SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 2010/03323-1 PRED
Číslo poradia:
Výtlačok číslo:
Materiál na rokovanie
Počet listov
: 32
Bezpečnostnej rady SR
Počet príloh
:
Návrh
tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012
______________________________________________________
Podnet:
Obsah materiálu:
Uznesenie vlády SR č. 28 zo 16.01.2008
1. Návrh uznesenia BR SR
k plánu práce BR SR
2. Návrh uznesenia vlády SR
a k § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 82/1994 Z.z.
3. Predkladacia správa
4. Materiál
5. Informácia o priebežnom
doplňovaní položiek pohotovostných
zásob štátu k 31. 7. 2010
6. Vyhodnotenie pripomienkového
konania
7. Stanovisko Výboru BR SR pre civilné
a núdzové plánovanie
8. Stanovisko Výboru BR SR
pre obranné plánovanie
9. Návrh komuniké
Predkladá:
Eva Hrinková
predsedníčka
Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky
Bratislava,
.novembra 2010
BEZPEČNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
UZNESENIE
BEZPEČNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z
č.
novembra 2010
k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012
Číslo materiálu:
2010/03323-1 PRED
Predkladateľ:
predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR
Bezpečnostná rada SR
I. súhlasí
s Návrhom tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012
II. berie na vedomie
Informáciu o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob
III. odporúča
vláde SR
schváliť Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012
Termín:
2
VLÁDA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ...
z ....
2010
k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 20112
Číslo materiálu:
2010/03323-1 PRED
Predkladateľ:
predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vláda
A. schvaľuje
A.1.
Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012
B. ukladá
predsedníčke Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
B.1.
zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Návrhu tvorby pohotovostných zásob
na roky 2011 – 2012
do 31. 12. 2012
Vykoná: predsedníčke Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
B.2.
predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky informáciu
o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
do 30. 9. každoročne
C. zrušuje
C.1.
uznesenie vlády Slovenskej republiky č.893 z 10. decembra 2008
k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2009-2010
Vykoná: predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
3
Predkladacia správa
Rada obrany štátu na svojej 42. schôdzi konanej dňa 10. júla 2001 schválila
„Návrh realizácie projektu pohotovostných zásob štátu pre reakciu na živelné pohromy a na
priemyselné havárie“ vrátane postupu vytvárania podmienok realizácie projektu
pohotovostných zásob.
Materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“ sa predkladá na
základe §7 ods. 5 zákona NR SR č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách v znení
neskorších predpisov a v súlade s úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 28 zo 16.januára 2008 k Návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2010 bod B.1.
Cieľom predkladaného materiálu je:
a) poskytnúť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky
informáciu o priebežnom doplnení položiek pohotovostných zásob štátu
b) predložiť Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky „Návrh
tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 – 2012“. Úloha vyplýva z uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 28 zo dňa 16. januára 2008 a na základe Plánu práce
Bezpečnostnej rady SR.
Predloženým materiálom sa vytvárajú podmienky na aktualizáciu dátového modulu
pohotovostných zásob nového informačného systému EPSIS pre tvorbu a použitie
pohotovostných zásob, na vytvorenie a doplnenie pohotovostných zásob určených
na poskytnutie pomoci osobám počas prvého obdobia krízovej situácie a je v súlade
s „Koncepciou rozvoja štátnych hmotných rezerv“.
Zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Z hľadiska hospodárskeho a finančného dosahu „Návrh tvorby pohotovostných zásob
na roky 2011-2012“ nebude mať zvýšené nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
na roky 2011-2012, ani dopad na rozpočet obcí a vyšších územných celkov. Rovnako
sa nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie a „Návrh tvorby pohotovostných
zásob na roky 2011-2012“ negatívne neovplyvní mieru nezamestnanosti a nevyžiada
si zvýšené nároky na zamestnanosť v štátnej správe.
Predložený materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania,
ktorého vyhodnotenie je súčasťou tohto materiálu.
4
Návrh
tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012
Slovenská republika pre zabezpečenie bezpečnosti svojich občanov vytvára systém
schopný zabezpečiť zodpovedajúce opatrenia pre prípad neočakávaných havárií alebo prírodných
katastrof. Súčasťou materiálneho zabezpečenia riešenia krízových situácií, zameraného
na minimalizáciu ich negatívnych dopadov sú pohotovostné zásoby. Zákonom č.240/2006 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych
hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových
zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, boli pohotovostné zásoby
ustanovené za samostatnú kategóriu štátnych hmotných rezerv.
Pohotovostné zásoby slúžia na zabezpečenie základných životných potrieb pre prvé
obdobie krízovej, alebo mimoriadnej situácie osobám, ktoré zostali bez nevyhnutných vecných
prostriedkov potrebných na prežitie. Pohotovostné zásoby tvoria vybrané základné materiály
a výrobky určené na riešenie krízových, alebo mimoriadnych situácií, na bezplatné poskytnutie
osobám vážne materiálne postihnutým a na podporu činnosti záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému a ostatných zložiek v období krízovej situácie, ktorá sa nedá zabezpečiť
obvyklým spôsobom. Použitie pohotovostných zásob sa predpokladá v situáciách, kedy
príslušný obvodný úrad nie je schopný poskytnúť potrebnú pomoc z vlastných zdrojov.
Systém tvorby pohotovostných zásob vychádza z určenia pohotovostných zásob, ktorým
je poskytovanie pohotovostných zásob na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov,
zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou, alebo mimoriadnou situáciou a na
zabezpečenie jeho základných životných potrieb a pre záchranné zložky integrovaného
záchranného systému v období krízovej situácie, ako aj pre poskytnutie humanitárnej pomoci.
Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012 vychádza z „Koncepcie rozvoja
štátnych hmotných rezerv“ schválenej dňa 10. septembra 2008 vládou Slovenskej republiky
a z „Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2009 - 2010“, schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 893 z 10. decembra 2008. Priebeh tvorby pohotovostných zásob a ich
aktuálny stav je uvedený v dokumente „Informácia o priebežnom doplňovaní položiek
pohotovostných zásob štátu“ k 31. 7. 2010.
V súlade s bezpečnostným prostredím definovaným Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej
republiky, Koncepciou vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a Koncepciou rozvoja
štátnych hmotných rezerv strategickým cieľom v oblasti tvorby pohotovostných zásob je:
-
-
pravidelná aktualizácia skladby a množstva pohotovostných zásob v nadväznosti
na požiadavky obvodných úradov,
vybudovanie programového produktu pre vytváranie informačnej databázy zdrojov
pohotovostných zásob mapujúcimi aktuálne potreby a možnosti materiálového
zabezpečovania krízových situácií, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie
akcieschopnosti orgánov krízového riadenia pri plnení opatrení v období krízových, alebo
mimoriadnych situácií,
poskytnutie nevyhnutnej pomoci v období krízovej, alebo mimoriadnej situácie pre
uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území
Slovenskej republiky.
