Návod k instalaci
EuroCondens SGB 90 - 250 D
C
Stacionární kondenzační plynové kotle
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420-271 001 627
Fax: +420-271 001 620
středisko Brno:
Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity)
603 00 Brno
Tel./Fax: +420 -543 211 615
www.baxi.cz
www.baxigroup.com
OBSAH
1. K příručce ............................................................................................................................. 4
1.1 Obsah návodu ................................................................................................................ 4
1.2 Použité symboly.............................................................................................................. 5
1.3 Pro koho je určen tento návod? ...................................................................................... 5
2. Bezpečnost ........................................................................................................................... 6
2.1 Použití podle předpisů .................................................................................................... 6
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny ................................................................................... 6
2.3 Předpisy a normy ............................................................................................................ 6
2.4 Značka CE ...................................................................................................................... 7
2.5 Prohlášení o shodě (konformitě)..................................................................................... 8
3. Technické údaje .................................................................................................................. 10
3.1 Rozměry a připojení SGB ............................................................................................. 10
3.2 Technické údaje SGB ................................................................................................... 11
3.3 Elektrické schéma......................................................................................................... 12
4. Před instalací ...................................................................................................................... 13
4.1 Otvory pro sání vzduchu a odvětrání ............................................................................ 13
4.2 Ochrana proti korozi ..................................................................................................... 13
4.3 Požadavky na topnou vodu .......................................................................................... 13
4.4 Použití přísad (např. stabilizátor tvrdosti, nemrznoucí směs, těsnící materiál)............. 15
4.5 Pokyny k místu montáže............................................................................................... 15
4.6 Příklad použití ............................................................................................................... 16
5. Instalace ............................................................................................................................. 18
5.1 Připojení topného okruhu.............................................................................................. 18
5.2 Odvod kondenzátu........................................................................................................ 18
5.3 Naplnění systému a kontrola těsnosti ........................................................................... 18
5.4 Odvod spalin ................................................................................................................. 19
5.5 Všeobecné pokyny k systému odvodu spalin ............................................................... 20
5.6 Práce se systémem odvodu spalin SAS ....................................................................... 21
5.7 Otvory pro čištění a kontrolu ......................................................................................... 22
5.8 Připojení plynu .............................................................................................................. 23
5.9 Obsah CO2 ................................................................................................................... 24
5.10 Přestavba z tekutého plynu na zemní plyn a naopak ................................................. 24
5.11 Plynová armatura ........................................................................................................ 25
5.12 Orientační hodnoty pro tlak plynu před tryskami ........................................................ 26
5.13 Elektrické připojení (všeobecně)................................................................................. 27
5.14 Bezpečnostní omezovač (termostat) proti přetopení .................................................. 28
6. Uvedení do provozu ........................................................................................................... 29
6.1 Zapnutí.......................................................................................................................... 29
6.2 Teploty pro vytápění a přípravu TUV ............................................................................ 29
6.3 Individuální časový program ......................................................................................... 29
6.4 Programování povinných parametrů............................................................................. 29
6.5 Nouzový provoz (ruční provoz) ..................................................................................... 30
6.6 Pokyny pro provozovatele ............................................................................................ 30
6.7 Kontrolní záznam prvního uvedení do provozu ............................................................ 31
7. Obsluha .............................................................................................................................. 32
7.1 Obslužné části .............................................................................................................. 32
7.2 Zobrazení - displej ........................................................................................................ 33
2
OBSAH
7.3 Obsluha ........................................................................................................................ 34
8. Programování ..................................................................................................................... 36
8.1 Postup programování ................................................................................................... 36
8.2 Změny parametrů ......................................................................................................... 37
8.3 Tabulka nastavení .........................................................................................................38
8.4 Vysvětlení k tabulce nastavení ..................................................................................... 44
8.5 Obslužná jednotka ........................................................................................................ 44
9. Všeobecně.......................................................................................................................... 59
9.1 Prostorový přístroj RGT ................................................................................................ 59
10. Údržba .............................................................................................................................. 60
10.1 Provádění údržby........................................................................................................ 60
10.2 Sifón pro kondenzát .................................................................................................... 61
10.3 Demontáž plynového hořáku ...................................................................................... 61
10.4 Pohled na kotel SGB .................................................................................................. 62
10.5 Zkouška elektrod ........................................................................................................ 62
10.6 Řídící a regulační centrála LMU ................................................................................. 63
10.7 Vypnutí z důvodu poruchy .......................................................................................... 64
10.8 Kódy poruch................................................................................................................ 64
10.9 Kódy údržby ................................................................................................................ 66
10.10 Provozní fáze řídící a regulační centrály LMU (stiskněte tlačítko „Informace“) ........ 66
Záruční a pozáruční prohlídky plynového kotle .................................................................. 67
3
1. K PŘÍRUČCE
Před uvedením kotle do provozu si pečlivě prostudujte tento návod!
1.1 Obsah návodu
4
V návodu je popsána instalace kondenzačního plynového kotle řady
SGB pro standardní použití jednoho čerpadlového topného okruhu a
jednoho zásobníkového ohřívače TUV.
Možnosti aplikací lze rozšířit použitím rozšiřujících modulů ClipIn (směšovací topný okruh, připojení soláru, atd.).
Veškerou příslušnou dokumentaci ukládejte v blízkosti montážního místa
plynového kotle!
1. K PŘÍRUČCE
1.2 Použité symboly
Nebezpečí!
Při nedodržení upozornění může dojít k ohrožení zdraví a života.
Nebezpečí elektrického úderu! Při nedodržení upozornění může dojít
k ohrožení zdraví a života elektrickým proudem!
Upozornění! Při nedodržení upozornění může dojít k poškození životního prostředí a přístroje.
Poznámka / tip: zde najdete doplňující informace a pomocné tipy.
Odkaz na doplňující informace v dalších podkladech.
1.3 Pro koho je určen tento návod?
Návod je určen pro odborníky, kteří instalují systém vytápění.
(To je nejen topenáře, ale také plynaře, vodaře, stavaře, elektrikáře, specialisty měření a regulace,...)
5
2. BEZPEČNOST
Nebezpečí!
Bezpodmínečně dodržujte následné bezpečnostní pokyny!
V opačném případě ohrožujete sebe i své okolí.
2.1 Použití podle předpisů
Kondenzační plynové kotle řady SGB jsou navrženy jako zdroje tepla do
teplovodních systémů vytápění podle DIN EN 12828.
Odpovídají normám DIN EN 676, DIN 4702 část 6 a DIN EN 677, provedení dle odtahu spalin B23, C33, C53, C63 a C83.
Poznámka: při provedení C33, C53, C63 a C83 je nutné se řídit návodem
k použití příslušenství!
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!
Při instalaci systému vytápění vzniká nebezpečí poškození osob, okolí a
majetku. Proto topná zařízení může dodávat a instalovat pouze specializovaná firma a první uvádění do provozu mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.
Nastavení, údržbu a čištění kondenzačních plynových kotlů mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci na plynové vytápění!
Veškeré příslušenství musí odpovídat technickým předpisům a musí
být schváleno výrobcem pro použití v kombinaci s příslušným plynovým
kotlem.
Lze používat pouze originální náhradní součásti.
Svévolné rozšíření a změny na plynovém kotli nejsou přípustné, protože
mohou způsobit ohrožení osob a poškození přístroje.
Nebezpečí elektrického úderu!
Všechny elektrické práce související s instalací může provádět pouze
vyškolený elektro-odborník!
2.3 Předpisy a normy
Kromě všeobecných technických pravidel je nutné dodržovat příslušné
normy, předpisy, vyhlášky a směrnice:
- DIN 4109; Hluková izolace v pozemním stavitelství
- DIN EN 12828; Technické bezpečnostní vybavení systémů vytápění
- DIN 4756; Zařízení na spalování plynu
- EnEV – Předpisy pro úsporu energie
- Předpisy pro ochranu proti imisím 3. BlmSchV
- DVGW-TRGI 1986 (DVGW-pracovní list G 600), vydání 8/96, Technické
předpisy pro plynové instalace
- TRF 1988, Technické předpisy pro tekutý plyn
- DVGW – protokol G 613
6
2. BEZPEČNOST
- DIN 18380; Systémy vytápění a centrální systémy ohřívání vody (VOB)
- DIN EN 12831; Systémy vytápění v budovách
- DIN 4753; Systémy ohřívání vody pro užitkovou a topnou vodu
- DIN 1988; Technické předpisy pro instalaci užitkové vody (TRWI)
- DIN VDE 0100; EN 50165;
- DIN VDE 0116; vybavení spalovacích zařízení
- Opatření pro spalování, místní předpisy
- Předpisy místní elektrárny
- Ohlášení u místních úřadů
- Vymezení obecních úřadů ohledně odvodu kondenzátu
2.4 Značka CE
Značka CE potvrzuje, že plynové kotle řady SGB splňují požadavky
směrnic pro plynové spotřebiče 90/396/EWG, směrnic pro nízké napětí
73/23/EWG a směrnic pro elektromagnetickou kompatibilitu EMV 89/336/
EWG Rady pro sjednocování právních norem členských států.
Dodržování bezpečnostních požadavků podle směrnic 89/336/EWG je
nutné zohlednit podle místní aplikace provozu kotle.
Je nutné dodržovat okolní podmínky podle EN 55014. Provoz je přípustný pouze s ochranným krytem namontovaným podle předpisů.
Elektrické uzemnění podle předpisů je nutno zajištit pravidelným přezkoušením kotle (např. každoroční inspekce).
Při výměně částí kotle musí být použity pouze originální náhradní díly od
výrobce.
Tyto kondenzační kotle splňují základní požadavky směrnice pro stupně
účinnosti 92/42/EWG.
Použití zemního plynu odpovídá požadavkům uvedeným v paragrafu 7
pro malá spalovací zařízení ze dne 7.9. 1996 (1. BlmSchV), jelikož emise
NOX kotlů jsou nižší než 80 mg/kWh.
7
2. BEZPEČNOST
114-395 318.4 04.08 Fh
2.5
8
Konformitätserklärung
2. BEZPEČNOST
Prohlášení výrobce o shodě (o konformitě)
Výrobek:
Kondenzační plynový kotel
Obchodní značka
EcoCondens
ID číslo výrobku
CE-0085 BN 0577
Typ, model
SGB 90-250 C/D, SGB 320-500 C/D
Směrnice EU
90/396/EWG, 92/42/EWG
89/336/EWG, 73/23/EWG
DIN VDE 0722
DIN EN 50081-1, DIN EN 50082-2
DIN EN 50165, DIN EN 60335-1
DIN EN 483, DIN EN 677, DINEN 656
DIN EN 676
Normy
Kontrola stavebních prototypů EG
DVGW Německé sdružení plynárenských a vodních
oborů e.V.53123 Bonn
Jako výrobci zde prohlašujeme:
Příslušné označené výrobky splňují požadavky uvedených směrnic a norem.
Odpovídají prozkoušenému stavebnímu prototypu
Výroba podléhá uvedeným postupům kontroly.
Označený výrobek je určen výhradně pro použití do teplovodních systémů vytápění. Výrobce kotle si vyhrazuje, aby byly dodrženy platné předpisy pro montáž a provoz kotle.
August Brötje Gmbh
August Brötje Strasse 17
26180 Rastede
Postfach 1354
26171 Rastede
AUGUST BRÖTJE GmbH
Telefon(04402) 80-0
Telefax (04402) 8 05 83
........................................ ..............
http://www.broetje.de
Vedoucí vývoje
/ Vedoucí zkoušek/
a konstrukce
a laboratoří
Obchodní ředitel společnosti:
Dipl.-Kfm.Sten Daugaard-Hansen
Rastede, 10.4.2008
Amtsgeicht Oldenburg
HRB 120714
9
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
3.1
Rozměry a připojení SGB
Obr. 1: Rozměry a připojení
KV
KV
Plyn
Plyn
KR
KR
Odtah
RLUA
Odvod
kondenzátu
KV Topná voda-výstup do topení
KR Topná voda-vratná z topení
Připojení
Model kotle
KV/KR
Plyn
2“
vnější závit
1“
vnější závit
2 ½“
příruba
vnější závit
1 ½“
vnější závit
SGB 90 D
C
SGB 120 C
D
SGB 160 C
D
SGB 200 D
C
SGB 250 D
C
Rozměry v [mm]
Model kotle
A
B
SGB 90 C
760
50
SGB 120 C
841
SGB 160 C
C
D
Di
E
F
667 531 152
68
579
98 1309 1065 795 382 333 270 249 404 537 134 717
50
667 531 152
64
689
83 1309 1065 795 382 327 255 270 404 647 120 717
1062 52
712 576 182
68
809 128 1440 1165 785 472 359 340
34 124 457 757 134 764
SGB 200 C 1142 52
712 576 182 108 919
SGB 250 C 1292 52
712 576 182
10
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
113 1440 1165 785 472 359 325 434 457 867 134 764
117 1029 143 1440 1165 785 472 359 355 499 457 977 134 764
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model kotle SGB
90 D
120 D
160 D
200 D
ID Č. výrobku
CE 0085 BN 0577
Reg. č. VDE
A 117
Jmenovitý příkon
Zemní /
kapalný
plyn
kW
80/60˚C
kW
50/30˚C
kW
80/60˚C
kW
50/30˚C
kW
Jmenovitý výkon
Jmenovitý výkon
250 D
22,590,0
30,0120,0
40,0160,0
50,0200,0
62,5250,0
21,886,7
23,892,3
43,586,7
47,492,3
29,1115,6
31,6123,0
58,1115,6
63,1123,0
38,6153,0
42,2163,5
77,1153,0
84,3163,5
48,1190,2
52,6250,0
96,1190,2
105,1205,0
59,4237,0
66,1252,3
120,0237,0
130,0252,3
Údaje pro výpočet komínu podle DIN EN 13384 (fungování je závislé na větrání prostoru)
Teplota spalin (plný výkon)
Hmotnostní průtok spalin
metanu / kapalného plynu
Připojovací tlak metanu
Obsah CO2 (metan)
Připojovací tlak kap. plynu
Obsah CO2 (kap.plyn)
Maximální přetlak na spojce
odvodu spalin
Připojení odvodu spalin
Maximální elektr.příkon
Elektrické napětí/frekvence
Stupeň krytí
Max. tlak vody
Max. výstupní teplota vody
bezpečnostní
Max. regulační teplota
výstupní topné vody
Hmotnost kotle
Objem vody v kotli
80/60˚C
50/30˚C
˚C
˚C
80/60˚C
kg/s
50/30˚C
kg/s
60-67
30-43
0,0120,044
0,0110,042
60-68
30-43
0,0160,059
0,0150,057
60-71
60-73
34-48
34-50
0,0220,0280,079
0,098
0,0200,0260,076
0,094
min. 18-max.25
8,7 - 9,3
min.42,5 - max. 57,5
10,5-11,0
mbar
%
mbar
%
mbar
mm
W
V/Hz
bar
0,5 - 1,0
150
105
178
149
230 / 50
IP X1D
6,0
˚C
110
˚C
88
kg
litr
60-74
35-53
0,0340,123
0,0320,110
175
12
200
15
250
20
180
189
271
270
23
300
26
11
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
3.3
Schaltplan
3.3 Elektrické
schéma
Síť
Síť
Síť
ATF Čidlo venkovní teploty
B1 Ionizační elektroda
B4
Čidlo vyrovnávacího zásobníku*)
BE
Obslužná jednotka
Bus BE Připojení Bus pro obslužnou jednotku
F1
Pojistka 6,3A
F4
Kontrola tlaku vody
FB
Dálkové ovládání*)
GW
Kontrola tlaku plynu
H1
Multifunkční vstup
HP
Čerpadlo topného okruhu*)
KVF
Čidlo výstupu vody z kotle QAK 36.670
KRF
Čidlo zpátečky kotle QAL 36
M4
Ventilátor hořáku
RT
Prostorový termostat*)
S1
Spínač provozu
S2
Odblokování-RESET
T1
Zapalovací trafo
TLP
Nabíjecí čerpadlo TUV*)
TWF
Čidlo TUV QAZ 36
Y2
Plynový magnetický ventil
X1..X7 Svorkovnice síťového napětí
X10..X17 Svorkovnice malého napětí
Síť
Síť
Integrovaný systémový regulátor ISR (LMU74)
Čidlo
12
4. PŘED INSTALACÍ
4.1 Otvory pro sání vzduchu a odvětrání
Pro bezporuchový provoz kotle SGB jsou potřebné správně dimenzované otvory pro sání vzduchu a odvětrání. Je nutné přezkoušet jejich
přístupnost a funkčnost.
