Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
( v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
„Modernizácia vstupných brán s kamerovým systémom“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
Služieb
IČO :
00696323
DIČ :
2020785294
Sídlo organizácie :
SNP 4, 089 01 Svidník
Kontaktná osoba :
Mgr. Adrián Labun – riaditeľ
Telefón :
054/7882141, 054/7882140
Elektronická pošta :
[email protected]
2. Predmet zákazky : „Modernizácia vstupných brán s kamerovým systémom“
3. Opis predmetu zákazky : vid príloha
4. Miesto plnenia zákazky : Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo
Svidníku
5. Predpokladaná hodnota zákazky : 16.487,- EUR s DPH
6. Predkladanie ponuky : Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky na adresu
Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, SNP 4, 089 01 Svidník, alebo osobne na sekretariát
verejného obstarávateľa. Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Lehota na predloženie cenovej
ponuky : 1.10.2014 do 12,00h.
Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Vyhodnotenie ponúk : Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 1.10.2014.
Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je
pomer ceny a kvality obstarávanej zákazky.
8. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk : Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi,
ktorého ponuka bola vyhodnocovaná výsledok vyhodnotenia poštou.
Vo Svidníku dňa 17.9.2014
Vypracovala : Mgr. Monika Kosťová
Schválil :
Mgr. Adrián Labun
riaditeľ ZpS a DSS
ZADANIE
Stavba:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník
Objekt:
Modernizácia vstupných brán s kamerovým systémom
Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociál. služieb
Zhotoviteľ:
Miesto:
Spracoval:
Svidník
Č.
Dátum:
Skrátený popis
MJ
Množstvo
celkom
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
m
8,000
2
Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0Dmax 8 - S1 z cementu portlandského
m3
3,680
3
Búranie muriva z betónu prostého
nadzákladného, -2,20000t
m3
1,350
4
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku
do 1 km
t
2,970
5
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku
za každý ďalší 1 km
t
2,970
Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ
2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod
omietkou
m
50,000
7
Spojka 9629
ks
8,000
8
Rúrka kopex 3329
m
50,000
9
Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ
2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod
omietkou
m
156,000
Práce a dodávky M
Elektromontáže
6
10
Spojka 342/1
ks
12,000
11
Rúrka kopex 3348
m
156,000
12
Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená
pevne, vkladacia
m
16,000
13
Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV
24X22 HD KOPOS
m
16,000
14
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená
pevne, vkladacia
m
39,000
15
Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD
40X40HF HD KOPOS
m
39,000
16
Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená
pevne, vkladacia
m
39,000
17
Kanál elektroinštalačný HD - biela RAL 9003
EKD 80X40 HD KOPOS
m
39,000
18
Montáž RACKozvádzača do váhy 50 kg
ks
1,000
19
RACK skriňa
ks
1,000
20
Montáž automatického pohonu na posuvnú
bránu do 800 kg
ks
1,000
21
Elektrický pohon na posuvnú bránu CAME
BX do 800kg
sú
bor
1,000
22
Ozubený hrebeň plast - 30x20x1000mm,
mod.4 pre posuvné brány
sú
bor
1,000
Strana 1 z 3
Cena
jednotková
Cena celkom
ZADANIE
Stavba:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník
Objekt:
Modernizácia vstupných brán s kamerovým systémom
Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociál. služieb
Zhotoviteľ:
Miesto:
Spracoval:
Svidník
Č.
Dátum:
Skrátený popis
MJ
Množstvo
celkom
23
Výstražný maják pre posuvné / krídlové
brány 24V
sú
bor
1,000
24
Stĺpik na fotobunku
ks
1,000
25
Posuvná brána kovaná
ks
1,000
26
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750
V 3x2,5
m
34,000
27
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie,
medený STN
m
34,000
28
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750
V 5x1,5
m
83,000
29
CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie,
medený STN
m
83,000
30
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750
V 5x2,5
m
223,000
31
CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie,
medený STN
m
223,000
32
Montáž samozatvárača
ks
1,000
33
Samozatvárač koľajnicový GEZE TS 2000 V
BC
ks
1,000
34
Mimostavenisková doprava
%
35
Murárske výpomoci
%
36
Presun dodávok
%
37
Podružný materiál
%
38
Podiel pridružených výkonov
%
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
39
Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery,
zapojenie prívodov,
oživenie,nastavenie,preskúšanie
ks
8,000
40
Kamera XVISION XPB731WIR-2
5,000
41
Kamera XVISIN HD960H
3,000
42
Sieťový napájač 12V 150W
1,000
43
Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený
uložený v rúrke resp.elektroinštalačnálište,
bez ukonč.a zapojenia
m
83,000
44
VCEOY 75-3,7 Koaxiálny kábel, 75 Ohm
m
83,000
45
Kombinovaný kábel pre kamerové systémy
bez zapojenia vodičov
m
46
Koax Twist 2x2x0,5
47
Montáž videoústredne, pripojenie,kontrola a
nastavenie,odskúšanie a záverečná
úprava,1.poschodie
ks
2,000
48
Separátor SP18
ks
2,000
49
Napájaci zdoj DR-120-24 24V 5A pre
separátor SP18
ks
2,000
50
Videotelefón VM37T
ks
4,000
51
Dverná jednotka DJ-1T
ks
2,000
52
časové relé Finder 80.01.0.240
ks
1,000
ks
408,000
408,000
Strana 2 z 3
Cena
jednotková
Cena celkom
ZADANIE
Stavba:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník
Objekt:
Modernizácia vstupných brán s kamerovým systémom
Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov a domov sociál. služieb
Zhotoviteľ:
Miesto:
Spracoval:
Svidník
Č.
Dátum:
Skrátený popis
MJ
Množstvo
celkom
53
El. zámok 6-24V do 300mA
ks
2,000
54
Montáž a zapojenie sietového záznamníka
DVR
ks
1,000
55
Záznamové zariadenie 8 kanálové H.264
triplexné digitálne Dynacolor DG-L88 II
ks
1,000
56
Mimostavenisková doprava
%
57
Murárske výpomoci
%
58
Presun dodávok
%
59
Podružný materiál
%
60
Podiel pridružených výkonov
%
Zemné práce pri extr.mont.prácach
61
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm
hlbokej, v zemine triedy 3
m
128,000
62
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku
bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky
vrstvy 10 cm
m
128,000
63
Drvina vápencová zmes 0 - 4
64
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC
do ryhy, šírka 33 cm
m
128,000
65
Fólia červená v m
m
128,000
66
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v
zemine tr. 3
m
128,000
67
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od
vodor.hladiny
m2
68
Podiel pridružených výkonov
%
t
13,312
51,200
Hodinové zúčtovacie sadzby
69
Sprevadzkovanie celého sytému a prepojenie
jednotlivých systémov pre spoločnú
komunikáciu
hod
20,000
70
Sprevádzkovanie systému psuvnej brány
vrátane napojenia, naprogramovania a
zaverečného preskúšania
hod
32,000
71
Nešpecifikované práce
hod
8,000
Celkom
Strana 3 z 3
Cena
jednotková
Cena celkom
Download

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb