úsek obchodno-ekonomický
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: SA, Vložka 10193/N
CENNÍK
rok 2011
platný od 1.2.2011
úsek obchodno-ekonomický
OBSAH
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
Hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
Ceny stavebno-montážnej činnosti
Ceny montáže novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre cudzích
Vodovodná prípojka
Kanalizačná prípojka
Ceny ostatných STM prác pre cudzích odberateľov
Ceny poskytovania vyjadrení k projektovej dokumentácii a poskytovanie grafických
podkladov
Ceny dopravy a mechanizmov
1. Nákladná doprava
2. Špeciálna doprava
3. Osobná doprava
4. Prívesy
5. Mechanizmy
6. Ostatná mechanizácia
Ceny špeciálnych služieb
1. Vytyčovanie potrubí a porúch, vyhľadávanie podzemných vedení a poklopov malou
diagnostikou
2. Vytyčovanie a vyhľadávanie špeciálnou vyhľadávacou technikou - korelátor
3. Monitorovanie technického stavu kanalizačného potrubia kamerou
Ceny výkonov a služieb laboratória (kompletný cenník v prílohe)
Ceny za ubytovanie v rekreačných zariadeniach ZsVS, a. s.
Ceny ostatných výkonov a služieb
1. Prerušenie, obnovenie dodávky vody a upchatie, odstránenie upchatia
kanalizačnej prípojky
2. Cena za výmenu poškodeného meradla zavineného odberateľom
3. Cena za úradné preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa
4. Cena za preplombovanie vodomeru
5. Obhliadka – paušál na l hod.
6. Ceny ostatných montážno – servisných prác
Ceny za odvoz a zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp
1. Cena za odvoz
2. Cena za zneškodňovanie odpadu (základná sadzba)
3. Cena za zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp pre domácnosti
4. Cena za zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp pre ostatných odberateľov
Služby vykonávané hospodárskym spôsobom pre vnútorné potreby ZsVS, a. s.
1. Opravy hospodárskym spôsobom
2. Chlórservis
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku
Všeobecné upozornenie
Prílohy – cenník laboratórnych výkonov
Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody podľa Nariadenia vl. SR č. 354/2006 Z.z.
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Rozsah minimálneho rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
Ceny pre Labod
Cena za odber vzorky a vyhotovenie protokolu
Prehľad cien ukazovateľov Savom
Prílohy – ďalšie ceny pri výstavbe novej vod. a kan. prípojky pre cudzích
3
3
4
4
5
6
8
8
9
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
I. Maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
V súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0103/2011/V zo
dňa 6. 12 2010 sú stanovené od 1.1.2011 do 31.12.2011 nasledovné maximálne ceny:
Cena v EUR/m3
bez DPH
s DPH
1,0000
1,2000
0,6622
0,7946
0,7685
0,9222
Druh služby
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
II. Hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
P.č.
Profesia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
prevádzkový montér
kopáč
vodárenský robotník
prevádzkový elektrikár
čistič kanalizačných zariadení
vodič špeciálnej dopravy
vodič nákladnej dopravy
vodič osobnej dopravy
vodič pracovného stroja
technický pracovník
(vyjadrenie k PD)
technický pracovník
(obhliadka)
11.
Vnútropodniková cena
EUR
hod
15 min
Cena pre cudzích
odberateľov
EUR / hodina
bez DPH s DPH
Cena pre cudzích
odberateľov
EUR / 15 min
bez
s DPH
DPH
2,61
3,13
2,18
2,62
2,00
2,40
2,59
3,11
2,29
2,75
2,74
3,29
2,51
3,01
2,45
2,94
2,65
3,18
8,18
6,80
6,26
8,10
7,17
8,57
7,85
7,67
8,28
2,04
1,70
1,57
2,02
1,79
2,14
1,96
1,92
2,07
10,45
8,70
8,00
10,35
9,17
10,95
10,04
9,80
10,58
12,54
10,44
9,60
12,42
11,00
13,14
11,05
11,76
12,70
10,79
2,70
13,79
16,55
3,45
4,14
9,80
2,45
12,53
15,04
3,13
3,76
Uvedené zúčtovacie sadzby podľa profesií sú platné v pracovnej dobe, t.j. od
7.00 – 15.00 hod. v pracovných dňoch. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe sa hodinová
zúčtovacia sadzba zvýši o 25 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna
(sobota, nedeľa) sa zúčtovacia sadzba zvýši o 50 % a v prípade prác vo sviatok sa zúčtovacia
sadzba zvýši o 100 %.
Hodinová zúčtovacia sadzba sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu hodinovou
sadzbou, nad rámec jednej hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu.
3
III. Ceny stavebno-montážnej činnosti
Ceny stavebno-montážnej činnosti pre cudzích sa vyfakturujú v cenách na základe
dohody medzi odberateľom a dodávateľom. Ceny sa stanovujú buď:
1. podľa rozpočtu odsúhlaseného našou spoločnosťou
2. kalkuláciou podľa tohto cenníka
Ceny montáže novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre cudzích
Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. je vodovodná prípojka úsek potrubia spájajúci
rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo
objektu, okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný
vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je
súčasťou verejného vodovodu (zriaďuje vlastník verejného vodovodu na vlastné náklady).
Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo
objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod, a túto celú hradí žiadateľ resp. vlastník
nehnuteľnosti.
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody
z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby,
až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je súčasťou
verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo
nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba,
ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Kalkulácia montáže prípojky:
a) materiál podľa výdajky, ku ktorému sa pripočíta 5 % zásobovacia prirážka
b) montážne práce podľa pripojenej tabuľky montážnych prác na prípojke spracované
systémom CENKROS plus
c) dopravné výkony podľa cenníka dopravy
d) 20 % DPH k súčtu položiek a) – c)
4
VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Práce a dodávky na vodovodnej prípojke
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kód
položky
Názov položky
HSV
Práce a dodávky HSV
8
Rúrové vedenie
Montáž z potrubia z tlakových polyetylénových rúrok
871 15 1121 priemeru 25 mm
871 16 1121 priemeru 32 mm
871 17 1121 priemeru 40 mm
871 18 1121 priemeru 50 mm
871 21 1121 priemeru 63 mm
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových
vonkajšieho
871 23 1121 priemeru 75 mm
871 24 1121 priemeru 90 mm
871 25 1121 priemeru 110 mm
871 31 1121 priemeru 160 mm
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok
879 17 2199 DN od 32 do 80
879 26 2199 DN od 100 do 150
879 35 2199 DN od 200 do 300
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí
891 15 3111 ventil hlavný pre prípojky DN 20
891 16 3111 ventil hlavný pre prípojky DN 25
891 17 3111 ventil hlavný pre prípojky DN 32
891 18 3111 ventil hlavný pre prípojky DN 40
891 21 3111 ventil hlavný pre prípojky DN 50
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na
potrubí z rúr azbest, liatina, oceľ, plast
891 24 9111 DN 80
891 26 9111 DN 100
891 31 9111 DN 150
891 35 9111 DN 200
891 36 9111 DN 250
891 37 9111 DN 300
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
892 23 3111 DN od 40 do 70
892 27 3111 DN od 80 do 125
892 35 3111 DN od 150 do 200
892 38 3111 DN 250, 300 alebo 350
892 42 3111 DN 400 alebo 500
892 44 3111 DN 600
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky
vodovodného potrubia
892 24 1111 DN do 80
merná
j.
Suma
v
EUR
bez
DPH
m
m
m
m
m
0,080
0,090
0,090
0,090
0,211
m
m
m
m
0,728
0,754
1,110
1,182
ks
ks
ks
9,986
16,567
30,043
ks
ks
ks
ks
ks
3,456
3,685
4,128
5,024
5,812
ks
ks
ks
ks
ks
ks
28,918
29,220
29,892
31,764
32,067
32,067
m
m
m
m
m
m
1,907
2,796
5,487
8,304
15,043
21,357
m
0,416
5
8.
9.
10.
11.
892 27 1111 DN 100 alebo 125
892 35 1111 DN 150 alebo 200
892 38 1111 DN 250 alebo 300 alebo 350
892 42 1111 DN 400 alebo 500
892 44 1111 DN 600
Osadenie poklopu liatinového
899 40 1111 ventilového
899 40 1112 posúvačového
899 40 1113 hydrantového
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných
radoch
899 71 1111 na drevenej konštrukcii
899 71 2111 na murive
899 71 3111 na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
PSV
Práce a dodávky PSV
722
Zdravotechnika – vnútorný vodovod
Montáž ventilu priameho
722 23 9101 G ½
722 23 9102 G ¾
722 23 9103 G 1
722 23 9104 G 5/4
722 23 9105 G 6/4
722 23 9106 G 2
722 23 9107 G 2 ½
722 23 9108 G 3
Spätná montáž vodomera závitového
722 26 0921 rúrky oceľ. alebo olovené G ½
722 26 0922 rúrky oceľ. alebo olovené G 3/4
722 26 0923 rúrky oceľ. alebo olovené G 1
722 26 0924 rúrky oceľ. alebo olovené G 5/4
m
m
m
m
m
0,418
0,548
0,722
1,162
1,456
ks
ks
ks
11,283
16,775
35,892
ks
ks
ks
3,948
4,577
5,693
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,801
2,233
2,429
2,875
3,710
4,459
5,626
6,799
ks
ks
ks
1,638
1,874
2,342
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Práce a dodávky na kanalizačnej prípojky
P.č.
