XVII Internacionalni TV Festival Bar
Uvodnik
Sedamnaest godina predanog rada na kreiranju kvalitetne festivalske
koncepcije i sadržaja, entuzijazam i posvećenost u njegovanju najboljih
produkcionih standarda, pozitivna reakcija i učešće mnogobrojnih
televizijskih poslenika regiona i svijeta, učinili su da je Intrenacionalni
TV Festival Bar danas vidljiv na svim kontinentima i da s pravom uživa
status manifestacije od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.
Taj status dodijeljen mu je 2008. godine, Sporazumom koji su potpisali
opština Bar i Ministarstvo kulture Crne Gore.
I sedamnaesto izdanje Internacionalnog TV festivala Bar 2012. donosi
impresivan glavni – takmičarski i prateći program, nastavlja biti mjesto
susreta najrenomiranijih tv stvaralaca, doprinosi razvoju profesionalnog
tv tržišta, podsjeća da je televizija neprevaziđeni hroničar društva i najjače
propagandno, političko, obrazovno sredstvo masovnih komunikacija,
stvoreno sintezom umjetnosti i inovativnih medijskih tehnologija.
Zbog svega toga, ovaj Festival će i ubuduće biti pod posebnom pažnjom
opštine Bar i Ministarstva kulture, kojom će se obezbijediti još kvalitetniji
nivo festivalske produkcije i bolje korišćenje festivalskih potencijala u
internacionalnoj promociji Crne Gore, kao jedinstvene i prepoznatljive
kulturne, turističke i privredne destinacije.
Uvjerena sam da će planirani model reorganizacije Internacionalnog
TV festivala, zaživjeti već od naredne godine, kao održiv institucionalni
sistem koji će otvoriti nove prostore za valjanu i cjelovitu valorizaciju
televizijskog stvaralaštva i animiranje kreativnog potencijala.
Internacionalnom TV festivalu Bar 2012. želim uspješnu realizaciju
programa, a njegovim učesnicima da uživaju u ostvarenjima ovogodišnjeg
izdanja, ali i autentičnom prirodnom i kulturnom ambijentu grada Bara
i Crne Gore.
4
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Dragica Milić
Predsjednik Savjeta Festivala
Introduction
Seventeen years of a truly dedicated work on creating a distinctive
Festival’s concept and content, enthusiasm and commitment to cherish
the best production standards, a positive feedback and participation
of a numerous TV ambassadors from both, region and the world, have
made the International TV Festival in Bar visible on all continents and it
enjoys the status of manifestation of a special importance for culture in
Montenegro.
The Festival got that status by an Agreement signed by the Municipality
of Bar and the Montenegrin Ministry of Culture.
And the seventeenth edition of the International TV Festival Bar 2012
delivers an impressive main – competitive and following programmes,
continues to be a place of meeting for the most outstanding TV authors,
contributes to development of professional TV authors, reminding that
television is an unequalled society chronicler and the most powerful
propaganda - political and educational mean of mass media, created by
a synthesis of art and innovative media technologies.
For all those reasons, this Festival will in future as well, enjoy special
treatment of the Municipality of Bar and Ministry of Culture, which
will provide even more qualitative level of Festival’s production and
better usage of Festival’s potentials in the international promotion
of Montenegro, as a unique and distinguished cultural, touristic and
industrial destination.
I strongly believe that the planned model of reorganization of the
International TV Festival will be brought to life from next year, as a
sustainable institutional system which will open new spaces for valuable
and complete use of a TV production and animation of a creative
potential.
I wish a successful programme realization to the International TV Festival
Bar 2012 and to its participants to enjoy in this year’s productions, but
also in an authentic, natural and cultural environment of town of Bar and
Montenegro.
Dragica Milic
Festival Council, president
5
Uvodnik
Živjeti u svijetu ideja jeste privilegija. Realizovati ideje na autentičan,
jedinstven, osoben način, svojstven televizijskim autorima jeste i lična
odgovornost prema kulturnom naslijeđu koje stvaramo.
Vjerujem da je i Internacionalni televizijski festival Bar, svojim
sedamnaestogodišnjim postojanjem, na upečatljiv način doprinio,
ne samo raznolikosti kulturnog života grada Bara i Crne Gore, nego i
interakciji među stvaraocima, koji sa našeg Festivala odlaze bogatiji za
nova iskustva, poznanstva, nove ideje…
Svaki festival pruža posebno svjedočanstvo o vremenu i stvarnosti u kojoj
živimo. Ovogodišnji broj prijavljenih programa za takmičarske kategorije
na Internacionalnom TV Festivalu Bar ukazuje da su televizijski autori i
dalje, u velikom broju, zainteresovani da svoja viđenja aktuelnih tema
predstave i na ovim prostorima.
Zadovoljstvo je reći da je ukupno prijavljeno 222 programa (132
dokumentarna, 38 igranih, 14 programa iz oblasti ekologije i turizma, 8
dječijih i 30 krakih tv formi ) , iz 162 produkcijske kuće i 71 zemlje, čime
smo opet potvrdili da svake godine rastemo i imamo sve veće povjerenje
autora širom svijeta. Vrijednost Festivala je i obilje pratećih programa,
kao i prisustvo značajnih autora i gostiju iz svijeta televizije i filma, kojih
neće faliti ni ove godine.
Grad Bar je poznat po svom gostoprimstvu, toplom mediteranskom
duhu. Jedna od znamenitosti Grada Bara je i Stara Maslina, koja postoji
i opstaje već više od dvije hiljade godina. Sa željom da uz ovaj simbol
mira i postojanosti dosegnemo zajedno nove kvalitete, stvorimo nova i
još više učvrstimo stara prijateljstva – Dobrodošli na XVII Internacionalni
TV Festival Bar!
6
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Ljiljana Đinđinović,
Direktorka Festivala
Introduction
To live in a world of ideas is a privilege. To perform them in an authentic
and unique way characteristic for the authors is a personal responsibility
towards the cultural heritage we create.
I believe that the International TV Festival Bar, with its seventeen year
old tradition, has made a step further in a cultural life of both Bar and
Montenegro, as well as in the interaction between the artists, who leave
our Festival richer for new experiences, friendships, new ideas..
Every Festival is a witness of time and of reality we live in. The number
of received programmes for competitive categories for the International
TV Festival Bar shows that television authors are still greatly interested to
present their own ideas in this part of the world.
It is a pleasure to say that this year 222 programmes (132 documentaries,
38 feature films, 14 ecology and tourism programmes, 8 childrens’
programmes and 30 short TV forms) have applied from 71 country and 162
production companies. With such a great number of participants we have
proved again our progress and expansion through all these year gaining
year by year trust from the authors around the world. Valuable Festival
uniqueness lies also in its numerous additional programmes with presence
of eminent authors and guests from the world of television and film.
Town of Bar is known for its hospitality and warm Mediterranean spirit.
One of the symbols of our Bar is the Old Olive Tree which exists for more
than two thousands years. Having in mind this symbol of peace and
constancy I hope that we will reach new levels of quality this year and
that we will create new and enrich old friendships.
Welcome to the XVII International TV Festival Bar!
Ljiljana Djindjinovic,
Festival Director
7
Uvodnik
Internet ili televizija? Dokumentarac ili reportaža? Sitkom ili sapunica?
Javni ili komercijani? Odgovori na ova pitanja biće ne-istiniti. Posljedica
su dvadeset godina izbjegavanja odgovora…Da li smo uz medije
masovnih komunikacija postali isprazniji. Ili onakvi kakavi jesmo? Javno
je zanimljivo samo ako je komercijalno.
XVII Interancionalni TV festival u Baru rodjen je u postvremenu. Nastao
poslije bivšeg JRT znaka i ne-tržišnog vremena sa velikim tržištem.
Nakon sedamnaest godina postojanja Festival je iz modernizma
prešao u epohu tradicionalizama. Robno novčanu, udadbu i ženidbu,
nacionalizam i šovinizam. Drugačiji , u tranziciji. U vremenu je u kojem
su podjele samo prividno nestale. Sigurno je nestala ona između znanja
i novca. Drugu godinu za redom Festival se vraća autentičnim TV
žanrovima, bez pitanja da li je televizija umjetnost. Ona koja se prikazuje
na Festivalu - jeste. Ili nije? Istina i procjena je samo vaša, dok gledate
sve dostupne selektovane programe u pet kategorija na specijalnoj
festivalskoj televiziji na Extra TV-u. Program od producenata koji znanjem
i vještinama pokazuju drugačiji pogled na svijet koji nas okružuje. Ovaj
Festival odavno je svjetski. Kod svih kojima internet služi kao izvor
informacija i znanja, a ne kao potreba za anonimnim kriticizmom. Javno
je odavno postalo anonimno. I globalno.
Zbog svih uspomena koje dolaze kada su specijalni gosti Festivala
bili naši, Festival je naš .Oni su svevremeni, filmski i televizijski, časni i
čestiti, bez podjela, dama i šmeker, kao Milena Dravić i Dragan Nikolić.
Naši i vaši, Momčilo Otašević i Sanja Jovićević. Beogradsko-zagrebački
glumački par Judita Franković i Miodrag Krivokapić. Znate ih kao
likove iz vaših domova. Sudbine ste pratili, drugi su ih pisali u svim
televizijskim epohama, da podsjećaju na vaše. Oni su zvijezde u našoj
multikulturalnoj, multietničkoj, multi - podijeljenoj i objedinjenoj regiji.
Jer ih volimo. Hoćemo da osim svjetskog budemo i naši. Regionalni i
8
XVII Internacionalni TV Festival Bar
globalni i lokalni…Zato je na Festivalu drugi put prisutan idustrijski
program - Market. Zato se na Festivalu prvi put bavimo televizijskim
pamćenjem kroz priču o TV arhivima i TV muzejima.
Razlozi za radost i ponos su tu. Iako u medijima nalazimo one za stid,
sram i sujetu. U doba kampanja i reklama, XVII Interancionalni TV
festival Bar, preuzima odgovrnost u kampanji za kvalitet. Godinu dana
do punoljetstva. U godini kada festival puni 17 , umro je Nil Armstrong.
Mediji problematizuju korak na Mjesec. TV prenos koji se pamti. Izbor
programa je mali korak za vas, a veliki za medijski osviješćenu publiku.
Mediji jesu način života.Vjerujmo u korak kojim je čovjek stigao na
Mjesec i u sve domove… U medijsko pamćenje i budućnost. Pronadjite
program, pripremite se za daljine!
Doc Marija Perović
Kreativni direktor XVII Internacionalnog TV Festivala
9
Introduction
Internet or television? Documentary or coverage? Sitcom or soap opera? Public or commercial? Answers to these question will be untrue.
They come as a consequence of twenty years - evitation to give answers..
Have we become more empty with the mass media. Or have we become
just as we are? The public is interesting only if it is commercial.
XVII Internatioanl TV festival in Bar was born in post-time. It evolved after
the previous JRT symbol and non-market time with big market. After
seventeen years of exsisting, the Festival went from modernism to an
epoch of traditionalism. To a commodity – money relation, to marriage,
to nationalism and chauvinism. Different, in times of transition. In time
where divisions vanished only superficially. The one between knowledge
and money has dissapeared for sure. For two years now, the Festival
goes back to an authentic TV genres, without questioning whether
television is art. The one shown at the Festival – is. Or is it not? The truth
and judgement is only yours, while you are watching all the available
selected programmes in five categories on a special Festival's station
Extra TV. Programmes produced by people who, with their expertise
and talent, show a different view of a world around us. This Festival has
become international long time ago. To all those who use internet as a
source of information and knowledge, and not as a need for anonymus
criticism. Public has become anonymus long ago. And global.
For all the memories we have when special guest of the Festival were
ours, the Festival is ours. They are timeless, film and television, chaste and
honourable, a lady and a macho, like Milena Dravic and Dragan Nikolic.
Ours and yours, like Momcilo Otasevic and Sanja Jovicevic. A Belgrade –
Zagreb acting couple Judita Frankovic and Miodrag Krivokapic. You know
them as characters from your homes. You followed their destinies, others
wrote them in all the television epochs, to remind you of ours. They are
stars in our multicultural, multi-ethinc, multi-divided and united region.
Because we love them. We want to be not only international, but ours
as well. Regional and global and local.. For that reason, for the second
time there is a Festival's Market. That is why for the first time, here at the
Festival, we deal with a TV memories, through a story of TV archives and
TV museums.
Reasons for happines/joy and pride exist. Even though in the media
we find those for shame, humility and vanity. In times of campaigns
and advertisements, the XVII Interantional TV Festival Bar, takes a
responsibility in a campaign for quality. One year before becoming an
10
XVII Internacionalni TV Festival Bar
adult. In a year when the Festival is turning seventeen years old, Neil
Armstrong died. Media doubt that step on the Moon. A TV coverage to
remember. A choice of a programme may be small for you, but it is a big
one for media aware public. Media are a way of life. We do believe in that
step which brought a man to the Moon and to all homes.. In media's
future and remembrance. Find a programme, get ready for distances!
Doc. Marija Perovic
Art Director of the XVII International TV Festival
11
SELEKTOR / SELECTOR
Selektor
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ / CRNA GORA
Aleksandar Bečanović je rođen 1971. Filmski je kritičar dnevnog lista
Vijesti. Član je FIPRESCI – Međunarodnog udruženja filmskih kritičara.
Objavio je četiri knjige poezije: Ulisova daljina 1994., Jeste 1996., Ostava
1998., Mjesta u pismu 2001. i knjigu proze Očekujem što će iz svega proizaći
2005. Dobitnik je nagrade Risto Ratković za najbolju knjigu poezije 2002.
godine. Objavljivao brojne članke u Arsu, Plimi i drugim časopisima sa
prostora bivše Jugoslavije. Objavio je knjigu Žanr u savremenom filmu
(2005). Njegovi tekstovi su zastupljeni i u sljedećim knjigama: 501 Movie
Directors (2007), 501 Movie Stars (2007), 101 Horror Movies You Must
See Before You Die (2009) i 101 Sci-Fi Movies You Must See Before You Die
(2009). Živi u Baru.
14
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Selector
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ / MONTENEGRO
Aleksandar Bečanović was born in 1971. He is a film critic of the daily
newspaper Vijesti. He is a member of the FIPRESCI-the International
Federation of Film Critics. He published four poetry books : Ulysses’
Distance /1994/, It Is /1996/, Store-room /1998/, Places in the Letter /2001/
and a prose book I’m Anticipating What Will Come Out of Everything
/2005/. He received the Risto Ratkovic Award for the best poetry book
in 2002. He has published numerous articles in the Ars, Plima, and other
magazines from ex-Yugoslavia. He published the book Genre in the
Contemporary Film“ /2005/. His texts have been presented in the following
books: 501 Movie Directors (2007), 501 Movie Stars (2007), 101 Horror
Movies You Must See Before You Die (2009) and 101 Sci-Fi Movies You Must
See Before You Die (2009). He lives in Bar.
15
Selektor
S obzirom na ugled koji je Barski festival zasluženo stekao za 17 godina
svog postojanja, kada je prolazio kroz faze sticanja vlastitog kredibiliteta i
učvršćivanja reputacije u širem evropskom kontekstu, proces selektiranja
filmova mora da uključi makar dvostruke standarde: s jedne strane, od
pristiglih ostvarenja traži se da zadovolje zanatske kriterijume, s druge,
da se isto tako pokaže svijest o umjetničkom potencijalu koji posjeduje
televizijski medij, bilo da se govori o kratkim formama, dokumentarcu
ili igranom filmu. U današnjem trenutku, format televizijske produkcije
može upravo da bude područje kreativnosti, žanrovske igre, socijalne
odgovornosti, prostor istraživanja i kontemplacije, suptilnog
prepoznavanja i obrađivanja kompleksne problematike, angažovanog
pogleda koji i u prošlosti i u neposrednoj sadašnjosti pronalazi bitne
znakove o nama samima. I dalje su nam neophodne priče koje će nas
dotaći, pokrenuti, uznemiriti, u kojima ćemo pronaći intrigantne i
osvjetljavajuće metafore o svijetu u kome živimo.
U tom pogledu, ovogodišnja selekcija pokušava da odgovori na
razuđenu ponudu koju imamo u domenu kratkog, dokumentarnog i
igranog filma, i tako predstavi interesantni i indikativni pregled našem
gledaocu o današnjoj ogromnoj televizijskoj i sa njom povezanoj
produkciji. Drugim riječima, selekcija nastoji da bude nenametljivi
presjek ili katalog onih socijalnih i poetičkih tendencija koje fasciniraju
savremene autore, bilo da se oni direktno obraćaju stvarnosti ili to ipak
rade sa određene alegorijske distance. Bogatstvo tema i, što je možda još
i presudnije, bogatstvo stilova znači da je za XVII Barski festival društvena
relevantnost filmova podjednako važna kao i njihova unutrašnja estetska
realizacija: ideološki motivisane rasprave su mnogo dalekosežnije ako
se njima prida egzistencijalistički karakter, ako u storijama koje sadrže
političku univerzalnost istovremeno prepoznamo i sasvim specifični,
krajnje personalni i intimni prizvuk.
16
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Selector
Considering a reputation that Festival in Bar worthily gained for the
seventeen years of its existing, when it was going through phases of
creating its own credibility and securing reputation in a wider European
context, a process of selecting films has to include at least double
standards: on the one hand, all the arrived programs have to satisfy a
craft criteria and, on the other hand, to show awareness of an artistic
potential of a TV media, no matter if it is a short form, a documentary or
a feature film. In a present moment, a form of television production can
simply be a field of creativity, of genre – games, of a social responsibility,
a space of research and contemplation, of a subtle recognition and
processing of complex issues, engaged thought which both in past and
present time finds an important signs about ourselves. We still do need
moving stories that will disturb us, in which we will find intriguing and
enlightening metaphors about the world we live in.
In that sense, this year’s selection is trying to answer to a rich offer we
have in domain of short, documentary and feature film and in that
way to present an indicative review to our viewer about today’s great
television and productions connected to it. In other words, selection
attempts to be a modest cut or a catalogue of those social and poetical
tendencies which fascinate modern authors, no matter if they directly
refer to a present time or they do it from a certain allegoric distance. A
richness of topics and, maybe what is even more important, richness of
styles means that for the XVII Festival in Bar, a social relevance of films
is equally important as their inner aesthetic realization: ideologically
motivated discussions are far more wider if they are characterized by
an existential character, if in stories that carry political universality we
recognize at the same time an absolutely specific, ultimately personal
and intimate tone.
17
ŽIRI / JURY
Žiri
GORČIN STOJANOVIĆ ( SRBIJA ) - pozorišni i filmski reditelj, umjetnički
direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Pozorišnu
režiju studirao i diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Režirao tridesetak pozorišnih predstava, dva cjelovečernja igrana filma
(«Ubistvo s predumišljajem» i «Strljšen») i dvije TV-serije («Lisice» i «Ono
kao ljubav»). Pisao o rokenrolu i filmu, piše o fudbalu, pozorištu, kulturi,
društvu. Kolumnista, objavljivo u svim važnijim dnevnim i listovima za
kulturu u SFRJ. Režirao u svim beogradskim pozorištima, te u Skoplju,
Sarajevu i Somboru. Nagrađivan na festivalima u Sarajevu, Ohridu,
Zrenjaninu, Zemunu. Gostovao i učestvovao na mnogobrojnim domaćim
i međunarodnim festivalima. Autor preko trideset scenografskih rješenja
za svoje i predstave rediteljke Ive Milošević. Grand prix Justatovog
bijenala za «Malu sirenu», MP D. Radović. Objavio knjigu «Apocalypso»,
Geopoetika, Beograd, 2007. Art direktor više «događaja» i «kampanja».
Član žirija Bitefa, riječkog Festivala komornog teatra, nacionalnog
Lutkarskog festivala, selektor INFANT-a, učesnik više simpozijuma i
panela. Živi u Beogradu.
20
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jury
GORCIN STOJANOVIC ( SERBIA ) - theater and film deirector, art
director of the Yugoslav drama theater in Belgrade. He has studied and
graduated theatre direction at the Faculty of theatre arts in Belgrade. He
has directed around thitry theatre plays, two long feature films (“Ubistvo
s predumisljajem” and “Stršljen”) and two TV- series (“Lisice” and “Ono
kao ljubav”). Writes about rock’n’roll, film, football, theatre, art, society. A
columnist, has been published in major daily and art magazines in SFRJ.
Stojanovicq has directed in all Belgrade theaters, in Skopje, In Srajevo
and in Sombor. Awarded at Festivals in Sarajevo, Ohrid, Zrenjanin,
Zemun. Took part at numerous festivals both at home and abroad. An
author of over thirty scenography solutions for his own and plays of
director Iva Milosevic. Gran prix of Justat biennale. He has published a
book “Apocalypso” Art director of various campaigns and happenings.
Member of a BITEF jury, Rijeka theater festival, National Sock Puppetry
Festival, selector at INFANT, took part at several panels and simpoziums.
Lives in Belgrade.
21
Žiri
JERONIMO MOLERO ( ŠPANIJA ) - rođen je u Madridu 1962. godine. Osim
što je direktor fotografije i snimatelj, takođe je i predavač i producent.
Iako je prvo diplomirao Studije Ekonomije, takođe je studirao kameru
i fotografiju na filmu i TV-u u Madridu (TAI). Svoje usavršsavanje je
nastavio u Nacionalnoj školi za film i TV u Bikonsfildu u Engleskoj, kao i
na Internacionalnoj školi za film i TV u San Antonio de los Banos na Kubi
i na IORTV u Madridu.Tokom karijere je snimio veliki broj filmova, serijea,
dokumentarnih programa, videa i reklama a neki od njih su: “Udar”,
“Mjesec u tebi”, “Otac”, “Koža”, “Saidovo putovanje”, “Olivia”, “Slikar”…
22
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jury
JERONIMO MOLERO ( SPAIN ) – is born in Madrid in 1962. He is a
director of photography, a cinematographer, a lecturer and a producer.
Although he originally graduated in Economic Sciences, he also studied
camera and direction of photography in film and TV in Madrid (TAI). He
continued to develop his studies at the National Film and TV School in
Beaconsfield in England, as well as at the International School of Cinema
and TV in San Antonio de los Banos in Cuba and in the IORTV in Madrid.
In his career he has directed numerous films, series, documentaries,
videos and commercials such as “Impact”, “The Moon Inside You”, “The
Father”, “Skin”, “The Journey of Said”, “Olivia”, “The Painter”…
23
Žiri
NIKOLA VUKČEVIĆ ( CRNA GORA ) - diplomirao na Odsjeku za filmsku i
pozorišnu režiju Akademije umjetnosti u Novom Sadu, a postdiplomske
studije je završio na FDU Beograd. Doktorske studije zavrsio na Akademiji
umjetnosti u Novom Sadu, sa disertacijom o Ingmaru Bergmanu. Danas
ima zvanje doktora nauka iz oblasti Filmologije. Docent na predmetu
Filmska režija I-VIII na studijskom programu Filmske i TV režije FDU
Cetinje, član Odbora za film Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
(CANU), donedavno umjetnički direktor Gradskog pozorišta Podgorica (7
sezona). Kao reditelj je realizovao sedamdesetak projekata: cjelovečernji
igrani film ‘Pogled sa Ajfelovog tornja’, desetak nagrađivanih pozorišnih
predstava, cjelovečernji dokumentarni film ‘Kana’ (2008.), dokumentarnu
seriju ‘Ulice i ljudi’ na Prvom programu TVCG, preko trideset namjenskih
propagandnih filmskih i TV formi (reklamnih i muzičkih spotova, promo
filmova), četiri kratkometražna igrana filma i jedne TV drame. Suvlasnik
produkcione kuće Galileo production Montenegro. Vukčević je čest
sudionik brojnih međunardonih seminara, festivala, savjetovanja, kako
u Evropi tako i širom svjeta. Nedavno završio snimanje svog drugog
cjelovečernjeg igranog filma DJEČACI IZ ULICE MARKSA I ENGELSA,
nakon što je 2009. sa uspjehom postavio na scenu Gradskog pozorišta
upravo tekst po kome je snimio ovaj filmski projekat.
24
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jury
NIKOLA VUKCEVIC ( MONTENEGRO ) - received a Bachelor of Arts in
Film and Theatre Directing from the Academy of Arts Novi Sad, Serbia.
In 2001 he received a Master Degree of Arts in Dramatic Arts. Since 2010
Vukcevic has PhD, on cinematic and theatre poetics of Ingmar Bergman.
, Professor of Film Directing at the Department of Film and TV Directing
at the Montenegrin national Faculty of Drama Cetinje (FDU Cetinje). Coowner of film production company GALILEO Production Ltd. Vukcevic
worked as the director/author in around 70 projects, including one
feature film (A VIEW FROM THE EIFFEL TOWER), numerous music videos,
commercials, TV clips, campaigns, four short films, one TV film, 25 halfan-hour documentaries for Montenegrin National Television, as well as
ten theatre performances. Also, Vukcevic is the youngest member ever
to join the Film Board of the National Academy of Arts and Science
(CANU). Nikola Vukcevic has been named an Ambassador of Montenegrin
Culture by the EU’s Directorate General for Enlargement. The Directorate
is a project set up to promote the countries applying for membership
of European Union, and the Ambassadors of culture will represent their
country during the accession. Vukcevic was at the position of Artistic
director of City Theatre Podgorica, as artistic head of new productions
from 2003 to 2010. He has recently completed his second feature film
titled THE KIDS FROM MARKSA & ENGELSA STREET.
25
Žiri
RADA ŠEŠIĆ ( HOLANDIJA ) - filmski producent, predavač, kritičar
i kustos. Radi kao mentor na postdiplomskim studijama filma na
holandskoj filmskoj Akademiji u Amsterdamu. Rođena je u Hrvatskoj,
živjela je u Sarajevu, a od 1993 godine je nastanjena u Utrehtu. Od
2000. godine radi kao savjetnik programa na IFFR u Roterdamu i obavlja
funkciju selekcione komisije na IDFA u Amsterdamu. Od nastanka Fonda
Jan Vrijman koji promoviše dokumentarce uključena je u selekciju,
oa od prije četiri godine je, takođe, član komisije Fonda Hubert Bals
koji podržava igrane produkcije. Na SFF je odovorna za takmičarski
dokumentarni program kao i za Rough Cut Boutique. Po pozivu je
učestvovala na nekoliko međunarodnih radionica. Član je Evropske
dokumentarne mreže. Od prije dvije godine je savjetnik programa DOK
– Lajpcig za balkansku i južno-azijsku kinematografiju. Već više od deset
godina je jedan od programera za Indijski FF u Kerali (IFFK). Živjela je
u Indiji gdje je snimila četiri dokumentarca. Sa nekolicinom prijatelja
je osnovala dva festivala gdje vodi programski dio: Istočne komšije FF
koji je namjenjen ne-evropskoj kinematografiji i održava se u Holandiji
i Festival dokumentarnog filma Doku Art koji se održava u njenom
rodnom Bjelovaru u Hrvatskoj. Bila je član nekoliko svjetskih filmskih
festivala. Par godina je radila kao predavač na Univerzitetu Amsterdama
na odjseku za Medijei kulturu. Gost – predvač na nekoliko filsmkoh škola
i univerziteta u inostranstvu. U Holandiji je režirala četiri filma, prikazanih
na 60 festivala širom svjeta, nagrađivanih na nekoliko istih. Njeni radovi
su prikazivani u muzeju MoMa u Nju Jorku. Piše za nekoliko filmskih
magazina i bila je saradnik na nekoliko knjiga.
26
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jury
RADA ŠEŠIĆ ( THE NETHERLANDS ) - a film maker, lecturer, critic
and curator. Works as a mentor at The Master of Film Studies at The
Netherlands Film Academy Amsterdam. She was born in Croatia, lived
in Sarajevo while from 1993 lives in Utrecht. Since 2000 works as a
program advisor of IFFR Rotterdam and is on a selection comity of IDFA
Amsterdam. From the beginning of the fund that support documentaries
Jan Vrijman involved in the selection and since four years is also one
of commission members for Hubert Bals Fund that supports fiction
feature productions. At Sarajevo Film Festival, heads the Competition
Documentary Programme as well as Rough Cut Boutique. Invited as a
tutor at several international workshops -pitching sessions. Member of
European Documentary Network. Since two years is a program advisor of
DOK-Leipzig for the Balkan and South Asian cinema. More than a decade,
is one of the programmers for the Indian film festival IFFK in Kerala. Lived
in India, and has directed there four documentaries. With a group of
friends, started two film festivals where she heads the programming
part: Eastern Neighbours FF that focuses on non EU European cinema,
held in The Netherlands, and a documentary film festival Doku Art in her
birthplace-Bjelovar/Croatia. Served at dozens juries at the film festivals
around the world. For several years was teaching one trimester at The
University of Amsterdam – Media and culture. Guest lecturer at several
Film Schools and Universities abroad. Directed in the Netherlands four
film, screened at 60 festivals worldwide, awarded at several. Her work
was also presented and archived at MoMA New York. Writes for several
film review magazines, collaborated on several books, as well.
