y
n
i
v
no
Vydáva obec Omšenie
ROČNÍK XIX.
ČÍSLO 4
december 2013
Cena 0,10 Eur
Spokojné prežitie
Vianočných sviatkov,
v kruhu svojich najbližších,
veľa zdravia, osobných
aj pracovných úspechov
v novom roku praje starosta obce
Jozef Marček ,
obecné zastupiteľstvo
a zamestnanci OcÚ.
V auguste sa nám
podarilo dokončiť rekonštrukciu a modernizáciu
autobusových zastávok a
mohli sme začať ďalšie
práce.
Obec získala nenávratný
finančný príspevok cez
Miestnu akčnú skupinu
Mikroregiónu
Teplička
/MAS/ aj na projekt:
"Výstavba lávky a
rekonštrukcia chodníka v
obci". Realizáciou tohto
projektu sme chceli do-
Čerpáme eurofondy
siahnuť bezpečnosť detí,
ktoré denne prechádzali cez
most či už do školy, alebo
celé skupiny na obed do
jedálne. Most teraz slúži pre
dopravné prostriedky a
lávka pre chodcov. Chodník
v strede obce tiež splnil svoj
účel, lebo tu vystupuje z
autobusov najviac ľudí a tí
môžu pohodlne a bezpečne
prejsť na priľahlú ulicu. Iné
obce použili tieto peniaze,
ktoré sú účelovo viazané na
opravu mostov. Naša obec
mala mosty opravené už v
minulosti, preto sme ich
použili na tento účel.
V budúcnosti nás čaká 7
rozpracovaných projektov a
to: "Rekonštrukcia obecného úradu a športového
areálu, t.j. interiér, chodby,
sociálne zariadenia, domu
smútku - fasáda. Obnova
športovej haly (telocvične)
- nová krytina. Úprava
verejného priestranstva pódium, a úprava miestnych komunikácií."
Prioritou je projekt "Kanalizácia obce Omšenie."
Veríme, že sa nám
všetky práce podaria dotiahnuť do konca a my
budeme právom hrdí na
našu peknú obec.
Jozef Marček
starosta obce
Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva obce Omšenie dòa 4.9.2013
Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie:
zobralo na vedomie
Ê Zápisnicu zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, športu, cestovného ruchu, služieb, ochrany spotrebiteľa a verejného poriadku týkajúcej sa vybavovania podaní občanov.
schválilo
Ê Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Omšenie
dňa 4.9.2013.
Ê Rozpočtové opatrenie č.2/2013 - presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Ê Vyhlásenie súťaže obyvateľov obce Omšenie „O najkrajšiu
úpravu balkónov, predzáhradky a okolia domu v roku 2013“.
Ê Predĺženie nájomnej zmluvy na jednoizbový byt č.3 v
Krmana
nám chceli ukradnúť!
Nie, nedajte sa zmiasť
bulvárnym titulkom príspevku.
Ide o kurióznu záležitosť,
ktorá sa isté roky vliekla a
zostala uzavretá v literárnych
dejinách. Nazdávam sa, že sa
oplatí ju oprášiť aspoň v
stručných kontúrach.
Vo výbere z článkov písaných
literárnym vedcom a kritikom
Jaroslavom Vlčkom Malá
rukoväť literárno-historická z
prác Jaroslava Vlčka (1932)
na strane 76 možno o
Krmanovom rodisku s údivom čítať: „1663 v českom
Mšene, keď rodičia jeho tade
utekali pred Turkom...“ Vlčka
pravdepodobne zmiatol starý
historický názov pre Omšenie
Mšeno. Mylne ho stotožnil
s rovnomenným českým
mestom
(okres
Mělník,
Středočeský kraj).
Naproti tomu Mihály
Zsilinszky lokalizuje „Mšeno“
presne a správne. „Cestou
došli do obci Mšena, ležiacej
popri
teplých
kúpeľoch
trenčiansko-teplických, kde
jich švagor Matej Domkonius,
ev. kňaz býval.“ (Život a diela
Daniela Krmana, evanj. biskupa. Preložil Daniel Bachát.
1901, strana 15.)
Fedor Houdek v diele
Vznik hraníc Slovenska
2
bytovke s.č.630 o jeden rok Angele Homolovej, bytom
Omšenie č.630.
zvolilo
Ê Do funkcie hlavného kontrolóra obce Omšenie Ing. Ivana
Chylu, bytom SNP 680/80, Trenčianske Teplice s pracovným
úväzkom 5 hodín týždenne
Ê Na základe odporúčania Okresného súdu Trenčín prísediacich za obec Omšenie: Rudolfa Dorušinca - Omšenie
č.269 a Jána Malu - Omšenie č.461.
poverilo
Ê Starostu obce k zisteniu možnosti a podmienok rozšírenia
intravilánu obce smerom k priehrade v rovine technickej a
finančnej.
Takto sme volili
Dňa 9.11.2013 sa konali i v našej obci voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Výsledky volieb:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
1636
205
205
190
198
Volieb v našej obci sa zúčastnilo 12,53 % voličov z celkového počtu voličov.
Kandidáti na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
počet hlasov v obci/
1. Jaroslav Baška, Ing. poslanec NR SR, Smer- sociálna demokracia
125
2. Marián Herdel, Mgr. predseda združenia, nezávislý
8
3. Jozef Lohyňa, Mgr., SZČO, KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd
22
4. Peter Palko, Ing. Letecký inžinier, KSS
11
5. Juraj Smatana, učiteľ, Zmena zdola, DÚ Slovenska
10
6. Ľubomír Žabár, Ing., podnikateľ, nezávislý
22
Predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stal Jaroslav Baška..
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva pre kandidátov s najväčším počtom hlasov v našej obci:
1. Milan Berec, Ing., 54r., starosta, SMER- soc. demokracia
84
40,97 %
2. Miroslav Kopčan, JUDr., 61., starosta, nezávislý kandidát
68
33.17 %
3. Tibor Jankovský, MUDr., 44r., lekár, SMER - soc. demokracia
49
23.90 %
4. Tomáš Vaňo, Bc., 33r., živnostník, nezávislý kandidát
33
16,09 %
5. Stanislav Pastva, MUDr., 44r., lekár, SMER- soc. demokracia
31
15,12 %
6. Juraj Ondračka, Ing., 35r., starosta, SMER- soc. demokracia
29
14,14 %
7. Emil Košút, Ing., 56r., riaditeľ, SMER- soc. demokracia
29
14,14 %
8. Štefan Škultéty, PhDr., 38 r., primátor, KDH,SDKÚ-DS
28
13,65 %
(1931, s. 40) uvádza: „Daniel
Krman, rodák zo Mšena v
Trenčianskej, napísal 'De
Slavorum origine' (O pôvode
Slovanov), ktorý spis zostal
však len v rukopise.“
Roku 1940 upozornil Ján
P. Ďurovič v knihe Evanjelická
literatúra do tolerancie: „Vlček
má omyl aj v tom, že Mšeno
kladie do Čiech.“ (s. 198).
