• Trápi Vás zatekajúca plochá strecha?
• Dávate často veľké finančné prostriedky na jej opravu?
• Chcete tento problém vyriešiť efektívne
s možnosťou vizuálnej kontroly funkčnosti systému
a zároveň vylúčiť skryté vady systému?
• Aj Váš panelák može mať novú a príjemnú strechu,
rekonštruovanú progresívnym systémom RpSt, v ktorom už bolo
realizovaných viac ako 300 000 m2 rekonštruovaných plochých striech.
Sme špecializovaná strechárska firma Strechy92 s.r.o. ponúkajúca navrhovanie a realizáciu dvojplášťových
striech systémom RpSt (vytvorenie priechodného povalového priestoru). Ponúkame Vám odbornú
spôsobilosť v oblasti projektovania a realizácie diela „na kľúč“ pod kontrolou Vášho nezávislého stavebného
dozoru. Využite náš bezplatný poradenský servis s vypracovaním cenovej kalkulácie navrhnutého
riešenia na rekonštrukciu Vašej plochej striechy pomocou systému RpSt. Vypracujeme Vám minimálne
plášť.
vo dvoch variantoch návrh a cenovú kalkuláciu na novýý strešnýý pl
pred rekonštrukciou
KONTAKT
Strechy 92 s.r.o.
Legionárska 17, 911 01 Trenčín
Tel/fax: +421 32 649 4102, mob. +421 911 180815
e-mail: [email protected]
http://www.strechy92.sk
po rekonštrukcii
Stručne o systéme R p S t
Jedná sa o systém zastrešenia plochých striech
spájajúci
výhody
drevenej
nosnej
konštrukcie
a oceľových strešných krytín s poplastovanou povrchovou
úpravou s dlhou životnosťou. Tento systém sa inštaluje
na stávajúcu plochú strechu s ponechaním všetkých
pôvodných strešných vrstiev. Nosnú konštrukciu vrchného
plášťa novej dvojplášťovej sedlovej alebo valbovej strechy
tvoria drevené priehradové väzníky spojované styčníkovými
doskami. Montáž priehradovej konštrukcie je veľmi rýchla
a teda i úsporná. Na väzniciach je ukotvená profilovaná
plechová strešná krytina, vyrobená z poplastovaného
oceľového plechu. Použitý odkvapový systém je vyrobený
z toho istého materiálu ako strešná krytina.
Nedôjde k narušeniu statiky domu?
Druhýmna
faktorom,
nie menej
dôležitým,
RpStje.
Rekonštrukcie plochých striech bytových domov prestavbou
šikmé strechy
systémom
impregnácia všetkých drevených prvkov
RpSt je veľmi ľahký typ dvojplášťovej strechy
s minimálnym zaťažením stávajúceho
použitých na streche. Z tohoto dôvodu
Obyvatelia panelových domov, najmä tí, ktorí bývajú
používame špeciálnu impregnačnú vaňu
objektu (cca 20 kg/m2). Z tohoto dôvodu
na najvyšších podlažiach, často prežívajú nočnú moru
pri predstave, že im do bytu bude tiecť. A stáva sa.
je kladený veľký dôraz na dostatočné
na impregnáciu nosnej konštrukcie,
Následkom sú nemalé f inančné výdavky potrebné na
zaistenie nosnej konštrukcie pred účinkom
ale i ostatného reziva, potrebného
opravy a údržbu strechy. Napokon sa však strecha
„sania od vetra“. Projekt je pod dohľadom
k realizácii strechy. Tretím faktorom
autorizovanej osoby v oblasti dostane
ovplyvňujúcim životnosť systému je druh
statiky do štádia, keď je už bežným spôsobom neopraviteľná a keď treba urobiť kompletný nový
použitého materiálu na odkvapový systém.
a dynamiky stavieb. Každý väzník je kotvený
hydroizolačný povlak. Ale čo takto vyriešiť problém
Kladieme dôraz na jeho vysokú životnosť,
minimálne na troch - štyroch miestach
def initívne?
bezúdržbovosť, a tiež cenovú dostupnosť.
