Školský klub detí, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako
súčasť Spojenej školy, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
Výchovný program
Názov: Klub želaní
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Výchovný jazyk
Slovenský
Druh školského zariadenia
Dátum prerokovania s pedagogickou radou
školského zariadenia
Dátum prerokovania s radou školského
zariadenia/radou školy
Štátne
1. 10. 2013
Platnosť dokumentu
1.9.2013 – 30.6.2016
Zriaďovateľ
Okresný úrad Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
14. 10. 2013
Pečiatka a podpis riaditeľky Spojenej školy
PLATNOSŤ
REVIDOVANIE
DÁTUM
ÚPRAVY, ZMENY, INOVÁCIE
OBSAH:
1. Názov programu
2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy
3. Formy výchovy a vzdelávania
4. Tematické oblasti výchovy
5. Výchovný plán
6. Výchovný jazyk
7. Personálne zabezpečenie
8. BOZP
9. Materiálno-technické a priestorové podmienky
10.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov
12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia
13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
14. Výchovné štandardy
15. Výchovné osnovy
1. Názov programu
KLUB ŽELANÍ
ÚVOD
Školský klub detí je dôležitý výchovný partner rodiny a školy.
• Plní vzdelávacie ciele, rozvíja nadanie detí
• Zabezpečuje žiakom náplň voľného času v dobe pred vyučovaním a po vyučovaní.
Nie je pokračovaním školského vyučovania, ale jej činnosť je spojená
s odpočinkom, záujmovou činnosťou a zábavou.
Činnosť ŠKD je
ranný
od 6.45 hod
do 7.15 hod
poobedný
od 12.30 hod
do 14.10 hod
Priestory pre ŠKD sú vyhradené v spoločenskej miestnosti, na 4.poschodí (ktorú
deti využívajú pre hudobno-pohybové hry, hry so stavebnicami, stolný futbal, výtvarnú,
pracovnú činnosť atď.), ďalej audiovizuálna miestnosť pokrytá kobercom a s relaxačnými
vrecami na činnosť oddychovú, pozeranie DVD a počítačovú miestnosť pre prácu s PC.
Na výzdobe spoločenskej miestnosti sa zúčastňujú všetci žiaci ŠKD. Pri hrách si
deti vyberajú hračky, stolové hry, drobné cvičebné pomôcky, švihadlá, so súhlasom
dospelého. Všetko je uložené v skrinkách, zrozumiteľne s označením pre činnosti –
tvorivé, výtvarné.. .
Pri činnostiach vonku si žiaci môžu zobrať lopty, gumy, švihadlá, bedminton a pod.
V ŠKD máme aj magnetofón s CD nahrávkami a DVD filmy pre deti.
V okolí ŠKD vytvárame prostredie, ktoré je zdrojom poznania, možnosťou
rekreačných činností, vychádzok.
2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy
• Hlavným cieľom je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovanie dopĺňať
výchovno vyučovací proces, uspokojovať záujmy žiakov s prevahou činností
oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.
• Vytvoriť centrum kultúry a športu, posilniť výchovné funkcie prostredníctvom
záujmových aktivít žiakov.
• Uplatňovať a rozvíjať environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu, vypestovať
kladný vzťah k ľudovým tradíciám.
• Zaujímavou a tvorivou činnosťou v rôznych záujmových útvaroch motivovať žiakov
k radostnému, spokojnému a bezpečnému pobytu v ŠKD.
• Viesť deti ku zdravej komunikácií, zdvorilosti, skúsenosti, vzájomnej pomoci, empatii,
úcte a radosti z voľne stráveného času po „ťažkej práci“ v školských laviciach.
• Vyzbrojiť žiakov mravnými postojmi, ideálmi, schopnosťami a zručnosťami.
• Viesť deti k aktívnej pohybovej aktivite, rozvíjať fyzickú zdatnosť.
• Pochopenie a uplatňovanie zásad demokracii – každý má svoje práva, ako aj
povinnosti.
• Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia.
Vymedzenie kompetencií: Cieľom výchovy v ŠKD je získať kompetencie v oblasti:
Komunikačných schopností: schopnosť riešiť problém
schopnosť preberania zodpovednosti
schopnosť byť autonómny – samostatný
schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor
schopnosť prijať kompromis
schopnosť prispôsobovať sa, improvizovať
schopnosť formulovať otázku a viesť dialóg
schopnosť aktívne počúvať
schopnosť vyjadrovať sa
Motorických schopností:
schopnosť prekonávať prekážky
schopnosť samostatnej obsluhy
schopnosť chápať priestorové vzťahy
schopnosť koordinovať pohyby
schopnosť vizuomotorickej kontroly
Informačných schopností:
schopnosť používať PC, odbúrať strach
schopnosť získať počítačovú gramotnosť
schopnosť rozvíjať a skvalitňovať svoju prácu
schopnosť využívať počítačové hry na zmysluplné práce )
schopnosť motoriky pri manipulovaní s myšou (schopnosti
manipulačné, pozorovacie, trpezlivosť, spolupráca,
sebakontrola, sebarealizácia)
2.1 Kompetencie dieťaťa
Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov špeciálnej základnej
školy.
Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania
rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.
Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti.
Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a
celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Kompetencie predstavujú
ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným
výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa ŠKD má
osvojené
tieto kľúčové
kompetencie
na
úrovni zodpovedajúcej jeho
individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.
Kompetencie učiť sa učiť
• riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
• zúčastňuje sa vedomostných súťaží
• učiť sa s chuťou a radosťou
• klásť otázky a hľadať na ne odpoveď
• poznávať zmysel a cieľ učenia
• zhodnotiť svoje výsledky
Sociálne kompetencie
• pomenuje svoje potreby, city a pocity
• zvládne jednoduché stresové situácie
• efektívne spolupracuje v skupine
• uvedomuje si potreby ostatných detí
Pracovné kompetencie
• dokončí prácu
• prejavuje samostatnosť pri vypracovaní domácich úloh
• plní si svoje povinnosti
• rozvíja manuálne zručnosti
• kultivuje svoju vytrvalosť
• ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre
praktický život
• plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť svoju činnosť
Občianske kompetencie
• prejavuje úctu k rodičom a starším osobám
• uvedomovať si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
• prejaviť úctu k rodičom a starším osobám
• je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
Kultúrne kompetencie
• pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu
• rešpektuje iné kultúry a zvyky
• ovláda základy kultúrneho správania
• prijíma kultúrne podnety
• kultivuje svoj talent
• je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
3. Formy výchovy a vzdelávania
Základným prostriedkom v činnosti ŠKD je hra založená na zážitkoch žiakov, ktoré
obohacujú sebapoznanie a rozširuje ich vedomosti:
Pravidelná činnosť : každodenná výchovno-vzdelávacia činnosť vychádza z týždenného
plánu
• príchod detí do ŠKD
• hygiena – WC, pitný režim
• odpočinková činnosť
•
spoločný obed
•
odpočinková činnosť
• hlavná záujmová činnosť
• príprava na pobyt vonku
• písanie domácich úloh
• odchody detí domov
Príležitostná činnosť:
• karneval, besiedky, MDD, rozlúčková diskotéka
Spontánne aktivity:
• zahrňujú každodenné individuálne odpočinkové činnosti pred vyučovaním, po
vyučovaní, pri pobyte vonku
Odpočinková činnosť:
• počúvanie rádia
• sledovanie DVD, TV
• individuálne hry
• odpočinok po obede
Príprava na vyučovanie:
• zahrňuje didaktické hry, aktivity, ktorými si upevňujú a rozširujú poznatky, ktoré
získali vo vyučovacom procese
4.Tematické oblasti výchovy
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania
tematických oblastiach výchovy:
sa
v ŠKD
realizuje v týchto
- vzdelávacia
- spoločensko-vedná
- pracovno-technická
- prírodovedno-environmentálna
- esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)
Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:
rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovnovzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích
činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej
činnosti naraz, čo umožní komplexnejší
rozvoj osobností detí. Kľúčové
kompetencie a osobnosť dieťaťa/žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie
nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie
sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších
cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách. Konkrétne
špecializované ciele sa uvádzajú v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na
príslušný školský rok.
Vzdelávacia oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
- rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie
- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
Spoločensko-vedná oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
- spolurozhodovať o živote v skupine
- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia,
sebamotivácie a empatie
- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
- vyjadrovať svoj názor
- vedieť vypočuť opačný názor
- využívať všetky dostupné formy komunikácie
- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať
Pracovno-technická oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
- vedieť spolupracovať so skupinou
- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
- získavať základy zručností potrebných pre praktický život
- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov
Prírodovedno-environmentálna oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane
životného prostredia
Esteticko-výchovná oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
- rozvíjať základy vzťahu k umeniu
- rozvíjať talent a špecifické schopnosti
- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave
prostredia
- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
- objavovať krásu v bežnom živote
Odpočinková činnosť: pokoj vo relaxačných vreciach, pokojný pohyb,
stolové hry, hry so stavebnicami, hry podľa vlastného výberu detí, námetové
hry, počúvanie hudby, relaxačné cvičenia, vzájomné rozhovory, počúvanie
rozprávok, práce s detskými časopismi, vychádzky,...
