Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4,
931 01 Šamorín
PLÁN PRÁCE
na školský rok 2014/2015
V Šamoríne, dňa 08.09.2014
–––––––––––––––––
Rada školy
––––––––––––––––––
ZO OZ PŠaV
––––––––––––––
Riaditeľka školy
Plán práce na školský rok 2014/2015 bol prerokovaný na zasadnutí
pedagogickej rady (ďalej PR) Základnej školy Mateja Bela, Kláštorná 995/4
v Šamoríne a schválený riaditeľkou školy.
Prerokovaním a schválením sa plán práce stáva záväzným dokumentom
pre všetkých zamestnancov školy.
V Šamoríne, dňa 08.09.2014
Mgr. Magdaléna Vajasová
riaditeľka školy
OBSAH:
1. ANALÝZA
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH
V ŠK.R. 2013/2014
VÝSLEDKOV
2. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
3. DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY
4. ORGANIZÁCIA
Organizácia školského roka 2014/2015 (Pedagogicko-organizačné pokyny)
Personálne obsadenie školy, funkcie
Zloženie Rady školy a Rady rodičov
Organizácia vyučovania
5. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
6. ZAMERANIE ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
7. ROZPRACOVANIE HLAVNÝCH ÚLOH
Výchovno-vzdelávacia oblasť
Oblasť hospodárenia a materiálového vybavenia školy
Úlohy na úseku BOZP a PO
Výchovné poradenstvo
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Spolupráca s rodičmi, verejnosťou, sponzormi
8. PRÍLOHY
Organizačný poriadok školy
Vnútorný poriadok školy
Zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 0.-9.ročník
Plány MZ, PK a ŠKD
Plány koordinátorov
Plán výchovného poradcu
Pedagogická dokumentácia
Plán pedagogických rád a pracovných porád
Celoškolské podujatia
Plán exkurzií a výletov
Plán vnútroškolskej kontroly
Plán práce MŠ a ZŠ
Plán rozhlasových relácií
Školský vzdelávací program pre 1.-4. ročník; 5.-9.ročník
1. ANALÝZA
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
VÝSLEDKOV
Vyučovanie a chod školy zabezpečovalo 64 pedagógov, 13 vychovávateliek, 4 asistenti,
2 špeciálni pedagógovia, 1 tréner. Z nich malo 8 znížený úväzok, 10 boli nekvalifikovaní a
5 bolo dôchodcov. Nepedagogických zamestnancov bolo 21, z toho 3 administratívne,
1 vedúca ŠJ, 2 kuchárky, 4 pomocné sily, 8 upratovačiek, 1 školník, 2 údržbári-kuriči.
PROSPECH:
SPRÁVANIE:
Na I.stupni bolo 471 žiakov.
Prospelo:
470 žiakov
Neprospel:
1 žiak
Neklasifikovaný:
0 žiakov
Na II.stupni bolo 548 žiakov.
Prospelo:
529 žiakov
Neprospelo:
2 žiakov
Neklasifikovaný:
1 žiak
Na I.stupni znížená známka zo správania
Pochvala riaditeľkou školy:
Pokarhanie riaditeľkou školy:
stupeň 2:
stupeň 3:
20 žiakov
3 žiaci
Na II.stupni znížená známka zo správania
Pochvala riaditeľkou školy:
Pokarhanie riaditeľkou školy:
1 žiaci
0 žiakov
stupeň 2: 12 žiakov
stupeň 3: 4 žiaci
stupeň 4: 1 žiak
96 žiakov
46 žiakov
DOCHÁDZKA: Na I.stupni žiaci vymeškali spolu 34 780 ospravedlnených vyučovacích
hodín, 140 neospravedlnených hodín.
Na II.stupni žiaci vymeškali spolu 58 253 ospravedlnených
vyučovacích hodín, 698 neospravedlnených hodín.
PRIJÍMACIE POHOVORY:
Z piateho ročníka bolo prijatých na 8-ročné gymnázium 17 žiakov.
Na II.stupni bolo prijatých na SŠ a ZSŠ 92 žiakov a na SOU 27 žiakov.
V súťažiach škola dosiahla významné úspechy. V rámci mimoškolských aktivít naši
žiaci pripravili niekoľko hodnotných vystúpení pre rodičov a širokú verejnosť. Na škole
pracovali rôzne krúžky, ktoré školu reprezentovali aj na súťažiach v rámci okresu, kde sme
získali pekné umiestnenia. Uskutočnil sa zber papiera. Ďalšie aktivity školy sú podrobnejšie
vyhodnotené vo vyhodnocovacej správe za školský rok 2013/2014.
2. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
Na základe uznesenia pedagogickej rady zo dňa 28.08.2014 v nastávajúcom školskom
roku budeme postupovať:
- žiakom 1.-4. ročníka sa poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1.
V nultom a prvom ročníku budú žiaci hodnotení slovne. V druhom až štvrtom
ročníku sa všetky výchovné predmety hodnotia slovne.
- na II.stupni v triedach VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A sa vyučuje podľa variantu
triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, žiakom V.B; VI.B pribudnú
štyri hodiny športovej prípravy a VII.B, VIII.B a IX.B pribudnú tri hodiny
športovej prípravy. Žiakom 5.-9. ročníka sa poskytuje nižšie sekundárne
vzdelávanie ISCED 2.
Na základe pedagogickej rady zo dňa 28.08.2014 budú klasifikované všetky
výchovné predmety.
3. DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY
a) Výchovno-vzdelávací proces realizovať v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,
učebnými osnovami, vzdelávacími štandardami
b) Rozvoj interpretačných schopností žiakov, zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti,
čítanie s porozumením
c) Zdokonaľovanie IKT žiakov a učiteľov
d) Zdokonaľovanie cudzojazyčnej komunikácie
e) Využívanie didaktickej techniky
f) Ponechávať žiakom viac priestoru na prezentáciu svojich vedomostí, uprednostniť
tvorivosť pred memorovaním
g) Formovať vzťah k literatúre prostredníctvom súťaží
h) Výchova k zdravému životnému štýlu
i) Zamerať sa na výchovné pôsobenie s cieľom odstraňovať prejavy šikanovania,
diskriminácie, rasizmu
j) Zapájať sa do projektov na rozvoj školy
k) V hospodárskej činnosti pokračovať v úprave interiéru, obnove školského zariadenia
4. ORGANIZÁCIA
Organizácia školského roka 2014/2015
V y u č o v a n i e:
Prvý polrok
sa začína 1.septembra 2014 (pondelok)
vyučovanie sa začína 2.septembra 2014 (utorok)
a končí sa 30.januára 2015 (piatok)
Druhý polrok
vyučovanie sa začína 3.februára 2015 (utorok)
a končí sa 30.júna 2015 (utorok)
P r á z d n i n y:
Jesenné prázdniny
sa začínajú 30.októbra 2014 (štvrtok)
a končia sa 31.októbra 2014 (piatok)
vyučovanie sa začína 3.novembra 2014 (pondelok)
Vianočné prázdniny
sa začínajú 22.decembra 2014 (pondelok)
a končia sa 7.januára 2015 (streda)
vyučovanie sa začína 8.januára 2015 (štvrtok)
Polročné prázdniny
sú 2. februára 2015 (pondelok)
vyučovanie sa začína 3.februára 2015 (utorok)
Jarné prázdniny
sa začínajú 2.marca 2015 (pondelok)
a končia sa 6.marca 2015 (piatok)
vyučovanie sa začína 9.marca 2015 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny
sa začínajú 2. apríla 2015 (štvrtok)
a končia sa 7. apríla 2014 (utorok)
vyučovanie sa začína 8. apríla 2015 (streda)
Letné prázdniny
sa začínajú 1.júla 2015 (streda)
a končia sa 31.augusta 2015 (pondelok)
Personálne obsadenie školy, funkcie
Riaditeľka školy
Mgr. Magdaléna Vajasová
Zástupcovia riaditeľky školy
I.stupeň
II.stupeň
pre vnútornú správu
výchovný poradca
Mgr. Renáta Bokorová
Mgr. Alžbeta Mesterová
Mgr. Ladislav Miklóš
Mgr. Stanislava Suroviaková
Triedníctvo:
0.A
0.B
Mgr. Denisa Kubincová
p. Katarína Šimonová
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
Mgr. Terézia Ďuriačová
Mgr. Helena Kapuštiarová
Mgr. Denisa Kissová
Mgr. Lucia Očenášová
Mgr. Jana Olšavská
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
Mgr. Marianna Golisová
Mgr. Zuzana Krajčírová
Mgr. Viera Pussová
Mgr. Terézia Rajczová
Mgr. Adriana Schnóblová
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
Mgr. Sylvia Krivošíková
Mgr. Jana Kallová
Mgr. Gabriela Bartalová
p. Anna Csáderová
Mgr. Laura Mališová
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E
Mgr. Darina Vašková
Mgr. Mária Huttová
Mgr. Zuzana Csölleová
Mgr. Alexandra Ásványiová
Mgr. Judita Koleszárová
V.A
V.B
V.C
V.D
V.E
Mgr. Stanislava Suroviaková (Ing. Adriana Brňáková)
Mgr. Lucia Brišková (Mgr. Elena Vargová)
PhDr. Silvia Sztruhárová (Mgr. Lenka Maschkánová)
Mgr. Veronika Pörsöková (Mgr. Elena Mazúrová)
Mgr. Elena Mazúrová (Mgr. Veronika Pörsöková)
VI.A
VI.B
VI.C
VI.D
VI.E
Ing. Marta Izsófová (Mgr. Angela Kulichová)
Mgr. Alica Moravčíková (Ing. Tomáš Valacsay)
Mgr. Angela Kulichová (Ing. Marta Izsófová)
Mgr. Miriam Birošová (Mgr. Helena Szarvašová)
Mgr. Helena Szarvašová (Mgr. Miriam Birošová)
VII.A
VII.B
VII.C
VII.D
VII.E
Mgr. Adela Drusková (Mgr. Martina Prúžková)
Mgr. Elena Vargová (Mgr. Lucia Brišková)
Mgr. Martina Prúžková (Mgr. Adela Drusková)
Mgr. Sylvia Mokrá (Mgr. Natália Valacsai)
Mgr. Natália Valacsai (Mgr. Sylvia Mokrá)
VIII.A
VIII.B
VIII.C
VIII.D
Mgr. Jarmila Franková (p. Klára Green)
Mgr. Lenka Maschkánová (PhDr. Silvia Sztruhárová)
Mgr. Mária Vyhnáliková (p. Mária Gútayová)
p. Mária Gútayová (Mgr. Mária Vyhnáliková)
IX.A
IX.B
IX.C
IX.D
Mgr. Darina Bašková (p. Zuzana Czingelová)
p. Zuzana Czingelová (Mgr. Darina Bašková)
Mgr. Dana Figlárová (Mgr. Miriam Meszárosová)
p. Klára Green (Mgr. Jarmila Franková)
Netriedni učitelia:
p. Zuzana Takács
Mgr. Beata Gajdáčová
Mgr. Juraj Kuba
Mgr. Soňa Púryová
Ing. Jana Habánová
Silvia Plutzerová
Mgr. Kristína Némethová
Ing. Tomáš Valacsay
Ing. Mariana Hudáková, PhD.
Mgr. Erika Mezey Lelkes
Mgr. Martina Marková
Mgr. Jana Fürdös
Tréner:
Mgr. Martin Gyurász
Asistent učiteľa:
Mgr. Alžbeta Boršová
Mgr. Ildikó Csandová
Ing. Renáta Maťková
Mgr. Petra Končoková
Bc. Katarína Vranková
Helena Čurajová, DiS.
Špeciálny pedagóg:
Mgr. Dina Možuchová
Mgr. Darina Vašková
ŠKD:
p. Eva Bokorová
- vedúca
p. Anastázia Mitalová
p. Erika Matusová
p. Soňa Kršková
p. Marta Lelkešová
p. Otília Vargová
p. Zuzana Jonásová
p. Ľubica Fríbertová
p. Daniela Rusnačiková
p. Ingrid Csibová
p. Patrícia Csibová
Mgr. Zuzana Švolíková
p. Tamara Hinterschusterová
Na materskej dovolenke:
Mgr. Lenka Kaluzová
Mgr. Gabriela Klačanská
Vedúci MZ a PK:
1. MZ
2. MZ
3. MZ
4. PK
5. PK
6. PK
7. PK
8. PK
9. PK
0.-2.roč.
3.-4.roč.
ŠKD
cudzích jaz. (AJ, NJ, TJ)
M-F-PP-INF
CH-P-GEO
SJ-D-OV
EV-NV-HV-VV
TV-TchV
Mgr. Zuzana Krajčírová
Mgr. Zuzana Csölleová
p. Eva Bokorová
p. Zuzana Czingelová
Mgr. Miriam Mészárosová
Mgr. Dana Figlárová
Mgr. Jarmila Franková
Mgr. Elena Mazúrová
Mgr. Alica Moravčíková
Vedenie kabinetných zbierok:
1. SJL
2. CJ
3. M
4. F
5. CH
6. Pr
7. Z, D
8. TV
9. HV
10. VV
11. OV
12. ŠPd
13. 0. – 4.
