Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4, 931 01 Šamorín
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 schválená na pedagogickej
rade dňa 31.08.2012 a v Rade školy dňa 26.09.2012.
2
Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 995/4, 931 01 Šamorín
Tel. číslo:
031/5622198, 5622049, 0905/613330
E-mail:
[email protected]
Webová stránka:
www.zsklasam.sk
Zriaďovateľ školy: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Poradné orgány školy:
Rada školy má 11 členov.
Predsedkyňa Rady školy: Oľga Sztruhárová (od 30.04.2012 Ing. František Sztruhár)
Členovia:
Zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ:
Mgr.Terézia Rajczová ( od 30.04.2012 Mgr. Jarmila Franková, Mgr. Zuzana Krajčírová)
Zástupca ostatných zamestnancov ZŠ:
Mária Világiová
Zástupcovia rodičov:
Silvia Bulková (od 30.04.2012 Ibolya Puhová)
Peter Stein
Monika Bittera (od 30.04.2012 Kristína Šnegoňová)
Angela Šablatúrová (do 30.04.2012)
Zástupcovia zriaďovateľa:
PaedDr. Gábor Veres
PaedDr. Arpád Érsek
Róbert Keresztes
Mgr.Darina Vašková
Rada rodičov:
Predseda:
Tajomník:
Hospodár:
Členovia:
Vedúca školskej jedálne:
Ingrid Feketeová
Výchovný poradca školy:
Mgr. Gabriela Klačanská
Špeciálny pedagóg školy:
Mgr. Darina Vašková
Predseda ZO OZ:
Mgr. Gabriela Bartalová
Anastázia Libaiová
Alena Sármányová
Henrieta Fulajtárová
Zuzana Kucháriková
Ibolya Puhová
Martina Bartko
3
Žiacky parlament:
Koordinátor:
Mgr. Lucia Brišková (12 žiakov II. stupňa)
Metodické združenia:
MZ 0.- 2. ročník
Mgr. Zuzana Csölleová
MZ 3.- 4.ročník
Mgr. Zuzana Krajčírová
ŠKD
p. Eva Bokorová
Predmetové komisie:
PK cudzích jazykov (AJ, NJ, TJ)
PK M-F-I
PK CH-Bi-Geo
PK SJ-D-OV
PK HV-VV-EV-NV
PK TV-TchV
p. Zuzana Czingelová
Mgr. Miriam Meszárosová
Mgr. Izabela Kelemenová
Mgr. Jarmila Franková
Ing. Adriana Brňáková
Mgr. Beata Gajdáčová
Asistent učiteľa:
Bc. Dina Možuchová
Mgr. Alžbeta Boršová
Mgr. Ildikó Csandová
Bc. Katarína Vranková
Údaje o počte žiakov
Škola zabezpečovala v školskom roku 2011/2012 vyučovanie pre 927 žiakov
v 20 triedach I. stupňa a 21 triedach II. stupňa, v ŠKD bolo 12 oddelení pre 300 žiakov
I. stupňa.
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 36 s poruchami učenia.
Všetci žiaci s IVVP boli individuálne integrovaní. Vykonali sme v spolupráci s ŠPP Čilistov
kontrolné vyšetrenia žiakov a doplnili záznamy o evidencii. Všetci pedagogickí zamestnanci
boli oboznámení na pedagogickej rade s Metodickými pokynmi o výchove a vzdelávaní
žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania v ZŠ a s Metodickými pokynmi pre
hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Učitelia
vypracovali individuálne vzdelávacie programy pod vedením školského špeciálneho
pedagóga.
Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého a nultého ročníka, úspešnosť
žiakov na prijímacích skúškach
Do prvého ročníka je zapísaných
z toho:
do nultého ročníka
do prvého ročníka
odklady
146 žiakov
24 žiakov
117 žiakov
5 žiakov
4
Celkový počet žiakov končiacich základnú školu:
Z toho počet deviatakov:
ôsmakov
siedmakov
z nižších ročníkov
Všetci žiaci boli prijatí.
Na gymnáziá
SŠ a ZSŠ
SOU
Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka:
8-ročné gymnázium
85 žiakov
82 žiakov
3 žiaci
0 žiakov
0 žiakov
12 žiakov
71 žiakov
2 žiaci
20 žiakov (19 žiakov v okrese a 1 žiak
mimo okres)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov:
Slovenský jazyk:
priemer v SR: 54,47 %
priemer v ZŠ: 49,20 %
Matematika:
priemer v SR: 57,54 %
priemer v ZŠ: 51,69 %
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prospech:
I.
stupeň navštevovalo 426 žiakov, z toho 422 prospelo, 4 neprospeli.