Rekreačná činnosť:nevyhnutná na regeneráciu duševných síl, odreagovanie
a odstránenie únavy z vyučovania.
Námety na rekreačnú činnosť: denné vychádzky s hrami vo voľnej prírode, hry
na detskom ihrisku s využitím detského náradia – preliezsky, hojdačky,
šmýkačky, v telocvični pri nepriaznivom počasí, pohybové hry so spevom
a tancom, detské ľudové tance, hry s loptami, skákanie na švihadle, na gume,
točenie kruhom,...
Záujmová činnosť: realizovaná na základe záujmov a potrieb žiakov. Vo
svojej podstate je procesom objavovania výrazových prostriedkov, výtvarných
postupov a foriem, tvorivých schopností žiaka. V záujmovej činnosti treba dbať
na rozvoj estetickej, pracovnej, prírodovednej, dopravnej, literárnej, hudobnej
činnosti.
Námety na rozvoj estetickej činnosti: ľudové zvyky a tradície, maľovanie
šarkanov, kraslíc, stvárňovanie skutočnosti a predstáv,...
Námety na rozvoj pracovnej činnosti: skladačky, vystrihovačky, výrobky
z prírodného a odpadového materiálu, využívanie stavebníc, priestorová
orientácia,...
Námety na rozvoj prírodovednej činnosti: pozorovanie zmien v prírode, ochrana
prírody, vychádzky do prírody, poznávanie kvetín, význam liečivých rastlín,
poznávanie jedlých húb, poznávanie zvierat, vtákov, čítanie encyklopédií,
výstava prírodnín,...
Námety na rozvoj literárnej činnosti: čítanie a počúvanie rozprávok,
dramatizácia, divadielka, scénky, básničky, hádanky.
Príprava na vyučovanie: viesť žiakov k pravidelnému plneniu školských
povinností, zábavnou a hravou formou pomocou didaktických hier a správnej
motivácie utvrdzovať učivo, dbať na poriadok v školských laviciach, učiť deti
šetrnému zaobchádzaniu s pomôckami, navykať ich na samostatnú prácu, vedieť
sa sústrediť, správne sedieť, overovať poznatky v praxi.
Zadelenie jednotlivých oblastí do týždňa:
Pondelok
Einsteinov pondelok
spoločensko- vedná
Utorok
Hudobno-pohybový
maľovaný utorok
a esteticko- výchovná ( výtvarná, hudobná,
literárno-dramatická )
Streda
Saganova streda
telovýchovná, zdravotná a športová
Štvrtok
Čarovný štvrtok
pracovno – technická
Piatok
Bystrý piatok
prírodovedno- environmentálna
5.Výchovný plán
Je vypracovaný pre obidve oddelenia na školský rok.
Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy
s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít
pre príslušné oddelenie (v jednom oddelení ŠKD sú deti aj z viacerých
ročníkov) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD pre
príslušný ročník výchovného programu na jeden školský rok. Uvedený
najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne
tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia
dvoch týždňov a záujmovú činnosť uskutočnenú raz za dva týždne.
Vychovávatelia realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa
v priebehu dňa striedal odpočinok so záujmovými a výchovnovzdelávacími aktivitami. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby
uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti detí.
Tematické oblasti výchovy:
Názov tematických oblastí výchovy
Počet výchovno-vzdelávacíh
činností/aktivít v jednotlivých
oddeleniach ŠKD:
I. odd.
II. odd.
Vzdelávacia oblasť
165
165
33
33
33
33
Prírodovedno-enviromentálna oblasť
33
33
Esteticko-výchovná oblasť
33
33
Telovýchovná, zdravotná a športová
oblasť
33
33
Spoločensko-vedná oblasť
Pracovno-technická oblasť
Záujmové činnosti:
Názov záujmovej činnosti:
Práca s informačnými zdrojmi – práca
s počítačom
Počet hodín záujmovej činnosti:
66
66
Výchovné ciele v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD
rozpracované v časových plánoch
Vzdelávacia oblasť
Obsahový cieľ
Výkonový cieľ
September
Domáce úlohy – gramatické
a matematické cvičenia
Samostatne písať domáce úlohy
Samostatne zopakovať zadané
úlohy
Október, november, december
Efektívne spôsoby učenia sa –
techniky učenia sa, didaktické hry,
hry na koncentráciu pozornosti,
čítanie textu, reprodukcia príbehu,
prehlbovanie poznatkov,
vedomostné súťaže, spoločenské
hry, sebakontrola
Poznávať a využívať v praxi
efektívne spôsoby učenia sa,
koncentrovať pozornosť pri učení,
čítať text s porozumením,
reprodukovať príbeh, prehlbovať
vedomosti a poznatky z vyučovania,
súťažiť, rozvíjať získané
vedomosti v súťažiach a pri
spoločenských hrách, schopnosť
kontrolovať chyby- samostatné
hľadanie chýb
Január, február, marec
Práca s encyklopédiou a slovníkom, Získavať nové poznatky
práca s informačnými zdrojmi,
a informácie, čítať s porozumením,
sebavzdelávanie
precvičovať pamäť, rozvíjať
fantáziu a myslenie, pokúsiť sa
o samostatný výklad, vymýšľať text
k predloženej ilustrácii, samostatne
pracovať s informačnými zdrojmi,
s encyklopédiou a slovníkom, riešiť
nové úlohy, schopnosť empatie pri
skupinovej práci, schopnosť
pracovať i samostatne
Apríl, máj, jún
Rozvíjanie získaných poznatkov –
rozvíjanie slovnej zásoby, veselé
jazykolamy, zmyslové hry,
doplňovačky, didaktické hry,
matematické a gramatické úlohy,
krížovky, rébusy, hry na rozvoj
slovnej zásoby, jazykové hádanky,
počúvanie rádia a obľúbených
piesní, premietanie detských
zábavných programov
Čítať detské časopisy, jazykové
hádanky, samostatne vymýšľať
tvorivé hry, riekanky, básničky,
krížovky, vymýšľať doplňovačky
a krížovky – stimulovať pamäť,
myslenie, fantáziu, komunikovať
v skupine, využiť schopnosť
koncentrácie, využiť získané
poznatky v reálnom živote
Spoločensko-vedná oblasť
Obsahový cieľ
Výkonový cieľ
September
OČP- opatrenia na zníženie rizík
ohrozenia, starostlivosť o zdravie,
všeobecné zásady zdravia, správna
životospráva, asertivita – asertívne
správanie, sebareflexia,
komunikácia – vedenie rozhovoru,
diskusia, dialóg, monológ
Poznať BOZ, obhajovať si svoj
názor a vypočuť si opačný názor,
hrať aktivačné hry, role,
dramatizovať, zúčastniť sa besedy viesť dialógy, komunikovať,
diskutovať
Október
Spolupráca a zodpovednosť,
vzájomné vytváranie pozitívnej
klímy v oddeleniach ŠKD,
dodržiavanie školského poriadku
Spolurozhodovať o živote v skupine,
hrať kooperačné hry v prírode, hry
na sebareflexiu a vzájomnú dôveru,
hrať motivačné hry, spolupracovať
v ŠKD – moje povinnosti,
vychádzka so zaujímavou
činnosťou
v skupine
Prejavy úcty k ľuďom – tolerancia
Prejavovať úctu k rodičom
a k starším ľuďom – október mesiac úcty k starším, zúčastniť sa
na kultúrnom programe, besede,
pozerať motivačnú rozprávku, hrať
hry na podporu empatie a kooperácie
v skupine, tvoriť výtvarné práce
s danou tematikou
November
Emócie, trpezlivosť, ako zvládnuť
hnev a ako sa upokojiť, pozitívne
myslenie, ako pochopiť iných,
sebaúcta
Rozvíjať základy zručností
sebahodnotenia, sebavyjadrenia,
sebamotivácie a empatie
December
Život so zdravotným postihnutím, Hrať emotívne hry, prejavovať
vzťah k deťom s handicapom, čo je ohľaduplnosť osobám s handicapom
predsudok
Január
Ľudské práva, práva dieťaťa,
šikanovanie, diskriminácia, moje
a tvoje práva, spolužitie bez násilia
Pochopiť význam dodržiavania
ľudských práv, hrať hry na dôveru,
riešenie konfliktov a
sebapresadzovanie
Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, Kultivovať kultúrne návyky
odmietnutie, oslovenie, stolovanie a vyjadrovanie sa
Február
Slovensko v Európe, Slovensko vo
svete, úspechy slovenských
športovcov a umelcov
Posilniť základy hrdosti k národnej
a štátnej príslušnosti – pozrieť
a pochopiť film, rozprávka k danej
tematike
Marec
Práca s počítačom, komunikácia s
internetom
Využívať všetky dostupné formy
komunikácie v praxi
Apríl
Vulgarizmy, slang, gestá,
neformálna komunikácia,
spolužitie bez násilia
Správne rozlíšiť a pochopiť kultúrne
a nekultúrne prejavy správania sa
Máj
Čo je konflikt – z čoho vzniká
