Nakladatelství Karolinum
Návrh edičního plánu – rok 2014
fakulta
autor, titul
str. rkp.
náklad
formát
200
300
A5
200
200
A4
250
1000
A4
150
300
UČEBNÍ TEXTY
Katolická teologická fakulta
1
Svoboda, D. (ed.): M. Brasser. Filosofické texty od antiky
po současnost
1. lékařská fakulta
1
Fialová, L. et al.
Lékařská chemie a biochemie pro stomatology: návody
k praktickým cvičením – teoretická část
2
Gabrhelík, R.
Publikování v adiktologii
Přesuny z roku 2013
3
Raška, I. et al.
Methods in Modern Electron Light and Electron Microscopy
4
Sucharda, P., Zlatohlávek, L.
Základy klinické medicíny
5
Ptáček, R.
Metodologie v behaviorálních vědách
6
Rozsypal, H.
Základy infekčního lékařství
7
Strejc, P.
Soudní lékařství
8
Pelclová, D. et al.
Nemoci z povolání a intoxikace
9
Topinková, E. et al.
Základy geriatrie pro studující nelékařských oborů
10
Měšťák, J. et al.
Základy plastické chirurgie
11
Maruna, P. et al.
Examination tests from pathological physiology
12
Maruna, P. et al.
Zkušební testy z patologické fyziologie
13
Hnilicová, H. et al.
Veřejné zdravotnictví
14
Bártová, J.
Patologie pro bakaláře. 5., přeprac. vyd.
15
Hanuš, T. et al.
Urologie pro mediky
16
Barták, M.
Veřejné zdraví a zdravotnictví
3. lékařská fakulta
1
Maňáková, E., Hubičková, L.
Základy obecné histologie a embryologie (učebnice pro Modul B)
2
Kolektiv autorů pod vedením editorů Anděl, M., Kraml, P.
Vnitřní lékařství – V. díl
3
Svobodová, H., Zvoníčková, M. et al.
2
140
80
600
A5, příp. A4
500
A4
130
A5
140
A5
200
A5
200
A5
150
A4
200
A5
130
A5
120
A5
350
500
1000
1000
fakulta
4
5
6
7
8
autor, titul
str. rkp.
Pohled do historie vzdělávání sester
Zach, P.
Funkce struktur CNS
kol. autorů kliniky rehabil. lékařství
Obecné fyzioterapeutické postupy
Stingl, J., Kachlík, D., Báča, V.
Survey on topographical anatomy
Vaňková, M.
Supervize v ošetřovatelství
Procházka, B.
Biostatistika do kapsy pro lékaře
formát
80–100 500
100
1000
200–300 1000
130
1000
80–100 500
Lékařská fakulta v Plzni
1
Slípka, J.
Základy histologie
2
Fiala, P., Valenta, J., Eberlová, L.
Stručná anatomie člověka
3
Bludovská, M.
Praktická cvičení z farmakologie: Lékové formy, základy
receptury HVLP a magistraliter
4
Pučelík, P., Štengl, M.
Základy obecné fyziologie a fyziologie vzrušivých tkání
5
Hatina, J., Ludvíková, M., Hájková, L., Černá, V., Novotná, V.
Obecná genetika – přepracování 50 % (2003) Prakt. cv.
6
Hatina, J., Ludvíková, M., Hájková L., Černá V., Novotná V.
Practical in Genetics – přepracování 50 % (2005)
7
Hatina, J., Fínek, J.
Molekulární onkologie – personalizovaná medicína
8
Hatina, J., Ludvíková, M.
Obecná genetika — prakt. cvič. pro stomatology
9
Hatina, J., Ludvíková, M., Pešta, M., Hájková, L., Černá V.
Obecná biologie – přepracování 50 % (2003) Prakt. cv.
10
Hrabák, J., Zemličková, H.
Vyšetřovací metody pro detekci rezistence bakterií k antibiotikům
11
Kmoníčková, E.
Látky ovlivňující imunitní systém
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
1
Lázníčková A., Kubíček, V.
Základy fyzikální chemie: Vybrané kapitoly pro posluchače
farmaceutické fakulty (dotisk)
2
Beránek, M.
Molekulární genetika pro bioanalytiky
Filozofická fakulta
1
Vaňková, I.