27
Žiri
SVETLANA ČIRKOVA ( RUSIJA ) - diplomirala na Fakultetu za žurnalistiku
Državnog Univerziteta u Moskvi 1977. godine. Specijalizovala se za
međunarodno novinarstvo i televiziju. Više od 30 godina radila je na
televiziji na društveno značajnim projektima. Radila je za državnu TV
stanicu “Ostankino” kao i na Centralnoj ruskoj televiziji. Nagrađena je
nekoliko puta specijalnom nagradom od strane Unije novinara Rusije
za dokumentarce. Kao zamjenik generalnog direktora Radio Televizije
«Class!» radila je na stvaranju popularnih ciklusa naučnih dokumentaraca.
Radila u organizaciji rješavnja međunarodnih problema pod nadzorom
UNESCO-a i UNICEF-a, stvarala dokumentarne filmove u saradnji sa
BBC-jem i raznim američkim, njemačkim, francuskim, bugarskim i
južnokorejskim televizijama, radila u organizaciji brojnih međunarodnih
festivala televizijskog programa posvećenog djeci i omladini, bila član
tima dječijeg festivala «Moscow-Crimea». Osnivač organizacije koja daje
podršku dokumentarnim redakcijama na televizijama, kao i Televiziji
za djecu i mlade, Asocijaciji dječijih televizija, Dječijoj nacionalnoj TV
Akademiji, časopisu Dječiji pokret Moskve i dr. Nedavno, Svetlana
Čirkova je postala član Savjeta Centralnog Federalnog Regiona, zamjenik
predsjedavajućeg Redovne Komisije državne Dume za problem
majčinstva, djetinjstva i probleme zaštite ženskih prava. Predsjednik je
regionalne NVO “Open air”, umjetnički direktor i producent popularnog,
društveno značajnog TV projekata “Projekat 16” i “Dan roda”, koji su
realizovani u saradnji sa Federalnom Agencijom za medije i komunikacije
i Skupstine grada Moskve.
28
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jury
SVETLANA CHIRKOVA ( RUSSIA ) - graduated from Moscow State
Unversity, Faculty of Journalism in 1977. Her specialty is foreign
journalism and television. More than thirty years she works on TV
creating socially significant projects. Worked in State TV-radio company
Ostankino as a correspondent, editor, special correspondent, main issuer,
commentator. In Home edition of Central television for children and
youth created popular documental programs. She specialized on urgent
social issues and specially on problems of teen rights. Was awarded
with premium of Russian Union of Journalists as documentary author.
Repeatedly awarded with premium of Moscow Union of Journalists.
As deputy general director of TV-radio company «Class!» worked on
creation of staging popular-science cycles. Svetlana Tchirkova organized
international issues under the auspices of UNESCO and UNICEF,
teleconferences and surveys of documentaries in cooperation with
BBC and american, german, french, bulgarian, south-corean television,
international festivals of TV-programs for children and youth «Under 16
and older», festival of children’s creative teams «Moscow-Crimea». She
became founder of organizations which played a big role in support of
documental television and television for children and youth: Assosiation
of children’s television, Children’s national TV-academy, Regional NonGovernmental Organization of employees of children’s and youth press
«Open air», journal of Children’s movement of Moscow «Under 16
and older allowed». Recently she became a member of Public council
of Central Federal region, deputy chairman of Regular Commission of
State Dume for the problems of motherhood, childhood and defence of
women’s rights, President of Regional Non-Governmental Organization
«Open air», artistic director and producer of popular socially significant
TV projects «Project 16» and «Stork Day», which are being created with
support of Federal Agency for the press and mass communications and
Moscow government.
29
PROGRAMI PO ZEMLJAMA /
PROGRAMMES BY COUNTRIES
Programi po zemljama
ARGENTINA / ARGENTINA
LUMINARIS / LUMINARIS - 2011
Producent/ production: JUAN PABLO ZARAMELLA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
IZGUBLJENI POGLED/ THE MISSING LOOKS / LA MIRADA PERDIDA
– 2012
Producent/ production: OSOM FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
MOJA TAJLANDSKA NEVJESTA / MY THAI BRIDE – 2011
Producent/ production: SHOWREAL PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/ DOCUMENTARY
AUSTRIJA / AUSTRIA
DAN STVOREN ZA ČUDO / A DAY FOR MIRACLE / DAS WUNDER VON
KARTEN - 2011
Producent/ production: ORF
Kategorija / Category: TV FILM
BELGIJA / BELGIUM
ŽIVOT IZ SNOVA NA PRODAJU / DREAM LIFE ON SALE / VIE DE REVE
EN PROMOTION - 2012
Producent/ production: MEDIADIFFUSION
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA – HERZEGOVINA
IZLOŽBA / EXHIBITION - 2012
Producent/ production: MEDIACENTAR SARAJEVO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
32
XVII Internacionalni TV Festival Bar
BOCUN VINA / BOTTLE OF WINE - 2012
Producent/ production: DARIO ČUPIĆ
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
CETINJE – OBOD – NAGIB / CETINJE – OBOD – NAGIB - 2012
Producent/ production: FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
DUŠAN VUKOTIĆ, JEDINI JUGOSLOVENSKI I CRNOGORSKI
OSKAROVAC / DUSAN VUKOTIC, THE ONLY YUGOSLAV AND
MONTENEGRIN OSCAR WINNER - 2011
Producent/ production: RTCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
Programmes by countries
CRNA GORA / MONTENEGRO
EVROPA U MOM GRADU / EUROPE IN MY TOWN - 2012
Producent/ production: CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠTO JA / WHY ME - 2012
Producent/ production: OFF PROJEKAT
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
VEHABIJE / WAHHABIS - 2011
Producent/ production: RTCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŽIVOT JE / LIFE IS - 2012
Producent/ production: CZK TIVAT
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
APLAUZ / APPLAUSE / APLAUS - 2012
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: TV FILM
EPOHALNO PUTOVANJE U RUSIJU GOSPODINA TRISKE / MR
TRISKA’S EPOCH MAKING TRIP TO RUSSIA / EPOCHALNI VYLET PAN
TRISKY DO RUSKA – 2011
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
33
Programi po zemljama
NIKINA PORODICA / NICKY’S FAMILY / NICKYHO RODINA – 2011
Producent/ production:TRIGON PRODUCTION, W.I.P., CZECH
TELEVISION, SLOVAK TELEIVSION, J&T, RWE,
TRANSGAS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
FARSKA OSTRVA / FAROA ISLAND
NEMA KONFLIKTA / NO CONFLICT / ONGIN KONFLIKT – 2011/12
Producent/ production: BJARKI THOMSEN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
FRANCUSKA / FRANCE
BANDA VELIKIH SESTARA / BIG SISTERS GANG
/ CRAPULEUSES - 2011
Producent/ Production: KWAI
Kategorija / Category: TV FILM
GRČKA / GREECE
SAJOME / SAYOME – 2011
Producent/ Production: ANEMON PRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
HRVATSKA / CROATIA
ENERGETSKI NEZAVISNO GRADIŠĆE/ ENERGY INDEPENDENT
BURGENLAND / ENERGETSKI NEOVISNO GRADIŠĆE - 2011
Producent/ production: HRT
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
POČIVALI U MIRU / REST IN PEACE - 2012
Producent/ production: RING MULTIMEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
20 DANA NA TIBETU / 20 DAYS IN TIBET - 2011
Producent/ production: SPIRITUS MOVENS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
34
XVII Internacionalni TV Festival Bar
CRVENA VILA I SVETI DUH / RED FAIRY N THE HOLY GHOST – 2011
Producent/ production: NEXT STORY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
IRAN / IRAN
TALOM / TALOM - 2011
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
Programmes by countries
INDIJA / INDIA
POTRAGA ZA IRANSKIM LEOPARDOM / THE QUEST FOR IRANIAN
LEOPARD / DAR JOSTEJOYE PALANG IRANI - 2012
Producent/ production: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
IRSKA / IRELAND
KUKULJAČA I OKOVRATNIK / THE HOOD AND THE COLLAR -2012
Producent/ production: MAGAMEDIA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ITALIJA / ITALY
NERO VULF/ NERO WOLF / NERO WOLFE - 2011
Producent/ production: RAI FICTION / CASANOVA MULTIMEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
SAN MARATONCA / THE MARATHON RUNNER’S DREAM / IL SOGNO
DEL MARATONETA -2010
Producent/ production: CASANOVA MULTIMEDIA S.P.A. / RAI FICTION
Kategorija / Category: TV FILM
ITALIJA / MOZAMBIK - ITALIA / MOZAMBIQUE
AFRIČKA METAMORFOZA / METAMORFOSE AFRICAIN /
METAMORFOSE AFRICANO – 2010
Producent/ production:LAB. A MUNDZUKU KA HINA / ASS. BASILICATA
MOZAMBICO ONLUS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
35
Programi po zemljama
IZRAEL / ISRAEL
KUĆNI VIDEO / HOME MOVIE - 2012
Producent/ production: REUVEN BRODKSY
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
LEA I DARIJA / LEA AND DARIA / LEA AND DARIJA- 2011
Producent/ production: LIDIJA IVANDA
Kategorija / Category: TV FILM
GONJEN / PURSUED / RADOOF – 2012
Producent/ production: RON OFER FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
JUŽNA KOREJA / SOUTH KOREA
GORKO – SLATKA ŠALA / BITTERSWEET JOKE - 2012
Producent/ production: PRODUCTION GONGBANG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
KANADA / CANADA
ONE IZRAĐUJU BOMBE / BOMB GIRLS - 2011
Producent/ production:BACK ALLEY FILM PRODUCTION / MUSE
ENTERTAINMENT
Kategorija / Category: TV FILM
KINA / CHINA
CVJETANJE UZ SUZE / BLOSSOM WITH TEARS / HUA DUO -2012
Producent/ production: ZHEJIANG SATELLITE TV
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM/ CHILDRENS’S TV
PROGRAMME
PRISTANIŠTE BR. 1 / WHARF NO. 1 / YI HAO MA TOU - 2011
Producent/ production: THE 80 FILM COMPANY
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
36
XVII Internacionalni TV Festival Bar
HAKOVANJE / HACKTION - 2011
Producent/ production: MTVA
Kategorija / Category: TV FILM
IKONE I PACOVI / ICONS AND RATS / IKONOK ES PATKANYOK – 2011
Producent/ production: MTVA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MEKSIKO / MEXICO
Programmes by countries
MAĐARSKA / HUNGARY
POTRČKO / GOFER / CHALAN – 2012
Producent/ production:FILMTANK; FOPROCINE, TELEVISION
METROPOLITANA
Kategorija / Category: TV FILM
MEKSIKO / FRANCUSKA - MEXICO / FRANCE
AGNUS DEI: JAGNJE BOŽJE / AGNUS DEI: LAMB OF GOD – 2011
Producent/ production:LA FEMME ENDORMIE, PEPA FILMS, FOPRO
CINE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NIZOZEMSKA / ETIOPIJA - NETHERLANDS / ETHIOPIA
UOKVIRIVANJE DRUGIH/ FRAMING THE OTHER – 2011
Producent/ Production: I CAMERA YOU PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NIZOZEMSKA / NETHERLANDS
JAJNE ĆELIJE ZA KASNIJE / EGGS FOR LATER / EI VOOR LATER –
2011
Producent/ Production: TRUEWORKS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
37
Programi po zemljama
BOLNA SLIKA / PAINFUL PAINTING – 2011
Producent/ Production: ZUIDENWIND FILMPRODUCTIONS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
NJEMAČKA / GERMANY
ALPI BERHTESGADENA/ ALPS OF BERCHTESGADEN / DIE
BERCHTESGADENER ALPEN – 2011
Producent/ production:NAUTILUSFILM GMBH – NATURAL HISTORY
GERMANY
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
RATOVI MRAVA / ANT WARS / KRIEG DER AMEISEN – 2012
Producent/ production: BAYERISCHER RUNDFUNK
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
PROJEKAT GANGSTERI / GANGSTER PROJECT - 2011
Producent/ production:DEUTSCHE FILM UND FERNSEHAKADEMIE
BERLIN GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
U NAJBOLJIM GODINAMA / IN THE PRIME OF LIFE / IN DEN BESTEN
JAHREN - 2011
Producent/ production: WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Kategorija / Category: TV FILM
MEDVJED IZ KNJIGE O DŽUNGLI / JUNGLE BOOK BEAR / HELD AUS
DEM DSCHUNGELBUCH – DER LIPPEN BAR - 2012
Producent/ production:GULO FILM PRODUCTIONS (FOR NDR
NATURFILM DOC LIGHTS)
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
TAHRIR 2011: DOBRO, LOŠE I POLITIČAR / TAHRIR 2011: THE GOOD,
THE BAD AND THE POLITICIAN - 2011
Producent/ production: WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ČUDAN SVIJET MAKSA X / THE STRANGE WORLD OF MAX X - 2012
Producent/ production: DEUTCSHE WELLE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
38
XVII Internacionalni TV Festival Bar
POLJSKA / POLAND
ARGENTINSKA LEKCIJA / ARGENTINIAN LESSON / ARGENTYNSKA
LEKCJA - 2011
Producent/ production: STARON FILM / TVP1
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
Programmes by countries
VADIM / WADIM - 2011
Producent/ production: PIER 53
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
RUSIJA / RUSSIA
ČAUN – ČUKOTKA NA PRELAZU VJEKOVA / CHAUN – CHUKOTKA
AT A TURN OF CENTURIES / ČAUN – ČUKOTKA NA RUBEŽE VEKOV 2011
Producent/ production: NPP “INSTITUTE ALTERNATIVE TECHNOLOGY”
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
SJEVERNI JELEN / NORTHERN DEER / SEVERNJII OLENJ – 2011
Producent/ production: CREATIVE STUDIO “NAVIGATOR” ANDREW I
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
OTKUCAJ ŽIVOTA / THE BEAT OF LIFE / KAPLYA JIZNI -2011
Producent/ production: BASHKORTOSTAN
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠPIJUN / THE SPY / SHPION – 2011
Producent/ production: RUSSIA TELEVISION AND RADIO
Kategorija / Category: TV FILM
SAD / USA
POBOLJŠATI SVIJET / BETTER THIS WORLD – 2011
Producent/ production: LOTERIA FILMS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
39
Programi po zemljama
VUDMANOVI / THE WOODMANS – 2010
Producent/ production: C SCOTT FILMS LLC
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
POD AFRIČKIM NEBOM / UNDER AFRICAN SKIES – 2012
Producent/ production: @RADICAL MEDIA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SRBIJA / SERBIA
MALE PRIČE: AVION OD PAPIRA; SAŠIVENE PAHULJE; VLASNIK
OBLAKA / LITTLE STORIES: PAPER PLANE; SEWN SNOWFLAKES;
OWNER OF CLOUDS - 2011
Producent/ production: MARKO KARADZIC
Kategorija / Category:DJEČIJI TV PROGRAM/ CHILDRENS’S TV
PROGRAMME
MISTERIJA MAKAVEJEV / THE MYSTERY OF MAKAVEJEV - 2012
Producent/ production: DKSG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
SONJA / SONJA - 2011
Producent/ production: BASTARDS PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ZIMA / WINTER - 2012
Producent/ production: AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
ŠPANIJA / SPAIN
NEPOKRETAN / IMMOBILE / INMOVIL - 2012
Producent/ production: EMPERACTRIZ FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
MARKO / MARCO - 2011
Producent/ production: BAMBU PRODUCCIONES
Kategorija / Category:DJEČIJI TV PROGRAM/ CHILDRENS’S TV
PROGRAMME
40
XVII Internacionalni TV Festival Bar
SPAŠAVAJUĆI SJENKE: FILMOVI, SMRT I SJEĆANJE / RESCUING
SHADOWS: CINEMA, DEATH AND MEMORY / RESCATANDO
SOMBRAS: CINE, MUERTE Y MEMORIA - 2012
Producent/ production: LUNATIC VS AAFE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
MI, ŽENE CENTRALNE AMERIKE / WE, CENTRAL AMERICAN WOMEN
/ NOS OTRAS, CENTROAMERICANAS – 2011
Producent/ production: PTM MUNDUBAT
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
Programmes by countries
NE / NO - 2011
Producent/ production: WALOPRO S.L.
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME/ SHORT TV FORMS
ŠPANIJA / URUGVAJ - SPAIN / URUGUAY
MANIFEST DA SE NIKAD NE ZABORAVI / MANIFESTO TO NEVER
FORGET / MANIFESTO CONTRA EL OLVIDO - 2011
Producent/ production:TURANGA FILMS & FUNDACION PRO
DERECHOS HUMANOS
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND
GOTARD ŠUH. SENZUALNO VIĐENJE SVIJETA / GOTTHARD SCHUH.
A SENSUAL VISION OF THE WORLD / GOTTHARD SCHUH. UNA
VISIONE SENSUALE DEL MONDO - 2011
Producent/ production: RSI RADIO TELEVISIONE SVIZZERA - LUGANO
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI/DOCUMENTARY
UKRAJINA / UKRAINE
ANĐELI RATA / ANGELS OF WAR /ANGELI VOINI - 2012
Producent/ production: FILM. UA
Kategorija / Category: TV FILM
41
DOKUMENTARNI /
DOCUMENTARY
Dokumentarni
MOJA TAJLANDSKA NEVJESTA/ MY THAI BRIDE – 2011
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
SHOWREAL PRODUCTIONS
AUSTRALIJA/ AUSTRALIA
55 MIN
DAVID TUCKER
ASHLEIGH HOOKER
Kratak sadržaj:
Ted, 46-ogodišnji prodavac iz Velsa, posjećuje poslovno Tajland. Nakon
što otkriva tjelesna zadovoljstva Bankoka, zaljubljuje se u Tip, djevojku
koja radi u jednom baru. Oni se vjenčaju i otpočinju nov život u
njenom siromašnom domu na selu. Ted ubrzo otkriva da nije jedini. Na
sjeveroistoku Tajlanda, brak sa strancima je postala jedna vrsta industrije.
Uskoro se stvari pogoršavaju za Teda. Njegov novac se potrošio brže
nego je očekivao. Čini se da ga niko ne želi više na farmi. Kada Ted pita
Tip da li ga voli, a ona mu odgovara: „Ja ne mogu ni da jedem ni da pijem
tvoju ljubav“. Ted se vraća kući siromašan, naučivši ono što je njegova
tajlandska supruga već znala: bez novca, gubiš sve.
Programme summary:
Ted, a 46-year-old salesman from Wales, visits Thailand on business.
After revelling in the carnal pleasures of Bangkok, he falls in love with
Tip, a bar girl. They marry and start a new life in her poor, rural home.
Ted soon finds he isn’t alone. In northeast Thailand marriage to foreign
men has become an industry. Things soon sour for Ted. His money has
disappeared much faster than he expected. No one seems to want him
around the farm anymore. When Ted asks Tip if she loves him, she replies:
“I can’t eat or drink your love.” Ted returns home destitute, having learned
what his Thai wife already knew: without money you lose everything.
44
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: MEDIACENTAR SARAJEVO
Zemlja/Country:
BOSNA I HERCEGOVINA/ BOSNIA-HERZEGOVINA
Trajanje / Duration:
33 MIN
Režiser / Director:
BORO KONTIĆ
Scenario / Screenplay:
BORO KONTIĆ
Fotografija /Photography: ALMIR ĐIKOLI, MUSTAFA MUSTAFIĆ
Documentary
IZLOŽBA/ EXHIBITION – 2012
Kratak sadržaj:
Krajem februara 2012. godine u Sarajevu je otvorena izložba fotografija
Milomira Kovačevića – Strašnog. Riječ je o fotografijama nastalim između
1986 i 1992. godine za vrijeme burnih političkih i društvenih promjena
uoči rata u BiH i opsade Sarajeva. Ljudi koji se pojavljuju na fotografijama
najčešće su uslikani tokom mirovnih protesta ili događaja na kojima su
pokušavali da spriječe rat. Dokumentarac izložba neka je vrsta sjećanja
na vrijeme od prije dvije decenije.
Programme summary:
At the end of February 2012, there was an opening of the photo exhibition
of Milomir Kovačević – Strašni (the Terrible) in Sarajevo. These photos
were made in the period from 1986 to 1992, in time of turbulent political
and social changes before the war in Bosnia-Herzegovina and the siege
of Sarajevo. People that appear in photos are most often photographed
during peaceful protests or other war-preventing events. Documentary
– exhibition is a kind of remembrance of the period two decades ago.
45
Dokumentarni
CETINJE – OBOD - NAGIB/ CETINJE – OBOD - NAGIB – 2012
Producent/ production: FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
22 MIN
Režiser / Director:
GOJKO BERKULJAN
Scenario / Screenplay:
GOJKO BERKULJAN
Fotografija /Photography: NEMANJA DABANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Kratki portret inžinjera Petra Sinanovića – Nagiba, a uz to i priča o razvitku
i prosperitetu jednog grada i društva u njemu koji je naglo okončan,
prepustivši to društvo konstantnom srozavanju. Posljedice toga i danas
uveliko osjećamo.
Programme summary:
Short portrait of Petar Sinanović-Nagib, an engineer. Also the story about
development and prosperity of a town and its society that suddenly
ended and from that point on constant degradation of it. Consequences
which we still feel today.
46
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent / production: CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
(CGO)
Zemlja / Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
47 MIN 29 SEC
Režiser / Director:
DANILO MARUNOVIĆ
Scenario / Screenplay:
DANILO MARUNOVIĆ
Fotografija /Photography: ŽELJKO BRACANOVIĆ
Documentary
EVROPA U MOM GRADU/ EUROPE IN MY TOWN – 2012
Kratak sadržaj:
„Evropa u mom gradu“ je dokumentarni film koji govori o novim pravilima,
novom sistemu vrijednosti, novom svijetu u koji Crna Gora integracijom
sa Evropskom unijom ulazi. Film je sniman u živopisnim crnogorskim
selima i gradovima, obojen je koloritom mentalitetskih karakteristika tih
podnebalja, a sastoji se od percepcija, strahova, predrasuda, ali i nada,
crnogorskih građana i građanki od samih integracija. ..
Programme summary:
“Europe in my town” is a documentary about new rules, new value system,
new world Montenegro is entering through integration in European
Union. Film is made in picturesque villages and towns, coloured by their
specific mentality, consisting of perceptions, fears, but also hopes of
Montenegrin citizens in reference to integrations…
47
Dokumentarni
ŽIVOT JE/ LIFE IS – 2012
Producent/ production: CZK TIVAT
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
48 MIN 18 SEC
Režiser / Director:
VLADIMIR PEROVIĆ
Scenario / Screenplay:
VLADIMIR PEROVIĆ
Fotografija /Photography: MILAN STANIĆ
Kratak sadržaj:
Cijela Crna Gora je planinski prostor. U njenom bezvodnom, krševitom
dijelu, život i borba za život odvijaju se vjekovima na isti način. U surovom
kamenjaru ljudi ipak pronalaze ono što život znači. I žive u potpunom
skladu sa okruženjem.
Programme summary:
Entire Montenegro is a mountanious region. In its waterless, karst region,
life and life struggle evolve for centuries in the same way. On this harsh,
rocky ground, people still find life and live in complete harmony with the
environment.
48
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: RTCG
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
13 MIN
Režiser / Director:
NEMANJA PAVIĆEVIĆ
Scenario / Screenplay:
NEMANJA PAVIĆEVIĆ
Fotografija /Photography: SVETOZAR ČAĐENOVIĆ
Documentary
DUŠAN VUKOTIĆ, JEDINI JUGOSLOVENSKI I CRNOGORSKI
OSKAROVAC/ DUSAN VUKOTIC, THE ONLY YUGOSLAV AND
MONTENEGRIN OSCAR WINNER – 2011
Kratak sadržaj:
Životna i stvaralačka priča Dušana Vukotića, koja se ukratko može
objasniti rečenicom – Preko trnja do zvijezda.
Programme summary:
Life and creative story of Dusan Vukotic that can be summed up in a
sentence “Through the thorns to the stars”.
49
Dokumentarni
VEHABIJE/ WAHHABIS – 2011
Producent/ production: RTCG
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
48 MIN
Režiser / Director:
TANJA SUKOVIĆ
Scenario / Screenplay:
TANJA SUKOVIĆ
Fotografija /Photography: DRAGAN TOMAŠEVIĆ
Kratak sadržaj:
Fenomen o kojem se poslednjih godina sve više govori, a malo zna –
vehabizam. Na prostore bivše Jugoslavije takvo tumačenje islama donio
je rat u Bosni. Tokom 90-ih sljedbenici vehabizma registrovani su u
gotovo svim ex-yu republikama. Nerijetko bilježeni su i incidenti između
njih i vjernika koji praktikuju tradicionalni islam.
Teroristički napad u Sarajevu koji je počinio pristalica ovog pokreta
ponovo je aktuelizovao priču o ovom fenomenu. O kakvom pokretu je
riječ i kakva je njegova suština – istraživali smo i ova emisija je nastala kao
plod tog rada. Emisija je snimana u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Programme summary:
Phenomenon being talked about more and more in the last few
years – wahhabism. On the territory of formed Yugoslavia, such Islam
interpretation has brought war to Bosnia. During 90ies, wahhabism
followers have been registered almost in all ex-Yu republics. Incidents
between them and believers practicing more traditional Islam often
occurred.
Terrorist attack in Sarajevo commited by a follower of this movement
again brought this phenomenon to the eye of the public. What is
this movement and what is its essence - we have researched and this
programme is the results of the research. Programme is filmed in
Montenegro, Serbia and Bosnia-Herzegovina.
50
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Documentary
EPOHALNO PUTOVANJE U RUSIJU GOSPODINA TRISKE / MR.
TŘÍSKA’S EPOCH MAKING TRIP TO RUSSIA /EPOCHÁLNI VÝLET PAN
TŘÍSKY DO RUSKA – 2011
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country:
ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
57 MIN
Režiser / Director:
FILIP REMUNDA
Scenario / Screenplay:
FILIP REMUNDA
Fotografija /Photography: JAKUB HALOUSEK
Kratak sadržaj:
Ovaj dokumentarni film je o
ekspediciji modernog Čeha kroz
Rusiju prateći stope svog pretka.
Jaroslav Triska je nastavnik koji
je otkrio dnevnik svog dede par
godina ranije: on je proveo I svjetski
rat i građanski rat u Rusiji i vratio se
u svoje rodno selo tek šest godina
kasnije 1920.godine.
Unuk sa dedinim dnevnikom u ruksaku sada kreće na životno putovanje
tačno onom rutom kojom je išao njegov deda legionar – Prag – Moskva–
Jekaterinburg – Novosibirsk – Vladivostok; tj. kreće u ekspediciju koja
će riješiti na njegovo zadovoljstvo istraživanje djedove sudbine. Ovo
putovanje istovremeno daje viđenje ruskog drušva kroz oči Čeha. Ovaj
dokumentarac pokušava da odgovori na pitanja kao što su – da li se
može reći da je Rusija demokratski sistem? Kakva je to demokratija? Da li
bi trebalo da se bojimo Vladimira Putina? Zašto ubijaju reportere u Rusiji?
Programme summary:
This is a documentary film about the expedition of a Czech contemporary
across Russia in the footsteps of his ancestor. Jaroslav Tříska is a teacher
who discovered his grandfather’s diary a few years ago; he had spent the
First Wold War and the civil war in Russia and only returned to his native
village six years later in 1920.
His grandson now packs his grandfather’s diary into his back-pack and
sets out on his lifetime trip exactly along the route of his legionnaire
grandfather’s pilgrimage – Prague – Moscow – Yekaterinburg – Novosibirsk
– Vladivostok; that is to say on an expedition that is to resolve to his
satisfaction his research into the destiny of his grandfather. Ths journey
simultaneously gives a topical view of Russian society through the eyes of
a Czech. The documentary tries to find answers to questions like – can one
say that Russia has a democratic system? What kind of a democracy is this?
Should we fear Vladimir Putin? Why do they shoot reporters in Russia?
