Záchrana života –
zabezpečenie hodnôt.
Požiarne systémy s budúcnosťou.
FIRE ALARM
www.schrack-seconet.com
Požiarna ochrana na najvyššej úrovni.
Vyvinutý pre ľudí.
Bezpečnosť je najdôležitejšia. My zo spoločnosti Schrack Seconet sme si dali za
úlohu, vyvinúť systémy a riešenia pre ľudí a zvýšenie ich bezpečnosti a prispieť tak k
bezpečnejšiemu svetu. Naše produkty sú na najvyššej technologickej úrovni, ľahko sa
obsluhujú a vytvárajú dôveru.
Vývoj spoľahlivých požiarnych systémov má v našej spoločnosti tradíciu. Rozsiahle
investície do výskumu a vývoja, účasť v medzinárodných grémiách a spolupráca s
technickými univerzitami, spolkami ochrany pred požiarom, požiarnymi spolkami a
skúšobňami sú garanciou, že produkty zodpovedajú nielen najnovším trendom
techniky, ale zohrávajú aj dôležitú úlohu v ochrane ľudí a majetku.
100% redundancia ako princíp.
Úlohou systému EPS je detekovať požiar v čo najkratšom možnom čase,
nepretržite kontrolovať celý pozorovaný objekt a reagovať na každú zmenu.
Dobrý systém EPS Vás nesmie sklamať výpadkom. Z tohoto dôvodu je systém
BMZ Integral 100% redundantný a ako jediný poskytuje záruku plnej funkčnosti.
Znamená to, že v jednej ústredni EPS sú umiestnené dva samostatné na sebe
nezávislé systémy. Ak sa vyskytne v aktívnej polovici chyba, systém sa automaticky
prepne na neporušenú stranu. Všetky funkcie celkového systému EPS zostávajú
neobmedzené a plne k dispozícii.
Vyrobený v Európe.
Schrack Seconet kladie dôraz na kvalitné produkty. Naše technologicky vyspelé
požiarne systémy sú vyvinuté a produkované v Rakúsku a Nemecku a používajú sa v
mnohých častiach sveta. S viac ako 400 spolupracovníkmi sme pre našich zákazníkov
k dispozícii na celom svete.
Naše dcérske spoločnosti vo Švédsku, Poľsku a Maďarsku a reprezentácie v
Českej republike, Slovensku, Rumunsku, Rusku, Indii a Turecku ako aj početné
lokálne zastúpenia a distribuční partneri prispievajú k vytvoreniu širokej siete
starostlivosti o našich zákazníkov v zahraničí.
V Rakúsku je Schrack Seconet zastúpený v každej spolkovej krajine.
Náš centrálny support je k dispozícii zákazníkom, partnerom a zhotoviteľom.
Prostredníctvom telefonického hotline je možné kedykoľvek zodpovedať všetky
technické otázky. V našom špeciálne zariadenom tréningovom centre vo Viedni a v
ďalších medzinárodných tréningových centrách sa naši zákazníci a partneri
oboznamujú so systémom obsluhy.
Modulárne centrály Integral IP MX.
Požiarna centrála MXF.
Modulárny, decentrálny systém Integral IP MX pozostáva z jednotlivých
komponentov a je projektovaný a programovaný podľa individuálnych požiadaviek.
Na zabezpečenie systému sú všetky prvky a časti systému plne redundantné.
Každá centrála tvorí samostatnú jednotku s vlastným zdrojom napájania a
zálohovými baterkami, na ktoré môžu byť okrem skupín hlásičov a ovládaní
pripojené aj externé panely, požiarne tablá, tlačiarne a ďalšie.
Pri objektoch, ktoré vyžadujú viac požiarnych centrál, môže byť cez eternetovú
sieť Integral LAN zosieťovaných až 16 centrál, k dispozícii sú rôzne rozhrania
(RS485, optický kábel, DSL). Plne voliteľná topológia kabeláže umožňuje
optimálne prispôsobenie siete stavebným podmienkam, viacnásobným prepojením
centrál je aj pri poruche spojenia zaručené spojenie každej centrály so sieťou.