Jazyk v kontextu kultury. Deset statí z lublinské kognitivní
etnolingvistiky
2
náklad
Šubrt, J.
3
100
300
110
500
A5
200
500
A4
80
300
A4
120
350
A4
86
400
A4
98
400
A4
200
300
A4
60
200
A4
109
400
A4
150
500
A4
60
300
A4
170
600
A4
250
200
A4
200
250
A4
fakulta
3
4
5
6
7
autor, titul
Soudobá sociologie VI.: Oblasti a specializace
Mertin, V., Niederlová, M.
Aktuální trendy v psychologické diagnostice
Confortiová, H. (ed.)
České sloveso. Derivačně-aspektologický slovník českých
sloves se jmennými odvozeninami a s frázemi
Vaňková, I., Bauerová, J.
Jazyk a tradiční lidová kultura. Pět statí Nikity Iljiče Tolstého
Hricsina, J.
Vývoj portugalského jazyka
Bozděchová, I.
Píšu, píšeš, píšeme… (Příručka korespondence pro cizince)
str. rkp.
náklad
formát
350
300
A5
220
300
B5
230
300
A4
150
250
A4
200
250
A5
80
200
A5
Přírodovědecká fakulta
1
Drozd, K., Suchomelová, L.
Využití stereografických metod při hodnocení stability
skalních masivů
2
Marhold, K., Španiel, S. (ed.)
Metody fylogenetické analýzy
120
200
100
150
Fakulta sociálních věd
1
Dlouhý, V., Janský, P.
Hospodářská politika
150
500
Fakulta tělesné výchovy a sportu
1
Kohlíková, E., Petr, M., Šteffl, M.
Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie
(2., uprav. vyd., 40 %)
300
300
A4
150
500
A4
71
400
A4
41
400
A4
100
500
A4
UK ÚJOP
1
Confortiová, H.,Vodičková, K.
Seznam nejfrekventovanějších českých sloves
(s označením vidu, frekvence, rekce s příklady a překladem),
přesunuto z edičního plánu 2010
2
Šimáčková, J.
Úvod do studia psychologie a sociologie pro zahraniční studenty
3
Tomášová, M.
Úvod do filozofie a etiky II.
4
Pressl, Z.
Molekulová fyzika a termodynamika pro zahraniční studenty
4
fakulta
autor, titul
str. rkp.
náklad
formát
300
400
A5
300
500
A5
550
500
A5
600
500
A5
400
200
B5
280
300
A5
320
200
A5
300
200
VĚDECKÉ PUBLIKACE
Katolická teologická fakulta
1
Zimmermannová, M.
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog
2
Novotný, V.
Cur homo? A History of the Notion of Man as a Replacement
for Fallen Angels
3
Novotný, V. (ed.)
Kryštůfek: Pamětní kniha bohoslovecké fakulty 1891–1914
4
Vopřada, D.
Fidus mysteriorum interpres. Ambrožův výklad žalmu 118
5
Bělová, J.
Funerální litina ve střední Evropě
6
Smaha, M., Hladká, K., Opatrná, M., Nová, M. (ed.)
Dějiny v umění – umění v dějinách
7
Ondrejičková, S.
Středověká hebrejská poezie na Apeninském poloostrově
a Sicílii v dobovém kontextu z hlediska hermeneutických principů
Právnická fakulta
1
Handrlice
Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření
v dokumentech
2
Staša
O správní činnosti
3
Skřejpek, Schelle
Právněhistorické studie 43, recenz. časopis
4
Kindl, Schelle
Právněhistorické studie 44, recenz. časopis
5
Blaho, Skřejpek, Dostalík, Vaňková, Žytek
Digesta lustiniani I.
6
autor. kolektiv
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Current Problems of Copypringht and Industrial Property
7
Zemánek
Evropská unie jako ústavní svazek
1. lékařská fakulta
1
Skálová,H. et al.
Informační zdroje a služby v podpoře medicínské
praxe a výzkumu
2
Vondráčková, P.
Závislostní chování na internetu
3
Šváb, J.
Dějiny chirurgie v Čechách
5
250–350 200–300
300
250
300
250
500
500
120
500
250
800
130–150 500
140
fakulta
autor, titul
Přesun z roku 2013
4
Ptáček, R.
