MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S. R. O.
KOULOVA 15, PRAHA 6
Zpracovala: Bc. Lucie Richterová
Schválil: ředitel školy Mgr. Josef Neufus
Školní rok: 2014 - 2015
Minimální preventivní program
1. Základní údaje o škole
Název a adresa školy, pro
Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s. r. o.,
kterou platí tento MPP
Koulova 15, 160 00 Praha 6
Jméno a příjmení ředitele
Mgr. Josef Neufus
Telefon
725 575 227
296 537 637
E-mail
[email protected]
Jméno školního metodika
Bc. Lucie Richterová
prevence
Telefon
725 575 227
296 537 637
E-mail
[email protected]
Specializační studium
-----
Realizátor vzdělávání
-----
Jméno výchovného
Mgr. Soňa Klapková
poradce
Telefon
296 537 865
E-mail
[email protected]
Specializační studium
-----
Realizátor vzdělávání
-----
Jméno školního
-----
psychologa
Telefon
-----
E-mail
----Počet pedagogických
Počet tříd
SŠ – ostatní
Počet žáků/studentů
pracovníků
172 (denní forma)
13
36 (dálková forma)
20
V letošním školním roce chceme navázat na předchozí práci se studenty, kterou je chceme
vést k vhodnému chování, kultivaci mezilidských vztahů, prevenci závislostí a rizikového
chování, rozvoji zdravého sebevědomí, zodpovědnosti a podpoře zdravého životního stylu.
Snažíme se o všestranný a zdravý rozvoj osobnosti studentů a rádi bychom je vybavili
dostatkem informací k bezproblémovému přechodu do dospělosti.
Základními body programu jsou:
Vhodně zprostředkovat dostatek informací studentům i rodičům a pedagogům
Zvládat problematické situace, naučit se v nich orientovat a vyrovnat se s nimi
Kultivovat své komunikační dovednosti
Naučit se zodpovědnosti sám za sebe, své chování a důsledky na své okolí
Najít své místo ve skupině, spolupracovat a pomáhat si
Vytvářet bezpečné a otevřené klima ve škole
Minimalizovat projevy nevhodného chování mezi vrstevníky
Školní preventivní tým:
-
ředitel školy Mgr. Josef Neufus
-
metodička prevence – Bc. Lucie Richterová
-
výchovná poradkyně – Mgr. Soňa Klapková – vede veškeré záznamy o
pohovorech s rodiči a žáky v deníku výchovného poradce,
-
třídní učitelé, učitelé odborného výcviku;
Spolupracujeme také s: obvodní protidrogová koordinátorka pro Prahu 6, PPP pro Prahu 6,
Prev-centrum
Metody při realizaci prevence:
Při realizaci preventivního programu jsou využívány tradiční metody a formy práce, které se
osvědčily:
-
výklad (informace o návykových látkách, sektách…);
-
debaty nad současnými ožehavými problémy ve společnosti;
-
samostatné práce žáků - referáty a slohové práce na určená témata, práce s denním
tiskem a internetem;
-
besedy s pozvanými odborníky, diskuse;
-
metody aktivního sociálního učení (komunikace, asertivita, řešení konfliktu, reflexe,
sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání,
asertivní techniky apod.);
-
propagace zdravého životního stylu na nástěnkách školy;
-
exkurze, filmová a divadelní představení;
-
adaptační seznamovací kurzy pro nastupující žáky;
-
výměnné zahraniční pobyty, sportovní soustředění, sportovní a lyžařské kurzy;
-
individuální přístup k žákům, konzultace učitelů a moderní metody učení;
-
odborné soutěže
-
anonymní schránka důvěry
Školní strategie prevence šikany – Desatero základních kroků, co dělat, když…
1. Sledovat atmosféru ve třídě, spolupracovat s ostatními pedagogy
2. Seznámit se svým podezřením vedení školy, výchovného poradce, metodika
prevence
3. Mezi čtyřma očima zjistit informace, názory nezaujatých svědků, vždy pořídit zápis
rozhovoru
4. Chránit oběť šikany, podporovat a zjistit od ní co nejvíc informací. Pozor na častou
nechuť z různých důvodů mluvit o svých problémech…
5. Provést rozhovor s agresory, případně jejich vzájemnou konfrontaci
6. Spolupracovat s rodiči obou stran
7. Rozebrat vhodně situaci se třídou
8. Dále pracovat se vztahy ve třídě
9. Třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence vždy informuje rodiče o zjištěných
skutečnostech, případných opatřeních a trestech
10. V případě pokročilé šikany, kterou škola sama nezvládne, se škola obrátí na
specializované instituce (PPP, dětský psycholog, Policie ČR…)
Činnosti vyučujících
Jednotliví vyučující a vedoucí pracovníci školy se snaží komunikovat a spolupracovat se
žáky, vést je k pozitivnímu myšlení. Ve věkové skupině 15 – 18 let nabývá na významu
vrstevnická interakce, je proto nejefektivnější použít jako hlavní metodiku prevence
skupinové formy působení a aktivní sociální učení.