Avšak Vlčkov nesprávny údaj
prevzala ďalšia osobnosť
slovenskej literárnej kritiky (a
literatúry vôbec) - Štefan
Krčméry - do svojej syntetickej práce Stopäťdesiat rokov
slovenskej literatúry (1943).
Na moderný preklad
Krmanovho najvýznamne-
jšieho diela Itinerarium si
verejnosť musela počkať až
do roku 1969. V k nemu
pripojenej odbornej štúdii
Gustáva Viktoryho Život
Daniela Krmana ml. (16631740) je už autorovo rodisko
bez akýchkoľvek vedľajších
zmienok
uvedené
ako
Omšenie.
pokračovanie na str. 3
pokračovanie zo str. 2
Ocenili sme najkrajšiu úpravu domu
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu, služieb, ochrany
spotrebiteľa a verejného poriadku Obecného
zastupiteľstva v Omšení na svojom rokovaní
dňa 25. novembra 2013 vybrala a obecnému
zastupiteľstvu na schválenie predkladá návrh
na ocenenie občanov v súťaži O najkrajšiu
úpravu okolia domu v roku 2013 :
Táto štúdia navyše vyčerpávajúcim
spôsobom
vymenúva všetky pramene
ku Krmanovmu životopisu
(rozčlenené do kategórií ako
pramene napísané samým
Krmanom, Krmanove listy,
odpisy troch životopisov
'Trium Krmannorum exilia',
akty a zápisnica procesu proti
Krmanovi z r. 1731 a životopisy a životopisné údaje).
Ich súpis má veľký význam
nielen pre bádateľov, ale aj
pre tých, ktorí sa o Krmanovi
túžia dozvedieť viacej než
ponúkajú všeobecné encyklopedické heslá.
Toľko krátko k jednej zaujímavej mýlke, ktorá - nebyť jej
vyvrátenia - by obci bola
"ukradla" jej najvýznamnejšieho rodáka.
1.
2.
3.
4.
5.
Bajzík Viliam a Eva
Marienka Jozef a Marta
Marček Jaroslav a Iveta
Samuhel Anton a Dana
Samuhel Peter a Dana
6. Vrana Peter a Helena
č. 436
7. Horňák Ľubomír a Magdaléna č. 194
č. 325
č. 469
č. 621
č. 473
č. 468
Spomienky na leto... Občianske združenie Poza školu
Letný tábor Zdravý život.
Leto, krásne ročné obdobie, spojené s prázdninami
našich detí a mládeže.
Občianske združenie Poza
školu máva počas leta vždy
pestrý program. Ani leto roku
Mgr. Martin Malo
2013 nebolo výnimkou. Začali sme
krásnym pobytom v
letnom
tábore,
ktorý realizujeme
pre deti z Omšenia.
Letný tábor "Zdravý
život" sme strávili v
prekrásnom
prostredí,
ktoré
bolo ako stvorené
pre zdravý život.
Rekreačné zariadenie Euromesto pri
obci Tesáre, neďaleko Topoľčian.
Skromnejšie ubytovanie nám vykompenzoval areál plný
športovísk a miest
na oddych. Malý
amfiteáter,
spoločenské
miestnosti, oplotené ihriská,
bežecké dráhy, dráha na skok
do diaľky, priestor na
opekačku a veľa trávnatých
plôch. Zažili sme veľa
pekných chvíľ, no azda najviac sa každému
páčilo v bazéne, ktorý
sme si naplno užili.
Počasie nám prialo
počas celého pobytu.
Poriadne sme si užili
slniečka. Boli sme na
turistike v Bojnej,
zabávali sme sa pri
táborovej olympiáde,
ale sme sa aj niečo
naučili. Najskôr sme
rozobrali
pojem
"životný štýl" a deti určovali
čo patrí do kategórie správny
a kategórie nesprávny životný
štýl. Prebrali a živo rozdiskutovali problémy s návykovými
látkami a k nim sme priradili
aj závislosť na hracích
automatoch, čiže gemblerstvo.
Diskusia na tému správne
držanie tela, aktívny oddych a
neskôr aj zopakovanie si
prvej pomoci. Správne stravovanie a poruchy stravovania,
a ako im predísť aj na takéto
témy mali naše šikovné animátorky pripravené prezentácie. Náš pobyt bol skvelý a
všetci zúčastnení si ho
naplno užili.
Za
podporu
ďakujem
nadácii Pontis, Slovenskej
sporiteľni a OcÚ v Omšení.
Ďalšia naša dôležitá aktivita bol Kurz prvej pomoci.
Prvá pomoc nie sú len
slová, je to súbor úkonov,
ktoré by mal ovládať každý z
nás. Niektorí z nás a našich
detí poznajú postup, ako
poskytnúť prvú pomoc, ale je
veľmi dôležité si tieto informácie neustále pripomínať a učiť
aj ďalších. V spolupráci s
DHZ v Omšení sme sa
rozhodli zorganizovať kurz
prvej pomoci. To sa nám
podarilo v sobotu 24.8.2013,
o 14:00 v spoločenskej miestnosti OÚ nad Jednotou. Kurz
viedli lektori zo záchrannej
služby z Trenčína. Dozvedeli
sme sa ako správne postupovať pri rôznych situáciách
kedy bude treba poskytnúť
pomoc. Dôležité body si bude
iste pamätať každý účastník.
pokračovanie na str. 4
3
pokračovanie zo str. 3
ČO ROBIŤ V PRÍPADE
NEHODY:
1. Zisti čo sa stalo
2. Zavolaj pomoc (155, 112)
3. Dbaj na vlastnú bezpečnosť.
Dôležité je si pamätať, že
mozgové bunky bez kyslíka
odumierajú za 4-5 minút,
preto treba ľuďom po úrazoch
a zdravotných príhodách
zabezpečiť laickú prvú pomoc
do príchodu záchranárov, aby
mali šancu sa bez ujmy vrátiť
do svojich životov.
Život ohrozujúce stavy:
- bezvedomie
- veľké krvácanie
- dusenie
Všetci sme si vyskúšali KPR kardiopulmonálnu resuscitáciu. Je to kombinácia nepriamej masáže srdca (stláčanie
hrudníka) a umelého dýchania. 30 stlačení a 2 vdychy, to
je dôležitý pomer, ktorý sa
opakuje až do príchodu
záchranky. Ukázali sme si
stabilizovanú a protišokovú
polohu a potrápili Gordona.
Gordon je figurína simulujúca
človeka, ktorý sa dusí. Na
ňom sme si vyskúšali ako
pomôcť človeku s cudzím
predmetom v dýchacích cestách. Na záver sme si napísali
kratučký test a rozdali si karty
prvej pomoci, ktorá obsahuje
pomôcky pre laických záchranárov... .