Integral centrály MX môžu byť vstavané aj priamo do IT infraštruktúry budovy
a prístup cez intranet ako aj internet je možný bez ďalších investícií. Rozličné
paralelné zobrazenia alebo nadradené centrálne zobrazovacie zariadenia môžu,
pokiaľ neslúžia na hlásenie poplachu, využívať existujúce komunikačné cesty
PC sietí.
Hlásiče, poplašné zariadenia, vstupy a výstupy, ako aj špeciálne požiarne systémy sa
k centrále pripájajú cez Integral X-LINE (dĺžky kruhov do 3.500 m, do 250 prvkov
na kruh).
Integral IP MX je k dispozícii v rozličných variantách – s tlačiarňou alebo bez
tlačiarne, ako blackbox alebo so vstavaným LED-panelom.
Elektrické riadiace a spomaľovacie zariadenie MXE.
Na základe konceptu redundancie a bezpečnosti môže byť systém použitý ako
Integral IP MX, hasiaca centrála Integral IP MXE alebo kombinovaná požiarna/hasiaca
centrála Integral IP MXF/MXE. Na tento účel sú k dispozícii vlastné skrine a externé
tablá, ktoré obsahujú prídavné LED. S týmto doplnením je Integral IP MXE podľa
požiadaviek normy EN 12094-1 a VdS 2496, vhodná aj na riadenie viac ako jedného
hasiaceho úseku ako aj na kontrolu nasledujúcich zariadení:
• CO2 vysoko a nízkotlakové hasiace systémy s alebo bez ohrozenia osôb
• Hasiace systémy inertno plynové a argónové s alebo bez ohrozenia osôb
• Vodné kropiace systémy
• Sprinklerové systémy
• Systémy hasenia vodnou hmlou
• Chemické hasiace systémy
Rozmery ( všetky MX ): 600 x 445 x 225 mm (VxŠxD)
Farba skrine: červená RAL 3000
Kompaktné centrály Integral IP CX.
Požiarna centrála Integral IP CXF.
Je ekonomicky optimalizovaná pre malé systémy. Na centrálu CXF môže byť
napojených 500 prvkov v dvoch kruhoch. Disponuje rozhraním, na ktoré môžu byť
voliteľne zapojené sieťovateľné skupiny LAN, dva ďalšie kruhy, univerzálne rozhrania
alebo k nej môže byť pripojený vstupno-výstupný modul.
Ústredňu Integral IP CXF je možné dodať vo viacerých variantách skrinky –
bez tlačiarne, s tlačiarňou, alebo ako „black box“.
Každá centrála je samostatnou jednotkou s vlastným napájaním a akumulátormi, na
ktorú môžu byť okrem hlásičov a riadení zapojené aj externé panely, požiarne panely,
tlačiareň atď. Integral CXF môže byť, ak je to požadované, zapojená do siete eternet,
pričom je vybavená redundantným softvérom.
Požiarna centrála Integral IP CXA.
1-kruhová centrála Integral IP CXA je vhodná na zapojenie kruhu s max. 250
prvkami a disponuje všetkými potrebnými rozhraniami pre prepojenie na hasičov
ako aj reléovými výstupmi a disponuje aj pripojením pre externé rozhranie.
Požiarna centrála Integral IP CXB.
1-kruhová centrála Integral IP CXB je vhodná pre zapojenie kruhu s max. 250
prvkami a disponuje zapojením pre externé rozhranie. Zapojenie všetkých zariadení
ako aj prepojenie na hasičov prebehne prostredníctvom modulov.
Elektrické riadiace a spomaľovacie zariadenie CXE.
