R
HERBICÍD
Prípravok na ochranu rastlín
BIPLAY® SX
Zmesný selektívny postrekový herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme granulátu
rozpustného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane
pichliača obyčajného v obilninách bez podsevu.
® ochranná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)
Účinná látka
tribenuron methyl 222 g/kg
t.j. metyl-2-[[[[N-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]-karbonyl]-amino]sulfonyl]-benzoát
metsulfuron methyl 111 g/kg
t.j. metyl 2-[[[[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino] karbonyl] amino]
sulfonyl]- benzoát
Ďaľšie
klasifikované
látky
Fosforečnan sodný / CAS 497-19-8 (Xi, R36/38)
Uhličitan sodný / CAS 10101-89-0 (Xi, R36)
Sulfometylovaný lignosulfonát sodný / CAS 68512-34-5 (Xi, R36)
Pred použitím si prečítajte etiketu.
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na
použitie.
N
Nebezpečný pre
životné
prostredie
Xi
Dráždivý
R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu pri styku s pokožkou.
R50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy: môže vyvolať dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21 – Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S24 – Zabráňte styku s pokožkou.
S28 – V prípade kontaktu s pokožkou omývajte velkým množstvom vody.
S35 – Materiál vrátane obalu musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom
S36/37– Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.
S57 – Zabráňte kontaminácii životného prostredia: používajte vhodný zádržný obal.
S61 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Z4 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Vt5 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.
Vo2 - Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.
V3 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie pre populácie: dážďovky prijateľné.
Vč3 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre včely prijateľné.
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých
vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!
Dodržujte ochrannú zónu! Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom.
Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii
prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.
Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!
BIPLAY SX Slovakia text 2011
Printed: 21.11.2010
R
Výrobca
DuPont International Operations SarL
Držiteľ registrácie DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Czech republic
Tel.: 257 414 111
Informácie pre
SR
MV-Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec
Tel. 905 726 030
Registračné číslo
06-11-0774
Balenie
HDPE 1000 ml / 375-500 g net
Dátum výroby /
šarža
uvedené na obale
Pôsobenie
prípravku
Biplay® je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín.
Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho
reziduálneho pôsobenia v pôde. Obidve účinné látky v prípravku Biplay® veľmi
rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné
zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na
citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách.
Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a
suché počasie účinok oneskoruje.
Herbicídny účinok Biplay® v odporúčaných dávkách spoľahlivo ničí široké spektrum dvojklíčnolistových
citlivých aj odolných burín ako sú:
Citlivé buriny:
Tetucha kozia (Aethusa cynapium), drchnička roľná (Anagallis arvensis), ruman
roľný (Anthemis arvensis), kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris) nevädza
poľná (Centaurea cyanus), pichliač roľný (Cirsium arvensis), mliečnik kolovratcový
(Euphorbia helioscopia), konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit), pakosty
(Geranium spp.), mrlík birely (Chenopodium album), chryzantémovka siatinová
(Chrysanthemum segetum), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), lýrovka
obyčajná (Lapsana communis), rumančeky (Matricaria spp.), mak vlčí (Papaver
rhoeas), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), horčiak obyčajný (P. Persicaria),
reďkev ohnica (Raphanis raphanistrum), štiavy (Rumex spp.), silenky (Silene spp.),
horčica roľná (Sinapis arvensis), mlieč roľný (Sonchus arvensis), kolenec roľný
(Spergula arvensis), hviezdnica prostredná (Stellaria media) peniežtek roľný
(Thlaspi arvense), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum maritimum syn.
Inodorum), pŕhľava malá (Urtica urens), veronika roľná (Veronica arvensis),
veronika perzská (V. Persica), výmrv repky (Brassica napus).
Stredne citlivé buriny:
Smohla lekárska (Anchusa officinalis), loboda konáristá (Atriplex patula),
pohánkovec ovíjavý (Bilderdykia convolvulus), mrlík biely (Chenopodium album) staršie rastliny – viac ako dva pravé listy, nezábudka roľná (Myosotis arvensis),
iskerník plazivý (Ranunculus repens). stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), fiaľka
roľná (Viola arvensis)
Slabší účinok má na prerastený lipkavec obyčajný (Galium aparine) - viac ako 3
prasleny a púpavu obyčajnú (Convolvulus arvensis).
Nepôsobí na veroniku brečtanolistú (Veronica hederifolia), zemedym lekársky
(Fumaria officinalis) a trávovité buriny.