Po opravných skúškach prospelo:
423 žiakov
neprospel:
3 žiaci
Neklasifikovaný: 1 žiak
II.
stupeň navštevovalo 501 žiakov, z toho 489 prospelo, 12 neprospelo.
Po opravných skúškach prospelo:
496 žiakov
neprospelo:
5 žiakov
Neklasifikovaný: 1 žiak
Opatrenia vyplývajúce z analýzy študijných výsledkov:
- v jednotlivých PK prejednať výsledky v daných predmetoch, rozanalyzovať
nedostatky
- začať s vyučovaním projektov (informatika)
- pri prezentácii projektov využívať prezentačnú techniku dostupnú škole
Správanie:
Na I.stupni znížená známka zo správania stupeň 2: 5 žiaci
stupeň 3: 0 žiakov
Pochvala triednym učiteľom 20 žiakov.
Pochvala riaditeľom školy 12 žiakov.
Pokarhanie triednym učiteľom 7 žiakov.
Pokarhanie riaditeľom školy 11 žiakov.
Na II. stupni znížená známka zo správania stupeň 2: 26 žiakov
stupeň 3: 3 žiaci
stupeň 4: 3 žiaci
5
Pochvala triednym učiteľom 35 žiakov.
Pokarhanie triednym učiteľom 16 žiakov.
Pochvala riaditeľom školy 87 žiakov.
Pokarhanie riaditeľom školy 121 žiakov.
Dôležitou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu je správanie žiakov. Je ovplyvňované
rodinou, školou, masovo-komunikačnými prostriedkami ale aj inými vplyvmi, ktoré často
znehodnocujú výchovnú prácu školy. Je ťažko nájsť exaktné ukazovatele, ktoré by
charakterizovali správanie žiakov. Jedným z týchto ukazovateľov sú znížené známky zo
správania a výchovné opatrenia.
Problémy je potrebné riešiť preventívnymi opatreniami v trojuholníku žiak-rodič-učiteľ.
Dochádzka:
Na I.stupni bolo vymeškaných 34 718 hodín, z toho 34 neospravedlnených.
Na II.stupni žiaci vymeškali 54 845 hodín, z toho 654 neospravedlnených.
Problematike dochádzky žiakov sme venovali veľkú pozornosť, upravili sme školský
poriadok. Ešte stále je počet neospravedlnených hodín vysoký. Je potrebné sa naďalej
intenzívne venovať tejto problematike spoluprácou triednych učiteľov, žiak-rodič,
systematickou kontrolou zo strany vyučujúcich, triednych učiteľov a vedenia školy.
Opatrenia vyplývajúce z analýzy dochádzky žiakov:
- o opatreniach v školskom poriadku informovať žiakov na triednických hodinách
a rodičov na triednych aktívoch
- dôsledne dodržiavať opatrenia o dochádzke zo strany triednych učiteľov, ostatných
vyučujúcich a vedenia školy
- pravidelne kontrolovať dochádzku žiakov
Údaje o počte zamestnancov
Vyučovanie a chod školy zabezpečovalo 75 pedagogických zamestnancov (učitelia,
vychovávateľky),
z toho
malo
12
znížený úväzok,
5
bolo
dôchodcov,
8 boli nekvalifikovaní.
Na škole pracoval psychológ a školský špeciálny pedagóg, pri výchove pomáhali 3 asistenti
učiteľa, ktorí boli zadelení do viacerých tried podľa potreby.
Nepedagogických zamestnancov bolo 21, z toho 3 administratívne sily, 1 vedúca ŠJ,
2 kuchárky, 4 pomocné sily v kuchyni, 8 upratovačiek, 1 školník, 2 údržbári.
Zabezpečenie odbornosti vyučovania:
I stupeň
100 % odbornosť
II. stupeň
odborne
77,76 %
Neodborne
22,24 %
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v školskom roku 2011/2012:
Slovenský jazyk
100 %
Informatika
0%
Matematika
85,70 %
Fyzika
40 %
Anglický jazyk
100 %
Chémia
100 %
Nemecký jazyk
34,88 %
Biológia
70 %
Taliansky jazyk
100 %
Výtvarná výchova
94,24 %
Dejepis
100 %
Telesná a športová výchova
100 %
Geografia
100 %
Technika
0%
Občianska náuka
10,52 %
Náboženská výchova
100 %
Hudobná výchova
0%
Etická výchova
0%
Mladý záchranár
100 %
Svet práce
0%
6
Ďalšie vzdelávanie pedagógov
Súčasťou koncepcie školy je aj úloha „Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov
a zamestnancov“ v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti a počítačovej
gramotnosti. Vzdelávania sa zúčastnilo 37 učiteľov.