Systém Integral IP CX môže byť použitý ako hasiaca centrála Integral IP CXE alebo
ako kombinovaná požiarna /hasiaca centrála Integral IP CXF/CXE. Na tento účel
slúži jedna skriňa, ktorá má prídavnú LED pre jeden hasiaci úsek a voľne
programovateľné vstupy a výstupy. V tomto prevedení je Integral IP CXE podľa
požiadaviek EN 12094-1 ako aj VdS 2496, vhodná k ovládaniu jedného hasiaceho
úseku a na kontrolu nasledujúcich hasiacich zariadení:
• CO2 vysoko a nízkotlakové hasiace systémy s alebo bez ohrozenia života
• Hasiace systémy inertno plynové a argónové s alebo bez ohrozenia života
• Vodné kropiace systémy
• Sprinklerové systémy
• Systémy hasenia vodnou hmlou
• Chemické hasiace systémy
Rozmery (všetky CX): 400 x 445 x 140 mm (VxŠxD)
Farba skrine: červená RAL 3000
Zobrazovanie, obsluha & prehľad.
Externý panel Integral MAP.
S tlačiarňou alebo bez tlačiarne k zapojeniu na všetky centrály Integral IP. Vlastným
rozhraním môže byť zapojených až 8 externých panelov, príp. 15 externých zariadení,
vzdialenosť do 1200 m. Obslužné plochy a texty displeja sú k dispozícii v 20 jazykoch.
Rozmery (VxŠxD): 230 x 445 x 35 mm príp. 360 x 445 x 45 mm (s tlačiarňou).
• Displej so 6 riadkami, 40 znakov na riadok
• Spĺňa požiadavky EN 54-2:2006
• Môže byť použitý ako hlavný panel v sieti
• Počas prevádzky je možné prepnúť medzi 4 jazykmi
• Zapojenie pre externé rozhrania ďalších zobrazovacích a obslužných zariadení
• Voľne programovateľné tlačidlá LED
• Individuálna správa heslami a na užívateľskej úrovni
High-End panel.
High-End panel s displejom VGA a funkčnými tlačidlami slúži na komfortnú obsluhu
požiarneho systému a ponúka štrukturovaný prehľad cez komplexné požiarne siete
SecoNET. Obslužné plochy a texty displeja sú k dispozícii v 20 jazykoch.
Rozmery (VxŠxD): 230 x 445 x 35 mm príp. 360 x 445 x 45 mm (s tlačiarňou).
Požiarne panely & zobrazovacie panely.
Okrem panelov Integral IP je k dispozícii aj veľa druhov požiarnych panelov (napr.
podľa ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN054002, etc.), ako aj panely LED.
Detailnejšie informácie Vám poskytneme na požiadanie.
Integral VirtualMAP.
Slúži na prístup k informáciám z jedného alebo viacerých PC. Panel požiarnej centrály
sa zobrazí 1:1 na obrazovke, prostredníctvom klávesnice a myši sú prístupné všetky
informácie o požiarnom systéme. Viacnásobným bezpečnostným prístupom je
neautorizovaný prístup k systému prerušený. Software funguje iba za použitia dodaného
dongla.
• 1:1 zobrazenie panelu Integral MAP na jednom PC
• Pre Schrack Seconet požiarne centrály Integral IP MX und CXF
• Prehľadná a komfortná obsluha v reálnom čase
• Jednoduché spojenie s centrálou
• Jazyk môže byť prepnutý za prevádzky
• Ucelený koncept bezpečnosti
Požiarny riadiaci systém SecoLOG.
SecoLOG je multi-užívateľský grafický systém a slúži na jednoduché, prehľadné a
centrálne monitorovanie a riadenie pripojených požiarnych ústrední. Všetky hlásenia
a stavy pripojených požiarnych ústrední sú zhromaždené a prehľadne zobrazené na
jednej, alebo viacerých PC pracovných staniciach. Vďaka tomu sú všetky napojené
systémy a zariadenia neustále monitorované. Tento operačný systém zodpovedá
najvyšším technickým požiadavkám a je certifikovaný a schválený podľa
ÖNORM F 3003.