51
Dokumentarni
NIKINA PORODICA/ NICKY’S FAMILY / NICKYHO RODINA – 2011
Producent/ production:TRIGON PRODUCTION, W.I.P., CZECH
TELEVISION, SLOVAK TELEVISION, J&T, RWE,
TRANSGAS
Zemlja/Country:
ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
96 MIN
Režiser / Director:
MATEJ MINÁČ
Scenario / Screenplay:
MATEJ MINÁČ, PATRIK PAŠŠ
Fotografija /Photography:DODO ŠIMONČIČ, MARTIN KUBALA,
ANTONIN DAŇHEL, PETER ZUBAL
Kratak sadržaj:
Nikina porodica je potresni dokumentarac režisera oskarovca Mateja
Minaca o spasilačkoj akciji Ser Nikolasa Wintona (103 godine) koji je
spasio 669 djece prilikom izbijanja II svjetskog rata. Film ima dramatizacije
događaja kao i nikad pre viđene arhivske snimke (trećina filma) kao i
intervjue sa određenim brojem spašene “djece” i sa samim Ser Nikolas
Vintonom. Njegova fascinanta priča, čak i 70 godina kasnije, nastavlja da
inspiriše ljude da rade na stvaranju boljeg svijeta. Svjetske ličnosti poput
Njegove Svetosti Dalai Lame i dobitnika nobelove nagrade, Eli Viesel,
takođe učestvuju u ovom filmu.
Programme summary:
Nicky’s Family is a gripping documentary from the International Emmy
Award winning film director Matej Minac about the rescue operation
of Sir Nicholas Winton (103 years old) who saved 669 children at the
outbreak of WWII. The film features dramatic re-enactments and never
before seen archival footage (one third of the film) as well as interviews
with a number of rescued “children” and Sir Nicholas Winton himself. His
fascinating story, even 70 years after the events, continues to inspire
people to make this world a better place. World personalilites His
Holiness Dalai Lama and Nobel Prize winner Elie Wiesel also took part.
52
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: ANEMON PRODUCTIONS
Zemlja/Country: GRČKA/ GREECE
Trajanje / Duration:
56 MIN
Režiser / Director:
NIKOS DAYANDAS
Scenario / Screenplay:
NIKOS DAYANDAS
Fotografija /Photography: STELIOS APOSTOLOPOULOS
Documentary
SAJOME/ SAYOME – 2011
Kratak sadržaj:
Nakon što je prisilno usvojio djed, Sajome je odrasla u dalekom
japanskom selu ne poznajući svoju majku. Sa 22 godine, ona je napustila
Japan, prateći grčkog mornara na ostrvo Krit. Tu je zamijenila otadžbinu
sa novom kulturom, jezikom i porodicom 35 godina kasnije, smrt njene
majke pokreće potrebu da se vrati kući. Pratimo njeno putovanje sa Krita
u Japan tokom posjete zemlji svog djetinjstva.
Programme summary:
Forcibly adopted by her grandfather, Sayome grew up in a remote
Japanese village, without knowing her mother. At 22, she left Japan,
following a Greek sailor to the island of Crete. There, she replaced her
homeland with a new culture, a new language and family. 35 years later,
her mother’s death triggers her need to return home. We follow her
journey from Crete to Japan, as she revisits the land of her childhood.
53
Dokumentarni
20 DANA NA TIBETU/ 20 DAYS IN TIBET – 2011
Producent/ production: SPIRITUS MOVENS
Zemlja/Country: HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration:
71 MIN
Režiser / Director:
SILVESTAR KOLBAS
Scenario / Screenplay:
DUBRAVKA MANOLA
Fotografija /Photography: SILVESTAR KOLBAS
Kratak sadržaj:
Putovanje Nepalom i Tibetom septembra 2006. godine
Programme summary:
Travelling through Nepal and Tibet in September 2006.
54
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: NEXT STORY
Zemlja/Country: INDIJA/ INDIA
Trajanje / Duration:
53 MIN
Režiser / Director:
BALAKA GHOSH
Scenario / Screenplay:
BALAKA GHOSH
Fotografija /Photography: KUMUD RANJAN
Documentary
CRVENA VILA I SVETI DUH/ RED FAIRY ‘N’ THE HOLY GHOST – 2011
Kratak sadržaj:
Priča o tlačenju i kršenju ljudskih prava kroz živote žena koje su u
svom životu bile izložene nezamislivoj brutalnosti i poniženju ali su
izašle kao pobjednice. Indijske žene iz nižih kasta i plemena, kojima su
individualnost i korištenje prava doneli epitet “vještica” pretrpjele su
užasno sramoćenje tako što su ih paradirali gole, gađali smećem, tjerali
da piju urin i jedu ljudski izmet. Hrabro se suprostavljajući društvenoj
stigmi, Čutni Mahtain – koja je bila prva da javno govori o svom poniženju
i sramoti – javno se bori protiv diskriminacije, vodeći borbu i lični rat za
druge slične sebi. Nevjerovatna priča o brutalnosti i ljudskom trijumfu.
Programme summary:
A story of oppression and violation of human rights as seen through the
lives of women who have faced unimaginable brutality and humiliation
in life, yet emerge as winners. Lower caste and tribal women in India,
whose individuality and exercising of rights causes them to be branded
as “witches”, suffer the horrible ignominy of being paraded naked,
thrashed, forced to drink urine and eat human excreta. Braving the
social stigma, one woman, Chhutni Mahtain – who was the first to go
public about her humiliation and shame – publicly fights against this
discrimination, waging her own battle and a war for others like her. An
exceptional story of brutality and human triumph.
55
Dokumentarni
TALOM /TALOM– 2011
Producent/ production:ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
(IRIB)
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration:
27 MIN 50 SEC
Režiser / Director:
ISMAIEL RAMAZANI
Fotografija /Photography: SEYED KAZEM SARVAR
Kratak sadržaj:
Ovaj dokumentarac je o ceremoniji koja se održava u selima Šahroda.
Kada kiša prestane da pada na duži period, djeca iz sela Khankhodi i
Hasan Abad prave lutku sa šarenom odjećom. Sele lutku po imenu Talom
iz kuće u kuće pjevajući molitve za kišu. Djeca dobijaju brašno u svakoj
kući i od njega mijese tijesto i prave vekne hleba. Kliker se stavlja u jednu
od vekni hleba. Vekne hleba se dijele među djecom i ono dijete koje
dobije kliker mora da se u samoći moli da padne kiša.
Programme summary:
This documentary is about a ceremony which is hold in villages of
Shahrod. When the rain ceases to fall for a long time, children in
Khankhodi and Hasan Abad villages make a doll with colorful clothes.
They move the doll named Talom from house to house, chanting prayers
for rain. The children get some flour from each house and make dough
to cook bread loaves. A marble is put into one of the bread loaves. Bread
loaves are distributed among the children and the child that gets the
marble has to pray for rain in his privacy.
56
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: MAGAMEDIA
Zemlja/Country:
IRSKA / IRELAND
Trajanje / Duration:
19 MIN
Režiser / Director:
PADDY HAYES
Fotografija /Photography: COLM HOGAN
Documentary
KUKULJAČA I OKOVRATNIK/THE HOOD AND THE COLLAR – 2012
Kratak sadržaj:
Belfast, 1971. Član IRA-e, Frensi MekGigan je zatvoren bez suđenja.
Njegovi tamničari, članovi britanske vojske, stavljaju mu kukuljaču na
glavu, tuku ga i muče. Ali Frensi ima druge planove, on namjerava da
pobjegne…
Programme summary:
Belfast, 1971. IRA man Francie McGuigan is interned without trial. His
British army captors place a hood over his head, they beat and torture
him. But Francie has other plans, he is going to escape…
57
Dokumentarni
GONJEN/ PURSUED / RADOOF – 2012
Producent/ production: RON OFER FILMS
Zemlja/Country:
IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
MENACHEM ROTH
Scenario / Screenplay:
MENACHEM ROTH
Fotografija /Photography: YORAM MILO
Kratak sadržaj:
Kao tinejdžer koji je pohađao čisto muški, ultra-pravoslavni internat,
režiser Menahem Rot je bio žrtva seksualnog zlostavljanja. Dvadeset
godina kasnije, on se suočava sa svojim nasilnikom dokumentujući
ovaj uznemiravajući odnos. Istovremeno, režiser mora da izabere
između religioznog i sekularnog načina života i između dvije paralelne
romantične veze. Krajnji proizvod je hrabri autoportret gdje kamera
postaje sredstvo hvatanja u klopku ali i instrument iskupljivanja.
Programme summary:
As an adolescent attending an all-male, ultra-Ortodox boarding school,
director Menachem Roth was the victim of sexual abuse. Twenty years
later, he confronts his abuser, documenting their disturbing relationship.
Simultaneously, the director must choose between religious and secular
life-styles and between parallel romantic relationships. The end product
is a courageous self-portrait, where the camera becomes a weapon of
entrapment as well as an instrument of redemption.
58
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: REUVEN BRODSKY
Zemlja/Country: IZRAEL/ ISRAEL
Trajanje / Duration:
62 MIN
Režiser / Director:
REUVEN BRODSKY
Scenario / Screenplay:
REUVEN BRODSKY
Fotografija /Photography: REUVEN BRODSKY
Documentary
KUĆNI VIDEO/ HOME MOVIE – 2012
Kratak sadržaj:
Konačno poglavlje u raspadu režisereve porodice – jedne od mnogih
koje nisu preživjele iskušenja emigracije. Poslednja stvar koja sprečava
kolaps porodice jeste stan u prizemlju u Jerusalimu gdje su uspjeli da
donekle puste korenje. Kada i otac odlazi, oni su suočeni sa dilemom:
da li da izdaju stan ili da ga zadrže kao poslednje uporište stabilnosti?
Odluka se odlaže dok se ne završi renoviranje stana.
Programme summary:
The final chapter in the breakdown of the director’s family – one of
many who did not survive the trials of immigration. The last thing that
prevents the family’s collapse is a ground-level apartment in Jerusalem
where they managed to strike some roots. When the father leaves as
well, they are faced with a dilemma: should they rent it or hold on to it
as a final anchor of stability? The decision is postponed until renovations
are completed.
59
Dokumentarni
GORKO-SLATKA ŠALA/ BITTERSWEET JOKE – 2012
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
PRODUCTION GONGBANG
JUŽNA KOREJA/ SOUTH KOREA
82 MIN
PAIK YEONAH
Kratak sadržaj:
U Koreji, izraz “nevjenčana majka” je povezana sa neodgovornošću i
nevjerom. Uprkos društvenim predrasudama i finansijskim poteškoćama,
danas sve više koreanskih žena bira da podiže djecu u domovima bez
očeva radije nego da abortiraju ili daju dijete na usvajanje. Prateći
četvoro protagonista, tri majke i jedno dijete, Gorko-slatka tajna
osporava konvencionalno shvatanje porodice u korejanskom društvu.
Nade protagonista u sretan kraj iz bajke sa ocem i budućom romatičnom
vezom se obrađuje kroz ironiju. Koristeći lične šale majki i oštroumna
zapažanja iz njihovog svakodnevnog života, film ispituje jaz između
viđenja porodice i tradicionalnih korejanskih vrijednosti.
Programme summary:
In Korea, the term “unwed mother” is associated with irresponsibility
and infidelity. Despite social prejudice and financial hardship, nowadays
more Korean women choose to raise their children in fatherless homes
rather than aborting their babies or giving them up for adoption.
Following four main characters, three mothers and one child, Bittersweet
Joke challenges the conventional idea of family in Korean society. The
characters’ hopes for a fairy tale ending complete with father figure and
future romantic relationship are dealt with through irony. Using mothers’
private jokes and keen observations of their daily lives, the film examines
the gap between their notions of family and traditional Korean values.
60
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: MTVA
Zemlja/Country: MAĐARSKA/ HUNGARY
Trajanje / Duration:
54 MIN
Režiser / Director:
ZSUZSANNA ANTALA
Scenario / Screenplay:
ZSUZSANNA ANTALA
Fotografija /Photography: ZSOLT SZÉL
Documentary
IKONE I PACOVI/ ICONS AND RATS/ IKONOK ÉS PATKÁNYOK – 2011
Kratak sadržaj:
Robert Hammerstiel je jedan od vodećih ličnosti evropske moderne
umjetnosti. Muzeji i umjetnički kolekcionari se nadmeću za njegove
slike i drvoreze, nagrađen je titulom “viteza mađarske kulture” i član je
Akademije nauke Vojvodine.
Njegova životna filozofija je “Pas je jedino sveto biće od svih živih bića.
Ne čovjek, on uopšte nije svet!!!”…
Programme summary:
Robert Hammerstiel is one of the leading personalities of European
contemporary art. Museums and art collectors compete for his paintings
and wood cuts, he was awarded the title “Knight of Hungarian Culture”
and is a menber of the Academy of Science of Voivodina.
His philosophy of life is “Dog is the only holy one of all of us living
creatures. Not Man, he is not holy at all!”…
61
Dokumentarni
AGNUS DEI: JAGNJE BOŽJE / AGNUS DEI: LAMB OF GOD – 2011
Producent/ production:LA FEMME ENDORMIE, PEPA FILMS, FOPRO
CINE
Zemlja/Country:
MEKSIKO & FRANCUSKA/ MEXICO & FRANCE
Trajanje / Duration:
84 MIN
Režiser / Director:
ALEJANDRA SANCHEZ
Fotografija /Photography: PABLO RAMÍREZ
Kratak sadržaj:
“Agnus dei: Jagnje božje” je odvažni dokumentarac o teškoj temi
pedofilije u Katoličkoj crkvi. Kao jedanaestogodišnjaka, Hesusa, sada 26
godina, je zlostavljao jedan sveštenik. Nakon godina tišine, on odlučuje
ne samo da pokrene krivični postupak protiv nasilnika, već i da se suoči
sa njim lice u lice. Ovo je priča o Hesusovom putovanju, o obaveznom
jazu na putu ka oproštaju, rođenog iz duboko usađene potrebe da se
izmiri sa prošlošću. Hesus je rastrzan između bratske ljubavi iI bijesa
prema svom seksualnom predatoru u ovom filmu punom nijansi koji
daje ime i lice problemu žigosanom tišinom.
Programme summary:
“Agnus Dei” is a courageous documentary on the thorny subject of
pedophilia in the Catholic Church. As an 11-year-old altar boy, Jesús,
now 26, was abused by a priest. After years of silence, he decides not
only to bring criminal charges against his aggressor, but to confront him
in the flesh. This is the story of Jesús’s journey, a mandatory hiatus on
the road to forgiveness, born of a deep-seated need to come to terms
with the past. Jesús is torn between brotherly love and anger toward his
sexual predator in this film full of nuances that gives a name and a face
to a problem stigmatized by silence.
62
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: I CAMERA YOU PRODUCTION
Zemlja/Country:NIZOZEMSKA & ETIOPIJA/ NETHERLANDS &
ETHIOPIA
Trajanje / Duration:
25 MIN
Režiser / Director: WILIEM TIMMERS & ILJA KOK
Scenario / Screenplay:
WILIEM TIMMERS & ILJA KOK
Fotografija /Photography: WILIEM TIMMERS & ILJA KOK
Documentary
UOKVIRIVANJE DRUGIH / FRAMING THE OTHER – 2011
Kratak sadržaj:
Pleme Mursi živi u slivu rijeke
Omo na jugu istočnoafričke
države Etiopije. Žene su
poznate po tome što nose
velike usne pločice u donjoj
usni i ogromne, bogato
ukrašene naušnice. Svake
godine na stotine zapadnih
turista dolazi da vidi neobično
obučene domoroce; poziranje posjetiocima koji škljocaju aparatima je
postao glavni izvor zarade za Murse. Kako bi više zaradili, oni uljepšavaju
svoje “kostime” i ukrase na takav način da sve manje ostaje od njihove
izvorne, autentične kulture.
Film prikazuje suprotstavljena viđenja žena plemena Mursi i holandskih
turista koji se spremaju za susret. Ovaj smiješni, ali istovremeno i
obeshrabrujući dokumentarac, prikazuje destruktivni uticaj koje turizam
ima na tradicionalne zajednice.
Programme summary:
The Mursi tribe lives in the basin of the Omo River in the south of the east
African state of Ethiopia. The women are known for placing large plates
in their lower lips and wearing enormous, richly decorated earrings.
Every year hundreds of Western tourists come to see the unusually
adorned natives; posing for camera-toting visitors has become the main
souce of income for the Mursi. To make more money, they embellish
their “costumes” and finery in such a manner that less of their original
authentic culture remains.
The film contrasts the views of Mursi women and those of Dutch tourists
preparing for a meeting. This humorous and at the same time chilling film
shows the destructive impact tourism has on traditional communities.
63
Dokumentarni
JAJNE ĆELIJE ZA KASNIJE/ EGGS FOR LATER / EI VOOR LATER – 2011
Producent/ production: TRUEWORKS
Zemlja/Country:
NIZOZEMSKA/ NETHERLANDS
Trajanje / Duration:
50 MIN
Režiser / Director:
MARIEKE SCHELLART
Scenario / Screenplay:
MARIEKE SCHELLART
Fotografija /Photography: ANNEKE DE LIND VAN WIJNGAARDEN
Kratak sadržaj:
U ovom intimnom dokumentarcu, režiser Marieke
Šelart (35) otkriva kako se bori sa biološkim
satom. Željela bi da ima djece, ali se prava
osoba još nije pojavila. Kako bi sebi obezbijedila
malo više vremena, ona želi da produži svoju
plodnost zamrzavajući jajne ćelije. Međutim, to
u Nizozemskoj nije dozvoljeno. Ona otvoreno
razgovara sa prijateljma i roditeljima o svojim
planovima i sumnjama, nailazeći usput na podršku
i otpor. Za Marike dug put je otpočeo i čak je vodi u inostranstvo,
pokušavajući da nađe rješenje na problem koji se tiče mnogih žena
danas.
Programme summary:
In this intimate documentary, director Marieke Schellart (35) reveals
how she struggles with the biological clock. She would like to have
children, but the right guy has not arrived yet. To give herself a bit more
time, she wants to extend fertility by freezing her eggs. However, in the
Netherlands this is not allowed. She talks frankly with her friends and
parents about her plans and doubts, meeting support and resistance
along the way. For Marieke a long journey has started which even takes
her abroad, trying to find a solution to a problem that concerns many
women today.
64
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: ZUIDENWIND FILMPRODUCTIONS
Zemlja/Country:
NIZOZEMSKA / NETHERLANDS
Trajanje / Duration:
53 MIN
Režiser / Director:
CATHERINE VAN CAMPEN
Scenario / Screenplay:
CATHERINE VAN CAMPEN
Fotografija /Photography: PETER BRUGMAN
Documentary
BOLNA SLIKA /PAINFUL PAINTING – 2011
Kratak sadržaj:
U radovima uspješnog holandskog slikara Ronalda Ophuisa, ektremno
nasilje predstavlja centralnu temu. Njegove slike scena ubistava i
silovanja su često velikog formata, što čini da utisak na posmatrača
bude još jači. “Da li sam i ja sposoban za takva djela?” je reakcija onih koji
gledaju slike, ali se takođe mogu i upitali “Zašto ovaj čovjek pravi ovakve
slike? “ U “Bolnoj slici”, režiser pokušava da odgovori na ovo pitanje,
intervjuišući umjetnika i prateći ga tokom stvaranja novog djela. Tokom
putovanja u Siera Leone, on razgovara sa bivšom djecom vojnicima,
pokazuje im svoja djela i oni mu objašnjavaju kroz šta su prošli. Jedna od
njihovih užasnih priča o muškarcima koji režu stomak trudne žene kako
bi vidjeli da li je beba dječak ili djevojčica, predstavlja izvor inspiracije za
novu sliku. Nazad u svom studiju, Ophuis ponovo oživljava trenutak pre
tog gnusnog čina. On objašnjava zašto vjeruje da prikazivanje nasilja u
obliku umjetnosti može da dā bolji doprinos viđenju publike i njenom
uvidu u stvari od fotografije u medijima.
65
Dokumentarni
66
Programme summary:
In the work of the successful Dutch artist Ronald Ophuis, extreme
violence takes center stage. His paintings of scenes of murder and rape
are often of considerable size, which makes the impact on the beholder
even greater. “Am I also capable of such acts?” is the reaction of those
who keep looking, but they also might ask themselves, “Why does this
guy makes this sort of thing?” In Painful Painting, the filmmaker attempts
to answer the latter question, by interviewing the artist and following
him during the creation of a new work. During a trip to Sierra Leone,
he talks with former child soldiers, showing them his work and having
them explain what they’ve been through. One of their awful tales, about
men who cut a pregnant woman open to see if the baby is a boy or a
girl, forms the source of inspiration for a new painting. Back in his studio,
Ophuis reenacts the moment just before this heinous act. He takes
photos of the reenactment and uses them as a basis for his painting. The
painter explains why he believes the styling of violence in the form of art
can make a better contribution to audience insight and awareness than
a photo in the media.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:DEUTSCHE FILM UND FERNSEHAKADEMIE
BERLIN GMBH
Zemlja/Country:
NJEMAČKA/ GERMANY
Trajanje / Duration:
54 MIN
Režiser / Director:
TEBOHO EDKINS
Scenario / Screenplay:
FRANCOIS XAVIER DROUET, TEBOHO EDKINS
Fotografija /Photography: TOM AKINLEMINU
Documentary
PROJEKAT: GANGSTERI/ GANGSTER PROJECT – 2011
Kratak sadržaj:
U Kejp Taunu, Južna Afrika, jednom od najnasilnijih i najneravnopravnijih
društava, mladi bijelac, student režije, kreće sa svojim kamermanom,
napuštajući konfor svog zaštićenog susjedstva. Želi da snimi film o
gangsterima, sa pravim gangsterima.
“Projekat: Gangsteri” je film između fikcije i stvarnosti, gdje se otkrivaju
stvarne istine i gdje fikcija prestaje da bude fikcija, i kada sve postaje
nebitno.
Programme summary:
In Cape Town, South Africa, one of the world’s most violent and unequal
societies, a young white film student sets out with his cameraman,
leaving the comfort of his protected neighbourhood. He wants to make
Gangster Film, with real gangsters.
Gangster Project is a film between fiction and reality, where real truths
are revealed and fiction stops being fiction, and when it stops mattering.
67
Dokumentarni
VADIM/ WADIM – 2011
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija /Photography:
PIER 53
NJEMAČKA/ GERMANY
90 MIN
CARSTEN RAU & HAUKE WENDLER
CARSTEN RAU & HAUKE WENDLER
HAUKE WRENDLER
Kratak sadržaj:
Vadim K. je odrastao u Njemačkoj gdje je išao u školu, učestvovao
u lokalnim sportovima i bio ministrant u lokalnoj crkvi. Govorio je
njemački, imao njemačke prijatelje, pa čak se I osjećao Njemcem. Ali
Vadim nikada nije dobio njemački pasoš zato što je stigao u Hamburg
zajedno sa svojom porodicom 1992.godine kao izbjeglica.
Programme summary:
Wadim K. grew up in Germany where he went to school, took part in
local sports and was an altar boy in his local church. He spoke German,
had German friends and even felt German. But Wadim never received
a German passport, because he arrived in Hamburg together with his
family in 1992 as a refugee.
68
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Zemlja/Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
90 MIN
Režiser / Director:
TAMER EZZAT, AYTEN AMIN, AMR SALAMA
Scenario / Screenplay:
TAMER EZZAT, AYTEN AMIN, AMR SALAMA
Fotografija /Photography:HUSSEIN ASSER, SAHMAD YAAQOOB, SALAH
YAAQOOB, MOHAMED ABD EL RAOUF,
AHMAD GABR
Documentary
TAHRIR 2011: DOBRO, LOŠE I POLITIČAR /TAHRIR 2011: THE GOOD,
THE BAD AND THE POLITICIAN – 2011
Kratak sadržaj:
25. januara 2011. godine, Egipćani se bude ne očekujući da će se državni
praznik pretvoriti u revoluciju čiji je cilj da se sruši egipatski politički
režim. Ovo je priča o revoluciji koju pričaju tri mlada režisera.
Programme summary:
On January 25, 2011 Egyptians woke up not expecting atha a publi
holiday would turn into a revolution aimed to overthrow Egypt’s political
regime. This is the story of the revolution told by three young directors.
69
Dokumentarni
ARGENTINSKA LEKCIJA/ARGENTINEAN LESSON/ ARGENTYŃSKA
LEKCJA – 2011
Producent/ production: STAROŃ FILM/ TVP1
Zemlja/Country:
POLJSKA/ POLAND
Trajanje / Duration:
61 MIN
Režiser / Director:
WOJCIECH STAROŃ
Scenario / Screenplay:
WOJCIECH STAROŃ
Fotografija /Photography: WOJCIECH STAROŃ
Glavni glumci
/ Leading actors:
MARCIA MAJCHER, JANEK STAROŃ
Kratak sadržaj:
Film govori o procesu spore integracije osmogodišnjaka u potpuno
drugačiju kulturnu sredinu. Glavni protagonista je režiserev sin koji
dolazi u Argentinu iz Poljske sa majkom, nastavnicom poljskog jezika.
Janek dolazi u novu, argentinsku školu gdje vlada jezik kojeg nikada
ranije nije sreo. Polako, on se sprijateljuje sa jedanaestogodišnjom
Marsijom koja, iako je dijete, mora da se stara o svojoj porodici. Ovo
prijateljstvo i nova sredina mijenjaju Janeka.
Programme summary:
The film shows a process of slow integration of 8-9-year-old boy into
the completely strange cultural environment. The main character is the
director’s son who comes to Argentina from Poland with his mother, a
teacher of Polish.
Janek goes to a new, Argentinian school, where he is surrounded by a
language he never heard before. Slowly, he befriends with an 11-yearold Marcia, who although a child herself, has to take care of her family
existence. This friendship and the new environment change Janek.
70
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Scenario / Screenplay:
BASHKORTOSTAN
RUSIJA/ RUSSIA
24 MIN 4 SEC
GULNAZ GALIMULLINA
Documentary
OTKUCAJ ŽIVOTA/ THE BEAT OF THE LIFE/ KAPLYA JIZNI – 2011
Kratak sadržaj:
Ima 16 godina. Njena dijagnoza je leukemija. Gulnaz je nevjerovatna
osoba, bori se do kraja za život jer ima puno planova i snova. Ona je
premlada i želi da živi.
Programme summary:
She is 16 years old. Her diacrisis is a leukemia. Gulnaz has a great deal of
personality, she is able to fight to the utterance for life because she has a
lot of plans and dreams. She is too young and she wants to live.
71
Dokumentarni
VUDMANOVI/ THE WOODMANS – 2010
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
C SCOTT FILMS LLC
SAD / USA
82 MIN
C. SCOTT WILLIS
Kratak sadržaj:
Vudmanovi su porodica poznatih umjetnika vezana vjerovanjem da je
stvaralaštvo najveći oblik izražavanja, ali za njihovu kćerku Franćesku –
jednu od najpriznatijih i najuticajnijih fotografa kasnog 20. vijeka – slava
je došla tek nakon tragedije koja je zauvijek obelježila porodicu.
“Vudmanovi” prati priču o porodici slomljenoj a onda i izlečenoj
umjetnošću.
Programme summary:
The Woodmans are a family of well-known artists bonded in their belief
of art-making as the highest form of expression, but for their daughter
Francesca- one of the late 20th century’s most recognized and influential
photographer – fame came only after a tragedy that would forever scar
the family.
The Woodmans traces the story of a family broken and then healed by
their art.
72
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: LOTERIA FILMS
Zemlja/Country: SAD/ USA
Trajanje / Duration:
89 MIN
Režiser / Director:KELLY DUANE DE LA VEGA & KATIE
GALLOWAY
Fotografija /Photography: DAVID LAYTON
Documentary
POBOLJŠATI SVIJET / BETTER THIS WORLD – 2011
Kratak sadržaj:
Dramatična priča o idealizmu, lojalnosti, zločinu i izdaji, “Poboljšati svijet”
prati radikalizaciju dva najbolja prijatelja iz Teksasa pod tutorstvom
revolucionarnog aktiviste Brendona Darbija. Rezultat: osam napravljenih
bombi, višestruke optužnice za domaći terorizam i odbrana koja počiva
na tvrdnji o navođenju od strane kontroverzvog FBI doušnika. “Poboljšati
svijet” ulazi u srž rata protiv terora i uticaja na građanske slobode i
političko neslaganje u Americi nakon 11.septembra.