Nezastupitelnou roli má třídní učitel, který zná konkrétní podmínky a situaci jednotlivých
žáků, výukové problémy a nejčastěji řešené výchovné problémy. Na základě těchto informací
může vhodně a cíleně působit během vyučovacího procesu. Učitel se snaží v rámci
skupinové výuky o podporu týmového řešení problémů, toleranci, spolupráci a respektování
názoru druhého, také o snahu žáků prosadit se. Minimálně jednou měsíčně je uspořádána
třídnická hodina, na které se rozebírají problémy ve třídě. Třídní učitel rovněž upozorní na
možnost konzultace s výchovným poradcem.
Prevence prostupuje celým výchovně vzdělávacím procesem, výchova prevence rizikového
chování se prolíná mezipředmětově, s tímto faktem se počítalo při tvorbě ŠVP. Vzdělání
v této oblasti se týká všech pedagogických pracovníků, ti by měli trvat na dodržování pravidel
Školního řádu, jasně vymezit „mantinely“.
Každoročně aktualizujeme seznam žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, tento
seznam je k dispozici u výchovného poradce.
Seznam literatury, DVD
Naše škola má knihovnu, která obsahuje řadu DVD a knih věnujících se problematice
prevence. Tyto materiály jsou pravidelně žákům představovány v hodinách občanské nauky.
Název
Autor
Signatura
Drogová závislost
Presl, J.
on - 015a
Hry pro posílení psychické odolnosti
Portmannová, R. on - 034
Chytré drogy
Kühnl, R.
on - 022
s rodiči
Vedralová, J.
on - 024
Jak se vyhnout AIDS
Johnson, E.
on - 023
Menšiny a migranti v České republice
Šišková, T.
on - 025
Množiny lásky
Brtníková, M.
on - 019
Já se z těch rodičů zblázním - Jak zlepšit vztahy
Brtníková, M. a
Sex? AIDS!
kol.
on - 018
Tajná zpráva z planety X - alkohol, drogy, hry, jóga Nešpor, K.
on - 021
Terapie homosexuality
Kolektiv autorů
on - 016
Nešpor, K.
on - 020
Týká se to i mne? Jak překonat problémy
s alkoholem
DVD
Etiketa 1
Etiketa 2
Katka
Kultura života – otázky bioetiky
Kyberšikana
Neonacismus a extremismus
Obnovitelné zdroje energie
Odpadky do lesa nepatří!
Pravda o drogách
Řekni drogám ne!
Sexuální výchova aneb o sexu od A až do Z
Šikana, rasismus a xenofobie ve škole
Štěstí přeje připraveným
Ten park není můj
Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
Závislost na počítačových hrách a automatech
Přehled legislativy pro oblast prevence
Zákony:
-
91/1998 Sb. o rodině;
-
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí;
-
167/1998 Sb. o návykových látkách;
-
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;
-
218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy;
-
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, tzv. školský zákon s účinností od 1. 1. 2005;
-
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Vyhlášky:
-
72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných;
-
73/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních;
-
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému.
Metodické pokyny, předpisy MŠMT:
-
20 006/2007-51vymezuje netolismus a patologické hráčství jako velmi rizikový vliv pro
zdravý rozvoj mladé generace;
-
14 423/1999-22 k výchove proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance;
-
14 514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů ve škole;
-
28 275/2000-22 k prevenci šikanování;
-
10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví;
-
25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií
ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže na dětech a mládeži
páchané;
-
11 691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu;
-
24 246/20008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.
Ostatní dokumenty:
-
1305/2004 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009;
-
Protidrogová strategie EU na období 2005-2012;
-
Úmluva o právech dítěte;
-
Školní rád.
Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence
Prev – Centrum
ředitel sdružení: Mgr. Ondřej Počarovský
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 233 355 459, Fax: 233 355 459
e-mail: [email protected]
Nízkoprahové služby
vedoucí programu: Mgr. Barbora Klicperová
Tel.: 242 498 334, Fax: 233 355 459
e-mail: [email protected]
Programy primární prevence
vedoucí programu: PhDr. Alena Petriščová
Tel.: 242 498 335, Fax: 233 355 459
e-mail: [email protected]
Ambulantní léčba
vedoucí programu: Mgr. Alexandra Roubalová
Tel.: 233 355 459,Fax: 233 355 459
e-mail: [email protected] ¨
PPP Praha 6
Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
ředitelka: PhDr. Kateřina Fidrhelová
tel.: 220 611 073, e-mail: [email protected]
Preventivně informační skupiny Policie České republiky
Policejní prezidium ČR, Preventivně informační skupina
plk. PhDr. Jiří Vokuš
e-mail: [email protected]
kpt. Mgr. Zuzana Pidrmanová
republikový koordinátor preventivních činností Policie ČR
tel.: 974 834 375, fax: 974834714
e -mail: [email protected]
kpt. Mgr. Hana Švecová
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
tel.: 974 834 376
kpt. Bc. Kateřina Bílková
tel.: 974 834 631
e -mail: [email protected]
Správa hl. m. Prahy, Policie ČR, PIS
npor. Bc. Eva Brožová
krajský koordinátor preventivních činností na stejné adrese i telefonickém, faxovém a
mailovém spojení - npor. Bc. Eva Brožová
Kongresová 2, 140 21 Praha 4
tel.: 974 821 207, mobil: 731 553 183, e-mail: [email protected]
Stanovení cílů MPP
Dlouhodobé cíle prevence
Naší dlouhodobou preventivní strategií je nejenom žáka vzdělávat, ale též jej vychovávat.
Do výchovně-vzdělávacího procesu je zaváděna prevence rizikového chování (zejména
kouření, užívání alkoholu, drog, gambling, agresivita, šikana, rasismus), etická výchova
(tolerance, úcta, osvojování společenských norem) a ekologická výchova. Cílem je udržet a
posilovat komunikaci učitel – žák, učitel – rodič, posilovat důvěru ve výchovného poradce a
školního metodika prevence. Rodičům žáků školy poskytovat informace o prevenci rizikových
forem chování.
Neustále by měl být zdůrazňován význam a smysl povolání ve službách a nutnost charakteru
osobnosti v této profesi (nikdo nezaměstná nezodpovědného, rizikového člověka do provozu
služeb, kde je nutná komunikace se zákazníkem, manipulace s penězi, slušný vzhled
pracovníka apod.).
Žáci jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti a účasti na reprezentaci školy (rozvíjení image školy
na veřejnosti - gastronomické akce a soutěže, dny otevřených dveří apod.), spolu se svými
třídními učiteli se podílejí na upevňování třídního kolektivu, na vytváření příznivého školního
prostředí, na udržování pořádku a na výzdobě školy, jsou vychováváni ke zdravému
životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Samozřejmě
se předpokládá, že se žáci získanými vědomostmi a dovednostmi budou řídit i ve svém
osobním životě.
Krátkodobé cíle prevence
Krátkodobé cíle prevence bezprostředně navazují na dlouhodobou preventivní strategii
školy.
Dále se budeme snažit se zlepšovat sociální klima ve škole, „zlidšťovat“ vztahy učitel-žák,
zmírňovat dopady poruch učení, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet
jejich sociální dovednosti a psychickou odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům.
V letošním školním roce se školní preventivní tým rovněž zaměří na snížení absencí, jak
omluvených, tak neomluvených, neboť statistika absencí v předcházejícím školním roce
ukázala zvyšující se trend.
Způsob hodnocení efektivity
Během MPP bude zjišťována zpětná vazba formou osobních rozhovorů se žáky, jejich rodiči,
pedagogy, diskuzí se žáky, popř. dotazníkovou metodou.
Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny
a) Pedagogové
Ředitel školy vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů,
pověřuje vhodné pracovníky funkcí výchovného poradce a školního metodika prevence,
zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, zajišťuje spolupráci
s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, sleduje efektivitu jednotlivých
preventivních aktivit, . zajišťuje zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým
jevům v řádu školy, provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve
škole.