14. ŠK
15. FŠU-1
Mgr. Helena Szarvašová
p. Zuzana Czingelová
Mgr. Miriam Birošová
Ing. Adriana Brňáková
Mgr. Erika Lelkes Mezey
Mgr. Adela Drusková
Mgr. Elena Vargová
Mgr. Beata Gajdáčová
Mgr. Darina Bašková
Mgr. Elena Mazúrová
PhDr. Silvia Sztruhárová
p. Mária Gútayová
Mgr. Denisa Kubincová
p. Otília Vargová
Mgr. Mária Huttová
16. FŠU-2
17. Uk
18. Žk-1
19. Žk-2
21. PP
22. PV
23. Posiľňovňa
Mgr. Ladislav Miklóš
Mgr. Lenka Maschkánová
p. Anna Csáderová
Mgr. Jarmila Franková
Ing. Tomáš Valacsay
p. Štefan Konkoly
Mgr. Juraj Kuba
Vedenie súťaží:
MO
Mgr. Meszárosová, Ing. Izsófová, Mgr. Drusková, Mgr. Mokrá
Mgr. Bartalová
Mgr. Mokrá, Mgr. Bartalová, Mgr. Drusková
Mgr. Birošová, Mgr. Bartalová, Mgr. Krajčírová
Ing. Izsófová, Mgr. Bartalová
Mgr. Meszárosová
Mgr. Hudáková
Mgr. Lelkes Mezey
Pytagoriáda
Klokan
Max
Taktik
Expert
CHO
Hliadka mladých
zdravotníkov
PhDr. Sztruhárová, Mgr. Golisová
Fyzikálna olymp.
Mgr. Mesterová
Biologická
Mgr. Birošová
Geografická
Mgr. Vargová, Mgr. Figlárová
Súťaž časopisu MLZ PhDr. Sztruhárová
Výtvarné
Mgr. Huttová, Mgr. Mazúrová, Mgr. Očenášová
Literárne súťaže 1.st. p. Csáderová, Mgr. Schnóblová
SJL – Hviezdoslavov Kubín Mgr. Suroviaková
Pravopisná olympiáda
Mgr. Brišková, Mgr. Suroviaková
Detský čin roka
Mgr. Brišková
Olympiáda zo SJL Mgr. Franková
Olympiáda z AJ
Mgr. Bašková, Mgr. Czingelová, Mgr. Prúžková, p. Green,
Mgr. Valacsai
Olympiáda z NJ
p. Gútayová, Mgr. Púryová
Olympiáda z dejepisu Mgr. Brišková, Mgr. Figlárová
Spevácke
Mgr. Ďuriačová, Mgr. Vašková, p. Takács
Telovýchovné
vyučujúci TV
Zápisnice z porád
Kronika
pedagógovia podľa abecedného zoznamu
Mgr. Brišková
Práca v záujmových krúžkoch:
Krúžok varenia 3.-4.r.
Šikovné ruky 1.-4.r.
Tanečný 2.ročník
Krúžok AJ 2.B
Tvorivé dielne 2.ročník
Kubincová
Kubincová
Krajčírová
Krajčírová
Schnóblová
Krúžok AJ 2.E
Šikovné ruky 1.ročník
Tvorivý krúžok 3.E
Mažoretky 0.-4.r.
Čitateľský 4.ročník
Krúžok AJ 4.ročník
Krúžok NJ 4.ročník
Tanečný 3.-4.r.
Výtvarný 3.ročník
Vesmír očami detí 3.ročník
Čitateľský 3.ročník
Krúžok NJ 4.A
Krúžok AJ 1.C
Volejbalový 4.ročník
Gymnastický 1.-4.r.
Krúžok šikovných rúk
Čitateľský
Cvičenia zo SJL
Cvičenia z M
Krúžok francúzskeho jazyka
Počítačový
Kúzelnícky
Tabletový
Mažoretky
Basketbalový 5.-7. r.
Basketbalový 8.-9. r.
Futbalový – dievčatá
Tanečný
Bedmintonový
Volejbalový mini 5.-6. roč.
Volejbalový midi 7.-9. roč.
Futbalový
Florbal 8.-9. roč.
Stolný tenis 5.-7. roč.
Stolný tenis 7.-9. roč.
Schnóblová
Kapuštiarová
Mališová
Huttová
Csölleová
Ásványiová
Koleszárová
Bartalová
Bartalová
Bartalová
Csáderová
Vašková
Kissová
Púryová
Gajdáčová
Meszárosová
Franková
Brišková, Vyhnáliková, Franková
Mokrá, Birošová
Končoková
Valacsay
Valacsay
Izsófová
Knezovičová
Pörsöková
Gajdáčová
Maschkánová
Maschkánová
Pörsöková
Púryová
Púryová
Kuba
Kuba
Prúžková
Moravčíková
Krúžky v rámci ŠKD:
Športovo-pohybový
Literárno-dramatický
Spevácko-dramatický
Šikovné ruky
Pracovný
Tanečný 1.roč.
Výtvarný 2. roč.
Prírodovedný
Malý prírodovedec
p. Bokorová
p. Vargová
p. Fríbertová
p. Matusová
p. Lelkešová
p. Kršková
p. Mitalová
p. Jonásová
p. Csibová
Nepovinné predmety:
Cvičenia zo SJL 4.roč.
Cvičenia z M 4.roč.