• Jednoduché štandardizované ovládanie požiarnych systémov a zariadení
prostredníctvom hlásení a príkazov
• Najvyššia spoľahlivosť
• Jedno- alebo multi- užívateľský systém
• Prehľadné dvoj monitorové užívateľské rozhranie s automatickým
prepnutím v prípade chyby a dynamická zoom funkcia
• Hierarchický systém hesiel
• Nepretržité zaznamenávanie protokolu s funkciou poznámok a hlásení
Požiarne hlásiče.
Multisenzorový hlásič MTD 533X.
Kombinovaný dymový a teplotný hlásič na skoré rozpoznanie tlejúcich a otvorených
požiarov s a bez vývinu požiaru. Hlásič môže byť špecificky programovaný a použitý
podľa požiadavky ako dymový, teplotný alebo kombinovaný. V priestoroch s
horšími podmienkami je k dispozícii aj variant proti zvýšenej vlhkosti.
• Požiarny poplach dymový alebo teplotný, prípadne kombinácia
• Podiel dymu prostredníctvom CUBUS-nivelácie® na automatické prispôsobenie
sa podmienkam okolia bez nutného parametrovania
• Citlivosť a teplotná trieda nastaviteľná podľa EN 54
• Vyhodnotenie dymu podporované teplotou
• Vyhodnotenie predpoplachu pri 30% a pri 75% úrovni poplachu
• 2-úrovňové rozpoznanie znečistenia
• Integrovaný skratový izolátor
• Sledovanie úrovne poplachu na kompenzáciu vplyvov okolia
• Filter poplachov na redukciu falošných poplachov
• Výstup poplachov pre externé zobrazenie alarmu
• Vyčítanie prevádzkovej doby / Hodnoty znečistenia
Pätica USB 501.
Na zapojenie MTD 533X do X-LINE so 6-pólovou svorkovnicou. Aretácia hlásiča
prebehne cez bajonetový uzáver, na zapojenie bázy slúži ďalšia 4-pólová svorkovnica
napojená do záklapky. USB 501 je k dispozícii vo viacerých verziách pre štandardnú
nadomietkovú montáž, pre stropnú montáž a pre použitie vo vlhkých priestoroch.
Detektor pre vzduchotechniku LKM 531.
Na použitie v priestoroch s vysokou rýchlosťou vzduchu a silnou koncentráciou
dymu, napríklad v potrubiach klímy a vetrania. LKM 531 pozostáva z krabičky z
umelej hmoty so vstavaným dymovým hlásičom a je vybavený pre použitie v
potrubiach od 15 cm do 1 m, pri okrúhlych potrubiach priemeru 20 cm do 1 m.
Rýchlosť vzduchu je merateľná od 1 do 20 m/s. Krabička je priehľadná, LED
poplachu je tak viditeľné zvonku.
Tlačidlový hlásič MCP 535X.
Tlačidlový hlásič typ B podľa EN 54-11 na manuálne spustenie požiarneho
poplachu, vhodný na zapojenie na Integral X-LINE. Rozbitím sklíčka a stlačením
gombíka sa spustí poplach. Ochrana hlásiča sa dá tesniacou gumičkou zvýšiť na
IP 54, popis modrého a žltého hlásiča je na nálepke. MCP 535X je k dispozícii ako
zariadenie pre manuálne spustenie hasiaceho prosesu s hasiacimi časťami vo forme
plynu a ako stop tlačidlo podľa EN 12094-3.
Tlačidlový hlásič MCP 545X.
Tlačidlový hlásič typ A podľa EN 54-11 na manuálne spustenie požiarneho
poplachu, vhodný na zapojenie na Integral X-LINE. Spustenie poplachu prebehne
stlačením skla prip. stlačením umelej hmoty. Poplach trvá až po opätovné nasadenie
nového skla, príp. po reset umelej hmoty. MCP 545X je k dispozícii vo viacerých
verziách (IP-ochrana, farba).
Moduly Integral X-LINE.
Linková siréna BX-SOL na akustickú signalizáciu požiarneho poplachu vo
vnútorných priestoroch. Nastavenie druhu tónu prebehne z centrály,
intenzita zvuku sa nastavuje pomocou prepínača DIP.
