OBČASNÍK SVÄTÉHO ANT ONA
OKTÓBER 2012
ČÍSLO 4/2012
ISSN 1338-8762
ROČNÍK X.
strana 7
NAŠA ŠKOLA ZAS ŽNE ÚSPECHY.
ĎAKUJEME NÁŠMU ŽIAKOVI
ŠTEFANOVI ŠULEKOVI
ZA VYNIKAJÚCU REPREZENTÁCIU!
strana 8
PREČO NAŠA ŠKOLA FERDINANDA COBURGA? ING. MARIAN ČÍŽ NA STR. 9
strana 2
strana 6
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
NA
OSA
KOLKÁREŇ NÁM PRISPELA INTENDA
Strana 2
Projekt Mýtnica vo Svätom Antone
Mládež pod Sitnom
napísala grant na renováciu našej“ Kolkárne“.
Projekt im prešiel a od
„Nadácie Intenda“ dostali
finančnú hotovosť vo výške
1200.00€. Financie sa využili na nákup dreva, z ktorého sa urobila nová konštrukcia, doskami sa uzavrela zadná časť, spravila sa
nová strecha a zabudovala
sa do celej časti kolkárne
elektrika. Prácu na tejto stavbe vykonala mládež brigádnicky.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli vo
voľnom čase svojou prácou na zrealizovaní tohto projektu. Táto rekonštrukcia nám umožní realizovanie našich a mládežníckych podujatí v bezpečnejšom a krajšom prostredí našej „Starej Kolkárne“.
Jedno veľké ďakujem patrí aj Nadácii Intenda, bez jej podpory by sme
túto realizáciu nemohli uskutočniť.
Richtári Svätého Antona
Príčina zosuvu pod Salašom a jej riešenie
Pokračujeme v príprave projektovej dokumentácie na kultúrny dom vo Svätom Antone. Na budove prebehol kompletný
pamiatkový výskum. Po dohode s Pamiatkovým úradom nám
dali odporučenie na takéto prevedenie rekonštrukcie stavby
nášho kultúrneho domu. Chceme sa s Vami podeliť o prvé dojmy, aký by asi mohol byť náš kultúrny dom v budúcnosti. Jednou z podmienok bolo znovuobnovenie tzv. mýtnej brány na
ceste, ktorá podľa predpokladu prechádzala cez dvor
a pokračovala cez budovu, vychádzala na druhej strane niekde
za budovou terajšej Jednoty a prechádzala popred domček,
ktorý vtedy stál pri ceste a teraz stojí za predajňou. Až neskôr
bol potok vytlačený oporným múrom a cesta bola preložená
popri potoku. Novšie domy stojace nad predajňou Jednoty boli
vystavané až po novovybudovanú cestu k potoku a tým stará
cesta zanikla.
Jozef Baranyai
Stále pretrvajúci stav zosúvajúceho sa podložia nás trápi.
V spolupráci s RNDr. Skaviniakom sme hľadali riešenia na odstránenie a zastavenie svahových deformácií a následnom využívaní plochy na Salaši ako futbalového ihriska. Riešenie sme našli
v zadaní tohto problému cez UNIVERZITU KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE NA PRÍRODOVECKEJ FAKULTE, Katedre inžinierskej geológie.
V rámci riadneho inžinierskogeologického prieskumu boli
vykonané nasledujúce práce: mapovanie svahovej deformácie,
zameranie pomocou Geodetickej GNSS Trimble R4 so subcentimetrovou presnosťou, zamerané 4 geofyzikálne profily- 1 pozdĺžny a 3 priečne, v celkovej dĺžke 564m, digitálne spracovanie
grafických výstupov v súradnicovom systéme S-JTSK v prostredí
geografických informačných systémov, vypracovanie záverečnej
správy s návrhom stabilizačných opatrení. Celá správa je dostupná k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ďakujem vedúcemu katedry Doc. RNDr. Jánovi Vlčkovi, PhD.,
riešiteľskému kolektívu Doc. RNDr. Martinovi Bednárikovi, RNDr.
René Putiškovi, PhD. a Mgr. Ivanovi Trangošovi za ochotu
a pomoc pri riešení nášho problému. Zastabilizovanie tohto
územia zaradíme do plánu prác obce a po vyriešení problému
zosuvu začneme s rekonštrukciou ihriska.
Jozef Baranyai
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Strana 3
S L O VO M Á S TA R O S TA
Vážení občania,
jeseň je obdobie, keď žneme úrodu
z celého roka. Na bilancovanie je ešte
priskoro, no rád by som zhrnul, čo sa nám
zatiaľ podarilo a čo by sme ešte mali stihnúť. Počas celého obdobia zápasíme
s nedostatkom financií, ktoré nám krátia
a všeobecne sa tvrdí, že pre samosprávy je
najťažší rok za posledných 15 rokov. Ja len
dúfam, že to z našej strany nepociťujete
a že Vám dokážeme základný servis
a údržbu zabezpečiť. Naozaj je to niekedy
veľmi zložité a zdroje nachádzame len
hospodárením cez Obecný podnik. Rád by
som v spolupráci s firmou COMBIN spravil
aspoň kus chodníka po náš kostol /zmluva
na financovanie je podpísaná/ tak isto je
podpísaná zmluva na malú tržnicu
s pódiom na Rínku. Táto stavba by mala
vyrásť do jedného roka. Intenzívne pracujeme na projektoch kultúrneho domu, aby
sme mohli žiadať financie na rekonštrukciu kúrenia, aby sme mohli mať dôstojný
kultúrny stánok v našej, nie malej obci.
Práve táto stavba má obrovský potenciál
a historickú hodnotu stať sa veľmi peknou
dominantou našej obce.
Rád by som pozdvihol úpravy, ktoré
prebehli okolo Lesnej správy. Okolie je
krásne upratané, priestor dostal nový
rozmer a myslím,
že je hodný nositeľa mena vlastníka
Lesov SR. Príjazd
do dediny zo spodnej časti obce bude
krajší
a
uhladenejší. Ako protiváhu spomeniem
príjazd od Banskej
Štiavnice,
kde
upravený priestor
pod čističkou pomaly zarastá trávou a je tiež príjemný. Na Záhumní
sme
opravovali
cesty, tie najhoršie výtlky sme odstránili.
Dúfam, že nám cesta nejaký ten rok poslúži. V opravách a údržbách ostatných vozoviek budeme pokračovať podľa našich
možností. Rád by som tiež pomohol našej
škole. Dúfam, že kroky, ktoré sme uskutočnili, budú na dobro veci a podarí sa
nám posunúť školu dopredu.
Na podnet vedúceho Obecného podniku sme prijali opatrenia nad spravovaním
nášho cintorína. Cintorín je neprehľadný a
chaoticky usporiadaný. Hľadáme varianty
na riešenie pri vytváraní nových hrobo-
Milí spoluobčania.
Pomaly sa blíži koniec roka a s tým aj
ukončenie príprav na zmenu riešenia odpadového hospodárenia v našej obci. Ako som
predpokladal aj problémy, ktoré ma trochu
mátali, ste vyriešili za mňa. Mal som nevyriešené kontajnery v cintoríne, v rómskej
časti obce a na Pánskej ceste. Časom, ako
aj s vašou pomocou, ste mi uľahčili dilemu
čo s tým.
Každý dom alebo chalupa bude samostatne zbierať komunálny odpad či už do
vriec alebo kukanádob. Upozorňujem, že
jeden odber - jeden žetón za jeden kus.
Kontajnery z obce zmiznú, pretože sa zneužíva zber plastov a tetrapakov, okrem skla
sa zber bude uskutočňovať zbernými dňami
v kombinácii so zberným dvorom v Račne,
ktorý bude v týždni otvorený dvakrát do
večera. Budete môcť odpad okrem komunálu doniesť a vytriediť pod dohľadom poučenej osoby, takmer všetok odpad z domov,
okrem odpadu nebezpečného, na ktorý sa
vzťahuje iný spôsob likvidácie.
Veľkokapacitné kontajnery z obce stiahneme, jedná sa o kontajnery na Pánskej
ceste a v časti rómskych domov. Všetci sme
si rovní a preto máme aj rovnaké povinnosti.