Mgr. Vašková, Mgr. Huttová, Mgr. Koleszárová
Mgr. Csölleová
Doučovanie z M
Doučovanie zo SJ
Mgr. Birošová, Mgr. Drusková
Mgr. Franková
Inventarizačná komisia:
Mgr. Ladislav Miklóš - predseda
Mgr. Dana Figlárová - člen
Mgr. Dina Možuchová
- člen
Škodová komisia:
Mgr. Ladislav Miklóš - predseda
p. Anna Csáderová - člen
p. Erika Ďurkovičová - člen
Komisia BOZP:
p. Attila Horváth - bezpečnostný technik
Mgr. Ladislav Miklóš - člen
p. Konkoly Štefan
- člen
Zloženie ZO OZ PšaV:
Mgr. Gabriela Bartalová
Mgr. Denisa Kubincová
- predseda
- podpredseda, tajomník
- pokladník
Správni zamestnanci:
Administratívni zamestnanci:
p. Marcela Tomečeková
p. Erika Ďurkovičová
p. Mária Világiová
- tajomníčka
- ekonómka-účtovníčka
-PaM
Hospodárski zamestnanci:
p. Ladislav Fekete
- školník
p. Štefan Konkoly
p. Tibor Szabó
- kurič-údržbár
- kurič-údržbár
p. Judita Kondelová
p. Rozália Valocsayová
p. Gabriela Véghová
p. Edita Horváthová
p. Tímea Horváthová
p. Sofia Mikócziová
p. Monika Czanik
p. Beata Tóthová
p. Zuzana Demeová
- upratovačka
- upratovačka
- upratovačka
- upratovačka
- upratovačka (MD)
- upratovačka
- upratovačka
- upratovačka
- upratovačka
Školská jedáleň:
p. Ingrid Feketeová
p. Mária Véghová
p. Darina Nagyová
p. Zita Matlahová
p. Zuzana Matlahová
p. Margita Závodszká
p. Magdaléna Ambrus
- vedúca ŠJ
- kuchárka
- kuchárka
- kuchárka
- kuchárka
- kuchárka
- kuchárka
Zloženie Rady školy a Rady rodičov
Zloženie Rady školy:
Ing. František Sztruhár
Mgr. Zuzana Krajčírová
Mgr. Jarmila Franková
p. Mária Világiová
p. Ibolya Puhová
p. Kristína Šnegoňová
p. Peter Stein
PaedDr. Gábor Veres
p. Robert Keresztes
PaedDr. Árpád Érsek
Mgr. Darina Vašková
- predseda
- zástupca pedagogických zamestnancov
- zástupca pedagogických zamestnancov
- zástupca nepedagogických zamestnancov
- zástupca rodičov
- zástupca rodičov
- zástupca rodičov
- zástupca zriaďovateľa
- zástupca zriaďovateľa
- zástupca zriaďovateľa
- zástupca, zriaďovateľa
Zloženie Rady rodičov:
p. Zuzana Kucháriková
Ing. Branislav Rafaj
p. Henrieta Fulajtárová
p. Anastázia Libaiová
p. Ibolya Puhová
p. Alena Sármányová
- predseda
- podpredseda
- hospodár
- člen
- člen
- člen
Organizácia vyučovania
Vyučovací čas:
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina
7.hodina
8.hodina
8.00
8.50
9.50
10.45
11.40
12.30
13.45
14.35
-
8.45
9.35
10.35
11.30
12.25
13.15
14.30
15.30
5. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ŠKOLSKÝ ROK
a) Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 a všeobecne
záväzné právne predpisy a koncepčné materiály
b) Štátny vzdelávací program
c) Školský vzdelávací program
d) Milénium – národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších
15-20 rokov schválený vládou SR uznesením č. 1193/2001
e) Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa
f) Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu
g) Národný program boja proti drogám
h) Koncepcia environmentálnej výchovy
i) Učebné osnovy a učebné plány
j) Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami
k) Zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia, pokyny MŠ SR
6. ZAMERANIE ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce s osobitným dôrazom na:
vyučovanie cudzích jazykov
prácu s počítačom
ekologickú výchovu
telesnú a športovú výchovu, pestovanie zdravého životného štýlu
primárnu prevenciu proti závislostiam
využívanie moderných foriem vyučovania
prácu so začlenenými žiakmi
prácu s talentovanými žiakmi
vytváranie školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje, ale aj uplatňuje
Dohovor o právach dieťaťa, sme škola spolupracujúca s UNICEF
Účasť na olympiádach a postupových súťažiach
Zapojenie sa do projektov
Úspešné umiestnenie žiakov 9. ročníka
Rozvoj spolupráce s MŠ
Odstraňovanie nedostatkov pri vedení pedagogickej dokumentácie
Aktualizovať vnútorný poriadok školy, oboznámiť s ním žiakov i rodičov
Práca v záujmových krúžkoch
Práca žiackeho parlamentu
Lyžiarsky a plavecký výcvik
Škola v prírode
Študijný pobyt v Anglicku
Zber papiera
Webová stránka
Podchytenie aktivít rodičov a verejnosti na pomoc škole
Obnova exteriéru a interiéru školy
7. ROZPRACOVANIE HLAVNÝCH ÚLOH
Výchovno-vzdelávacia oblasť (rozpracovanie úloh z POP)
a) Celoslovenské testovanie vedomostnej úrovne žiakov 9.ročníkov
T: 15.04.2015 (21.04.2015)
Z: vedúci PK, riaditeľ školy
Testovanie žiakov 5.ročníka (SJL, M) na vybraných školách
T: 12.11.2014
Z: vedúci MZ, vyučujúci
aa) Pripomínať si pamätný deň Holokaustu (09.09.2014)
T: september 2014
Z: Mgr. Brišková
b) V rámci organizovania podujatí k Medzinárodnému týždňu vzdelávania
(13.-17.11.2014), Dňu školských knižníc (22.10.2014), Dňu detskej knihy (apríl 2015)
spolupracovať s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou
T: október, november 2014, apríl 2015
Z: všetci ped.zam.
Podporovať čitateľskú gramotnosť alebo kladný vzťah ku knihám „Andersenova noc“
T: apríl 2015
Z: Mgr. Csölleová, Mgr. Huttová
c) V rámci predmetu SJ a literatúra na II. stupni ZŠ klásť dôraz na vlastnú tvorbu
jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť
argumentovať. Zorganizovať čitateľské aktivity aj v rámci ŠKD
T: priebežný
Z: vyučujúci SJ, vychov. ŠKD
d) Venovať zvýšenú pozornosť vyučovaniu cudzieho jazyka, eliminovať memorovanie
a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií
s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.
Využívať personalizované učenie, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností
žiakov, diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-video prezentácie riešenia úloh.
T: priebežný
Z: vyučujúci cudzích jazykov
e) Vo výchovno-vzdelávacom procese podporovať také metódy a postupy, ktoré
prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov (Žiacky parlament)
T: priebežný
Z: tr.uč., všetci vyučujúci, RŠ
f) Využívať efektívne formy práce na hodinách SJ a M v 9. ročníku. Prípravu žiakov
na prijímacie pohovory skvalitniť využitím nepovinných predmetov zo SJ a M.
T: do prijímacích pohovorov
Z: vyučujúci 9.ročníkov
g) Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk
Podporovať vzdelávať pedagogických zamestnancov týkajúce sa finančnej
gramotnosti
T: priebežný
Z: vyuč. OV a M
h) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa:
- podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí, ich účasť vo všetkých
oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú a prijímať také opatrenia na
zabezpečenie disciplíny, ktoré sú zlúčiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci, preds. PK EV, RŠ
- pokračovať v projekte Škola spolupracujúca s UNICEF
T: priebežný
Z: Mgr. Meszárosová, vyučujúci
- zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami fyzického a psychického
násilia
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci, preds. PK EV, RŠ
- sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti
vzdelávania a prípravy na povolanie
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci, vých.poradca
- prijať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a na
obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia
T: priebežný
Z: tr.uč., všetci vyučujúci
- realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem predchádzania a účinného
riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. Monitorovať zmeny
v správaní detí, bezodkladne riešiť problém s vedením školy, CPPPaP,
príslušným oddelením PZ
T: priebežný
Z: RŠ, tr.uč., všetci vyučujúci
i) Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied,
súťaží, výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv
T: priebežný
Z: tr.uč., všetci vyučujúci, preds. PK EV
j) V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín je potrebné venovať patričnú
pozornosť témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči
nim.