Variabilita psychického a somatického vývoje u dětí
5
Slanař, O.
Farmakogenomika
3. lékařská fakulta
1
Gürlich, R. et al.
Peritonitis
2
Báča, V. et al.
Klinická anatomie pánve
3
Procházka, B.
Biostatistiku pro lékaře – principy základních metod, jejich
interpretace a použití statistického systému R”
Lékařská fakulta v Hradci Králové
1
Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. et al.
Psychiatrie: Stručně, jasně, přehledně
2
Holeček, M.
Regulace metabolismu základních živin u člověka
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
přesun z roku 2013
1
Klimešová, V., Palát, K.
Anorganická chemie pro farmaceuty
Filozofická fakulta
1
Osolsobě, K.
Česká morfologie a korpusy
2
Januška, J. (ed.)
160 let české univerzitní hungaristiky
3
Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.
Tradice a výzvy polonistických studií
4
Klimeš, O.
Politický systém Čínské lidové republiky
5
Havránková, M., Petkevič, V.
Pražská škola v korespondenci. Výbor domácí a zahraniční
korespondence představitelů Pražského lingvistického kroužku
6
Hošna, J.
Přemyslovci v literární reflexi
7
Stančo, L.
On the edge of an empire. Bactria/Tokharistan
in the 3rd–5th c. AD
8
Lorenzová, J.
Etika učitelského povolání v postmoderní situaci
9
Čermák, P.
Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
10
Petkevič, V.
Čítanka textů Pražské školy strukturní lingvistiky
6
str. rkp.
náklad
formát
150
500
A5
250
A5
200
500
A5
150
200
A5
300
300
A5
500
B5
280
B5
300
1000
B5
200
500
A4
560
600
A5
400
300
A5
100
500
A5
800
500
A5
200
300
A5
250
250
16,5 x 23,5
200
200
A5
300
300
A5
400
500
A5
fakulta
11
12
13
14
15
16
17
18
autor, titul
Buriánek, J.
Partnership – Family – Violence
Sýkora, J., Labus, D.
Slovník moderních a soudobých dějin Japonska, díl I. a II.
Štoll, P.
Lotyština
Tomeš, I.
Sociální aspekty paliativní péče
Hoffmannová, J., Hoffmann, B.
Dialogické interpretace
Štichauer, P.
La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia
derivativa dell’italiano tra il Cinquecento e l’Ottocento
Dombrovská, M.
Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice
Holman, P.
Nature in Otokar Březina’s Work
Přírodovědecká fakulta
1
Drbohlav, D. et al.
Ukrajinská pracovní migrace v Česku
Pedagogická fakulta
1
Hník
Didaktika literatury: Výzvy oboru
2
Kučera
Pud u Freuda
3
Dvořák, Starý, Urbánek
Škola v globální době: Reformy, transformace, tradice
na případu pěti ZŠ
4
Glosíková
Neznámá německá dramata z Prahy
5
Ježková, Krulle
Školní vzdělávání v Estonsku
6
kolektiv autorů
Filologické studie 2014
7
Šuman
Koceptualizace mores v dramatickém básnictví
Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století
8
Palkosková
Jazyk českých denárů
9
Rendl, Vondrová et al.
Kritická místa matematiky základní školy
a matematická gramotnost
Fakulta sociálních věd
1
Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.
Basic principles of banking
2
Strielkowski, Wadim
Ukrainian labor migration in the Czech Republic
7
str. rkp.
náklad
200
400
formát
300, 200
300
1000
150
250
A5
250
400
B5
200
200
100
A5
260
250
600
170
300
B5
500
400
B5
200
200
A5
260
200
A5
180
200
B5
200
200
A5
400
200
A5
105
200
A5
300
200
A5
700
200
150
200
fakulta
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
autor, titul
Strielkowski, Wadim, Cabelkova, I.
Cultural economics
Nigrin, T., Emler, D.
Společné dějiny?
Nigrin, T., Mlsna, P., Tomeš, Z., Seidenglanz, D.
Liberalizace železnic v Německu
Nigrin, T., Landa, M. et al.
Jaderná energetika v politickém diskurzu SRN
Šlosarčík, I.