Programme summary:
A dramatic tale of idealism, loyalty, crime and betrayal, “Better this world”
follows the radicalization of these boyhood friends from Texas under
the tutelage of revolutionary activist Brandon Darby. The results: eight
homemade bombs, multiple domestic terrorism charges and a highstakes entrapment defense hinging on the actions of a controversial FBI
Informant. Better This World goes to the heart of the war on terror and its
impact on civil liberties and political dissent in post-9/11 America
73
Dokumentarni
POD AFRIČKIM NEBOM/ UNDER AFRICAN SKIES – 2012
Producent/ production: @RADICAL MEDIA
Zemlja/Country: SAD/ USA
Trajanje / Duration:
101 MIN
Režiser / Director:
JOE BERLINGER
Fotografija /Photography: BOB RICHMAN
Kratak sadržaj:
Povodom proslave 25 godina od oslobađanja Grejslenda, Pol Simon se
vraća u Južnu Afriku na koncert povodom ponovnog okupljanja koji
otkriva turbulentno rođenje albuma. Sa emotivnim viđenjima aktivista
antiaparhejda i muzičkih legendi kao što su Kvinsi Džons, Hari Belafonte,
Pol Mekarti i Dejvid Bern, “Pod afričkim nebom” je i vesela hronika
neponovljivog umjetničkog dostignuća i dubokog razmišljanja o ulozi
umjetnika u društvu.
Programme summary:
On the occasion of the 25th anniversary of Graceland’s release, Paul
Simon returns to South Africa for a reunion concert that unearths the
turbulent birth of the album. With the compelling perceptions of
antiapartheid activists and music legends such as Quincy Jones, Harry
Belafonte, Paul McCartney and David Byrne, Under African Skies is both
a buoyant chronicle of unparalleled artistic achievement and a profound
rumination on the role of the artist in society.
74
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
BASTARDS PRODUCTION
SRBIJA/ SERBIA
43 MIN
DRAGANA KANJEVAC
DRAGANA KANJEVAC
Documentary
SONJA/SONJA – 2011
Kratak sadržaj:
„Sonja“ je biografski dokumentni film o Sonji Savić, jednoj od najvećih
glumačkih zvijezda ex jugoslovenske kinematografije. Tema filma je
život ove nesvakidašnje umjetničke pojave, snažnog talenta, ekspresije
i harizme, koja je smatrana urbanom ikonom, po nekima čak seks
simbolom, po drugima ikonom pobune. Film prati tri nivoa javnog
djelovanja Sonje Savić: karijeru filmske glumice, njeno stvaralaštvo kao
avangardnog multimedijalnog umjetnika, kao i nivo uticaja Sonje Savić
u javnosti kao ličnosti koja je veoma oštro komentarisala društvene i
političke prilike...
Programme summary:
„Sonja“ is a biographical documentary about Sonja Savic, one of
the greatest actresess of ex-Yu cinematography. The theme of the
documentary is life of this out-of-the-ordinary artist of intense talent,
expression and charisma considered urban icon, by some even a
sex symbol, and by others icon of rebellion. Program presents three
segments of her public life: film career, her creativity as multimedia artist
and impact of Sonja Savic on the public as a personality who severely
critisized social and political events...
75
Dokumentarni
MISTERIJA MAKAVEJEV /THE MYSTERY OF MAKAVEJEV – 2012
Producent/ production: DKSG
Zemlja/Country: SRBIJA/ SERBIA
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
DRAGOMIR ZUPANC
Scenario / Screenplay:
RADMILA RADAKOVIĆ
Fotografija /Photography: BRANKO PELINOVIĆ & VOJISLAV POPOVIĆ
Kratak sadržaj:
Reditelj Dušan Makavejev ostaje upamćen kao „l’enfant terrible“
jugoslovenskog i srpskog filma 20. vijeka. On je beskompromisni kritičar
društvene stvarnosti ali i sineasta avangardnih umjetničkih pogleda.
Povodom 80 godina rođendana o njemu govore prijatelji, kolege,
saradnici i kritičari.
Programme summary:
Dušan Makavejev, director, remains remembered as „l’enfant terrible“ of
Yugoslav and Serbian film of 20th century. He is an uncompromising critic
of social reality but also a cineaste of avant-guarde artistic perspective.
For his 80th birthday, friends, colleagues, associates and critics talk about
him.
76
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: LUNATIC VS AAFE
Zemlja/Country: ŠPANIJA/ SPAIN
Trajanje / Duration:
59 MIN
Režiser / Director:
JULIÁN FRANCO LORENZANA
Scenario / Screenplay:
JULIÁN FRANCO LORENZANA
Fotografija /Photography: NACHO GALÁN & MIGUEL ARAUJO
Documentary
SPAŠAVAJUĆI SJENKE: FILMOVI, SMRT I SJEĆANJE/ RESCUING
SHADOWS: CINEMA, DEATH & MEMORY/ RESCATANDO SOMBRAS:
CINE, MUERTE Y MEMORIA – 2012
Kratak sadržaj:
Ovaj dokumentarni film podiže svijest o zadacima restauracije i očuvanja
kinematografskog nasleđa da bi se izbjegao nestanak ovih slika koje ne
samo da su dio sjećanja publike, već belježe i predstavljaju sjećanje na
vijek čiji je veliki dio bio film.
Programme summary:
The documentary raises awareness about the tasks of restoration
and conservation of cinematographic heritage, which are avoiding
the vanishing of these pictures that not only are part of the audience
memory, but record and represent the memory of the century of which
this art called Cinema has been a big part.
77
Dokumentarni
MI, ŽENE CENTRALNE AMERIKE/ WE, CENTRAL AMERICAN WOMEN/
NOSOTRAS, CENTROAMERICANAS – 2011
Producent/ production: PTM MUNDUBAT
Zemlja/Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
29 MIN
Režiser / Director:
UNAI URANZADI
Scenario / Screenplay:
UNAI URANZADI
Fotografija /Photography: UNAI URANZADI
Kratak sadržaj:
Po UN-u, Centralna Amerika je dio svijeta gdje ima mnogo slučajeva
nasilja nad ženama. “Mi, žene Centralne Amerike” vizuelno prikazuje
negativne faktore koji utiču na živote žena i udubljuje se u njihovu borbu
kako bi odbranile sopstvena prava.
Programme summary:
According to the UN, Central America is the region of the world where
there are more cases of violence against women. „We, Central American
Women“ visualizes the negative factors that affect the lives of women
and delves into to struggles that they carry out to defend their rights.
78
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:TURANGA FILMS & FUNDACION PRO
DERECHOS HUMANOS
Zemlja/Country:
ŠPANIJA & URUGVAJ/ SPAIN & URUGUAY
Trajanje / Duration:
61 MIN
Režiser / Director:
LINA BADENES & CARLOS SURIÁN
Scenario / Screenplay:
LINA BADENES & CARLOS SURIÁN
Fotografija /Photography: CARLOS SURIÁN & LINA BADENES
Documentary
MANIFEST DA SE NIKAD NE ZABORAVI/ MANIFESTO TO NEVER
FORGET/ MANIFIESTO CONTRA EL OLVIDO – 2011
Kratak sadržaj:
Tokom vojnih diktatura u Španiji i Urugvaju, vršena je sistematska krađa
djece i nasilno su nestajali njihovi roditelji, a ovo su obavljale neke sekcije
bliske režimu. Ovo je priča o toj djeci koja su odrasla i koja još uvijek
tragaju za istinom u vezi sa svojim nestalim porodicama.
Programme summary:
During the military dictatorships of Spain and Uruguay, systematic theft
of babies and forced disappearance of their parents was performed by
some sectors attached to the regimes. This is the story of those children,
who grew up and who are still today looking for the truth about their
missing families.
79
Dokumentarni
GOTARD ŠUH. SENZUALNO VIĐENJE SVIJETA / GOTTHARD SCHUH.
A SENSUAL VISION OF THE WORLD/GOTTHARD SCHUH. UNA
VISIONE SENSUALE DEL MONDO – 2011
Producent/ production: RSI RADIO TELEVISIONE SVIZZERA - LUGANO
Zemlja/Country:
ŠVAJCARSKA/ SWITZERLAND
Trajanje / Duration:
89 MIN 52 SEC
Režiser / Director:
VILLI HERMANN
Scenario / Screenplay:
VILLI HERMANN, EVE MARTIN
Fotografija /Photography: ALBERTO MERONI
Kratak sadržaj:
Režiser ide stopama Gotarda Šuha, prateći njegove fotografije od ticinske
oblasti Malkantone – koje je fotograf učinio besmrtnim uzduž i popreko
na svojoj Lambreti – sve do Indonezije, ostrva bogova koja su ga učinili
slavnim. Sa fotografijama u ruci, režiser Villi Hermann putuje i posjećuje
mjesta i ljude koje je Šuh fotografisao…
Programme summary:
The director follows the tracks left by the photos of Gotthard Schuh
ranging from the Ticino region of Malcantone – which the photographer
immortalised back and forth on his Lambretta – as far as Indonesia,
islands of the Gods, which have made him famous. Photos in his hand,
the filmmaker Villi Hermann travels to and revisits the places and people
photographed by Schuh…
80
XVII Internacionalni TV Festival Bar
EKOLOGIJA / ECOLOGY
Ekologija
ENERGETSKI NEZAVISNO GRADIŠĆE/ ENERGY INDEPENDENT
BURGENLAND/ ENERGETSKI NEOVISNO GRADIŠĆE – 2011
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija /Photography:
HRT
HRVATSKA/ CROATIA
6 MIN 1 SEC
MLADEN ILIČKOVIĆ
MLADEN ILIČKOVIĆ
MAK VEJZOVIĆ
Kratak sadržaj:
Austrijska oblast Gradišće je prije 15 godina bila najnerazvijenija
oblast. 70% ljudi je radilo van ove oblasti. Danas, postoji 27 postrojenja
za proizvodnju električne struje, gasa i grijanja od drva i biogasa od
kukuruza, trave samo u zajednici Guessing. 70% električne energije i
grijanja se proizvodi lokalno, a postoje i planovi za lokalni gasovod kako
bi se obezbjedilo gorivo za vozila.
Programme summary:
Austrian region Burgenland was 15 years ago the most undeveloped one.
70% people worked outside of the region. Today there are 27 facilities
for producing electric energy, gas and heat from wood and biogas from
corn, grass only in community Guessing. 70% of the electric energy and
heat needs are produced locally and there are plans for local gas pipeline
in order to supply vehicles with fuel.
84
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
(IRIB)
Zemlja/Country: IRAN
Trajanje / Duration:
76 MIN
Režiser / Director:
FATHOLLAH AMIRI
Scenario / Screenplay:
FATHOLLAH AMIRI
Ecology
POTRAGA ZA IRANSKIM LEOPARDOM/ THE QUEST FOR IRANIAN
LEOPARD / DAR JOSTEJOYE PALANG IRANI – 2012
Kratak sadržaj:
Kao najveća podvrsta leoparda na svijetu, iranskom leopardu, nažalost,
prijeti istrebljenje. Ovaj dokumentarac govori o velikim naporima grupe
istraživača da fotografišu iranske leoparde i njihovo ponašanje. 60%
svih iranskih leoparda živi u Iranu i ako oni nestanu, ova podvrsta će biti
osuđena na nestajanje.
Programme summary:
As the largest subspecies of leopards in the world, Iranian leopard is
unfortunately threatened with extinction. This documentary is about
the hard efforts of a group of researchers to take pictures of Iranian
leopards and its behaviours. Sixty percent of all Iranian leopards live in
Iran and if the leopards living in Iran become distinct, this subspecies will
be doomed to extinct in the world.
85
Ekologija
PRISTANIŠTE BR. 1 / WHARF NO. 1/ YI HAO MA TOU – 2011
Producent/ production: THE 80 FILM COMPANY
Zemlja/Country: KINA/ CHINA
Trajanje / Duration:
28 MIN 22 SEC
Režiser / Director: GUO ZONGFU
Scenario / Screenplay:
XU CHANGTAO
Fotografija /Photography: GUO ZONGFU
Kratak sadržaj:
Početkom 80-ih 20.vijeka, odbačeni stari metal tj.inostrani otpad počeo je
da dolazi ovdje, a onda se odvozio u obližnji grad Fengjiang na rastavljanje.
Trenutno, Fengjiang Industrijski park za rastavljanje metala, koji je osnovao
grad Taizhou, se proširio na više od 1600 jutara zemlje. Više od 200 firmi
zajedno rade na uvozu otpadnog metala unutar parka gdje je veliki priliv
migranata koji rade na rastavljanju metala. Oni zarađuju malo na uštrb svog
zdravlja. Po prvi put je kineski istraživački mehanizam utvrdio ovdje zagađenje
lokalnog zemljišta dioksinom. Kao jedan od najotrovnijih materija do sada,
zagađenje dioksinom bi moglo da se raširi na desetine kvadratnih kilometara.
Programme summary:
At the beginning of 80’s in 20th century the discarded old metals called
foreign garbage began to appera here, and then were carried to the nearby
Fengjiang Town for dismantling. At the present time, Fengjiang Dismantiling
Industrial Park founded by Taizhou City has expanded to more than 1600
acres. More than 200 enterprises altogether take on the improvement trade
for import of scrap metals inside the park, where a great deal of migrant
workers pour and go in for metal dismantling. They acquire an income at
the expenses of their health, but a low income. The dioxin pollution for
local soil has been detected here by Chinese research mechanism for the
first time. As one of the most poisonous materials up to now, the dioxin
pollution could extend to the range in dozens of square kilometers.
86
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: BAYERISCHER RUNDFUNK
Zemlja/Country:NJEMAČKA/GERMANY
Trajanje / Duration:
52 MIN 30 SEC
Režiser / Director:
STEFAN GEIER
Scenario / Screenplay:
STEFAN GEIER
Fotografija /Photography: BENEDIKT PREISINGER, DANIEL DELBECK
Ecology
RATOVI MRAVA/ ANT WARS/KRIEG DER AMEISEN – 2012
Kratak sadržaj:
Pratimo priču sićušnog, svega 2mm velikog osvajača u svom usponu na
vlast – argentinski mrav u južnoj Evropi. Nevidljiv za većinu očiju, ova vrsta
je stvorila najveću superkoloniju na planeti. Prostire se na 6000 km od Italije
preko Francuske i Španije sve do Portugala. Sada osvajaju Balearska ostrva,
Korziku, Sardiniju i Balkan. Naučnici vjeruju da sarađujući, napadajući
mravinjake lokalnih mrava, kolonizujući hranu, ova superagresivna porodica
od više milijardi članova ima potencijal da izmijeni cijeli ekosistem. Oni
pokušavaju da analiziraju strategije njihovih uspjeha kako bi pronašli načine
da zaustave ove mrave da se dalje šire. “Rat mrava” je priča o najvećem
predatoru na zemlji – u svijetu koji ratuje ispod naših nogu.
Programme summary:
Follow the story of a tiny, just 2mm-in-size invader on its rise to power –
the Argentine Ant in southern Europe. Undiscovered from most eyes this
species has formed the largest supercolony on the planet. It is reaching
6000 km from Italy via France and Spain to Portugal. The Balearic Island,
Corsica, Sardini and the Balkan region are just being conquered now.
By cooperation, raiding local ants nests and colonizine the food, this
super-aggressive, multi-billion-member-family has the potential to
change a whole exosystem, scientists believe-. They are trying to analyze
the strategies of their success in order to find ways to stop the ants from
spreading further. “Ant Wars” tell the sotry of the biggest predatr on
earth – in a warlike world beneath our feet.
87
Ekologija
MEDVJED IZ KNJIGE O DŽUNGLI/ JUNGLE BOOK BEAR/HELD AUS
DEM DSCHUMGELBUCH – DER LIPPENBÄR – 2012
Producent/ production:GULO FILM PRODUCTIONS (FOR NDR
NATURFILM DOC LIGHTS)
Zemlja/Country:NJEMAČKA/GERMANY
Trajanje / Duration:
49 MIN 55 SEC
Režiser / Director:
OLIVER GOETZL
Scenario / Screenplay:
OLIVER GOEZZL
Fotografija /Photography: IVO NORENBERG, OLIVER GOETZL
Kratak sadržaj:
Mi gas svi znamo i volimo: Balu – Mouglijev stalni pratilac iz Knjige o
džungli. Radžied Kipling, kao i crtani film Volta Diznija učinili su ovog
nespretnog drugara poznatim širom svijeta. Uzor za Balua su medvedi
lenjivci iz Indije – iznenađujuće je koliko se malo zna o ovoj tajnovitoj vrsti.
Ove danas uglavnom noćne životinje nikada nisu prikazane u nekom
naučnom programu ranije. Tokom perioda od tri godine Oliver Goetzl i
Ivo Norenberg ne samo da su imali sreću što su snimili ovu neuhvatljivu
životinju danju već su i zabilježili ponašanje koje naučnicima nije bilo ni
poznato – hranjenje mladunčadi iz usta majke.
Programme summary:
We all know him, we all love him: Baloo – Mowgli’s constant companion
from the Jungle Book. Rudyard Kipling and even more the Walt Disney
movie made this clumsy fellow world famous. The role model for Baloo are
the Sloth Bears of India – surprisingly little is known about this secretive
species. These in our days mostly nocturnal animals have never been
portrayed in a natural history programme before. Over a period of three
years Oliver Goetzl and Ivo Norenberg not only were lucky enough to film
these elusive creatures at daylight but got also behaviour that was even not
known to scientists so far – e.g. the mouth feeding of cubs by their mothers.
88
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:NAUTILUSFILM GMBH – NATURAL HISTORY
GERMANY
Zemlja/Country:NJEMAČKA/GERMANY
Trajanje / Duration:
43 MIN
Režiser / Director:
JAN HAFT
Fotografija /Photography: KAY ZIESENHENNE, JAN HAFT, FELIX PUSTAL”
Ecology
ALPI BERHTESGADENA / ALPS OF BERCHTESGADEN /
DIE BERCHTESGADENER ALPEN – 2011
Kratak sadržaj:
U najudaljenijem dijelu jugoistočne Njemačke, nalazi se Nacionalni park
Berhtesgaden. Od mirne vode jezera Koningse (Kraljevo more)… do
beskrajnog lavirinta stijena oblasti Steinernes Meer … do vrha moćnog
Vatmanna na 2713 m, nalazi se jedini alpski Nacionalni park Njemačke.
Stijene ovih planina pričaju priču o vremenu kada je sve bilo pod
ogromnim okeanom. Tokom procesa podizanja, nekadašnje morsko dno
se izdiglo visoko gore.
Programme summary:
In the outermost South East of Germany lies the National Park of
Berchtesgaden. From the waveless water of Lake Konigssee… to the
endless maze of rocks of the “Steinernes Meer” … up to the peak of mighty
“Watmann” at 2713 m, lies Germany’s only Apline National Park. The rocks
of these mountains tell the story from the time when everything was
covered by a huge ocean. During the process of upfolding, the former
ocean ground has been lifted up high.
89
Ekologija
ČAUN – ČUKOTKA NA PRELAZU VJEKOVA /CHAUN-CHUKOTKA AT
THE TURN OF CENTURIES/ЧАУН-ЧУКОТКА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ –
2011
PRODUCENT
/ PRODUCTION:
NPP “INSTITUTE ALTERNATIVE TECHNOLOGY“
Zemlja/Country: RUSIJA/ RUSSIA
Trajanje / Duration:
26 MIN
Režiser / Director:
SUKHONIN ARCADIY
Scenario / Screenplay:
SUKHONIN ARCADIY
Fotografija /Photography: SUKHONIN ARCADIY
Kratak sadržaj:
Dokumentarni film posvećen sjeveroistoku Rusije- Čučotki. Šta je
izmijenilo živote ljudi da se brinu sa dolaskom novog milenijuma i šta
ostaje isto?
Programme summary:
The documentary film is devoted to the most northern east of Russia –
Chukotka. What changed in life of people, it occupying with approach of
the millennium and what remained the same?
90
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: CREATIVE STUDIO «NAVIGATOR“ ANDREW I
Zemlja/Country: RUSIJA/ RUSSIA
Trajanje / Duration:
25 MIN
Režiser / Director:
ANDREW HOROSHEV
Scenario / Screenplay:
ANDREW HOROSHEV
Fotografija /Photography: ANDREW HOROSHEV
Ecology
SJEVERNI JELEN/NORTHERN DEER/ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ – 2009
Kratak sadržaj:
Film govori o sjevernom jelenu.
Programme summary:
This film tells about the reindeer.
91
KRATKE TV FORME /
SHORT TV FORMS
Kratke TV forme
LUMINARIS/ LUMINARIS – 2011
Producent/ production: JUAN PABLO ZARAMELLA
Zemlja/Country:ARGENTINA
Trajanje / Duration:
6 MIN
Režiser / Director:
JUAN PABLO ZARAMELLA
Scenario / Screenplay:JUAN PABLO ZARAMELLA & GUSTAVO
CORNILLÓN
Fotografija /Photography: SERGIO PIÑEYRO
Glavni glumci
/ Leading actors:GUSTAVO CORNILLÓN, MARIÁ ALCHÉ, LUIS
RIAL
Kratak sadržaj:
U svijetu gdje svjetlo kontroliše i mjeri vrijeme, jedan obični čovjek ima
plan koji bi mogao da promijeni prirodni slijed stvari.
Programme summary:
In a world controlled and timed by light, an ordinary man has a plan that
could change the natural order of things.
94
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: OSOM FILMS
Zemlja/Country:ARGENTINA
Trajanje / Duration:
11 MIN
Režiser / Director:
DAMIÁN DIONISIO
Scenario / Screenplay:
DAMIÁN DIONISIO
Fotografija /Photography: LUCAS TIMERMAN
Glavni glumci
/ Leading actors:JAVIER DÍAZ, GABRIELA PASTOR, OMAR
SÚCARI
Short TV forms
IZGUBLJENI POGLED/ THE MISSING LOOKS
/ LA MIRADA PERDIDA – 2012
Kratak sadržaj:
Argentina, 1976. Klaudio je prisiljen da se skriva sa svojom porodicom
zbog svojih političkih ideala. Kuća u kojoj stanuju su otkrili vojnici. Nema
vremena za bijeg. Tereza pokušava da zaštiti kćerku svijetom mašte kako
djevojčica ne bi vidjela užas koji im se sprema.
Programme summary:
Argentina, 1976. Claudio is forced to live with his family in hiding, due
to his political ideals. The house in which they live is discovered by the
military. No time to flee. Teresa tries to shelter his daughter in a fantasy
world to avoid the girl to look at the horror they are about to live.
95
Kratke TV forme
ŽIVOT IZ SNOVA NA PRODAJU/ DREAM LIFE ON SALE
/ VIE DE RÊVE EN PROMOTION – 2012
Producent/ production: MEDIADIFFUSION
Zemlja/Country:
BELGIJA/ BELGIUM
Trajanje / Duration:
7 MIN
Režiser / Director:KEPPENNE ALICIA, ELLEN SALOMÉ, KÉVIN
DUPONT
Scenario / Screenplay:KEPPENNE ALICIA, ELLEN SALOMÉ, KÉVIN
DUPONT
Fotografija /Photography: BENJAMIN BURGARTHZ
Kratak sadržaj:
Ešli je prostitutka pod imenom Šećerlema. Radi na ulici sa svojom
drugaricom Tifani. Tifani počinje da je zadirkuje i govori nešto što vrijeđa
Ešli… i onda se scena mijenja.
Programme summary:
Ashley is prostituting herself under the pseudonym Sugar Candy, she
works the streets with her friend Tiffany. Tiffany starts to tease her and
says something that offends her… and the set changes.
96
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: DARIO ČUPIĆ
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
3 MIN 6 SEC
Režiser / Director:
DARIO ČUPIĆ
Scenario / Screenplay:
DARIO ČUPIĆ
Fotografija /Photography: DARIO ČUPIĆ
Short TV forms
BOCUN VINA/ BOTTLE OF WINE – 2012
Kratak sadržaj:
Film govori o odnosu jednog manjeg dijela čovječanstva (čovjek sa
kaputom) koji živi u skladu sa prirodom, sluša istinsku muziku (žuti
plastelin), slobodno djeluje, ne dozvoljava da industrija (crvena mašina)
diktira način života. U jednom trenutku čovjek sa kaputom plane na
mašinu koja uporno provocira i pravi haos, majka priroda (životinja bez
glave) pokušava da ispravi stvar, ali čovjek sa kaputom doživljava nervni
slom i osvećuje se mašini, pali je, ali zajedno sa plastelinom, plastelinom
koji simboliše sve ono čisto, slobodno, istinsko, duhovno, moralno u
čovječanstvu, tim činom presuđuje i sebi.
Programme summary:
The film is about a small part of mankind (a man with a coat) that lives in
harmony with nature, listens to true music (yellow plasticine), acts freely,
does not let the industry (red machine) to dictate how to live. At one
point, the man with the coat blazes up at the machine that is constantly
provoking and making a mess, mother nature (headless animal) is trying
to set things right, but the man with the coat suffers a nervous breakdown
and avenges himself on the machine; he sets it on fire, but together with
plasticine which symbolises all that is pure, free, true, spiritual, moral in
humans, therefore also sentencing himself.
97
Kratke TV forme
ŠTO JA/ WHY ME – 2011
Producent/ production: OFF PROJEKAT
Zemlja/Country:
CRNA GORA/ MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
3 X 11 MIN
Režiser / Director:
PETAR BURIĆ
Scenario / Screenplay:
DUŠAN KASALICA, PETAR BURIĆ
Fotografija /Photography: MARIJA STANKOVIĆ
Glavni glumci
/ Leading actors:
PETAR BURIĆ
Kratak sadržaj:
Stand up comedy show u izvođenju mladog crnogorskog glumca Petra
Burića, koji se umjesto nas pita Zašto ja, Kako baš ja, Zašto uvijek ja itd.
Ovaj TV serijal je urađen na način direktnog prezentera, kroz dramaturški
sveden i sadržajno interesantan i provokativan način. Ova forma ima za
cilj da na adekvatan način uputi ljude da preispitaju sebe, svoje stavove,
moralna načela, kako bi promijenivši sebe na bolje, promijenili okolinu,
a tako i cijelo društvo...
Programme summary:
Stand up comedy show of Petar Burić, a young Montenegrin actor, who
for us asks questions Why me, Why me in particular, Why always me, etc.
This TV series is in the form of direct presentation with an interesting
content and with a provocative way of presenting. This form has an
objective to incite people to question themselves, their points of view,
moral principles, so they would change for the better and at the same
time change the environment and the entire society...
98
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: BJARKI THOMSEN
Zemlja/Country:
FARSKA OSTRVA / FAROE ISLAND
Trajanje / Duration:
24 MIN 30 SEC
Režiser / Director:
BJARKI THOMSEN
Scenario / Screenplay:
BJARKI THOMSEN
Fotografija /Photography:TORKIL DJURHUUS, RÚNI FRIIS KJÆR,
JÓNFINN STENBERG & BJARKI THOMSEN
Glavni glumci
/ Leading actors:HANNA FLÓVINSDÓTTIR, JÓANNES
LAMHAUGE, HALLUR HJALGRIMSSON
DJURHUUS, JÓHAN HELRON JAKOBSEN
Short TV forms
NEMA KONFLIKTA/ NO CONFLICT/ ONGIN KONFLIKT – 2011/12
Kratak sadržaj:
Komedija o gangsterima u vrijeme prohibicije. Tema je pohlepa i ko koga
vara.
Programme summary:
A comedy of gangsters in prohibition time. The theme is greed, and who
is cheating who.
99
Kratke TV forme
AFRIČKA METAMORFOZA/ AFRICAN METAMORPHOSIS/
METAMORFOSE AFRICANO – 2010
Producent/ production:LAB. A MUNDZUKU KA HINA/ASS.
BASILICATA MOZAMBICO ONLUS
Zemlja/Country:
ITALIJA, MOZAMBIK / ITALIA, MOZAMBIQUE
Trajanje / Duration:
3 MIN
Režiser / Director:STUDENTS OF THE COMMUNICATION A
MUNDZUKU KA HINA
Scenario / Screenplay:STUDENTS OF THE COMMUNICATION A
MUNDZUKU KA HINA
Fotografija /Photography:STUDENTS OF THE COMMUNICATION A
MUNDZUKU KA HINA
Kratak sadržaj:
Sa grupom dječaka koji skupljaju otpad na deponiji kako bi preživjeli,
italijanska neprofitna organizacija Bazilikata Mozambiko je pokrenula
foto, video laboratoriju pod nazivom A Mundzuku Ka Hina. Kroz video
“Afrička metamorfoza”, željeli su da predstave, putem analogije, kroz
sopstveno postojanje, 3 boje, 3 emotivna stanja, tri koraka transmutacije.