T: 01.10.2014, priebežný
Z: tr.uč., vyučujúci
k) V rámci prevencie drogových závislostí vypracovať a realizovať preventívny program
školy, spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, CPPPaP.
Uskutočniť besedy formou otvorenej diskusie pre žiakov aj pedagógov školy. Úlohou
koordinátora je navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia školy
T: priebežný
Z: Mgr. Franková a triedni učitelia
l) V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov jasne vymedziť opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania
komplexnej stratégii školy a uplatňovať jej realizáciu v praxi.
Využiť účinné nástroje v oblasti záškoláctva, šikanovania, www.bezpecnaskola.sk,
www.prevenciasikanovania.sk
Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si princíp: „Sme škola, kde sa
šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“.
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci, vedenie školy
ll) Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním sa
do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním. Dôslednú pozornosť venovať
ekologickej výchove, výchove k podpore zdravia a ochrany životného prostredia.
Motýlia záhrada – 1. stupeň, Studňa Európy – ŠKD.
Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu
jednotlivých učebných predmetov v ŠkVP.
T: priebežný
Z: preds. PK, MZ, ŠKD, Mgr. Figlárová
m) S cieľom pripraviť žiakov pre život na zvládnutie mimoriadnych udalostí, využívať
UO „Ochrana človeka a prírody“ pre 1.-9.ročník
T: október 2014, jún 2015
Z: vedenie školy, všetci vyučujúci
n) Venovať zvýšenú pozornosť individuálnej integrácií žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, spolupráca s CPPPaP (špeciálny pedagóg, psychológ,
logopéd).
Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov s vývinovými
poruchami učenia zameranej na zlepšenie ich starostlivosti a zabezpečovať kvalitnú
kooperáciu školy a rodiny.
T: trvalý
Z: tr.uč., vyučujúci, špec.pedagóg
psychológ
o) Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou VMR podľa
schválených učebných osnov. Zabezpečiť diskusie na tému: Sexualita, AIDS, Vzťahy,
Dospievanie
T: priebežný
Z: RŠ, vyučujúci EV, NV
p) V záujme zdravia a zdravého vývinu detí organizovať podľa záujmu rodičov a žiakov
školu v prírode, lyžiarsky a plavecký kurz
T: zima 2014/2015, máj 2015
Z: PK TV, MZ, ZRŠ, tr.uč.
q) V rámci Národného programu prevencie HIV/AIDS zamerať pozornosť na prevenciu
rizikového správania sa v rámci dospievania. Uskutočniť rozhlasovú reláciu
k Svetovému dňu boja proti AIDS (01.12.2014) a besedy so psychológom, resp.
lekárom. Zapojíme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky.
T: priebežný
Z: Mgr. Moravčíková
r) Posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity na podporu
zdravia. Zapájať sa do kampane „Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“.
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci
s) Venovať pozornosť telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, aktivitám, ktoré
nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky. (korčuľovanie 1.-4. ročníka
v rámci hodín TV, tenis)
Podporovať činnosť športových krúžkov, sprístupniť ihriská a telocvične
po vyučovaní a cez víkendy.
T: priebežný
Z: vyučujúci I.st. a TV
t) Naďalej venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme
zlepšenia ich dochádzky a školskej úspešnosti, spolupracovať so zriaďovateľmi,
rodičmi, asistentmi učiteľa
T: trvalý
Z: triedni učitelia
u) V predmete OV skvalitniť výučbu ekonomických tém a venovať pozornosť
uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam, spolupráci s európskymi národmi
a zvyšovaniu národného povedomia. Zapracovať do tematických plánov úlohy
súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.
T: priebežný
Z: vyučujúci OV, ostatní vyučujúci
v) Zabezpečiť pre svojich žiakov praktický výcvik na detských dopravných ihriskách.
Zoznam DDI je na www.minedu.sk
T: máj, jún 2014
Z: vyučujúci I.stupňa
w) V rámci Svetového dňa výživy, Svetového dňa mlieka aktivitami podporiť spotrebu
ovocia, zeleniny a mlieka. Propagovať zdravý životný štýl – národný program
prevencie obezity
T: október 2014, máj 2015
Z: vyučujúci
x) Naďalej dodržiavať stredu ako odpočinkový deň
T. priebežný
Z: všetci vyučujúci
y) Školské výlety a exkurzie neorganizovať tri týždne pred klasifikačnou poradou
T: priebežný
Z: tr.uč., vedenie školy
z) Pokračovať v ceste k tomu, aby sa metodické orgány stali garantmi kvality vyučovania
v daných predmetoch.
T: priebežný
Z: vedenie školy
aa) V školskom poriadku vymedziť opatrenia ohľadom používania mobilného telefónu
v zmysle § 20 ods. 7 vyhláška 320/2008 Z.z. o základnej škole: Počas vyučovania žiak
nesmie používať mobilný telefón. Môže ho použiť iba v odôvodnených prípadoch so
súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa
školy.
T: september 2014
Z: všetci vyučujúci, vedenie školy.
bb) Žiakov viesť k bezpečnému využívaniu internetu – www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk
T: priebežný
Z: triedni učitelia, vyučujúci INF
Oblasť hospodárenia a materiálového vybavenia školy
a) Účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy.
T: trvalý
Z: RŠ, ZRŠ, účtovníčka
b) V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy učebnicami,
tlačivami.
T: na základe ponuky
Z: RŠ, ZRŠ
c) Zabezpečiť práce spojené s údržbou školy.
T: trvalý
Z: RŠ, ZRŠ
d) Priebežne podľa potreby zabezpečiť školu čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.
T: priebežný
Z: ZRŠ
e) Uskutočniť fyzickú inventarizáciu.
T: december 2014
Z: ZRŠ, ved.kab., tr.uč.
f) Do finančného zabezpečenia školy zainteresovať i Radu rodičov a spoločne hľadať
možnosti riešenia nedostatku financií. O pomoc a spoluprácu požiadať zriaďovateľa
a osloviť aj možných sponzorov – podnikateľov mesta.
T: priebežný
Z: vedenie školy
Úlohy na úseku BOZP a PO
a) Uskutočniť vstupné školenie nových zamestnancov, viesť evidenciu školení BOZP
a PO.
T: september 2014
Z: ZRŠ, technik BOZP a PO
b) Dôkladne rozobrať s učiteľmi a následne so žiakmi vnútorný poriadok školy, pravidlá
BOZP.
T: august 2014, prvá TH
Z: RŠ, tr.uč.
c) Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areály školy a učebniach.
T: priebežný
Z: všetci zamestnanci
d) Viesť evidenciu školských a pracovných úrazov.
T: priebežný
Z: ZRŠ, tajomníčka
e) Zabezpečiť úrazové poistenie žiakov prostredníctvom vybranej poisťovne na základe
ponuky.
