Obsah
I.
Úvod .................................................................................................................................... 2
II.
Základní údaje o škole ......................................................................................................... 3
III.
Přehled vyučovaných oborů ................................................................................................ 7
IV.
Personální zabezpečení ...................................................................................................... 12
V.
Autoevaluační činnost školy .............................................................................................. 18
VI.
Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 ............................................................................. 21
VII.
Výsledky vzdělávání .......................................................................................................... 22
VIII. Prevence sociálně patologických jevů ............................................................................... 42
IX.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků .................................................................... 44
X.
Aktivity školy a Prezentace školy na veřejnosti ................................................................ 48
XI.
výsledky inspekční činnosti ............................................................................................. 109
XII.
Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů ..................................................... 110
XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................................ 111
XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů .......................... 112
XV.
Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ........................................................... 113
XVI. Materiální zajištění výuky a vybavenost školy................................................................ 119
XVII. Záměr rozvoje organizace................................................................................................ 124
XVIII. Přílohy ............................................................................................................................. 126
Povinnost vypracovat Výroční zprávu o činnosti školy a zprávu o hospodaření
ukládá zákon 561/2004 Sb. v platném znění, o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 10, odst. 3.
A dále § 7 Vyhlášky 15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Jako soukromá škola jsme dále vázáni Opatřením k postupu při poskytování
dotace soukromým školám č. j. 14358/95-4 06.95.
Podle článku 3 – Podmínky pro zvýšení dotace – je škola povinna vypracovat
Zprávu o škole za uplynulý školní rok s osnovou podle článku 6.
Výroční zprávu o činnosti školy zpracovali:
Ing. Dagmar Klofáčová – koordinátor vzdělávacích programů
……………………………………………………..
Ing. Miroslav Klofáč – zřizovatel školy, jednatel
……………………………………………………..
Mgr. Aleš Obrdlík – ředitel školy
…………………………………………………….
Zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 2. 10. 2014
Zpráva byla schválena školskou radou dne 6. 10. 2014
Razítko školy:
1
I.
ÚVOD
Ve školním roce 2013/14 jsme aktivně naplňovali cíle výchovně vzdělávacího
procesu a celkového rozvoje školy v souladu s našimi vzdělávacími programy
a plánovacími dokumenty, tzn. v souladu s Koncepčním záměrem školy, ročním
plánem a harmonogramem školního roku, plánem odborných praxí, minimálním
preventivním programem, programem EVVO, plány činností předmětových
komisí a plánováním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
To, co nám v naší práci pomáhalo udržet směr, bylo dodržování zavedených
a osvědčených organizačních a pracovních postupů, promyšlené nakládání
s finančními prostředky, dodržování dohodnutých pravidel, závěry
z autoevaluačních činností a v neposlední řadě posilování školních tradic.
V předkládané Výroční zprávě se můžeme pochlubit dobrými výsledky
výchovně vzdělávacího procesu, výrazného posunu v materiálním zázemí školy,
úspěchy našich žáků a studentů ve vzdělávání, soutěžích, středoškolské odborné
činnosti a v dalších činnostech oficiálního i neformálního kurikula.
K našim silným stránkám patří výhody malé školy. Denně probíhají organizační
miniporady vedení s kmenovými zaměstnanci, které posilují osvědčený způsob
týmového charakteru naší práce. Nedochází tak ke zkreslování v přenosu
informací a k rozmělnění při plnění zadaných úkolů. Jsme denně v úzkém
kontaktu se všemi žáky a studenty. K ukládání důležitých informací, plánovacích
dokumentů, vzdělávacích programů, školních řádů a ke sdílení a ukládání mnoha
dalších potřebných informací používáme společnou „učitelskou“ část serveru.
2
II.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1) Stručná charakteristika školy
Škola FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola
(dále jen FARMEKO) zahájila svou činnost v roce 1992. Za dobu uplynulých let
prošly školou stovky absolventů se zaměřením na oblast farmacie, laboratorní
činnosti či ekologie. Valná většina z nich se velmi dobře uplatnila v praxi či při
dalším vzdělávání na vysokých školách či vyšších odborných školách.
Škola se neustále modernizuje a přizpůsobuje požadavkům legislativy, trhu práce
a moderním
trendům,
tak
aby
zajistila
absolventům
vysokou
konkurenceschopnost.
Budova školy se nachází v jižní části města Jihlavy nedaleko centra v lokalitě
zvané Na Slunci. Ze středu města je snadno dostupná pro pěší (cca 10–15 minut
chůze) nebo hromadnou městskou dopravou (cca 5 minut jízdy trolejbusem).
V současné době škola zajišťuje vzdělávání ve dvou maturitních oborech, a to
Ekologie a životní prostředí a Laboratorní asistent. V rámci VOŠ
zdravotnické je organizováno vzdělávání na základě akreditace MŠMT ČR
A MZ ČR v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent.
Škola zajišťuje rovněž vzdělávání dospělých kombinovanou formou vzdělávání
v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a v oblasti kosmetiky formou
rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Kosmetické služby“.
Škola se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným „rodinným“
moderním
vybavením,
individuálním,
partnerským
prostředím,
a komunikativním přístupem k žákům a studentům. Cílem naší školy je být
školou užitečnou, přátelskou a inspirativní.
Poskytujeme žákům kvalitní vzdělání na základě našich vzdělávacích programů,
které pružně přizpůsobujeme vývoji vyučovaných oborů, vývoji společnosti
a potřebám žáků a studentů.
Cílová kapacita je u střední školy 140 žáků a u vyšší školy 200 studentů.
3
2) Identifikační údaje školy
Název školy: FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná
škola, s.r.o.
Sídlo školy: Znojemská 4880/76, 586 01 Jihlava
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným
Zřizovatel školy: Ing. Miroslav Klofáč
Ředitel školy: Mgr. Aleš Obrdlík
Kontakty pro komunikaci se školou:
Součásti školy:
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
e-mail: [email protected]
www: www.farmeko.cz
Střední odborná škola IZO: 108 047 946
Vyšší odborná škola IZO: 150 077 017
REDIZO: 600 171 795
IČO: 25 3297 74
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25734
Zřízení školy: činnost školy byla povolena s platností od 1. září 1992 dne 13. dubna
1992 pod č. j. 2175/92 rozhodnutím MŠMT o zařazení školy do sítě škol Ministerstva
školství ČR
Zařazení do školského rejstříku: podle rozhodnutí MŠMT č. j. 31913/97-61, poslední
platné zařazení podle rozhodnutí MŠMT č. j. 33661/2011-25
Obory vzdělání (školní rok 2013/2014):
Součást Střední odborná škola
• 16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí, čtyřletý obor vzdělání zakončený
maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Monitorování a ochrana
životního prostředí
• 53-43-M/01
Laboratorní asistent, čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní
zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Laboratorní asistent
Součást Vyšší odborná škola zdravotnická
• 53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání,
3 roky
• 53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma
vzdělávání,
3 roky
Další vzdělávání dospělých
• Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR „Kosmetické služby“
4
Počet tříd, počet žáků a studentů ve školním roce 2013/14
počet tříd na SOŠ:
počet žáků na SOŠ k 30. 9. 2013:
počet žáků na SOŠ k 27. 6. 2014:
8
99
96
počet studijních skupin na VOŠZ (denní forma vzdělávání):
počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k 30. 9. 2013:
počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k 27. 6. 2014:
počet studijních skupin na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání):
počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k 30. 9. 2013:
počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k 27. 6. 2014:
3
33
33
4
140
136
celkem žáků a studentů k 30. 9. 2013:
celkem žáků a studentů k 27. 6. 2014:
272
265
Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání k 30. 9. 2013:
SOŠ:
Ekologie a životní prostředí:
Laboratorní asistent:
VOŠ:
Diplomovaný farmaceutický asistent:
33
66
173
Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech k 27. 6. 2014:
SOŠ:
Ekologie a životní prostředí:
Laboratorní asistent:
VOŠ:
Diplomovaný farmaceutický asistent:
31
65
169
5
Údaje o školské radě:
Školská rada ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení:
Školská rada pracovala ve složení:
Ivan Vala - zástupce zvolený zřizovatelem
Ing. Dagmar Klofáčová - zástupce školy – předsedkyně školské rady
Kateřina Poláková - zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků
a studentů
Školská rada pracovala dle ustanovení § 168 školského zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění.
Veškeré zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici u předsedkyně
Ing. D. Klofáčové.
6
III.
PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ
• Střední odborná škola
V rámci součásti „Střední odborná škola“ byla ve školním roce 2013/14 na škole
FARMEKO zajišťována výuka těchto čtyřletých oborů vzdělání s maturitní
zkouškou určených absolventům základních škol:
• 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
forma vzdělávání: denní
ročník: 1. až 4. ročník vzdělávání
ŠVP: Monitorování a ochrana životního prostředí, s platností od 1. září.
2010 počínaje 1. ročníkem vzdělávání
• 53-43-M/01 Laboratorní asistent
forma vzdělávání: denní
ročník: 1. až 4. ročník vzdělávání
ŠVP: Laboratorní asistent s platností od 1. září. 2010 počínaje
1. ročníkem vzdělávání
• Vyšší odborná škola
V rámci součásti „Vyšší odborná škola“ bylo ve školním roce 2013/14 na škole
FARMEKO zajišťováno vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních
škol v oboru vzdělání:
• 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent
forma vzdělávání: denní a kombinovaná
délka vzdělávání v obou formách: 3 roky
vzdělávací program: 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent
akreditovaný MŠMT ČR a MZ ČR (akreditace 2012 – 2018)
• Další vzdělávání dospělých:
rekvalifikační kurz Kosmetické služby
akreditace MŠMT: č. j. 31 878/11-24/930 ze dne 28. 11. 2011
7
• Základní charakteristika
programů
vyučovaných
vzdělávacích
Ekologie a životní prostředí (ŠVP Monitorování a ochrana životního
prostředí)
Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí je určen
pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je
realizována na základě školního vzdělávacího programu Monitorování a ochrana
životního prostředí.
Tento obor vzdělání je zaměřen na přírodní vědy. Absolventi disponují
odborností zejména v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vodního
hospodářství, odpadového hospodářství, biologie a chemie, znalostí světového
jazyka a dovedností pracovat s informačními technologiemi. Součástí vzdělávání
je odborná praxe, při níž se žáci blíže seznamují s jednotlivými složkami
životního prostředí (botanické, zoologické, geologické, meteorologické,
vodohospodářské exkurze a měření), s činností ekologických institucí,
s ekologickými problémy v rámci podniků atd. Zaměření ŠVP na problematiku
monitoringu životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství je
u daného oboru ojedinělé v ČR.
Absolventi jsou vzděláni tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti
a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další
vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Získanou středoškolskou kvalifikaci
pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí mohou absolventi uplatnit ve
sféře výroby a moderních služeb (ekologické útvary průmyslových podniků,
laboratoře zabývajících se hodnocením stavu složek životního prostředí,
hygienické služby, vodohospodářské podniky, podniky zabývající se nakládáním
s odpady a jejich recyklací, podniky zabývající se údržbou krajiny, péčí o zeleň
a rozvojem venkova, hydrogeologický průzkum, hydrologické a meteorologické
monitorování), dále ve státní správě (odbory životního prostředí), v informační
a osvětové činnosti nebo při samostatném podnikání a při obchodně provozních
činnostech podle živnostenského zákona všude tam, kde je požadováno střední
vzdělání přírodovědného zaměření s maturitní zkouškou.
Absolventi jsou dobře připraveni k dalšímu vzdělávání na vyšších či vysokých
školách, především přírodovědného zaměření.
•
8
Laboratorní asistent (ŠVP Laboratorní asistent)
Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Laboratorní asistent je určen pro
chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je realizována
na základě školního vzdělávacího programu Laboratorní asistent. Vzdělávání
laboratorních asistentů zabezpečuje škola FARMEKO jako jediná v kraji
Vysočina.
Absolvent poskytuje především laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své
odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. O podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Žáci si v odborných předmětech osvojí správné zacházení s biologickým
materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních
vyšetřovacích metod apod. Absolventi disponují znalostí světového jazyka
a dovedností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi.
Absolventi oboru vzdělání Laboratorní asistent jsou vzděláni tak, aby získali
nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání
a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.
Absolventi se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie,
transfuzní služby, histologie, mikrobiologie a imunologie a jiných klinických
laboratořích, případně v laboratořích chemického zaměření, dále jako
reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky
a chemikálie, prodejci přístrojů a pomůcek pro laboratoře apod.
Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších či vysokých školách
(především přírodovědného zaměření).
o
9
Diplomovaný farmaceutický asistent
Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent je zárukou kvalitní
přípravy absolventů k vykonávání profese farmaceutických asistentů. Vzdělávací
program vychází z požadavků platných právních norem Ministerstva
zdravotnictví ČR a je realizován v denní i kombinované formě vzdělávání.
Obor vzdělání je zaměřen především na výuku medicínských a farmaceutických
disciplín pod vedením zkušených interních pedagogů a odborníků z praxe
(farmaceuti, lékaři).
Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického
asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti
stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a profesních dovedností
nezbytných pro plánování, poskytování a vyhodnocování zajišťování zdravotní
(lékárenské) péče a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších
osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.
Absolventi vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najdou
uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech
lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků,
pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých
rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických
zařízeních ambulantní a lůžkové péče), jako reprezentanti farmaceutických firem
apod.
Absolventi se mohou dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických
pracovníků nebo studiem na vysoké škole.
Škola FARMEKO zabezpečuje jako jediná v kraji Vysočina vzdělávání
farmaceutických asistentů. Na základě více než dvacetileté zkušenosti školy
FARMEKO s výukou farmaceutických disciplín můžeme prohlásit, že absolventi
se velmi dobře uplatňují v praxi, a to nejen přímo v regionu. Škola pravidelně
zaznamenává konkrétní nabídky lékáren našim absolventům či studentům
posledních ročníků na zaměstnání v pozici farmaceutický asistent.
10
Rekvalifikační kurz „Kosmetické služby“
Rekvalifikační kurz kosmetiky je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR pro
zájemce z řad veřejnosti i pro studenty školy FARMEKO. Škola má s výukou
kosmetiky více než dvacetiletou zkušenost. Výuka probíhá v učebně pro
teoretickou výuku a v učebně kosmetické praxe, ve kterých je k dispozici
veškeré potřebné moderní materiální vybavení.
Kurz opravňuje absolventy k samostatnému podnikání v oboru Kosmetické
služby a k plnohodnotnému výkonu povolání kosmetičky. Kurz je zakončen
zkouškou, na základě které obdrží absolventky osvědčení s celostátní platností.
Veškeré vzdělávací programy k jednotlivým oborům vzdělání jsou
zpracovány v elektronické podobě a jsou k dispozici na intranetu školy či
v tištěné podobě u koordinátorky vzdělávacích programů Ing. D. Klofáčové.
11
IV.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťovalo celkem 49 učitelů, z toho 38 externích
vyučujících. Vyučující měli převážně odpovídající vzdělání – vysokoškolské
odborné či pedagogické, anebo obojí.
Personální zabezpečení ŠVP Monitorování a ochrana životního
prostředí a ŠVP Laboratorní asistent – přehled vyučujících
ve školním roce 2013/14
Vyučující
Vyučované
předměty
Zaměstnavatel
RNDr. Mgr. Hana
Bláhová
histologie
a histologická
technika - cvičení
Nemocnice Jihlava
Mgr. Lukáš Fous
společenskovědní
základ
Manažerská akademie
Jihlava
Irena Francálková
cvičení z hematologie
a transfúzní služby
Nemocnice Jihlava
Ing. Lenka
Chalupová
klinická biochemie
FARMEKO
Ing. Vlastimil
Kakrda
fyzika
důchodce
Prim. MUDr.
Michal Kheck
histologie
a histologická
technika
Nemocnice Jihlava
anglický jazyk
FARMEKO
odborná praxe
FARMEKO
Ing. Dagmar
Klofáčová
biologie, geologie
a pedologie,
farmaceutická
botanika
FARMEKO
Mgr. Jitka
Korbelová
matematika
ZŠ Nad Plovárnou,
Jihlava
JUDr. Jan Kružík
právní příprava
důchodce
MUDr. Miroslava
Leinertová
hematologie
a transfúzní služba
Nemocnice Jihlava
Mgr. Marie
Matějková
patologie, výchova ke
zdraví
OSVČ
PhDr. Jana
Klimešová
Ing. Miroslav
Klofáč
12
Nejvyšší dosažené
vzdělání
VŠ zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety
v Bratislavě
MU Brno,
Pedagogická
fakulta, výchova ke
zdraví, RV,
společenské vědy
SZŠ v Praze,
Alšovo nábřeží 6
Univerzita
Pardubice, Fakulta
chemickotechnologická
VŠ strojní a textilní
v Liberci
UK Praha, lékařská
fakulta
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
VUT Brno, EF,
lékařské přístroje
Mendelova
zemědělská
a lesnická
univerzita, Brno,
Agronomická
fakulta,
fytotechnika
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
Právnická fakulta
UK v Praze
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
Univerzita
Palackého
v Olomouci
Vyučující
Vyučované
předměty
Zaměstnavatel
Ing. Zdeněk
Meitner
informační
a komunikační
technologie,
ekonomika a finanční
gramotnost
OSVČ
Nejvyšší dosažené
vzdělání
VŠE Praha, fakulta
výrobně
ekonomická
Mgr. Irena
Moučková
anglický jazyk
SPŠ textilní Jihlava
Jihočeská
univerzita, Ped.
fakulta; Univerzita
v Pardubicích,
Fakulta humanit.
studií, AJ
Mgr. Vladimíra
Némethová
český jazyk, dějepis,
psychologie, první
pomoc
FARMEKO
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
Mgr. Aleš Obrdlík
informační
a komunikační
technologie
FARMEKO
Mgr. Jaroslava
Ondráková
tělesná výchova
důchodce
Mgr. Zuzana
Pechová
anglický jazyk
OSVČ
Mgr. Markéta
Pivoňková
latinský jazyk
ZŠ Březinova Jihlava
Ing. Marta
Procházková
laboratorní metody
a analýzy
FARMEKO
Ing. Iveta
Procházková
laboratorní technika,
ekologie,
mikrobiologie,
imunologie
a epidemiologie
FARMEKO
Lesnická
a dřevařská fakulta
Mendelovy
univerzity v Brně
Mgr. Josef Řezáč
latinský jazyk
ZŠ Seifertova, Jihlava
Jihočeská
univerzita v Č.
Budějovicích
Mgr. Alena Srbová
matematika
SOU Třešť
UK Praha
Ing. Marcela
Svobodová
ochrana životního
prostředí, biologie,
biologie člověka,
krajina a životní
prostředí, somatologie
FARMEKO
Mendelova
zemědělská
a lesnická
univerzita, Brno
Mgr. Martina
Šťávová
cvičení z hematologie
a transfúzní služby
Nemocnice Jihlava
Masarykova
univerzita,
Přírodovědecká
fakulta
13
UK Praha, Ped.
fakulta;
Univerzita Hradec
Králové
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
Ostravská
univerzita,
Filozofická fakulta,
anglický, ruský
jazyk
JU v Českých
Budějovicích, Ped.
fakulta, učitelství
NJ-LA
SVŠT Bratislava,
Chemickotechnologická
fakulta
Vyučující
Mgr. Věra
Vrzáková
Mgr. Jana
Waldhauserová
MUDr. Stanislav
Wasserbauer
Mgr. Miroslav
Zajíc
Ing. Anastázie
Zavřelová
Vyučované
předměty
chemie, monitoring
ŽP, biochemie
a biotechnologie,
laboratorní technika
geografie,
meteorologie
mikrobiologie,
hygiena a toxikologie
tělesná výchova
vodárenství, odp.
hospodářství
Státní zdravotní ústav
Jihlava
SŠZ a VOŠ
zdravotnická Jihlava
Nejvyšší dosažené
vzdělání
UK Praha,
Přírodovědecká
fakulta, biologie,
chemie
PF JU v Českých
Budějovicích
UK Praha,
Lékařská fakulta
PF JU v Českých
Budějovicích
důchodce
VUT v Brně
Zaměstnavatel
FARMEKO
ZŠ Březinova Jihlava
Zaměstnanci školy FARMEKO 2013/14
14
Personální zabezpečení vzdělávacího programu VOŠ Diplomovaný
farmaceutický asistent – přehled vyučujících ve školním roce
2013/14
Vyučující
Vyučované
předměty
Zaměstnavatel
PharmDr. Přemek
Císař, Ph.D.
chemie léčiv
Lékárna Borovina
Třebíč
Mgr. Lukáš Fous
psychologie
a komunikace
Manažerská akademie
Jihlava
Mgr. Jitka Fousková
příprava léčiv,
výdejní činnost,
lékárenství
Lékárna Žďár n. S.
PharmDr. Pavla
Hulvová
příprava léčiv
Lékárna Tilia Jihlava
Ing. Lenka
Chalupová
farmakognózie
FARMEKO
Bc. Ljudmila
Karnějeva
ruský jazyk
OSVČ
PhDr. Jana
Klimešová
anglický jazyk
FARMEKO
Mgr. Jan Klofáč
farmakologie,
základy radiologie,
garant odborné
vzdělávání v oboru
DFA
FARMEKO,
Lékárna U sv. Jiří,
Jihlava
Ing. Dagmar
Klofáčová
farmaceutická
botanika
FARMEKO
Ing. Jana Kolářová
německý jazyk
OSVČ
Mgr. Kateřina
Lahodová
lékárenství
Lékárna Polná
Mgr. Marie
Matějková
patologie
a patofyziologie,
kosmeologie,
OSVČ
15
Nejvyšší dosažené
vzdělání
UK, Farmaceutická
fakulta v Hradci
Králové, farmacie
MU Brno,
Pedagogická fakulta,
výchova ke zdraví,
RV, společenské
vědy
VFU Brno,
farmaceutická
fakulta; Masarykova
univerzita,
přírodovědecká
fakulta
UK Bratislava,
Farmaceutická
fakulta
Univerzita
Pardubice, Fakulta
chemickotechnologická
Běloruský státní
institut národního
hospodářství V. V.