Programme summary:
With a group of boys who pick up the survival in the landfill, the
Italian no –profit association Basilicata Mozambico launched photos,
video laboratory, named A Mundzuku Ka Hina. Through the video
“MEtamorfose Africain” they wanted to represent by analogy, through
their own condition of being, 3 colors, 3 emotional states, three steps of
a transmutation.
100
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: DEUTSCHE WELLE
Zemlja/Country:
NJEMAČKA/ GERMANY
Trajanje / Duration:
2 MIN 28 SEC
Režiser / Director:
DAVE PACKER
Scenario / Screenplay:
DAVE PACKER
Fotografija /Photography: DAVE PACKER
Short TV forms
ČUDAN SVIJET MAKSA X/STRANGE WORLD OF MAX X – 2012
Kratak sadržaj:
Komedija susreće digitalnu animaciju u “Čudnom svijetu Maksa X”, seriji
koja jednom sedmično ide na Euromaxx-u od januara 2012. godine.
Maks x, heroj serijala, je mladi, moderni Evropljanin koji postaje sve više
izolovan i obhrvan svakodnevnom borbom za opstanak. Jednoga dana
mora da se nosi sa hirovima svog aparata, drugog dana zbog namještaja
skoro da je poludio. Na svoj duhovit, ponekad filozofski način, Maks x
oslikava naše životne stilove 21. vijeka, bez ijedne izgovorene riječi. On ne
govori, jednostavno djeluje i reaguje u tihoj borbi protiv svakodnevnih
objekata. Maks X nikada ne odustaje i uvijek pronalazi originalno rješenje.
Programme summary:
Comedy meets digital animation in “The strange world of max x”, a series
running once a week on DW’s euromaxx since January 2012.
Max x, the hero of the series, is a young, modern European who is
increasingly isolated and overwhelmed by his everday battle for
survival. One day he has to get to grips with the quirks of his camera, on
another his furniture almost makes him lose his mind. In his humorous,
sometimes philosophical manner, max x holds up a mirror to our 21st
century lifestyles, without saying a single world. He does not speak, he
simply interacts and reacts in a silent struggle against everyday objects.
Max x never gives up, he always finds an original solution.
101
Kratke TV forme
ZIMA/ WINTER – 2012
Producent/ production:
Zemlja/Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija /Photography:
Glavni glumci
/ Leading actors:
AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD
SRBIJA/ SERBIA
15 MIN
BOJANA STARČEVIĆ
BOJANA STARČEVIĆ
GORAN VELEMIR
MIRA BANJAC, MIODRAG KRSTOVIĆ
Kratak sadržaj:
Priča o usamljenosti i netrpeljivosti. Priča o malom, lokalnom paklu u
kojem dvoje ljudi žive, po svom izboru ili po svom usudu, svejedno. Priča
o ljudima sviklim, koliko na podnošenje, toliko i na nanošenje bola. Po
motivima priča „Zimi“ Iva Andrića.
Programme summary:
Story of loneliness and intolerance. Story of small, personal hell where
two people live, of their choice or destiny. Story of people used to
endurance as well as to infliction of pain. According to the motifs from
the short story by Ivo Andric „In wintertime“.
102
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: EMPERACTRIZ FILMS
Zemlja/Country: ŠPANIJA/ SPAIN
Trajanje / Duration:
9 MIN
Režiser / Director:
HELIO MIRA
Scenario / Screenplay:
HELIO MIRA
Fotografija /Photography: NÉSTOR CALVO
Glavni glumci
/ Leading actors:MARIANO PEÑA, LOLES LEÓN, EL GRAN
WYOMING, NABIL ACABANI, ENCARNACIÓN
SANCHO, CAROLO RUIZ, JAVIER BOTET
Short TV forms
NEPOKRETAN/IMMOBILE/ INMOVIL – 2012
Kratak sadržaj:
Kada cijela generacija mladih ljudi odluči da bude nepokretna, porodica
gleda zabrinuto svog nepokretnog sina. Razlog je možda vitalna apatija
ili društvena ogorčenost ali čini se da mladić nikad neće više reagovati…
Programme summary:
When an entire generation of young people decides to stand still, a
family looks anxious at his immobile son. It may be for vital apathy or for
social indignation but the lad reaction does not seem to come ever…
103
Kratke TV forme
NE/ NO – 2011
Producent/ production: WALOPRO S.L.
Zemlja/Country: ŠPANIJA/ SPAIN
Trajanje / Duration:
10 MIN
Režiser / Director:
GUILLERMO P. BOSCH
Scenario / Screenplay:
GUILLERMO P. BOSCH
Fotografija /Photography: ALFONSO MUÑOZ
Glavni glumci
/ Leading actors:PABLO SANSÓ, TATO SANSÓ, CAROLINA
ESTUPIÑÁN, JOSÉ JOAQUÍN MAZORRA
Kratak sadržaj:
“Savršenstvo u tvojoj glavi”. Model za reklame u usponu iznenada dobija
fizičku manu koja ga tjera u proces samouništenja. Silazak u pakao usled
opsesije izgledom.
Programme summary:
“The perfection in your head”. An emerging model for advertisements
suffer, all of a sudden, a physical defect that drives him into a process
of self destruction. A descent into hell around the obsession with looks.
104
XVII Internacionalni TV Festival Bar
DJEČIJI TV PROGRAM
/ CHILDREN’S TV PROGRAMME
Dječiji TV program
CVJETANJE UZ SUZE /BLOSSOM WITH TEARS/ HUA DUO – 2012
Producent/ production: ZHEJIANG SATELLITE TV
Zemlja/Country:
KINA / CHINA
Trajanje / Duration:
30 MIN
Režiser / Director:
HUAQING JIN & JING LIN
Scenario / Screenplay:
HUAQING JIN
Fotografija /Photography: HUAQING JIN & YUXIANG WENG
Kratak sadržaj:
Ovo je priča o takmičenju i preživljavanju: grupa djece u razvoju se bori
da utru sebi put za dobru budućnost.
Programme summary:
This is a story about competition and survival: a group of blossom-like
children struggle to pave out the way for their future lives.
108
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: MARKO KARADŽIĆ
Zemlja/Country:
SRBIJA/ SERBIA
Trajanje / Duration:
3 x 4 MIN 30 SEC
Režiser / Director:
MARKO KARADŽIĆ
Scenario / Screenplay:
MARKO KARADŽIĆ
Fotografija /Photography: MARKO KARADŽIĆ
Children’s TV programme
MALE PRIČE: AVION OD PAPIRA; SAŠIVENE PAHULJE; VLASNIK
OBLAKA/ LITTLE STORIES: PAPER PLANE; SEWN SNOWFLAKES;
OWNER OF CLOUDS – 2011
Kratak sadržaj:
Djetinjstvo je ispleteno od tajni i neočekivanog. Na putu do škole, iza
zarđale kapije skriven čaroban vrt, iznad mora na stijeni ili u pomrčini
dedinog tavana, odvija se neprekidno odrastanje.
Programme summary:
Childhood woven from secrets and the unexpected. Constant growing
up takes place on the way to school, behind rusty gate in a secret garden,
above the sea on the rock or in the darkness of grandad’s attic.
109
Dječiji TV program
MARKO/ MARCO – 2011
Producent/ production: BAMBÚ PRODUCCIONES
Zemlja/Country:
ŠPANIJA/ SPAIN
Trajanje / Duration:
3 x 70 MIN
Režiser / Director:
FÉLIX VISCARRET
Scenario / Screenplay:
RAMÓN CAMPOS & GEMA R. NEIRA
Fotografija /Photography: ALVARO GUTIERREZ
Glavni glumci
/ Leading actors:
SÉRGI MENDEZ, RAÚL Y JUAN DEL POZO
Kratak sadržaj:
“Marko” priča priču o dvoje djece koja putuju zemljom sledeći Anu,
svoju majku, koja je morala da ode od kuće u potrazi za poslom. Oni će
doživjeti mnogo avantura i upoznati ljude koji će ih iskoristiti ali i one
koje će im pomoći. Mako i Lukas će doživjeti avanturu punu humora,
nježnosti i opasnosti. Putovanje ka slobodi. Putovanje ka svojoj majci.
Programme summary:
Marco tells the story of two children that tour the country on the trail
of Ana, their mother that leaves home to find work. They will live a lot
of adventures and will know people who take advantage of them but
also they met people who help them. Marco and Lucas are going to
live an adventure full of humour, tenderness and dangers. A journey to
freedom. A journey to their mother.
110
XVII Internacionalni TV Festival Bar
IGRANI PROGRAM
/ FEATURE PROGRAMME
Igrani program
DAN STVOREN ZA ČUDO / A DAY FOR MIRACLE/ DAS WUNDER VON
KÄRNTEN – 2011
Producent/ production: ORF
Zemlja/Country: AUSTRIJA/ AUSTRIA
Trajanje / Duration:
90 MIN
Režiser / Director:
ANDREAS PROCHASKA
Scenario / Screenplay:
CHRISTOPH SILBER, THORSTEN WETTCKE
Fotografija /Photography: THOMAS KIENNAST
Glavni glumci
/ Leading actors:
KEN DUKEN, JULIA KOSCHITZ
Kratak sadržaj:
Film zasnovan na istinitom događaju, a govori o kardiohirurgu koji
spašava život trogodišnje djevojčice nakon komplikovane operacije
tokom koje je već bila proglašena mrtvom.
Programme summary:
The film is based on a true incident and tells the story of a heart surgeon
who saves the life of a three-year-old girl through a very complicated
operation after she was already presumed dead.
114
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: CZECH TELEVISION
Zemlja/Country:
ČEŠKA/ CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
80 MIN
Režiser / Director:
JAROSLAV BRABEC
Scenario / Screenplay:
VÁCLAV ŠAŠEK, VĔRA ŠAŠKOVÁ
Fotografija /Photography: PETR KOBLOVSKÝ
Glavni glumci
/ Leading actors:
MÁŠA MÁLKOVÁ, DAVID ŠVEHLÍK
Feature programme
APLAUZ/ APPLAUSE/ APLAUS– 2012
Kratak sadržaj:
Jaka psihološka priča sa
detektivskim zapletom ima
više poruka. Prvenstveno, film
predstavlja
nedvosmisleno
upozorenje na nepažnju za
volanom. Film predstavlja
detaljno svedočanstvo jedne
od stotine sličnih saobraćajnih
nezgoda koje se dešavaju svuda
oko nas. Glavni protagonisti su Hana i Den, tek vjenčani par talentovanih
muzičara pred kojima je svijetla budućnost. Ona je operska pjevačica, a
on je prati na klaviru. Sve počinje kada Hana dobija prestižnu nagradu
na takmičenju Ema Destin. Međutim, na povratku kući, savršena sreća
završava u jarku kraj puta. Par je suočen sa sudbonosnom sekundom,
sekundom koja može doneti propast u životu bilo koga od nas. Njihova
veza je suočena sa najtežim iskušenjem.
Programme summary:
The strong psychological story with detective plot carries several
messages. First and foremost it is an emphatic warning against
inattention at the steering wheel. The film presents detailed testimony
of one of the hundreds of similar road accidents that are happening
everywhere around us. The main characters are Hana and Dan, a newly
married couple of talented young musicians who have promising
careers on their horizon. She is an opera singer, he accompanies her on
the piano. It all begins with Hana winning the prestigious Emma Destin
competition. However, on the way home their perfect happines ends in
a ditch by the roadside. The loving couple is confronted with a fateful
second, the second that can bring ruin into the lives of any of us. Their
relationship is faced with the most difficult of tests.
115
Igrani program
BANDA VELIKIH SESTARA/ BIG SISTERS GANG
/CRAPULEUSES – 2011
Producent/ production: KWAI
Zemlja/Country:
FRANUSKA/ FRANCE
Trajanje / Duration:
91 MIN
Režiser / Director:
MAGALY RICHARD SERRANO
Scenario / Screenplay:
MAGALY RICHARD SERRANO
Fotografija /Photography: NICOLAS GAURIN
Kratak sadržaj:
Violeta je bezbrižna četrnaestogodišnjakinja iz Pariza. Rođenje njenog brata
navodi njene roditelje da potraže veću kuću i isele se iz grada. Violetin novi dom
je predgrađe klasifikovano kao„teška zona“ od strane Ministarstva obrazovanja.
Violeta brzo saznaje i zašto je to tako kada postane žrtva maltretiranja u školi.
Violeta nalazi pomoć u Sabini, živoj i otvorenoj šesnaestogodišnjakinji. Njihovo
prijateljstvo postaje sve ozbiljnije i Violetu uvlači u Sabininu nasilnu žensku
bandu: odmetnice. Opasno pričanje i nekontrolisano smejanje sa prijateljicama
je baš zabavno, ali Violeta je brzo uvučena u fizičko nasilje i kako stvari izmiču
kontroli Sabina se pretvara u opasno društvo...
Programme summary:
Violette is a carefree 14-year-old Parisian. The birth of her baby brother
prompts her parents to seek larger accommodations and move out of the
city. VIolette’s new home is in a suburban area that has been classified as a
“difficult zone” by the Ministry of Education. And Violette soon learns why as
she becomes the victim of bullying at school. Violette seeks the help of Sabine,
a vibrant and out-going 16-year-old. Their friendship becomes fusional
and Violette is drawn into Sabine’s violent girs’s gang: The Troublemakers.
Talking tough and laughing uncontrollably with her girlfriends is great fun
but Violette is soon swept up into physical violence as events spiral out of
control and Sabine turns out to be dangerous company…
116
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: RING MULTIMEDIA
Zemlja/Country:
HRVATSKA/ CROATIA
Trajanje / Duration:
45 MIN 40 SEC; 52 MIN 12 SEC
Režiser / Director:
GORAN RUKAVINA
Scenario / Screenplay:
SAŠA PODGORELEC & IVOR MARTINĆ
Fotografija /Photography: MARIO SABLIĆ
Glavni glumci
/ Leading actors:JUDITA FRANKOVIĆ, MIODRAG
KRIVOKAPIĆ
Kratak sadržaj:
“Počivali u miru” je serija od
dvanaest epizoda koja otkriva
mračne tajne iz prošlosti kroz
interesantne priče običnih
ljudi. Lucija Car, mlada
novinarka, zajedno sa Martinom
Strugarom,
penzionisanim
zatvorskim čuvarem, kreće na
put otkrivanja koji vodi i nju i Martina u skrivene istine o prošlim događajima.
Suprotstavljaju im se oni koji žele da te tajne ostanu duboko zakopane.
“Počivali u miru” se bavi opasnim tajnama bivšeg komunističkog režima i
glavnim društvenim temama iz hrvatske skorije prošlosti koje su zatrovale sve
bivše republike. Lucija i Martin otkrivaju mrežu tajni privatizacije, piramidalnih
prevara, finansijskih propadanja, nezaposlenosti i drugig tranzicionig
problema do nacionalizma, etničke mržnje, maloljetničke prostitucije –
probleme koje se niko ne usuđuje da pomene…
Feature programme
POČIVALI U MIRU/REST IN PEACE – 2012
Programme summary:
Rest in Peace is a 12-episode drama series uncovering the dark secrets
from the past through the interesting stories of ordinary people. Lucija
Car, a young journalist, together with Martin Strugar, a retired prison
guard, embarks on a journey of discovery that leads her and Martin to
the hidden truths about past events. They are opposed by all those who
want to keep these secrests buried deeply underground. Rest in Peace
deals with dangerous secrets of the former coummunist regime and
major social issues from Croatias recent history that have plagued all
transitional countries. Lucija and Martin unearth a web of secrets from
privatisation, pyramid schemes, financial meltdown, unemployment
and other transitional problems to nationalism, ethnic hatred, underage
prostitution – problems nobody dares to mention.
117
Igrani program
SAN MARATONCA/ THE MARATHON RUNNER’S DREAM
/ IS SOGNO DEL MARATONETA – 2010
Producent/ production: CASANOVA MULTIMEDIA S.P.A. / RAI FICTION
Zemlja/Country: ITALIJA/ ITALIA
Trajanje / Duration:
2 X 100 MIN
Režiser / Director:
LEONE POMPUCCI
Scenario / Screenplay:GUALTIERO ROSELLA, PIETRO CALDERONI,
GRAZIA GIARDIELLO, ROBERTO JANNONE
Fotografija /Photography: MARCO PIERONI
Glavni glumci
/ Leading actors:
LUIGI LO CASCIO, LAURA CHIATTI
Kratak sadržaj:
Epsko djelo maratonca Doranda Pietra, rođenog u malom gradu Kapriju,
koji je učestvovao na Olimpijskim igrama 1908. godine. Priča o sinu seljaka
koji je osjećao strast prema trčanju, o atleti u ratu sa svijetom, o zemlji
koja se borila za iskupljenje. Mali Italijan se suočava sa međunarodnim
velikim atletama i pobjeđuje ih.
Programme summary:
The epic feat of the marathon runner Dorando Pietri, born in the small
town of Carpi, who participated in the London Olympic Games in 1908.
The story of a peasants’ son with a passion for running, an athlete in war
with the world, a country struggling for redemption. The little Italian
man faces the international great athletes and defeats them.
118
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: RAI FICTION & CASANOVA MULTIMEDIA
Zemlja/Country:
ITALIJA/ ITALY
Trajanje / Duration:
100 MIN
Režiser / Director:
RICCARDO DONNA
Scenario / Screenplay:GRAZIA GUARDIELLO, ROBERTO JANNONE,
ALESSANDRO SERMONETA, CHIARA LAUDANI
Fotografija /Photography: ALESSIO GELSINI TORRESI
Glavni glumci
/ Leading actors:FRANCESCO PANNOFILO, PIETRO SERMONTI,
ANDY LUOTTO, GIULIA BEVILACQUA,
MARCELLO MAZZARELLA, MICHELE LA
GINESTRA, DIAVIDE PAGANINI
Kratak sadržaj:
Vulf je privatni detektive, on je
manična osoba ali je sposoban
da riješi najzamršenije misterije
a da ne izlazi iz kuće. Arči Gudvin,
njegov pomoćnik, izlazi za njega;
on odlazi, posmatra i sluša, a
onda izvještava Vulfa koji rješava
misteriju i hvata krivca. Stalne
prepirke između Vulfa i Arčija kao
i između Vulfa i iskričavog šefa, Nanija Longija, oživljavaju porodični život.
Ženski protagonista je Roza Petrini, novinar koji izvještava o kriminalu:
ona je mlada, lijepa, inteligentna, duhovita, snalažljiva i slobodna. Priče
su smještene u elegantne pedesete sa hromiranim automobilima,
luksuznim kućama, fatalnom ženom i muzikom koja je nalik staroj, ali je
ustvari moderna. Serija je puna akcije i neočekivanih obrta…
Programme summary:
Wolfe is a private detective, he is a manic but able to solve the most
intricated mysteries without ever leaving home. Archie Goodwin, his
assistant, moves for him; he goes, sees and hears and then reports to
Wolfe who solves the mystery and arrests the culprit. The continuous
squabble between Wolfe and Archie and those between Wolfe and the
sparkling chef, Nanni Longhi, animate family life. The female character
is Rosa Petrini, crime news reporter: she is young, beautiful, intelligent,
witty, resourceful and free. The stories are set in the elegant 50’s
with chrome-plated cars, luxury homes, femme fatale and a musical
background that looks old but is very modern. This series is ful of action
and plot twists …
Feature programme
NERO VULF/ NERO WOLFE – 2011
119
Igrani program
LEA I DARIJA/ LEA AND DARIA/ LEA AND DARIJA – 2011
Producent/ production: LIDIJA IVANDA
Zemlja/Country:
IZRAEL/ ISRAEL
Trajanje / Duration:
97 MIN
Režiser / Director:
BRANKO IVANDA
Scenario / Screenplay:
BRANKO IVANDA, DRAGO KEKONOVIĆ
Fotografija /Photography: MIRKO PIVČEVIĆ
Glavni glumci
/ Leading actors:
KLARA NAKA, TAMY ZAJEC
Kratak sadržaj:
Inspirativna istinita priča o dve trinaestogodišnjakinje koje su uoči II
svjetskog rata bile velike plesne i glumačke zvijezde u Zagrebu.
Programme summary:
An inspiring true story about two thirteen-year-old girls who on the eve
of World War II, were great dancing and acting stars in Zagreb.
120
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production:BACK ALLEY FILM PRODUCTION/ MUSE
ENTERTAINMENT
Zemlja/Country:
KANADA/ CANADA
Trajanje / Duration:
42 MIN 17 SEC
Režiser / Director:ADRIENNE MITCHEL, KEN GIROTTI, ANNE
WHEELER
Scenario / Screenplay:MICHAEL MACLENNAN, SHELLY ERIKSEN,
JOHN KRIZANC, ESTA SPALDING
Fotografija /Photography: ERIC CAYLA
Glavni glumci
/ Leading actors:MEG TILLY, JODI BALFOUR, CHARLOTTE
HEGELE, ALI LIEBERT, ANTONIO CUPO,
SEBASTIAN PIGOTT
Feature programme
ONE IZRAĐUJU BOMBE/BOMB GIRLS – 2012
Kratak sadržaj:
Smještene u period II svjetskog rata, “One izrađuju oružje” priča
izvanredne priče o ženama koje su rizikovale svoje živote u fabrici oružja,
praveći bombe za evropski front. Oslobođene društvenih i kulturnih
stega, one objeručke prihvataju novu slobodu i mijenjaju svoje živote – i
svijet oko sebe – zauvijek.
Programme summary:
Set during the WWII, Bomb girls tels the remarkable stories of the
women who risked their lives in a munition factory, building bombs for
the European front. Liberated from social and cultural restrictions, they
embrace their newfound freedom, changing their lives- and the world
around them – forever.
121
Igrani program
HAKOVANJE/ HACKTION – 2011
Producent/ production: MTVA
Zemlja/Country:
MAĐARSKA/ HUNGARY
Trajanje / Duration:
48 MIN
Režiser / Director:
KRISTÓF DEÁK, DÉNES OROSZ
Scenario / Screenplay:
TIBOR FONYÓDI
Fotografija /Photography: TAMÁS BABOS, VIKTOR GIBARTI
Glavni glumci
/ Leading actors:SZONJA OROSZLÁN, HUJBER FERENC,
DUNAI TAMÁS, SZENTE VAJK
Kratak sadržaj:
Danas u svijetu bijesni rat o kojem javnost ne zna ništa. On se ne vodi
konvencionalnim oružjem već kompjuterima. Godište prosječnog
vojnika je manje od 20, a oni su svi visoko obučeni hakeri.
“Hakovanje” je serija MTVA – Mađarskog Javnog Medijskog Servisa –
koji se bavi aktivnostima Divizije za Odbranu Infrastrukture (IDD). Beti
Zsolnai (Szonja Oroszlan) radi u policiji kao IT stručnjak i izuzetno je
sposoban haker. Angažuju je na posebnom zadatku gdje njen talenat
za tehnologiju uočava visoki vojni obavještajac Pukovnik Szabo (Tamas
Dunai).
Beti uskoro počinje da radi za IDD, koja je posebno formirana da se bori
protiv internet napada i da traga za sajber kriminalcima. Ona smatra da
zna na šta je pristala, ali uskoro otkriva da to nije slučaj…
122
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Feature programme
Programme summary:
There is a war raging in the world today of which the general public
know nothing. It is not fought with conventional weapons but with
computers. The age of the average foot soldier is less than 20 and they
are all highly trained hackers.
Hacktion is the lates drama series from MTVA – Hungarian Public Media
that revelas the inner workings of the Infrastructure Defence Division
(IDD). Betti Zsolnay (Szonja Oroszlan) works as a police IT expert and
also happens to be a pretty smart hacker. She gets called in to help on
a special police operation where a high-ranking military intelligence
officer, Colonel Szabo (Tamas Dunai), spots her talent for technology.
Betti soon finds herself working for the IDD, especially formed to fend off
internet attacks and track down cyber criminals. She thinks she knows
what she has signed up for but it turns out to be a whole lot more…
123
Igrani program
POTRČKO/ GOFER/ CHALÁN – 2012
Producent/ production:FILM TANK; FOPROCINE, TELEVISIÓN
METROPOLITANA
Zemlja/Country:MEKSIKO/MEXICO
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
JORGE MICHEL GRAU
Scenario / Screenplay:
EDGAR SAN JUAN
Fotografija /Photography: ALBERTO ANAYA
Glavni glumci
/ Leading actors:NOE HERNANDEZ, JUAN CARLOS REMOLINA,
LUIS BRICKMAN, MARCO CARDENAS,
ANTONIO ARGUETA, ANTONIO ZUNIGA
Kratak sadržaj:
Priča o preživljavanju gdje protagonista trpi poniženja, fizičko
zlostavljanje i mnogo više. “Potrčko” Horhea Mikel Graua koristi patnje
jednog čovjeka da bi oslikao meksičku vladu koja je toliko korumpirana
da je najbolja stvar kojoj neka osoba može da se nada jeste da pobjegne
iz zemlje.
Programme summary:
A story of survival whose hero suffers indignity, physical abuse and more.
Jorge Michel Grau‘s „Gofer“ uses one man‘s trial to depict a Mexican
goverment so corrupt, the best thing one can hope for is to escape from
the country.
124
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: WESTDEUTSCHER RUNDFUNK
Zemlja/Country:
NJEMAČKA/ GERMANY
Trajanje / Duration:
90 MIN
Režiser / Director:
HARTMUT SCHOEN
Scenario / Screenplay:
HARTMUT SCHOEN
Fotografija /Photography: BERNHARD KELLER
Glavni glumci
/ Leading actors:SENTA BERGER, MATTHIAS BRANDT, FELIX
EITNER
Feature programme
U NAJBOLJIM GODINAMA/ IN THE PRIME OF LIFE/ IN DER BESTEN
JAHREN – 2011
Kratak sadržaj:
Žena koja ne može da pobjegne sjenkama prošlosti, čak ni nakon proteklih
decenija. Žena čiji je suprug bio jedna od prvih žrtava njemačkog
terorizma i koja se osjeća žrtvom jer ubica nikad nije odgovarao za zločin.
Susret sa radoznalim novinarom otvara stare rane u Erici Vels. Prvo
je smatrala da je završila sa mračnim sjećanjima ali bolno uviđa da to
nije tačno. Duboka rana se opet otvara i javlja se neodoljiva želja da se
konačno zadovolji pravda. Ili je to potraga za ličnom osvetom?...
Programme summary:
A woman who cannot escape the shadows of the past, not even after
decades. A woman whose husband was one of the first victims of
German terrorism, and who herself feels a victim because the murderer
was never made accountable for his actions.
A meeting with an inquisitive journalist opens up old wounds in Erika
Welves. Initially she thought she had dealt with these dark memories
of hers, but she painfully comes to realize the contrary. The deep
wound open up again, and the irrepressible desire to finally find justice
reawakens. Or is it a quest for personal revenge?...
125
Igrani program
ŠPIJUN/THE SPY/ SHPION – 2011
Producent/ production: RUSSIA TELEVISION AND RADIO
Zemlja/Country:
RUSIJA/ RUSSIA
Trajanje / Duration:
110 MIN
Režiser / Director:
ALEXEY ANDRIANOV
Scenario / Screenplay:
VLADIMIR VALUTSKY
Fotografija /Photography: DENIS ALARCOM RAMIRES
Glavni glumci
/ Leading actors:DANILA KOZLOVSKY, FYODOR
BONDARCHUK
Kratak sadržaj:
U proljeće ’41 godine, visoki njemački špijunski agent, užasni i
neuhvatljivi Vaser (Wasser) iz Abehr Obavještajne Službe drži Komesarijat
bezbjednosti Sovjetskog Saveza za gušu. Dva usamljenika, bokser
početnik i iskusni špijun su poslednja nada za NKGB.
Programme summary:
In spring of ’41, top German espionage agent the dreadful and elusive
Wasser of the Abehr Intelligence Service holds the Soviet State Security
Commissariat by the throat. Two mavericks a greenhorn boxer and an
experienced spy are te NKGB’s last hope for setting things right.
