Zápisnica z 9. zasadnutia Akademického senátu súkromnej Vysokej školy Goethe Uni
Bratislava (VŠ GUNI) 19. mája 2014
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. v zasadačke rektorátu VŠ GUNI
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):
zamestnanecká časť: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD., Ing. Simona Priecelová, Mgr. Dušan
Dúbravský, Mgr. Daniela Gloss, JUDr. Juraj Hocman, PhD., Mgr. Roland Fegyveres, Ing.
Marieta Prčová
Ospravedlnení: Ing. Rastislav Babič
študentská časť: Bc. Jan Husák, Bc. Helena Vatrtová
Ospravedlnení: Zuzana Masaryková, Oliver Liesener
Hostia: (podľa prezenčnej listiny):
Mag. Dr. Michael Linnert, MBA, prorektor pre medzinárodné vzťahy, PaedDr. Lucia
Rákayová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, PhDr. Peter Slivka, kvestor
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie výsledkov volieb zástupcov študentov FCR a FMP do AS
3. Voľba zástupcu študentov v Študentskej rade vysokých škôl SR
4. Voľba zástupcu VŠ GUNI do Rady VŠ SR
5. Správa o činnosti VŠ GUNI za rok 2013
6. Návrh Disciplinárneho poriadku GUNI
7. Návrh na členov Rady internej grantovej agentúry VŠ GUNI
8. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS VŠ GUNI otvoril a viedol predseda senátu Dr. Hocman, ktorý privítal
prítomných členov a hostí. Predstavil program verejného zasadnutia senátu, ktorý bol
jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Bc. Ján Husák ako člen volebnej komisie vo voľbách do študentskej časti Akademického
senátu vyhlásil výsledky volieb, podľa ktorých boli za nových členov študentmi zvolené Bc.
Karin Konzbulová a Michaela Anna Jurkovičová z Fakulty cestovného ruchu, keďže Fakulta
medzinárodného podnikania neoznámila žiadneho kandidáta. Po vyhlásení výsledkov volieb
predniesol predseda AS návrh uznesenia:
Uznesenie č. 06/2014:
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014 verejným
hlasovaním vyjadril súhlas s výsledkami volieb do študentskej časti AS a ako nových členov
AS potvrdil:
 Bc. Karin Konzbulovú, študentku FCR,
 Michaelu Annu Jurkovičovú, študentku FCR.
1
Uvedené študentky sa stanú členmi AS po ukončení štúdia Bc. Jana Husáka a Bc. Heleny
Vatrtovej v letnom semestri 2013/2014.
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
K bodu 3:
Vzhľadom na nízky počet prítomných členov AS za študentskú časť bol tento bod z programu
zasadnutia vypustený. O zástupcovi študentov v Študentskej rade vysokých škôl SR sa bude
hlasovať na jesennom zasadnutí AS.
K bodu 4:
Predseda AS informoval, že kandidátkou na zástupcu GUNI v Rade VŠ SR je PaedDr. Lucia
Rákayová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie. Po predstavení kandidátky a hlasovaní členov
sa skrutátor a overovateľka, Bc. Jan Husák a Ing. Simona Priecelová, odobrali do pracovne
rektora, kde sčítali hlasy. Výsledky vyhlásil predseda AS, ktorý skonštatoval, že AS schválil
kandidatúru PaedDr. Lucie Rákayovej, PhD., za zástupkyňu GUNI v Rade VŠ SR. Protokol
o hlasovaní je prílohou tejto zápisnice. Po vyhlásení volieb predniesol podpredseda
Akademického senátu návrh uznesenia.
Uznesenie č. 07/2014:
 Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014
tajným hlasovaním zvolil PaedDr. Lucia Rákayovú, PhD., za zástupkyňu VŠ GUNI
v Rade VŠ SR.
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
K bodu 5:
Správu o činnosti VŠ GUNI za rok 2013 predstavil Mgr. Dušan Dúbravský, ktorý informoval, že
správa je zostavená v súlade so Smernicou č. 46/2011, ktorá určuje formu a termín
predkladania výročnej správy. Na zostavení výročnej správy sa podieľali zamestnanci
rektorátu. Uverejnená bude 20. 5. 2014 na webovej stránke školy a bude zaslaná
Ministerstvu školstva do konca mája 2014. Výročnú správu dostali členovia senátu vopred na
preštudovanie a predseda AS ich vyzval, aby v hlasovaní vyjadrili súhlas s jej obsahom. AS vo
verejnom hlasovaní výročnú správu jednohlasne schválil.
K bodu 6:
Vedúca študijného oddelenia Ing. Simona Priecelová informovala o aktualizovaní
Disciplinárneho poriadku. Predsedom disciplinárnej komisie je podľa predloženého
rokovacieho poriadku prorektor pre vzdelávanie. Voľba ostatných členov disciplinárnej
komisie prebehne na nasledujúcom zasadnutí AS. Senát schválil prijatie Disciplinárneho
poriadku vo verejnom hlasovaní.
