PŠENICA
+
Odborná pRíloha Časopisu
2015
1,20 €
CCC 745 SL
Morforegulačný prípravok
registračné číslo
účinná látka
referenčný prípravok
14-PD-0545
65,8% chlormequat chlorid t.j. 2-chloretyl-trimetyl-amonium-chlorid
RETACEL EXTRA R 68
• regulácia nadzemnej hmoty, posilnenie koreňového systému
– zvýšenie zimovzdornosti
• obmedzuje prerastanie rastlín a zosilňuje pletivá – odolnosť
proti poliehaniu
• oslabenie apikálnej dominancie a stimulácia
k odnožovaniu a vyrovnanie odnoží
NÍZKA
CENA
Editoriál
Zopakuje sa vlaňajší úspech?
Recenzovaný časopis pre rastlinnú
produkciu
Ročník IV.
Predplatné, distribúciu a fakturáciu
zabezpečuje:
Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
odbyt – predplatné
Tel.: +421 37 31 41 143
Mobil: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Redaktor
Ing. Adela Gálová
Tel.: +421 37 31 41 144
Mobil: +421 948 050 973
e-mail: [email protected]
Manažéri inzercie
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37 31 41 141
Mobil: +421 616 641
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
[email protected]
Redakcia nezodpovedá za vecnú a jazykovú
správnosť inzerátov.
Pšenica sa vlani priblížila k svojmu úrodovému potenciálu. Podarí
sa jej tento úspech zopakovať aj v aktuálnej sezóne?
Síce na ekonomickú efektívnosť jej pestovania vplýva najmä vývoj
realizačnej ceny, ktorá sa v čase tvorby tejto prílohy začiatkom
marca pohybovala na úrovni 184,50 Eur/t, ale je tu celý rad ďalších
faktorov.
Vlani na jeseň sa pestovatelia potýkali s viacerými problémami
– so zamokrenými pozemkami a zle prístupnými živinami z tejto
zamokrenej pôdy, problémami pri samotnom zakladaní porastov,
inváziou hrabošov…
Máme vraj za sebou piatu najteplejšiu zimu za posledných
60 rokov, čo sa odzrkadlilo na stave porastov. Na konci februára
a začiatkom marca, kedy pšenica prerušuje obdobie pokoja,
vyzerajú porasty aj napriek tomu, že sú na niektorých miestach
zamokrené, zatiaľ dobre. Niektoré zdroje uvádzajú, že pšenica
začína vegetovať skôr ako repka, preto netreba čakať s jarným prihnojením, ale uskutočniť ho
v rovnakom čase, prípadne skôr ako hnojenie repky. Najväčšia pozornosť sa v tomto období venuje
samozrejme dusíkatej výžive.
Rovnako dôležitým je aj správny výber a načasovanie herbicídneho, fungicídneho a insekticídneho
ošetrenia. Veď aj Ing. Mária Sekerková, autorka jedného z článkov tvrdí, že každý prípravok na
ochranu rastlín môže byť užitočný, len ho treba vedieť aplikovať v správnom termíne. A preto rovnako
ako u predchádzajúcej prílohy venovanej repke, aj túto sme sa rozhodli spojiť s ďalšou samostatnou
prílohou Roľníckych novín – s prílohou Agronóm.
Okrem komplexného prehľadu prípravkov na ochranu rastlín si predstavíme aj na novošľachtené
farebné línie pšenice letnej formy ozimnej z dielne NPPC – VŠS Vígľaš-Pstruša s purpurovým sfarbením
zrna. Nanotechnológie, podobne ako všetko ostatné idú míľovými krokmi dopredu a šľachtitelia
majú veľmi náročnú úlohu reflektovať na trendy a požiadavky konečných zákazníkov. Na Slovensku
a pravdepodobne ani v okolitých štátoch pestovanie farebných pšeníc nie je rozšírené. Nedostatok
odrôd s farebným zrnom by u nás mohla odstrániť prvá domáca odroda PS Karkulka.
Tiež si posvietime na možnosti zníženia negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania ozimnej
pšenice, ako dôsledok neustáleho sa prispôsobovania pestovateľov ekonomickým ukazovateľom
a politickým zámerom. Na nasledujúcich stranách prinášame výsledky výskumu NPPC – VÚRV Piešťany,
ktorého cieľom bolo zhodnotiť možnosti zníženia negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania
pšenice zaradením prerušovacej plodiny kukurice na siláž a ovsa siateho.
Každopádne však uvedené informácie nie sú dogmou. Mali by poslúžiť iba ako pomoc na ceste
za vlaňajšími výsledkami. Šľachtitelia totiž dokážu dať odporúčania ako sa odroda správa, na čo je
náchylná, čo potrebuje. Chemici zas poradiť ten správny pesticíd. No pestovateľ je ten, kto by mal
poznať svoje výrobné prostredie ako svoju dlaň a svoje vedomosti neustále rozširovať, za cestou
k vysokým výnosom. Už vlaňajší rok totiž ukázal, že vysoké výnosy nie sú doménou iba Nemcov, Dánov
alebo Angličanov. Ale aj nás Slovákov, pokiaľ máme potrebné informácie a optimálne podmienky
v podobe dostatku zrážok v tom správnom termíne.
Adela Gálová
Obsah
Grafik
Dušan Neubauer
Vydáva Profi Press s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 31 41 143
http://www.profipress.sk
N
4
6
9
38
40
42
44
Produktivita a kvalita novošľachtených farebných línií pšenice letnej f. ozimnej
Pestovanie ozimnej pšenice
Agronóm – Komplexná ochrana ozimnej pšenice
Stabilné úrody aj v nepriaznivých klimatických podmienkach
Jarné hnojenie ozimnej pšenice
Účinnosť postreku určuje množstvo faktorov. Ktoré najviac?
Možnosti zníženia negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania pšenice
ozimnej
www.rno.sk
3
Obilniny
Produktivita a kvalita novošľachtených
farebných línií pšenice letnej f. ozimnej
Súčasný záujem o zdraviu prospešné látky zo zrna pšenice podnecujú šľachtiteľov k ďalšiemu
zvyšovaniu koncentrácie antioxidantov. Ich pozitívny vplyv na zdravie ľudí je všeobecne známy
a dokumentovaný. Pšenica obsahuje antioxidanty vo forme antokyanínov, ktoré sú vo farebných
pšeniciach lokalizované buď v purpurovom osemení, alebo v modrom aleuróne a tiež vo forme
karotenoidov v žltom endosperme. V súčasnosti sú publikované výsledky mnohých štúdií napr. Ma et
al. (2014), ktoré budú využité pri šľachtení odrôd pšenice bohatej na živiny.
Na Slovensku, ale pravdepodobne ani v okolitých štátoch nie
je rozšírené pestovanie farebných
pšeníc. U nás sú známe odrody so
žltým endospermom Bona Dea
a Bona Vita (registrované v SR
v rokoch 2006 a 2011, jednotlivo). V roku 2011 bola v Rakúsku
registrovaná nová odroda pšenice letnej f. ozimnej Skorpion,
ktorá bola vyšľachtená českými
šľachtiteľmi a vyznačuje sa modrým zafarbením zrna (Martinek
et al. 2012). Z publikovaných údajov predpokladáme, že sa pestuje
najmä v ekologickom systéme
(Eticha et al. 2008). Nedostatok
odrôd s farebným zrnom by u nás
mohla odstrániť prvá domáca
odroda s purpurovým zrnom
PS Karkulka, vytvorená na VŠS
Vígľaš­‑Pstruša a registrovaná
v roku 2013 (Rückschloss et al.
2014).
Koncentrácia antokyanínov
v zrne pšenice je ovplyvňovaná
faktormi prostredia, ako sú pôda
a poveternostné podmienky
(Varga et al. 2013). Významný
vplyv roku pestovania, ktorý bol
vyšší ako genotypický efekt zistili
Eticha et al. (2008).
Cieľom práce bolo v základných
úrodotvorných znakoch a v kvalite zhodnotiť novošľachtené
farebné genotypy pšenice letnej
f. ozimnej.
Materiál a metóda
Genotypy farebnej pšenice (purpurová farba zrna) letnej f. ozimná
sme hodnotili vo vegetácii 2012/13
v Piešťanoch v pokuse založenom
metódou znáhodnených blokov
index (Zeleny).
Primárne údaje sme spracovali analýzou rozptylu pomocou programu Statgraphics X64.
Uvádzame najmä porovnanie
genotypov s novopovolenou
odrodou pšenice letnej f. ozimnej PS Karkulka s purpurovým
zrnom. Pre klasifikáciu genotypov sme použili zhlukovú analýzu
a Wardovu metódu.
Výsledky a diskusia
Analýzou rozptylu (tabuľku
neuvádzame) sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi
hodnotenými genotypmi vrátane
kontrol pri takmer všetkých sledovaných znakoch okrem napadnutia hrdzou pšenicovou. Významne
boli ovplyvnené poveternostnými
podmienkami, najmä nedostatkom zrážok a vysokými teplotami
v období nalievania zrna. Celková
suma zrážok za vegetáciu 2012/13
v Piešťanoch bola priaznivá
(405,4 mm), avšak s nerovnomerným rozdelením (apríl 9,8 mm, jún
Na Slovensku, ale
pravdepodobne ani v okolitých
štátoch nie je rozšírené
pestovanie farebných pšeníc.
v troch opakovaniach (veľkosť
parcely = 1 m2). Do súboru sme
zaradili 21 genotypov, ktoré boli
v skúšobnej fáze šľachtenia označovanej ako V2 firemné skúšky,
a štandardné odrody Ilona,
Torysa, Venistar a PS Karkulka
(pre farbu zrna). Skúšané farebné
genotypy pochádzali z programu
šľachtenia farebných pšeníc, ktorý
je už niekoľko rokov vedený na
VŠS Vígľaš­‑Pstruša (Rückschloss et
al. 2011).
Pšenica bola pestovaná pri štandardnej agrotechnike. V priebehu
vegetácie sme sledovali obligátne
úrodotvorné znaky a zdravotný
stav. V zrelosti z každej parcely
sme zobrali vzorku 200 klasov
a stanovili počet a hmotnosť
zrna na klas, hmotnosť 1 000 zŕn
a podiel zrna nad sitom > 2,5 mm.
Na analyzátore DA 7200 sme stanovili obsah bielkovín, škrobu,
mokrého lepku a sedimentačný
102,4 mm).
Znakmi s najnižšou variabilitou
(hodnota variačného koeficienta
do 5 %) boli obsah škrobu, bielkovín a mokrého lepku a dĺžka
vegetačnej doby. Naopak najvyššia variabilita v hodnotenom
súbore bola v začiatku klasenia
(v = 14,2 %).
Najskôr klasili odroda Ilona
a genotyp 10, odroda PS Karkulka
je stredne skorou odrodou
(Rückschloss et al. 2014), čo sme
potvrdili aj v našom pokuse. Z hľadiska rastového rytmu, najmä
v znaku začiatok klasenia bolo
veľké variačné rozpätie (viac ako
11 dní), čo aj v tejto výberovej
fáze šľachtenia umožňuje ďalšiu
selekciu. Genotyp 10 mal tiež
najkratšiu celú vegetačnú dobu.
Medzi dĺžkou vegetácie a produktivitou je zvyčajne kladný vzťah,
čo sa potvrdilo najmä pri genotypoch 2 a 19, ktoré patrili medzi
neskoré, ale s vysokým počtom
a hmotnosťou zŕn v klase. Odroda
PS Karkulka mala podpriemernú
Nedostatok odrôd s farebným zrnom by u nás mohla odstrániť prvá
domáca odroda s purpurovým zrnom PS Karkulka, vytvorená na VŠS
Vígľaš-Pstruša.
www.rno.sk
4
Obilniny
hmotnosť a počet zŕn v klase, ale
nadpriemernú hmotnosť 1000 zŕn
(o 9,8 % viac v porovnaní s celkovým priemerom súboru). V hmotnosti zrna na klas, hmotnosti
1 000 zŕn a v podiele zrna nad
2,5 mm najvyššie hodnoty mala
odroda Torysa. Z novošľachtených
genotypov najvyššiu hmotnosť
1 000 zŕn 43,9 g (o 13,7 % menej
ako Torysa) mal genotyp 6. Pri
pozorovaní zdravotného stavu
sme zistili nízke napadnutie múčnatkou trávovou pri genotype 16
a pri PS Karkulka hrdzou pšenicovou.
Pri znakoch technologickej
kvality (okrem sedimentačného
indexu) maximálne hodnoty mali
novošľachtené genotypy a to
pod číslom 20 v obsahu bielkovín
a lepku a genotyp 18 v obsahu
škrobu. Odroda PS Karkulka mala
Cieľom práce bolo v základných
úrodotvorných znakoch
a v kvalite zhodnotiť
novošľachtené farebné genotypy
pšenice letnej f. ozimnej.
takmer vo všetkých znakoch priemerné hodnoty, v obsahu škrobu
dosiahla nevýznamne vyššiu
hodnotu (62,5 %). Potvrdili sme
známe vzťahy, záporný medzi
obsahom bielkovín a škrobu (r=0,437+) a kladné medzi obsahom
bielkovín a lepku (r = 0,920++)
a sedimentačným indexom
(r = 0,757++). Najmä z hľadiska
technologickej kvality perspektívnym sa javí genotyp 20, ktorý
najneskôr klasil a tiež mal najdlhšiu celkovú dĺžku vegetácie, mal
najvyšší obsah bielkovín a lepku
(o 7,1 a 9,1 % viac v porovnaní
s odrodou PS Karkulka, rozdiely
boli významné). Dosiahol tiež najvyššiu výšku porastu (120,9 cm)
(vzťah medzi výškou a zrelosťou
r = 0,669++), čo pri určitých, na
vlahu priaznivých podmienkach
môže byť negatívom.
Zhluková analýza je využívaná
v programe šľachtenia pšenice
najmä pre výber rodičov (Aharizad
et al. 2012). V našom experimente
sme sa pokúsili pomocou tejto
štatistickej metódy identifikovať genotypy, ktoré môžu byť
klasifikované do hlavných zhlukov na základe indexov podobnosti alebo rôznosti. Genotypy
a štandardné odrody vychádzajúc z hodnotenia 13 znakov boli
zaradené do troch zhlukov, pričom dva zhluky boli z hľadiska
početnosti rovnaké (po 7 genotypov) a jeden zhluk obsahoval
11 genotypov. Do zhluku 1 patrili
genotypy s vyššou hmotnosťou,
Zhluková analýza (Wardova metóda) 21 genotypov (100 – Ilona, 200
– Torysa, 300 – Venistar, 400 – PS Karkulka) pšenice letnej f. ozimná
hodnotených v 13 znakoch (zľava doprava zhluk 1, 2 a 3, jednotlivo)
prípadne počtom zŕn a zo znakov technologickej kvality najmä
s vyšším obsahom škrobu (genotyp 4, 11 a PS Karkulka). V zhluku
2 nachádzame podobnosť genotypov najmä vo výške porastu
(genotyp 8, 9, 20), vo vyššom
obsahu bielkovín, prípadne lepku
(genotyp 16, 19, 20). V zhluku 3 na
základe indexov podobnosti, prípadne rôznorodosti, boli najmä
genotypy skoré a s nízkou výškou
porastu (na rozdiel od zhluku 2),
pri ktorých boli aj vyššie hodnoty
technologickej kvality (bielkoviny,
lepok) a to najmä pri genotypoch
7, 14 a odrode Ilona.