Vedieť samostatne a kriticky riešiť
správanie, ktoré podporuje konflikt jednoduché konflikty, vedieť
a správanie, ktoré konfliktu
predchádzať konfliktom
predchádza
Jún
Deľba práce v rodine a v DD,
vlastné zážitky, problémy v rodine
a v DD, život v rozvrátenej rodine,
moja pomoc v rodine
Pomenovať znaky harmonickej
a problémovej rodiny, schopnosť
rozlíšiť úplnú a neúplnú rodinu,
naučiť sa pomáhať v rodine a v DD
Pracovno-technická oblasť
Obsahový cieľ
Výkonový cieľ
September, október
Sebaobsluha, poriadok na stole,
poriadok v školskej jedálni, skrinkách,
umývanie rúk, vetranie, telovýchovné
chvíľky
November, december
Kultivovať základné sebaobslužné
a hygienické návyky
Práca s rôznym materiálom, netradičné
pracovné postupy, zhotovenie darčeka
Rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností, zúčastniť sa
tvorivej dielne- stimulovať jemnú
motoriku, schopnosť kooperácie,
rozvíjať manipulačné zručnosti,
návšteva výstavy prác
Január, február
Profesie – úcta ku každému povolaniu,
denný režim
Vývoj ľudského života: detstvo,
dospelosť, staroba
Orientácia v čase: minulosť ,
prítomnosť, budúcnosť
Poznávať rôzne profesie, ctiť si
a pochopiť zmysel každého
povolania, dodržiavať denný režim,
vedieť si samostatne vytýčiť
jednoduché ciele počas dňa
Pochopiť vývoj ľudského života cez
sociálne hry a rozhovory
Vedieť sa správne orientovať v čase
Karneval – maska na karneval
Kalendár oddelenia
Získať základné zručnosti v tvorbe
jednoduchých projektov, kooperovať
i pracovať samostatne, súťažiť
Návrh oddychového kútika v oddelení
Marec
Môj spolužiak – kladný vzťah
k spolužiakom, hrdosť na spoločný
výsledok práce
Vedieť si oceniť spolužiaka, vedieť
spolupracovať a tvoriť so skupinou –
kooperovať, súťažiť
Apríl
Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy,
presnosť a čistota práce
Porozumieť významu osobnej
zodpovednosti za vykonanú prácu –
viesť rozhovory, hodnotiť,
sebareflexia
Máj, jún
Varenie, pečenie, studené jedlo,
Získavať základy zručností
potrebných pre praktický život – hrať
sebaobslužné činnosti, poriadok v ŠKD
aktivačné hry, trénovať sebaobslužné
činnosti, nadobúdať nové poznatky
o varení a pečení a využiť ich v praxi
Prírodno-environmentálna oblasť
Obsahový cieľ
Výkonový cieľ
September, október
Poznávanie zvierat a rastlín v regióne
Poznať základné princípy ochrany
životného prostredia – hrať
ekologické hry, pozorovať prírodu,
viesť rozhovory
November, december
Zmeny v prírode, šetrenie energiami
a vodou
Pochopiť základné princípy ochrany
životného prostredia (vypočuť si
rozprávku), pozorovať zmeny
v prírode
Obliekanie podľa ročných období
Poznať základné princípy zdravého
životného štýlu
Január, február
Zdravie – podstata zdravia,
zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny
ochorenia
Pochopiť význam dodržiavania
základných zásad zdravej výživy cez
aktivizáciu, súťaže, rozprávku
Marec, apríl, máj, jún
Čistenie prírody a okolia školy, zber
papiera, triedenie a využitie odpadu,
zber prírodnín, starostlivosť o izbové
Rozvíjať zručnosť pri jednoduchej
činnosti – tvorbe a ochrane životného
prostredia cez motivačné a aktivačné
kvety
hry
Racionálna strava, potravinová
pyramída
Pochopiť význam dodržiavania
základných zásad zdravej výživy
Stravovacie návyky, pitný režim,
striedanie práce a odpočinku, prvá
pomoc
Využívať v praxi základné princípy
zdravotného štýlu
Esteticko-výchovná oblasť
Obsahový cieľ
Výkonový cieľ
September
Tematická vychádzka,
pozorovanie zmien v prírode,
vlastná skúsenosť
Objavovať a vnímať krásu v bežnom
živote, pozorovať, vedieť ilustrovať
vlastný zážitok
Október
Úcta k starším
Podieľať sa na príprave tematických
kultúrnych podujatí – zúčastniť sa
besiedky
November
Zaujímavé výtvarné techniky –
muzikomaľba, maľba na sklo
Zúčastniť sa tvorivej dielne,
realizovať sa, improvizovať a vedieť
pretransformovať krásu bežného
života do výtvarného diela
December
Výzdoba ŠKD, netradičné
vianočné ozdoby
Zúčastniť sa tvorivej dielne,
realizovať sa, kooperovať
a prejavovať pozitívny vzťah
k jednoduchej estetickej úprave
prostredia
Vianoce – príprava kultúrneho
vystúpenia
Spoločne sa podieľať na príprave
kultúrnych podujatí v skupine,
rozvíjať základy tvorivých
schopností a zručností, zúčastniť sa
vianočnej besiedky
Február, marec
Hudba, výtvarné umenie, tanec,
záujmová činnosť
Rozvíjať základy vzťahu k umeniu,
realizovať sa, uvoľniť sa, efektívne
využívať svoj voľný čas
Apríl
Veľká noc
Kooperovať v skupine, motivovať sa
navzájom pri tvorbe tematických
výtvarných prác, dramatizovať,
zúčastniť sa veľkonočnej besiedky
Máj
Deň matiek
Pripraviť a realizovať kultúrne
vystúpenie ku Dňu matiek
Jún
Netradičné výtvarné techniky,
hudobné a športové činnosti
Rozvíjať talent a špecifické
schopnosti cez súťaže a motivačné
hry v skupine
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
Obsahový cieľ
September, október
Výkonový cieľ
Otužovanie, relaxačné cvičenie,
skupinové športové hry, netradičné
športové disciplíny a hry
Pochopiť význam pravidelného
pohybu a cvičenia, mať radosť
z pohybu, vedieť oddychovať
Záujmová športová činnosť – floorbal,
stolný tenis, ringo
Rozvíjať športový talent a schopnosti
November, december
Čo je nikotín – fajčenie, alkohol
a zdravie, civilizačné choroby
Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu
a iných drog, poznať civilizačné
choroby
Záujmová športová činnosť –
basketbal, pingpong, zimné športové
hry
Rozvíjať športový talent a schopnosti
Január, február, marec
Cielené relaxácie, prechádzky v areály
i mimo areálu školy, bicyklovanie,
posilňovanie
Rozvíjať schopnosť relaxovať,
rozvíjať vzťah k pravidelnému pohybu
cez obľúbené športové aktivity,
trénovať a súťažiť
Apríl, máj, jún
Cvičenie v telocvični a na školskom
Podporovať vzťah k pravidelnému
pohybu cez obľúbené športové
ihrisku, záujmové športové činnosti –
boccia, ringo, futbal, floorbal, vybíjaná, aktivity, trénovať a súťažiť
badminton
4. Výchovný jazyk: Slovenský
• Viesť deti k správnemu používaniu materinského jazyka, spisovne sa
vyjadrovať
• Používať materinský jazyk v písomnej forme a hovorenej reči
• Rozvoj komunikačných zručností cez hry, programy, besiedky
• Rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorenie vlastných príbehov,
rozprávok, zážitkov
• Dodržiavanie gramatických pravidiel pri písaní
• Na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, estetičnosť prejavu
• Zo strany vychovávateliek mať kultivovaný prejav a byť vlastným
príkladom pre deti
5. Výchovný plán v ŠKD
Ročný plán výchovno- vzdelávacích , záujmových činností ŠKD
Šk. rok 2013/2014
Mesiac
September
Výchovno-
SVOV
Spoločenskovedná
*
oblasť výchovy
EVOV
Téma
Vzdel. činnosť
VýchovnoVzdelávací cieľ
Školský poriadok a pravidlá
v ŠKD
Orientácia v ŠKD
a v jeho pravidlách
Výtvarná výchova
Rozlúčka s letom
Výtvarne stvárniť
najkrajší zážitok z leta
SVOV
Mravná výchova
Nové priateľstvá
Poznaj svojho kamaráta
TVOV
Dopravná výchova
Bezpečná cesta do školy
Vedieť bezpečne prísť do
školy a vrátiť sa domov
TVOV
Pohybová výchova
Športové hry vonku
Súťaže medzi
oddeleniami v ŠKD,
naučiť sa fair-play
Leto sa mení na jeseň
*
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Vnímanie zmien
v prírode na jeseň
SVOV
Práca s počítačom
Pravidlá pri používaní PC
Vedieť sa orientovať pri
*
PEOV
používaní PC
Video- DVD
Rozprávka na DVD
Odpočinok pri rozprávke
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Spomienka na krásne zážitky
z leta
Voľné rozhovory, zážitky
EVOV
Hudobná výchova
Počúvanie obľúbených
hudobných CD
Tanec pri hudbe
PTOV
Pracovno- technická
Práca s prírodným
materiálom. Výzdoba triedy
na jeseň.
Rozvíjať manuálne
a technické zručnosti.
Téma
Výchovno- vzdelávací
cieľ
oblasť výchovy
Vedieť pracovať
v skupine - spolupráca.
Mesiac
Október
Výchovno-
SVOV
Spoločensko- vedná
oblasť výchovy
Úcta k starším
Vedieť si uctiť starších
Výtvarná výchova
Strašidlo – tekvica
Spoločná práca, tvorivé
nápady v skupine ako v
celku
Mravná výchova
Aj my raz zostarneme!
Pomocou situačných hier
viesť k slušnému
správaniu
Vzdel. Činnosť
EVOV
*
SVOV
TVOV
Dopravná výchova
Ako sa správať na cestnej
komunikácii
TVOV
Pohybová výchova
Farby jesene
*
Naučiť sa rozpoznávať
základné dopravné
značky a poznať ich
význam
Jesenná tematika,
vychádzka na hríby,
pozorovanie zmien v
prírode
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Ochrana prírody
Pochopiť základné
princípy ochrany
životného prostredia
SVOV
Práca s počítačom
Kreslenie v programe
SKICÁR
S pomocou PC si vyrobiť
masku na halloween
Video – DVD- klub
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Súťaže, hádanky
Prejavovať radosť
EVOV
Hudobná výchova
Hudobno-pohybové hry
v maskách
Vedieť sa aj odreagovať
pri hudbe, prezentovať sa
so svojím výrobkom
PTOV
Pracovno- technická
Práca s prírodným materiálom
Zhotoviť produkt
z prírodného materiálu
oblasť výchovy
Mesiac
November
Výchovno - vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
História olympiády
Vedieť základné
poznatky o olympiáde
EVOV
Výtvarná výchova
Súťaž o najkrajší maľovaný
obrázok- šport a ja!
Viesť žiakov k športu aj
cez maľovanie na papier
SVOV
Mravná výchova
Prečo je dôležité hrať fair
play?
Viesť žiakov
k dodržiavaniu pravidiel
počas šport. hry
TVOV
Dopravná výchova
Dôležité telefónne čísla.
Beseda
Naučiť sa v prípade
nebezpečenstva použiť
telefón.
Pohybová výchova
Súťaž v športových hrách
a spoločenských hrách
Viesť žiakov k spolupráci
pri športových
činnostiach.
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Prvý sneh
Aké zmeny nastanú
v prírode keď zem
pokryje sneh
SVOV
Práca s počítačom
Nájsť najobľúbenejšieho
športovca
Vedieť sa orientovať na
internete, pracovať
s textom a obrázkom
*
TVOV
*
Video- DVD- klub
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Čítanie z knižky a pranostiky
na Vianoce
Vedieť reprodukovať
o prečítanom texte
EVOV
Hudobná výchova
Hudobno-pohybové hry
Pohybové stvárnenie
hudby.
PTOV
Pracovno- technická
Netradičné pracovné postupy
*
oblasť výchovy
Utvrdzovanie
manuálnych
a technických zručností
Mesiac
December
Výchovno- vdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Rozprávkový čas Vianoc
Viesť k udržiavaniu
tradícií.
EVOV
Výtvarná výchova
Vianočná výzdoba ŠKD
Vytvorenie príjemnej
predvianočnej atmosféry
SVOV
Mravná výchova
Vianoce- rodina- pohoda
Pochopenie významu
dobrých rodinných
vzťahov.
TVOV
Dopravná výchova
Hry na snehu
Naučiť sa bezpečne
prežiť zimu .
TVOV
Pohybová výchova
Súťaže v sánkovaní
Využiť zimnú prírodu pre
zdravý pohyb detí na
snehu
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Zvieratká v zime
Vedieť, ako niektoré
zvieratá prezimujú.
SVOV
Práca s počítačom
Práca v textovom editoreWORD.
Naučiť sa pracovať
s textom.
Video- DVD- klub
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou.
EVOV
Literárnodramatický klub
Aký darček by ma najviac
potešil a čo by som chcel ja
darovať – úvaha.
Zamyslenie sa nad
ľudskými hodnotami.
EVOV
Hudobná výchova
Vianočné vinše a piesne
Vytvorenie
*
*
predsviatočnej atmosféry
PTOV
Pracovno- technická
Tvorivé dielne- výroba
vianočných darčekov
a pohľadníc
Upevňovanie vzťahov
s blízkymi, každý darček
z lásky poteší
*
oblasť výchovy
Mesiac
Január
Výchovno- vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Posedenie pri čaji
Porozprávať o zážitkoch
a zvykoch zo zimných
prázdnin
EVOV
Výtvarná výchova
Zimná príroda
Nakreslenie obrázka- ako
ja vidím zimu z okna
mojej školy
SVOV
Mravná výchova
Drsná guľovačka?
Ako predchádzať
konfliktom
TVOV
Dopravná výchova
Sánkovanie podľa pravidiel
Vedieť kde sa môžeme
sánkovať, bezpečnosť pri
sánkovaní
Pohybová výchova
Športové súťaže na snehu
Využiť zimnú prírodu pre
zdravý pohyb deti na
snehu, rozvoj ohybnosti.
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Starostlivosť o zvieratká
v zime
Vedieť pomôcť
zvieratkám v zime
SVOV
Práca s počítačom
Hry na PC
Rozvíjanie koncentrácie
Video- DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou.
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Môj snehuliak
Pokus o vlastný príbeh o
snehuliakovi
EVOV
Hudobná výchova
Hudobno-pohybové hry
Odreagovať sa pri hudbe
PTOV
Pracovno- technická
Postavenie snehuliaka
Naučiť sa stavať
snehuliaka
Téma
Výchovno- vzdel. cieľ
*
TVOV
*
oblasť výchovy
Mesiac
Február
Výchovno- vzdel.
Činnosť
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Karneval
Zachovanie tradície,
zábava.
Výtvarná výchova
Príprava jednoduchých
masiek na karneval a výzdoba
spoločenskej miestnosti
Rozvoj detskej fantázie
SVOV
Mravná výchova
Láska a medziľudské vzťahy
Naučiť sa vážiť si hmotné
statky
TVOV
Dopravná výchova
Dopravný kvíz- súťaž
Zabaviť sa a súčasne
overiť nadobudnuté
vedomosti.
TVOV
Pohybová výchova
Športové hry v telocvični
Viesť k zdravej
súťaživosti
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Recyklo-pozdravy
Význam šetrenia,
materiál sa dá získať aj
z použitých vecí
SVOV
Práca s počítačom
Počúvanie hudby
Vedieť sa orientovať na
internete, ovládanie
hlasitosti..
Video - DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou.
EVOV
Literárnodramatický klub
Valentínska besiedka
Odovzdanie si valent.
pozdravov, rozprávanie
sa o tomto zvyku
EVOV
Hudobná výchova
Tancujeme, zabávame sa
maskách
Vytvorenie karnevalovej
atmosféry
PTOV
Pracovno- technická
Príprava valentínskych
pozdravov
S láskou vyrobiť niečo
pre druhého
Výchovno- vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Marec- mesiac knihy.
Zaujímavosti ako sa rodí
kniha, láska ku knihe
EVOV
Výtvarná výchova
Tvorivé dielne s jarnou
tematikou, jarná výzdoba
Rozvoj detskej fantázie
a tvorivosti.