126
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Producent/ production: FILM.UA
Zemlja/Country:
UKRAJINA/ UKRAINE
Trajanje / Duration:
4 X 50 MIN
Režiser / Director:
TATIANA KHODAKOVSKAYA
Scenario / Screenplay:
ALLA KRYNITSYNA
Fotografija /Photography: GEORGY BERIDZE
Glavni glumci
/ Leading actors:BOGDAN BENYUK, NATALYA BUZKO, MATVEY
ZUBOLEVICH
Feature programme
ANĐELI RATA/ ANGELS OF WAR/ АНГЕЛЫ ВОЙНЫ – 2012
Kratak sadržaj:
Tokom II svjetskog rata na teritoriji okupiranoj od strane nacista,
Njemci su organizovali kamp “Nada” u kom se eksperimentiše na djeci.
Najvredniji za eksperimente su blizanci. Stoga, kada jedan od blizanaca
uspijeva da pobjegne iz kampa, Njemci dižu uzbunu pokušavajući da
pronađu odbjeglog dječaka. Ovo u mnogome otežava život obližnjeg
sela, partizana,pa čak i lokalnog policajca. Glavni zaplet je život malog
dječaka Petje i dirljiva ljubavna priča mladog para, policajca Endrjua i
Nine, kćerke seoskog starješine...
Programme summary:
During the Second World War on the nazy-occupied territory a filtering
camp “Hope” was organized by Germans to experiment on children.
Twins are the most valued for the experiments. So when one of the twins
managed to excape from the camp, the Germans raised an alarm, trying
to find a runaway boy. This makes the lives of the nearest village natives,
partisan, and even the local policemen much harder. Now the core of
the plot is the life of a little boy Petya and touching love story of a young
couple, the policeman Andrews and daughter of the village headman
Nina...
127
PRATEĆI PROGRAM /
ACCOMPANYING PROGRAMME
Prateći program Market
Contenet
Providing
Market
Druga godina održavanja marketa na XVII Internacionalnom TV Festivalu
Bar 2012. sa sobom je donijela odgovornost održivosti i potrebu za
nadogradnjom kredibiliteta prevashodno u regionalnom medijskom
kontekstu. Poučeni iskustvom od prethodne godine potrudili smo se
da podstaknemo neophodan reciprocitet u broju prodavaca i kupaca
kao i da uvećamo njihov ukupni broj. U tom smislu opredijelili smo se
za strategiju kojom se na marketu evidentira ukupan obim transakcija
tokom kupovine i prodaje programa kao jednim od ključnih indikatora
njegovog uspjeha. Stoga je poziv za učestvovanje na marketu upućen
svim relevantnim regionalnim medijskim kućama, producentima,
proizvođačima programa, nacionalnim javnim servisima i komercijalnim
emiterima, distributerima, medijskim centrima, agencijama,
menadžerima programa, privatnim kompanijama, akviziterima, gostima,
izlagačima, kao i svima onima koji se bave trgovinom televizijske sekunde
i promocijom televizijskog i filmskog programa i sadržaja. Glavni cilj kao
i prošle godine bio je usmjeren ka izgradnji održivog kapaciteta, koji bi
ovu relativno novu programsku funkciju barskog festivala, pozicionirao
kao regionalnog lidera u promociji i distribuciji medijskih sadržaja. S
toga je predlog da se u smislu održivosti marketa za ovu godinu i dalje
insistira na kvalitetu ponude programa, uvećavanju ukupnog broja
kupaca-prodavaca i promociji obima transakcija.
Televizije nisu imune na tržišne oscilacije i trendovske koncentacije
gledanosti, što kupovinu televizijskih programa stavlja u domen
primarno tržišne spekulacije i veoma kompetitivne medijske politike.
Kupovati programske sadržaje, a ostati doslijedan sopstvenoj
programskoj politici i balansirati ograničenim budžetom za kupovinu
je suštinsko pitanje investicije za svakog emitera u vremenu recesije.
S toga ovaj market ima za cilj da u većoj mjeri obezbijedi informacije
o tržištu i aktuelnoj programskoj ponudi kako bi komercijalni i javni
emiteri sa nacionalnom pokrivenošću na što bolji način zadovoljili
130
XVII Internacionalni TV Festival Bar
potrebe sopstvenog i što raznovrsnijeg auditorijuma. S toga se formalni
okvir ovogodišnjeg marketa ogleda se u povezivanju različitih profila
proizvodnih kompanija sa rastućim trendovima i ponudom sadržaja na
medijskom tržištu. Posredstvom marketa moguće je obezbijediti novu
strategiju plasmana i distribucije proizvoda, afirmisati nove medijske
projekte i programske formate, uvesti nove brendove na regionalno
medijsko tržište, generisati akviziciju i poslovnu saradnju, kao i uvećati
prodaju sopstvenih programskih sadržaja uz zadržavanje postojećih
partnera i upoznavanje sa konkurencijom.
Učešće na barskom marketu i ove godine ne podliježe kotizaciji niti
se na marketu plaća zakup promotivnog štanda na kome izlagači
predstavljaju sopstvenu ponudu programa i aktuelne produkcije. Cilj
nam je promovisati regionalno medijsko tržište kao jedinstven prostor
kojim treba da se prevaziđu uslovnosti pojedinačnih i malih tržišta.
Činjenica koja se nameće snagom očiglednosti je teritorijalni opseg i
govorno područje bivših članica velike države koje mogu na razumljivom
jeziku i bez titlovanja pratiti programe koji se kupuju i prodaju na
marketu. To znači da bez obzira na programsku orijentaciju i profil
emitera, prodavci i kupci na marketu mogu definisati sopstveni interes
prema mnogo većem regionalnom tržištu i da upravo sa ovog mjesta
imaju priliku da kupuju i prodaju programe najširih komunikativnih
strategija i najšire medijske dostupnosti.
Koordinator programa
XVII Internacionalnog TV festivala Bar, 2012.g.
Edin Jašarović
131
Accompanying programme The Market
Contenet
Providing
Market
The second year of the Market at the XVII International TV Festival Bar
2012 has brought a responsibility of sustainability and the need to
upgrade the credibility, primarily in the context of regional media.
Learning from the last year`s experience we have tried to encourage the
necessary reciprocity in the number of buyers and sellers as well as to
raise their total number. In that manner, we opted for the strategy which
is used at the market for registering the whole scope of total transactions
during the buying and selling program as one of the key indicators of
success. Therefore, the invitation to participate in the market events
is sent to all relevant regional media companies, producers, program
producers, the national public services and commercial broadcasters,
distributors, media centers, agencies, program managers, private
companies, buyers, guests, exhibitors, and to all those who are engaged
in purchasing TV seconds and in the promotion of television, film
programs and events. The main goal, the same as last year, was aimed
at building a sustainable capacity, which would have positioned, this
relatively new function of the festival program in Bar, as a regional leader
in the promotion and distribution of media content.
TV stations are not immune to Market oscillation and emission rating
trends which puts the purchase of television programs in the domain
of primary market speculation and highly competitive media policy.
Buying program content and remaining consistent with your own
program policy and balancing with a limmited budget for the purchase,
is a substantial question of investment for each broadcaster at the time
of recession. Therefore, this market, in a greater degree, aims to provide
information about Market and current program offer, so that commercial
and public broadcasters together with national coverage could meet
their own needs and needs of diverse audience. Therefore, the formal
framework of this year’s market is reflected in linking different profiles
of manufacturing companies with growing trends and content offer in
132
XVII Internacionalni TV Festival Bar
the media market. Through the Market, it is possible to provide a new
strategy of placement and distribution of products, to affirm new media
projects and program formats, to introduce new brands to the regional
media market, generate acquisition and business cooperation, as well
as to increase sales of own program content while keeping existing
partners and introducing competition.
Participation in the Bar’s market this year is not subject to any registration
fees nor there is a payment for the rent of promotional stands where
exhibitors present their own program offers and the current productions.
Our goal is to promote regional media Market as a unique space that
needs to be used as a tool for overcoming conditionality of individual
and small markets. The fact that is imposed by the power of obviousness
is the territorial scope and speaking area of former members of the large
state, who can in wellknown language, as well without subtitling, follow
programs that are being bought and sold at the market.
This means that regardless of the program orientation and broadcasters`
profiles, buyers and sellers in the Market can define self-interest to a much
larger regional market and from this place they have the opportunity to
buy and sell programs of widest communication strategies and general
media availability.
Programme coordinator
XVII International TV festival Bar, 2012
Edin Jašarović
133
Prateći program Okrugli sto
Okrugli sto
“Televizijski arhivi pred izazovima budućnosti”
organizovali smo u želji da ukažemo na nemjerljivu vrijednost televizijskih
riznica u kojima se čuvaju hiljade sati programa i audio-vizuelna gradja
iz naše novije istorije, značajna ne samo za Televiziju kao instituciju, već
i za državu koja brine o svojoj prošlosti i cijeni vrijednosti sopstvene
baštine.
Cilj Okruglog stola je da upozori da su dragocjena svjedočanstva
zabilježena na filmskim trakama i drugim video formatima ozbiljno
ugrožena i da hiljade sati filmskog, dokumentarnog, informativnog,
dječijeg, muzičkog, kulturno-zabovnog i sportskog programa, u koji je
ugradjen kreativni potenicijal generacija televizijskih stvaralaca, mogu
biti nepovratno izgubljeni.
Najpouzdaniji put za spašavnje ugrožene medijske baštine jeste
digitalizacija televizijskih arhiva. Stoga će se na Okruglom stolu
razgovarati o digitalnom dobu i strategijama za finansiranje tog skupog
i za mnoge televizije nedostupnog projekta.
Posebno značajna tema koju će učesnici razmatrati jeste uloga
audio-vizuelnih zapisa u očuvanju kulturnog nasljedja, prije svega
nematerijalne baštine.
Podrškom osnivanju Muzeja televizije u zemljama regiona i inicijativom
za uspostavljanje saradnje izmedju programskih arhiva, okrugli sto će
doprinijeti obnavljanju mostova izmedju Televizija koje su se izgadjivale
u okviru nekadašnje JRT i oživljavanju kulturnih tokova na Balkanu.
134
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Snežana Rakonjac
moderator
The aim of the Roundtable is to alert to a serious danger in which the
precious facts recoded on film tapes and other video formats are and
that thousands of hours of film, documentary, informative, children’s,
music, culture-entertainment and sports programme, in which was
invested great creative potential of generations of television authors
that may be lost forever.
The most confident way to safe the media heritage in danger is
digitalisation of televison archives. For that reason, at the Roundtable
will be a discussion about a digital era and strategies for financing that
expensive and, for many, unreachable project.
An issue of an exceptional significance which the participants will be
considering is a role of audio – visual records in conserving the cultural
heritage, above all the non – material one.
By supporting the establishment of the Television museum in countries
from the region and by initiating the cooperation between programme
archives, the Roundtable will contribute to fill the gaps between
Televisions that have been developing themselves within the old
Yugoslav Radio Television and to stilmulate the cultural trends in the
Balkans.
Accompanying programme Round table
The Roundtable „Television archives facing challenges of the future“
aimes to stress an immense value of television treasure in which are
prserved thousands of hours of programme and audio – visual core of
our recent history, important not only for Television as an institution, but
also for the state which takes care of her past and appreciates her own
heritage.
Snezana Rakonjac,
Moderator
135
Prateći program Okrugli sto
136
Mogućnost efikasnog ostvarivanja i zaštita autorskog i srodnih prava je
pitanje koje višestruko utiče na razvoj audiovizuelne djelatnosti, ponudu
i tražnju različitih postojećih i novih formata na medijskom tržištu a u
širem smislu i na mogućnost građana i gledalaca da pristupe sadržajima
ili se uključe u njihovo kreiranje.
Usvajanjem Zakona o autorskom i srodnim pravima, uspostvaljanjem
institucija nadležnih za njegovo sprovođenje kao i efikasna
implementacija usvojenih standarda, samo su osnovni korak ka
kvalitetnoj zaštiti i ostvarivanju ovih prava od strane njihovih nosilaca.
Predloženi skup bi trebalo da omogući predstavljanje i upoznavanje
različitih subjekata koji su na direktan ili indirektan način uključeni u ovaj
proces i koji će u vaćoj ili manjoj mjeri biti nosioci poslova vezanih za
usaglašavanje crnogorskog zakonskog okvira i prakse sa EU tekovinom.
Početak skrininga za Poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine je planiran
za oktobar 2012. godine i intenziviranje aktivnosti na tom polju treba
očekivati krajem ove i početkom sljedeće godine.
Jadranka Vojvodić, Agencija za elektronske medije
Moderator
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Jadranka Vojvodic, Agency for Electronic Media
Moderator
Accompanying programme Round table
The possibility of efficient realization and protection of copyright and
related rights is a question which in multiple ways affects a development
of an audio – visual service, offer and demand of various existing and
new formats on a media market, while in a broader sense it affects the
possibility of an audience to access contents or to get involved in their
creation.
Adopting a Law on copyrights and related rights, establishing institutions
responsible for its implementation as well as an effective implementation
of adopted norms, is just a basic step towards qualitative protection and
realization of these rights by their carriers.
Proposed meeting should enable presentation and introduction of
different agents who are in a direct or indirect way involved in this
process and who will to a greater or lesser extent be be in charge of jobs
and activities related to harmonization of Montenegrin legislation and
legal practice with EU standards.
The beginning of the screening for Chapter 7 – Intellectual Property
Rights is planned for October 2012 while intensification of activities on
that level should be expected by the end of this and the beginning of
the next year.
137
Prateći program Master class
138
„Različiti vizelni pristup u zavisnosti od žanra u produkcijskim
formatima ”
amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
Utorak, 23. oktobar, 09:30h
BRANKO LINTA – rođen je 1968. godine. Završio je Akademiju dramske
umjetnosti, Odsjek filmskog i televizijskog snimanja u Zagrebu,
kao i Deutsche Film und Fernsehakademie u Berlinu. Radio je kao
direktor fotografije na mnogobrojnim filmskim igranim ostvarenjima
poput: “Crnci”, „Ničiji sin“, “Fine mrtve djevojke” i dr., kratkim igranim
i dokumentarnim programima, kao i serijskom programu “Bitange
i princeze”. Osvajač je brojnih nagrada poput dvostruke Kodakove
fotografije za najbolju filmsku fotografiju za ostvarenja “Suša” i “Pod
vedrim nebom”, kao Zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli za “Volim
te”. Član je Hrvatske udruge filmskih snimatelja I Društva samostalnih
umjetnika Hrvatske.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Faculty of Tourism, amphitheatre / University „Mediterranean“
Tuesday, October, 23, 09:30 a.m.
BRANKO LINTA – was born in 1968. He studied at the Academy of arts –
department for film and television cinematography in Zagreb, as well as
at the Deutsche Film und Fernsehakademie in Berlin. He was engaged as
a director of photography on numerous film productions such as “The
Blacks”, “No One’s Son”, “Fine Dead Girls” etc., then on short feature and
documentary programmes, as well as on the series programme “Punks
and Princesses”. He was awarded with many awards in his career such as
the double Kodak Photography for the best male picture for “Drought”
and “Under the Clear Skies”, then with the Golden Arena at the Pula
Film Festival for “I Love You”. He is a member of the Croatian Filmmakers
Association and of the Croatian Association of Independent Artists.
Accompanying programme Master class
„Various visual approaches depending on genre in production
formats”
139
Prateći program Master class
140
“Rad sa tri kamere”
Amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
Utorak, 23. oktobar, 11:15h
MIHAILO VUKOBRATOVIĆ – rođen je 1952. Godine u Beogradu.
Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na odsjeku
za filmsku i TV režiju. Od kraja sedamdesetih se profesionalno bavi
filmskom, televizijskom i pozorišnom režijom. Režirao je mnoge od
velikih naslova domaće kinematografije i radio sa najpopularnijim
scenaristima. Istakao se kao koreditelj na 56 epizoda i kao reditelj na 34
epizode, domaće serije “Bolji Život”. Na televiziji je režirao više stotina
emisija svih žanrova, a od igranih serija izdvaja dugogodišnju saradnju
sa Sinišom Pavićem u serijama: „Bolji život“, „Porodično blago“, „Stižu
dolari“ i „Bela lađa“, kao i serije „Policajac sa Petlovog brda“, „Kako početi
početak“ (muzičko-igrana serija za djecu). U pozorištu je režirao četiri
mjuzikla: „Briljantin“, „Lutka sa naslovne strane“, „Jubilej“ i „A Chorus
Line“. Režirao je četiri igrana filma: „Nije lako sa muškarcima“, „Bolji život“,
“Policajac sa Petlovog brda“, „Prva ljubav Ane Morave“ . Pedagoškim
radom se bavio na Akademiji umetnosti Braća Karić gdje je predavao
na katedrama Glume, Produkcije i Televizijske režije. Od 2000.godine je
direktor Pozorišta na Terazijama. Živi i radi u Beogradu.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Faculty of Tourism, amphitheatre / University „Mediterranean“
Tuesday, October, 23, 11:15 a.m.
MIHAILO VUKOBRATOVIĆ - is born in 1952 in Belgrade. He graduated
from the University of Dramatic Arts in Belgrade, Department for Film and
Television Directing. Since the late seventies he has been professionally
engaged in film, television and theater directing. He directed many of
the great titles of national cinematography and worked with the most
popular writers. He distinguished himself as a co-director of 56 episodes
and as a director on 34 episodes of domestic series “A Better Life”. While
working on television, he has directed hundreds of shows of all genres,
and he is particularly proud on his long-term cooperation with Sinisa
Pavic on TV series such as “A Better Life” “Family Treasure”, “Here comes
the dollars” and “White ship” and the series “The policeman from Cock`s
Hill”, “The first love of Ana Morava”. He was involved in pedagogical
work as a lecture at the BK Academy of Arts, in departments of acting,
directing and television productions. Since 2000. he is director of the
Terazije Theatre. He lives and works in Belgrade.
Accompanying programme Master class
“Work with three cameras”
141
Prateći program Master class
142
“Televizijski dramski tekst kao brendiranje i promocija Crne Gore”
Amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
Utorak, 23. oktobar, 13:00h
STEVAN KOPRIVICA - rodjen je 1959. godine u Kotoru. Dramski pisac,
dramaturg, scenarista i professor. Diplomirao je Grupu za dramaturgiju
na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je urednik TV Titograd
i upravnik pozorišta “Duško Radović”, a sada je predsjednik Upravnog
odbora i dramaturg pozorišta „Boško Buha“ i profesor dramaturgije
na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i
Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Jedan je od osnivača Festivala
pozorišta za djecu u Kotoru. Stevan Koprivica napisao je preko trideset
izvedenih pozorišnih komada, a scenarista je i više filmova i TV serija.
Neka od njegovih pozorišnih ostvarenja su : Pomjeranje tla, Anđela,
Dugo putovanje u Jevropu, Novela od ljubavi, Zauvijek tvoj; TV serije:
M(j)ešoviti brak, Premijer, To toplo ljeto, Budva na pjenu od mora;
filmska scenarija: Neka čudna zemlja, Biće bolje, Rat uživo. Dobitnik je
Sterijine nagrade za dramatizaciju knjige “Bašta sljezove boje”, nagrade
za najbolju komediju “Mi čekamo bebu” na Festivalu komedije u Jagodini
i mnogih drugih.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Faculty of Tourism, amphitheatre / University „Mediterranean“
Tuesday, October, 23, 1:00 p.m.
STEVAN KOPRIVICA – a playwriter, dramatist, screenwriter and professor,
born in 1959 in Kotor. He graduated from the Group of dramaturgy at
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He was editor of Titograd TV
station and manager of the Theatre `Dusko Radovic’. He is currently a
president of the management board at the Theatre `Bosko Buha` and
a professor of drama at the Faculty of Dramatic Arts, University of Arts
in Belgrade and Faculty of Dramatic Arts in Cetinje. He is one of the
founders of Children’s Theatre Festival in Kotor. Stevan Koprivica has
written over thirty performed theater plays, and he was also engaged
with screenwriting for several movies, such as “The Bizarre Country”,
“The Better Days are coming”, “War Live” and TV series like “Mixed
Marriage”, `Prime minister`, “That Hot Summer”, “Budva on the foam of
the sea”… He is a winner of numerous awards including Steria Award for
dramatization of “Marshmallow Garden” and award for the best comedy
“We are expecting a baby” at the Comedy Festival in Jagodina.
Accompanying programme Master class
“TV drama text as branding and promotion of Montenegro”
143
Prateći program Omaž
SLAVKO KOVAČEVIĆ je jedan od utemeljivača savremene televizije
u Crnoj Gori. Njegov doprinos režiji i realizaciji živih programa u TVT
(danas TVCG) je pionirski poduhvat sa visokoprofesionalnim rezultatima.
Smjelost da se krene u žive prenose sedamdesetih godina je bila
privilegija samo velikih TV kuća, ali je TVT zahvaljući Slavku Kovačeviću u
taj puduhvat ušla spremno i sigurno. Neke realizacije njegovih sportskih
prenosa za JRT mrežu spadaju u antologiju živih prenosa. TV kritika ga
nažalost nije pratila jer je u Crnoj Gori, sem povremeno, nije ni bilo. Ipak
u dokumentaciji RTCG ostali su značajni tragovi njegovih rediteljskih
kreacija posebno revijalnih i šou programa. Vrhunac njegovog
stvaralaštva je živi prenos sa Festivala nesvrstanih koji je realizovan
upravo iz Bara sa nekoliko stotina učesnika, koordinirajući prenos sa 17 TV
kamera. To je možda i najveći domet državne televizije CG i prvi uspješan
pokušaj Mondovizije (a ne Evrovizije kako neki bilježe) prije satelitskih
signala. Prestižnog TV izraza u svom scenarističkom, rediteljskom i
uređivačkom djelovanju dao je pečat vremenu i emisijama koje je
stvarao. Realizujući različite TV forme obilježio je svoje vrijeme i našu TV
arhivu ozbiljnim, kreativnim učinkom. Nizom TV realizacija pozorišnih
predstava sačuvao je najznačajnije drame CNP od zaborava i prolaznosti
koje prate teatar. Prepoznajući crnogorski smisao za zaborav uspješno
je realizovao i neke poduhvate iz crnogorskog etno nasljeđa kao što je
’’Đevojački san’’ tj. Crnogorska svadba. U jednom periodu pokrivao je sve
žanrove TV stvaralaštva od informativnih do dokumentarnih, zabavno revijalnih i sportskih i u svima se iskazao stručno i kreativno na visokom
nivou. Njegov prepoznatljivi likovni TV rukopis, koji prati svaku TV formu,
obezbijedili su mu uzorno mjesto u istoriji RTCG. Na ZOI (Zimske olipijske
igre) u Sarajevu bio je jedan od članovu pula reditelja koji je realizovao
ovu međunarodnu sportsku manifestaciju. Slavko Kovačević je jedan od
osnivača Udruženja Filmskih Stvaralaca Crne Gore i njegov predsjednik
od 1998-2002.
Slavko Kovačević je rođen 1947. Umro je 2008. u Podgorici.
144
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Accompanying programme Homage
SLAVKO KOVACEVIC is one of the founders of the modern television in
Montenegro. His contribution to direction and realization of live programmes
in TVT (TVCG today) was an early attempt with a higly professional results.
A courage to begin with live emissions in the seventies was a privillege of
big TV stations only, but the TVT thanks to Slavko Kovacevic entered in that
adventure ready and confident. Some of his sports live porgrammes for JRT
have become antologies of live emissions. TV critics, unfortunately, did not
follow him because in Montenegro, except on rare occasions, there was no
any. However, in the documentation of RTCG, there are some traces left of his
directing creations, especially of revue and show programems. The peek of
his creation is a live emission of a The Non-aligned Festival, realized directly
from Bar with a couple of hundreds participants, coordinating a successful
broadcasting with seventeen cameras. That is maybe the most important
achievement of the public Montenegrin television and the first sound effort
of Mondovision (not of Eurovision as some do believe) before satellite signals.
With a prestigious TV expression in his screenwriting, directing and editing
activities he made his mark on both the time and programmes he created. By
actualizing numerous TV forms, he also marked his time and our TV archives
with serious, creative performance. With various TV realizations of theatre
plays he preserved the most important dramas of MNT from fading away
and from disappearing which are characteristic for the theatre. Recognizing
a Montenegrin sense for forgetting, he carefully realized some projects from
the Montenegrin ethno heritage such as “A girl’s dream”, that is a Montenegrin
marriage. In one period he covered all the TV genres from informative to
documentaries, to entertainment – revue and sports progarmmes and
in every single genre he revealed his high competency and creativity. His
recognizable artistic TV representation has provided him a remarkable place
in the history of RTCG. On WOI (Winter Olympic Games) in Sarajevo he was in
a team of directors to realize that International sports manifestation. Slavko
Kovacevic is one of the founders of the Association of the Monetengrin
Filmmakers and was one of its presidents from 1998. until 2002.
Slavko Kovacevic is born in 1947. He died in Podgorica in 2008.
145
Prateći program Veče ruskih televizija
Producentska kuća „Viktorika“ okuplja stručni tim saradnika – ljudi čiji je
život posvećen profesionalnom radu na filmu i televiziji, i što je najvažnije,
vole svoj posao. Na XVII Internacionalnom TV Festivalu u Baru, „Viktorika“
se predstavlja sa osam filmskih i televizijskih projekata, kroz autorske
radove umjetnika iz Moskve, Jakutije, Čukotke, Uzbekistana, Tatarstana
i Jermenije. Kroz specijalno organozovano veče, predstavićemo se preko
jedinstvenog tima ruske televizije„Projekat 16“, koji, u stvari, bilježi ljetopis
dječijih pokreta u Moskvi i odražava glavne faze razvoja, promoviše
pozitivno iskustvo i doprinosi daljem razvitku djece. Televizija „Projekat
16“ okuplja novinare i reditelje koji su stvorili popularni program „Do 16
godina i stariji“, koji se emitovao 20 godina. Tim, koji je svoj profesionalni
rad posvetio djeci, vodi Svetlana Chirkova, poznata ruska novinarka
i članica Žirija ovogodišnjeg Internacionalnog TV Festivala u Baru.
Programom predstavljanja ruskih TV programa predviđena je posjeta
Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru, kada će se učenicima na
specijalnim projekcijama predstaviti najbolji programi ove ruske televizije
namijenjene djeci. Takođe, u sklopu svečane večeri u srijedu 24. oktobra
u 19h, biće upriličeno družeje sa NJ.E. Ambasadorom Ruske Federacije
u Crnoj Gori, gospodinom Aleksejem Aleksandrovičem Nesterenkom,
kada će biti uručene zahvalnice autorima, nakon čega će se organizovati
projekcije ruskih dokumentarnih i igranih programa: A.Suhonin
«Chukotka 5000», L.Tumaeva «Portret voljenog grada», D.Pisarenko
«Tajna Biblijske Planine», G. B. Makhmudov «Maraton Ljubavi», I.
Abakumov «Veliki nepoznati», kao i izložba umjetničkih fotografija A.
Sukhonina «Čukotka na rubu zemlje.» Program predstavljanja ruskih
autora na festivalu u Baru, završava se humanitarnom akcijom, kojom je
predviđena posjeta djeci u Dječijem domu “Mladost” u Bijeloj, gdje će se
prigodnim programom djeci objasniti kako se pravi film, kako i ko radi
na televiziji, a autori će donijeti poklone i suvenire za dobro raspoloženje
djece.
146
XVII Internacionalni TV Festival Bar
Geliya Karimova
„Viktorika“, direktor
Accompanying programme Evening presentation of Russian televisions
The producing company “Viktorika” consists of people whose life is
dedicated to professional work on film and television, and what is
more important, they enjoy their work. At the XVII International TV
Festival in Bar “Viktorika” represents itself with eight film and television
projects through the work of artists from Moscow, Yakutia, Chukotka,
Uzbekistan, Tatarstan and Yermenia. On a specially planned evening, we
will introduce ourselves with an exceptional team of a Russian television
“Project 16”, which records history of a children’s movement in Moscow
and it reflects its main progress phases, promoting positive experience
and contributing to further development of children. The “Project 16”
Television brings together journalists and directors who created the
popular programme “Up to 16 yeas old and older”, which was broadcasted
for years. Svetlana Chirkova, a famous Russian journalist and a member
of a jury at the XVII International TV Festival in Bar, is also a head of the
team which dedicated its professional work to children. Besides an
introduction of the Russian TV programmes, there is a scheduled visit to
a High School for Economics and Catering in Bar, when, through special
screenings, will be presented the best programmes of this Russian
television for children. Moreover, on the ceremony evening followed
by a cocktail, on Wednesday 24th of October at 19h, will be present H.E.
the Ambassador of the Russian Federation in Montenegro, Mister Alexey
Aleksandrovich Nesterenko. On the same occasion – authors will be
awarded with certificates, after which will start the planned projections
of documentary and feature films: A. Sukhonin “Chukotka 5000”, L.