Celoročne:
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti cudzích jazykov – 3 učiteľky –
pokračuje
Inovatívne vzdelávanie – interaktívna tabuľa v edukačnom procese – 18 učiteľov – ukončené
Aktualizačné vzdelávanie – učiť moderne, inovatívne a kreatívne – 30 učiteľov - ukončené
Modernizácia vzdelávacieho procesu (Nové Zámky) – 1 učiteľ - pokračuje
Jednorázové semináre a metodické akcie:
Vyhodnotenie súťaží a olympiád – 1 učiteľ
Školenie k učebniciam AJ (Bratislava) – 2 učitelia
Školenie k učebnici WIR (Bratislava) – 1 učiteľ
Planéta vedomostí (Bratislava) – 1 certifikovaný učiteľ
Inštruktorský kurz v zjazdovom lyžovaní (Tatranská Lomnica) – 2 učitelia
Metodická akcia ku ŠkVP (Bratislava) – 1 učiteľ
Besedy s autormi Slniečka (Bratislava) – 2 učitelia
Testovanie 9-2011, 2012 (Bratislava) – 2 učitelia
Výchova umením – tvorba učebných osnov (Bratislava) – 2 učitelia
Jolly Phonics – vyučovanie AJ na I. stupni (Bratislava) – 2 učitelia
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Škola sa zúčastňovala na spoločenských akciách v meste. Kultúrnym programom sme
spestrili výročnú členskú schôdzu SČK. Spolupracovali sme s Maticou Slovenskou, zúčastnili
sme sa pietnej akcii – Spomienka na M.R. Štefánika. Žiaci si uctili jeho pamiatku pri
pamätníku v Šamoríne a absolvovali pochod do Ivanky pri Dunaji. Učitelia so žiakmi
pripravili program pre rodičov ku Dňu Matiek. Vedenie školy a pedagógovia úzko
spolupracujú so škôlkami, svedčia o tom nasledovné aktivity:
- v januári sa pani učiteľky prvých ročníkov zúčastnili rodičovských združení v MŠ.
Na týchto stretnutiach informovali rodičov o možnostiach našej školy, o tom,
čo ponúka budúcim prvákom a nultákom
- v januári sme pripravili Deň otvorených dverí pre predškolákov. Boli pre nich
pripravené darčeky, kultúrny program a škôlkari si mohli prezrieť prvácke triedy.
- v auguste sa stretli učiteľky MŠ a učiteľky žiakov prvých ročníkov, aby prejednali
problémové deti, podali návrh na ich rozmiestnenie do prvých tried
- účasť na prezentácii športových klubov v Čilistove
- vianočné trhy – prispeli sme kultúrnym programom a predajom výrobkov
- účasť na olympijskom behu
- Deň rodiny
- beseda so spisovateľom Jozefom Kollárom v mestskej knižnici – žiaci 2. ročníka
7
Škola úzko spolupracuje so školami v meste aj v okolí, Mestskou knižnicou, Mestským
kultúrnym strediskom, Žitnoostrovským osvetovým strediskom, Metodickými centrami
v Bratislave a Trnave.
Pravidelne sme prispievali článkami do Šamorínskych novín, aktualizovali sme webovú
stránku školy.
Ďalšie aktivity školy
a) Školské:
Pedagogickí zamestnanci vynaložili maximálne úsilie v starostlivosti o nadané a talentované
deti prípravou na súťaže a olympiády. Svedčia o tom vynikajúce úspechy a umiestnenia
žiakov na okresných a krajských kolách súťaží.