Upozornění!
Provozovatel si musí být vědom, že otvory pro sání vzduchu a odvětrání
musí být vždy funkční, t.j. musí být přístupné, nesmí být ucpané a přívod
spalovacího vzduchu vespod kotle musí být volný.
4.2 Ochrana proti korozi
Spalovací vzduch nesmí obsahovat korozní složky, především páry
s obsahem fluóru a chlóru, které se nacházejí například v čistících prostředcích, pohonných plynech, atd.
V případě připojení kotlů na podlahové vytápění s plastovými trubkami,
které nejsou schopny zabránit difuzi kyslíku do topné vody (podle normy
DIN 4726), je nutné použít tepelný výměník pro oddělení systému.
U uzavřených otopných systémů (s tlakovou expanzní nádobou) není
zpravidla z hlediska koroze zapotřebí vodu pro plnění systému upravovat. Toto je však u jednotlivých kotlových typů závislé na objemu vody a
její tvrdosti. Hodnota pH 8,5 nesmí být zásadně překročena.
Za provozu kotle se může hodnota pH měnit v důsledku tvorby CO2 a
kotlového kamene, je proto třeba každoročně hodnotu pH kontrolovat.
Pro zajištění hospodárného a bezporuchového provozu topného zařízení
může být potřebné přidat do plnicí vody stabilizátor tvrdosti nebo částečně změkčenou pitnou vodu se zohledněním hraniční hodhoty pH.
Toto je odvislé od tvrdosti plnicí vody (v některých oblastech velmi tvrdá),
objemu vody v celém topném systému a velikosti kotle.
4.3 Požadavky na topnou vodu
Max.tvrdost neupravené plnicí vody odečtená z diagramu č.2 nesmí být
překročena.
U zařízení s více kotly se bere v diagramu v úvahu množství vody
vztažené na kotel s nejmenším výkonem.
V provozu musí být hodnota pH topné vody mezi 8,0 až 8,5.
U částečně změkčené plnicí či doplňovací vody nesmí hodnota pH klesnout pod 6°dH. Přitom je doporučena hodnota 8°dH
Zařízení nesmí být naplněno demineralizovanou nebo dokonce destilovanou vodou !
Neupravená plnicí voda musí odpovídat kvalitě pitné vody.
Voda nesmí obsahovat žádné cizí látky jako zbytky po svařování, korozní
částice, kaly a pod.
V regionech s hraniční hodnotou tvrdosti (odečtenou z diagramu) se
zásadně doporučuje aplikace stabilizačních přísad do vody.
Při použití inhibitorů je nutno dbát informací výrobce.
U nabíjecích zásobníků ve spojení se solárním zařízením nebo kotlem
na pevná paliva musí být při určení objemu plnicí vody brán zřetel na
„nabíjecí“ obsah zásobníku.
13
4. PŘED INSTALACÍ
Aby nedošlo ke škodám způsobeným vodním kamenem v kotli, je nutno zohlednit závislosti uvedené
v následujícím diagramu.
Obr. 2: Diagram tvrdosti vody
7NBY<M>
Objem
"O
M B H F Ozařízení
W P MV NFO
Popis:
Je potřebné znát typ kotle, tvrdost vody
a objem vody v systému.
Pokud je objem nad křivkou, je
potřebné změkčení vody v potrubí nebo
přidání stabilizátorů tvrdosti.
Příklad:
SGB 90; tvrdost vody 12˚dH; objem
vody je 1000 l
=> není potřebné doplnění
Do úvahy se bere běžný objem vody
potřebný pro do
naplnění systému.
SGB 250
SGB 200
SGB 160
SGB 120
/FPzFUËFO¶WPEBKF
WZIPWVKÁDÁB~EPU¾UP
LËJWLZ
SGB 90
¡E)
NNPMM
)ÊSUFTUVGFOBDI
Stupeň tvrdosti
podle zákona
8BTDINJUUFMHFTFU[
o pracích prostředcích
k textům ve schématu chybí překlady
14
4. PŘED INSTALACÍ
4.4 Použití přísad (např. stabilizátor tvrdosti, nemrznoucí směs, těsnící materiál)
Pokud je ve výjimečném případě potřeba použít několik druhů přísad
(např.stabilizátor tvrdosti, nemrznoucí směs, těsnící materiál, atd.), je
nutné zohlednit, aby se prostředky navzájem snášely a nedošlo k posunu
hodnoty pH.
Přednostně se používají prostředky od jednoho výrobce.
Je nutné řídit se pokyny výrobce.
Povolené přísady
V současnosti jsou firmou BRÖTJE povoleny tyto přísady:
- „Ochrana vytápění“ od firmy Fernox
- „Sentinel 100“ od firmy Betz
Pro jednotlivá použití lze jako nemrznoucí směs použít také Tyfocor ® L.
Pokud nejsou použity povolené přísady, záruka je neplatná!
Při použití zařízení pro změkčení vody je doporučen stupeň tvrdosti vody
min. 6 až 8˚ dH.
Hodnota pH nesmí překročit povolenou hodnotu 8,5.
Upozornění!
K topnému okruhu podlahového vytápění se přihlíží osobitně.
Je nutné zohlednit údaje výrobců přísad, příp. také výrobců potrubí!
Pokyny k údržbě
V rámci doporučené údržby kotle (každé dva roky) je nutné kontrolovat
tvrdost topné vody a doplnit příslušné množství potřebných přísad.
4.5 Pokyny k místu montáže
Varování!
Při instalaci SGB pro vytápění nebo ve spojení se zásobníkem TUV je
nutné dodržovat vhodná opatření, aby se zabránilo škodám způsobeným
únikem vody, zejména při případném prosakování zásobníku.
Montážní místnost
Montážní místnost musí být suchá, s teplotou mezi 0 a 45˚C.
Montážní místo vybírejte zejména s ohledem na vedení potrubí odvodu
spalin. Při montáži kotle je nutné dodržovat uvedené odstupy od zdi.
Před kotlem musí být zachován prostor pro provádění údržby.
Plocha určená pro kotel musí být z nehořlavého materiálu. V opačném
případě je nutné postavit kotel na odpovídající podložku.
Čerpadla, příp. hydraulické aplikace
Čerpadla pro topné okruhy a nabíjení zásobníku se montují při montáži
(viz. příklady použití).
15
16
Popis:
ATF
FB
HP
MAG
Čidlo venkovní teploty
Dálkové ovládání *)
Čerpadlo topného okruhu
Expanzivní nádoba s membránou *)
TKW
TLP
TWF
TWW
Studená voda
Nabíjecí čerpadlo užitkové vody*)
Čidlo užitkové vody QAZ 36 *)
Teplá užitková voda
TWZ
TZP
*)
Cirkulace užitkové vody
Cirkulační čerpadlo užitkové vody*)
Příslušenství
variantně
4.6
H
ydraulikpschéma
lan
Hydraulické
Anwenpoužití:
dungsbČerpadlový
eispiel: Eitopný
n P um
penshprostorovým
eizkreis mipřístrojem,
t Raumgevčetně
rät, in
kl. Speteploty
ichertzásobníku
emperaturregelung
Příklad
okruh
regulace
4. PŘED INSTALACÍ
Příklad použití
Funkce
Reléový výstup K2 LMU-báz
Bod menu
„I“
Konfigurace
5920
Cirkulační
čerpadlo
S cirkulačním čerpadlem:
Zástrčka ventilátoru X2.3 na X2.1 a STX2.3 na X2.3
a
nastavitelný parametr ISR:
Nastavení parametrů této aplikace bez cirkulačního
čerpadla odpovídá stavu při dodání.
Schéma připojení
Nastavení
Cirkulační 5920
čerpadlo
Konfigurace
„I“
Popis:
ATF
FB
HP
B4
GW
TLP
Čidlo venkovní teploty
Dálkové ovládání *)
Čerpadlo topného okruhu*)
Čidlo vyrovnávacího zásobníku*)
Kontrola tlaku plynu
Nabíjecí čerpadlo TUV*)
Integrovaný regulátor systému ISR (LMU74.001A100)
síť
TWF
Čidlo TUV QAZ 36 *)
TZP
Cirkulační čerpadlo TUV *)
X1...X4 Svorkovnice Síové napětí
X10...X17 Svorkovnice Malé napětí
*) Příslušenství nebo vestavba
4. PŘED INSTALACÍ
Další příklady použití (směšovací topné okruhy, připojení soláru, atd.) najdete
v Návodu k programování a hydraulice.
17
5. INSTALACE
5.1 Připojení topného okruhu
5.2 Odvod kondenzátu
Topný okruh připojte na vstup a výstup kotle. Pokud by bylo nutné připojit zároveň na vstup a výstup kotle také topný okruh se směšovačem
a nabíjecí čerpadlo pro přípravu teplé užitkové vody, je potřebné použít
jako směšovací zařízení trojcestný ventil.
Doporučujeme nainstalovat na zpátečce vytápění filtr.
U starých zařízení je nutné před montáží důkladně propláchnout celý
systém vytápění.
Pojistný ventil
V otevřených systémech připojte trubky náběhu a zpátečky, v uzavřených systémech nainstalujte expanzivní nádobu s membránou a pojistný
ventil.
Upozornění!
Připojovací potrubí mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být uzavíratelné. Do tohoto potrubí není dovoleno instalovat čerpadla a uzávěry ani
toto potrubí zužovat.
Výfukové potrubí pojistného ventilu musí být nainstalováno tak, aby
nedošlo ke zvýšení tlaku v případě zásahu pojistného ventilu. Výfukové
potrubí nesmí být umístěno vně budovy a jeho vyústění musí být přístupné a viditelné. Eventuelně vytékající-vystřikující voda musí být bezpečně
odvedena.
Přímé odvádění kondenzované vody do domácího odpadního systému je
přípustné, jen když je potrubí vyrobeno z materiálů odolných vůči korozi
(např. potrubí z PP, kameniny apod.) V opačném případě je nutné nainstalovat neutralizační systém BRÖTJE (doplňující příslušenství).
Kondenzovaná voda musí volně odtékat do trychtýře. Mezi trychtýřem
a odpadním systémem musí být nainstalována zápachová uzávěrka.
Hadička na kondenzát musí být vedena skrze otvor na zadní straně kotle. V případě, že nelze zajistit odtékání kondenzátu zespodu, doporučujeme montáž neutralizačního a přečerpávacího systému
BRÖTJE.
5.3 Naplnění systému a kontrola těsnosti
• Naplňte systém vytápění.
• Zkontrolujte těsnost systému (max. zkušební tlak vody je 6 barů).
18
5. INSTALACE
5.4 Odvod spalin
Pro provoz kondenzačního plynového kotle SGB je nutné instalovat
potrubí odtahu spalin pro teploty nižší než 120˚C (potrubí pro odvod spalin typ B). K tomuto účelu jsou k dispozici certifikované systémy odkouření přímo od výrobce BRÖTJE SAS (viz. obr. 3, str. 20).
Montáž potřebných základních komponentů pro provoz závislý,
případně
nezávislý na větrání místnosti:
RLA: SAS 110-2 / SAS 160-2 / -4 / SAS 200
RLUA: SAS 110-2 / SAS 160-2 / -4 / SAS 200 + RLUA
RLUA s připojením na zeď:
SAS 110-2 / SAS 160-2 / -4 / SAS 200 + RLUA + WAS
Poznámka: Při připojení kotle na systém RLUA (sada RLUA a příp.
WAS) může dojít ke snížení výkonu. V tom případě kontaktujte autorizovaný servis BRÖTJE - BAXI.
Registrační číslo
SAS je certifikováno Německým institutem stavitelství (DIBt):
- Číslo certifikace Z – 7.2. – 1104
Tabulka 1: Přípustné délky potrubí pro odkouření / pro přívod spalovacího vzduchu v provozu nezávislém
na větrání místnosti
Model kotle SGB
Potrubí pro
odkouření
Max. délka potrubí
(včetně 1 kolena 87˚)
90 D
120 D
160 D
200 D
250 D
mm
110
160
160
160
160
200
160
200
m
25
60
60
60
38
60
25
60
Pro další použité oblouky je max. délka potrubí zkrácena o:
1 oblouk 87°: 5 m
1 oblouk 45°: 2 m
1 oblouk 15°: 1 m
19
5. INSTALACE
Obr. 3: Příklady provedení přívodu vzduchu a odvodu spalin kotlů SGB při použití systému BRÖTJE SAS.
C 33
R L U A
C
B
R L U A
C
2 3
R L A
8 3
B
3 3
R L U A
2 3
R L A
C 53
R L U A
C 53
R L U A
Větrací
L ü f t u n g s otvor
ö ffn u n g
2
150
1 5 0 ažc m 450
² b i s cm
podle
4 5 0 c m ² je n a c h
výkonu kotle
K e s s e lle is tu n g
E U R O C O N T R O L
L Větrací
ü f t u n g s ö otvor
ffn u n g
1 150
x 1 5 cm
0 c 2m nebo
² o d e r
2
2
x
75
cm
2 x 7 5 c m ²
E U R O C O N T R O L
L Větrací
ü f t u n g s ö f otvor
fn u n g
1 150
x 1 5 cm
0 c m2 ² nebo
o d e r
2 x 27 x5 c75
m ² cm2
fn u n g
L ü Větrací
f t u n g s ö f otvor
1 150
5 0 c až
m ² b450
i s cm2
4 5 0 c m podle
² je n a c h
K e výkonu
s s e l l e i s t u kotle
n g
E U R O C O N T R O L
E U R O C O N T R O L
E U R O C O N T R O L
W Sada
a n d a n sWAS
c h l u ß spro
e t
připojení
zeď
W A přes
S
L Větrací
ü f t u n g s ö otvor
ffn u n g
1 150
x 1 5 cm
0 c 2m nebo
² o d e r
2
2 x 2 7 x5 75
c m ²cm
E U R O C O N T R O L
L Větrací
ü f t u n g s ö otvor
ffn u n g
1 150
x 1 5 cm
0 c 2m nebo
² o d e r
2 x 27 x5 75
c m cm2
E U R O C O N T R O L
Zadní
H odvětrání
in te rlü ftu n g
E U R O C O N T R O L
H i n Zadní
te rlü ftu n g
odvětrání
- U podkrovních kotelen smí být odkouření vedeno svisle nahoru střechou jen tehdy, pokud potrubí
neprochází jinou místností.
- Při instalaci C33 musí být venkovní ústí potrubí pro sání vzduchu opatřeno krytem protti dešti.
- Při instalaci C53 a C83 musí být použita sada WAS pro připojení přes zeď opatřená filtrační vložkou a
ochranou proti větru.
5.5 Všeobecné pokyny k systému odvodu
Normy a předpisy
Kromě všeobecných technických předpisů je nutné zohlednit zejména:
- Přiložené certifikované údaje
- Prováděcí ustanovení DVGW – TRGI, G 600
- Lokální stavební předpisy
Důležité upozornění:
Jelikož v každém státě a regionu jsou platná jiná nařízení (ohledně odvodu spalin, otvorů pro čištění a kontrolu, atd.), je nutné před samotnou
montáží kontaktovat kominíky.
