l
a
i
r
o
t
i
Ed
Vážení čtenáři,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
ve spolupráci s Barum Continental spol. s r.o., B-Projekting spol.
s r.o., Duslo a.s., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,
Fakulta priemyselných technológií TnUAD, FATRA a.s., GRANITOL
a.s., UNIPETROL RPA, ITC a.s., SYNTHOS Kralupy a.s., KORD Holding
Company, MATADOR a.s., Mitas a.s., Plastika a.s., Polymer Institute
Brno spol. s r.o., Semperflex Optimit spol. s r.o., Slovnaft a.s.,
Spolana a.s., Svaz zpracovatelů plastů ČR, SYNPO a.s., UNIPLAST
Pardubice spol. s r.o., Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, Ústav polymerů VŠCHT Praha, Ústav polymérov SAV,
VIPOTEST spol. s r.o., VÚSAPL a.s.
RADA VYDAVATELE
Kave Bareš, Ivan Dobáš, Vratislav Ducháček, Petr Janypka, Jaroslav
Hell, Eleonóra Hudecová, Zdeněk Chmela, Ivan Chodák, Miroslav
Chromek, Dušan Jagoš, Ondřej Kebrle, Vladimír Klepal, Metoděj
Kozák, Karel Kučera, Vendelín Macho, Miroslav Maňas, František
Mátel, Antonín Náplava, Ladislav Pospíšil, Jindřiška Ondráčková,
Jindřich Pytela, Miroslav Raab, Petr Sáha, Karel Špaňhel, Eugén Špirk,
Jaroslav Štaufčík, Pavel Svoboda, Jaromír Šňupárek, Otakar Walter
REDAKCE
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Plasty a kaučuk, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
fax: +420 576 032 733
e-mail: [email protected]
web: http://www.plastyakaucuk.cz
šéfredaktor: Roman Čermák
výkonný redaktor: Jana Navrátilová
redakce: Alena Kalendová, Yvona Mužná
ext. spolupracovníci: František Tomis, Václav Matys, Bohumil
Tesařík, Dana Kreizlová
DTP: Stanislav Hradil, e-mail: [email protected]
tisk: Reprocentrum
Předplatné a objednávky inzerce přijímá redakce na výše uvedené
adrese.
Vychází jednou za 2 měsíce jako dvojčíslo.
Registrováno MK ČR E4888
EDITOR
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Technology
editorial office:
Plastics and Rubber, Faculty of Technology, Tomas Bata University in
Zlín, TGM 275, 762 72 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813
e-mail: [email protected]
editor in chief: Roman Čermák
Subcription and orders of advertising should be sent to editorial
office address.
„Budoucnost gumárenství v regionu stavíme na tradici a efektivní
spolupráci všech zainteresovaných podniků, institucí a škol“, to bylo
tématem Gumference 2011, která proběhla 8. 11. 2011 v budově
Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně.
Konferenci zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák, který nad akcí převzal záštitu. Historii a východiska gumárenství v regionu shrnul v úvodu Ing. Libor Láznička, Ph.D. ze společnosti Barum Continental. Následovala prezentace PhDr. Ivana
Fišery, který představil tendence, nejistoty a výzvy, se kterými se
gumárenský obor bude v budoucnu potýkat, např. demografické
trendy, tlak na technologie a vzorce spotřeby, ploché a rostoucí trhy,
zrychlení technické integrace, zaměstnanost, tendence k územní diferenciaci apod. Respektovat požadavky zákazníků a dodržovat environmentální evropskou legislativu, to je součástí strategie Mitas,
a. s., kterou představil generální ředitel JUDr. Jaroslav Čechura.