Pytagoriáda – úspešní 7 žiaci
Matematická olympiáda – úspešní 2 žiaci
Klokan – zo 142 zúčastnených bolo 22 žiakov úspešných v rámci SR
Vševedko – 32 žiakov zúčastnených
Taktik – úspešní 2 žiaci – 1. miesto v SR
Taktik výzva – online geografia, dejepis – 7 žiakov úspešných v rámci SR
MAKS – 2 žiaci úspešní v rámci SR
EXPERT – 4 žiaci úspešní – 3 žiaci TOPEXPERTI
Maksík – 33 žiakov zúčastnených
Olympiáda zo SLJ – 2 žiačky – 1. miesto okres postup na kraj, 4. miesto okres
Šaliansky Maťko – 3 žiaci – 2. miesto okres
Rozprávkové vretienko – 2 žiaci – 1. miesto okres
Hviezdoslavov Kubín –
2 žiaci – I. stupeň, 2. miesto okres
3 žiaci – II.stupeň, jedno 1. miesto okres, postup na kraj,
dve 2. miesta
Zlatá podkova, zlatý vlas – 1. žiak - 3. miesto okres
Slávik Slovenska – 2. žiačky – 1. a 2. miesto okres
Olympiáda NJ – 2. miesto – 1 žiak
Olympiáda AJ – 2 žiaci – 2. miesto okres
Krajské kolo AJ (Anglofónni žiaci) – 1 žiak – 4. miesto kraj
Geografická olympiáda – úspešní riešitelia – 9 žiaci – dve 1. miesta, postup na kraj - úspech
na kraji
Chemická olympiáda – 2 žiaci – úspešní
Dejepisná olympiáda – 4 žiaci – 1.až 4. miesto okres, postup na kraj – 2 žiaci úspešní
Biologická olympiáda – kat. E, C a D – 13 žiakov – všetci úspešní okres – tri 1. miesta
a jedno 2. miesto - postup na kraj, všetci úspešní na kraji
Súťaž mladých zdravotníkov – 5. miesto okres (I.stupeň) – 2. miesto okres (II. stupeň)
Výtvarné súťaže:
Namaľuj Vianoce – zaslané práce
Polícia očami detí – ocenení 4 žiaci
Hasičská technika kedysi a dnes – zaslané práce
Svetový deň vody – ocenení 3 žiaci
Slovensko moje – zaslané práce
Juraj Jakubisko „Krajina aká si mi krásna“ – zaslané práce
Moje mesto, obec v roku 2015 – ocenený 1 žiak
Galileo v Európe – jedna práca vo finále
8
Štefánik, politik, vedec, vojak – ocenení 3 žiaci
Čím chcem byť, môj sen – ocenený 1 žiak
Červená stužka (AIDS) – zaslané práce
Vedomostné súťaže v rámci školy:
Pravopisná olympiáda
Aktivity v rámci ŠKD:
Deň otvorených dverí pre rodičov spojený s výstavou jesenných prác
Exkurzia Separovaný odpad – Vrakuňa, Senec
Šarkaniáda
Vianoce pri stromčeku - program
Fašiangy –výroba masiel
„Čistenie mesta“ – organizované životným prostredím Mesta Šamorín – 50 žiakov, rodičov,
vychovávateľov
Deň matiek
Výstava kníh v každom oddelení – čitateľský kútik
Zber gaštanov (296 kg)
Deň rodiny
Návšteva mestskej knižnice
Environmentálny projekt „Studňa Európy – Živá voda“ – diplom za ochranu životného
prostredia
Veľká noc – vyrábanie košíčkov, tanierov, zajačikov a pozdravov
Výtvarná súťaž – Slovensko naše, Deň vody
Starostlivosť o bylinkovú a kvetinovú záhradu
Návšteva vlastivedného dom
Škola v prírode – 4 vychovávateľky
Úprava školského dvora - brigáda
Ďalšie aktivity školy:
Zber papiera
Zber batérií
Liga proti rakovine
Školské akadémie (Deň matiek, Vyhodnocovacia)
Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu, ikebanu
Súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou
Výstava kníh spojená s predajom
Mikuláš spojený s vianočnou akadémiou v spolupráci so ZUŠ
Deň otvorených dverí pre predškolákov
Týždeň knižníc (beseda o knihách a ich autoroch)
Deň detí
Pravidelné literárne a kultúrne rozhlasové relácie
Vlastná tvorba – príspevky do Šamorínskych novín
Pasovanie prvákov
Protidrogové aktivity
Beseda s dobrovoľníkom UNICEF Jamesom Thomasom
Účelové cvičenie v prírode
Tvorivé dielne v Mestskej knižnici
Beh o kyticu triedneho učiteľa – Deň učiteľov
9