1.
2.
Kód
položky
Názov položky
HSV
Práce a dodávky HSV
8
Rúrové vedenie
Montáž z potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC
tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20 %
871 31 3121 DN 150
871 35 3121 DN 200
871 37 3121 DN 300
871 39 3121 DN 400
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr
PVC-U
merná
j.
m
m
m
m
Suma
v
EUR
bez
DPH
0,654
0,585
1,182
1,226
6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
871 38 3120 DN 200
871 38 3121 DN 300
871 38 3122 DN 400
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC
tesnených gumovým krúžkom jednoosá
877 31 3123 DN 150
877 37 3123 DN 300
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC
tesnených gumovým krúžkom, odbočná
877 35 3121 DN 200
877 37 3121 DN 300
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí
z kanalizačných rúr z tvrdého PVC
877 35 5121 DN 200
877 37 5121 DN 300
877 39 5121 DN 400
Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí
z kanalizačných rúr PVC
877 35 5122 DN 200
877 37 5122 DN 300
877 39 5122 DN 400
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených
gumovým krúžkom v otvorenom výkope jednoosých
877 35 3123 DN 200
877 39 3123 DN 400
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených
gumovým krúžkom v otvorenom výkone odbočných
877 39 3121 DN 400
Skúška tesnosti kanalizácie
892 31 1000 D 150
892 35 1000 D 200
892 36 1000 D 250
892 38 1000 D 350
892 39 1000 D 400
892 42 1000 D 500
892 44 1000 D 600
m
m
m
1,438
1,613
2,931
ks
ks
1,595
2,589
ks
ks
2,753
4,095
ks
ks
ks
9,085
11,93
15,072
ks
ks
ks
7,546
9,585
12,223
ks
ks
1,448
2,821
ks
4,537
m
m
m
m
m
m
m
1,130
1,426
1,763
2,135
2,485
2,909
3,634
Zoznam ostatných cien prác pri montáži nových vodovodných a kanalizačných prípojok je
uvedený zvlášť v prílohe Ďalšie ceny pri výstavbe novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky
pre cudzích.
7
Ceny ostatných STM prác pre cudzích odberateľov
Kalkulácia ceny ostatných stavebno-montážnych prác vrátane montáže vodomernej zostavy je
nasledovná:
a)
b)
c)
d)
e)
priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky + 5 % zásobovacia réžia
hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
subdodávky
dopravné náklady podľa cenníka dopravy
20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
IV. Ceny poskytovania vyjadrení k projektovej dokumentácii
a poskytovanie grafických podkladov
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
Poskytovanie vyjadrenia
Vyjadrenie k výstavbe RD, posúdenie návrhu
vodovodnej a kanalizačnej prípojky a ostatné
vyjadrenie k inv. činnosti fyzických a právnických
osôb
pre fyzické osoby – paušál
pre podnikateľské subjekty – paušál
Zakreslenie existujúcich podzemných vedení
a zariadení v správe ZsVS, a. s. do podkladov žiadateľa
hodina práce
jednoduché zakreslenia
Vyjadrovacia činnosť vyžadujúca si vysokonáročné
odborné práce (celoobecné vodovody, kanalizácie,
ČOV, prevádzkové poriadky, diaľkové systémy a pod.
hodina práce
za každých ďalších začatých 15 minút
Odborné konzultácie
hodina práce
15 minút práce
Grafické vytlačenie podkladov z GIS
(základnou jednotkou je 1 list formátu A4)
m.j.
Cena poskytnutej služby
v EUR
bez DPH
s DPH
1 ks
1 ks
3,45
6,90
4,14
8,28
hod
15 minút
13,90
3,56
16,68
4,27
hod
15 minút
27,58
6,90
33,10
8,28
hod
15 minút
13,90
3,56
16,68
4,27
1 ks
3,55
4,26
Paušálna cena je stanovená pre jednoduché vyjadrenia a zakreslenia existujúcich
podzemných vedení a zariadení v správe ZsVS, a. s. približne v čase 15 minút. V prípade, že
vyjadrenie si vyžaduje dlhší čas ako 15 minút, tak sa tento paušál vypočíta ako súčin
paušálnej sadzby a počtu každej začatej štvrťhodiny.
Cena za poskytovanie ostatných prác sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu
hodinovou sadzbou, nad rámec jednej hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú
štvrťhodinu.
8
Lehota na vyjadrenie je 30 dní. Vypracovanie odborného stanoviska a vyjadrenia
k projektovej dokumentácii alebo zakreslenia v skrátenom termíne, je možné len v prípade, ak
to dovoľujú technické možnosti spoločnosti. Vykonanie týchto prác v skrátenom termíne je
potrebné dohodnúť vopred.
V. Ceny dopravy a mechanizmov
Ceny dopravy a mechanizmov sú stanovené vo výške úplných vlastných nákladov
vrátane výrobnej réžie, správnej réžie a zisku 10 %. V cenách je zahrnutá mzda vodiča alebo
obsluhy mechanizmu. V prípade potreby ďalšieho pomocného pracovníka pri výkone dopravy
alebo mechanizmu sa použije hodinová zúčtovacia sadzba podľa profesií v bode II.
Výkony dopravy a mechanizmov sa kalkulujú a fakturujú nasledovne:
a) náklady na dopravu tvoria súčin sadzby na 1 km a počtu najazdených km
b) sadzba na 1 km sa uplatní za každý km, ubehnutý s nákladom i bez nákladu od
výjazdu vozidla zo stanovišťa (sídlo závodu, strediska, montérskeho obvodu) až do
jeho návratu na toto stanovište podľa objednávky odberateľa
c) sadzby za výkon nákladnej dopravy, osobnej dopravy a mechanizmov v hod. sa
fakturujú za prvú hodinu výkonu hodinovou sadzbou a nad rámec jednej hodiny za
každých začatých 15 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia dopravného
prostriedku alebo mechanizmu nezavineného spoločnosťou
d) sadzby za výkon špeciálnej dopravy a ostatnej mechanizácie v hod. sa fakturujú za
každých začatých 15 minút. Uvedené sadzby sa použijú aj v prípade státia špeciálnej
dopravy alebo mechanizmu nezavineného spoločnosťou.
e) sadzby na dopravu a mechanizmy pre cudzích odberateľov sú platné v pracovnej dobe
t.j. od 7.00 – 15.00 hod. v pracovných dňoch. Pri dohode s odberateľom na vykonanie
dopravných výkonov a mechanizmov po pracovnej dobe sa sadzba zvýši o 25 %.
V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna (sobota, nedeľa) sa zúčtovacia
sadzba zvýši o 50 % a v prípade prác vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 %.
Pri použití dovozu pitnej vody cisternovými vozidlami alebo pri použití kanalizačných
vozidiel, ktoré pri poskytnutí služby spotrebujú vodu, sa k sadzbám za výkony dopravy
pripočíta množstvo dodanej pitnej vody v m3 podľa časti I. Maximálne ceny za dodávku
pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody.
Pri použití vozidiel likvidujúcich odpadové vody zo žúmp a septikov sa k sadzbám za
výkony dopravy pripočíta množstvo likvidovanej odpadovej vody v m3 podľa cenníka
v časti IX. bodu 2.
9
1. Nákladná doprava
Typ vozidla
P.č.
nákladná doprava
merná
j.
Vnútropodniková
cena EUR
Cena pre
cudzích
odberateľov v
EUR
bez DPH
1.
2.
3.
s DPH
Nákladné vozidlá kategórie N1 do 3,5 t
(Citroen, Daewoo, Effedi Gasolone, Fiat, GAZ,
KIA, Microcar, Mitsubishi, Multicar, Nissan, Opel
Combo, Peugeot 106, Boxer, Partner, Pickup,
Renault Kangoo, Seat Inca, Škoda Fabia, Forman,
Pickup, VAZ, Volkswagen Caddy)
Nákladné vozidlá kategórie N1 – Mercedes
Benz Sprinter – špec. vozidlo na monitorovanie
potrubia
Nákladné vozidlá kategórie N2 – skriňové,
valníky, sklápače, PD od 3,5 t do 12 t (Avia
km
0,37
0,47
0,56
km
1,00
1,28
1,54
km
0,43
0,54
0,65
hodina
15 minút
9,27
2,29
11,85
2,93
14,22
3,52
km
0,60
0,77
0,92
hodina
12,87
3,19
16,45
4,08
19,74
4,90
km
0,74
0,95
1,14
hodina
13,99
3,47
17,88
4,44
21,46
5,33
km
0,55
0,70
0,84
hodina
15,92
3,95
20,35
5,05
24,42
6,06
km
0,63
0,80
0,96
hodina
19,45
4,84
24,86
6,18
29,83
7,42
a PV3S)
Výkon na mieste
4.
