DODATOK Č. 1/ DZ221201201260101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2212012012601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovateľ
názov
:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo
:
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO
:
00156621
DIČ
:
2021291382
konajúci
:
Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)
1.2. Prijímateľ
názov
:
Nový domov Želiezovce, n.o.
sídlo
:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
Slovenská republika
konajúci
:
Ing. Ivan Sklenka, riaditeľ neziskovej organizácie Nový domov
Želiezovce, n.o.
IČO
:
42052441
DIČ
:
2022374398
banka
:
Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia:
(ďalej len „Prijímateľ“)
2. PREDMET A ÚČEL DODATKU
2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu,
zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve
o poskytnutí NFP.
2.2. Dodatkom č. 1 sa mení bod 2.4, čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy
nasledovným spôsobom:
„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2013. Ak pred termínom
ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť:
„Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán
sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b)
a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
predstavuje 2 806 114,82 EUR (slovom Dva milióny osemstošesťtisíc stoštrnásť EUR
a osemdesiatdva centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
2 692 685,44 EUR (slovom Dva milióny šesťstodeväťdesiatdvatisíc šesťstoosemdesiatpäť
EUR a štyridsaťštyri centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky
2 558 051,17 EUR (slovom Dva milióny päťstopäťdesiatosemtisíc päťdesiatjeden EUR
a sedemnásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov
na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza
sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet
podpory NFP.
2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho
uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Poskytovateľom.
3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
2/3
3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2212012012601.
3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:
Podpis: .......................................
Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Za Prijímateľa v ........................................, dňa:
Podpis: .......................................
Ing. Ivan Sklenka, riaditeľ neziskovej organizácie Nový domov Želiezovce, n.o.
Prílohy:
Príloha č.1 Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Dodatku č. 1 – Rozpočet projektu
3/3
Príloha č. 1 k dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP
1. Všeobecné informácie o Projekte
Názov Projektu
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych sluţieb pre osoby s demenciou
Kód ITMS
22120120126
Operačný program
Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z
Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie
2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Oblasť podpory
2.1c budovanie nových zariadení sociálnych sluţieb
Prioritná téma
Indikatívny podiel prioritnej témy
z celkových výdavkov Projektu (%)
Forma financovania
79 – Iná sociálna infraštruktúra
100
01 – Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti
z celkových výdavkov Projektu (%)
Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské,
sociálne a osobné sluţby
100
05 - Vidiecka
2. Miesto realizácie Projektu 1
NUTS II
SK02 – Západné Slovensko
NUTS III
SK023 – Nitriansky kraj
Okres
Levice
Obec
Ţeliezovce
Ulica
Komenského
Číslo
36
3. Ciele Projektu
Cieľ projektu
Špecifický cieľ projektu 1
Špecifický cieľ projektu 2
1
Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania nového pobytového zariadenia
sociálnych sluţieb pre osoby s demenciou s cieľom poskytovať kvalitné sociálne
sluţby.
Poskytovanie kvalitných a komplexných soc. sluţieb pre osoby s demenciou
v novom zariadení prostredníctvom rekonštrukcie časti budovy, nákupu vybavenia
a PC.
Obstaranie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, inţinierskych prác,
zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a externého projektového
manaţmentu.
tabuľku je moţné uviesť viackrát v prípade, ţe je projekt realizovaný na viacerých miestach
1/4
4. Merateľné ukazovatele Projektu
dopad
výsledok
Typ
Merná
jednotka
Východisková
hodnota
Rok
Plánovaná
hodnota
Rok
počet
0
2010
1
2013
počet
0
2010
1
2013
m2
0
2010
2.963,80
2013
počet
0
2010
100
2013
počet
0
2010
10
2018
počet
0
2010
100
2018
Merná
jednotka
Východisková
hodnota
Rok
Plánovaná
hodnota
Rok
počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom
realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT
vybavením
počet
0
2010
1
2013
hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti
EUR
0
2010
2 806 114,82
2013
Merná
jednotka
Východisková
hodnota
Rok
Plánovaná
hodnota
Rok
počet
0
2010
1
2013
EUR
0
2010
2 806 114,82
2013
m2
0
2010
3.181,13
2013
počet
0
2010
50
2018
%
0
2010
54,02
2018
kWh/m2
0
2010
72,69
2018
GJ/rok
0
2010
701
2018
Názov indikátora
počet novovybudovaných zariadení sociálnych
sluţieb
počet technicky zhodnotených objektov (ak
relevantné)2
celková plocha technicky zhodnotených objektov
(ak relevantné)2
maximálny počet pouţívateľov (kapacita)
zariadenia
počet nových sluţieb a kvalitnejších (inovovaných)
sluţieb poskytnutých v podporenom zariadení
celkom
počet pouţívateľov nových alebo inovovaných
sluţieb
Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority
výsledok
Typ
výsledok
Typ
Názov indikátora
Názov indikátora
počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom
realizácie projektu podporené ciele horizontálnej
priority Trvalo udrţateľný rozvoj
hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele
horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj
zateplená plocha (ak relevantné)2
Dopad
počet novovytvorených pracovných miest
priemerné zníţenie energetickej náročnosti
technicky zhodnotených budov (ak relevantné)2
zníţenie energetickej náročnosti budov
vyuţívaných podporeným zariadením (ak
relevantné)2
úspora energie (ak relevantné)2
Relevantné výlučne v prípade rekonštrukcie existujúcich stavieb pre účely budovania nových zariadení na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Nevzťahuje sa na výstavbu nových stavieb a dokončenie rozostavaných
stavieb.
2
2/4
Merná
jednotka
Východisková
hodnota
Rok
Plánovaná
hodnota
Rok
počet
0
2010
1
2013
EUR
0
2010
2 806 114,82
2013
počet
0
2010
6
2013
počet
0
2010
2
2018
Merná
jednotka
Východisková
hodnota
Rok
Plánovaná
hodnota
Rok
počet
0
2010
1
2013
EUR
0
2010
2 806 114,82
2013
počet debarierizovaných zariadení
počet
0
2010
1
2013
hodnota projektu zameraného na debarierizáciu
EUR
0
2010
2 806 114,82
2013
počet
0
2010
10
2018
počet
0
2010
40
2018
dopad
výsledok
Typ
Názov indikátora
počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako
cielene zameraných na MRK
hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako
cielene zameraného na MRK
počet nových a kvalitnejších sluţieb
poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom
zariadení
počet vytvorených pracovných miest cielene pre
MRK
dopad
výsledok
Typ
Názov indikátora
počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú
cielene zamerané na podporu rovnosti príleţitostí
hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky
rovnosti príleţitostí
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených muţmi
počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ţenami
5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu 3
Začiatok realizácie
aktivity (MM/RRRR)
Ukončenie realizácie
aktivity (MM/RRRR)
Stavebné práce5
12/2011
09/2012
Vybavenie6
12/2011
09/2012
B Projektové a inţinierske práce
04/2010
12/2012
C Proces verejného obstarávania
04/2010
05/2011
D Externý manaţment projektov
04/2010
01/2013
Názov aktivity 4
A - Budovanie nových zariadení a s tým spojené
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
Podporné aktivity 7
Ukončenie realizácie aktivít Projektu
01/2013
niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít
5 relevantné v prípade investičných projektov
6 relevantné v prípade investičných projektov
7 pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú
3
4
3/4
6. Rozpočet projektu
Oprávnené výdavky
po verejnom
obstarávaní
Neoprávnené
výdavky
po verejnom
obstarávaní
Celkové výdavky
projektu
po verejnom
obstarávaní
2 567 735,44
74 095,38
2 641 830,82
EUR
2 513 656,24
65 524,74
2 579 180,98
717002
EUR
2 513 656,24
65 524,74
2 579 180,98
∑ Stavba
EUR
47 600,16
8 508,24
56 108,40
633001
EUR
6 479,04
62,40
6 541,44
633002
∑ vybavenie
Aktivita
Hlavné aktivity
A
EUR
Budovanie nových zariadení a s tým
spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT
vybavenia
EUR
Podporné aktivity
EUR
54 079,20
8 570,64
62 649,84
124 950,00
39 334,00
164 284,00
Skupina výdavkov
Projektové a B1 projektová dokumentácia
inţinierske B2 stavebný dozor
práce
SPOLU
EUR
27 013,00
39 032,00
66 045,00
716
EUR
59 500,00
302,00
59 802,00
717002
EUR
86 513,00
39 334,00
125 847,00
∑B
C
Verejné obstarávanie
EUR
3 570,00
0,00
3 570,00
637002
D
Externý manaţment projektu
EUR
34 867,00
0,00
34 867,00
637005
2 692 685,44
113 429,38
2 806 114,82
B
Celkovo
EUR
Záväzná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).
4/4
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - ROZPOČET PROJEKTU
CELKOVÁ REKAPITULÁCIA ROZPOČTU st.časť + vybavenie
Oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky
Stavba: Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Zhotoviteľ:
Spracoval: Granec
TSS GRADE, a.s.
Skupina Stavebný
Riadok
Podobjekt
rekap.
výdavkov objekt
Časť
rozpočtu
Popis
celkovy rozpočet
Cena bez DPH
(€)
20% DPH
Cena celkom
s DPH (€)
2 201 525,69 440 305,14
2 641 830,82
2 094 713,54 418 942,71
2 513 656,24
1 272 991,59
254 598,32
1 527 589,91
930 479,71
122 342,22
60 505,14
24 235,23
89 978,00
13 814,20
720,40
30 916,69
186 095,94
24 468,44
12 101,03
4 847,05
17 995,60
2 762,84
144,08
6 183,34
1 116 575,65
146 810,66
72 606,17
29 082,28
107 973,60
16 577,04
864,48
37 100,03
412 493,80
82 498,76
494 992,56
256 770,49
46 080,45
49 102,23
16 149,23
32 262,83
3 317,48
1 723,01
7 088,08
51 354,10
9 216,09
9 820,45
3 229,85
6 452,57
663,50
344,60
1 417,62
308 124,59
55 296,54
58 922,68
19 379,08
38 715,40
3 980,98
2 067,61
8 505,70
Stavebná časť
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Rekonštrukcia ubytovacích priestorov
717002
SO 01
SO 01.1
1
UBYT
717002
717002
717002
717002
717002
717002
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
STAV
ZTI
VYK
VZT
EI
EPS
EVAKR
TGKUCH
717002
SO 01
SO 01.2
2
REHAB
Vybudovanie rehabilitačných
priestorov
717002
717002
717002
717002
717002
717002
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
STAV
ZTI
VYK
VZT
EI
EPS
EVAKR
MaR
Stavebná časť
Zdravotechnika
Vykurovanie
Vzduchotechnika
Elekroinštalácie
Elektrická požiarna signalizácia
Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Meranie a regulácia
717002
SO 01
SO 01.3
3
Okná A
Výmena okenných otvorov a otvorov
zasklených stien bloku A
138 216,62
27 643,32
165 859,94
717002
SO 01
SO 01.4
4
Zateplenie A
Zateplenie obvodového plášťa bloku A
65 029,17
13 005,83
78 035,00
717002
SO 01
SO 01.5
5
Okná C
Výmena okenných otvorov a otvorov
zasklených stien bloku C
156 005,60
31 201,12
187 206,72
717002
SO 01
SO 01.6
6
Zateplenie C
Zateplenie obvodového plášťa bloku C
49 976,76
9 995,35
59 972,11
54 603,95
10 920,79
65 524,74
9 935,78
1 987,16
11 922,94
44 668,17
8 933,63
53 601,80
45 066,00
9 013,20
54 079,20
39 666,80
7 933,36
47 600,16
5 399,20
1 079,84
6 479,04
7 142,20
1 428,44
8 570,64
7 090,20
1 418,04
8 508,24
52,00
10,40
62,40
Stavebná časť
Zdravotechnika
Vykurovanie
Vzduchotechnika
Elekroinštalácie
Elektrická požiarna signalizácia
Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Technológia výdaja stravy
Neoprávnené náklady v rámci stavebnej časti
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.1
SO 01.8
1.7
9
EVAKR
Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Rekonštrukcia a modernizácia schodiska
SCHOD C
a požiarnej únikovej cesty v bloku C
Vybavenie
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
633001
SO 01
SO 01.7A
7
INT
633002
SO 01
SO 01.7B
8
VT
Vnútorné vybavenie (interiérové
vybavenie)
Vnútorné vybavenie (výpočtová
technika)
Neoprávnené náklady v rámci vybavenia
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
633001
SO 01
SO 01.7A
7
INT
633002
SO 01
SO 01.7B
8
VT
Vnútorné vybavenie (interiérové
vybavenie)
Vnútorné vybavenie (výpočtová
technika)
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby
s demenciou
JKSO
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
EČO
Názov podobjektu
SO-01.1 Rekonštrukcia ubytovacích priestorov (1.NP až 3.NP
bloku A a C)
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Ţeliezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
1 272 991,59
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
1 272 991,59
254 598,32
1 527 589,91
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Rekapitulácia podobjekt SO01.1
JKSO:
Spracoval: Granec
Skupina
výdavkov
Stavebný objekt
Podobjekt
Riadok
rekapitulácie
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.1
SO 01.1
1
2
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.1
SO 01.1
3
4
717002
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01.1
SO 01.1
SO 01.1
5
6
7
717002
SO 01
SO 01.1
8
Časť rozpočtu
STAV
ZTI
VYK
VZT
EI
EPS
EVAKR
TGKUCH
Popis
Stavebná časť
Zdravotechnika
Vykurovanie
Vzduchotechnika
Elekroinštalácie
Elektrická poţiarna signalizácia
Evakuačný rozhlas
Technológia výdaja stravy
SO 01 .1 SPOLU - bez DPH
Cena celkom bez DPH
930 479,71
122 342,22
60 505,14
24 235,23
89 978,00
13 814,20
720,40
30 916,69
1 272 991,59
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
JKSO:
Podobjekt: SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť :
STAV - stavebná časť
EČO:
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
3
Zvislé a kompletné konštrukcie
1
310238211
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného
m3
tehlami
2
311232488
Murovanie stien nosných z tehál pálených POROTHERM na
pero a dráţku P+D 30x25x23.8 P15
3
311232489
4
5
80 809,13
3,870
191,762
742,12
m3
24,060
145,793
3 507,78
Murovanie stien nosných z tehál pálených POROTHERM na
pero a dráţku P+D 25x37.5x23.8 P15
m3
5,480
144,328
790,92
312231522
Murivo výplňové z tehál pálených POROTHERM PTH Profi 20
Akustik P12
m3
154,580
162,720
25 153,26
317121109
Montáţ prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm
ks
286,000
3,604
1 030,74
6
5934113000
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000
ks
mm
216,000
7,278
1 572,05
7
5934113100
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250
ks
mm
70,000
9,220
645,40
8
317121110
Montáţ prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm ks
6,000
5,514
33,08
9
5934113300
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750
ks
mm
6,000
13,183
79,10
10
317321311
Betón prekladov ţelezový (bez výstuţe) tr.C 16/20
m3
2,350
124,011
291,43
11
317351107
Debnenie prekladu zhotovenie
m2
36,400
15,939
580,18
12
317351108
Debnenie prekladu odstránenie
m2
36,400
4,501
163,84
13
317361721
Výstuţ prekladov z ocele 10425
t
0,225
1 628,516
366,42
14
319201311
Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30
mm
m2
876,000
4,820
4 222,32
15
319202321
Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm
m2
190,000
9,785
1 859,15
16
331361721
Výstuţ stĺpov, pilierov, ZOSILENIE hranatých z bet. ocele
10425
t
1,740
1 491,103
2 594,52
17
342241175
Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm
m2
329,000
24,900
8 192,10
18
342242000
Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm
m2
792,000
21,292
16 863,26
19
342254711
Priečky z dosiek alebo tvárnic plynosilikát., hr. 120-130 mm
m2
544,800
17,834
9 715,96
20
342948112
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam
m
360,000
1,885
678,60
21
342948115
Ukončenie priečok ku konštrukciam montáţnou penou
m
700,000
2,467
1 726,90
4
Vodorovné konštrukcie
22
411321414
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín,
ţelezový tr.C 25/30
m3
8,280
136,387
1 129,28
23
411354242
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky
m2
vľn do 80mm hr. 1,0mm
103,500
19,834
2 052,82
24
413351211
Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie
m2
103,500
10,461
1 082,71
25
413351212
Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie
m2
103,500
2,648
274,07
26
413362021
Výstuţ stropu zo zváraných sietí KARI
t
0,626
1 525,479
954,95
27
430321414
Schodiskové konštrukcie, betón ţelezový tr.C 25/30
m3
5,260
143,767
756,21
28
430361721
Výstuţ schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425
t
0,480
1 754,115
841,98
29
431351125
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne krivočiarych zhotovenie
m2
23,920
27,919
667,82
8 345,59
3/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
30
431351126
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne krivočiarych odstránenie
m2
23,920
3,345
80,01
31
434351145
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne
pôdorysne krivočiarych zhotovenie
m2
27,110
16,219
439,70
32
434351146
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne
pôdorysne krivočiarych odstránenie
m2
27,110
2,436
66,04
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
611421431
Oprava omietok stropov v mnoţstve do 50 % štukových
m2
1 164,820
8,237
9 594,62
34
611425531
Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm
omietkou štukovou
m2
53,600
36,870
1 976,23
35
611473112
Vnútorná omietka vápennocementová stropov alebo
schodiskových konštrukcií štuková
m2
58,000
11,687
677,85
36
612401291
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien
akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2
ks
305,000
4,428
1 350,54
37
612401903
Piliere úprava po zosilovaní
m2
7,290
18,500
134,87
38
612403399
X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek
šírky ryhy
m2
84,000
8,542
717,53
39
612409991
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,
dverí,podláh, obkladov atď.
m
540,000
1,476
797,04
40
612421431
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v mnoţstve
opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových
m2
2 588,500
6,653
17 221,29
41
612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaţí
m2
a v schodisku stien štuková
5 519,740
12,300
67 892,80
42
612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo
dverného štuková
m2
162,000
14,003
2 268,49
43
612465112
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky
vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm
m2
5 319,740
4,745
25 242,17
44
612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v
m2 plochy)
m2
5 319,740
0,788
4 191,96
45
612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria
sa v m dľ.)
m
1 950,000
2,607
5 083,65
46
615481PC-1
Pokrytie sklolaminátová sietka+lepidlo-spoje atyp
m2
165,000
7,170
1 183,05
47
631311121
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o
m3
ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm
5,820
123,167
716,83
48
631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm
m3
30,000
133,154
3 994,62
49
631319163
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ.
hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)
m3
30,000
16,234
487,02
50
631362021
Výstuţ mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo
t
zváraných sietí z drôtov typu KARI
3,000
1 488,022
4 464,07
51
632451131
Poter vysprácka podkladu pôvodný povrch
m2
2 500,000
6,008
15 020,00
52
632477005
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm
m2
2 500,000
8,080
20 200,00
53
642942111
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2
ks
6,000
8,203
49,22
54
5533194000
Zárubňa oceľová CGU 60x197xmont
ks
4,000
23,156
92,62
55
5533198200
Zárubňa oceľová CGU 70x197x15cm
ks
2,000
26,672
53,34
56
5533198400
Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L
ks
8,000
26,763
214,10
57
5533198600
Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L
ks
60,000
27,494
1 649,64
58
5533198800
Zárubňa oceľová CGU 100x197
ks
56,000
28,996
1 623,78
59
5533198900
Zárubňa oceľová CGU 110x197
ks
3,000
28,996
86,99
60
642942221
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 ks
2,000
10,657
21,31
61
5533199100
Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm
2,000
33,507
67,01
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
62
919723111
Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdľţne
rezanie škár šírky 2 aţ 5 mm
m
63
938902071
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou
m2
33
187 072,64
ks
296 698,63
48,000
5,114
245,47
3 257,300
3,056
9 954,31
4/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
64
941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy
m2
do 1,20 m
3 600,000
2,133
7 678,80
65
952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m
m2
3 257,300
2,960
9 641,61
66
952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na
schodišti pred začatím prác
m2
3 257,300
0,115
374,59
67
953943121
Osadzovanie drobných kovových predmetov do betónu pred
zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus
kus
48,000
12,825
615,60
68
5534370200
Ocelové kotevné prvky-K1
ks
48,000
14,450
693,60
69
5534370300
Kotva HILTY HIT
ks
192,000
13,680
2 626,56
70
953943123
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred
zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus
ks
80,000
5,331
426,48
71
962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do
150 mm -0,196 t
m2
1 716,950
2,872
4 931,08
72
962031135
Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do100 mm, 0,11500t
m2
761,850
2,319
1 766,73
73
962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t
m3
3,760
28,616
107,60
74
962052314
Búranie muriva ţelezobetonového pilierov -2,400 t
m3
3,640
243,600
886,70
75
963051113
Búranie ţelezobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm 2,400 t
m3
7,730
217,430
1 680,73
76
964011221
Vybúranie prekladov ţelezobetónových prefabrikovaných, dľ.do
m3
3 m,do 75 kg/m -2,400 t
174,000
234,833
40 860,94
77
965041421
Búranie podkladov pod dlaţby, liatych dlaţieb a
mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t
m3
101,150
56,841
5 749,47
78
965043420
Búranie podkladov pod dlaţby, liatych dlaţieb a mazanín,betón
m3
s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t
144,500
94,920
13 715,94
79
965081812
Búranie dlaţieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových
alebo keram. dĺţky , hr.nad 10 mm, -0,06500t
m2
145,500
3,660
532,53
80
966079851
Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2
ks
290,000
0,318
92,22
81
967031132
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní
otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t
m2
374,100
4,016
1 502,39
82
967031732
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na
akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t
m2
248,000
5,060
1 254,88
83
968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného
krídla do 2 m2
ks
174,000
0,496
86,30
84
968062455
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t
m2
380,520
5,123
1 949,40
85
968062991
Vybúranie drevených vnútorných priečok
m2
51,840
0,303
15,71
86
968062992
Demontáţ vnút.parapetov drevených
ks
261,000
1,100
287,10
87
971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm,
m2
-0,27000t
24,600
3,830
94,22
88
971055016
Rezanie konštrukcií zo ţelezobetónu hr.200
m
185,000
90,158
16 679,23
89
972054111
Jadrové vrtanie prestupov cez strop
m
29,100
82,000
2 386,20
90
973031324
Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do
ks
150 mm, -0,01500t
530,000
4,176
2 213,28
91
973031325
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, 0,03100t
ks
56,000
5,746
321,78
92
973031812
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm m
0,003 t
408,000
3,167
1 292,14
93
974031123
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t
m
28,050
2,188
61,37
94
975021211
Podchyt. nadzákl. muriva pod stropom nad vybúraným otvorom
m
pri hr. muriva do 450 mm
37,800
57,403
2 169,83
95
975053131
Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky
podchyt.3,50 m a zaťaţenia do 800kg/m2
m
144,220
22,160
3 195,92
96
978011161
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t
m2
1 164,820
1,116
1 299,94
97
978021161
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do
50 %, -0,02500t
m2
2 588,500
2,247
5 816,36
5/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
98
978021191
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do
100 % -0,061 t
m2
246,800
4,431
1 093,57
99
978057331
Odsekanie a odobratie soklikov
m
248,000
2,529
627,19
100 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2
m2 -0,068 t
m2
246,800
2,300
567,64
101 97890000
Ochrana susedných priestorov
ks
1,000
250,000
250,00
102 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlaţie nad
alebo pod základným podlaţím
t
1 607,476
4,200
6 751,40
103 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za kaţdé ďalšie
podlaţie
t
3 214,952
4,200
13 502,80
104 979011131
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m
t
1 607,476
13,780
22 151,02
105 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
1 607,476
9,689
15 574,83
106 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za kaţdý ďalší 1
km
t
40 186,900
0,350
14 065,42
107 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t
1 607,476
6,222
10 001,72
108 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
kaţdých ďalších 5 m
t
9 751,000
0,696
6 786,70
224 979550000
Poplatok za skládku sute
t
1 607,476
28,000
45 009,33
109 979095131
Plošinový výťah NOV-650
ks
18,000
620,000
11 160,00
110 9810112223
Poţiarne utesnenie prestupov
ks
1,000
1 350,000
1 350,00
111 981012222
Stavebné úpravy pre profesie
ks
1,000
4 600,000
4 600,00
99
Presun hmôt HSV
29 344,58
112 999281111
Presun hmôt pre opravy a údrţbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m
t
975,000
28,000
27 300,00
113 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t
975,000
2,097
2 044,58
PSV
Práce a dodávky PSV
711
Izolácie proti vode a vlhkosti
6 221,68
114 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom
m2
za studena
115 1116315000
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch
t
116 711123131
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode
AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej
117 711123141
120,050
0,137
16,45
0,030
1 251,458
37,54
m2
430,000
2,910
1 251,30
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI
AQUAFIN 2K na ploche zvislej
m2
270,000
3,924
1 059,48
118 2353200400
Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG
kg
721,650
4,235
3 056,19
119 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP
pritavením
m2
130,050
1,486
193,25
120 6283228200
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35
m2
149,558
2,322
347,27
121 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP
pritavením
m2
10,500
2,262
23,75
122 6283228200
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35
m2
11,550
2,322
26,82
123 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do
%
12 m
2,888
60,121
173,60
124 998711292
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 100 m
0,599
60,121
36,03
766
%
Konštrukcie stolárske
103 490,12
125 766211400
D+M madiel atyp schodisiek K1,K2
ks
1,000
340,000
340,00
126 6116011100
D+M+K Presklená stena+dvere 2250x2600 PO-1
ks
1,000
3 986,000
3 986,00
127 6116011100
D+M+K Presklená stena+dvere 800x1970 PO-4
ks
1,000
1 082,000
1 082,00
128 6116020100
D+M+K Presklená protipožiarna strena hliníková 900x1970-POks
5
3,000
1 220,000
3 660,00
6/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
129 6116027700
D+M+K protipožiarna presklená stena+dvere 1500x2100 PO-7 ks
3,000
2 246,000
6 738,00
130 61160277001 D+M+K protipožiarne presklené dvere al 1100x2100 PO-9
ks
1,000
1 560,000
1 560,00
131 61160277001 D+M+K protipožiarne presklené dvere al 1100x2100 PO-9a
ks
2,000
1 560,000
3 120,00
132 6116045100
D+M+K protipožierna presklená stena +dvere 1500x2600-PO11
ks
1,000
2 600,000
2 600,00
133 6116049100
D+M+K protipožiarna presklená stena al+dvere 1500x2100 Poks
13
2,000
2 270,000
4 540,00
134 6116055700
D+M+K protipožiarne presklené al dvere 1700x2600-PO-15
ks
1,000
2 960,000
2 960,00
137 6116057700
D+M+K protipožiarna presklená stena+dvere 2300x2600 PO16
ks
2,000
3 980,000
7 960,00
141 6116072100
D+M+K protipožiarna presklená stena 1700x2100 PO-20
ks
1,000
2 380,000
2 380,00
146 6116271100
D+M+K +P protipožiarne okno 1350x1800 PO-32
ks
4,000
1 660,000
6 640,00
147 6116272100
D+M+K protipožiarne dvere 700x1970 PO-33
ks
2,000
410,000
820,00
148 6116274100
D+M+K protipožiarne dvere 1100x2600 PO-34, 34a
ks
6,000
1 916,000
11 496,00
149 6116301800
D+M+K protipožiarne dvere 900x1970 PO-35, 35a
ks
6,000
1 120,000
6 720,00
6116301800
D+M+K protipožiarne dvere 900x1970 PO-36
ks
3,000
1 120,000
3 360,00
6116301800
D+M+K protipožiarne dvere 1000x1970 PO-37
ks
2,000
1 240,000
2 480,00
ks
1,000
75,000
75,00
Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej
ks
zárubne,
143,000
9,738
1 392,53
435,00
153 61160451004 D+M+K poklop 600x600 blok A
154 766662112
155 61160111001 D+M 1k Dvere vnútorné 60x197
ks
3,000
145,000
156 61160141002 D+M+K Dvere vnútorné 70x197
ks
2,000
160,000
320,00
157 61161731003 D+M+K Dvere vnútorné 80x197 cm
ks
11,000
180,000
1 980,00
158 6116174100
ks
77,000
200,000
15 400,00
159 61161761005 D+M +K Dvere vnútorné 100x197 cm
ks
46,000
220,000
10 120,00
160 61161771006 D+M+K Dvere vnútorné110x197 cm
ks
2,000
245,000
490,00
161 61162014007 D+M+K Dvere vnútorné 150x197 cm
ks
2,000
310,000
620,00
162 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6
t
do 12 m
4,723
25,874
122,20
163 998766192
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú
vzdialenosť do 100 m
4,723
19,773
93,39
767
164 767111170
D+M+K Dvere vnútorné 90x197 cm
t
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáţ stien a priečok presklených stien blok A
45 226,87
m2
10,000
17,115
171,15
165 55301001PC D+M +K presklená stena hliníková 2300x2600 poz1a/HL
55301001PC
166
D+M+K presklená stena hliniková 1100x2050 poz3/HL
2
55314112PC167
D+M+K presklená hliniková stena 2175x2050 poz 4a/HL
3
ks
1,000
1 696,000
1 696,00
ks
6,000
660,000
3 960,00
ks
3,000
1 398,000
4 194,00
168 767111180
Montáţ stien a priečok presklených stien blok C
ks
22,000
20,512
451,26
169 5530100111
D+M+K presklená stena hlin. 2300x2600 1/HL
ks
3,000
1 696,000
5 088,00
171 5530100113
D+M+K presklená stena hlin. 1100x2050 3/HL
ks
8,000
660,000
5 280,00
172 5530100114
D+M+k PRESKLENá STENA HLINíK. 2175X2050 4/HL
ks
3,000
1 480,000
4 440,00
173 5530100116
Svetlík (anglický dvorec) 100x80x50, rošt pozink oká
30x10mm, pochôdzny ,ACO obj.č.35561
ks
5,000
244,000
1 220,00
174 5530100115
D+M+K preslená stena hlin. 2175x2050 4a/HL
ks
5,000
1 420,000
7 100,00
175 767995103
D+M Zámočnícke zábradlia atyp K1+K2
ks
1,000
900,000
900,00
176 767995104
D+M Zámočnícke statika C-208 spoločenská miestnoť
ks
1,000
9 500,000
9 500,00
177 767995105
Montáţ ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií
kg
175,000
1,890
330,75
178 767996801
Demontáţ ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t
kg
210,000
1,190
249,90
179 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 12 do 24 m
%
1,100
391,404
430,54
180 998767292
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr.
vzdial. do 100 m
%
0,550
391,404
215,27
7/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
771
Podlahy z dlaždíc
17 175,06
181 771575207
Montáţ podláh z dlaţdíc keram. ukladanie do tmelu bez
povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm
m2
459,000
15,600
7 160,40
182 5976457000
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A
m2
150x150x11 3 Ia
495,000
19,511
9 657,95
183 771579792
Príplatok k cene za šparovanie
m2
459,000
0,241
110,62
184 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaţdíc v objektoch výšky do 6m
t
14,139
13,550
191,58
185 998771192
Podlahy z dlaţdíc,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 100 m
t
14,139
3,855
54,51
773
Podlahy z liateho teraca
261,61
186 773511260
Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 20 mm
8,790
28,600
251,39
187 998773102
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do
t
12 m
0,498
16,383
8,16
188 998773192
Podlahy terazzové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr.
t
vzdial. do 100 m
0,498
4,140
2,06
776
m2
Podlahy povlakové
56 364,10
189 776210110
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových
stupňoch na stupnice rovné
m
36,070
1,427
51,47
190 776210200
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových
stupňoch na podstupnice
m
21,600
0,804
17,37
191 776210300
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových
stupňoch hrany na stupne
m
127,600
0,610
77,84
192 6119800975
Lišta schodová,
m
110,000
3,578
393,58
193 776411000
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových
m
990,000
1,491
1 476,09
194 6119800938
Lišta soklová,
ks
990,000
1,425
1 410,75
195 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s
m2
podloţkou
2 450,000
2,175
5 328,75
196 776521100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z
pásov
m2
2 094,000
6,200
12 982,80
197 2841294100
Podlahovina z gumy protišmyková
m2
2 198,900
13,840
30 432,78
198 2841294200
Podlahovina z gumyschodové protišmykové/3.5mm
ks
45,500
9,400
427,70
199 776992111
Penetrácia podkladu s očistením
m2
2 450,000
1,420
3 479,00
200 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do
t
12 m
13,870
12,056
167,22
201 998776192
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopr. vzdial. do 100 m
13,870
8,562
118,75
781
t
Dokončovacie práce a obklady
46 730,21
202 781441018
Montáţ obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných
alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm
m2
1 408,000
18,020
25 372,16
203 5978152000
Obkladačky
m2
1 460,000
13,260
19 359,60
204 781449704
Príplatok za škárovanie
m2
1 408,000
0,243
342,14
205 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m t
95,163
13,550
1 289,46
206 998781192
Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopr. vzdial. do 100 m
95,163
3,855
366,85
783
t
Dokončovacie práce - nátery
3 198,87
207 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na
vzduchu schnúce dvojnásobné
m2
58,000
3,275
189,95
208 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na
vzduchu schnúce základný
m2
58,000
1,857
107,71
209 783811120
Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnás. 1x email a
3x plným tmelením
m2
40,500
11,551
467,82
210 783851113
Nátery epoxidové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s
m2
emailovaním a 2x plným tmelením
74,590
11,470
855,55
8/20
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
211 783902811
784
Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom
náterov s umytím
m2
301,000
5,242
Dokončovacie práce - maľby
1 577,84
47 854,02
212 784402801
Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80
m2
m
3 753,320
0,605
2 270,76
213 784411301
Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a
presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m
m2
5 519,740
0,171
943,88
214 784452371
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné
dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m
m2
12 767,630
1,960
25 024,55
215 784471111
Bandáţovanie styčných spojov bandáţami šírky do 0, 10 v
miestnostiach výšky do 3,80 m
m
1 860,000
1,641
3 052,26
216 784471112
Protiplesňový náter povrchov stien a stropov
m2
12 767,630
0,760
9 703,40
217 784496500
Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu
m2
12 767,630
0,526
6 715,77
218 784499901
Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou
m2
v miestnostiach alebo na schodisku
600,000
0,239
143,40
M
OST
219 HZS000113
Práce a dodávky M
Ostatné
Nešpecifikované drobné stav.práce
Celkom
1 686,60
hod
150,000
11,244
1 686,60
930 479,71
9/20
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
ZTI - Zdravotechnika
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
D
PSV
Izolace tepelné
713
Izolace tepelné
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
122 342,22
8 503,03
1
M
MAT 2837662400
Povrazoc tesniaci z penového polyetylénu Mirelon d = 30 mm / 1 šňůra
m
120,00
0,560
67,20
2
K
713 713482131
Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38+dodávka-SV
m
790,00
5,597
4 421,63
3
M
MAT 2837721110
Armaflex izolácia AF-1-038
m
790,00
3,045
2 405,55
4
K
713 713482301
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm
m
250,00
2,015
503,75
5
M
MAT 2837710000
Mirelon izolácia
m
250,00
0,224
56,00
6
K
713 713482302
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm
m
250,00
2,127
531,75
7
M
MAT 2837710200
Mirelon izolácia 22/6"
m
250,00
0,202
50,50
8
K
713 713482303
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm
m
100,00
2,183
218,30
15/6"
9
M
MAT 2837710500
Mirelon izolácia
m
100,00
0,257
25,70
10
K
713 713482304
Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm
m
40,00
2,295
91,80
11
M
MAT 2837710800
Mirelon izolácia
m
40,00
0,336
13,44
12
K
713 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
%
1,40
83,866
117,41
D
721
28/6"
35/6"
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
15 548,79
13
K
721 721171107
Potrubie z HThrdlové D 75x1,8
m
50,00
16,792
839,60
14
K
721 721171109
Potrubie z PP rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 Rehau raupiano
m
300,00
33,585
10 075,50
15
K
721 721173203
Potrubie z HT pripájacie D 32x1,8
m
30,00
7,691
230,73
16
K
721 721173205
Potrubie z HT pripájacie D 50x1,8
m
100,00
10,053
1 005,30
17
K
721 721173206
Potrubie z HT pripájacie D 63x1,8
m
60,00
11,195
671,70
721 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D
40x1,8
ks
71,00
1,847
131,14
ks
74,00
2,049
151,63
101,00
3,034
306,43
18
K
19
K
721 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D
50x1,8
20
K
721 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D
110x2,3
ks
21
K
721 721212402
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75
ks
56,00
6,807
381,19
22
K
721 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m
1 300,00
0,750
975,00
23
K
721 998721103
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t
5,59
19,497
108,89
24
K
PK
m
Ostatne pomocné prace - dodávka + montáž na stavbe
Nh
40,00
16,792
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
D
25
K
671,68
34 602,31
721 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 25-pož.oda
m
10,00
17,677
176,77
m
4,00
22,200
88,80
26
K
721 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 40-pož.voda
27
K
721 722130216
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 50-pož.voda
m
10,00
27,125
271,25
28
K
721 722171221
Potrubie z plastických hmôt D 20/3,3 - PE flex
m
560,00
12,581
7 045,36
29
K
721 722171222
Potrubie z plastických hmôt rPE D 25/4,2 flex
m
600,00
13,085
7 851,00
30
K
721 722171223
Potrubie z plastických hmôt PE D 32/5,3 flex
m
190,00
16,205
3 078,95
31
K
721 722171224
Potrubie z plastických hmôt PE D 40/6,7 flex
m
80,00
18,388
1 471,04
32
K
721 722171226
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 63/10,5
m
15,00
20,173
302,60
33
K
721 722172500
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16
m
560,00
1,758
984,48
34
K
721 722172501
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20
m
600,00
1,814
1 088,40
35
K
721 722172502
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25
m
190,00
1,926
365,94
36
K
721 722172503
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32
m
80,00
2,194
175,52
37
K
721 722172505
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 50
m
15,00
2,519
37,79
721 722181131
Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu
hluku do DN 25
ks
650,00
1,422
924,30
721 722181134
Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu
hluku nad 25 do DN 50
ks
40,00
2,329
93,16
38
39
K
K
40
K
721 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2
pár
433,00
9,572
4 144,68
41
M
MAT 1963312900
Medená tvarovka 4471 - nástenka 15 - 1/2"
ks
433,00
1,948
843,48
42
K
721 722229101
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 1/2
ks
22,00
3,560
78,32
43
M
MAT 5511122600
Ventil priamy priechodný KE 83 T 1/2"
ks
22,00
4,898
107,76
44
K
721 722229102
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 3/4
ks
50,00
4,881
244,05
45
M
MAT 5511122800
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"
ks
34,00
6,303
214,30
46
M
MAT 5512154800
Ventil parný šikmý mosadzný VE 5083 3/4"
ks
16,00
5,922
94,75
10/20
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
1
2
3
4
Popis
MJ
5
6
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
47
K
721 722229103
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 1
ks
54,00
1,578
85,21
48
M
MAT 5511083600
Ventil priamy priechodný K E 83 E 1"
ks
27,00
7,478
201,91
49
M
MAT 5511123000
Ventil šikmý na TV 1"
ks
27,00
9,337
252,10
50
K
721 722229105
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 6/4
ks
6,00
1,690
10,14
51
M
MAT 5511084800
Ventil priamy KE 181 A 6/4"
ks
3,00
11,195
33,59
52
M
MAT 5511123400
Ventil šikmý na TV 6/4"
ks
3,00
15,471
46,41
53
K
721 722254114
Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 stálotvarná
hadica + ventil
ks
3,00
447,798
1 343,39
54
K
721 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
m
1 145,00
1,187
1 359,12
55
K
721 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
m
1 145,00
0,761
871,35
56
K
721 998722103
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t
2,52
17,722
44,71
57
K
PK
h1
Ostatne prace na vodovode
Nh
40,00
16,792
671,68
725
Zdravotechnika - zařizovací předměty
D
63 688,09
58
K
721 725119106
Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo nízkopoložených
ks
59,00
12,303
725,88
59
M
MAT 5514700070
Výtokové armatúry Geberit DUOFIX -montážny prvok WC
ks
59,00
274,276
16 182,28
60
M
MAT 5514700050
Výtokové armatúry Geberit KOMBIFIX-"OKO"ovládanie spredu
ks
59,00
55,975
3 302,53
61
M
MAT 5514700520
Výtokové armatúry Geberit krycia doska Artline-biela
ks
59,00
11,195
660,51
62
K
721 725119205
Montáž záchodovej misy normálnej
ks
59,00
21,998
1 297,88
63
M
MAT 6423003700
WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad
ks
59,00
56,904
3 357,34
64
K
721 725119306
Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu
ks
30,00
2,149
64,47
65
K
721 725119701
Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT
ks
59,00
29,779
1 756,96
66
K
721 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou
uzávierkou na konzoly
ks
71,00
27,092
1 923,53
67
M
MAT 6421373100
Umývadlo Manhatt I.A 60cm 1434
ks
63,00
39,182
2 468,47
68
M
MAT 6420141130
Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 1335.0
ks
5,00
65,300
326,50
69
M
MAT 6420138770
Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1564.3 umývadlo 45cm
ks
3,00
47,382
142,15
70
K
721 725229102
Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových
ks
3,00
52,108
156,32
71
M
MAT 5522072500
Vaňa plechová smaltovaná L 170 1A biela
ks
3,00
122,981
368,94
72
K
721 725319101
Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so
zápachovou uzávierkou
ks
12,00
19,143
229,72
73
K
721 725332320
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová
ks
42,00
21,015
882,63
74
M
MAT 5519327500
Mreža k výlevkám T 609
ks
42,00
9,399
394,76
75
M
MAT 5523400000
Výlevka smaltovaná+splachov.nadržka
ks
42,00
70,909
2 978,18
76
K
721 725819201
Montáž ventilu nástenného G 1/2- pre výlevku
ks
84,00
4,046
339,86
77
M
MAT 5514015000
Ventil výtokový šikmý TE 200 1/2"x80 mm
ks
84,00
6,717
564,23
78
K
721 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
ks
208,00
4,758
989,66
79
M
MAT 5514105000
Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13
ks
208,00
3,694
768,35
582,58
80
K
721 725829206
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním
odpadového ventilu
ks
83,00
7,019
81
M
MAT 5514677360
KLUDI bateria pre invalid.
ks
5,00
67,170
335,85
82
M
MAT 5514361900
Umývadlová jednopáková batéria KLUDI
ks
63,00
44,780
2 821,14
83
M
MAT 5514360800
Umývadlová batéria pre male umyvadielko KLUDI
ks
3,00
22,390
67,17
84
K
721 725839203
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2
ks
3,00
7,445
22,34
85
M
MAT 5514512600
Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou 1/2"x 150 mm
ks
3,00
39,182
117,55
86
K
721 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy
ks
56,00
8,844
495,26
87
M
MAT 5514513200
Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 1/2"x 150 mm
ks
56,00
39,182
2 194,19
88
K
721 725849205
Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy
ks
56,00
2,127
119,11
89
M
MAT 5514640750
Výtokové armatúry HANSA JET nástenný držiak sprchy
ks
56,00
13,548
758,69
90
K
721 725869204
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,drezová jednodielna D
50
ks
12,00
4,165
49,98
91
M
MAT 5516170300
Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm
ks
12,00
8,598
103,18
92
M
MAT 5514647400
Výtokové armatúry Kludi MIX stojanková batéria drezová
ks
12,00
33,585
403,02
93
K
721 725989101
Montáž dvierok kovových lakovaných
ks
46,00
0,246
11,32
94
M
MAT 5516757400
Dvierka krycie 15x15 cm nerezové-vodovod
ks
46,00
22,054
1 014,48
95
K
721 998725103
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m
96
M
MAT 5516281201
Sprchova vanička - komplet dodávka+montáž+zap.vpust
Celkem
t
5,16
20,288
104,71
ks
56,00
260,828
14 606,37
122 342,22
11/20
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
VYK - Vykurovanie
Skupina výdavkov:
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Merná
Množstvo
Jednotková
výkaz-výmer
jednotka
výmera
cena
Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - IZOLÁCIE
713 - Izolácie tepelné
1
MAT
283 T77001
Lepidlo 520 - 1l
kus
6,100
18,000
109,80
2
MAT
283 T77002
Čistič - 1l
kus
4,800
11,000
52,80
3
MAT
283 T77005
Páska TUBOLIT PE 50mm x 3mm - 15m
kus
3,500
13,000
45,50
4
713
71346-2111
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16
m
566,000
0,500
283,00
5
MAT
283 T77090
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22x9mm
m
566,000
0,400
226,40
6
713
71346-2112
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20
m
112,000
0,550
61,60
7
MAT
283 T77135
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28x13mm
m
112,000
0,600
67,20
8
713
99871-3202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m
%
9,093
1,500
13,64
713 - Izolácie tepelné spolu :
859,94
71 - IZOLÁCIE spolu :
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
733 - Rozvod potrubia
9
731
73311-1102
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10
m
5,000
8,000
40,00
10
731
73311-1103
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15
m
1 448,000
9,000
13 032,00
11
731
73311-1104
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20
m
594,000
9,800
5 821,20
12
731
73311-1105
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25
m
116,000
13,200
1 531,20
13
731
73311-3113
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15
kus
394,000
2,760
1 087,44
14
731
73319-0107
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40
m
2 158,000
0,270
733 - Rozvod potrubia spolu :
582,66
22 094,50
734 - Armatúry
15
731
73420-9103
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2
kus
72,000
0,720
51,84
16
MAT
422 3G0403
Kohút guľový vypúšťací s vývodom na hadicu, mosadz DN 15
kus
72,000
5,950
428,40
17
731
73420-9112
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8
kus
8,000
2,120
16,96
18
MAT
422 3G0101
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 10 3/8"
kus
8,000
10,000
80,00
s plným prietokom
0,00
19
731
73420-9113
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2
kus
400,000
2,120
848,00
20
MAT
422 3G0102
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 15 1/2"
kus
6,000
9,200
55,20
kus
6,000
70,100
420,60
s plným prietokom
0,00
21
MAT
422 5D0802
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 15 - 52151614
22
MAT
551 2G1222
Ventil radiátorový Heimeier Standard priamy PN 1,0 MPa DN15 - 2202-02.000 kus
23
MAT
551 2G1382
Ventil radiátorový Heimeier Standard ax. PN 1,0 MPa DN15 - 2225-02.000
24
MAT
551 2G2512
25
MAT
551 2G2532
26
731
73420-9114
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4
kus
27
MAT
422 3G0103
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 20 3/4"
kus
72,000
12,000
864,00
125,000
13,400
1 675,00
Skrutkovanie rohové Heimeier Regolux EARE PN 1,0 MPa DN15 - 0351-02.000kus
72,000
9,300
669,60
Skrutkovanie priame Heimeier Regolux DARE PN 1,0 MPa DN15 - 0352-02.000kus
125,000
9,300
1 162,50
76,000
2,590
196,84
38,000
10,800
410,40
80,150
3 045,70
kus
s plným prietokom
28
0,00
MAT
422 5D0803
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 20 - 52151620
kus
38,000
29
731
73420-9150
Montáž termostatickej hlavice
kus
197,000
2,610
514,17
30
MAT
551 2G1901
Hlavica termostatická K so zabud.snímačom - 6000-09.500
kus
197,000
14,000
2 758,00
31
731
73449-4213
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2
kus
72,000
5,900
424,80
32
731
99873-4203
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m
%
136,220
0,200
734 - Armatúry spolu :
27,24
13 649,25
735 - Vykurovacie telesá
33
731
73500-0912
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav
kus
197,000
3,160
622,52
34
731
73515-3300
Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ
kus
197,000
1,700
334,90
35
731
73515-8110
Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou
kus
3,000
2,780
8,34
36
731
73515-8120
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou
kus
194,000
5,500
1 067,00
37
MAT
484 520100
Zátka KORAD 1/2"
kus
197,000
0,320
63,04
12/20
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Merná
Množstvo
Jednotková
výkaz-výmer
jednotka
výmera
cena
Spolu
38
MAT
484 520102
Odvzdušňovací ventil KORAD 1/2"
kus
197,000
0,450
88,65
39
MAT
484 520106
Radiátorová konzola a držiak KORAD sada
kus
380,000
2,020
767,60
40
MAT
484 520110
Podlahová konzola WEMEFA
kus
14,000
7,350
102,90
41
731
73515-9617
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo400/Ldo2000mm
kus
46,000
16,600
763,60
42
MAT
484 520508
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 400/500
46,000
34,060
1 566,76
43
731
73515-9619
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm
kus
3,000
17,200
51,60
44
MAT
484 520511
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 600/600
3,000
42,950
128,85
kus
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
kus
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
45
731
73515-9637
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo400/Ldo2000mm
kus
7,000
19,800
138,60
46
MAT
484 521018
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 400/900
7,000
66,260
463,82
76,000
20,000
1 520,00
kus
2,000
42,950
85,90
kus
9,000
47,230
425,07
kus
47,000
51,450
2 418,15
kus
18,000
55,670
1 002,06
kus
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
47
731
73515-9639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm
kus
48
MAT
484 521021
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/600
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
49
MAT
484 521031
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/700
50
MAT
484 521041
51
MAT
484 521051
52
731
73515-9643
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm
kus
7,000
20,500
143,50
53
MAT
484 528028
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 400/1000
7,000
75,120
525,84
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/800
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/900
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
kus
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
54
731
73515-9645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm
kus
58,000
21,000
1 218,00
55
MAT
484 528031
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 600/600
kus
12,000
65,690
788,28
kus
5,000
73,230
366,15
kus
2,000
80,760
161,52
kus
32,000
88,260
2 824,32
kus
7,000
95,800
670,60
183,176
2,500
457,94
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
56
MAT
484 528041
57
MAT
484 528051
58
MAT
484 528061
59
MAT
484 528071
60
731
99873-5202
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 600/700
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 600/800
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 600/900
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonvt. typ 22K KORAD 600/1000
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m
%
735 - Vykurovacie telesá spolu :
18 775,51
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
783 - Nátery
61
783
78342-4140
Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.