Unijní a mezinárodní právo: Konflikty, ignorování
a vzájemná inspirace
Kasáková, Z., Weiss, T. et al.
Migrace v EU
Kasáková, Z., Tomalová, E. et al.
Evropští aktéři a Afrika
Kasáková, Z.
Skotská národní strana
Kasáková, Z., Králová, K. et al.
Populismus v EU
Králová, K., Kubátová, H.
Návraty a rekonstrukce
Novotný, L.
Německo v NATO
Soukup, D., Zukerstein, J.
Evolving U.S. Policy towards Iran – Past and Present
Hornát, J. Kindl, L.
U.S. and the rise of China – Two Case Studies
Polachová, B.
Cultural Diplomacy of Canada
Čeněk, J.
Strategická obranná iniciativa
Emler, D.
Politika, historie, paměť: Politické využívání minulosti
ve Francii od 90. let 20. st.
Konrád, O. et al.
Rakousko po roce 1986
Klípa, O.
Polští pracovníci v ČSSR: nevítaná družba
Tejchman, M.
Balkán (jihovýchodní Evropa) ve XX. století
Horák, S.
Ideologie, politická kultura a elity autoritářských režimů
Případ postsovětského Turkmenistánu
Svoboda, K.
Rusko a revoluce v letech 1830–1831
Novák, P.
Sovětská politika na Blízkém východě 1917–1921
mezi revolucí a pragmatismem
8
str. rkp.
náklad
120
200
140
200
150
200
150
200
200
200
150
200
150
200
200
200
200
200
350
200
200
200
180
200
180
200
150
200
130
200
200
200
200
200
175
200
430
200
250
200
250
200
300
200
formát
fakulta
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
autor, titul
Kraus, J., Souleimanov, E.
Ázerbájdžánci Íránu: Identita, společnost a implikace
pro regionální bezpečnost
Zylinskyj, B.
Ukrajinci na českém území a česko-ukrajinské vztahy
v letech 1944–1949
Ochrana, F.
Methodology of Social Sciences
Ochrana, F.
Metodologie vědy
Balabán, M.
Globální transformace moci a vlivu: Politické, ekonomické
a bezpečnostní aspekty
Stejskal, L.
Bezpečnost a občané: Jak se dobrovolníci zapojují
do zajišťování bezpečnosti
Frič, P.
Problém systémové korupce a jeho řešení
Dlouhá, M.
Becoming a Facebook (Non)User
Beránková, B.
Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii
Božek, S.
Slovensko-izraelské politické a ekonomické vztahy
Kruntorádová, I.
Politické aspekty financování českých měst
Střítecký, V.
Anti-Developmnetalism and Conflict
Hynek, N., Ludvík, J., Smetana, M.
Introduction to Strategic Studies
Schmidt, N.
Kybernetická bezpečnost – kyberprostor a politika státu
Kubátová, H., Láníček, J. et al.
Česi, Slováci a Židé
Říchová, B.
Británie budoucnosti? Od unie k devoluci a dál?
Karásek, T.
Teoretická reflexe zahraničně bezpečnostní politiky EU
Jüptner, P.
Přímá volba starostů
Jüptner, P., Malcová, K.
Slučování municipalit. Impulsy, nástroje, evropské
zkušenosti a česká diskuse
Machart, F.
Moderní dystopie a teorie totalitarismu
Fanturová, A.
Nový regionalismus v praxi: Strategické partnerství
mezi Evropskou unií a MERCOSUR
Veselý, J.
Hybridní režim a demokracie v Peru – režim Alberta Fujimoriho
9
str. rkp.
náklad
100
200
174
200
130
200
160
200
200
200
300
200
200
200
200
130
200
100
200
200
200
200
200
200–250 200
200
200
200
200
250-300 200
250
200
250
200
200
200
200-250 200
120
200
100
200
formát
fakulta
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
autor, titul
str. rkp.
Bednařík, P.
Vztah Židů a české společnosti na stránkách českého tisku
v letech 1945–1948
Končelík, J.
Řízení a kontrola médií v roce 1968
Halada, J.
České nakladatelské podnikání 1850–2000: Společenskohistorický kontext, vztahy a proměny mediální scény
Lábová, A.