T: september 2014
Z: RŠ., tajomníčka
f) Na praktických vyučovacích hodinách dodržiavať bezpečnostný poriadok.
T: priebežný
Z: vyučujúci
g) Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovania majetku,
fajčenia, šikanovania.
T: priebežný
Z: vyučujúci
Výchovné poradenstvo
V oblasti výchovného poradenstva a profesijnej orientácie zabezpečiť pre všetkých
rodičov a žiakov 9. ročníka poradenskú službu, informačný servis s možnosťou konzultácií
s výchovným poradcom. Zabezpečiť:
a) možnosť konzultácií rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku
T: október 2014
Z: VP
b) informovať žiakov o možnostiach štúdia
T: priebežný
Z: VP
c) vedenie evidencie žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku aj v nižších
ročníkoch
T: september 2014
Z: VP
d) vedenie evidencie integrovaných žiakov
T: september 2014
Z: špec. ped., vyučujúci jedn.predm.
triedni učitelia
e) vypracovanie individuálnych učebných plánov, konzultácia s poradňou a s rodičmi
T: september 2014
Z: VP, vyučujúci jedn.predm.,
psychológ, špec. pedagóg
f) možnosť účasti žiakov na dňoch otvorených dverí so zameraním na voľbu povolania
T: priebežný
Z: VP
g) spolupráca s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva
T: priebežný
Z: VP
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického zamestnanca
má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť
na školeniach.
V oblasti odborného rastu pedagógov sa zamerať na:
a) pravidelné zúčastňovanie sa krátkodobých vzdelávacích aktivít MC
b) výmenu skúseností v rámci predmetov, šírenie pozitívnych prvkov projektov
existujúcich na škole medzi ostatných kolegov
c) metodické usmerňovanie a koordinovanie práce nových a mladých učiteľov.
T: priebežný
Z: vedenie školy
d) 1 pedagóg sa zúčastňuje ako autor testov pri príprave Hodnotenia kvality vzdelávania
na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania
e) 2 pedagógovia sa prihlásili na aktualizačné vzdelávanie v oblasti vyučovania AJ
f) podporu účasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podľa
aktuálnych ponúk.
Organizácia schôdzkovej činnosti:
- pedagogické rady
7x
- pracovné porady
10x
- zasadnutia MZ a PK
podľa plánov (najmenej 4x do roka)
- zasadnutia triednych učiteľov
podľa plánov (najmenej 4x do roka)
- zasadnutia vedenia školy
podľa potreby
- zasadnutia vedenia školy s vedúcimi MZ a PK
podľa potreby
- schôdzkový deň pracovných porád
prvý pondelok v mesiaci
Spolupráca s rodičmi, verejnosťou, sponzormi
Pre aktívnu spoluprácu:
a. podchytiť RR, pokračovať v zaužívaných podujatiach a podporovať nové
aktivity
b. získavať aktívnych rodičov pre prácu s deťmi a krúžkovú činnosť
c. upevňovať vzťah „učiteľ-žiak-rodič“ na vzájomnej úcte a dôvere,
pravdovravnosti
d. podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii
prostredia školy brigádnickymi aktivitami, finančným príspevkami
e. podieľať sa na oživení kultúrno-spoločenského života školy a mesta,
spolupráca s MÚ, MO MS.
a) Uskutočniť jednu plenárnu schôdzu rodičov s oboznámením ich o výchovnovyučovacích výsledkoch za školský rok 2013/2014, o aktivitách školy, o pláne práce
v školskom roku 2014/2015
T: september 2014
Z: vedenie školy, RR
b) Triedne aktívy RZ a individuálne konzultácie
T: priebežne
Z: vedenie školy, RR
c) Slávnostný zápis do I. ročníka
T: február 2015
Z: RŠ, ZRŠ pre I. stupeň
d) Tanečný venček žiakov 9. ročníka
T: december 2014
Z: triedni učitelia 9. ročníka
e) Rozlúčka deviatakov so školou
T: jún 2015
Z: RR, triedni učitelia 9. ročník
f) LVK, ŠvP, plavecký výcvik, študijný pobyt v Anglicku
T: december 2014, apríl, máj 2015
Z: tr.uč. 3.roč., Mgr. Gajdáčová
p. Czingelová
g) Spolupracovať s MŠ, so ZŠ s VJM, ZUŠ, SŠ, SOU
T: priebežný
Z: vedenie školy
h) Spolupracovať so psychológom a školským špeciálnym pedagógom
T: priebežný
Z: vedenie školy
i) Spolupracovať so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine, INICEF,
Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
T: priebežný
Z: všetci vyučujúci
8.7 Plán pedagogických rád a pracovných porád
Plán zasadaní pedagogických rád
Dátum
Obsah
28.08.2014 - POP na školský rok 2014/2015
- Zloženie MZ a PK
- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacíh výsledkov školy v šk.r. 2013/2014
- Rôzne
08.09.2014 - Plán práce školy na školský rok 2014/2015
- Práca s integrovanými žiakmi
- Plenárne RZ – 30.09.2014 v ŠJ
- Rôzne
13.11.2014 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I.štvrťrok
- Starostlivosť o zaostalých žiakov
22.01.2015 - Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za I.polrok
- Vyhodnotenie plánu práce MZ a PK
15.04.2015 - Hodnotenie III.štvrťroku v prospechu, dochádzke a správaní
- Kontrola plnenie úloh v oblasti prípravy žiakov na súťaže a olympiády
22.06.2015 - Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za školský rok 2014/2015
- Opravné skúšky
- Vyhodnotenie účasti žiakov na súťažiach
- Podklady na vyhodnocovaciu správu
30.06.2015 - Vyhodnocovacia PR
Plán zasadaní pracovných porád
Dátum
Obsah
25.08.2014 - podklady do plánu práce školy
- zasadanie MZ a PK
29.09.2014 - zhodnotenie práce a plnenia úloh za predchádzajúci mesiac
- požiadavky rodičov (RZ)
- vyhodnotenie vstupných previerok
- evidencia integrovaných žiakov
- príprava účelového cvičenia
03.11.2014 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava klasifikačnej porady (Metodické pokyny)
- zhodnotenie práce s integrovanými žiakmi
- RZ 13.11.2014 o 16.00 hod.
