- informovať rodičov o možných problémoch spojených s predčasným prechodom do
ZŠ, poučiť ich, ako a v čom pripraviť dieťa na primárne vzdelávanie,
- v spolupráci so zariadeniami CPPPaP a ŠCPPPaP poskytnúť poradenskú službu
v podobe prednášky psychológa a neformálnej besedy, prípadne prizvať pani učiteľku
1. ročníka ZŠ
Termín: 3-4/2014
Zodpovedné: triedne učiteľky 3. a 4. triedy
8. Kultúrnym vystúpením reprezentovať prácu MŠ:
- Vianočné besiedky – v jednotlivých triedach
Termín: 12/2014
Zodpovedné: triedne učiteľky
- Veľkonočné besiedky – v jednotlivých triedach
Termín: 4/2015
Zodpovedné: triedne učiteľky
- Rozlúčka s predškolákmi
Termín: 6/2015
Zodpovedné: triedne učiteľky 3. a 4. triedy
9. Formou oznamov, pútačov oboznamovať rodičov/zákonných zástupcov
s aktuálnym životom MŠ:
- vnútorná organizácia – školský poriadok pre rodičov,
- informácie o pripravovaných akciách,
- výchovno-vzdelávacia činnosť – opis básní, piesní, výstavky produktov tvorivých
činností detí,
- jedálny lístok,
- aktuálna výzdoba všetkých priestorov MŠ.
10. Rozvíjať angažovanosť v oblasti materiálno-technickej a finančnej pomoci:
- obnovením členstva v SRRZ získaním právnej subjektivity,
- prejavovať iniciatívu a samostatnosť pri disponovaní s financiami od
rodičov/zákonných zástupcov,
- zabezpečovať nákupy základných potrieb nevyhnutných na prevádzku MŠ a akcie pre
deti (hračky pre deti, výtvarný materiál a materiál na výchovu a vzdelávanie detí
a pod.).
11. Informovať rodičov/zákonných zástupcov o priebehu adaptácie, spôsobe
začleňovania dieťaťa do kolektívu prostredníctvom:
- vstupných rozhovorov pri odovzdávaní žiadosti o prijatie na predprimárne
vzdelávanie,
- spoločného stretnutia rodičov/zákonných zástupcov s deťmi – triedne aktívy.
Termín: 2 x ročne
51
Zodpovedné: riaditeľka, triedne učiteľky
12. V plnej miere využívať všetky formy spolupráce:
- s cieľom vzájomne sa zblížiť, získavať sympatie, dôveru založenú na vzájomnom
rešpekte,
- prerokovať vedením predložený rozpočet čerpania finančného daru rodičov/zákonných
zástupcov na 1. rodičovskom združení (sumu finančného daru odsúhlaseného
rodičmi/zákonnými zástupcami),
- vzájomne si odovzdávať informácie: vedenie MŠ – rada školy pri MŠ.
52
Download

PŠ 2014-2015.pdf