Mne na záver ostáva len
Čas meria naše radosti i
starosti presnými hodinami a
nedá sa zastaviť.
Veru, už uplynuli tri mesiace
odvtedy, čo sa po zaslúžených prázdninách otvorila
opäť brána základnej školy v
Omšení, aby jej žiaci začali
nový školský rok 2013-2014
aj s novým vedením - na
poste riaditeľky školy s
PaedDr. Alenou Marčekovou
a zástupkyňou Mgr. Ľubomírou Bielikovou. V krátkosti
sa chceme podeliť o to, aký
bol pre našich žiakov a nás
pedagógov prvý štvrťrok.
V septembri ešte nesmelí
prváčikovia, plní očakávania,
4
skonštatovať, že naším
malým kurzom sme rozšírili
rady laických záchranárov o
28 mladých ľudí.
Ďakujeme veliteľovi DHZ v
Omšení Máriovi Horňákovi,
ktorý pomáhal pri organizovaní a hlavne vybavil a
zabezpečil skvelých lektorov.
Ďakujeme lektorom, Mgr.Janke
Maradíkovej a Mgr. Adriánovi
Šulhánekovi z operačného
strediska Záchrannej zdravotnej služby SR v Trenčíne,
ktorí sa nám venovali vo svojom voľnom čase, prišli vo
výbornej nálade, trpezlivo
vysvetľovali, ukazovali a
odpovedali na naše zvedavé
otázky.
Prázdninová detská reštaurácia.
Pred tým ako sa letné
prázdniny skončili, pripomenuli sme si jednorázovým
otvorením detskej reštaurácie
minuloročný projekt.
Otvorenie bolo naplánované
na 25.8.2013...
Prípravy sa samozrejme
začali oveľa skôr, plány,
rozdelenie úloh, vypracovanie reklamných plagátov,
zadelenie prác, nákupy, toto
všetko nám zabralo pekných
pár dní. No 24.8.2013 sme už
pracovali v priestoroch nad
Jednotou, ktoré nám zapožičal OÚ Omšenie a presúvali
stoly a stoličky, pripravovali
barový pult a zásobovali
kuchyňu. Chceli sme našou
krásnou akciou aj spropagovať činnosť nášho združenia a
ponúknuť verejnosti prehľad
našich už zrealizovaných
aktivít. Na toto sme vyčlenili
priestor, kde bola zriadená
výstava fotografií. O druhej
hodine popoludní začali
prichádzať prví návštevníci a
naše šikovné čašníčky, barmanky a kuchárky mali plné
ruky práce. Moc nás potešili
všetci návštevníci, ktorí k nám
v toto špeciálne nedeľné
popoludnie zavítali. Každý bol
vítaný. Naše animátorky sa
venovali deťom v detskom
kútiku, aby si ich rodičia a
starkí mohli v pokoji a pohode
vychutnať rôzne druhy kávy,
zákuskov, nápojov, zmrzlinové poháre a jednoduché
jedlá. Popri hraní s deťmi stihli pripraviť Bingo. Táto hra, u
nás nehazardná, len zábavná
sa teší stále veľkej obľube.
Teraz sme mali pripravené
špeciálne ceny v podobe kníh
Školienkina čítanka, ktorej
naše združenie pomohlo
uzrieť svetlo sveta. Detskú
reštauráciu sme zatvorili po
19-stej hodine. Na častú
otázku "Kedy zasa otvoríte ?"
sme nevedeli jednoznačne
odpovedať. Ale prísľub padol
na Mikuláša. Tak nám
zachovajte svoju priazeň...
Aktivita "Kurz prvej pomoci" a
Zo života našej školy.
sa zoznamovali s naozajstným životom školáka. Dnes
už so svojou pani učiteľkou
prešli kus po ceste abecedy,
naučili sa písať prvé vety,
čítať, počítať, spoznávať nové
vedomosti o prírode, spoločnosti, či cudzie slová z
anglického jazyka. Radi si aj
zaspievajú a čo-to pekné
namaľujú. Sú to predsa už
šikovní žiaci. A naši najstarší,
teda deviataci? Tých čakajú
prvé vážne životné rozhodnutia. Kde budú smerovať ich
ďalšie kroky v etape vzdelá-
vania? Hoci to záleží hlavne
od nich, určite im v tom
pomôžu ich učitelia.
Ale okrem získavania vedomostí, poznatkov, či zručností
vo výchovno-vyučovacom procese
sa aj naši žiaci
všetkých ročníkov
zapájali do rôznych
aktivít, alebo navštívili zaujímavé podujatia.
V mesiaci september, keď pani Jeseň
"Prázdninová detská reštaurácia" boli podporené z
Európskeho sociálneho fondu
ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie
pre prax, ktorý organizuje
IUVENTA - Slovenský inštitút
mládeže.
Komprax a mladí ľudia z
Omšenia
V Septembri sa zúčastnila
trojica mladých ľudí z
Omšenia školenia Komprax kompetencie pre prax, v
rámci ktorého sa učili písať
projekty a v rámci, ktorého
majú za úlohu zrealizovať
projekt pre svojich rovesníkov. Už teraz sa môžete
tešiť na Vianočné pečivo,
ktoré budú deti a mladí ľudia
z obce piecť. Tešiť sa môžete
aj na otvorenie Mikulášskej
detskej reštaurácie, samozrejme na Mikuláša. Tvorivé
dielne to je tretí projekt, ktorý
si mladí ľudia sami zorganizujú a povedú. V našej obci je
veľa mladých, ktorí chcú tvoriť
a organizovať pre druhých.
Na 29.11.2013 si vymysleli
Retro diskotéku 60-80 rokov
pre mladých i tých skôr narodených. Týmto vás všetkých
pozývame zaspomínať na
časy minulé cez hudbu danej
doby.
Za OZ Poza školu
Gabika Porubčanová
a Jarka Šabatková
odovzdáva svoje bohatstvo,
si žiaci pod vedením vyučujúcich pripravili výstavu jesenných plodov ovocia a
zeleniny.
pokračovanie na str. 5
pokračovanie zo str. 4
Dôležitosť mlieka pre ľudský
organizmus zase pripomenula zaujímavá akcia deviatakov
V novembri si mladí "vodiči"
1.-4. ročníka preverili vedomosti z dopravnej výchovy a
vyskúšali si na školskom
A čo na záver?
No predsa...
šťastné a veselé
Vianoce a úspešný
nový rok 2014!
Mgr. T. Pavlíková
Šport na škole
Deň mlieka, kedy si každý
žiak mal priniesť mliečko aj na
desiatu.
