1
R
Prípravok na ochranu rastlín
TITUS® 25 WG
Herbicíd
Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu dispergovatelného vo vode na
postemergentné ničenie trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v zrnovej a
silážnej kukurici, zemiakoch a rajčiakoch.
® reg. ochranná značka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)
Účinná látka
rimsulfuron 250 g/kg
t.j. N-[[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amino]karbonyl]-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu.
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na
použitie.
N
Nebezpečný pre
životné prostredie
R51/53 – Jedovatý pre vodné organismy: môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé
účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
S2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 – Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21 – Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.
S35 – Tento materiál aj jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom.
S36/37 – Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.
S57 – Používajte vhodný obal pre zabránenie kontaminácie životného prostredia
S61 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Z4 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá
prijateľné.
Vt5 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.
Vo4 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.
V3 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre populácie: dážďovky prijateľné.
Vč3 – Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky
alebo koncentrácie pre včely prijateľné.
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich
a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a
stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Neznečisťujte vodu prípravkom alebo
jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte
kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov
a ciest. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!
Výrobca
DuPont International Operations SArL
Držiteľ registrácie
DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika
Informácie pre SR
MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec
Tel. 905 726 030
TITUS® 25 WG (Slovakia text 2011)
printed: 21.11.2010
Page: 1
2
R
Registračné číslo
Balenie
Dátum výroby
Číslo šarže
Pôsobenie prípravku
06-11-0757
HDPE 200ml / 100 g netto
uvedený na obale
uvedené na obale
Titus® 25 WG je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú
aplikáciu. Je ľahko prijímaný listami aj koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii
zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v
pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3-10
dní po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov.
Spektrum účinku:
Titus® 25 WG ničí v odporúčanej dávke:
pýr plazivý
jednoročné trávy ako sú ježatka kuria, prosá, moháre, prstovky,
niektoré dvojklíčnolistové buriny ako láskavce, pichliače, štiavy, lipkavec
obyčajný, rumančekovité buriny, hviezdicu prostrednú, horčicu roľnú, žltnicu
maloúborovú, reďkev ohnicovú, mlieče, výmrv repky a slnečnice a iné.
Menej citlivé sú mrlíky, stavikrvy, neúčinkuje na ľuľok čierny a durman obyčajný.
Návod na použitie
Plodina
kukurica
zemiaky
rajčiak
Podmienky použitia
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochranná
doba
AT
pýr plazivý, jednoročné
a trváce trávy,
dvojklíčnolistové buriny
60 g/ha + 0.1 % Trend® 90
jednoročné a trváce
trávy, dvojklíčnolistové
buriny
jednoročné a trváce
trávy, dvojklíčnolistové
buriny
60 g/ha + 0.1 % Trend® 90
AT
30-60 g/ha + 0.1 % Trend® 90
(30 g + 0.1 % Trend 90) 2 x
AT
60 g/ha + 0.1 % Trend® 90 + 10 g
Refine T
Titus® 25 WG aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej
fáze od prvého do siedmeho listu kukurice v dávke 60 g/ha vždy s 0.1 %
neionogénneho zmáčadla Trend 90 vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových
burín a po vytvorení 3-5 listov tráv t.j. výške 15-20 cm (poprípade v delenej
aplikácii 2x30 g/ha proti prosám do 2 listov!) Na ošetrenie použite 200-400 l
vody/ha.
Zemiaky proti pýru plazivému a dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte v dávke 60
g/ha + 0.1 % alebo delene t.j. 2 x (30 g/ha + 0.1 %) od výšky 5 cm do
zapojenia porastu.
Rajčiak ošetrujte jednorázovo v dávke 30 g + 0.1 % Trend 90 / ha (v rastovej
fáze od 1. listu) až 60 g + 0.1 % Trend 90 / ha (v rastovej fáze od 2. listu) v
závislosti od spektra zaburinenia alebo delene v dávke 2 x 30 g + 0.1 % Trend
90 / ha v intervale podľa vývoja burín.
Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.
Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem
listami).
Maximálny počet ošetrení: 1 x max 60 g/plodina/rok alebo delene
TITUS® 25 WG (Slovakia text 2011)
printed: 21.11.2010
Page: 2
3
R
Upozornenie!
Nepoužívajte Titus® 25 WG v cukrovej a osivovej kukurici!
