1
R
Prípravok na ochranu rastlín
TITUS® PLUS EXTRA WG
HERBICÍD
Postrekový selektívny prípravok vo forme vo vode dispergovateľného
granulátu na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých
a dvojklíčnolistových burín v kukurici.
® - reg. ochranná značka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)
Účinná látka
32.6 g/kg
rimsulfuron
t.j. N-[[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amino]karbonyl]-3-(etyl-sulfonyl)-2pyridin-sulfonamid
609 g/kg dicamba
t.j. kyselina 3,6-dichlor-2-metoxybenzoová
Ďalšie
klasifikované látky
Polymerický kondenzát formaldehydu a alkylnaftalensulfonátu sodného
CAS 68425-94-5 (Xi, R36/38)
Fosforečnan draselný / CAS 7778-77-0 (C, R34)
Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu.
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa
návodu na použitie
Xn
Škodlivý pre
zdravie
R41 – Nebezpečie vážného poškodení očí.
R52/53 – Škodlivý pre vodné organizmy: môže môže spôsobiť dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke vodného prostredia.
S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21 – Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.
S26 - V prípade kontaktu s očami vyplachujte množstvom vody a
vyhľadajte lekársku pomoc
S35 – Tento materiál vrátane obalu musia byť zneškodnené bezpečným
spôsobom.
S36/37/39 – Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné
prostriedky na oči/tvár.
S46 - V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekára (a predložte obal
alebo etiketu).
S57 – Používajte vhodný obal pre zabránenie kontaminácie životného
prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou
bezpečnostných údajov.
Z4 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej
dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce
zvieratá prijateľné.
Vt5 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej
dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.
Vo3 – Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.
V3 – Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.
Vč3 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej
dávky alebo koncentrácie pre včely prijateľné.
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 1
Printed: 21.11.2010
2
R
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich
a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a
stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Neznečisťujte vodu prípravkom
alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových
vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z
poľnohospodárskych dvorov a ciest. Uložte mimo dosah zvierat a krmív
pre zvieratá!
Výrobca
DuPont International Operations SARL
Držiteľ registrácie
DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika
Informácie pre SR
MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec
Tel. 905 726 030
Registračné číslo
09-11-1037
Balenie
HDPE 1000 ml / 383 g (dávka na 1 ha)
Dátum výroby
Číslo šarže
na obale
Pôsobenie
Titus® Plus Extra WG je kombinovaný selektívny systémovo pôsobiaci
herbicíd určený na postemergentnú aplikáciu. Obidve účinné látky sú
ľahko príjímané rastlinami a v krátkej dobe po aplikácii dochádza k
potlačeniu a zastaveniu rastu citlivých burín. Titus® Plus Extra WG ničí aj
citlivé buriny vzchádzajúce počas ošetrenia alebo v krátkej dobe po ňom.
Symptómy poškodenia sú viditeľné o 3-10 dní neskôr v závislosti na
podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a dostatočná vlhkosť po
aplikácii podporujú účinok prípravku.
Spektrum účinku
Titus® Plus Extra WG ničí v odporúčanej dávke citlivé jednoročné aj
niektoré trváce trávovité buriny a dôležité dvojklíčnolistové buriny.