Závery
• Pri novopovolenej odrode
pšenice letnej f. ozimná s purpurovým zrnom PS Karkulka sme
potvrdili deklarovanú úrodu zrna
a technologickú kvalitu.
• V základných úrodotvorných
znakoch sme v hodnotenom
súbore genotypov farebných
pšeníc zistili vyššiu variabilitu, čo
poskytuje dobré výberové možnosti aj v skúšobnej etape šľachtenia.
• Pomocou zhlukovej analýzy
najviac genotypov (11) sa zaradilo
do jedného zhluku a je možné
ich charakterizovať znakmi - nižšia výška porastu, skorosť a vyššia
technologická kvalita.
• Z predkladaných výsledkov
je zrejmá vysoká variabilita vo
všetkých znakoch, čo dáva predpoklad pre vyšľachtenie nových
vysoko produktívnych línií.
ALŽBETA ŽOFAJOVÁ
SOŇA GAVURNÍKOVÁ
ANDREA HANKOVÁ
MICHAELA HAVRLENTOVÁ
NPPC – Výskumný ústav
rastlinnej výroby Piešťany
NPPC – VÚRV, Výskumno­
‑šľachtiteľská stanica
Vígľaš­‑Pstruša
FOTO – ĽUBOMÍR RÜCKSCHLOSS
Priemerné hodnoty znakov genotypov pšenice letnej f. ozimnej vo vegetácii 2012/2013 v Piešťanoch
Znak
Klasenie*
Múčnatka trávová [1-9]**
Hrdza pšenicová [1-9]**
Výška porastu [cm]
Zrelosť*
HTS [g]
Počet zŕn na klas
Hmotnosť zrna na klas [g]
Podiel zrna >2,5 mm [%]
Obsah bielkovín [%]
Obsah škrobu [%]
Obsah lepku [%]
Sedimentačný index (Zeleny) [ml]
x
22,5
5,8
7,6
99,0
73,3
41,8
51,7
2,2
84,2
12,6
61,9
26,9
43,0
v
14,2
5,8
10,4
9,6
3,4
6,1
9,8
10,9
7,1
3,9
0,7
4,8
8,8
min
16,0 (10, Ilona***)
2,0 (16)
5,3 (PS Karkulka)
86,2 (Ilona)
69,7 (10)
37,1 (15)
36,8 (PS Karkulka)
1,7 (PS Karkulka)
74,6 (15)
11,4 (11)
61,1 (7)
24,2 (11)
35,5 (2, 11)
*Počet dní od 1.5., **stupeň napadnutia, 1- najnižšie, 9 – najvyššie, *** číslo genotypu
www.rno.sk
5
max
27,3 (20)
8,3 (1)
8,7 (3)
120,9 (20)
77,0 (2, 17, 19, 20)
50,5 (Torysa), 43,9 (6)
59,9 (2, 19)
2,7 (Torysa) 2,5 (2)
95,4 (Torysa) 95,3 (16)
13,5 (20, 16)
62,7 (18)
29,2 (20)
49,5 (Ilona)
PS Karkulka
23,3
3,7
5,3
108,0
70,7
45,9
36,8
1,7
93,0
12,6
62,5
26,6
43,5
LSD0,05
2,26
2,00
8,71
2,56
1,47
8,62
0,45
6,59
0,56
0,62
1,44
2,31
Obilniny
Pestovanie ozimnej pšenice
Ozimná pšenica je jednou zo základných plodín, ktorá nechýba na žiadnej farme.Jej pestovanie, tak
ako aj ostatných plodín vyžaduje od farmára nemalé vedomosti a skúsenosti.
Musíme si uvedomiť, že celý
výrobný proces cez celé vegetačné obdobie prebieha pod
holým nebom a preto je ovplyvňovaný množstvom negatívnych
(aj pozitívnych!) faktorov, s ktorými (okrem počasia) by sme si
mali vedieť poradiť.
Základné faktory
dobrej úrody
Základným faktorom, ktorým
vieme do značnej miery ovplyvniť zdravotný stav vzchádzajúcich
rastlín (jeden z negatívnych faktorov, ktoré sa podieľajú na nižších úrodách), je vhodne zvolená
predplodina (nie obilnina a ani
kukurica). Ak sejeme ozimnú pšenicu po obilninách, alebo kukurici
musíme počítať so zvýšeným
infekčným tlakom patogénov
hlavne prenosných pôdou
a pozberovými zvyškami.
Hustotou sejby – (výsevom
S úmyslom vyskúšať viacero fungicídnych kombinácii a termínov ošetrenia pre zastavenie šírenia hrdzi
plevovel, žltej hrdze a tiež septorióz (Septoria spp.) s konečným dopadom na úrody, bolo vyskúšaných
viacero kombinácií fungicídneho ošetrenia na viacerých odrodách.
vlhkosť) pre šírenie patogénov.
Vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky už na jeseň –
dlhotrvajúce teplo a v posledných
rokoch s následnou tzv. „kalendárnou zimou“ môžeme posunutím termínu sejby na koniec
agrotechnického termínu (v závislosti od pestovateľských regiónov) ovplyvniť – redukovať
insekticídne ošetrenie proti
prenášačom viróz v jesen­
nom období. Pri skorej sejbe je
potrebné takmer pravidelne pri
výskyte vošiek a cikád dvojnásobné insekticídne ošetrenie.
Je všeobecne známe, že vitálne
rastliny teda aj dobre živené
ľahšie odolávajú ataku rôznych
patogénov v priebehu celého
vegetačného obdobia, čo súvisí
s dobrou výživou ozimnej
pšenice v priebehu celého
vegetačného obdobia.
Na prelome zimy a začiatku
vegetačného obdobia zaznamenávame veľké teplotné výkyvy
medzi nocou a dňom, čo pri
menej vyvinutých rastlinkách spôsobuje povytiahnutie korienkov
zo zeme – tým sa narušuje kon-
odporučenej dávky) je možné
tiež do značnej miery regulovať
šírenie chorôb v poraste. Čím je
porast hustejší, tým sú vytvorené
ideálnejšie podmienky (teplota,
Vybrané odrody a ich reakcie na termíny fungicídneho ošetrenia
Variant
Odroda: BONITA
Mirage 1,0 l
Alga 300++P 1,0 l
Prosaro 0,9 l
Mirage 1,0 l
Prosaro 0,9 l
Mirador Forte 2,0 l
Zamír 1,0 l
Odroda: MADEJKA
Cupran 0,5 l + Siapton 1,5 l
Sparta 1,0 l
Cupran 0,5 l
Sparta 1,0 l
Capalo 1,2 l
Swing Top 1,2 l
Capalo 1,2 l
Swing Top 1,2 l
Odroda: VIGLANKA
Bumper Super 0,6 l
Bumper Super 0,6 l
Zamír 1,0 l
Zamír 1,0 l
Zamír 1,0 l
Cupran 0,5 l
Cupran 0,5 l
Zamír 1,0 l
Termín aplikácie
32
37
61
32
61
37
61
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
32
49
37
61
32
51
37
59
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
32
39
61
37
61
32
37
61
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
BBCH
Úroda t/ha
7,65
8,42
7,94
8,51
6,47
7,53
7,05
7,75
10,08
6,79
8,71
7,55
7,95
tinuita pôda a korienok – rastliny
„plávajú“ (visia). Takéto porasty
je vhodné ľahkým valcom
povalcovať, aby sa obnovila
kontinuita koreňov s pôdou.
Monitoring
zdravotného stavu
V čase keď sa už bude dať stúpiť
na pôdu – do porastov pšenice,
musíme počítať s podrobnou
prehliadkou porastov, za účelom
zmonitorovania zdravotného
stavu.
V prípade výskytu plesni snežnej
(Fusarium nivale) je treba vykonať
ošetrenie hneď začiatkom predlžovacieho rastu s cieľom zabránenia prerastania patogéna do
ďalších orgánov rastliny.
Ďalšie fungicídne a insekticídne
ošetrenie sa bude odvíjať od
výskytu škodlivých činiteľov.
Termín ošetrenia by mal byť
podmienený výskytom jednotlivých chorôb. Tu by sme mali
poznať vývojový cyklus chorôb (za
akých podmienok sa intenzívne
šíria), orientačne odolnosť vysiatej odrody, prípadne prebiehajúce
počasie a podľa toho rozhodnúť
www.rno.sk
6
Obilniny
Plochy ozimnej pšenice
o najvýhodnejšom fungicídnom
a zároveň ekonomicky výhodnom
termíne ošetrenia.
Jedným z preventívnych a zároveň aj najlacnejších spôsobov podpory rastlín k obranyschopnosti
proti patogénom je aplikácia
meďnatých prípravkov, ktoré
treba aplikovať čo najskoršie –
štádium koniec odnožovania, aby
sa naplno mohol prejaviť systém
spevnenia bunečných stien a tým
Úrody t/ha
sťaženie prenikania patogénov
do rastliny. Spevnenie stebiel po
aplikácii meďnatých prípravkov
má aj ďalší význam v podobe lepšej odolnosti rastlín proti poliehaniu.
V minulom vegetačnom roku
som vo viacerých lokalitách
zaznamenala až kalamitný výskyt
hrdzi plevovej, v praxi nazývanej
žltá hrdza (Puccinia striiformis).
S úmyslom vyskúšať viacero fun-
gicídnych kombinácii a termínov
ošetrenia pre zastavenie šírenia
tohto patogéna a tiež aj septorióz
(Septoria spp.) s konečným dopadom na úrody, som vyskúšala
viacero kombinácií fungicídneho
ošetrenia na viacerých odrodách.
V tabuľke uvádzam pár vybraných odrôd a ich reakcie na termíny fungicídneho ošetrenia.
V tabuľke si treba všimnúť termíny ošetrenia, dĺžku doby medzi
jednotlivými aplikáciami s koneč-
ným efektom na úrody a zistíme,
že rozhodujúce v tomto prípade
boli termíny ošetrenia pri všetkých aplikovaných fungicídoch.
Z výsledkov v tabuľke je vidieť,
že každý fungicíd môže byť užitočný, len ho treba vedieť aplikovať v správnom termíne.
Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.
Odborný poradca –
ochrana rastlín
FOTO – ARCHÍV
Publikácie z vydavateľstva Profi Press, s. r. o.
Nová metodická príručka
ochrany rastlín
Alena Škuciová, Zuzana Blahová
9,90 €
Metodika pestovania sóje
v podmienkach
Slovenskej republiky
Štefan Źák, Roman Hašana,
Rastislav Bušo
Praktická príručka
Presné poľnohospodárstvo
Vladimír Rataj a kol.
Metodika pestovania sóje
fazuľovej v podmienkach
Slovenskej republiky
Štefan Žák – Roman Hašana
– Rastislav Bušo
Cena 1,90 €
Je málo rastlinných
druhov, ktoré už
v minulosti ponúkali
a dnes stále ponúkajú
toľko spôsobov využitia
ako sója. Sója sa využíva
predovšetkým v tukovom
I. vydanie, 2014
priemysle, kde je základným
produktom kvalitný sójový
olej, ale dôležité využitie majú
14,50 €
aj extrahované šroty. Sója má
dôležité využitie vo výžive
hospodárskych zvierat v podobe
bielkovinových komponentov do kŕmnych
zmesí, ale
uplatnenie má tiež zelená hmota,
úsušky či sójová
slama. Ako krmovina je najlepšia
v čase tvorenia pukov
do tvorby strukov.
1,90 €
Publikácie si môžete objednať vo vydavateľstve Profi Press: [email protected], tel.: 0948 050 971
Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd,
ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej
techniky
a hospodárskych
zvierat
Celoslovenská
Celoslovenská
prehliadka
prehliadka
a výstava
a výstava
odrôd,
odrôd,
ochrany
ochrany
a výživy
a výživy
rastlín,
rastlín,
poľnohospodárskej
poľnohospodárskej
techniky
techniky
a hospodárskych
a hospodárskych
zvierat
zvierat
Poľnohospodárska výstava sa koná pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky
Poľnohospodárska
Poľnohospodárska
výstava
výstava
sa koná
sa koná
pod záštitou
pod záštitou
predsedu
predsedu
vládyvlády
Slovenskej
Slovenskej
republiky
republiky
Organizátor
:Organizátor
Organizátor
:
:
Partner:
Partner:
Partner:
Hlavný
spoluorganizátor:
Hlavný
Hlavný
spoluorganizátor:
spoluorganizátor:
Spoluorganizátori:
Spoluorganizátori:
Spoluorganizátori:
Mediálni
partneri:
Mediálni
partneri:
Mediálni
partneri:
VýstavuVýstavu
poistila:
Výstavupoistila:
poistila:
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
Komplexná ochrana ozimnej pšenice
10 Herbicídy
28 Fungicídy
36 Insekticídy
10
Ally Plus
metsulfuron- methyl 200 g/
kg+600g MCPP (Ally 20 SX +
SK600)
MV – servis, s.r.o.
Ally 20 SX
metsulfuron- methyl 200 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Agroxone 750
MCPA 750 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Agritox 50 SL
MCPA 500 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Accurate Delta
Diflufenican 600g/kg Metsulfuron – methil 60 g/kg
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Metlička obyč.
Hluchavky
Psiarka
Rumančekovité
Fialka roľná
●●● ●●●
●●●
●●
●
●
●●
15–20
cm
●●●
●●
●
●●
Agroxone, Herboxone, DAM-390, močovinou a stopovými prvkami.
Lipkavec obyč.
●
●●
15–20
cm
●●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●●● ●●●
●●
●●
●●●
●
●●
●●●
●
●●● ●●● ●●●
●●
●●●
TM s DAM 390, CCC TM s prípravkami proti metličke(IPU, Monitor)
●●●
●
TM s DAM 390, CCC miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách. Použitie zmáčadiel (Trend 90 0.1 % obj., Silwet L-77 0.1 l.ha-1) zlepšuje
účinnosť na niektoré prerastené buriny.
do
konca
odn.