Maják BX-FOL na optickú signalizáciu požiarneho poplachu vo vnútorných
priestoroch. Nastavenie záblesku a intenzity svetla prebehne vypínačom DIP.
Soklová siréna BX-SBL501 K akustickej signalizácii požiarneho poplachu vo
vnútorných priestoroch (Typ A podľa EN 54-3), je montovaná ako jednotka so
soklom USB 501. Nastavenie druhu tónu prebehne z centrály, hlasitosť zvuku sa
nastavuje prepínačom DIP.
Základňová siréna BX-SBL502 Na akustickú signalizáciu požiarneho poplachu
vo vnútorných priestoroch (Typ A podľa EN 54-3). Nastavenie druhu tónu prebehne
z požiarnej centrály, intenzita zvuku sa vyberá prepínačom DIP.
Soklová siréna BX-API na inštaláciu do pätice USB 501 k lokálnemu poplachu
pred požiarom. BX-API sa umiestňuje priamo do pätice a upevňuje na jeho svorkách.
Pri aktivácii hlásiča sa spustí paralelne k poplašnej správe akustický poplach.
Vstupno-/Výstupný modul BX-OI3 obsahuje relé výstup s naprogramovateľnou
funkciou Fail-Safe, dva monitorované vstupy a vstup s optočlenom na monitorovanie
externého napätia. Modul obsahuje skratový izolátor a používa sa predovšetkým na
pripojenie špeciálnych hlásičov do technológie kruhovej linky.
Vstupno-/Výstupný modul BX-IOM slúži okrem iného na aktiváciu monitorovaných
prvkov, ktoré sú napojené z externého zdroja napätia (napr. sirény, atď.). Obsahuje
skratuodolný monitorovaný výstup a galvanicky oddelený vstup, ako aj integrovaný
skratový izolátor. Napájanie kruhovej linky je interne monitorované na podpätie.
Vstupný modul BX-IM4 obsahuje 4 vstupy pre monitorované alebo
nemonitorované bezpotenciálové kontakty, ako aj integrovaný skratový izolátor.
Vstupy sú vhodné na detekovanie spínacích stavov dlhších ako 330 ms.
Reléový modul BX-REL4 so 4 relé, každé s bezpotenciálovým prepínacím
kontaktom.
Vstupný modul BX-AIM slúži na zapojenie konvenčných hlásičov
do kruhovej linky, prípadne ako odbočka pre kontrolu prostredia EX.
Obsahuje kontrolovaný vstup, paralelný výstup a skratový izolátor.
Koncový modul BX-ESL pre odvetvie kontroly sprinklerov a pri blokovacích
zariadeniach. Modul obsahuje optické svetelné skrinky, koré merajú pohyb tlačidla.
Špeciálne požiarne systémy.
Nasávací systém AirSCREEN ASD 535.
Vysoko citlivý aktívny nasávací hlásič najnovšej generácie ponúka okrem predpoplachu a
vyhodnotenia znečistenia aj možnosť, nastaviť citlivosť podľa požiadavky. S nasávacou
rúrou ABS a zodpovedajúcim príslušenstvom môžu byť zariadenia použité aj pri nízkych
teplotách (mraziarenské priestory). AirSCREEN ASD 535 rozpoznáva sám najmenšie
tlejúce požiary a je použiteľný prakticky všade. Systém pozostáva z jednej alebo dvoch
nezávislých nasávacích potrubí vrátane nasávacích otvorov a vždy jedného vysoko
citlivého dymového senzoru. Prostredníctvom kontroly prúdu vzduchu je každé
nasávacie vedenie permanentne kontrolované na poruchu nasávania a znečistenie
nasávacích otvorov. Vysoko výkonný ventilátor nasáva vzduch z kontrolovaných
priestorov príp. zariadenia cez nasávacie vedenie do vyhodnocovacej jednotky.
Tu sa vzduch zo senzorov konštantne vyhodnocuje.