To, čo sme našli v kontajneroch pri
poslednom vývoze len potvrdilo náš predpoklad o zneužívaní poplatkov ostatných
občanov. Pre zaujímavosť v cintoríne sa
našlo okrem stavebného materiálu, plastov, komunálu, aj časti srnčej zveri. Je ne-
mysliteľné, aby kontajner, slúžiaci výlučne
cintorínu, bol zneužívaný pre potreby niektorých jednotlivcov. Tento kontajner ostane na pôvodnom mieste, akurát sa oplotí
a správca cintorína bude k dispozícii každý
deň. Odvoz kukanádob z Pánskej cesty je
vyriešený z Technickými službami mesta
Banská Štiavnica.
Podľa požiadaviek obyvateľov sme
schopní dodať potrebný počet „kukačiek“
do niekoľkých dní. Týmto žiadam všetkých,
ktorí nie sú vlastníkmi nádob na komunálny
odpad, aj rómsku komunitu, aby včas zareagovali na zmenu a objednali si nádoby na
komunálny zber, aby nedošlo k problémom,
čo s odpadom! V neposlednom rade je dôležité upozorniť, že neporiadnikov bude
obec sankcionovať pokutou v rámci platných sadzieb. Výhovorky, že ja odpad netvorím, neobstoja, pretože žijeme v dobe,
keď bohužiaľ odpad vytvárame, aj keď nechceme. Spôsob a výška poplatkov bude
nižšia ako vlani. Zmena bude v spôsobe
odvážania biologického odpadu - čo sa týka
frekvencie. Ešte raz by som chcel upozorniť
tých, ktorí si z vyvážania trávy a konárov
urobili hobby, aby zmiernili svoju aktivitu
a zber bio odpadu nezneužívali. Sú miesta
v dedine, ktoré pravidelne zásobujú odpadom tí istí občania aj cez týždeň mimo zberových dní. Ak sa to nezmení, budeme nútení týchto občanov zverejňovať, nech si svedomie spytujú pred vami.
Takže, do januára vám budú dodané
žetóny, aby sme začali nový spôsob odvozu.
vých miest. Snažíme sa uľahčiť prístup ku
hrobom a zlepšiť údržbu. Musím podotknúť slová riaditeľa Obecného podniku.
Pokiaľ si všetci splnia povinnosti a zaplatia
za hrobové miesta, zostane aj na postupnú obnovu oplotenia, brán či miesta pre
kontajner. Aby naše pietne miesto
v tomto melancholickom jesennom čase
malo dôstojnú atmosféru pri pozastavení
sa pri našich drahých zosnulých. Prajem
Vám všetkým peknú a príjemnú jesennú
pohodu.
Jozef Baranyai, starosta obce
Platby budete uhrádzať ako doposiaľ, akurát, kto sa nezmestí do poplatkov, bude si
musieť zdvihnúť poplatok za každý zber
o dve eurá.
Ostáva už len veriť, že sa dokážeme
všetci prispôsobiť novým pravidlám a tým
odbremeniť obecný rozpočet o nie malé
peniaze.
Hajko Michal
OZNAM
V zmysle § 21 ods. 1 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, právo užívať hrobové
miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú
nájomnú zmluvu na hrobové
miesto, aby kontaktovali Obecný
úrad vo Svätom Antone, osobne,
písomne na adrese Obecný úrad
č. 34, 969 72 Svätý Anton alebo
telefonicky na čísle 045/6920751.
Pri hrobových miestach, na ktoré
nebude uzatvorená nájomná
zmluva a uhradený poplatok za
prenájom hrobového miesta do
31. 12. 2013, sa bude postupovať
v zmysle § 22 ods. 8 a budú považované za opustenú vec.
(Hrobové miesta budú zrušené!)
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Strana 4
ZÁVERY
ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA(ĎALEJ OZ)VO SVÄTOM ANTONE
- dňa 14.2.2012
Uznesenie č. 83/2012
K bodu č. 3: Správa o hospodárení za rok 2011
OZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2011.
Uznesenie č. 84/2012
K bodu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2011.
Uznesenie č. 85/2012
K bodu č. 5: Návrhy zmlúv s obecným podnikom
OZ schvaľuje
a) nájomnú zmluvu na budovu bývalej úpravne vody,
b) nájomnú zmluvu na stroje a zariadenia
Uznesenie č. 86/2012
K bodu č. 6: Schválenie zámeru výstavby štyroch nájomných bytov
a technickej vybavenosti na parc. č. 1732
OZ schvaľuje
1. investičný zámer výstavby štyroch nájomných bytov a technickej
vybavenosti na parc. č. C-KN 1732 k. ú. Svätý Anton.
2. predloženie žiadosti na výstavbu 4 nájomných bytov a technickej
vybavenosti z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátny fond rozvoja bývania.
3. Spôsob financovania
a) nájomné byty
- dotácia z prostriedkov MDVa RR SR vo výške 20% prostriedkov z
oprávnených nákladov na stavbu
- úver zo ŠFRB vo výške 80% z oprávnených nákladov
b) technická vybavenosť
- dotácia z prostriedkov MDVaRR SR v maximálnej výške oprávnených nákladov na stavbu
- vyčlenenie investičných prostriedkov na technickú infraštruktúru z
rozpočtu obce
4. Nájomný charakter bytov – byty získané s podporou MDVa RR SR
a ŠFRB budú byty s osobitným režimom. Budú využívané ako nájomné bývanie najmenej po dobu 30 rokov (§ 11 písm. a) bod 4 zákona
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní).
5. Podmienky pri užívaní nájomných bytov v zmysle § 12 a § 18 zákona 443/2010 Z. z..
6. Zrealizovanie záložného práva na dokončené nehnuteľnosti v
prospech MDVa RR SR a ŠFRB ako formu ručenia úveru a zachovania nájomného charakteru bytu.
7. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na splácanie
mesačných splátok úveru zo ŠFRB počas trvania zmluvného vzťahu
so ŠFRB.
Uznesenie č. 87/2012
K doplňujúcemu bodu: Vyčistenie pozemkov vo vlastníctve obce,
obecným podnikom, od náletov a drevnej hmoty
OZ súhlasí aby Obecný podnik Svätý Anton, s. r. o. vyčistil od náletov a drevnej hmoty
a) pozemky patriace do vlastníctva obce,
b) pozemky, ktoré obec prenajala Roľníckemu družstvu Prenčov a
na ktoré dostala od nájomcu poľnohospodárskej pôdy žiadosť na ich
vyčistenie,
c) pozemky, ktoré patria do vlastníctva Lesov SR, š. p. a zmluvou o
výpožičke č. 04/99/2012 boli vypožičané obci Svätý Anton.
- dňa 21.3.2012
Uznesenie č. 88/2012
K bodu č. 3: Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Svätý Anton
OZ A) akceptuje stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej
Bystrici k návrhu územnoplánovacej dokumentácie č. KSU BB 2012 –
255/219 – 1:OÚP zo dňa 01. 03. 2012.
B) schvaľuje VZN č. 29/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Svätý Anton
- Územný plán obce Svätý Anton
C) ukladá Obecnému úradu vo Sv. Antone:
- zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s
VZN – vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní
- uložiť schválený Územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade a na príslušnom krajskom stavebnom úrade
- sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske
a sociálne predpoklady, na základe ktorých je navrhnutá koncepcia
organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a
zmenu územnoplánovacej dokumentácie
- obstarať zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to
potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho
zmenami a doplnkami
- pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený
územný plán obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo
obstaranie nového územného plánu.
Uznesenie č. 89/2012
K bodu č. 4: Prerokovanie platu starostu
OZ schvaľuje na základe § 4ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zostáva výpočet platu starostu podľa roku 2011,
t. j. základ zvýšený o 10 % - výška platu starostu pre rok 2012 je 1
712 € (slovom: jedentisícsedemsto dvanásť eur).