●
kvapalné hnojivá, herbicídy (Optica Trio), fungicídy graminicídy (nedoporučujú
sa)
●
rizikové
od 3. listu do 2. kolienka
od 5 °C
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
4 hod. PHO2
od 4. listu do konca odnožovania resp. začiatku steblovania
od 10 °C,
1 hod. PHO2
od 4. listu do konca odnožovania
od 10 °C,
2 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
pod 25 °C,
2 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
pod 25 °C,
citlivé: drchnička roľná, rumančeky, hluchavky, pakosty,pastierska kapsička,láskavec, mrlík,mak vlčí, peniažtek
roľný,pichlič, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, výmrv repky, lipkavec, úhorník, zemedym,palina, pichliač, veroniky
stredne citlivé: nevädza poľná, pohánkovec, horčiak, fialka roľná, lucerna, vika odolné: pupenec roľný
skoré štádiá burín od 2 do 6 pravého listu systémový cez listy a kráto i koreňmi burín
30g + 1,5 l
citlivé: rumančeky, hluchavky, pakosty,pastierska kapsička,láskavec, mak vlčí, peniažtek roľný,pichlič, nezábudka roľná,
hviezdica prostredná, výmrv repky, úhorník stredne citlivé: nevädza poľná, mrlík, horčiak, veronika perzká, fialka
roľná, vika, zemedym, pohánkovec odolné: pupenec roľný
skoré štádiá burín systémový, cez listy
30 – 40g
citlivé: kapsička, mrlík biely, peniažtek roľný, repka – výmrv stredne citlivé: konopnica napuchnutá, mlieč roľný,
nezábudka roľná, pupenec roľný, fialka trojfarebná odolné: pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, horčiak
štiavolistý,
2-4 pravé listy, pichliač od štádia ružice do štádia
tvorby kvetných pupeňov systémový, cez listy
0,7 – 1 l
citlivé: reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, štiavy, pichliač roľný, iskerníky, peniažtek roľný,
pupenec stredne citlivé: konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, nezábudka roľná, veroniky, chryzantémovka siatinová odolné: horčiaky, pakost, zemedym lekársky
max. 4 pravé listy systémový, cez listy
1 – 1,5 l
citlivé: horčica roľná, kapsička pastierska, rumančeky, peniaštek roľný, fialka roľná, konopica napuchnutá, hluchavky,
hviezdica stredne citlivé: veroniky, metlička, mrlík, pohánkovec
až do 6 pravých listov burín, kontaktný s dlhodobím reziduálnym účinkom
70 - 100 g / ha
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
vhodné,
škodlivý, tank-mixy
jedovatý,
Grodyl 75 WG , Starane 250 EC, Basagran 600, Lontrel300, Cliophar 300
SL, Glean 75 WG, Granstar 75 PX,Granstar 75 WG,Trimmer 75 WG, s
doporučenými dávkami regulátorov rastu, DAM-390, močovinou a stopovými
prvkami.
●●
Pichliač roľný
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Veronika perzská
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Zemedym
vhodná teplota (°C),
Ovos hluchý
Ozimá pšenica – herbicídna ochrana (jar)
Mak
Herbicídy
11
Herbicídy
Azimut
florasulam 50 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Arelon 500 SC
isoproturon 500 g/l
MV-servis, s.r.o.
Amiral
pyroxsulam 75 g/kg
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Aminex 500 SL
MCPA 500 g/l
Duslo, a.s.
Ally Star
metsulfuron- methyl 200 g/kg
+ 250g fluroxypyr (Ally 20SX +
Starane 250 EC)
Alchem, s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●●●
Metlička obyč.
Fialka roľná
●●
Rumančekovité
●●●
Psiarka
●
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
●●●
●
●●● ●●● ●●●
●
●●
●●●
●●●
Mak
●●
●●● ●●●
●●●
●●●
●●
do 2.
listu
do 2.
listu
●●
●●
●●
všetky
fázy
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●●
Glean 75 WG, Logran 20 WG, Esteron, Aurora 40 WG, Axial, Protugan 50
SC, Lentipur 500 FW, Monitor 75 WG, Atribut 70 WG atd. DAM 390, CCC
všetky
fázy
●●●
na jar 1–1,5 l Aminex 500 KMV;0,8–1 kg Aurora Super SG; 50 g Aurora
40 WG; 0,175–0,2 l Banvel 480 S; 1–1,5 l Bromotril 25 SC; 0,75–1 l Dicopur
M 750; 7–10 g Glean 75 WG; 20 g Granstar 75 WG; 20–30 g Grodyl 75 WG;
30–40 g Harmony Extra; 0,1 l Kantor; Logran 20 WG; 0,6 l Mustang; 1,5 l Optica
Trio; 0,4–0,6 l Tomigan 250 EC na jeseň TM s Pledge 50 WP 60 g/ha proti
metličke a jesennému zaburineniu veronikami, fialkami, hluchavkami, rumančekmi, makom vlčím
●●● ●●●
●●●
so zmáčadlom Silwet L77 v dávke 0,1 l DAM 390, zmáčadlá (podporuje účinnosť)
●●●
iné herbicídy proti odolným dvojklíčnolistovým DAM 390, DUSADAM, DUMAG
listové hnojivá
do kon.
odnož.
Lipkavec obyč.
●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
2 hod.
od 4. listu do 2 kolienka
pod 25 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
pod 25 °C,
12 hod. PHO 2
od 4. listu do konca odnožovania
od 3. listu do 2. kolienka 1x za sezónu
5-25 °C
2 hod. PHO1
od 3. listu do konca odnožovania max. 1x za vegetáciu na jeseň alebo
na jar
od 5 °C,
1 hod.
od 3. listu do 2. kolienka
od 3 °C,
citlivé: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, pichliač roľný, mak
vlčí, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, výmrv slnečnice, pohánkovec
ovíjavý, horčiak obyčajný, úhorník liečivý, ambrózia palinolistá, vesnovka obyčajná stredne citlivé: fialky, hluchavky,
nezábudka, veronika, zemedym, pichliač roľný odolné: trávy
2.–10. list, systémovo cez listy
0,05 – 0,1 l
citlivé: metlička obyčajná (do 2. listu), psiarka roľná (do 2. listu), lipnica ročná (do 3. listu), mätonoh mnohokvetý (do
2. listu), rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody, mrlíky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný,
mlieč zelinný, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky, alchemilka, iskerník roľný, chryzantémovka siatinová
stredne citlivé: mak vlčí, nezábudka roľná, zemedym lekársky odolné: veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný,
nezábudka roľná, fialka roľná, stavikrvovité, mak vlčí a trváce buriny
jednoklíčnolistové do 3 listov, dvojklíč-nolistové
do 4-6 listov. Najvyšší stupeň účinnosti na práve
vzídené buriny v štádiu klíčnych listov systémovo, prijímaný listovou plochou aj koreňovým
systémom rastliny
1,5 – 2 l
citlivé: (2-10 pravých listov BBCH 12 - 19): metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, fialka roľná, fialka trojfarebná, veronika perzská, veronika roľná, lipkavec obyčajný (iba jesenná
aplikácia) stredne citlivé: lipkavec obyčajný (jarná aplikácia) odolné: hluchavka purpurová, zemedym lekársky, mak
vlčí.
systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na
vzídené buriny, prijímaný hlavne listami a stonkami
0,125 kg
citlivé: reďkev ohnicová, horčica roľná, pastierska kapsička, mrlík biely, štiavy,iskerníky, peniažtek roľný, pupenec roľný
stredne citlivé: konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, nezábudka roľná, chryzantémovka siatinová odolné: fialky, hviezdica prostredná
skoré štádiá burín systémový, cez listy
1,5 – 1,9 l
citlivé: drchnička roľná, raumančeky, hluchavky, pakosty,pastierska kapsička,láskavec, mrlík,mak vlčí, peniažtek
roľný,pichlič, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, výmrv repky, lipkavec, úhorník, zemedym,palina, pichliač, veroniky
stredne citlivé: nevädza poľná, pohánkovec, horčiak, fialka roľná, lucerna, vika odolné: pupenec roľný
na jar vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle
pichliača roľného, systémový, cez listy
30g + 0,3 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
12
Aurora Super SG
carfentrazone-ethyl 15 g/kg
MCPP-p 600 g/kg
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Aurora 40 WG
carfentrazone-ethyl 400 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Attribut
propoxycarboxone sodium
700 g/kg
Bayer, spol. s r. o.
Atlantis WG
mesosulfuron-methyl 30 g/kg
iodosulfuron-methyl + 6 g/kg
Bayer, spol. s r. o.
Arrat
dicamba 50 % tritosulfuron
25 %
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Fialka roľná
●
Rumančekovité
●●●
Pichliač roľný
Hluchavky
●●● ●●●
Veronika perzská
●●
●●
●●●
Mak
Psiarka
Metlička obyč.
●
●●●
●
●
●
●
●●
●●●
5 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
pod 25° C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
od vzchádzania do 6 listov systémovo cez listy a
korene
0,1 – 0,15 kg + 1 l (TM) Mero Stefes, Alimo
2 hod.
od fázy 2. listu do konca odnožovania
od 0° C,
citlivé: rumančeky, rumany, lipkavec, pichliač, mak vlčí, horčica, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, výmrv repky
stredne citlivé: fialky, veroniky*, zemedým, výmrv slnečnice odolné: stavikrv vtáčí, žihľavy a všetky trávovité buriny
*len so zmáčadlom
2 – 6 pravých listov systémový, listami, čiastočne
aj cez korene
0,15 – 0,2 kg
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
●●
●●
●●●
●●
●●
●●●
4–6
listov
od
2–3
prasl.
●
●●
●●●
●
●●
●●●
●●
●●● ●●● ●●●
chlorotoluron – Lentipur 500 FW 1,5–3 l/ha – v balíčku zľava 16 %
sulfonylmočoviny, MCPA (rumančekovité buriny a vlčí mak) chlorotoluron
(Lentipur 500 FW), isoproturon (Tolian Flo) alebo s prípravkom Monitor (metlička,
rumančekovité buriny a vlčí mak) DAM 390 (2–3:1 voda/DAM 390) pH DAM
390 musí byť 7–7,9, inak nebezpečie fytotoxicity 20–30 g/ha Pike
do 35 do 4
cm listov
●●● ●●●
isoproturon 750 – 1250 g úč. l/ha, 10 g/ha Monitor 75 WDG (široké spektrum
vrátane metličky) 15–20 g/ha Granstar 75 WG (dvojklíčnolistové) Logran
20 WG, Glean 75 WG (dvojklíčnolistové) 20–30 g/ha Pike
●●
●●●
zmáčadlo Mero Stefes 1 l (pri silnom zaburinení a menej priaznivých podmienkach, pri ničení stoklasov) 0,12–0,15 l/ha Sekator OD, 0,6 l Mustang ,
33 g/ha Kantor Plus, 0,075–0,1 l Kantor s úč. l. dicamba môže dochádzať k
zníženiu účinnosti na trávovité buriny
●●●
2 hod.
od 3.- 4. listu do konca odnožovania
od 5° C,
1 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
od 0 °C,
1 hod. PHO2
od začiatku odnožovania do 2.kolienka
od 0 °C,
citlivé: lipkavec, veronika brečtanolistá, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, láskavec ohnutý, mrlíky, lobody,
hluchavka purpurová, bažanka ročná, horčiak broskyňolistý, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, nezábudka roľná, stavikrva, výmrv repky stredne citlivé: fialky (do 4 listov), veronika perzská, štiavy
stredne citlivé: rumančeky,vlčí mak
keď je väčšina rastlín lipkavca vo fáze 2-3 praslenov kontaktný, systémový, cez listy
1 kg
citlivé: veronika brečtanolistá, lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky stredne
citlivé: láskavce, pastierska kapsička, mrlíky, hluchavky, bažanka,horčiaky odolné: rumančekovité buriny, vlčí mak,
vytrvalé buriny
lipkavec a veronika brečtanolistá alebo fialky v
citlivej fáze (4-6 listov) kontaktný
50 g
citlivé: pýr plazivý (od 4–5 listu do konca odnožovania), psiarka roľná, stoklasy – mäkký, stoklas obilný, stoklas jalový,
horčica roľná, peniažtek roľný, výmrv repky, pastierska kapsička, úhorník liečivý a ďalšie kapustovité stredne citlivé:
lipkavec, hluchavky, veroniky odolné: fialky, hviezdica, mak, nevädza, pupenec potláča: ovos hluchý, lipnica ročná,
výmrv jačmeňa a ovsa
od vzchádzania až do odnožovania systémový,
listami a koreňmi
60 g
0,12 l/ha Sekator OD (široké spektrum burín); 0,6 l/ha Mustang; 0,075–0,1 l/
ha Kantor; 15–25 g/ha Granstar 75 WG, 33 g/ha Kantor Plus, 1 l/ha Mero Stefes,
citlivé: väčšina jednoročných tráv, najmä metlička, psiarka, lipnicu a ovos hluchý stredne citlivé: hviezdica prostredIstroekol aleboAlimo CCC regulátor, listové hnojivá, fungicídy, insekticídy
ná, kapustovité buriny, výmrv repky, rumančekovité odolné: viacročné dvojklíčnolistové buriny
DAM 390 (50–100 l/ha, riedený vodou minimálne v pomere 1:3) s úč. látkou
dicamba, MCPA (solné formulácie), 2,4-D (solné formulácie) a MCPP môže
dochádzať k zníženiu účinnosti na trávovité buriny
od 1.
listu
do 1.
kol.
●●●
1,5 l/ha Protugan 50 SC (rozšířenie účinnosti na metličku obyčajnú) DAM
390, zmáčadlá (podporuje účinnosť) fungicídy, hnojivá, insekticídy, CCC
●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
13
Herbicídy
Biplay Star (Biplay SX
+ Starane)
tribenuron methyl 222 g/kg
metsulfuron methyl 111 g/kg
fluroxypyr 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Barclay Hurler 200
fluroxypyr 200 g/l
Barclay Chemicals Ltd.
Banvel 480 S
dicamba 480 g/l
Syngenta Slovakia s.
r. o.
Axial 050 EC
pinoxaden 50 g/l
Syngenta Slovakia s.
r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●●●
Metlička obyč.
Psiarka
●●●
Mak
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
Rumančekovité
Fialka roľná
Lipkavec obyč.
●●●
od 2 listov do štádia 3. kolienka systémovo
0,75 – 1 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
1 hod.PHO3
od 2.listu po objavenie jazýčka zásta-vového listu
od 1–25 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
●●
●●
●●● ●●●
●●
●●
●
●●
●●
●●
●
pri výške rastlín 15 až 20 cm, ale najneskôr do konca odnožovania,
bezpečne až do štádia prvého kolienka
5–23 °C, PHO2
aplikujte postemergentne od druhého listu do fázy
vyvinutého zástavového listu (BBCH 12-39)
1 l/ha
od 10 °C,
2 hod.
citlivé: pichliač, pupenec, účinkuje proti viac ako 200 druhom širokolistových burín stredne citlivé: hluchavky,
rumančekovité, veroniky odolné: fialky, trávy
účinnosť proti pichliaču sa dosiahne vo fáze 4-6
listov pichliača, proti pupencu vo fáze, keď má
vytvorenú dostatočne veľkú listovú plochu (dĺžka
výhonu cca 20 cm) systémový, cez listy a korene
0,1 – 0,125 l + TM
●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
na jar vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle
pichliača roľného
30 g + 0,4l
4 hod.
fáza odnožovania
nad 10°C,
citlivé: lipkavec obyčajný, tetucha kozia, drchnička roľná, ruman roľný, kapsička pastierska, nevädza poľná, pichliač
roľný, mliečnik kolovratcový, konopnica napuchnutá, pakosty, mrlík biely, chryzantémovka siatinová, hluchavka purpurová,
vhodné s DAM 390, CCC miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obiln- lýrovka obyčajná, rumančeky, mak vlčí, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, štiavy, silenky, horčica roľná,
inách. Použitie zmáčadiel (Trend 90 0.1 % obj., Silwet L-77 0.1 l.ha-1) zlepšuje mlieč roľný, kolenec roľný, hviezdica prostredná. peniežtek roľný, parumanček nevoňavý, pŕhľava malá, veronika roľná, veúčinnosť na niektoré prerastené buriny.
ronika perzská, výmrv repky. stredne citlivé: smohla lekárska, loboda konáristá, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely (viac
ako dva pravé listy), nezábudka roľná, iskerník plazivý, stavikrv vtáčí, fialka roľná odolné: púpava lekárska, veronika
brečtanolistá, zemedým lekársky a trávovité buriny
●●● ●●● ●●●
dávka prípravku na lipkavec podľa vývojovej fázy buriny : 0,4l do 3 praselnov, 0,6l do 5 praslenov, 0,75l do 7 praslenov a 1,0l vo fáze 8 a viac praslenov
možnosti použitia TM : obilniny bez podsevu - Barclay Hurler 200 0,5-0,75l + Bi- citlivé: lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava malá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý,
play SX 30-40g (Granstar 75WG 15-20g, Glean 75WG 5-7g, Agritox 50SL 1-1,5l, konopica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, ľuľok čierny odolné: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvoPardner 22,5EC 1-1,5l), pšenica ozimná proti metličke obyčajnej, psiarke roľnej,
jklíčnolitové buriny (napr. pichliač, prasličkaä a trávy
lipkavcu a ost.odolným 2-klíčnolistovým burinám – Barclay Hurler 200 0,5-0,75l
+ Protugan 50SC 2l, Caliban 250g, Attribut SG70 60g, Atlantis WG 150g, Axial
0,45l
●●●
sulfonylmočoviny (synergický účinok) bromoxynil, fluroxypyr, MCPA
●●
fungicídy, insekticídy a regulátory rastu, regulátor rastu Moddus max. do 2.
kolienka pšenice Logran 20 WG 26 g/ha, Kantor 0,075–0,1 l/ha s ostatnými citlivé: metlička, ovos hluchý, psiarka, mätonohy, prstovka krvavá, moháre, ježatka kuria, lipnica lúčna, proso, rosnatky,
HB uskutočniť sekvenčné ošetrenie: tj. herbicíd X, pauza 14–21 dní, Axial 050
lesknice, timotejka lúčna odolné: dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý, stoklas
EC; alebo Axial 050 EC, pauza 7 dní, herbicíd X MCPP, MCPA, 2,4-D, kvapalné hnojivá, bentazone, bifenox, carfentrazone, Mustang, Attribut, Monitor
všetky
fázy
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
Herbicídy
14
Cliophar 300 SL
clopyralid 300 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Calipuron 500 SC
isoproturon 500 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Buctril Extra
Bromoxynil 225 g/l
Bayer spol. s r.o.