*
EVOV
*
oblasť výchovy
Mesiac
Marec
*
ŠKD
SVOV
Mravná výchova
Komunita - viesť vypočuť
a pochopiť druhého
Rozvoj empatie
a schopnosti aktívneho
počúvania.
TVOV
Dopravná výchova
Šmykľavo na cestách
Rozprávanie sa
o bezpečnosti na cestách
a na prechodoch pre
chodcov
TVOV
Pohybová výchova
Prebudenie sa zo zimného
spánku
Vedieť čo znamená:
v zdravom tele zdravý
duch
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Zmeny v prírode – zima sa
mení na jar
Rozvoj vnímavosti
a pozorovania zmien
v prírode
SVOV
Práca s počítačom
Informácie o mojom meste
Naučiť sa pracovať
s internetom
Video- DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Čítanie z obľúbenej knižky
Vnímanie prečítaného
textu, radosť z čítania
EVOV
Hudobná výchova
Hry na bubnoch
Odreagovanie sa
PTOV
Pracovno- technická
Aktivity k Veľkej noci
*
oblasť výchovy
Rozvíjať manuálne
a technické zručnosti
Mesiac
Apríl
Výchovno- vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Apríl- mesiac lesov- spoločná
vychádzka do lesa
Viesť k láske k prírode.
Vnímať svoje okolie
a jeho krásu.
EVOV
Výtvarná výchova
Veľkonočná výzdoba
Rozvoj detskej fantázie
tvorivosti,
obrazotvornosti.
SVOV
Mravná výchova
Empatia k prírode
Vedieť vcítiť do našej
,,unavenej´´ Zeme
TVOV
Dopravná výchova
Vychádzka s dopravnou
tematikou – správne
Viesť k bezpečnému
*
*
predchádzanie cez cestu,
chôdza po ľavej strane,
dopravné značky, dopravné
prostriedky.
pohybu po meste.
TVOV
Pohybová výchova
Turistika do prírody
Pobyt na čerstvom
vzduchu, vnímanie
prírody
PEOV
*
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Deň Zeme- úprava a čistenie
okolia DSS a jarné
upratovanie v ŠKD
Rozvoj environment.
cítenia prostredníctvom
práce.
SVOV
Práca s počítačom
Naša planéta
Vytvoriť jednoduchý text
o našej planéte, práca s
internetom
Video - DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Veľkonočné pranostiky
Upevňovanie ľudových
tradícií
EVOV
Hudobná výchova
Púšťanie obľúbených piesní
Tancovanie,
odreagovanie sa od
bežných škol.aktivít
Pracovno- technická
Práca s klovatinou
Dodržiavať základné
pravidlá bezpečnosti pri
práci
*
PTOV
oblasť výchovy
Mesiac
Máj
Výchovno- vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
Deň Matiek – spoločenskokultúrna udalosť celého mesta
Viesť k úcte k svojim
rodičom, starým rodičom
EVOV
Výtvarná výchova
Výroba darčekov alebo
pohľadnice pre mamu
Viesť k schopnosti
obdarovávať najbližších,
spôsobovať radosť
SVOV
Mravná výchova
Vzťah k rodine a k obci, kde
bývam
Pochopiť dôležitosť
rodinných zväzkov
a mesta, kde som sa
narodil a kde bývam
TVOV
Dopravná výchova
Bezpečná jazda na bicykli
Upevňovať u žiakov
*
pravidlá o bezpečnej
jazde na bicykli.
TVOV
Pohybová výchova
Športovanie v prírode –
prekonávanie prírodných
prekážok
Pochopiť prírodu ako
najlepšiu telocvičňu pre
človeka
PEOV
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Voňavá lúka
Vnímať rozkvitnutú
prírodu
SVOV
Práca s počítačom
Kreslenie vo Worde
Pokus o výrobu
pohľadnice pomocou PC,
počítačové zručnosti
Video- DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
Báseň pre mamu
Tvoriť pre svoju mamu
vlastnú báseň.
EVOV
Hudobná výchova
Tancujeme- spievame
Prejavovať pozitívny
vzťah k tancu a spevu
PTOV
Pracovno- technická
Jarné upratovanie v ŠKD
Vedieť využiť
a spracovať prírodný
materiál
*
oblasť výchovy
Mesiac Jún
Výchovno – vzdel.
Činnosť
Téma
Výchovno- vzdel. Cieľ
SVOV
Spoločenskovedná
oblasť výchovy
MDD- Týždeň detskej radosti
Upevňovanie vzťahov
v kolektíve
Výtvarná výchova
Náramky šťastia
Obdarovanie priateľa,
nezištná láska- úcta.
SVOV
Mravná výchova
Čo mi dala táto škola? Prečo
sem rád chodím?
Vedieť posúdiť význam
výchovy a vzdelávania na
našej škole
TVOV
Dopravná výchova
Bezpečne cez prázdniny- ako
oddychovať, športovať
a zabávať sa bez následkov
Viesť k bezpečnému
prežitiu letných prázdnin
TVOV
Pohybová výchova
Letné športové hry na ihrisku
Netradičné športové hry –
Ringo..
*
EVOV
*
PEOV
Oheň v prírode
*
Prírodovednoenviromentálna
výchova
Opekačka relax a zároveň
ako správne zakladať
oheň, čomu sa vyvarovať
SVOV
Práca s počítačom
Detské hry na počítači –
neškodná zábava
Naučiť sa rozlišovať
vhodnosť a nevhodnosť
hier pre deti- nereálnosť
virtuálneho sveta
Video - DVD
Rozprávka na DVD
Relaxácia s rozprávkou
EVOV
Literárnodramatická oblasť
List pre priateľa
Vedieť napísať list pre
priateľa na prázdninách,
správna korešpondencia
EVOV
Hudobná výchova
Rozlúčková diskotéka
Vedieť sa rozlúčiť
a poďakovať.
PTOV
Pracovno- technická
Rozlúčková diskotéka,
občerstvenie
Aranžovanie posedenia
oblasť výchovy
Poznámka
* spoločné aktivity pre obidve oddelenia
Tematické plánovanie pre 1.oddelenie ŠKD na šk. rok 2013/2014
Mesiac
Téma
September
Vitaj škola!
Tematický obsah
1.Rozlúčka s letom
2.Školský poriadok a pravidlá v ŠKDorientácia sa v jeho zložkách
3.Športové súťaže medzi oddeleniami
4.Zmeny v počasí , jesenná výzdoba
Október
Farby jesene!
1.Jesenná tematika, vychádzka na
hríby, pozorovanie prírody
2.Strašidlo – tekvica
3.Mesiac úcty k starším
4.Halloween masky
November
Klubárska
olympiáda
1.Súťaž v športových hrách
2.Súťaž v spoločenských hrách
3.Súťaž o najkrajší maľovaný obrázok
– šport a ja!
4.Od Ondreja do Vianoc- pranostiky
December
Rozprávkový 1.Vianočná výzdoba
čas Vianoc 2.Tvorivé dielne- výroba vianočných
darčekov a pohľadníc
3.Vianočná besiedka
Január
1.Športové súťaže na snehu
Zimné
radovánky so 2.Stavanie snehuliakov
snehom
3.Starostlivosť o zvieratká v zime
Február
Fašiangy
1.Príprava jednoduchých masiek na
karneval
a Valentín
2.Výzdoba spoločenskej miestnosti
3.Valentínske pozdravy
4.valentínska besiedka
Marec
Príchod jari
1.Zmeny v prírode- vychádzky do
prírody
2.Tvorivé dielne s jarnou tematikou
a výzdoba školského klubu
3.Marec mesiac knihy- zaujímavosti,
ako sa rodí kniha, čítanie z kníh
4.Hudobno-pohybové hry na
prebudenie sa zo zimného spánku
Apríl
Apríl mesiac
lesov
1.Ochrana lesov a celej prírody
2.Jarné upratovanie v ŠKD
3.Veľkonočná výzdoba spoločenskej
miestnosti a výroba kraslíc a pohľadníc
4. 22.4. Deň Zeme – výtvarné techniky
Máj
Mesiac lásky
a moja obec,
moja vlasť
1.Výroba darčekov a pohľadníc pre
mamu alebo starú mamu
2.Vzťah k rodine a k obci, kde bývam
3. Voňavá lúka – vychádzky do
rozkvitnutej prírody. Príprava
jednoduchého herbára, kvetín a ich
uchovanie v herbári.
4.Jarné upratovanie v ŠKD
Jún
1.Letné športové hry na ihrisku
Športové
aktivity vonku 2.Turistika do prírody
3.Súťaže v športových hrách
4.Rozlúčka so školským klubom,
opekačka, diskotéka
Tematické plánovanie pre2.oddelenie ŠKD na šk. rok 2013/2014
Mesiac
Téma
September
Rozlúčka s prázdninami
Tematický obsah
1.Spomienky na
prázdniny
2.Poznaj svojich
spolužiakov
3.Poznám svoje bydlisko
4.Bezpečnosť a ochrana
zdravia
Október
Mesiac úcty k starším
1.Pravidlá slušnosti ,úcta
k starším
2.Turistika- prechádzka
jesennou prírodou- zber
prírodnín
3.Výrobky z jesenných
plodov a listovtekvicové strašidlo
4.Piesne, básne, riekanky
o jeseni
November
Jesenné dekorácia
1.Práce na poli
a v záhrade- spôsob
zberu
2.Hry s farbami- jesenný
strom, šarkan
3.Výstava zhotovených
prác
4. Hry, súťaže
December
Tešíme sa na Vianoce
1.Vitaj Mikuláš, zábavný
program
2.Výzdoba ŠKD
3.Darčeky pre blízkych
4.Nácvik vianočného
programu
Január
Otužovanie v zimeochrana pred
nachladnutím
1.Sánkovanie,výstup so
sánkami
2.Stavanie snehuliaka
3.Piesne.básne,riekanky
v zime
4.Zimné športy
Február
Valentín-hudobnopohybové hry
1. Výroba valentíniek,
môj najlepší kamarát,
najlepšia kamarátka
2.Valentínska diskopárty
3.Jarné prázdniny
4.Zhotovenie masiek,
výzdoba ŠKD, najkrajšia
maska na karneval
Marec
Kniha, najlepší priateľ
človeka
1.Moja najobľúbenejšia
kniha
2.Vychádzka do prírody
3.Jarné kvety, maľovanie
prstovými farbami,
piesne o jari
4.Príroda sa zobúdza zo
zimného spánku
Apríl
Mesiac lesov, chráň
prírodu
1.Vychádzka do prírody,
poznávanie vtákov ,lesné
zvieratá, premena
v ročných obdobiach
2.Mláďatá zvierat,
priraďovanie, pexeso
3.Veľká noc, zvyky
a obyčaje, maľovanie
kraslíc
4.Hra na kukučky, na
remeselníkov
Máj
Deň matiek
1.Úcta k rodičom, moja
mama
2.Príprava programu
a darčekov ku dňu
matiek -kvietok pre
mamu
3.Vychádzka do prírody
4.Hry na ihrisku
Jún
Deň detí
1.MDD- súťaže, hry
2.Týždeň športu
3.Týždeň detskej
veselosti
4.Tešíme sa na
prázdniny
7. Personálne zabezpečenie
ŠKD je funkčnou súčasťou Spojenej
činnosť zabezpečujú:
školy v Novej Bani. Výchovnú
Pedagogickí zamestnanci – 2 vychovávateľky
– spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri
pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní,
hodnotení, pozitívnom riadení výchovnej skupiny,
– riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej
oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní
vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce,
tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov
Vedúci pedagogickí zamestnanci
– svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami
vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív
s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,
– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov
kolektívu a vytvárajú pre tento ich rast podmienky,
- sú schopní poradiť pedagogickým zamestnancom a obhájiť ich pred
negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich
pedagogické pôsobenie.
Asistent učiteľa/vychovávateľa
– pracuje v skupine, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov so
zdravotným postihnutím, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie
príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.
8.BOZP
Zaistenie bezpečnosti sa uskutočňuje podľa zákona 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochranezdravia pri práci, ktorý možno aplikovať na podmienky v
ŠKD. Školský klub zodpovedá zabezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických
podmienok a ochranu ich fyzického aduševného stavu v čase ich pobytu v
klube. Podmienky pre bezpečné pôsobenie:
• Prihliadať na základné a fyziologické potreby detí
• Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí
• Viesť písomnú dokumentáciu o každom úraze, ku ktorému došlo počas
výchovno-vzdelávacejčinnosti
• miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou,
• s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy v prvý vyučovací deň a
priebežne pred rôznymi akciami, poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej
dokumentácie,
• pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy pre ŠKD, ktorý je na
viditeľnommieste v priestoroch ŠKD,
• v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je
kontaktovanýrodič, prípadne lekár,
• školský klub ochraňuje deti pred násilím, šikanovaním
.
9. Materiálno – technické a priestorové podmienky
Zriadiť a vytvoriť samostatné oddelenie ŠKD si vyžaduje bezpečné miesto,
s dostatočným priestorom a s dôrazom na bezpečnosť detí. V klube detí máme
vytvorené podmienky pre pokojné vnímanie, oddych, relaxáciu. Priestor je
vybavený nábytkom, rozmanitosťou hier, stavebníc, pomôckami na výtvarné
a pracovno-technické činnosti, magnetofónom, televízorom, DVD prehrávačom.
Súčasťou sú aj lavice na písanie domácich úloh. Takéto možnosti majú prínos na
psycho-hygienické hľadisko. Hry, stavebnice, športový a výtvarný materiál sa
pravidelne dopĺňajú.
10.Podmienky na zaistenie bezpečnosti zdravia pri
výchove
Sú vytvorené podmienky pre zaistenie bezpečnosti ochrany detí – ochrany
pre sociálne patologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstvom
a násilím. Zvolené formy zodpovedajú vekovým rozdielom a potrebám činnosti,
jedná sa o priebežný dozor vychovávateliek, výchovného pôsobenia priebehu
realizovaných činností, ktoré sú v súlade s realizovaným školským vzdelávacím
programom.
11.Vnútorný systém kontroly a hodnotenie detí
a žiakov
• Oceňovať nápady detí pochvalou, milým slovom, rešpektovať sa
navzájom
• Kontrolovať správanie detí medzi sebou, k svojim kamarátom a k svojmu
okoliu – sebahodnotenie, sebauvedomovanie
• Uprednostňovať metódy pozitívneho hodnotenia samotnej osobnosti a nie
porovnávaním s iným dieťaťom
• V prípade negatívneho hodnotenia poukázať na nedostatky a hľadať
príčinu
• Každé dieťa pozorne vypočuť a venovať mu dostatok pozornosti
12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
zamestnancov školského zariadenia
Kontrolná činnosť sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej
činnosti, ktorá spočíva v kontrole:
- výchovno-vzdelávacieho procesu
- pedagogickej dokumentácie
- materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov školy
-.stavu detí v oddeleniach ŠKD
- výberu finančných prostriedkov
13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
Vychovávateľky : - spĺňajú zodpovedajúce pedagogické vzdelanie
- uplatňujú svoju kreativitu, postoje a prístup, vlastné
nápady a to v kontinuite s programom ŠKD a školy
- spolupracujú
a verejnosťou
s triednymi
učiteľmi,
rodičmi
- sú iniciátorom a sprievodcom pri činnostiach, ktoré
motivujú, navodzujú, priamo alebo nepriamo riadia,
hodnotia
Ďalšie sebavzdelávanie vychovávateliek:
• samoštúdium odbornej literatúry
• sledovanie nových trendov v problematike záujmového vzdelávania
• účasť na akreditovaných kurzoch a ďalšom vzdelávaní pedagógov
Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného
stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa
ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na
problematiku netradičných nenáročných relaxačných a záujmových činností,
ochranu detských a ľudských práv a predchádzanie všetkým formám
diskriminácie a intolerancie.