m
2 158,000
1,230
2 654,34
62
783
78342-4340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.
m
1 480,000
1,670
2 471,60
783 - Nátery spolu :
5 125,94
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
Rozpočet celkom :
60 505,14
13/20
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
VZT - Vzduchotechnika
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
D
PSV
Práce a dodávky PSV
24_MA
Odsávanie zo sociálnych zariadenií
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
24 235,23
11 663,17
1
M
MAT 429001502
Ventilátor VENT- AXIA Lo_Carbon SOLO PLUS T
ks
6,000
83,250
2
M
MAT 429123660
klapka RSK 100
ks
6,000
5,960
35,76
3
M
MAT 429001503
Ventilátor VENT- AXIA Lo_Carbon QUADRA TP
ks
56,000
122,290
6 848,24
4
M
MAT 429123660
klapka RSK 100
ks
56,000
5,960
333,76
5
M
MAT 429001505
Ventilátor VENT-AXIA Centrif Duo Plus T
ks
4,000
80,440
321,76
6
M
MAT 429123660
klapka RSK 100
ks
4,000
5,960
23,84
7
M
MAT 429122022
Radiálny nástenný ventilátor KV 125M
ks
3,000
72,340
217,02
8
M
MAT 429123171
Rýchlospona FK 125
ks
9,000
4,340
39,06
9
M
MAT 429123661
klapka spätná RSK 125
ks
3,000
6,520
19,56
10
M
MAT 429122081
Ventilátor potrubný izolovaný KVK 125
ks
3,000
233,160
699,48
11
M
MAT 429123171
Rýchlospona FK 125
ks
9,000
4,340
39,06
12
M
MAT 429123661
klapka spätná RSK 125
ks
3,000
6,520
19,56
13
M
MAT 429001506
Ventilátor VENT-AXIA TX9WW + ovladač na stenu T serie
ks
3,000
185,590
556,77
14
M
MAT 429160003
Odsávací DIGESTOR
ks
3,000
245,080
735,24
15
M
MAT 429123661
klapka spätná RSK 125
ks
3,000
6,520
19,56
16
K
924 249000205
montáž
ks
1,000
1255,000
1 255,00
17
M
MAT 429122794
Kruhový oceľový odvodný ventil EFF 100
ks
6,000
4,920
18
M
MAT 429122960
Montážny rámik RFU (FR) 100
ks
6,000
1,540
9,24
19
M
MAT 429122796
Kruhový oceľový odvodný ventil EFF 160
ks
6,000
8,010
48,06
20
M
MAT 429122963
Montážny rámik RFU (FR) 160
ks
6,000
1,640
9,84
21
M
MAT 820000019c
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 525x225- 3 - R1
ks
4,000
34,400
137,60
22
M
MAT 820000019d
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 525x325- 3 - R1
ks
2,000
40,290
80,58
23
M
MAT 429123362
Tlmič hluku LDC 125-600
ks
3,000
25,780
77,34
24
M
MAT 429123361
Tlmič hluku LDC 100-900
ks
12,000
30,990
371,88
25
M
MAT 429123363
Tlmič hluku LDC 125-900
ks
18,000
35,440
637,92
26
M
MAT 429123366A
Tlmič hluku LDC 150-900
ks
6,000
37,780
226,68
27
M
MAT 429123366
Tlmič hluku LDC 160-900
ks
13,000
37,780
491,14
28
M
MAT 429123368
Tlmič hluku LDC 200-900
ks
2,000
45,570
91,14
29
M
MAT 429123480
Sonodec 25 102
bm
10,000
3,310
33,10
30
M
MAT 429123482
Sonodec 25 160
bm
10,000
4,490
44,90
31
M
MAT 429600053
DRZIAK DPL
ks
46,000
1,160
53,36
32
M
MAT 429600041
DRZIAK DPK
ks
86,000
3,570
307,02
33
M
MAT 429600043
Závitová tyč M8/1000
ks
41,000
0,410
16,81
34
M
MAT 429600054
Oceľové narážacie hmoždinky M8
ks
132,000
0,300
39,60
35
M
D+M 429600055
Požiarne odvetranie schodiska A
ks
1,000
5220,000
5 220,00
36
M
MAT 429600056
Spojovací a pomocný montážny materiál
kg
30,000
5,310
159,30
37
K
924 249000206
montáž
ks
1,000
635,000
D
D
24_MB
24_MD
ELEMENTY ZARIADENIÍ VZDUCHOTECHNIKY
499,50
8 720,03
POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY
29,52
635,00
3 671,43
38
M
MAT 429600001
POTRUBIE DO OBVODU 800 mm - rovné
bm
19,400
9,240
39
M
MAT 429600002
POTRUBIE DO OBVODU 800 mm - tvarovky
bm
1,000
10,480
10,48
40
M
MAT 429600009
POTRUBIE DO OBVODU 1600mm - rovné
bm
19,000
17,120
325,28
41
M
MAT 429600010
POTRUBIE DO OBVODU 1600 mm - tvarovky
bm
2,800
19,150
53,62
42
M
MAT 429600011
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - rovné
bm
6,320
19,070
120,52
43
M
MAT 429600012
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - tvarovky
bm
1,200
21,240
25,49
44
M
MAT 429804014
Potrubie SPIRO fí 100 - rovné
bm
67,000
2,230
149,41
45
M
MAT 429804015
Potrubie SPIRO fí 100 - tvarovky
bm
12,500
29,740
371,75
46
M
MAT 429804016
Potrubie SPIRO fí 125 - rovné
bm
14,100
2,730
38,49
47
M
MAT 429804017
Potrubie SPIRO fí 125 - tvarovky
bm
4,900
30,140
147,69
48
M
MAT 429804020
Potrubie SPIRO fí 150 - rovné
bm
10,900
3,190
34,77
49
M
MAT 429804021
Potrubie SPIRO fí 150 - tvarovky
bm
4,000
36,400
145,60
50
M
MAT 429804022
Potrubie SPIRO fí 160 - rovné
bm
20,700
4,000
82,80
51
M
MAT 429804023
Potrubie SPIRO fí 160 - tvarovky
bm
4,500
35,350
159,08
52
M
MAT 429804024
Potrubie SPIRO fí 180 - rovné
bm
11,800
4,820
56,88
53
M
MAT 429804025
Potrubie SPIRO fí 180 - tvarovky
bm
2,800
41,360
115,81
54
M
MAT 429804025K
Potrubie SPIRO fí 200 - rovné
bm
17,300
5,320
92,04
55
M
MAT 429804027
Potrubie SPIRO fí 200 - tvarovky
bm
7,800
41,200
321,36
56
M
MAT 429804030
Potrubie SPIRO fí 250 - rovné
bm
2,600
6,650
17,29
57
M
MAT 429804031
Potrubie SPIRO fí 250 - tvarovky
bm
1,100
39,700
43,67
179,26
14/20
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
3
4
Popis
Cena
jednotková
8
Cena celkom
1
2
M
MAT 429804036
Potrubie SPIRO fí 315 - rovné
bm
2,000
9,780
19,56
59
M
MAT 429600009v
POTRUBIE DO OBVODU 1600mm - rovné - vodotesné
bm
1,900
21,570
40,98
60
M
MAT 429600010v
POTRUBIE DO OBVODU 1600 mm - tvarovky - vodotesné
bm
0,800
24,130
19,30
61
M
MAT 429600100
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 125 - rovné - vodotesné
bm
2,100
5,930
12,45
62
M
MAT 429600101
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 125 - tvarovky - vodotesné
bm
0,500
38,960
19,48
63
M
MAT 429600103
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 180 - rovné - vodotesné
bm
7,600
8,680
65,97
64
M
MAT 429600104
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 180 - tvarovky - vodotesné
bm
2,400
49,650
119,16
65
M
MAT 429600107
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 315 - rovné - vodotesné
bm
2,000
16,620
33,24
66
K
924 249000207
montáž
ks
1,000
850,000
850,00
ks
1,000
180,600
D
24_ME
K
731 736000551a
6
Množstvo
celkom
7
58
67
5
MJ
9
Skúšky
KOMPLEXNE SKUSKY
Celkom
180,60
180,60
24 235,23
15/20
ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt : SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
EI - Elektroinštalácie
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Materiál
P.Č.
Popis
MJ
Mnoţstvo
celkom
Cena
jednotková
€
Cena
celkom €
Montáţ
Cena
jednotková Cena celkom €
€
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1 PANCIEROVA RÚRKA TYP FXP20IEC (SPIROFLEX SF20)
M
400,000
0,48
192,52
0,69
277,24
19 KRABICA KP 68
KS
801,000
0,31
248,87
0,19
151,13
23 KRABICA KO 68
KS
95,000
0,19
17,97
0,48
45,72
KS
95,000
0,97
92,18
0,58
55,10
43 ZLAB MKS 60/200 MM - 1 mm
M
240,000
9,20
2 208,33
4,81
1 155,15
69 ROST KABEL S 200 MM
424 VIKO KRABICE85/85
M
40,000
1,78
71,31
11,60
464,00
78 UKONC KAB CELOPLAST
4X10
KS
120,000
0,00
0,00
2,87
344,70
79 UKONC KAB CELOPLAST
4X50
KS
12,000
9,55
114,64
1,16
13,92
2 021,750
3,62
7 319,00
4,81
9 730,92
87 DRAZKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM
M
129 UNICA 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1
KS
80,000
3,62
289,60
1,39
111,36
130 UNICA SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5
KS
80,000
4,98
398,40
1,39
111,36
131 UNICA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6
KS
6,000
3,78
22,68
1,39
8,35
133 UNICA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ DVOJITÝ BIELY, RADENIE 6+6 (5B)
KS
106,000
5,94
629,64
1,39
147,55
134 UNICA TLAČÍDLO BIELE, RADENIE 1/0 S KONTROLKOU
KS
109,000
3,62
394,58
1,39
151,73
135 UNICA ZÁSUVKA 2P+PE BIELA
KS
529,000
4,52
2 391,08
1,39
736,37
146 UNICA RÁMČEK PRE 1 PRÍSTROJ
KS
910,000
0,94
850,89
1,39
1 266,72
147 UNICA 1-RÁMIK WHITE
KS
467,000
1,03
481,01
1,39
650,06
148 UNICA 2-RÁMIK WHITE
KS
167,000
1,73
288,91
1,39
232,46
149 UNICA 3-RÁMIK WHITE
KS
10,000
2,72
27,20
1,39
13,92
183 UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKA IP55
KS
36,000
8,06
289,99
1,39
50,11
111 SPÍNAČ č.5 "NIKO" HYDRO PROGRAM
KS
3,000
8,06
24,17
1,39
4,18
167 MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG
KS
61,000
0,00
0,00
11,13
678,80
235 TRUBICA DZ 18W
KS
581,000
2,67
1 550,21
0,63
365,33
237 TRUBICA TUNSGR. 60CM 18W
KS
172,000
0,57
97,23
0,63
108,15
238 TRUBICA TUNSGR. 120CM 36W
KS
3,000
0,33
1,00
0,37
1,12
239 TRUBICA SY F58W 827
KS
8,000
1,17
9,38
0,37
2,98
256 P418-SVIETIDLO INTRA 102 4x18W/600, IP20, 230V DO PODHLADU
KS
26,000
36,40
946,40
2,14
55,52
258 B118 - SVIETIDLO NÁSTENNÉ ŢIARIVKOVÉ, 18W, 230V, 50Hz, IP44
KS
8,000
26,22
209,76
2,14
17,08
295 A136 - SVIETIDLO PHILIPS FTCS 04 1x36W/840 IC0,36W,230V,50Hz,IP20
KS
3,000
22,18
66,54
2,14
6,41
296 A258-SVIETIDLO DISANO 931ECHO, 2x58W,230V,IP657
KS
4,000
24,12
96,48
2,14
8,54
318 P218-SVIETIDLO ţIARIVKOVé DO PODHľADU 2x18W, 230v, IP20. EVG, DOWNLIGHT
KS
83,000
19,14
1 588,62
2,57
213,52
319 D118-SVIETIDLO NÁSTENNÉ SO SENZOROM, 1x18W, 230V,50Hz,IP20
KS
77,000
25,62
1 972,74
2,57
198,08
354 C118-svietidlo komp. žiarivkové prisadené 1x18W, IP20, 230V, EVG sklo opál S2.3 EVG
KS
58,000
21,96
1 273,68
2,17
125,86
355 C218-svietidlo komp. žiarivkové prisadené 2x18W, IP20, 230V, EVG sklo opál-S3.5 EVG
KS
140,000
22,81
3 193,40
2,17
303,80
356 A118-svietidlo žiarivkové nástenné 1x14W, IP44, 230V, EVG, trieda ochrany II - 516-CR
KS
68,000
34,14
2 321,52
2,17
147,56
357 A136-svietidlo žiarivkové prisadené 1x36W, IP40, 230V, EVG, PC difúzor - 246 2x36W EB
KS
3,000
29,84
89,52
2,17
6,51
358 POLARIS - svietidlo hal. žiarovkové závesné 1x105W, biele - ZT 111.400 - LUSTRE NA IZBÁCH
KS
72,000
56,18
4 044,96
2,17
156,24
361 N-svietidlo núdzové nástenné 1x8W, IP65, 230V, EVG, režim M, 1hod - 19004 F1 8SA1N
KS
51,000
78,60
4 008,60
2,17
110,67
362 P418-svietidlo žiarivkové prisadené 4x18W, IP20, 230V, EVG parabolická mriežka - 212 BP 4x18W EB
KS
26,000
33,16
862,16
2,17
56,42
355 PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - NA POVRCHU
M
140,000
0,49
68,57
0,76
105,89
364 POMOCNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA
KS
6,000
5,83
35,01
0,54
3,21
364 KABEL SIL.CXKE-V-O 2x1,5
M
120,000
0,13
15,99
0,22
26,92
365 KABEL SIL.N2XH-O 2x1,5 (CXKE-R)
M
1 050,000
0,46
486,21
0,22
235,54
369 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x1,5 (N2XH)
M
2 250,000
0,34
764,04
0,22
504,73
370 KABEL SIL.CXKE-R-O 3x1,5 (N2XH)
M
1 050,000
0,34
356,55
0,22
235,54
370 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x2,5 (N2XH)
M
3 690,000
0,87
3 227,49
0,22
827,76
371 KABEL SIL.CXKE-V-J 3x1,5
M
507,000
0,80
406,93
0,22
113,73
378 KABEL SIL.CXKE-R 5Cx1,5
M
390,000
0,98
381,25
0,22
87,49
379 KABEL SIL.CXKE-V-J 5x1,5
M
200,000
0,73
146,12
0,22
44,86
388 KABEL SIL.CXKE-R-J 5Cx16 (N2XN)
M
480,000
3,69
1 773,19
0,22
107,68
412 VODIC CY 4 ZELENOZLT
M
600,000
0,16
97,55
0,16
93,00
413 VODIC CY 6 ZELENOZLT
M
450,000
0,19
86,13
0,13
56,49
415 VODIC CY 10 ZELENOZLT
M
20,000
0,32
6,32
0,16
3,10
426 ROZVÁDZAČ RP1 PODLA VÝKRESU
KS
52,000
199,00
10 348,00
0,00
0,00
427 ROZVÁDZAČ RK PODLA VÝKRESU
KS
3,000
262,00
786,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R1,2,3A PODLA VÝKRESU
KS
3,000
446,00
1 338,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R1,2,3C PODLA VÝKRESU
KS
3,000
458,00
1 374,00
0,00
0,00
403 DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)
KS
1,000
5 012,00
5 012,00
0,00
0,00
404 SKÚŠKY
HOD
100,000
1,03
102,90
9,00
900,00
405 VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA
HOD
150,000
0,00
0,00
19,00
SPOLU
Spolu bez DPH
65 497,42
2 850,00
24 480,58
89 978,00
16/20
Rozpočet - EPS
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
EPS - Elektrická požiarna signalizácia
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Skupina výdavkov:
Investor:
Nový domov Želiezovce, n.o., Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce
EPS - Dodávka
Kód poloţky NÁZOV
cena
KS
suma
1 440,00 €
1
1 440,00 €
1
Ustredna EPS pre 3 kruhy-komplet,512 adries, tablo, zdroj..
2
modl vstupno výstupný v krabici
80,00 €
13
1 040,00 €
3
pätica
3,10 €
127
393,70 €
4
5
Optický hlásič
Tepelný hlásič
28,00 €
32,00 €
118
9
3 304,00 €
288,00 €
6
tlačítko, vnútorné, povrchová montáž, farba červená, sklo
20,00 €
20
400,00 €
7
izolátor
21,30 €
5
106,50 €
8
9
prepäťová ochrana
akumulátor 40Ah/12V
25,00 €
48,00 €
1
2
25,00 €
96,00 €
10
relé 24V v krabici
12,00 €
2
24,00 €
11
11
12
13
14
15
16
17
18
Skúšobný plyn
štítok pre označenie
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/E90
rúrka HFXP 16
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
PROTIPOŽ.TMEL E90
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
Materiál podružný
Zabezpečovacia prirážka
8,00 €
0,10 €
0,30 €
0,30 €
1,68 €
18,00 €
0,35 €
600,00 €
1 632,00 €
3
134
1300
950
220
5
800
0,3
0,20
24,00 €
13,40 €
390,00 €
285,00 €
369,60 €
90,00 €
280,00 €
180,00 €
326,40 €
EPS - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
9 075,60 €
EPS - Montáž
Kód poloţky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NÁZOV
Osadenie hmoždinky 6 - betón
Montáž kompletného hlásiča
Meranie kontinuty 1 úseku slučky
Montáž ústredne
Uvedenie požiar. hlásiča do prev.
Montáž tlač. hlásiča na omietku
Štítok káblový + hlásičový
Kontrola a zav. meranie na kábli pre signal.
Preskúšanie pož. ústr. pred uved. do prev.
Preskúšanie funkcie vystupného zariadenia
SW a programovanie ústredne
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Protipožiarna upchávka - strop hr. 30 cm
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8
cena
0,02 €
10,00 €
8,00 €
500,00 €
2,00 €
2,00 €
0,40 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
150,00 €
0,10 €
4,00 €
8,00 €
0,30 €
KS
50
127
4
1
127
20
134
10
1
8
1
950
30
10
1300
suma
1,00 €
1 270,00 €
32,00 €
500,00 €
254,00 €
40,00 €
53,60 €
150,00 €
18,00 €
160,00 €
150,00 €
95,00 €
120,00 €
80,00 €
390,00 €
16
rúrka HFXP 16
0,50 €
950
475,00 €
17
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
1,00 €
220
220,00 €
18
19
21
22
23
24
25
Prechod murivom z pálených tehál do 60 cm
Prechod stropom z betónu do 150 cm
Nešpecifikované práce
Revízia EPS
Projektová dokumentácia - zakreslenie skutočného stavu
Školenie obsluhy
Transportná réžia (km)
2,00 €
3,00 €
12,00 €
100,00 €
80,00 €
10,00 €
0,20 €
20
30
30
1
1
2
200
40,00 €
90,00 €
360,00 €
100,00 €
80,00 €
20,00 €
40,00 €
17/20
EPS - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
4 738,60 €
REKAPITULÁCIA EPS
NÁZOV
EPS - Dodávka
EPS - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
9 075,60 €
4 738,60 €
13 814,20 €
2 762,84 €
16 577,04 €
18/20
Rozpočet - Evakuačný rozhlas
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
EVAKR - Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Investor: Nový domov Želiezovce, n.o., Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce
Kód
poloţky
NÁZOV
cena
1
riadiaca ústredna ER, 6 zónová, 240 W + zosil.2x240W,
tuner,CD,MP3, 2xAKU65Ah, sada prepojovacích
4 210,00 €
káblov,nap.zdroj, jednotka napájacích zdrojov, RACK
42U-komplet..
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13
14
dohľadový modul
Stanica hlásateľa + rozšírenie
Stropný reproduktor 6W, gulatá kovová mriežka
Protipožiarny kryt pre stropné reproduktory-Evac
nástenný reproduktor 6W, Evac
EVAC - pripojovací adaptér
kábel NHXH-V 2x1,5 E90
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
rúrka HFXP25
PROTIPOŽ.TMEL E 90
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
káblový úchyt plochý, dvojramenný E90
Záložný zdroj 1500VA - rack-30 min
Materiál podružný
viazacia páska, popisovacia páska, sádra, tmely a pod.