Bromotril 25 SC
bromoxynil 250 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.,
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Rumančekovité
Fialka roľná
●●●
2–4
listy
●●
Hluchavky
2–4
listy
●●
Veronika perzská
●●
●●● ●●●
Mak
Pichliač roľný
Psiarka
Metlička obyč.
●(●) ●●●
●●
●
●●
●●●
●●
2 hod.
od 2. listu do konca odnožovania
5–23 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
dvojklíčnolistové buriny 2–6 pravých listov,
kontaktný
1 – 1,5 l
2 hod.,
od 2 listov do začiatku stĺpkovania
7–25 °C,
citlivé: horčica roľná, durman obyčajný, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, mrlík biely, mlieč zelinný,
mak vlčí, žltnica maloúborová, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, vika siata, vika chlpatá, rumančeky,
výmrv slnečnice, iva voškovníkovitá stredne citlivé: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, fialka roľná, hluchavky,
konopnica napuchnutá, úhorník liečivý odolné: viacročné hlboko koreniace buriny ako mlieč roľný, pichliač roľný,
pupenec roľný a iné
vyvinuté 2–4 pravé listy, kontaktný
1 – 1,5 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
●●● ●●●
●●
●●
vo fáze
ružice
●●●
●
MCPA a 2,4 D (zvýšená translokácia účinných látok do koreňového systému
pichliača) 1–1,5 l Agritox 50 SL, U 46 M Fluid; 20 g Granstar 75 WG; 0,75–1
l Dicopur M 750, (pichliač roľný, dvojklíčnolistové buriny, regenerujúca lucerna,
palina obyčajná, výmrv slnečnice)
●●●
na jar 1–1,5 l Aminex 500 KMV;0,8–1 kg Aurora Super SG; 50 g Aurora
40 WG; 0,175–0,2 l Banvel 480 S; 1–1,5 l Bromotril 25 SC; 0,75–1 l Dicopur
M 750; 7–10 g Glean 75 WG; 20 g Granstar 75 WG; 20–30 g Grodyl 75 WG;
30–40 g Harmony Extra; 0,1 l Kantor; Logran 20 WG; 0,6 l Mustang; 1,5 l Optica
Trio; 0,4–0,6 l Tomigan 250 EC na jeseň TM s Pledge 50 WP 60 g/ha proti
metličke a jesennému zaburineniu veronikami, fialkami, hluchavkami, rumančekmi, makom vlčím
●●●
2 hod. PHO1
od 3. listu do konca odnožovania max. 1x za vegetáciu na jeseň alebo
na jar
od 5 °C,
2 hod.
od 4. listu do konce steblovania
7–23 °C,
citlivé: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský,
lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité stredne
citlivé: mak vlčí, stavikrv vtáčí odolné: lipkavec, fialky, hviezdica prostredná, hluchavky, veroniky a kapustovité buriny
systémový, cez listy a byle
0,3 – 0,4 l
citlivé: metlička obyčajná (do 2. listu), psiarka roľná (do 2. listu), lipnica ročná (do 3. listu), mätonoh mnohokvetý (do
2. listu), rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody, mrlíky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný,
mlieč zelinný, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky, alchemilka, iskerník roľný, chryzantémovka siatinová
stredne citlivé: mak vlčí, nezábudka roľná, zemedym lekársky odolné: veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný,
nezábudka roľná, fialka roľná, stavikrvovité, mak vlčí a trváce buriny
jednoklíčnolistové do 3 listov, dvojklíč-nolistové
do 4-6 listov. Najvyšší stupeň účinnosti na práve
vzídené buriny v štádiu klíčnych listov systémovo, prijímaný listovou plochou aj koreňovým
systémom rastliny
1,5 – 2 l
TM Buctril Extra 1,0-1,5l + Agritox 50SL/Aminex 500SL 1,0-1,5l, Calipuron/Protu- citlivé:reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierka, mrlík obyčajný, horčiaky, rumančeky, parumanček nevoňavý,
gan 50SC/Tolian Flo 1,5-2,0l, Cliophar 300SL 0,25-0,3l, Dicopur D Extra 0,8-1,1l, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný stredne citlivé:
Glean 75WG 5-7g, Grodyl 75WG 15-25g, Seka-tor OD 0,12-0,15l, Starane
konopica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškozuje viacročné hlboko koreniace buriny
250EC/Tandus 250EC/Tomigan 250EC 0,4-0,8l
ako sú pichliač roľný, mleč roľný, praslička roľná
●●
1,3 l Aminex 500 SL; 0,3 l Cliophar 300 SL, Lontrel (pichliač roľný, slnečnica)
1,5 – 2,0 l Tolian Flo, Protugan 50 SC (metlička obyčajná) 0,6–1,0 l Tomigan
250 EC, Starane 250 EC (lipkavec obyčajný + hviezdica prostredná) (AT)
●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
15
Herbicídy
Dicoherb M 750
MCPA 750 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Desormone Liquid 60
SL
2,4 D 600 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Delfin
Diflufenican 500 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Cougar Forte
diflufenican 280 g/l flufenacet
280 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Corello
pyroxsulam 75 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●●
Hluchavky
Psiarka
Rumančekovité
Fialka roľná
Metlička obyč.
●●
●●●
Pichliač roľný
●●
●●●
●●
●●●
Aurora 40WG
●●● ●●●
●●
●●
●
●●
neošetrovať Triticum durum a podsev ďateliny
●●
●●●
●●● ●●● ●●●
Mak
Grodyl 75 WG, Starane 250 EC, Tomigan 250 EC, Basagran 600, Lontrel 300,
Cliophar 300 SL, Glean 75 WG DAM 390, CCC
●●●
do
1–2
prasl.
Veronika perzská
so zmáčadlom Silwet L77 v dávke 0,1 l
●●● ●●●
●●● ●●● ●●● ●●● ●(●) ●●●
Lipkavec obyč.
●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
od 3. listu do 2. kolienka 1x za sezónu
5-25 °C
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
od sejby do začiatku odnožovania
od 0 °C PHO2
12 hod. PHO1
3 listy až steblovanie
7-25 °C
4 hod.PHO2
od 4. listu do konca odnožovania
10–23 °C
citlivé: kapsička pastierska, mrlik biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná,
peniažtek roľný stredne citlivé: láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí,
veroniky odolné: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná
plný rast, pichliač predlžovací rast systémový
0,7 – 1 l
citlivé: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička
pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník
Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný,
výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová stredne citlivé: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky,
chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná,
nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná,
starček obyčajný, zemedym lekársky odolné: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky
mladé buriny rastový herbicíd
1l
citlivé: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí. stredne citlivé: lipkavec obyčajný,
hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý odolné: parumanček nevoňavý, veronika perzská
25 l/ha + 1,25 l/ha Tolian Flo – účinnosť rozšírená
aj na metličku
0,25 l/ha
citlivé: metlička obyčajná, mätonohy, lipnica ročná, lipkavec obyčajný, mak vlčí, rumančeky, kapsička pastierska, horčica
roľná, láskavec ohnutý, ruman roľný, rožec roľný, stavikrv vtáčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, zemedym lekársky,
hluchavka purpurová, reďkev ohnicová, veroniky, fialky, loboda konáristá, nevädza roľná, mrlík biely, chryzantémovka
siatinová, stavikrvy, iskerník roľný, psiarka roľná odolné: pichliač roľný
absorbovaný mladými rastlinami v dobe klíčenia,
koreňovým systémom a listami
0,5 l
citlivé: (2-10 pravých listov BBCH 12 - 19) metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, fialka roľná, fialka trojfarebná, veronika perzská, veronika roľná, lipkavec obyčajný (iba jesenná
aplikácia) stredne citlivé: lipkavec obyčajný (jarná aplikácia) odolné: hluchavka purpurová, zemedym lekársky, mak
vlčí.
systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na
vzídené buriny, prijímaný hlavne listami a stonkami
0,125 kg
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
16
Galera
clopyralid 267 g/l picloram
67 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Foxtrot
Fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o
Esteron
2,4 D 905 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Dicopur M 750
MCPA 750 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Zemedym
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
Psiarka
Rumančekovité
Fialka roľná
●●
●●
Mak
Lipkavec obyč.
Metlička obyč.
●●●
●●
●●●
●●
●●●
●●
●●●
Starane 250 EC, Lontrel 300
●●● ●●●
●●
●●
●●●
●●●
možno v prípade potreby miešať s fungicídmi, s rastovými regulátormi a
insekticídmi
●●●
●●
Granstar 75 WG, Grodyl 75 WG, Logran 20 WG a Glean 75 WG, Aurora 40
WG, Aurora Super SG, Starane 250 EC, Banvel 480 S, Lontrel 300 DAM 390
morforegulátor Stabilan 750 SL 20–30 g/ha Pike
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
4 hod.PHO 2
od 4. listu do konca odnožovania
10–23 °C
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
12 hod. PHO1
3 listy až 2. kolienko
7-25 °C
pšenica ozimná a pšenica jarná: BBCH 13-32, t.j. 3. list až 2. kolienko
jačmeň jarný: BBCH 13-29, t.j. 3. list až koniec odnožovania jačmeň
ozimný, tritikale, raž: BBCH 13-31, 3. list až 1. kolienko
nanajvýš do 2. kolienka
8-25°C
citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv slnečnice. (skoré rastové štádiá): chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúch, podbeľ liečivý,
nevädza poľná, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý stredne citlivé: fialka
roľná (do rastovej fázy 2 pravé listy), hluchavky (do rastovej fázy 4 pravé listy), peniažtek roľný (do rastovej fázy 2 pravé
listy), kapsička pastierska (do rastovej fázy 2 pravé listy), mak vlčí (do rastovej fázy 2 pravé listy) odolné: hviezdica
prostredná, veroniky a trávovité buriny
rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný, mlieč
roľný a pohánkovec ovíjavý najcit-livejšie v
rastovej fáze 2-10 listov, pichliač roľný vo fáze
prízemnej ružice až do 10 cm výšky rastliny, mrlík
biely do 5 cm. systémový rastový herbicíd
0,5 l
Adjuvanty na báze metylesteru repkového oleja nepoužíavjte v jačmeni. Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý,
psiarka roľná, ježatka kuria, moháre, prstovky, lesknice, proso, cirok alepský
0,8 - 1 l
citlivé: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička
pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník
Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný,
výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová stredne citlivé: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky,
chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná,
nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná,
starček obyčajný, zemedym lekársky odolné: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky
mladé buriny rastový herbicíd
0,6 – 0,8 l
citlivé: kapsička pastierska, mrlik biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná,
peniažtek roľný stredne citlivé: láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí,
veroniky odolné: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná
max. 4 pravé listy, pichliač predlžovací rast
systémový
0,7 – 1 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
17
Herbicídy
Granstar Combi
tribenuron methyl 10 g/kg
mecoprop-p 734 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Granstar 75 WG
tribenuron methyl 750 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Granstar 50 SX
tribenuron methyl 500 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Glean 75 WG
chorosulfuron 750 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Metlička obyč.
Fialka roľná
●●
Rumančekovité
●●●
Psiarka
●●
Hluchavky
●●●
Pichliač roľný
●●
Veronika perzská
●
●●●
Mak
●●●
●●
●●●
●●●
2 hod.
vo fáze 2-3 listov
od 0° C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
systémový cez listy
37,5 – 45 g + (0,1 %) Trend 90
4 hod.
od 2. listu do 2. kolienka
od 0° C
citlivé: metlička obyčajná , lipkavec obyčajný, psiarka roľná, parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica
prostredná, veronika perzská, hluchavky, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, konopnica, reďkev ohnicová, peniažtek roľný,
kapsička pastierska, nevädza poľná, mak vlčí stredne citlivé: veroniky odolné: fialky, zemedym lekársky, ľuľok
čierny a niektoré trávy
buriny v štádiu klíčnych až 2 pravých listov, lipkavec v štádiu do 3 praslenov a metlička do 2 listov.
systémovo cez listy a korene
5 – 25 g
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
●●●
●●● ●●●
●●●
●●
●●●
●●
●●●
●
●●
●●●
miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách
●●
miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách nemiešajte s
herbicídmi na báze 2,4-D ani fungicídmi na báze propiconazolu!
●●●
4 hod.
od 2. listu do 2. kolienka
od 0° C
4 hod.
od fázy plného odnožovania do druhého kolienka
od 0° C
citlivé: drchnička roľná, dvojguľka lúčovitá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, žerušnica chlpatá, nevädza poľná,
mrlík biely, pichliač roľný, pakosty, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, mak vlčí, stavikrv vtáčí,
iskerník roľný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, peniažtek roľný, veronika
roľná, výmrv repky stredne citlivé zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, hluchavky, veronika perzská, fialka roľná odolné: chryzantémovka siatinová, pupenec roľný, veronika brečtanolistá, fialka trojfarebná, trávovité
buriny
vo fáze 2-6 pravých listov dvojklíčnolis-tových
burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného systémový cez listy
1090 g + (0,1%) Trend 90
citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný,
a štiavy odolné: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska, veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a
trávovité buriny
vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových
burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača a 3 praslenov lipkavca systémový cez listy
20 – 25 g + TM
Trend 90 0,1% (pichliač roľný listová ružica až počiatok predlžovacieho rastu,
fialky a prerastené bežné dvojklíčnolistové buriny až 6 listov, 3 praslenov lipka- citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný,
vca) 0,3–0,5 l Starane; 0,3–0,5 l Tomigan + 50 g Aurora 40 WG DAM 390
(urýchlenie a zvýšenie účinku) nie je miešateľný s herbicídmi na báze 2,4-D, štiavy stredne citlivé lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska odolné: veronika brečtanolistá, zemedym
lekársky a trávovité buriny
fungicídmi na báze úč. l. propi-conazole, flutriafol a pyrazophos, insekticídmi s
úč. l. chlorpyrifos, s morforegu-látormi s úč. l. etephon
●●
pri jarnej aplikácii sa Glean používá v dávke 7 g/ha v TM s 0,3–0,5 l Starane
250 EC; 1,5 l Agritox 50 SL; 1,4–1,9 l Aminex 400; 1,5 l Aminex 500 KMV;
Aminex Pur; 0,75–1 l Dicopur M 750; 1,4–2 l U 46 M Fluid
do 2 do 3
PRE
listov prasl.
●●● ●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
Herbicídy
18
Harmony Extra
trifensulfuron methyl 500 g/kg
tribenuron methyl 250 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Gropper 20 SX
tribenuron methyl 200 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Grodyl Ultra
Amidosulfuron 100 g/l Iodosulfuron-methyl-sodiuml 25 g/l
Sumi Agro Czech,
s.r.o., org. zl.
Grodyl 75 WG
Amidosulfuron 75%
Agro Aliance SK
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Fialka roľná
●
Rumančekovité
●●●
Hluchavky
●
Pichliač roľný
●
Veronika perzská
●
●
●●
Mak
Psiarka
Metlička obyč.
20 – 30 g
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Dávka vody: 400 – 600 l/ha, max. počet aplikácií: 1x za rok Nepoužívajte 60 dní pred zberom
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
●●
do 10
2–4
prasle- do
listov
nov
●●●
●●●
●●
príz.
ruž. až
10–15
cm
●●● ●(●)
●
●●
●●
●●●
●●● ●●● ●●●
●●●
●
●●
●●●
●●● ●●●
●●
●●● ●●●
účinok na prerastené buriny zvyšuje použitie zmáčadla Trend® 90 (0.1 %)
●●
účinok na prerastené buriny zvyšuje použitie zmáčadla Trend 90 (0.1 %).
nepoužívajte v tank-mixoch v tritikale. Nepoužívajte Gropper v následnom alebo
tank-mix ošetrení s iným prípravkom na báze sulfonylmočovín.
●●
1 l/ha Alimo 0,5–0,6 l/ha Buctril Extra Izoron 500 SC 1,5 – 2,0 lt
(metlička obyčajná) regulátory na báze CCC; kvapalné hnojivo DAM 390
bežné listové hnojivá, fungicídy a insekticídy
●
1,5 hod.
od 2. listu do objavenia sa 3. kolienka
od 5°C,
4 hod.
od fázy troch listov obilnín do fázy predlžovania posledného listu
od 0 °C,
2 hod.
od 3. listu do 2. kolienka
od 0 °C,
citlivé: parumenček nevoňavý, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, rumany, mrlíky, štiavy, výmrv repky a
slnečnice stredne citlivé: lipkavec obyčajný a veronika brečťanolistá odolné: jednoročné trávovité buriny
dvojklíčnolistové buriny od klíčnych listov do dvoch
pravých listov so systémovým účinkom prijímaný
listami i koreňmi
40 g
citlivé: tetucha kozia, drchnička roľná, rumany, kapsička pastierska, prýštec kolovratcový, konopnica napuchnutá,
pakosty, mrlík biely – do fázy dvoch pravých listov, chryzantémovka siatinová, hluchavka purpurová, kapustička obyčajná,
rumančeky, parumanček nevoňavý, mak vlčí, horčiaky, reďkev ohnicová, štiavy, horčica roľná, mlieč roľný, kolenec roľný,
hviezdica prostredná, peniažtek roľný, pŕhľava, veroniky, výdrv repky. Pri jarnej aplikácii veľmi dobre potláča pichliač roľný
stredne citlivé: metlička obyčajná, smohla lekárska, loboda konáristá, pohánkovec ovíjavý, staršie rastliny mrlíkov
– (viac ako dva pravé listy), stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, iskerník plazivý, fialka roľná. odolné: zemedym lekársky,
lipkavec, veronika brečtanolistá, väčšina tráv a trvácich dvojklíčnolistových druhov
keď buriny majú dva pravé listy systémovým
účinkom prijímaný listami aj koreňmi
30 – 40 g
ničí: kapustovité buriny, drchnička roľná, láskavce, lobody, ľuľok čierny, mlieče, žltnica maloúborová, nezabudka roľná,
iskerník plazivý, hviezdica prostredná, rumany, výmrv repky, slnečnice a facélie, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač
roľný, horčiak, veronika perzská, fialka roľná, vlčí mak (posledné tri optimálne do fázy 2–4 listov) stredne citlivé:
nevädza poľná, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá, starček obyčajný, vika a zemedym lekársky
odolné dvojkličnolistove buriny, dvojklíčnolistové
buriny do 4 listov a lipkavec do 10 praslenov
systémový cez listy
0,12 – 0,15 l
GRODYL® 75 WG aplikujte postemergentne skoro na jar pri teplotách od 5 °C, od druhého listu až do vytvorenia vlajkového listu obilniny. Optimálna teplota je 12-15 °C. Buriny musia byť v skorých rastových štádiách, t.j. 2-4 listy. Dávka
vody na ha 200-400 l. GRODYL® 75 WG nemá negatívny vplyv na pestovanie následných plodín. Polčas biologického
rozpadu v pôde je 14-29 dní. Upozornenie: GRODYL® 75 WG aplikujte len na suché rastliny. Neaplikujte ak je predpoklad
zrážok v priebehu 1-2 hodín. Nepoužívajte v obilninách s podsevom ďateliny alebo lucerny. Následné plodiny: GRODYL®
Pšenica ozimná + (20 g) Granstar® 75 WG, (1,4 l) Agritox 50 SL, (1,3 l) Aminex
75 WG je v pôde rýchle odbúravaný, preto je možné po jeho aplikácií v dávke do 30 g.ha-1 pestovať bez obmedzenia v
500 SL, (0,7l) Ducopur M 750, Agroxone, (0,7 l) Dicoherb M 750 – buriny,
rámci normálneho osevného postupu nasledujúce plodiny: ozimné a jarné obilniny, ozimná repka (po plytkej orbe), sója,
lipkavec + (1 l) Puma Extra; (1,5 – 2,0 l) Tolian 3G – metlička, psiarka, odolné
slnečnica, zemiaky, kukurica, cukrová repa, letné medziplodiny, trávne porasty. Náhradné plodiny: Ak bolo potrebné
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec + (0,8 l) Puma Extra – ovos hluchý, odolné
ošetrený porast z rôznych dôvodov predčasne zaorať, je možné pestovať nasledujúce plodiny: - jarné obilniny: bezorebdvojlkíčnolistové buriny, lipkavec pre pšenicu jarnú v dávke 0,8 – 1,0 l.
ným systémom 15 dní po aplikácií GRODYL®-u 75 WG - kukurica, trávne porasty: s plytkou orbou po 15 dňoch, keď bol
GRODYL® 75 WG aplikovaný v dávke 20 g.ha-1 resp. po 30 dňoch, keď bol GRODYL® 75 WG použitý v dávke 30 g.ha-1.
- zemiaky: s plytkou orbou 30 dní po aplikácií GRODYL®-u 75 WG. V prípade kombinácií GRODYL® 75 WG s GRANSTAROM® nemáme k dispozícií dostatok skúseností. Odporúčame vysievať v roku aplikácie tejto kombinácie ako následnú
plodinu len obilniny.
●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
19
Herbicídy
Husar
iodosulfuron-methyl Na 5 %
mefenpyr-diethyl 15 %
Bayer, spol. s r. o.
Huricane
pyroxsulam 50 g/kg aminopyralid 50 g/kg florasulam 25
g/kg
Dow AgroSciences
s.r.o.
Herboxone
2,4 D DMA soľ 500 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Harmony Extra 50 SX
trifensulfuron methyl 333 g/kg
tribenuron methyl 167 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Fialka roľná
●●
Rumančekovité
●●●
Pichliač roľný
Hluchavky
●●● ●●●
Veronika perzská
●●
●●● ●●●
Mak
Psiarka
Metlička obyč.
●●●
do 4.
listu
od
2–3
listu
do 1.
kol.
●●
●●
●●● ●●●
●●
●●● ●●●
●●
do
10-15
cm
●●●
●●
●
●●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●
DAM 390 1 l/ha Mero (na prerastené alebo menej citlivé) CCC regulátory, listové
hnojivá, fungicídy a insekticídy
do
8–10
prasl.
●●
●●● ●●●
●●●
v kombinácii s DAM 390
●●
DAM 390, CCC, Atlas, Apel, Limit, Lynx
●●● ●●● ●●● ●●●
●●
účinok na prerastené buriny zvyšuje použitie zmáčadla Trend® 90 (0.1 %)
●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
2 hod.
od 3. listu do 2. kolienka
od 0 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
4-6 hod.
od vytvorenia 4. listu obilniny až do fázy 1. kolienka
10-25 °C,
1 hod.
od 3. listu obilniny do 1. kolienka
5-25 °C,
1,5 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
od 0 °C,
citlivé: metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnice, psinček a lesknice. Z dvojklíčnolistových burín účinkuje proti kompletnému spektru (viac ako 50 druhov) vrátane lipkavca obyčajného a pichliača roľného stredne citlivé: nevädza poľná,
zemedým lekársky odolné: pýr plazivý, cirok alepský
optimálna fáza metličky je od 3 listov do plného
odnožovania, dvojklíčnolistové do 4 pravých listov.
Lipkavec je spoľahlivo ničený aj vo vysokých
rastových fázach, pri dávke 200 g/ha až do 8
praslenov. Pichliač je najspoľahlivejšie ničený od
fázy prízemnej ružice až do výšky 10 - 15 cm v
dávke 200 g/ha systémový
0,2 kg 0,1 – 0,15 kg + (1 l) Mero Stefes
citlivé (2-10 pravých listov): metlička, parumanček prímorský, ruman roľný, rumančeky, lipkavec, pichliač roľný, horčica
roľná, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, mak vlčí, vika chlpatá,
stavikrv vtáčí, fialka roľná, fialka trojfarebná, nezábudka roľná, hluchavka objímavá, veronika brečtanolistá, nevädza
poľná, mrlík hybridný, ostrôžka poľná, (do približnej výšky buriny 5 cm): pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, mrlík
biely, výmrv facélie, lipnica lúčna, jarmilka jarná (do 6 pravých listov) stredne citlivé: hluchavka purpurová, veronika
perzská, psiarka, ovos hluchý
buriny 2-10 pravých listov a výšky 5 cm systémový
herbicíd prijímaný hlavne listami a stonkami
0,15 – 0,2 kg
citlivé: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička
pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník
Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný,
výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová stredne citlivé: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky,
chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná,
nezábudka roľná , pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná,
starček obyčajný, zemedym lekársky odolné: pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný,
sedmokráska obyčajná, starček obyčajný
buriny sú najcitlivejšie v štádiu 2 - 4 pravých listov
systémový účinok
1l
citlivé: parumenček nevoňavý, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, rumany, mrlíky, štiavy, výmrv repky a
slnečnice stredne citlivé: lipkavec obyčajný a veronika brečťanolistá odolné: jednoročné trávovité buriny
dvojklíčnolistové buriny od klíčnych listov do dvoch
pravých listov so systémovým účinkom prijímaný
listami i koreňmi
60 g
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
20
Kantor Plus
florasulam 150,2 g/kg aminopyralid 300,5 g/kg
Dow AgroSciences
s.r.o.
Izoron 500 SC
isoproturon 500 g/l
SUMI AGRO CZECH
s.r.o.
Chwastox 500 SL
MCPA 500 g/l
ASRA spol. s r.o.
Husar Active
iodosulfuron-methyl Na 10 g/l
mefenpyr-diethyl 30 g/l 2,4-D
2-EHE 377 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Fialka roľná
●●
do 4.
listu
od
2–3 l.
do 1.
kol.
Metlička obyč.
●●● ●●●
Lipkavec obyč.
Psiarka
Rumančekovité
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
●●
do
10-15
cm
●●●
●●
●●
15–
20
cm
●●●
●
fungicídy, insekticídy a listové hnojivá
●●● ●●●
●
●
●●
●●
Mak
●●●
do 2.
listu
do 2.
listu
●●
●●
hluch.
obj.
príz.
ružica
●●●
●
●●
●●●
1,5 hod.
od 3. listu do 2.kolienka
od 7 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
2 hod. PHO2
prípravok aplikujte na jar od plného odnožovania až do konca odnožovania (BBCH 25- 29)
od 10 °C,
2 hod. PHO1
od 3. listu do konca odnožovania max. 1x za vegetáciu na jeseň alebo
na jar
od 5 °C,
buriny obnovený rast systémovo cez listy
25 – 33 g
1 hod.
od 3. listu do 2. kolienka
od 5 °C,
citlivé: metlička obyčajná (do 2. listu), psiarka roľná (do 2. listu), lipnica ročná (do 3. listu), mätonoh mnohokvetý (do
2. listu), rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody, mrlíky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný,
mlieč zelinný, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky, alchemilka, iskerník roľný, , chryzantémovka siatinová
stredne citlivé: mak vlčí, nezábudka roľná, zemedym lekársky odolné: veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný,
nezábudka roľná, fialka roľná, stavikrvovité, mak vlčí a trváce buriny
jednoklíčnolistové do 3 listov, dvojklíč-nolistové
do 4-6 listov. Najvyšší stupeň účinnosti na práve
vzídené buriny v štádiu klíčnych listov systémovo, prijímaný listovou plochou aj koreňovým
systémom rastliny
1,5 – 2 l
citlivé:kapsička pastierska žltnica maloúborová, lýrovka obyčajná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, horčica roľná,
viky, iskerníky (dávka 1,5 1.ha-1). mrlík biely, mak vlčí, konopnica napuchnutá, kolenec roľný, peniažtek roľný (dávka 1,1
l.ha-1) odolné: pakost nízky, fialka roľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, jednoklíčnolistové buriny
2-4 pravé listy, pichliač od štádia ružice do štádia
tvorby kvetných pupeňov systémový, cez listy
1,1 – 1,5 l
citlivé: metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnice, psinček a lesknice. Z dvojklíčnolistových burín účinkuje proti kompletnému spektru (viac ako 50 druhov) vrátane lipkavca obyčajného a pichliača roľného stredne citlivé: nevädza poľná,
zemedým lekársky odolné: pýr plazivý, cirok alepský
optimálna fáza metličky je od 3 listov do plného
odnožovania, dvojklíčnolistové do 4 pravých listov.