Exkurzie a vzdelávacie výlety, návštevy múzeí
- Mestská knižnica Šamorín – I. stupeň, 5. ročník
- Tropicarium Budapešť – 6. ročník
- Osvienčim Poľsko – 9. ročník
- Carnuntum Rakúsko – 6. a 7. ročník
- Hvezdáreň Hlohovec – 4. ročník
- Jaskyňa Driny – 8. ročník, 1. a 2. ročník
- Múzeum Ľudovíta Štúra – 7. Ročník
- ZOO Viedeň – 5. ročník
- Bibiana Bratislava – 4. ročník
- Vedecké centrum Levice – 8. ročník
- Bienále ilustrácií Bratislava – 5. ročník
- Požiarna zbrojnica Šamorín – 1. stupeň
- Hrad Devín – 4. ročník
- Červený kameň – 1. ročník
- Lanové centrum Trnava – 0. ročník, 1. D
- Pietna spomienka na M.R. Štefánika – žiacka parlament a výber žiakov
Kultúrne podujatia a výchovné koncerty
- MsKS Šamorín – počas školského roka boli štyri
- ZUŠ Šamorín – Vianoce, Tanečná akadémia, výstava výtvarných prác
- SND Bratislava „Snehová kráľovná“ – 0.ročník, 2.E a 5. ročník
- SND Bratislava „Perinbaba“ – 5. a 6. ročník
- SND Bratislava „Balet kominárik“ – 5. a 6. ročník
- Ako išlo vajce na vandrovku – divadlo v anglickom jazyku – jazykové triedy, výber
žiakov 1. Stupňa
- Filmové predstavenie v AJ Bratislava – výber žiakov
c) Iné:
- Plavecký výcvik Modra Harmónia – 5.ročník
- Korčuľovanie Hamikovo – žiaci I.stupňa v rámci hodín TV
- Škola v prírode Partizánske – Horná Ves – žiaci 1. ročníka, 2.D
- Škola v prírode Tramptária – žiaci 3. a 4. ročníka
- Lyžiarsky výcvikový kurz Donovaly – žiaci 7.ročníka (dva turnusy)
- Kurz ochrany človeka a prírody – jeseň, leto – celá škola
Pedagógovia našej školy sa zapájali aj do okresnej metodickej činnosti (Mgr. Mesterová,
Mgr. Vajasová, Mgr. Miklóš, Mgr.Bašková, Mgr. Gottgeislová, Mgr. Brišková).
Projekty
Adamko hravo-zdravo
Osmijanko
Srdce na dlani – 5 tried I. stupňa
Žiacky parlament
Medzipredmetové projekty (Slovenský
Prírodoveda, Vlastiveda)
jazyk,
Matematika,
Práca
s počítačom,
10
Pasovanie prvákov
Liga proti rakovine
Tehlička pre Afriku
Môj vzor
Ako si predstavujem svoju budúcnosť
Deň Zeme – športové turnaje, vysádzanie stromov, čistenie okolia
Detský čin roka
Záložka do knihy spája školy
Deň detí
Ovečky – 1. ročník
Modrý gombík
Červené stužky
Svetový deň životného prostredia
Akadémie – Deň matiek, vyhodnocovacia
UNICEF – aktivity – získanie titulu Škola spolupracujúca s UNICEF
Správaj sa normálne – žiaci 5. ročníka s príslušníkom PZ
„Planéta vedomostí“ – pokračovanie, škola sa stala centrom digitalizácie učebníc ako
jediná v Trnavskom kraji
Planéta vedomostí – dvaja certifikovaní učitelia
Denník odvážneho bojka – výhra 2 500,-- EUR (hodnota kníh do školskej knižnice)
Cyklistická prilba chráni život a zdravie cyklistu
Žiacky parlament
V žiackom parlamente pracovalo 15 žiakov II. stupňa. Činnosť parlamentu bola
zameraná hlavne na pomoc pri organizovaní školských, kultúrno-spoločenských podujatí.
Stretávali sa podľa potreby. Veľmi ochotne pomáhali pri zbieraní finančných prostriedkov
v rámci Dňa narcisov. Počas školského roka usporiadali súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu,
najkrajšiu ikebanu. Prispievali do školského rozhlasového vysielania.
Zviditeľňovanie školy
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnilo množstvo školských akcií, kultúrnych
a športových podujatí. Využívali sme všetky dostupné prostriedky na zviditeľnenie našej
práce. Najviac využívané boli miestne Šamorínske noviny, do ktorých sme pravidelne
prispievali článkami.
Ďalším prostriedkom je neustále aktualizovaná webova stránka školy.