Uznesenie č. 8/2014
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014 schválil
prijatie Disciplinárneho poriadku a Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie VŠ GUNI.
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
2
K bodu 7:
Prorektorka pre vzdelávanie PaedDr. Lucia Rákayová, PhD. predstavila kandidátov na členov
Internej grantovej agentúry VŠ Goethe Uni Bratislava, ktorými sú:
 Prof. Dr. Peter Bendixen, predseda
 Prof. Dr. Wolfgang Wiesner
 Dr. Gerlinde Ondrej
 Prof. Dr. Jozef Jarab, externý člen
 Doc. Dr. Eva Stranovská, externý člen.
Po predstavení kandidátov odovzdali členovia senátu hlasovacie lístky do urny. Po volebnom
akte sa skrutátor a overovateľka, Bc. Jan Husák a Ing. Simona Priecelová, odobrali do
pracovne rektora, kde sčítali hlasy. Výsledky vyhlásil predseda AS, ktorý skonštatoval, že AS
vyjadril v hlasovaní súhlas so všetkými uvedenými kandidátmi. Protokol o hlasovaní je
prílohou tejto zápisnice. Po vyhlásení volieb predniesol podpredseda Akademického senátu
návrh uznesenia.
Uznesenie č. 09/2014:
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014 tajným
hlasovaním zvolil členov Internej grantovej agentúry GUNI v tomto zložení:
 Prof. Dr. Peter Bendixen
 Prof. Dr. Wolfgang Wiesner
 Dr. Gerlinde Ondrej
 Prof. Dr. Jozef Jarab
 Doc. Dr. Eva Stranovská.
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
K bodu 8:
Predseda senátu Dr. Hocman predstavil aktualizovaný Organizačný poriadok VŠ GUNI, ktorý
zohľadňuje personálne a funkčné zmeny v rámci GUNI. Vo verejnom hlasovaní bol vnútorný
predpis jednohlasne schválený s predpokladanou účinnosťou od 1. júna 2014, podobne ako
Disciplinárny poriadok a Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie GUNI.
Uznesenie č. 10/2014:
Akademický senát VŠ Goethe Uni Bratislava na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2014 schválil
prijatie Organizačného poriadku VŠ Goethe Uni Bratislava
Akademický senát návrh uznesenia jednohlasne schválil.
Mgr. Daniela Gloss informovala, že predstavitelia a študenti Fakulty cestovného ruchu sa
zúčastnia na slávnosti otvorenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch dňa 7.6.2014, na ktorej sa
bude fakulta prezentovať v sprievode i prostredníctvom informačného stánku. Zároveň
pozvala prítomných, aby sa na slávnosti zúčastnili.
Bc. Jan Husák požiadal o detailnú informáciu o priebehu konzultácií poskytovaných pre
študentov FCR v akademickom roku 2014/15.
3
Prorektorka pre vzdelávanie, PaedDr. Lucia Rákayová, PhD., informovala, že relevantné
informácie o štúdiu na jednotlivých fakultách sú prístupné na webovom sídle školy,
informácie o personálnom obsadení na jednotlivých fakultách sa nachádzajú na stránke
www.portalvs.sk. Informácie o školnom, platbách a štipendiách je možné získať od
pracovníkov finančného oddelenia VŠ GUNI Bratislava. Študijné záležitosti je potrebné riešiť
s pracovníkmi študijného oddelenia VŠ GUNI individuálne.
Na záver zasadnutia sa Dr. Hocman poďakoval Bc. Helene Vatrovej a Bc. Janovi Husákovi za
ich aktívnu a zodpovednú prácu v prospech celej akademickej obce VŠ Goethe Uni Bratislava
a obom menovaným odovzdal ďakovné listy predsedu senátu. Týmto slávnostným aktom sa
zasadnutie senátu skončilo.
Zapísal:
Mgr. Dušan Dúbravský, tajomník AS VŠ GUNI
Overil:
Ing. Simona Priecelová
Bratislava, 26. mája 2014
JUDr. Mgr. Juraj Hocman, MA, PhD., v.r.
predseda AS VŠ GUNI
Prílohy:
1. Zoznam pozvaných členov Akademického senátu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
na zasadnutie 19. mája 2014
2. Zoznam pozvaných hostí Akademického senátu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
na zasadnutie 19. mája 2014
3. Protokol o hlasovaní vo voľbe zástupcu GUNI v Rade VŠ
4. Protokol o hlasovaní vo voľbe členov Internej grantovej agentúry VŠ GUNI
4
Download

Zápisnica AS 9/2014 - Hochschule Goethe Uni Bratislava