Uznesenie č. 90/2012
K bodu č. 5: Návrhy zmlúv s obecným podnikom
OZ schvaľuje
a) zmluvu o poskytovaní služieb a prác na verejných priestranstvách
b) zmluvu na zabezpečenie prevádzky opráv a údržby verejného
osvetlenia
Uznesenie č. 91/2012
K bodu č. 6: Návrh na schválenie výšky poplatkov na parc. č. 1735,
1737, 1738 a 1954
OZ schvaľuje poplatok za umiestnenie stánkov so suvenírmi, občerstvením, remeselnými a ľudovými výrobkami, hračkami a iným
sortimentom na parc. C-KN č. 1735, 1737, 1738, 1954
1. 15€/bm/1 deň za stánok bez služieb (energie, voda), pričom hĺbka stánku nesmie byť viac ako 3 m
2. 20€/1bm/1deň za stánok so službami (energia, voda), okrem
stánkov s občerstvením, pričom hĺbka stánku nesmie byť viac ako
3m
3. 30 €/1bm/1deň za stánok s občerstvením, pričom hĺbka stánku
nesmie byť viac ako 3 m
Uznesenie č. 92/2012
K bodu č. 7: Žiadosť pani Výbochovej o odkúpenie pozemku na
parc. č. 1216
OZ odporúča stavebnej komisii posúdiť možnosti ďalšieho využitia
pozemku na parc. č. 1216, len v tom prípade, že tento pozemok nie
je súčasťou projektu Revitalizácia centra obce a komunikačnej infraštruktúry centra obce Svätý Anton.
Uznesenie č. 93/2012
K bodu č. 7: Diskusia
OZ odporúča stavebnej komisii posúdiť možnosti riešenia osvetlenia
chodníka pri okáloch v dolnej časti obce.
- dňa 2.5.2012
Uznesenie č. 94/2012
K bodu č. 3: Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 23/2009 – určenie výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN č. 23/2009 zo dňa 9. 12. 2009 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení na území obce Svätý Anton.
Uznesenie č. 95/2012
K bodu č. 4: Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rady školy
OZ schvaľuje delegovanie Ing. Janky Koreňovej za člena rady školy.
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Strana 5
ZÁVERY
ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA(ĎALEJ OZ)VO SVÄTOM ANTONE
Uznesenie č. 96/2012
K bodu č. 5: Žiadosť pivovaru Erb o osadenie reklamy na území
obce Svätý Anton
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia informačnej tabule, nájomné vo výške 66,39€/rok.
Uznesenie č. 97/2012
K bodu č. 6: Žiadosť pána Filipa Pavlu o udelenie povolenia k výstavbe septiku na obecnom pozemku
OZ nesúhlasí s výstavbou septiku na obecnom pozemku
Uznesenie č. 98/2012
K bodu č. 7: Návrh nájomnej zmluvy s pánom Antonom Golianom
na prenájom parkovacieho miesta
OZ berie na vedomie návrh nájomnej zmluvy na prenájom parkovacieho miesta pánovi Antonovi Golianovi.
Uznesenie č. 99/2012
K bodu č. 8: Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opráva a
údržby čističky odpadových vôd
OZ berie na vedomie zmluvu s obecným podnikom, na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby čističky odpadových vôd.
Uznesenie č. 100/2012
K bodu č. 9: Správa o vykonanej kontrole
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
- dňa 19.6.2012
Uznesenie č. 101/2012
K bodu č. 3: Správa z auditu za rok 2011
OZ berie na vedomie správu auditora za rok 2011
Uznesenie č. 102/2012
K bodu č. 4: Návrh záverečného účtu za rok 2011 a stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
OZ A)berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
záverečnému účtu
B) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad
Uznesenie č. 103/2012
K bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
2. polrok 2012
Uznesenie č. 104/2012
K doplňujúcemu bodu: Odkúpenie rodinného domu od p. Alexandra Didiho s. č. 160
OZ odporúča vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom p.
Alexandra Didiho s. č. 160 na následné odkúpenie domu
Uznesenie č. 105/2012
K bodu č. 6: Diskusia
OZ A)berie na vedomie informáciu pána Sabu o dennom letnom
tábore pre deti v dvoch turnusoch: 16.– 20.07.2012 a 23. - 27. 07.
2012 a správu finančnej komisie
B) odporúča zverejniť zoznam dlžníkov obce voči obecnému úradu
v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.
- dňa 21.8.2012
Uznesenie č. 106/2012
K bodu č. 3: Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012
OZ berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2012
Uznesenie č. 107/2012
K bodu č. 4: Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Uznesenie č. 108/2012
K bodu č. 5: Rôzne
OZ schvaľuje internú smernicu na určenie všeobecnej hodnoty po-
zemku bez obstarávacej ceny vo vlastníctve obce Svätý Anton
Uznesenie č. 109/2012
K bodu č. 6: Diskusia
OZ A) berie na vedomie
1) založenie Občianskeho združenia Mýto v obci Svätý Anton
2) určenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na druhý
polrok 2012: 9.10, 11. 12.
B) poveruje starostu obce na právne preskúmanie zákona ohľadom
zrušenia výherných automatov v obci Svätý Anton
- dňa 9.10.2012
Uznesenie č. 109/2012
K bodu č. 3: Úprava rozpočtu na rok 2012
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2012
Uznesenie č. 110/2012
K bodu č. 4: Vytvorenie inventarizačných komisií
OZ schvaľuje zloženie komisií na vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31. 12. 2012:
Ústredná inventarizačná komisia: Ing. Janka Koreňová, Ľubica Palášthyová, Helena Weissová, Eva Petáková
Komunitné centrum a obecný úrad: Anna Mešťanová, Helena Weissová, Eva Petáková
Knižnica: Ľubica Palášthyová, Alica Gajanová, Michaela Kondeková
Požiarna zbrojnica: Ondrej Binder, Anton Jusko, Ján Žabenský
Dom smútku, kultúrny dom, KPPZ: Jozef Sabo, Michal Hajko, Helena
Weissová
ZŠ s MŠ: Anna Valachová, Miroslava Lakoštíková, Ladislav Labuda,
Rastislav Kondek
Uznesenie č. 111/2012
K bodu č. 5: Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole zostavenia účtovnej závierky v Ob. podniku Sv. Anton s.r.o.
Uznesenie č. 112/2012
K bodu č. 6: Predĺženie nájomných zmlúv
OZ A) berie na vedomie žiadosť pána Vladimíra Remeňa, trvale
bytom SNP 6, B. Štiavnica a žiadosť Obecného podniku Svätý Anton
s. r. o., o prenájom priestorov Hostinec na Rínku
B) ukladá 1) vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa priestorov Hostinec na Rínku, 2) založiť výberovú komisiu
Uznesenie č. 113/2012
K doplňujúcemu bodu: Žiadosť OZ Mýto o spravovanie a prevádzkovanie miestnej knižnice
OZ A) berie na vedomie žiadosť OZ Mýto na spravovanie a prevádzkovanie obecnej knižnice
B) ukladá vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa obecnej
knižnice
Uznesenie č. 114/2012
K doplňujúcemu bodu: Žiadosť Spoločenstva Želiarov o zníženie
dane z nehnuteľnosti
OZ berie na vedomie žiadosť Spoločenstva Želiarov o zníženie dane
z nehnuteľnosti
Uznesenie č. 115/2012
K doplňujúcemu bodu: Zámer výstavby malometrážnych domov
OZ berie na vedomie zámer výstavby bytového domu s najviac
štyrmi bytmi nižšieho štandartu
Uznesenie č. 116/2012
K bodu č. 7: Podanie projektu – Gazdovský dvor
OZ berie na vedomie podanie projektu: Zámer na Gazdovský dvor
Uznesenie č. 117/2012
K doplňujúcemu bodu: Prezentácia projektu Mýtnica vo Svätom
Antone
OZ berie na vedomie prezentáciu projektu Mýtnica vo Svätom Antone
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Chcem Vám predstaviť ďalšiu rodinu
chalupárov, ktorí patria tiež k častým návštevníkom našej obce a cítia sa tu veľmi
dobre. O okolie svojej chalupy sa dobre starajú a nechýba tu množstvo kvietkov, ktoré patria k výzdobe samotnej chalupy, ale aj peknej záhrady. Je to
rodina Spišákovcov.