Lipkavec je spoľahlivo ničený aj vo vysokých
rastových fázach až do 10 praslenov. Pichliač je
najspoľahlivejšie ničený od fázy prízemnej ružice
až do výšky 10 - 15 cm systémový
1,0 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
citlivé: lipkavec obyčajný, rumančekovité buriny (parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumanček kamilkový), kapustovité
buriny (kapsička pastierska, peniažtek roľný, horčica roľná, výmrv repky, úhorník liečivý), hviezdica prostredná, mak vlčí,
Glean 75 WG, Logran 20 WG, Esteron, Axial, Protugan 50 SC, Lentipur 500 pichliač roľný vo fáze prízemnej listovej ružice, fialka roľná do rastovej fázy 6 pravých listov, fialka trojfarebná, vika vtáčia,
FW, Monitor 75 WG, Atribut 70 WG atd. DAM 390, CCC
mrlík biely do rastovej fázy 8 pravých listov, zemedym lekársky (max. 4 pravé listy), pohánkovec ovíjavý, loboda konáristá,
durman obyčajný stredne citlivé: hluchavky odolné: trávovité buriny, veroniky
●●
●●● ●●● ●●●
na jar 30 g Savvy; 1–1,5 l Aminex 500 KMV;0,8–1 kg Aurora Super SG; 50
g Aurora 40 WG; 0,175–0,2 l Banvel 480 S; 1–1,5 l Bromotril 25 SC; 0,75–1 l
Dicopur M 750; 7–10 g Logran 20 WG; 0,6 l Mustang; 1,5 l Optica Trio; 0,4–0,6 l
Tomigan 250 EC na jeseň TM s Pledge 50 WP 60 g/ha proti metličke a jesennému zaburineniu veronikami, fialkami, hluchavkami, rumančekmi, makom vlčím
●●● ●●●
●●●
iné herbicídy proti odolným dvojklíčnolistovým DAM 390 listové hnojivá
do
8–10
prasl.
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
21
Herbicídy
Lontrel 300
clopyralid 300 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Logran 20 WG
triasulfuron 200 g/kg
Syngenta Slovakia s.
r. o.
Lintur Premium
triasulfuron 41 g/kg dicamba
659 g/kg
Syngenta Slovakia s.
r. o.
Lentipur 500 FW
chlorotoluron 500 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Legend 300
clopyralid 300 g/l
KVIDO GROUP a.s.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Metlička obyč.
Rumančekovité
Fialka roľná
Lipkavec obyč.
●
●
Hluchavky
Psiarka
Pichliač roľný
Veronika perzská
●●
●
vhodné s DAM 390, CCC
●●● ●●●
●●● ●●● ●●●
●●● ●●● ●●●
●
●
●●● ●●●
Mak
●●
3 hod.
od 4.-5. listu do konca steblovania
od 7–10 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
pri rastovej fáze metličky obyčajnej viac ako 6
listov dochádza k zníženiu účinku systémový cez
listy i korene
1,5 – 3 l
2 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
od 5 °C,
citlivé: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský,
lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité ododné buriny:
hluchavky a kapustovité buriny
kompletné riešenie dvojklíčnolistových burín s
veľmi dobrou selektivitou k pestovaným obilninám
0,3 l + TM
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
●●
●●●
●●
●
●●
●
●●
●●
2
prasl.
3–5
listov
●●
●●●
●●
●●
●●
●●
●
●●
ružica
●●●
●
V TM kombináciách prípravkov na báze 2,4-D, MCPA, florasulamu alebo
tribenuronu
●●●
používajte hlavne v kombináciách s rastovými herbicídmi na báze úč. látky
dicamba, MCPA a MCPP, alebo s inými prípravkami
●●●
●●
DAM 390, listové hnojivá, insekticídy, fungicídy, regulátory rastu 0,75–1,5
kg úč. l. chlorotoluron či isoproturon alebo sulfosulfuron (10–13 g/ha Monitor)
na rozšírenie účinnost protii jednoklíčnilistovým burinám, najmä proti metličke
obyčajnej
●●
2–3
prasl.
●
3–5
listov
od 3. listu do konca odnožovania
10–28 °C
od 3. listu do konca odnožovania
od 0 °C
2 hod.
od 4. listu do konca odnožovania
12–23 °C,
citlivé: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský,
lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité stredne
citlivé: odolné: hluchavky a kapustovité buriny, trávy
systémový cez listy
0,3 – 0,4 l
citlivé: rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, horčiaky, veroniky,
hluchavky, pohánkovec ovíjavý, konopnica, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mak vlčí,
nevädza poľná stredne citlivé: pichliač roľný, metlička obyčajná a psiarka roľná odolné: fialky, praslička roľná, ľuľok
čierny, ovos hluchý a niektoré trávy
dvojklíčnolistové 2-4 listy, lipkavec 3-4 prasleny,
metlička obyčajná 3-5 listov systémovo cez listy
a korene
26 g
citlivé: láskavce, drchničku roľnú, rumany, palinu ročnú, kapsičku pastiersku, nevädzu, rožec, mrlíky, lipkavec, slnečnicu, úhorník liečivý, hluchavku purpurovú, lýrovku obyčajnú, rumančeky, lucernu ďatelinovú, nezábudku ročnú, mak vlčí,
stavikrvy, portulaku, iskerník roľný, horčicu roľnú, starčeky, reďkev ohnicovú, mlieče, kolenec roľný, čistec roľný, hviezdicu
prostrednú, peniažtek roľný, pŕhlavu roľnú, fialku roľnú, viky, štiavce, durman obyčajný, ivu voškovníkovitú, palinu, povoju
plotnú, pichliač roľný, mlieč roľný, vesnovku, štiavy a iné stredne citlivé: nezábudka roľná, zemedym lekársky, veroniky odolné: vytrvalé buriny, trávy
buriny majú mať najviac 2-4 pravé listy systémovo
cez listy a korene
0,15 – 0,18 kg
carfentrazone (a takisto sulfonylmočoviny možnosť aplikácie i za nižších
citlivé: psiarka roľná, mätonohy, lipnica ročná, pastierska kapsička, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, horčiak,
teplôt – okolo +1 °C), amidosulfuron; fluroxypyr (až pri teplotách +10 °C); 50 g/
mliečníky, láskavec ohnutý, mrlíky, drchnička roľná, nevädza poľná, konopnica napuchnutá, kolonec roľný, mlieč roľný
ha Aurora 40 WG; 20–25 g/ha Grodyl 75 WG; 0,5–0,6 Starane 250 EC 20–30
stredne citlivé: nezábudka roľná, zemedym lekársky odolné: vytrvalé buriny, veronika
g/ha Pike
●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
Herbicídy
22
Optica Trio
dichlorprop-P 310 g/l MCPA
160 g/l mecoprop-p 130 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Mustang Forte
florasulam 5,0 g 2,4-D 271,5 g
aminopyralid 10 g
Dow AgroSciences
s.r.o.
Mustang
florasulam 6,25 g 2,4-D 300 g
Dow AgroSciences s.r.o.
Monitor 75 WG
sulfosulfuron 750 g/kg
Monsanto Slovakia, s. r. o.
Maraton
isoproturon 125 g/l pendimethalin 250 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Metlička obyč.
Pichliač roľný
Psiarka
Rumančekovité
Fialka roľná
●●
●●●
●●
●
●●
●
●
●
●
●●
●●
●●●
●
●●●
●
●●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●●
●●
●●
●●
●●●
●●
●●
●●●
isoproturon alebo chlortoluron, Monitor 75 WG (metlička) sulfonylmočoviny
(Glean 75 WG, Logran 20 WG, Grodyl 75 WG, Granstar 75 WG) – konopnica
napuchnutá používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname povolených prípravkov
do 4.
prasl.
●●●
Protugan 50 SC, Tolian Flo, Lentipur 500 FW, Monitor 75 WG, Atribut 70
WG, Atlantis (proti metličke) atď. DAM 390, CCC
●●● ●●● ●●●
Protugan 50 SC, Tolian Flo, Lentipur 500 FW, Monitor 75 WG, Atribut 70
WG., Atlantis (proti metličke) atď. DAM 390, CCC
●●●
regulátory rastu, fungicídy, DAM 390 0,05–0,07 l Kantor; 50 g/ha Aurora
40 WG; 15–25 g Granstar 75 WG (pichliač v listovej ružici); 0,1–0,12 l Sekator
OD, 0,6 l Mustang (pichliač vo fáze predlžovania)
●●●
Veronika perzská
●●●
Mak
kvapalné hnojivá, herbicídy, regulátory okrem Triticum durum
do 1.
prasl.
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Hluchavky
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
Ovos hluchý
okrem T.durum, od 3. listu do konca odnožovania
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
od začiatku odnožovania do 2. kolienka
1 hod., PHO 2
od vytvorenia 3. listu do vytvorenia 2. kolienka
od (5) 7 °C do 25°C ,
1 hod.
od vytvorenia 3. listu do vytvorenia 2. kolienka
od 7 °C do 25°C ,
1 hod. PHO2
od 4. listu do konca odnožovania
10-25 °C,
citlivé: durman obyčajný, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, skorocele, pakosty, pastierska
kapsička, kostihoj, láskavce, mrlíky, vlčí mak, mlieče, pohánkovec ovíjavý, púpava lekárska, žltnica, pichliač roľný, horčiak,
slnečnica výmrv, lipkavec obyčajný, pupenec roľný, štiav, iskerníky, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, podbeľ liečivý,
úhorník liečivý, vika siata stredne citlivé: rumanček pravý, konopnica, ľuľok, veronika, fialka, zemedym lekársky,
hluchavky
lipkavec by mal mať 1-3 prasleny, ostatné dvojklíčnolistové 2-6 listov systémovo cez listy, teplota
a vlhkosť podporuje účinnosť
1,5 – 2,5 l
citlivé buriny v rastovej fáze 2-10 pravých listov: rumančekovité buriny (parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý),
kapustovité buriny (reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý), lipkavec obyčajný, pichliač roľný, hviezdica prostredná, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec
ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, vesnovka obyčajná, ostrôžka poľná citlivé buriny v rastovej fáze 2-6 pravých
listov: konopnica napuchnutá, fialka roľná, fialka trojfarebná odolné: hluchavka purpurová, veronika perzská, veronika
roľná, veronika brečtanolistá, trávovité buriny
buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov
(ružica) systémový rastový herbicíd
1,0 l
citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná,kapsička pastierska, peniažtek
roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pichliač roľný, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík
biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, podslnečník Theofrastov, iva voškovníkovitá, ambrózia palinolistá, čistec roľný, loboda konáristá, hlaváčik letný, vesnovka obyčajná, mlieč roľný, voškovník obyčajný, durman obyčajný, ostrôžka poľná stredne citlivé: fialky, veroniky a hluchavky odolné: trávy
buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov
(ružica) systémový rastový herbicíd
0,6 l
citlivé: metlička, pýr, stoklas, výmrv jačmeňa, kapustovité buriny, pastiersku kapsičku, hviezdicu, peniažtek. Významne
pomáha partnerom pri likvidácii lipkavca, rumančeka a ostatných dvojklíčnolistých burín stredne citlivé: ovos hluchý,
psiarka, fialky, hluchavky, lipkavec, veroniky odolné: pichliač roľný, pupenec roľný, zemedým lekársky
ničí buriny bez ohľadu na ich veľkosť a rastové
štádium systémovo cez listy
13 – 26 g
citlivé: metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná, lipkavec obyčajný, rumančeky, hviezdica prostredná, fialka roľná,
veroniky, hluchavky, peniažtek roľný, kapsička pastierska, stavikrvy, horčiaky, lobody, mak vlčí, konopice, nezábudky,
výmrv repky, reďkev ohnicovú a iné stredne citlivé: zemedým lekársky odolné: pichliač roľný, pupenec roľný, výmrv
slnečnice, ovos hluchý
trávovité a dvojklíčnolistové buriny 2 - 3 listy (najvyššia fáza 4 – 5 listov) a lipkavec 1 praslen, príjímaný cez listy, hypokotylom, čiastočne koreňmi
4l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
23
Herbicídy
Pledge 50 WP
flumioxazin 500 g/kg
Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o.
Pike
metsulfuron-methyl 20 %
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Pegas
6,25 g/l florasulam, 300 g/l
2,4-D
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.,
Pardner 22,5 EC
bromoxynil 225 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Rumančekovité
Fialka roľná
●(●) ●●●
Hluchavky
●●
Pichliač roľný
●
Veronika perzská
●●
●●●
●●
Mak
Psiarka
Metlička obyč.
●●
●●●
●
●●●
●
●●
●●●
●●●
●●● ●●●
●●●
●●
●●
●●● ●●●
●●
●●●
●●●
●●
●●●
Calipuron 500 SC 1,5 l/ha na zvýšenie účinnosti proti metličke Glean 75 WG 5 –
7 g na zvýšenie účinnosti proti výmrvu repky
●●
Lentipur 1,5–3 l/ha, Aurora 40 WG 50 g/ha, Aurora Super SG 0,8–1 kg/ha,
Optica 1 l/ha nepoužívajte prípravok PIKE v slede alebo v tank-mix kombinácii
s iným prípravkom obsahujúcim sulfonylmočovinu, alebo s iným prípravkom
inhibujúcim syntézu aminokyselín
●●
Monitor 75 WG, Attribut 70 WG, Lontrel 300 DAM 390, CCC, listové
hnojivá, fungicídy, insekticídy
●●●
1–1,5 l Agritox 50 SL; 5–7 g Glean 75 WG; 0,3 l Lontrel 300; 15–25 g Grodyl 75
WG; 0,3–0,8 l Starane 250 EC; 0,12 l Sekator OD je potrebné použitie prípravku
alternovať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku, alebo ho s nimi
používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií
●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
2 hod.,
od 2 listu do začiatku steblovania
7–25 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
od (5) 7 °C do 25°C ,
1 hod., PHO 2
iba v jarnom období v štádiu minimálne 2 listov do štádia začiatku
steblovania
citlivé: fialky, veroniky, hluchavky, rumančeky,
mak vlčí, hviezdica prostredná, úhorník liečivý,
pakosty, peniažtek stredne citlivé: metlička
obyčajná, lipkavec obyčaný, výdrv repky odolné: pýr plazivý, pichliač roľný
proti metličke a jesennému zaburineniu v pšenici
ozimnej, jačmeni ozimnom a tritikale. proti burinám
spodného poschodia (veroniky, hluchavky, fialky).
60 g
jesenné PRE alebo POST použitie (od klincovania do 4 listov obilniny).
citlivé: horčica, pakost, pastierka kapsička, hviezdica prostredná, pupenec roľný, hluchavky, výmrv repky a slnečnice,
vlčí mak, pichliač, štiav, peniažtek roľný stredne citlivé: nevädza, mrlík, horčiak, fialka, atď. odolné: pohánkovec
ovíjavý,veronika, zemedým
najlepší účinok na buriny je dosiahnutý pri aplikácii
v ich skorých rastových fázach, systemický účinok,
prijímaný listami a krátko i koreňmi
30 g
citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek
roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pichliač roľný, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík
biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, podslnečník Theofrastov, iva voškovníkovitá, ambrózia palinolistá, čistec roľný, loboda konáristá, hlaváčik letný, vesnovka obyčajná, mlieč roľný, voškovník obyčajný, durman obyčajný, ostrôžka poľná stredne citlivé: fialky, veroniky a hluchavky odolné: trávy
obilniny bez podsevu: optimálny aplikačný termín prípravku PEGAS je
dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účin- od vytvorenia 3. listu (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka obilniny
nosti herbicídu PEGAS, sú najcitlivejšie v rastovej (BBCH 32). Herbicíd PEGAS používajte v poraste ozimných obilnín
fáze 2-10 listov (ružica).
bez podsevu v dávke 0,6 l.ha-1, v poraste jarných obilnín bez podsevu
v dávke 0,5 l.ha-
0,6 l
citlivé: durman, horčica roľná, pastierska kapsička, láskavce, ľuľok čierny, vlčí mak, mrlík biely, peniažtek roľný,
pohánkovec ovíjavý, horčiak,veronika, reďkev ohnicová, zemedym lekársky stredne citlivé: hluchavky, konopnica
napuchnutá, podslnečník theofrastov, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, výmrv repky dočasne poškodzuje:
hlbokokoreniace buriny (napr. pichliač roľný, mlieč roľný, praslička roľná)
dvojklíčnolistové buriny 2–6 pravých listov,
kontaktný
1 – 1,5 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
24
Savvy
metsulfuron methyl 200 g/kg
SUMI AGRO CZECH
s.r.o.
