R
Prípravok na ochranu rastlín
ALLY® 20 SX
HERBICÍD
Selektívny postrekový herbicíd vo forme extrudovaného granulátu rozpustného vo
vode na jarné ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v obilninách.
® E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)
Účinná látka
metsulfuron methyl 200 g/kg
t.j.
metyl 2-[[[[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino] karbonyl] amino] sulfonyl]benzoát
Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na
použitie
R51/53 – Toxický pre vodné organizmy: môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky
vo vodnom prostredí.
N
Nebezpečný pre
životné prostredie
S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21 – Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.
S35 – Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom.
S36/37 – Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.
S57 – Používajte vhodný obal, aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia.
S61 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Z4 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodný.
Vt5 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo2 – Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.
V3 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.
Vč3 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre včely prijateľné.
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých
vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!
Dodržujte ochrannú zónu! Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom.
Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii
prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.
Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!
Výrobca
Držiteľ registrácie
DuPont International Operations SArL
DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika
Informácie pre SR
MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec
Tel. 905 726 030
06-11-0815
Registračné číslo
Ally 20 SX: SK text 2011
printed: 21-Nov-10
R
Balenie
HDPE 1000 ml / obsah 500 g
Dátum výroby
Číslo šarže
Pôsobenie
prípravku
na obale
na obale
Ally® 20 SX je vysoko účinný herbicíd so systémovým účinkom prijímaný listami i
koreňmi rastlín účinkujúci na široké spektrum dvojklíčnolistových burín. Najlepšie
účinkuje keď sú buriny malé a aktívne rastúce. Citlivé buriny sú potláčané a ich rast
sa zastavuje krátko po aplikácii. Ich poškodenie (farebné zmeny) sú viditeľné až v
priebehu 2-3 týždňov po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienka rastu burín.
Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku, chladné a suché počasie
účinok oneskoruje.
Spektrum účinku
Citlivé buriny:
Tetlucha kozia (Aethusa cynapium), drchnička roľná (Anagallis arvensis), rumany
(Anthemis spp.),
kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris),
mliečník
kolovratcový (Euphorbia helioscopia), konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit),
pakosty (Geranium spp.), mrlík biely (Chenopodium album - do fázy dvoch pravých
listov), chryzantémovka siatinová (Chrysanthemum segetum), hluchavka purpurová
(Lamium purpureum), kapustička obyčajná (Lapsana communis), rumančeky
(Matricaria
chamomilla,
M.
matricaroides),
parumanček
prímorský
(Tripleurospermum maritimum syn. inodorum), mák vlčí (Papaver rhoeas), horčiaky
(Polygonum persicaria, P. lapathifolium), redkev ohnicová (Raphanis raphanistrum),
štiavy (Rumex spp.), horčica roľná (Sinapis arvensis), mlieč roľný (Sonchus
arvensis), kolenec roľný (Spergula arvensis), hviezdnica prostredná (Stellaria
media), peniažtek roľný (Thlaspi arvense), pŕhľava (Urtica urens), veroniky
(Veronica arvensis, V. persica), výmrv repky.
Stredne citlivé buriny:
Metlička obyčajná (Apera spica-venti), smohla lekárska (Anchusa officinalis), loboda
konáristá (Atriplex patula), pohánkovec ovíjavý (Bilderdykia convolvulus), staršie
rastliny mrlíkov – viac ako dva pravé listy), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare),
nezábudka roľná (Myosotis arvensis), iskerník plazivý (Ranunculus repens), fiaľka
roľná (Viola arvensis)
Pri jarnej aplikácii veľmi dobre potláča pichliač roľný (Cirsium arvensis).
Ally® neúčinkuje dostatočne na zemedym lekársky (Fumaria officinalis), lipkavec
(Galium aparine), veroniku brečtanolistú (Veronica hederifolia) a väčšinu tráv a
dvojklíčnolistových trvácich druhov.
Účinok na prerastené buriny zvyšuje použitie zmáčadla Trend® 90 (0.1 %).
Na rozšírenie spektra účinku možno Ally® kombinovať cestou tank-mixov s ďalšími
herbicídmi. Nepoužívajte Ally® v tank-mixoch v ovsi a tritikale.
Návod na použitie
Ally® používajte iba na jar od fázy troch listov obilnín (jačmeň jarný, jačmeň
ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, triticale) do fázy predlžovania
zástavnicového listu.
Metlička a dvojkllíčnolistové buriny: Používajte Ally® v dávke 40 g/ha v 100-400
l vody/ha.
Dvojklíčnolistové buriny: Používajte Ally® v dávke 30 g/ha v 100-400 l vody/ha.
V prípade hustých porastov a v podmienkach silného zaburinenia používajte vždy
400 l/ha. Najlepší účinok sa dá dosiahnuť keď buriny majú dva pravé listy. Aplikujte
na aktívne rastúce buriny.