14.Výchovné štandardy
Vzdelávacia oblasť
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Gramatické a matematické cvičenia
Samostatne písať úlohy
Rozvíjanie vedomostí, čítanie textu
Jazykolamy, doplňovačky, didaktické
hry
Poznávať efektívne spôsoby učenia
Rozvíjať získané poznatky
Spoločensko-vedná oblasť
Einsteinov pondelok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Dodržiavanie školského poriadku
Spolurozhodovať o živote v skupine
Prejavy úcty k starším ľuďom
Prejavovať úctu k rodičom, zhotoviť darček pre mamu
Prečo sme nahnevaní, trpezlivosťpochopiť iných
Sebahodnotenie, sebamotivácia
Život so zdravotne postihnutým
Ohľaduplnosť k osobách so zdravotným postihnutím
Slovensko vo svete, úspechy našich
športovcov,olympiáda
Prejavovať hrdosť k národným hodnotám, porovnať
Slovensko s inými štátmi
Čo je to konflikt a ako vzniká
Samostatne a kriticky riešiť konflikt v oddelení
Práca s počítačom
Využívať všetky dostupné formy komunikácie
Pracovno-technická oblasť
Čarovný štvrtok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Moje povinnosti
Pracovať v skupine
Povolanie úcta k nemu, vývoj ľudského života,
detstvo, dospelosť, staroba
Vedieť si vytýčiť svoje ciele
Rozvíjať základy manuálnych a
technických zručností
Získať základné zručnosti pre praktický
život
Práca s rôznym materiálom
Poriadok v herni sebaobslužná činnosť
Prírodovedno-environmentálna oblasť
Bystrý piatok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Pozorovanie prírody,
zmeny v prírode
Poznať základné princípy ochrany životného prostredia
Starostlivosť o izbové
kvety, triedenie odpadu
Dodržiavanie zásad
zdravej výživy
Uplatňovať zručnosti pri ochrane životného prostredia, pomenovať
význam triedenia odpadu a zapojiť sa do zberu papiera
Definovať výhody zdravej výživy, uviesť príklady zdravej a
nezdravej výživy
Esteticko-výchovná oblasť
Hudobno-pohybový a maľovaný utorok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ľudové zvyky a tradície, história a
dnešok
Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v našom okolí
Tanec, hudba, výtvarné umenie
Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu
Príprava kultúrneho programu
Netradičné ozdoby
Byť otvorený k tvorivej činnosti
Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej
úprave
Vianoce, Veľká noc, Deň matiek
Podieľať sa na príprave kultúrneho vystúpenia
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
Saganova streda
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Telovýchovné chvíľky
Ovládať hygienické návyky
Cvičenie v telocvični, loptové hry
Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
Alkohol, fajčenie, drogy, zdravie
Uvedomiť si škodlivosť alkoholu, fajčenia,
drog, vyjadriť svoj postoj
Skupinové hry
Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia
Športové súťaže
Rozvíjať športový talent
Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje
zdravie, príčiny, ochorenia
Vyjadriť význam zásad dodržiavania zdravej
výživy
15.Výchovné osnovy ŠKD
Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu.
Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú
výchovno-vzdelávací cieľ , obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú
počet výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na obdobie
školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie byť nižší, ako
je stanovený vo výchovnom pláne. Vhodným doplnením výchovných osnov je
uvedenie metód a foriem práce, čo vychovávateľom uľahčí prípravu na
výchovno-vzdelávaciu činnosť ( ďalej VVČ). Počet VVČ pre jednotlivé
oddelenia si ŠKD stanoví podľa výchovného plánu.
Výchovné osnovy pre vzdelávaciu oblasť
Tematická
oblasť
Vzdelávacia
oblasť
Výchovnovzdelávací
cieľ
Rozvíjať
autonómnosť
v príprave na
vyučovanie
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
Precvičovanie
a písanie
domácich úloh
Motivácia
Samostatné
zopakovanie
zadaných úloh
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Koncentrácia
pozornosti
Spolupráca
Rozvíjať
efektívne
spôsoby
učenia sa
Získavať nové
poznatky a
informácie
Didaktické hry
na precvičovanie
vybratej látky
Hry
s pozornosťou na
podstatné mená,
prídavné mená,
slovesá, čítanie
textu,
reprodukcia
príbehu,
prehlbovanie
prírodovedných
a vlastivedných
poznatkov,
matematické
súťaže,
spoločenské hry,
rozvíjanie
vedomostí
a techniky učenia
sa, sebakontrola
pri hľadaní
chýb
Precvičovanie
pamäti, čítanie
s porozumením,
pokusy
o samostatný
výklad,
vymýšľanie textu
k predloženej
ilustrácii,
rozvíjanie
myslenia, práca
s informačnými
zdrojmi, práca
s encyklopédiou
Individuálny
prístup
Skupinová práca
Povzbudenie
Motivácia
Motivačné
hodnotenie
Modelové
situácie
Prezentácia
Individuálny
prístup
Skupinová práca
Aktivizácia
Prezentácia
Riešenie nových
úloh
a slovníkom,
sebavzdelávanie
Rozvíjať
získané
poznatky
Rozvíjanie
slovnej zásoby,
veselé
jazykolamy,
zmyslové hry,
doplňovačky,
didaktické hry,
matematické
a gramatické
úlohy, krížovky,
rébusy, hry na
rozvoj slovnej
zásoby,
predčítavanie
príbehov, čítanie
detských
časopisov,
jazykové
hádanky,
samostatné
vymýšľanie
tvorivých hier,
riekaniek,
básničiek,
hádaniek,
krížoviek,
počúvanie rádia
a obľúbených
piesní,
premietanie
detských
zábavných
programov
Individuálny
Prístup
Kooperácia
Motivácia
Rozvoj
predstavivosti
a fantázie
Stimulácia
pamäti
a koncentrácie
Podpora
komunikácie
v skupine,
schopnosti
sebapresadenia
Využitie
získaných
poznatkov
v praxi
Výchovné osnovy pre spoločenskovednú oblasť
Výchovnovzdelávací cieľ
Tematická
oblasť
Spoločenskovedná oblasť
Poučenie žiakov
BOZ
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
OČPopatrenia na
zníženie rizík
ohrozenia,
starostlivosť
o zdravie,
všeobecné
Beseda
Rozhovor
Dialógy
zásady
zdravia,
správna
životospráva
Sebareflexia
Asertivita,
asertívne
správanie
Komunikácia
Obhajovať si svoj
názor
Vedenie
rozhovoru,
diskusia,
dialóg,
monológ
Hranie rolí
Dramatizácia
Povzbudenie
Vypočuť si
opačný názor
Hranie rolí
Aktivačné hry
Dramatizácia
Vysvetlenie
Tréning
Spolurozhodovať
o živote
v skupine
Spolupráca
Individuálny
prístup
zodpovednosť
vytváranie
pozitívnej
klímy
v oddelení,
dodržiavanie
školského
poriadku
ŠKD, moje
povinnosti
Vychádzka so
zaujímavou
činnosťou –
(zbieranie
húb,
pozorovanie
zmien
v prírode,
zbieranie
lesných
plodov)
Skupinová
práca
Kooperačné
hry
Prehrávanie
rolí
Hry na
sebareflexiu
a vzájomnú
dôveru
Aktivizácia
Motivačné hry
Výtvarné práce
Moja rodina,
čo je domov,
rozprávanie
o domove,
vlastné
zážitky
Prejavy úcty
k ľuďom,
tolerancia
Kultúrny
program
Beseda
Film
Rozprávka
Prejavovať úctu
k rodičom,
starším - Október
– mesiac úcty k
starším
Rozvíjať základy
zručností
sebahodnotenia,
sebavyjadrenia,
sebamotivácia,
empatia
Hry na
vciťovanie
Výtvarné práce
Emócie
Trpezlivosť
Ako zvládnuť
hnev, ako sa
upokojiť
Pozitívne
myslenie
Povzbudenie
Hry na
vciťovanie
Hry na
úprimnosť
Hranie rolí
Vysvetlenie
Ako pochopiť
iných
Dramatizácia
Sebaúcta
Individuálna
a skupinová
práca
Prejavovať
ohľaduplnosť
osobám so
zdravotným
postihnutím
Život so
zdravotným
postihnutím,
vzťah
k deťom s
handicapom ,
čo je
predsudok
Emotívne hry
Pochopiť význam
dodržiavania
ľudských práv
Práva dieťaťa,
ľudské práva,
šikanovanie,
diskriminácia,
moje práva,
tvoje práva,
Individuálny
prístup
Hranie rolí
Vysvetlenie
Hry na dôveru
spolužitie bez
násilia
Hry na riešenie
konfliktov
Hry na