20
5. INSTALACE
Použité komíny (využití dříve použitých komínů)
Při spalování tuhých nebo kapalných paliv dochází k usazování spalin
a znečišťování příslušných Takové spalinové cesty nelze bez předchozí
úpravy použít pro přívod spalovacího vzduchu do kotlů.
Pokud by měl být vzduch pro spalování nasáván přes už použitý komín,
musí být komín přezkoušen a případně vyčištěn kominíkem.
Pokud má komín uvnitř stavební vady (např. staré trhliny), je nutné je
opravit (např. odstředivým nanesením nového povlaku) Také je nutné
zabránit znečištění spalovaného vzduchu cizími látkami. Pokud nelze
provést odpovídající sanaci příslušných spalinových cest, je možné
použít provoz kotle nezávislého na větrání místnosti s koaxiálním vedením spalin a vzduchu.
Požadavky na šachtu
Zařízení pro odvod spalin jsou v budovách vedena přes samostatné
větrané šachty.
Šachty musí být vyrobeny z nehořlavých stavebních materiálů nepodléhajících deformaci.
Doba odolnosti šachty proti vznícení: 90 min., u budov s minimální stavební výškou: 30 min.
Potrubí pro odkouření lze vést v šachtě 1x pod úhlem 15˚ nebo 30˚.
Ochrana proti bleskům
Krycí hlava komínu musí být propojena se systémem domovní ochrany
proti bleskům a vyrovnání potenciálu.Instalaci propojení smí provádět
pouze specializovaná firma.
5.6 Práce se systémem odvodu spalin SAS
Další odklony (oblouky)
Zkrácení celkové délky potrubí pro odvod spalin o:
- každé koleno 87˚ = 1,00 m
- každé koleno 45˚ = 0,50 m
- každé koleno 30˚ = 0,35 m
- každé koleno 15˚ = 0,20 m
21
5. INSTALACE
Obr. 4: Minimální rozměry šachty
Systém
Vnější O trubky
D [mm]
SAS 110 (DN 110)
SAS 160 (DN 160)
SAS 200 (DN 200)
128
184
227
Minimální vnitřní rozměr šachty
průměr
krátká strana
B [mm]
A [mm]
170
225
256
190
170
245
225
276
256
Zadní větrání
V provozu závislém na větrání místnosti je v montážní místnosti kotle
potřebný otvor pod vývodem spalin (doporučeno: Amin = 125 cm2) pro
zadní větrání potrubí odkouření.
Použité komíny
Pokud bude jako šachta pro instalaci koaxiálního odkouření použit
komín, který byl využíván pro kotle na naftu nebo tuhá paliva, musí být
nejdřív pečlivě vyčištěn odborníkem.
Koaxiální vedení spalin je nutné také v šachtě!
Koaxiální vedení spalin musí být v šachtě přímé.
Výška nad střechou
Pro minimální výšku nad střechou platí územní předpisy pro komíny a
zařízení pro odvod spalin.
5.7 Otvory pro čištění a kontrolu
Varování! Potrubí pro odvod spalin se musí čistit a ústí musí být přístupné kvůli kontrole volného průchodu.
V montážní místnosti SGB musí být aspoň jeden otvor pro čištění a kontrolu.
Potrubí v budovách, která nemají přístupné ústí pro čištění a kontrolu,
musí mít další otvory pro čištění v horní části nebo nad střechou.
Potrubí pro odkouření na vnější zdi musí mít na spodní části aspoň jeden
otvor pro čištění.
Pro potrubí se stavební výškou ve vertikálním směru < 15,00 m, délkou
horizontálního potrubí < 2,00 m a maximálním průměrem potrubí 150 mm
s maximálně jedním ohybem (kromě ohybu přímo na kotli a v šachtě) je
dostatečný otvor pro čištění a kontrolu v montážní místnosti SGB.
Šachty pro potrubí odkouření nesmí mít žádné otvory, kromě potřebných
otvorů pro čištění a kontrolu, a otvorů pro zadní větrání potrubí odvodu
spalin.
Aby nebyla narušena regulace kotle, je na základě malého tahu spalinové cesty vhodné vestavět regulátor tahu.
22
5. INSTALACE
5.8 Připojení plynu
Připojení plynu smí provádět pouze autorizovaný servisní technik. Pro
instalaci plynu a seřízení kotle je třeba výrobní údaje pro nastavení a
údaje na štítku přístroje kotle porovnat s podmínkami o územním zásobování plynem.
Na vstupu kotle je nutné nainstalovat schválený uzavírací ventil s protipožárním uzávěrem. Pokud je v systému staré plynové potrubí, musí
technik rozhodnout, zda je nutné nainstalovat filtr na plyn.
Zbytky v potrubí a na spojích je nutné odstranit.
Kontrola těsnosti
Před uvedením kotle do provozu je nutné zkontrolovat těsnost celého
plynového potrubí, zejména místa spojů.
Plynovou armaturu před hořákem lze vystavit tlaku maximálně 150 mbar.
Odvzdušnění plynového potrubí
Před prvním uvedením kotle do provozu je nutné odvzdušnit plynové
potrubí.
Otevřete spojku pro měření připojovacího tlaku a odvzdušněte potrubí
při dodržení bezpečnostních opatření. Po odvzdušnění dbejte na těsnost
spoje!
Nastavení ve výrobě
Kotel SGB je ve výrobě nastaven na jmenovitý příkon výkon.
- Typ plynu LL (metan L s indexem Wobb WON = 12,4 kWh/m3) nebo
- Typ plynu E (metan E s indexem Wobb WON = 15,0 kWh/m3)
Druh plynu, na který je kotel nastaven, je označen na štítku přilepeném
na kotli. Údaje nastavení ve výrobě je potřeba před instalací kotle SGB
porovnat s územními podmínkami přívodu plynu. Regulátor tlaku plynu
na plynové armatuře je zapečetěn.
Varianta s tekutým plynem
V případě poruchového hlášení „133“ (viz. tabulku kódů poruch) může
být příčinou poruchy nedostatek plynu, takže je potřebné zkontrolovat
množství tekutého plynu v nádrži.
Připojovací tlak
Připojovací tlak musí být v následujícím rozsahu:
Pro zemní plyn: 18 mbar – 25 mbar
Pro tekutý plyn: 42,5 mbar – 57,5 mbar
Připojovací tlak se měří jako tlak na spojce měření plynové armatury za
provozu kotle (obr. 5).
Varování!
Pokud připojovací tlak neodpovídá výše uvedeným hodnotám, kotel nesmí být uveden do provozu!
Je nutné kontaktovat plynárnu.
23
5. INSTALACE
5.9 Obsah CO2
Při prvním uvádění kotle do provozu, při jeho pravidelné údržbě a také
při přestavbě kotle nebo systému odvodu spalin je nutné provést měření
obsahu CO2 ve spalinách.
Obsah CO2 v provozu je uveden v části 3.2 „Technické údaje SGB“ (str.
10).
Příliš vysoké hodnoty CO2 mohou způsobit špatné spalování (vysoké
hodnoty CO2) a poškození hořáku.
Příliš nízké hodnoty CO2 mohou způsobit problémy zapalování.
Hodnotu CO2 lze nastavit změnou tlaku plynu na plynové armatuře.
Pokud je kotel SGB nainstalován v oblastech s výkyvy ve vlastnostech
plynu, je nutné obsah CO2 nastavit na základě aktuální hodnoty Wobbe a
informací od dodavatele plynu.
Obsah CO2, který je nutné nastavit, stanovíte následovně:
Obsah CO2 = 8,5 – (WON – Woaktuální)*0,5
Průtok vzduchu nastavený ve výrobě nesmí být změněn.
5.10 Přestavba z tekutého plynu na zemní plyn a příp. naopak
Druh plynu smí přestavit pouze autorizovaný technik.
• Odpojte plynový kotel od elektrického napájení.
• Zavřete uzávěr plynu.
• Vyměňte plynové trysky (obr. 5). Použijte přiložené nové těsnění!
Obsah CO2 lze seřídit na plynovém ventilu změnou tlaku plynu měřeného
před tryskami (viz. část Směrodatné hodnoty pro tlak před tryskami).
Obsah CO2 musí být při plné i malé zátěži v rozsahu hodnot uvedených
v části 3.2 „Technické údaje SGB“.
24
5. INSTALACE
5.11 Plynová armatura
Obr.5: Plynové armatury firmy Kromschröder
SGB 90 C: Typ CG 15
SGB 120 C/160 C: Typ CG 20
Nastavení pro
plnou zátěž
Nastavení pro
malou zátěž
SGB 200 C/250 C: Typ CG 25
Tlak ventilátoru
Nastavení pro
plnou zátěž
Nastavení pro
malou zátěž
Spojka pro
měření tlaku na
trysce
Tlak ventilátoru
Spojka pro
měření tlaku na
trysce
Směr průtoku
Spojka pro
měření
připojovacího
tlaku
Směr průtoku
Spojka pro
měření
připojovacího
tlaku
Nastavení a kontrola hodnoty CO2
Pro nastavení a kontrolu hodnoty CO2 musí být provoz kotle SGB nastaven na funkci Vypnutí regulátoru.
Funkce Vypnutí regulátoru (ruční nastavení výkonu hořáku)
• Stiskněte tlačítko druhu provozu topení na cca. 3 sekundy, než se na
displeji zobrazí hlášení Funkce Vypnutí regulátoru Zap.
• Počkejte, až se na displeji opět zobrazí objeví základní zobrazení a pak
stiskněte tlačítko Info. Na displeji se rozsvítí hlášení Nastavení žádané
hodnoty vypnutí regulátoru.
Na displeji se zobrazí aktuální stupeň modulace.
• Stiskněte tlačítko OK. Nyní lze změnit žádanou hodnotu.
Změnu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Zobrazená žádaná hodnota je
tak převzata z do regulace.
Funkci vypnutí regulátoru lze ukončit stisknutím tlačítka druhu provozu
topení na cca. 3 sekundy, dosažením maximální teploty kotle nebo omezením doby
25
5. INSTALACE
5.12 Orientační hodnoty pro tlak plynu před tryskami
Orientační hodnoty pro průtok plynu, tlak před tryskami tryskami a obsah CO2
Hodnoty uvedené v tabulkách 2 a 3 jsou orientační. Rozhodující je, aby bylo
množství plynu nastaveno tlakem před tryskami tak, aby byly hodnoty obsahu CO2
v uvedeném rozsahu (viz. „Technické údaje SGB“ na str. 10).
Pokud je kotel SGB nainstalován v oblastech s výkyvy ve vlastnostech plynu, je
nutné obsah CO2 nastavit na základě aktuální hodnoty Wobbe a informací od dodavatele plynu.
Obsah CO2, který je nutné nastavit, stanovíte následovně:
Obsah CO2 = 8,5 – (WON – Woaktuální)*0,5
Tab. 2 Orientační hodnoty pro tlak před tryskami (maximální výkon)
Zemní
Průměr
plyn
trysek
LL/E
Model SGB
90 D
Jmenovitý příkon
Jmenovitý výkon
80/60˚C
50/30˚C
Metan LL (G25)
Metan E (G20)
Propan (G31)
G25 (12,4)*
G20 (15,0)*
propan
kW
kW
kW
mm
mm
mm
mbar
mbar
mbar
120 D
160 D
200 D
250 D
90,0
86,7
92,3
9,0
8,0
6,2
120,0
160,0
200,0
250,0
115,6
153,0
190,2
237,0
123,0
163,5
205,0
252,3
10,3
12,0
13,5
15,0
9,5
10,5
12,0
13,5
7,5
8,0
9,2
10,0
Orientační hodnoty pro tlak plynu před tryskami**
10,9-12,2
10,7-11,7
11,3-13,0
11,2-12,8
13,9-15,0
11,0-12,4
10,0-11,2
11,6-13,2
11,1-12,6
12,9-14,5
12,7-14,0
11,0-11,8
13,7-14,6
11,4-14,0
15,6-16,9
* hodnoty v závorce = index Wobbe WoN v kWh/m3
** při tlaku na výstupu kotle 0 mbar, 1013 hPa, 15˚C
Obsah CO2 viz. „Technické údaje SGB“ na str. 10.
Tab. 3 orientační hodnoty pro průtok zamního plynu
Model SGB
Jmenovitý příkon (maximální )
kW
90 D
120 D
160 D
200 D
250 D
90,0
120,0
160,0
200,0
250,0
Průtok zemního plynu v l/min
Výhřevnost paliva
HuB v kWh/m3
26
7,0
213
285
381
476
595
7,5
199
266
356
444
556
8,0
187
249
333
417
520
8,4
178
237
317
397
496
8,5
176
234
314
392
490
9,0
166
221
296
370
463
9,5
158
211
281
351
439
10,0
150
200
367
333
416
10,5
143
191
254
317
396
11,0
136
182
242
303
379
11,5
130
174
232
290
363
5. INSTALACE
5.13 Elektrické připojení (všeobecně)
Nebezpečí elektrického úderu!
Všechny elektrické práce během instalace smí provádět pouze odborník
s elektrotechnickým vzděláním!
- Síťové napětí 1/N/PE
- AC 230 V + 10% - 15%, 50 Hz
Při instalaci je nutné dodržovat směrnice a místní předpisy Póly elektrického připojení nelze zaměňovat, takže musí být zapojeny správně.
Je možné provést připojení k dostupné zástrčce nebo jako pevné připojení.
Doporučujeme nainstalovat na vstupu kotle hlavní vypínač s rozpětím
kontaktů min. 3 mm, který odpojí všechny vodiče.
Montážní místnost kotle musí být suchá a teplota v místnosti musí být
v rozsahu 0 ˚C až 45 ˚C.
Připojení všech komponentů musí odpovídat předpisům VDE. Připojovací kabely musí být namontovány se zajišťovacími průchodkami.
Délky vedení
Kabely Bus / čidel nejsou pod síťovým napětím, ale pod nízkým ochranným napětím. Nesmí být vedeny paralelně s kabely sítě (možnost
rušení).
Pokud to však nelze provést jinak, je nutné použít stíněné kabely.
Přípustné délky kabelů pro všechna čidla:
- kabel Cu do 20 m: 0,8 mm2
- kabel Cu do 80 m: 1,0 mm2
- kabel Cu do 120 m: 1,5 mm2
Typy kabelů: např. LIVY nebo LiYCY 2 x 0,8
Otevření ovládacího panelu kotle
• Uvolněte rychloupínací svorku na přední stěně, odklopte přední stěnu
dopředu a odejměte.
• Otevřete krytku ovládacího panelu, uvolněte rychlouzávěry a ovládací
panel vyklopte dopředu.Zajišťovací průchodky
Všechny elektrické kabely musí být do kotle vedeny a upevněny v otvorech se zajišťovacími průchodkami ve spodní části kotle. Dále jsou vedeny k ovládacímu panelu.
Zde jsou upevněny v zajišťovacích průchodkách ovládacího panelu a
připojeny podle schématu připojení (obr. 6).
27
5. INSTALACE
Obr. 6: Zajišovací průchodky
1.
2.
3.
4.
Vložte kabely do svorek a zaklapněte záklapky.
Zatlačte šrouby svorek.
Šroubovákem utáhněte šrouby svorek.
Svorky kabelů otevřete nadzvednutím zaklapovacího mechanizmu pomocí šroubováku.
Oběhová čerpadla
Dovolená proudová zátěž na výstupu pro každé čerpadlo je
lNmax = 1 A.
Tavné pojistky přístroje
Tavné pojistky v ovládací a regulační jednotce:
- F1 – T 6,3 H 250; síť
Připojení čidla / komponentů
Nebezpečí elektrického úderu!
Řite se schématem elektrického připojení!
Příslušenství dodávané zvlášť instalujte a připojujte podle přiloženého
návodu. Připojte k elektrickému napájení. Přezkoušejte uzemnění.
Čidlo venkovní teploty (je součástí dodávky)
Připojte ho podle přiloženého schématu připojení.