Zobrazovací a obslužný panel vyhodnocovacej jednotky ukazuje koncentráciu dymu
nasatého vzduchu ako aj ďalšie hlásenia poplachu, poruchy a statusu.
Nárast koncentrácie dymu je rozpoznaný veľmi rýchlo. Cez bezpotenciálové relé alebo
priamo signalizované na linke môžu byť naprogramované tri predpoplachy a jeden
hlavný poplach.
Vysoko citlivý senzor dymu špeciálne vyvinutý pre AirSCREEN ASD 535 je výsledkom
mnohých výskumných prác. High-Power-LED kombinovaný s meracou komorou (Large
Volume Smoke Chamber) produkuje najvyššiu nastaviteľnú citlivosť pri dostatočnom
aerodynamickom odpore a najväčšiu rezistenciu proti znečisteniu. SSD 535 je k dipozícii
v troch verziách/ stupňoch citlivosti:
• SSD 535-1 stupeň citlivosti 0,5 %/m do 10 %/m
pre štandardné použitia a kontrolu priestorov
• SSD 535-2 stupeň citlivosti 0,1 %/m do 10 %/m
pre špeciálne špeciálne použitie kontroly priestorov
• SSD 535-3 stupeň citlivosti 0,02 %/m do 10 %/m
pre kontrolu objektov: napr. IT, rozvodné skrine (čisté prostredie)
Na 4 miestach môžu byť voliteľne použité prídavné relé, rozhrania alebo moduly
ukladania dát.
Modul SLM 35 kruhovej linky slúži na zapojenie ASD 535 cez Integral X-LINE na
požiarne zariadenie. Riadenia a jednoduché zmeny konfigurácie ASD môžu tak byť
uskutočnené priamo z BMZ.
Modul rozhrania RIM 35 umožňuje dostupnosť všetkých troch predpoplachov
ako aj stavy „senzor dymu znečistený“ a „upchatie“ ako reléové kontakty.
Relé sú voľne programovateľné cez konfiguračný software „ASD Config“.
Modul ukladania dát MCM 35 inkl. SD-karty 1 GB slúži na zobrazenie dát prevádzky.
Vlastnosti:
• 1 alebo 2 nasávacie otvory s oddelenou kontrolou prúdu vzduchu
• EN 54-20 triedy A, B, a C
• VdS-odskúšaný výpočtový SW ASD PipeFlow umožňuje hospodárne,
asymetrické kladenie rúr
• Citlivosť nastaviteľná od 0,002 do 10 %/m
• Necitlivý voči znečisteniu vďaka podtlaku častíc (Patent prihlásený)
• Fukcia Autolearning
• Veľký výkon nasávania (> 400 Pa podtlak)
• Nízka produkcia hluku, dodržanie ISO 11690-1
• Plne integrovateľný do požiarneho systému Integral IP
• Perfektná detekcia dymu vďaka senzoru HD (technológia High Dynamic)
Špeciálne hlásiče.
Lineárny teplotný hlásič ADW 511 so sledovaním rozdielnej a maximálnej teploty.
Skúšobný motor s tlakovým čerpadlom vytvára v pravidelných intervaloch požadovaný
presne zadefinovaný pretlak v senzorovej rúrke. Poplach sa spustí vtedy, ak sa na
základe zmeny teploty identifikuje zmena objemu. Inteligentným spracovaním nameranej
hodnoty špecifickým pre aplikáciu sa dá reakčná charakteristika detektoru naladiť na
špecifické požiadavky použitia. Ak nameraná hodnota senzoru tlaku nezodpovedá
požadovanej hodnote, napr. z dôvodu trhliny alebo stlačenia rúrky, systém indikuje
poruchu. Vďaka svojej robustnej konštrukcii je zvlásť vhodný pre použitie v extrémnych
prostrediach (tunelové sústavy, prostredie EX, priemyselné aplikácie, a iné).