CHALUPÁRI
Strana 6
OZNAM O VÝŠKE NOVÝCH
SPRÁVNYCH POPLATKOV
S účinnosťou od 1. októbra 2012 došlo k zmene
správnych poplatkov
- 5 € za vyhotovenie výpisu z matričnej
knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev
a knihy úmrtí,
- 1,50 € za osvedčenie podpisu na listine
alebo na jej rovnopise, za každý podpis,
- 5 € za osvedčenie úradnej pečiatky
a úradného podpisu, za každý odtlačok a za
každý podpis.
V sadzobníku súdnych poplatkov
- 4 € (kolok) za žiadosť o výpis z registra
trestov a žiadosť o odpis z registra trestov.
ANKETA: Ako sa Vám páči úprava
okolo miestneho potoka Štiavnička?
Keď som ich navštívil, srdečne ma privítali a ochotne sa so mnou podelili o svoje dojmy a zážitky.
Moja prvá otázka smerovala na pani Spišákovú, že kedy a prečo sa stali
chalupármi tu u nás vo Svätom Antone. Po chvíľke rozmýšľania sa rozhovorila a začala spomínať: „Chalupármi sme sa tu stali v roku 1997 a doviedol nás
sem náš syn, lebo sa mu tu veľmi páčilo. Ja som k tomuto kraju viazaná tým,
že sme celé detstvo chodili na Počúvadlo. Takže, ten vzťah k tomuto kraju
bol veľmi silný. Posledné a najdôležitejšie, čo rozhodlo o tom, aby sme si
kúpili tu chalupu, budete sa možno smiať, ale bola Pánska cesta. Túto chalupu, čo sme kúpili, bola dosť rozbúraná vzadu a ja som ju nechcela, ale zobrali
ma na prechádzku na Pánsku cestu a tam sa mi veľmi páčilo a práve to rozhodlo o všetkom. Chalupu sme opravili, prestavali. Páči sa mi teraz hlavne
tento dom, záhrada, Pánska cesta, kaštieľ ,samozrejme tiež park ...“ Pani
Spišáková sa na chvíľu odmlčala a hneď ju začal dopĺňať syn: „No viete, náš
otec bol civilizovaný z mesta a nechcel chalupu kdesi na samote a toto miesto sa mu veľmi páčilo a aj samotné centrum tejto obce je frekventované
návštevníkmi, ktorí chodia do kaštieľa, páčil sa mu kaštieľ. Kúpil to aj preto,
aby sa deti a vnuci mali kde stretávať a táto záhrada je tu naozaj dostatočne
veľká, aby sa deti mali kde hrať. Keď sa tu všetci zídeme, je to úplná pohoda.“ Po tejto odpovedi som bol zvedavý, aké majú pripomienky a čo by sa
malo v našej obci zlepšiť. Bez rozmýšľania z pána Spišáka doslova vyhŕkla
odpoveď: „ Chodník pri hlavnej ceste! Hlavne v dolnej časti obce, ktorý veľmi
chýba a keď ideme s deťmi a s kočíkom a rúti sa auto a nedaj Bože
z obidvoch strán, máme veľký strach, nieto sa kde vyhnúť. Pozdĺž celej obce
až dole, keby bol chodník, tak by to bolo super.“ „A ešte mám trochu
strach,“ dodáva pani Spišáková, „aj z tohto potoka, lebo keď ide veľká voda
naráža nám do kamenného múrika pod domom, aj to by sa mohlo zregulovať.“
Moja posledná otázka bola, ako vždy: „Aký máte odkaz pre tunajších
obyvateľov, alebo aj chalupárov ?“ Zasa sa do rozhovoru zapojil pán Spišák:
„Mám odkaz hlavne pre tunajších obyvateľov, že tu žijú v krásnom kraji a my
sme radi, že sem môžeme s deťmi na prázdniny chodievať ,že sa nám tu páči
a že tunajší obyvatelia nás prijali medzi seba.“
Na záver nášho rozhovoru sa mi podarilo získať ešte rodinnú fotku
a rodina je naozaj dosť veľká, veď posúďte sami!
Text a foto: Jozef Sabo
A tu sú odpovede a názory chalupárov
a obyvateľov našej obce :
Jozef G.,73 rokov: „Na jednotku ...pekne je to
spravené, páči sa mi to“.
Helena G.,71 rokov: „Je to veľmi dobre, som spokojná“.
Miroslav D., 57 rokov: „Urobilo sa tam skutočne
kus dobrej práce, myslím si, že to boli miesta, kde
mohli byť skládky smetí. Pekne sa to vyčistilo,
prevzdušnilo, je tam priestor a veľmi sa mi páči, že
je to takto spravené. Nie je tam burina a všelijaké
kroviská. Páči sa mi to“.
Marian K., 61 rokov: „Dlhé roky sa to zanedbávalo, teraz to vyzerá dobre. Mám však obavu, že sa
nájdu hlupáci, ktorí si neuvedomujú, že odpad
patrí do kontajnera a nie do potoka. Zo strany
obecného úradu to stálo veľa úsilia, práce
a finančných prostriedkov“.
Martin K., 32 rokov: „Je to urobené na dobrej
úrovni, myslím si, že je to v poriadku“.
Helena B., 62 rokov: „Vylepšilo sa to, je to lepšie,
je to krajšie. Sme za to, aby to vyzeralo lepšie, aj
to, čo posadili tie kríčky, dali tú drť. Dobre to vyzerá. Akurát by mohli sa ešte upravovať tie vŕby,
lebo začali vyrastať konáre a nerobí sa s tým nič,
ale asi sa bude...“
Tomáš S., 56 rokov: „Som milo prekvapený
a potešený tým, že sa tu udiali veci, ktoré sa udiali,
preto, že boli vždy veľké problémy s parkovaním
a tiež, že zmizli z potoka veci, ktoré tam nepatria“.
Adriana, 36 rokov: „Je to úžasné, lebo mne sa
páčia akékoľvek úpravy, ktoré sa tu robia, lebo to
zveľaďuje dedinu. Je to tak významné miesto, ako
antolský kaštieľ, kde chodí veľa návštev a hostí,
preto okolie musí zodpovedať tomu a je to fakt
pekne urobené aj potok, takže dávam palec hore“.
Jozef S. 63 rokov „ Dosť to trvalo, kým sa spamätal
obecný úrad, no ale nový starosta sa dobre teraz
o to postaral, vyzerá to už teraz podstatne lepšie,
ale stále to nie je ono. Aj na dolnom konci, je tam
zaprataný celý kanál, povedal starosta, že to odprace, neviem kedy, ale verím, že to spraví, lebo
nedá sa robiť všetko naraz.“.
Karol D., 56 rokov: „Páči sa mi to, nemám výhrady“.
Roman B., 40 rokov: „Je to dobre, len by sa mohlo
viac robiť aj na dolnom konci“.
MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
I keď počasie na úvod
22. ročníka Dní sv.
Huberta celkom nevyšlo,
postupne
sa
„umúdrilo“ a v areáli
svätoantonského kaštieľa sa v prvý septembrový víkend opäť zišli
tisícky priateľov prírody z celého Slovenska i
zahraničia. Návštevu
osláv nevynechali ani
najvyšší štátni predstavitelia: J.E. Ivan Gašparovič – prezident SR, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír
Jahnátek, minister životného prostredia SR
Peter Žiga, prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej
komory – poslanec NR SR Tibor Lebocký,
ďalší poslanci NR SR: Magda Košútová,
Peter Gaži, Ján Mičovský, Robert Puci a
Marián Záhumenský. Tohtoročné oslavy sa
niesli v znamení osláv 50. výročia Múzea vo
Svätom Antone. Aj úvodný program osláv,
v ktorom účinkovali priatelia zo Svätého
Antona a Banskej Štiavnice, patril tomuto
výročiu. Deti zo ZŠ vo Svätom Antone predstavili divadielko „legenda o svätom Hubertovi“, Mgr. Barbora Legényová za doprovodu ocka Štefana Legényho zaspievala Pieseň o Sv. Hubertovi, trubači zo SOŠL v Banskej Štiavnici zahrali svätohubertovskú
fanfáru a na známe piesne predstavili nové
texty o múzeu dychová hudba Sitňanka a
Martin Kminiak s dcérou Danielkou zo súboru Sitňan. V rámci úvodného programu
bolo vyhlásené ďalšie významné lesnícke
miesto na Slovensku – svätoantonský kaštieľ a do života boli uvedené dve nové publikácie: Wildlife - z vydavateľstva AB ART
press - s hodnotnými fotografiami zveri vo
voľnej prírode od 33 výborných slovenských autorov („krstný otec“ viceprezident
C.I.C. PaeDr. Imrich Šuba) a Zborník Múzea
vo Svätom Antone XX/2012 („krstný otec“
– prezident SPZ a SPK Ing. Tibor Lebocký).