5
Štruktúra a výška pohotovostných zásob je odvodená od potreby pomôcť postihnutým
osobám na území Slovenskej republiky na prekonanie krízovej, alebo mimoriadnej situácie, pri
ktorej je bežný systém zásobovania narušený a životné podmienky postihnutých obyvateľov sú
sťažené. Táto potreba vyústila do požiadavky, aby Slovenská republika bola pripravená
poskytnúť občanom na svojom území rýchlu a účinnú materiálnu pomoc. O výške a štruktúre
pohotovostných zásob rozhodla Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej
len „Správa rezerv“) v spolupráci s vybranými rezortmi na základe skúseností z riešenia
následkov krízových situácií v Slovenskej republike. Z doterajších skúseností vyplýva, že výživa
a prostriedky ochrany patria medzi základné ľudské potreby, ktoré majú významné miesto pri
riešení následkov krízových situácií. Zabezpečenie obyvateľov základnými dôležitými
potravinami a pitnou vodou v období krízovej, alebo mimoriadnej situácie je prvoradou úlohou.
Ťažiskom tvorby pohotovostných zásob v uplynulom období bolo doplnenie skladby
a počtu pohotovostných zásob pre 5 000 osôb (uznesenie vlády SR č.31/2006 z 17.01.2006)
a vytvorenie dátového modulu pre pohotovostné zásoby v rámci jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM EPSIS“) na podporu riadenia v období
predchádzania mimoriadnym udalostiam, v období ich praktického riešenia výberom vhodných
postupov, i v období permanentného zabezpečovania pripravenosti na poskytnutie pomoci.
Poznatky z riešenia krízových situácií na území Slovenskej republiky a okolitých krajín
poukazujú na skutočnosť, že vytvorenie pohotovostných zásob pre 5000 postihnutých osôb
je dostačujúci.
V nadväznosti na novú „Koncepciu rozvoja štátnych hmotných rezerv“ v článku 2.3
Pohotovostné zásoby, prioritou Správy rezerv v nasledujúcom období bude v spolupráci
s rezortom Ministerstva pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pri mimoriadnych a krízových situáciách, s rezortom
Ministerstva vnútra SR vytvoriť pohotovostné zásoby na protipožiarnu a protipovodňovú
ochranu obyvateľstva.
Na základe stretnutí predstaviteľov Správ rezerv krajín V 4, boli prerokované otázky
vzájomnej spolupráce týchto krajín pri riešení mimoriadnych a havarijných situácií a možnosti
ich nasadenia v susednej krajine. Cieľom takéhoto postupu je minimalizovanie nákladov
na tvorbu a udržiavanie pohotovostných zásob v jednotlivých krajinách V 4.
Najväčšou hrozbou v poslednom období predstavovali povodne, ktorých eliminácia
predstavuje záchranu životov, zdravia a majetku obyvateľstva.
Preventívnym riešením mimoriadnych a krízových situácií pred povodňami je, ako sa javí,
investovanie do protipovodňových bariér ( zábran) a ich rozmiestnenie po jednotlivých
záchranných brigádach Hasičského a záchranného zboru SR. Jednoduchosť a rýchlosť ich
použitia predpokladá zamedzenie vzniku mimoriadnych situácií.
Problematika plánovania a tvorby pohotovostných zásob je rozdelená do dvoch častí.
Ide o:
- finančné prostriedky potrebné pre novo obstarávané pohotovostné zásoby,
- finančné prostriedky potrebné na ochraňovanie, opravy, údržbu, udržiavanie a manipuláciu
s už vytvorenými pohotovostnými zásobami.
6
„Návrh tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2011 - 2012“ je program
pozostávajúci z nasledujúcich úloh:
1. Prehodnotiť a doplniť účelovú skladbu položiek pohotovostných zásob, jej objektivizáciu
z hľadiska možnosti štátneho rozpočtu.
Termín:
jún 2011, jún 2012
Zodpovedá: SŠHR SR
Spolupráca : MV SR, MHV SR, MZ SR,
MPŽPaR SR
2. Realizovať proces priebežnej obmeny súčasných a obstarávania nových položiek
pohotovostných zásob nevyhnutných pre zabezpečenie prežitia osôb počas prvého obdobia
krízovej, alebo mimoriadnej situácie, vymedzených v Návrhu skladby položiek a technických
prostriedkov pohotovostných zásob (pozri str. 5-7) s dôrazom na protipovodňovú ochranu.
Termín: december 2012
Zodpovedá: SŠHR SR
3. Realizovať doplnenie schválenej skladby položiek a technických prostriedkov pre
zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a pre
ostatné záchranné činnosti uvedené v Návrhu skladby položiek a technických prostriedkov
pohotovostných zásob (pozri str.5-7) s dôrazom na protipovodňovú ochranu.
Termín: december 2012
Zodpovedá: SŠHR SR
4. Predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky informáciu o priebežnom
doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu.
Termín: september 2011 a každoročne
Zodpovedá: SŠHR SR
7
Požadované finančné prostriedky na tvorbu a udržiavanie pohotovostných
zásob v realizačnom období rokov 2011 - 2012
Rok 2011 Účel:
Doplnenie a zvýšenie počtu položiek určených na zabezpečenie prežitia postihnutého
obyvateľstva a pre záchranné zložky integrovaného systému v období krízovej situácie pre 5 000
osôb vo výške 193 tis. EUR, vrátane obmien a vyčlenení na likvidáciu položiek po dobe
spotreby.
Doplnenie a tvorba položiek a technických prostriedkov určených na zabezpečenie
akcieschopnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zameraných
na protipovodňové a protipožiarne opatrenia vo výške 1 160 tis. EUR
Bežné výdavky na udržiavanie a ochraňovanie pohotovostných zásob 19 917 EUR.
Rok 2012 Účel:
Doplnenie a zvýšenie počtu položiek určených na zabezpečenie prežitia postihnutého
obyvateľstva a pre záchranné zložky integrovaného záchranného systému v období krízovej
situácie pre 5 000 osôb vo výške 0 tis. EUR, vrátane obmien a vyčlenení materiálu na likvidáciu
v dôsledku jeho nepoužiteľnosti.
Doplnenie a tvorba položiek a technických prostriedkov určených na zabezpečenie
akcieschopnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému zameraných
na protipovodňové a protipožiarne opatrenia vo výške 1 075 tis EUR.
Bežné výdavky na udržiavanie a ochraňovanie pohotovostných zásob 20 000 EUR.
V prípade nedostatku rozpočtových prostriedkov budú na doplnenie položiek
pohotovostných zásob použité finančné prostriedky z bežného účtu hmotných rezerv.