Tumaeva “The portrait of my native town”, D. Pisarenko “The mistery
of the biblical Mountain”, G. B. Makhmudov “The marathon of love”, I.
Abakumov “Peasants Forum” and the exhibition of artistic photographs
by A. Sukhonin “Chukotka at the turn of centuries”. The manifestation will
be closed with a humanitarian action which includes a visit to children
in a Home for abandoned children “Mladost” in Bijela, where with an
appropriate programme children will be explained how movies are
made and how and who works on television. Also, the authors will bring
gifts and souvenirs to make children feel happy.
Geliya Karimova
Director
147
Prateći program Druženje sa
148
XVII Internacionalni TV festival u Baru imaće čast
da ugosti velikane kinematografije Dragana
Nikolića i Milenu Dravić. Veče promocije i druženja
sa poznatim glumcima biće organizovano
u svečanoj sali dvorca kralja Nikole u utorak
23.oktobra 2012. godine u 20:00h
DRAGAN NIKOLIĆ - rođen u Beogradu, gdje je i diplomirao na Akademiji
za pozorište, film, radio i televiziju. Svoju filmsku karijeru je započeo
glavnom ulogom u filmu reditelja Živojina Pavlovića 1967. godine
„Kad budem mrtav i beo“ za koju je nagrađen na festivalu u Puli 1968.
godine. Godine glumačkog sazrijevanja su mu donijele Oktobarsku
nagradu grada Beograda 1985. godine za „kreativnu sposobnost da
uzbudljivo predoči lik velikog psihološkog raspona“. U više od trideset
filmova je glumio glavne i veće sporedne uloge. Od velikog broja
filmova izdvajaju se „Nacionalana klasa“, „Banović Strahinja“, „Ko to tamo
peva“, Balkan ekspres“... Veliku popularnost, Dragan Nikolić je stekao i
ulogama u kratkim igranim filmovima i TV serijama kao što su „Otpisani“
i „Obraz uz obraz“ gdje je igrao zajedno sa suprugom Milenom Dravić.
Kao član Beogradskog dramskog pozorišta i Ateljea 212, u kojem je
od 1969. godine, tumačio je više od dvadeset uloga. 2000. godine mu
je dodjeljena Nagrada Pavle Vujisić za životno djelo. Oprobao se i kao
voditelj popoularnog svjetskog kviza „Multimilioner“ koji se emituje na
TV Pink od 2011. godine.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MILENA DRAVIĆ je na film je došla slučajno kada je kao plavokosu,
pjegavu srednjoškolku s konjskim repom zapazio reditelj F. Čap i dao
joj ulogu u svom filmu Vrata ostaju otvorena (1959). Svojim šarmom i
spontanošću nametnula se, pa ubrzo snima film za filmom. Motivisana
uspjehom koji je do tada postigla upisuje Akademiju za film, pozorište,
radio i televiziju. Samo tri godine kasnije dobija Zlatnu arenu na festivalu
u Puli za ulogu u filmu reditelja Branka Bauera. Od tada, sarađujući sa
više od trideset reditelja svih generacija, neprekidno igra uglavnom
glavne uloge u više od pedeset filmova najrazličitijih žanrova, postavši
jednim od glumačkih postulata srpske kinematografije, iako je često
igrala i u drugim sredinama. Ubrzo dobija i svoju drugu Zlatnu arenu
u filmu Biciklisti 1970. godine, a u periodu od 1964. godine do 1974.
godine osvaja čak pet Srebrnih arena. 1980. godine je nagrađena
nagradom za epizodu an Kanskom festivalu u filmu Gorana Paskaljevića.
Iako je u nizu filmova uspješno igrala dramske uloge, njene najizrazitije
predispozicije su, prema vlastitom uvjerenju, „karakterne uloge sa
elementima komedije“; to je došlo do punog izražaja u vjerovatno
najboljoj seriji zabavnih televizijskih emisija u Jugoslaviji - Obraz uz
obraz televizije Beograd. Uspješno je igrala i u velikom broju televizijskih
serija i drama, a okušala se i u pozorištu i to uglavnom u neformalnim,
alternativnim grupama, te i u Ateljeu 212. Bila je foto-model modnog
kreatora Aleksandra Joksimovića.
149
Accompanying programme Evening with….
150
The XVII International TV Festival in Bar will have an honour to host Dragan
Nikolic and Milena Dravic, both remarkable personalities in cinematography.
The night of promotion and acquaintance with famous actors will be held at
the conference hall at the King Nikola’s Palace on Tuesday 23th of October
2012. at 20:00h.
DRAGAN NIKOLIC – born in Belgrade, where he graduated from the
Academy for theatre, film, radio and television. His movie career has
begun with a leading role in Zivojin Pavlovic’s film “When I Will Be Dead
and White” in 1967. – a role he was awarded for at the festival in Pula in
1968. Years of acting maturity brought him an October award of the city of
Belgrade in 1985. for his “creative ability to excitingly portray a character
of a great psychological range”. In more that thirty movies he performed
a leading or key supporting roles. Among numerous films, productions
such as “National class”, “Banovic Strahinja”, “Who’s singin’ over there?”
and “Balkan Express” are of the most prominent ones. Dragan Nikolic got
a huge popularity also with his roles in short feature films and TV series
such as “Written – off Heroes” and “Cheek to cheek” where he was playing
with his wife Milena Dravic. As a member of Belgrade Drama Theatre and
Atelier 212, where he is playing from 1969., he enacted more than twenty
characters. In 2000. he won the Pavle Vujisic Award for his lifework. He is
also a host of an internationally popular TV show “Mulitimillionaire” that
is being broadcasted on Pink TV from 2011.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MILENA DRAVIC – appeared on a film accidentally, when she was a
blonde girl with specks and a ponytail spotted by Frantisek Cap, director
who gave her role in his film Door Remains Open (1959). With her
charm and spontaneity she gets soon one film by another. Motivated
by achieved success , she got enrolled at the Academy for film, theatre,
radio and television. Only three years later she wins a Golden Arena
at the Pula Festival for her performance in the film of director Branko
Bauer. Since then, collaborating with more than thirty directors from
different generations, she continuously plays mainly leading roles in
more than fifty films of different genres, establishing her as one of the
foundations of Serbian cinema, although she often acted in other places.
Soon she wins her second Golden Arena for the film The Cyclists in 1970.,
while in a period from 1964. to 1974. she wins five Silver Arenas. In 1980.
she is awarded with an award at the Kan Festival for the film of Goran
Paskaljevic. Although she has successfully performed fiction roles, her
impressive predispositions are, according to her own belief, “character
roles with elements of comedy”; it was more than clear in probably the
best TV series of all times in Yugolsavia – Cheek to cheek of Belgrade
Television. With great success she has performed in numerous TV series
and dramas, but also she found herself in theatre, mostly in alternative
groups, then in Atelier 212. She was also a photo model for a fashion
designer Aleksandar Joksimovic.
151
Prateći program Druženje sa
152
XVII Internacionalni TV festival u Baru imaće čast da
ugosti poznate glumce Juditu Franković i Miodraga
Krivokapića i glumački par iz najnovije hrvatske serije
“Počivali u miru” u produkciji RingMultimedia. Veče
promocije i druženja sa poznatim glumcima biće
organizovano u svečanoj sali dvorca kralja Nikole u
četvrtak 25.oktobra 2012. godine u 20:00h, nakon
čega će biti prikazana prva epizoda serije, koja će
uskoro početi premijerno da se prikazuje i u Crnoj Gori.
JUDITA FRANKOVIĆ - mlada hrvatska pozorišna, televizijska i filmska
glumica je interesovanje za glumu iskazala još u srednjoj školi. Radeći
kasnije kao garderoberka u pozorištu Exit posmatrala je kako se glumci
pripremaju i uče tekstove, a samo par godina kasnije bila je i sama
na njihovom mjestu. U filmski svijet je uveo reditelj Dalibor Matanić,
povjerivši joj ulogu u filmu “Majka asfalta”. Saradnja sa Matanićem je
nastavljena i u njegovom ostvarenju “Ćaća”. Svoju prvu nagradu – Marul
je dobila u Splitu za najbolju žensku ulogu u predstavi “Judith French”.
Mlada i talentovana glumica kaže da se ne boji konkurencije, kao ni
glumačkih izazova, već da pokušava uživati što više i u poslu i u životu.
Za nju su tijelo i glas radni instrument svakog glumca. Izbjegava horore,
obožava da putuje i da posjećuje muzeje, uživa u čitanju i čokoladi, ne
može bez prve jutarnje kafe, a za sebe kaže da je ekspert za sendviče.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MIODRAG KRIVOKAPIĆ je nakon završene srednje škole u svojoj rodnoj
Peći, upisao Akademiju za kazališnu i filmsku umjetnost u Zagrebu na
odsjeku za glumu, gdje je i diplomirao 1975. godine. Iste godine je
postao član dramskog kazališta Gavela, a dvije godine kasnije je prešao
u Hrvatsko narodno kazalište. Tu je ostao do 1986. godine, a od tada je
slobodan umjetnik. Nastupao je na Dubrovačkim ljetnjim igrama, na
Splitkom ljetu, kao i na Subotičkom festivalu i na Festivalu Budva – grad
teatar. Poznati glumac je snimio više od dvadeset igranih filmova, zatim
oko trideset TV drama, kao i desetak TV serija. Dugo godina je igrao u
okviru projekta teatra KPGT na scenama u Splitu, Subotici, Banja Luci,
Kruševcu... U italijanskom gradu Đenovi u “Teatro di Ðenova” ostvario je
ulogu Kuvara u Brehtovoj predstavi “Majka hrabrost”. Najčešće je igrao
klasični repertoar poput Šekspirovog Otela, zatim Kralja Lira, Klaudija
iz „Hamleta“... Igrao je i u brojnim predstavama po tekstovima domaćih
autora kao što su Dušan Kovačević, Miroslav Krleža, Marin Držić.. Tokom
svoje bogate filmske karijere dobio je brojne nagrade od kojih se izdvajaju
Sterijina nagrada za ulogu Kamova u predstavi „Kamov smrtopis“, zatim
nagrada Car Konstantin za ulogu u filmu „Virđina“i nagrada za najbolje
glumačko ostavrenje na Joakimfestu u Kragujevcu 2007. godine.
153
Accompanying programme Evening with….
154
The XVII International TV Festival in Bar will have an honour to host famous
actors and a new acting couple in the latest Croatian series “Rest in Peace”, in
production of RingMultimedia - Judita Frankovic and Miodrag Krivokapic.
The night of promotion and acquaintance with famous actors will be held
at the conference hall at the King Nikola’s Palace on Tuesday 25th of October
2012. at 20:00. On the same evening will be screened the first episode of the
series, which will be broadcasted soon in Montenegro as well.
JUDITA FRANKOVIC – a young Croatian theatre, television and film
actress expressed her interest for acting when in high-school. Working
as a wardrobe mistress in an Exit theatre she used to watch actors
preparing for a role and learning texts and only a couple of years later
she was on their place. In a world of cinema she entered with the help
of director Dalibor Matanic who gave her role in a film Mother of Asphalt.
Collaboration with Matanic was continued in his project Daddy. She won
her first award – Marul in Split for the best female role in a theatre play
Judith French. Young and talented actress says that she is not intimidated
by an antagonism as well as of new acting challenges, but she is trying to
enjoy as much as she can in both her work and her life. For her, body and
voice are the working apparatus of every actor. She avoids horrors, loves
to travel and to visit museums, enjoys reading; she adores chocolate and
can not live without her morning coffee.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MIODRAG KRIVOKAPIC – after finishing high-school in his birth town
in Pec he went to Zagreb and got enrolled at the Academy for theatre
and film arts - department for acting where he graduated in 1975. On
the same year he became a member of drama theatre Gavela, while two
years later he went to Croatian National theatre. He remained there until
1986. and from that point onwards he is a freelancer. He performed at
Dubrovnik Summer Festival, at Split Summer Festival as well as at the
Festival in Subotica and at the Theatre City – Budva. The famous actor
has played in more than twenty feature films, around thirty TV dramas
as well as in about ten TV series. For many years he was playing within
a project of KPGT on stages in Split, Subotica, Banja Luka, Krusevac… In
Theatre of Genoa in Italy, he enacted the Cook in Brecht’s theatre play
Mother Courage. He has mostly performed classical repertoire such as
Shakespeare’s Othello, then King Lear, Claudio from “The Hamlet”… He
has also played in numerous theatre plays adapted to works of local
authors such as Dusan Kovacevic, Miroslav Krleza, Marin Drzic… In his
rich film career he has been awarded many times, but some of those
awards stand out such as Sterija Prize for the role of Kamov in a play
“Kamov, the Necrography”, then a prize of Tsar Constantin for the role in
the film “Virgina” and an award for the best acting performance at the
Joakimfest in Kragujevac in 2007.
155
Prateći program Druženje sa
156
XVII Internacionalni TV festival u Baru imaće
čast da ugosti mlade nade crnogorske glumačke
scene Sanju Jovićević i Momčila Otaševića glumački par iz serije “Budva, na pjenu od mora”.
Promocija i druženje sa poznatim glumcima biće
organizovano u svečanoj sali dvorca kralja Nikole
u petak 26.oktobra 2012. godine u 15:00h, nakon
čega će biti prikazani inserti iz druge sezone
popularne serije, koja su snimani u Baru.
SANJA JOVIĆEVIĆ - mlada glumica je oduvijek sanjala da se bavi
glumom, a njen san se ostvario kada je debitovala ulogom Bojane u seriji
“Budva na plenu od mora” reditelja Milana Karadžića. Sanja je student
glume na cetinjskoj Akademiji u klasi Branislava Mićunovića. Tvrdi da
je, zahvaljujući podršci kolega iz serije, puno naučila, ali i stekla veliko
iskustvo u svom prvom televizijskom ostavrenju. Nakon pojavljivanja u
pomenutoj TV seriji, harizmatična glumica dobija samo pozitivne kritike.
Sa rediteljem Milanom Karadžićem je imala prilike da sarađuje i ranije, na
predstavi “Ulcinjski Gusar”. Za ovu šarmantnu podoričanku, najbitnije je
opstati u poslu, ali važnu ulogu igra i faktor zvani sreća da je dobre uloge
prate i u budućim projektima. Sebe smatra borbenom i istrajnom i kaže
da je popularnost, iako joj prija, nije promjenila i da se od nje ne živi.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MOMČILO OTAŠEVIĆ - dvadesetdvogodišnji crnogorski glumac sa
Njeguša je student na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Publiku
je osvojio ulogom Luke u popularnoj seriji “Budva na pjenu od mora”,
reditelja Milana Karadžića. Uloga Luke mu je pored slave i velikog broja
obožavateljki donijela i novo televizijsko iskustvo na kojem je zahvalan
jer se na fakultetu uglavnom bavi pozorištem. Svoje prvo snimanje, mladi
glumac pamti po nesigurnostu i tremi. Ali, izgleda da je to iza njega,
jer je nedavno ostvario jednu id glavnih uloga u filmu “Led” rediteljke
Jelene Bajić. U filmu glumi, osim pored legendarnog glumca Velimira
Bate Živojinovića, uz Nelu Mihailović, Nenada Jezdića, Radoša Bajića i
drugih. Tvrdi da su mu gluma i skijanje najveće starsti. Pozitivnu energiju
crpi iz ljubavi, a svojim najvećim vrlinama smatra skromnost, iskrenost i
jednostavnost. Voli da gleda trilere i drame. Cijeni rad Tom Henksa, Šon
Pena i Roberta Dauni Džuniora. U šali kaže da mu je cilj da nadmaši Čak
Norisa.
157
Accompanying programme Talking to…
158
The XVII International TV Festival in Bar will have an honour to host young
and perspective actors of Montenegrin scene Sanja Jovicevic and Momcilo
Otasevic – an acting couple from the TV series “Budva at the foam of the
sea”. The night of promotion and acquaintance with famous actors will
be held at the conference hall at the King Nikola’s Palace on Friday 26th of
October 2012. at 15:00h. On the same evening will be screened inserts from
the second season of the popular TV series shot in Bar.
SANJA JOVICEVIC – young actress has always dreamed to work in
cinema and her dream became a reality after she had made a debut
with a role of Bojana in a series Budva at the Foam of the Sea of a director
Milan Karadzic. Sanja is a student at the Academy in Cetinje in a class
of Branislav Micunovic. She says that thanks to the support of her
colleagues from the series she has learned a lot, but also gained valuable
experience in her first TV project. After acting in a mentioned series, a
charismatic actress gets positive critics only. With director Milan Karadzic
she worked before as well, while working on a theatre play The Ulcinj
Pirate. For this charming girl from Podgorica, the most important thing
is to last in this branch, but it also depends a lot by the factor of luck
to have good roles in her future projects. She considers herself to be
energetic and persistent and says that popularity, although nice, did not
change her and that one cannot live from it.
XVII Internacionalni TV Festival Bar
MOMCILO OTASEVIC – twenty-two years old actor from Njegusi is a
student at the Faculty of drama arts in Cetinje. He won the audience
with a role of Luka in a popular TV series Budva at the Foam of the Sea of
a director Milan Karadzic. The role of Luka besides fame and a lot of fans
brought him also a new television experience on which he is grateful
because at the faculty they mostly deal with theatre. He remembers his
first shooting experience by having a stage fright and being unsecure.
But, it seems that it is now behind him, since recently he has performed
one of the leading roles in a film Ice of a director Jelena Bajic. Besides
the great actor Velimir Bata Zivojinovic, he plays in the film with other
important names such as Nela Mihailovic, Nenad Jezdic, Rados Bajic and
others. He says that acting and skiing are his greatest passions. He gets
positive energy from love and considers modesty, honesty and simplicity
to be his greatest virtues. He likes to watch thrillers and dramas. Tom
Hanks, Sean Penn and Robert Downey Junior are some of his idols. And,
in fun says that his goal is to outshine Chuck Norris.
159
O nagradama
Na Festivalu su zastupljene sljedeće takmičarske kategorije:
1.
2.
3.
4.
5.
Dokumentarni program/ istraživački TV program
( do 100 minuta )
Igrani dramski program – dramski i serijski program
( do 100 minuta )
Dokumentarni program iz oblasti ekologije i turizma
( do 70 minuta )
Dječiji program ( do 35 minuta )
Kratke TV forme – reklama, muzički video, eksperimentalni
/ umjetnicki video, kratki igrani film ( do 15 minuta )
SELEKTOVANJE PROGRAMA
Selektor pravi izbor emisija za takmičarski program za sve kategorije.
Dva su osnovna kriterijuma za selektovanje emisija: kvalitet i utvrđena
dužina takmičarskog programa.
ŽIRI
Festival je smotra takmičarskog karaktera. Na Festivalu se prezentiraju
emisije u zvaničnoj selekciji. Kvalitet emisija u zvaničnoj selekciji
vrednuje jedan žiri za sve kategorije. Žiri ima pet članova. Žirijem
rukovodi predsjednik, a rad organizuje sekretar žirija.
NAGRADE
Internacionalni TV festival Bar 2012 dodjeljuje sljedeće nagrade:
Za najbolji program na Festivalu dodjeljuje se GRAND PRIX Festivala.
Nagrada se dodjeljuje autoru programa. Dobitnik Grand prix-a Festivala
je u obavezi da napravi kratak TV film o Baru ili Crnoj Gori, a organizator
mu obezbjeđuje boravak na sljedećem Festivalu.
160
XVII Internacionalni TV Festival Bar
1.
Dokumentarni program
• Z
latna maslina – najbolji dokumentarni – istraživački TV program
u cjelini
• Najbolji autorski pristup ( režija / scenario / produkcija )
• Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
2.
Igrani dramski program
• Z
latna maslina – najbolji igrani ( dramski ili serijski ) program u
cjelini
• Najbolja režija
• Najbolji scenario
• Najbolja fotografija
• Najbolja montaža
• Najbolja muška uloga ( glavna ili sporedna )
• Najbolja ženska uloga ( glavna ili sporedna )
3.
Dokumentarni program iz oblasti ekologije i turizma
• Z
latna maslina – najbolji dokumentarni program iz oblasti
ekologije i turizma u cjelini
• Nagrada za najbolji autorski pristup
( režija / scenario / produkcija )
• Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
4.
Dječiji program
• Z
latna maslina – Nagrada Dragan Radulović - najbolji program u
cjelini
5.
Kratke TV forme – reklama, muzički video
•
•
•
Zlatna maslina - najbolja forma u cjelini
Nagrada za najbolji autorski pristup
( režija / scenario / produkcija )
Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
Producentska nagrada se dodjeljuje za najbolju selekciju na Festivalu.
Na Festivalu mogu biti dodijeljene i druge nagrade pored zvaničnih
nagrada, koje odobrava Savjet Festivala posebnim Pravilnikom (nagrada
publike ili drugih organizacija).
161
About awards
The Festival has the following competitive categories:
1.
2.
3.
4.
5.
Documentary programme / research TV programme
( up to 100 minutes )
Feature programme – TV film and TV series
( up to 100 minutes )
Documentary programmes on ecology and tourism
( up to 70 minutes )
Children’s TV programme (up to 35 minutes )
Short TV forms – commercials, music video, experimental
/ art video, short fiction ( up to 15 minutes )
PROGRAMME SELECTION
Selector selects programmes for competition for all categories. There
are two basic criteria for programme selection: quality and established
duration of programmes in competitive category.
JURY
The Festival is a competitive event. Programmes in the official selection
are presented in the Festival. Quality of the programmes in the official
category is evaluated by one jury for all categories. The jury has five
members. The jury is headed by its president, while the work is organized
by its secretary.
AWARDS
At the International TV festival Bar 2012, the awards are as follows:
GRAND PRIX of the Festival is awarded to the best programme at the
Festival. Grand Prix is awarded to the author of the programme. The
winner of Grand prix of the Festival is obliged to make a short TV
film on Bar or Montenegro, and the organizer provides him with the
accommodation for the following Festival.
162
XVII Internacionalni TV Festival Bar
1.
Documentary programme
• G
olden Olive – best documentary – research TV programme as
a whole
• Best author’s approach ( directing/ screenplay/ production)
• Best visual identity (photography / editing )
2.
Feature programme
• Golden Olive – best feature (TV film or TV series) programme as
a whole
• Best directing
• Best screenplay
• Best photography
• Best editing
• Best actor ( lead or supporting)
• Best actress ( lead or supporting)
3.
Documentary programme on ecology and tourism
• G
olden Olive – best documentary programme on ecology and
tourism as a whole
• Best author’s approach ( directing / screenplay / production )
• Best visual identity (photography / editing)
4.
Children’s TV programme
• G
olden Olive – Dragan Radulovic Award - best programme as a
whole
5.
Short TV forms – commercials, music video
• Golden Olive – best short TV form as a whole
• Best author’s approach ( directing/ screenplay/ production)
• Best visual identity (photography / editing)
There is Producer’s award for the best selection at the Festival.
Apart from the official awards, other awards may be given, approved
by the Festival Council through separate Rulebook (audience award or
award of other organizations).
163
O BARU /
ABOUT BAR
O Baru
Poput većine crnogorskih gradova, i Bar je tokom svoje istorije pripadao
različitim civilizacijskim i kulturološkim svjetovima. Međutim, za razliku
od drugih crnogorskih gradova, Bar danas nije prepoznatljiv samo po
jednom od svjetova čiji je dio, ponekad i vjekovima bio. Na nasljeđu
jedne epohe, nastajalo je i izgrađivalo se novo. U tom novom nasljeđu
uvijek su se jasno prepoznavale tekovine pređašnjeg.
Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota,
bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i
ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar Crne Gore, ali i kao
grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznačajnijih
civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje
su sačuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo
najznačajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka,
a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske
nadbiskupije). Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih
stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.
Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara
sa jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim
geografskim položajem.
Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa
prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunčanijih
gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih više od 9 km čine
plaže, 67 km obale Skadarskog jezera i planinski masiv koji razdvaja
ove dvije velike vodene površine, čine Bar idealnim odredištem kako
za turiste koji žele da se odmore na prelijepim plažama i uživaju u
netaknutoj prirodi, tako i za one koji hoće da obiđu brojne kulturne i
vjerske spomenike ili da svoj odmor aktivno provedu baveći se brojnim
sportskim aktivnostima.
Nije istorijski utvrđeno kada je Bar nastao. Da je života na ovome mjestu
bilo još u praistoriji, potvrđuju arheološki nalazi iz starijeg neolita i
bronzanog doba. Prva naseobina drevnih stanovnika bila je u Barskom
polju, od podnožja brda Volujica do Željeznice. Ostaci iz ilirskog perioda,
166
XVII Internacionalni TV Festival Bar
zatim grčkog i rimskog prodiranja, i doba vizantijske dominacije, nalaze
se svuda po barskoj opštini, što dokazuje da je bila izuzetno značajna
svim kulturama i narodima koji su gravitirali ovom području.
Pretpostavlja se da se Bar, kao obnovljeni rimski kastel Antipargai
pominje u VI vijeku kod Prokopija. Prvi put se ime grada, kao Antobareos,
sa sigurnošću navodi u X vijeku, u spisku dračkih sufragana, kao i kod
cara Konstantina Porfirogenita u XI stoljeću kao d’Antibaris. U verziji
našeg jezika, kao Bar, ime grada se pojavljuje prvi put u pisanim izvorima
početkom XIII vijeka u Nemanjinoj biografiji, koju je napisao Stefan
Prvovjenčani. U Baru je, u XII vijeku, barski nadbiskup Grgur napisao
“Sclavorum regnum” (odnosno, “Barski rodoslov” ili “Ljetopis Popa
Dukljanina”), najstariji literarno-istorijski spis u Južnih Slovena.
Ono po čemu je Bar oduvijek bio prepoznatljiv jeste njegovanje vjerske
tolerancije među pripadnicima različitih konfesija. Po tradiciji, svake
godine na dan Sv. Trojice pravoslavni, katolici i muslimani iznose na
vrh Rumije Vladimirov krst koji, po vjerovanju, čuva cijeli kraj od svakog
zla. Crkve u okolini Sutomora: Sv Tekle, Sv Dimitrija i Sv Roka imaju dva
oltara gdje su istovremeno vršili bogosluženje i pravoslavni i katolički
sveštenici. Isti je slučaj i sa manastirom Sv. Vasilije Ostroški na Ribnjaku.
Maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina, pravi je spomenik prirode,
a po legendi bila je mjesto gdje su se mirile zavađene porodice. Pored
ove atrakcije Barani se najviše ponose Starim gradom. Sahat kula, amam,
barutana i akvadukt, kojim je grad snabdijevan vodom, nastali su u tursko
doba. Sačuvani su i ostaci nekoliko sakralnih objekata različitih stilova iz
različitih perioda. Stari grad Bar je najznačajniji kulturno-istorijski spomenik
ovog područja sa očuvanim gradskim bedemima, citadelama, kapijom i
kulom u kojoj su otkriveni fragmenti slovenske keramike od XIV do XVI vijeka.
Na samoj morskoj obali izgrađen je 1885. god. Dvorac kralja Nikole koji
se sastoji od velikog i malog dvorca, kula stražara, kapele i zimske bašte,
a 1910. god. je dozidana i plesna sala.
Utvrđenje Haj-Nehaj predstavlja ostatke srednjovjekovnog grada Nehaj
koji su u XV vijeku podigli Mlečani na nepristupačnom brdu iznad
Sutomora.
Sakralni objekti, nekada duhovna središta, danas su najčešće spomenici
kulture. Od velikog broja manastira, crkava i džamija nastalih u Baru i
njegovoj okolini sačuvani su uglavnom njihovi ostaci, rasuti duž obale
mora, na ostrvima Skadarskog jezera, u starom dijelu grada i crmničkom
kraju.
167
About Bar
168
Like many Montenegrin towns, Bar has belonged to various civilizational
and cultural worlds in the course of its history. However, unlike other
Montenegrin towns, Bar is not recognizable today only for one of the
worlds which it has been a part of, sometimes even for centuries. On
the inheritance of an epoch, a new one has been created and built. In
that new inheritance, the achievements of the previous one have always
been recognized.