Lineárny dymový hlásič SPC-E pozostáva z vysielacej a prijímacej jednotky a pracuje
v pásme infračerveného svetla. Hlásič je obzvlášť spoľahlivý pri stále sa meniacej teplote
okolia, resp. vlhkosti vzduchu, je jednoducho namontovateľný a nastaviteľný, vyznačuje
sa nízkou spotrebou prúdu a pevným krytom. Intenzita infračervených lúčov sa
automaticky koriguje a citlivosť je nastaviteľná v troch stupňoch.
Lineárny dymový hlásič ARDEA pozostáva z vysielacej a prijímacej jednotky a slúži
na monitorovanie plôch až do 3000 m2. Detekcia sa uskutočňuje pomocou absorbčného
merania s ohľadom na dynamické parametre (modulácia dymu), naviac reaguje hlásič
na frekvenciu plameňa otvoreného ohňa. Hlásič Ardea je tiež dostupný v špeciálnych
vyhotoveniach určených pre prostredie EX s ochranou IP 65.
Lineárny dymový hlásič ECO pozostáva z kombinovanej vysielacej a prijímacej
jednotky a z reflektora, ktoré sú namontované navzájom oproti sebe. Infračervené
lúče vysielané z vysielacej jednotky sa odrážajú od reflektora. Hlásič je vďaka nízkej
potrebe káblových rozvodov vhodný na použitie v historických budovách, múzeách,
hoteloch, atď.
Optický dymový hlásič SLR-E-IS slúži na použitie v prostredí EX a zapája sa cez
modul BX-AIM a Zenerovu bariéru do Integral X-LINE. Hlásič obsahuje 2 oproti sebe
umiestnené diódy na zobrazenie poplachu a môže sa použiť v Ex-zónach 1 a 2.
Teplotný hlásič DCD-1E-IS konvenčnej triedy 1 je teplotný hlásič pre sledovanie
maximálnej a rozdielnej teploty s jednou fixne nastavenou úrovňou poplachu pri
60°C a slúži na použitie špeciálne vo výbušnom prostredí. Hlásič sa zapája cez modul
BX-AIM a Zenerovu bariéru na Integral X-LINE. Hlásič obsahuje 2 oproti sebe
umiestnené diódy na zobrazenie poplachu a môže sa použiť v zónach EX 1 a 2.
Plamenný hlásič v kryte testovanom pre prostredie EX, dostupný ako UV,
IR alebo kombinovaný UV/IR hlásič. Hlásiče sú vhodné na použitie vo vonkajšom
prostredí a vďaka zvláštnemu optickému osobitému monitorovaniu sú obzvlášť vhodné
v prípadoch, keď sú plamene zakryté dymom. Všetky vyhotovenia sú odolné voči
slnečnému žiareniu, väčšie plamene sú identifikované aj na väčšie vzdialenosti.
Všetky hlásiče sú schválené podľa ATEX 100 a VdS.
Požiarna ochrana na celom svete.
Slovensko • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel.: +421-2-44635595 • [email protected]
Hlavné sídlo Rakúsko: A-1122 Viedeň, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • [email protected]
Bielorusko • Bosna - Hercegovina • Botswana • Bulharsko • Česká republika • Chorvátsko • Cyprus • Dánsko • Egypt • Estónsko • Francúzsko • Georgia • Grécko • Holandsko • India •
Izrael • Kazachstan • Kirgizstan • Kuvajt • Libanon • Litva • Lotyšsko • Luxembursko • Macedónia • Maďarsko • Nemecko • Pakistan • Poľsko • Portugalsko • Rumunsko • Rusko •
Saudská Arábia • Slovensko • Slovinsko • Španielsko • Spojené Arabské Emiráty • Srbsko • Švajčiarsko • Švédsko • Taliansko • Turecko • Turkmenistan • Ukraina • Uzbekistan
FIRE ALARM
www.schrack-seconet.com
Technické zmeny vyhradené!
© Schrack Productions - B-PR-598SK - V 1.0 - 02.2011
SCHRACK SECONET AG
Download

Fire alarm systems - brochure SK