Kujbyševa
Univerzita J. E.
Purkyně v Brně
UK, Farmaceutická
fakulta v Hradci
Králové, farmacie
Mendelova
zemědělská
a lesnická univerzita,
Brno, Agronomická
fakulta, fytotechnika
Mendelova
zemědělská
a lesnická univerzita,
Brno
VFU Brno,
Farmaceutická
fakulta
Univerzita Palackého
v Olomouci
Vyučující
Ing. Zdeněk Meitner
Mgr. Vladimíra
Némethová
Vyučované
předměty
farmakologie
informační
a komunikační
technologie
psychologie
a komunikace
Zaměstnavatel
Nejvyšší dosažené
vzdělání
OSVČ
VŠE Praha, fakulta
výrobně ekonomická
FARMEKO
Mgr. Aleš Obrdlík
absolventský
seminář
FARMEKO
Mgr. Zuzana
Pechová
anglický jazyk
OSVČ
Mgr. Markéta
Pivoňková
latinský jazyk,
německý jazyk
ZŠ Březinova Jihlava
Lenka Poláková
Ing. Marta
Procházková
zdravotnické
prostředky
chemie
a biochemie,
analýza léčiv,
farmakognózie
Zdravotní potřeby
FARMEKO
Ing. Iveta
Procházková
mikrobiologie
a hygiena
FARMEKO
Mgr. Pavlína
Rosendorfová
farmakognózie
Lékárna Tilia Jihlava
Mgr. Josef Řezáč
latinský jazyk
ZŠ Seifertova, Jihlava
PharmDr. Monika
Šaterová
výdejní činnost
Lékárna u Zvěrokruhu,
Jihlava
Mgr. Pavel Tůma
farmaceutická
botanika
Ad Fontes, gymnázium
Mgr. Jaroslava
Tkáčová
výživa člověka
OSVČ
Voršiláková Jarmila
cvičení z přípravy
léčiv, zdravotnické
potřeby
důchodce
Mgr. Věra Vrzáková
laboratorní
technika, chemie
a biochemie
FARMEKO
MUDr. Petr Vylam
farmakologie
Nemocnice Jihlava
Lea Vyskočilová
příprava léčiv –
cvičení
rodičovská dovolená
MUDr. Stanislav
Wasserbauer
veřejné
zdravotnictví
Státní zdravotní ústav
Jihlava
16
Univerzita J. E.
Purkyně, Brno
UK Praha, Ped.
fakulta;
Univerzita Hradec
Králové
Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
anglický, ruský jazyk
JU v Českých
Budějovicích, Ped.
fakulta, učitelství
NJ-LA
FARMEKO – SZŠ s.
r. o., Jihlava
SVŠT Bratislava,
Chemickotechnologická
fakulta
Lesnická a dřevařská
fakulta Mendelovy
univerzity v Brně
UK, Farmaceutická
fakulta v Hradci
Králové, farmacie
Jihočeská univerzita
v Českých
Budějovicích
UK, Farmaceutická
fakulta v Hradci
Králové, farmacie
Univerzita Karlova
v Praze
Jesseniova lekárská
fakulta v Martine
Institut pro další
vzdělávání
pracovníků ve
zdravotnictví v Brně
UK Praha,
Přírodovědecká
fakulta, biologie,
chemie
MU Brno, lékařská
fakulta
SOŠ zdravotnická
UK Praha, Lékařská
fakulta
MUDr. Irena
Zimenová
Vyučované
předměty
anatomie
a fyziologie, první
pomoc a medicína
katastrof
výchova ke zdraví,
výživa člověka
Mgr. Renata Žáková
farmakologie
Lékárna Tilia Jihlava
MUDr. Monika
Žižlavská
anatomie
a fyziologie
Nemocnice Jihlava
Vyučující
MUDr. Soňa
Zajícová Špinarová
Zaměstnavatel
Nejvyšší dosažené
vzdělání
Psychiatrická léčebna
Jihlava
UK Praha, 1.
lékařská fakulta
Státní zdravotní ústav
Jihlava
MU Brno, lékařská
fakulta
UK, Farmaceutická
fakulta v Hradci
Králové, farmacie
MU Brno, lékařská
fakulta
Na řízení výchovně vzdělávacího procesu se podíleli:
koordinátor vzdělávacích programů – Ing. Dagmar Klofáčová
metodik prevence - Ing. Marta Procházková
metodik EVVO - Ing. Marcela Svobodová
výchovný poradce - Mgr. Vladimíra Némethová
vedoucí jednotlivých předmětových komisí
Provoz školy zabezpečovali technickohospodářští pracovníci:
Miroslava Rychtáriková - vedoucí ekonomického a studijního oddělení
Petr Kolomějev - technik školy
Renata Skořepová - úklid školy
17
V.
AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY
Vlastní hodnocení práce školy FARMEKO je zaměřeno především na oblasti
uvedené v tabulce. Výsledky autoevaluační činnosti školy jsou součástí jednotlivých
kapitol této výroční zprávy o činnosti školy.
Hodnocená
oblast
Indikátory
Nástroje
Četnost
Podmínky
vzdělávání;
vyhodnocení
záměru rozvoje
školy a dílčích
plánů
Zhodnocení jednotlivých
dílčích oblastí (podmínky
materiální, personální,
organizační, BOZP,
zhodnocení plnění záměru
rozvoje školy
každoročně
Demografický
vývoj, zájem
o školu,
naplněnost oborů
Vyhodnocení důvodů pro
výběr školy, naplněnost oborů
Kombinace
evalvačních nástrojů
podle typu oblasti –
rozbory dokumentace,
pozorování,
rozhovory; závěry
v jednotlivých částech
výroční zprávy.
(Zřizovatel, ředitel,
koordinátor VP).
Dotazník pro studenty
1. ročníků,
pozorování - závěry
z přehlídek středních
škol. (Zřizovatel).
Kombinace
evalvačních nástrojů
vnitřních a vnějších;
závěry ve výroční
zprávě,
v dokumentech
k vyúčtování dotací,
v rozborech
hospodaření, ve
zprávě nezávislého
finančního auditora.
(Ředitel, zřizovatel,
hospodářka,
koordinátor VP,
auditor).
Průběh
vzdělávání;
zhodnocení práce
školy ve školním
roce, plnění cílů
ŠVP SOŠ a VP
VOŠZ, personální
zabezpečení,
materiální
zabezpečení,
hospodaření
a) Úroveň
pedagogického
procesu
b) Hospodaření – čerpání
dotací
Podpora školy
poskytovaná
žákům;
spolupráce
s rodiči;
úroveň
pedagogického
procesu a práce
jednotlivých
pracovníků;
Průběh pedagogického
procesu, příprava na výuku,
úroveň písemných prací,
seminárních prací,
absolventských prací,
studentských projektů,
výsledky v soutěžích,
úroveň vedení dokumentace,
aktivita a iniciativa práce pro
školu, komunikace s rodiči
Hospitace
a pohospitační
pohovor,
kontroly
dokumentace,
zhodnocení
vybraných
studentských prací;
závěry ve výroční
zprávě.
(Ředitel, zřizovatel,
koordinátorka ŠVP).
Vedení
pedagogické
dokumentace
Správnost a úplnost zápisů
v třídních knihách, třídních
výkazech, školní matrice apod.
Kontroly veškeré
povinné dokumentace
(Třídní učitelé, ředitel).
18
každoročně
každoročně
dle možností
1x až 2x
ročně,
jinak dle
aktuálního
stavu
4 x ročně
Rozvoj osobnosti
pedagogů, kvalita
DVPP
Plnění plánu personálního
rozvoje - plánů osobních
profesních cílů pedagogů,
zhodnocení kvality DVPP
Přínos
jednotlivých
zaměstnanců pro
školu, motivace
Plnění úkolů, šíře úkolů,
aktivita, práce pro školu mimo
vyučování, zapojení do
soutěží, olympiád, SOČ apod.
Řízení školy
Plánování (týdenní plány,
měsíční plány), motivování,
organizace, hospodaření,
bezpečnost, informační
systém, evidence
Výsledky výstupních testů,
maturitních zkoušek,
absolutorií;
výstupní testy
Výsledky
vzdělávání,
úroveň vědomostí
a dovedností žáků
a studentů
Uplatnitelnost
absolventů na
trhu práce a při
dalším vzdělávání
Konkurenceschopnost
absolventů
Postoj žáků
a studentů ke
škole, hodnocení
ŠVP a VP
Školní klima
Výchovné
problémy
Monitoring – drogy, šikana
apod.; studijní problémy,
docházka
Vliv vzájemných
vztahů školy,
žáků, rodičů
a dalších osob ve
vzdělávání aktivity školy,
prezentace školy
na veřejnosti,
Spolupráce školy s ostatními
subjekty, rodiči, sociálními
partnery, akce školy, úspěchy,
články v tisku, webové
stránky, hodnocení žáků
a studentů na odborných
praxích
19
Plán osobních
profesních cílů,
přehledy - záznamy
o DVPP ; závěry
a přehledy ve výroční
zprávě.
(Ředitel, jednotliví
pedagogové).
Pozorování, osobní
jednání; přehledy
aktivit ve výroční
zprávě.
(Ředitel, zřizovatel,
koordinátor VP).
Pravidelné schůzky
zřizovatel-ředitelkoordinátor VP
Výstupní testy ŠVP,
výsledky zkoušek;
závěry ve výroční
zprávě,
v dokumentaci
jednotlivých učitelů
(Jednotliví učitelé,
ředitel).
Dotazníky
absolventům; závěry
ve výroční zprávě.
(Třídní učitelé,
ředitel, zřizovatel,
koordinátor VP).
Jednání s mluvčími
tříd a studijních
skupin, popř.
dotazníky; závěry ve
výroční zprávě.
(Zřizovatel, ředitel,
třídní učitelé).
Preventivní
programy, rozhovory,
pozorování; závěry
v dokumentaci
metodiků, popř. ve
výroční zprávě.
(Metodik prevence,
výchovný poradce).
Rozbory na poradách,
pedagogických
radách, poradách
vedení; závěry
v přehledech aktivit,
zpracování do výroční
zprávy.
(Ředitel, zřizovatel,
1 x ročně
Průběžně
Min. 2 x
měsíčně
1 x ročně
každoročně
2 x ročně
každoročně,
popř. dle
situace
průběžně
spolupráce se
sociálními
partnery školy
(praxe)
Úspěšnost akcí
školy
Porovnání školy
s jinými školami;
spolupráce
s ostatními
školami
koordinát VP, interní
pedagogové).
Stupeň hodnocení
jednotlivými vyučujícími
Poznatky zřizovatele školy,
ředitele školy a ostatních
pedagogů- možnost jejich
aplikace ve vlastní škole,
aktivita školy ve společných
projektech v rámci členství
v AVOŠ, SSŠČMS, AZŠ
Slovní zhodnocení
jednotlivými
pedagogy,
doporučení, či
nedoporučení
opakování akce
Porady a osobní
jednání; závěry ve
výroční zprávě
(Ředitel, zřizovatel,
koordinátor VP).
následně po
ukončení
akce,
provozní
porady
průběžně,
dle
aktuálního
stavu
Autoevaluace učitele
Průběh a cíle
Výsledek
pedagogického
působení
Úroveň vědomostí
a dovedností
Kvalita vyučovacího
procesu
Zpětná vazba
učitel x žák
Komplexní
osobnostní růst
Indikátory
Jak žáci rozumí x
nerozumí,
proč se učivo
nestihlo probrat,
co se líbilo x nelíbilo
Schopnost aplikovat
učivo
Formy, metody,
vystupování, řečové
schopnosti, klima,
pracovní atmosféra
Dotazník
Další vzdělávání –
plán osobního
rozvoje; nejlepší
práce svých žáků,
výsledky žáků
v testech, výsledky
v soutěžích apod.
20
Nástroj
Diskuze se žáky,
pohovor se žáky
Četnost
průběžně v hodině
Ústní zkoušení, testy,
písemné práce.,
prověrky, srovnávací
testy vlastní
Vzájemná výměna
zkušeností mezi
kolegy a kolegyněmi,
porady
Dotazník – názor
žáků na výuku
Vedení vlastních
záznamů; zpracování
každoročního plánu
osobního rozvoje
průběžně
dle uvážení
dle uvážení
průběžně
VI.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15
Přijímací řízení na SOŠ proběhlo 22. 4. 2014 na základě ukončené povinné školní
docházky, průměrného prospěchu v 8. a 9. ročníku, přihlášky, zdravotní způsobilosti
a přijímacího pohovoru. Do oboru Ekologie a životní prostředí bylo přijato celkem
7 žáků (6 dívek a 1 chlapec) a do oboru Laboratorní asistent celkem 20 žáků
(13 dívek a 7 chlapců).
K vyššímu odbornému vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent –
denní forma vzdělávání - bylo přijato celkem 14 studentů.
K vyššímu odbornému vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent –
kombinovaná forma vzdělávání - bylo přijato 40 studentů.
Výsledky přijímacího řízení na rok 2014/15
Obor
Počet přihlášek
Počet přijatých
VOŠ – Diplomovaný farmaceutický
asistent (denní forma vzdělávání)
23
14
VOŠ – Diplomovaný farmaceutický
asistent (kombinovaná forma vzdělávání)
48
40
SOŠ – Laboratorní asistent
23
20
SOŠ – Ekologie a životní prostředí
9
7
21
VII.
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
1) Prospěch a chování
2013/2014
žáků
a studentů
ve
školním
roce
Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2013/14
1. EK 9 0 9 - -
-
1. LA 18 6 12 - -
třídní učitel
neomluv.
absence na
žáka
celkem
průměrný
prospěch
V P 5 N
žáků
třída
snížená
známka Ch
z toho hodnocení
2,553
80
0
Ing. Iveta Procházková
1,601
54
0
Ing. Iveta Procházková
0
Mgr. Vladimíra Némethová
2. EK 6 1 5 - -
-
1,912
45
2. LA 16 3 13 - -
-
2,190
74
3. EK 5 2 3 - -
-
1,708
42
0
Ing. Marcela Svobodová
3. LA 13 5 8 - -
-
1,525
54
0
Ing. Marcela Svobodová
1,831
29
0
Mgr. Vrzáková Věra
1,839
43
0
Mgr. Vrzáková Věra
4. EK 11 4 7 - 4. LA 18 4 13 1 -
-
0,13 Mgr. Vladimíra Némethová
Legenda: v - prospěl s vyznamenáním; P – prospěl; 5 – neprospěl; N – nehodnocen.
Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích
oblastech a obsahových okruzích ŠVP
Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupujeme v souladu s ustanoveními
příslušných paragrafů Školského zákona. Pravidla a kritéria hodnocení výsledků
vzdělávání žáků vymezuje podrobně Klasifikační řád jako příloha Školního řádu
školy a příslušné části ŠVP (kapitola Způsob hodnocení žáků).
Výsledky vzdělávání za každý ročník obou našich ŠVP hodnotíme mimo jiné
prostřednictvím vlastních výstupních testů, které zpracováváme a aktualizujeme
v rámci práce v jednotlivých předmětových komisích. Výsledky z výstupních testů
slouží k informovanosti vyučujících a žáků o úrovni dosažených vědomostí
a pedagogům k porovnání úrovně znalostí žáků v jednotlivých školních rocích.
22
Pochvaly ředitele školy
28. 1. 2014 Smejkalová Lucie, 2. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
28. 1. 2014 Šurnický Petr, 2. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
28. 1. 2014 Poláková Kateřina, 3. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
28. 1. 2014 Šťávová Vendula, 3. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
28. 1. 2014 Havel Josef, 4. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
28. 1. 2014 Oulehla Jan, 4. EK, za vzornou
na ekologické olympiádě
30. 4. 2014 Marková Michaela, 4. EK, za vzornou
na přehlídce SOČ
30. 4. 2014 Oulehla Jan, 4. EK, za vzornou
na přehlídce SOČ
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
reprezentaci školy
Celkem bylo uděleno 39 pochval třídního učitele za výborné studijní výsledky.
Napomenutí třídní učitelky
28. 1. 2014 Kopáček Filip, 4. EK, za 4 neomluvené hodiny
Tento přestupek byl s plnoletým žákem řešen pohovorem s výchovnou poradkyní
a třídní učitelkou a bylo učiněno oznámení matce.
Ve školním roce 2013/14 nebyly řešeny žádné další vážnější přestupky proti
školnímu řádu.
23
2) Výsledky maturitních zkoušek
o Praktická maturitní zkouška v oboru vzdělání 53-43-M/01 Laboratorní
asistent
Praktická maturitní zkouška v oboru vzdělání Laboratorní asistent ve školním roce
2013/14 proběhla ve dne 16. 4. 2014. Žáci třídy 4. LA konali praktickou maturitu
z odborných vyučovacích předmětů (cvičení z klinické biochemie, cvičení
z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, histologie a histologická technika
a cvičení z hematologie a transfuzní služby). Ke konání praktické zkoušky
přistoupilo17 žáků, jedna žákyně z důvodů nesplnění podmínek ukončení ročníku se
nezúčastnila maturitní zkoušky. Všichni žáci praktickou maturitní zkoušku vykonali,
a to s výbornými výsledky.
Přehled hodnocení třídy 4. LA u praktické maturitní zkoušky:
15 žáků bylo hodnoceno stupněm výborný
2 žáci byli hodnoceni stupněm chvalitebný.
o Společná část maturitní zkoušky v oborech vzdělání 16-01-M/01 Ekologie
a životní prostředí a 53-43-M/01 Laboratorní asistent
Ve dnech 2. až 9. května 2014 se konala společná část maturitní zkoušky. Tuto část
úspěšně splnilo 27 žáků. Jeden žák nesložil zkoušku z písemné práce z cizího jazyka
a jedna žákyně nesložila didaktický test z cizího jazyka.
o Ústní maturitní zkoušky v oborech vzdělání 16-01-M/01 Ekologie
a životní prostředí a 53-43-M/01 Laboratorní asistent
Ve dnech 19.–23. května 2014 se konaly ústní maturitní zkoušky v oboru vzdělání
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí a v oboru vzdělání 53-43-M/01 Laboratorní
asistent. Ke zkoušce se přihlásilo celkem 27 žáků. Jedna žákyně nesplnila podmínky
pro přihlášení k maturitní zkoušce v jarním termínu. Ústní zkoušky úspěšně složilo
27 žáků.
K podzimnímu termínu byli přihlášeni tři žáci, dva na opravný termín a jedna žákyně
na první řádný termín. Stání část maturity všichni složili úspěšně.
Podzimní termín ústních zkoušek pro žákyni Leonu Skřipskou byl stanoven na
15. září 2014. Pro praktickou maturitní zkoušku byl vyhlášen termín 8. září 2014.
Žákyně se na zkoušku nedostavila a bude tedy konat ústní a praktickou maturitní
zkoušku v prvním opravném termínu v jarním zkušebním období 2015.
Porovnání úspěšnosti u maturitních zkoušek s ostatními školami v České republice
dle výsledků dodaných centrem CERMAT naleznete na straně 29.
Ve srovnání s ostatními odbornými a zdravotnickými středními školami má
naše škola výborné výsledky.
24
Předsedkyně zkušební komise Ing. Glovinová, Ph.D. (pedagožka Mendelovy
Zemědělské a lesnické univerzity v Brně) hodnotila úroveň znalostí našich žáků
u ústních maturitních zkoušek velmi kladně. Kopii hodnocení uvádíme v příloze.