Nepoužívajte Titus® 25 WG v kukurici, ktorá bola v čase výsevu alebo pri
kultivácii ošetrená organofosfátovými insekticídmi (terbufos)!
V prípade, že boli použité organofosfátové insekticídy na list, Titus® 25 WG
môže byť použitý najskôr o 7 dní po ich aplikácii.
Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako o 4 dni po aplikácii Titus®
25 WG
Ošetrujte pri teplote 10-25 °C!
Citlivé odrody kukurice môžu byť poškodené, ak nočné teploty po aplikáci
klesnú pod bod mrazu!
Titus® 25 WG neodporúčame aplikovať v dobe, keď počas 24 hodín
dochádza k poklesu teplôt z 30 °C na 5 °C a nižšie.
Pri použití v súlade s návodom na etikete je Titus® 25 WG dostatočne
selektívny ku všetkým hybridom kukurice pestovaným v Slovenskej republike s
výnimkou hybridov Ceran 195, Furio, Felicia, Janna, Noella, Optima, Pactol a
Tina.
Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov.
Pri použití kombinácií s prípravkami na báze metribuzínu konzultujte citlivosť
pestovaných odrôd.
Následné plodiny
Po zbere kukurice ošetrenej prípravkom Titus® 25 WG možno pestovať
akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.
Náhradné plodiny
V prípade zaorania plodiny ošetrenej prípravkom Titus® 25 WG možno ako
náhradnú plodinu vysiať iba kukuricu, zemiaky alebo paradajky. Tri mesiace po
ošetrení zemiakov (najmä skorých zemiakov) nemožno zaradiť medziplodiny ani
pestovať kapustu, šošovicu, hrášok, slnečnicu, repu, uhorky, lucernu.
Príprava
postrekovej
kvapaliny
Potrebné množstvo prípravku Titus® 25 WG vsypte do nádrže postrekovača
naplneného celkovým objemom vody. Za dôkladného miešania rozpustite,
pridajte zmáčadlo Trend® 90. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.
Čistenie
postrekovača
Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v
ktorom bol prípravok Titus® 25 WG, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po
ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:
Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.
Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.
Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody
na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra.
Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15
minút bez miešania. Potom vypustite.
Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacím
roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. K
odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a
prepláchnite ramená aj trysky.
Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov
podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.
Bezpečnostné
opatrenia
Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a
plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.
Pri postreku používajte ochranný oblek, ochrannú masku s filtrom, ochranné
okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky,
prípadne komerčne dostupné ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení
TITUS® 25 WG (Slovakia text 2011)
printed: 21.11.2010
Page: 3
4
R
používajte naviac zásteru z pogumovaného textilu. Postrek vykonávajte iba za
bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Při
práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení
práce sa umyte.
Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb
vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a
nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na
prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo
zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.
Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie!
Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z
ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov.
Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených
aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov
dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých
recipientov povrchových vôd.
Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie
hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou.
Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie
silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná
voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne
recipienty vôd povrchových.
Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje,
lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!
Prvá pomoc
Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade
pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty
bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo
výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku,
kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia
alebo pri výskytu kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého
presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe
kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte
s lekárom.
Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite
umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre
opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým
množstvom vlažnej tekúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade
príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie.
Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo
ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým
postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné
ďaľší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným
toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166,
TITUS® 25 WG (Slovakia text 2011)
printed: 21.11.2010
Page: 4
5
R
[email protected]).
Skladovanie
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých
a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od požívatín, krmív,
hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba
použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a
dodržaní skladovacích podmienok.
Zneškodnenie
obalov a
nepoužiteľných
zvyškov
Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zrieďte vodou v pomere
cca 1:5 a vystriekajte na ošetrenom pozemku. Zvyšky postrekovej kvapaliny
nesmú zasiahnúť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd povrchových! Prázdny
obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo
na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu
vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,
ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov.
Prázdne obaly od prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužité zvyšky
prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Poznámka pre
používateľa
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych
uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo
nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, ako napríklad neobvyklé pôdne a
klimatické podmienky alebo nové odrody, môžu byť príčinou nižšej účinnosti
prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.
Rezistencia burín
Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom
pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa
potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za
rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej
dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním
prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom
účinku.
Pictograms
Recycling / disposal
Greenpoint / arrows in triangle + HDPE/2
TITUS® 25 WG (Slovakia text 2011)
printed: 21.11.2010
Page: 5
Download

Titus 25 WG - MV