Valivý odpor, vysokorychlostní pláště, výdrž, hlučnost a povinné
značení plášťů představují nové výzvy ve vývoji a výrobě pneumatik,
tímto tématem se zabýval Ing. Ladislav Lamač z R&D Technology
Center Hannover a Ing. Radoslav Fujerík z Continental Technology
Center Púchov, který také doplnil informace o výzkumných a vývojových aktivitách Continentalu na Slovensku a možných oblastech
spolupráce. Druhá část konference byla zaměřena na představení
konkrétních projektů a možností spolupráce mezi podniky a univerzitami. Posluchači se mohli inspirovat přednáškou prof. Ducháčka
o činnosti Gumárenské skupiny Zlín, dalším příkladem úspěšné
spolupráce podniků a škol byl projekt Analýza a optimalizace
procesů Energetiky, který společně představili Ing. Zuzana
Tučková, Ph.D. z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) a Ing. Zdeněk Novák ze společnosti
Barum Continental. Spolupráci Fakulty technologické UTB ve Zlíně
a Continental Hannover na projektu In-Process Identification
of Compounds prezentovali doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
a prof. Dr. Jorge Lacayo-Pineda. Hlavní směry spolupráce Mitas,
a. s. a VŠCHT Praha shrnul Ing. Jiří Brejcha, projekty se orientují
např. do oblasti využití alternativních surovin a hodnocení jejich
dopadu na životní prostředí, recyklace starých pneumatik, snižování
zátěže technologického procesu na životní prostředí, propojení vzdělávacích programů vysokých škol a praxe apod. Zajímavé projekty
týkající se automatizace interní logistiky a spolupráce mezi Žilinskou
univerzitou a púchovskými podniky Continental Matador Rubber
a Continental Matador Truck Tires a profil Fakulty priemyselných
technológií Trenčianské univerzity zakončily odpolední blok.
Akce se zúčastnilo více než 100 odborníků z podniků, univerzit,
výzkumných a vývojových institucí. V průběhu konference probíhala doprovodná výstava připravená v rámci univerzitního projektu
PERSPEKTIVA – Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského
kraje, návštěvníci tak měli možnost neformálně diskutovat se zástupci univerzit a dalších vystavovatelů. Konferenci organizovalo
Technologické inovační centrum, s. r. o. ve spolupráci s partnery
v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.
Ing. Petr Konečný
Obrázky na titulní straně: Janíček, M. Netkaná polypropylenová textilie. Optická mikroskopie, v temném poli.
Různá zvětšení.
ROČNÍK 48-2011 • PLKCAS 48 (11–12) • ISSN 0322-7340
321
Plasty a kaučuk
2011/11–12
VYDAVATEL
Editorial
Abstrahovaný do CHEMICAL ABSTRACTS
R o č n í k 48
2011
č í s l o 11–12
ČLÁNKY PŮVODNÍ A PŘEHLEDNÉ
Obsah
„
Plasty a kaučuk
2011/11–12
322
Účinok lignosulfonátu
s niektorými typmi
minerálnych plnív
na fyzikálno-mechanické
a dynamické vlastnosti
v elastomérnej zmesi
Peter Počarovský1*, Ignác Capek2, Petra Skalková3, Jana
Ďurfinová1, Daniela Jochec Mošková2, Roman Brescher1,
Martina Šarlajová1, Janka Jurčiová4, Ivan Chodák2
324
1
Ústav polymérnych materiálov, Oddelenie plastov a kaučuku, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika
2
Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45,
Slovenská republika
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta priemyselných technológií, I. Krasku
491/30, 020 01 Púchov, Slovenská republika
4
Saar Gummi Slovensko, s. r. o., Gumárenská 397/21, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská
republika
*E-mail: [email protected]
Práca sa zaoberá využitím komerčného typu lignosulfonátu v gumárenských zmesiach. Ide o Ca-Li lignosulfonát, čiže vápenatú formu lignosulfonátu. Pri miešaní samotného lignosulfonátu dochádzalo k nedokonalej dispegácii, pripekaniu časti plniva ku stenám miešacích perutí
a komôrky hnetacieho zariadenia. Tieto nedostatky boli riešené pridaním niektorých typov minerálnych plnív do gumárenskej zmesi. Ako
štandardná porovnávacia zmes bola vybraná zmes, kde bol použitý samotný čistý lignosulfonát (27,6 dsk). V ďalších zmesiach bola polovica
hmotnosti lignosulfonátu nahradená prídavkom rôznych druhov minerálnych plnív. Minerálne plnivá použité v tejto práci boli Aktisil PF 216,
Perkasil KS 408, Kaolín KKA a Nanocor PGV. Pripravené vzorky boli vyhodnotené na základe získaných hodnôt vulkanizačných charakteristík,
fyzikálno-mechanických a dynamicko-mechanických vlastností.