V předchozím školním roce se odborných vzdělávacích aktivit v rámci MPP zúčastnil hlavně
ŠMP, který pravidelně do PPP na Praze 6 a je v kontaktu s protidrogovou koordinátorkou
Městské části Praha 6. Rovněž výchovný poradce se pravidelně účastní setkávání
výchovných poradců pro Prahu 6 v PPP.
b) Rodiče
Klademe silný důraz na spolupráci rodiče se školou, a tak nejen na třídních schůzkách
upozorňujeme rodiče na možnost výskytu sociálně nežádoucího chování dětí ve škole i
mimo ni, podrobně je seznamujeme se změnami v chování dítěte při jakékoli závislosti,
nalézáme společně postup při řešení problémů, sdělujeme jim kontakty na příslušná
poradenská zařízení. Pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků pořádáme první třídní
schůzky v červnu, abychom navodili partnerský vztah rodič-škola se společným zájmem –
úspěšné ukončení studia jejich dítěte na naší škole a vychovat zdravě sebevědomého a
zodpovědného člověka a zručného a poctivého pracovníka.
c) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Témata prevence nejčastěji probíhají v hodinách občanské nauky zejména formou řízené
diskuse, interaktivní hry, besedy, dále formou odborných přednášek a besed.
Téma
třída
plán
Tlak skupiny
ČK1, G1 září
Kulturní rozdíly
ČK1, G1 říjen
Současné problémy společenského života ČK1, G1 listopad
Sociálně patologické jevy
ČK1, G1 leden
Lidská důstojnost, šikana
ČK1, G1 únor
poznámky
Problematika mládeže – alkohol, drogy,
ČK1, G1 duben
hazard, gamblerství, poruchy příjmů
- květen
potravy
Extremismus
ČK2, G2 říjen
Ohniska napětí v současném světě
ČK2, G2 únor
Globalizace, globální problémy lidstva,
ČK2, G2 březen -
pandemie, problematika AIDS
Ochrana za mimořádných okolností, první
duben
ČK2, G2 květen
pomoc
Kriminalita mladistvých
ČK3
listopad
Morálka, pomoc sociálně potřebným
ČK3
březen květen
Psychický vývoj, sebepoznání osobnosti,
G4
motivace
Sociální problémy, nerovnost, fungování
prosinec
N1D
rodiny
Náročné životní situace, etika
říjen říjen prosinec
N1D
únor duben
Vyučovací předmět Základy přírodních věd obsahuje témata související s prevencí:
organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi, vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie
a surovin, odpady, ekologické využití odpadů.
Akce pro žáky
Srpen: seznamovací kurz pro 1. ročníky
Září - říjen: odborné exkurze a soutěže
Listopad - prosinec: ozvěny Antifetfestu, odborné exkurze, školní výlety, turnaj ve
floorballu, Vánoční trhy Prahy 6
Leden – únor: lyžařský kurz pro 1. ročník
Únor - březen: barmanský kurz, sommelierský kurz, maturitní ples
Duben - květen: Erasmus+ (zahraniční pracovně-poznávací pobyt pro studenty 3. ročníku)
Červen: odborné exkurze, školní výlety
Další jednorázové časově nezařazené akce: pravidelné snídaně s Výchovným poradcem,
výstavy, návštěvy kulturních institucí, odborné akce školy, odborné soutěže, spolupráce
s partnery, sportovní turnaje.
Evaluace MPP
Minimální preventivní program je určen pro všechny třídní skupiny. Při výskytu problémů
operativně upravujeme naše aktivity ve třídách.
Snažíme se zavést jednoduchá měřítka, podle kterých poměřujeme situaci v jednotlivých
školních rocích. Sledujeme výskyt sociálně patologických jevů ve škole (i počet udělených
výchovných opatření, řešených případů jednotlivých negativních jevů). Ve třídních
kolektivech provádíme dotazníková šetření ke zjišťování vztahu žáků ke kouření, pití
alkoholu, k užívání drog, promiskuitě apod. Podle dotazníkových výsledků pak zaměřujeme
svoje výchovné působení.
V Praze dne 6.11.2014
Download

minimální preventivní program pro školní rok 2014