Nákladné vozidlá kategórie N2 – MAN
sklápacie a valníkov od 3,5 t do 12 t
Výkon na mieste
5.
Nákladné vozidlá kategórie N3 – skriňové,
valníky, sklápace, PD nad 12 t (LIAZ, MAN,
15 minút
TGM, Škoda 706 MTSP, TATRA T 815)
Výkon na mieste
6.
Nákladné vozidlá kategórie N2 a N3 –
autožeriav (IFA ADK 70, Praga PV3S a Tatra T
15 minút
815)
Výkon na mieste
7.
Nákladné vozidlá kategórie N3 –
autorýpadlo, UDS, domiešavač nad 12 t
15 minút
(TATRA T 815, UDS, domiešavač)
Výkon na mieste
15 minút
10
2. Špeciálna doprava
P.č.
Typ vozidla
špeciálna doprava
merná
j.
Vnútropodniková
cena EUR
Cena pre
cudzích
odberateľov v
EUR
bez DPH
1.
Čistenie kanalizácie a vývoz žúmp a
septikov – Špeciálny saco-kanalizačný
kanalizácií (vozidlo v kategórii N3 nad 12 t –
s DPH
km
1,26
1,62
1,94
hodina
48,39
12,07
61,85
15,43
74,22
18,52
km
0,49
0,63
0,76
hodina
15,84
3,93
20,24
5,03
24,29
6,04
km
0,66
0,85
1,02
hodina
19,68
4,89
25,15
6,26
30,18
7,51
km
0,67
0,86
1,03
hodina
23,65
5,89
30,23
7,52
36,28
9,02
MAN TGA, Tatra, Mercedes Benz Actros)
Výkon na mieste
2.
Vývoz žúmp a septikov – Cisternový
automobil na prepravu fekálií a kalov
(vozidlo v kategórii N2 od 3,5 t do 12 t –
PRAGA PV3S)
Výkon na mieste
3.
Vývoz žúmp a septikov – Cisternový
automobil na prepravu fekálií a kalov
(vozidlo v kategórii N3 nad 12 t – LIAZ CAK 8,
PRAGA PV3S 3,5 m3, ŚKODA 706, TATRA
CAS 11, TATRA T 815,)
Výkon na mieste
4.
Špeciálny cisternový automobil na
prepravu pitnej vody (vozidlo v kategórii N3
15 minút
15 minút
15 minút
nad 12 t – Mercedes Atego, Tatra CAV 11)
Výkon na mieste
15 minút
3. Osobná doprava
P.č.
1.
Typ vozidla
osobná doprava
Cena pre
cudzích
odberateľov
v EUR
bez DPH
s DPH
Osobné vozidlá kategórie M1 –
benzínové (Citroen, Lada VAZ, Mazda, Nissan
Almera, Opel Omega, Peugeot 307, Partner,
Škoda Favorit, 1203 combi, Fabia, Felícia,
Forman, Octavia, Suzuki Jimmy, Volkswagen
Polo, WV Pasat GL)
2.
merná
j.
Vnútropodniková
cena EUR
km
0,40
0,51
0,61
km
0,43
0,55
0,66
Osobné vozidlá kategórie M1 – naftové
(Audi, Mitsubishi Outlander, Nissa Patrol,
Almera, Terrano, Trail, Peugeot 308. 406, 407,
Škoda Superb, Seat Toledo)
11
4. Prívesy
Typ vozidla
- prívesu
P.č.
1.
merná
j.
Prívesy za osobné automobily
(AKZ, JRD SPL 400 N, LPC K/T, ATP 245,
OA UNI, Tomino 600)
3.
Prívesy s cisternou na prepravu vody
(BSS C 38 V)
4.
Cena pre cudzích
odberateľov
v EUR
bez DPH
s DPH
Prívesy – nákladné a špeciálne
(STS, Elektrocentrála, NJK, PANAV, BSS
PS 2 NP 25, NSP 30, PKS 9, Pongratz LPA,
Agados, AUZ, PV BAN, NUNC 38 C, HW
6011)
2.
Vnútropodniková
cena EUR
Prívesy traktorové
(MV 2-028, MV 022, PR/PR 2, REMIS STS,
TP 3,2, Zetor Proxima Plus)
1 deň
4,90
6,26
7,51
1 deň
2,91
3,72
4,46
1 deň
5,34
6,84
8,21
1 deň
6,82
8,72
10,46
5. Mechanizmy
Typ vozidla
mechanizmy
P.č.
merná j.
výkon na
mieste
hodina
1.
Kopací stroj BELORUS
a buldozér
2.
JCB (CX, 2CX, 3CX, 4CX)
3.
Kompresory (COMPCO,
hodina
KAESER, PD 200, PKD)
15 minút
4.
Ostrowek
5.
Rýpadlo DH112 a DH113
6.
UNC 053, 060, 061, 062
7.
Vysokozdvižné vozíky
8.
Traktor
15 minút
hodina
15 minút
hodina
15 minút
hodina
15 minút
hodina
15 minút
hodina
15 minút
hodina
15 minút
Vnútropodniková
cena EUR
16,4262
4,08
21,61
5,38
16,84
4,19
16,67
4,14
17,83
4,43
16,01
3,98
15,01
3,73
17,73
4,41
Cena pre cudzích
odberateľov v EUR
bez DPH
s DPH
20,99
25,19
5,21
6,25
27,61
33,13
6,87
8,24
21,53
25,84
5,35
6,42
21,30
25,56
5,29
6,35
22,79
27,35
5,66
6,79
20,47
24,56
5,08
6,10
19,18
23,02
4,76
5,71
22,66
27,19
5,63
6,76
12
6. Ostatná mechanizácia
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Typ malej mechanizácie
Čerpadlá (kalové, ponorné)
Vysokotlakový čistiaci stroj
Drtič odpadu
Dusadlá, vibračné valce
Elektrocentrála bez pojazdu
(bez obsluhy)
Kosačky motorové
Krovinorezy
Rezač špár, asfaltu, vozoviek
Rozbrusovačky
merná j.
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
15 min. výkonu
Vnútropodniková
cena EUR
2,61
3,05
2,72
2,81
1,03
2,35
2,24
3,02
2,42
Cena pre cudzích
odberateľov v EUR
bez DPH
s DPH
3,34
4,01
3,90
4,68
3,48
4,18
3,59
4,31
1,31
1,57
3,00
2,86
3,86
3,09
3,60
3,43
4,63
3,71
VI. Ceny špeciálnych služieb
1. Vytyčovanie potrubí a porúch, vyhľadávanie podzemných vedení a poklopov
malou diagnostikou
Položka kalkulačného vzorca
Vytyčovanie potrubí a porúch – hodina
Vytyčovanie potrubí a porúch – 15 minút
Zakreslenie trasy z podkladov GIS – formát A4
Doprava
Vnútro
podniková
cena v EUR
19,79
4,95
Cena pre cudzích v EUR
bez DPH
s DPH
25,30
30,36
6,33
7,60
3,55
4,26
cena EUR podľa cenníka dopravy
Práca a výjazd sa bude odberateľovi fakturovať aj v prípade, že nebude lokalizovaná
porucha na podzemnom vedení. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe sa hodinová
zúčtovacia sadzba zvýši o 25 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna
(sobota, nedeľa) sa zúčtovacia sadzba zvýši o 50 % a v prípade prác vo sviatok sa zúčtovacia
sadzba zvýši o 100 %.
Kalkulácia uvedenej služby :
a) výkon práce sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu hodinovou sadzbou, nad rámec
jednej hodiny sa výkon bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu
b) zakreslenie trasy z podkladov GIS – počet listov formátu x sadzba
c) dopravné náklady podľa cenníka dopravy
d) 20 % DPH k súčtu položiek a) + c)
13
2. Vytyčovanie a vyhľadávanie špeciálnou vyhľad. technikou - korelátor
Položka kalkulačného vzorca
Vytyčovanie potrubí a porúch – hodina
Vytyčovanie potrubí a porúch – 15 minút
Zakreslenie trasy z podkladov GIS – formát A4
Doprava
Vnútro
podniková
cena v EUR
28,62
7,15
Cena pre cudzích v EUR
bez DPH
s DPH
36,57
43,88
9,14
10,97
3,55
4,26
cena EUR podľa cenníka dopravy
Práca a výjazd sa bude odberateľovi fakturovať aj v prípade, že nebude lokalizovaná
porucha na podzemnom vedení. Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe sa hodinová
zúčtovacia sadzba zvýši o 25 %. V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna
(sobota, nedeľa) sa zúčtovacia sadzba zvýši o 50 % a v prípade prác vo sviatok sa zúčtovacia
sadzba zvýši o 100 %.