Maximálny počet ošetrení za rok: 1
Ochranná lehota: AT
Ally 20 SX: SK text 2011
printed: 21-Nov-10
R
Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).
Upozornenie










Neošetrujte porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, mrazov,
prítomnosti škodcov a chorôb, nedostatku živín alebo ďalších faktorov, ktoré
obmedzujú rast rastlín.
Nepoužívajte Ally® v obilninách s podsevom tráv, ďateliny alebo strukovín,
Nepoužívajte Ally®
v obilninách ošetrených iným prípravkom na báze
sulfonylmočovín (alebo iného ALS inhibítoru).
Nepoužívajte Ally® v následnom alebo tank-mix ošetrení s iným prípravkom na
báze sulfonylmočovín.
Postrek nesmie driftom ani priamo zasiahnúť žiadné susedné kultúry, vodné
toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.
Nepoužívajte počas 7 dňov od válania porastov.
Nepoužívajte Ally® viac ako raz do roka.
Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!
Nemiešajte Ally® s insekticídmi na báze účinnej látky chlorpyriphos. Aplikujte
samostatne a zaistite min odstup 14 dní medzi aplikáciami.
Ally® v ovse a tritikale používajte výlučně samostatne. V prípade nutnosti
použitia ďaľšieho herbicídu zaistite min 7 denný odstup od ďaľšieho ošetrenia
(10 dní u stresovaných porastov).
Následné plodiny
Po normálnom zbere obilniny ošetrené na jar prípravkom Ally® je na jeseň v tom
istom roku po orbe možné ako následnú plodinu vysievať iba ozimné obilniny, repku
alebo trávy. V prípade tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na
báze úč.l. metosulam, triasulfuron, amidosulfuron alebo sulfosulfuron odporúčame
zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na
klimatických podmienkach. V nasledujúcom roku po ošetrení je po orbe možné
zaradiť do osevného postupu všetky jednoročné polné plodiny.
Náhradné plodiny
V prípade vynuteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom Ally® je možné po
dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu
alebo jačmeň. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v
zmesi použitý!
Príprava
postrekovej
kvapaliny
Potrebné množstvo prípravku Ally®
20 SX vsypte do nádrže postrekovača
naplneného do polovice vodou. Za dôkladného miešania rozpustite a doplňte vodou
na konečný objem postrekovej kvapaliny. V prípade tank-mix zmesi dávkujte Ally®
ako prvý. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.
Čistenie
aplikačného
zariadenia
Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v
ktorom bol prípravok Ally®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení
postreku odstránené podľa nasledovného postupu:
Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.
Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.
Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na
100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra. Týmto
roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez
miešania. Potom vypustite.
Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacím
roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. K
odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite
ramená aj trysky.
Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov
podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.
Ally 20 SX: SK text 2011
printed: 21-Nov-10
R
Bezpečnostné
opatrenia pri
aplikácii
Pri postreku používajte
topánky.
ochranný pracovný oblek, gumové rukavice a gumové
Zaistite, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy
určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrek
vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere vetra
od pracujúcich. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický
malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav,
sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu
na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo
zasiahnúť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.
Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie!
Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z
ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte
dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých
recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte
neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov
povrchových vôd.
Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou
penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné
použiť iba výnimočne, a to vo forme jemné hmly a nie silným prúdom a iba v tých
prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej
kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.
Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo
pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!
Prvá pomoc
Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade
pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty
bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo
výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte
životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri
výskytu kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého
presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe
kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte
s lekárom.
Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte
mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite.
V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým
množstvom vlažnej tekúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade
príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe
v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí
vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým
postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďaľší
postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným
toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166,
Ally 20 SX: SK text 2011
printed: 21-Nov-10
R
[email protected]).
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a
vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od poživatín, krmív, hnojív,
osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov
a obalov od týchto látok.
Doba
použiteľnosti je 2 roky pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích
podmienok.
Zneškodnenie
obalov a
nepoužiteľných
zvyškov
Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zrieďte vodou v pomere
cca 1:5 a vystriekajte na ošetrenom pozemku. Zvyšky postrekovej kvapaliny nesmú
zasiahnúť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd povrchových! Prázdny obal z
tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na
vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu
vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý
má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov. Prázdne
obaly od prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužité zvyšky prípravku v
pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Poznámka pre
používateľa
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych
uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo
nesprávnym použitím.
Rezistencia burín
Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom
pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa
potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za
rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej
dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním
prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom
účinku.
pictograms
Packaging disposal / recycling symbols: greenpoint + triangle with arrows (2 inside
/ HDPE outside)
Ally 20 SX: SK text 2011
printed: 21-Nov-10
Download

ALLY® 20 SX - MV