MPRV SR a SPZ využili podujatie na odo-
vzdanie rezortných medailí a medailí sv.
Huberta. Do siene úcty a slávy poľovníctva
na Slovensku boli uvedené dve ďalšie významné osobnosti: Štefan Teren - dlhoročný
československý a slovenský funkcionár SPZ,
prvý predseda SPZ, významný autor odbornej poľovníckej literatúry i beletrie a Fridrich Konrad – výborný kynológ a znalec
raticovej zveri, ktorý má zásluhu pri zavádzaní farbiarov do poľovníckej praxe. Memoriál Fridricha Konrada – to sú dodnes
najvýznamnejšie európske skúšky farbiarov.
V barokovej sýpke boli prezentované
unikátne trofeje Podunajska, z ktorých
OSA
Strana 7
dom s uloveným jeleňom a obetnými darmi. Možno predpovede počasie i letecké
dni na Sliači spôsobili, že návštevníkov Dní
sv. Huberta bolo menej, ako ostatné roky,
no dôležité je, že odchádzali spokojní. Veľmi si vážime, že v rámci „hubertovskej
kvapky krvi“ darovalo krv 42 priateľov prírody – úprimne ďakujeme. Úprimne rád
uvádzam, že počas osláv – teda na „našej“
pôde - v areáli svätoantonského kaštieľa,
páni ministri MPRV SR i MŽP SR neraz deklarovali ochotu spolupracovať a to si veľmi
ceníme.
Rád by som sa týmto príspevkom poďakoval aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí
pomohli podujatie zorganizovať.
Marian Číž
foto: Ľ. Lužina a Klaudstudio
...čo bude?...
najviac zaujali hlavne srnčie, víťazné fotografie československej súťaže Memoriál
Slávy Štochla a obrazy poľovnej zveri Anny
Rakytovej. Na oslavách nechýbali osvedčené atrakcie: Majstrovstvá Slovenska vo
vábení jeleňov, MS vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri (obe súťaže HubertlovHalali o Putovný pohár Hubertlovu), ukážky
sokoliarstva, poľovníckej kynológie, streľby
z lukov a kuší, atraktívny rybolov, o najkrajšiu poľovnícku fotografiu, poľovnícky nôž,
poľovnícky šperk, poľovnícky klobúk, vtipné
súťaže „Hájnikova žena“, „poľovníkových
„5F“, v hádzaní flinty do žita, o najdlhšiu a
najkrajšiu bradu, módna prehliadka, divadelné prestavenie, špeciálna výstava alpských jazvečíkovitých duričov, Poľovnícky
chodník - poľovníctvo pre deti /SOŠL B.
Štiavnica/, laserová strelnica, koncert hornového kvarteta Laugarício a Mgr. Barbory
Legényovej, vystúpenie folklórneho súboru
Sitňan, ... ap. Zlatým klincom osláv bola ako
vždy svätohubertovská omša so sprievo-
Od 1. novembra 2012 sa v Múzeu vo
Svätom Antone začína tzv. „ Zimná sezóna“, ktorá so sebou prináša aj malé obmedzenie v rámci sprevádzania návštevníkov
kaštieľa. Prehliadka expozícií bude upravená na „zimný okruh“, v rámci ktorého môžu
záujemcovia uvidieť 12 miestností umelecko-historickej expozície s kaplnkou a poľovnícku expozíciu. S tým sa upravuje aj vstupné na 5 €/dospelý, 2,50 € /dieťa od 6 rokov
do 18 rokov a 0,50 €/dieťa do 6 rokov.
Zimná sezóna potrvá do marca 2013, expozície budú otvorené od 8.00 do 15.00 hod.
v dňoch utorok až sobota (nedeľa a pondelok bude kaštieľ zatvorený).
Na mesiac november pripravujeme v
spolupráci s BBSK—Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom—
Pracovisko Banská Štiavnica a Mestom
Banská Štiavnica vyhodnotenie 15. ročníka
fotografickej súťaže Najkrajšia dovolenková
fotografia 2012. Vernisáž súťažných prác sa
uskutoční 16. novembra 2012 o 14.00 hod.
vo výstavných priestoroch múzea. Výstava
bude bezplatne sprístupnená do konca
decembra 2012.
Monika Arvajová
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
KUK DO ŠKOLY
OSA
Strana 8
„ Idem pekne krok za krokom, cupkám si do
školičky.
V škôlke nám je dobre milo, tak ako
u mamičky.“
Tak toto je prvá pieseň, ktorú sa nový kamaráti v škôlke nielen naučili, ale si ju aj obľúbili.
Teší nás, že sme sa rozrástli a začali sme nový
školský rok 2012/2013 s počtom detí 34. Z tohto
počtu je maličkých usilovných „VČIELOK“ 14
a veľkých múdrych „SOVÍČAT“ 20. Z celkového
počtu detí je 11 predškolákov a 6 detí je mladších ako 3 roky.
Neprišli len nové deti, ale zmenilo sa aj personálne obsadenie školy. Pribudla nám nová
pani učiteľka Erika Krunková a pri maličkých
deťoch pobyty vonku „istí“ pani učiteľka Anna
Rihová.
Sily a elánu máme dosť a tak veríme, že
školský rok 2012/2013 a plnenie vytýčených
úloh zvládneme. Je ich dosť tak s chuťou do
toho.
Poprajme teda: deťom radosť, rodičom
spokojnosť, a všetkým spoločne pohodu
a dobré zdravie
učiteľky materskej školy
Dňa 1. septembra 2012 sa naša škola zapojila do
programu ku Dňom Svätého Huberta 2012. Predstavili sme sa krátkou scénkou „Legenda o svätom Hubertovi.“ Deti zo základnej školy sa poctivo pripravili
už počas školského roka pod vedením pani učiteľky
Knezovičovej a Kosmeľovej.
Divadielko sa odohralo v kaštieli na nádvorí
a repríza na pódiu pred poštou. Predstavenie, ktoré
bolo určené najmä mladším návštevníkom zaujalo aj
starších, ktorí si ho nenechali ujsť.
Spolupráca ZŠ a obci bude naďalej pokračovať
v ďalších kultúrnych aktivitách. Predstavenia sa zúčastnili: Beláková, Gajdošová, Húsková, Frčka, Kosmeľová, Štyndlová, Šulek.
Mgr. Nevolná, Mgr. Kosmeľová
MÁME MAJSTRA SR
Začiatkom septembra 2012 sa náš
deviatak Štefan Šulek zúčastnil Majstrovstiev SR v streľbe z malokalibrových zbraní
v Domaniži, kde v kategórii dorastenci 60
výstrelov v ľahu obsadil 1. miesto. Tento
úspech nás veľmi potešil, blahoželáme
majstrovi Slovenska aj jeho trénerom.
Števko súťažil za Strelecký športový klub
Banská Štiavnica, no jeho začiatky
v streľbe boli na našej základnej škole, kde
od roku 2009 úspešne pracoval
v streleckom krúžku pod vedením Mgr.