Saracen
Florasulam 50 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Puma Extra
fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Protugan Super
bifenox 150 g/l isoproturon 300
g/l MCPP 145 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.,
Protugan 50 SC
isoproturon 500 g/l
SUMI AGRO CZECH,
s.r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●
Fialka roľná
●
Psiarka
Rumančekovité
●●● ●●●
Hluchavky
●
●
●
Mak
Veronika perzská
Pichliač roľný
Metlička obyč.
●
2–6
listov
2–6
listov
●●● ●●● ●●●
●●●
●●
●●●
●●
●●
●●●
●●●
●●● ●●●
●
●●
●●
●●
●●
●●●
●●●
0,12 l Sekator OD (proti dvojklíčnolistovým) regulátory rastu na báze
CCC, fungicídy, insekticídy
4–5
prasl.
●
TM s DAM 390, CCC použitie zmáčadiel (Spartan 0,1%)) zlepšuje účinnosť
na niektoré prerastené buriny TM s prípravkom Barclay Hurler 0,5 lt posilnenie
účinku na lipkavec obyčajný a niektoré ďalšie dvoklíčnolistové buriny
●
3 l. až
1–2
kol.
●●●
do
pln.
odn.
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
30 g Savvy; 0,15–0,2 kg Arrat; 40–50 g/ha Aurora 40 WG, 1–1,5 l Aminex
500 KMV; 2–2,3 l Aminex Pur; 0,8–1 kg Aurora Super SG; 1–1,5 l Bromotril 25
SC; 0,75–1 l Dicopur M 750; 20–30 g Grodyl 75 WG; 0,1 l Kantor; 30–37,5 g
Logran 20 WG; 0,6 l Mustang; 0,4–0,6 l Tomigan 250 EC, 0,1–0,12 l Sekator OD
Lipkavec obyč.
S
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
2 hod.
od 3 listov do konca odnožovania
5–23 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
nad 8 °C,
12 hod.
2 hod.
od 3. listu do objavenia sa zástavového listu
nad 10 °C,
používajte na jar, od 3 listov obilniny (BBCH 13) do štádia, keď je
2. kolienko aspoň 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Buriny sú
najcitlivejšie v štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16).
pod 25 °C,
2 hod.
od 3. listu obilniny do druhého kolienka
citlivé: rumančeky, horčica roľná, hluchavky, pakosty,pastierska kapsička,láskavec, mak vlčí, peniažtek roľný,pichlič,
nezábudka roľná, hviezdica prostredná, výmrv repky, úhorník, štiavy stredne citlivé: nevädza poľná, mrlík, horčiak,
veronika perzká, fialka roľná, vika, zemedym, pohánkovec ovíjavý odolné: pupenec roľný
systémový prípravok, skoré rastové fázy burín
30 g/ha
citlivé: výmrv repky olejnej, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica
prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia
palinolistá, žltnica maloúborová. stredne citlivé: nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec
ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná. odolné: mrlík biely, hluchavka purpurová
0,08 – 0,1 l
ničí: metlička obyčajná, ovos hluchý, ježatka kuria noha, moháre, prstovky, psiarka roľná, lesknic, proso, cirok halepský
neúčinkuje: pýr plazivý,mätonohy, stoklas, lipnica a dvojklíčnolistové
trávy 3 listy až 1,5 kolienka, kontaktne systémovo
cez listy
0,8 – 1 l
citlivé: metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná, mätonohy, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, mrlíky,
lobody, nezábudka roľná, fialky, veroniky, stavikrvy, konopnica, hluchavky, rumany, rumančeky, mak vlčí, , iskerník roľný,
horčica roľná, reďkev ohnicová, kapsička pastierska, peniažtek roľný, hrachor roľný, ľuľok čierny, nevädza poľná zemedym
lekársky úhorník mnohokvetý, výmrv repky odolné: pichliač roľný, pupenec roľný
jednoklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie do štádia od 3 listov do konca odnožovania, min. dávka vody 250 l/ha 300-400l/
2 -3 listov systémovo cez listy i korene
ha
3l
citlivé: láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, rumanček kamilkový, ruman roľný, paumanček nevoňavý,
horčiaky, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kolenec roľný, metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica
ročná, iva voškovníková odolné: veroniky, lipkavce, hluchavky, a trváce byliny
jednoklíčnolistové do 2-3 listov, systémovo cez
listy i korene
1,5 – 2 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
25
Herbicídy
Tolian Top
isoproturon 500 g/l
FN Agro Slovensko
s.r.o.
Tolian 3G
isoproturon 500 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Tandus 250 EC
fluroxypyr 250 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Starane 250 EC
fluroxypyr 250 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Sekator OD
Amidosulfuron 100 g/l Iodosulfuron-methyl-sodiuml 25 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●●
do
2–4
listov
Lipkavec obyč.
●●●
do 10
prasl.
Metlička obyč.
●
Zemedym
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
Psiarka
Rumančekovité
Fialka roľná
●●
príz.
ruž.
až
10–15
cm
●●● ●(●)
●
●●
Mak
●
●
malé
list.
ružice
●●
●●
●●
●
vo
všet.
fázach
●●
●●
●
●
●
●●
●
●●
●●●
1,5 hod.
od 2. listu do objavenia sa 3. kolienka
od 5°C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
1 hod.
od plného vývinu 4. listu obilniny do začiatku steblovania
od 7 (10) °C,
2 hod.
od plného vývinu 4. listu obilniny do začiatku steblovania
od 7 (10) °C,
metlička vo fáze 2 – 3 listov dvojklíčnolistové buriny fáza 2 – 6 listov systémovo cez listy i korene
2 – 2,5 l
jednoklíčnolistové do 3 listov, dvojklíč-nolistové
do 4-6 listov. Najvyšší stupeň účinnosti na práve
vzídené buriny v štádiu klíčnych listov systémovo, prijímaný listovou plochou aj koreňovým
systémom rastliny
1,5 – 2 l
2 hod. PHO1
2 hod.
od 3 listov do konca odnožovania
5–23 °C,
od 3. listu do konca odnožovania max. 1x za vegetáciu na jeseň alebo
na jar
od 5 °C,
citlivé: lipkavec obyčajný, ktorý ničí vo všetkých jeho rastových fázach. stredne citlivé: parumanček nevoňavý,
hluchavky, stavikrvy, zemedym lekársky, pŕhľavu malú, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnicu, hviezdicu
prostrednú, peniažtek roľný, ľuľok čierny, v zmesi s Aminexom 500 SC pôsobí na mrlíky, lobodu konáristú, pichliač roľný,
reďkev ohnicovú, horčicu roľnú odolné: veroniky, fialky a podobne
lipkavec, ktorý ničí vo všetkých jeho rastových
fázach systémovo cez list
0,3 – 0,8 l
citlivé: lipkavec obyčajný, horčiaky, zemedym lekársky, hviezdica prostredná, starček obyčajný, púpava lekárska, výmrv
slnečnice, pohánkovec ovíjavý a ďalšie stavikrvovité buriny, konopnica napuchnutá, hluchavky, žihlava dvojdomá, pŕhľava
malá, štiky, nezábudka roľná, ľuľok čierny, durman obyčajný, skoroceľ kopijovitý, pupenec roľný, ostružník sivý atď odolné: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy
lipkavec, ktorý ničí vo všetkých jeho rastových
fázích systémovo cez listy
0,6 – 0,8 l
ničí: kapustovité buriny, drchnička roľná, láskavce, lobody, ľuľok čierny, mlieče, žltnica maloúborová, nezabudka roľná,
iskerník plazivý, hviezdica prostredná, rumany, výmrv repky, slnečnice a facélie, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač
roľný, horčiak, veronika perzská, fialka roľná, vlčí mak (posledné tri optimálne do fázy 2–4 listov) stredne citlivé:
nevädza poľná, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá, starček obyčajný, vika a zemedym lekársky
odolné dvojkličnolistove buriny, dvojklíčnolistové
buriny do 4 listov a lipkavec do 10 praslenov
systémový cez listy
0,12 – 0,15 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
doporučené TM s COBRA 24 EC, Starane 250 EC možné TM s DAM
citlivé: metlička obyčajná, psiarka poľná, láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, rumanček kamilkový,
390, Wuxaly, regulátory rastu na báze CCC (Celstar 750 SL) možné TM s ruman roľný, parumanček nevoňavý, horčiaky, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kolenec roľný, metlička
fungicídmi možné TM s insekticídmi neaplikovať v dobe, kedy sa očakávaobyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná, iva voškovníkovitá odolné: veroniky, lipkavec , hluchavky a trváce buriny
jú silnejšie nočné mrazy
●●● ●●●
●
●●●
●
do 2.
listu
●●● ●●●
do 2.
listu
●●●
Glean 75 WG; Logran 20 WG; Granstar 75 WG; Esteron; MCPA; Aurora 40
WG; Axial; Atlantis; Protugan 50 SC; Lentipur 500 FW atd. DAM 390, CCC
●●
malé
list.
ružice
●●●
Glean 75 WG; Logran 20 WG; Granstar 75 WG; Esteron; MCPA; Aurora 40
WG; Axial; Atlantis; Protugan 50 SC; Lentipur 500 atd. DAM 390, CCC
vo
všet.
fázach
●●●
1 l/ha Alimo 0,5–0,6 l/ha Pardner 22,5 EC 0,6 l/ha Mero 0,5–1 l/ha
Agritox 50 SL 0,2–0,4 l/ha Esteron 0,8–1 l/ha Puma Extra (ovos hluchý,
psiarka roľná) 150 g/ha Atlantis WG + 1 l/ha BioPower (metlička obyčajnbá)
60 g/ha Attribut (pýr plazivý) regulátory na báze CCC; kvapalné hnojivo
DAM 390 bežné listové hnojivá, fungicídy a insekticídy
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
Herbicídy
26
Trimmer 75 WG
tribenuron methyl 750 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Traton SX
tribenuron methyl 222 g/kg
metsulfuron methyl 111 g/kg
MV – servis, s.r.o.
Tomigan 250 EC
fluroxypyr 250 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.,
Tolurex 50 SC
chlorotoluron 500 g/l
ADAMA Agriculture
Slovensko spol. s r.o.,
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
●
Fialka roľná
●
Hluchavky
Psiarka
Rumančekovité
●●● ●●● ●●●
Veronika perzská
●
●
●
Mak
Pichliač roľný
Metlička obyč.
●
malá
list.
ružica
●●
●●
●●
●
●●● ●●●
●●
●●● ●●●
●●●
●●● ●●●
●●●
miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách nemiešajte s herbicídmi na báze 2,4-D ani fungicídmi na báze propiconazolu!
do 3
prasl.
●●●
miešateľný s väčšinou herbicídov používaných v obilninách. Použitie
zmáčadiel (Trend 90 0.1 % obj., Silwet L-77 0.1 l.ha-1) zlepšuje účinnosť na
niektoré prerastené buriny
●●● ●●● ●●●
MCPA (loboda konáristá, mrlíky, reďkev ohnicová, horčica roľná a pichliač
roľný) 15–20 g Granstar 75 WG/PX, Trimmer 75 WG; 0,9–1 l Dicopur M 750,
Dicoherb M 750, Agroxone ; 5–7 g Glean 75 WG; 1 l Bromotril 25 SC 1,5– 2,0
l Protugan 50 SC, Tolian Flo (metlička obyčajná, psiarka roľná, lipkavec obyčajný
a odolné dvojklíčnolistové buriny)
všetky
rast.
fázy
●●●
40- 50 g/ha Aurora 40 WG 0,4–0,6 l Tomigan 250 EC, 1,5 l Optica Trio
Lipkavec obyč.
●●●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
2 hod.
od 3. listu do konca odnožovania
od 0 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
2 hod.
od 3. listu do konca steblovania
od 7 (10) °C,
4 hod.
fáza odnožovania
od 0°C,
4 hod.
od 2. listu do 2. kolienka
od 0° C
citlivé: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, a
štiavy odolné: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska , veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a
trávovité buriny
vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových
burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného a 3 praslenov lipkavca systémový
cez listy
20 – 25 g + TM
citlivé: tetucha kozia, drchnička roľná, ruman roľný, kapsička pastierska, nevädza poľná, pichliač roľný, mliečnik kolovratcový, konopnica napuchnutá, pakosty, mrlík biely, chryzantémovka siatinová, hluchavka purpurová, lýrovka obyčajná,
rumančeky, mak vlčí, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, štiavy, silenky, horčica roľná, mlieč roľný, kolenec
roľný, hviezdica prostredná. peniežtek roľný, parumanček nevoňavý, pŕhľava malá, veronika roľná, veronika perzská,
výmrv repky stredne citlivé: smohla lekárska, loboda konáristá, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely (viac ako dva pravé
listy), nezábudka roľná, iskerník plazivý, stavikrv vtáčí, fialka odolné: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava
lekárska, veronika brečtanolistá, zemedým lekársky a trávovité buriny
na jar vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby
byle pichliača roľného a 3 praslenov lipkavca
systémový
45 g + TM Trend 90, Silwet L-77
veľmi dobre: hviezdica prostredná, starček obyčajný, púpava lekárska, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, konopnica
napuchnutá, hluchavky, žihlava dvojdomá, pŕhľava malá, štiavy, nezábudka roľná, peniažtek roĺný, pastierska kapsička,
úhorník liečivý, ľuľok čierny, durman obyčajný, skorocel kopijovitý, pupenec roľný, lipkavec obyčajný(ktorý ničí vo všetkých
jeho rastových fázach), s prípravkami na báze MCPA sa účinok rozširuje o mrlíky, lobodu konáristú, pichliač roľný, reďkev
ohnicovú, horčicu roľnú stredne citlivé: parumanček nevoňavý, hluchavky, stavikrvy, zemedym lekársky, pŕhľavu malú,
starček obyčajný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný odolné: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávovité buriny
lipkavec, ktorý ničí vo všetkých jeho rastových
fázach, výborný účinok na pupenec roľný dvojklíčnolistové 2 - 4 listy systémovo cez list
0,6 – 0,8 l
citlivé: láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, hluchavky, rumanček kamilkový, ruman roľný, parumanček
nevoňavý, stavikrvy, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kolenec ročný, metlička obyčajná, psiarka roľná,
lipnica ročná odolné: trváce jedno- a dvojklíčnolistové buriny
metlička, viac ako 2 listy systémový cez listy
i korene, možno aplikovať preemergentne aj
postemergentne
1,5 – 3 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
27
Herbicídy

Vivendi 200
clopyralid 200 g/l
Agro Aliance SK, s r.o.