Škola sa dostáva do povedomia širokej verejnosti aj vystúpeniami na rôznych akciách
poriadaných mestom, miestnymi organizáciami a tiež na akadémiách určených rodičom (Deň
matiek, Tanečný venček, Rozlúčka deviatakov)
Mažoretky našej školy nás reprezentujú na rôznych podujatiach školy, mesta i mimo
neho.
11
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole
Viď príloha.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Dotácia zo štátneho rozpočtu na tovary a služby za obdobie september 2011 – august 2012
v celkovej sume 186 106,– EUR.
Dotácia MÚ Šamorín v celkovej sume 1628,– EUR (5 % =1 546,60 EUR).
Použitie finančných prostriedkov:
- výmena elektrickej inštalácie barak č. 1 (havarijné: 10 306,-- EUR)
- nalepenie styrodolu v 5 triedach (nástenka)
- rekonštrukcia parkiet v telocvični, maľovanie a doplnenie svietidiel
- výmena okien v 9 triedach hlavnej budovy, v 3 kabinetoch
- protišmykové samolepky na schodištiach
- montáž plávajúcej podlahy v 5 kanceláriách, v zborovni - barak č. 1
- oprava soklov a stien okolo okien po ich výmene v 5 triedach
- nová podlahová krytina – bifurkačná miestnosť 2. poschodie, učiteľská knižnica
- výmena podlahovej krytiny v 2 triedach – barak č. 2
- výmena lavíc na výškovo nastaviteľné v 6 triedach I. stupňa
- oprava stien na schodišti prístavby
- maľovanie 3 tried v hlavnej budove, bifurkačnej miestnosti na 2. poschodí a žiackej
knižnice
- nátery lavíc podľa požiadaviek vyučujúcich
- nové závesy do 3 tried
- oprava tabúľ
- výmena malého kotla (havarijné 13 244,-- EUR)
- modernizácia všeobecného inventára (počítače, notebooky, interaktívne projektory,
keramické tabule, vysávače...)
- rekonštrukcia školského dvora
Napriek horeuvedeným rekonštrukciám a nákupom naďalej pretrvávajú nedostatky
v materiálno-technickom zabezpečení školy, a to:
a) modernizácia strojovej vybavenosti v školskej jedálni
b) zničená podlahová krytina – parkety, guma v triedach – nastalo zlepšenie
c) opotrebovaný školský nábytok
d) dezolátny stav spŕch a šatní
e) chýbajú finančné prostriedky na niektoré opravy a maľovanie
f) nemáme priestory na zhromažďovanie väčšieho počtu žiakov
g) chýba ľahko-atletické ihrisko
Malá a veľká telocvičňa nestačia na výuku 927 žiakov, preto žiaci I. stupňa v rámci hodín TV
chodia cvičiť do športovej haly T18. V prípade nepriaznivého počasia je presun žiakov dosť
problematický. Riešime to tak, že v rámci hodín TV žiaci navštevovali na podnet rodičov
ľadovú plochu Hamikovo v Hamuliakove.
Zriadili sme učebňu kontinuálneho vzdelávania, ktorá má slúžiť ďalšiemu vzdelávaniu
pedagógov. V rámci tohto projektu je pripravených 21 notebookov a získali sme dva ďalšie
k dispozícii učiteľom I a II. stupňa.
12
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
Škola patrí k najväčším typom škôl v okolí. 927 žiakov sa vyučovalo v 20 triedach
I. stupňa a 21 triedach II. stupňa. Na vyučovanie okrem bežných tried slúžia nasledovné
odborné učebne:
chémie, štyri počítačové učebne, špecifické dievčat – tzv. kuchynka, posilňovňa, dve
telocvične.
Súčasťou školy je ŠKD, školská jedáleň.
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
V školskom roku 2011/2012 škola získala zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky
v celkovej sume 1 046 058,-- EUR nasledovne:
- na mzdové prostriedky
635 366,– EUR
- na odvody
224 586,– EUR
- na tovary a služby
186 106,– EUR
Školské potreby
Odchodné pre zamestnancov
Cestovné pre žiakov
Asistent učiteľa
99,60 EUR
1 351,-- EUR
27 649,– EUR
7 200,– EUR
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov:
- poplatok za školský klub na žiaka je 5,50 EUR/mesiac
- celkový príspevok za ŠK za obdobie september 2011 – jún 2012 činil 14 416,– EUR
- za nájom priestorov školy (bufet, futbalové ihrisko, TV) 2 173,-- EUR
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
V zmysle zákona a usmernenia sme vydali všetkým žiakom vzdelávacie poukazy v počte
921. Vrátilo sa nám 503 poukazov t.j. 54,61 %. Žiaci mali možnosť pracovať v rôznych
krúžkoch.