Kalkulácia uvedenej služby :
e)
f)
g)
h)
výkon práce sa bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu
zakreslenie trasy z podkladov GIS – počet listov formátu x sadzba
dopravné náklady podľa cenníka dopravy
20 % DPH k súčtu položiek a) + c)
3. Monitorovanie technického stavu kanalizačného potrubia kamerou
Položka kalkulačného vzorca
Vytyčovanie potrubí a porúch – hodina
Vytyčovanie potrubí a porúch – 15 minút
Zakreslenie trasy z podkladov GIS – formát A4
Doprava
Vnútro
podniková
cena v EUR
16,83
4,21
Cena pre cudzích v EUR
bez DPH
s DPH
21,53
25,84
5,38
6,46
3,55
4,26
cena EUR podľa cenníka dopravy
Pri vykonávaní práce po pracovnej dobe sa hodinová zúčtovacia sadzba zvýši o 25 %.
V prípade vykonávania prác v čase pracovného voľna (sobota, nedeľa) sa zúčtovacia sadzba
zvýši o 50 % a v prípade prác vo sviatok sa zúčtovacia sadzba zvýši o 100 %.
Kalkulácia uvedenej služby :
i)
j)
k)
l)
výkon práce sa bude fakturovať za každú začatú štvrťhodinu
zakreslenie trasy z podkladov GIS – počet listov formátu x sadzba
dopravné náklady podľa cenníka dopravy
20 % DPH k súčtu položiek a) + c)
14
VII. Ceny výkonov a služieb laboratória
Cena laboratórnych výkonov sa stanovuje dohodou podľa rozsahu prác, ktoré sú
uvedené v osobitnej prílohe k cenníku.
VIII. Ceny za ubytovanie v rekreačných zariadeniach ZsVS, a. s.
Cena za ubytovanie v rekreačných zariadeniach pre vlastných zamestnancov sa
stanovuje dohodou podľa samostatnej kalkulácie odštepného závodu, ktorý spravuje uvedené
rekreačné zariadenie.
IX. Ceny ostatných výkonov a služieb
1. Prerušenie, obnovenie dodávky vody a upchatie, odstránenie upchatia
kanalizačnej prípojky
1. a) Prerušenie dodávky vody a jej znovunapojenie z dôvodu neplatenia
uzavretím (otvorením) ventilu v šachte demontážou meradla a znovu montážou
meradla, osadením pevného tesnenia alebo uzatvorením pri navrtávacom páse
paušálna cena bez DPH
paušálna cena s 20 % DPH
40,83 EUR
49,00 EUR
Uvedená cena sa uplatňuje v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody
z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
v prípade nezaplatenia vodného a stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe
splatnosti faktúry a to na základe § 32 ods. 1 písm. m) zákona č. 442/2002 Z.z.
1. b) Prerušenie dodávky vody a upchatie kanalizačnej prípojky
odpojením (zapojením) vodovodnej prípojky v mieste mimo šachty a kanalizačnej
prípojky v mieste prepojenia alebo upchatie kanalizačnej prípojky tesniacim vakom sa
budú fakturovať skutočne vykonané práce podľa nasledovnej kalkulácie:
a)
b)
c)
d)
priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky + 5 % zásobovacia réžia
hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
dopravné náklady podľa cenníka dopravy
20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
15
2. Cena za výmenu poškodeného meradla zavineného odberateľom
a) priamy materiál vrátane vodomeru – cena materiálu podľa výdajky + 5 %
zásobovacia réžia
b) hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
c) dopravné náklady podľa cenníka dopravy
d) 20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
3. Cena za úradné preskúšanie meradla na žiadosť odberateľa
V prípade, že odberateľ požiada o úradné preskúšanie meradla a na základe skúšok
Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave bude meradlo vyhovovať technickým
a metrologickým požiadavkám podľa prílohy č. 8 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z.
a noviel k vyhláške, bude znášať náklady na toto úradné preskúšanie odberateľ. Cena sa
určuje na základe nasledovnej kalkulácie:
a)
b)
c)
d)
náklady na úradné preskúšanie meradla vyúčtované dodávateľom
cena montáže (hod. zúčtovacie sadzby podľa profesií)
ceny dopravy podľa cenníka
obhliadka vodomeru a odberného miesta metrológom v paušálnej sume (jedna
hodina práce) za jednu obhliadku v sume 10,52 € bez DPH
e) 20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
4. Cena za preplombovanie vodomeru
Cena za preplombovanie vodomeru v prípade jeho poškodenia odberateľom sa určuje
nasledovne:
e) priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky + 5 % zásobovacia réžia
f) hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
g) dopravné náklady podľa cenníka dopravy
h) 20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
5. Obhliadka – paušál na 1 hod.
Obhliadka je vykonávajú majstrom alebo montérom pred pripojením sa prípojok na
vodovodné alebo kanalizačné potrubie, za ktorým nasleduje vytýčenie potrubia. Vykonáva sa
aj po pripojení sa prípojky na potrubie, následne sa zakresľuje do materiálov GIS. V cene
obhliadky je započítaná aj doprava.
Položka kalkulačného vzorca
Obhliadka vykonávaná technickým
pracovníkom
hodina
15 minút
Obhliadka vykonávaná montérom
Hodina
15 minút
Zakreslenie trasy z podkladov GIS – formát A4
Vnútro
podniková
cena v EUR
Cena pre cudzích v EUR
bez DPH
s DPH
17,54
4,38
22,42
5,61
26,90
6,73
15,91
3,98
20,34
5,8
3,55
24,41
6,96
4,26
16
6. Ceny ostatných montážno - servisných prác
Pre ostatné montážno - servisné práce, ktoré nie sú uvedené v cenníku (zákrok, opravy
pre cudzích odberateľov a pod.) sa cena za práce vypočíta podľa nasledovného kalkulačného
vzorca:
a)
b)
c)
d)
e)
priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky + 5 % zásobovacia réžia
hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií
subdodávky
dopravné náklady podľa cenníka dopravy
20 % DPH k súčtu položiek a) – d)
X. Ceny za odvoz a zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp
Vývoz a likvidácia obsahu žúmp a septikov nie sú regulovanými činnosťami podľa
zákona o regulácii a súčasne nezodpovedajú definícii „verejnej kanalizácie“ podľa zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Obsah žúmp a septikov nemožno považovať za odpadovú vodu privádzanú do čistiarne
odpadových vôd verejnou kanalizáciou. V dôsledku toho sa ceny za zneškodňovanie odpadov
zo septikov a žúmp určujú kalkuláciou pre jednotlivé ČOV samostatne a sú uvedené v časti
2. Cena za zneškodňovanie odpadu (základná sadzba).
1. Cena za odvoz
Cena za odvoz odpadov zo žúmp a septikov je stanovená v cenníku v časti V. Ceny
dopravy a mechanizmov, bod. 2. Špeciálna doprava.
2. Cena za zneškodňovanie odpadu (základná sadzba)
Čistiareň odpadových vôd
ČOV Veľké Úľany
ČOV Jelka
ČOV Pata
ČOV Šaľa
ČOV Dunajská Streda
ČOV Nesvady
ČOV Kolárovo
ČOV Levice
ČOV Podlužany
ČOV Želiezovce
ČOV Žemberovce
ČOV Šahy
ČOV Šarovce
merná
j.
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Odštepný závod
Cena pre cudzích
odberateľov v EUR
bez DPH
s DPH
Galanta
0,7685
0,9222
Galanta
0,7685
0,9222
Galanta
0,7685
0,9222
Galanta
0,7685
0,9222
Dunajská Streda
0,7685
0,9222
Komárno
0,7685
0,9222
Komárno
0,7685
0,9222
Levice
0,6850
0,8220
Levice
1,6590
1,9908
Levice
1,5200
1,8240
Levice
1,6590
1,9908
Levice
1,2100
1,4520
Levice
1,6590
1,9908
17
ČOV Nitra
ČOV Vráble
ČOV Zlaté Moravce
ČOV Nové Zámky
ČOV Nové Zámky pre obec Andovce
ČOV Šurany
ČOV Kamenica nad Hronom
ČOV Topoľčany
ČOV Bánovce nad Bebravou
ČOV Partizánske
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Nitra
Nitra
Nitra
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Topoľčany
Topoľčany
Topoľčany
0,7685
0,7685
0,7685
0,7685
0,2770
0,7685
0,7685
0,7300
0,7300
0,7300
0,9222
0,9222
0,9222
0,9222
0,3324
0,9222
0,9222
0,8760
0,8760
0,8760
3. Cena za odvoz a zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp pre domácnosti
Cena za zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp pre domácnosti sa určuje
nasledovnou kalkuláciou:
a)
b)
c)
d)
cena za odvoz podľa bodu 1. x počet km
cena výkon na mieste
cena za zneškodňovanie odpadu podľa bodu 2.