23,00 €
150,00 €
13,00 €
9,60 €
11,00 €
2,12 €
0,80 €
0,40 €
1,22 €
18,00 €
0,35 €
1,68 €
0,35 €
300,00 €
50,00 €
40,00 €
ER - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
ks
suma
0
0,00 €
0
1
24
24
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00 €
150,00 €
312,00 €
230,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
720,40 €
ER - Montáž
Kód
poloţky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
NÁZOV
Montáž reproduktora
Montáž ústredne ER
Uvedenie ústredne do prevádzky
Preskúšanie funkcie výstupného zariadenia
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Protipožiarna upchávka - strop hr. 30 cm
Kábel ohňuodolný s izolačnou integritou 180min/E90
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
rúrka HFXP25
žlab 50x60 E90 vr.úchytov, gripov
Nešpecifikované práce
Projektová dokumentácia - skutočný stav
Revízia ER
školenie
Transportná réžia (km)
ER - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
cena
ks
suma
5,00 €
110,00 €
55,00 €
20,00 €
0,13 €
4,00 €
8,00 €
0,30 €
0,50 €
0,50 €
1,00 €
12,00 €
65,00 €
30,00 €
10,00 €
0,20 €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
REKAPITULÁCIA ER
NÁZOV
ER - Dodávka
ER - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
720,40 €
0,00 €
720,40 €
144,08 €
864,48 €
19/20
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
TGKUCH - Technológia výdaja stravy
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č
.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
PSV
Práce a dodávky PSV
791
Zariadenia veľkokuchynské
30 916,69
30 916,69
1 791231105
Mont. batérií
ks
3,000
9,300
27,90
2
Baterie mix páková
ks
3,000
165,000
495,00
3 791621101
Montáţ plynového ohrievacieho stola
ks
3,000
146,121
438,36
4
Pracovný stôl s drezom 1800x700x1000
ks
3,000
986,000
2 958,00
5 791641101
Montáţ pracovného stolu
ks
3,000
65,404
196,21
6
Pracovný stôl s drezom ,polica, zásuvka 2700x700x1000
ks
3,000
1 506,000
4 518,00
7 791641202
Montáţ .výdajového vozíka
ks
3,000
39,073
117,22
8
Mobilný výdaj 1195x650x900
ks
3,000
2 060,000
6 180,00
5413100700
5413100100
5413100200
5413100400
Montáţ stroja elektrického umývacieho
ks
3,000
93,801
281,40
10 5413100300
9 791741101
Podpultová umyvačka 600x612x850
ks
3,000
4 200,000
12 600,00
11 791741106
Montáţ predumývacie zariadenie
ks
3,000
36,879
110,64
12 5413100600
Stojanková sprcha predoplachová
ks
3,000
364,000
1 092,00
13 791741106
Montáţ predumývacie zariadenie
ks
3,000
36,879
110,64
14 5413101200
Umyvadlo nástenné nerezové
ks
3,000
495,000
1 485,00
15 998791201
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo
výške (hĺbke) do 6 m
%
0,750
306,314
229,74
16 998791293
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu
dopr. vzdial. do 500 m
%
0,250
306,314
76,58
Celkom
30 916,69
20/20
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
s demenciou
JKSO
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
EČO
Názov podobjektu
SO-01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1PP a 4NP)
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Ţeliezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
412 493,80
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
412 493,80
82 498,76
494 992,56
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1PP a 4NP)
Sakupina výdavkov : 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Rekapitulácia podobjekt SO 01.2
JKSO:
Spracoval: Granec
Skupina
výdavkov
Stavebný objekt
Podobjekt
Riadok
rekapitulácie
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
1
2
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
3
4
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
5
6
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
7
8
Časť rozpočtu
STAV
ZTI
VYK
VZT
EI
EPS
EVAKR
MaR
Popis
Stavebná časť
Zdravotechnika
Vykurovanie
Vzduchotechnika
Elekroinštalácie
Elektrická poţiarna signalizácia
Evakuačný rozhlas (Poţiarny rozhlas)
Meranie a regulácia
SO 01.2 SPOLU - bez DPH
Cena celkom bez
DPH
256 770,49
46 080,45
49 102,23
16 149,23
32 262,83
3 317,48
1 723,01
7 088,08
412 493,80
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt :
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť :
STAV - Stavebná časť
Skupina výdavkov:
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
3
Zvislé a kompletné konštrukcie
1
310238211
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tehlami
m3
1,100
191,76
5
317121109
Montáţ prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm
ks
2,000
3,60
7,21
6
5934113000
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm
ks
2,000
7,28
14,56
17
342241175
Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm
m2
90,000
24,90
2 241,00
18
342242000
Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm
m2
18,000
21,29
383,26
20
342948112
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam
m
30,000
1,89
56,55
22
342948115
Ukončenie priečok ku konštrukciam montáţnou penou
m
40,000
2,47
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
34
611421431
Oprava omietok stropov v mnoţstve do 50 % štukových
m2
30,000
8,24
247,11
35
42
43
611425531
612421637
612425931
Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaţí a v schodisku stien štuková
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková
m2
m2
m2
5,000
590,000
48,500
36,87
7,15
14,00
184,35
4 219,68
679,15
44
612465112
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4
m2
mm
648,500
4,75
3 077,13
45
46
48
54
612473185
612473186
631311121
642942111
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm
Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2
m2
m
m3
ks
590,000
127,000
0,600
24,000
0,79
2,61
123,17
8,20
464,92
331,09
73,90
196,87
57
5533198400
Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L
ks
24,000
26,76
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
66
952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaţí do 4m
m2
920,000
2,96
2 723,20
67
68
72
73
74
75
76
77
952902110
956221100
962031132
962032231
962052314
963051117
964011221
965041421
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti pred začatím prác
Injektáţ proti saniu vlhkosti pôvodné murivá 1PP
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t
Búranie muriva ţelezobetonového pilierov -2,400 t
Búranie ţelezobetónových konštrukcií pôvodných podláh
Vybúranie prekladov ţelezobetónových prefabrikovaných, dľ.do 3 m,do 75 kg/m -2,400 t
Búranie podkladov pod dlaţby, liatych dlaţieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m3
920,000
86,400
120,000
8,480
2,820
14,280
18,600
22,840
0,12
142,00
2,87
28,616
243,600
168,220
234,833
56,841
105,80
12 268,80
344,64
242,66
686,95
2 402,18
4 367,89
1 298,25
78
965043420
Búranie podkladov pod dlaţby, liatych dlaţieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm 2,200 t
m3
31,860
94,920
3 024,15
79
965081812
Búranie dlaţieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺţky , hr.nad 10 mm, 0,06500t
m2
266,000
3,660
973,56
80
966079851
Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2
ks
185,000
0,318
58,83
81
967031132
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, 0,05700t
m2
88,400
4,016
355,01
82
967031732
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, 0,18300t
m2
248,000
5,060
1 254,88
83
84
86
87
88
90
91
92
968061125
968062455
968062992
971033631
971055016
973031324
973031325
973031812
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2
Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t
Demontáţ vnút.parapetov drevených
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t
Rezanie konštrukcií zo ţelezobetónu hr.200
Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm -0,003 t
ks
m2
ks
m2
m
ks
ks
m
46,000
82,620
44,000
4,800
16,200
114,000
18,000
68,000
0,496
5,123
1,100
3,830
90,158
4,176
5,746
3,167
22,82
423,26
48,40
18,38
1 460,56
476,06
103,43
215,36
93
974031123
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm,
m
-0,00700t
42,200
2,188
92,33
96
978011161
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, 0,02000t
m2
420,000
1,116
468,72
97
98
99
100
101
103
105
108
109
110
111
112
116
978021161
978021191
978057331
978059531
97890000
979011111
979011131
979082111
979082121
979081111
979081121
979550000
981012222
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 %, -0,02500t
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t
Odsekanie a odobratie soklikov
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t
Ochrana susedných priestorov
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlaţie nad alebo pod základným podlaţím
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za kaţdých ďalších 5 m
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za kaţdý ďalší 1 km
Poplatok za skládku sute
Stavebné úpravy pre profesie
m2
m2
m
m2
ks
t
t
t
t
t
t
t
ks
560,000
184,550
82,200
246,800
1,000
409,510
409,510
409,510
2 866,570
409,510
10 237,750
409,510
1,000
2,247
4,431
2,529
2,300
750,000
4,20
13,78
6,22
0,70
9,689
0,520
28,00
1 250,00
1 258,32
817,74
207,88
567,64
750,00
1 719,94
5 643,05
2 547,97
1 995,13
3 967,74
5 323,63
11 466,28
1 250,00
3 012,20
210,94
98,68
10 116,51
642,31
70 951,44
3/16
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
99
117 999281111
118 999281193
361,46
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údrţbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
PSV
Práce a dodávky PSV
711
Izolácie proti vode a vlhkosti
t
t
15,000
15,000
22,00
2,10
330,00
31,46
50,000
0,14
6,85
0,014
1 251,46
17,52
145,50
353,16
523,03
119 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena
m2
120 1116315000
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch
t
121 711123131
122 711123141
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K na ploche zvislej
m2
m2
50,000
90,000
2,91
3,92
92,000
92,000
46,000
2,620
496,800
1,12
3,38
3,94
222,30
5,95
103,41
310,68
181,33
582,43
2 957,95
4 595,73
762
Konštrukcie tesárske
762083120
762311103
762332110
6051010300
762351110
Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2
Montáţ kotevných ţeliez, príloţiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii
Montáţ viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2
fošne SM/JD
Montáţ nadstrešných konštrukcií lávky fošne z hraneného reziva do 100 cm2
ks
ks
m
m3
m
147 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia L 80x80x6
ks
1,000
280,00
280,00
148 6051522000
149 998762102
150 998762194
Hranol smrekový 1 400-650x120x120-180 a
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100
m3
t
t
0,330
1,997
1,997
225,56
40,52
12,31
74,43
80,91
24,59
142
143
144
145
146
763
118 186,59
Konštrukcie - drevostavby
151 763112114
SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5
mm
m2
627,450
40,36
25 325,14
153 763112134
SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5
mm
m2
72,000
42,95
3 092,69
154
155
156
157
158
159
SDK stena predsadená
Kapotáţ
SDK podhľad KNAUF D113 zavesoná nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5
Montáţ zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov SDK podhľad
SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná
Montáţ nosnej konštrukcie viditeľnej hrana A SDK kazotový podhľad 600x600 mm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
45,000
201,700
583,000
583,000
916,240
916,240
20,02
32,00
24,00
10,86
20,00
9,23
900,68
6 454,40
13 992,00
6 329,05
18 324,80
8 456,90
160 763161342
SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 2x12,5
m2
mm
978,000
30,00
29 340,00
161 998763101
162 998763194
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
Drevostavby,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
97,367
97,367
37,27
24,06
3 628,67
2 342,26
763123142
763126111
763133310
763133810
763135035
763135090
766
t
t
22 083,74
Konštrukcie stolárske
164 766661112
Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové
ks
6,000
8,50
51,00
165
166
167
168
169
170
171
172
173
203
201
199
201
201
201
154
155
156
157
158
159
160
6116017100
6116063100
6116017100
6116063100
6116017100
6116063100
6116017100
6116063100
6116017100
766661412
6116303130
766661351
6116303130
6116303130
6116303130
766662112
61160111001
61160141002
61161731003
6116174100
61161761005
61161771006
D+M+K dvere protipožiarne 900x1970-PO-5, 5a
D+M+K protipožiarne presklené dvere 1200x2700 PO-17
D+M+K protipožiarna presklená stena+ dvere 1500x2100 PO-19
D+M+K protipožiarne dvere 800x1970 PO-23
D+M+K protopožiarne presklené dvere 1650x2100 PO-28
D+M+K protipožiarne presklené dvere 1500x2100 PO-29
D+M+K protipožiarna presklená stena+ dvere 1600x2100 PO-30
D+M+K dvere protipožiarne 800x1970-PO-39
D+M+K protipožiarna presklená stena+ dvere 1500x2100 PO-40
Montáţ poţiarnych uzáverov blok A
D+M+K protipožiarny výlez 1280x680 blok C 38
Montáţ poţiernych uzáverov blok C
D+M+K protipožiarny výlez 1280x680 blok C 38
D+M okno vnútorné pevné s posuvným podávacím otvorom 900/770 - poz 22/VN
D+M okno vnútorné podávacie posuvné v drevenom ráme - 900/600 poz 23/VN
Montáţ dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej zárubne,
D+M 1k Dvere vnútorné 60x197
D+M+K Dvere vnútorné 70x197
D+M+K Dvere vnútorné 80x197 cm
D+M+K Dvere vnútorné 90x197 cm
D+M +K Dvere vnútorné 100x197 cm
D+M+K Dvere vnútorné110x197 cm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
29,000
4,000
0,000
5,000
2,000
17,000
1,000
420,00
2 160,00
2 100,00
410,00
1 020,00
2 400,00
3 160,00
396,00
2 100,00
11,17
410,00
11,17
410,00
240,00
217,00
9,738
145,000
160,000
180,000
200,000
220,000
245,000
840,00
2 160,00
2 100,00
410,00
1 020,00
2 400,00
3 160,00
396,00
2 100,00
11,17
410,00
11,17
410,00
240,00
217,00
282,40
580,00
0,00
900,00
400,00
3 740,00
245,00
767
Konštrukcie doplnkové kovové
kg
10,000
1,89
229 767995105
771
Montáţ ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií
18,90
18,90
4 975,70
Podlahy z dlaždíc
234 771575207
Montáţ podláh z dlaţdíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200
m2
mm
132,950
15,60
2 074,02
235 5976457000
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ia
m2
145,740
19,51
2 843,53
236 771579792
237 998771101
238 998771192
Príplatok k cene za šparovanie
Presun hmôt pre podlahy z dlaţdíc v objektoch výšky do 6m
Podlahy z dlaţdíc,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m
m2
t
t
132,950
1,500
1,500
0,24
13,55
3,86
32,04
20,33
5,78
776
11 284,82
Podlahy povlakové
249 776521100
250 2841294100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov
Podlahovina z gumy protišmyková
m2
m2
481,160
534,640
6,20
13,84
2 983,19
7 399,42
252 776992111
Penetrácia podkladu s očistením
m2
481,160
1,42
683,25
4/16
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
4
5
6
7
253 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t
10,620
12,06
128,03
254 998776192
781
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
Dokončovacie práce a obklady
t
10,620
8,56
90,93
6 979,22
255 781441018
Montáţ obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm
m2
210,240
18,02
3 788,52
256
257
259
260
Obkladačky
Príplatok za škárovanie
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
Obklady keramické,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
Dokončovacie práce - nátery
m2
m2
t
t
231,260
210,240
4,200
4,200
13,26
0,24
13,55
3,86
3 066,51
51,09
56,91
16,19
1 985,85
261 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
m2
18,000
3,28
58,95
262 783226100
264 783851113
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný
m2
18,000
1,86
33,43
Nátery epoxidové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením
m2
74,590
11,47
855,55
265 783902811
Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím
m2
198,000
5,24
1 037,92
5978152000
781449704
998781101
998781192
783
784
1 133,10
Dokončovacie práce - maľby
268 784452371
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m
m2
198,000
1,96
388,08
269 784471111
216 784471112
270 784496500
Bandáţovanie styčných spojov bandáţami šírky do 0, 10 v miestnostiach výšky do 3,80 m
Protiplesňový náter povrchov stien a stropov
Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu
m
m2
m2
270,000
198,000
198,000
1,64
0,760
0,53
443,07
150,48
104,15
271 784499901
Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku
m2
198,000
0,24
OST
284 HZS000113
47,32
Ostatné
Nešpecifikované drobné stav.práce
Celkom
562,20
hod
50,000
11,24
562,20
256 770,49
5/16
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Podobjekt:
Časť:
Skupina výdavkov:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
ZTI - Zdravotechnika
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
D
PSV
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
713
Izolace tepelné
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
46 080,45
2 915,66
1
M
MAT 2837662400
Povrazoc tesniaci z penového polyetylénu Mirelon d = 30 mm / 1 šňůra
m
410,00
0,50
205,00
2
K
713 713482132
Montáž trubíc z PE- teplá voda+cirk.+dodávka
m
130,00
6,58
855,40
3
M
MAT 2837721190
Armaflex izolácia AF-1-070
m
130,00
6,00
780,00
4
K
713 713482301
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm
m
30,00
1,80
54,00
5
M
MAT 2837710000
Mirelon izolácia
m
30,00
0,20
6,00
6
K
713 713482302
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm
m
130,00
1,90
247,00
7
M
MAT 2837710200
Mirelon izolácia 22/6"
m
130,00
0,18
23,40
8
K
713 713482303
Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm
m
75,00
1,95
146,25
15/6"
9
M
MAT 2837710500
Mirelon izolácia
m
75,00
0,23
17,25
10
K
713 713482304
Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm
m
90,00
2,05
184,50
11
M
MAT 2837710800
Mirelon izolácia
m
90,00
0,30
27,00
12
K
713 713482308
Montaž trubíc MIRELON hr.15 mm,vnút.priemer 76 mm
m
80,00
2,50
200,00
13
M
MAT 2837711600
Mirelon izolácia 65/13"
m
80,00
1,60
128,00
14
K
713 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
%
1,40
29,90
D
721
28/6"
35/6"
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
41,86
16 953,92
15
K
721 721171107
Potrubie z HThrdlové D 75x1,8
m
10,00
15,00
150,00
16
K
721 721171109
Potrubie z PP rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 Rehau raupiano
m
260,00
30,00
7 800,00
17
K
721 721171111
Potrubie z PP rúr odpadové hrdlové D 140x2,8 Rehau raupiano
m
100,00
35,00
3 500,00
18
K
721 721171112
Potrubie z PP rúr odpadové hrdlové D 160x3,9 Rehau raupiano
m
60,00
60,00
3 600,00
19
K
721 721173204
Potrubie z HT pripájacie D 40x1,8
m
10,00
9,07
90,70
20
K
721 721173205
Potrubie z HT pripájacie D 50x1,8
m
10,00
8,98
89,80
21
K
721 721173206
Potrubie z HT pripájacie D 63x1,8
m
10,00
10,00
100,00
22
K
721 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D
50x1,8
ks
3,00
1,83
5,49
23
K
721 721212303
Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70
ks
1,00
33,03
33,03
24
K
721 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m
1 300,00
0,67
871,00
25
K
721 998721103
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t
6,54
17,42
113,90
26
K
PK
m
Ostatne pomocné prace - dodávka + montáž na stavbe
Nh
40,00
15,00
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
D
27
K
600,00
17 384,90
721 722130211
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 15
m
15,00
10,11
151,68
m
130,00
10,22
1 328,99
28
K
721 722130212
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 20
29
K
721 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 25
m
75,00
15,79
1 184,03
m
90,00
17,22
1 549,53
30
K
721 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 32
31
K
721 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 40
m
10,00
19,83
198,33
32
K
721 722130216
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 50
m
80,00
24,23
1 938,40
m
22,00
30,27
666,03
340,10
33
K
721 722130217
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 65
34
K
721 722130218
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných11 343.00 DN 80
m
10,00
34,01
35
K
721 722171221
Potrubie z plastických hmôt D 20/3,3 - PE flex
m
45,00
11,24
505,71
36
K
721 722171222
Potrubie z plastických hmôt rPE D 25/4,2 flex
m
100,00
11,69
1 168,80
37
K
721 722171223
Potrubie z plastických hmôt PE D 32/5,3 flex
m
60,00
14,48
868,50
38
K
721 722171224
Potrubie z plastických hmôt PE D 40/6,7 flex
m
100,00
16,43
1 642,50
39
K
721 7221712251
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 50/8,3
m
10,00
15,54
155,44
40
K
721 722171226
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 63/10,5
m
25,00
18,02
450,50
41
K
721 722172217
Potrubie z plastických hmôt rad ťažký PN 20 D 75/6,8
m
22,00
21,13
464,79
42
K
721 722172500
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16
m
45,00
1,57
70,65
43
K
721 722172501
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20
m
100,00
1,62
162,00
44
K
721 722172502
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25
m
60,00
1,72
103,20
45
K
721 722172503
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32
m
100,00
1,96
196,00
46
K
721 722172504
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40
m
10,00
2,19
21,86
47
K
721 722172505
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 50
m
25,00
2,25
56,25
48
K
721 722172506
Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 63
m
22,00
2,38
52,36
49
K
721 722181131
Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu
hluku do DN 25
ks
50,00
1,27
63,50
50
K
721 722181134
Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaniu
hluku nad 25 do DN 50
ks
15,00
2,08
31,20
51
K
721 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2
pár
30,00
8,55
256,50
6/16
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
52
M
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
MAT 1963312900
Medená tvarovka 4471 - nástenka 15 - 1/2"
ks
30,00
1,74
52,20
53
K
721 722229101
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 1/2
ks
80,00
3,18
254,40
54
M
MAT 5511040200
Ventil výtokový vypušťací DN15
ks
70,00
0,91
63,91
55
M
MAT 5511083500
Ventil reg. KEMPER E 1/2" pre cirkulaciu
ks
5,00
4,00
20,00
56
M
MAT 5512154600
Ventil parný šikmý mosadzný VE 5083 1/2"
ks
5,00
4,05
20,25
57
K
721 722229102
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 3/4
ks
45,00
4,36
196,20
58
M
MAT 5511122800
Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"
ks
19,00
5,63
106,97
59
M
MAT 5512154800
Ventil parný šikmý mosadzný VE 5083 3/4"
ks
14,00
5,29
74,06
60
M
MAT 5517300250
Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 3/4" R-cirk.
ks
12,00
14,96
179,47
61
K
721 722229103
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 1
ks
16,00
1,41
22,56
62
M
MAT 5517300260
Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 1" R-cirk.