Výměna kabelů
Všechny připojovací kabely kromě síťového kabelu je možné vyměnit
pouze za speciální kabely BRÖTJE. Pro výměnu síťového kabelu používejte pouze kabely typů H05VV-F.
Ochrana proti dotyku
Po otevření kotle SGB je nutné opět upevnit odšroubované části krytu
příslušnými šrouby, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku.
Inicializace čidel
Po ukončení všech elektrických prací proveďte reset napětí, aby byla
inicializována připojená čidla a spuštěna regulace podle nastavení.
5.14 Bezpečnostní omezovač teploty-termostat
Termostat (STB) je nastaven ve výrobě na 110˚C.
28
6. UVEDENÍ DO PROVOZU
Nebezpečí!
První uvedení do provozu musí provést autorizovaný technik!
Autorizovaný technik přezkouší těsnost potrubí, správnou funkci všech
regulačních, ovládacích a bezpečnostních zařízení a změří hodnoty spalování.
Při nesprávném provedení může dojít ke zranění osob a škodám na
životním prostředí i majetku!
6.1 Zapnutí
Nebezpečí opaření!
Z výpustné trubky pojistného ventilu může krátkodobě vytékat horká
voda.
Teplota kotlové vody
1. Zapněte nouzový spínač vytápění.
2. Otevřete uzávěr plynu.
3. Otevřete krytku ovládacího panelu a zapněte spínač provozu na ovládacím panelu kotle.
4. Pomocí tlačítka druhu provozu topení na obslužné jednotce regulace
vyberte druh provozu Automatický provoz
.
5. Nastavte zvolenou teplotu prostoru pomocí otočného knoflíku na
obslužné jednotce regulace.
6.2 Teploty pro vytápění a přípravu TUV
Údaje pro nastavení teplot pro vytápění a přípravu TUV jsou uvedeny
v části Programování.
Pro přípravu TUV je doporučeno nastavení na 55˚C až 60°C.
Časy pro TUV se nastavují v časovém programu 4 / TWW.
Pro zajištění komfortního provozu by měl být začátek ohřevu TUV cca
1 hodinu před začátkem vytápění
6.3 Individuální časový program
Při standartním nastavení může být kotel provozován bez dalšího nastavování.
V případě potřeby individuálního nastavení postupujte dle stati Programování a nastavení.
6.4 Programování povinných parametrů
V normálním případě není nutné měnit parametry regulace (příklad aplikace).
Nastavuje se pouze datum / čas, a příp. časové programy spínání.
Nastavení parametrů je popsáno v části Programování.
29
6. UVEDENÍ DO PROVOZU
6.5 Nouzový provoz (ruční provoz)
Nastavení nuceného provozu zařízení:
• Stiskněte tlačítko OK
• Z menu zvolte Údržba / servis
• Nastavte funkci Ruční provoz (program.č. 7140) na „Zap“
Čerpadla topného okruhu jsou zapnuta a směšovač je nastaven na Ruční provoz.
Žádaná hodnota pro ruční provoz může být při zapnutém Ručním provozu nastavena následovně:
• Stiskněte tlačítko Info
• Tlačítkem OK potvrďte
• Otočným knoflíkem nastavte požadovanou hodnotu
• Tlačítkem OK potvrďte nastavení
Viz. také část Vysvětlení k tabulce parametrů.
6.6 Pokyny pro provozovatele
Pokyny
Provozovatel musí být podrobně obeznámen s obsluhou systému vytápění a funkčností bezpečnostních zařízení.
Je upozorněn zejména na tyto skutečnosti:
- nesmí se zavírat nebo omezovat otvory pro větrání;
- připojovací ústí pro spalovaný vzduch na horní straně přístroje musí
zůstat přístupné pro kominíka;
- v blízkosti plynového kotle se nesmí skladovat hořlavé materiály a
kapaliny;
- dále je provozovatel je upozorněn na:
1. kontroly, které musí provést sám:
- tlaku topné vody na manometru;
- záchytné nádoby pod výpustnou trubkou pojistného ventilu;
2. intervaly údržby a čištění, které může provádět pouze odborný instalatér oprávněný k práci na plynovém zařízení.
Podklady
- Krátký návod na obsluhu uchovávejte v přihrádce za krytkou obslužného modulu kotle (DIN 4702 část 6).
- Příslušné dokumentace s návodem k systému vytápění musí být k dispozici v místnosti, kde je kotel nainstalován (DIN 4756).
- Kontrolní záznam prvního uvedení do provozu s potvrzením a právoplatným podpisem provozovatele: Byly použity pouze přezkoušené a
označené komponenty podle příslušných předpisů. Všechny komponenty byly namontovány podle pokynů výrobce. Celé zařízení odpovídá
normě.
30
6. UVEDENÍ DO PROVOZU
6.6 Kontrolní záznam prvního uvedení do provozu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Místo instalace kotle
Provozovatel
Typ kotle / označení
Výrobní číslo
Index Wobbe
Zápis daných
veličin plynu
Provozní výhřevnost
Byla přezkoušena těsnost všech potrubí a spojů?
Byl přezkoušen odvod spalin?
Bylo odvzdušněno a přezkoušeno plynové potrubí?
10. Byl změřen klidový tlak plynu na plyn.armatuře?
kWh/m3
kWh/m3
mbar
11. Byl přezkoušen volný běh čerpadla?
12. Naplnění systému vytápění
13. Použité přísady do topné vody
14. Byl uzavřen obtok čerpadla?
Byl změřen tlak na vstupu plyn.armatury při průtoku plynu při
15.
max. výkonu kotle?
Byl změřen tlak před tryskami na výstupu plyn.armatury při
16.
max. výkonu kotle?
17. Obsah CO2 při malém zatížení
mbar
18. Obsah CO při malém zatížení
ppm
19. Obsah CO2 při plném zatížení
%
20. Obsah CO při plném zatížení
ppm
21.
Provoz vytápění
Kontrola funkcí:
22.
Příprava TUV
23.
Čas / datum
24.
Žádaná teplota Komfort Topný okruh 1 / 2
25. Programování:
Jmenovitá žádaná teplota TUV
26.
Automatický časový denní program
27.
Zkontrolována topná křivka?
Byla přezkoušena těsnost odvodu spalin v provozu?
28.
(např. měřením CO2)
29. Byl poučen provozovatel?
30. Byla předána dokumentace?
mbar
%
˚C
˚C
Čas
Byly použity pouze přezkoušené a označené komponenty zařízení odpovídající příslušným předpisům.
Všechny komponenty zařízení byly namontovány podle pokynů výrobce. Celé zařízení odpovídá normě.
Datum / podpis: ..............................................................
31
7. OBSLUHA
7.1 Obslužné části
Obr.7 Obslužné části
Provozní spínač
Tlačítko odblokování
hořákové automatiky
Záslepka (prostor pro obslužnou
jednotku ISR BCA)
Teplota kotlové vody
sRE0073A
Entriegelung
Odblokování
Sicherheitstemperatur-Begrenzer
bezpečnostního termostatu (STB)
(STB)
Tlačítko provozu
Betriebsarttaste
Trinkwasserbetrieb
Příprava
TUV
Bedieneinheit für
Regelung
Obslužná jednotka pro regulaci
Tlačítko provozu
Vytápění
Betriebsarttaste
Heizbetrieb
Teplota kotlové vody
Displej
Display
Tlačítko ESC
-Taste
(přerušení)
bruch)
steinfegerTlačítko
kominík
OK-tlačítko
OK-Taste
(potvrzení)
(Bestätigung
Information
Tlačítko Info
Otočný knoflík
Drehknopf
32
7. OBSLUHA
7.2 Zobrazení - displej
Obr.8 Symboly na displeji
Význam zobrazených symbolů
Vytápění na žádanou teplotu Komfort
Vytápění na žádanou útlumovou teplotu
Vytápění na žádanou teplotu protimrazové ochrany
V provozu
Hořák aktivní
Funkce Prázdniny aktivní
Odběr z topného okruhu 1 nebo 2
Hlášení údržby
Poruchové hlášení
Úroveň Info aktivní
Úroveň nastavování aktivní
Vytápění vypnuto (funkce EKO aktivní)
33
7. OBSLUHA
7.3 Obsluha
Nastavení provozu vytápění
Tlačítkem druhu provozu Provoz vytápění lze volit mezi druhy provozu
pro vytápění. Zvolené nastavení je zobrazeno obdélníkem pod symbolem
druhu provozu.
Teplota kotlové vody
Automatický provoz
- Provoz vytápění podle časového programu
- Žádaná teplota
nebo podle časového programu
- Ochranné funkce aktivní (proti zamrznutí, přehřátí)
- Automatika přepínání Léto / zima aktivní (při určené venkovní teplotě)
- Automatika denního omezení aktivní (automatické přepnutí mezi topným a letním provozem, když venkovní teplota přesáhne nastavenou
teplotu vnitřního prostoru)
Trvalý provoz
- Provoz vytápění bez časového programu
- Ochranné funkce aktivní
- Automatika přepínání Léto/zima není aktivní v trvalém provozu se žádanou teplotou Komfort
- Automatika denního omezení není aktivní v trvalém provozu se žádanou teplotou Komfort
nebo
Ochranný provoz
- Bez provozu vytápění
- Teplota podle funkce protimrazové ochrany
- Ochranné funkce aktivní
- Automatika přepínání Léto/zima aktivní
- Automatika denního omezení aktivní
Teplota kotlové vody
Nastavení přípravy TUV
Zapnuto
Teplá užitková voda je připravovaná dle zvoleného spínacího programu.
Vypnuto
Příprava TUV je deaktivovaná.
Nastavení žádané teploty prostoru
Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Komfort se zvyšuje (+) nebo snižuje (-) přímo otočným
knoflíkem.
Žádaná útlumová teplota
Žádaná útlumová teplota se nastavuje následovně:
- Stiskněte tlačítko OK (potvrzení)
- Zvolte topný okruh
- Zvolte parametr Žádaná útlumová teplota
- Nastavte žádanou útlumovou teplotu na otočném knoflíku
- Opět stiskněte tlačítko OK (potvrzení)
34
7. OBSLUHA
Stisknutím tlačítka druhu provozu Topný okruh lze přejít z úrovně programování nebo Info opět k základnímu zobrazení.
Zobrazení informací
Stisknutím tlačítka Info je možné zobrazit různé teploty a hlášení:
• Teplota prostoru
• Venkovní teplota
Pokud neexistují žádné chyby ani hlášení o údržbě, tyto informace se
neukazují.
Chybová hlášení
Hlášení o údržbě
Pokud se ukáže na displeji chybový ukazatel
, existuje v zařízení
chyba.
Stiskem tlačítka Info můžeme vyvolat další informace o chybě (viz tabulku Chybových kódů)
, pak existuje hlášení
Pokud se ukáže na displeji značka údržby
o údržbě nebo se zařízení nachází ve zvláštním provozu.
Stiskem tlačítka Info můžeme vyvolat další informace (viz tabulku Kódy
údržby)
Hlášení údržby není aktivní v nastavení z výroby.
Funkce Kominík
Pomocí tlačítka Kominík
Kominík.
je aktivována (popř.deaktivována) funkce
Aktivovaná zvláštní funkce je na displeji znázorněna symbolem
Obnovení továrního nastavení
v úrovni Fachman (odborník) vyvolejte progr.č. 31
změňte nastavení na Ja (ano) a čekejte, až se nastavení opět
změní na Nein (ne)
tlačítkem ESC menu opusťte
Informace ke změnám parametrů získáte v článku Programování
35
8. PROGRAMOVÁNÍ
Regulace je po montáži zablokovaná a musí se naprogramovat.
Pak se musí odblokovat.
8.1 Postup programování
Volba úrovní nastavení a položek menu pro konečného uživatele a
odborníky na topení se provádí podle postupu znázorněného v následujícím grafu:
Obr. 9: Volba úrovní nastavení a položek menu
Základní zobrazení
Teplota kotlové vody
Stiskněte
Tlačítko Info
stiskněte na cca. 3 s, než se na displeji rozsvítí zobrazení Konečný uživatel
Položky menu:
Úrovně nastavení:
Konečný uživatel (E)
Uvedení do provozu (I)
včetně konečného uživatele (E)
Odborník (F)
Včetně konečného uživatele (E) a uvedení do
provozu (I)
OEM
Obsahuje všechny ostatní úrovně nastavení a je
chráněno heslem.
Čas
datum
Čas a
a datum
Obslužná
jednotka
Obslužná jednotka
Rádio
Časový program Topný okruh 1
Časový
programTopný
Topný
okruh
Časový program
okruh
2 1
Časový
program
Topný
okruh
Časový program Topný okruh 1 2
Časový
program3 /3/HKP
Časový program
TOČ
Časový
program3 /4/TWW
Časový program
TUV
Prázdniny
Topný
okruh
Prázdniny Topný
okruh
1 1
Prázdniny
Topný
okruh
Prázdniny Topný okruh 2 2
Topný
okruh11
Topný okruh
Topný
okruh22
Topný okruh
Topný
okruh Pvoda
Teplá užitková
Teplá
užitková
voda (TUV)
Kotel
Kotel
Solár
Zásobník
TUV
Vyrovnávací
zásobník
Konfi
gurace
Zásobník TUV
LPB
Průtokový ohřev TUV
Chyba-porucha
Konfigurace
Údržba
/ Servis
LPB
Test
Vstup
/ Výstup
Údržba / servis
Status
Diagnóza Zdroj tepla
Diagnóza
Zdroj tepla
Diagnóza Spotřebič
Diagnóza Spotřebič
Zobrazení položek menu je závislé na zvolené úrovni nastavení a programování
Nemusí být vždy zobrazeny všechny položky menu.
36
8. PROGRAMOVÁNÍ
8.2 Změny parametrů
Nastavení, které nelze měnit přímo pomocí ovládacího panelu, je nutné
provést na příslušné úrovni nastavení.
Princip přednosti programování je dále znázorněn podle nastavení času
a datumu.
Základní zobrazení:
Teplota kotle
Stiskněte
Pomocí
zvolte položku
menu Čas a datum.
Čas a datum
Obslužná jednotka
Volbu potvrte tlačítkem
Pomocí
zvolte položku
menu Hodiny / minuty.
Čas a datum
Hodiny / minuty
Volbu potvrte tlačítkem
Pomocí
provete
nastavení hodin (např. 15 hodin).
Volbu potvrte tlačítkem
Čas a datum
Hodiny / minuty
Pomocí
provete
nastavení minut (např. 30 minut).
Čas a datum
Hodiny / minuty
Volbu potvrte tlačítkem
Čas a datum
Hodiny / minuty
Stiskněte tlačítko druhu provozu
Topný okruh pro návrat k
základnímu zobrazení.
Teplota kotle
Stisknutím tlačítka ESC přejdete na předcházející položku menu, aniž by
byly převzaty předtím změněné hodnoty. Pokud není provedeno žádné
nastavení během 8 minut, je automaticky proveden návrat k základnímu
zobrazení, aniž by byly převzaty předtím změněné hodnoty.
37
8. PROGRAMOVÁNÍ
8.3 Tabulka nastavení
• V tabulce nastavení nejsou uvedeny všechny parametry, které se zobrazují na displeji.
• Parametry uvedené v tabulce se nemusí nutně zobrazovat na displeji,
jejich zobrazení je závislé na konfiguraci zařízení.
• Pro vstup na úrovně nastavení Konečný uživatel (E), uvedení do provozu (I) a Odborník na topení (F) stiskněte tlačítko OK, pak na cca. 3
sekundy tlačítko Info, zvolte požadovanou úroveň pomocí otočného
Tabulka 6: Nastavení parametrů knoflíku a potvrďte svou volbu tlačítkem OK.
Funkce
Čas a datum
Hodiny / minuty
Den / měsíc
Rok
Obslužná jednotka
Jazyk
Kontrast displeje
Blokace obsluhy Vyp / Zap
Blokace programování Vyp / Zap
Zabezpečení základního nastavení Ne/Ano
Tento parametr je viditelný pouze v prostorovém přístroji!
