6/2011 SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
OBNOVILI SME UŽ VIAC AKO 100 BYTOVÝCH DOMOV
Naša spoločnosť E-RAN Slovakia za sedem rokov svojho pôsobenia v slovenskom stavebníctve
expandovala do 16 miest po celom Slovensku a obnovila už viac ako 100 bytových domov.
Číslo 100 pripadlo domu na Budatínskej ulici č. 9–11–13 v Bratislave v Petržalke, oproti
veľkému nákupnému centru.
Bytový dom radového charakteru stavebnej sústavy P1.15
tvorí 80 bytov rozložených v deviatich podlažiach. Dom bol
postavený v osemdesiatych rokoch minulého storočia zo spínaných pórobetónových panelov hrúbky 3000 mm s plochou
strechou. Hlavnou úlohou revitalizácie tohto bytového domu
bolo odstránenie systémových porúch. Systémové poruchy sa
charakterizujú ako poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia bytov
zanedbaním údržby a opráv, ale majú pôvod v nesprávne
navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu
realizácie stavby. Na panelových domoch tohto konštrukčného
chy. Napriek tomu, že strecha pred pár rokmi prešla kompletnou rekonštrukciou, obyvatelia bytovky k nej museli pristúpiť
opäť vzhľadom na nekvalitne prevedené práce spoločnosťou,
ktorá rekonštrukciu previedla. Zároveň nespĺňala strecha
tepelnotechnické požiadavky a musel byť použitý polystyrén
hr. 140 mm na dodatočné zateplenie. Strecha nebola vyspádovaná, čo robilo problémy najmä pri výdatnejších zrážkach.
Na správne vyspádovanie strechy bol polystyrénbetón, ktorý
zabezpečil dokonalý odtok vody do strešných vpustí. V rámci
obnovy boli vymenené aj strešné zvody, ktoré na mnohých
miestach už netesnili.
Transparentné výplne na schodiskách taktiež už nevyhovovali
terajším štandardom. Preto sa vlastníci rozhodli pre ich výmenu za plastové. Okrem úspory energie nové výplne dotvárajú aj
architektonicky zaujímavý charakter nového vzhľadu budovy.
Pre dosiahnutie vhodných tepelnotechnických, energetických parametrov a vhodnej mikroklímy v interiéroch bytov
bolo nevyhnutné plošne zatepliť celý obvodový plášť bytového domu. Zateplenie sa realizovalo izoláciou EPS 70F hrúbky
typu sa systémové poruchy prejavujú trhlinami medzi prvkami
a v hmote pórobetónu, zatekaním dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a hmotu pórobetónu, zatekaním spôsobujúcej koróziu oceľových
konzol, spínacích ťahadiel a výstuže.
Revitalizácia tohto domu predstavovala zateplenie obvodového plášťa, výmenu schodiskových stien a rekonštrukciu strewww.tzbportal.sk
25
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 6/2011
80mm. Problematické loggie s drevenými stenami bolo potrebné celkom odstrániť. Tu sa vymenila pôvodná tepelná izolácia
za novú na báze minerálnej vlny hrúbky 40 mm, pôvodný
obklad sa nahradil cementovotrieskovými doskami a na ne sa
aplikoval kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom
na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F hrúbky 60 mm.
Bočné steny oddeľujúce loggie a vedľajšie miestnosti bolo
treba tiež zatepliť tým istým zatepľovacím systémom. Ostenia
okenných otvorov, spodné časti lodžiových dosiek a vystupujúce časti fasády získali izoláciu hrúbky 20mm. Zateplené boli taktiež stropy prvého nadzemného podlažia vo vstupných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží minerálnou vlnou hrúbky
80 mm. Ostatné spoločné priestory už boli zateplené v minulosti. Zábradlia loggií sa očistili a získali nový farebný náter. Prvé
nadzemné podlažie si obyvatelia bytovky priali opatriť permanentným náterom proti grafitom. K novému vzhľadu prispela aj
výmena osemdesiatich vetracích mriežok za nové.
bohaté skúsenosti s rôznymi postupmi revitalizácie bytového
fondu a s odstraňovaním systémových porúch. Len za minulý rok 2010 odstránili rôzne systémové poruchy na tridsiatich
bytových domoch v rôznych mestách Slovenska a na deväť
z nich pomohli získať bytovým domom dotáciu na obnovu
z ministerstva. Počas svojho pôsobenia v oblasti obnovy bytových domov zateplili viac ako 300 000 m2, obnovili približne
Financovanie domu bolo zabezpečené vďaka nenávratnej
dotácii na odstránenie systémových porúch vo výške viac ako
100 tisíc Euro, vlastným zdrojom bytového domu a z úveru
z PSS a.s.
Na tomto dome sme dospeli k dohode s vlastníkmi a už v najbližších dňoch budú na štítových stenách veľké reklamy našej
spoločnosti. Príďte sa pozrieť.
E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
Obnovu bytového domu na Budatínskej ulici v Bratislave a odstránenie systémových porúch realizovala spoločnosť E-RAN
Slovakia, spol. s r.o. z Trenčína. E-RAN Slovakia má za svoje
pôsobenie v oblasti komplexnej obnove bytových domov
2 100 lodžií a balkónov a zvýšili komfort bývania obyvateľov vo
viac ako 6 000 bytových domov v stovke bytových domov v 16
mestách po celom Slovensku.
Spoločnosť E-RAN Slovakia, spol. s r.o. získala v roku 2010 prvé
miesto v súťaži o Najlepšie obnovený dom za rok 2009 za revitalizáciu bytového domu na ul. M. Bela 2460 v Trenčíne. Tento
rok si odniesli prvé miesto za realizáciu bytového domu na ul.
Staničná 10 v Trenčíne, druhé miesto za realizáciu domu na
ul. J. Horvátha 903/36 v Kremnici a tretie miesto za realizáciu
bytového domu na ul. J. Marečku 975/20 a 22 v Myjave. Súťaž
každoročne vyhlasuje spoločnosť V.O.Č. v spolupráci s Prvou
stavebnou spoločnosťou a ocenenia sú udeľované na prestížnej výstave CONECO. Na všetkých týchto ocenených domoch
odstraňovala systémové poruchy daných konštrukčných systémov bytových domov, na niektoré z nich aj za využitia dotácie
na odstránenie systémových porúch či úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Adriana Demjanovičová, E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
26
http://spravcovstvo.eu/
Download

OBNOVILI SME UŽ VIAC AKO 100 BYTOVÝCH DOMOV