sebapresadzovanie
Kultivovať
kultúrne návyky
a vyjadrovanie sa
Pozdrav,
podanie ruky,
požiadanie,
odmietnutie,
oslovenie,
stolovanie
Individuálny
prístup
Hranie rolí
Dramatizácia
Vysvetlenie
Posilniť základy
Hrdosti
k národnej
a štátnej
príslušnosti
Využívať všetky
dostupné formy
komunikácie
Rozlíšiť kultúrne
a nekultúrne
prejavy
v správaní sa
Slovensko
v Európe,
Slovensko vo
svete, úspechy
slovenských
športovcov,
umelcov
Vysvetlenie
Práca
s počítačom,
komunikácia s
internetom,
práca
v textovom
a grafickom
editore
Individuálny
prístup
Vulgarizmy,
slang, gestá,
neformálna
komunikácia,
spolužitie bez
násilia
Vysvetlenie
Výtvarná práca
Film
Rozprávka
Tréning
Vlastná práca
Riešenie úloh
Individuálny
prístup
Aktivačné hry
Hranie rolí
Vedieť
samostatne
a kriticky riešiť
jednoduché
konflikty
Čo je konflikt,
z čoho vzniká,
správanie,
ktoré
podporuje
konflikt,
správanie,
ktoré
konfliktu
predchádza
Vysvetlenie
Hry na riešenie
konfliktov
Hranie rolí
Dramatizácia
Pomenovať znaky
harmonickej
a problémovej
rodiny
Deľba práce
v rodine,
vlastné
zážitky,
problémy
v rodine, život
detí
v rozvrátenej
rodine, moja
pomoc
v rodine
Výtvarná práca
Hranie rolí
Dramatizácia
Sociálne hry
Film
Rozprávka
Výchovné osnovy pre pracovno-technickú oblasť
Tematická
oblasť
Pracovnotechnická
oblasť
Výchovnovzdelávací
cieľ
Kultivovať
základné
sebaobslužné
a hygienické
návyky
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
Sebaobsluha,
poriadok na
stole, v školskej
jedálni,
v skrinkách,
umývanie rúk,
vetranie,
telovýchovné
chvíľky
Vysvetlenie
Motivácia
Aktivizácia
Individuálny
prístup
Tréning
Hodnotenie
Rozvíjať
základy
manuálnych
a technických
zručností
Práca s rôznym
materiálom,
netradičné
pracovné
postupy,
zhotovenie
darčeka, rozvoj
jemnej motoriky,
manipulačné
zručnosti,
spolupráca
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie
Aktivizácia
Tvorivá dielňa
Vlastná práca
Výstava prác
Besiedka
Vedieť si
samostatne
vytýčiť
jednoduché
ciele
Sebahodnotenie,
poznávanie
rôznych profesií,
úcta ku každému
povolaniu,
dodržiavanie
denného režimu,
vývoj ľudského
života: detstvo,
dospelosť,
staroba,
orientácia
v čase: minulosť,
prítomnosť,
budúcnosť
Individuálny
prístup
Získať
základné
zručnosti
v tvorbe
jednoduchých
projektov
Maska na
karneval,
kalendár
oddelenia, návrh
oddychového
kútika
v oddelení
Vysvetlenie
Vedieť
spolupracovať
so skupinou
Kladný vzťah
k spolužiakom,
hrdosť na
spoločný
výsledok práce
Individuálny
prístup
Rozumieť
významu
osobnej
zodpovednosti
za vykonanú
prácu
Príprava na
vyučovanie,
splnenie úlohy,
presnosť
a čistota práce
Motivácia
Povzbudenie
Rozhovor
Sociálne hry
Hry na
sebapresadzovanie
Vychádzka
Povzbudenie
Vlastná práca
Kooperačné hry
Motivácia
Kooperačné hry
Súťaž
Rozhovor
Vysvetlenie
Hodnotenie
Hry na dôveru
Vlastná práca
Výchovné osnovy pre prírodno-environmentálnu oblasť
Tematická
oblasť
Prírodnoenviromentálna
Výchovnovzdelávací
cieľ
Pochopiť
základné
princípy
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
Poznávanie
zvierat, rastlín
Individuálny
prístup
oblasť
ochrany
životného
prostredia
v regióne
Vysvetlenie
Pochopiť
základné
princípy
ochrany
životného
prostredia
Pozorovanie
zmien
v prírode,
šetrenie
energiami,
vodou,
tematická
rozprávka
Individuálny
prístup
Poznať
základné
princípy
zdravého
životného
štýlu
Obliekanie
podľa ročných
období
Vysvetlenie
Pochopiť
význam
dodržiavania
základných
zásad zdravej
výživy
Podstata
zdravia,
zodpovednosť
za svoje
zdravie,
príčiny
ochorenia
Vysvetlenie
Rozvíjanie
zručnosti pri
jednoduchej
činnosti na
tvorbe
a ochrane
životného
prostredia
Čistenie
prírody
a okolia školy,
zber papiera,
triedenie
odpadu,
využitie
odpadu, zber
prírodnín,
starostlivosť
o izbové kvety
Individuálny
prístup
Pochopiť
význam
dodržiavania
základných
zásad zdravej
výživy
Racionálna
strava,
potravinová
pyramída
Vysvetlenie
Poznať
základné
princípy
zdravotného
štýlu
Stravovacie
návyky, pitný
režim,
striedanie
práce
a odpočinku,
prvá pomoc
Vysvetlenie
Ekologické hry
Vysvetlenie
Ekologické hry
Aktivizácia
Rozprávka
Súťaž
Vysvetlenie
Motivácia
Aktivizácia
Hranie rolí
Dramatizácia
Film
Výchovné osnovy pre esteticko-výchovnú oblasť
Tematická
oblasť
Estetickovýchovná
oblasť
Výchovnovzdelávací
cieľ
Objavovať
a vnímať
krásu
v bežnom
živote
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
Tematická
vychádzka,
pozorovanie
zmien v prírode,
vlastná
skúsenosť
Individuálny
prístup
Pozorovanie
Povzbudenie
Ilustrácia
zážitku
Podieľať sa na
príprave
kultúrnych
podujatí v
skupine
Úcta k starším
Motivácia
Aktivizácia
Besiedka
Dramatizácia
Povzbudenie
Objavovať
a vnímať
krásu
v bežnom
živote
Zaujímavé
výtvarné
technikymuzikomaľba,
maľba na sklo
Motivácia
Tvorivá dielňa
Aktivizácia
Sebarealizácia
Prejavovať
pozitívny
vzťah
k jednoduchej
estetickej
úprave
prostredia
Úprava ŠKD,
netradičné
vianočné
ozdoby
Podieľať sa na
príprave
kultúrnych
podujatí
v skupine,
rozvíjať
základy
tvorivých
schopností
a zručností
Vianoce
Záujmová
činnosť,
príprava
kultúrneho
vystúpenia
Tvorivá dielňa
Povzbudenie
Aktivizácia
Individuálny
prístup
Skupinová
práca
Dramatizácia
Besiedka
Prezentácia
Výstava prác
Posilniť úctu
ku kultúrnym
hodnotám
v blízkom
okolí
Návšteva
divadelného
predstavenia,
oboznámenie sa
s ľudovými
tradíciami
a zvykmi,
povesti, miestne
noviny
Vysvetlenie
Aktivizácia
Ukážka
Film
Rozprávka
Výtvarná práca
Dramatizácia
Výstava prác
Súťaž
Vychádzka
Rozvíjať
základy
vzťahu k
umeniu
Hudba,
výtvarné
umenie, tanec,
záujmová
činnosť
Motivácia
Ukážka
Povzbudenie
Sebarealizácia
Podieľať sa na
príprave
kultúrnych
podujatí v
skupine
Veľká noc
Motivácia
Aktivizácia
Besiedka
Dramatizácia
Povzbudenie
Rozvíjať
základy
tvorivých
schopností
a zručností,
podieľať sa na
príprave
programu
Záujmová
činnosť,
príprava
kultúrneho
vystúpenia ku
Dňu matiek
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Výstava prác
Rozvíjať
talent
a špecifické
schopnosti
Netradičné
výtvarné
techniky,
hudobné
činnosti,
športové
činnosti
Individuálny
prístup
Motivácia
Povzbudenie
Sebareflexia
Súťaž
Výstava prác
Výchovné osnovy pre telovýchovnú, zdravotnú a športovú
oblasť
Tematická
oblasť
Telovýchovná,
zdravotná
a športová
oblasť
Výchovnovzdelávací
cieľ
Pochopiť
význam
pravidelného
pohybu a
cvičenia
Obsah
Metódy
I.oddelenie
II.oddelenie
(Obsahový
štandard)
,formy
Počet VVČ
Počet VVČ
Otužovanie,
relaxačné
cvičenie,
skupinové hry,
netradičné
športové
disciplíny a hry
Individuálny
Prístup
Vysvetlenie
Motivácia
Povzbudenie
Aktivizácia
Tréning
Rozvíjať
športový
talent a
schopnosti
Záujmová
činnosť
Floorbal
Individuálny
prístup
Skupinový
prístup
Stolný tenis
Aktivizácia
Ringo
Motivácia
Súťaž
Pochopiť
škodlivosť
fajčenia,
alkoholu
a iných drog
Čo je nikotín,
fajčenie,
alkohol
a zdravie,
civilizačné
choroby
Individuálny
prístup
Vysvetlenie
Film
Výtvarné
stvárnenie
zážitku
Súťaž
Rozvíjať
športový
talent a
schopnosti
Záujmová
činnosť
Individuálny
prístup
Basketbal
Skupinový
prístup
Pingpong
Aktivizácia
Zimné športové
hry- sánkovanie
Motivácia
Súťaž
Rozvíjať
schopnosť
relaxovať
pravidelným
cvičením a
pohybom
Cielené
relaxácie,
prechádzka,
Individuálny
prístup
Motivácia
bicyklovanie,
Povzbudenie
cvičenie
v telocvični,
Aktivizácia
Tréning
stolný tenis,
Súťaž
kolektívne
športové hry,
boccia, ringo,
floorbal,
futbal...
V Novej Bani, dňa : ...
Download

Výchovný program v školskom klube detí