Aktivace základního nastavení Ne/Ano
Jednotka jako
Prostor. přístroj 1 / Prostor. přístroj 2 / Obslužná
jednotka / Servisní přístroj
Tento parametr je viditelný pouze v prostorovém přístroji!
Přiřazení Prostorový přístroj 1
Topný okruh 1 / Topný okruh 1 a 2
Tento parametr je viditelný pouze v prostorovém přístroji, protože obslužná jednotka v kotli je pevně naprogramovaná na
obslužný přístroj!
Obsluha HK2
Společně s HK1 / Nezávisle
Obsluha HKP
Společně s HK1 / Nezávisle
Účinnost prezenčního tlačítka
Žádná / Topný okruh 1 / Topný okruh 2 / Společně
Tento parametr je viditelný pouze v prostorovém přístroji!
Korekce prostorového čidla
Tento parametr je viditelný pouze v prostorovém přístroji!
Časový program Topný okruh 1
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne /
Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty
Ne / Ano
38
Č. programu
Úroveň
Standardní hodnota
nastavení 1)
1
2
3
E
E
E
00:00 (h:min)
01.01(den.měsíc)
2004 (rok)
20
25
26
27
30
E
E
F
F
F
Německý
31
F
Ne
40
I
Prostor. přístroj 1
Vyp
Vyp
Ne
Topný okruh 1
42
I
44
I
Společně s HK1
46
I
Společně s HK1
48
I
Žádná
54
F
0.0°C
500
E
Po – Ne
501
502
503
504
505
506
516
E
E
E
E
E
E
E
06:00 (h/min)
22:00 (h/min)
--:-- (h/min)
--:-- (h/min)
--:-- (h/min)
--:-- (h/min)
Ne
Změněná hodnota
8. PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Časový program Topný okruh 2
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne /
Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty
Ne / Ano
Časový program 3 / HKP (Čerp.)
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne /
Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty
Ne / Ano
Časový program 4 / TWW (TUV )
Předvolba Po – Ne
Po – Ne / Po – Pá / So – Ne /
Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne
1. fáze Zap
1. fáze Vyp
2. fáze Zap
2. fáze Vyp
3. fáze Zap
3. fáze Vyp
Standardní hodnoty
Ne / Ano
Prázdniny Topný okruh 1
Začátek
Konec
Provozní režim
Protimrazová ochrana / Útlum
Prázdniny Topný okruh 2
Začátek
Konec
Provozní režim
Protimrazová ochrana / Útlum
Č. pro- Úroveň
gramu nastavení 1)
Standardní hodnota
Změněná hodnota
Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 2!
520
E
Po – Ne
521
522
523
524
525
526
536
E
E
E
E
E
E
E
06:00 (h/min)
22:00 (h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
Ne
540
E
Po – Ne
541
542
543
544
545
546
556
E
E
E
E
E
E
E
06:00 (h/min)
22:00 (h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
Ne
560
E
Po – Ne
561
562
563
564
565
566
576
E
E
E
E
E
E
E
06:00 (h/min)
22:00 (h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
--:--(h/min)
Ne
642
643
648
E
E
E
--.-- (den. měsíc)
--.-- (den. měsíc)
Protimrazová ochrana
Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 2!
652
653
658
E
E
E
-.-- (den. měsíc)
--.-- (den. měsíc)
Útlum
39
8. PROGRAMOVÁNÍ
PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Č. pro- Úroveň
Standardní
gramu nastavení 1) hodnota
Změněná
hodnota
Topný okruh 1
Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Útlum
Žádaná teplota Protimrazová ochrana
Strmost topné křivky
Předěl vytápění léto / zima
Vliv prostoru
Rychlý zátop
Rychlý útlum
Vyp / Až do útlumové žádané hodnoty /
Až do žádané hodnoty mrazové ochrany
Funkce ochrana nové podlahy
Vyp /Topení/Zrání podlahy/Topení-Zrání/Ručně
Žádaná hodnota ochrana nové podlahy
Dimenzování stupně otáček
Čerpadlo PWM Minimum
Výpočtová venkovní teplota
Normovaná teplota náběhu při výp. venk. teplotě
Odchylka dT normované venk. teploty
Topný okruh 2
Žádaná teplota Komfort
Žádaná teplota Útlum
Žádaná teplota Protimrazová ochrana
Strmost topné křivky
Předěl Omezení vytápění léto / zima
Vliv prostoru
Rychlý zátop
Rychlý útlum
Vyp / Až do útlumové žádané hodnoty /
Až do žádané hodnoty mrazové ochrany
Zvýšení směšování
Funkce ochrana nové podlahy
Vyp /Topení/Zrání podlahy/Topení-Zrání/Ručně
Žádaná hodnota ochrana nové podlahy
710
712
714
720
730
750
770
780
E
E
E
E
E
I
F
F
20,0 ˚C
18,0 ˚C
10,0 ˚C
1,50
20 ˚C
--%
- - - °C
Až do útlumové
žádané hodnoty
850
F
Vyp
851
884
885
886
887
894
F
I
I
I
I
25 °C
30
28 %
-20 ˚C
75 ˚C
20,0 ˚C
Parametr je viditelný, jen když je k dispozici topný okruh 2!
1010
1012
1014
1020
1030
1050
1070
1080
E
E
E
E
E
I
F
F
20,0 ˚C
18,0 ˚C
10,0 ˚C
1,50
20 ˚C
--%
- - - °C
Až do útlumové
žádané hodnoty
1130
1150
F
F
6 °C
Vyp
1151
F
25 °C
1610
1612
1620
E
F
I
55 ˚C
40 °C
Časový program
4/TWW
1640
F
Fixně týdně
1641
1642
F
F
3
Neděle
1644
1645
1646
F
F
F
--:-65 °C
---
1660
I
Uvolnění TUV
1661
I
Zap
Teplá užitková voda
Jmenovitá žádaná teplota
Útlumová žádaná teplota
Uvolnění
24 hod/den l Časové programy Topnení l
Časový program 4/TWW (TUV)
Ochrana proti Legionelle
Vyp I Periodicky I Fixně týdně
Ochrana proti Legionelle Periodicky
Ochrana proti Legionelle Týdně
Po I Ú I St I Čt I Pá I So I Ne
Ochrana proti Legionelle-doba začátku
Ochrana proti Legionelle-žádaná hodnota
Ochrana proti Legionelle-doba prodlení
Uvolnění cirkulačního čerpadla
Časový program 3/HKP l Uvolnění TUV l Časový
program 4/TWW
Taktovací provoz cirkulačního čerpadla
Vyp l Zap
40
8. PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Č. pro- Úroveň
Standardní
gramu nastavení 1) hodnota
Změněná
hodnota
Konfigurace
Hydraulické schéma
Topný okruh 1 Vyp I Zap
Topný okruh 2 Vyp I Zap
Zóny s podávacím čerpadlem Ne l Ano
HK1 s podávacím čerpadlem
Ne l Ano
HK2 s podávacím čerpadlem
Ne l Ano
TUV s podávacím čerpadlem
Ne l Ano
Reléový výstup K2
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
Nastavení K1 převzít z K2 Ne I Ano
5701
5710
5715
5761
5921
I
Ne
Reléový výstup 1 RelCl
5922
I
Výstup hlášení
5923
I
Výstup alarmu
5924
I
Provozní hlášení
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo HK2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru I Čerpadlo Q1 I TUV Směšovací
čerpadlo Q35
I
I
I
I
5920
2
Zap
Zap
Ne
Ne
Ne
Ne
Výstup alarmu
I
Reléový výstup 2 RelCl
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
Reléový výstup 3 RelCl
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
I
41
8. PROGRAMOVÁNÍ
PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Č. pro- Úroveň
Standardní
gramu nastavení 1) hodnota
Reléový výstup 1 SolCl
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
Reléový výstup 2 SolCl
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
Reléový výstup 3 SolCl
Standard l Výstup hlášení l Výstup alarmu l Provozní
hlášení l Externí trafo l Čerpadlo TO2 l Cirkulační
čerpadlo l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l
Čerpadlo anuloidu l Podávací čerpadlo Q8 l Základní
funkce K2 l Celkové nabíjení TUV l Mezní analogový
signál RelCl l Klapka spalin l Čerpadlo kolektoru l
Vypnutí ventilátoru
Funkce Vstup H1
Žádná l Funkce modemu l Funkce modemu inverzní
l Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l Zpětné hlášení klapky spalin l Zablokování zdroje l Zablokování
zdroje inverzní
Funkce modemu
Přepínání hořák. automatiky (FA) TOy + TUV l
Přepínání hořák. automatiky TOy l Přepínání hořák.
automatiky TO1 l Přepínání hořák. automatiky TO2
Konfigurace prostorového termostatu 1
Žádná l Prostorový termostat l Spínací hodiny Úroveň
prostoru l Spínací hodiny Požadavek na teplo l Spínací hodiny Úroveň TUV
Konfigurace prostorového termostatu 2
Žádná l Prostorový termostat l Spínací hodiny Úroveň
prostoru l Spínací hodiny Požadavek na teplo l Spínací hodiny Úroveň TUV
Funkce Vstup RelCl
Žádná l Funkce modemu l Funkce modemu inverzní l
Požadavek na teplo (vzduchotechnika) l Zadání žádané teploty l zadání výkonu l Čidlo anuloidu l Zpětné
hlášení klapky spalin l Zablokování zdroje l Zablokování zdroje inverzní l Čidlo zablokování zdroje
Ext. max. žádaná teplota náběhu
Ext. kolísání výkonu
Funkce Vstup SolCl
Žádná l Čidlo kolektoru
Časová konstanta budovy
KonfigRG1.0
KonfigRG1.1
KonfigRG1.4
KonfigRG1.7
5926
I
Čerpadlo kolektoru
5927
I
Standard
5928
I
Standard
5950
I
Žádná
5957
I
Přepínání hoř.
automatiky TOy
+ TUV
5970
I
Žádná
5971
I
Žádná
5973
I
Žádná
5975
5976
5978
I
I
I
100 ˚C
5%
Žádná
6110
6240
I
F
F
F
F
10 hod
0
0
1
0
42
Změněná
hodnota
8. PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Č. pro- Úroveň
Standardní
gramu nastavení 1) hodnota
Změněná
hodnota
LPB
Adresa přístroje
6600
I
6705
E
E
7001
7010
7140
E
E
E
8000
8001
8003
8005
8007
I
I
I
I
I
8310
8314
8328
8329
8336
8337
8338
8339
8340
8510
8530
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
8700
8703
8704
8740
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
Porucha
Kód diagnózy SW
Výskyt poruchy Fáze FA
Údržba / Servis
Hlášení
Potvzení hlášení
Ruční provoz Vyp I Zap
0
0
Vyp
Stav
Topný okruh 1
Topný okruh 2
TUV
Kotel
Solar
Diagnóza Zdroj tepla
Teplota kotle / žádaná teplota kotle
Teplota zpátečky kotle
Zobrazení provozu FA
Ionizační proud
Provozní hodiny hořáku
Počítač startů hořáku
Provozní hodiny provozu vytápění
Provozní hodiny přípravy TUV
Provozní hodiny zón
Teplota kolektoru 1
Provozní hodiny výnosu soláru
Diagnóza Spotřebič tepla
Venkovní teplota
Tlumená venkovní teplota
Geometrická venkovní teplota
Teplota prostoru 1
Žádaná teplota prostoru 1
Teplota náběhu 1
Žádaná teplota náběhu 1
Teplota prostoru 2
Žádaná teplota prostoru 2
Teplota náběhu 2
Žádaná teplota náběhu 2
Teplota TUV 1
Žádaná teplota TUV
Teplota TUV 2
Nabíjecí teplota TWW (TUV)
Teplota nabíjecího zásobníku 1
8743
8770
8773
8830
8832
8836
8980
˚C
- ˚C
- ˚C
---- ˚C
15 ˚C
- ˚C
20 ˚C
---˚C
15 ˚C
- ˚C
20 ˚C
- ˚C
55 ˚C
- ˚C
43
8. PROGRAMOVÁNÍ
Funkce
Č. pro- Úroveň
Standardní
gramu nastavení 1) hodnota
Hodnoty Info
Zobrazení hodnoty Info je závislé na stavu provozu!
Poruchové hlášení
Kód diagnózy SW
Hlášení
Stav Ruční provoz
Žádaná hodnota vypnutí regulátoru
Aktuální žádaná teplota vysoušení podlahy
Aktuální den vysoušení podlahy
Teplota prostoru
Minimální teplota prostoru
Maximální teplota prostoru
Teplota kotle
Teplota TUV 1
Teplota kolektoru 1
Stav kotel
Stav Solar
Stav TUV
Stav Topný okruh 1
Stav Topný okruh 2
Venkovní teplota
Teplota prostoru 1
Žádaná teplota prostoru 1
Teplota prostoru 2
Žádaná teplota prostoru 2
Zobrazení provozu FA
E = Konečný uživatel
Změněná
hodnota
I = Uvedení do provozu
6700
6705
7001
7145
8741
8310
8830
8510
8700
8741
8771
8362
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
--- %
- ˚C
0
- ˚C
- ˚C
- ˚C
- ˚C
- ˚C
0 ˚C
- ˚C
- ˚C
- ˚C
- ˚C
- ˚C
F = odborník (fachman)
Parametry s čísly programů 1 – 54 jsou samostatné parametry obslužné
jednotky a prostorového přístroje, a proto je lze nastavovat na těchto
přístrojích na různé hodnoty. Všechny parametry od čísla programu 500
jsou uloženy na regulátoru, takže jsou identické. Platná hodnota parametru je naposledy změněná hodnota.
8.4 Vysvětlení k tabulce
nastavení
Čas a datum
Regulace používá roční hodiny s možností nastavení času, dne / měsíce
a roku. Je potřeba nastavit správný čas a datum, aby časové programy
probíhaly podle již popsaného způsobu programování.
8.5 Obslužná jednotka
Jazyk (20)
Jazyk používaný v menu lze změnit v programu č. 20.
Blokace obsluhy (26)
Při zapnuté blokaci jsou zablokovány následující obslužné elementy:
- Tlačítko volby provozního režimu topení / příprava TUV
- Otočný knoflík (žádaná hodnota komfortní prostorové teploty)
- Prezenční tlačítko (jen prostorový přístroj)
Blokace programování (27)
Při zapnuté blokaci mohou být parametry na displeji ukázány, ale nelze je
měnit.
- Dočasné (prozatímní) zrušení (odvolání):
Tlačítka OK a ESC současně 3 sec. tiskněte. Po opuštění programovací
úrovně je blokace opět aktivní.
- Dlouhodobé zrušení (odvolání):
nejdříve Temporare Aufhebung, pak Progr.č.27 na „Vyp“
44
8. PROGRAMOVÁNÍ
Zabezpečení základního
nastavení obslužné jednotky
(30)
Data z regulace LMU jsou pozapsána /zabezpečena do v prostorovémho
přístroje (jen když je prostorový přístroj k dispozici).
Upozornění!
Údaje prostorového přístroje jsou přepsány! Tak lze zajistit
individuální programování regulace v prostorovém přístroji.
Aktivace základního nastavení obslužné jednotky (31)
Data z obslužné jednotky, příp. prostorového přístroje se zapisují do
regulace LMU.
Upozornění! Údaje prostorového přístroje jsou přepsány! V obslužné
jednotce je uloženo nastavení z výroby.
- Aktivujte na obslužné jednotce Progr.č. 31:
regulace převezme tovární nastavení
- Aktivujte na prostorovém přístroji Progr.č. 31:
naprogramování prostorového přístroje bude zavedeno do regulace.
Nastavení jako (40)
Volba obslužné jednotky. V závislosti na vybrané obslužné jednotce jsou
potřebná další nastavení, která jsou uvedena dále i s čísly programu.