„
Mechanické vlastnosti
kompozitného materiálu
vyrobeného z textílií
z opotrebovaných pneumatík
Lucia Knapčíková1*, Dušan Manduľák2
324
Fakulta výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach so sídlom
v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
2
1. prešovská nástrojáreň, spol. s r. o., Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice,
Slovenská republika
*E-mail: [email protected]
1
Príspevok sa zaoberá skúmaním mechanických vlastností kompozitného materiálu vyrobeného z textílií z opotrebovaných pneumatík a termoplastu polyvinylbutyralu (PVB) získaného z recyklácie autoskiel. Ťahová skúška prebiehala na trhacom stroji ZWICK Z020
Universalpruefungsmaschine. Testovaný bol materiál s obsahom 50 % textilnej zložky a 50 % PVB a tiež materiál s obsahom PVB bez prímesy.
„
Výroba plastů vstřikováním
– výskyt legionel a zdravotní
riziko pro pracovníky
Markéta Petrovová1*, Radomír Polcar2, Vladimír Drašar3, Petr Brhel1 324
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta lékařská, Klinika pracovního lékařství,
Výstavní 17, 656 91 Brno
2
FACTOR. E, s. r. o., Masná 5, 602 00 Brno
3
Národní referenční laboratoř pro legionely, Zdravotní ústav Ostrava, Masarykovo
náměstí 16, 682 91 Vyškov
*E-mail: [email protected]
1
Legionelóza je akutní bakteriální onemocnění dýchacích cest a plic způsobené bakteriemi rodu Legionella. Rezervoárem legionel je přírodní
i umělé vodní prostředí. K přenosu na člověka dochází inhalačně, infekčním aerosolem. Expozice infekčnímu aerosolu je možná i v pracovním
prostředí. Příspěvek prezentuje výsledky vyšetření technologické vody určené převážně k chlazení, celkem 126 vzorků ze tří provozů vstřikování
plastů. Ve všech provozech byly legionely v různé míře nalezeny. Jednalo se o druhy patogenní pro člověka (nejzvávažnější nález: Legionella
pneumophila sg. 1, Pontiac), i druhy saprofytické (L. rowbothamii, L. feelei, L. birminghamensis, L. gormanii). Onemocnění osob je reálné při
obsluze a zejména při údržbě a čištění strojů a chladicích systémů. Prevencí je pravidelná údržba, dezinfekce chladicí vody biocidy, zavedení
risk assessmentu. Z medicínského hlediska pak zdravotní prohlídky pracovníků a objasnění etiologie pneumonií vzniklých u osob v souvislosti
s pracovním prostředím.