Kontury poválečného vývoje české novinářské fotografie
Láb, F.
Fotografie v éře sociálních sítí
Kolektiv autorů MKPR
Slovník základních pojmů marketingové komunikace
a public relations
Trampota, T., Cebe, J.
Systémy médií Evropské unie
Trestrová, V.
Od srpna 1968 do listopadu 1989: Pardubická politika, média
a kultura v období normalizace
Trunečková, L.
Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty
Bednařík, P., Cebe, J.
Česká média v letech 1945–1948
Cebe, J.
Aktivistický novinář Vladimír Krychtálek
Kasl-Kollmannová, D.
Fashion Marketing
Kasl-Kollmannová, D.
Public Relations
Maršík, J.
Teorie a praxe rozhlasového programu
Láb, F.
Picture Theory
Štoll, M.
The Birth of a Television Kation
Švelch, J.
Osmibitové poblouznění: Počítačové hry v Československu 80. let 20. století
Vochocová, L.
Gender a média. Feministická politická ekonomie
novinářské profese
Cebe, J.
Novinářská organizace v letech 1945–1948
Dias, P., Havel, J., Láb, F.
Obrazová monografie Pavla Diase
Klimeš, D.
Infozábava: jak zábavné je informovat. Pronikání zábavy
do zpravodajského paradigmatu
Novotný, D. J.
Úvahy o mýtu
10
náklad
160
200
200
200
300
200
150
200
140
200
180
200
250
200
170
200
130
200
300
200
250
200
100
200
200
200
120
200
400
224
200
280
200
120
200
215
200
200
200
173
200
244
200
formát
fakulta
autor, titul
Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze
1
Flemr, L., Fialová, L., Mužík, V., Marádová, E.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole
(pracovní název)
2
Baláš, J.
Biomedicínské aspekty výkonu ve sportovním lezení
3
Daďová, K.
Subjektivní vnímání tělesné zátěže
4
Slepička, P., Mudrák, J., Slepičková, I.
Sport a životní styl seniorů
5
Malý, T., Zahálka, F., Bunc, V., Malá, L.
Fitness Assessment – Testing in Soccer (Part I.)
6
Doležal, A., Linc, R. et al.
Dějiny klasické anatomie II
7
Kovář, K., Jansa, P., Kotlík, K.
Vzdělávání a sportovní kvalifikace v ČR
přesun z roku 2013
8
Heller, J.
Zátěžová funkční diagnostika ve sportu
9
Malá, L., Malý, T., Zahálka, F., Bunc, V.
Fitness Assessment – Body Composition
10
Kaplan, A.
Pohybová indisponovanost v mladším školním věku
11
Levitová, A.
Ankylozující spondylitida
12
Jelen, K., Panská, Š., Sacherová, J., Otáhal, M.
Hypo-hyperkinetická zátěž axiálního systému člověka:
možnosti identifikace změn pojivových tkání
13
Kračmar, B.
Vývojové souvislosti lokomoce a motoriky člověka
14
Bunc, V., Hendl, J., Dobrý, L., Svačina, Š., Frömel, K. et al.
Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování,
intervence, evaluace (2., uprav. vyd., 20 %)
15
Čechovská, I., Nováková, T., Obytová, P., Pathyová, M.
Pohybové programy ve vodě pro děti od narození do šesti let
sborníky
1
Flemr, L.
Konfereční sborník I. (pracovní název, anglicky) – CD-ROM
2
Flemr, L.
Konfereční sborník II. (společenskovědní, česky/anglicky)
– CD-ROM
3
Flemr, L.
Konferenční sborník III. (biomedicínský, česky/anglicky)
– CD-ROM
11
str. rkp.
náklad
formát
120
200
A5
150
200
A5
80
200
A5
150
300
A5
200
200
A5
200
500
A5
200
200
A5
200
150
A5
120
200
A5
150
200
A5
150
200
A5
90
200
A5
140
200
A5
300
200
A5
150
500
A5
200
200
A5
150
200
A5
150
200
A5
fakulta
autor, titul
Fakulta humanitních studií
1
Německý, M.
Co drží společnost pohromadě? Pojetí societální komunity
a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse,
Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera.
2
Hájek, V.
Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v romantické
krajinomalbě
3
Nettl, B., Capwell, Ch., V. Bohlman, P., Wong, I., Turino, T.
Excursions in World Music. Překlad Zuzana Jurková et al.
4
Stehr, N., Hans von Storch
Klima a společnost. Překlad Jarmila Hájková
Ústav dějin UK – Archiv UK
1
Čornejová, I.
Vzdělanost a písemnictví v českých zemích 17. století
(přesun z 2013)
2
Stočes, J.
Biografické repertorium saského národa I (přesun z 2013)
3
Josefovičová, M.
Dějiny německé vysoké školy technické v Praze 1939–1945
(přesun z 2013)
4
Pokorný, J.
Čechy a Rakousko 1860–1890. Politika, kultura, vzdělanost
(přesun 2013, částečně dodáno)
5
Hnilica, J.
Za novou elitu. Historie českých sekcí ve Francii
6
Pazderský, R.
Gollův styl. Studie k historickému myšlení J. Golla
7
Ďurčanský, M., Fapšo, M., Pazderský, R. (ed.)
Korespondence J. Golla s J. Bidlem (edice)
8
Čáňová, E.
Paměti
9
Sekyrková, M.
Kronika dívčího gymnasia Minerva 1890–1936 (edice)
12
str. rkp.
náklad
formát
250
300
B5
110
300
B5
350
500
B5
160
400
B5
200
300
500
300
300
300
700
400
200
300
220
300
300
300
450
300
350
300
fakulta
autor, titul
str. rkp.
náklad
formát
200
400
A5
200
400
A5
300
300
300
300
B5
B5
B5
B5
VĚDECKÉ ČASOPISY
Katolická teologická fakulta
1
Vopřada, D.
AUC Theologica 2014, č. 1
2
Vopřada, D.
AUC Theologica 2014, č. 2
Právnická fakulta
1
AUC Iuridica 1/2013
2
AUC Iuridica 2/2013
3
AUC Iuridica 3/2013
4
AUC Iuridica 4/2013
5
Pichrt (ed.) Bělina, Tröster, Štangová, Vysokajová, Koldniská,
Hůrka, Morávek, Štefko
AUC – I Pracovní právo po NOZ
6
Bažantová, I.
Monografie – Dějiny českého ekonomického myšlení I.
Počátky českého ekonomického myšlení do 70. let 19. století
7
Kříž, Pítra, Císařová, Holcová, Křesťanová, Růžička,
Wunschová, Žikovská, Dobřichovský
Current Problems of Copypringht and Industrial Property
8
Zemánek
Evropská unie jako ústavní svazek
9
Kunertová, T.
Pojem pracovníka v evropském právu
150
250
350–380 300
120
500
250
800
170
500
Lékařská fakulta UK v Plzni
1
Sobotka, P.
Plzeňský lékařský Sborník – č. 80
250
180
B5
Lékařská fakulta v Hradci Králové
1
ACTA Medica HK 1/2014, vol. 57
2
ACTA Medica HK 2/2014, vol. 57
3
ACTA Medica HK 3/2014, vol. 57
4
ACTA Medica HK 4/2014, vol. 57
100
100
100
100
270
270
270
270
A4
A4
A4
A4
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
1
Žáčková, P. (ed.)
(Folia Farmaceutica), Universitatis Carolinae XLIV
120
350
B5
1. lékařská fakulta
1
Prague Medical Report 1/2014
2
Prague Medical Report 2/2014
3
Prague Medical Report 3/2014
4
Prague Medical Report 4/2013
13
fakulta
autor, titul
str. rkp.
náklad
formát
300
200
B5
250
200
B5
150
200
B5
220
200
B5
200
200
B5
250
200
B5
150
350
B5
160
200
B5
120
300
B5
350
300
B5
120
300
B5
200
200
B5
500
200
B5
Filozofická fakulta
AUC Philologica
Základní řada
1
Martínek, F.
Slavica Pragensia XLII
2
Jettmarová, Z.
Translatologica Pragensia IX
3
Housková, A., Pelán, J.
Romanistica Pragensia XX
4
Marek, V., Bažil, M.
Graecolatina Pragensia XXV
Návrh lingvistických monografií pro Nakl. Karolinum
1
Jettmarová, Z.