Přiřazení prostorového
přístroje 1 (42)
Pokud je na prostorovém přístroji zvoleno nastavení Prostorový přístroj 1
(program č. 40), v programu č. 42 musí být pevně zadáno, jestli je
prostorový přístroj přiřazen k topnému okruhu 1 nebo k oběma topným
okruhům.
Obsluha HK2 (TO2) / HKP
(TOČ) (44, 46)
Při výběru prostorového přístroje 1 nebo obslužné jednotky (program
č. 40) je nutné v programu č. 44, příp. 46 pevně nastavit, jestli lze řídit
topné okruhy TO2 a TOČ z obslužné jednotky společně s topným okruhem 1 nebo nezávisle na topném okruhu 1.
Působení prezenčního tlačítka (48)
V programu č. 48 lze nastavit působení prezenčního tlačítka na topné
okruhy.
Korekce prostorového čidla
(54)
V programu č. 54 lze korigovat údaj teploty z prostorového čidla
Předvolba (500, 520, 540, 560)
Topné fáze (501 až 506,
521 až 526, 541 až 546 ,
561 až 566)
Časové programy
Před nastavením časového programu je nutné zvolit jednotlivé dny (Po,
Út, St, atd.) nebo skupiny dnů (Po – Ne, Po – Pá, So – Ne), ve kterých
bude aktivován časový program.
Pokud ve skupině dnů změníte jeden čas, změní se uatomaticky všechny
3 Zap/Vyp-fáze ve skupině dnů.
Pro jeden topný okruh lze nastavit maximálně 3 topné fáze, které jsou
aktivní ve dnech nastavených v předvolbě (program č. 500, 520, 540,
560). V topných fázích je vytápěno na nastavenou žádanou teplotu Komfort. V období mezi fázemi se vytápí na útlumovou žádanou teplotu.
Časové programy jsou aktivní pouze v provozním režimu „Automatik“.
Standardní hodnoty
(516, 536, 556, 576)
Nastavení standardních hodnot uvedených v tabulce nastavení.
Prázdninové programy
Pomocí programu Prázdniny lze nastavit topné okruhy během určitého
prázdninového období na zvolenou úroveň provozu.
Začátek prázdnin (642, 652)
Zadání začátku prázdnin.
Konec prázdnin (648, 658)
Zadání konce prázdnin.
45
8. PROGRAMOVÁNÍ
Úroveň provozu (648, 658)
Volba úrovně provozu pro prázdninový program (útlumová žádaná teplota nebo teplota protimrazové ochrany).
Prázdninové programy jsou aktivní pouze v režimu „Automatik“.
Topné okruhy
Žádaná teplota Komfort
(710, 1010)
Nastavení žádané teploty Komfort.
Útlumová žádaná teplota
(712, 1012)
Nastavení útlumové žádané teploty pro snížení teploty prostoru během
doby, kdy se prostor nevyužívá (např. během noci nebo nepřítomnosti).
Žádaná teplota protimrazové
ochrany (714, 1014)
Nastavení žádané teploty protimrazové ochrany, které zamezí příliš velkému poklesu teploty prostoru.
Strmost topné křivky
(720, 1020)
Pomocí topné křivky je tvořena žádaná výstupní teplota topné (kotlové)
vody, která se používá při ekvitermní regulaci.
100
90
30
80
70
Obr. 10
4
3,5
3
2,75
2,5
2,25
2
Teplota topné vody
°C
1,75
1,5
1,25
1
60
0,75
50
40
0,5
30
0,25
20
10
0
-10
-20
-30
°C
Stanovení strmosti topných křivek
V diagramu (obr. 10) vyznačte nejnižší výpočtovou venkovní teplotu
podle klimatického pásma (např. svislá přímka při -10˚C). Vyznačte také
maximální teplotu výstupní teploty
kotlové vody topného okruhu (např.
vodorovná přímka při 60˚C).
Průsečník obou přímek udává hodnotu strmosti topné křivky.
Venkovní teplota
Omezení vytápění léto / zima
(730, 1030)
Vytápění se přepíná na letní, příp. zimní provoz podle zde nastavené
teploty, přičemž se bere v úvahu tlumená venkovní teplota (program č.
8703) - - - °C: deaktiv
Vliv prostoru (750, 1050)
Při vlivu prostoru jsou odchylky od žádané teploty prostoru zachyceny
prostorovým čidlem a zohledněny při regulaci teploty.
Musí být připojeno prostorové čidlo. Hodnota pro vliv prostoru musí být
v rozsahu 1% až 99%. Pokud se v referenční místnosti (montážní místo
prostorového čidla) nacházejí radiátorové ventily, musí být plně otevřeny.
Nastavení pro ekvitermní regulaci s vlivem prostoru: 1% - 99%
Nastavení pro čistě ekvitermní regulaci: ---%
Nastavení pro čistou ekvitermní regulaci: 100%
Rychlý zátop (770, 1070)
Užívá se k rychlému dosažení požadovaného zvýšení teploty prostoru při
přechodu z režimu topení „Útlum“ na „Komfort“.
Rychlý útlum (780, 1080)
Při aktivaci rychlého útlumu je vypnuto čerpadlo topného okruhu. Při
dosažené požadovaného útlumu je čerpadlo opět zapnuto a teplota je
dále regulována podle žádané teploty útlumu nebo protimrazové ochrany.
Doba působení rychlého útlumu je odvislá od venkovní teploty, vlastností
budovy a nastavené teplotní diference prostorového termostatu.
46
8. PROGRAMOVÁNÍ
Doba trvání rychlého útlumu při poklesu o 2°C za hodinu:
Konstanta budovy (Konfigurace, Progr.-č. 6110)
Smíšená venkovní teplota:
0 hod
2 hod
5 hod
10 hod
15 hod
20 hod
15°C
0
3,1
7,7
15,3
23
10°C
0
1,3
3,3
6,7
10
13,4
5°C
0
0,9
2,1
4,3
6,4
8,6
0°C
0
0,6
1,6
3,2
4,7
6,3
-5°C
0
0,5
1,3
2,5
3,8
5,0
-10°C
0
0,4
1,0
2,1
3,1
4,1
-15°C
0
0,4
0,9
1,8
2,6
3,5
-20°C
0
0,3
0,8
1,5
2,3
3,1
Doba trvání rychlého útlumu při poklesu o 4°C za hodinu:
Konstanta budovy (Konfigurace, Progr.-č. 6110)
Smíšená venkovní teplota:
0 hod
2 hod
5 hod
10 hod
15 hod
20 hod
15°C
0
3,1
7,7
15,3
23
10°C
0
1,3
3,3
6,7
10
13,4
5°C
0
0,9
2,1
4,3
6,4
8,6
0°C
0
0,6
1,6
3,2
4,7
6,3
-5°C
0
0,5
1,3
2,5
3,8
5,0
-10°C
0
0,4
1,0
2,1
3,1
4,1
-15°C
0
0,4
0,9
1,8
2,6
3,5
-20°C
0
0,3
0,8
1,5
2,3
3,1
Funkce Podlaha (850, 1150)
50 hod
21,5
15,8
12,5
10,3
8,8
7,7
50 hod
21,5
15,8
12,5
10,3
8,8
7,7
Slouží ke kontrolovanému vysoušení vrchní vrstvy podlahy.
Vyp: funkce je vypnuta
Oblasti Fh a Bh teplotní profil probíhá automaticky
Manuelně: proces probíhá na ručně nastavenou žádanou hodnotu
Obr. 11: Teplwotní profil v režimu funkce Vysušování podlahy
X
Fh
Bh
Den
Fh + Bh
DenStarttag
zahájení
FhFh= běžné
vytápění
Funktionsheizen
BhBh
= vytápění
s vysoušením podlahy
Belegreifheizen
Důležité! Dbejte odpovídajících předpisů a norem výrobců podlah!
Správná funkce je možná pouze při korektně instalovaném zařízení (hydraulika, elektrické propojení a seřízení).
Odchylky mohou vést k poškození podlahy. Funkce Podlaha může být
předčasně přerušena, pokud nastavíte Aus (Vyp).
Žádaná hodnota Podlaha
ruční nastavení (851, 1151)
Nastavení teploty, podle které bude tato funkce řídit proces vysušování
podlahy.
47
8. PROGRAMOVÁNÍ
Všeobecně o řízení modulovaného čerpadla
Pracovní rozsah modulovaného čerpadla je možné přesně nastavit na
teploty projektované pro topný okruh.
K tomu se používají 2 parametry:
Bod dimenzování otáček (program č. 884) = max. přípustné nastavitelné
otáčky čerpadla (NqmodNenn)
Čerpadlo PWM Minimum (program č. 885) = min. přípustné nastavitelné
otáčky čerpadla (NqmodMin)
Bod dimenzování stupně
otáček (884)
Doporučuje se upravit tuto hodnotu pro úsporu energie topného zařízení
(884) (hydraulické vyrovnání). Odpovídá stupni otáček čerpadla v bodě
dimenzování pro dosažení jmenovitého objemového průtoku. Funkce
bodu dimenzování stupně otáček odpovídá analogovému volitelnému
spínači otáček čerpadla HK (TO), kde je k dispozici 30 stupňů otáček.
Čerpadlo PWM Minimum
(885)
V progr.č.885 lze nastavit min. přípustné otáčky čerpadla topného okruhu (NqmodMin). Tyto otáčky jsou dostatečné pro zajištění dostatečného
zásobování topného okruhu vodou. Zadávají se v procentech max. stupně otáček (např. 28%).
Postup nastavení pracovního rozsahu modulovaného čerpadla
odborníkem na topení
Pokud se navržené teploty topného zařízení výrazně liší (t.j. rozdíl
v navržené teplotě > 10 K) od nastavení standardní teploty čerpadla,
musí se provést korekce podle následujícího postupu:
Výpočtová venkovní teplota
(886)
1. Nastavte výpočtovou venkovní teplotu podle bodu dimenzování topného zařízení (nastavení z výroby: -20˚C), program č. 886.
Výpočtová venkovní teplota
(887)
2. Nastavte žádanou hodnotu výpočtové venkovní teploty podle teploty
topné vody (nastavení z výroby: 75˚C) , program č. 887
Rozdíl dT
výp. venk. teploty (894)
3. Nastavte rozdíl dT teploty topné vody podle dimenzování systému
vytápění (nastavení z výroby: 20˚C), program č. 894.
4. Zaregulování čerpadla PWM v bodě dimenzování při otevřených
termostatických ventilech prostřednictvím programu č. 884 (NqmodNenn).
Kontrola funkce:
Nejsou teplé radiátory?
Pokud se tento problém vyskytuje v celém rozsahu venkovní teploty,
může být stupeň otáček v bodě dimenzování příliš malý, t.j. je nutné přiměřeně zvýšit hodnotu nastavení programu č. 884 (NqmodNenn).
Pokud se tento problém vyskytuje při vyšších venkovních teplotách, mělo
by se snížit nastavení min. otáček pro topný okruh, t.j. je nutné přiměřeně
zvýšit hodnotu nastavení programu č. 885 (NqmodMin). Je nutné kontrolovat účinky změn nastavení.
Zlepšení funkce směšování
(1130)
Zvýšením výstupní teploty kotlové topné vody lze snížit kolísání směšované topné vody.
Zvýšení: kolísání směšované topné vody se odstraní.
Snížení: kolísání směšované topné vody je možné
48
8. PROGRAMOVÁNÍ
Užitková voda (TUV)
Jmenovitá žádaná teplota
(1610)
Tlumená žádaná teplota
(1610)
Uvolnění (1620)
Nastavte jmenovitou žádanou teplotu užitkové vody.
Nastavte tlumenou žádanou teplotu užitkové vody.
24 hod / den: Teplota TUV je trvale regulovaná na jmenovitou žádanou
teplotu TUV nezávisle na časových programech spínání.
Časové programy Topné okruhy: Teplota TUV je přepínaná v závislosti
na časových programech spínání mezi žádanou teplotou TUV a tlumenou žádanou teplotou TUV. Zároveň je bod zapnutí posunut dopředu
o jednou hodinu (viz. obr. 12).
Obr. 12: Uvolnění v závislosti na časových programech spínání topných okruhů (příklad)
Časový program 4: Teplota TUV je přepínaná nezávisle na časových
programech spínání topného okruhu mezi žádanou teplotou TUV a tlumenou žádanou teplotou TUV. Využívá se časového programu spínání 4
(viz. obr. 13).
Obr. 13: Uvolnění v závislosti na časových programech spínání 4 (příklad)
Funkce Legionella (1640)
Funkce slouží k usmrcení bakterií Legionella zahřátím vody na žádanou
teplotu (viz progr.č. 1645).
Aus (Vyp): funkce je vypnuta;
Fixně týdně: funkce je v závislosti na zvolené hodnotě periodicky opakována (progr.č. 1641);
Fixně 1 den v týdnu: funkce se aktivuje v tento určený den každý týden
(progr.č. 1642)
Funkce Legionella
periodicky (1641)
Funkce Legionella
den v týdnu (1642)
Funkce Legionella
časový bod (1644)
Nastavení intervalu aktivace (doporučuje se v případě doplňkového ohřevu pitné vody solárním zařízením).
Volba dne v týdnu pro funkci fixní den v týdnu.
Funkce Legionella
žádaná teplota (1645)
Žádaná hodnota, při které se eventuelně vyskytující bakterie Legionella
zahřátím vody usmrtí.
Funkce Legionella
doba trvání=působení (1646)
Nastaví se doba, po kterou na bakterie působí zvýšená=sterilizační teplota.
Nastavení doby sepnutí funkce. Při nastavení „---“se funkce spustí při
prvním odběru teplé vody.
Stoupne-li teplota TUV v zásobníku oproti žádané teplotě funkce Legionella o 1°K, časovač se zastaví.
Poklesne-li teplota TUV před koncem nastavené doby působení (setrvání) funkce o více jak 2°K pod
žádanou teplotu funkce Legionella, musí být doba působení znovu splněna. Není-li doba působení
nastavena, je funkce ochrany ihned po dosažení žádané hodnoty splněna.
49
8. PROGRAMOVÁNÍ
Uvolnění cirkulačního
čerpadla (1660)
Časový program 3: Cirkulační čerpadlo je uvolněno podle časového programu 3 (viz. program č. 540 až 556).
Uvolnění TUV: Cirkulační čerpadlo je uvolněno zároveň s uvolněním
TUV.
Časový program 4: Cirkulační čerpadlo je uvolněno podle časového programu 4 lokálního regulátoru.
Taktovací provoz cirkulačního čerpadla (1661)
Cirkulační čerpadlo je během doby uvolnění zapnuto na 10 minut, a opět
vypnuto na 20 minut.
Kotel
Žádaná hodnota ruční provoz
(2214)
Teplota, na kterou je kotel v ručním režimu regulován
(viz také Progr. č. 7140).
Zásobník teplé užitkové vody (TUV)
Zvýšení teploty výstupní kotlové vody (5020)
Požadovaná teplota topné vody pro nabíjení zásobníku se určuje společně v závislosti na žádané teplotě TUV a zvýšení teploty topné vody.
Konfigurace
Hydraulické schéma (5701)
Nastavení kódu pro hydraulický systém.
Hodnoty kódu jsou uvedeny v návodu k příslušenství.
Topný okruh 1 a 2
(5710 a 5715)
Tímto parametrem mohou být topné okruhy deaktivovány.
Toto nastavení působí jen přímo na topné okruhy, ne na obsluhu!
Podávací čerpadlo (5761)
Podávací čerpadlo je možné použít pro podporu topných okruhů a okruhu TUV. V programu č. 5761 se určuje, který požadavek na teplo bude
podávací čerpadlo podporovat. Lze vybrat z těchto požadavků na teplo:
Zóny s podávacím čerpadlem
TO1 s podávacím čerpadlem
TO2 s podávacím čerpadlem
TUV s podávacím čerpadlem
Reléové výstupy
(5920 až 5928)
Standard: Funkce podle hydraulického schématu.