Přehled prospěchu třídy
Třídní učitelka:
Mgr. Věra Vrzáková
Předmět
Počet žáků
celkem:
z toho
dívek:
chlapců:
1
5
3
4
4
7
2
2
4
5
3
1
2
1
3
2
2
2
2
Mgr. Věra Vrzáková
z toho
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Klinická biochemie
Mikrobiologie, imunologie
a epidemiologie
POP
Praktická zkouška
z odborných předmětů
Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
Průměr
4
2
2
1
5
1
-
1,28
2,18
2,18
1,20
1,72
2,33
1,93
Počet studentů
5
5
1
0
4. LA
maturitní zkouška 2013/14
Počet žáků
celkem:
dívek:
chlapců:
18
Přehled prospěchu třídy
CJL
ANJ
KLB
MIE
3
8
Počty známek
CJL
Český jazyk a literatura
ANJ
Anglický jazyk
OZP
Ochrana životního prostředí
PRP
Přírodovědné předměty
MZP
Monitoring životního prostředí
VOH Vodní a odpadové hospodářství
Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
Třídní učitel:
maturitní zkouška
2013/14
11
4. EK
Počty známek
17
1
Průměr
1
5
1
8
9
2
9
5
5
2
3
3
9
3
3
4
1
1
3
5
1
-
1,88
2,76
1,82
2,00
15
2
-
-
-
1,12
1,92
Počet studentů
4
13
1
0
25
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) jaro 2014
NÁZEV ŠKOLY
FARMEKO - VOŠ
zdravotnická a SOŠ
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
GYMNÁZIUM
LYCEUM
SOŠ - technické 1
SOŠ - technické 2
SOŠ - ekonomické
SOŠ - hot. a podnikatelské
SOŠ - hum. a pedagogické
SOŠ - zemědělské
SOŠ - zdravotnické
SOŠ - umělecké
SOU - technické
SOU - ostatní
NÁSTAVBOVÉ - technické
NÁSTAVBOVÉ - ostatní
ŠKOLA CELKEM
TŘÍDA
4. LA
4. EK
MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM
POČET
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ
ZKOUŠKY
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ
ZKOUŠKY
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK
PŘIHLÁŠENO NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL
NEUSPĚL
USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL
80 165
22 076
4 690
10 084
1 980
5 419
6 959
5 276
2 661
3 214
2 196
3 479
2 912
1 521
7 698
29
12,5
3,4
6,2
13,9
17,2
13,5
16,9
13,1
15,1
11,2
13,3
19,4
20,8
24,5
25,0
3,4
87,5
96,6
93,8
86,1
82,8
86,5
83,1
86,9
84,9
88,8
86,7
80,6
79,2
75,5
75,0
96,6
19,6
5,8
12,8
19,6
23,8
16,9
22,2
26,0
29,5
29,8
21,4
30,3
35,9
32,0
35,6
6,9
67,9
90,8
81,1
66,4
59,0
69,6
60,8
60,9
55,4
59,1
65,2
50,3
43,3
43,5
39,4
89,7
12,4
3,4
6,1
13,9
17,1
13,4
16,8
12,9
14,8
10,9
12,9
19,4
20,7
24,1
24,8
3,4
87,6
96,6
93,9
86,1
82,9
86,6
83,2
87,1
85,2
89,1
87,1
80,6
79,3
75,9
75,2
96,6
16,3
3,1
8,8
13,7
19,0
13,3
18,7
23,3
27,7
27,4
16,6
26,5
33,6
30,6
34,2
6,9
71,3
93,5
85,1
72,4
63,9
73,3
64,5
63,8
57,6
61,7
70,5
54,2
45,7
45,3
41,0
89,7
12,3
3,3
6,1
13,8
16,9
13,3
16,5
12,8
14,8
11,0
13,1
19,3
20,0
24,1
24,6
3,4
87,7
96,7
93,9
86,2
83,1
86,7
83,5
87,2
85,2
89,0
86,9
80,7
80,0
75,9
75,4
96,6
6,1
3,4
5,7
9,2
8,5
6,4
7,0
5,9
5,4
6,9
9,0
8,0
6,6
5,2
6,6
0,0
81,6
93,2
88,3
77,1
74,6
80,3
76,4
81,3
79,8
82,0
77,9
72,7
73,5
70,7
68,8
96,6
18
5,6
94,4
5,6
88,9
5,6
94,4
5,6
88,9
5,6
94,4
0,0
11
0,0
100,0
9,1
90,9
0,0
100,0
9,1
90,9
0,0
100,0
0,0
94,4
100,
0
26
Maturitní ples školy FARMEKO 2014
27
3) Výsledky absolutorií
Absolutoria - denní forma vzdělávání
Ve dnech 16.–17. června 2014 konalo 12 studentů denní formy vzdělávání
absolutorium v oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický asistent. Úspěšně zkoušku
vykonalo všech 12 studentů, 2 s vyznamenáním.
absolutorium
2013/14
Počet žáků celkem:
12
z toho dívek:
9
chlapců:
3
Přehled prospěchu třídy 3. FA
Třídní učitel: Ing. Klofáčová Dagmar
Forma studia: denní
Předmět
OBP
Odborné předměty
ANJ
Anglický jazyk
NEJ
Německý jazyk
OAP Obhajoba absolventské práce
Celkový průměrný prospěch
Počty známek
1
2
2
8
2
5
1
2
4
3
5
3
4
-
Průměr
4
-
N
-
2,25
2,17
2,67
1,33
2,00
Stupeň hodnocení prospěchu
Počet studentů
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
2
10
0
0
Absolutoria – denní forma vzdělávání
28
Absolutoria - kombinovaná forma vzdělávání
Studenti kombinované formy vzdělávání v oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický
asistent konali absolutorium ve dnech 9.–13. 6. 2014. K absolutoriu konalo celkem
58 studentů. Všichni studenti vykonali zkoušku úspěšně, z toho 37 s vyznamenáním.
Předseda zkušební komise Doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (pedagog Mendelovy
Zemědělské a lesnické univerzity v Brně) hodnotil úroveň znalostí našich žáků
u ústních maturitních zkoušek velmi kladně. Kopii hodnocení uvádíme v příloze.
Přehled prospěchu třídy 3. FK
Třídní učitel: Ing. Procházková Marta
Forma studia: dálková
Předmět
OBP
Odborné předměty
RUJ
Ruský jazyk
ANJ
Anglický jazyk
NEJ
Německý jazyk
OAP
Obhajoba absolventské práce
Celkový průměrný prospěch
Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:
Počty známek
1
16
2
7
4
22
2
10
1
3
4
6
3
2
1
1
5
-
Průměr
4
-
N
-
Počet studentů
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
18
10
0
0
Přehled prospěchu třídy 3. FL
Třídní učitel: Ing. Procházková Marta
Forma studia: dálková
OBP
Odborné předměty
RUJ
Ruský jazyk
ANJ
Anglický jazyk
NEJ
Německý jazyk
OAP
Obhajoba absolventské práce
Celkový průměrný prospěch
1,50
1,75
1,45
2,10
1,293
1,50
Stupeň hodnocení prospěchu
Předmět
absolutorium
2013/14
28
27
1
Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:
Počty známek
1
18
5
7
3
23
2
9
3
2
3
4
3
1
2
1
-
absolutorium
2013/14
27
26
1
Průměr
4
-
N
-
1,33
1,56
1,55
1,71
1,15
1,36
Stupeň hodnocení prospěchu
Počet studentů
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
19
8
0
0
29
Absolutorium 2014 - kombinovaná forma vzdělávání – obor Diplomovaný farmaceutický
asistent
30
4) Praktické vzdělávání – odborná praxe
Odborná praxe u jednotlivých oborů vzdělání významnou měrou přispívá k rozvoji
odborných a klíčových kompetencí a k realizaci průřezových témat. Praxe probíhala
v souladu se vzdělávacími programy a rozpisy odborných praxí na příslušný školní
rok. Odborné praxe jsou realizovány na základě smluv s příslušnými organizacemi
(sociálními partnery školy).
Odborná praxe SOŠ - obor vzdělání Ekologie a životní
prostředí
3. ročník – skupinová odborná praxe – proběhla dle rozpisu v období od
2. 6. do 6. 6. 2014. Odborná bloková praxe byla realizována ve spolupráci se
střediskem Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání.
Žáci v rámci této praxe absolvovali program v souladu se ŠVP Monitorování
a ochrana životního prostředí:
2. 6. 2014
Geografie, monitoring životního prostředí
- práce s mapou ve volné krajině, topografické prvky, orientace v terénu
3. 6. 2014
Monitoring společenstev - ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring
životního prostředí
- entomologie - určování bezobratlých, botanika – určování rostlin,
fytocenologické snímkování
4. 6. 2014
Ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí, vodní
hospodářství
- odborná exkurze – Zašovická farma – hospodaření v krajině, ekosystémy
louka, pastvina, pole; vznik luk a pastvin, péče o uvedené biotopy
- monitoring a hydrobiologický průzkum – odchyt vodních a lučních
bezobratlých, určování druhů
31
5. 6. 2014
Příprava závěrečné konference s prezentací výsledků monitoringu monitoring životního prostředí, ekologie, biologie, ICT
- práce v týmu, zpracování jednotlivých témat z předchozí praktické výuky,
příprava prezentací na závěrečnou konferenci, práce s výsledky monitoringu,
s odbornou literaturou a IKT
6. 6. 2014
Pomocné pedagogické práce – asistence pedagogům – environmentální
soutěžní program pro žáky ZŠ
Výše uvedené aktivity se významně podílely na rozvoji odborných i klíčových
kompetencí.
32
3. ročník – individuální provozní odborná praxe – proběhla dle rozpisu v období
od 9. 6. do 20. 6. 2014. Individuální provozní praxe byla realizována na základě
smluv mezi školou a příslušnou organizací, zajišťující odbornou praxi. Žáci
3. ročníku absolvovali odbornou praxi v těchto organizacích: Zoologická zahrada
Jihlava, středisko ekologického vzdělávání Chaloupky a Česká společnost
ornitologická – pobočka Jihlava a ČOV Měřín
4. ročník – individuální provozní odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od
2. 9. 2013 do 20. 9. 2013. Individuální provozní praxe byla rovněž realizována na
základě smluv mezi školou a příslušnou organizací, zajišťující odbornou praxi. Žáci
4. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v těchto organizacích: ZOO Jihlava,
Muzeum Vysočiny Jihlava – přírodovědné oddělení, Chaloupky o.p.s. Kněžice,
Česká společnost ornitologická Jihlava, ENVIRO, EKOANALYTIKA s.r.o. Velké
Meziříčí
Loga sociálních partnerů školy FARMEKO
33
Odborná praxe SOŠ – obor vzdělání Laboratorní asistent
3. ročník – odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla
v období od 2. 6. do 20. 6. 2014. Odborná praxe probíhá na základě smluvního
vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením
vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 3. ročníku absolvovali odbornou
praxi např. v laboratořích nemocnic Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jindřichův
Hradec, Žďár nad Sázavou a Znojmo.
4. ročník - odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla
v období od 2. 9. do 20. 9. 2013. Odborná praxe probíhá na základě smluvního
vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením
vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 4. ročníku absolvovali odbornou
praxi např. v laboratořích klinické biochemie, hematologie, patologie
a mikrobiologie v nemocnici Jihlava, nemocnici Pelhřimov, nemocnici Havlíčkův
Brod, Mostiště, Třebíč a v řadě dalších zařízení poskytujících zdravotní laboratorní
péči.
Praktické vzdělávání žáků oboru Laboratorní asistent
34
Praktické vzdělávání žáků oboru Laboratorní asistent
Loga sociálních partnerů školy FARMEKO
35
Odborná praxe VOŠ - obor Diplomovaný farmaceutický
asistent
Odborná praxe denní i kombinované formy vzdělávání všech tří ročníků VOŠ
zdravotnické probíhala na pracovištích zacházejících s léčivy (většinou
v lékárnách ústavních či soukromých po celé ČR, na Slovensku i na
Ukrajině). Odborná praxe probíhala v měsících září a červnu v souladu
s akreditovaným vzdělávacím programem, vyhláškami MZ ČR a v souladu
s rozpisem praxí v harmonogramu školního roku 2013/2014. Praxe probíhala
na základě smluv mezi školou a zařízeními poskytujícími lékárenskou péči.
Praktické vzdělávání v oboru VOŠ - DFA
36
Hodnocení odborných praxí
Žáci jsou hodnoceni slovně příslušným pedagogem, který praxi vede (v případě
skupinové blokové praxe) nebo příslušným odpovědným pracovníkem, který je
pověřen vedením praxe ve smluvní organizaci zajišťující realizaci praxe (v případě
individuální odborné praxe). Žáci a studenti předkládají na pracovištích podklad
k hodnocení odborné praxe, který po skončení odevzdávají třídnímu či skupinovému
učiteli.
Z vyhodnocení podkladů k hodnocení odborných praxí, které vyplňují pracovníci
organizací, ve kterých je odborná praxe realizována, vyplývá velmi dobré
ohodnocení našich žáků a studentů. Ve školním roce 2013/14 byla naprostá většina
žáků a studentů školy FARMEKO hodnocena stupněm výborný, ve slovním
ohodnocení je nejčastěji zmiňována samostatnost, spolehlivost, zájem o obor, ochota
se učit, slušné a vstřícné vystupování, pracovitost, pečlivé a přesné plnění zadaných
úkolů, velmi dobré znalosti.
Žákyně 4. ročníku oboru vzdělání Laboratorní asistent – Šárka Buková, Veronika Kopecká
a Zuzana Smrčková s Prim. MUDr. Kheckem a vedoucí laboratoří RNDr. Bláhovou
na odborné praxi na Anatomicko-patologickém oddělení Nemocnice Jihlava
37
5) Uplatnitelnost absolventů na trhu práce a při
vzdělávání (dotazníky, ústní či telefonické šetření)
dalším
Uplatnitelnost absolventů SOŠ – obor Ekologie a životní
prostředí
Denní forma vzdělávání (dle údajů k 30. 9. 2014):
Celkem absolventů: 11
VŠ studuje: 8
VOŠ studuje: 0
Zaměstnáno: 3
Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0
Šetření prováděla Mgr. Vrzáková – třídní učitelka, a to formou dotazníku
zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým
kontaktem.
Uplatnitelnost absolventů SOŠ – obor Laboratorní asistent
Denní forma vzdělávání (dle údajů k 30. 9. 2014):
Celkem absolventů: 17
VŠ studuje: 10
VOŠ studuje: 6
Zaměstnáno: 0
Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 1
Šetření prováděla Mgr. Vrzáková – třídní učitelka, a to formou dotazníku
zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým
kontaktem.
38
Uplatnitelnost absolventů
farmaceutický asistent
a)
VOŠ
–
obor
Diplomovaný
Denní forma vzdělávání – studijní skupina 3. FA (dle údajů k 30. 9.
2014):
Celkem absolventů: 12
Zaměstnáno v oboru: 9 (8 lékárna, 1 zdravotnické potřeby)
Zaměstnáno mimo obor: 1
Rodičovská dovolená: 0
Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0
Studuje VŠ: 2
Šetření prováděla Ing. L. Chalupová – skupinová učitelka, a to formou
dotazníku zaslaného absolventům mailem či telefonickým kontaktem.
b)
Kombinovaná forma vzdělávání - studijní skupiny 3. FK a 3. FL
Celkem absolventů: 55
Dle údajů získaných dotazováním ve dnech konání absolutoria (červen
2013) vyplývá, že naprostá většina absolventů kombinované formy
vzdělávání je již zaměstnána v oboru, zaměstnání v oboru má dohodnuto či
do budoucna zamýšlejí pracovat v oblasti farmaceutické péče.
Pracují v oboru: 38; z toho:
- v lékárně 35
- v zdravotnických potřebách 1
- v laboratoři farmaceutické kontroly 2.
Pracují mimo obor: 17
Šetření prováděla Ing. M. Procházková, skupinová učitelka.
Údaje o uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce jsou rovněž
vyžadovány Asociací VOŠ a Asociací ředitelů zdravotnických škol.
39
V letošním školním roce naše škola obdržela poměrně velké množství
nabídek na zaměstnání absolventů oboru Diplomovaný farmaceutický
asistenti absolventů maturitních oborů. Nabídky jsme předávali
studentům a šířili prostřednictvím našich webových stránek a Facebook
profilu. Doklady o těchto nabídkách zaměstnavatelů jsou uvedeny
v příloze.
40
6) Školní klima, zájem o obory (dotazníky)
V 1. pololetí školního roku 2013/14 bylo provedeno dotazníkové šetření u žáků
1. ročníku SOŠ, které bylo zaměřeno na zjištění důvodů pro výběr školy a na
zhodnocení školního klimatu.
Z dotazníku vyplývá, že většina žáků a jejich rodičů získává informace o škole na
přehlídkách středních škol konaných v regionu Kraje Vysočina.
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků 1. ročníku (zpracovala Ing. Iveta
Procházková):
V září 2013 proběhlo v rámci autoevaluace školy FARMEKO dotazníkové šetření.
Dotazníky žáci předali svým rodičům. Prostřednictvím dotazníků mohli rodiče vybrat
odpověď z několika možností, případně doplnit slovní vyjádření. Celkem se jednalo
o 27 dotazníků se 100 % návratností.
V první až třetí otázce jsme se dotazovali na získání informací o škole, důvody
k výběru školy. Rodiče nejčastěji uváděli, že se o škole dozvěděli na přehlídce
středních škol a od známých. Možnosti z internetu, tisku a na základní škole zvolili
pouze v pěti případech. Jako důvod k výběru školy nejčastěji zvolili možnost, že škola
FARMEKO nabízí atraktivní obory, ale také kladně hodnotili prostředí a vybavenost
školy.
V následujících otázkách jsme se ptali, zda jsou rodiče informováni o prospěchu
a chování, zda je žák spokojen s výběrem školy a jak prozatím hodnotí ,,školní
klima“. Rodiče uvedli, že jsou dostatečně informováni o dění ve škole. Ve všech
případech kladně hodnotí kvalitu vzdělání, příjemné prostředí v malém kolektivu, ale
i příjemné prostředí samotné školy a jejího okolí.
Studenti 1. ročníku SOŠ 2013/14
Studenti 1. ročníku SOŠ 2013/14
41
VIII.
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Protidrogová prevence se na základě minimálního preventivního programu, zpracovaného
12. 9. 2013, přímo prolínala s odbornými vyučovacími předměty učebních plánů všech tří
oborů střední i vyšší odborné školy. Jednalo se například o vyučovací předměty výchova ke
zdraví, společenskovědní základ, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie, hygiena
a toxikologie, chemie léčiv, farmakologie, farmakognózie, atd. Minimální preventivní
program vychází z materiálů MŠMT a z metodického pokynu, č. j. MSMT 22294/2013-1.
Do prevence sociálně patologických jevů se zařazuje konzumace drog včetně alkoholu,
kouření, kriminalita, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí,
rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus. Program je zaměřen na žáky a studenty
všech ročníků, zejména střední školy a zvláště pak na žáky ve věku 15 až 18 let.
Metodička prevence:
Vlastní vzdělávání
-
zúčastnila se konference metodiků prevence dle nabídky
Krajského úřadu kraje Vysočina: „Aktuální trendy při práci
s drogově závislými“, která se konala dne 31. 10. 2013
Práce se žáky
-
-
-
-
-
předala materiály z konference třídním učitelům, aby je využili
na třídnických hodinách, při rozhovorech se žáky, případně ve
svých hodinách dle potřeby
předávala průběžně žákům brožury o sociálně nežádoucích
jevech na začátku i v průběhu školního roku dle aktuální
nabídky
žáci 2. ročníku SOŠ v prosinci 2013 vyzkoušeli webovou
aplikaci interaktivního výukového programu „Drogy trochu
jinak“. Systém dotazníků v jednotlivých rizikových oblastech je
možné okamžitě vyhodnotit samotnými žáky. Pokud oblast
vykazovala zvýšené procento problémových odpovědí,
zobrazila se u každého žáka i možnost řešení problémů
dne 24. 5. 2014 odpřednášel pan Kamil Barák z Městské policie
Jihlava pro 1. a 2. ročník SOŠ tématiku „Právní povědomí“
v rámci prevence proti kriminalitě mládeže. Žákům 1. ročníku
byl vysvětlen pojem „přestupek“ a následně probrány
nejčastější přestupky proti veřejnému pořádku na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a opatření
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. Žákům 2. ročníku byl
vysvětlen pojem „trestný čin“ a na příkladech vysvětleny
přečiny a zločiny
dne 5. 5. 2014 MUDr. Irena Zimenová odpřednášela
problematiku závislostí pro 3. ročník SOŠ. Přednáška byla
42
zpestřena ukázkami drog i videoukázkami. Žáci obdrželi
materiály k přednášené problematice a vyplnili dotazník
o závislosti na kouření.
Výchovná poradkyně:
Oblast výchovy:
Oblast vzdělávání:
-
informovala ve třídách o práci a náplni práce výchovného
poradce
pravidelně aktualizovala názorné agitace
společně s metodičkou prevence školy zveřejňovala materiály
o drogové problematice, alkoholismu, kouření
prováděla aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami
učení a se změněnou pracovní schopností
konzultovala problémy ve třídách s třídními učiteli
informovala třídní učitele i žáky o postupu při záškoláctví
vedla individuální pohovory se žáky i s rodiči žáků se
specifickými poruchami učení
- konzultovala žáky se specifickými poruchami učení s učiteli
cizích jazyků
- spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami
Oblast dalšího vzdělávání:
- zveřejňovala pravidelně materiály z VŠ a VOŠ o možnostech
dalšího vzdělávání
- pomáhala s vyplněním a podáním přihlášek na VŠ, VOŠ
- prováděla individuální konzultace s žáky, popř. rodiči žáků
o možnostech dalšího vzdělávání
- 15. 10. 2013 přednáška se zástupcem institutu vzdělávání
Sokrates o možnostech dalšího vzdělávání, podávání přihlášek,
formách studia, apod.
- 25. 2. 20104 přednáška s rektorem Západomoravské vysoké
školy Třebíč, o.p.s. o možnostech dalšího vzdělávání
v environmentálním oboru na jejich VŠ
- zpracovala výsledky přijímacího řízení absolventů (dotazník)
43
IX.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Vedení školy pravidelně předává všem pedagogickým pracovníkům školy informace
o nabídce vzdělávacích akcí. Pedagogové jsou podporováni ve vzdělávání
v oblastech, které odpovídají potřebám školy a jejich vlastním prioritám.
Při plánování personálního rozvoje pedagogických pracovníků postupujeme
osvědčenou cestou každoročního stanovení osobních profesních cílů kmenových
učitelů školy. Hodnocení plnění individuálních plánů (osobních profesních cílů) za
uplynulý školní rok probíhá vždy na začátku školního roku následujícího.
Zhodnocení provádí vedení školy formou individuálního pohovoru s každým
kmenovým pedagogem.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škola finančně podporuje.
Absolvovaná školení a semináře jednotlivých vyučujících
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. L. Chalupová
studium pedagogického minima: Studium v oblasti pedagogických věd
v oboru Učitel střední školy. Vysočina Education, Jihlava
19. 11. 2013 absolvování XVII. ročníku odborné konference Studentlab
14. 1. 2014 školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní
maturita)
• Další vzdělávání, semináře, konference – PhDr. J. Klimešová
20. 3. 2014 – Inspiromat pro angličtináře II, NIVD, krajské pracoviště
Jihlava, č. osvědčení: H23-03-24-141/3
14. 1. 2014 školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní
maturita)
• Další vzdělávání, semináře, konference – Mgr. J. Klofáč
17. 10. 2013 Jihlava, Odborná konference pro farmaceutické asistenty
a lékárníky pořádaná Pharma News s.r.o.