20 % DPH k súčtu položiek a) – c)
4. Cena za odvoz a zneškodňovanie odpadov zo septikov a žúmp pre ostatných
odberateľov
Pre priemysel bude vypočítaná na základe zmluvne dohodnutej kvality odpadových
vôd zo žúmp. Základná sadzba v bode 2. sa zvyšuje o toľko %, o koľko sa zmluvne dohodne
zhoršenie každého ukazovateľa kvality odpadových vôd.
XI. Služby vykonávané hospodárskym spôsobom
pre vnútorné potreby ZsVS, a. s.
1. Opravy hospodárskym spôsobom
Opravy hospodárskym spôsobom sa oceňujú len pre potreby Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. zásadne vo vnútropodnikových cenách bez DPH podľa nasledovnej
kalkulácie:
a)
b)
c)
d)
priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky (bez prirážky)
hodinové zúčtovacie sadzby vo VP cenách podľa profesií (montér, kopáč ...)
subdodávky
dopravné náklady podľa cenníka dopravy vo VP cenách
18
2. Chlórservis
Služba „chlórservis“ je vykonávaná na správe spoločnosti na útvare vody a distribúcie vody.
Uvedená služba sa zameriava na opravu a servis chlórovacích zariadení všetkých typov
výlučne pre potreby ZsVS, a.s. . Z toho dôvodu sa práce oceňujú vo vnútropodnikových
cenách bez DPH podľa nasledovnej kalkulácie:
a) priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky (bez prirážky)
b) hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií (montér)
c) dopravné náklady podľa cenníka dopravy
V prípade použitia uvedenej služby pre cudzích sa uvedené práce oceňujú v cenách pre
cudzích bez DPH nasledovne:
a)
b)
c)
d)
priamy materiál – cena materiálu podľa výdajky + 5 % zásobovacia réžia
hodinové zúčtovacie sadzby podľa profesií pre cudzích bez DPH (montér)
dopravné náklady podľa cenníka dopravy pre cudzích
20 % DPH k súčtu položiek a) – c)
XII. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodovodnú
a kanalizačnú prípojku
Cena vy vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku je určená
nasledovne:
Položka kalkulačného vzorca
Pre obyvateľstvo:
Vypracovanie projektovej dokumentácie k bežnej prípojke k rodinnému domu:
a) vodovodná prípojka
b) kanalizačná prípojka
Pre ostatných žiadateľov:
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je cena individuálne
stanovená dohodou v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností
Cena pre cudzích
v EUR
bez DPH
s DPH
35,00
40,00
42,00
48,00
19
XIII. Všeobecné upozornenie
1. Kalkulácia cien pre ostatných odberateľov sa uskutoční v cenách bez DPH a potom vo
faktúre za poskytnutý výkon sa k celkovej cene výkonu bez DPH pripočíta DPH vo
výške 20 % v súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o DPH a jeho noviel. Cena s DPH je
uvedená informatívne pre ostatných odberateľov.
2. V prípade, že sa v cenníku nenachádza cena služby, ktorá sa špeciálne poskytuje
odberateľovi, je možné túto cenu stanoviť písomnou dohodou na základe osobitnej
kalkulácie, ktorá bude tvoriť súčasť tejto dohody. Túto kalkuláciu vypracuje priamo
odštepný závod, ktorý takúto prácu vykonáva a jednu kópiu takejto kalkulácie zašle na
správu spoločnosti k centrálnej evidencii cien.
Cenník spracovala: Ing. Nataša Nemcová
Platnosť cenníka: od 1. februára 2011
Ing. Stanislav S e g e č
generálny riaditeľ
20
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: SA, Vložka 10193/N
Prílohy k cenníku
platného od 1.1.2011
CENNÍK
laboratórnych prác
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Rozsah minimálneho rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
Ceny pre Labod
Cena za odber pitnej vody a vyhotovenie protokolu
Prehľad cien ukazovateľov Savom
21
Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody podľa Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z.
Popis rozdielov v metódach
Por.čís.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky (fekálne streptokoky)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Železité a mangánové baktérie
Mikromycéty
Mŕtve organizmy
Abiosestón
Clostridium perfringens
Amónne ióny
Farba
Dusičnany
Dusitany
Hliník
Voľný chlór
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chuť
Vodivosť
Mangán
Pach
Reakcia vody
Zákal
Železo
Teplota
Cena celkom
Pracovisko Dunajská Streda
Ostatné pracoviská
Pracovisko Bratislava
voľný chlór DPD fotometria, anióny
spektrofotometria
voľný chlór o-tolidín porovnávacia , anióny
spektrofotometria
voľný chlór o-tolidín porovnávacia, anióny
iónová chromatografia, Al
spektrofotometria
Cena v Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
110
70
100
100
150
75
120
0
100
110
30
90
60
110
40
3015
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
3,65
2,32
3,32
3,32
4,98
2,49
3,98
0,00
3,32
3,65
1,00
2,99
1,99
3,65
1,33
100,08
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
110
70
100
100
150
50
120
0
100
110
30
90
60
110
40
2990
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
3,65
2,32
3,32
3,32
4,98
1,66
3,98
0,00
3,32
3,65
1,00
2,99
1,99
3,65
1,33
99,25
Sk
v€
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
110
70
150
150
150
50
120
0
100
110
30
90
60
110
40
3090
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
3,65
2,32
4,98
4,98
4,98
1,66
3,98
0,00
3,32
3,65
1,00
2,99
1,99
3,65
1,33
102,57
Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody podľa Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z.
Jelka vybrané uk.
voľný chlór o-tolidín porovnávacia, anióny
iónová chromatografia, Al
ICP MS
Popis rozdielov v metódach
Por.čís.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pracovisko Bratislava
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky (fekálne streptokoky)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Železité a mangánové baktérie
Mikromycéty
Mŕtve organizmy
Abiosestón
Clostridium perfringens
Amónne ióny
Farba
Dusičnany
Dusitany
Hliník
Voľný chlór
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chuť
Vodivosť
Mangán
Pach
Reakcia vody
Zákal
Železo
Teplota
Cena celkom
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
110
70
150
150
300
50
120
0
100
110
30
90
60
110
40
3240
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
3,65
2,32
4,98
4,98
9,96
1,66
3,98
0,00
3,32
3,65
1,00
2,99
1,99
3,65
1,33
107,55
Sk
v€
150
150
150
130
130
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
110
3,65
100
100
3,32
3,32
120
0
100
110
3,98
90
60
110
40
1650
2,99
1,99
3,65
1,33
54,77
3,32
3,65
Pracovisko Bratislava
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Clostridium perfringens
Antimón
Arzén
Bór
Bromičnany
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Chróm
Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Selén
Striebro
voľný chlór o-tolidín
porovnávacia, anióny
iónová chromatografia
Sk
150
150
150
500
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
300
300
300
650
150
150
150
300
300
350
300
300
300
300
300
v€
4,98
4,98
4,98
16,60
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
9,96
9,96
9,96
21,58
4,98
4,98
4,98
9,96
9,96
11,62
9,96
9,96
9,96
9,96
9,96
alternatíva Al, Fe, Mn, B
merané ICP MS
Sk
150
150
150
500
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
300
300
300
650
150
150
150
300
300
350
300
300
300
300
300
v€
4,98
4,98
4,98
16,60
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
9,96
9,96
9,96
21,58
4,98
4,98
4,98
9,96
9,96
11,62
9,96
9,96
9,96
9,96
9,96
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Akrylamid
Benzén
Dichlórbenzény
1,2-dichlóretán
Monochlórbenzén
Celkový organický uhlík
Pesticídy
Pesticídy spolu
Polycyklické aromatické uhľovodíky
Benzo/a/pyrén
Epichlórhydrín
Styrén
Tetrachlóretén
Tetrachlórmetán
Toluén
Trichlóretén
Vinylchlorid
Xylény
Voľný chlór
Brómdichlórmetán
2,4-dichlórfenol
Chlórdioxid
Chloritany
Chloroform
Ozón
2,4,6-trichlórfenol
Trihalometány spolu
Absorbancia (254nm)
Amónne ióny
Celkové rozpustné látky
1600
0
0
0
700
0
2040
1995
0
53,11
0,00
0,00
0,00
23,24
0,00
67,72
66,22
0,00
1600
0
0
0
700
0
2040
1995
0
53,11
0,00
0,00
0,00
23,24
0,00
67,72
66,22
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
50
0
0,00
1,66
0,00
0
50
0
0,00
1,66
0,00
650
0
21,58
0,00
650
0
21,58
0,00
0
90
110
140
0,00
2,99
3,65
4,65
0
90
110
140
0,00
2,99
3,65
4,65
Pracovisko Bratislava
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Por.