ks
1,00
10,00
10,00
63
M
MAT 5511083600
Ventil priamy priechodný K E 83 E 1"
ks
7,00
6,68
46,76
64
M
MAT 5511123000
Ventil šikmý na TV 1"
ks
8,00
8,34
66,72
65
K
721 722229105
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 6/4
ks
20,00
1,51
30,20
66
M
MAT 5511084800
Ventil priamy KE 181 A 6/4"
ks
10,00
12,00
120,00
67
M
MAT 5511123400
Ventil šikmý na TV 6/4"
ks
10,00
10,00
100,00
68
K
721 722229106
Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho
PN 0.6, ventilov G 2
ks
8,00
1,74
13,92
69
M
MAT 5512627600
Posúvač pre ÚK mosadzný VE 3040 2"
ks
7,00
14,00
98,00
70
M
MAT 5512155600
Ventil parný šikmý mosadzný VE 5083 2"
ks
1,00
15,00
15,00
71
K
721 722231048
Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3
ks
8,14
6,94
56,51
72
M
MAT 5512632500
Posúvač pre ÚK mosadzný V 3040 C D 80 mm
ks
6,00
16,00
96,00
73
M
MAT 5517300270
Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER regulačný ventil DN80
ks
1,00
16,00
16,00
74
M
MAT 5517401200
Armatúry a príslušenstvo
spätná klapka - Honeywell EA DN50-pož.vodovod
ks
1,00
29,93
29,93
75
K
721 722254114
Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 stálotvarná
hadica + ventil
ks
1,00
400,00
400,00
76
K
721 722262151
Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN
50-pre upravu vody TV
ks
1,00
30,34
30,34
77
M
MAT 3882213300
Vodomer DN 50,dĺžky 300- impulzný vodomer pre upravnu vody
ks
1,00
40,00
40,00
78
K
721 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
m
300,00
1,06
318,00
79
K
721 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
m
300,00
0,68
204,00
80
K
721 998722103
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t
6,11
15,83
96,66
81
K
PK
h
Bezp. armatura Honeywell DN 50 podľa STN EN 1717+prepad do kanalizácie
montáž+dodavka
ks
1,00
500,00
500,00
82
K
PK
h1
Ostatne prace na vodovode
Nh
10,00
15,00
150,00
TV
Montáž+dodávka pre ohrievač vody-ventil,reg.ventil,spätný ventil,poistný ventil,
tlakomer, exp.nádrž
ks
1,00
330,00
724
Zdravotechnika - strojní vybavení
83
K
PK
D
330,00
2 990,00
84
K
721 724149101
Cirkul.čerpadla+dodávka+montáž DN50 + ventily
ks
1,00
290,00
290,00
85
K
PK
w
Úpravňa vody (proti legionelám) waleon
ks
1,00
2 700,00
2 700,00
725
Zdravotechnika - zařizovací předměty
D
5 835,96
86
K
721 725119106
Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo
nízkopoložených
ks
6,00
10,99
65,94
87
M
MAT 5514700070
Výtokové armatúry Geberit DUOFIX -montážny prvok WC
ks
6,00
245,00
1 470,00
88
M
MAT 5514700050
Výtokové armatúry Geberit KOMBIFIX-"OKO"ovládanie spredu
ks
6,00
70,00
420,00
89
M
MAT 5514700520
Výtokové armatúry Geberit krycia doska Artline-biela
ks
6,00
40,12
240,69
90
K
721 725119205
Montáž záchodovej misy normálnej
ks
6,00
19,65
117,90
91
M
MAT 6423003700
WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad
ks
6,00
50,83
304,98
92
K
721 725119306
Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu
ks
6,00
1,92
11,52
93
K
721 725119701
Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT
ks
6,00
26,60
159,60
94
K
721 725129210
Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním
ks
2,00
12,30
24,59
MAT 6420110010
Sanitárna keramika LAUFEN pisoár biely+aut.splachovanie
senzor+uzav.ventil-filter DN15
ks
2,00
400,00
800,00
ks
12,00
24,20
290,40
95
M
96
K
721 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou
uzávierkou na konzoly
97
M
MAT 6421373100
Umývadlo Manhatt I.A 60cm 1434
ks
10,00
35,00
350,00
98
M
MAT 6420141130
Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 1335.0
ks
2,00
58,33
116,66
99
K
721 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
ks
26,00
4,25
110,50
100
M
MAT 5514105000
Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13
ks
26,00
3,30
85,80
101
K
721 725829206
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním
odpadového ventilu
ks
12,00
6,27
75,24
102
M
MAT 5514677360
KLUDI bateria pre invalid.
ks
2,00
60,00
120,00
103
M
MAT 5514361900
Umývadlová jednopáková batéria KLUDI
ks
10,00
60,00
600,00
3,72
104
K
721 725869204
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,drezová jednodielna
D 50
ks
1,00
3,72
105
M
MAT 5516170300
Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm
ks
1,00
7,68
7,68
106
M
MAT 5514647400
Výtokové armatúry Kludi MIX stojanková batéria drezová
ks
1,00
50,00
50,00
107
K
721 725989101
Montáž dvierok kovových lakovaných
ks
20,00
0,22
4,40
108
M
MAT 5516757400
Dvierka krycie 15x15 cm nerezové-vodovod
ks
20,00
19,70
394,00
109
K
721 998725103
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t
0,68
18,14
Celkem
12,34
46 080,45
7/16
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť:
VYK - Vykurovanie
Skupina výdavkov:717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Merná
Množstvo
Jednotková
výkaz-výmer
jednotka
výmera
cena
Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV
71 - IZOLÁCIE
713 - Izolácie tepelné
1
713
71344-1121
Montáž tep. izolácie potrubia pásmi Reform za plechový obal
m2
0,450
9,90
4,46
2
713
71349-1141
Oplechovanie hliník. plechom tepelnej izolácie
m2
0,450
4,88
2,20
3
MAT
283 R01700
Izolačná doska ROCKWOOL Techrock 80 hr. 60 mm
m2
0,450
7,70
3,47
4
MAT
283 T77001
Lepidlo 520 - 1l
kus
2,500
18,00
45,00
5
MAT
283 T77002
Čistič - 1l
kus
1,500
11,00
16,50
6
MAT
283 T77005
Páska TUBOLIT PE 50mm x 3mm - 15m
kus
2,300
13,00
29,90
7
713
71346-2111
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16
m
139,000
0,50
69,50
8
MAT
283 T77090
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22x9mm
m
139,000
0,40
55,60
9
713
71346-2112
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20
m
105,000
0,55
57,75
10
MAT
283 T77092
Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28x9mm
m
105,000
0,45
47,25
11
MAT
283 R01270
Izolácia potrubia ROCKWOOL Pipo ALS 42x30mm
m
134,000
2,62
351,08
12
713
71346-2135
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40
m
5,000
0,94
4,70
13
MAT
283 R01272
Izolácia potrubia ROCKWOOL Pipo ALS 49x30mm
m
5,000
2,76
13,80
14
713
71346-2136
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50
m
240,000
1,02
244,80
15
MAT
283 R01274
Izolácia potrubia ROCKWOOL Pipo ALS 60x30mm
m
240,000
3,07
736,80
16
713
71346-2140
Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 110
m
16,000
1,39
22,24
17
MAT
283 R01385
Izolácia potrubia ROCKWOOL Pipo ALS 108x40mm
m
16,000
5,55
88,80
18
713
71346-2154
Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32
kus
15,000
1,34
20,10
19
713
71346-2155
Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40
kus
3,000
1,44
4,32
20
713
71346-2156
Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 50
kus
21,000
1,54
32,34
21
713
71346-2160
Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 110
kus
3,000
2,02
6,06
22
713
99871-3202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m
%
18,757
1,50
28,14
713 - Izolácie tepelné spolu :
1 884,81
71 - IZOLÁCIE spolu :
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
732 - Strojovne
23
731
73211-1159
Montáž dvojkomorého rozdelovača 200x200 mm
kus
1,000
76,50
76,50
24
MAT
831 R00020
Dvojkomorový rozdeľovač 200x200 mm
m
6,000
357,00
2 142,00
menovitý prevádzkový tlak 0,6 MPa
0,00
hrdlá PN 0,6 MPa : 2 x prírubové DN100, 4 x prírubové DN65, 12x závitových DN50, 2x
0,00
závitové DN32, 2x závitové G3/4"
0,00
25
MAT
831 R000200
Konzola nastaviteľná pre M 200-350
kus
3,000
71,50
214,50
26
731
73219-9105
Orientačné štítky
kus
8,000
5,65
45,20
27
731
73221-9317
Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa do 2500 l
kus
1,000
253,00
253,00
28
MAT
484 4B0107
Nádoba akumulačná TÚV, 2000 l
kus
1,000
5 870,00
5 870,00
s penovou izoláciou 100 mm, povrch PVC
0,00
29
731
73222-9643
Montáž doskového výmenníka tepla
kus
1,000
560,00
560,00
30
MAT
484 304000
Doskový výmenník tepla voda/voda, 200 kW
kus
1,000
1 100,00
1 100,00
31
731
73229-9421
Montáž vykurovacie telesá elektrické typ 4206 (4344) do 7,5 kW
kus
1,000
29,50
29,50
32
MAT
541 527200
Elektrická ohrevná vložka 24 kW, 3x400 V
kus
1,000
490,00
490,00
33
731
73242-91120
Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 40-prír.
kus
4,000
27,50
110,00
34
MAT
426 1A1307
Obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 32-120 F, 230 V, 6 bar
kus
2,000
802,00
1 604,00
35
MAT
426 1A1862
Obehové čerpadlo Grundfos UPS 40-60/2 F, 240 V, 6 bar
kus
1,000
470,00
470,00
36
MAT
426 1A1863
Obehové čerpadlo Grundfos UPS 40-60/2 F B, 3x400 V, 6 bar
kus
1,000
918,00
918,00
37
731
73242-9200
Uvedenie čerpadiel do prevádzky a nastavenie servisným pracovníkom
kus
4,000
76,00
304,00
38
731
73248-9200
Montáž meračov tepla
kus
3,000
85,00
255,00
39
MAT
484 1B4004
Merač tepla Qn=6,0, ISTA - Sensonic II, č. 18853
kus
3,000
410,00
1 230,00
40
731
99873-2201
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m
156,717
1,30
vybavený frekvenčným meničom otáčok
0,00
%
732 - Strojovne spolu :
203,73
15 875,43
733 - Rozvod potrubia
41
731
73311-1102
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10
m
5,000
8,00
40,00
42
731
73311-1103
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15
m
249,000
9,00
2 241,00
43
731
73311-1104
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20
m
162,000
9,80
1 587,60
8/16
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Merná
Množstvo
Jednotková
výkaz-výmer
jednotka
výmera
cena
Spolu
44
731
73311-1106
134Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32
m
134,000
15,90
45
731
73311-1107
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40
m
5,000
16,40
82,00
46
731
73311-1108
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50
m
240,000
22,00
5 280,00
47
731
73311-3113
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15
kus
80,000
2,76
220,80
48
731
73312-1128
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0
m
16,000
43,50
696,00
49
731
73314-1102
Odvzdušňovacie nádoby z rúrok ocelových do DN40
kus
16,000
20,50
328,00
50
731
73319-0107
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40
m
555,000
0,27
149,85
51
731
73319-0108
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50
m
240,000
0,38
91,20
52
731
73319-0232
Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5
m
16,000
0,78
12,48
53
731
99873-3203
Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m
%
128,595
1,80
231,47
733 - Rozvod potrubia spolu :
2 130,60
13 091,00
734 - Armatúry
54
731
73410-9117
Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 100
kus
3,000
57,50
172,50
55
MAT
422 236290
Posúvač S13-111-606 PN6 DN 100, teplota do 120 st. C
kus
2,000
178,00
356,00
56
MAT
422 657790
Filter D 71-117-616P2 DN100, teplota do 100 st.C
kus
1,000
120,36
120,36
57
731
73410-92170
Montáž armatúr medziprírubových PN1,6 MPa DN 100
kus
1,000
48,00
48,00
58
MAT
422 836620
Klapka uzatv medziprírubová L 36-171-616, DN100 PN16, teplota do 100 st.C
kus
1,000
99,90
99,90
59
731
73417-3418
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100
kus
2,000
53,50
107,00
60
731
73420-9103
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2
kus
32,000
0,72
23,04
61
MAT
422 3G0403
Kohút guľový vypúšťací s vývodom na hadicu, do 100 st.C, DN 15
kus
32,000
5,95
190,40
62
731
73420-9104
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4
kus
2,000
0,72
1,44
63
MAT
422 3G0404
Kohút guľový vypúšťací s vývodom na hadicu, do 100 st.C, DN 20
kus
2,000
12,20
24,40
64
731
73420-9112
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8
kus
8,000
2,12
16,96
65
MAT
422 3G0101
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 10 3/8"
kus
8,000
10,00
80,00
s plným prietokom
0,00
66
731
73420-9113
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2
kus
84,000
2,12
178,08
67
MAT
422 3G0102
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 15 1/2"
kus
2,000
9,20
18,40
2,000
70,10
140,20
s plným prietokom
0,00
68
MAT
422 5D0802
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 15 - 52151614
kus
69
MAT
551 2G1222
Ventil radiátorový Heimeier Standard priamy PN 1,0 MPa DN15 - 2202-02.000
kus
2,000
12,00
24,00
70
MAT
551 2G1382
Ventil radiátorový Heimeier Standard axiál. PN 1,0 MPa DN15 - 2225-02.000
kus
38,000
13,40
509,20
71
MAT
551 2G2512
Skrutkovanie rohové Heimeier Logulux EARE PN 1,0 MPa DN15 - 0351-02.000
kus
2,000
9,30
18,60
72
MAT
551 2G2532
Skrutkovanie priame Heimeier Logulux DARE PN 1,0 MPa DN15 - 0352-02.000
kus
38,000
9,30
353,40
73
731
73420-9114
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4
kus
23,000
2,59
59,57
74
MAT
422 3G0103
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 20 3/4"
kus
10,000
10,80
108,00
75
MAT
422 4D2502
Regulátor diferenčného tlaku STAP DN 20 - 52265020
kus
1,000
164,00
164,00
76
MAT
422 5D0803
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 20 - 52151620
kus
10,000
80,15
801,50
77
731
73420-9115
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1
kus
3,000
2,86
8,58
78
MAT
422 4D2503
Regulátor diferenčného tlaku STAP DN 25 - 52265025
kus
2,000
190,00
380,00
79
MAT
422 507060
Ventil poistný závitový , DN25, otv.pretlak 600 kPa
kus
1,000
154,00
154,00
80
731
73420-9116
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4
kus
26,000
3,38
87,88
81
MAT
422 3G0105
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 32 1 1/4"
kus
12,000
21,50
258,00
82
MAT
422 4D2504
Regulátor diferenčného tlaku STAP DN 32 - 52265032
kus
6,000
210,00
1 260,00
83
MAT
422 5D0805
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 32 - 52151632
kus
8,000
103,64
829,12
84
731
73420-9117
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4
kus
3,000
4,34
13,02
85
MAT
422 3G0106
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 40 1 1/2"
kus
1,000
30,50
30,50
s plným prietokom
0,00
s plným prietokom
0,00
s plným prietokom
86
0,00
MAT
551 216350
Ventil závitový spätný mosadzný DN40
kus
2,000
94,30
188,60
87
731
73420-9118
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2
kus
40,000
5,20
208,00
88
MAT
319 419390
Spojka závitová s kling.tesnením, PN1,0 MPa. DN 50
kus
6,000
6,70
40,20
89
MAT
422 3G0107
Kohút guľový z lisovanej mosadze závitový, PN 1,0 MPa, DN 50 2"
kus
20,000
45,00
900,00
90
MAT
422 5D0807
Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 50 - 52151650
kus
5,000
160,15
800,75
91
MAT
436 1C0156
Filter mosadzný závitový, PN 1,0 MPa, DN 50
kus
5,000
46,00
230,00
101,50
406,00
s plným prietokom
0,00
teplota do 100 st.C, sitko z nehrdzavejúcej ocele
92
0,00
MAT
551 216360
Ventil závitový spätný mosadzný DN50
kus
4,000
93
731
73420-9150
Montáž termostatickej hlavice
kus
40,000
2,61
104,40
94
MAT
551 2G1901
Hlavica termostatická K so zabud.snímačom - 6000-09.500
kus
40,000
14,00
560,00
95
731
73441-1148
Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTU 160mm
kus
10,000
27,00
270,00
96
731
73442-1130
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160
kus
2,000
86,50
173,00
97
731
73449-4121
Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm
kus
2,000
19,90
39,80
98
731
73449-4213
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2
kus
34,000
5,90
200,60
99
731
73449-4214
Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4
kus
12,000
6,05
72,60
100
731
99873-4203
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m
%
108,300
0,20
734 - Armatúry spolu :
21,66
10 851,66
9/16
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Merná
Množstvo
Jednotková
výkaz-výmer
jednotka
výmera
cena
Spolu
735 - Vykurovacie telesá
101
731
73500-0912
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav
kus
40,000
3,16
126,40
102
731
73515-3300
Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ
kus
40,000
1,70
68,00
103
731
73515-8110
Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou
kus
7,000
2,78
19,46
104
731
73515-8120
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou
kus
33,000
5,50
181,50
105
MAT
484 520100
Zátka KORAD 1/2"
kus
40,000
0,32
12,80
106
MAT
484 520102
Odvzdušňovací ventil KORAD 1/2"
kus
40,000
0,45
18,00
107
MAT
484 520106
Radiátorová konzola a držiak KORAD
kus
40,000
2,02
80,80
108
731
73515-9617
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo400/Ldo2000mm
kus
2,000
16,60
33,20
109
MAT
484 520508
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 400/500
kus
2,000
34,06
68,12
sada
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
110
731
73515-9619
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm
kus
5,000
17,20
86,00
111
MAT
484 520511
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 600/600
kus
2,000
42,95
85,90
kus
2,000
47,23
94,46
kus
1,000
68,41
68,41
16,000
20,00
320,00
1,000
51,25
51,25
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
112
MAT
484 520521
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 600/700
113
MAT
484 520581
114
731
73515-9639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm kus
115
MAT
484 521019
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/500
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K KORAD 600/1200
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
kus
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus
116
MAT
484 521021
117
MAT
484 521041
118
MAT
484 521051
119
MAT
484 521061
120
MAT
484 521081
121
731
122
MAT
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/600
kus
2,000
56,83
113,66
kus
4,000
67,82
271,28
kus
3,000
73,36
220,08
kus
5,000
78,84
394,20
kus
1,000
91,55
91,55
73515-9641
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm kus
1,000
21,50
21,50
484 521261
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 900/1200
kus
1,000
138,28
138,28
16,000
21,00
336,00
kus
2,000
58,19
116,38
kus
2,000
73,23
146,46
kus
7,000
80,76
565,32
kus
3,000
80,26
240,78
kus
2,000
95,80
191,60
%
41,614
2,50
104,04
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/800
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/900
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/1000
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonv. typ 21K KORAD 600/1200
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
123
731
73515-9645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm kus
124
MAT
484 528028
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonv. typ 22K KORAD 600/500
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
125
MAT
484 528031
126
MAT
484 528041
127
MAT
484 528051
128
MAT
484 528061
129
731
99873-5203
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonv. typ 22K KORAD 600/700
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonv. typ 22K KORAD 600/800
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonv. typ 22K KORAD 600/900
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Teleso vyh.dosk.dvojité s 2xkonv. typ 22K KORAD 600/1000
Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"
0,00
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m
735 - Vykurovacie telesá spolu :
4 265,43
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
783 - Nátery
130
783
78322-2100
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné
m2
1,200
4,07
4,88
131
783
78342-1310
Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x email
kus
4,000
3,34
13,36
132
783
78342-4140
Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.
m
623,000
1,23
766,29
133
783
78342-4340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.
m
167,000
1,67
278,89
134
783
78342-5150
Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.
m
16,000
1,53
24,48
783 - Nátery spolu :
1 087,90
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
OSTATNÉ
135
000
IC-00-1201
Komplexné odskúšanie
hod.
72,000
25,50
1 836,00
136
000
IC-00-1212
Uvedenie výmenníka do prevádzky
kus
1,000
117,00
117,00
137
000
IC-00-1225
Tlaková skúška nádoby
kus
1,000
93,00
93,00
OSTATNÉ spolu :
Rozpočet celkom :
2 046,00
49 102,23
49 102,23
10/16
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Podobjekt:
Časť:
Skupina výdavkov:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
VZT - Vzduchotechnika
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
D
PSV
Práce a dodávky PSV
24_MA
VZT JEDNOTKY ,VENTILÁTORY,KLIM. JEDNOTKY,FC
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
16 149,22
5 247,17
1
M
MAT 429001502
Ventilátor VENT- AXIA Lo_Carbon SOLO PLUS T
ks
2,000
83,25
166,50
2
M
MAT 429123660
klapka RSK 100
ks
2,000
6,00
12,00
3
M
MAT 429001505
Ventilátor VENT-AXIA Centrif Duo Plus T
ks
1,000
80,44
80,44
4
M
MAT 429123660
klapka RSK 100
ks
1,000
6,00
6,00
5
M
MAT 429122081
Ventilátor potrubný izolovaný KVK 125
ks
2,000
233,16
466,32
6
M
MAT 429123171
Rýchlospona FK 125
ks
6,000
4,37
26,22
7
M
MAT 429123661
klapka spätná RSK 125
ks
2,000
6,55
13,10
8
M
MAT 429122148
Ventilátor potrubný MUB042 500E4-A2
ks
1,000
1 121,98
1 121,98
119,41
9
M
MAT 429123317
Regulačná klapka SRK-S 042/548-548
ks
1,000
119,41
10
M
MAT 429123271
Pružná vložka DS 042/548-548
ks
2,000
26,30
52,60
11
M
MAT 429123412
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
204,70
204,70
12
M
MAT 4291234401
RELE TEP. OCHRANY S-ET 10E
ks
1,000
35,14
35,14
13
M
MAT 429122148
Ventilátor potrubný MUB042 500E4-A2
ks
1,000
1 121,98
1 121,98
14
M
MAT 429123317
Regulačná klapka SRK-S 042/548-548
ks
1,000
119,41
119,41
15
M
MAT 429123271
Pružná vložka DS 042/548-548
ks
2,000
26,30
52,60
16
M
MAT 429123412
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
204,70
204,70
17
M
MAT 4291234401
RELE TEP. OCHRANY S-ET 10E
ks
1,000
35,14
35,14
18
M
MAT 429122138
Ventilátor potrubný MUB025 355E4-A2
ks
1,000
589,83
589,83
19
M
MAT 429123316
Regulačná klapka SRK-S 025/378-378
ks
1,000
77,30
77,30
20
M
MAT 429123270
Pružná vložka DS 025/378-378
ks
2,000
20,86
41,72
21
M
MAT 429123409
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
84,89
84,89
22
M
MAT 4291234401
RELE TEP. OCHRANY S-ET 10E
ks
1,000
35,14
35,14
23
M
MAT 429120176
KUCHYNSKE ODSAVACE PAR Vortex 60 W Biely
ks
1,000
133,50
133,50
24
M
MAT 429123661
klapka spätná RSK 125
ks
1,000
6,55
6,55
25
K
924
249000208
montáž
ks
1,000
440,00
440,00
24_MB
ELEMENTY ZARIADENIÍ VZDUCHOTECHNIKY
26
M
MAT 429122794
Kruhový oceľový odvodný ventil EFF 100
ks
8,000
4,95
39,60
27
M
MAT 429122960
Montážny rámik RFU (FR) 100
ks
8,000
1,55
12,40
28
M
MAT 429124975
KRYCIA MRIEŽKA OKENNÁ SLGK 100
ks
1,000
6,33
6,33
29
M
MAT 8200000077
STEN,MRIEZ, SMH 4 17,5 - 425x325 -3
ks
1,000
26,92
26,92
30
M
MAT 820000019ab
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 425x225- 3 - R1
ks
2,000
31,24
62,48
31
M
MAT 820000019c
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 525x225- 3 - R1
ks
2,000
34,60
69,20
32
M
MAT 820009368
VYFUK HLAVICA VHO_ 100
ks
1,000
14,56
14,56
33
M
MAT 8200093681
VYFUK HLAVICA VHO_ 140
ks
1,000
16,09
16,09
34
M
MAT 8200093682
VYFUK HLAVICA VHO_ 200
ks
4,000
19,53
78,12
35
M
MAT 8200093683
VYFUK HLAVICA VHO_ 250
ks
1,000
27,65
27,65
36
M
MAT 8200093684
VYFUK HLAVICA VHO_ 315
ks
4,000
29,85
119,40
37
M
MAT 8200093685
VYFUK HLAVICA IMOS VHK-2 355
ks
1,000
61,70
61,70
38
M
MAT 4291199742
STRESNY PRECHOD 400x450
ks
1,000
75,76
75,76
39
M
MAT 429119980
STRESNY PRECHOD d 100
ks
1,000
35,98
35,98
40
M
MAT 429119981
STRESNY PRECHOD d 140
ks
1,000
43,56
43,56
41
M
MAT 429119972
STRESNY PRECHOD d 200
ks
4,000
50,63
202,52
42
M
MAT 429119982
STRESNY PRECHOD d 250
ks
1,000
54,56
54,56
43
M
MAT 429119971
STRESNY PRECHOD d 315
ks
4,000
69,20
276,80
44
M
MAT 429119969
STRESNY PRECHOD d 355
ks
1,000
83,77
83,77
45
M
MAT 429123362
Tlmič hluku LDC 125-600
ks
2,000
25,93
51,86
46
M
MAT 429123361
Tlmič hluku LDC 100-900
ks
4,000
31,18
124,72
47
M
MAT 429123366A
Tlmič hluku LDC 150-900
ks
6,000
38,00
228,00
48
M
MAT 429123368
Tlmič hluku LDC 200-900
ks
10,000
45,84
458,40
49
M
MAT 429123480
Sonodec 25 102
bm
12,000
3,33
39,96
50
M
MAT 4297002793
Žalúziová klapka plastova IVK 225/50-25
ks
1,000
144,33
144,33
51
M
MAT 429600053
DRZIAK DPL
ks
112,000
1,16
129,92
52
M
MAT 429600041
DRZIAK DPK
ks
88,000
3,59
315,92
53
M
MAT 429600043
Závitová tyč M8/1000
ks
62,000
0,41
25,42
54
M
MAT 429600054
Oceľové narážacie hmoždinky M8
ks
200,000
0,30
60,00
55
M
MAT 429850500
Spojovací a pomocný montážny materiál
kg
75,000
5,34
400,50
56
M
MAT 4298505091
Dodávka oceľových konštrukcií - ukotvenie výfukových hlavíc
kg
13,000
2,91
37,83
57
K
924
249000209
montáž
ks
1,000
1 025,00
1 025,00
24_MC
IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU
58
M
MAT 429940026
is-1 Požiarna izolácia s odlnosťou 45 min
m2
65,000
8,13
528,45
59
M
MAT 283303226
is-2 POLIFOAM N3020/AL hr20 mm
M2
59,000
7,53
444,27
60
M
MAT 283303213
is-3 POLIFOAM N3030/AL hr 30 mm
M2
12,000
10,42
125,04
61
M
MAT 283303232
lepiaca paska Al- š.50 mm
ks
7,000
3,69
25,83
62
K
924
montáž
ks
1,000
950,00
950,00
D
D
249000210
REU 7,0
REU 7,0
REU 1,5
4 349,26
2 073,60
11/16
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
24_MD
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY
Cena celkom
9
4 219,80
63
M
MAT 429600001
POTRUBIE DO OBVODU 800 mm - rovné
bm
12,600
9,29
64
M
MAT 429600002
POTRUBIE DO OBVODU 800 mm - tvarovky
bm
1,600
10,54
16,86
65
M
MAT 429600009
POTRUBIE DO OBVODU 1600mm - rovné
bm
10,300
17,22
177,37
66
M
MAT 429600010
POTRUBIE DO OBVODU 1600 mm - tvarovky
bm
3,000
19,26
57,78
67
M
MAT 429600011
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - rovné
bm
13,500
19,19
259,07
68
M
MAT 429600012
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - tvarovky
bm
9,300
21,37
198,74
69
M
MAT 429600017
POTRUBIE DO OBVODU 2520 mm - rovné
bm
8,800
30,67
269,90
70
M
MAT 429600018
POTRUBIE DO OBVODU 2520 mm - tvarovky
bm
12,700
32,21
409,07
71
M
MAT 429600021
POTRUBIE DO OBVODU 3200 mm - rovné
bm
0,600
44,77
26,86
72
M
MAT 429600022
POTRUBIE DO OBVODU 3200 mm - tvarovky
bm
1,000
45,93
45,93
73
M
MAT 429804014
Potrubie SPIRO fí 100 - rovné
bm
13,400
2,25
30,15
74
M
MAT 429804015
Potrubie SPIRO fí 100 - tvarovky
bm
1,700
29,91
50,85
75
M
MAT 429804016
Potrubie SPIRO fí 125 - rovné
bm
6,700
2,74
18,36
76
M
MAT 429804017
Potrubie SPIRO fí 125 - tvarovky
bm
1,200
30,31
36,37
77
M
MAT 429804020
Potrubie SPIRO fí 150 - rovné
bm
20,750
3,20
66,40
78
M
MAT 429804021
Potrubie SPIRO fí 150 - tvarovky
bm
2,000
36,62
73,24
79
M
MAT 429804024
Potrubie SPIRO fí 180 - rovné
bm
6,200
4,85
30,07
80
M
MAT 429804025K
Potrubie SPIRO fí 200 - rovné
bm
65,940
5,35
352,78
81
M
MAT 429804027
Potrubie SPIRO fí 200 - tvarovky
bm
3,200
41,44
132,61
82
M
MAT 429804029
Potrubie SPIRO fí 224 - tvarovky
bm
0,350
39,92
13,97
83
M
MAT 429804030
Potrubie SPIRO fí 250 - rovné
bm
1,500
6,69
10,04
84
M
MAT 429804031
Potrubie SPIRO fí 250 - tvarovky
bm
1,400
39,93
55,90
85
M
MAT 429804036
Potrubie SPIRO fí 315 - rovné
bm
4,500
9,84
44,28
86
M
MAT 429804037
Potrubie SPIRO fí 315 - tvarovky
bm
3,800
39,68
150,78
87
M
MAT 429804038
Potrubie SPIRO fí 355 - rovné
bm
1,500
12,26
18,39
88
M
MAT 429600009v
POTRUBIE DO OBVODU 1600mm - rovné - vodotesné
bm
3,600
21,70
78,12
89
M
MAT 429600010v
POTRUBIE DO OBVODU 1600 mm - tvarovky - vodotesné
bm
0,500
24,27
12,14
90
M
MAT 429600107
KRUHOVÉ POTRUBIE fi 315 - rovné - vodotesné
bm
1,000
16,72
16,72
91
K
924
249000211
montáž
ks
1,000
1 450,00
1 450,00
24_ME
Skúšky
736000551b
KOMPLEXNE SKUSKY
ks
1,000
259,40
D
92
K
731
Celkom
117,05
259,40
259,40
16 149,23
12/16
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť:
EI - Elektroinštalácie
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Materiál
P.Č.