28. 11. 2013 absolvování e-kurzu EUNI „Deprese v klinické praxi“ v rámci
kontinuálního vzdělávání lékárníků garantovaného ČLK
29. 1. 2014 absolvování e-kurzu EUNI „Vakcinace“ v rámci kontinuálního
vzdělávání lékárníků garantovaného ČLK
44
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. M. Klofáč
12. 12. 2013 - Schůzka zřizovatelů soukromých škol kraje Vysočina,
seznámení s novelou Občanského zákoníku, připravovaná změna ve
financování regionálního školství, přehlídky škol, DOD soukromých škol;
FARMEKO Jihlava
18. 3. 2014 Školení v rámci projektu ESF – BiDi; schůzka členů SSŠČMS
Kraje Vysočina - Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD
Humpolec, s.r.o., Hradská 276, 396
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. D. Klofáčová
10. 9. 2013, 12. 11. 2013 – jednání týmu DFA projektu „Inovace
vzdělávacích programů VOŠ“; VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského
234
20. 9. 2013 (celoročně) - Studium pro koordinátory ŠVP 250 ELE
akreditované MŠMT ČR; INFRA, s. r. o., Stařeč, Tyršova 241
4. 2. 2014 Schůzka vzdělavatelů oborů LA a DZL – Praha, VOŠZ Alšovo
nábřeží; příprava podkladů ke změně legislativy Min. zdravotnictví ČR –
Vyhláška o nelékařských zdravotnických povoláních
17. 2. 2014 - Školská legislativa – aktuální změny ve školských
a obecných právních předpisech; Vysočina Education, Žižkova 20, Jihlava,
Mgr. Ladislav Dvořák
18. 3. 2014 Školení v rámci projektu ESF – BiDi; schůzka členů SSŠČMS
Kraje Vysočina; Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD
Humpolec, s.r.o., Hradská 276, 396
8. 4. 2014 Jarní seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství,
Asociace zdr. škol a AVOŠ ve spolupráci s MŠMT ČR, Praha
14. 4. 2014 - 6. ročník odborné konference Laboratorní rozhledy – věda,
škola, praxe; SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15 (pracoviště Lipová 18)
celoročně – kurz anglického jazyka, Jazyky Pechová
• Další vzdělávání, semináře, konference – Mgr. V. Némethová
9. 12. 2013 - vzdělávací program Příčiny a dopady domácího násilí v rozsahu
8 vyučovacích hodin; vzdělávací program organizoval NIDV a konal se
v prostorách Gymnázia Jihlava.
45
• Další vzdělávání, semináře, konference – Mgr. A. Obrdlík
4.–5. 11. 2013 - Konference ředitelů zdravotnických škol 16 hodin;
AŘZŠ Brno
14.–15. 1. 2014 - Projekt ICT profesionál – závěrečný diskusní panel;
konference 12 hodin; NIDV Praha, Třešť
26.–28. 3. 2014 - Počítač ve škole – kurz dalšího vzdělávání; 30 hodin;
Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
celoročně - kurz anglického jazyka, Vysočina Education, Jihlava
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. M. Procházková
31. 10. 2013 konference Aktuální trendy při práci s drogově závislými KÚ
kraj Vysočina
18. 2. 2014 – konzultační seminář pro školní maturitní komisaře NIDV,
Jihlava
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. I. Procházková
19. 11. 2013 absolvování XVII. ročníku odborné konference Studentlab
14. 1. 2014 školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní
maturita)
11.–12. června 2014 akreditovaný kurz pro DVPP s názvem: Absolventská
práce
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. M. Svobodová
19. 3. 2014 - Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP
NIDV Jihlava
11.–12. 6. 2014 - Akreditovaný kurz pro DVPP s názvem: Absolventská práce
• Další vzdělávání, semináře, konference – Ing. K. Štouračová
1. 2.–28. 6. 2014 English as Second Language
18. 2.–28. 6. 2014 Adult Education, Dutchess Boces, Poughkeepsie, New
York
7. 6. 2014 Infection Control and Barrier Precautions, Dutchess Community
College, Poughkeepsie, New York
• Další vzdělávání, semináře, konference – Mgr. V. Vrzáková
2013/14 celoročně – kurz anglického jazyka; Jazyky Pechová
19. 3. 2014 – Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP
NIDV Jihlava
46
• Další vzdělávání, semináře, konference – Mgr. L. Fous
9. 12. 2013 vzdělávací program Příčiny a dopady domácího násilí NIDV
Jihlava
4. 6. 2014 - Seminář k prezentaci portálu Mediální výchovy Mediagram.cz
47
X.
AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI
1) Stěžejní úkoly a aktivity realizované ve školním roce
2013/2014 směřující k zajištění a zlepšení podmínek výchovněvzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení výuky.
• VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT (VOŠZ)
Vzdělávání dle nově akreditovaných vzdělávacích programů Diplomovaný
farmaceutický asistent pro denní a kombinovanou formu vzdělávání, které bylo
zahájeno v září 2012, pokračovalo druhým rokem ve školním roce 2013/14.
Akreditaci pro obě formy vzdělání škola získala na 6 let, což je maximální možná
délka daná školským zákonem. Ve školním roce 2010/2011 byla zvládnuta náročná
příprava žádostí o novou akreditaci oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický
asistent, a to jak pro denní formu vzdělávání, tak pro formu kombinovanou. Na
zasedání Akreditační komise v červnu 2011 se všichni členové vyjádřili pro udělení
akreditace škole FARMEKO ve vzdělávání oboru DFA v denní formě.
Žádost o kombinovanou formu vzdělání byla předložena k odsouhlasení MZ ČR
v měsíci březnu 2011. Po kladném vyjádření MZ ČR byla žádost v měsíci květnu
odeslána Akreditační komisi MŠMT. Výsledek jednání komise, která zasedala v září
2011, vyzněl pro školu FARMEKO velmi kladně, akreditaci jsme získali bez
připomínek.
Výsledky jednání Akreditační komise MŠMT považujeme za velký úspěch.
(Za přípravu podkladů k žádosti o akreditaci odpovídala Ing. D. Klofáčová –
koordinátorka vzdělávacích programů školy FARMEKO).
48
• ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SOŠ, REVIZE ŠVP, PŘÍPRAVA
AKTUALIZOVANÉHO VYDÁNÍ ŠVP
První až čtvrté ročníky SOŠ oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru
Laboratorní asistent se ve školním roce 2013/14 vzdělávali dle prvních platných
verzí školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), tzn.: ŠVP Monitorování
a ochrana životního prostředí a ŠVP Laboratorní asistent, které vstoupily v platnost
v září 2010.
V průběhu školního roku 2013/14 jsme zahájili postupnou revizi obou výše
uvedených ŠVP. Oba ŠVP byly hodnoceny na průběžných poradách, případné
připomínky, náměty na úpravy a inovace byly evidovány koordinátorkou ŠVP.
Všichni pedagogové včetně externích byli na počátku školního roku znovu
seznámeni se stěžejními fakty kurikulární reformy, s funkcí a pojetím obou ŠVP,
znovu byly vysvětleny a prodiskutovány klíčové a odborné kompetence budoucích
absolventů, funkce a možnosti realizace průřezových témat apod.
Na náročné práci související s postupnou revizí a přípravou veškerých podkladů
k aktualizovaným verzím obou ŠVP se podíleli zejména vedoucí jednotlivých
předmětových komisí ve spolupráci s ostatními kmenovými i externími pedagogy.
Týmovou spolupráci řídila koordinátorka ŠVP.
49
K revidovaným a inovovaným oblastem náleželi zejména:
revize a inovace rozpisu učiva a výsledků vzdělávání v anglickém jazyce;
revize a inovace volitelných předmětů
psychologie, čtení s porozuměním);
(konverzace
v cizím
jazyce,
klíčové kompetence – inovace společných výchovně-vzdělávacích strategií
k rozvoji klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech
a obsahových okruzích;
průřezová témata - revize a inovace realizace průřezových témat
v jednotlivých vyučovacích předmětech, při projektové činnosti
a neformálním kurikulu; rozpracování tabulek k realizaci průřezových témat
integrací do vyučovacích předmětů formou přílohy k oběma ŠVP.
Aktualizovaná verze obou ŠVP se zapracovanými doplňky vstoupí v platnost 1. září
2014.
(Za přípravu aktualizované verze ŠVP odpovídá Ing. D. Klofáčová – koordinátorka
vzdělávacích programů školy FARMEKO).
50
• WWW FARMEKO, VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM, VIRTUÁLNÍ
UKÁZKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLE FARMEKO
o Vnitřní informační systém školy - i v průběhu školního roku 2013/14 jsme
pracovali na dalším rozšiřování a vylepšování vnitřního informačního
systému školy, zejména v části pro pedagogy. Na školním serveru v části
„Učitelé“, který je všem pedagogům neustále k dispozici a který denně ve své
práci využívají, naleznou zaměstnanci veškeré platné řády, pokyny,
formuláře, harmonogramy, vzdělávací programy, tematické plány, sylaby
a další potřebné informace. Na tuto část serveru jsou jednotlivými
zaměstnanci školy zaznamenávány informace o aktivitách probíhajících
v průběhu školního roku, např. realizované odborné exkurze žáků a studentů,
odborné přednášky, informace o dalším vzdělávání pedagogů, zápisy z porad,
zápisy z jednání předmětových komisí, zápisy o činnosti metodika prevence,
metodika EVVO, zápisy z jednání předmětových komisí, hodnocení
odborných praxí, fotodokumentace a mnoho dalších informací, které slouží
mimo jiné jako podklad k autoevaluační činnosti školy a jako podklad ke
zpracování výroční zprávy o činnosti školy.
o WWW FARMEKO - v průběhu školního roku jsme nadále aktualizovali
a vylepšovali webové stránky školy. Byly např. doplňovány výukové
materiály do vnitřní části webových stránek, dokončili a zveřejnili jsme
virtuální ukázky z praktického vyučování.
o Profil školy na síti Facebook – byl zaveden v průběhu školního roku
a slouží jako doplněk k oficiálním webovým stránkám školy. Umisťujeme
zde aktuální informace o dění ve škole, pracovní nabídky našim absolventům
apod.
(Na aktualizaci webových stránek školy se podílejí Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Klofáč,
Mgr. A. Obrdlík, T. Hlásek – technik ICT, P. Kolomějev a další).
51
• SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK
K velmi důležitým úkolům školního roku 2013/2014 patřila řádná příprava všech
náležitostí týkajících se nového systému maturit (společná „státní“ a profilová
„školní“ část maturitních zkoušek). Tato náročná příprava byla velmi dobře
zvládnuta, podařilo se nám zajistit kvalitní přípravu pedagogů včetně všech
příslušných proškolení týkajících se společné části maturitních zkoušek a zajistit
dostatečnou informovanost žáků a řádně připravit veškeré technické a administrativní
náležitosti.
(Za přípravu a průběh společné části maturit odpovídal Mgr. A. Obrdlík – ředitel
školy ve spolupráci s třídní učitelkou 4. ročníků Mgr. V. Vrzákovou a ostatními
vyučujícími).
• PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA V OBORU
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A V OBORU
LABORATORNÍ ASISTENT
VZDĚLÁNÍ
VZDĚLÁNÍ
Ve školním roce 2013/14 jsme poprvé připravovali profilovou maturitní zkoušku
na základě našich školních vzdělávacích programů.
Profilová maturitní zkouška - obor vzdělání Ekologie a životní prostředí:
Profilovou část maturitní zkoušky žáci skládali ze tří níže uvedených povinných
zkoušek.
1. Ochrana životního prostředí – teoretická zkouška, ústní forma.
Zahrnuje vyučovací předměty:
- ekologie,
- ochrana životního prostředí.
2. a/ Vodní a odpadové hospodářství – teoretická zkouška, ústní forma.
Zahrnuje vyučovací předměty:
- vodní hospodářství,
- odpadové hospodářství
nebo
b/ přírodovědné předměty – teoretická zkouška, ústní forma.
Zahrnuje vyučovací předměty:
- biologie,
- chemie.
Žák si volí dle svého uvážení mezi variantou a/ nebo b/.
3. Monitoring životního prostředí – formou maturitní práce s obhajobou před
zkušební komisí.
Maturitní práce žáci zpracovávali jako své dlouhodobé žákovské projekty ve
spolupráci se stěžejními sociálními partnery školy, a to např. ve spolupráci
s odborníky z přírodovědného oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě, s lektory
střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky či s krajinným ekologem Správy
CHKO Železné hory.
52
Profilová maturitní zkouška - obor vzdělání Laboratorní asistent
Profilovou část maturitní zkoušky žáci skládali ze tří níže uvedených povinných
zkoušek.
1. Klinická biochemie - teoretická zkouška, ústní forma.
2. a/ Hematologie a transfuzní služba- teoretická zkouška, ústní forma
nebo
b/ mikrobiologie, epidemiologie a imunologie - teoretická zkouška, ústní
forma.
Žák si volili dle svého uvážení mezi variantou a/ nebo b/.
3. Praktická zkouška z odborných předmětů.
I ve školním roce 2013/14 jsme v souvislosti se zajištěním co nejkvalitnější výuky
v úzce odborně zaměřeném oboru Laboratorní asistent spolupracovali s lékaři
a vedoucími laboratoří klinických oborů Nemocnice Jihlava, z nichž se mnozí z nich
podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu ve výše uvedeném oboru jako externí
učitelé.
(Za přípravu a průběh „školní“ části maturit odpovídal Mgr. A. Obrdlík – ředitel
školy ve spolupráci s třídní učitelkou 4. ročníků Mgr. V. Vrzákovou a ostatními
vyučujícími).
Profilová část maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent (včetně zkoušky praktické)
a v oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí
53
Profilová část maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent (včetně zkoušky praktické)
a v oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí
54
• SPOLUPRÁCE S PROFESNÍMI ORGANIZACEMI – ASOCIACÍ
VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, ASOCIACÍ ZDRAVOTNICKÝCH
ŠKOLA A SDRUŽENÍM SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY
A SLEZSKA
Ve školním roce 2013/14 pokračovala nadále úzká spolupráce s ostatními středními
a vyššími školami po celé ČR prostřednictvím profesních sdružení. Vedení naší
školy se aktivně účastnilo seminářů, konferencí a jednání pořádaných Sdružením
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a Asociací vyšších odborných
škol (AVOŠ), které se týkaly zejména změn v legislativě, připravované reformy
v oblasti financování regionálního školství a společných projektů.
V průběhu školního roku jsme se rovněž účastnili seminářů a porad Asociace
zdravotnických škol týkajících se připravované novely Zákona o nelékařských
zdravotnických profesích. Dle tohoto zákona se řídí mimo jiné i vzdělávání
Diplomovaných farmaceutických asistentů a Laboratorních asistentů.
Stěžejním úkolem první poloviny školního roku 2013/14, na kterém jsme pracovali
společně s AVOŠ, byla aktivní a náročná práce na přípravě inovovaných
vzdělávacích programů pro vybrané zdravotnické obory. Tato spolupráce je
podrobněji popsána v kapitole „Zapojení do rozvojových a mezinárodních
programů“ na str. 110.
Učitelky odborných předmětů spolu se žáky 4. ročníku oboru Laboratorní asistent se
zúčastnili odborné konference „Studentlab“, kterou již tradičně organizuje VOŠ
zdravotnická a SZŠ Ústí nad Labem. Konference je určena pro žáky SŠ, studenty
VOŠ, pedagogy a ostatní odborníky v oblasti zdravotnické laboratorní péče.
Účastnili jsme se rovněž 6. ročníku odborné konference „Laboratorní rozhledy –
věda, škola, praxe“ určené odborníkům z oblasti farmacie a laboratorních oborů.
V letošním školním roce tuto „putovní“ konferenci pořádala SZŠ a VOŠ
zdravotnická Brno. Konference jsou organizovány pod záštitou Asociace vyšších
odborných škola a Asociace zdravotnických škol.
Jsme rovněž zapojeni do projektu BiDi v rámci členství ve Sdružení soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska.
(Jednání profesních sdružení se účastnili Ing. M. Klofáč, Mgr. A. Obrdlík, Ing. D. Klofáčová;
konference „Studentlab“ – Ing. L. Chalupová, Ing. I. Procházková, konference „Laboratorní
rozhledy“ - Ing. D. Klofáčová).
55
• PODPORA ŠKOLY POSKYTOVANÁ ŽÁKŮM A STUDENTŮM
Pro své žáky a studenty se snažíme vytvářet dobré vzdělávací podmínky, ať už
materiální, organizační či další podpůrné, ke kterým patří např.:
podpora žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných (způsob podpory je popsán v příloze našich ŠVP a VP
DFA),
aktivní činnost výchovné poradkyně, metodičky prevence e metodičky
EVVO,
nepovinné předměty nad rámec oficiálního kurikula – semináře pro žáky 4.
ročníků zaměřené na přípravu ke „státní“ i profilové maturitní zkoušce,
maturity „na načisto“ – realizace přípravných testů ke „státním“ maturitám
z ČJ a CJ,
realizace řady „akcí“ nad rámec kurikula k podpoře rozvoje klíčových
kompetencí a k možnosti realizace průřezových témat,
kontakt s rodiči u žáků SOŠ – možnost konzultačních a informačních schůzek
(žák, rodič, učitel), telefonický kontakt minimálně 2 x za školní rok, při
problémech žáků informujeme rodiče bezprostředně, od šk. roku 2014/15 –
elektronické vedení klasifikace (rodiče mají možnost průběžné kontroly
prospěchu a docházky do školy přes webové stránky školy),
žáci a studenti mají zdarma zapůjčené učebnice či výukové texty ze školní
knihovny, mají možnost si vypůjčit odbornou literaturu, odborné časopisy,
mají k dispozici rovněž cizojazyčné časopisy Bridge, Gate, mohou využívat
školní ICT techniku pro zpracování zadávaných úkolů, vyhledávání informací
apod., mohou využit zdarma kopírky, tiskárny,
žáci a studenti si mohou vyžádat individuální konzultace při studijních
problémech,
z důvodů absence učebnic na trhu, které by odpovídaly odbornému zaměření
naší školy, připravují naší pedagogové různé formy studijních podpor, a to
např. pracovní listy, materiály v elektronické podobě (k dispozici ve „vnitřní“
části našich www) a také učební texty. Během letošního školního roku
2013/14 se podařilo připravit několik ucelených učebních textů pro vnitřní
potřebu školy, a to zejména k výuce odborných modulů ve vzdělávacím
programu Diplomovaný farmaceutický asistent a k výuce odborných
předmětů v oboru Laboratorní asistent. Zpracovány byly např. tyto učební
texty:
Příprava léčiv (Mgr. Fousková)
Ruský jazyk pro obor DFA (Bc. L. Karneyeva)
Psychologie a komunikace (Mgr. V. Némethová)
Klinická biochemie I, Klinická biochemie II (Ing. L. Chalupová)
Anglický jazyk pro DFA (Mgr. Pechová)
56
Ukázky titulních listů učebních textů pro vnitřní potřeby školy
57
• CELOREPUBLIKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH
ŠKOL
V rámci spolupráce s ostatními soukromými školami v ČR jsme se dne 13. 11. 2013
zapojili do II. celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol. Tuto akci
organizovalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Zájemcům
o vzdělávání v doprovodu rodičů, prarodičů či kamarádů jsme v tento den ukázali
celou naší školu – moderně vybavené učebny, laboratoře a pochlubili jsme se
úspěchy našich studentů.
Den otevřených dveří (mimo výše uvedenou akci) jsme opakovali dále v měsíci
prosinci, lednu a únoru.
(Zajišťovali Ing. M. Klofáč a ostatní interní zaměstnanci školy).
58
• POŘÍZENÍ LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A LABORATORNÍCH POMŮCEK
I ve školním roce 2013/14 investovala škola nemalé částky do laboratorního
vybavení potřebného pro zajištění kvalitního vzdělávání v oboru Laboratorní
asistent. Pravidelně byl doplňován laboratorní materiál, z hodnotnějších pomůcek
a přístrojové techniky byly zakoupeny např.: další sada automatických pipet,
Bürkerova počítací komůrka a bylo doplněno laboratorní sklo.
Výše uvedené laboratorní pomůcky doplnili velmi kvalitní materiální vybavení
našich laboratoří, které jsme pořídili v předchozích dvou školních rocích. Jednalo se
o finančně nákladné laboratorní přístroje, např. spektrofotometr, sady automatických
pipet, mikrotom, centrifugy, mikroskopy a další.
(Za materiální vybavení laboratoří odpovídal Ing. M. Klofáč – zřizovatel školy
v součinnosti s vyučujícími odborných předmětů).
Praktická výuka v laboratořích školy FARMEKO
59
Ukázky materiálního vybavení laboratoří školy FARMEKO
60
• INOVACE A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ICT
Škola průběžně modernizuje a vybavuje učebny a pracovny prostředky ICT dle
každoročního plánu ICT, dle aktuálních potřeb a finančních možností.
K nejpřínosnějším inovacím v oblasti vybavení školy FARMEKO informačními
a komunikačními technologiemi ve školním roce 2013/2014 patří:
- realizace všech potřebných opatření, úprav školního serveru a vnitřní sítě
k možnosti zkušebního provozu vedení elektronické třídní knihy
a elektronické klasifikace v systému Bakaláři; proškolení všech pedagogů
k zapisování do elektronické třídní knihy (I – III/2014),
- realizace vlastního zkušebního provozu elektronické třídní knihy (IV –
VI/2014)
- zavedení přístupu rodičů a ostatních zákonných zástupců k informacím
o klasifikaci, docházce a ostatním informacím o žácích přes
www.farmeko.cz,
- příprava a zveřejnění virtuální prohlídky školy na www. farmeko.cz –
ukázky praktické výuky v našich učebnách a laboratořích (IX –
XII/2013),
- výměna 5 ks stolních počítačů (2 x posluchárna, 1 x místnost externích
vyučujících, 1 x pracovna Ing. Klofáčová, 1 x pracovna Ing. Štouračová),
- pořízení 10 ks stolních počítačů do učeben (vedení elektronické tř. knihy),
- pořízení 1 ks přenosného PC pro interní pedagogy – (Ing. Klofáčová),
- pořízení 1 ks dataprojektoru (učebna),
aktualizace
„veřejné“
části
webových
stránek
- průběžná
(www.farmeko.cz) - stránky přinášejí ucelené informace o škole,
- aktualizace „vnitřní části“ webových stránek, které umožňují snadný
přístup k veškerým důležitým informacím, aktualitám, rozvrhům,
studijním materiálům apod.; je možná snadná komunikace mezi
vyučujícími a žáky či studenty, zadávání samostatných prací a projektů
pro žáky a studenty, odevzdávání těchto úkolů, s možnost zpětné kontroly
doručení či odeslání důležitých dokumentů; každý žák, student, pedagog
či jiný zaměstnanec má vytvořen vlastní účet se svým osobním heslem
pro vstup na www stránky školy, a vlastní emailovou adresu.