Podmienky
Biplay®
BIPLAY SX Slovakia text 2011
Printed: 21.11.2010
aplikujte
postemergentne
na
jar
vo
fáze
2-4
pravých
listov
R
použitia
dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného a 3
praslenov lipkavca (od 2. listu do 2. kolienka obilnín). Na ničenie lipkavca vo vyššej
rastovej fáze používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na
lipkavec.
Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.
Na ošetrenie používajte 200-400 l vody/ha.
Maximálny počet ošetrení v roku: 1
Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).
Návod na
použitie
pšenica ozimná,
jačmeň ozimný,
raž, triticale,
jačmeň jarný,
pšenica jarná,
ovos
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochranná
doba
AT
Odolné dvojklíčnolistové
buriny
45 g/ha
Miešatelnosť
Biplay® je miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách.
Použitie zmáčadiel (Trend® 90 0.1 % obj., Silwet L-77 0.1 l/ha) zvyšuje účinnosť
na niektoré prerastené buriny.
Následné plodiny
Po normálnom zbere obilniny ošetrené na jar prípravkom Biplay® je na jeseň v tom
istom roku po orbe možné ako následnú plodinu vysievať iba ozimné obilniny, repku
alebo trávy. V prípade tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na
báze úč.l. metosulam, triasulfuron, amidosulfuron alebo sulfosulfuron odporúčame
zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na
klimatických podmienkach. V nasledujúcom roku po ošetrení je po orbe možné
zaradiť do osevného postupu všetky jednoročné polné plodiny.
Náhradné plodiny V prípade vynuteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom Biplay® je možné
po dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu
alebo jačmeň. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v
zmesi použitý!
Príprava
postrekovej
kvapaliny
Potrebné množstvo prípravku Biplay® vsypte do nádrže postrekovača naplneného
do polovice vodou. Za dôkladného miešania rozpustite a doplňte vodou na konečný
objem postrekovej kvapaliny. V prípade tank-mix zmesi dávkujte prípravok Biplay®
ako prvý. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.
Čistenie
postrekovača
Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v
ktorom bol prípravok Biplay® všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení
postreku odstránené podľa nasledovného postupu: Po skončení aplikácie nádrž
vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou. Nádrž, ramená aj trysky dôkladne
vypláchnite čistou vodou. Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100
ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All
Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a
nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite. Trysky a sitká vyčistite
samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacím roztokom pripraveným v
pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite
nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky. Postrekovače
nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a
recipientov povrchových vôd.
Bezpečnostné
Pri postreku používajte
BIPLAY SX Slovakia text 2011
Printed: 21.11.2010
ochranný pracovný oblek, gumové ochranné rukavice a
R
opatrenia
gumové topánky.
Zaistite, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy
určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín. Pri
postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochrannú masku s filtrom, ochranné
okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky. Pri
riedení používajte naviac zásteru z pogumovaného textilu.
Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere
vetra od pracujúcich. Dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a
po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je
charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou,
počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce
riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie
Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie!
Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z
ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte
dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých
recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte
neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov
povrchových vôd.
Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou
penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné
použiť iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom a
iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do
verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd
povrchových.
Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo
pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!
Prvá pomoc
Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade
pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty
bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo
výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte
životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri
výskytu kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého
presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe
kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte
s lekárom.
Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte
mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite.
V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým
množstvom vlažnej tekúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade
príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe
v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí
vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.
BIPLAY SX Slovakia text 2011
Printed: 21.11.2010
R
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým
postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďaľší
postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným
toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166,
[email protected]).
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a
vetrateľných skladoch pri teplotách 5-30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív,
osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov
a obalov od týchto látok. Doba
použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a
dodržaní skladovacích podmienok.
Zneškodnenie
obalov a
aplikačne
nepoužiteľných
zvyškov
Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zrieďte vodou v pomere
cca 1:5 a vystriekajte na ošetrenom pozemku. Zvyšky postrekovej kvapaliny nesmú
zasiahnúť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd povrchových! Prázdny obal z
tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na
vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu
vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,
ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov.
Prázdne obaly od prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužité zvyšky prípravku
v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Poznámka pre
používateľa
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych
uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo
nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a
klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti
prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.
Rezistencia burín
Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom
pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa
potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za
rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej
dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním
prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom
účinku.
Pictograms
Packaging /
Greenpoint + triangle from arrows, „HDPE“ below / „2“ inside the triangle
recycling symbols
BIPLAY SX Slovakia text 2011
Printed: 21.11.2010
Download

Biplay SX - MV