Záver
Predkladaný materiál rieši tvorbu a udržiavanie pohotovostných zásob na obdobie rokov
2011 a 2012 v nadväznosti na predchádzajúci schválený postup vytvárania podmienok realizácie
projektu pohotovostných zásob štátu pre reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie.
Komplexné riešenie tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012 vyplýva z analýz
ohrození najmä krízových situácií väčšieho rozsahu (napr. živelné pohromy, katastrofy), ktoré
dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt obyvateľstva na postihnutom území.
Vzhľadom na skutočnosť, že v hodnotenom období neboli zo strany dotknutých rezortov
a ústredných orgánov štátnej správy vznesené nároky na zmenu, alebo doplnenie účelovej
skladby položiek a technických prostriedkov navrhnutých na začlenenie do pohotovostných
zásob, odporúčame realizovať tvorbu pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012 tak, ako je
uvedené v dokumente „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012“.
8
Návrh
skladby položiek a technických prostriedkov pohotovostných zásob
Z doterajších skúseností vyplýva, že strava, pitná voda a následne prostriedky ochrany
a prostriedky na odpočinok patria k základným ľudským potrebám, ktoré majú významné miesto
pri riešení následkov krízových situácií. Pre núdzové prežitie obyvateľstva, v súlade
s predchádzajúcimi skúsenosťami, bolo vytypovaných 7 základných potrieb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
denná potravinová dávka a pitná voda,
prostriedky technického zabezpečenia stravovania,
prostriedky pre základnú hygienu,
oblečenie a obuv,
prostriedky pre odpočinok,
prostriedky pre núdzové osvetlenie a náhradné zdroje elektrickej energie,
náradie a špeciálne vybavenie.
V súlade so zákonom NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení
neskorších predpisov pohotovostné zásoby tvoria:
1.
Položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb na postihnutom území
v období krízovej situácie pre 5 000 ľudí
Denná potravinová dávka
Núdzový balíček
PODAP (vo viac variantnom zložení typ 1 - 5 vrátane
multivitamínového nápoja, variča, pevného liehu, zápaliek, vrecka
a prostriedku na úpravu vody, otvárača a držiaka na konzervy,
10.000 ks)
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a problematického riešenia
prevodu správy majetku pred dobou exspirácie, bolo rokovaním s Ministerstvom obrany
Slovenskej republiky dohodnuté, že v prípade vzniknutej krízovej alebo mimoriadnej
situácie nevojnového charakteru, budú na základe Rámcovej zmluvy č.56/OMRaPZ/2009
a jej súčasti Zmluvy o odplatnom prevode správy majetku štátu č.57/OMRaPZ/2009 a jej
Dodatku č.1 z 22.03.2009 uzatvorenej s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
poskytnuté dohodnuté množstvá pohotovostných balíčkov potravín PODAP. V súčasnosti
prebieha rokovanie o novej rámcovej zmluve, ktorá rozšíri možnosti riešenia finančnej
náhrady.
Balená pitná voda (cca 3,0 l/os./deň, uložená u ochraňovateľa Čerínska minerálka s.r.o.),
pri zvýšenej potrebe poskytnutia uvedenej komodity, boli podpísané štyri rámcové zmluvy
s producentmi minerálnych vôd regionálne rozmiestnených v Slovenskej republike.
Prostriedky technického zabezpečenia stravovania
Miska z plastu a lyžica, nôž, vidlička (po 5 000 ks)
Šálka (5 000 ks)
9
Utierka na riad (5 000 ks)
Nádoba z nerezu na ohrievanie stravy (5 000 ks)
Prostriedky na základnú hygienu
Mydlo (5 000 ks)
Uterák (5 000 ks)
Toaletný papier (5 000 ks)
Hygienické vložky (2 000 bal)
Plienkové nohavičky (1 000 bal)
Lavór z plastu (1 000 ks)
Dezinfekčný prostriedok – individuálny (5 000 ks)
Vedro z plastu (1 000 ks)
Kanister na prepravu pitnej vody 20 l (1 000 ks)
Bielizeň a odev
Pracovný odev (pracovná blúza a pracovné nohavice, po 5 000 ks)
Košeľa – tričko (5 000 ks)
Čiapka (5 000 ks)
Pláštenka (5 000 ks)
Rukavice (5 000 párov)
Ponožky (5 000 párov)
Opasok (5 000 ks)
Spodné prádlo pánske/dámske (5 000 ks)
Detská tepláková súprava (1 500 ks)
Zimné oblečenie (zimná vložka do nohavíc, do blúzy, teplý plášť) (5 000 ks)
Pracovná obuv
Topánky kožené pracovné (5 000 párov)
Čižmy gumové (5 000 párov)
Teplá obuv (5 000 párov)
Prostriedky na odpočinok
Podložka – karimatka (5 000 ks)
Plachta (5 000 ks)
Prikrývka deka/univerzálna (5 000 ks)
Nafukovací matrac (5 000 ks)
Spacie vaky (5 000 ks)
Prostriedky pre núdzové osvetlenie
Vrecková baterka s monočlánkami (5 000 ks)
Sviečka (5 000 ks)
Zápalky (5 000 škatuliek)
2.
Položky a technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných
zložiek a ostatných zložiek (z disponibilných zásob mobilizačných rezerv Správy
rezerv a z vecne príslušných ministerstiev) a pre ostatné záchranné činnosti (tieto
položky sa poskytnú formou pôžičky alebo výpožičky v súlade so zákonom
NR SR č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov)
10
Názov položky
Hospodársky stan
Prístrešok stanový KPK 26
Osvetľovacia súprava s EC 3 kVA
Osvetľovacia súprava s OS-3
Rozvodná sieť RS-60 kW
Elektrocentrála 200, 30, 340 kVA
Elektrocentrála 15,60,73,140 kVA
Píla na kov a píla drevo
Sekera
Lopata
Krompáč
Vidly na štrk
Sochor oceľový
Rebrík kovový
Fúrik
Čln nafukovací
Záchranné koleso s lanom a hákom
Plávajúce kalové čerpadlo
Čerpadlo KDFU-80+ČV 25
Poľná kuchyňa
Cisterna na vodu
Upchávka proti úniku plynu potrubie/cisterna
Prepravka
Malá kúpacia súprava
Žľab, drez
Jutové vrece
PE vrece s potlačou
Plnička vriec na piesok
Metla prútená/ciroková
Deratizačné prostriedky
Dezinfekčné prostriedky
Poľná piecka
Protipovodňová bariéra
Statické zábrany
Absorbčné prostriedky na likvidáciu ropných
produktov na vodných tokoch
Sorpčné rohože
Sorpčné rolky
Plávajúca norná stena
Mostová súprava MSTP-571
(aktuálny stav/cieľový stav)
24 ks/
24 ks
6 ks/
0 ks
6 súprav/ 24 súprav
8 súprav
2 súpravy
3 ks pre Úrad vlády
7 ks
145 ks/
200 ks
120 ks/
200 ks
450 ks/
600 ks
350 ks/
600 ks
200 ks/
200 ks
160 ks/
200 ks
40 ks/
50 ks
35 ks/
50 ks
3 ks/
3 ks
35 ks/
50 ks
8 ks/
16 ks
8+9 ks
4 ks/
23 ks (Ulož.i v MR)
Uložené v mobilizačných rez.