Október priniesol ekologickú
aktivitu - zber papiera. Žiaci
odovzdali spolu 420 kilogramov tejto odpadovej
suroviny, za ktorú sme získali
toaletný papier. Tak sme
zachránili nejaký ten strom a
ušetrili životné prostredie. Vo
fantazijnej krajine s hovoriacim králikom a v podzemnom kráľovstve sme sa ocitli
spolu s Alicou v rozprávkovom predstavení „Alica v
krajine zázrakov“.
Zahrali nám ho herci zo
Zvolena. Ako a v čom sa
kedysi varilo, sa vybrali
pozrieť do Historickej kuchyne
žiaci šiesteho ročníka na výstavu do múzea v kaštieli v
Dubnici nad Váhom. Väčšina
z nás neodolá sladkostiam.
Ale ako sa taký sladký cukor
vyrába, to zistili deviataci až
na exkurzii v cukrovare v
Trenčianskej Teplej.
dvore jazdy zručnosti na
bicykloch a kolobežkách.
Umeniu divadelnému, ale v
anglickom jazyku, sa prišli do
Trenčína prizerať žiaci siedmeho a deviateho ročníka v
hre New beginning. Krásu
ľudových piesní z Trenčianskeho regiónu sme obdivovali
na 44. ročníku žiackej speváckej súťaže Trenčianske
hodiny, kde nás reprezentovala naša žiačka zo štvrtej
triedy. A ešte na folklórnu
nôtu nám zahrali, zatancovali
a zaspievali členovia DFS
Radosť z Trenčína, ktorých
vystúpenie sme dychtivo sledovali v našej telocvični. To je
len zopár vymenovaných
aktivít, ktoré sa udiali na škole
od začiatku školského roka.
Čas naozaj rýchlo plynie.
Veď o pár dní sú tu Vianoce.
Všetci sa určite opäť veľmi
tešíme. A tak naši žiaci spolu
so svojimi pedagógmi, aby
spríjemnili nadchádzajúce
sviatky radosti a pokoja, si
pripravili krásne vianočné
dekorácie, pozdravy, darčeky
a vianočný program, ktorý
predvedú na Vianočnej besiedke.
Život v škole nie je len o
získavaní informácii na vyučovacej hodine. Vďaka obetavej
práci všetkých pedagógov a
zamestnancov školy naši
žiaci prežívajú radosť a
nadšenie pri zaujímavých
aktivitách, rozvíjajú talenty,
tvorivosť a fantáziu.
I v tomto školskom roku sa
naši žiaci zapojili do súťaží
organizovaných pre všetky
základné školy. Účasť v nich
bola podmienená aj počtom
žiakov na našej škole, ich
schopnosťami a tradíciami.
Ako prvé vystúpili naše
dievčatá v súťaži - Veľký futbal, ktorá sa konala v
Trenčianských Tepliciach. Len
chvíľkové zaváhanie ich stálo
postup do okresného finále.
Podstatne horšie boli na tom
v tej istej súťaži naši chlapci.
Treba povedať, že ich výsledky zodpovedali ich možnostiam (počty žiakov) a oddielovej príprave. Na základe
týchto výsledkov boli preto z
ďalších futbalových súťaží
(Coca-cola
futbal
cup)
odhlásení.
Ďalšou súťažou v ktorej
sa predstavili naši žiaci bol
ORION Florbal cup. Tu už sa
prejavila
skúsenosť
a
zručnosti našich žiakov, ktorí
v oboch kategóriách (stD,
stCH) jednoznačne postúpili
do okresného finále. Svojimi
vystúpeniami opäť dokázali,
že najúspešnejším športom v
Omšení je florbal. Vystúpenia
v kategórii mladších žiakov
nás čakajú v najbližších
dňoch.
Úspechom a radosťou
pre žiakov bolo i víťazstvo a
postup mladších dievčat do
okresného finále vo vybíjanej,
ktoré
sa
uskutoční
12. XII. 2013 v Trenčíne.
Na záver treba poďakovať
našim reprezentantom školy
za úspešnú reprezentáciu a
zároveň si treba zvyknúť, že
počty žiakov nie sú tak
vysoké ako pred pár rokmi.
Tým sa znižuje možnosť
výberu reprezentantov a
nesmieme zabúdať, že nie
pre všetkých je šport
koníčkom. Potešením ale
zostáva fakt, že všetci žiaci
majú k pohybu a súťaženiu
kladný vzťah a to je rozhodujúce.
Výsledky a fotografie zo
súťaží si môžete pozrieť na
webovej
stránke
školy:
www.zsomsenie.estranky.cz.
nalimko
Družstvo dievčat vo vybíjanej
5
Zachráňme staré fotografie!
"Fotografia je zrkadlo s pamäťou."
R. de Montesquiou
V
súkromnom
archíve
každého staršieho obyvateľa
našej obce sa dozaista
nachádzajú
čiernobiele
fotografie z prvej polovice
dvadsiateho storočia, spred
druhej svetovej vojny. Môžu
sa zdať zastaranou, miesto
zaberajúcou zbytočnosťou,
ale - nevyhadzujte ich! Tieto
vizuálne materiály sú historickými prameňmi nevyčísliteľnej hodnoty. Veď zábery z
dedinskej
svadby
či
poľnohospodárskych alebo
iných
prác,
snímky
žatevného, mlatobného a
iného pracovného náradia,
obytných domov, interiéru,
nábytku, domácej výroby,
pradenia, tkania a pravdaže v
neposlednom rade zábery
osôb v tradičnom ľudovom
kroji (ženský, mužský, detský
- všedný, nedeľný, sviatočný,
obradový...)
zachytávajú
vzácne artefakty ľudovej
kultúry, ktoré je potrebné
uchovať natrvalo.
Záchrana sa ponúka v
podobe súčasných moderných
technologických
vymožeností. Preto vyzývam
všetkých vlastníkov starých
fotografií: pričiňte sa o
uchovanie tých najohrozenejších! Vaše deti či vnúčatá si
so skenovaním týchto pamiatok
hravo
poradia.
Digitalizáciou sa uchovajú aj
pre budúce pokolenia.
Podnetom k poukázaniu na
význam starých snímok bola
náhodne objavená fotografia
zatiaľ neznámeho omšenského mládenca (uverejnená
r. 1936 v knihe "Československá vlastivěda. Řada II.
Národopis", s. 216) v halene
s "hazuchou", ktorý má na
hlave čiapku "pochválen".
Obe tieto súčasti ľudového
odevu dávno zanikli, avšak
záber uchoval ich podobu
naveky - preto je veľmi cenný.
Podobných fotografií sa v
súkromných archívoch určite
nájde viac.