(Za stav a průběžnou inovaci ICT odpovídá Mgr. A. Obrdlík – ředitel školy
v součinnosti se zřizovatelem Ing. M. Klofáčem a technikem ICT. Realizaci virtuální
prohlídky školy koordinovala Ing. D. Klofáčová a technik ICT).
61
• ÚPRAVY INTERIÉRU, OPRAVY, REVIZE
V průběhu školního roku a v období hlavních prázdnin školního roku 2013/14 byly
provedeny tyto práce, které vycházejí z dlouhodobého záměru školy a z aktuálních
potřeb:
výměna hlavních a druhých vstupních dveří (IX/13, VII/14)
vybudování samostatné vodovodní přípojky z hlavního vodovodního řadu
přímo do budovy školy (X – XII/2013)
výměna poškozených oken za nová plastová okna ve vybraných
učebnách, pracovnách a schodišti (učebna kosmetiky, chodba 1. a 2.
patro, vybrané pracovny, učebny a levá stěna schodiště… (VII/2014)
výměna podlahové krytiny a školního nábytkového sezení v (učebny 106,
209)
rekonstrukce laboratoře v 2. podlaží – odborná laboratoř č. 4; oprava
spočívala především ve výměně podlahové krytiny, výměně obkladů stěn,
výměně laboratorních stolů včetně zabudovaných výlevek s vodovodními
bateriemi, výměně tabule a nástěnných polic); (VI – VIII/2014)
výměna poškozených polstrovaných sedáků školních židlí ve třídách (IIIII/2014)
výměna nástěnných hodin ve třídách a ostatních vybraných místnostech
(VIII/2014)
výmalba vybraných prostor - vybrané učebny a chodby (VII/2014)
údržba a renovace žaluzií a řada dalších drobnějších oprav (VII –
VIII/201
pořízení dalšího „relaxačního koutku“ - barevné taburety (VIII/2014)
obnova zeleně v okolí školy – pořízení výukových minibiotopů
s vybranými vřesovištními a rašeliništními rostlinami včetně označení
českými a vědeckými názvy (X – XI/2013)
(Za realizaci úprav a oprav interiérů školy odpovídal Ing. M. Klofáč – zřizovatel
školy v součinnosti s technikem školy P. Kolomějevem).
62
Obnova zeleně v okolí školy FARMEKO – pořízení výukových minibiotopů
Další opravy a úpravy interiéru školy FARMEKO
63
Odborná laboratoř. č. 4 před opravou
Odborná laboratoř. č. 4 po opravě
64
• JEDNÁNÍ S MLUVČÍMI TŘÍD SOŠ A STUDIJNÍCH SKUPIN VOŠZ
V průběhu školního roku zřizovatel školy Ing. M. Klofáč jednal již tradičně
s představiteli jednotlivých tříd SOŠ a studijních skupin VOŠ. Mluvčí tříd
a studijních skupin si připravují na tyto schůzky podklady tvořené názory,
připomínkami a návrhy žáků a studentů k výchovně-vzdělávacímu procesu,
vybavenosti školy, k akcím pořádaných školou apod. Tyto schůzky jsou pro vedení
školy důležitým autoevaluačním prvkem. Z jednání vyplynulo, že žáci a studenti jsou
s výchovně-vzdělávacím procesem, vybaveností školy a s prací jednotlivých učitelů
a třídních učitelů spokojeni, ze strany žáků a studentů se neobjevily žádné vážné
připomínky.
(S mluvčími tříd SOŠ a studijních skupin VOŠZ jednal Ing. M. Klofáč – zřizovatel
školy).
• INOVACE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ ŠKOLY
Na počátku letošního školního roku byly připraveny nové propagační materiály
k oboru Diplomovaný farmaceutický asistent, které slouží zejména k prezentaci
školy na veletrzích vzdělávání a přehlídkách středních škol a jako podklad pro
inzerci v tiskovinách a nový letáček – inzerát ke všem oborům realizovaným školou
FARMEKO.
(Za přípravu podkladů propagačních materiálů odpovídali Ing. D. Klofáčová
a Ing. M. Klofáč).
65
2) Stěžejní školní a mimoškolní aktivity školního roku 2013/2014
přispívající k realizaci výchovně-vzdělávacích cílů, realizaci
průřezových témat, rozvoji odborných a klíčových kompetencí
a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci a studenti společně s pedagogy školy FARMEKO se ve školním roce
2013/2014, tak jako i v předchozích letech, velmi aktivně účastnili mnoha akcí
organizovaných a realizovaných v rámci výchovně-vzdělávacího procesu přímo ve
škole, mnoha aktivit neformálního kurikula a rovněž mnoha akcí realizovaných
jinými subjekty včetně sociálních partnerů školy. Tyto aktivity významně přispěly
k prezentaci školy na veřejnosti.
a) PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU
o ZA VZDĚLÁNÍM DO MUZEA
Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve spolupráci v rámci partnerství
v projektu Muzea Vysočiny v Jihlavě financovaného z prostředků Evropské unie
z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Rozvíjíme klíčové
kompetence s Muzeem Vysočina“. V rámci tohoto projektu se naši žáci 2. ročníku
oboru Ekologie a životní prostředí zapojili do přípravy a realizace Dne Země (více
níže v části Environmentální aktivity).
Muzeum Vysočiny Jihlava se svým přírodovědným oddělením je jedním ze
stěžejních sociálních partnerů školy.
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
o INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VOŠ
ZDRAVOTNICKÝCH
Jako členská škola Asociace vyšších odborných škol jsme se aktivně zapojili do
projektu „Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný
zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický
asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik
a diplomovaná dentální hygienistka“.
66
Náš velký přínos spočíval ve zpracování vzdělávacího programu Diplomovaný
farmaceutický asistent pro denní a především pro kombinovanou formu vzdělávání.
Na zpracování programu jsme intenzivně pracovali především v měsících říjnu až
prosinci 2013.
Projekt inovace vzdělávacích programů VOŠ ve zdravotnických oborech byl
realizován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – prioritní
osa „Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj“.
(V realizačním týmu za
a PhDr. J. Klimešová).
školu
FARMEKO
pracovaly
Ing.
D.
Klofáčová
b) SOCIÁLNÍ AKTIVITY A AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ ZNEVÝHODNĚNÝM SPOLUOBČANŮM
o ADOPCE NA DÁLKU
Škola FARMEKO pokračovala již čtvrtým rokem v aktivitách projektu „Adopce na
dálku“ organizovaného Diecézní charitou Hradec Králové. Posláním projektu je
podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své
rodinné a kulturní zázemí. Žáci, studenti a zaměstnanci školy „adoptovali“ nyní již
devítiletou indickou holčičku Bency a i v tomto školním roce přispěli částkou 6 000
Kč, kterou jsme získali z prodeje na poprvé realizovaném prosincovém „Vánočním
trhu pro každého“. Tato akce se velmi povedla a budeme ji znovu opakovat
i v příštím roce. Již po čtvrté jsme obdrželi od Bency dopis a kopii vysvědčení.
(Na zajištění „Vánočního trhu“ se podíleli žáci a pedagogové školy FARMEKO, akci
koordinovaly PhDr. J. Klimešová, Mgr. Némethová a Ing. I. Procházková;
administrativní zajištění „Adopce na dálku“ – Ing. D. Klofáčová).
67
o FOND SIDUS
Žáci SOŠ se v měsíce listopadu 2013 pomáhali při organizaci veřejné sbírky „ Fond
Sidus“. Výnos ze sbírky, do které jsme přispěli částkou1 240,- Kč byl určen na
vybavení zdravotnických zařízení přístroji.
(Zajišťovala Ing. M. Procházková)
o ZDRAVOTNÍ KLAUN
Škola se již dlouhodobě podílí na projektu Občanského sdružení „Zdravotní klaun“
pomáhajícího nemocným dětem. I v tomto školním roce jsme přispěli částkou 7 500,Kč. (Viz. certifikát v příloze).
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
o ŽIVOT DĚTEM
Žáci SOŠ a studenti VOŠ se v měsíci prosinci 2013 již tradičně aktivně zúčastnili
charitativní akce s názvem „Srdíčkové dny“. Občanskému sdružení „Život dětem“
jsme přispěli vybranou částkou 7 647,- Kč. (Viz. certifikát v příloze).
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
68
o SBĚR VÍČEK
V průběhu celého školního roku 2013/14 žáci, studenti a zaměstnanci školy sbírali
víčka z PET lahví, jejichž prodejem se získaly prostředky na rehabilitační péči Petra
s těžkými následky po autohavárii u Kamenice na Jihlavsku.
(Zajišťovala Ing. V. Némethová)
o PŘEDNÁŠKA „DOBROVOLNICTVÍ“
Dne 20. 12. 2013 proběhla na naší škole pro všechny žáky a studenty přednáška na
téma: Dobrovolnictví a domácí hospicová péče. Žáci se dozvěděli, jak mohou
pomáhat někomu z rodiny i cizím lidem, získali informace o kontaktech, službách,
zdravotnických pomůckách apod.
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
Výše uvedené „sociální“ aktivity významnou měrou napomohly rozvoji
průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, který je součástí našich
školních vzdělávacích programů.
69
c) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
o BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 24. 4.2014 proběhly na škole FARMEKO dvě besedy se strážníkem Městské
policie Jihlava Kamilem Barákem v rozsahu jedné vyučovací hodiny pro žáky 1. a 2.
ročníku SOŠ. Beseda byla zaměřena na prevenci proti kriminalitě mládeže. Žákům
1. ročníku byl vysvětlen pojem „přestupek“ a následně probrány nejčastější
přestupky proti veřejnému pořádku. Žákům 2. ročníku byl vysvětlen pojem „trestný
čin“ a na příkladech vysvětleny přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Žákům
byly také vysvětleny alternativy porušení: § 30 Zákona 200/1990 Sb. Přestupků na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a Zákona 379/2005 Sb.
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami. (Více je uvedeno v dokládajícím dokumentu
uvedeném v příloze).
(Zajišťovala – Ing. Procházková M., metodik prevence)
o
„DROGY TROCHU JINAK“
Žáci 2. ročníku SOŠ si v prosinci 2013 vyzkoušeli webovou aplikaci interaktivního
výukového programu „Drogy trochu jinak“. Systém dotazníků v jednotlivých
rizikových oblastech je možné okamžitě vyhodnotit samotnými žáky. Pokud oblast
vykazovala zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazila se u každého žáka
i možnost řešení problémů.
(Zajišťovala – Ing. M. Procházková, metodik prevence)
o „DOTAZNÍK PRO DOSPÍVAJÍCÍ“
Žáci tříd 2. LA a 2.EK absolvovali dne 20. 5. 2013 testování Dotazníkem pro
dospívající identifikující rizikové oblasti. Testy mají individuální vyhodnocení
rizikových odpovědí v procentech i s konkrétním popisem správného postupu
v jednotlivých oblastech života.
(Zajišťovala – Ing. M. Procházková, metodik prevence)
o „PŘEDNÁŠKA O ZÁVISLOSTECH“
Dne 5. 5. 2014 MUDr. Irena Zimenová ze Státního zdravotního ústavu (externí
vyučující školy FARMEKO) odpřednášela problematiku závislostí pro
3. ročník SOŠ. Přednáška byla zpestřena ukázkami drog i videoukázkami. Žáci
obdrželi materiály k přednášené problematice a vyplnili dotazník o závislosti
na kouření.
(Zajišťovala – Ing. M. Procházková, metodik prevence)
Výše uvedené „preventivní“ aktivity významnou měrou napomohly rozvoji
průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, které je součástí našich
školních vzdělávacích programů.
70
d) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ VÝCHOVU KE ZDRAVÍ, BEZPEČNOST
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
o ŠKOLENÍ V OBLASTI BOZP
Dne 10. 9. 2013 bylo realizováno ucelené proškolení žáků 1. a 2. ročníků SOŠ
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární prevence při praktických
školních činnostech, laboratorních cvičeních, odborné praxi i mimoškolních
aktivitách. Odborné školení vedl pan Jaroslav Kottink – koordinátor OZO v PO
a BOZP.
Toto školení tvoří zaštiťující nástavbu k úvodním tématům v oblasti BOZP, která
realizují učitelé v odborných praktických vyučovacích předmětech. (Podrobnosti
o obsahu školení jsou uvedeny v dokumentu v příloze).
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
o EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY - JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ
Žáci 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí se 19. 9. 2013 již tradičně aktivně
zapojili při pomoci s organizací Jihlavského dne zdraví, které v rámci projektu
Zdravé město pořádá Magistrát města Jihlavy ve spolupráci se Státním zdravotním
ústavem, Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě a Ekoinfocentrem Jihlava (sociální
partneři školy). Akce, která probíhala na Masarykově náměstí v Jihlavě, nabízela
široké veřejnosti různé zdravotní a preventivní aktivity, včetně vyšetřování
základních ukazatelů zdravotního stavu. Naši žáci aktivně pracovali na stánku
Ekoinfocentra Jihlava.
(Zajišťovala Ing. D. Klofáčová a Ing. Kotoučková – vedoucí Ekoinfocentra Jihlava).
71
o OSTATNÍ AKCE K PODPOŘE VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA SOŠ
- dne 7. 11. 2013 proběhla pro žáky 2. ročníku oboru Laboratorní asistent odborná
přednáška „Péče o tělo“ (p. Kubátová) v rámci předmětu Výchova ke zdraví;
- dne 6. 5. 2014 se žáci 2. ročníku SOŠ zúčastnili akce „Ruce na prsa“, která
proběhla v jihlavském CITY PARKU. Vyzkoušeli si zde nácvik samovyšetření
prsou – jako prevenci nádorových onemocnění.
(Zajišťovala Mgr. Matějková, DiS.).
Výše uvedené aktivity části d) významnou měrou napomohly rozvoji průřezového
tématu Člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti, které jsou součástí
našich školních vzdělávacích programů.
o AKTIVITY PODPORUJÍCÍ VÝHOVU KE ZDRAVÍ NA VOŠZ
Studenti 1. ročníku se zúčastnili několika akcí pořádaných ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem v Jihlavě (sociální partner školy):
- průběhu měsíce září a října navštívili studenti 1. ročníku VOŠZ postupně několik
ZŠ v Jihlavě v rámci akce“ Zdravý životní styl“. Vytvářeli různá stanoviště
k prohloubení či upevnění znalostí o zdravém způsobu života pro žáky zúčastněných;
-
dne 27. 11. 2013 se zúčastnili studenti prvního ročníku VOŠZ přednášky
MUDr. Zimenové – Diabetologický den;
72
-
dne 18. 12. 2013 navštívili studenti 1. ročníku VOŠZ poradnu AIDS
s MUDr. Zimenovou, všichni byli dobrovolně testováni.
(Zajišťovala MUDr. Zimenová – externí vyučující, zaměstnána na oddělení podpory
zdraví Státního zdravotního ústavu v Jihlavě).
o SPORTOVNÍ TÝDEN NA VOŠZ
V týdnu od 5. 5. do 9. 5. 2014 proběhl na základě akreditovaného vzdělávacího
programu sportovně – turistický kurz pro studenty 1. ročníku VOŠZ oboru
Diplomovaný farmaceutický asistent. Tento „sportovní“ týden je zařazen
do vzdělávacího programu k získání a upevnění znalostí a dovedností v oblasti péče
o zdraví, zdravý životní styl, tělesné, duševní a sociální zdatnosti. V rámci této
aktivity si studenti pod odborným vedením vyzkoušeli různé sportovní techniky např.
v posilovně Top Fit, vyzkoušeli si Squash, zaplavali si ve Vodním ráji v Jihlavě
apod.
(Zajišťovala Mgr. Némethová).
73
e) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ODBORNOST V OBLASTI ZDRAVOTNICKÉ LABORATORNÍ PÉČE A ODBORNOST ZDRAVOTNICKOU
A FARMACEUTICKOU
o KONFERENCE „STUDENTLAB“ 2013 Ústí nad Labem
Již podruhé se zástupci naší školy - žáci 4. ročníku oboru Laboratorní asistent
v doprovodu učitelek odborných předmětů ing. L. Chalupové a Ing. I. Procházkové
zúčastnili na celostátní konference zdravotních laborantů a laboratorních asistentů
s názvem STUDENTLAB, kterou pořádala dne 19. 11. 2013 VOŠ zdravotnická
a SOŠ Ústí nad Labem. Na konferenci zazněly odborně zajímavé a přínosné
přednášky a prezentace, např. Molekulární genetika, Steroidní diabetes mellitus,
Boreliové postižení CNS z imunologického a biochemického pohledu, Speciální
laboratorní metody, Faktory ovlivňující hodnoty laboratorního vyšetření a další. Naše
studentky Veronika Kopecká, Šárka Buková a Zuzana Smrčková si připravily na
konferenci prezentaci s názvem Histologické vyšetření. Prezentaci zpracovávaly
v rámci své odborné praxe na patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Jihlava
pod vedením Prim. MUDr. M. Khecka a vedoucí laborantky RNDr. H. Bláhové. Oba
uvedení odborníci působí na naší škole jako externí vyučující.
Žákyně 4. LA – V. Kopecká,Z. Smrčková, Š. Buková
Studentlab 2013
74
o
LABORATORNÍ METODY – ZDRAVOTNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Dne 13. ledna 2014 byla v rámci vyučovacího předmětu Laboratorní metody
a analýzy uskutečněna odborná exkurze žáků 3. ročníku oboru Laboratorní asistent
na oddělení chemických laboratoří Státního zdravotního ústavu Jihlava. Žáci byli
během exkurze seznámeni s praktickým využitím laboratorních metod – molekulové
absorpční spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, nefelometrie
a turbidimetrie.
(Zajišťovala Ing. M. Procházková)
Žákyně 3. LA na odborné exkurzi v laboratořích SZÚ Jihlava
75
o ODBORNÁ EXKURZE DO IMUNOHEMATOLOGICKÉ LABORATOŘE
Dne 12. února 2014 byla pro žáky 4. ročníku oboru Laboratorní asistent
zorganizována odborná exkurze do imunohematologické laboratoře nemocnice
Jihlava. Žáci byli seznámeni s provozem a vybavením této diagnostické laboratoře
a absolvovali tento program:
- provoz na imunohematologické laboratoři s praktickou ukázkou prováděných
vyšetření;
- úsek krevní banky – ukázka jednotlivých transfuzních přípravků a derivátů,
jejich označení a způsob skladování;
- úsek odběrového střediska – podmínky pro darování krve, vyšetření u dárců
krve, prohlídka odběrového boxu.
Odborná exkurze byla součástí výuky vyučovacího předmětu Hematologie
a transfuzní služba.
(Zajišťovala Mgr. M. Šťávová – laborantka HTO Nemocnice
Jihlava, externí vyučující).
o ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY – AKADEMIE VĚD ČR
Odborné přednášky v rámci popularizačního projektu „Nebojte se vědy a Ejhle,
člověk“ špičkových vědeckých pracovníků Akademie věd ČR se uskutečnila 7.
března 2014 v přednáškové místnosti školy FARMEKO, a to pro studenty oboru
Diplomovaný farmaceutický asistent, dále pak pro druhý, třetí a čtvrtý ročník žáků
oboru Laboratorní asistent.
Přednášená témata:
•
Jak se čte DNA (Mgr. Jan Pačes, Ph.D, Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Přednášející seznámil studenty s principy metod a čtení DNA a něco o následné
bioinformatické analýze, například hledání genů.
•
Jak funguje imunitní systém (Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav
molekulární genetiky AV ČR)
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., vysvětlil studentům, jak imunitní systém chrání
naše tělo před patogenními mikroorganismy, odstraňuje poškozené a abnormální
buňky. Objasnil mechanizmy toho, jak buňky a molekuly rozeznávají cizorodé
a potenciálně nebezpečné chemické struktury, jak buňky imunitního systému reagují
na takové rozpoznání a jak nebezpečí likvidují.
•
Vakcína ke svačině aneb produkce farmaceutických proteinů v rostlinách
(Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR)
76
Přednášející vysvětlil úžasné možnosti využití rostlin pro levnou a bezpečnou
produkci farmaceutických bílkovin, například vakcín, kterým se velmi rychle začalo
říkat „jedlé vakcíny“. Přednáška seznámila posluchače s vývojem, kterým tento směr
výzkumu prošel v posledních 15 letech, jaké musí překonat překážky a s tím, jaké
jsou šance, že se někdy opravdu setkáme s banánem jako vakcínou proti chřipce.
(Zajišťovala Ing. Lenka Chalupová)
Odborné přednášky – vědci z AV ČR ve škole FARMEKO
77
o ODBORNÁ EXKURZE – PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA
Dne 9. dubna 2014 se studenti 1. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický
asistent absolvovali s naší externí vyučující MUDr. Zajícovou Špinarovou odbornou
exkurzi na odděleních Psychiatrické léčebny v Jihlavě. Exkurze byla organizována
jako doplněk k výuce odborných modulů. Studenti se seznámili s různými
možnostmi léčby a medikace pacientů.
(Zajišťovala MUDr. S. Zajícová Špinarová – lékařka PL Jihlava, externí
vyučující).
o ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA – STOMATOLOGIE
Dne 9. dubna 2014 u studentů 3. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický
asistent proběhla odborná přednáška ze stomatologie. Přednášející MDDr. Michaela
Pačutová objasnila studentům péči o ústní hygienu, bělení zubů, taktéž seznámila
studenty s vybavením zubní ordinace a vyšetřovacími a chirurgickými nástroji v ní
používané.
o ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
LABORATOŘÍ
JIHLAVA
–
ODDĚLENÍ
CHEMICKÝCH
Dne 16. dubna 2014 se studenti 3. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický
asistent zúčastnili odborné exkurze do chemických laboratoří Zdravotního ústavu
Jihlava, kde se blíže seznámili s praktickým využitím metod molekulové absorpční
spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, plynové a kapalinové
chromatografie. Exkurze na toto pracoviště proběhla v rámci odborného modulu
Analýza léčiv.