Výstup hlášení:
Výstup hlášení je aktivován, když regulátor vyšle požadavek na hořákovou automatiku. Výstup hlášení se vypne při výskytu poruchy, která
zabraňuje uvedení hořákové automatiky do provozu.
Výstup alarmu: Výstup je aktivován při poruše na přístroji, která vyžaduje ruční odblokování.
Provozní hlášení: Výstup je aktivní, když je hořák v provozu.
Externí trafo:
Tento výstup se používá pro vypnutí externího trafa. Výstup je aktivní,
když je potřebné externí trafo. V ostatních případech není aktivní. Externí
trafo by mělo být vypnuto co možná nejčastěji, aby se minimalizovala
celková spotřeba energie systému.
Čerpadlo topného okruhu HK2 (TO2):
Tento výstup vysílá řídící signál pro čerpadlo topného okruhu 2. Čerpadlo
topného okruhu 2 je všeobecně přiřazeno směšovači ClipIn (rozšiřující
modul). Pokud je topný okruh 2 řízen jako čerpadlový okruh, lze čerpadlo
řídit také pomocí programovatelného výstupu.
50
8. PROGRAMOVÁNÍ
Cirkulační čerpadlo: Funkce je určená pro řízení cirkulačního čerpadla
TUV (viz. program č. 1660).
Funkce Kominík: Pokud je k dispozici vstup pro funkci Kominík, je touto
funkcí aktivován programovatelný výstup. Pokud není vstup k dispozici,
není aktivován ani výstup. Funkce Kominík zajišťuje dosažení maximální
žádané teploty kotle. Je-li tato funkce aktivní, není možný doběh čerpadla.
Čerpadlo hydraulické výhybky=anuloidu
Pomocí této funkce je řízeno čerpadlo za anuloidem.
Anuloid (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků): Tato funkce je k dispozici pouze v hydraulických schématech, které nemají k dispozici kromě
topného okruhu 1 (čerpadlový topný okruh) žádné další topné okruhy.
Podávací čerpadlo Q8: Funkce přebírá řízení podávacího čerpadla.
Základní funkce K2: Funkce podle hydraulického schématu Celkové
nabíjení TUV: Funkce aktivuje výstup během aktivního celkového nabíjení vrstveného zásobníku TUV.
Funkci lze aktivovat pouze v aplikaci s vrstveným zásobníkem.
Mez (Práh) analogového signálu relé – ClipIn: Funkce aktivuje výstup,
když je vstupní signál na funkčním modulu ClipIn vyšší než mezní (prahová) hodnota.
Funkce je možná pouze s přednastavením žádané teploty nebo přednostním požadavkem výkonu na vstupu funkčního modulu ClipIn.
Klapka spalin: Funkce aktivuje řízení klapky spalin. Při aktivním řízení
klapky spalin je hořák uveden do provozu teprve při otevřené klapce
spalin.
Čerpadlo kolektoru: Funkce převezme řízení oběhového čerpadla při
použití solárního kolektoru.
Vypnutí ventilátoru: Výstup slouží pro vypnutí ventilátoru. Výstup je
aktivní, jen když je potřebný ventilátor. Ventilátor by měl být vypnut co
nejčastěji, aby se minimalizovala spotřeba energie systému.
Čerpadlo Q1: řízení čerpadla topného okruhu Q1
TWW (TUV) promíchávací čerpadlo Q35:
Tento výstup je řízen v režimu ochrany TUV proti Legionelle k promíchání
zásobníku ve spojení se solární energií.
Ano: výstupní signál z relé K2 se převádí do vstupu relé K1
Ne: žádná funkce
51
8. PROGRAMOVÁNÍ
Funkce Vstup H1 (5950)
Žádná: Bez funkce
Funkce modemu: Funkce modemu slouží k centrálnímu vypnutí a
přepnutí topného zařízení v provozu Stand-by nebo Útlum (telefonické
dálkové ovládání). Funkce modemu je aktivní, když je kontakt zavřený.
Funkce modemu inverzní: Tato funkce modemu je aktivní, když je kontakt otevřený.
Funkce Kominík: Pokud je k dispozici vstup pro funkci Kominík, je touto
funkcí aktivován programovatelný výstup. Pokud není vstup k dispozici,
není aktivován ani výstup. Funkce Kominík zajiš uje dosažení maximální
žádané teploty kotle. Kromě toho aktivuje požadavek na teplo pro topný
okruh 1.
Zpětné hlášení klapky spalin: Zpětné hlášení při aktivním řízení klapky
spalin přes vstup H1.
Zablokování zdroje: Funkce zablokování zdroje je potřebná pro zablokování hořáku při zapojení alternativní energie (např. solární energie).
Funkce zablokování zdroje je aktivní při zavřeném kontaktu.
(zohledněte Progr.č. 2201 a 6330, viz také příručku Programování a
hydrauliky)
Zablokování zdroje inverzní: Tato funkce zablokování zdroje je aktivní
při otevřeném kontaktu.
Funkce modemu (5957)
Přepínání druhu provozu Topný okruh a TUV: Přepínání druhu provozu topného okruhu a přípravy TUV telefonickým dálkovým ovládáním.
Přepínání druhu provozu Topný okruh (1,2): Přepínání druhu provozu
topného okruhu (1, 2) telefonickým dálkovým ovládáním.
Žádná: Spínání vstupu nemá žádný vliv.
Konfigurace prostorového
termostatu (5970, 5971)
Prostorový termostat: U této funkce rozhoduje o generování požadavku
na teplo stav sepnutí kontaktu.
Platí:
Vstup otevřený: Požadavek na teplo je zablokován
Vstup zavřený: Požadavek na teplo je uvolněn
Pokud není připojen prostorový termostat, požadavek na teplo zůstává
zablokovaný.
52
8. PROGRAMOVÁNÍ
Spínací hodiny na úrovni prostoru: Funkce aktivuje přepínání žádané
teploty prostoru.
Platí:
Vstup otevřený: Žádaná teplota prostoru = útlumová žádaná teplota
Vstup zavřený: Žádaná teplota prostoru = žádaná teplota Komfort
Spínací hodiny Požadavek na teplo: viz. funkci Prostorový termostat
Spínací hodiny Úroveň TUV:
Funkce aktivuje přepínání žádané teploty TUV.
Platí:
Vstup otevřený: Žádaná teplota TUV = útlumová žádaná teplota
Vstup zavřený: Žádaná teplota TUV = jmenovitá žádaná teplota
Funkce Vstup relé ClipIn
(5973)
Žádná: Bez funkce
Funkce modemu: viz. program č. 5950.
Funkce modemu inverzní: viz. program č. 5950.
Funkce Kominík: viz. program č. 5920.
Určení žádané teploty (požadavek na teplo):
Poskytovaný signál napětí nebo proudu je propočítán s teplotou a použit
jako žádaná teplota náběhu. Maximální hodnota je stanovena v programu č. 5975.
Obr. 14: Požadavek na teplo (příklad)
Parametr Prog.č. 5975
Teplota
100
Určení výkonu:
Poskytovaný signál napětí nebo proudu je přenesen na regulátor a
přepočítán do percentuální hodnoty, která udává relativní výkon kotle.
Mez, od které požadovaný signál aktivuje určení výkonu, je stanovena
v programu č. 5976 ( Mez externího zadávání výkonu). Tím je současně
stanovena minimální hodnota signálu.
Pokud signál odpovídá hodnotě stanovené v programu č. 5976, kotel
je v provozu s minimálním relativním výkonem. Při maximální hodnotě
signálu je kotel řízen na maximální relativní výkon. Pokud je signál menší
než stanovená hodnota, zadání výkonu není aktivní, t.j. hořák je vypnut.
53
8. PROGRAMOVÁNÍ
Obr. 15: Určení výkonu (příklad)
Relativní výkon
Parametr Prog.č. 5976
l ti
í ýk
“?
Čidlo anuloidu: Funkce umožňuje regulaci kotle na teplotu náběhu
podle anuloidu. Proto je na vstupu připojeno čidlo, které musí být namontováno v náběhu za anuloidem.
Zpětné hlášení klapky spalin: viz. program č. 5920 a 5950.
Zablokování zdroje: viz. program č. 5950.
Zablokování zdroje inverzní: viz. program č. 5950.
Externí max. žádaná teplota
náběhu (5975)
Externí mez (práh) určení
výkonu (5976)
Časová konstanta budovy
(6110)
Čidlo zablokování zdroje: Pokud je na čidle teplota větší než aktuální
požadovaná nastavená teplota, kotel je zablokován. Regulace topných
okruhů a přípravy TUV zůstává aktivní.
Viz. program č. 5973.
Viz. program č. 5973.
Nastavením časové konstanty budovy je ovlivněna rychlost reakce žádané teploty náběhu při kolísání venkovní teploty v závislosti na konstrukci
budovy.
Příklad:
Hodnota 40 u budov s tlustým zdivem nebo venkovní izolací.
Hodnota 20 u budov s běžnou konstrukcí.
Hodnota 10 u budov s lehkou konstrukcí.
Nastavení bitů
Změnit je možno pouze uvedená nastavení.
Každou změnu napište!
Všechna ostatní Bit-nastavení není povoleno měnit!
KonfigRG1 (6240)
Přednost TUV
Ochrana proti zamrznutí
Druh provozu topení při aktivní
funkci Modem
54
RG1.0 = 0 a RG1.1 = 0: Absolutní přednost
RG1.0 = 0 a RG1.1 = 1: Žádná přednost
RG1.0 = 1 a RG1.1 = 0: klouzavě
RG1.4 = 0: Ochrana proti zamrznutí VYP-nuta
RG1.4 = 0: Ochrana proti zamrznutí ZAP-nuta
RG1.7 = 0: Stand-by provoz
RG1.7 = 1: Útlumový provoz
8. PROGRAMOVÁNÍ
Adresa přístroje (6600)
Na displeji se ukáže aktuální LPB-adresa přístroje
Porucha
Pokud se na displeji rozsvítí symbol
, vyskytuje se porucha a příslušné poruchové hlášení se může vyvolat pomocí tlačítka Info.
SW kód diagnózy (6705)
Při výskytu poruchy je zobrazení poruchy trvalé. Dále je zobrazen kód
diagnózy (viz. kapitolu Obsluha, tabulka kódů poruch).
FA stanovení fáze poruchy
Fáze, ve které se vyskytla chyba vedoucí k poruše. (Viz str. 74 Provozní
fáze řídící a regulační centrály LMU)
Údržba / servis
Hlášení (7001)
Hlášení signalizují provedení nutné údržby. Hlášení údržby se může
vyskytovat z následujících důvodů:
- Překročen interval provozních hodin hořáku od poslední údržby
- Překročen interval uvedení do provozu od poslední údržby
- Překročen počet měsíců od poslední údržby
- Překročena mez údržby ionizačního proudu
Po rozsvícení hlášení údržby je nutné upozornit odborníka na topení.
V případě potřeby může odborník na topení ukázat konečnému uživateli,
jak zjistit kód údržby, aby bylo možné převést příčinu hlášení do praxe.
Pak lze provést přípravy v případě nutnosti provedení servisního zásahu.
Potvrzení hlášení (7010)
Konečný uživatel může potvrdit stávající hlášení údržby editováním parametrů na úrovni konečného uživatele. Pak je hlášení v celém systému
vymazáno.
Reset hlášení (7012)
Reset hlášení 1
Reset hlášení 2
Reset hlášení 3
Reset hlášení 4
Reset hlášení 6
Ruční provoz (7140)
Aktivace ručního provozu. V tomto režimu je koetl regulován podle hodnoty ručního provozu.
Další požadavky (např. TUV) jsou ignorovány.
1 = samostatný reset hlášení údržby provozních hodin
1 = samostatný reset hlášení údržby uvedení do provozu
1 = samostatný reset hlášení údržby měsíčního servisu
1 = samostatný reset hlášení údržby ionizačního proudu
1 = celkový reset všech hlášení údržby
55
8. PROGRAMOVÁNÍ
Dotaz na stav
(8000 až 8007)
Stav
Pomocí této funkce je možno vyžádat informace o stavu zvoleného systému.
U topného okruhu jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Funkce vysoušení podlahy je aktivní
Opt. zapnutí + rychlý zátop
Optimalizace zapínání
Rychlý zátop (ohřev)
Topný režim komfort
Optimalizace vypínání
Žádný topný okruh není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Funkce vysoušení podlahy je aktivní
Útlumový provoz topení
Ochrana prostoru proti zamrznutí
Letní provoz
Denní-Eco aktivní
Snížení útlumu
Snížení ochrany proti zamrznutí
Omezení prostorové teploty
Spínací program, druh provozu, tlačítko prezence
Spínací program, prázdninový program, druh provozu, tlačítko prezence, H1
Prázdninový program, druh provozu, H1
Spínací program, prázdninový program, druh provozu, tlačítko prezence, H1
Prázdninový program, druh provozu, H1
U přípravy teplé vody (TUV) jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Push, funkce Legionella
Push, žádný požadavek
Nabíjení, Legionella-žádaná hodnota
Nabíjení, žádný požadavek
Nabíjení, požadavek útlumu
Nabito, max. teplota v zásobníku
Nabito, max. nabíjecí teplota
Nabito, teplota Legionella
Nabito, jmenovitá teplota
Nabito, tlumená teplota
Není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Funkce Legionella je aktivní
U kotle jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Porucha
Hlídač osloven
Ruční provoz je aktivní
Funkce kominík, plný výkon
Zablokováno
Ochrana prostoru proti zamrznutí
Normální provoz
56
Ruční provoz je aktivní
Funkce kominík aktivní
např. vstup H1
8. PROGRAMOVÁNÍ
U soláru jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Porucha
Ochrany proti zamrznutí kolektoru
Zpětné ochlazení aktivní
Dosažena max.teplota v zásobníku
Ochrana proti přehřátí
Nabíjení TUV
Sluneční záření není potřebné
Není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Kolektor příliš studený
Zpětné ochlazení kolektoru aktivní
Zásobník je nabit až k bezpečnostní teplotě
Přehřátí kolektoru a vypnutí čerpadla
Diagnóza Zdroj / spotřebič
Diagnóza zdroj / spotřebič
(8310 až 8980)
Zobrazení různých žádaných a skutečných hodnot a stavů čítačů pro
diagnostické účely.
Info-hodnoty
Jsou zobrazovány rozličné Info-hodnoty, tyto jsou závislé na provozní
stavu.
Informace o ostatních viz níže.
Status kotel
U kotle jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Porucha
Hlídač osloven
Ruční provoz je aktivní
Funkce kominík, plný výkon
Zablokováno
Ochrana prostoru proti zamrznutí
Normální provoz
Status solár
Ruční provoz je aktivní
Funkce kominík aktivní
např. vstup H1
U soláru jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Porucha
Ochrany proti zamrznutí kolektoru
Zpětné ochlazení aktivní
Dosažena max.teplota v zásobníku
Ochrana proti přehřátí
Nabíjení TUV
Sluneční záření není potřebné
Není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Kolektor příliš studený
Zpětné ochlazení kolektoru aktivní
Zásobník je nabit až k bezpečnostní teplotě
Přehřátí kolektoru a vypnutí čerpadla
57
8. PROGRAMOVÁNÍ
Status TUV
U přípravy teplé vody (TUV) jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Push, funkce Legionella
Push, žádný požadavek
Nabíjení, Legionella-žádaná hodnota
Nabíjení, žádný požadavek
Nabíjení, požadavek útlumu
Nabito, max. teplota v zásobníku
Nabito, max. nabíjecí teplota
Nabito, teplota Legionella
Nabito, jmenovitá teplota
Nabito, tlumená teplota
Není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Status topný okruh 1 a 2
Funkce Legionella je aktivní
U topného okruhu jsou možná následující hlášení:
Hlášení
Závislost na
--Ruční provoz je aktivní
Funkce vysoušení podlahy je aktivní
Opt. zapnutí + rychlý zátop
Optimalizace zapínání
Rychlý zátop (ohřev)
Topný režim komfort
Optimalizace vypínání
Žádný topný okruh není k dispozici
Ruční provoz je aktivní
Funkce vysoušení podlahy je aktivní
Útlumový provoz topení
Ochrana prostoru proti zamrznutí
Letní provoz
Denní-Eco aktivní
Snížení útlumu
Snížení ochrany proti zamrznutí
Omezení prostorové teploty
58
Spínací program, druh provozu, tlačítko prezence
Spínací program, prázdninový program, druh provozu, tlačítko prezence, H1
Prázdninový program, druh provozu, H1
Spínací program, prázdninový program, druh provozu, tlačítko prezence, H1
Prázdninový program, druh provozu, H1
9. VŠEOBECNĚ
9.1 Prostorový přístroj RGT
Při montáži prostorových přístrojů RGTF a RGT (příslušenství) je možné
dálkově řízené nastavení všech nastavitelných regulačních funkcí na
základním přístroji.