Ďalším dôvodom je plán
vyhotovenia reprezentatívnej
odbornej
monografie
Omšenia. Pri jej koncipovaní
budú takéto staršie ikonografické pramene v podobe
záberov vzhľadom k ich
výpovednej hodnote veľmi
vítané. Preto opakovane
prosím
vlastníkov
čiernobielych
historických
fotografií, aby tieto zachránili či už digitalizáciou, alebo
vyhotovením klasických kópií
prostredníctvom
služieb
fotoateliérov. Ak chcete, aby
sa zachovali (ako zdroj poznania života v určitej dobe)
pre ďalšie generácie, vhodným riešením je darovať ich
obci, ktorá ich bude archivovať, aby neskôr bolo možné
vybrať tie najsúcejšie do obrazovej prílohy už zmienenej
chystanej publikácie.
Na digitálne spracovanie ich
možno priniesť p. Matuščinovej na OcÚ, resp. už spracované posielať na e-mailovú
adresu
[email protected]
Mgr. Martin Malo
Post scriptum: Vítané sú tiež
informácie, ktoré by napomohli
odkryť
totožnosť
Omšenčana na fotografii.
Mládenec z Omšenia v halene s "hazuchou" a čapici
zvanej "pochválen".
Foto: Drahomíra Stránská. In:
Československá
vlastivěda.
Řada II. Národopis. Praha, 1936,
s. 216.
Moje náboženské spomienky z detstva
Keď sa ja v mojom
vysokom veku pozriem
dozadu na moje detské prvé
náboženské zážitky, ktoré
mi utkveli v pamäti, vynára
sa mi osobnosť môjho
starého otca (dedka), ktorý
bol hlbokej nábožnosti a
veľkým ctiteľom Panny
Márie. Mnohokrát ma ako
malého chlapca v nedeľu
vzal do kostola na slávenie
sv. omše. Dojímavo na mňa
6
pôsobilo vysluhovanie sv.
omše a hlavne pohľad na
oltár vyzdobený kvetmi a
horiacimi sviečkami, na
ktorom bol krásny obraz
"Narodenie Panny Márie".
Rád som počúval krásne
nábožné
spevy
so
sprievodom organa, na
výročité sviatky aj s
dychovou hudbou, pričom
všetci prítomní v kostole z
plného hrdla spievali, čo
teraz vidím, že v kostole sa
dnes taký spev neozýva.
Starý otec chodil aj pásť
kravy. Veľa ráz ma vzal so
sebou na pole, hovoril mi,
ako on žil ako chlapec bez
otca, sám s mamou, u ktorej
nábožnosť bola prvoradá.
Keďže boli veľmi chudobní a
že bez viery v Boha by sa im
prakticky nedalo žiť ani
prežiť, tak vo viere mama
hľadala neprestajne pomoc
a útechu. Modlievala sa
každý
deň
posvätný
ruženec, do ktorého niekedy
zapájala aj jeho. Rozprával
mi, ako sa Panna Mária v
Lurdoch zjavila 14-ročnej
dievčine Bernadete, ktorá
išla so sestrou Máriou a
susedovou
kamarátkou
Johankou do lesa zbierať
drevo (suché haluzie).
Keďže
bol
Bernadetin
zdravotný stav taký, že
trpela chronickou astmou,
zaostala za dievčatami.
Naraz počula silný hluk,
podobný skučaniu víchrice,
ale videla že topole na okolí
sú kľudné. Pozrela sa na
blízku jaskyňu, ktorú zalialo
zlatisté svetlo a pri vchode
do jaskyne stála biela pani -
tak prekrásna, akú vraj
nikdy nevidela - ktorá držala
v ruke ruženec.
A že
očarená a plná strachu
pokľakla, siahla do vrecka
po svoj ruženec a modlila sa
ho. Bernadeta chodila k
jaskyni, ako si pani žiadala.
Až
potom,
keď
sa
Bernadeta tri razy opýtala:
"Povedzte mi, kto ste?" - až
po treťom opýtaní pani
odpovedala:
"Som
Nepoškvrnené Počatie." O
zjavení Panny Márie vo
Fatime mi tiež rozprával, že
tri deti - 10-ročná Lucia, jej
bratranec 8-ročný Francisco
a jeho malá 7-ročná sestra
Jacinta pásli ovce, keď bol
obed: zjedli čo si z domu
vzali, potom sa pomodlili
ruženec a začali sa hrať.
pokračovanie na str. 7
pokračovanie zo str. 6
Vtom
videli
svetelný
záblesk, mysleli si že ide
búrka a musia isť domov, ale
pri druhom záblesku sa
pozreli smerom kde záblesk
bol a videli malý obláčik nad
malým dubom. Na tomto
obláčiku stála žena v
bielom, celá zo svetla. Bez
slova na ňu hľadeli a potom
Lucia sa pýtala, skadiaľ
prichádza a krásna žena
odpovedala, že z neba. A
hovoril, že Lucia viackrát
prichádzala na toto miesto a
tak sa dozvedela, že je to
Panna Mária. A tiež mi hovoril, že tieto deti boli z
veľmi chudobných rodín a
tým, že sa rodičia s nimi
modlievali ruženec sa ho
samy vedeli modliť. Ja som
to počúval so zatajeným
dychom. A on, ako sme
sedeli na zemi, vytiahol z
vrecka ruženec a spoločne
sme sa ho modlili. Po modlitbe mi povedal: "Vždy v
ťažkostiach v živote hľadaj
útechu v Panne Márii, ktorá,
keď ju budeš prosiť, vždy ti
pomôže." Takto ma vlastne
vychovával,
viedol
k
nábožnosti a k úcte k Panne
Márii, čo mi v mojich ťažkostiach a bolestných chvíľach
v živote mnoho pomohlo.
Bol
som
viackrát
v
nebezpečenstve
života,
Panna Mária mi pomohla a
zachránila ma. Aj teraz, keď
sa k nej utiekam, pociťujem
jej pomoc.
Rozprával mi aj takúto
poučnú príhodu. Bol horúci
letný deň: Janko zaniesol
obed otcovi, ktorý pracoval
na poli. Otcovi dobre padlo
medzi
ťažkou
robotou
trochu si oddýchnuť. Sadol
si na zem, zložil širáčik z
hlavy, prežehnal sa a po
krátkej modlitbe s chuťou
dal sa do skromného
obeda. Tak ako jedol,
povedal synkovi: "Janko,
vieš, tu blízko je studienka,
skoč ta a dones mi trochu
vody, som dosť smädný." "Donesiem",
povedal
Janko. "Ale do čoho?" spýtal sa. Hej, do čoho? Aj
otec si tak myslel. Do čoho?
Niet tu ani hrnčeka, ani
pohára, ani nič takého, do
čoho by sa mohlo vody
priniesť. Ale tak žartom otec
povedal: "Nuž Janko, do
širáčika." Pritom si však
myslel, že tá studienka nie
je ďaleko, zájde si tam sám
a napije sa vody. Neobzeral
sa za synom, ale spokojne
si dojedal skromný obed a
ani si nevšimol, že Janko
zobral širáčik a bežal k studienke. O chvíľku počuje
Janka: " Tato, tu je voda, ale
chytro sa napi, lebo
vytečie." A milý chlapec
podáva otcovi širáčik, z
Ako Sociálna poisťovňa zvýši k 1. januáru
2014 vyplácané dôchodkové dávky ?