Citlivé trávovité buriny:
ježatka kuria noha, prosá, moháre, ovos hluchý, mätonohy, lipnica ročná,
pýr plazivý (v skorých rastových fázach), psiarka roľná, metlička
obyčajná, prstovka krvavá
Citlivé dvojklíčnolistové buriny:
láskavce, lobody, mrlík biely, mrlík figolistý, konopnica napuchnutá,
kapsička pastierska, pichliač roľný, lipkavec obyčajný, rumančekovité
buriny, hluchavky, hviezdica prostredná, výmrv repky, výmrv slnečnice
(max 4 listy), peniažtek roľný, reďkev ohnicová, starček obyčajný,
mlieče, horčica roľná, čistec roľný, horčiaky, durman obyčajný (+),
pupenec roľný (++)
Stredne až menej citlivé buriny:
ľuľok čierny, mrlík zvrhlý, mrlík mnohosemenný, fialka trojfarebná,
harmanček diskovitý, pohánkovec ovíjavý
(+)
(++)
nepôsobí na durmany vzídené po aplikácii
v optimálnej dľžke 15-20 cm
Nedostatočne sú ničené:
rozrazil brečtanolistý, rozrazil perzský, čistec močiarny
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 2
Printed: 21.11.2010
3
R
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochranná doba
kukurica
ježatka kuria,
jednoročné a trváce
trávovité buriny,
dvojklíčnolistové
buriny
383 g = 1 balenie/ha
+ 0.1 % Trend® 90
AT
(posledný termín
ošetrenia najneskôr
vo fáze BBCH 16)
Podmienky
použitia
Titus® Plus Extra WG používajte na postemergentnú aplikáciu v rastovej
fáze od druhého do šiesteho listu zrnovej a silážnej kukurice (BBCH1216), v dávke 1 balenie (383 g/ha) vždy v kombinácii so zmáčadlom
Trend® 90 v koncentrácii 0.1 % v 200-300 l vody/ha.
Titus® Plus Extra WG používajte vždy na aktívne rastúce buriny do
konca odnožovania ježatky, začiatku odnožovania mohárov a ovsa
hluchého a vo fáze 2-4 pravých listov dojklíčnolistových burín a 4-6
listov u pichliača roľného. Na zaistenie optimálneho účinku proti prosám
aplikujte Titus® Plus Extra WG v dobe, keď väčšina rastlín prosa má
vyvinuté 2 listy! Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny. Účinnosť na
niektoré trávovité buriny najmä v suchých podmienkach je obmedzená
rastovou fázou buriny (max 1-3 listy).
Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.
Maximálny počet ošetrení v roku: 1
Na využitie plnej aktivity príjmu listami by 3 hodiny po postreku nemalo
pršať.
Upozornenie:
Titus® Plus Extra WG nepoužívajte v cukrovej kukurici a s ohľadom
na rozdielnu citlivosť líniového materiálu ani k ošetreniu množiteľských
porastov kukurice!
Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.
Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu
výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na
druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach
(vlhkosť a teplota).
Buriny stresované prípadných predchádzajúcím herbicídným zásahom
aktívne nerástu a nemusia reagovať na opravné ošetrenie Titusom®
Plus Extra WG.
Núdzový zásah v kukurici max do fázy 10 listov je možný iba v
prípade usmernenej aplikácie do medziriadkov alebo požitia krytov
trysiek, keď rastliny kukurice nie sú postrekom zasiahnuté.
Prídavok kvapalného N-hnojiva alebo síranu amónného zvyšuje
herbicídny účinok najmä v suchých podmienkach a znižuje prejavy
antagonizmu v prípade kombinácií s inými herbicídmi.
Nemiešajte s prípravkami na báze MCPA, 2,4-D a organofosfátmi.
Nekombinujte s listovými hnojivami pokiaľ bezpečnosť týchto
kombinácií nebola predtým spoľahlivo overená v miestnych
podmienkách.
Nepoužívajte Titus® Plus Extra WG na ošetrenie kukurice, ktorá bola
v dobe siatia alebo počas kultivácie ošetrená systémovo pôsobiacimi
insekticídmi na báze organofosfátov (napr. terbufos)!
V prípade, že tieto insekticídy boli použité, používajte Titus® Plus
Extra WG najskôr 7 dní po ich aplikácii! Organofosfátové insekticídy
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 3
Printed: 21.11.2010
4
R
nepoužívajte skôr ako o 4 dni po aplikácii Titusu® Plus Extra WG !
Titus® Plus Extra WG nepoužívajte v kukurici v neskoršej rastovej
fáze ako 6 listov kukurice!
Ošetrujte v teplotnom intervale 10-25 °C!
Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené ak nočné teploty po
aplikácii prípravku poklesnú pod bod mrazu!
Titus® Plus Extra WG neaplikujte v dobe, keď v priebehu 24 hodín
dochádza k poklesu alebo vzrastu teplôt nad 25 °C / pod 10 °C!