I. stupeň:
II. stupeň:
športový
futbalový - dievčatá
tvorivé dielne
futbalový - chlapci
spievame po anglicky
dejepis na počítači
počítačový
detský divadelný súbor
zdravotnícky
basketbalový
tanečno-pohybový
výtvarný
tanečný
tvorivý
basketbalový
logický
výtvarný
počítačový
kreatívne hry v AJ
mažoretky
mažoretky
netradičné športy (florbal, freesbee)
volejbal
stolný tenis
tanečný
dramatický krúžok v AJ
Angličtina na počítači
13
Záujmovú činnosť sme organizovali aj v rámci ŠKD.
Vedúcich záujmových krúžkov sme vyplácali spätne podľa pridelených finančných
prostriedkov. Podrobné informácie o realizácii krúžkov, ich cieľoch a dosiahnutých
výsledkoch sú k dispozícii u riaditeľky školy.
Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy 14 386,– EUR.
Boli použité nasledovne:
a) nákup učebných pomôcok, pomôcok na krúžky, rôzne potreby pre ŠKD, hry
8 208,– EUR
b) odmeny na dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov 6 178,– EUR
Čerpanie a použitie finančných prostriedkov v priebehu školského roka 2011/2012
bolo účelné a efektívne. Odráža sa to na celkovom vzhľade a fungovaní našej školy, ako aj na
skvalitnení a modernizovaní výučby.
4. Finančné príspevky získané od rodičov a spôsob ich použitia
Finančné prostriedky získané od rodičov ako dobrovoľný príspevok činili 8 181,41 EUR.
Použitie:
- príspevok na dopravu žiakov
693,60 EUR
- SAD (plavecký, lyžiarsky, škola v prírode, súťaže)
1 613,65 EUR
- Deň detí
1 486,90 EUR
- Deň učiteľov
74,25 EUR
- Mikuláš
809,31 EUR
- Sladkosti, odmeny
278,35 EUR
- Škola v prírode – nákup pomôcok
348,55 EUR
- vybavenie dokladov na ZRPŠ
196,00 EUR
- počítačová technika
45,96 EUR
- papier + kancelárske potreby
283,64 EUR
- poistenie žiakov proti úrazom
554,40 EUR
- metodická príručka – náboženská výchova
78,00 EUR
- zostatok
1 113,60 EUR
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
a vyhodnotenie jeho plnenia
Všetky ciele, ktoré si škola určila sa v prevažnej miere podarilo splniť.
a) Skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Vedenie školy podporuje ďalšie
vzdelávanie pedagógov a inovačné metódy vo vyučovaní, využite IKT
b) trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (futbal, basketbal)
c) trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
d) práca v záujmových krúžkoch
e) práca žiackeho parlamentu
f) lyžiarsky a plavecký výcvik
g) škola v prírode
h) zber papiera
14
i) webová stránka
j) podchytenie aktivít rodičov a verejnosti na pomoc škole
k) obnova exteriéru a interiéru školy
Pozitívne výsledky
Pri plnení hlavných úloh školy sme vychádzali z pedagogicko-organizačných pokynov
MŠ SR a pokynov zriaďovateľa.
- uplatňovali sme tvorivo-humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania
- zvýšená pozornosť bola venovaná úlohám v oblasti diskriminácie, rasizmu, prevencie
proti šíreniu drog, kriminalite a ostatným negatívnym javom, výchove manželstvu
a rodičovstvu, environmentálnej výchove a zdravému životnému štýlu
- vedenie kladne hodnotí prácu psychológa a školského špeciálneho pedagóga
- využívali sme diferencovaný a individuálny prístup k žiakom, zlepšovala sa klíma
školy
- dosiahli sme výborné výsledky, vo všetkých súťažiach máme prvenstvá v rámci
okresu a postup a úspechy na úrovni kraja zo slovenského jazyka, matematiky,
geografie, biológie, cudzích jazykov a výtvarných súťaží
- zapájali sme sa do projektov (viď projekty)
- využívali sme systémy pochvál a odmien, pravidelné hodnotenie správania za účelom
výchovy k pozitívnemu správaniu, výchovné problémy sa riešili na metodickom
združení triednych učiteľov, vo výchovnej komisii
- veľmi dobrá bola spolupráca s výborom RZ (pomoc pri získaní prostriedkov z 2 %
dane a pri rekonštrukcii školského dvora, organizovanie Dňa deti v Pomle)
- podarilo sa nám rozšíriť využitie IKT aj v rámci iných predmetov ako je informatika
(Planéta vedomostí – matematika, fyzika, chémia, biológia, anglický jazyk)
Negatívne výsledky
Nepodarilo sa docieliť uspokojivú spoluprácu s rodičmi žiakov, aj keď možno
konštatovať, že ich aktivita smerovaná na pomoc škole sa zlepšila.