The town of olives, the naval gateway of Montenegro, the centuries-old
hearth of coexistence, Bar represents a bond of modernity, tradition
and beauty. It is important as an economic centre of Montenegro, but
also as a town that guards the opulent culture-historical tradition. Some
of the most important civilizational achievements on the territory of
Montenegro have emerged in Bar: the remains of the oldest written
records have been preserved here, the most important literary-historical
work of the medieval Montenegro has been written here, and the town
has been the residence of the oldest religious institution of Montenegro
(the Archdiocese of Bar). Moreover, there is one of the oldest olive trees
in the world in Bar, the Old Olive Tree in Mirovica, more than 2000 years
old.
The abundant culture-historical tradition has been merged in the area
of Bar with a unique nature’s bounty, favorable climate and a remarkable
geographic location.
The pleasant Mediterranean climate attracts numerous tourists every
year. With 270 sunny days on average per year, Bar is one of the sunniest
towns of the Mediterranean. 44 km of the coast, out of which more than
9 km are beaches, 67 km of Shkoder Lake’s shores and the mountain
massif which separates these two water areas, make Bar an ideal
destination both for the tourists who want to have rest on the beautiful
beaches and enjoy the untouched nature and for those who want to
see the numerous cultural and religious monuments or to spend their
vacation actively engaging in various sports activities.
It is not historically defined when Bar was established. The archaeological
findings from the older Neolithic and the Bronze Age approve the fact
that life existed here in the prehistoric period. The first settlement of the
archaic inhabitants was in the Bar field, from the foot of the Volujica Hill to
the Željeznica river. The debris from the Illyrian period, then of the Greek
and the Roman pervasion, and of the period of Byzantine domination, is
everywhere around the Bar municipality, which proves that it has been
important for every culture and nation that have ever existed in this area.
It is assumed that Bar, as a renovated Roman fortalice Antipargai, was
mentioned in the 6th century by Procopius. The name of the town, as
Antobareos, was mentioned with certainty for the first time in the 10th
XVII Internacionalni TV Festival Bar
century, in the records of the suffragans of Drac, as well as with the Tsar
Constantine Porfirogenet in the 11th century as d’Antibaris. In the version
of our language, as Bar, the name of the town appeared in the written
sources for the first time in the beginning of 13th century in the Biography
of Nemanja, which was written by Stefan The-First-Crowned. In Bar, in
the 12th century, the archbishop Grgur of Bar wrote “Sclavorum Regnum”
(i.e. “The Bar Genealogy” or “The Chronicle of the Priest of Doclea”), the
oldest literary-historical script of the South Slavs.
The thing Bar was always known for is cherishing religious tolerance
among its inhabitants. As per tradition, every year on St. Trinity day,
Orthodox, Catholics and Muslims take Vladimir’s cross to the top of
Rumija. The cross is believed to protect the whole area from any evil.
Churches from the surroundings of Sutomore: St. Tekla, St. Dimities and
St. Roka have two altars where both services, orthodox and catholic,
were performed at the same time. The same case is with the monastery
of St. Vasilije Ostroski at Ribnjak. The fact that 12% of total number of
inhabitants are refugees from areas struck by war who found their refuge
in Bar demonstrates that solidarity among people remains a constituent
part of life philosophy in this area.
Olive tree in Mirovica, more than 2000 years old, is a genuine natural
monument, and according to the legend, it was the place where families
in dispute made peace. Aside from this attraction, inhabitants of Bar are
very proud of the Old town of Bar. Clock tower, Turkish baths, powder
magazine and aqueduct used for water supply were all constructed in
the period of Turkish reign. Remains of several sacral edifices of different
styles and from diff erent periods are preserved. The Old town of Bar is
the
most signifi cant cultural-historical monument of this area with preserved
city walls, citadels, gate and tower where fragments of Slavic ceramics
from the XIV and XVI century were found.
In 1885, at the very coast, king Nikola’s Castle was built. It consists of large
and small castle, watch tower, chapel and winter garden, and in 1910, a
dancing hall was added. Fortification Haj-Nehaj represents the remains
of medieval town Nehaj founded in the XV century by Venetians on the
inaccessible hill above Sutomore. Sacral edifices, previously religious
seats, today are mostly cultural monuments.
Remains of the great number of monasteries, churches and mosques
founded in Bar and its surroundings were preserved throughout the
coast, on the islands of the Skadar Lake, in the old part of town and
Crmnica area.
169
Satnica
PONEDJELJAK, 22.10.2012.
08:00 – 09:54 ZVANIČNA SELEKCIJA – DJEČJI PROGRAM/Extra TV
08:00 – 08:30 Cvjetanje uz suze, Zhejiang Satellite TV, Kina
08:30 – 09:40 Marko, Bambu Producciones, Španija
09:40 – 09:54Male priče: Avion od papira; Sašivene pahulje; Vlasnik
oblaka, Marko Karadžić, Srbija
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM - RTCG1
09:54 – 15:03 ZVANIČNA SELEKCIJA – EKOLOGIJA/Extra TV
09:54 – 10:37
Alpi Berhtesgadena, Nautilusfilm GmbH & Natural
History Germany, Njemačka
10:37 – 11:02Sjeverni jelen, Creative Studio „Navigator“ Andrew I,
Rusija
11:02 – 11:28
Čaun – Čukotka na raskršću vjekova, NPP „Institute
Alternative technology“, Rusija
11:28 – 11:35 Energetski nezavisno Gradišće, HRT, Hrvatska
11:35 – 12:51 Potraga za iranskih leopardom, IRIB, Iran
12:51 – 13:20 Pristanište br. 1, The 80 film Company, Kina
13:20 – 14:10
Medved iz knjige o džungli, Gulo film productions,
Njemačka
14:10 – 15:03 Ratovi mrava, Bayerischer Rundfunk, Njemačka
13:00
KONFERENCIJA ZA NOVINARE – hotel Princess
15:03 – 19:45ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI PROGRAM/
Extra TV
15:03 – 15:58
Moja tajlandska nevjesta, Showereal productions,
Australija
15:58 – 16:55Epohalno putovanje u Rusiju gospodina Triske, Czech
Television, Češka
16:55 – 17:57 Kućni bioskop, Reuven Brodsky, Izrael
17:57 – 18:57 Gonjen, Ron Ofer Films, Izrael
18:57 – 19:45 Evropa u mom gradu, CGO, Crna Gora
18:05 – 18:55 CRNA GORA UŽIVO – RTCG1
21:00SVEČANO OTVARANJE FESTIVALA
/plato ispred dvorca kralja Nikole/RTCG1
170
XVII Internacionalni TV Festival Bar
UTORAK, 23.10.2012.
08:00 – 12:50ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI
PROGRAM/ Extra TV
08:00 – 08:30 Mi, žene Centralne Amerike, PTM Mundubat, Španija
08:30 – 10:06
Nikina porodica, Trigon Production; WIP; Czech
Television & Slovak Television; J&T; RWE Transgas, Češka
10:06 – 10:39 Izložba, Mediacentar Sarajevo, Bosna i Hercegovina
10:39 – 11:35 Sajome, Anemon Productions, Grčka
11:35 – 12:24 Život je, Centar za kulturu Tivat, Crna Gora
12:24 – 12:50Uokvirivanje drugih, I Camera you, Nizozemska & Etiopija
09.30 – 11:00MASTER CLASS „Različiti vizelni pristup u zavisnosti
od žanra u produkcijskim formatima” / Branko Linta
amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
11.15 – 12.45
MASTER CLASS “Rad sa tri kamere” / Mihailo
Vukobratović
amfiteatar Fakulteta za turizam /
Univerzitet Mediteran
13:00KONFERENCIJA ZA NOVINARE – hotel Princess / Extra TV
13.00 – 14.30
MASTER CLASS “Televizijski dramski tekst kao
brendiranje i promocija Crne Gore” / Stevan Koprivica
amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
14:00 – 22:04ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI
PROGRAM/ Extra TV
14:00 – 15:30 Vadim, Pier 53, Njemačka
15:30 – 15:49 Kukuljača i okovratnik, Magamedia, Irska 15:49 – 17:11 Vudmanovi, C Scott Films LLC, SAD
17:11 – 17:33 Cetinje – Obod – Nagib, FDU Cetinje, Crna Gora
17:33 – 18:34Manifest da se nikad ne zaboravi, Turanga films &
Fundacion pro derechos humanos, Španija & Urugvaj
18:34 – 19:35 Argentiska lekcija, Staron Film/ TVP – Channel 1, Poljska
19:35 – 20:34Spašavanje sjenki: film, smrt i sjećanje, Lunatic VS –
AAFE, Španija
20:34 – 22:04Gotard Šuh. Senzualno viđenje svijeta, RSI Radio
Televisione, Švajcarska
14:45 – 16:00MASTER CLASS “Video radovi studenata FTV režije
FDU Cetinje” / Marija Perović
amfiteatar Fakulteta za turizam / Univerzitet Mediteran
18:05 – 18:55 CRNA GORA UŽIVO – RTCG1
20:00DRUŽENJE SA... Dragan Nikolić / Milena Dravić
Svečana sala dvorac kralja Nikole
171
Satnica
SRIJEDA, 24.10.2012.
08:00 – 12:52ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI
PROGRAM/ Extra TV
08:00 – 09:00 Misterija Makavejev, DKSG, Srbija
09:00 – 10:30 Tahrir 2011: dobar, loš i političar, WDR, Njemačka
10:30 – 11:59 Poboljšati svijet, Loteria Films, SAD
11:59 – 12:52 Crvena vila i sveti duh, Next story, Indija
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM – RTCG1
10:00 – 17:00PANEL DISKUSIJA „TV ARHIVI PRED IZAZOVIMA
BUDUĆNOSTI“, hotel Princess, konferencijska sala I
10:15 – 11:30 TV arhivi: vrijeme sadašnje
11:30 – 12:00Prezentacija audio-vizuelnog nasljeđa: između želja i
mogućnosti
12:15 – 13:15 Digitalizacija TV arhiva – iskustva, planovi, preporuke
15:00 – 16:15
Strategije finansiranja zaštite i digitalizacije audiovizuelne baštine
16:15 – 17:00 TV arhivi i kulturna baština
13:00KONFERENCIJA ZA NOVINARE – hotel Princess / Extra
TV
14:00 – 22:30ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI
PROGRAM/ Extra TV
14:00 – 14:48 Vehabije, TVCG, Crna Gora
14:48 – 16:10 Gorkoslatka šala, Production Gongbang, Južna Koreja
16:10 – 17:04 Ikone i pacovi, MTVA, Mađarska
17:04 – 18:15 20 dana na Tibetu, Spiritus Movens, Hrvatska
18:15 – 18:43 Talom, IRIB, Iran
18:43 – 20:07Agnus Dei: Jagnje božje, La Femme Endormie/ Pepa
Films/ Fopro Cine, Meksiko & Francuska
20:07 – 20:57 Jajašca za kasnije, Trueworks, Nizozemska
20:57 – 21:51
Projekat: Gangsteri, Deutsche Film – und
Fernsehakademie Berlin GmbH, Njemačka
21:51 – 22:16 Otkucaj života, Bashkortostan, Rusija
22:16 – 22:30
Dušan Vukotić, jedini jugoslovenski i crnogorski
oskarovac, TVCG, Crna Gora
18:05 – 18:55 CRNA GORA UŽIVO – RTCG1
20:00
VEČE PREZENTACIJE RUSKIH TELEVIZIJA
hotel Princess /banket sala
172
XVII Internacionalni TV Festival Bar
ČETVRTAK, 25.10.2012.
08:00 – 11:17ZVANIČNA SELEKCIJA –DOKUMENTARNI PROGRAM/
Extra TV
08:00 – 08:53 Bolna slika, Zuidenwind Filmproductions, Nizozemska
08:53 – 10:34 Pod afričkim nebom, @radical.media, SAD
10:34 – 11:17 Sonja, Bastards Production, Srbija
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM – RTCG1
10:00 – 14:00REGIONALNI CONTENT PROVIDING MARKET
hotel Princess / konferencijska sala 1
11:17 – 12:50 ZVANIČNA SELEKCIJA – KRATKE TV FORME/ Extra TV
11:17 – 11:42 Bez konflikta, Bjarki Thomsen, Farska ostrva
11:42 – 11:53 Izgubljeni pogled, Osom Films, Argentina
11:53 – 12:00 Život iz snova na prodaju, Keppenne Alicia, Belgija
12:00 – 12:04 Bocun vina, Dario Čupić, Crna Gora
12:04 – 12:07
Afrička metamorfoza, Lab. A Mundzuku Ka Hina,
Basilicata Mozambico Onlus, Italija & Mozambik
12:07 – 12:10 Čudni svijet Maksa X, Deutsche Welle, Njemačka
12:10 – 12:20 Ne, Walopro SL, Španija
12:20 – 12:26 Luminaris, Juan Pablo Zaramella, Argentina
12:26 – 12:41 Zima, Akademija umetnosti Novi Sad, Srbija
12:41 – 12:50 Nepokretan, Emperactriz films, Španija
13:00KONFERENCIJA ZA NOVINARE – hotel Princess /
Extra TV
14:00 – 14:11 ZVANIČNA SELEKCIJA – KRATKE TV FORME/ Extra TV
14:00 – 14:11 Što ja, Off projekat, Crna Gora
14:11 – 22:24 ZVANIČNA SELEKCIJA – IGRANI PROGRAM/ Extra TV
14:11 – 15:41 Dan stvoren za čudo, ORF, Austrija
15:41 – 17:11 U najboljim godinama, WDR, Njemačka
17:11 – 18:11 Potrčko, FOPROCINE/ Canal 22, Meksiko
18:11 – 18:54
One izrađuju bombe, Back Alley Film Productions,
Kanada
18:54 – 20:34 Nero Wolfe, RAI Fiction, Italija
20:34 – 22:24 Špijun, Russia Television and Radio, Rusija
16:00 – 19:00 REGIONALNI CONTENT PROVIDING MARKET
hotel Princess / konferencijska sala 1
18:00
OMAŽ SLAVKU KOVAČEVIĆU
svečana sala dvorca kralja Nikole
173
Satnica
18:05 – 18:55 CRNA GORA UŽIVO – RTCG1
20:00DRUŽENJE SA... Miodrag Krivokapić / Judita
Franković
svečana sala dvorca kralja Nikole
PETAK, 26.10.2012.
08:00 – 19:06
08:00 – 11:20
11:20 – 13:00
13:00 – 14:20
14:20 – 15:10
15:10 – 16:41
16:41 – 17:29
17:29 – 19:06
ZVANIČNA SELEKCIJA – Extra TV
San maratonca, Casanova Multimedia/RAI Fiction, Italija
Počivali u miru, Ring Multimedia, Hrvatska
Aplauz, Czech TV, Češka
Anđeli rata, FILM.UA, Ukrajina
Banda velikih sestara, Kwai, Francuska
Hakovanje, MTVA, Mađarska
Lea i Darija, Lidija Ivanda, Izrael
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM – RTCG1
10:00STAROBARSKA PROMENADA
Stari grad Bar, izlet
10:00 – 12:00OKRUGLI STO „Ostvarivanje i zaštita autorskog i
srodnih prava u audiovizuelnoj umjetnosti“
hotel Princess, banket sala
174
15:00
DRUŽENJE SA... Momčilo Otašević / Sanja Jovićević
Svečana sala dvorca kralja Nikole
20:00
SVEČANO ZATVARANJE – DODJELA NAGRADA
Plato ispred dvorca kralja Nikole/ RTCG1
XVII Internacionalni TV Festival Bar
08:00 – 09:54OFFICIAL SELECTION – CHILDREN’S TV
PROGRAMME /Extra TV
08:00 – 08:30 Blossom with tears, Zhejiang Satellite TV, China
08:30 – 09:40 Marco, Bambu Producciones, Spain
09:40 – 09:54Little stories: Paper plane; Sewn Snowflakes; Owner of
clouds, Marko Karadžić, Serbia
Schedule
MONDAY, 22.10.2012.
08:15 – 08:25 FESTIVAL LIVE - MORNING PROGRAMME – RTCG1
09:54 – 15:03 OFFICIAL SELECTION – ECOLOGY/Extra TV
09:54 – 10:37Alps of Berchtesgaden, Nautilusfilm GmbH & Natural
History Germany, Germany
10:37 – 11:02Northern deer, Creative Studio „Navigator“ Andrew I, Russia
11:02 – 11:28Chaun – Chukotka at a turn of centuries, NPP „Institute
Alternative technology“, Russia
11:28 – 11:35 Energy independent Burgenland, HRT, Croatia
11:35 – 12:51 The quest for Iranian leopard, IRIB, Iran
12:51 – 13:20 Wharf no. 1, The 80 film Company, China
13:20 – 14:10 Jungle book bear, Gulo film productions, Germany
14:10 – 15:03 Ant wars, Bayerischer Rundfunk, Germany
13:00
PRESS CONFERENCE – hotel Princess
15:03 – 19:45 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY/ Extra TV
15:03 – 15:58 My thai bride, Showereal productions, Australia
15:58 – 16:55Mr. Triska’s epoch making trip to Russia, Czech Television,
Czech Republic
16:55 – 17:57 Home movie, Reuven Brodsky, Israel
17:57 – 18:57 Pursued, Ron Ofer Films, Israel
18:57 – 19:45 Europe in my town, CGO, Montenegro
18:05 – 18:55 MONTENEGRO LIVE – RTCG1
21:00OFFICIAL OPENING OF THE FESTIVAL
/in front of King Nikola’s castle /RTCG1
TUESDAY, 23.10.2012.
08:00 – 12:50 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / Extra TV
08:00 – 08:30 We, central American women, PTM Mundubat, Spain
08:30 – 10:06Nicky’s family, Trigon Production; WIP; Czech Television
& Slovak Television; J&T; RWE Transgas, Czech Republic
175
Schedule
10:06 – 10:39 Exhibition, Mediacentar Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
10:39 – 11:35 Sayome, Anemon Productions, Greece
11:35 – 12:24 Life is, Centar za kulturu Tivat, Montenegro
12:24 – 12:50Framing the other, I Camera you, Netherlands & Ethiopia
09.30 – 11:00
MASTER CLASS „Various visual approaches
depending on genre in production formats” / Branko
Linta Faculty of Tourism, amphitheatre / University
„Mediterranean“
11.15 – 12.45MASTER CLASS “Work with three cameras” / Mihailo
Vukobratović, Faculty of Tourism, amphitheatre /
University „Mediterranean“
13:00
PRESS CONFERENCE – hotel Princess / Extra TV
13.00 – 14.30MASTER CLASS “TV drama text as branding and
promotion of Montenegro” / Stevan Koprivica
Faculty of Tourism, amphitheatre / University
„Mediterranean“
14:00 – 22:04 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / Extra TV
14:00 – 15:30 Wadim, Pier 53, Germany
15:30 – 15:49 The hood and the collar, Magamedia, Ireland 15:49 – 17:11 The Woodmans, C Scott Films LLC, USA
17:11 – 17:33 Cetinje – Obod – Nagib, FDU Cetinje, Montenegro
17:33 – 18:34Manifesto to never forget, Turanga films & Fundacion
pro derechos humanos, Spain & Uruguay
18:34 – 19:35Argentinean lesson, Staron Film/ TVP – Channel 1,
Poland
19:35 – 20:34Rescuing shadows: cinema, death and memory,
Lunatic VS – AAFE, Spain
20:34 – 22:04Gotthard Schuh. A Sensual Vision of the World, RSI
Radio Televisione, Switzerland
14:45 – 16:00MASTER CLASS “Video works of students of directing
department, FDA Cetinje” / Marija Perović
Faculty of Tourism, amphitheatre / University
„Mediterranean“
18:05 – 18:55 MONTENEGRO LIVE – RTCG1
20:00EVENING WITH......Dragan Nikolić & Milena Dravić
King Nikola’s castle
176
XVII Internacionalni TV Festival Bar
08:00 – 12:55 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / Extra TV
08:00 – 09:00 The Mystery of Makavejev, DKSG, Serbia
09:00 – 10:30Tahrir 2011: the good, the bad and the politician, WDR,
Germany
10:30 – 11:59 Better the World, Loteria Films, USA
11:59 – 12:52 Red Fairy ’n’ the Holy Ghost, Next story, India
Schedule
WEDNESDAY, 24.10.2012.
08:15 – 08:25 FESTIVAL LIVE - MORNING PROGRAMME – RTCG1
10:00 – 17:00PANEL DISCUSSION „TV ARCHIVES FACING FUTURE
CHALLENGES“, hotel Princess, conference hall I
10:15 – 11:30 TV archives: present time
11:30 – 12:00Presentation of audio & visual heritage: between wishes
and possibilities
12:15 – 13:15TV archive digitization – experiences, plans,
recommendations
15:00 – 16:15Strategies of financing preservation and digitization of
audio &visual heritage
16:15 – 17:00 TV archives and cultural heritage
13:00
PRESS CONFERENCE – hotel Princess / Extra TV
14:00 – 22:30 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / Extra TV
14:00 – 14:48 Wahhabis, TVCG, Montenegro
14:48 – 16:10 Bittersweet joke, Production Gongbang, South Korea
16:10 – 17:04 Icons and rats, MTVA, Hungary
17:04 – 18:15 20 days in Tibet, Spiritus Movens, Croatia
18:15 – 18:43 Talom, IRIB, Iran
18:43 – 20:07Agnus Dei: Lamb of God, La Femme Endormie/ Pepa
Films/ Fopro Cine, Mexico & France
20:07 – 20:57 Eggs for later, Trueworks, Netherlands
20:57 – 21:51 Gangster Project, Deutsche Film – und Fernsehakademie
Berlin GmbH, Germany
21:51 – 22:16 The beat of life, Bashkortostan, Russia
22:16 – 22:30
Dušan Vukotić, the only Yugoslav and Montenegrin
Oscar winner, TVCG, Montenegro
18:05 – 18:55 MONTENEGRO LIVE – RTCG1
20:00EVENING PRESENTATION OF RUSSIAN TELEVISIONS
hotel Princess /banquet hall
177
Schedule
THURSDAY, 25.10.2012.
08:00 – 11:17 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / Extra TV
08:00 – 08:53
Painful painting, Zuidenwind Filmproductions,
Netherlands
08:53 – 10:34 Under African skies, @radical.media, USA
10:34 – 11:17 Sonja, Bastards Production, Serbia
08:15 – 08:25 FESTIVAL LIVE - MORNING PROGRAMME – RTCG1
10:00 – 14:00REGIONAL CONTENT PROVIDING MARKET
hotel Princess / conference hall 1
11:17 – 12:50 OFFICIAL SELECTION – SHORT TV FORMS / Extra TV
11:17 – 11:42 No conflict, Bjarki Thomsen, Faroe islands
11:42 – 11:53 The missing looks, Osom Films, Argentina
11:53 – 12:00 Dream life on sale, Keppenne Alicia, Belgium
12:00 – 12:04 Bottle of wine, Dario Čupić, Montenegro
12:04 – 12:07
African Metamorphosis, Lab. A Mundzuku Ka Hina,
Basilicata Mozambico Onlus, Italia & Mozambique
12:07 – 12:10 The strange world of Max X, Deutsche Welle, Germany
12:10 – 12:20 No, Walopro SL, Spain
12:20 – 12:26 Luminaris, Juan Pablo Zaramella, Argentina
12:26 – 12:41 Winter, Akademija umetnosti Novi Sad, Serbia
12:41 – 12:50 Immobile, Emperactriz films, Spain
13:00
PRESS CONFERENCE – hotel Princess / Extra TV
14:00 – 14:11 OFFICIAL SELECTION – SHORT TV FORMS / Extra TV
14:00 – 14:11 Why me, Off projekat, Montenegro
14:11 – 22:24
OFFICIAL SELECTION – FEATURE PROGRAMME/
Extra TV
14:11 – 15:41 A Day for a miracle, ORF, Austria
15:41 – 17:11 In the prime of life, WDR, Germany
17:11 – 18:11 Gofer, FOPROCINE/ Canal 22, Mexico
18:11 – 18:54 Bomb girls, Back Alley Film Productions, Canada
18:54 – 20:34 Nero Wolfe, RAI Fiction, Italia
20:34 – 22:24 The spy, Russia Television and Radio, Russia
16:00 – 19:00REGIONAL CONTENT PROVIDING MARKET
hotel Princess / conference hall 1
18:00
HOMAGE TO SLAVKO KOVAČEVIĆ
King Nikola’s castle
178
XVII Internacionalni TV Festival Bar
FRIDAY, 26.10.2012.
Schedule
18:05 – 18:55 MONTENEGRO LIVE – RTCG1
20:00EVENING WITH... Miodrag Krivokapić & Judita
Franković, King Nikola’s castle
08:00 – 19:06
OFFICIAL SELECTION – FEATURE PROGRAMME –
Extra TV
08:00 – 11:20The marathon runner’s dream, Casanova Multimedia/
RAI Fiction, Italia
11:20 – 13:00 Rest in peace, Ring Multimedia, Croatia
13:00 – 14:20 Applause, Czech TV, Czech Republic
14:20 – 15:10 Angels of war, FILM.UA, Ukraine
15:10 – 16:41 Big sisters gang, Kwai, France
16:41 – 17:29 Hacktion, MTVA, Hungary
17:29 – 19:06 Lea and Daria, Lidija Ivanda, Israel
08:15 – 08:25 FESTIVAL LIVE - MORNING PROGRAMME – RTCG1
10:00OLD TOWN OF BAR PROMENADE
Old Town of Bar, excursion
10:00 – 12:00
ROUND TABLE “Excercising and protection of
copyright and similar rights in audio and visual arts”
hotel Princess, banquet hall
15:00
TALKING TO ... Momčilo Otašević & Sanja Jovićević
King Nikola’s Castle
20:00
OFFICIAL CLOSING – PRESENTING THE AWARDS
In front of King Nikola’s Castle / RTCG1
179
IMPRESUM / IMPRESSUM
XVII Internacionalni TV FESTIVAL BAR 2012
XVII International TV FESTIVAL BAR 2012
22 - 26. oktobar, 2012. godine
22 – 26. october, 2012 year
OSNIVAČ:
Internacinalni TV festival u Baru je samostalna nevladina organizacija čiji
su osnivači : Ministarstvo kulture i Skupština opštine Bar.
FOUNDER:
International TV festival in Bar is an independent non – governmental
organization whose founders are : Ministry of culture and Municipality
Assembly of Bar.
SKUPŠTINA FESTIVALA / FESTIVAL ASSEMBLY :
Žarko Pavićević, predsjednik / president
PROGRAMSKI SAVJET FESTIVALA / FESTIVAL PROGRAMME COUNCIL
Dragica Milić, Ministarstvo kulture / Ministry of culture, predsjednica /
president
Ilija Subotić, Ministarstvo kulture / Ministry of culture
Branka Nikezić, Opština Bar / Municipality Assembly of Bar
Boris Mijović, Opština Bar / Municipality Assembly of Bar
Radojka Rutović, RTCG
Jovanka Kovačević Đuranović, RTCG
DIREKTOR / DIRECTOR
Ljiljana Đinđinović
UMJETNIČKI DIREKTOR / CREATIVE DIRECTOR
Marija Perović
IZVRŠNI PRODUCENT / EXECUTIVE PRODUCER
Marko Đinđinović
KOORDINATOR PROGRAMA / PROGRAMME COORDINATOR
Edin Jašarović
PR MENADŽER / PR MANAGER
Svetlana Sošić
PREVODIOCI / INTERPRETERS
Danijela Čejović, Jelena Jurić
SELEKTOR / SELECTOR
Aleksandar Bečanović ( Crna Gora / Montenegro )
ŽIRI / JURY
Nikola Vukčević ( Crna Gora / Montenegro )
Tamar Tal ( Izrael / Israel )
Gorčin Stojanović ( Srbija / Serbia )
Rada Šešić ( Holandija / The Netherlands )
Svetlana Chirkova ( Rusija / Russia )
UREDNIK KATALOGA / CATALOGUE EDITOR
Ljiljana Đinđinović
PRIPREMA KATALOGA / PREPARATION OF THE CATALOGUE
Danijela Čejović
FOTO SERVIS / PHOTO SERVICE
MEDIA PRO, Bar
POKROVITELJI / PATRONS
Ministarstvo kulture / Ministry of culture
Opština Bar/Municipality Assembly of Bar
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
JAVNI SERVIS RTCG / PBS MONTENEGRO
FESTIVAL SU POMOGLI / FESTIVAL WAS SUPPORTED BY
Agencija za elektronske medije
Kulturni centar Bar
Crnogorski Telekom
Prva Televizija
Pobjeda
Atlas Hotels Group - Hotel Princess
Fakultet za turizam - Univerzitet Mediteran
Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola
2R Travel
Caffe bar Turist
Download

meksiko / francuska - mexico / france