(Zajišťovala Ing. M. Procházková)
78
o ODBORNÁ EXKURZE – LÉKÁRNA NA SLUNCI JIHLAVA
Dne 17. dubna 2014 navštívili studenti 1. roč. VOŠZ oboru Diplomovaný
farmaceutický asistent v rámci odborného modulu Farmakologie lékárnu Na Slunci
v Jihlavě, která se specializuje na homeopatické přípravky a přípravky přírodní
medicíny.
Studenti
se
seznámili
s různými
druhy
homeopatických
monokomponentních i polykomponentních přípravků. Odborný výklad vedla
vedoucí lékárny Mgr. Lenka Holcová. V rámci odborné exkurze byli studenti
seznámeni s vybavením lékárny a jejím zázemím, jejich funkcí a účelem.
(Zajišťovala Mgr. M. Matějková, DiS.).
o ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY SE ZDRAVOTNICKOU A FARMACEUTICKOU
TEMATIKOU
Žáci a studenti zpracovávají odborná témata související s problematikou zdraví
člověka či problematikou farmaceutickou v rámci maturitní práce - žáci SOŠ oboru
Ekologie a životní prostředí, v rámci přípravy prezentace z odborné praxe – žáci
oboru Laboratorní asistent, či v rámci práce absolventské - studenti VOŠZ
(dlouhodobé žákovské a studentské projekty). Témata jsou navrhována školou či
sociálními partnery školy. Ve školním roce 2013/2014 k takovým projektům patřily
např. práce: Infekce přenášené klíšťaty, Hojení ran, Topické přípravky s včelími
produkty, Nemoci ledvin a močových cest, Nemocniční nákazy, Chronická
onemocnění kožní bariéry, Léčivé rostliny ovlivňující psychiku člověka, Rizika nákaz
při cestách do zahraničí, Možnosti a omezení farmakoterapie v těhotenství, Specifika
farmakoterapie u seniorů, Syndrom suchého oka – příčiny a terapie, Refluxní
choroba jícnu, Léčivé rostliny ovlivňující psychiku člověka, Financování
zdravotnictví v ČR a v jiných zemích, Látky přírodního původu ovlivňující imunitní
systém, Astma bronchiale, Využitie lecitinu vo farmakoterapii, Kontrola sterilního
prostředí v mikrobiologické laboratoři při zkoušení sterilních léčivých přípravků,
Venofarmaka přírodního původu a doplňky stravy používané k terapii cévních
poruch a mnoho dalších prací na velmi dobré úrovní.
79
V průběhu školního roku byla realizována různá další témata týkající se zdravotnické
či farmaceutické tématiky formou projektového vyučování. Záznamy
o významnějších projektech si vedou vyučující a ukládají na školní intranet.
Příklady realizovaných projektů: „Zdravá výživa“ (SOŠ - Ing. M. Svobodová),
„Herbář léčivých rostlin“ (VOŠ - Ing. D. Klofáčová), „Vitamíny“ (SOŠ – Mgr.
V. Vrzáková), „Vyšetřovací metody v diagnostických oborech“ (SOŠ – Ing.
L. Chalupová), „Výchova ke zdraví“ (SOŠ – Mgr. M. Matějková, DiS.),
„Polarografie“ (SOŠ – Ing. M. Procházková)
Výše uvedené aktivity části f) významnou měrou napomohly rozvoji zdravotnických
a farmaceutických odborných kompetencí a rozvoji průřezového tématu Člověk
a svět práce a Občan v demokratické společnosti, které je součástí našich školních
vzdělávacích programů.
80
f) AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ENVIRONMENTÁLNÍ
A PŘÍRODOVĚDNOU ODBORNOST A PODPORUJÍCÍ
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI
o STUDENTSKÁ ODBORNÁ KONFERENCE
Dne 26. září 2013 se v Muzeu Vysočiny Jihlava uskutečnil 2. ročník studentské
odborné konference. Tato akce je určena pro všechny aktivní studenty středních
a vysokých škol a je věnovaná aktuálním otázkám přírodních a společenských věd
v Kraji Vysočina. Školu FARMEKO na konferenci reprezentovala žákyně 4. EK
(SOŠ – obor Ekologie a životní prostředí) Michaela Marková. V přípravném období
před konferencí se žákyně zúčastnila workshopu, kde pod odborným vedením
vytvořila poster na téma své maturitní práce „Mapování bobra evropského
v Pooslaví“. Přednáškové části konference se též zúčastnili žáci 2. EK oboru
Ekologie a životní prostředí.
((Zajišťovala Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO)
Žákyně 4. EK M. Marková se svým příspěvkem na Studentské odborné konferenci v MVJ
81
o NÁVŠTĚVA EDUKATIVNÍ VÝSTAVY – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Dne 14. listopadu 2013 žáci 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí a oboru
Laboratorní asistent navštívili edukativní výstavu nazvanou Společenský život
hmyzu zaměřenou na sociální chování těchto živočichů. Kromě textů a poutavých
doprovodných fotografií zde byly představeny i kvalitní makrofotografie našich
předních fotografů, trojrozměrné exponáty včetně modelů termitiště a mraveniště ve
skutečné velikosti, a také naučné dokumentární filmy.
Výstavu doprovodil odborný výklad paní RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D., která
byla i spoluautorkou celého projektu.
(Zajišťovala Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO )
o EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2013
V krajském kole této olympiády je naše škola zastoupená jako jedna z mála
odborných škol mezi gymnázii. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2013/2014, kdy
byla školou ve dnech 31. října až 1. listopadu 2013 vyslána dvě družstva složená ze
žáků 2., 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Tato dvě družstva
obsadila 7. a 10. místo z celkově dvanácti družstev. Školu konkrétně reprezentovali:
FARMEKO A: Jan Oulehla, Josef Havel, Vendula Šťávová;
FARMEKO B: Kateřina Poláková, Veronika Vondráková, Lucie Smejkalová
Ekologická olympiáda na téma „Nová divočina“ se konala ve vzdělávacím středisku
Chaloupky.
Náplň Ekologické olympiády:
Čtvrtek 31. 10. 2013 - na vybraných lokalitách v Jihlavě soutěžící plnili následující
úkoly:
- pobytová znamení ve městě
- botanická „poznávačka“ a invazní rostlinné druhy
- druhy sešlapávaných trávníků
- fotografická soutěž
- Chaloupky: test, „malá maturita“
Pátek: 1. 11. 2013 - Chaloupky:
- obhajoba samostatného úkolu, který žáci zpracovávali v průběhu tří týdnů
před olympiádou
Kopie diplomů jsou uvedeny v příloze.
(Zajišťovala Mgr. V. Vrzáková)
82
Žáci SOŠ FARMEKO na Ekologické olympiádě 2013
83
o EXKURZE DO LABORATOŘÍ SZÚ JIHLAVA
Dne 10. prosince se žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí v rámci
vyučovacího předmětu Monitoring životního prostředí zúčastnili odborné exkurze do
chemických laboratoří Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Během exkurze byli
žáci prakticky seznámeni s postupy při rozboru pitné vody, tzn. s odběrem a úpravou
vzorků, prohlédli si vzorkovnice na odběr vzorků, byl jim předveden krácený a úplný
rozbor pitné vody, stanovení vybraných ukazatelů při rozboru vody a veškeré
potřebné přístrojové vybavení
(Zajišťovala Mgr. Věra Vrzáková).
o SOUTĚŽ FOTONATURA 2013
Fotografická soutěž „Photographia natura“ pořádána každoročně Muzeem Vysočiny
Jihlava pro širokou odbornou i laickou veřejnost byla tentokrát vyhlášena na téma
„Přírodní poklady Českomoravské vysočiny“. Do soutěže jsme zaslali nejúspěšnější
fotografie školního kola. Řada z nich byla vybrána odbornou komisí a vystavována
v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Fotografie Markéty Gattringerové – studentky 1.
ročníku VOŠZ získala krásné 3. místo v kategorii studentských fotografií ve
výše uvedené soutěži MVJ.
Hlasování ve školní části soutěže, které bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2013
1. místo: Denisa Krčmáriková - ,,Začíná jaro“ - 1. LA
2. místo: Lenka Kadrnošková - ,,Nebe ve vodě“ – 1. LA
3. místo: Markéta Gattringerová – „Krása podzimu“ – 1. DFA
(Zajišťovala Ing. I. Procházková)
84
Ohlédnutí za fotosoutěží 2013
Denisa Krčmáriková - ,,Začíná jaro“
Lenka Kadrnošková - ,,Nebe ve vodě“
Níže uvedená fotografie naší studentky VOŠZ Markéty Gattringerové „ Krása podzimu“ byla
nejúspěšnější v rámci soutěže MVJ Photographia natura
J. Oulehla „Prasátko“
K. Dvořáková „Skokan“
85
J. Hejda „Louka vs. obloha“
o PŘEDNÁŠKA PEDAGOGŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY
Přednáška zástupců České zemědělské univerzity v Praze v rámci programu „Hurá
na vysokou“ se uskutečnila 6. prosince 2013 v posluchárně školy FARMEKO, a to
pro všechny ročníky žáků oboru Ekologie a životní prostředí.
Přednášená témata:
„Bobři, tradice nebo přežitek“ (Ing. Kamila Šimůnková)
Ing. Kamila Šimůnková žáky seznámila se současným stavem bobrů v České
republice. Zabývala se otázkami proč podporovat ochranu bobrů a co je ohrožuje.
Dále vysvětlila, co obnáší výzkum bobrů a jak předcházet škodám způsobeným
bobry.
„Jak na Fakultě životního prostředí zkoumáme přírodu“ (Ing. Martin Tejkal)
Přednášející (absolvent naší školy FARMEKO 2000 – 2004) představil hlavní
výzkumná témata napříč fakultou. Seznámil žáky s tím, kterým směrem se ubírá
výzkum na jednotlivých katedrách FŽP a jaké je jejich využití v praxi.
(Zajišťovala: Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO)
o PŘEDNÁŠKA O MOKŘADECH
Přednáška „O významu mokřadů v krajině“ se uskutečnila 17. února 2014
v posluchárně školy Farmeko pro všechny ročníky žáků oboru Ekologie a životní
prostředí. Problematiku mokřadů žákům přiblížil Mgr. Jan Dvořák, předseda
občanského sdružení Mokřady-ochrana a management.
V letošním školním roce 2013/14 se nám podařilo navázat užší spolupráci
s občanským sdružením Mokřady – ochrana a management. Od této spolupráce
očekáváme další možnosti v oblasti spolupráce s praxí pro naše žáky, např. vedení
žákovských projektů, možnosti odborné praxe či zajímavých exkurzí do terénu.
(Zajišťovala: Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO)
Odborná přednáška o mokřadech ve škole FARMEKO
86
o BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2013
Školní kolo biologické olympiády se uskutečnilo 20. 2. 2014. Téma letošního
ročníku „Komunikace“. Zúčastnili se:
Kategorie A: Martin Badošek (3. LA); Kategorie B: Lucie Smejkalová (2. EK),
Veronika Vondráková (2. EK).
Do krajského kola Biologické olympiády jsme v letošním školním roce žádného
z uvedených studentů nenominovali. Problematika genetiky, která dominovala
letošnímu ročníku, byla zejména pro studentky 2. ročníku velmi náročná.
(Zajišťovala Ing. D. Klofáčová)
o OZVĚNY EKOFILMU 2014
Filmy z posledního ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví byly díky Ekoinfocentru (sociální partner školy)
k vidění v Jihlavě i v letošním školním roce. Žáci 1. – 4. ročníku SOŠ oboru
Ekologie a životní prostředí se již tradičně zúčastnili promítání poučných
dokumentárních snímků, které byly k vidění v kině Dukla dne 7. března 2014.
V letošním ročníku jsme měli možnost shlédnout velmi zajímavé dokumenty, např.
snímky „Kouzlo rybníka“, „Zeměloď pluje“ a „Zelená poušť“.
(Zajišťovaly Ing. M. Svobodová, Ing. I. Procházková)
87
o OBLASTNÍ A KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA 36. ROČNÍKU STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI – VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ŠKOLY FARMEKO
Oblastní přehlídka soutěže SOČ se konala 26. března 2014 v Gymnáziu Jihlava.
Školu FARMEKO na soutěži reprezentovali Michaela Marková a Jan Oulehla ze 4.
ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.
Michaela Marková prezentovala a následně obhajovala práci s názvem „Monitoring
bobra evropského v Pooslaví“ a Jan Oulehla vystoupil s obhajobou práce „Floristický
průzkum území západně od Velkého Meziříčí“.
Obě uvedené práce tematicky spadaly do oboru č. 06 – Biologie. V letošní přehlídce
naši žáci dosáhli velkého úspěchu. Na 1. místě se umístil Jan Oulehla a na 2. místě
Michaela Marková.
V obecenstvu soutěže SOČ byli přítomni žáci 4.EK, spolužáci jmenovaných
soutěžících.
Jan Oulehla vystoupil s obhajobou práce také dne 28. dubna 2014 v krajském
kole na gymnáziu v Třebíči, kde se umístil na 1. – 2. místě (spolu se studentem
z jiné střední školy). Možnosti prezentovat svoji zdařilou a velmi přínosnou práci
v celostátní přehlídce SOČ se Jan Oulehla z osobních důvodů vzdal.
Uvedený úspěch umožní škole FARMEKO opětovné zařazení do prestižního
projektu MŠMT „Excelence středních škol“.
(Kopie diplomů jsou uvedeny v příloze).
(Zajišťovala Ing. M. Svobodová).
Žáci 4. EK J. Oulehla a M. Marková
88
o DEN ZEMĚ – JIHLAVA 2014
Této akce se žáci školy FARMEKO účastní každoročně. Ve školním roce 2013/2014
se velmi aktivně zapojili zejména žáci 2. ročníku a vybraní žáci 1. ročníku oboru
Ekologie a životní prostředí, kteří pomáhali s organizací a vlastní realizací oslav Dne
Země na Masarykově náměstí v Jihlavě a v Muzeu Vysočiny Jihlava. Jejich práce
spočívala zejména v distribuci letáčků, práci s žáky MŠ a ZŠ (příprava kvízů,
hádanek, interaktivních her apod.). Akce proběhla 22. dubna 2014. Naši žáci
spolupracovali s pracovníky přírodovědného oddělení Muzea Vysočina Jihlava
a Ekoinfocentra Jihlava (obě uvedené organizace jsou sociálními partnery školy).
(Zajišťovali Ing. M. Klofáč a Ing. D. Klofáčová).
Žáci 1. EK a 2. EK na akci Den Země 2014
89
o PROJEKT „VELCÍ MALÝM“
Již pátým rokem žáci SOŠ (prvních a druhých ročníků), letos pod vedením Ing. D.
Klofáčové, Ing. M. Svobodové, Ing. I. Procházkové, Mgr. V. Némethové a Ing. L.
Chalupové, připravují projekt „Velcí malým – přírodovědné a zdravovědné
dopoledne pro žáky MŠ a ZŠ“. Tento projekt se konal 17. a 18. června 2014a a byl
určen dětem MŠ Sluníčko v Jihlavě a žáčkům 2. ročníku ZŠ Nad Plovárnou
v Jihlavě. Žáci připravili několik samostatných tematicky zaměřených interaktivních
pracovišť („ekosystém les“, „ekosystém louka“ „laboratoř“, „lidské tělo a péče
o zdraví“ a „první pomoc“), na kterých děti plnily různé úkoly, poznávaly
přírodniny, pracovaly s mikroskopem, s modely lidského těla, vyplňovaly kvízy,
vyzkoušely si jednoduché laboratorní techniky s vybranými laboratorními přístroji
a pomůckami, shlédly názorné prezentace apod.). Akce se velmi vydařila a byla
velice dobře hodnocena nejen dětmi, ale i pedagogy z MŠ a ZŠ.
(Zajišťovali Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Klofáč, Ing.
Ing. I. Procházková, Mgr. V. Némethová a Ing. L. Chalupová).
Projekt „Velcí malým“ 2014
90
M.
Svobodová,
91
o ODBORNÉ „EKOLOGICKY“ ZAMĚŘENÉ EXKURZE
Během školního roku 2012/13 bylo zorganizováno několik krátkodobějších
odborných exkurzí pro žáky 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí, např.
exkurze do Sběrného dvora v Jihlavě (7. března 2014), či na Čističku odpadních vod
v Jihlavě (28. března 2014), kde byli žáci seznámeni s provozem těchto zařízení
a upevnili si tak odborné vědomosti z vyučovacích předmětů Odpadové hospodářství
a Vodní hospodářství.
(Zajišťovala Ing. A. Zavřelová)
Žáci 4. EK na odborné exkurzi
92
o EXKURZE „ MANAGEMENT NA MOKŘADECH PÍSTOV-ŽLEBY“
Dne 20. 6. 2014 navštívili žáci 1. a 2. ročníku SOŠ mokřady Pístov – Žleby. Exkurze
byla členěna do dvou hlavních částí. První část byla organizována ve formě odborné
přednášky na téma pobytové nároky a potravní nároky obojživelníků s ukázkou
živých obojživelníků. Druhá část zahrnovala aktivní management na daném biotopu,
kdy si žáci mohli vyzkoušet tvorbu tůně pro obojživelníky.
Exkurze významně doplnila výuku biologie a ekologie a napomohla
k utvoření kladného vztahu v problematice ochrany životního prostředí.
(Zajišťovaly Ing. I. Procházková, Ing. M. Svobodová, Mgr. V. Vrzáková)
Žáci 1. a 2. roč. SOŠ na odborné exkurzi
93
o PROJEKT „INVAZE KŘÍDLATKY V ČR A NA VYSOČINĚ – MALÁ
VÝSTAVA V RÁMCI ŠKOLY FARMEKO“
Pod vedením Ing. M. Svobodové byl realizován projekt „Křídlatka - invaze křídlatky
v ČR a na Vysočině – malá výstava v rámci školy FARMEKO“. Cílem projektu, na
kterém se podíleli žáci oboru Ekologie a životní prostředí bylo seznámit žáky
s invazními druhy rostlin v České republice, vysvětlit jejich vliv na původní rostlinná
společenstva a poté se zaměřit na monitoring vybraného invazního druhu křídlatky
na Vysočině. Na téma „Invaze křídlatky v ČR a na Vysočině“ je v budově školy
instalována velmi zajímavá výstava.
(Zajišťovala Ing. M. Svobodová).
Projekt „Křídlatka“
94
o DALŠÍ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY S ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKOU
Žáci zpracovávají odborná témata související s problematikou ochrany životního
prostředí či s problematikou zdraví člověka mimo jiné v rámci maturitní práce
(dlouhodobé žákovské projekty). Témata jsou navrhována školou či sociálními
partnery školy. Ve školním roce 2013/2014 byly zpracovány tyto práce: Mapování
lesních mravenců na dané lokalitě, Výukový program – louka, pro II. stupeň ZŠ,
Lesní mravenci v okolí obce Nížkov na Žďársku, Porovnání potenciálního hodnocení
a skutečného vlivu investičního záměru na krajinný ráz na příkladu parku větrných
elektráren v lokalitě Horní Věžnice, Výskyt ryb v řece Jihlavě, Monitoring mortality
živočichů na silnicích, Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) mokřadních biotopů
u obce Sázava, Monitoring bobra evropského v Pooslaví, Fyzikálně – chemické
vlastnosti vody rybníka Peklo v Polné u Jihlavy, Floristický průzkum území západně
od Velkého Meziříčí.
V průběhu školního roku byla zpracovávána různá další témata týkající se
environmentální oblasti formou projektového vyučování. Záznamy o významnějších
projektech si vyučující vedou a ukládají na školní internet.
Příklady realizovaných projektů: „Návrh zahrady u rodinného domu“, „Monitoring
krajiny v místě bydliště“, „Zdravá výživa“ (Ing. M. Svobodová), „Těžké kovy
v životním prostředí“, „Znečišťování ovzduší“ (Mgr. V. Vrzáková), „Herbář rostlin“
„Charakteristika půda v místě bydliště“, „Geoparky ČR“ (Ing. D. Klofáčová).
„Alternativní zdroje energie“ (Mgr. V. Némethová)
o PROJEKT „ZELENÁ ŠKOLA“
Škola FARMEKO byla i ve školním roce 2013/14 zapojena do projektu „Zelená
škola“, který umožňuje škole separovaný sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Přímo
ve vestibulu školy je umístěna speciální nádoba na tento druh odpadu.
Certifikát dokládáme v příloze.
(Zajišťovali Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Svobodová a technik školy P. Kolomějev)
95
o RYS EVROPSKÝ (OSTROVID) – ADOPTOVANÉ ZVÍŘE
Škola pravidelně přispívá na péči o rysa evropského v rámci projektu ZOO Jihlava –
Adopce zvířat. Do tohoto projektu jsme zapojeni již sedmým rokem.
(Zajišťuje Ing. M. Klofáč)
o M.R.K.E.V.
Škola FARMEKO je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
M.R.K.E.V. Náplní této organizace je metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy na školách. Škola FARMEKO je tímto členstvím zavázána maximálně
usilovat o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální)
výchovy do výuky i do celkového života školy v souladu se státním programem
EVVO.
(Zajišťovala Ing. K. Štouračová, Ing. M. Svobodová)
o SEPARACE ODPADŮ
Tak jako i v předešlých letech i ve školním roce 2013/2014 škola FARMEKO třídila
odpad. Na školních chodbách jsou umístěny nádoby na plasty, papír, použité baterie
a drobný elektroodpad. V areálu školy jsou k dispozici dva kontejnery na PET lahve
a plasty, kontejner na papír a kontejner na komunální odpad. Nebezpečný odpad
z laboratoří je likvidován na základě smlouvy s firmou A.S.A.