Oľgy Rákayovej. Strelecký krúžok pracuje
na škole od roku 2005. Každý školský rok
od začiatku svojej činnosti sa strelecké
družstvá zapájali do okresných kôl súťaží
v streľbe zo vzduchových zbraní, kde obsadili vždy prvé miesta a postúpili do krajských kôl. Prvými úspešnými strelcami
v okresnom kole z našej školy boli Andrej
Daum, Branislav Beňovic a Tomáš Oravec,
ktorí zvíťazili v roku 2005. V roku 2006 sa
do OK zapojilo a zvíťazilo aj dievčenské
družstvo v zložení Denisa Lauková, Petra
Kosorínová a Karina Koreňová. Medzi najlepších reprezentantov školy v streľbe
patril Libor Purdek, Tadeáš Macko, Simona
Sabadošová a celý rad ďalších, ktorí sa
pričinili o zviditeľnenie našej školy nielen
v okresnom ale aj v krajskom meradle.
Úspechy, ktoré dosahujú naši strelci sú
vysoko nad úrovňou podmienok, ktoré na
tréningy majú. Materiálne vybavenie,
ktoré zabezpečuje škola je dobré, máme
zbrane, máme strelivo, optiku, terče. No
posledné 3 školské roky sa priestorové
podmienky na činnosť krúžku zhoršili tým,
že do priestorov voľnej triedy v materskej
škole, ktorá slúžila na činnosť krúžku, sa
nasťahoval klub seniorov a množstvo starých obnosených odevov, textilu a rôzne,
dovolím si ich nazvať, haraburdy. Streľba
si vyžaduje maximálnu bezpečnosť, disciplínu, pozornosť zo strany strelcov a veľkú
zodpovednosť zo strany vedúceho.
Očakávam od zriaďovateľa školy ústretovejší prístup, viac porozumenia
a zlepšenie podmienok pre činnosť streleckého krúžku.
Mgr. Oľga Rákayová, vedúca krúžku
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Strana 9
Zámer pomenovať ZŠ vo Svätom Antone
na „Základnú školu Ferdinanda Coburga“
Žijeme také zvláštne časy: financie
chýbajú, ceny všetkého rastú a médiá mýlia ľudí. Z televízie, tlače i z počítačov sa na
nás usmievajú celebrity, ktoré okrem toho,
že vedia vulgárne vystupovať, veľa toho
nedokážu, hrdinami sa stávajú tí, ktorí
ubližujú, „mocní“ tohto sveta sa nám snažia nahovoriť, že najdôležitejšie sú zisky
a následky krízy najviac pociťujú práve tí,
ktorí sú prirodzene skromní.
V týchto pomýlených časoch, je veľmi
málo vzácnych ľudí, ktorí sa dokážu zorientovať a myslieť pri tých všetkých problémoch na to najdôležitejšie - na budúcnosť
našich detí. Ja som úprimne rád, že pracujem v múzeu, ktoré sídli vo Svätom Antone. Občania sú veľmi rozumní
a samospráva myslí i na budúcnosť. Veľmi
sa mi páči myšlienka, s ktorou prišiel pán
starosta. Chce, aby sa naša základná škola
užšie zamerala na niečo, čo by do jej lavíc
prilákalo deti aj z iných obcí, prípadne
z Banskej Štiavnice a prirodzene to najlepšie chce pre deti občanov Svätého Antona.
Veľmi si vážim jeho aktivity i aktivity novej
pani riaditeľky, ktoré smerujú k zlepšeniu
postavenia školy v budúcnosti. Ak nebudeme tak premýšľať už teraz, veru nemá
škola šance presadiť sa. Veľmi záleží na
dobrom mene, ktoré „predáva“ školu
i obec navonok a veľmi záleží – prirodzene
i z hľadiska ekonomiky, na tom, aby mala
škola čo najviac žiakov. ZŠ vo Svätom
Antone sídli v obci, ktorá je známa barokovo-klasicistickým kaštieľom. Pôvodnými
majiteľmi kaštieľa boli príslušníci panovníckych rodov Koháry a Coburg. Posledným
užívateľom kaštieľa bol bulharský cár Ferdinand Coburg. Myšlienka pomenovať
školu po cárovi Ferdinandovi Coburgovi,
vznikla hlavne kvôli blízkosti školy
pri svätoantonskom kaštieli. Škola mohla
byť pomenovaná aj po otcovi Michalovi
Buzalkovi, alebo Andrejovi Kmeťovi. Tieto
významné osobnosti boli a ostanú zviazané
s našou obcou a regiónom navždy. Obec i
múzeum plánujú v blízkej budúcnosti vytvoriť spomienkové miesto, ktoré všetkým
návštevníkom priblíži ich osudy, miesto, ktorým prejavíme úctu a vyslovíme
vďaku za ich životy prežité v prospech
iných. Predsa však - prostredníctvom Ferdinanda Coburga, môžeme zviditeľniť školu aj na medzinárodnej úrovni. Cár Ferdinand bol výraznou osobnosťou, prostredníctvom ktorej majú žiaci možnosť dozvedieť sa odborné poznatky z histórie, biológie, geografie, výtvarného prejavu i ďalších
predmetov. Poviete si, že prečo má byť
škola pomenovaná po niekom cudzom?
Odpoviem Vám. Cár Ferdinand nebol celkom cudzí. Žiadny panovník inej krajiny
nemal tak rád Slovensko a nepomáhal
toľko našim obyvateľom, ako práve cár
Ferdinand. Ovládal aktívne mnoho cudzích
jazykov a jeho život môže slúžiť deťom
príkladom, aké je dôležité vzdelanie, odbornosť, zručnosť a zmysluplná práca
v prospech spoločnosti. ZŠ Svätý Anton má
výhodu oproti ostaným školám v regióne,
práve kvôli tomu, že v obci sídli Múzeum
vo Svätom Antone. Múzeum - ako výz-
Základným cieľom združenia je podpora
a rozvoj kultúrneho a komunitného
života na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrnospoločenskej činnosti, záchrane pamiatok a pamätihod ností
obce a kultúrneho dedičstva našich predkov. Motivác ia občanov
k spolupatričnosti medzi jednotlivými občanmi v dan om regióne
organizovaním rôznych kultúrno - spoločenských podu jatí, tvorivých dielní, súťaží, zachovávanie kultúrneho dedičstva regiónu
a pod.
Na prvom verejnom Zhromaždení členov dňa 15.9.2012 s a
členovia oboznámili so Stanovami združenia a prebehli voľby do
orgánov. Predsedom Rady združenia Mýto o.z. sa stal Jozef Sabo. Radu združenia tvoria: Elena Pálková – Klub seniorov, Ida
Binderová – Klub detí a mládeže, Ľuba Palášthyová – Klub komunita, Anna Kuzmová – výkonný tajomník OZ.
Zhromaždenie schválilo plán aktivít do konca roka 20 12 nasledovne: Príprava projektov z jednotlivých grantov :
BAUMIT – Tu sa nám páči, tu chceme žiť – Pred Starou kolkár-
MÝTO o.z.
namná kultúrna ustanovizeň, dokáže poskytnúť priestory a čiastočne i odborný
potenciál pracovníkov, v prospech pútavej
výučby. Hlavné zameranie školy by súviselo s biológiou, keďže poľovnícke múzeum
je prírodovedné a priľahlý park môže poskytnúť vhodné plochy na pestovanie rastlín. Práve Ferdinand Coburg bol medzinárodne uznávaným biológom, bol výborným
botanikom. Mnohé druhy motýľov a rastlín
sám objavil a nesú jeho meno v latinskom
názve. Ako starší prednášal na významných prírodovedných kongresoch.
Myšlienku premenovať Základnú školu
vo Svätom Antone na Základnú školu Ferdinanda Coburga si už osvojil aj J. V. Simeon Sachse-Coburg Gotha – vnuk cára Ferdinanda, ktorý sa o tom dozvedel prostredníctvom veľvyslankyne Bulharska v SR - J.E.
Margarity Ganeva.
Ďalším významným dôvodom na pomenovanie školy po cárovi Ferdinandovi,
je možnosť medzinárodnej spolupráce.
Pedagógovia i žiaci školy by mohli postupne nadviazať spoluprácu s partnerskými
školami v Bulharsku, alebo Nemecku
a taktiež obec Svätý Anton spoluprácu
s partnerskými obcami v zahraničí.