Popis
MJ
Mnoţstvo
celkom
Cena
jednotková
€
Montáţ
Cena
celkom €
Cena
jednotková
€
Cena celkom €
Práce a dodávky M
Elektromontáže
M
150,000
0,48
72,20
0,69
103,96
19 KRABICA KP 68
1 PANCIEROVA RÚRKA TYP FXP20IEC (SPIROFLEX SF20)
KS
249,000
0,31
77,36
0,19
46,98
23 KRABICA KO 68
KS
48,000
0,19
9,08
0,48
23,10
KS
48,000
0,97
46,58
0,58
27,84
43 ZLAB MKS 60/200 MM - 1 mm
M
120,000
9,20
1 104,16
4,81
577,57
78 UKONC KAB CELOPLAST
4X10
KS
85,000
0,00
0,00
2,87
244,16
79 UKONC KAB CELOPLAST
4X50
KS
12,000
9,55
114,64
1,16
13,92
M
600,000
3,62
2 172,08
4,81
2 887,87
129 UNICA 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1
KS
19,000
3,62
68,78
1,39
26,45
130 UNICA SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5
KS
14,000
4,98
69,72
1,39
19,49
131 UNICA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6
KS
2,000
3,78
7,56
1,39
2,78
133 UNICA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ DVOJITÝ BIELY, RADENIE 6+6 (5B)
KS
2,000
5,94
11,88
1,39
2,78
134 UNICA TLAČÍDLO BIELE, RADENIE 1/0 S KONTROLKOU
KS
22,000
3,62
79,64
1,39
30,62
135 UNICA ZÁSUVKA 2P+PE BIELA
KS
190,000
4,52
858,80
1,39
264,48
147 UNICA 1-RÁMIK WHITE
KS
133,000
1,03
136,99
1,39
185,14
148 UNICA 2-RÁMIK WHITE
KS
50,000
1,73
86,50
1,39
69,60
149 UNICA 3-RÁMIK WHITE
KS
4,000
2,72
10,88
1,39
5,57
183 UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKA IP55
KS
11,000
6,00
66,00
1,39
15,31
267 SPINAC NASTENNY DO VLHKA
KS
3,000
3,56
10,67
1,62
4,85
129 SPINAC S 16 NP 001
KS
2,000
7,51
15,02
1,39
2,78
162 PODLAH. KAZETA GES4 PRE 6 PRISTROJE S PRISL.
KS
7,000
154,02
1 078,14
32,73
229,10
167 MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG
KS
5,000
0,00
0,00
11,13
55,64
235 TRUBICA DZ 18W
KS
125,000
1,58
197,31
0,37
46,50
237 TRUBICA TUNSGR. 60CM 18W
KS
459,000
0,33
153,50
0,37
170,75
239 TRUBICA SY F58W 827
KS
18,000
1,17
21,12
0,37
6,70
256 P418-SVIETIDLO INTRA 102 4x18W/600, IP20, 230V DO PODHLADU
KS
113,000
36,40
4 113,20
2,14
241,28
296 A258-SVIETIDLO DISANO 931ECHO, 2x58W,230V,IP657
KS
9,000
24,12
217,08
2,14
19,22
297 A158-SVIETIDLO DISANO 931ECHO, 1x58W,230V,IP657
KS
1,000
33,28
33,28
2,14
2,14
318 P218-SVIETIDLO ţIARIVKOVé DO PODHľADU 2x18W, 230v, IP20. EVG, DOWNLIGHT
KS
27,000
19,14
516,78
2,57
69,46
354 C118-svietidlo komp. žiarivkové prisadené 1x18W, IP20, 230V, EVG sklo opál S2.3 EVG
KS
5,000
21,96
109,80
2,17
10,85
355 C218-svietidlo komp. žiarivkové prisadené 2x18W, IP20, 230V, EVG sklo opál-S3.5 EVG
KS
33,000
22,81
752,73
2,17
71,61
356 A118-svietidlo žiarivkové nástenné 1x14W, IP44, 230V, EVG, trieda ochrany II - 516-CR
KS
7,000
34,14
238,98
2,17
15,19
361 N-svietidlo núdzové nástenné 1x8W, IP65, 230V, EVG, režim M, 1hod - 19004 F1 8SA1N
KS
29,000
78,60
2 279,40
2,17
62,93
P418-svietidlo žiarivkové prisadené 4x18W, IP20, 230V, EVG parabolická mriežka - 212 BP
362
KS
4x18W EB
26,000
33,18
862,68
2,17
56,42
355 PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - NA POVRCHU
M
50,000
0,49
24,49
0,76
37,82
363 HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA
KS
1,000
5,83
5,83
0,54
0,54
364 POMOCNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA
KS
5,000
5,83
29,17
0,54
2,68
364 KABEL SIL.CXKE-V-O 2x1,5
M
10,000
0,13
1,33
0,22
2,24
365 KABEL SIL.N2XH-O 2x1,5 (CXKE-R)
M
290,000
0,46
134,29
0,22
65,05
369 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x1,5 (N2XH)
M
760,000
0,34
258,08
0,22
170,49
370 KABEL SIL.CXKE-R-O 3x1,5 (N2XH)
M
300,000
0,34
101,87
0,22
67,30
370 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x2,5 (N2XH)
M
1 230,000
0,87
1 075,83
0,22
275,92
371 KABEL SIL.CXKE-V-J 3x1,5
M
220,000
0,80
176,58
0,22
49,35
378 KABEL SIL.CXKE-R 5Cx1,5
M
390,000
0,98
381,25
0,22
87,49
379 KABEL SIL.CXKE-V-J 5x1,5
M
0,000
0,73
0,00
0,22
0,00
388 KABEL SIL.CXKE-R-J 5Cx16 (N2XN)
M
480,000
3,69
1 773,19
0,22
107,68
412 VODIC CY 4 ZELENOZLT
M
50,000
0,16
8,13
0,16
7,75
413 VODIC CY 6 ZELENOZLT
M
5,000
0,19
0,96
0,13
0,63
415 VODIC CY 10 ZELENOZLT
M
0,000
0,32
0,00
0,16
0,00
418 VODIC CY 16 ZELENOZLT
M
30,000
1,75
52,48
0,15
4,38
426 ROZVÁDZAČ RD4A,E PODLA VÝKRESU
KS
2,000
199,00
398,00
0,00
0,00
427 ROZVÁDZAČ R4A PODLA VÝKRESU
KS
1,000
262,00
262,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R4C PODLA VÝKRESU
KS
1,000
446,00
446,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R01C PODLA VÝKRESU
KS
1,000
458,00
458,00
0,00
0,00
KS
1,000
2 664,00
2 664,00
0,00
0,00
51,45
9,00
450,00
0,00
19,00
1 425,00
424 VIKO KRABICE85/85
87 DRAZKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM
403
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED
REALIZÁCIOU)
404 SKÚŠKY
HOD
50,000
1,03
405 VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA
HOD
75,000
0,00
23 895,47
Spolu bez DPH
8 367,36
32 262,83
13/16
Rozpočet - EPS
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť:
EPS - Elektrická požiarna signalizácia
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
EPS - Dodávka
Kód poloţky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
NÁZOV
Ustredna EPS pre 3 kruhy-komplet,512 adries, tablo, zdroj..
modl vstupno výstupný v krabici
pätica
Optický hlásič
Tepelný hlásič
tlačítko, vnútorné, povrchová montáž, farba červená, sklo
izolátor
prepäťová ochrana
akumulátor 40Ah/12V
relé 24V v krabici
Skúšobný plyn
štítok pre označenie
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/E90
rúrka HFXP 16
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
PROTIPOŽ.TMEL E90
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
Materiál podružný
Zabezpečovacia prirážka
EPS - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
cena
570,00 €
80,00 €
3,10 €
28,00 €
32,00 €
20,00 €
21,30 €
25,00 €
48,00 €
12,00 €
8,00 €
0,10 €
0,30 €
0,30 €
1,68 €
18,00 €
0,35 €
600,00 €
484,80 €
MJ
0
4
31
30
1
3
1
0
0
0
1
36
500
300
40
2
200
0,1
0,10
suma
0,00 €
320,00 €
96,10 €
840,00 €
32,00 €
60,00 €
21,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,00 €
3,60 €
150,00 €
90,00 €
67,20 €
36,00 €
70,00 €
60,00 €
48,48 €
1 902,68 €
EPS - Montáž
Kód poloţky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
NÁZOV
Osadenie hmoždinky 6 - betón
Montáž kompletného hlásiča
Meranie kontinuty 1 úseku slučky
Montáž ústredne
Uvedenie požiar. hlásiča do prev.
Montáž tlač. hlásiča na omietku
Štítok káblový + hlásičový
Kontrola a zav. meranie na kábli pre signal.
Preskúšanie pož. ústr. pred uved. do prev.
Preskúšanie funkcie vystupného zariadenia
SW a programovanie ústredne
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Protipožiarna upchávka - strop hr. 30 cm
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8
rúrka HFXP 16
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
Prechod murivom z pálených tehál do 60 cm
Prechod stropom z betónu do 150 cm
Nešpecifikované práce
Revízia EPS
Projektová dokumentácia - zakreslenie skutočného stavu
Školenie obsluhy
Transportná réžia (km)
EPS - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
cena
0,02 €
10,00 €
8,00 €
200,00 €
2,00 €
2,00 €
0,40 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
150,00 €
0,10 €
4,00 €
8,00 €
0,30 €
0,50 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
12,00 €
50,00 €
50,00 €
5,00 €
0,10 €
MJ
20
30
0
0
31
3
36
4
0
4
0
300
10
4
500
300
40
15
4
24
1
1
2
100
suma
0,40 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
62,00 €
6,00 €
14,40 €
60,00 €
0,00 €
80,00 €
0,00 €
30,00 €
40,00 €
32,00 €
150,00 €
150,00 €
40,00 €
30,00 €
12,00 €
288,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
1 414,80 €
REKAPITULÁCIA EPS
NÁZOV
EPS - Dodávka
EPS - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
1 902,68 €
1 414,80 €
3 317,48 €
663,50 €
3 980,98 €
14/16
Rozpočet - Evakuačný rozhlas
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt:SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť:
EVAKR - Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Kód
poloţky
NÁZOV
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
cena
riadiaca ústredna ER, 6 zónová, 240 W + zosil.2x240W, tuner,CD,MP3, 2xAKU65Ah, sada 3 500,00 €
dohľadový modul
23,00 €
Stanica hlásateľa + rozšírenie
150,00 €
Stropný reproduktor 6W, gulatá kovová mriežka
13,00 €
Protipožiarny kryt pre stropné reproduktory-Evac
9,60 €
nástenný reproduktor 6W, Evac
11,00 €
EVAC - pripojovací adaptér
2,12 €
kábel NHXH-V 2x1,5 E90
0,80 €
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
0,40 €
rúrka HFXP25
1,22 €
PROTIPOŽ.TMEL E 90
18,00 €
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
0,35 €
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
1,68 €
Záložný zdroj 1500VA - rack-30 min
300,00 €
Materiál podružný
50,00 €
viazacia páska, popisovacia páska, sádra, tmely a pod. (ks)
40,00 €
ER - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
ks
suma
0
0
0
7
7
21
28
300
0
5
2
100
40
0
1
1,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
91,00 €
67,20 €
231,00 €
59,36 €
240,00 €
0,00 €
6,10 €
36,00 €
35,00 €
67,20 €
0,00 €
50,00 €
40,00 €
922,86 €
ER - Montáž
Kód
poloţky
NÁZOV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
Montáž reproduktora
Montáž ústredne ER
Uvedenie ústredne do prevádzky
Preskúšanie funkcie výstupného zariadenia
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Protipožiarna upchávka - strop hr. 30 cm
Kábel ohňuodolný s izolačnou integritou 180min/E90 NHXH-V 2x1,5
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
rúrka HFXP25
žlab 50x60 E90 vr.úchytov, gripov
Nešpecifikované práce
Projektová dokumentácia - skutočný stav
Revízia ER
školenie
Transportná réžia (km)
ER - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
cena
ks
suma
5,00 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €
0,13 €
4,00 €
8,00 €
0,30 €
0,50 €
0,50 €
1,00 €
12,00 €
65,00 €
30,00 €
10,00 €
0,10 €
28
0
0
0
5
21
5
300
0
5
40
24
1
1
1
100
140,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,65 €
84,00 €
40,00 €
90,00 €
0,00 €
2,50 €
40,00 €
288,00 €
65,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
800,15 €
REKAPITULÁCIA ER
NÁZOV
ER - Dodávka
ER - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20 %
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
922,86 €
800,15 €
1 723,01 €
344,60 €
2 067,61 €
15/16
ROZPOČET
Stavba :
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie soviálnych služieb
Podobjekt :
SO 01.2 Vybudovanie rehabilitačných priestorov (1 PP a 4 NP )
Časť :
MaR - Meranie a regulácia
Skupina výdavkov:
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Položka
Počet
Obj. číslo
ks,m
typ prístroja
Popis prístroja
Množstvo
Jednotková cena €
Dodávka
Montáž
Cena €
Dodávka
Montáž
Spolu
1.01, 1.02
2
5123104010
Ponorný snímač teploty STP 100-100
2
30,80
11,00
61,60
22,00
83,60 €
1.01, 1.02
2
9121041000
Mosadzné puzdro pre snímač STP 100 mm
2
9,23
0,00
18,46
0,00
18,46 €
2,01
1
5141100010
Exteriérový snímač teploty STO100
1
29,90
9,20
29,90
9,20
39,10 €
2,02
1
5123202010
Príložný snímač teploty STC 100
1
24,43
9,20
24,43
9,20
33,63 €
2,03
1
7214142000
Regulačný ventil závitový V241/32/16
1
142,40
0,00
142,40
0,00
142,40 €
2,03
2
9112100032
Spojovací diel s vnútorným závitom DN 32
2
16,73
0,00
33,46
0,00
33,46 €
2,03
1
8800230030
Pohon M 400, Un 24V~, ovládanie 0...10V
1
178,77
15,00
178,77
15,00
193,77 €
3,01
1
5123202010
Príložný snímač teploty STC 100
1
24,43
9,20
24,43
9,20
33,63 €
3,02
1
7214142000
Regulačný ventil závitový V241/32/16
1
142,40
0,00
142,40
0,00
142,40 €
3,02
2
9112100032
Spojovací diel s vnútorným závitom DN 32
2
16,73
0,00
33,46
0,00
33,46 €
3,02
1
8800230030
Pohon M 400, Un 24V~, ovládanie 0...10V
1
178,77
13,00
178,77
13,00
191,77 €
3,01
1
5123106010
Ponorný snímač teploty STP 100-150
1
30,80
11,50
30,80
11,50
42,30 €
3,02
1
9121042000
Mosadzné puzdro pre snímač STP 150 mm
1
9,63
0,00
9,63
0,00
9,63 €
3,02
1
5123202010
Príložný snímač teploty STC 100
1
24,43
9,20
24,43
9,20
33,63 €
5,01
1
5141100010
Exteriérový snímač teploty STO100
1
29,90
9,20
29,90
9,20
39,10 €
6,01
1
SH24Re
Snímač zaplavenia
1
85,00
10,50
85,00
10,50
95,50 €
6,01
2
EP901
Ponorná sonda k snímaču zaplavenia
2
13,00
8,00
26,00
16,00
42,00 €
RMR1
1
Rozvádzač RMR1
1
2 350,00
495,00
2350,00
495,00
2 845,00 €
DDC
1
007300092
Podstanica TAC Xenta 301 /N/P V3
1
1032,99
3,00
1032,99
3,00
1 035,99 €
1
007302011
Modul digitálnych vstupov TAC Xenta 411 UNCONF
1
283,81
3,00
283,81
3,00
286,81 €
1
007309010
Svorkovnicová časť TAC Xenta 280/300
1
81,33
5,00
81,33
5,00
86,33 €
1
007309020
Svorkovnicová časť TAC Xenta 400/700
1
48,13
5,00
48,13
5,00
53,13 €
1
007309072
Ovládací panel Xenta OP V3
1
381,73
5,00
381,73
5,00
386,73 €
1
SW
Programové vybavenie riadiacej podcentrály
1
0,00
520,00
0,00
520,00
520,00 €
205
1,75
1,50
358,75
307,50
666,25 €
5610,58
1477,50
7 088,08 €
205
Kabeláţ vrátane nosných konštrukcií (m)
Cena bez DPH spolu
16/16
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
Časť:
Názov stavby
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
s demenciou
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
Názov podobjektu
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien
bloku A
JKSO
EČO
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Želiezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
138 216,62
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
138 216,62
27 643,32
165 859,94
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
Rekapitulácia
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Časť:
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Zhotoviteľ:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenný
TSS GRADE, a.s.
P.Č
Kód položky
.
1
2
Dátum:
Popis
MJ
3
4
HSV
Práce a dodávky HSV
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99
Presun hmôt HSV
PSV
Práce a dodávky PSV
766
Konštrukcie stolárske
Celkom bez DPH v EUR :
Množstvo
celkom
5
Cena
jednotková
6
Cena celkom
7
2 610,14
191,45
135 415,03
138 216,62
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Časť:
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Zhotoviteľ:
P.Č
Kód položky
.
1
2
Dátum:
Popis
MJ
3
4
HSV
Práce a dodávky HSV
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 968061113
2 968062245
3 968062992
4 979011111
Spracoval: Granec
TSS GRADE, a.s.