Osobní zprávy a výročí
335
Nové materiály a výrobky
349
Recenze
336
Stroje a zařízení
364
Konference a výstavy
337
Zprávy
369
Patentová hlídka
340
Odpady a jejich využití
381
Technické a ekonomické aktuality
342
Stručně
382
V o l u m e 48
2011
N o . 11–12
Peter Počarovský1*, Ignác Capek2, Petra Skalková3, Jana
Ďurfinová1, Daniela Jochec Mošková2, Roman Brescher1,
Martina Šarlajová1, Janka Jurčiová4, Ivan Chodák2
324
1
Slovak Univerzity of Techology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology,
Institute of Polymer Materials, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovak Republic
2
Polymer Institute, Slovak Academy of Science, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava,
Slovak Republic
3
Faculty of Indusrial Technologies , A. Dubček Univerzity of Trenčín, I. Krasku 491/30,
020 01 Púchov, Slovak Republic
4
Saar Gummi Slovakia, s. r. o., Gumárenská 397/21, 972 23 Dolné Vestenice, Slovak
Republic
*E-mail: [email protected]
323
The presented work is focused on utilization of commercial type of lignosulfonat in rubber mixtures. We were interested in Ca-Li lignosulfonat
which is calcium form of lignosulfonat. The mixing process of the given lignosulfonat was connected with many problems, such as imperfect
dispergation, burning of some part of filler on walls of mixing wings as well as on walls of chamber of heavy-duty mixer. The given ocurred
problems were being solved by adding some types of mineral fillers into the rubber mixture. The mixture, where only pure lignosulfonat (27.6
phr) was the filler, was used as standard comparative reference sample. The other mixtures were prepared on the basis of substitution of half
weight of lignosulfonat by adding of various types of mineral fillers. Aktisil PF 216, Perkasil KS 408, Kaolín KKA a Nanocor PGV were the mineral
fillers which were used during our investigation and they are mentioned in our dissertation thesis. The prepared samples were evaluated from
the aspect of obtained values relating to vulcanization characteristics, physical and chemical as well as dynamic and mechanical properties.
„
Mechanical properties
of composite material
manufactured from textiles
from used tires
Lucia Knapčíková1*, Dušan Manduľák2
324
Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing of Technologies with the
Seat in Prešov, Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovak Republic
2
1. prešovská nástrojáreň, spol. s r. o., Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice,
Slovak Republic
*E-mail: [email protected]
1
The paper deals with testing the mechanical properties of composite material made from fabric from worn tires and thermoplastic polyvinyl
butyral (PVB) obtained from the recycling of car windshields. Tensile test was conducted on the tensile machine ZWICK Universalpruefungsmaschine
Z020. The test material was a 50 % component of textile and 50 % PVB and material with PVB recyclated without mixture.
„
Microbiological findings
of Legionellae in the injection
molding operation: A health
risk assessment
Markéta Petrovová1*, Radomír Polcar2, Vladimír Drašar3, Petr Brhel1 324
Masaryk University Brno, Faculty of Medicine, Department of °Ccupational
Medicine, Výstavní 17, 656 91 Brno, Czech Republic
2
FACTOR. E, s. r. o., Masná 5, 602 00 Brno, Czech Republic
3
National Legionella Referency Laboratory, Institute of Public Health Ostrava,
Masarykovo náměstí 16, 682 91 Vyškov, Czech Republic
*E-mail: [email protected]
1
Legionellosis is an acute bacterial disease of the airways and lungs caused by Legionella bacteria. The reservoir of Legionella is natural and
also artificial aquatic environments. The transmission to human beings occurs by inhalation of infectious aerosols. The process water intended
primarily for cooling was tested, 126 samples from the injection molding operations. In all plants, there were found varying degrees of Legionella
species pathogenic to humans (the most harmful findings: Legionella pneumophila sg.1, Pontiac), and saprophytic species (L. rowbothamii, L.
feelei, L. birminghamensis, L. gormanii). For a person it is conceivable to contract a disease while operating in the maintenance and cleaning
of machines and refrigeration systems. Prevention is mainly ensured by the regular maintenance and disinfection of cooling water biocides, by
the introduction of the Risk Assessment, within the medical prevention mainly medical checks for staff and clarifying the etiology of pneumonia
arising in the workplace.
Personal News
335
Novel Materials and Technologies
349
Book Reviews
336
Machinery and Equipment
364
Conferences and Exhibitions
337
News
369
New Patents
340
Waste Recycling
381
Technical and Economic News
342
Briefly
382
Plasty a kaučuk
2011/11–12
„
The impact of lignosulfonat
together with some types of
mineral fillers on physical,
mechanical and viscoelastic
properties in elastomeric
mixture
Obsah
ORIGINAL AND REVIEW ARTICLES
Download

11-12/2011 - Plasty a kaučuk