Základná škola prostredníctvom svojho
zriaďovateľa – Obecného úradu vo Svätom
Antone, podniká oficiálne kroky na získanie čestného názvu podľa Smernice Ministerstva školstva SR č. 1951/1999 a je reálny predpoklad, že k premenovaniu môže
dôjsť na jar v roku 2013. V múzeu sme
úprimne radi, že vznikla myšlienka pomenovať Základnú školu po cárovi Ferdinandovi.
Verím, že budúcnosť ukáže, aký bol
tento krok prezieravý. Investícia do vzdelania detí patrí medzi tie, ktoré sa najlepšie
oplatia. Verím, že deti, ktoré ZŠ Ferdinanda Coburga absolvujú, budú vzdelané,
zručné a rozumné. Oni budú rozhodovať
o osude našej obce v budúcnosti a to vôbec nie je málo.
Marian Číž
ňou – úprava priestranstva, podľa štúdie, tak aby postupn ými
krokmi vzniklo nové námestie, slúžiace všetkým občanom obce.
SPP – Dedičstvo regiónov – Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov – oživenie starých tradícií formou vystúpenia na Vian očných
trhoch v spolupráci Klubu seniorov, MŠ a ZŠ. Na Via nočných
trhoch, ktoré budú 15.12.2012 na Rínku. Ožijú staré tradície – na
Katarínu, Ondreja, Luciu. Vianoce s tradičnými jedlami, koláčmi,
koledami a zvykmi, Živý Betlehem a možno prídu aj koledníci na
Troch kráľov.
ORANGE – Škola pre budúcnosť – Z rozprávky do rozprávky po
EU - projekt je v štádiu prípravných konzultácií.
Do nášho Občianskeho združenia sa môže prihlásiť každý, kto
má záujem o rozvoj našej obce a súhlasí s našimi Stanovami
a cieľmi OZ. Členský príspevok je 5.-€ na rok. Členom môže byť
fyzická, alebo právnická osoba. Po schválení členom sa môže stať
aj rodina ako celok.
Prihlásiť sa môžete každý pondelok od 13,00 – 15,00 hod
v Klube seniorov (MŠ pri knižnici), alebo na telefónne číslo: 0903
44 11 14 , 0907 704 718.
Anna Kuzmová
OSA
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
PRVÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR
Prvý denný letný tábor detí, ktorému
som dodatočne dala názov – O Červenej
sliepočke, sa konal vo Svätom Antone
v Klube seniorov od 16.7. do 20.7.2012.
Pod vedením Eleny Pálkovej a Anny
Kuzmovej sa ho zúčastnilo 7 detí a jeden
deň ich bolo desať – Zo Svätého Antona to
boli: Danielka Kminiaková, Nikolka Kružlicová, Natália Pulmanová, Alexandra Didiová,
Natália Soligová, Emma Baranyaiová.
Z Čaky: Lucia Fenešová, Samuel Feneš
a z Veľkého Krtíša: Rebeka a Sára Sokolové.
Hlavným programom denného tábora
“Močila konope“: Buzalková, Brnáková, Hikl, Kališek, Kminiaková, Kondeková, Kružlicová, Meliš, Pulmanová, Sartoris, Štefanková. Žiaci druhého
stupňa si pripravili tance z rôznych období.
Piatačky: Berkyová, Javorská, Soligová,
Šuleková, Turská mali pripravenú scénku
s tančekom “Babičko nauč mne charleston“. Šiestaci: Beláková, Hajduová, Ivanič,
Hiklová, Kaluža, Kandráčová, Remeňová,
Suchá predviedli tanec na pieseň od skupiny ABBA. Siedmačky: Fabianová, Gregáňová, Horváthová, Šoucová sa blysli
v modernom tanci na pieseň “One more
night“. Prekvapili ôsmaci. HanuskaHúsková a Piatrová-Kovácz, ktorý zatancovali valčík na pieseň z filmu „Piráti
z Karibiku. Nikoleta Luptáková zahrala na
kejborte pieseň Petry Černockej „Koukej se
mnou si píseň broukej“. A čerešničkou na
torte, ako to uviedla riaditeľka školy pani
Ingrid Kosmelová, ktorá program moderovala, bolo záverečné vystúpenie žiačok
9.ročníka. Balážová, Beláková, Brečková,
Borošková, Farbiaková, Gajdošová, Koreňová Svojim spevom ľudových i moderných
piesní, hrou na kejbort a gitary roztlieskali
publikum. Zaslúžia si pochvalu, lebo všetko
nacvičili samé. Pri ostatných vystúpeniach
pomáhali s nacvičovaním pani učiteľky:
Knezovičová, Nevolná, Mališová, Rákayová.
Poďakovanie patrí aj Marike Juhásovej za
peknú výzdobu z tekvíc a ovocia (prispeli aj
rodičia detí z materskej školy svojimi vý-
Posedenie pre dôchodcov
V rámci Mesiaca úcty k starším sa dňa
17.10.2012 popoludní v priestoroch kultúrneho domu v našej obci uskutočnilo posedenie pre tých skôr narodených. V úvode
prítomných privítal starosta pán Jozef Baranyai. V krátkom príhovore ocenil životné
skúsenosti prítomných, zaželal im veľa
zdravia a príjemnú pohodu pri sledovaní
kultúrneho programu, ktorý pripravili deti
Základnej a materskej školy vo Svätom
Antone.
V úvode sa s básničkami, pesničkami,
cvičením a tančekom predstavili tí najmenší z materskej školy. Milé vystúpenie nacvičili pani učiteľky Húsková, Krunková
a Valachová. Vtipnú scénku „Únos starkých“ pripravili s deťmi 2.-4.ročníka pani
učiteľky Balková a Ivaničová. Výborný výkon tu podala Dianka Štefanková. Po scénke ešte zaspievali a zatancovali na pieseň
Strana 10
boli tvorivé dielne, na ktorých si deti vyskúšali servítkovú techniku, tkanie zápästkov a dramatická tvorivá dielňa, počas
ktorej deti naštudovali rozprávku
O červenej sliepočke, na ktorú si pripravili
aj kostýmy. Improvizačné schopnosti si
vyskúšali v hre na víly v Zámockom parku.
Okrem hier a tvorivých dielní sme vyzbierali za vrece plastových fliaš okolo umelého športoviska nad školou. Záverečné
predstavenie rozprávky O Červenej sliepočke sme zahrali v piatok pre deti
z Materskej školy a pre rodičov.
A teraz niečo z táborového denníka :
Dnes sme si dobre užili deň. Najviac
v tábore milujeme hojdačku. Keď sme sa
naobedovali, dorábali sme si náramky,
bolo to super. Moja najlepšia kamarátka
Natália Pulmanová mala nehodu. Stupila
na klinec. Pred tou nehodou sme boli na
Ranči. Jazdili sme na koníkoch a jedli nanuky. Ahoj decká – ráno sme vždy mali
rozcvičku. Potom sme si obliekli vílovské
kostýmy a išli sme do parku. Tam sme sa
hrali na víly. Užili sme si tu veľa srandy na
veľkej hojdačke. Dalo sa tu žiť a bolo tu
fajn.
Hanna Kuzmová
tvormi z prírodnín). Po programe nasledovalo pripravené občerstvenie. Veselú náladu svojim spevom a hrou na heligónku
navodil pán Milan Skokan zo Sebechlieb.
Anna Rihová
CVAK FOTOAPARÁTOM
V dnešnom článku Vám prinášam
zasa niečo zaujímavé na pozretie. Robil
som si fotky v našom parku pri kaštieli
a rozmýšľal som, čo odfotografovať.
Prišiel som k starému pňu, pozeral som
sa naň a v duchu si hovorím, aký musí
byť starý. Možno náhodou, možno náročky som oň zavadil a pník sa prevrátil.
No a pozrite sa sami, aký pohľad sa
mi naskytol. Korene našich stromov
v zemi, majú aj takýto tvar........
foto a text: Sabo Jozef
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
OSA
Strana 11
Letný rekreačný tábor pre dorastencov na Chate Rázdiel
Počas letných prázdnin občianske združenie Detská misia organizovalo 10 turnusov letných táborov pre 380 detí a dorastencov na rôznych miestach Slovenska. V letom rekreačnom tábore na Chate Rázdiel, neďaleko Svätého Antona, od 21.-28. júla
2012 sa zúčastnilo 21 dorastencov.