Cena
jednotková
6
Cena celkom
7
2 610,14
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla
ks
nad 1, 5 m2
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých
plochy do 2 m2 -0,036t
Demontáž vnút.parapetov drevených
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad
alebo pod základným podlažím
Množstvo
celkom
5
141,000
0,500
70,50
ks
141,000
11,000
1 551,00
ks
141,000
1,100
155,10
t
5,640
4,200
23,69
t
11,280
4,200
47,38
6 979081111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
5,640
9,689
54,65
7 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t
112,800
0,350
39,48
8 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
t
5,640
6,222
35,09
9 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m
t
33,840
0,696
23,55
10 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
vybúraných hmôt
t
5,640
20,103
113,38
11 979089011
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01)
nebezpečné
t
5,640
88,000
496,32
5 979011121
99
Presun hmôt HSV
191,45
12 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m
t
6,361
28,000
178,11
13 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t
6,361
2,097
13,34
PSV
Práce a dodávky PSV
766
Konštrukcie stolárske
14 766621263
15
16
17
18
19
20
21
6112765100
6112765100
6112769900
6112769900
6112774100
6112774900
6112775700
22 6113051100
23
24
25
26
6113051100
6113051100
6112763900
6112763900
27 998766102
28 998766192
Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného
okenného rámu,
D+M drevené okno 1350x1800 poz1/VO
D+M drevené okno 1350x1800 poz1a/VO
D+M drevené okno 1350x1600 poz2/VO
D+M drevené okno 1350x1600 poz2a/VO
D+M drevené okno 800x1200 poz 5/VO
D+M drevené okno 1200x1800 poz 6/VO
D+M drevená dvere vonkajšie 1050x1970 poz8/VO
D+M drevená dvere vonkajšie s nadsvetlíkom 950x2600
poz9/VO
D+M drevené okno 1200x1240 poz 10/VO
D+M drevené okno 1200x1800 poz 12/VO
Parapety vnútorné D+M
Parapety vonkajšie D+M
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6
do 12 m
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú
vzdialenosť do 100 m
Celkom bez DPH v EUR :
135 415,03
bm
863,400
23,140
19 979,08
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
44,000
54,000
10,000
15,000
4,000
3,000
1,000
749,000
783,000
836,000
872,000
228,000
704,000
726,000
32 956,00
42 282,00
8 360,00
13 080,00
912,00
2 112,00
726,00
ks
1,000
853,000
853,00
1,000
2,000
185,900
185,900
396,000
1 134,000
29,800
31,200
396,00
2 268,00
5 539,82
5 800,08
t
3,309
25,874
85,62
t
3,309
19,773
65,43
ks
ks
bm
bm
138 216,62
3/14
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
Časť:
Názov stavby
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
s demenciou
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
Názov podobjektu
SO 01 .4 Zateplenie obvodového plášťa bloku A
JKSO
EČO
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Želiezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
65 029,17
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
8 Práca nadčas
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
Dátum a podpis
C
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
23 Súčet 7, 12, 19-22
65 029,17
24 DPH
13 005,83
25
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
0,00
Celkové náklady
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
Dátum a podpis
0,00
E
Cena s DPH (r. 23-24)
78 035,00
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
Rekapitulácia
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01 .4 Zateplenie obvodového plášťa bloku A
Časť:
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných s
TSS GRADE, a.s.
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č
.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
45 936,31
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
15 192,03
99
Presun hmôt HSV
PSV
Práce a dodávky PSV
764
Konštrukcie klampiarske
Celkom bez DPH v EUR :
3 739,19
161,64
65 029,17
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01 .4 Zateplenie obvodového plášťa bloku A
Ćasť :
Zateplenie A - Zateplenie obvodového plášťa bloku A
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
P.Č
.
Kód položky
1
Spracoval: Granec
TSS GRADE, a.s.
Zhotoviteľ:
2
Dátum:
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
45 936,31
1 610991111
2 615481PC-1
3 622422341
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov
Pokrytie sklolaminátová sietka+lepidlo-spoje atyp
Príprava omietky pre zateplenie-otlčenie+vysprávka
m2
m2
m2
228,000
92,000
938,430
1,000
7,170
7,400
228,00
659,64
6 944,38
4 622464222
Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a
škrabaná 2 mm
m2
938,430
13,155
12 345,05
5
6
7
8
625251050
625251080
6252511201
632451021
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr. 8cm bez omietky
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr.18m bez omietky
Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm
m2
m2
m2
m2
39,200
571,700
327,530
29,000
20,262
22,843
35,830
5,870
794,27
13 059,34
11 735,40
170,23
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
15 192,03
9 938902071
10 9389020711
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou
Očistenie povrchu starerj fasády-príprava podkladu
m2
m2
938,430
938,430
3,000
2,750
2 815,29
2 580,68
11 941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,
00 do 1,20 m a výšky 10-30 m
m2
1 105,570
2,244
2 480,90
12 941941292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 1042
m2
2 211,140
1,160
2 564,92
13 941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad
m2
1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m
1 105,570
1,236
1 366,48
14
15
16
17
18
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
Profil soklový hliníkový Sl 8 BAUMIT
Profil soklový hliníkový Sl 12 BAUMIT
Lišta rohová BAUMIT 9075
Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230
m2
m
m
m
m
900,000
49,000
48,000
120,000
68,000
2,816
4,025
4,594
2,043
2,286
2 534,40
197,23
220,51
245,16
155,45
19 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod
základným podlažím
t
0,243
4,200
1,02
20
21
22
23
979011121
979081111
979081121
979082111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
t
t
t
t
0,486
0,243
4,860
0,243
4,200
9,689
0,350
6,222
2,04
2,35
1,70
1,51
24 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m
t
1,458
0,696
1,01
25 979089011
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné
t
0,243
88,000
952901111
953945106
953945108
953945111
953945115
99
Presun hmôt HSV
21,38
3 739,19
26 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25 m
t
124,238
28,000
3 478,66
27 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
vzdialenosť do 1000 m
t
124,238
2,097
260,53
ks
180,000
0,898
PSV
Práce a dodávky PSV
764
Konštrukcie klampiarske
28 764410851
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t
Celkom bez DPH v EUR :
161,64
161,64
65 029,17
6/14
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
Časť:
Názov stavby
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
s demenciou
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
Názov podobjektu
SO 01.1.5 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien
bloku C
JKSO
EČO
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Želiezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
156 005,60
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
156 005,60
31 201,12
187 206,72
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
Rekapitulácia
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.1.5 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku C
Časť:
Okná C - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku C
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Zhotoviteľ:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných
TSS GRADE, a.s.
P.Č
Kód položky
.
1
2
Dátum:
Popis
MJ
3
4
HSV
Práce a dodávky HSV
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99
Presun hmôt HSV
Množstvo
celkom
5
Cena
jednotková
6
Cena celkom
7
2 573,10
188,74
PSV
Práce a dodávky PSV
766
Konštrukcie stolárske
767
Konštrukcie doplnkové kovové
35 786,27
Celkom bez DPH v EUR :
156 005,60
117 457,49
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
Časť:
SO 01.1.5 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku C
Okná C - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenôých stien bloku C
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
TSS GRADE, a.s.
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č
.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
2 573,10
1 968061113
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného
krídla nad 1, 5 m2
ks
139,000
0,500
69,50
2 968062245
Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých
ks
plochy do 2 m2 -0,036t
139,000
11,000
1 529,00
3 968062992
Demontáž vnút.parapetov drevených
ks
139,000
1,100
152,90
4 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie
nad alebo pod základným podlažím
t
5,560
4,200
23,35
5 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie
t
11,120
4,200
46,70
6 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
5,560
9,689
53,87
7 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
t
km
111,200
0,350
38,92
8 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
t
m
5,560
6,222
34,59
9 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m
t
33,360
0,696
23,22
10 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
vybúraných hmôt
t
5,560
20,103
111,77
11 979089011
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01)
nebezpečné
t
5,560
88,000
489,28
99
Presun hmôt HSV
188,74
12 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
6,271
28,000
175,59
13 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t
6,271
2,097
13,15
PSV
Práce a dodávky PSV
766
Konštrukcie stolárske
117 457,49
14 766621263
Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do
zamurovaného okenného rámu,
bm
810,000
23,140
18 743,40
15
16
17
18
19
20
21
6112765100
6112765100
6112769900
6112769900
6112774100
6112774900
6112775700
D+M drevené okno 1350x1800 poz1/VO
D+M drevené okno 1350x1800 poz1a/VO
D+M drevené okno 1350x1600 poz2/VO
D+M drevené okno 1350x1600 poz2a/VO
D+M drevené okno 1350x1200 poz 3/VO
D+M drevené okno 1350x750poz 4/VO
D+M drevená presklená stena 1350x1800 poz 7/VO
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
21,000
54,000
12,000
18,000
16,000
8,000
3,000
749,000
783,000
86,000
872,000
404,000
364,000
75,000
15 729,00
42 282,00
1 032,00
15 696,00
6 464,00
2 912,00
225,00
22 6113051100
D+M drevená presklená stena s dverami nadsvetlík
3000x900 + dvere 900x2100 poz11/VO
ks
1,000
988,000
988,00
23 6113051100
Drevené okno pevné s okenným ventilátorom, osadeným do
nepriehľadnej výplne 1350x750 poz 14/VO
ks
1,000
490,000
490,00
ks
2,000
580,000
1 160,00
187,700
187,700
29,800
31,200
5 593,46
5 856,24
24 6113051100
25 6113051100
26 6113051100
Drevené okno pevné s okenným ventilátorom, osadeným do
nepriehľadnej výplne 1350x1200 poz 15/VO
Parapety vnútorné D+M
Parapety vonkajšie D+M
bm
bm
27 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad
t
6 do 12 m
6,274
25,874
162,33
28 998766192
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu
dopravnú vzdialenosť do 100 m
6,274
19,773
124,06
t
9/14
P.Č
.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
767
Konštrukcie doplnkové kovové
35 786,27
29 767422101
Exteriérová zaskl.fasádna stena
ks
1,000
35 240,000
35 240,00
30 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 12 do 24 m
%
1,100
331,070
364,18
31 998767292
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu
dopr. vzdial. do 100 m
%
0,550
331,070
182,09
Celkom bez DPH v EUR :
156 005,60
10/14
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Podobjekt:
SO-01.3 Výmena okenných otvorov a otvorov zasklenných stien bloku A
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
Časť:
Názov stavby
Okná A - Výmena okenných otvorov a otvorov zasklených stien bloku A
s demenciou
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
Názov podobjektu
SO 01.6 Zateplenie obvodové plášťa blok C
Skupina výdavkov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
JKSO
EČO
Miesto
Želiezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
49 976,76
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
49 976,76
9 995,35
59 972,11
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
Rekapitulácia
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.6 Zateplenie obvodové plášťa blok C
Časť:
Zateplenie C - Zateplenie obvodového plášťa bloku C
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
TSS GRADE, a.s.
Zhotoviteľ:
P.Č
Kód položky
.
1
2
Dátum:
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
32 319,23
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
10 741,12
99
Presun hmôt HSV
PSV
Práce a dodávky PSV
764
Konštrukcie klampiarske
4 343,50
Celkom bez DPH v EUR :
49 976,76
2 572,91
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.6 Zateplenie obvodové plášťa blok C
Časť:
Zateplenie C - Zateplenie obvodového plášťa bloku C
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
P.Č
Kód položky
.
1
Spracoval: Granec
TSS GRADE, a.s.
Zhotoviteľ:
2
Dátum:
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
HSV
Práce a dodávky HSV
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 610991111
2 615481PC-1
3 622422341
32 319,23
m2
m2
m2
182,000
73,000
627,050
1,000
7,170
7,400
182,00
523,41
4 640,17
m2
627,050
13,155
8 248,84
5 625251050
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr. 5cm bez
m2
omietky
31,600
20,262
640,28
6 625251080
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr. 8cm bez
m2
omietky
256,160
22,843
5 851,46
m2
339,290
35,830
12 156,76
m2
13,000
5,870
76,31
4 622464222
7 6252511201
8 632451021
9
9 938902071
10 9389020711
11 941941042
12 941941292
13 941941842
14
15
16
17
18
952901111
953945106
953945108
953945111
953945115
19 979011111
20 979011121
21 979081111
22 979081121
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov
Pokrytie sklolaminátová sietka+lepidlo-spoje atyp
Príprava omietky pre zateplenie-otlčenie+vysprávka
Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová
základ a škrabaná 2 mm
Zateplenie doskami Polystyren systém BAUMIT hr.18m bez
omietky
Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou
Očistenie povrchu starerj fasády-príprava podkladu
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia k cene -1042
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
Profil soklový hliníkový Sl 8 BAUMIT
Profil soklový hliníkový Sl 12 BAUMIT
Lišta rohová BAUMIT 9075
Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie
nad alebo pod základným podlažím
10 741,12
m2
m2
627,050
627,050
3,000
2,750
1 881,15
1 724,39
m2
773,270
2,244
1 735,22
m2
1 546,540
1,160
1 793,99
m2
773,270
1,236
955,76
m2
m
m
m
m
773,270
23,000
23,000
74,000
48,000
2,816
4,025
4,594
2,043
2,286
2 177,53
92,58
105,66
151,18
109,73
0,109
4,200
0,46
0,218
4,200
0,92
0,109
9,689
1,06
2,180
0,350
0,76
t
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
t
podlažie
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
t
km
23 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
t
m
0,109
6,222
0,68
24 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m
t
0,654
0,696
0,46
25 979089011
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01)
nebezpečné
t
0,109
88,000
9,59
99
Presun hmôt HSV
2 572,91
26 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
85,487
28,000
2 393,64
27 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu
dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t
85,487
2,097
179,27
13/14
P.Č
Kód položky
.
1
2
PSV
Práce a dodávky PSV
764
Konštrukcie klampiarske
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
4 343,50
28 764311201
Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone
do 30st. blok C
m2
84,200
24,147
2 033,18
29 764351207
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové
štvorhranné rš 500 mm
m
14,100
12,371
174,43
30 764353202
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu nadrímsové štvorhranné
rš 600 mm
m
19,200
12,523
240,44
31 764410851
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm
0,00135t
ks
81,000
0,898
72,74
32 764421270
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz
plechu rš 500 mm
m
69,100
9,381
648,23
33 764421295
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz
plechu rš 900 mm
m
69,100
12,812
885,31
34 764454201
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s
priemerom 75 mm
m
19,000
7,541
143,28
35 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m
%
2,126
41,976
89,22
36 998764292
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz.
najväč. dopr. vzdial. do 100 m
%
1,350
41,976
56,67
Celkom bez DPH v EUR :
49 976,76
14/14
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.7A Vnútorné vybavenie - interiérové vybavenie
Časť:
INT - Vnútorné vybavenie (interiérové vybavenie)
Skupina výdavkov: 633001 - Materiál interiérové vybavenie
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
bez DPH
3
4
5
6
7
2
PSV
Práce a dodávky PSV
39 666,80
7661111
D+M Vnútorné vybavenie blok A
1 10
1
Stále lôžko
ks
54
118,000
6 372,00
2
Spoločný stôl
ks
51
19,000
969,00
3
Stolička
ks
109
19,000
2 071,00
4
Dvojdielna skriňa
ks
56
88,000
4 928,00
5
Jednodielna skriňa
ks
1
75,000
75,00
6
Nádoba na odpadky
ks
51
5,000
255,00
7
54
30,000
1 620,00
Nočný stolík
ks
8
Nočná lampa
ks
9
Pracovný stôl
ks
10
5
30,000
0,00
78,000
390,00
48,000
0,00
140,00
660,00
Pracovná stolička
ks
11
Sofa - kreslo
ks
2
70,000
12
Regalova skriňa
ks
6
110,000
Spolu
17 480,00
7661111
D+M Vnútorné vybavenie blok C
1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stále lôžko
Spoločný stôl
Stolička
Dvojdielna skriňa
Jednodielna skriňa
Nádoba na odpadky
Zrkadlo
Nočný stolík
Nočná lampa
Pracovný stôl
Pracovná stolička
Sofa - kreslo
Sofa dvojdielna
Regalova skriňa
Masážný stôl
Masážne lôžko
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
52
105
189
73
17
Šatňové skrinky
ks
6
Celkom
0
47
15
8
6
2
118,000
18,000
19,000
88,000
75,000
5,000
0,000
30,000
30,000
78,000
48,000
70,000
120,000
110,000
157,900
140,000
80,000
6 136,00
1 890,00
3 591,00
6 424,00
0,00
0,00
0,00
1 410,00
0,00
0,00
720,00
560,00
0,00
660,00
315,80
0,00
480,00
22 186,80
Spolu blok A a C bez DPH
20% DPH
Celkom s DPH
39 666,80
7 933,36
47 600,16
1/2
ROZPOČET
Stavba:
Objekt :
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.7B Vnútorné vybavenie
Časť:
VT - Vnútorné vybavenie (výpočtová technika)
Skupina výdavkov: 633002 - Materiál výpočtová technika
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
P.Č. KCN
1
Spracoval: Granec
Dátum:
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
11
2
OST
Ostatné
5 399,20
O01
Ostatné
5 399,20
1
001 OST 01
PC zostava
ks
8,000
550,00
9
001 OST 03
Myš MOUSE Netscroll 120 USB Black
ks
8,000
4,90
39,20
11
001 OST 04
Monitor LCD 19"
ks
8,000
120,00
960,00
Slolu bez DPH
20% DPH
Celkom s DPH
4 400,00
5 399,20
1 079,84
6 479,04
PC zostava: Procesor : Intel Core 2 Quad Q8200 - 2.33 GHz
Chipset : Intel G31
Grafická karta : Intel GMA 3100 256 MB
Pevný disk : 500 GB 7200rpm SATA 2
Pamäť : 2 GB DDR2
Čítačka pamäťových kariet
Mechanika : DVD/RW Dual double layer napalovačka
Zvuková karta : 7.1 audio
Sieťová karta : 10/100 LAN
USB 2.0
Zdroj : 500W
Skrinka : Asus TM220
Operačný systém : Windows Vista Home Premium
2/2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - neoprávnené náklady
Názov stavby
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby s
demenciou
JKSO
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
EČO
Názov podobjektu
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
EVAKR - Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Miesto
Želiezovce ,Komenského 36
okr.Levice
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
IČO
IČ DPH
Objednávateľ
Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Rozpočtové náklady v
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0
Vedľajšie rozpočtové náklady
C
0,00
13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00
14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00
15 Územné vplyvy
0,00
0,00
16 Prevádzkové vplyvy
0,00
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
19 VRN (r. 13-18)
0,00
0,00
DN (r. 8-11)
0,00 21 Kompl. činnosť
0,00
0,00 22 Ostatné náklady
Pečiatka
Pečiatka
Zhotoviteľ
Pečiatka
0,00
Celkové náklady
D
23 Súčet 7, 12, 19-22
9 935,78
24 DPH
1 987,16
25
Dátum a podpis
0,00
EUR
20,00 % z 1 859 944,18
Objednávateľ
Dátum a podpis
Náklady / 1 m.j.
8 Práca nadčas
Projektant
Dátum a podpis
0,00
Doplnkové náklady
0,00 11
9 935,78
Počet
E
Cena s DPH (r. 23-24)
11 922,94
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
Rozpočet - Evakuačný rozhlas
Stavba:
Objekt:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt:
SO 01.1 Rekonštrukcia ubytovacích zariadení
Časť:
EVAKR - Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Skupina výdavkov: 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Investor:
Nový domov Želiezovce, n.o., Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Kód položky
NÁZOV
cena
ks
suma
4 210,00 €
1
4 210,00 €
1
riadiaca ústredna ER, 6 zónová, 240 W + zosil.2x240W, tuner,CD,MP3,
2xAKU65Ah, sada prepojovacích káblov,nap.zdroj, jednotka napájacích
zdrojov, RACK 42U-komplet..
2
dohľadový modul
23,00 €
2
46,00 €
3
Stanica hlásateľa + rozšírenie
150,00 €
0
0,00 €
4
Stropný reproduktor 6W, gulatá kovová mriežka
13,00 €
0
0,00 €
5
Protipožiarny kryt pre stropné reproduktory-Evac
9,60 €
0
0,00 €
5
nástenný reproduktor 6W, Evac
11,00 €
90
990,00 €
6
EVAC - pripojovací adaptér
2,12 €
114
241,68 €
7
0,80 €
1200
960,00 €
8
kábel NHXH-V 2x1,5 E90
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
0,40 €
0
0,00 €
9
rúrka HFXP25
1,22 €
10
12,20 €
10
PROTIPOŽ.TMEL E 90
18,00 €
5
90,00 €
11
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
0,35 €
500
175,00 €
11
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
1,68 €
220
369,60 €
11
káblový úchyt plochý, dvojramenný E90
0,35 €
800
280,00 €
12
Záložný zdroj 1500VA - rack-30 min
300,00 €
1
300,00 €
13
Materiál podružný
50,00 €
1
50,00 €
14
viazacia páska, popisovacia páska, sádra, tmely a pod. (ks)
40,00 €
1,00
40,00 €
ER - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
7 764,48 €
ER - Montáž
Kód položky
NÁZOV
cena
ks
suma
5,00 €
110,00 €
55,00 €
20,00 €
0,13 €
4,00 €
8,00 €
54
1
1
2
10
90
5
270,00 €
110,00 €
55,00 €
40,00 €
1,30 €
360,00 €
40,00 €
1
2
3
4
5
6
7
Montáž reproduktora
Montáž ústredne ER
Uvedenie ústredne do prevádzky
Preskúšanie funkcie výstupného zariadenia
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Protipožiarna upchávka - strop hr. 30 cm
8
Kábel ohňuodolný s izolačnou integritou 180min/E90 NHXH-V 2x1,5
0,30 €
1200
360,00 €
9
10
11
12
13
14
15
14
Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 E90
rúrka HFXP25
žlab 50x60 E90 vr.úchytov, gripov
Nešpecifikované práce
Projektová dokumentácia - skutočný stav
Revízia ER
školenie
Transportná réžia (km)
0,50 €
0,50 €
1,00 €
12,00 €
65,00 €
30,00 €
10,00 €
0,20 €
70
10
220
30
1
1
2
1000
35,00 €
5,00 €
220,00 €
360,00 €
65,00 €
30,00 €
20,00 €
200,00 €
ER - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
2 171,30 €
REKAPITULÁCIA EUR
NÁZOV
ER - Dodávka
ER - Montáž
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
7 764,48 €
2 171,30 €
9 935,78 €
1 987,16 €
11 922,94 €
2/2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - neoprávnené náklady
Názov stavby
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby
s demenciou
JKSO
Názov objektu
SO-01.Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych
služieb
EČO
Názov podobjektu
SO-01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej
únikovej cesty
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Objednávateľ
Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Projektant
Ateliér ART spol.s.r.o.
Zhotoviteľ
TSS GRADE, a.s.