01.12.2014 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava vianočnej akadémie, Mikuláša
- príprava vianočnej výzdoby tried a školy
- LvK – 7.ročník (Gajdáčová)
- pokyny na inventarizáciu
- čerpanie dovoleniek, náhradného voľna
- zhodnotenie činnosti Žiackeho parlamentu
12.01.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- informácie o účasti žiakov v súťažiach
- príprava klasifikačnej porady
- RZ – konzultácie 12.01.2015
03.02.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava zápisu do I. ročníka
- rôzne
09.03.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava Dňa učiteľov
- rôzne
30.03.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava podkladov na klasifikačnú poradu
- príprava na celoslovenské Testovanie - 9
- účasť žiakov na súťažiach
- RZ 15.04.2015
04.05.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- škola v prírode podľa ponuky
- plavecký výcvik – 5. ročník podľa ponuky
- príprava na Deň detí
- vyhodnotenie súťaží
- športové podujatie – spolupráca s inými školami v meste
01.06.2015 - zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
- príprava klasifikačnej porady
- vyhodnotenie ŠvP
- účelové cvičenie v prírode
- rozlúčka deviatakov
- vyhodnotenie umiestnenia žiakov deviateho ročníka
- príprava programu na slávnostné ukončenie školského roka
- RZ – konzultácie 04.06.2015
- čerpanie dovoleniek, náhradného voľna
8.8 Celoškolské podujatia
Dátum
September
2014
Október 2014
November
2014
December
2014
Január 2015
Február 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Obsah
Slávnostné otvorenie šk.r. 2013/2014
Voľby do žiackeho parlamentu
Plenárne RZ, triedne RZ
Účelové cvičenie
Cezpoľný beh – kvalifikácia na okresné kolo
Svetový deň výživy 16.10.2014
Obvodné kolo v malom futbale
Šarkaniáda (ŠKD)
Pasovanie prvákov
Besedy pre žiakov zamerané na boj proti drogám (Európsky týždeň boja
proti drogám)
Rozlúčka s jeseňou
Tanečný venček pre žiakov 9. ročníka
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Obvodné kolá vo vybíjanej, futbale, basketbale, volejbale
Deň boja proti AIDS, projekt „Červené stužky“ – 1.12.2014
Lyžiarsky výcvikový kurz
Príprava vianočnej výzdoby školy
Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu (ŽP)
Vianočná akadémia (I.st.)
Adventná výzdoba školy
Školské kolo geografickej olympiády (II.st.)
Mikuláš
Šaliansky Maťko – školské kolo
Deň otvorených dverí pre MŠ – I.stupeň
Turistika so zameraním na sánkovanie a guľovačku (ŠKD)
Slávnostný zápis do 1.ročníka
Rozprávkové vretienko - školské kolo
Hviezdoslavov kubín - školské kolo (II.st.)
Deň učiteľov
Beh o kyticu triedneho učiteľa (zodp. vyučujúci TV)
Hviezdoslavov Kubín školské kolo (I.st.)
Ľudské práva a ich ochrana – spolupráca s UNICEF
Deň zeme (I.st., vyučujúci P, Ge, EV, TchV)
Deň narcisov (ŽP)
Deň detskej knihy – beseda so spisovateľom
Slávik Slovenska
Pravopisná olympiáda
Svetový deň zdravia 07.04.2015
Deň matiek (vystúpenia detí s kultúrnym programom)
Jún 2015
M.R. Štefánik
Plavecký výcvik
Škola v prírode
Deň detí
Školské výlety
Účelové cvičenie – ochrana človeka a prírody (II.stupeň)
Didaktické hry (I.stupeň)
Rozlúčka našich deviatakov
Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 (vyhodnotenie úspešných
žiakov – akadémia)
8.9 Plán exkurzíí a výletov
Exkurzie
Mesiac
Miesto a účel
September 2014 Návšteva mestskej knižnice – Šamorín
Zberný dvor Šamorín
Október 2014
Hvezdáreň – Hlohovec
SchlossHoff – Rakúsko
Po stopách Ľ. Štúra
Trieda
5.ročník
5.-6.r.
4.ročník
Výber
7.-8.r.
Rodný dom Ľ.Štúra a Dubčeka Uhrovec 8.ročník
Zodpovední
Franková
Moravčíková
Ásványiová
Plutzerová
Maschkánová
Brišková
Figlárová
Brišková
Šimonová
Némethová
Moravčíková
Vyhnáliková
Moravčíková
Birošová
Csáderová
Vašková
Figlárová
Brišková
Krajčírová
Habánová
Franková
Mitalová
Bokorová
Moravčíková
Hypoaréna Šamorín
Dom prijatia Šamorín
0.ročník
7.-8.r.
December 2014
Marec 2015
Mestský úrad Šamorín
Tropicarium – Budapešť
Mestská knižnica - Šamorín
5.ročník
6.ročník
3.-4.r.
Apríl 2015
Osvienčim – Poľsko
9.ročník
Požiarna zbrojnica Šamorín
Botanická záhrada Bratislava
Návšteva NR SR Bratislava
Biofarma Stupava
Oáza sibírskeho tigra Kráľová pri Senci
Čistenie mesta Šamorín
0.-2.r.
5.ročník
8.ročník
ŠKD
ŠKD
výber
Jaskyňa Driny
8.ročník Drusková
Mokrá
6.ročník Figlárová
Brišková
November
2014
Máj 2015
Carnuntum – Rakúsko
Planetárium
Múzeum informatiky Bratislava
ZOO Bratislava
Dunajské Luhy
Jún 2015
výber
8.-9.r.
6.ročník
6.ročník
Shonbrunng – Rakúsko
Študijný pobyt Anglicko
Dopravné ihrisko – školský dvor
Brňáková
T. Valacsay
Birošová
Vargová
Pörsöková
výber
Púryová
jaz.tr.
Czingelová
3.ročník Bokorová
Pekáreň Šamorín
Bedmintonová hala Šamorín
2.ročník Golisová
výber
Pörsöková
Výlety
Mesiac
Miesto a účel
Máj 2015 ŠvP
Jún 2015
Trieda Zodpovední
3.ročník Bartalová
Ľanové centrum – Trnava 0.ročník Kubincová
Hypoaréna Šamorín
výber
Moravčíková
ZOO Bojnice
1.-2.r.
Kissová
Krajčírová
Podľa ponuky
4.ročník Csölleová
Splav – Malý Dunaj
9.ročník Figlárová
ZOO Čilistov
ŠKD
Bokorová
Opekačka v prírode
5.ročník Suroviaková
Brišková
Kultúrne podujatia
November 2014
Miesto a účel
Pasovanie prvákov
Divadelné predstavenie podľa ponuky
Bábkové divadlo
Trieda
1.ročník
3.ročník
5.ročník
December 2014
Kino MAX Dunajská Streda
Filmové predstavenie v AJ
ŠKD
Výber
Filmové predstavenie v AJ
Vianočný bazárik
1.-2.st.
0.-1.r.
Mesiac
Október 2014
Zodpovední
Kissová
Mališová
Suroviaková
Brišková
Bokorová
Prúžková
Green
Valacsay
Czingelová
Kubincová
Vianočná akadémia – program ZUŠ
1.-2.st.
Huttová
Csölleová
Vajasová
i.