Zvyšujú sa automaticky, bez žiadosti.
Starobný dôchodok sa v roku 2014 zvýši o 8,80 eur.
Predčasný starobný dôchodok vzrastie o 8,90 eur.
Invalidný dôchodok :
- priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 % a sociálny dôchodok porastú zhodne o 7,80 eur.
- priznaný pri poklese schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť do 70 % sa zvýši o 4,50 eur.
Vdovský a vdovecký dôchodok, sa zvýšia o 5,70 eur.
Sirotský dôchodok sa zvýši o 3,- eur.
Čo sa mení pre rodičov od roku 2014 ?
Od januára vzrastie rodičovský príspevok na 203,20 eur
a prídavok na dieťa sa zvýši na 23,52 eur.
ktorého kvapká osviežujúca
čistá voda. "Ach synku môj,"
zvolal otec pohnutým hlasom, "nuž a ty si to naozaj
tak spravil, čo som ja zo
žartu povedal!" "Tato, ako
ste žiadali, tak som urobil.
Či to nebolo dobré?" "Dobré
synku, dobré", pochválil ho
otec. "Tvoja poslušnosť mi
robí radosť. Nebojím sa o
tvoju budúcnosť, hoci sme
len chudobní ľudia, budeš
šťastlivý v živote, lebo
poslušným ľudom sa dobre
vodí." Starý otec mi po tejto
poučnej príhode povedal:
"Jankov otecko mal pravdu.
Každý, kto všade vyniká
poslušnosťou, v živote sa
mu dobre darí, ľudia ho
majú radi. Aj ty keď budeš
poslúchať rodičov a v škole
učiteľov, vynikneš v živote
poslušnosťou,
budeš
šťastlivý a bude sa tebe
dobre vodiť."
Že mal môj dedko pravdu,
pocítil som v škole, do ktorej
som začal chodiť v roku
1929: tam za neposlušnosť
každý žiak bol potrestaný a
poslušný
učiteľom
pochválený. Bola to cirkevná
škola, v ktorej nás v prvom a
druhom ročníku učil organista Plavecký. Vždy skôr, než
začalo vyučovanie, sme sa
spoločne pomodlili Otčenáš
a Zdravas Maria. Organista
mal pri sebe paličku - keď
niekto bol neposlušný, alebo
nemal urobenú domácu
úlohu, musel organistovi
vystrieť ruku s otvorenou
dlaňou a dostal paličkou
úder po dlani, čo bolo
bolestivé. V treťom ročníku
nás
učila
učiteľka
Oraviková,
aj
tá
neposlušného žiaka karhala
paličkou. V štvrtom ročníku
nás učil učiteľ Gabriel
Baláž, rodák z našej obce.
Ten
tiež
trestal
za
neposlušnosť, ale hlavne
keď žiak niečo zlé vyviedol,
ale nie už s paličkou po
dlani, ale po zadku. Vinník
sa musel prehnúť na prednú lavicu a paličkou dostal
po zadku. Opíšem, že aj pri
takejto výchove žiakov sa
stal takýto kuriózny prípad.
Miško Homola sa previnil,
lebo sa v škole neslušne
správal. Učiteľ Baláž ho vyzval aby vyšiel z lavice a prehol sa na prvú lavicu. Miško
špekulant, aby ho to tak
nebolelo, v lavici si šikovne
"nepozorovane" strčil čiapku na zadok do nohavíc. Na
nohaviciach mal dieru, učiteľ
to cez dieru uvidel. Miško
musel čiapku vytiahnuť a
namiesto jedenkrát dostal
za to dvakrát paličkou po
zadku. Aj takýmto spôsobom nás učitelia viedli k
poslušnosti a plneniu domácich úloh.
Martin Galiovský
Vianočný príspevok
Maximálnu sumu vianočného príspevku dostanú poberatelia dôchodkov, ktorých dôchodok je najviac 198,10 eur
a to vo výške 75,- eur. Poberateľom dôchodkov vo výške
od 198,20 eur do 483,00 eur bude patriť vianočný príspevok v rozpätí od 74,99 eur do 46,51 eur.
Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných
dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) a sociálneho dôchodku, ak majú nárok na výplatu niektorého z
dôchodkov za mesiac december 2013, majú bydlisko na
území Slovenskej republiky a výška dôchodkov, prípadne
úhrnná suma dôchodkov za mesiac december 2013,
nepresiahne hranicu 483,00 eur mesačne. Sociálna
poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky, bez
žiadosti.
7
6SRORÄHQVN½
NURQLND
Životné jubileum
50. rokov
Dana HATNANČÍKOVÁ č.345
Iveta MALOVÁ
č.133
Anna HOMOLOVÁ
Marián KIAC
č.323
Katarína HORŇÁKOVÁ č.171
Renáta BALÁŽOVÁ č.85
Anna KIACOVÁ
č.421
Eva GALIOVSKÁ
č.149
Pavla TAŠÁROVÁ č.191
60. rokov
Anastázia MALOVÁ
Anna HOMOLOVÁ
Anna DORUŠINCOVÁ
Marta MARČEKOVÁ
Rudolf ILAVSKÝ
Jozef TAŠÁR
č.619
č.702
č.167
č.599
č.561
č.368
70. rokov
Mária BALÁŽOVÁ
Stanislav MALO
Marta BARINKOVÁ
Štefánia KOHÚTOVÁ
č.565
č.619
č.458
č.124
75. rokov
Mária TAŠÁROVÁ
č.106
80. rokov
Alojzia TAŠÁROVÁ
č.308
Jozef KYJAC
č.584
Anna PORUBČANOVÁ č.255
85. rokov
Ján BAJZÍK
Privítali sme nových občiankov
č.434
nad 90. rokov
Martin GALIOVSKÝ
č.75
Pavel KAZÍK
č.281
Františka HOMOLOVÁ č.14
o
Adam Černický
Marek Tinka
Michal Kramoriš
Navždy nás opustili
č.d. 139
č.d.663
č.d. 232
vo veku 82 rokov
Anna VÁCLAVOVÁ
č.40
vo veku 56 rokov
Jarmila ILAVSKÁ
č.561
vo veku 55 rokov
Marián BAJZÍK
č.640
vo veku 91 rokov
Františka DORUŠINCOVÁ
č.221
vo veku 81 rokov
Jozef KOHÚT
č.450
vo veku 75 rokov
Anna KOHÚTOVÁ
č.598
Patrik Porubčan
č.d.675
Rebeka Riečická
č.d.544
vo veku 63 rokov
Pavel KIAČIK
č.270
Mladí hasiči nás reprezentovali
na republikovej úrovni
Podtatranský
Svit privítal
hasičskú mlaď z rôznych častí
Slovenska. V sobotu 9.11.2013
v športovej hale miestneho
basketbalového klubu od skorých ranných hodín panoval
čulý ruch. V dvadsiatom prvom
ročníku neoficiálnych halových
majstrovstiev Slovenska o
"Putovný pohár prezidenta
DPO SR" sa stretlo 81 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do
15 rokov, ktoré už tradične
súťažili v troch disciplínach :
štafetový beh 5 x 30 metrov s
prekážkami, štafete hasičských
dvojíc a uzlovej štafete. Každé
družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse.