číslo
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Ukazovateľ
Farba
Hliník
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chloridy
Mangán
Nasýtenie vody kyslíkom
Reakcia vody
Sírany
Sulfán voľný
Chuť
Teplota
Zákal
Pach
Zinok
Železo
Vodivosť
Sodík
Horčík
Vápnik
Vápnik a horčík
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita radónu 222
81. Trícium
82. Celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok
Cena celkom
voľný chlór o-tolidín
porovnávacia, anióny
iónová chromatografia
Sk
alternatíva Al, Fe, Mn, B
merané ICP MS
Sk
v€
v€
70
150
120
150
110
70
90
150
90
2,32
4,98
3,98
4,98
3,65
2,32
2,99
4,98
2,99
70
300
120
150
300
70
90
150
90
2,32
9,96
3,98
4,98
9,96
2,32
2,99
4,98
2,99
40
60
30
300
110
100
300
20
90
120
0
0
2200
1,33
1,99
1,00
9,96
3,65
3,32
9,96
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
73,03
40
60
30
300
300
100
300
20
90
120
0
0
2200
1,33
1,99
1,00
9,96
9,96
3,32
9,96
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
73,03
18405
610,93
18935
628,53
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Por.číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Clostridium perfringens
Antimón
Arzén
Bór
Bromičnany
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Chróm
Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Selén
Striebro
Akrylamid
Pracovisko Dunajská Streda
Ostatné pracoviská
anióny spektrofotometria,
chlór fotometricky
anióny
spektrofotometricky,
chlór o tolidín
porovnaním
Sk
Sk
v€
150
150
150
4,98
4,98
4,98
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
120
0
100
100
90
3,98
0,00
3,32
3,32
2,99
120
350
11,62
350
100
100
90
v€
4,98
4,98
4,98
0,00
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
0,00
0,00
3,98
0,00
3,32
3,32
2,99
0,00
0,00
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Benzén
Dichlórbenzény
1,2-dichlóretán
Monochlórbenzén
Celkový organický uhlík
Pesticídy
Pesticídy spolu
Polycyklické aromatické uhľovodíky
Benzo/a/pyrén
Epichlórhydrín
Styrén
Tetrachlóretén
Tetrachlórmetán
Toluén
Trichlóretén
Vinylchlorid
Xylény
Voľný chlór
Brómdichlórmetán
2,4-dichlórfenol
Chlórdioxid
Chloritany
Chloroform
Ozón
2,4,6-trichlórfenol
Trihalometány spolu
Absorbancia (254nm)
Amónne ióny
Celkové rozpustné látky
1600
0
0
0
0
2040
53,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,72
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
75
0
0,00
2,49
0,00
0
50
0
75
75
0
2,49
0,00
0,00
0
90
110
140
0,00
2,99
3,65
4,65
0
90
110
140
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00
0,00
2,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,99
3,65
4,65
Rozsah úplného rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Por.číslo
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Ukazovateľ
Farba
Hliník
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chloridy
Mangán
Nasýtenie vody kyslíkom
Reakcia vody
Sírany
Sulfán voľný
Chuť
Teplota
Zákal
Pach
Zinok
Železo
Vodivosť
Sodík
Horčík
Vápnik
Vápnik a horčík
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita radónu 222
81. Trícium
82. Celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok
Cena celkom
Pracovisko Dunajská Streda
Ostatné pracoviská
anióny spektrofotometria,
chlór fotometricky
anióny
spektrofotometricky,
chlór o tolidín
porovnaním
Sk
Sk
v€
v€
70
150
120
100
110
70
90
100
90
2,32
4,98
3,98
3,32
3,65
2,32
2,99
3,32
2,99
70
150
120
100
110
70
90
100
90
40
60
30
1,33
1,99
1,00
0,00
3,65
3,32
0,00
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
0,00
40
60
30
110
100
20
90
120
8070
267,87
110
100
20
90
120
4405
2,32
4,98
3,98
3,32
3,65
2,32
2,99
3,32
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
0,00
3,65
3,32
0,00
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
0,00
146,22
Ostatné pracoviská
Rozsah minimálneho rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.
Por.
číslo
Ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky (fekálne streptokoky)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Železité a mangánové baktérie
Mikromycéty
Mŕtve organizmy
Abiosestón
Clostridium perfringens
Dusičnany
Dusitany
Absorbancia (254nm)
Amónne ióny
Farba
Hliník
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Mangán
Reakcia vody
Chuť
Teplota
Zákal
Pach
Železo
Vodivosť
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK4,5
Zásadová neutralizačná kapacita ZNK8,3
Cena celkom
anióny
spektrofotometria
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
100
100
90
110
70
150
120
110
90
0
40
60
30
110
100
40
40
3110
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
3,32
3,32
2,99
3,65
2,32
4,98
3,98
3,65
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
3,65
3,32
1,33
1,33
103,23
Pracovisko Bratislava
anióny iónová
anióny chromatografia, Al
chromatografia, Al
ICP
spektrofotometria
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
150
150
90
110
70
150
120
110
90
0
40
60
30
110
100
40
40
3210
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
4,98
4,98
2,99
3,65
2,32
4,98
3,98
3,65
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
3,65
3,32
1,33
1,33
106,55
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
120
120
200
150
150
90
110
70
300
120
110
90
0
40
60
30
110
100
40
40
3360
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
6,64
4,98
4,98
2,99
3,65
2,32
9,96
3,98
3,65
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
3,65
3,32
1,33
1,33
111,53
Pracovisko Bratislava
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č.636/2004 Z.z.
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Clostridium perfringens
Saprofytické plesne
Antimón
Arzén
Bór
Bromičnany
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Chróm
Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Selén
Pracovisko Dunajská Streda
Al, Mn, Fe ICP
MS
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
120
300
300
300
650
150
150
150
300
300
350
300
300
300
300
300
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
3,98
9,96
9,96
9,96
21,58
4,98
4,98
4,98
9,96
9,96
11,62
9,96
9,96
9,96
9,96
9,96
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
120
300
300
300
650
150
150
150
300
300
350
300
300
300
300
300
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
3,98
9,96
9,96
9,96
21,58
4,98
4,98
4,98
9,96
9,96
11,62
9,96
9,96
9,96
9,96
9,96
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
120
120
100
100
100
350
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
3,98
0,00
0,00
3,98
0,00
3,32
3,32
3,32
0,00
0,00
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Striebro
Akrylamid
Benzén
Dichlórbenzény
1,2-dichlóretán
Monochlórbenzén
Celkový organický uhlík
Pesticídy
Pesticídy spolu
Polycyklické aromatické uhľovodíky
Benzo/a/pyrén
Epichlórhydrín
Styrén
Tetrachlóretén
Tetrachlórmetán
Toluén
Trichlóretén
Vinylchlorid
Xylény
Voľný chlór
Brómdichlórmetán
2,4-dichlórfenol
Chlórdioxid
Chloritany
1600
0
0
0
700
0
2040
1995
0
0
0
0
0
0
0
50
0
650
0,00
0,00
53,11
0,00
0,00
0,00
23,24
0,00
67,72
66,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00
0,00
0,00
21,58
1600
0
0
0
700
0
2040
1995
0
0
0
0
0
0
0
50
0
650
0,00
0,00
53,11
0,00
0,00
0,00
23,24
0,00
67,72
66,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00
0,00
0,00
21,58
1600
0
0
0
0
2040
0
0
0
0
0
0
0
75
0
75
0,00
0,00
53,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,49
0,00
0,00
2,49
0,00
Ostatné pracoviská
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č.636/2004 Z.z.