Niektorí žiaci mali problémy so správaním. Vyskytovali sa hlavne z dôvodu málo
podnetného rodinného prostredia. Ak svojim správaním narúšali výchovno-vzdelávací
proces, využili sme postup podľa § 58 ods. 3 zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon). Dôvodom vysokého počtu vymeškaných hodín boli chorobnosť žiakov
a záškoláctvo, aj keď sa ich počet podstatne znížil.
Pri záškoláctve nie je vo viacerých prípadoch nápomocná ani spolupráca s rodičmi ani
so sociálnym úradom.
Opatrenia
- dôsledné monitorovanie správania žiakov a operatívna spolupráca s rodičmi, školským
psychológom, výchovným poradcom a sociálnym úradom
- vplývať na rodičov, aby sledovali voľno-časové aktivity svojich detí
- zabezpečiť pútavý program pre žiakov mimo vyučovania formou krúžkov, ŠKD.
15
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky vrátane návrhov opatrení
SWOT analýza
Silné stránky školy:
- orientácia školy na výučbu cudzích jazykov
- odbornosť vyučovania
- vybavenie školy výpočtovou technikou
- bohatá záujmová činnosť
- pravidelne aktualizovaná webová stránka školy
- úspechy žiakov v rôznych súťažiach, práca s talentovanými žiakmi
- školský špeciálny pedagóg
- estetické prostredie (interiér aj exteriér)
- záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie
- práca v projektoch
- kvalitná práca výchovného poradcu
- poskytovanie kvalitnej pomoci integrovaným žiakom
- spolupráca s mestom, MŠ, ZUŠ
Slabé stránky školy:
- chýbajú odborné učebne
- chýba ľahko-atletické ihrisko
- výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka
- problémy s disciplínou žiakov
- spolupráca s rodičmi problémových žiakov
- aktívnejší a dôslednejší prístup časti pedagógov na riešení problémov
- slabá motivácia žiakov
Príležitosti:
- vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu
- širšia ponuka voliteľných predmetov
- škola pokrýva veľkú spádovú oblasť (dobré autobusové spojenie)
- ponuky na vzdelávanie učiteľov
- podporovať interakciu učiteľ-žiak-rodič
- zvýšenie podpory zo strany rodičov
- zvýšenie elektronizácie administratívnych činností
Ohrozenia (Riziká)
- dvojjazyčné prostredie
- slabé kompetencie učiteľov pri riešení výchovných problémov
- preťaženosť učiteľov
- rozbité rodiny, rozvrátené vzťahy
- nezáujem rodiny o spoluprácu so školou
- zvyšovanie výdavkov na prevádzku
- negatívna prezentácia dobrého mena školy nevhodným správaním sa žiakov
na verejnosti
16
Návrhy opatrení
- v oblasti financovania využiť všetky dostupné možnosti získania ďalších prostriedkov
z fondov, projektov, sponzorských darov, 2% podielu na vybudovanie športového
areálu
- k zvýšeniu motivácie žiakov využívať alternatívne a inovatívne metódy, aktivizujúce
formy a metódy práce učiteľa
- zapájať učiteľov vo väčšej miere do všetkých foriem vzdelávania, ktoré pomôžu škole
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces
- dôslednejšie realizovať jednotný postup pedagogického zboru pri dodržiavaní
školského poriadku
- dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň organizátorskej a výchovnej práce triednych
učiteľov formou ďalšieho vzdelávania
- v maximálnej miere uplatňovať humanizačné prvky vo výchovno-vzdelávacom
procese
Správa bola vypracovaná na základe podkladov vedúcich MZ, PK, triednych učiteľov,
vedúcich záujmových krúžkov a ostatných pedagogických zamestnancov.
Prílohy:
1. Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu
2. Priemerný prospech z jednotlivých predmetov v ročníkoch
3. Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka
4. Správa z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva
5. Vyjadrenie Rady školy
Mgr. Magdaléna Vajasová
riaditeľka školy
Download

Základná škola, Kláštorná 4, 931 01 Šamorín