V štafete 5 x 30 metrov sú
dráhy umiestnené vedľa seba
8
a "odovzdávky" v protismere.
Na prvom úseku súťažiaci
spája dve hadice C, na druhom
pripája karabínku ventilového
lanka na oko spätnej klapky
sacieho koša, na treťom úseku
pripojí hadicu B k rozdeľovaču,
na štvrtom prenesie prázdny
hasiaci prístroj a položí ho na
podložku. Na piatom úseku
spojí dve hadice C, pripojí ich k
rozdeľovaču a s napojenou
prúdnicou prebehne cieľom.
Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským
náradím je vykonávaná v
zmysle
smerníc
činnosti
mladých hasičov pre jesennú
časť.
V uzlovej štafete členovia tímu
viažu
postupne
vopred
vyžrebované uzly - tesársky,
lodný, plochú spojku, skracovací uzol a uzol na prúdnici.
A potom sa už spustil súťažný
maratón, v ktorom sa pred-
stavili vyše štyri stovky
mladých hasičov - a čo je
potešiteľné - pribudli noví
účastníci z ďalších okresov, no
najviac z Trenčianskeho.
pokračovanie na str. 9
pokračovanie zo str. 8
Omšenie, Opatová nad
Váhom, Motešice, Soblahov, Trenčianske Stankovce
i Trenčianske Jastrabie, ale i
Pohronská Polhora (okr.
Brezno), Sveržov (okr. Bardejov), Holumnica (okr.
Kežmarok) a ďalší.
Chcem poďakovať kolektívu
mladých hasičov, ktorí sa
zúčastnili na tejto súťaži, a
predviedli tam súťažného
ducha. A aj napriek veľmi
krátkemu času na prípravu
úspešne absolvovali celu
súťaž a ukázali, že aj v DHZ
Omšenie je práca s
mládežou na prvom mieste.
Ďalej chcem poďakovať
veliteľovi P. Krištofíkovi za
zrýchlenú prípravu na súťaž.
Samozrejmá pochvala aj
pre organizačný štáb OV
DPO Trenčín, už aj za
samotnú myšlienku zúčastniť sa na takomto podujatí!
ĎAKUJEM!
Horňák Mário
ROK 2013 a
DHZ Omšenie
Je čas bilancovať rok 2013.
Na úseku zásahov sme mali
rušnejší začiatok roku a to
vďaka prudkým dažďom a
následnému
zaplaveniu
častí obce Omšenie, ale aj v
časti Kamenica. Čo sa týka
požiarov, spomeniem jeden
príklad - nášho spoluobčana, ktorý síce mal vhodné
vykurovacie teleso, ale
zabudol na komín. Aj vďaka
pozornosti spoluobčanov a
následnému zásahu OHZ v
spolupráci z OO PZ sa
predišlo možnému vzplanutiu strechy a následnému
požiaru, ktorý by mal
pravdepodobne v danej
lokalite
katastrofálne
následky. Členovia sa aj v
tomto
roku
zúčastnili
rôznych školení, ktoré nám
zároveň umožnili zaradenie
jednotky do zvolávacieho
systému v rámci DHZ.
Na úseku prevencie vykonali členovia OHZ 2 taktické
cvičenia, a to v spolupráci
zo ZŠ Omšenie, kde
následne evakuovali žiakov
a personál ZŠ. Druhé cvičenie absolvovali z OHZ
Trenčianska Teplá, Dobrá a
Opatová nad Váhom na
území Trenčianskej Teplej.
Obe cvičenia splnili svoj
účel a nielen členom OHZ
ukázali rezervy pri zdolávaní prípadných požiarov,
ale hlavne na ZŠ už
tradičné cvičenie vykazuje
úspech v spôsobe evakuácie. Ďalej boli organizované
ukážkové cvičenia a to v
rámci MDD spolu zo skautmi a následne pre deti v
tábore skautov v Hornom
Srní. V spolupráci s OZ
POZA ŠKOLU sme zorganizovali veľmi poučný kurz
prvej pomoci s lektormi zo
záchrannej služby EMERGENCY Slovakia Trenčín.
O športových výsledkoch
našich mladých hasičov
som Vás už informoval v
priebehu roka. Tu ostáva len
dúfať, že elán chcieť
reprezentovať obec mladým
aj naďalej zostane. Na nás
je len vytvoriť im primerané
podmienky na jednotlivé
preteky.
12.10.2013 zorganizoval
DHZ Omšenie v spolupráci
s Obcou Omšenie a OV
DPO Trenčín jesenné kolo
hry Plameň - Branný pretek.
Aj
napriek
výdatnému
nočnému dažďu sa v hmlistom ráne na štart postavilo
30 päťčlenných kolektívov
zastupujúcich DHZ okresu
Trenčín a to: DHZ Omšenie,
Trenčianske Teplice, Opatová nad Váhom, Horná SúčaZávrská, Motešice, Soblahov, Trenčianske Jastrabie,
Selec
a
Trenčianske
Stankovce. Za Omšenie sa
zapojili do súťaže aj OZ
POZA ŠKOLU a Skautský
oddiel z Omšenia. Mimo
súťaž ale s veľkým elánom
bežalo družstvo škôlkarov
zo Soblahova. V rámci
zníženia
rizika
úrazu
vplyvom mokrého terénu
došlo ku skráteniu trate na
2700 m. V prekrásnej jesennej
prírode čakalo na
súťažiacich 6 stanovísk streľba zo vzduchovky,
zdravo tná
príprava,
topografia, hod granátom,
šplh na lane a teoretické
otázky. Počas súťaže sa na
deti usmialo aj slniečko a na
oplátku sa oni predstavili
ako veľmi šikovní a odhodlaní mladí hasiči, ktorí sa len
tak nezľaknú. Po absolvovaní preteku deti dobili
energiu
opekaním
a
spoločnými
hrami
na
umelom ihrisku. Na záver
prekrásneho
a
hlavne
užitočne stráveného času
prebehlo
vyhodnotenie
samotnej súťaže a odovzdanie pohárov a medailí
pre víťazov. V kategórii
mladšie dievčatá:
1.miesto Trenčianske Jastrabie 1,
2. miesto Trenčianske Jastrabie 2
3.miesto Trenčianske Stankovce.