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ukazovateľ
Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Clostridium perfringens
Saprofytické plesne
Antimón
Arzén
Bór
Bromičnany
Dusičnany
Dusitany
Fluoridy
Chróm
Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Selén
Sk
150
150
150
130
130
120
120
120
120
120
100
100
200
120
120
100
100
100
350
v€
4,98
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,32
3,32
6,64
3,98
0,00
0,00
3,98
0,00
3,32
3,32
3,32
0,00
0,00
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Striebro
Akrylamid
Benzén
Dichlórbenzény
1,2-dichlóretán
Monochlórbenzén
Celkový organický uhlík
Pesticídy
Pesticídy spolu
Polycyklické aromatické uhľovodíky
Benzo/a/pyrén
Epichlórhydrín
Styrén
Tetrachlóretén
Tetrachlórmetán
Toluén
Trichlóretén
Vinylchlorid
Xylény
Voľný chlór
Brómdichlórmetán
2,4-dichlórfenol
Chlórdioxid
Chloritany
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,66
0,00
0,00
2,49
0,00
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č.636/2004
Z.z.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Chloroform
Ozón
2,4,6-trichlórfenol
Trihalometány spolu
Absorbancia (254nm)
Amónne ióny
Celkové rozpustné látky
Farba
Hliník
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chloridy
Mangán
Nasýtenie vody kyslíkom
Reakcia vody
Sírany
Sulfán voľný
Chuť
Teplota
Zákal
Pach
Zinok
Železo
Vodivosť
Sodík
Horčík
Vápnik
Vápnik a horčík
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita radónu 222
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK4,5
Zásadová neutralizačná kapacita ZNK8,3
Cena celkom
Pracovisko Dunajská
Streda
Pracovisko Bratislava
Al, Mn, Fe ICP
MS
0
0
90
110
140
70
150
120
150
110
70
90
150
90
40
60
30
300
110
100
300
20
90
120
0
0
2200
40
40
18105
0,00
0,00
0,00
0,00
2,99
3,65
4,65
2,32
4,98
3,98
4,98
3,65
2,32
2,99
4,98
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
9,96
3,65
3,32
9,96
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
73,03
1,33
1,33
600,98
0
0
90
110
140
70
300
120
90
300
70
90
150
90
40
60
30
300
300
100
300
20
90
120
0
0
2200
40
40
18575
0,00
0,00
0,00
0,00
2,99
3,65
4,65
2,32
9,96
3,98
2,99
9,96
2,32
2,99
4,98
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
9,96
9,96
3,32
9,96
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
73,03
1,33
1,33
616,58
0
0
90
110
140
70
150
120
100
110
70
90
100
90
40
60
30
110
100
20
90
120
0
0
40
40
8280
0,00
0,00
0,00
0,00
2,99
3,65
4,65
2,32
4,98
3,98
3,32
3,65
2,32
2,99
3,32
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
0,00
3,65
3,32
0,00
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
0,00
1,33
1,33
274,85
Ostatné pracoviská
Rozsah úplného rozboru podľa Vyhlášky MŽP SR č.636/2004 Z.z.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Chloroform
Ozón
2,4,6-trichlórfenol
Trihalometány spolu
Absorbancia (254nm)
Amónne ióny
Celkové rozpustné látky
Farba
Hliník
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Chloridy
Mangán
Nasýtenie vody kyslíkom
Reakcia vody
Sírany
Sulfán voľný
Chuť
Teplota
Zákal
Pach
Zinok
Železo
Vodivosť
Sodík
Horčík
Vápnik
Vápnik a horčík
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita radónu 222
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK4,5
Zásadová neutralizačná kapacita ZNK8,3
Cena celkom
0
0
90
110
140
70
150
120
100
110
70
90
100
90
40
60
30
110
100
20
90
120
0
0
40
40
4615
0,00
0,00
0,00
0,00
2,99
3,65
4,65
2,32
4,98
3,98
3,32
3,65
2,32
2,99
3,32
2,99
0,00
1,33
1,99
1,00
0,00
3,65
3,32
0,00
0,66
2,99
3,98
0,00
0,00
0,00
1,33
1,33
153,19
Ceny pre Labod
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Teplota
pH
KNK
ZNK
CHSK Cr
BSK5
Nerozpustené látky
Nerozp. Látky zbytok po žíhaní
Rozpustené látky
Rozp. Látky-zbytok po žíhaní
N-NH4
N-NO2
N-NO3
N-organicky
N-celkový
P-PO4
P-celkový
Tuky a oleje
Extrahovatelne látky
Nepolárne extrahovatelne látky
PAL-A
Chloridy
Sírany
Kyslík
Celkové látky
Celkové látky-strata po žíhaní
Usaditeľné látky po 30 min
metán
Oxid uhličitý
Kyslík - kalový plyn
Mastne kyseliny
Redox potenciál
Chróm celkový
Alternatíva
Cena v € Cena v € Cena v €
1,33
2,99
1,33
1,33
4,98
8,30
7,30
4,32
7,30
4,32
4,65
3,32
3,32
11,62
13,28
3,32
4,98
19,92
19,92
28,55
cudzí
40,00
7,30
2,99
2,66
2,32
4,65
4,32
7,30
1,00
1,00
1,00
5,64
2,99
1,66
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Olovo
Zinok
Meď
Kadmium
nikel
Ortuť
Arzén
Hustota
Kyanidy
BSK5 bez nitrifikácie
Priehladnosť
N-celkový(vypočítaný)
Celkový organický uhlík
N-Kjeldahl
Kalový index výpočtom
% sušiny
kal sušenný
kal žíhaný
kal %
hydrobiológia OV
8,30
1,49
0,83
11,62
0,83
6,00
7,30
4,32
0,83
11,62
Cena v €
Odber pitnej vody - cena za hodinu
Vyhotovenie protokolu
3,32
1,49
Suma
4,81
Daná suma bude pripočítaná ku každej odobratej a vyexpedovanej vzorke.
Prehľad cien ukazovateľov Savom
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ukazovateľ
Termotolerantné koliformné baktérie
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Bezfarebné bičíkovce
Abiosestón
Amoniak
Arzén
Dusičnany
Fenoly - prchavé s vodnou parou
Fluoranthen
Fluoridy
Chloroform
Kadmium
Kyanidy
Nepolárne extrahovateľ. Látky - UV
Olovo
Ortuť
Absorbancia
Farba
Hliník
Humínové látky
Chloridy
Chuť
Nasýtenie vody kyslíkom
Celkové rozpustené látky
Mangán
Meď
Pach
Reakcia vody
Navrhované
Cena v €
150
150
130
130
120
120
120
100
4,98
4,98
4,32
4,32
3,98
3,98
3,98
3,32
210
100
6,97
3,32
1995
90
0
210
350
66,22
2,99
0,00
6,97
11,62
210
210
90
70
150
6,97
6,97
2,99
2,32
4,98
90
2,99
70
140
110
210
30
90
2,32
4,65
3,65
6,97
1,00
2,99
-
-
-
-
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Sírany
Sulfán voľný
Teplota vody
Tenzidy aniónové
Vápnik a horčík
Zákal
Zinok
Železo
Amónne ióny
Chlórdioxid
Dusitany
Horčík
Chemická spotr. Kyslíka manganistanom
Chem. Spotreba kysl. Dichromanom
Voľný chlór
Chlór organicky viazaný
Kyselinová neutralizačná kapacita KNK 4,5
Vápnik
Vodivosť
Celková objemová aktivita alfa
Celková objemová aktivita beta
Objemová aktivita radónu 222
Železité a mangánové baktérie
Antimón
Bór
Bromičnany
Akrylamid
Azbest
Báryum
Berýlium
Chróm
Nikel
Selén
Striebro
Vanád
Benzén
Benzo(a)pyrén
150
90
40
4,98
2,99
1,33
120
60
160
110
110
75
100
30
120
150
50
3,98
1,99
5,31
3,65
3,65
2,49
3,32
1,00
3,98
4,98
1,66
-
100
75
40
90
100
1,33
2,99
3,32
100
210
120
200
3,32
6,97
3,98
6,64
210
210
210
6,97
6,97
6,97
1640
0
54,44
0,00
-
-
-
3,32
2,49
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
2,4dichlorfenoxyoctová kyselina
dichlórdifenyltrichlóretán
dichlórbenzény
1,2 dichlóretán
1,1 dichlóretén
2,4 - dichlórfenol
hexachlórbenzén
heptachlór
chlórbenzén
vinylchlorid
lindan
metoxychlór
pentachlórfenol
polychlórované bifenyly
tetrachlórmetán
1,1,2,2 tetrachlóretén
1,1,2 trichlóretén
2,4,5 trichlórfenol
2,4,6 trichlórfenol
polycyklické aromatické uhľovodíky
benzo(b)fluorantén
benzo(k)fluorantén
benzo(g,h,i)perylén
indeno(1,2,3-c,d)pyrén
styrén
toluén
xylény
brómdichlórmetán
chloritany
ozón
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens
epichlórhydrin
trihalometany spolu
sodík
vláknité baktérie bez ŽMB
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2040
0
0
67,72
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0
4,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
mikromycéty
Saprofytické plesne
Celkový organický uhlík
Pesticídy spolu
Pesticídy
Vzhľad
ZNK 8,3
Rozpustený kyslík
Redox potenciál
Draslík
Nepolárne extrahovateľné látky - IR
TOC
Železité baktérie - kultivačne
Mangánové baktérie - kultivačne
Fosfáty
Kremičitany
Bikarbonáty
Voľný CO2
Viazaný CO2
Príslušný CO2
Agresívny CO2 na Fe
Agresívny CO2 na Ca
Heyerova skúška
Uhličitany
Tvrdosť uhličitanová
Tvrdosť neuhličitanová
Tvrdosť vápenatá
Tvrdosť horečnatá
Rozpustené látky - žíhané
Rozpustené látky - strata žíhaním
Nerozpustené látky - sušené
Nerozpustené látky - žíhané
Nerozpustené látky - strata žíhaním
Langerierov index nasýtenia
Stroncium
Simazín
Atrazín
40
100
110
70
55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
2,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
3,65
0,00
2,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Delor 103
Delor 106
Fenantrén
Triazíny
Močovinové deriváty
Amoebina
c.f. cysta
Testacealobosida
Heliozoa
Ciliata
Nematoda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 Nitra
Prílohy k cenníku platného od 1.2.2011
Ďalšie ceny pri výstavbe novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre cudzích
P.Č.