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
96
o PODZIMNÍ DÝŇOVÁ VÝZDOBA
Tvořili žáci 2. ročníků SOŠ.
(Na tradici, kterou zajišťovala Ing. K. Štouračová v minulých letech, navázala
v letošním školním roce Ing. I. Procházková)
Výše uvedené aktivity v části „f“ významnou měrou napomohly především rozvoji
přírodovědných odborných kompetencí a průřezového tématu Člověk a životní
prostředí, které je součástí našich školních vzdělávacích programů.
97
g) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ KULTURNÍ POVĚDOMÍ, DEMOKRATICKÉ
CÍTĚNÍ A JAZYKOVÉ KOMPETENCE
o FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ „Colette“
Na film na motivy novely podle Arnošta Lustiga jsme se vypravili do Kina Dukla 11.
10. 2013. Příběh hlavních hrdinů se odehrává v osvětimském táboře, kde je divák
svědkem každodenního boje o přežití. Téma holocaustu v nás zanechalo silný dojem
a donutilo nás přemýšlet o historických souvislostech. Film tak doplňuje celkovou
koncepci výuky holocaustu na škole a bezprostředně tak navazuje na loňskou
návštěvu koncentračního tábora a Lidic. Film přiblížil dobu druhé světové války,
život v koncentračním táboře a hlavně zrůdnou fašistickou ideologii. Odhalil také
potencionální zlo v každém z nás.
(Zajišťovali Mgr. L. Fous, Mgr. V. Némethová)
o DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „THE BLACKBOARD JUNGLE
(DŽUNGLE PŘED TABULÍ)
Dne 2. 4. 2014 se 3. ročník SOŠ zúčastnil studentského divadelního představení
v anglickém jazyce. Představení, které realizovalo Domino Theatre Brno se konalo
v DIODu (Divadlo otevřených dveří) v Jihlavě.
(Zajišťovala PhDr. Jana Klimešová)
98
o KONCENTRAČNÍ TÁBOR OSVĚTIM V POLSKU
Dne 2. 4. 2014 navštívili zájemci z řad žáků SOŠ i VOŠ koncentrační tábor Osvětim
v Polsku. Tento zájezd významně doplňuje výuku o holokaustu a genocidě (SVZ,
DEJ, CJL) a vede přímou zážitkovou formou k vzájemné toleranci mezi lidmi
a národy. Exkurze zanechala v žácích velmi silné dojmy.
Součástí zájezdu byla i návštěva historických památek města Krakov (památky
UNESCO).
(Zajišťovali Mgr. L. Fous, Mgr. V. Némethová)
o JAZYKOVÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE
Zájemci z řad studentů SOŠ se ve dnech velikonočních prázdnin (17. – 21. 4. 2014)
vypravili s PhDr. J. Klimešovou na zájezd do Anglie. Nabitý program připravený
osvědčenou cestovní kanceláří a vzdělávací agenturou zahrnoval ubytování
v rodinách, prohlídku pamětihodností (Tower Bridge, Buckinghamský palác,
Londýnské oko, Válečná loď britského námořnictva, Piccadilly Circus, největší
současný mrakodrap Sharp, Big Ben, budovy Parlamentu, katedrála sv. Pavla,
Greenwich park a další).
99
o VÝSTAVA – SOPHIINA VOLBA PO ČESKU
Dne 20.6.2014 se žáci SOŠ zúčastnili výstavy Sophiina volba po česku, která byla
instalována v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Žáci se seznámili s osudy
židovských dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech.
Seznámili se i s příběhy dětí z Jihlavy, které byly součástí této skupiny.
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
o
ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY
V průběhu školního roku byla zpracovávána témata týkající se rozvíjení kulturního
povědomí a mezilidských vztahů formou projektového vyučování. Záznamy
o významnějších projektech si vyučující vedou a ukládají na školní intranet. Příklady
realizovaných projektů: „Útvary prostě sdělovacího stylu“ – blahopřání, kondolence,
„Významné osobnosti českého malířství, sochařství, architektury a hudby“, „Tvorba
dadaistických a surrealistických básní“, „Dialog a útvary na něm založené – beseda:
trest smrti, eutanázie, interrupce“, „Popis obrázku.“ Vypracování odborné práce „
Mikroflóra lidského organismu“, „ Vlivy vnějšího prostředí na mikroorganismy“.
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
100
o ELF
Žáci SOŠ se ve školním roce 2013/2014 úspěšně pokračovali ve vydávání školního
časopisu s názvem ELF (ekologové, laboranti, farmaceuti). V tomto školním roce se
podařilo připravit dvě zajímavá vydání, a to „Vánoční speciál“ a „Předprázdninové
číslo“ (prosinec a červen). Držíme palce všem zapojeným, aby jejich elán a nadšení
nepolevilo.
(Zajišťovaly Mgr. V. Némethová, Ing. I. Procházková a žáci – „redaktoři“ školního
časopisu)
(Zajišťovaly Mgr. V. Némethová, Ing. I. Procházková a žáci – „redaktoři“ školního
časopisu)
o LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „Mama mia“
Monika Bínová, žákyně 2. ročníku oboru LA, se zúčastnila literární soutěže Filipa
Venclíka „Mamma mia“. Její povídka s názvem „Maminka“ patřila k nejlepším,
a proto byla pozvána ke slavnostnímu vyhlášení do Prahy.
101
o STUŽKOVÁNÍ
V měsíci listopadu si již tradičně žáci maturitního ročníku zorganizovali „Stužkovací
večírek“. Na tuto akci jsou pravidelně zváni i pedagogové a ostatní zaměstnanci
školy.
(Zajišťovali žáci 4. EK a 4. LA).
o MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Dne 5. 12. 2013 proběhla na naší škole „mikulášská nadílka“. Žákyně
2. ročníku SOŠ si připravily malý program v masce čerta, Mikuláše a anděla a všem
studentům a žákům nadělily cukrovinky, které věnoval zřizovatel školy pan Ing. M.
Klofáč.
102
o VÁNOCE VE ŠKOLE a VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Žáci SOŠ pod vedením ing. I. Procházkové školu zkrášlili vánoční výzdobou,
připraven byl i tradiční vánoční strom ve vestibulu školy.
(Zajišťoval Mgr. Ing. M. Klofáč)
Dne 20. 12. 2013 proběhlo na naší škole již tradiční „Vánoční zpívání na schodech.“
Někteří žáci SOŠ i studenti VOŠ si připravili pod vedením Mgr. V. Némethové
krátký program složený z vánočních písní a koled, poté si všichni zaměstnanci, žáci
i studenti zazpívali známé vánoční koledy a dostali „zlatý“ penízek pro štěstí do
dalšího roku od zřizovatele školy, pana Ing. M. Klofáče. Byli jsme rádi, že se této
akce opět zúčastnilo mnoho bývalých absolventů.
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
103
o MATURITNÍ PLES
Na den svatého Valentýna se v prostorách zámku Polná uskutečnil maturitní ples
školy FARMEKO, který žáci 4. ročníku zcela samostatně zorganizovali. Ples
příjemně zahájil zřizovatel školy pan Ing. Miroslav Klofáč. Následoval pestrý
program, který vyvrcholil půlnočním překvapením, v kterém žáci projevili svůj
taneční talent i smysl pro humor.
Žákům se každoročně s podporou vedení školy podaří zajistit prostory, hudbu
a kulturní představení. Tato akce je vždy hojně navštěvována nejen žáky a studenty,
ale i rodiči, vyučujícími a množstvím absolventů naší školy.
Maturitní ples 2014
104
o SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
A DIPLOMŮ
Ve dnech 28. 5. 2014 a 20. 6. 2014 JE se ve velmi krásných a důstojných prostorách
gotického sálu jihlavské radnice konalo opět slavnostní předávání maturitních
vysvědčení absolventům SOŠ a diplomů a vysvědčení absolventům denní
i kombinované formy vzdělávání na VOŠZ. Byly zde předány navíc věcné odměny
žákům, kteří přispěli k reprezentaci školy na veřejnosti svou úspěšnou účastí
v olympiádách, soutěžích apod. Tato akce je velmi důstojným a kladně hodnoceným
zakončením vzdělávání žáků a studentů závěrečných ročníků školy FARMEKO.
(Zajišťovala Mgr. V. Vrzáková, Ing. M. Procházková, M. Rychtáriková, Ing. L.
Chalupová)
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a diplomů
Aktivity uvedené v části „g“ přispěly zejména k realizaci průřezového tématu
Občan v demokratické společnosti a k rozvoji jazykových kompetencí, občanských
kompetencí a kulturního povědomí.
105
h) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRU ŽÁKŮ
A STUDENTŮ
o PŘEDNÁŠKY O MOŽNOSTECH DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 15. 10. 2013 proběhla pro žáky 4. ročníku SOŠ přednáška se zástupcem Institutu
vzdělávání Sokrates. Žáci dostali informace o možnostech dalšího vzdělávání,
o podávání přihlášek na VOŠ a VŠ, o formách studia, organizaci vysokoškolského
vzdělávání, o přijímacích zkouškách, o testech obecných studijních předpokladů
(SCIO), o možnostech odvolání při nepřijetí na VŠ, VOŠ, o možnostech přípravy na
přijímací zkoušky, o prázdninových přípravných kurzech apod. Žáci také získali
mnoho materiálů a kontaktů, kde získají další informace.
(Zajišťovala Mgr. V. Némethová)
Dne 25. 2. 2014 proběhla na naší škole přednáška s rektorem Západomoravské
vysoké školy Třebíč, o.p.s. M. Matějkem, který žáky 3. a 4. ročníku SOŠ seznámil
s možnostmi dalšího vzdělávání v environmentální oblasti na jejich vysoké škole.
Jedná se o nový bakalářský obor – Udržitelný rozvoj regionu a krajiny. Škola nabízí
i tři specializace (ochrana životního prostředí, technologie odpadového hospodářství
a monitoring regionálních struktur a procesů), které navazují na náš ŠVP
Monitorování a ochrana životního prostředí.
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
o GAUDEAMUS
V měsíci listopadu 2013 žáci čtvrtých ročníků SOŠ navštívili veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus na brněnském výstavišti, který je zdrojem
informací o možnostech dalšího studia. Žáci se opět nejvíce zajímali o přírodovědné
obory na MZLU Brno, MU Brno, UP Olomouc, JU České Budějovice, dále také
o studium farmacie a zdravotní bioanalytiky na UK Hradec Králové, o studium na
fakultě chemicko-technologické v Pardubicích apod.
o ÚŘAD PRÁCE JIHLAVA
Dne 9. 12. 2013 navštívili žáci čtvrtých ročníků Úřad práce v Jihlavě. Seznámili se se
svými právy, povinnostmi i možnostmi dalšího vzdělávání, rekvalifikacemi, projekty
ÚP apod.
(Zajišťovali Mgr. V. Némethová, Mgr. L. Fous).
106
ch) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST
Přednáška v rámci předmětu Ekonomika a finanční gramotnost pro žáky 3. a 4.
ročníku SOŠ se uskutečnila dne 24. 1. 2014. Přednášejícím byl p. Havlík z Komerční
banky. Byla přednesena a prodiskutována následující témata: Instrumenty platebního
styku; Peníze, jejich funkce a využití; Měnová politika a ČNB
i) OSTATNÍ AKTIVITY
o PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU
V průběhu měsíce března a dubna si žáci 4. ročníků vyzkoušeli několikrát v rámci
přípravy ke státní maturitě testy z českého jazyka a anglického jazyka. K těmto
přípravám byly použity testy dostupné na internetu z minulých ročníků a také testy,
které vydává nakladatelství Didaktis jako přípravu k maturitní zkoušce.
o PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL
Škola FARMEKO se prezentovala na přehlídkách středních škol oblasti Vysočiny,
a to v DKO Jihlava, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Pelhřimově,
Havlíčkově Brodě, Telči a v Polné. Na zajištění prezentace školy na přehlídkách se
podílejí všichni zaměstnanci školy.
(Zajišťoval Ing. Klofáč)
107
o SEDLICE: SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KURZ SOŠ
Ve dnech 23. – 25. června 2014 žáci 2. ročníků SOŠ absolvovali sportovně-turistický
kurz v Sedlici u Želivi. Aktivity byly zaměřeny na pěší turistiku, míčové hry, stolní
tenis, badminton apod.
(Zajišťoval Ing. M. Klofáč)
108
XI.
VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2013/2014 ve škole FARMEKO neproběhla.
Uvádíme stručně závěr kontroly ČŠI, která proběhla ve škole FARMEKO ve
školním roce 2010/2011. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2
písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení
naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy
a rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b)
školského zákona.
Podle závěru ČŠI je činnost školy vykonávána v souladu s rozhodnutím o zařazení
do rejstříku škol a školských zařízení a s realizovanými vzdělávacími programy.
Vytvořené ŠVP jsou v souladu s RVP pro odborné vzdělávání.
Na VOŠ ČŠI vykonala státní kontrolu ve stejném termínu. Předmětem kontroly bylo
dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění
pozdějších předpisů.
V oblasti státní kontroly VOŠ nebyla zjištěna žádná porušení právních předpisů.
Výsledky ostatních vnějších kontrol uskutečněných ve škole
FARMEKO ve školním roce 2013/2014
Listopad 2013 - kontrola odvodů zákonného zdravotního pojištění a veškeré
související dokumentace – VZP Jihlava. Kontrola neshledala žádná
pochybení
Květen 2014 - vnější finanční audit – nezávislá auditorka Ing. E. Hažmuková;
Předmětem auditu je hospodaření s přidělenou státní dotací. Dle verdiktu
auditorky škola hospodaří s prostředky ze státního rozpočtu (s dotacemi
soukromé školy) řádně, provedený audit neshledal žádná pochybení. Závěr
auditora: bez výhrad.
109
XII.
ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
o ZA POZNÁNÍM A VĚDOU DO MUZEA
Škola je partnerem projektu Muzea Vysočiny v Jihlavě financovaného z prostředků
Evropské unie z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem „Za poznáním a vědou do muzea aneb rozvíjíme klíčové kompetence
v muzeu“.
K aktivitám uskutečněným v rámci partnerství patřila realizace Dne Země v Muzeu
Vysočiny, účast našich studentů na Studentské konferenci a vedení závěrečných
maturitních prací (dlouhodobých žákovských projektů) odbornými pracovníky
muzea).
o INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VOŠ
V začátečních měsících školního roku 2013/2014 vrcholily práce na projektu
„Inovace vzdělávacích programů VOŠ ve zdravotnických oborech“, který byl
financován z prostředků EU v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – prioritní osa „Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj“.
Velkým přínosem naší školy bylo zpracování vzdělávacího programu
Diplomovaný farmaceutický asistent pro kombinovanou formu vzdělávání.
(Zajišťovala Ing. D. Klofáčová).
110
XIII.
ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
o DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT
Škola FARMEKO organizuje počínaje zářím 2012 vyšší odborné vzdělávání v oboru
Diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě na základě nově udělené
akreditace MZ ČR a MŠMT ČR. Této formy vzdělávání se ve školním roce
2013/2014 účastnilo celkem 140 studentů.
o KOSMETICKÉ SLUŽBY
V rámci celoživotního vzdělávání jsou ve škole FARMEKO pořádány již patnáctým
rokem rekvalifikační kurzy „Kosmetické služby“, a to na základě akreditace MŠMT
ČR. Rekvalifikační kurz byl realizován i ve školním roce 2013/14.
111
XIV.
PŘEDLOŽENÉ
A ŠKOLOU
REALIZOVANÉ
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ
Všechny projekty, které byly realizovány ve školním roce 2013/2014, byly
financovány z vlastních zdrojů školy.
112
XV.
SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
1) PROFESNÍ SDRUŽENÍ
Škola FARMEKO je členem těchto profesních sdružení:
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Asociace Vyšších odborných škol
Asociace ředitelů zdravotnických škol
Prostřednictvím členství v těchto profesních sdruženích škola FARMEKO získává
cenné informace z oblasti školské problematiky a spolupracuje s ostatními středními
a vyššími školami v regionu i v celé ČR.
Vedení školy se aktivně účastní vzdělávacích konferencí, informačních schůzek,
porad ředitelů, setkání vedoucích jednotlivých oborů, podílí se na přípravě různých
projektů apod.
2) SOCIÁLNÍ PARTNEŘI ŠKOLY
Škola FARMEKO má celou řadu sociálních partnerů, se kterými spolupracuje při
zajištění výchovně-vzdělávacích cílů svých vzdělávacích programů. Za dobu
dvacetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy
s okolním sociálním a pracovním prostředím. Těžiště spolupráce spočívá zejména
v zajištění praktického vzdělávání, čímž je kvalitně zabezpečena provázanost
školního vzdělávacího procesu s praxí.
113
a) Sociální partneři školy pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí
K významným sociálním partnerům školy FARMEKO pro obor SOŠ Ekologie
a životní prostředí patří: Zoologická zahrada Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava
(přírodovědné oddělení), Magistrát města Jihlavy (odbor životního prostředí, odbor
rozvoje města), Ekoinfocentrum Jihlava, Služby města Jihlava, Lesy České
republiky, Správa CHKO Žďárské vrchy, Správa CHKO Třeboňsko, Krajská
hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem
v Jihlavě, Český svaz ochránců přírody, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně ad.
b) Sociální partneři školy pro obor vzdělání Laboratorní asistent
K významným sociálním partnerům školy FARMEKO pro obor SOŠ Laboratorní
asistent náleží: Nemocnice Jihlava, Nemocnice Mostiště – Cedelab, s.r.o, Nemocnice
Havlíčkův Brod, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Žďár nad
Sázavou, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Zdravotní
ústav se sídlem v Jihlavě, Psychiatrická léčebna Jihlava, Výzkumný ústav
veterinárního lékařství Brno a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ad.
114
c) Sociální partneři školy pro obor vzdělání Diplomovaný farmaceutický
asistent
Sociálními partnery školy podílejícími se zabezpečení vzdělávacího programu
Diplomovaný farmaceutický asistent (dále jen VP DFA) jsou zejména desítky
lékáren, ať už soukromých či ústavních (nemocničních), ve kterých studenti
vykonávají odbornou praxi. Škola spolupracuje především s lékárnami v regionu
kraje Vysočina (Jihlava a okolní obce, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov,
Havlíčkův Brod a dalšími), ale i s lékárnami mimo region, které se nacházejí
v oblasti bydliště studentů, včetně Slovenské republiky a Ukrajiny. Odbornou praxi
studenti mohou vykonávat i v jiných zařízeních nakládajících s léčivy. Pokud se
studenti individuálně rozhodnou absolvovat odbornou praxi v lékárně v zemích EU,
škola jim nabízí možnost zprostředkování této odborné praxe prostřednictvím dohod
uzavíraných v německém či anglickém jazyce. K dalším významným
spolupracujícím organizacím náleží Nemocnice Jihlava, Krajská hygienická stanice
kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, a Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě. Velmi
přínosná (zejména v oblasti obsahových náplní modulů) je i spolupráce s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou v Brně.
3) SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ŠKOLAMI
o VŠ
Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretické a praktické
výuky ve školních vzdělávacích programech SOŠ a vzdělávacích programech VOŠ
je pro školu FARMEKO spolupráce s vysokými školami, konkrétně s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou v Brně a Mendlovou zemědělskou a lesnickou
univerzitou v Brně. S těmito vysokými školami spolupracujeme prostřednictvím
jednotlivých ústavů a jejich zaměstnanců (VFU Brno – zejména Ústav přírodních
léčiv a Ústav chemických léčiv – spolupráci zajišťují Doc. Bartoš, Doc. Farsa,
MZLU Brno – zejména Ústav chemie a biochemie – spolupráci zajišťuje Ing.
Glovinová, PhD.). S těmito vysokými školami spolupracujeme při zabezpečování
speciálních odborných přednášek, při tvorbě vzdělávacích materiálů a vzdělávacích
programů (aktualizace obsahových náplní jednotlivých předmětů a modulů,
aktualizace studijní literatury), při zajišťování odborných exkurzí, při vedení
studentských projektů a prací apod. V letošním školním roce 2013/14 jsme
spolupracovali i Českou zemědělskou univerzitou v Praze, a to formou realizace
odborných přednášek pro naše studenty SOŠ. Tuto spolupráci organizuje absolvent
naší školy, který v současné době působí na zmíněné škole jako odborný asistent na
katedře Aplikované geoinformatiky a územního plánování.
115
o SOŠ, VOŠ
Škola FARMEKO spolupracuje v různých projektech rovněž s ostatními SOŠ
a VOŠ v regionu i v celé ČR, především prostřednictvím členství ve Sdružení
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Asociace ředitelů zdravotnických škol
a Asociace Vyšších odborných škol. V rámci spolupráce s ostatními SOŠ a VOŠ si
školy především vyměňují zkušenosti z výuky a organizace vzdělávání, účastníme se
společných konferencí, seminářů a porad pro pedagogy spolupracujících škol
a studentských konferencí (Studentlab, Laboratorní rozhledy).
Naši interní pedagogové jsou jmenování do funkcí předsedů, přísedících či komisařů
při maturitních zkouškách na jiných SŠ v regionu.
o ZŠ, MŠ
Navazujeme kontakty i se školami v těsném okolí naší školy. K osvědčené spolupráci
patří např. realizace projektu Velcí malým – přírodovědné a zdravovědné dopoledne
pro nejmladší žáky ZŠ a žáky MŠ. Projekt je popsán na str. 90.