priamo do stropných panelov oceľovými
sa RpSt určený na zastrešenie a rekonštrukcie plochých
alebo chemickými kotvami. KotvenieSystém
Pri dodržaní všetkých uvedených zásad
robí až po zakrytí objektu novou strešnou
môžeme povedať, že životnosť systému
striech predovšetkým bytových domov spája výhody drevenej nosnej
konštrukcie a oceľových strešných krytín s poplastovanou povrRpSt vysoko prekročí životnosť celého
krytinou, aby sa zabránilo prípadnému
chovou úpravou s dlhou životnosťou. Inštaluje sa priamo na existuzatečeniu pri montáži strechy.
objektu.
júcu plochú strechu, pričom možno ponechať všetky pôvodné vrstvy
strešného plášťa. Ide o vytvorenie novej dvojplášťovej strechy (sedPrečo práve plechová krytina? lovej, valbovej a pod.), ktorej nosnú konštrukciu tvoria drevené
Použitie ľahkej poplastovanej profilovanej
priehradové väzníky spájané styčníkovými doskami. Na väzniciach je
výhod.ukotvená profilovaná plechová strešná krytina, ktorá je
krytiny prináša veľa nesporných potom
oceľového plechu s ochranným plastovým povlakom. Samozrejme,
Základným materiálom pre zvýrobu
aj použitý odkvapový systém je z toho istého materiálu ako strešná
krytiny je kvalitný oceľový plech o krytina.
hrúbke
0,5 mm s ochrannými vrstvami po
plechu. Plech
je
obidvoch stranách
68
profilovaný do tvaru škridiel alebo trapézu.
Je to krytina, po ktorej sa dá aj chodiť
a tým umožňuje ľahkú kontrolu a údržbu
prvkov nachádzajúcich sa na streche
(spoločné antény, satelity, nátery strojovní
výťahov,
vzduchotechniky).
Kvalitná
povrchová úprava zabezpečuje, že sneh,
voda, mach, listy či bežné priemyslové
znečistenie nespôsobujú žiadne škody.
Systém RpSt využíva výhodu veľmi nízkej
hmotnosti krytiny. Súčasťou dodávok
strešnej krytiny je tiež veľká škála strešných
doplnkov (odkvapový systém, oplechovanie,
záveterné lišty, hrebenáče, strešné výlezy,
presvetľovacie dosky, snehové zachytávače,
strešné lávičky, rebríky...).
Aká je životnosť celého systému?
Životnosť systému je závislá na niekoľkých
podstatných faktoroch. Prvý faktor, na
ktorý kladieme najväčší dôraz, predstavuje
dôkladné odvetrávanie novovzniknutého
pôdneho priestoru. Pri nedodržaní
základných princípov pre odvetranie
strechy dochádza ku kondenzácii vodných
pár v medzistrešnom priestore, čím je do
značnej miery ovplyvnená životnosť
nosnej konštrukcie, ale i strešnej krytiny.
Páči sa Vám systém RpSt, ale koľko
to stojí?
Systém RpSt sa aplikuje na jestvujúce
strechy panelových domov, ktoré sa
od seba vzhľadovo a konštrukčne
výrazne odlišujú, preto je obtiažne dať
jednoznačnú odpoveď s presným určením
ceny. Zatiaľ čo u jednoplášťových striech
je cenové rozpätie zhruba stanoviteľné,
u dvojplášťových striech je nutné uskutočniť
obhliadku objektu priamo na mieste
a následne spracovať cenovú ponuku
v rôznych variantoch.
Veľmi orientačne môžeme konštatovať, že
rekonštrukcia strechy pomocou systému
RpSt je priemerne o 30 % dražšia než
oprava formou jednoplášťovej strechy.
Vyskytujú sa ale i prípady, keď je kvalitná
oprava jednoplášťovej strechy dražšia
než náš systém. Mierne zvýšené náklady
na zhotovenie novej strechy sa dajú
riešiť splátkovým kalendárom, prípadne
možnosťou
zaistenia
financovania
rekonštrukcie formou komerčných úverov
či úveru zo stavebného sporenia, prípadne
financovaním s podporou ŠFRB.
Ďalšie prípadné otázky Vám radi osobne
zodpovieme na našich kontaktných
adresách, kde si tiež môžete dohodnúť
osobnú schôdzku s našim obchodným
zástupcom a obhliadku objektu
s následným spracovaním cenovej
ponuky.
Download

• Trápi Vás zatekajúca plochá strecha? •Chcete tento problém