Čo sa týka programu, navštívili sme Banské múzeum v prírode, organizovali sme rôzne hry v blízkom okolí chaty, hrali sme
poznávaciu hru, kde deti navštívili obec Žibritov a z informácii o tejto malej dedine vytvárali noviny. Vo večernom čase sme sa
venovali biblickým príbehom, keďže dorastencov sme chceli viesť k poznaniu Pána Boha a jeho slova - Biblie.
Keďže Chata Rázdiel má pri väčšom počte účastníkov obmedzené možnosti prípravy stravy, o pomoc sme sa obrátili na školskú jedáleň pri MŠ a ZŠ v Svätom Antone. Obecný úrad a vedúca školskej jedálne nám vyšli v ústrety. Počas jedného týždňa nám
pripravovali chutný obed s olovrantom. Chuť jedla bola výborná a množstvo bohate postačovalo aj pre najhladnejších dorastencov. Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť spokojnosť so službami školskej jedálne.
Mgr. Vladimír Terem, vedúci letného tábora
PRVÝKRÁT PARAWESTERN NA RANČI NÁDEJ
Priateľské juniorské westernové preteky sa v sobotu
25.8.2012 konali na Ranči Nádej vo Svätom Antone. Bol to
jubilejný X. ročník. Tentokrát bol spojený aj s parawesternom.
Pretekov sa zúčastnilo 12 juniorov a 3 parawesternisti,
ktorí si odniesli za svoju snahu a bojovnosť ceny Ranča Nádej. Pretekári súťažili v troch disciplínach, pozostávajúcich s
technických a rýchlostných pretekov. Na záver to bola aj
vtipná súťaž "opitý jazdec". Rozhodcom bola p ani Peťková,
ktorá dbala na sp rávnosť výsledných časov a čistotu jazdy.
Celkovou víťazkou a pohár za víťazstvo si odniesla Lucia
Lukášová na koni Pegas s Novej Lehoty. Druhé miesto si
vybojovala Barbora Kružlicová na koni Odra z domácej stajne, na treťom mieste sa umiestnila Lea Lauková na koni
Jaklin ranč Madeira. Výborne si počínal aj parawesternista
Filipko Graňo na koni Sára z Ranča G 4 Santovka, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii a nebál sa súťažiť aj v hlavnej kategórii
s nehandykepovými juniormi. Cenu ranča Nádej si odniesla
aj Ninka Beláková. Podujatí sprevádzal a ozvučenie zabezpečoval už známy moderátor podujatí na ranči Jaroslav Výboch, ktorému s hudbou pomáhal spolužiak z ďalekej Afriky.
Výborný guláš a špeciality kuchyne z reštaurácie U starkej
boli súčasťou výbornej atmosféry na tomto podujatí.
Počasie sa tiež vydarilo a tak tí, čo prišli, odchádzali spokojní a bohatší o ďalší zážitok z prírody.
Anna Rihová
V stredu, 19. septembra 2012, sme u nás vo Sv.
Antone privítali návštevu seniorov z Tekovskej Breznice. Čakali sme ich pred kaštieľom, kde sme sa srdečne pozdravili a pokračovali sme v sprievode pána riaditeľa Číža na prehliadku. Musím povedať,
že duchaplné, vtipné, pútavé rozprávanie pána riaditeľa je tou pridanou
hodnotou, ktorá znásobila dojmy z prehliadky. Každý z nás odchádzal s
pocitom neopakovateľného zážitku. Ešte raz srdečná vďaka, pán riaditeľ! Po
krátkom pobyte v parku sme pokračovali v družných rozhovoroch ku kostolu, ktorý tiež zaujal našich hostí. Na spoločnom obede v Starom hostinci
sme rozvíjali možnosti ďalšej spolupráce a budúcich výmenných návštev,
lebo aj keď si už viac pamätáme, záujem o dianie okolo nás je silou, ktorá
nás robí mladšími. Lúčili sme sa ako dobrí priatelia.
za klub seniorov vo Sv.Antone Elena Pálková
Z ČINNOSTI NÁŠHO KLUBU SENIOROV
OSA
OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA
Krížovka pre Vás
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu.
Strana 12
A: sal si básnicky - 2. časť tajničky - Ježiš
v Biblii. B: značky tona a liter - hrubší ženský
hlas - izraelský kmeň - vyvŕtaná diera v zemi osobné zámeno. C: textová skratka - básnik moderný - ruská rieka - ví s hrubicou. D: klan
- nadávka - táto, nárečovo - drobný hlodavec.
E: Boh lásky - sťa - ženské meno - chlp. F:
moja osoba - nový - bál - nula - sekunda
a pond. G: miesto, kde sa robí výskum - zväčšovanie sa - natieraj masťou. H: uctieval zviera podobné myši - ruská rieka. I: Samo
v USA - jednoduchá zbraň - stred slova zápory
- smola. J: spojka - 4. časť tajničky. K: poodpichával - patriaca Eríkovi.
1: 1. časť tajničky. 2: alpský škriatok - omastok - národné divadlo. 3: chyť - pán v Španielsku - Timotej - označenie áut Rakúska
a Portugalska. 4: slohová úloha - futbalový
klub v Madride - čínske mesto. 5: mláďa psa okresný výbor - prach, česky. 6: teba - masť vlna. 7: približne - pohladil. 8: vidina - tlieskame, česky. 9: trieda, skr. - staviteľ archy obranca vo futbale. 10: meno Radičovej Nové Mesto - kropí rosou. 11: stred slova
nervák - dul - Ružomberské vojenské kasárne.
12: značka našich elektrospotrebičov - spoluhlásky slova plač - sada - staré označenie WC.
13: čínske meno - 5. časť tajničky - jazyková
výchova. 14: 3. časť tajničky - nebdejú - Aurélia, zriedkavo.
Pomôcky: Aser, Pchi, Eli, piskor, plch, hňup,
totá.
PULZ ŽIVOTA NAŠE J OB CE
- narodili sa :
17.04.2012 Sára Gulašová
23.04.2012 Izabela Baarová
16.05.2012 Monika Kašiarová
18.05.2012 Martin Kminiak
26.05.2012 Marek Buzalka
10.06.2012 Matúš Dávid
07.07.2012 Ema Valentová
23.07.2012 Diana Vantechová
17.08.2012 Dominik Zadubanec
Recept pre Vás
- opustili nás :
12.04.2012 Jozef Zacharčok
19.04.2012 Štefánia Kružlicová
30.04.2012 Ivan Beňovič
09.05.2012 Mária Jusková
02.07.2012 Ľudovít Babjak
05.08.2012 Jolana Môťovská
11.08.2012 Anton Bartko
21.08.2012 Juraj Siman
Je jeseň a jabĺk sa urodilo veľa tak vám ponúkame recept od pani Anny Kuzmovej.
PEČENÉ JABLKO AKO DEZERT
Suroviny: stredne veľké jablká,
jahodový alebo malinový lekvár.
pomleté orechy,
hrozienka,
mlieko,
cukor,
Zlatý klas.
Jablká v strede vydlabeme a naplníme ich zmesou vytvorenou z
lekváru, orechov a hrozienok. Dáme na alobal a pečieme asi pol
hodinu. Upečené jablko dáme na tanier a polejeme
uvareným krémom zo Zlatého klasu, cukru a mlieka.
Je to výborná p ochúťka! Mňam!
OSA - OBČASNÍK SVÄTÉHO ANTONA - EV 3706/09; ISSN 1338-8762; Vydavateľ: Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 969 72,
IČO: 00 320 471, tel.č. 045 692 07 51, fax 045 692 07 52; Redakčná rada: Monika Arvajová, Anna Rihová, Ing. Katarína Golabová, Jozef Sabo,
Alica Gajanová; Grafický návrh: Monika Arvajová; Jazyková úprava: Mgr. Sylvia Kollárová;
Pripomienky, informácie a príspevky adresujte na Obecný úrad, resp. mailom na [email protected], Tlač: Nikara Krupina.
Download

NAŠA ŠKOLA ZAS ŽNE ÚSPECHY. ĎAKUJEME