Január 2015
DOD pre predškolákov
Február 2015
Maškarný ples
Október 2014 – Marec 2015 Korčuľovanie Hamuliakovo
SND Bratislava
SND Bratislava 2x
Divadelné predstavenie
Apríl 2015
Noc H.Ch. Andersena
Bokorová R.
0.-2.r.
Tr.uč.
1.stupeň Krajčírová
7.-9.r.
Franková
výber
Takács
4.ročník Koleszárová
4.ročník Csölleová
Huttová
Máj 2015
Deň matiek
I.stupeň
Filmové predstavenie v AJ
Kino MAX Dunajská Streda
Deň detí
Vyhodnocovacia akadémia
výber
ŠKD
I.-II.st.
I.-II.st.
Tanečná akadémia ZUŠ
I.-II.st.
tr.uč.
Bokorová
Prúžková
Bokorová
tr.uč.
Csölleová
Krajčírová
Bokorová
Brišková
Vajasová
Obsah
Vystavenie platových dekrétov
Zadelenie predmetov, úväzky, triednictvo
Príprava rozvrhu hodín
Príprava školského roka
Tvorba plánov MZ, PK, ŠKD a koordinátorov
Pripravenosť vstupných previerok zo SJ a M
Kontrola plánov MZ, PK, ŠKD a koordinátorov
Sledovať estetickú úroveň tried a chodieb
Sledovať včasný nástup na vyučovacie hodiny
Sledovať plnenie dozorov
Kontrola plánov nepovinných predmetov, zadelenie žiakov
Objednávka učebníc na ďalší školský rok
Spolupráca s RR
Školenie BOZP a PO
Sledovať dodržiavanie metod.pokynov pri hod. a klas.žiakov
V hospitačnej činnosti zamerať pozornosť na humanizáciu
Sledovať priebeh štvrťročných previerok
Sledovať profesionálnu orientáciu žiakov 9.ročníka
Kontrola inventárnych zbierok, príprava na vyradenie uč.pom.
Kontrola
riaditeľka
ZRŠ
ZRŠ
riaditeľka
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
ZRŠ
Vedenie
ZRŠ
ZRŠ
vedenie
vedenie
ved., VP
ZRŠ
Jún 2014
8.12 Plán vnútroškolskej kontroly
Mesiac
august 2014
september
2014
november
2014
Kontrola prípravy LVK
Kontrola práce VP – spolupráca s PPP
Organizácia Dňa otvorených dverí
december
Sledovať práce s talentovanými žiakmi, príprava na súťaže
2014
Kontrola plnenia úloh ŽP
Organizačné zabezpečenie prázdnin – kontrola dovoleniek, NV
Inventarizácia
Čerpanie rozpočtu
január 2015 Kontrola prípravy a priebeh polročných písomných prác
Sledovať dodržiavanie metod.pokynov pri hod. a klas.žiakov
Príprava LVK
Kontrola triednej dokumentácie
Kontrola práce MZ, PK, porovnanie výsledkov písomných prác,
návrh opatrení, plnenie časovo-tematických plánov
Kontrola práce VP – prihlášky žiakov
február 2015 Kontrola krúžkovej činnosti a nepovinných predmetov
Príprava a priebeh zápisu do 1.ročníka
Kontrola dovoleniek, NV
Kontrola plnenia programu boja proti drogám
Príprava ŠvP
Sledovať prípravu žiakov na prijímacie pohovory a talentové
skúšky, úroveň vyučovania SLJ a M
riaditeľka
riaditeľka
vedenie
ved. PK
riaditeľka
vedenie
ZRŠ
Vedenie
ZRŠ
vedenie
riaditeľka
ZRŠ
ZRŠ
vedenie
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ
riaditeľka
ZRŠ
ZRŠ
marec 2015
Sledovať využívanie žiackej a učiteľskej knižnice
Sledovať účasť žiakov na súťažiach rôzneho zamerania
Príprava Dňa učiteľov
Kontrola činnosti ŽP
ZRŠ
ZRŠ
vedenie
vedenie
apríl 2015
Výsledky žiakov na súťažiach
Pripravenosť na pobyt v ŠvP
Pripravenosť žiakov na prijímacie pohovory
BOZP a PO
Zabezpečenie osláv Dňa matiek
Výsledky prijímacích pohovorov
Kontrola prípravy programu ku Dňu matiek
Príprava programu na Deň detí
Kontrola plnenia úloh projektu Zdravá škola
Kontrola plnenia časovo-tematických plánov
Sledovať uplatňovanie prvkov výchovy k manželstvu
a rodičovstvu
Sledovať prístup k slaboprospievacím žiakom
Kontrola činnosti krúžkov
Kontrola prípravy a priebeh písomných prác zo SJ a M
Kontrola dodržiavania metod.pok. na hodnotenie a klasifikáciu
Kontrola hodnotiacich správ MZ, PK a ŠKD
Kontrola triednej dokumentácie
Účelové cvičenie v prírode
Čerpanie dovoleniek
ZRŠ
ZRŠ
riad., VP
ZRŠ
MZ,PK,ŠK
vedenie
ZRŠ
tr.uč.
ZRŠ
vedenie
máj 2015
jún 2015
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
vedenie
8.14 Plán rozhlasových relácií
September 2014 Príhovor (riaditeľka školy, zástupca zriaďovateľa)
Deň ústavy (Mgr. Franková)
Pamätný deň Holocaustu (Mgr. Figlárová) – len II. stupeň
Zber papiera (riaditeľka školy)
Október 2014
November 2014
December 2014
Január 2015
Marec 2015
Apríl 2015
Máj 2015
Jún 2015
Svetový deň výživy 16.10. (PhDr. Sztruhárová)
Týždeň boja proti drogám (Mgr. Franková)
UNICEF (Mgr. Meszárosová)
Deň študenstva (Mgr. Maschkánová)
Advent, vianoce (Némethová)
Deň boja proti AIDS 01.12. (Mgr. Vyhnáliková)
Vznik SR (Mgr. Vyhnáliková)
Mesiac knihy (Mgr. Kulichová)
Deň lesov 21.03. (Mgr. Birošová)
Deň učiteľov (ŽP – Mgr. Brišková)
Veľká noc (Mgr. Marková)
Deň Zeme (Mgr. Figlárová)
Deň narcisov (ŽP – Mgr. Brišková)
Svetový deň životného prostredia (Mgr. Lelkes)
M.R. Štefánik (Mgr. Mazúrová) – len II. stupeň
Medzinárodný deň rodiny 15.05. (Mgr. Némethová)
Deň matiek (Mgr. Szarvašová)
Vyhodnotenie zberu papiera (riaditeľka školy)
Rozlúčka so školou (riaditeľka)
Plán práce je otvoreným dokumentom, ktorý bude priebežne doplňovaný a aktualizovaný.
Download

Stiahnuť - Základná Škola Mateja Bela Šamorín