Neaplikujte v studenom období vo spojení so zrážkami, vyčkajte kým
sa rastliny kukurice nezotavia a nevytvoria si voskovú vrstvičku na
listoch.
Neošetrujte citlivé hybridy Ceran 195, Felicia, Furio, Janna, Noella,
Optima, Pactol, Tina apod. V prípade pochybností konzultujte citlivosť
s dodávateľom prípravku alebo osiva.
Následné plodiny
Po zbere kukurice ošetrené prípravkom Titus® Plus Extra WG
pestovať všetky plodiny bez obmedzenia.
je možné
Náhradné plodiny
V prípade zaorania kukurice ošetrenej prípravkom Titus® Plus Extra WG
používajte ako náhradnú plodinu iba kukuricu!
Príprava
postrekovej
kvapaliny
Potrebné množstvo prípravku rozpustite za stáleho miešania v nádrži
postrekovača naplnenej celkovým objemom vody a pridajte zmáčadlo
Trend® 90. Prípravok je nehomogénna fyzikálna zmes, ktorú nie je
možné deliť a je balený ako dávka určená na 1 hektár. Pri príprave zmesí
je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky dávajte do nádrže
jednotlivo. V prípade tank-mix zmesi dávkujte Titus® Plus Extra WG jako
prvý. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.
Čistenie
postrekovača
Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných
postrekovačom, v ktorom bol prípravok Titus® Plus Extra WG, všetky
stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa
nasledovného postupu:
Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou
vodou.
Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.
Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej
vody na 100 litrov vody) alebo odpovedajúce množstvo prípravku All
Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte
nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.
Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo
čistiacúm roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10
l vody. K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou
vodou a prepláchnite ramená aj trysky.
Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov
podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.
Bezpečnostné
opatrenia
Pri postreku používajte ľahký ochranný oblek, ochranný tvárový štít alebo
ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky.
Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom
prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz
jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.
Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 4
Printed: 21.11.2010
5
R
pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas
horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory
zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie.
Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo zasiahnúť vodné
toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.
Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a
kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková
voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných
vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do
vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.
Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od
vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.
Titus® Plus Extra WG je formulovaný ako nehorľavý zmesný granulát
dispergovateľný vo vode balený vo vodorozpustnej fólii. Pri styku s
ohňom haste eventuálny požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim
práškom, eventuálne pieskom alebo hlinou. Vodu použite iba výnimočne,
a to vo forme jemného zahmlievania nie silným prúdom, a iba v tých
prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia
nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne
ku zdrojom spodných vôd.
Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie
prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!
Prvá pomoc
Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade
pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty
bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate
vedomia alebo výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej
polohy na boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte
prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri výskytu kŕčov nepodávajte nič
ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu,
postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť,
v prípade potreby aplikujťe kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo
k významnej expozícii konzultujte s lekárom.
Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite
umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre
opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku
pomoc.
Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým
množstvom vlažnej tekúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V
prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte
zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade
nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu
prípravku.
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s
ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade
potreby je možné ďaľší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu)
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 5
Printed: 21.11.2010
6
R
konzultovať s Národným toxikologickým informačným
Bratislave (tel. č. 254 774 166, [email protected]).
centrom
v
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých
suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od
poživatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov
od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri
skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.
Zneškodnenie
obalov a zvyškov
Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zrieďte vodou v
pomere cca 1:5 a vystriekajte na ošetrenom pozemku. Zvyšky postrekovej
kvapaliny nesmú zasiahnúť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd
povrchových! Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď
ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom
na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a
obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na
zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov. Prázdne obaly od
prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužité zvyšky prípravku v
pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Poznámka
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v
originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté
nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne
faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo
nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo
poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.
Rezistencia burín
Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na
rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín,
ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh
buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri
aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov
sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním
tank-mix zmesí prípravkov s odlíšnym spôsobom účinku.
Pictograms
Recycling /
disposal symbols
Greenpoint / arrows in triangle + PE/AL
Titus® Plus Extra WG / HDPE 1000 ml (Slovakia 2011)
Page: 6
Printed: 21.11.2010
Download

titus® plus extra wg - MV