22 ks = 126 000 l
5 súprav/
5 súprav
200 ks/
200 ks
7 súprav/
12 súprav
24 ks/
24 ks
4 790 ks/ 10 000 ks
1 200 ks
12 ks/
12 ks
225 ks/
500 ks
0 l /
200 l
0 kg+l/ 1 000 kg+l
8 ks/
24 ks
1 865 m/ +1 790 m v MR
778 m/
+ 812 m v MR
320 bal./
290 ks
1 300 m
2 súpravy
200 kg
Ďalšiu techniku využiteľnú pre riešenie následkov krízových situácií môže Správa rezerv
poskytnúť formou výpožičky alebo pôžičky technických prostriedkov zo zásob mobilizačných
rezerv so súhlasom vecne príslušného rezortu a v súlade so zákonom NR SR č. 82/1994 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
11
Prehľad
najdôležitejších druhov ohrození z hľadiska analýzy územia Slovenskej republiky
S ohľadom na vyhodnotené krízové situácie vyžadujúce pomoc bolo určených 5 oblastí,
ktoré si vyžadujú spravidla okamžitú pomoc.
Živelné pohromy:
Povodne, záplavy
Zosuvy pôdy, lavín a skál
Závaly (banské priestory, pod dolované priestory)
Lesné požiare
Snehové kalamity a mráz
Víchrice (tornáda, hurikány)
Zemetrasenia
Mimoriadne udalosti spôsobené klímou
Priemyselné havárie:
Havárie súvisiace s únikom nebezpečných (chemických) látok do ovzdušia a povrchových vôd
Požiare horľavín, pri ktorých unikajú toxické látky
Havárie jadrových zariadení spojené s únikom rádioaktívnych látok do ovzdušia
Technologické a technické havárie:
Rozpad a poruchy energetických sietí a elektrických rozvodov
Havárie na plynovode
Havárie na ropovode
Havárie zdrojov pitnej vody
Havárie v tuneli (cestnom, železničnom), závaly
Rozrušenie vodných stavieb
Teroristické akcie
Použitie toxických látok, biologických a rádioaktívnych látok s následnou kontamináciou ovzdušia,
vody a pôdy
Bombové atentáty
Epidémie, pandémie
Epidémie a pandémie ľudí
Epidémie a pandémie zvierat
Veľké letecké nehody, rozsahom veľké cestné nehody a veľké železničné nehody.
12
Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu
k 31. 7. 2010
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“)
v období od 01.07.2009 do 31.07.2010 plnila úlohy doplňovania položiek pohotovostných
zásob v súlade s „Návrhom tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2009 - 2010“,
schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 893 z 10.12.2008.
Hlavnou úlohou v hodnotenom období bolo doplniť pohotovostné zásoby v súlade
s „Návrhom tvorby pohotovostných zásob na roky 2009-2010“s cieľovým stavom doplnenia
zásob pre 5 000 osôb, ktorý bol na Správe rezerv zapracovaný do Plánu akcií na rok 2009
a Plánu akcií na rok 2010.
Prehľad položiek pohotovostných zásob, doplnených v rokoch 2009-2010 ku dňu 31.7. 2010:
Názov materiálu
Monočlánok 1,5 V- 2009
Ajatín - 2010
Nafukovací matrac- 2009 + 2010
Karimatka- 2009 + 2010
Nádoby z nerezu na ohrev stravy 2010
Gumové čižmy- 2010
Zateplená zimná obuv- 2010
Plávajúca norná stena -2009 + 2010
Sorbčné rolky hydrofóbne- 2009+2010
Sorbčné rohože - 2009 + 2010
Dezinfekčný prostr. VIRKON S- 2009
Dezinfekčný prostr. QUART 3 -2009
Lavór z plastu -2010
Zápalky -2010
Plienkové nohavičky- 2010
Hygienické vložky- 2010
Toaletný papier- 2010
Mydlo toaletné 15 g -2010
Pohár z umelej hmoty 0,5 l -2010
Vidlička z PVC -2010
Nožík z PVC -2010
Protipovodňové steny- 2009
Statické zábrany -2009
Merná
jednotka
Naskladnené
množstvo
ks
ks/l
ks
ks
ks
pár
pár
ks/m
ks
bal.
á 100ks
kg
l
ks
ks krab.
bal.
bal.
ks
ks
ks
ks
ks
ks/m
m
3 780
400
900 + 900
500 + 500
2 000
1 500
2 000
70/350+70/350
75 + 75
Evidenčná
hodnota v €
s DPH spolu
647,74
1 045,77
70 892,70
7 990,26
32 725,00
24 750,81
22 134,00
69 888,70
34 361,24
70 + 70
36 052,24
45
270
200
2 000
500
1 000
2 000
2 000
4 000
2 000
2 000
243/1 215
605
2 326,75
5 838,02
1 178,10
166,60
2 588,25
2 618,00
476,00
238,00
523,60
71,40
71,40
477 130,50
276 496,80
VYNALOŽENÉ PROSTRIEDKY
2009-2010 SPOLU:
Miesto uloženia
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Partizánske
Partizánske
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
1 070 211,88
Ochranná prilba Baník-2009
ks
Ochranné okuliare-2009
ks
259.31
Slovenská Ľupčabezodplatný
zo ŽeleznícSR
prevod správy
29,28
Slovenská Ľupča60 bezodplatný
zo Železníc SR
prevod správy
124
13
Mostová súprava MSTP-571-2010
súprava
PODAP typ 1-5 z MO SR-2010
ks
65 657,58
TOOŽ, a.s. ŽA
bezodplatný
úlož. Bošany
prevod správy
poskytnuté
35 257,57
vysporiadané
zaplaveným
4 400
rozpočtovým
obciam Východ.
opatrením
Slovenska
2
Presunutý vyčlenený materiál z TOOŽ, a.s. Žilina , sklad Liptovský Mikuláš do PZ
Paleta drevená ohradová
Rozvodná sieť RS-60kW
Elektrocentrála EC-15kW voľná
Elektrocentrála EC-60kW bez podvoz.