Rozpočet číslo
Miesto
Ţeliezovce ,Komenského
36 okr.Levice
IČO
IČ DPH
Dňa
Spracoval
Granec
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Rozpočtové náklady vEUR
A
Základné rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS
B
0,00
0,00
Doplnkové náklady
C
8 Práca nadčas
0,00 13 Zariad. staveniska
0,00
9 Bez pevnej podl.
0,00 14 Mimostav. doprava
0,00
10 Kultúrna pamiatka
0,00 15 Územné vplyvy
0,00
11
0,00 16 Prevádzkové vplyvy
0,00
0,00
44 668,17
0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady
12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť
Projektant
17 Ostatné
0,00
18 VRN z rozpočtu
0,00
0,00 19 VRN (r. 13-18)
0,00
22 Ostatné náklady
D
Pečiatka
24 DPH
20,00 % z
Objednávateľ
25
Dátum a podpis
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
E
0,00
Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis
0,00
Cena s DPH (r. 23-24)
44 668,17
8 933,63
53 601,80
Prípočty a odpočty
26 Dodávky objednávateľa
0,00
27 Kĺzavá doložka
0,00
28 Zvýhodnenie + -
0,00
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt:
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
Rekapitulácia podobjekt SO01.8
Neoprávnené výdavky
JKSO:
Spracoval: Granec
Skupina
výdavkov
Stavebný
objekt
Podobjekt
Riadok
rekapitulácie
717002
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
SO 01.2
1
2
4
717002
717002
SO 01
SO 01
SO 01.2
SO 01.2
5
6
717002
SO 01
SO 01.2
7
Časť rozpočtu
STAV
ZTI
VZT
EI
EPS
EVAKR
Popis
Stavebná časť
Zdravotechnika
Vzduchotechnika
Elekroinštalácie
Elektrická poţiarna signalizácia
Evakuačný rozhlas (Poţiarny rozhlas)
SO 01 SPOLU - bez DPH
Strana 2 z 9
Cena celkom bez DPH
20 963,66
2 768,94
13 357,43
5 156,76
1 682,31
739,07
44 668,17
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariasenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO-01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
Časť:
STAV - Stavebná časť
Skupina výdavkov: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Neoprávnené výdavky
Objednávateľ: Nový domov Ţeliezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
53
HSV
Práce a dodávky HSV
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
632477005
99
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm
Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údrţbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25 m
117 999281111
118 999281193
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú
vzdialenosť do 1000 m
PSV
Práce a dodávky PSV
714
Akustické a protiotrasové opatrenie
Montáţ izolačných vloţiek stropov alebo stien rohoţami so zabalením
do fólie alebo sklotkaniny
130 714182204
131 6314152420
133 714186034
134 6281119000
135 998714102
136 998714192
763
157 763133810
160 763161342
161 998763101
162 998763194
766
163 766211400
199 766661351
202 6116303170
214 998766102
215 998766192
767
230 7679951PC
231 767996801
232 998767203
776
242 776210110
1 599,84
m2
198,000
8,080
1 599,84
15,05
t
0,500
28,000
14,00
t
0,500
2,097
1,05
2 977,07
m2
199,000
1,535
305,47
zvuková izolácia hr. 35mm
Montáţ pohltivých a konštrukčných súčastí zakrytie pohltivých vloţiek
sklotkaninou, fóliou, lepenkou
m2
220,000
9,815
2 159,30
m2
199,000
1,398
278,20
Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/SH
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v
objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m
m2
220,000
0,880
193,60
t
0,800
31,622
25,30
t
0,800
19,000
15,20
Izolácie akustické, prípl.za presun nad vymedz. najvyššiu dopravnú
vzdial. do 100 m
Konštrukcie - drevostavby
Montáţ zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov SDK
podhľad
8 302,05
m2
199,000
10,856
2 160,34
m2
199,000
30,000
5 970,00
t
2,800
37,268
104,35
Drevostavby,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do
t
1000 m
2,800
24,056
67,36
ks
ks
ks
1,000
1,000
1,000
180,000
11,167
394,000
598,86
180,00
11,17
394,00
t
0,300
25,874
7,76
t
0,300
19,773
5,93
1,000
1 550,000
2 247,49
1 550,00
210,000
1,189
249,69
1,100
407,093
447,80
SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD
1vrstvová dosky GKFI hr. 2x12,5 mm
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
Konštrukcie stolárske
D+M madiel atyp schodisiek K1,K2
Montáţ poţiernych uzáverov blok C
D+M+K protipožiarne dvere 800x1970 blok C 39
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12
m
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú
vzdialenosť do 100 m
Konštrukcie doplnkové kovové
D+M SCHODISKO K2 blok C
ks
Demontáţ ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov
kg
konštrukcií do 50 kg 0,001t
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky nad 12 do 24 m
%
Podlahy povlakové
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch na
m
stupnice rovné
2 246,54
36,070
1,427
51,47
21,600
0,804
17,37
243 776210200
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch na
m
podstupnice
244 776210300
Lepenie povlakových podláh gumových na schodiskových stupňoch
hrany na stupne
m
127,600
0,610
77,84
245 6119800975
246 776411000
Lišta schodová,
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových
m
m
50,000
99,000
3,578
1,491
178,90
147,61
3/9
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
1
2
3
4
5
6
7
247 6119800938
Lišta soklová,
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s
podloţkou
ks
98,000
1,425
139,65
m2
99,000
2,175
215,33
249 776521100
250 2841294100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov
Podlahovina z gumy protišmyková
m2
m2
88,000
98,000
6,200
8,843
545,60
866,61
253 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t
0,300
12,055
3,62
254 998776192
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.
t
do 100 m
0,300
8,481
2,54
248 776511820
784
268 784452371
Dokončovacie práce - maľby
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné
dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m
2 414,56
m2
789,000
1,800
1 420,20
269 784471112
270 784496500
Protiplesňový náter povrchov stien a stropov
Ostatné maliarske práce penetrácia podkladu
m2
m2
789,000
789,000
0,700
0,500
552,30
394,50
271 784499901
Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v
miestnostiach alebo na schodisku
m2
199,000
0,239
47,56
hod
50,000
11,244
562,20
562,20
OST
284 HZS000113
Ostatné
Nešpecifikované drobné stav.práce
Celkom
20 963,66
4/9
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Podobjekt:
Časť:
Skupina výdavkov:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demonciou
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
ZTI - Zdravotechnika
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS
19 5 2010
Neoprávnené výdavky
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
2 768,94
2 768,94
1
K
721 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov.
bežných-11 343.00 DN 25
m
5,00
15,79
78,94
2
K
721 722254114
Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25
stálotvarná hadica DN25/30m
ks
5,00
500,00
2 500,00
3
K
PK
Ostatne práce - montáž, oprava, dodávka
nh
10,00
19,00
r
Celkem
190,00
2 768,94
5/9
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Podobjekt:
Časť:
Skupina výdavkov:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demonciou
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
VZT - Vzduchotechnika
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Neoprávnené výdavky
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
24_MA
VZT JEDNOTKY ,VENTILÁTORY,KLIM. JEDNOTKY,FC
Množstvo
celkom
7
Cena
jednotková
8
Cena celkom
9
13 357,43
4 680,00
1
M
MAT 429122151
Ventilátor potrubný MUB062 560DV-A2
ks
1,000
1 002,95
1 002,95
2
M
MAT 429123318
Regulačná klapka SRK-S 062/678-678
ks
1,000
154,54
154,54
3
M
MAT 429123272
Pružná vložka DS 062/678-678
ks
2,000
31,87
63,74
4
M
MAT 429123427
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
594,33
594,33
5
M
MAT 429122151
Ventilátor potrubný MUB062 560DV-A2
ks
1,000
1 002,95
1 002,95
6
M
MAT 429123318
Regulačná klapka SRK-S 062/678-678
ks
1,000
154,54
154,54
7
M
MAT 429123272
Pružná vložka DS 062/678-678
ks
2,000
31,87
63,74
8
M
MAT 429123427
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
594,33
594,33
RTRDU 7,0
RTRDU 7,0
9
M
MAT 429122138
Ventilátor potrubný MUB025 355E4-A2
ks
1,000
589,83
589,83
10
M
MAT 429123316
Regulačná klapka SRK-S 025/378-378
ks
1,000
77,30
77,30
11
M
MAT 429123270
Pružná vložka DS 025/378-378
ks
2,000
20,86
41,72
12
M
MAT 429123409
5-STUPNOVA REG
ks
1,000
84,89
84,89
13
M
MAT 4291234401
RELE TEP. OCHRANY S-ET 10E
ks
1,000
35,14
35,14
14
K
924 249000212
montáž
ks
1,000
220,00
220,00
15
M
MAT 820015721
REGULACNE KLAPKY IMOS-RK 355x450
ks
1,000
53,96
53,96
16
M
MAT 820015722
REGULACNE KLAPKY IMOS-RK 630x250
ks
1,000
53,63
53,63
17
M
MAT 820052069x
VYUSTKA STVORHR. IMOS VK1-2 R1 625x145
ks
1,000
31,24
31,24
18
M
MAT 820052069
VYUSTKA STVORHR. IMOS VK2-2 R1 1025x425
ks
2,000
97,88
195,76
19
M
MAT 820005630
KRYC,MRIEZKA IMOS-KM H 1600x630
ks
1,000
46,74
46,74
20
M
MAT 8200000077c
STEN,MRIEZ, SMH 4 17,5 - 525x225 -3
ks
1,000
24,99
24,99
21
M
MAT 8200000075
STEN,MRIEZ, SMH 4 17,5 - 625x325 -3
ks
1,000
35,63
35,63
22
M
MAT 820000019
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 325x225- 3 - R1
ks
1,000
27,80
27,80
23
M
MAT 820000019a
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 825x125- 3 - R1
ks
1,000
40,97
40,97
24
M
MAT 820000019c
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 525x225- 3 - R1
ks
4,000
34,60
138,40
25
M
MAT 820000019e
STEN,MRIEZ, SMH 4 17.5 1025x425- 3 - R1
ks
1,000
78,13
78,13
26
M
MAT 4291199743
STRESNY PRECHOD 450x710
ks
1,000
107,76
107,76
27
M
MAT 4297002793
Žalúziová klapka plastova IVK 225/50-25
ks
1,000
144,33
144,33
28
M
MAT 429600053
DRZIAK DPL
ks
168,000
1,16
194,88
29
M
MAT 429600043
Závitová tyč M8/1000
ks
52,000
0,41
21,32
30
M
MAT 429600054
Oceľové narážacie hmoždinky M8
ks
168,000
0,30
50,40
31
M
MAT 429850500
Spojovací a pomocný montážny materiál
kg
110,000
5,34
587,40
32
M
MAT 4298505091
Dodávka oceľových konštrukcií - ukotvenie výfukových hlavíc
kg
1,000
2,91
2,91
33
K
924 249000213
montáž
ks
1,000
395,00
395,00
34
M
MAT 429940026
is-1 Požiarna izolácia s odlnosťou 45 min
m2
141,900
8,13
1 153,65
35
M
MAT 283303213
is-3 POLIFOAM N3030/AL hr 30 mm
M2
22,100
10,42
230,28
36
M
MAT 283303232
lepiaca paska Al- š.50 mm
ks
2,000
3,69
7,38
37
K
924 249000214
montáž
ks
1,000
990,00
990,00
38
M
MAT 429600009
POTRUBIE DO OBVODU 1600mm - rovné
bm
65,210
17,22
1 122,92
39
M
MAT 429600010
POTRUBIE DO OBVODU 1600 mm - tvarovky
bm
12,450
19,26
239,79
40
M
MAT 429600011
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - rovné
bm
12,100
19,19
232,20
41
M
MAT 429600012
POTRUBIE DO OBVODU 1800 mm - tvarovky
bm
5,500
21,37
117,54
42
M
MAT 429600017
POTRUBIE DO OBVODU 2520 mm - rovné
bm
14,450
30,67
443,18
43
M
MAT 429600018
POTRUBIE DO OBVODU 2520 mm - tvarovky
bm
3,930
32,21
126,59
44
M
MAT 429600021
POTRUBIE DO OBVODU 3200 mm - rovné
bm
0,550
44,77
24,62
45
M
MAT 429600022
POTRUBIE DO OBVODU 3200 mm - tvarovky
bm
6,100
45,93
280,17
46
M
MAT 429600025
POTRUBIE DO OBVODU 5600 mm - rovné
bm
0,850
91,02
77,37
47
M
MAT 429600026
POTRUBIE DO OBVODU 5600 mm - tvarovky
bm
1,660
91,74
152,29
K
924 249000216
montáž
ks
1,000
1 040,00
1 040,00
ks
1,000
208,20
D
D
D
48
49
24_MB
24_MC
24_MD
D
24_ME
K
731 736000551c
REU 1,5
ELEMENTY ZARIADENIÍ VZDUCHOTECHNIKY
2 231,25
IZOLÁCIE PRE ROZVODY VZDUCHU
2 381,31
POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY
3 856,67
Skúšky
KOMPLEXNE SKUSKY
Celkom
208,20
208,20
13 357,43
6/9
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demonciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
Časť:
EI - Elektroinštalácie
Skupina výdavkov: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Neoprávnené výdavky
Materiál
P.Č.
Popis
MJ
Cena
Mnoţstvo
jednotková
celkom
€
Cena
celkom €
Montáţ
Cena
Cena celkom
jednotková
€
€
Práce a dodávky M
Elektromontáže
M
70,000
0,13
9,00
0,19
12,97
19 KRABICA KP 68
1 PANCIEROVA RÚRKA TYP FXP20IEC (SPIROFLEX SF20)
KS
38,000
0,08
3,05
0,05
1,92
23 KRABICA KO 68
KS
20,000
0,06
1,17
0,13
2,57
KS
20,000
0,26
5,19
0,16
3,10
43 ZLAB MKS 60/200 MM - 1 mm
M
50,000
2,04
101,87
1,29
64,31
78 UKONC KAB CELOPLAST
KS
15,000
0,00
0,00
0,77
11,51
M
70,000
0,80
56,11
1,29
90,04
129 UNICA 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1
KS
1,000
1,12
1,12
0,37
0,37
134 UNICA TLAČÍDLO BIELE, RADENIE 1/0 S KONTROLKOU
KS
27,000
1,12
30,30
0,37
10,04
135 UNICA ZÁSUVKA 2P+PE BIELA
KS
10,000
1,40
14,01
0,37
3,72
147 UNICA 1-RÁMIK WHITE
KS
20,000
0,32
6,39
0,37
7,44
148 UNICA 2-RÁMIK WHITE
KS
9,000
0,54
4,83
0,37
3,35
235 TRUBICA DZ 18W
KS
36,000
1,58
56,83
0,37
13,39
318 P218-SVIETIDLO ţIARIVKOVé DO PODHľADU 2x18W, 230v, IP20. EVG, DOWNLIGHT
KS
13,000
19,14
248,82
2,57
33,44
355 C218-svietidlo komp. žiarivkové prisadené 2x18W, IP20, 230V, EVG sklo opál-S3.5 EVG
KS
5,000
22,81
114,05
2,17
10,85
361 N-svietidlo núdzové nástenné 1x8W, IP65, 230V, EVG, režim M, 1hod - 19004 F1 8SA1N
KS
17,000
78,60
1 336,20
2,17
36,89
364 KABEL SIL.CXKE-V-O 2x1,5
M
180,000
0,13
23,99
0,22
40,38
369 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x1,5 (N2XH)
M
10,000
0,34
3,40
0,22
2,24
370 KABEL SIL.CXKE-R-J 3x2,5 (N2XH)
M
180,000
0,87
157,44
0,22
40,38
371 KABEL SIL.CXKE-V-J 3x1,5
M
260,000
0,80
208,68
0,22
58,32
383 KABEL SIL CYKY-CXKE-V 750V 5x4 PEVNE ULOŢENÝ
M
70,000
0,78
54,67
0,00
0,00
412 VODIC CY 4 ZELENOZLT
M
0,000
0,16
0,00
0,16
0,00
413 VODIC CY 6 ZELENOZLT
M
25,000
0,19
4,78
0,13
3,14
418 VODIC CY 16 ZELENOZLT
M
0,000
1,75
0,00
0,15
0,00
426 ROZVÁDZAČ RD4A,E PODLA VÝKRESU
KS
0,000
13,95
0,00
0,00
0,00
427 ROZVÁDZAČ R4A PODLA VÝKRESU
KS
0,000
19,22
0,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R4C PODLA VÝKRESU
KS
0,000
38,75
0,00
0,00
0,00
428 ROZVÁDZAČ R01C PODLA VÝKRESU
DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED
403
REALIZÁCIOU)
404 SKÚŠKY
KS
0,000
38,75
0,00
0,00
0,00
KS
1,000
1 268,00
1 268,00
0,00
0,00
HOD
25,000
1,03
25,73
4,63
115,76
405 VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA
HOD
45,000
0,00
0,00
19,00
424 VIKO KRABICE85/85
4X10
87 DRAZKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM
Zemné práce pri extr.mont.prácach
855,00
3 735,63
1 421,13
M Celkom
Spolu celkom
5 156,76
7/9
Rozpočet - EPS
Stavba:
Objekt :
Podobjekt:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demonciou
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
EPS - Elektrická požiarna signalizácia
Časť:
Skupina výdavkov:
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Neoprávnené výdavky
EPS - Dodávka
NÁZOV
modul vstupno výstupný v krabici
pätica
Optický hlásič
cena
80,00 €
3,10 €
28,00 €
ks
8
2
2
suma
640,00 €
6,20 €
56,00 €
6
tlačítko, vnútorné, povrchová montáž, farba červená, sklo
20,00 €
5
100,00 €
11
11
12
13
14
15
16
17
18
Skúšobný plyn
štítok pre označenie
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180/E90
rúrka HFXP 16
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
PROTIPOŽ.TMEL E90
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
Materiál podružný
Zabezpečovacia prirážka
8,00 €
0,10 €
0,30 €
0,30 €
1,68 €
18,00 €
0,35 €
600,00 €
228,10 €
1
10
150
150
20
1
50
0,1
0,10
8,00 €
1,00 €
45,00 €
45,00 €
33,60 €
18,00 €
17,50 €
60,00 €
22,81 €
Kód poloţky
2
3
4
EPS - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
1 053,11 €
EPS - Montáž
NÁZOV
Osadenie hmoždinky 6 - betón
Montáž kompletného hlásiča
Uvedenie požiar. hlásiča do prev.
Montáž tlač. hlásiča na omietku
Štítok káblový + hlásičový
Kontrola a zav. meranie na kábli pre signal.
Preskúšanie funkcie vystupného zariadenia
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8
cena
0,02 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
0,40 €
15,00 €
20,00 €
0,10 €
4,00 €
0,30 €
ks
10
2
2
5
10
2
8
150
5
150
suma
0,20 €
20,00 €
4,00 €
10,00 €
4,00 €
30,00 €
160,00 €
15,00 €
20,00 €
45,00 €
16
rúrka HFXP 16
0,50 €
150
75,00 €
17
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
1,00 €
20
20,00 €
18
21
22
23
24
25
Prechod murivom z pálených tehál do 60 cm
Nešpecifikované práce
Revízia EPS
Projektová dokumentácia - zakreslenie skutočného stavu
Školenie obsluhy
Transportná réžia (km)
2,00 €
12,00 €
50,00 €
50,00 €
5,00 €
0,10 €
5
8
1
1
2
100
10,00 €
96,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
Kód poloţky
1
2
5
6
7
8
10
12
13
15
EPS - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
629,20 €
REKAPITULÁCIA EPS
NÁZOV
EPS - Dodávka
EPS - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
1 053,11 €
629,20 €
1 682,31 €
336,46 €
2 018,77 €
8/9
Rozpočet - Evakuačný rozhlas
Stavba:
Objekt :
Podobjekt:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demonciou
SO 01 Rekonštrukcia Objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
SO 01.8 Rekonštrukcia a modernizácia schodiska a požiarnej únikovej cesty v bloku C
EVAKR - Evakuačný rozhlas (Požiarny rozhlas)
Časť:
Skupina výdavkov:
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Neoprávnené výdavky
NÁZOV
nástenný reproduktor 6W, Evac
EVAC - pripojovací adaptér
cena
11,00 €
2,12 €
KS
6
6
suma
66,00 €
12,72 €
7
kábel NHXH-V 2x1,5 E90
0,80 €
100
80,00 €
9
10
rúrka HFXP25
PROTIPOŽ.TMEL E 90
1,22 €
18,00 €
5
1
6,10 €
18,00 €
11
káblový úchyt plochý GRIP M(ks) E90
0,35 €
50
17,50 €
11
žlab 50x60 E90 vr.úchytov
1,68 €
20
33,60 €
13
Materiál podružný
50,00 €
1
50,00 €
14
viazacia páska, popisovacia páska, sádra, tmely a pod.
(ks)
40,00 €
1,00
40,00 €
Kód poloţky
5
6
ER - DODÁVKA SPOLU BEZ DPH
323,92 €
ER - Montáž
NÁZOV
Montáž reproduktora
Značenie trasy vedenia
Protipožiarna upchávka - stena
Kábel ohňuodolný s izolačnou integritou 180min/E90
NHXH-V 2x1,5
cena
5,00 €
0,13 €
4,00 €
KS
28
5
4
suma
140,00 €
0,65 €
16,00 €
0,30 €
100
30,00 €
10
rúrka HFXP25
0,50 €
5
2,50 €
11
žlab 50x60 E90 vr.úchytov, gripov
1,00 €
20
20,00 €
12
13
14
15
14
Nešpecifikované práce
Projektová dokumentácia - skutočný stav
Revízia ER
školenie
Transportná réžia (km)
12,00 €
60,00 €
30,00 €
10,00 €
0,10 €
8
1
1
1
100
96,00 €
60,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
Kód poloţky
1
5
6
8
ER - MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH
415,15 €
REKAPITULÁCIA ER
NÁZOV
ER - Dodávka
ER - Montáţ
CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%
CELKOVÁ CENA S DPH
suma
323,92 €
415,15 €
739,07 €
147,81 €
886,88 €
9/9
ROZPOČET
Stavba:
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
Objekt :
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.7A Vnútorné vybavenie - interiérové vybavenie - NEOPRÁVNENÝ
Časť:
INT - Vnútorné vybavenie (interiérové vybavenie)
Skupina výdavkov: 633001 - Materiál interiérové vybavenie
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ:
Dátum:
TSS GRADE, a.s.
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
P.Č
Kód položky
.
1
2
PSV
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
Práce a dodávky PSV
7 090,20
7661111
D+M Vnútorné vybavenie blok A
1 10
1
Stále lôžko
ks
118,000
0,00
2
Spoločný stôl
ks
19,000
0,00
3
Stolička
ks
19,000
0,00
4
Dvojdielna skriňa
ks
88,000
0,00
5
Jednodielna skriňa
ks
75,000
0,00
6
Nádoba na odpadky
ks
5,000
0,00
7
Nočný stolík
ks
30,000
0,00
8
Nočná lampa
ks
30,000
1 620,00
9
Pracovný stôl
ks
10
Pracovná stolička
ks
11
Sofa - kreslo
12
Regalova skriňa
54
78,000
0,00
48,000
576,00
ks
70,000
0,00
ks
110,000
0,00
12
Celkom bez DPH v EUR :
2 196,00
7661111
D+M Vnútorné vybavenie blok C
1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stále lôžko
Spoločný stôl
Stolička
Dvojdielna skriňa
Jednodielna skriňa
Nádoba na odpadky
Zrkadlo
Nočný stolík
Nočná lampa
Pracovný stôl
Pracovná stolička
Sofa - kreslo
Sofa dvojdielna
Regalova skriňa
Masážný stôl
Masážne lôžko
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
17
Šatňové skrinky
Celkom
ks
Spolu blok A a C bez DPH
20% DPH
Celkom s DPH
6
58
1
47
20
4
5
118,000
18,000
19,000
88,000
75,000
5,000
4,200
30,000
30,000
78,000
48,000
70,000
120,000
110,000
160,000
140,000
80,000
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
290,00
4,20
0,00
1 410,00
1 560,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
700,00
0,00
4 894,20
7 090,20
1 418,04
8 508,24
1/2
ROZPOČET
Stavba:
Objekt :
Vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb pre osoby s demenciou
SO 01 Rekonštrukcia objektu pre nové zariadenie sociálnych služieb
Podobjekt: SO 01.7B Vnútorné vybavenie
Časť:
VT - Vnútorné vybavenie (výpočtová technika)
Skupina výdavkov: 633002 - Materiál výpočtová technika
Objednávateľ: Nový domov Želiezovce,nezisková organizácia
Spracoval: Granec
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Dátum:
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
P.Č. KCN
1
8
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
3
4
5
6
7
11
2
OST
Ostatné
O01
Ostatné
001 OST 02
52,00
52,00
Klávesnica USB čierna SK
ks
Slolu bez DPH
20% DPH
Celkom s DPH
8,000
6,50
52,00
52,00
10,40
62,40
2/2
Download

DODATOK Č. 1/ DZ221201201260101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K