KCN
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
EUR
1
2
3
4
HSV
Práce a dodávky HSV
1
Zemné práce
5
6
7
11
001
141701101
Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľ. do 35 mvonkajšieho
priemeru do 200 mm
m
1,000
237,66
12
001
141701102
Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho
priemeru nad 200 do 500 mm
m
1,000
357,51
13
001
141701103
Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hľ. od 6 m dľžky do 35 m vonkajšieho
priemeru nad 500 do 800 mm
m
1,000
546,80
14
001
141720001
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania do 50 mm
m
1,000
27,19
15
001
141720002
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 50 do
63 mm
m
1,000
33,53
m
1,000
38,98
16
001
141720003
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 63 do
75 mm
17
001
141720004
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 75 do
90 mm
m
1,000
43,91
18
001
141720005
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 90 do
110 mm
m
1,000
48,52
19
001
141720006
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 110
do 125 mm
m
1,000
52,54
20
001
141720007
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 1-2, priemer pretláčania cez 125
do 160 mm
m
1,000
81,12
21
001
141720011
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania do 50 mm
m
1,000
36,08
22
001
141720012
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do
63 mm
m
1,000
45,88
23
001
141720013
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do
75 mm
m
1,000
53,52
24
001
141720014
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do
90 mm
m
1,000
60,42
25
001
141720015
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do
110 mm
m
1,000
66,77
26
001
141720016
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 110
do 125 mm
m
1,000
73,29
27
001
141720017
Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125
do 160 mm
m
1,000
85,19
28
001
141721111
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6
m,vonk. priem. do 63 mm
m
1,000
32,89
m
1,000
33,83
29
001
141721112
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez 63 do 90mm
30
001
141721113
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez 90 do110mm
m
1,000
40,55
31
001
141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez110 do125mm
m
1,000
46,19
32
001
141721115
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez125 do160mm
m
1,000
74,20
33
001
141721116
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez160 do225mm
m
1,000
83,35
34
001
141721117
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez225 do315mm
m
1,000
89,44
35
001
141721118
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez315 do350mm
m
1,000
94,14
36
001
141721119
Riadené horizont. vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺ. do 6m,
vonk. priem.cez350 do400mm
m
1,000
99,81
8
Rúrové vedenie
41
271
877313123
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým
krúžkom,jednoosá DN 150
ks
1,000
1,67
39
271
8773531211
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým
krúžkom,odbočná DN 150
ks
1,000
2,60
40
271
8773551211
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z
tvrdého PVC DN 150
ks
1,000
9,10
72
271
893212111
Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor.
pôdorys. plochy do 1,50 m2
ks
1,000
845,54
893312111
Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, vnútornej
pôdorysnej plochy do 1,50 m2
ks
1,000
814,95
ks
1,000
33,51
73
271
64
271
893810111
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1
m2, svetlej hĺbky do 1,0 m
65
271
893810112
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1
m2, svetlej hĺbky do 1,5 m
ks
1,000
37,45
66
271
893810113
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1
m2, svetlej hĺbky do 1,8 m
ks
1,000
46,63
67
271
893810121
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m,
svetlej hĺbky do 1,0 m
ks
1,000
21,93
68
271
893810122
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m,
svetlej hĺbky do 1,5 m
ks
1,000
23,34
69
271
893810131
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m,
svetlej hĺbky do 1,0 m
ks
1,000
29,10
70
271
893810132
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m,
svetlej hĺbky do 1,5 m
ks
1,000
30,59
893810133
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m,
svetlej hĺbky do 1,8 m
ks
1,000
32,00
71
271
50
271
894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž
TBS
ks
1,000
18,26
51
271
894403011
Osadenie betónového dielca pre šachty,stropný akéhokoľvek druhu
ks
1,000
8,33
74
271
894411111
Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do
200
ks
1,000
322,71
75
271
894411121
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN
n. 200-300
ks
1,000
355,49
ks
1,000
385,34
76
271
894411131
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN
n. 300-400
77
271
894411141
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN
500
ks
1,000
407,28
78
271
894411151
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN
600
ks
1,000
422,73
79
271
894421111
Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t
ks
1,000
34,04
80
271
894421112
Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t
ks
1,000
44,24
81
271
894421113
Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t
ks
1,000
54,44
82
271
894431111
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 850 do 1200 mm
ks
1,000
18,50
894431112
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1100 do 1500 mm
ks
1,000
20,21
83
271
84
271
894431113
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1400 do 1700 mm
ks
1,000
21,95
85
271
894431114
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1600 do 2000 mm
ks
1,000
23,84
87
271
894431115
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1900 do 2200 mm
ks
1,000
25,44
86
271
894431116
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 2100 do 2500 mm
ks
1,000
27,19
88
271
894431117
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 2400 do 2700 mm
ks
1,000
28,93
89
271
894431121
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 900 do 1300 mm
ks
1,000
18,81
894431122
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1200 do 1500 mm
ks
1,000
20,55
ks
1,000
22,30
90
271
91
271
894431123
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1400 do 1800 mm
92
271
894431124
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1700 do 2000 mm
ks
1,000
24,04
93
271
894431125
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 1900 do 2300 mm
ks
1,000
25,79
94
271
894431126
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 2200 do 2500 mm
ks
1,000
27,53
95
271
894431127
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr.
vedenia), hl. 2400 do 2800 mm
ks
1,000
29,28
96
271
894431131
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm
ks
1,000
21,91
97
271
894431132
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm
ks
1,000
24,12
894431133
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm
ks
1,000
26,34
ks
1,000
28,56
98
271
99
271
894431134
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm
100
271
894431135
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm
ks
1,000
30,77
101
271
894431136
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 2100 do 2500mm
ks
1,000
32,99
102
271
894431137
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 2400 do 2700mm
ks
1,000
35,20
103
271
894431141
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm
ks
1,000
21,91
104
271
894431142
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm
ks
1,000
24,12
105
271
894431143
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm
ks
1,000
26,34
ks
1,000
28,56
106
271
894431144
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm
107
271
894431145
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1900 do 2200mm
ks
1,000
30,77
108
271
894431146
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 2100 do 2500mm
ks
1,000
32,99
109
271
894431147
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 2400 do 2700mm
ks
1,000
35,20
110
271
894431151
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 900 do 1300mm
ks
1,000
22,35
111
271
894431152
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm
ks
1,000
24,57
112
271
894431153
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm
ks
1,000
26,78
113
271
894431154
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1700 do 2000mm
ks
1,000
29,00
114
271
894431155
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2300mm
ks
1,000
31,22
115
271
894431156
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 2200 do 2500mm
ks
1,000
33,43
116
271
894431157
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 12,5 t, hl. 2400 do 2800mm
ks
1,000
35,65
117
271
894431161
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm
ks
1,000
22,35
894431162
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm
ks
1,000
24,57
ks
1,000
26,78
118
271
119
271
894431163
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1400 do 1800mm
120
271
894431164
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1700 do 2000mm
ks
1,000
29,00
121
271
894431165
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 1900 do 2300mm
ks
1,000
31,22
122
271
894431166
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 2200 do 2500mm
ks
1,000
33,43
123
271
894431167
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.),
tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm
ks
1,000
35,65
46
271
899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg
ks
1,000
6,04
47
271
899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50
do 100 kg
ks
1,000
17,56
48
271
899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100
do 150 kg
ks
1,000
19,45
49
271
899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150
kg
ks
1,000
22,71
45
271
899304111
Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti
ks
1,000
14,73
42
271
899401111
Osadenie poklopu liatinového ventilového
ks
1,000
11,65
43
271
899401112
Osadenie poklopu liatinového posúvačového
ks
1,000
17,26
44
271
899401113
Osadenie poklopu liatinového hydrantového
ks
1,000
36,78
37
271
899721111
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
m
1,000
0,51
38
271
899721112
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm
m
1,000
0,58
PSV
Práce a dodávky PSV
722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
3
721
722260924
Spätná montáž vodonera závitového, rúrky oceľ. alebo olovené G 5/4
ks
1,000
2,92
4
721
722262151
Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového
vertikálneho DN 50
ks
1,000
30,34
722262152
Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového
vertikálneho DN 80
ks
1,000
41,06
5
721
6
721
722262153
Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového
vertikálneho DN 100
ks
1,000
56,81
7
721
722263414
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)
ks
1,000
8,74
8
721
722263415
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h1)
ks
1,000
8,95
9
721
722263416
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)
ks
1,000
10,17
10
721
722263417
Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1
(7 m3.h-1)
ks
1,000
13,86
1
721
722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
m
1,000
0,68
2
721
722290237
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200
m
1,000
1,02
Download

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. CENNÍK rok 2011