Osvetľovacia súprava OS-3
Poľná kuchyňa PK26H
Poľné kachle s príslušenstvom
Zásobník na vodu Z-800
Termos 12 l
Blúza vz.85
Topánky vz.90
Čiapka vz.85
Kabát vz.85
Nohavice vz.85
Kapucňa vz.85
Opasok s prackou
Rukavice zimné vz.55
Ušianka plyšová
Vložka do kabáta vz.85
Golier vz.85
Ponožky zimné
Pláštenka vz.85
Vešiak na odev
Presun z TOOŽ, a.s. spolu:
ks
súpr.
ks
ks
súpr.
súpr.
ks
ks
ks
ks
pár
ks
ks
ks
ks
ks
pár
ks
ks
ks
pár
ks
ks
38
2
2
2
8
4
8
4
40
2 050
2 180
2 040
2 050
2 050
2 050
2 040
2 000
950
2 050
2 050
4 050
520
980
Hmotné doplnenie za obdobie 2009 – 2010 SPOLU:
378,41
7 667,80
2 662,15
11 451,90
6 028,02
6 456,75
163,85
1 487,09
199,16
45 761,95
83 631,59
6 195,89
47 041,35
37 684,74
5 464,28
11 973,24
8 770,74
5 724,13
20 618,49
4 695,32
4 534,46
8 883,37
650,62
328 125,26
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča
1 499 540,88 €
Obstarávanie položiek pohotovostných zásob bolo aplikované v sledovanom období
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rámcovými zmluvami máme tiež zabezpečený dostatok minerálnych vôd od štyroch
regionálnych producentov, strategicky rozmiestnených po jednotlivých regiónoch Slovenska.
Zmluvami o bezodplatnom prevode správy majetku štátu č. 156/OMRaPZ/2009
a 40/OMRaPZ/2010, bolo prevedených 2 x 4 000 ks pohotovostných dávok potravín, ktorým
končila záručná doba, pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Bratislava.
Obmena Čerínskej minerálnej vody Rozhodnutím č. 102/OMRaPZ/2009 je
zabezpečovaná pravidelne 1x ročne. Súčasná zásoba Čerínskej minerálnej vody je z výrobnej
šarže zo dňa 23.04.2010. Obmena časti dezinfekčných prostriedkov Rozhodnutím
14
č.64-OMRaPZ/2009, bola zabezpečená aj u ochraňovateľa OK Radosa a to 400 l Quart 3
v hodnote 7 268,14 €.
Rozhodnutím predsedu Správy rezerv č.35-OMRaPZ/2009 o vyčlenení, predaji a fyzickej
likvidácii bolo vyčlenených 4 000 ks pohotovostných dávok potravín PODAP, 3 780 ks
monočlánkov, 3 000 ks osobných dezinfekčných prostriedkov Ajatín a Hygien Forte v celkovej
hodnote 41 185,26 €. Vyčlenené pohotovostné zásoby boli zmluvne zlikvidované dodávateľmi
nových materiálov. 4 000 ks PODAP-ov bolo bezodplatne prevedené na už spomínané
GRZVaJS. Dôvodom vyčlenenia bolo uplynutie doby exspirácie .
Rozhodnutím predsedu
Správy rezerv
č.
78-OMRaPZ/2009
o vyčlenení,
neupotrebiteľnosti a fyzickej likvidácii pohotovostných zásob zo dňa 30.11.2009 bola
zlikvidovaná jedna osvetľovacia súprava OS-3 kVA, jedna elektrocentrála 3kVA a čerpadlo
ČV 25 v celkovej hodnote 2 406,56 €.
Ostatné položky uvedené v tabuľke boli nakupované priebežne podľa Plánu akcií
verejného obstarávania na roky 2009-2010 a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
Pohotovostné zásoby okrem dezinfekčných a deratizačných prostriedkov, Čerínskej
minerálnej vody a dvoch mostových súprav sú uložené v závode Správy štátnych hmotných
rezerv SR Ľupčianka v Slovenskej Ľupči. Uskladnenie pohotovostných zásob v závode SŠHR
SR Ľupčianka je výhodné z ekonomického, ako i z praktického hľadiska. Umožňuje priebežné
zabezpečovanie obmien, ich ochranu i okamžité vyskladnenie v čase krízovej situácie.
V prechodnom období nefunkčného JIS HM sme sa aktívne zúčastňovali pracovných
porád organizovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a samotných obvodných
úradov, kde sme prostredníctvom prenosu dát informovali o aktuálnom stave pohotovostných
zásob a možnostiach ich použitia.
Prehľad o pohotovostných zásobách štátu je postupne napĺňaný do
informačného systému hospodárskej mobilizácie (JIS HM) EPSIS.
15
Jednotného
Položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb na postihnutom území
v období krízovej situácie – prehodnotenie aktuálneho stavu
Denná potravinová dávka
NÁZOV
Núdzový balíček PODAP(1-5)
Balená pitná voda (Čerín – 1,5l bal)
3 l osoba/deň
AKTUÁLNY STAV
0
ks
11 660
ks
tj.17 490
l
CIEĽOVÝ STAV
10 000
ks
12 000
ks
18 000
l
Núdzový balíček PODAP (1-5) máme v prípade vzniku krízovej situácie zmluvne
zabezpečené potrebné množstvá od MO SR.
Balené pitné vody, v prípade zvýšenej potreby a pohotového dodania v rámci regiónu, máme
uzatvorené rámcové zmluvy s Minerálnymi vodami a.s., Prešov, Kargo - Štefan Kunrát Havaj, Čerínska minerálka s.r.o. Čačín a Západoslovenské žriedla a.s. Slatina.