Prostorový přístroj RGT je spojen s regulační jednotkou elektrickým
vedením.
Obr. 16: Ovládací panel prostorového přístroje RGT
Tlačítko druhu provozu Topný okruh
Tlačítko druhu provozu Příprava TUV
Displej
Tlačítko přerušení
Tlačítko potvrzení
Prezenční tlačítko
Otočný knoflík
Tlačítko Info
Prezenční tlačítko
Pomocí prezenčního tlačítka lze ručně přepínat mezi provozem vytápění na žádanou teplotu Komfort a provozem vytápění na útlumovou
žádanou teplotu, nezávisle na nastavených časových programech.
59
10. ÚDRŽBA
Nebezpečí elektrického úderu!
Před odstraněním krytu musí být kotel odpojen od elektrického napájení.
Zásahy pod elektrickým napětím (při odstraněném krytu) může provádět
pouze technik s elektrotechnickým vzděláním!
Čištění teplosměnných ploch a hořáku provádí autorizovaný servisní
technik.
Před započetím práce je potřeba uzavřít přívod plynu a uzavírací ventily
horké vody.
10.1 Provádění údržby
K údržbě patří kromě jiného:
- Čištění povrchu kotle SGB.
- Kontrola potrubí a těsnění částí, přes které teče voda.
- Kontrola funkčnosti pojistných ventilů.
- Kontrola provozního tlaku a případné doplnění vody.
- Odvzdušnění systému vytápění a uzávěr samotížného obtoku čerpadla znovu uzavřít.Doporučujeme provádět údržbu a čištění kotle SGB
v ročním intervalu.
Je nutné kontrolovat znečištění hořáku, příp. provést jeho vyčištění a
údržbu.
Demontáž krytu (viz. obr. 16)
• Uvolněte rychloupínací svorky na přední straně, přední stěnu odklopte
a odejměte (1).
• Uvolněte rychloupínací svorky na panelu kotle a panel vyklopte dopředu
(2).
• Zlehka nadzvedněte víko krytu (3), pak ho posuňte dozadu (4) a odejměte.
Obr. 17: Demontáž přední stěny a víka
60
10. ÚDRŽBA
Čištění výměníku tepla popř.sběrače kondenzátu:
• Odstraňte kryt otvoru pro čištění vpředu dole na sběrači kondenzátu.
• Čištění provádějte kartáčem z plastické hmoty nebo nerez.oceli a vodou
s přídavkem čistícího prostředku (např. na nádobí). Nakonec opláchněte jemným proudem vody.
• Opět namontujte kryt čistícího otvoru.
• Po skončení čištění opět namontujte hořák.
• Přezkoušejte jmenovitý tepelný příkon a hodnoty spalin.
10.2 Sifón pro kondenzát
Sifón pro kondenzát je nutné čistit aspoň jednou za dva roky. Uvolněte
horní šroubení na sifónu a sifón stáhněte dolů. Sifón i s hadicí úplně
vytáhněte z kotle, demontujte ho a propláchněte čistou vodou. Pak sifón
opět namontujte v opačném pořadí.
Zároveň je nutné zkontrolovat, zda jsou ve sběrači kondenzátu nečistoty
a eventuálně ho vyčistit (propláchnout).
10.3 Demontáž plynového
hořáku
Před čištěním teplosměnných ploch vymontujte hořák. K tomu je nutné
odpojit elektrické vodiče k ventilátoru na svorkovnici, stáhnout vzduchovou hadici z ventilátoru a sundat svorky z elektrod.
• Uvolněte šroubení připojovacích trubek plynového ventilu. Odstraňte
elektrické vodiče nebo kontakty z plynového ventilu, hlídače tlaku plynu, zapalovacích a ionizačních elektrod.
• Povolte upevňovací matice hořáku a vytáhněte hořák i se směšovacím
kanálem, ventilátorem a plynovým ventilem směrem dopředu.
• Vyčistěte hořák jemným kartáčem.
• Při opětovné montáži použijte nové těsnění, zejména pro připojovací
plynové potrubí.
• Šrouby upevňující hořák musí být utaženy momentem 20 Nm.
• Po ukončení čištění opět namontujte hořák. Plynové potrubí připojte na
armaturu s novým těsněním a zkontrolujte těsnost.
• Přezkoušejte jmenovitý tepelný příkon a hodnoty spalin.
Ochrana proti nebezpečnému dotyku
Nebezpečí elektrického úderu!
Jako ochranu proti nebezpečnému dotyku je nutné po ukončení servisních prací opět namontovat v příslušném pořadí všechny části kotle,
které byly odšroubovány, zejména kryt!
61
10. ÚDRŽBA
10.4 Pohled na kotel SGB
Obr. 18: Pohled na kotel SGB (bez přední stěny a víka krytu)
Vorlauffühler
Čidlo
topné vody
vzadu
zaWärmetauscher)
výměníkem tepla
(hinter
dem
Regelung
Regulace
LMU LMU
Zapalovací
elektroda
Zündelektrode
22
Skleněný
průzor
Schauglas
Ionizační elektroda
Ionisationselektrode
Zündtrafo
2 2
Zapalovací
trafo
Gasventil
Plynový
ventil
Zündelektrode
1 1
Zapalovací
elektroda
KFE-Hahn
KFE-kohout
Mischkanal
Směšovací
kanál
Zapalovací
trafo11
Zündtrafo
Plynová
tryska
Gasdüse
Gebläse
Ventilátor
Hlídač tlaku
Druckwächter
Siphon
Sifón
10.5 Zkouška elektrod
Zapalovací elektrody
Aby nedošlo k ovlivnění ionizačního proudu při zapalování, musí být
dodrženo následující:
• Zapalovací elektrody mohou být zasunuty pouze do okraje plamene
• Zapalovací jiskra nesmí přeskočit na ionizační elektrodu.
Montáž a odstup elektrod musí být provedeny podle obr. 19.
Ionizační elektrody
Ionizační elektrody musí být neustále v kontaktu s plamenem. Měřený
ionizační proud nesmí být v provozu hořáku nižší než
- při min. výkonu > 5 μA DC (mez sepnutí při 0,7 μA DC)
- při max. výkonu > 10 μA DC
Pro měření sejměte kontakt od hořákové automatiky a připojte ampérmetr mezi kontakt a elektrody.
Upozornění! Nedotýkejte se kontaktů během zapalování!
62
10. ÚDRŽBA
Obr. 19: Elektrody (zemní a kapalný plyn)
Brennerrohre
Hořákové trubice
Zapalovací
lektrode
elektrody
Zapalovací
Zündelektrode
elektrody
Ionizační
rode
elektroda
Ionizační elektroda
Ionisationselektrode
Zapalovací elektrody
Zündelektrode
10.6 Řídící a regulační centrála LMU
Popis funkce
Řízení a kontrola hořáku pomocí řídící a regulační centrály LMU, s ionizační elektrodou.
Automatické zapálení podle programu s kontrolou tvorby plamene. Automatický průběh může být obměňován parametry.
Displej na ovládacím panelu ukazuje stav provozu nebo programu pomocí čísel.
Reset
Po provedení resetu (napětí VYP / ZAP) startuje řídící a regulační centrála LMU v obvyklém provozu.
63
10. ÚDRŽBA
10.7 Vypnutí z důvodu poruchy Bezpečnostní vypnutí při výpadku plamene během provozu.
Po každém bezpečnostním vypnutí následuje nový pokus o zapálení
podle programu. Pokud ani poté nedojde k zapálení, následuje vypnutí
z důvodu poruchy.
V případě vypnutí z důvodu poruchy je potřeba stisknout tlačítko odblokování na ovládacím panelu.
Při poruše provozu (symbol zvonku na displeji) poukazuje číslo na displeji ovládacího panelu na příčinu poruchy (viz. Tabulka kódů poruch).
Hořák nelze uvést do provozu:
Na řídící a regulační centrále není napětí, např. není signál „Hořák ZAP“
z regulace topného okruhu (viz. Tabulka kódů poruch).
10.8 Kódy poruch
Kód
10
20
32
40
50
52
61
73
81
82
91
92
95
100
100
105
105
105
105
110
110
110
110
110
111
64
SWdiagn.
518
519
520
539
560
561
562
563
17
115
129
422
470
Na hořáku je porucha:
Nehoří:
nedošlo k zapálení, na ionizační elektrodě je zkrat na kostru, není
dodáván plyn.
Přestože plamen hoří, hořák je po uplynutí bezpečnostní doby uveden do
poruchového stavu:
vadná nebo znečištěná ionizační elektroda. Ionizační elektroda není
zasunuta do plamene, kotel má opačné pólové zapojení.
Popis poruchy
Čidlo venkovní teploty - krátké spojení nebo přerušení
Čidlo teploty výstupní vody kotle - krátké spojení nebo přerušení
Čidlo (CITF, CIM) - krátké spojení nebo přerušení
Čidlo teploty zpětné vody kotle - krátké spojení nebo přerušení
Čidlo teploty TUV 1 - krátké spojení nebo přerušení
Čidlo teploty TUV 2 - krátké spojení nebo přerušení
Rušení prostorového přístroje
Čidlo teploty kolektoru - defekt nebo příliš nízká teplota
Zkrat na LPB-BUS nebo není napájení BUS
Kolize adres LPB-BUS
Ztráta dat v EEPROM interní chyba LMU
Hardwarová chyba v elektronice
Neplatný hodinový čas
Dva časové mastry - systémová chyba
Jeden QAA a jeden OCI jako časový master
Od poslední údržby překročen limit počtu hodin provozu hořáku
Od poslední údržby překročen limit počtu uvedení do provozu
Od poslední údržby překročen limit počtu měsíců
Od poslední údržby překročen limit kontroly ionizačního proudu
Přerušení STB
Překročena vypínací teplota STB (el. STB)
Přerušení (STB nebo intern)
el. STB vypnula (dodatečné oteplení)
el. STB vypnula (dodatečné oteplení)
Hlídač teploty vypnul (překročení teploty)
10. ÚDRŽBA
119
121
122
127
128
129
132
133
140
148
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
152
152
152
152
152
152
153
154
154
160
160
161
180
181
183
183
184
185
Spínač tlaku vody vypnul
621
Alarm výstupní teploty vody topného okruhu 1
622
Alarm výstupní teploty vody topného okruhu 2
Teplota legionelní funkce není dosažena
Výpadek plamene v provozu
Hranice otáček ztracena
GW-výstup otevřen
Po uplynutí bezpečnostní doby se nevytvořil plamen
521
Nepřípustné číslo LPB-číslo segmentu nebo přístroje
Nekompatibilita LPB-Interface/základní přístroj
95
Možná příčina: Nastavení doseřízení otáček přezkoušet. Předepsaný stav nebyl dosažen
96
Cizí světlo (nepřípustný signál plamene) v průběhu domácího běhu nebo Standby
97
Cizí světlo (nepřípustný signál plamene)
170
Odblokovací tlačítko je dlouhodobě v činnosti
455
Hydraulické schéma neobsahuje topný okruh 1
456
Hydraulické schéma neobsahuje topný okruh 2
457
Hydraulické schéma neobsahuje žádnou zónu
458
Vznesený požadavek není pro BW definován a bude proto vrácen (AUS)
459
Vznesený požadavek není pro Hz1 definován a bude proto vrácen (AUS)
460
Vznesený požadavek není pro Hz2 definován a bude proto vrácen (AUS)
461
Vznesený požadavek není pro Hzzónu definován a bude proto vrácen (AUS)
495
Připojený LPB-ClipIn je vadný
516
ClipIn směšovače je vadný
552
Relé směšovače je vadné
573
Porucha řízení klapky spalin: vadné zpětné hlášení
607
ClipIn soláru je vadný
162
Neplatná AD-konfigurace v KonfigRg3
325
Neplatné schéma v hydraul. systému nebo interní chyba
453
Neplatná konfigurace přestavného ventilu v KonfigRg4
483
Hydraulické schéma neobsahuje žádnou zónu
548
Vstup ClipIn vadně naprogramován popřípadě není možný
550
Hydraulická výhybka nemůže být u tohoto schematu obsloužena (regulace/čerpadlo)
259
Odblokovací tlačítko bude v činnosti
426
Teplota kotlové vody stoupá rychleji než je dovoleno
433
Rozdíl teploty je větší než projektovaný dTkTrSTB + 16K
83
Dovolené otáčky pro zapalovací výkon nebudou při uvedení do provozu dosaženy
281,282 Otáčky ventilátoru jsou překročeny popř. nejsou dosaženy
110
Max. otáčky ventilátoru jsou překročeny
168
Funkce čištění komína je aktivní
169
Funkce stop-regulace je aktivní
105
Přístroj je ve stavu programování
487
Požadavek paramatrů od LPB-BUS
602
Funkce modem je aktivována
608
Funkce vysoušení podlahy je aktivována
65
10. ÚDRŽBA
10.9 Kódy údržby
Kódy údržby
1
2
3
Popis údržby
Překročena doba provozu hořáku
Překročen počet startů hořáku
Překročen interval údržby
10.10 Provozní fáze řídící a regulační centrály LMU (stiskněte tlačítko Info)
Číslo
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
20
21
22
99
66
Provozní stav
Popis funkcí
Standby (žádný požadavek na teplo) Překročena doba provozu hořáku
Vyskytuje se externí omezení (např.: není dostatečný
Zábrana startu
tlak vody, není dodávka plynu,..)
Náběh ventilátoru
Test startu hořáku a plného zatížení ventilátoru
Provětrání, přechod ventilátoru z omezených otáček na
Doba provětrání topeniště
startovací
Čekací doba
Vnitřní bezpečnostní test
Zapálení a začátek bezpečnostní doby tvorby plamene,
Zapalovací fáze
vytvoření ionizačního proudu
Bezpečnostní doba konstantní
Hlídání plamene se zapalováním
Bezpečnostní doba variabilní
Hlídání plamene bez zapalování
Provoz topení
Vytápění prostoru, hořák v provozu
Provoz přípravy TUV
Nabíjení zásobníku TUV, hořák v provozu
Paralelní provoz vytápění a TUV
Provoz vytápění a TUV
Závěrečné provětrání s posledním
Ventilátor dobíhá
provozním řízením
Závěrečné provětrání s řízením tepVentilátor dobíhá
loty topné vody
Vypnutí provozu
Vnitřní test po vypnutí regulace
Poruchové řízení
Ukáže se aktuální kód poruchy (viz tab.poruch.kódů)
Záruční a pozáruční prohlídky plynového kotle
Datum
Servisní činnost (oprava)
Použitý náhradní díl
Jméno servisního technika (firmy
67
BAXI HEATING
Váš obchodní partner:
Firma Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků, vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.
BAXI HEATING
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770 / 56
130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627, Fax: +420-271 001 620, E-mail: [email protected]
www . baxi.cz
www.baxiinternational.com
BAXI GR
UP L T D
Download

EuroCondens SGB 90 - 250 C