V kategórii staršie dievčatá:
1.miesto Trenčianske Stankovce,
2. miesto Motešice 1
3. miesto Motešice 2.
V kategórii mladší chlapci:
1.miesto Horná Súča - Závrská,
2.miesto Selec
3.miesto Soblahov.
V kategórii starší chlapci:
1.miesto Motešice
2.miesto Soblahov
3.miesto Opatová nad Váhom.
Na úplný záver mi dovoľte
poďakovať členom DHZ
Omšenie za organizáciu
súťaže, OcÚ Omšenie, OV
DPO Trenčín za pomocnú
ruku pri organizácii, ale aj
vedúcim kolektívov mladých
hasičov za ich vytrvalosť a
ochotu pri výchove ďalších
generácii. Pre všetkých bol
ocenením aj úsmev na
tvárach 155 detí, ktoré sa
tešili na ďalšie hasičské
akcie.
Na záver chcem poďakovať
hlavne obci za pomoc pri
realizovaní rôznych projektov na úseku ochrany pred
požiarmi, ale aj nad rámec
jej povinností. Ďalej chcem
poďakovať všetkým členom
DHZ za ich obetavú prácu,
ale aj sponzorom a
občanom za ich pomoc pri
odstraňovaní
následkov
povodní, ale aj pri rôznych
podujatiach.
Prajem
Vám
príjemné
prežitie Vianočných sviatkov, veselý a hlavne pokoj-
ný koniec roka 2013. Do
toho nového veľa zdravia,
šťastia a aby sme sa stretávali len pri tých príjemnejších chvíľach. A keď sa už
náhodou nejaká nepríjemná
udalosť pritrafí, aby sme aj
také situácie hlavne prežili v
zdraví a spolupatričnosti.
Mário Horňák
predseda DHZ Omšenie
STOLNOTENISOVÝ
ROK 2013
Na majstrovstvách Trenčianskeho kraja a oblasti
Trenčín v stolnom tenise
mládeže a dospelých v
roku 2013 sme získali
celkom 7 medailí.
Novým školským rokom,
prišli do stolného tenisu
nové deti. Vytvorila sa veľmi
silná skupina dievčat a
chlapcov, ktorá sa pravidelne zúčastňuje stolnotenisových tréningov a má
aktívnu podporu rodičov
/obr. na poslednej strane/.
Tri hráčky stolnotenisového
klubu z Omšenia sa zúčastnili Slovenského pohára
najmladších žiačok, ktoré sa
hrali
v
Topoľčanoch,
Veľkých
Uherciach
a
Pezinku. K 1. novembru
2013 je v Slovenskom
rebríčku najmladších žiačok
na 22. mieste Václavíková
Natália a na 26. mieste
Kopecká Natália z 51 hodnotených
najmladších
žiačok. Dňa 9. novembra
2013 sa päť hráčov stolnotenisového klubu z Omšenia
zúčastnilo
Slovenského
pohára najmladších žiakov,
ktorý sa hral v Čadci. Veľmi
úspešne si vedú muži "A" v
5. lige a muži "B" v 6. lige.
Dňa 20. novembra 2013,
ako prvý stolnotenisový klub
v Slovenskej republike sa
začal v stolnotenisovom
klube v Omšení stolnotenisový tréning súčasne
na štyroch stolnotenisových
robotoch.
pokračovanie na str. 10
9
pokračovanie zo str. 9
V mesiaci november začal 4.
ročník Omšenskej stolnotenisovej ligy družstiev o
putovný pohár starostu obce.
Dňa 1. decembra 2013 sa 4
žiaci a žiačky zo stolnotenisového
klubu
z
Omšenia zúčastnilo bodovacieho turnaja najmladšieho
žiactva vo Veľkých Uherciach.
Výsledky z uvedeného turnaja sa započítavajú do slovenského rebríčka najmladšieho
žiactva.
Dňa 16. decembra sme zorganizovali pre žiakov a žiačky
už 4. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja. Dňa
26. decembra 2013 budeme
organizovať už 5. ročník stolnotenisového turnaja registrovaných
a
neregistrovaných hráčov. Pozývam
mládež a dospelých do
súťaže
neregistrovaných
ZIMA
Zima, sniežik, príď už k nám,
ja ťa veľmi rada mám.
Každý rok ťa stretávam,
s radosťou ťa čakávam.
Prinášaš nám chvíle chladné,
smiechu plno, dni zábavné.
Sánkovačku, lyžovačku,
guľovačku, bobovačku.
hráčov, kde budú hrať len
občania a mládež Omšenia,
hráči a hráčky, ktorí hrajú
Omšenskú stolnotenisovú
ligu družstiev, sponzori a
zamestnanci sponzorov stolnotenisového klubu Omšenie.
Prezentácia do obidvoch
súťaží je v deň turnajov od
8,00 do 8,30 hod.
Športové výsledky klubu v
Omšení a výborné materiálne
podmienky pre stolný tenis,
sú výsledkami obce Omšenie
za vynikajúcej spolupráce
stolnotenisového klubu s
Obecným úradom, Základnou školou, rodičmi, ktorých
deti hrajú stolný tenis a podpory sponzorov. Nech nás i
naďalej spája vzájomná úcta,
ochota, dôvera, ohľaduplnosť
a tolerancia.
Rudolf HORSKÝ
tréner stolného tenisu
Tie hry s chuťou hráme,
pritom rozprávame.
Vymýšľame, zašantíme,
na ľade sa naučíme,
korčuľovať, padať tiež,
uvidíme, či to vieš?
Ešte k tomu snehuliaka,
nech nás zima viacej láka.
Blízko sú už Vianoce,
nech sa všetko ligoce.
Žiaci IV. A
ZŠ s MŠ, Omšenie
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj,
šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.
Nový rok nech pomaličky
vsunie šťastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok,
po celučičký ďalší rok.
Radostné prežitie vianočných sviatkov
a veľa šťastia, zdravia v Novom roku želá
Súkromná základná umelecká škola
Omšenie
OMŠENSKÉ NOVINY: Občiansky štvrťročník, vydáva Obec Omšenie, IČO 00 311 880. Redakčná rada: Predseda redakčnej rady: Igor Malo,
Šéfredaktor: Margita Púčeková, Členovia: Ľubica Malová, Mária Škrovánková, Helena Matuščinová.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obec Omšenie, 914 43 Omšenie 330. EV 3209/09 ISSN 1339-3197
Budúca uzávierka Omšenských novín 5.3.2014. Náklad 500 ks. Grafická úprava a tlač EXPRESTLAČ - Sedmerovec.
Redakcia nezodpovedá za obsah dodaných článkov.
TLAČIARENSKÝ ŠKRIATOK MOŽNÝ.
Download

Omšenie 4-2013.pdf