Prostriedky technického zabezpečenia stravovania
NÁZOV
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
Lyžica PVC
4 992 ks
5 000 ks
Nôž
PVC
5 000 ks
5 000 ks
Vidlička PVC
5 000 ks
5 000 ks
Pohár PVC
5 000 ks
5 000 ks
Miska z plastu
2 000 ks
5 000 ks
Šálka i na polievku z PVC
4 000 ks
ks
Utierka na riad
3 683 ks
5 000 ks
Nádoba z nerezu na ohrev vody
4 975 ks
5 000 ks
Prostriedky na základnú hygienu
NÁZOV
Mydlo
Uterák
Toaletný papier
Vreckovka
Hygienické vložky
Plienkové nohavičky(detské plienky)
Lavór z plastu s vedrom – súprava
Vedro z plastu
Dezinfekčný prostriedok
– Ajatín
Kanister na pitnú vodu – bandaska
Tanistra (mošna)
Plecniak
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
4 490 ks
5 000 ks
13 949 ks
5 000 ks
4 490 ks
5 000 ks
664 ks
ks
2 000 bal
2 000 bal
1 000 bal
1 000 bal
970 ks
1 000 ks
245 ks
1 000 ks
400/(1 000ml) ks
5 000 ks
1 000/(100 ml) ks
720 ks
1 000 ks
675 ks
ks
675 ks
ks
16
Bielizeň a odev
NÁZOV
Pracovný odev –súprava(blúza,nohavice)
Blúza,nohavice,kabát vz.60 – súprava
Oblek pracovný pánsky,prešívaný
Blúza vzor 85
Kabát vzor 85
Nohavice vzor 85
Kapucňa vzor 85
Oblek zimný
Zimné oblečenie( vložka do nohavíc)
Zimné oblečenie( vložka do nohavíc)
Vložka do kabáta vzor 85
Golier vzor 85
Pláštenka
Ochranný plášť L-XXXL
Plášť pogumovaný
Košele (flanelová,vzor 21,s dl.rukávom)
Čiapka so šiltom
Čiapka vzor 60
Čiapka vzor 85
Čiapka – ušianka
Čiapka – zimná
Kukla
Rukavice(10 druhov)
Ponožky
Opasok s prackou
Traky na nohavice
Spodné prádlo pánske, dámske, tielko,
nohavičky
Spodky dlhé letné
Spodky zimné
Spodky plavkové
Tielko
Tričko
Detská tepláková súprava
Pracovná obuv
NÁZOV
Topánky kožené, pracovné vzor 60
Topánky vz. 90
Pánska usňová lepená obuv
Obuv kožená
Obuv kožená prešívaná Wibram
Obuv pracovná gumofilcová vysoká
Čižmy gumové
Čižmy
Čižmy prižové
Teplá obuv
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
1 868 ks
5 000 ks
30 ks
59 ks
2 050 ks
2 050 ks
2 050 ks
2 050 ks
20 ks
675 ks
647 ks
2 050 ks
2 500 ks
520 ks
5 000 ks
3 195 ks
55 ks
3 573 ks
5 000 ks
3 000 ks
5 000 ks
275 ks
2 040 ks
1 000 ks
1 334 ks
675 ks
5 780 pár
5 000 pár
7 050 pár
5 000 pár
5640 ks
5 000 ks
675 ks
3 750 ks
5 000 ks
667 ks
675
675
647
675
1 000 ks
1 500 ks
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
675 pár
5 000 pár
2 180 pár
1 820 pár
129 pár
91 pár
50 pár
4 720 pár
5 000 pár
40 pár
20 pár
2 000 pár
5 000 pár
17
Prostriedky na odpočinok
NÁZOV
Podložka – karimatka
Plachta – viacúčelová, nepremokavá
Prestieradlo
Prestieradlo poloľanové
Prikrývka deka/univerzálna
Nafukovací matrac
Spacie vaky
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
3 720 ks
5 000 ks
2 225 ks
5 000 ks
700 ks
5 690 ks
5 376 ks
5 000 ks
5 245 ks
5 000 ks
3 405 ks
5 000 ks
Prostriedky pre núdzové osvetlenie
NÁZOV
Vrecková baterka s monočlánkami
Sviečka
zápalky
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
2 870 ks
5 000 ks
3 500 ks
5 000 ks
5 000 ks
5 000 ks
Položky a technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek
NÁZOV
AKTUÁLNY STAV CIEĽOVÝ STAV
Hospodársky stan
24 ks
24 ks
Prístrešok stanový KPK 26
6 ks
Osvetľovacia súprava s EC 3 kVA
6 ks
24 ks
Osvetľovacia súprava OS-3 kVA
8 spr.
Rozvodná sieť RS-60 kW
2 spr.
Elektrocentrála EC -60 kW bez podvozku
2 ks
Pojazdná elektrocentrála 3 kVA
6 ks
(uložené v mobilizačných rezervách)
Dieselagregát 73 kVA
1 ks
Dieselagregát PDCT 140 kVA- zdrojové
1 ks
ústrojenstvo do 1 000 kW
Zdrojové ústrojenstvo špec. PDCT 140
1 ks
kVA
Elektrocentrála EC -15 kW voľná
2 ks
Plávajúce kalové čerpadlo
8 ks
16 ks
Čerpadlo typ KDFU-80 s prep.káblom
8 ks
Čerpadlo ČV 25
8 ks
Vodič silový
800 m
Ochranná prilba Baník
124 ks
Ochranné okuliare
60 ks
Píla na kov a píla na drevo
145 ks
200 ks
Sekera
120 ks
200 ks
Lopata
450 ks
600 ks
Krompáč s násadou
300 ks
600 ks
Krompáč podbíjak
50 ks
Násada na krompáč
118 ks
Vidly na štrk
200 ks
200 ks
Sochor oceľový
160 ks
200 ks
Rebrík kovový
40 ks
50 ks
18
Lano oceľové
Svorky na oceľové lano 9-18 mm
Fúrik
Čln nafukovací
Záchranné koleso s lanom a hákom
Kanálový tesniaci vak (200-600mm)
Tesniaci vak na nádrže a cisterny
Prepravka
Paleta drevená ohradová
Malá kúpacia súprava
Žľab, drez
Vrece jutové
PE vrecia s potlačou
Plnička vriec na piesok
Metla prútená a ciroková
Deratizačné prostriedky Bridifacoun,
Bromadialone
Dezinfekčné prostriedky – ANTEC
VIRKON
Dezinfekčný prostriedok QUART 3
Protipovodňové steny (zábrany)
Statické zábrany
Plávajúca norná stena
Absorpčné prostriedky na likvidáciu
ropných produktov na vodných tokoch
Sorpčné rohože
Sorpčné rolky
Cisterna na vodu
148
234
35
3
35
4
1
200
38
7
24
4 790
1 200
12
225
0
kg
ks
ks
ks
ks
súp
súp
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
l
0 kg
0 l
1 865+1790 MR m
778+812 MR m
1 300 m
50
3
50
4
1
200
ks
ks
ks
súp
súp
ks
12 ks
24 ks
10 000 ks
12 ks
500 ks
200
l
200 kg
800
300
l
m
200 kg
320 bal
290 ks
Uložené v mobilizačných rezervách
22 ks=126 000 l
Zásobník na vodu Z-800
4 ks
Poľná kachle s príslušenstvom
8 ks
24 ks
Poľná kuchyňa PK26H bez Z800
4 ks
23 ks
Uložené i v MR
Vybavenie kuchyne: termoobaly 48 ks, pokladňa príručná 3 ks, riad smaltovaný 5 ks,
naberačky 8 ks, nôž kuchynský 8 ks, otvárač na konzervy 104 ks, otvárač fliaš 2 ks, sekáč
na mäso 2 ks, varechy 8 ks
Mostová súprava MSTP-571
2 súpravy TOOŽ ŽA-Bošany
19
Vyhodnotenie priebežného doplnenia položiek pohotovostných zásob
Denná potravinová dávka
Z dôvodu končiacej sa záručnej lehoty PODAP, boli dňa 29.apríla 2010 bezodplatným
prevodom správy majetku štátu presunutých posledných 4 000 ks PODAP-ov, pre Generálne
riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Dňa 22.marca 2009 bola medzi Ministerstvom
obrany SR a Správou rezerv SR podpísaná „Rámcová zmluva“, podľa ktorej v prípade
potreby sa uskutoční predaj balíčkov PODAP zo zásob Ministerstva obrany SR. Pohotovostné
dávky potravín PODAP budú vyskladnené v prípade nevojnovej krízovej situácie na základe
zmluvy o odplatnom prevode správy.