Hlavní cíle a rozsah spolupráce s výše uvedenými organizacemi
(sociálními partnery školy) můžeme shrnout do následujících bodů:
- zabezpečení odborné praxe studentů,
- přímá pedagogická činnost externích učitelů, (zaměstnanci - lékaři a farmaceuti několika stěžejních sociálních partnerů působí na škole FARMEKO jako
nepostradatelní externí vyučující),
- materiální pomoc lékáren škole (poskytování slev na odběry materiálů a surovin
potřebných k výuce),
- zajištění odborných exkurzí, odborných přednášek, seminářů a besed,
- spolupráce při aktualizaci obsahové náplně odborných modulů,
- spolupráce při stanovení cílů vzdělávání,
- informace o požadavcích na odborné kompetence absolventů,
- náměty, vedení a hodnocení odborných studentských projektů a absolventských
prací,
- možnost pracovního uplatnění absolventů,
- účast při absolutoriích (předsedové komisí – pedagogové VŠ a VOŠ),
- spolupráce při přípravě odborných učebních textů a ostatních výukových materiálů.
Spolupráce u stěžejních sociálních partnerů je podložena smluvně Dohodou
o partnerství a vzájemné spolupráci. S organizacemi, ve kterých probíhá odborná
praxe studentů, škola uzavírá navíc Smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
116
Přehled nejdůležitějších akcí realizovaných se sociálními partnery školy ve
školním roce 2013/2014:
•
-
Muzeum Vysočiny Jihlava
odborná (provozní) praxe žáků 4. EK, 3. EK (září 2012, červen 2013)
partnerství v projektu financovaném EU (viz. kapitola VIII)
soutěž FOTONATURA (celoročně, výstava prosinec 2013)
partnerství ve vydávání odborného periodika Acta rerum naturalium
Den Země (duben 2014)
žákovské projekty (vedení a hodnocení žákovských projektů)
konzultace a vedení prací SOČ (přírodovědné oddělení)
Studentská konference (září 2013)
•
-
Státní zdravotní ústav
odborné praxe žáků – v průběhu šk. roku 2013/14
odborné exkurze
•
-
Ekoinfocentrum Jihlava
Ozvěny Ekofilmu (únor 2013)
Den Zdraví v Jihlavě, Den Země
•
-
ZOO Jihlava
odborná individuální praxe žáků 4. EK, 3. EK (září 2013, červen 2014)
vedení prací dlouhodobých žákovských projektů (zoologové ZOO Jihlava)
sponzorování rysa (celoročně)
•
-
Magistrát města Jihlavy
žákovské projekty (vedení a hodnocení projektů – odbor životního prostředí)
•
-
Městská policie Jihlava
preventivní přednášky a besedy
•
-
Nemocnice Jihlava
odborná praxe 4. LA, 3. LA - diagnostická oddělení (září 2013, červen 2014)
odborná praxe 1. FA, 2. FA, 3. FA - ústavní lékárna (září 2013, červen 2014)
externí výuka a konzultace k ŠVP Laboratorní asistent (primář a vedoucí
laborantka anatomicko-patologického oddělení, primářka a vedoucí
laborantka hematologického a transfúzního oddělení) – celoročně
odborné exkurze (anatomicko-patologické oddělení, oddělení hematologické
a transfuzní)
•
•
-
Nemocnice oblasti Vysočiny (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad
Sázavou, Mostiště, Třebíč, Nové Město na Moravě), Psychiatrická
léčebna Jihlava, Státní zdravotní ústav Jihlava, Krajská hygienická
stanice Jihlava
odborná praxe 4. LA, 3. LA (září 2013, červen 2014)
Lékárny v kraji Vysočina, lékárny v ostatních krajích, lékárny na
Slovensku a Ukrajině
odborné praxe studentů oboru Diplomovaný farmaceutický asistent (září
2013, červen 2014)
odborné exkurze
117
• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
- maturitní zkoušky 2013/2014 - předsedkyně komise – Ing. E. Glovinová,
Ph.D.
- absolutoria 2013/2014 – předseda komise – doc. Ing. J. Pospíchal, CSc.
•
-
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
konzultace k obsahovým náplním praktického vyučování v oboru Laboratorní
asistent (Doc. Bartoš)
•
-
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně (mikrobiologie)
konzultace k obsahovým náplním praktického vyučování v oboru Laboratorní
asistent (Doc. Rychlík)
118
XVI.
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
VENOST ŠKOLY
VÝUKY
A VYBA-
Škola FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
(dále jen FARMEKO) má vlastní třípodlažní budovu odpovídající hygienickým
požadavkům s moderním technickohospodářským vybavením, vlastním pozemkem
včetně parkoviště, které slouží zaměstnancům i studentům. Budova je dobře
udržována a průběžně modernizována, poskytuje prostorové možnosti pro realizaci
vzdělávacích programů v rámci SOŠ i VOŠ v rozsahu odpovídajícím výkonům
školy.
1) Materiální podmínky
Škola je velmi dobře vybavena technikou a pomůckami potřebnými k zajištění
kvalitního vzdělávání ve všech realizovaných oborech (Ekologie a životní prostředí,
Laboratorní asistent, Diplomovaný farmaceutický asistent, Kosmetické služby).
V budově školy FARMEKO jsou k dispozici následující prostory:
A/ Zázemí pro zaměstnance
Kmenoví pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mají k dispozici pracovny
vybavené odpovídajícím nábytkem, počítači s připojením k internetu, tiskárnami
a telefony. V jednotlivých pracovnách odborných vyučujících je umístěna
nejvyužívanější odborná literatura, DVD, CD a další pomůcky k výuce odborných
modulů (např. modely, obrazy, přírodniny, figuríny k výuce somatologie, první
pomoci, zdravotnických prostředků atd.).
Pro externí vyučující je zařízena samostatná místnost vybavená nábytkem, počítačem
s připojením k internetu, tiskárnou, koutem pro odkládání oděvu a sociálním
zařízením. Učitelé mají k dispozici tři kopírky, skenery, vázací zařízení a veškerý
kancelářský materiál.
Ve škole je odpovídající hygienické zázemí, 2 šatny pro studenty, k dispozici je
i nápojový automat.
B/ Výukové prostory
1/ k realizaci přednášek
- přednáškový areál, jehož součástí je posluchárna pro 45 studentů, kout
k samostudiu s počítači připojenými k internetu, knihovna, moderní sociální
zařízení a šatna,
2/ k realizaci teoretické výuky SOŠ a seminářů a cvičení VOŠ
- 9 učeben s kapacitou 15–30 studentů,
posluchárna a všechny učebny jsou vybaveny moderním sedacím nábytkem,
bílými keramickými tabulemi, LCD televizory, DVD přehrávači, projekčními
plátny, dataprojektory a počítačem či možností připojení k přenosnému
119
počítači; k realizaci výuky cizích jazyků jsou k dispozici reproduktory a CD
přehrávače.
3/ k realizaci laboratorních cvičení (VOŠ - laboratorní technika, příprava léčiv,
analýza léčiv, farmakognózie; SOŠ – cvičení z chemie, cviční z biologie,
laboratorní technika, monitoring ŽP, biochemie, laboratorní metody
a analýzy, histologie, hematologie, klinická biochemie, mikrobiologie)
-
1 laboratoř (laboratoř č. 2 - 1. poschodí) s kapacitou 15 studentů (SOŠ –
cvičení z hematologie, cvičení z histologie a histologické techniky).
Laboratoř splňuje věcné a hygienické požadavky, je vybavena moderním
nábytkem a technickým vybavením (8 moderních binokulárních mikroskopů
s halogenovým či LED osvětlením, binokulární videomikroskop s propojením
na LCD obrazovku, nejmodernější rotační mikrotom, hemokritová centrifuga
s výměnným rotorem, automatické mikropipety, preparační soupravy,
destilační přístroj, sady trvalých preparátů z oblasti histologie, topné desky
k sušení preparátů, termostat, vodní lázeň, kyvety, barvící řady a ostatní
potřebné chemikálie, laboratorní sklo a materiál,
-
2 laboratoře (laboratoř č. 3 a 4 - 2. poschodí) s kapacitou u každé 15
studentů. Laboratoře splňují věcné a hygienické požadavky, jsou vybaveny
odpovídajícím nábytkem (pracovní stoly, laboratorní stoly, doplňkový stůl
s energiemi, uzamykatelné skříně, police, otočníky, mycí stoly a další úložné
prostory), dále moderním technickým vybavením (automatická myčka,
lednice, elektrická vodní lázeň, elektrická sušárna, elektrická laboratorní pec,
sklo-keramická topná deska s míchadlem, sterilizátor, odstředivky, vařiče,
elektrický míchač, infralampy, analytické váhy, digitální váhy,
elektromagnetické míchačky, pHmetry, oximetr, konduktometr, kolorimetry,
spektrofotometr, polarimetr, refraktometr, mikroskopy a další přístroje) vždy v potřebném počtu kusů, veškeré laboratorní sklo, keramika,
chemikálie, potřebné suroviny a řada dalších pomůcek.
-
1 laboratoř (laboratoř č. 5 - 2. poschodí) s kapacitou 18 studentů (VOŠ farmaceutická botanika, farmakognózie; SOŠ – cvičení z biologie,
monitoringu ŽP). Laboratoř splňuje věcné a hygienické požadavky, je
vybavena moderním nábytkem a technickým vybavením (18 moderních
monokulárních mikroskopů s halogenovým či LED osvětlením, binokulární
videomikroskop s propojením na PC a dataprojektor, 20 kompletních
preparačních souprav, desítky trvalých preparátů, ruční lupy, stolní lupa,
obrazový materiál, vzorky léčivých rostlin, stovky herbářových položek,
nástěnné obrazy atd.
-
1 laboratoř v rámci přístavby školy se samostatným vchodem (SOŠ –
cvičení z mikrobiologie a imunologie, cvičení z klinické biochemie).
Nově vybudovaná laboratoř s veškerým vybavením (pracovní stoly, úložné
prostory, mycí centrum), přístrojovou technikou (termostat, vodní lázně,
tlakové nádoby ke sterilizaci, odstředivky, binokulární mikroskopy),
laboratorními pomůckami (bakteriologické kličky, mikropipety, agary,
chromogenní média, sady chemikálií a barviv, imerzní oleje, pinzety,
skalpely, veškeré potřebné laboratorní sklo).
120
Pro potřeby výuky meteorologie a hydrologie a monitoringu životního
prostředí má škola k dispozici automatickou meteorologickou stanicí
propojenou s počítačem.
4) K realizaci výuky IKT
- 1 počítačová učebna
Informační a komunikační technologie se vyučují v moderní specializované
učebně. V počítačích je k dispozici úplné moderní softwarové vybavení.
Připojení k internetu a do školní sítě je samozřejmostí. Učebna je využívána
nejen k výuce IKT, ale i k výuce jiných předmětů a modulů, a to
k prohlubování kompetencí pracovat s IKT, k samostatné práci,
k vyhledávání informací a k jiné odborné činnosti.
VYBAVENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKOU
Struktura konfigurace PC:
Počítačová učebna: vybavena 15 pracovními stanicemi pro studenty, 1 počítačem
pro vyučujícího, tiskárnou OKI 310, připojenou přímo na server a laserovou
tiskárnou Oki 310N, připojenou do strukturované sítě, s možností tisku z jakéhokoli
PC ve škole.
Přednášková místnost: 2 PC pro studenty s možností tisku na tiskárně OKI 310 a 1
PC vyučujícího.
Ostatní učebny a pracovny: 13 PC + 12 přenosných PC.
Celkem je ve škole 32 pevných pracovních stanic + 12 přenosných stanic.
Konfigurace nejslabší pracovní stanice:
Procesor:
Intel Pentium Celeron 2,26 GHz
Základní deska:
MS 7095 P4MAM2-V (vga/ usb/ audio/ lan/
lpt/ com)
Paměť:
256 MB RAM
Pevný disk:
80 GB
VGA:
32 MB sdílená S3 ProSavage DDR
CD-Rom:
DVD-ROM
FDD 3,5“
Přední usb
Konfigurace standartní pracovní stanice:
Procesor:
AMD Phenom II X6 1055T (2,8GHz, AM3)
Základní deska:
Gigabyte 880 GM-UD2H 800G AM3,DDR3
(vga/8x usb/6 ch. audio/lan/com)
aměť:
2 GB RAM DDR3
Pevný disk:
500 GB Samsung F3 Sata
VGA:
128 MB sdílená
CD-Rom:
DVD/RW
Přední usb
121
Všechny počítače mají přístup na internet a na server.
Popis dalšího vybavení:
V PC učebně je umístěn server a 1 DDT pracoviště. Veškerá pracoviště jsou
připojena k serveru přes strukturovanou síť.
Ve škole je 12 učeben vybavených dataprojektorem, s možností připojení k PC či
notebooku. Všechny učebny jsou vybaveny LCD televizory, přehrávači videokazet
a nosičů DVD a projekčními plátny. K dispozici je i přenosný dataprojektor.
Možnosti tisku:
K dispozici: 2 inkoustové, 1 laserová, 5 multifunkčních laserových tiskáren, 2
multifunkční inkoustové tiskárny a 4 kopírovací stroje.
Lokání síť:
Realizace je provedena pomocí metalických kabelů kategorie 5e, které jsou stíněné.
Centrálním bodem strukturované kabeláže je datový rozvaděč (rack), volně stojící,
ve kterém jsou všechny kabely zakončeny v patch panelu a je zde 1 aktivní 40-ti
portový switch, o rychlosti přenosu dat 1Gbit/s.
Možnost připojení PC či notebooku je na každém pracovišti.
Připojení k internetu:
Škola je připojena k internetu bezdrátově, mikrovlnným spojem M-soft, o rychlosti
12 Mb/s + možnost připojení k síti i prostřednictvím Wi-Fi.
Škola má pevnou IP adresu pro přístup na server i mimo školu.
Programové vybavení:
Ekonomické a studijní oddělení používá programové vybavení,
administrativní potřeby školy (účetnictví, mzdy, evidence, atd.).
zajišťující
Škola využívá zakoupený program Bakaláři, pro vedení matriky žáků a studentů, pro
tvorbu rozvrhu a k vedení knihovny.
Každá stanice má předinstalovaný operační systém Microsoft Windows XP
Professional a Microsoft Office 2010, který byl zakoupen formou multilicence na 30
pracovních stanic.
Programové vybavení serveru je MS Windows server standart 2008 + 30 pracovních
stanic. Je důsledně dbáno na dodržování autorského zákona i licenčních ujednání.
Software je legálně nakupován a je s ním zacházeno dle platné legislativy.
Server:
Vyučující i studenti mají na server přístup pod svým přihlašovacím jménem
a heslem. Server zabezpečuje v lokální síti práci s výukovými programy, ukládání
souborů pro výuku a samostudium, vedení matriky a veškerých dokumentů školy.
Data mohou ukládat a následně využívat studenti i vyučujících. Mohou manipulovat
pouze se svými daty a soubory. K souborům jiných uživatelů přístup nemají.
122
Konfigurace serveru:
Procesor:
Základní deska:
Paměť:
Pevný disk:
VGA:
CD-Rom:
Barbone Atlantis
Intel Pentium Core Duo 3.0 GHz E8400
Intel (vga/ 8 x usb/ audio/ 2 x 1Gbit lan)
4 GB Ram
2 x 500 GB (zrcadlen raid)
128 MB sdílená
LG DVD-RW ROM
Přední usb
(Spolehlivý server pro organizaci, která potřebuje především sdílet data, tiskárny, případně provozovat
databáze, přistupovat na internet přes proxy server k provozu webového nebo mail serveru. Tento
nejjednodušší server je vybaven serverovým managementem, pro bezpečnost dat je možno použít
druhý disk a využít IDE RAID řadič. Stejně jako u ostatních Intel serverů v nabídce i tento obsahuje
dvě síťová rozhraní a umožňuje tak nasazení serveru jako brány pro oddělení firemní sítě od internetu
nebo zvýšení dostupnosti serveru připojením firemní sítě pomocí obou rozhraní).
ÚDAJE O KNIHOVNĚ
Knihovna školy slouží žákům, studentům i vyučujícím. Fond knihovny se začal
zakládat v souvislosti se vznikem školy v roce 1992, a to tak, aby vyhovoval
potřebám a požadavkům uživatelů. Fond je průběžně doplňován novými tituly
a zastaralé, opotřebované a poškozené dokumenty jsou pravidelně z fondu
vyřazovány. Ve školní knihovně je dbáno na obsah a aktuálnost fondu.
Celkový fond knihovny k 31. 8. 2014 byl 6 365 knihovních jednotek tj. nejen
učebnic, ale i odborné literatury - především z oblasti lékařských, zdravotnických,
farmaceutických a přírodních věd, 274 audiovizuálních jednotek (DVD,
videokazety), 97 audio jednotek (CD) a aktuální výtisky odebíraných odborných
periodik. Za školní rok 2013/14 bylo evidováno 1 134 výpůjček.
Knihovna je vybavena počítačovou sestavou skládající se z PC s procesorem AMD
Phenom II X61055T, 2,75 GB RAM, OS Microsoft Windows XP, Professional, LCD
monitorem BENQ a tiskárnou. Počítač je připojen na internet a do vnitřní sítě LAN
s přístupem na server. v knihovně se využívá knihovnického programu systému
Bakaláři, ve kterém je vedena veškerá agenda knihovny. Program je přístupný z celé
školní sítě.
Na základě požadavku knihovna zprostředkovává či zajišťuje rešeršní služby.
Významným zdrojem odborných informací jsou rovněž odborná periodika. Škola má
k dispozici tyto tituly: Učitelské noviny, Řízení školy, Časopis českých lékárníků,
Praktické lékárenství, Edukafarm farmi news, Ochrana přírody, Příroda, Odpady,
Vesmír.
Žáci, studenti i pedagogové kromě školní knihovny využívají služeb Městské
knihovny Jihlava, včetně jejich tří poboček, lékařské knihovny Nemocnice Jihlava či
knihovny Vysoké školy polytechnické.
123
XVII.
ZÁMĚR ROZVOJE ORGANIZACE
Záměrem školy je i nadále na základě mnohaletých zkušeností poskytovat stabilní
nabídku vzdělávacích programů v rámci SOŠ i VOŠ a rozvíjet veškeré podmínky pro
jejich uskutečňování, a to zejména:
-
nadále pokračovat v trendu vylepšování materiálních podmínek pro
vzdělávání, zlepšovat úroveň technického zázemí a technického stavu budovy
(realizovat úpravy k zateplení budovy - postupnou výměnu oken, úpravy
školních šaten),
-
udržet a dále zlepšovat vysokou úroveň vybavení informačními
a komunikačními technologiemi, zejména rozvíjet vnitřní informační systém
školy v oblasti e-learningu,
-
nadále úzce spolupracovat s profesními organizacemi, zejména se SSŠČMS
a s AVOŠ na společných projektech a při prosazování společných cílů,
-
pokračovat ve vybavování laboratoří moderní diagnostickou laboratorní
technikou,
-
zachovat a stále zlepšovat současnou velmi dobrou úroveň výuky, podporovat
přírodovědecké a jazykové vzdělávání, maximálně podporovat připravenost
studentů k maturitním zkouškám (nabídka vhodných volitelných předmětů,
seminářů a nepovinných předmětů),
-
věnovat nadále vysokou pozornost primární prevenci sociálně patologických
jevů s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro žáky, studenty i zaměstnance
školy,
-
využívat školní žákovskou samosprávu (mluvčí tříd) jako poradní orgán pro
demokratické řízení školy,
-
na úrovni „vedení – studenti“ podporovat samostatné aktivity žáků
a studentů, vyhledávat pozitivní studentské vzory - odměňovat a poukazovat
na jejich úspěchy, prezentovat je (stránky školy, školní časopis, Facebook,
nástěnky), otevřít studentům možnost podílet se více na chodu školy (školní
časopis, soutěže ve fotografování, internetové stránky, výzdoba školy,
Facebook profil školy, dobrovolnická činnost, pomoc handicapovaným
spoluobčanům apod.),
-
budovat dobré vztahy uvnitř pedagogického sboru a vztahy mezi žáky,
studenty a učiteli, pravidelně se setkávat s pracovníky navzájem i spolu se
žáky a studenty, snažit se o individuální přístup a zajímat se o činnosti žáků
a studentů (reprezentační i neformální akce mimo školu),
-
připravit vzdělávací programy VOŠ k reakreditaci MŠMT ČR a MZ ČR
v průběhu školního roku 2014/15,
124
-
připravit k nové akreditaci MŠMT ČR vzdělávací program rekvalifikačního
kurzu Kosmetické služby – v časovém plánu dle potřeby školy
a poptávky veřejnosti,
-
vytvářet další vlastní interaktivní výukové materiály (učební texty, pracovní
listy, multimediální výukové materiály),
-
udržet a dále rozvíjet vysoký standard spolupráce se vzdělávacími a ostatními
organizacemi (sociálními partnery školy),
-
hledat cesty k zapojení školy do případných mezinárodních projektů
a případné zahraniční spolupráce,
-
podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech
aktuálních potřeb a zájmů školy, nadále pracovat s pedagogy osvědčenou
cestou „osobních profesních cílů“, které si vyučující stanovují na každý
školní rok,
-
udržet a dále rozvíjet přátelskou atmosféru, příznivé sociální klima
a partnerské vztahy,
-
promyšlenou organizací výchovně vzdělávacího procesu podporovat zdravý
životní styl,
-
provádět pravidelnou sebehodnotící činnost a revidovat cíle školy v závislosti
na výsledcích autoevaluačních činností,
-
usilovat nadále o systematické budování image školy a vztahů s jejími
„zákazníky“ (public relations), pravidelně prezentovat výsledky práce školy
na veřejnosti,
-
nadále pravidelně hodnotit plnění záměru rozvoje školy.
125
XVIII.
PŘÍLOHY
Seznam příloh
- Příloha č. 1 - zpráva o hospodaření školy ve školním roce
2013/2014
- Příloha č. 2 - hodnocení předsedů zkušebních komisí (maturitní
zkouška, absolutorium)
- Příloha č. 3 – ukázky nabídek zaměstnání pro absolventy školy
FARMEKO
- Příloha č. 4 - jednotlivé dokumenty dokládající zapojení škol do
různých projektů, soutěží apod.
126
Download

(Výroční zpráva 13-14 konečná verze)