Mozaiky překladu
2
Mištinová, A.
Metamorfosis léxicas del español en América
3
Kitzlerová, J.
Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského
prizmatem lingvistické analýzy
4
Jindrová, J.
Perifrastické konstrukce v portugalštině
Náhradní tituly
1
Hasil, J.
Z historie výuky češtiny pro cizince v Praze
2
Hofmanski, W.
Transfer ujemny a kompetencja jezykowa
Jezyk polski w nauczaniu Slowian
3
Hrdlička, M.
Překladatelské miniatury
4
Krinková, Z.
From Iberian Romani to Iberian Pararomani Varieties
AUC Philosophica et Historica
Základní řada
1
Andrlová Fidlerová, A.
Z pomocných věd historických XVII
2
Bláhová, M.
Z pomocných věd historických XVIII
3
Duffková, J.
Studia sociologica XIX – Životní styly, zdraví a delikvence
230
200
B5
150
200
B5
Náhradní titul
1
V. Zuska, M. Ševčík
Studia Aesthetica VII
120
200
B5
14
fakulta
autor, titul
str. rkp.
náklad
formát
Monografie
1
Janáč, J., Ira, J.
Materializing Identities in (Post)Socialist Cities?
2
Půtová, B.
Identity, Tradition and Revitalization of American
Indian Culture
180
200
B5
200
200
B5
Náhradní titul
1
Štefan, I.
Počátky kostelních pohřebišť v českých zemích
200
300
B5
300
300
zmenš. B5
450
300
zmenš. B5
450
300
zmenš. B5
400
300
zmenš. B5
400
300
zmenš. B5
300
300
zmenš. B5
300
300
zmenš. B5
400
300
zmenš. B5
400
300
zmenš. B5
230
350
A4
120
350
A4
200
450
A5
200
450
A5
Periodické publikace
1
Opatrný, J., Hingarová, V.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 36 /
/ Relaciones checo-argentinas
2
Opatrný, J., Majlátová, L., Pelant, M., Zourek, M.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 37 / Las relaciones
checoslovaco-latinoamericanas entre 1945–1989
en la documentación de los archivos checos
3
Opatrný, J.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 38 / Europa Oriental
y América Latina entre 1945–1989
4
Březinová, K.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 39 / Estados Unidos
de América 1965–2000
5
Zourek, M.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 40 / Checoslovaquia
y los Estados del Cono del Sur entre 1945 y 1989
6
Křížová, M.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 41 / Reyes, emprendedores,
misioneros: Rivalidad imperial y sincretismo colonial
en la Costa de Mosquitia, siglo XIX
7
Binková, S., Křížová, M., Pokorný, O.
Ibero-Americana Pragensia, Suppl. 42 / Los jesuitas
de la Provincia de Bohemia en la expansión colonial espaňola
de la Edad Temprana Moderna
8
Binková, S.
Ibero-Americana Pragensia XLV, 2011
9
Binková, S.
Ibero-Americana Pragensia XLVI, 2012
10
Remišová Věšínová, K.
Praehistorica 33/1 – Genderová analýza a pravěká společnost
11
Fleková, K., Tisucká, M.
Praehistorica 33/2 – Výsledky archeologického výzkumu
polykulturní lokality Obříství 2
12
Klír, T.
Studia medievalia Pragensia 12/1
13
Klír, T.
Studia medievalia Pragensia 12/2
15
fakulta
14
autor, titul
Štefan, I., Klír, T.
Studia medievalia Pragensia 13
str. rkp.
náklad
formát
250
450
A5
Přírodovědecká fakulta
1
Vilímek, V. (šéfredaktor)
AUC Geographica (2 čísla)
500
Fakulta tělesné výchovy a sportu
1
Rychtecký, A.
Kinanthropologica 1/2014
2
Rychtecký, A.
Kinanthropologica 2/2014
160
200
B5
160
200
B5
Fakulta humanitních studií
1
Novotný, K. (ed.)
AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea
2
Šalanda, B. (ed.)
Historická sociologie
250
300
B5
160
150
B5
Ústav dějin UK – Archiv UK
1
Šimůnek, M.
AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
2
Zilynská, B.
AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
150
250
150
250
16
Download

Návrh edičního plánu – rok 2014