Balená pitná voda (Čerín) je priebežne obmieňaná a objem 17 490 l sa javí ako dostatočný,
nakoľko nedoplnené množstvo je zabezpečené rámcovou zmluvou (v prípade vzniku krízovej,
alebo mimoriadnej situácie) so štyrmi producentmi minerálnych vôd.
Prostriedky technického zabezpečenia stravovania
Nedostatočný počet utierok na riad v počte 1 317 ks môžeme nahradiť nadmerným
počtom uterákov.
Prostriedky na základnú hygienu
Pre naplnenie cieľového stavu pre 5 000 ľudí je potreba doplniť:
500 ks mydiel , 500 ks toaletného papiera, 280 ks kanistrov na prepravu vody.
Bielizeň a odev
Z rôznych variantov kombinácií pracovného oblečenia pre všetky ročné obdobia sa
javí potreba ich doplnenia o 1 000 súprav s 2 000 ks zimných vložiek. Pláštenky je možné
nahradiť ochranným plášťom, avšak ich stav treba doplniť o 1 230 ks.
Ďalšími položkami na doplnenie cieľového stavu sú:
košeľa o 1 427 ks, detské teplákové súpravy o 500 ks, spodné prádlo pánske a dámske o 650
súprav.
Na základe „Rozhodnutia č. 119-OMRaPZ/2010“ zo dňa 10. júna 2010 bol
uskutočnený presun materiálu mobilizačných rezerv ochraňovateľa TOOŽ, a.s. Žilina
prevádzka Liptovský Mikuláš do pohotovostných zásob štátu. Z dôvodu priebežného
vyčlenenia časti materiálu z dôvodu neupotrebiteľnosti, neboli podľa predpokladu doplnené
niektoré položky zásob.
Pracovná obuv
K naplneniu cieľového stavu je potrebné doplniť 50 párov pracovnej obuvi, 220 párov
gumovej obuvi a 3 000 párov teplej obuvi.
20
Prostriedky na odpočinok
Cieľový stav sme nedosiahli v položkách karimatka 1 280 ks z dôvodu poskytnutia
pri povodniach, spacích vakov 1 600 ks tiež z dôvodu poskytnutia pri povodniach.
Prostriedky pre núdzové osvetlenie
K naplneniu cieľového stavu je potreba doplniť 2 130 ks vreckových bateriek
s monočlánkami (ekonomickejšia forma t.j. magnetická) - nákup napriek rozhodnutiu nebol
v dôsledku časovej tiesni uskutočnený a sviečok 1 500 ks.
Technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek
Osvetľovacích súprav s EC 3 kVA je potreba doplniť o 16 ks. V súčasnej dobe tento
typ osvetľovacích súprav a elektrocentrál je prekonaný, navrhuje ich doplniť modernejšími
typmi. Do tejto skupiny treba doplniť: 8 ks plávajúcich čerpadiel, 55 ks píl na drevo a kov,
80 ks sekier, 150 ks lopát, 250 ks krompáčov s násadou, 40 ks sochorov oceľových, 10 ks
rebríkov, 15 ks fúrikov, 15 ks záchranných kolies, 5 ks malých kúpacích súprav, 275 ks
metiel, 16 ks poľných kachieľ. Niektoré z týchto položiek budú postupne doplnené
z neúčelového materiálu mobilizačných rezerv.
„Koncepciou rozvoja štátnych hmotných rezerv“ schválenej vládou Slovenskej
republiky dňa 10.septembra 2008, bola stanovená priorita na protipovodňovú a protipožiarnu
ochranu. V uplynulom, ako i v súčasnom období sú pre územie Slovenska najväčším
nebezpečenstvom povodne. V roku 2008 a 2009 sa za týmto účelom nakúpilo 1865 m
protipovodňových stien a 778 m statických zábran. V roku 2010 boli pre mobilizačné rezervy
obstaraných ďalších 1 790 m protipovodňových stien a 812 m statických zábran. Z toho
vyplýva, že doplnenie cieľového stavu o 5 200 ks jutových vriec pravdepodobne nebude
potrebné. S povodňami úzko súvisí kontaminácia vodných tokov ropnými produktmi, celkovo
bolo doplnených 1 300 m plávajúcich norných stien, 320 balíkov sorpčných rohoží a 290 ks
hydrofóbnych roliek.
V dôsledku poskytnutia dezinfekčných a deratizačných prostriedkov na zmiernenie
následkov ničivých povodní je z dôvodu úplného vyčerpania zásob potreba doplniť: 200 l
deratizačnej látky Brodifacoun a 200 kg širokospektrálnych dezinfekčných prostriedkov
ANTEC VIRCON S a 800 l QUART 3.
V prípade vzniknutej krízovej situácie sme boli pripravení operatívne doplniť chýbajúce
položky z mobilizačných rezerv štátu.
21
Finančné vyhodnotenie potreby doplnenia cieľového stavu zásob
Názov materiálu
Požadovaný počet
Mydlo
500 ks
Toaletný papier
500 ks
Kanister na prepravu vody
280 ks
Oblek pracovný pánsky - súprava
1 000 súprav
Vložky do nohavíc a blúzy
2 000 súprav
Ochranný plášť pogumovaný
1 230 ks
Košeľa (tričko)
1 427 ks
Detská tepláková súprava
500 ks
Spodné prádlo (tielko, nohavičky)
650 súprav
Pracovná obuv
50 párov
Čižmy gumové
220 párov
Teplá obuv
3 000 párov
Karimatka
1 280 ks
Spacie vaky
1 600 ks
Vrecková baterka (elektromagnet.)
2 130 ks
Sviečky
1 500 ks
Osvetľovacia súprava s EC 3 kVA
16 súprav
Plávajúce kalové čerpadlo
8 ks
Píla na drevo a kov
55 ks
Sekera
80 ks
Lopata s násadou
150 ks
Krompáč s násadou
250 ks
Sochor oceľový
40 ks
Rebrík kovový
10 ks
Fúrik s nafuk. kolesom
15 ks
Záchranné koleso s lanom
15 ks
Malé kúpacie súpravy
5 ks
Metly
275 ks
Deratizačný prostr. Bromadialone
200 l
Dezinf. prostriedok ANTEC
200 kg
VIRKON S
Dezinf. prostriedok QUART 3
800 l
Poľné kachle
16 ks
Požadované finančné prostriedky spolu:
Predpokladaná cena v €
60,0
120,0
3 500,0
10 500,0
20 020,0
8 000,0
8 600,0
3 400,0
5 200,0
340,0
2 860,0
30 000,0
10 240,0
39 200,0
17 040,0
500,0
17 300,0
16 500,0
1 300,0
3 700,0
975,0
2 860,0
464,0
2 290,0
830,0
1 570,0
650,0
1 815,0
6 715,0
9 433,0
15 917,0
400,0
242 299,0 €
Protipovodňové opatrenia na roky 2011-2012
Názov materiálu
Požadovaný počet
Protipovodňové steny - 2011
358 ks
Statické zábrany
- 2011
812 m
Protipovodňové steny - 2012
358 ks
Statické zábrany
- 2012
812 m
Požiadavky na protipovodňové opatrenia spolu:
22
Predpokladaná cena v €
703 000,0
372 000,0
703 000,0
372 000,0
2 150 000,0 €
Obmena zásob, neplánovaný nákup, likvidácia
PODAP typ 1-5
Obmena - monočlánky
Obmena - dezinfekčné
prostriedky
Škody a likvidácia
Neplánované obmeny a iné
Spolu:
5 000 ks
4 000 ks
1 000 ks
40 000,0
700,0
1 000,0
20 000,0
20 000,0
81 700,0 €
Požadované množstvo finančných prostriedkov spolu:
23
2 392 299,0 €
Na základe žiadosti krízových štábov obvodných úradov Trebišov, Nitra, Stará Ľubovňa,
Košice - okolie, Krompachy, Kežmarok a Prievidza v súvislosti s povodňami na území
Slovenska, v mesiacoch máj – august 2010, bolo Rozhodnutiami predsedu Správy rezerv
č.101-OMRaPZ/2010, 114-OMRaPZ/2010, 115-OMRaPZ/2010, 124-OMRaPZ/2010,
125-OMRaPZ/2010 a č. 146-OMRaPZ/2010 bezodplatne poskytnutý nasledovný materiál:
Nenávratné položky:
Denná potravinová dávka
NÁZOV
Pohotovostná dávka potravín PODAP 1-5
Množstvo
4 400 ks
V evidenčnej cene
35 257,57 €
Prostriedky na odpočinok
NÁZOV
Podložka – karimatka
Humanitná deka
Prikrývka deka150x200 cm
Spací vak
Množstvo
600
500
240
900
V evidenčnej cene
3 425,64
7 468,65
3 365,35
37 328,22
Dezinfekčné a deratizačné prostriedky
NÁZOV
Dezinfekčný prostr. ANTEC VIRKON S
Dezinfekčný prostriedok QUART 3
Deratizačné prostr. BRODIFACOUM,
BROMADIALONE koncentrát
SPOLU nenávratné položky :
ks
ks
ks
ks
€
€
€
€
Množstvo
V evidenčnej cene
200 kg
9 433,11 €
800 l
15 917,08 €
165 l
5 539,97 €
117 735,59
€
Návratné položky:
Položky a technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek
NÁZOV
Množstvo
V evidenčnej cene
Protipovodňové steny 5 m segment guma
373 ks
760 054,72 €
Statické zábrany kovové
778 ks
355 497,03 €
Jutové vrecia
4 800 ks
3 981,60 €
Plávajúce kalové čerpadlo Niagara Honda
8 ks
16 546,11 €
SPOLU návratné položky :
1 136 079,46 €
Obvodnému úradu Trebišov bol zmluvami č.77/OMRaPZ/2010 a 59/OMRaPZ/2010
o výpožičke technických prostriedkov“ vypožičaných 778 m statických zábran v hodnote
355 497,03 € a 8 ks plávajúcich kalových čerpadiel, ktoré boli dňa 18.6.2010 vrátené.
Protipovodňové steny a jutové vrecia boli „Rozhodnutím č.98/OMRaPZ/2010“ poskytnuté
Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Záchranná brigáda Žilina. V súčasnej dobe
prebieha prevzatie uvedeného materiálu.
24
Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
pre civilné núdzové plánovanie
Č. p.: 2010/03323-2 PRED
Výtlačok číslo:
Počet listov :
Na rokovanie Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky
NÁVRH
Stanovisko
Výboru Bezpečnostnej rady SR
pre civilné núdzové plánovanie
k predloženému materiálu
„Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“
______________________________________________________________
Výbor prerokoval materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“ a odporúča
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky s predloženým materiálom súhlasiť.
Predkladá:
.........................................
predseda Výboru Bezpečnostnej rady
pre civilné núdzové plánovanie
Bratislava
25
Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
pre obranné plánovanie
Č. p.: 2010/03323-3 PRED
Výtlačok číslo:
Počet listov :
Na rokovanie Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky
NÁVRH
Stanovisko
Výboru Bezpečnostnej rady SR
pre obranné plánovanie
k predloženému materiálu
„Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“
______________________________________________________________
Výbor prerokoval materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012“ a odporúča
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky s predloženým materiálom súhlasiť.
Predkladá:
.........................................
predseda Výboru Bezpečnostnej rady
pre obranné plánovanie
Bratislava
26
Vyhodnotenie pripomienkového konania
k predkladanému materiálu do vlády Slovenskej republiky:
"Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011-2012"
Zoznam oslovených subjektov:
Podpredseda vlády Slovenskej republiky – pre európsku integráciu a pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj
Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia kontroly
Odbor vládnej agendy Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor aproximácie práva
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Bystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Počet oslovených subjektov:
Pripomienky zaslali do stanoveného termínu:
Pripomienky zaslali po termíne:
Pripomienky vôbec nezaslali:
28
35
Počet vznesených pripomienok:
Počet akceptovaných pripomienok:
Počet neakceptovaných pripomienok:
Rozporové konanie:
Počet odstránených pripomienok:
Počet neodstránených pripomienok:
29
Rezort
Podpredseda vlády
Slovenskej republiky
pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a
menšiny
Úrad vlády
Slovenskej republiky – sekcia
kontroly
Odbor vládnej agendy
Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky,
odbor aproximácie práva
Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry a cestovného
ruchu
Slovenskej republiky
30
Pripomienka
Typ
Vyhodnotenie
Spôsob vyhodnotenia
Poznámka
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu
Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácii Slovenskej
republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
31
Štatistický úrad
Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej
republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Bystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
32
Návrh
Komuniké
Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa......................
prerokoval a schválil „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 - 2012“. Realizáciou
sa dosiahne doplnenie skladby pohotovostných zásob a dobudovanie informačného systému
na podporu riadenia v období permanentného zabezpečovania pripravenosti na poskytnutie
pomoci vrátane praktického riešenia v čase krízových situácií väčšieho rozsahu.
Download

Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2011