U 46 M Fluid
MCPA 500 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Triton Duo
MCPA 300 g/l dicamba 40 g/l
Duslo, a.s.
Chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Lipkavec obyč.
Rumančekovité
Veronika perzská
Pichliač roľný
Hluchavky
Psiarka
Fialka roľná
●
●●●
●
●
●●
●
●●●
●●●
●●
●
iné herbicídy proti odolným dvojklíčnolistovým burinám
●●●
Logran 20 WG, Pardner 22,5 EC, Starane 250 EC
●
●
●●
●●
Mak
Metlička obyč.
najlepšie výsledky sú, ak sa prípravok VIVENDI 200 mieša s inými herbicídmi,
napríklad na báze MCPA, mecoprop alebo fluroxypyr. Dávka vody 200-400 l/ha,
max 1x za rok
●
Zemedym
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Ovos hluchý
6 hod. PHO2
od 4.listu do konca odnožovania
nad 12 °C,
Doplňujúce informácie:
obmedzenia v PHO,
vhodná fáza plodiny,
účinnosť na ďalšie buriny
pod 25 °C
12 hod. PHO 2
od 4. listu do konca odnožovania
od 4. listu do konca odnožovania
6 hod.
citlivé: pichliač roľný, rumany, rumančeky, púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny
z čeľade astrovité, mlieč zelinný. stredne citlive buriny: pohánkovec ovíjavý, mlieč roľný. odolné: horčiak štiavolistý,
horčiak broskyňolistý, kapustovité buriny, hluchavky.
skoré štádiá burín 2 listy (BBCH 12) až štádium
kolienka BBCH 33
0,35 l
citlivé: kapsička pastierska, mrlik biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná,
peniažtek roľný stredne citlivé: láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí,
veroniky odolné: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná
skoré štádiá burín systémový, cez listy
1,4 – 2 l
citlivé: dvojklíčnolistové buriny citlivé voči MCPA, ako aj na niektoré voči MCPA odolné druhy, ako sú horčiak, konopnica,
zemedym lekársky, hviezdica prostredná, hluchavka, veronika, rumanček pravý a ruman roľný, lipkavec obyčajný a i.
odolné dvojkličnolistove buriny 6-8 listov systémový účinok preniká do rastliny listami
2 – 2,5 l
vhodná fáza buriny, spôsob píjmu a účinku
Aplikačná dávka (na 1 ha)
Herbicídy
Fungicídy
28
Atlas
quinoxyfen 500 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Apel
prochloraz 400 g/l propiconazole 90 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Amistar Xtra
azoxystrobin 200 g/l cyproconazole 80 g/l
Syngenta Slovakia s. r. o.
Amistar Opti
azoxystrobin 80 g/l chlorothalonil
400 g/l Syngenta Slovakia s.r.o.
Allegro Plus
125 g/l epoxiconazole 125 g/l kresxim-methylu
150 g/l fenpropimorphu
Dow AgroSciences s.r.o.
Adroit
epoxiconazole 125 g/l
MV – servis,s.r.o.
Adept
prochloraz 450 g/l
MV – servis,s.r.o.
Acanto
picoxystrobin 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Hrdze
●●●
●●●
1l
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Septórie
jedovatý,
●●●
●●●
0,5 l
●●●
●●●
0,5l
●●●
●●●
1l
●●●
●●●
2,5 l
●●●
●●●
0,5 - 0,75 l
●●●
herbicídy, insekticídy, regulátory
●●●
0,2 l
1l
TM s triazolom alebo strobilurinom podporuje účinok partnera na ďalšie
choroby
●●●
●●●
DAM 390 a síran horečnatý, listové hnojivá Axial 050 EC, Monitor,
Starane, prípravky na báze úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba Karate Zeon 5
CS, Pirimor 50 WG, insekticídy na báze pyrethroidov, Decis, prípravky na
báze úč. l. cypermethrin, alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin Moddus,
morforegulátory na báze úč. l. CCC, ethephon
●●●
fungicídy: Artea Plus, ú.l. epoxiconazole, propiconazole, prothioconazole, tebuconazole (V TM aplikujte len 60-80 % registrovanej dávky
kombinačného partnera. DAM 390, listové hnojivá herbicídy: Axial
050 EC insekticídy. Karate zeon 5 CS, Pirimor 50 WG, insekticídy na
báze pyrethroidov regulátory: Moddus, morforegulátory na báze CCC
●●●
miešateľný s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi
rastu a pomocnými prípravkami ďalšia účinnosť: steblolam, múčnatka, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť, DTR, hrdze, septórie
preventívny, systémový, kuratívny, preventívne alebo pri zistení prvých
príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia, max. 2x
●●●
insekticídy,fungicídy, herbicídy kvapalné hnojivá, DAM 390 TM: Adroit
0,5 l + Adept 0,5l (+ partner Talius 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke)
●●
fungicídy, herbicídy, kvapalné hnojivá, DAM 390 TM: Adept 0,5 l + Adroit
0,5l (+ partner Talius 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke) graminicídy
●●
Doplňujúce informácie
rizikové
2 hod.
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
vhodné,
2 hod.
preventívne alebo pri prvých príznakoch múčnatiek v TM s triazolom alebo strobilurinom podporuje účinok
partnera na ďalšie choroby
1 hod.
systémový a lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, kuratívny, od nástupu a intenzity infekcie do konca
klasenia ďalšia účinnosť: fuzariózy, choroby päty stebla
systémový, translaminárny, preventívny, kuratívny, prednostne preventívne, najneskôr pri zistení prvých
príznakov, až do konca kvitnutia max.2x ďalšia účinnosť: helmintosporióza pšenice, významne znižuje
výskyt černania päty stebla/bieloklasosť spôsobené Gaumanomyces graminis. Ošetruje sa od konca
odnožovania do 2. kolienka.
2 hod.
systémový, translaminárny, kontaktný, preventívny ošetrujeme najmä preventívne v rozpätí od BBCH 29-69
odporúčame používať v TM kombinácii s triazolovým fungicídom (pre posilnenie kuratívnej účinnosti): Amistar
Opti 1,3 l/ha + Artea Plus 0,4 l/ha preventívne - štandardné odporúčanie pre aplikáciu Amistar Opti +1,5 l/ha +
Artea Plus 0,4 l/ha preventívne, pri silnom infekčnom tlaku Amistar Opti 1,6 l/ha + Artea Plus 0,5 l/ha prev.-kuratívne, pri prvých príznakoch ochorenia ďalšia účinnosť: helmintosporióza pšenice
systémový, preventívny, kuratívny a eradikatívny, odnožovanie až začiatok steblovania až 2.kolienko proti
steblolamu, najneskôr pri prvých príznakoch až metanie proti septorióze ďalšia účinnosť: fuzariózy,
helmintosporióza
i pri nižších teplotách
lokálne systémový, preventívny, kuratívny a eradikatívny, proti hlavným listovým chorobám vrátane chorôb
päty stebla ďalšia účinnosť: fuzariózy, helmintosporióza
i pri nižších teplotách
systémový, translaminárny, pôsobí protektívne i výparom, preventívne alebo v rannom štádiu vývoja choroby,
od fázy odnožovania do konca kvitnutia, max. 2x za sezónu ďalšia účinnosť: niektoré klasové choroby,
významný vedľajší účinok proti steblolamu
škodlivý, tank-mixy
fungicídy pre rozšírenie účinku (Adroit Adept Pack, Talius 20 EC, Tango
Super) regulátory TM aplikácia Acanto 0,5 l + partner
●●●
Múčnatky
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimá pšenica – fungicídna ochrana
29
Fungicídy
Herbicídy
Duett Top
thiophanate-methyl 310 g/l epoxiconazole 187
g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Delaro
trifloxystrobin 150 g/l prothioconazole 175 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Credo
picoxistrobin 100 g/l chlorothalonil 500 g/l
MV - servis, s.r.o.
Caramba
metconazole 60 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Capalo
metrafenone 75 g/l epoxiconazole 62,5 g/l
fenpropimorph 200 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Bumper Super
prochloraz 400 g/l propiconazole 90 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Bumper 25 EC
propiconazole 250 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Brio 250 EC
propiconazole 250 g/l
ISAS Chemicals Slovakia, s.r.o.
Banko 500 SC
chlorothalonil 500 g/l
Arysta LifeScience Slovakia s. r. o.
Artea Plus
cyproconazole 160 g/l propiconazole 250 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Hrdze
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
●●●
●●●
0,4 - 0,5 l/ha
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Septórie
1,0 l
15 min.
systémový, preventívny, kuratívny ošetrenie od konca odnožovania do stredu kvitnutia obilnín (BBCH 29–65)
max. 2x ďalšia účinnosť: fuzariózy
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
●●●
●●●
0,5 l
●●●
●●●
0,5 l
●●●
●●●
1 l (DA 2x 0,5 l)
●●●
1, 2 – 1,5 l
●●●
●●
1,4 l
●●
●●●
insekticídy, CCC
●●●
●●●
0,6 l
0,75 l
kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
insekticídy
●●●
TM fungicídy herbicídy, insekticídy, listové hnojivá, regulátory rastu
TM zmesi dostatočná dávka 1l s azolmi
●●
1 - 1,5 l
kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
DAM 390 (nedá sa), hnojivá (neodporúčajú sa)
●●●
insekticídy, CCC
●●●
fungicídy, insekticídy
●●
●●●
Agrovital 0,25–0,35 l/ha – zvyšuje odolnosť proti zmytiu, zaisťuje krytie,
znižuje úlet herbicídy, insekticídy, regulátory adjuvant Velocity 0,25% konc.
(0,2-0,5 l/ha) kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
Bravo 500 0,5 l/ha +(1 l/ha) Agrovital 0,25–0,35 l/ha 0,5 l/ha +
(0,3 l/ha)– zvyšuje odolnosť proti zmytiu, zaisťuje krytie, znižuje úlet v
TM Leander 0,4 l/ha, Atlas 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke herbicídy,
insekticídy, regulátory
●●●
Agrovital 0,25–0,35 l/ha – zvyšuje odolnosť proti zmytiu, zaisťuje
krytie, znižuje úlet Atlas 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke herbicídy,
insekticídy, regulátory
●●●
2 hod.
systémový, preventívny, kuratívny pri prvých príznakoch napadnutia od 2.kolienka do začiatku kvitnutia
do 22°C
protektívny, kuratívny, systémový, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov od steblovania do začiatku
kvitnutia ďalšia účinnosť: choroby päty stebla, helmintosporióza pšenice (DTR), fuzariózy
systémové a kontaktné pôsobenie, preventívny, kuratívny účinok proti širokému spektru listových chorôb,
najlepšie aplikujte preventívne, zabraňuje vzniku rezistencie
systémový, hĺbkový, preventívny, kuratívny, proti listovým chorobám od počiatku napadnutia do konca klasenia,
proti fuzariózám vo fáze kvitnutia ďalšia účinnosť: fuzariózy, černe, helmintosporióza
systémový, preventívny, kuratívny, eradikatívny, max. 2x ďalšia účinnosť: choroby päty stebla, DTR
flexibilný v termíne použitia, „Stick and Stay technology“
systémový a lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, kuratívny, proti chorobám päty stebla koncom
odnožovania, proti listovým chorobám podľa nástupu a intenzity infekcie do konca klasenia ďalšia účinnosť: fuzariózy
systémový, preventívny, kuratívny, eradikatívny, pri prvých príznakoch chorôb – koncom steblovania až začiatkom klasenia, najneskôr začiatkom kvitnutia, max. 1x
systémový, preventívny, kuratívny, eradikatívny, pri prvých príznakoch chorôb, najčastejšie koncom stĺpkovania
až začiatkom metania, najneskôr začiatkom kvitnutia, max. 1x
Sparta (tebuconazole) Cyperkill, Nexide Atonik, Foltron, Samppi kontaktný, preventívne, 1x za sezónu, od začiatku steblovania do konca klasenia výborný TM partner špeciálne
proti septoriózam
Evoque 0,2% (zmáčadlo)
●●●
TM fungicídy: Amistar Opti, strobiluríny TM herbicídy: Starane, herbicídy na báze úč. látky isoproturon TM insekticídy. Karate Zeon 5 CS,
Pirimor 50 WG a insekticídy na báze pyrethroidov TM regulátory: Moddus,
Cerone, a morforegulátory na báze CCC, DAM 390, listové hnojivá Axial
050 EC, graminicídy
●●●
Múčnatky
Herbicídy
Fungicídy
30
Lynx
tebuconazole 250 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Leander
750 g/l fenpropidin
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Limit
thiophanate-methyl 310 g/l epoxiconazole 187
g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Juwel
kresoxim-methyl 125 g/l epoxiconazol 125 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Impulse Super
spiroxamine 250 g/l tebuconazole 167 g/l
triadimenol 43 g/l
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Hutton
spiroxamine 250 g/l prothioconazole 100g/l tebuconazole 100 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Fezan Plus
chlorothalonil 166 g/l tebuconazole 60 g/l
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Fandango 200 EC
fluoxastrobin 100 g/l prothioconazole 100 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Falcon 460 EC
spiroxamine 250 g/l tebuconazole 167 g/l
triadimenol 43 g/l
Bayer, spol. s r. o.
EMINENTR Star
Tetraconazole 62,5 g/l Chlorothalonil 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Hrdze
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
●●●
●●●
2 l/ha
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Septórie
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
insekticídy
●●●
insekticídy
●●●
insekticídy
●●
insekticídy
●●●
insekticídy
●●●
insekticídy, CCC
●●●
0,6 l
0,75 l
kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
DAM 390
0,8–1 l
0,6 l
0,8 l
3,0 l
●●●
fungicídy, insekticídy
●●●
0,8 l
regulátory rastu, listové hnojivá
●●●
v TM 0,4 l + 0,5 l s Bumper 25 EC alebo inými azolovými prípravkami (Orius 25 EW, Bumper Super, Zamir 40 EW a i.) múčnatka trávová, septória
plevová, hrdze, hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť insekticídy,
fungicídy, herbicídy, CCC kvapalné hnojivá, DAM 390 adjuvant Velocity
0,25% nižšie teploty
●●●
●●
0,6 l
0,75 – 1,0 l
Tango Super – BBCH 49–51 NA kvapalné hnojivá,
regulátory
●●●
●●●
Prípravok aplikujte maximálne 1 x za vegetáciu. Zabezpečte dostatočné
pokrytie porastu postrekovou kvapalinou. Odporúčame použiť zmáčadlo
Silwet Star alebo Designer. EMINENTR Star je miešateľný s mnohými
fungicídmi a insekticídmi používanými v obilninách
●●●
Múčnatky
2 hod.
preventívny, systémový, kuratívny pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia, max.
2x ďalšia účinnosť: septoriózy na začiatku steblovania
systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, STOP efekt múčnatka trávová
kuratívne a eradikatívne 0,75 l/ha, preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby (BBCH 30-55)
0,5-0,6 l/ha, 0,4 l/ha v TM max.2 x
systémový, preventívny, kuratívny pri prvých príznakoch napadnutia od 2.kolienka do začiatku kvitnutia
do 22°C
kontaktný, systémový, preventívny, kuratívny, na počiatku výskytu chorôb, od konca odnožovania do konca
steblovania, max. 2x ďalšia účinnosť: helmintosporióza, fuzariózy, choroby päty stebla
protektívny, kuratívny, systémový, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov najneskôr do začiatku kvitnutia, proti múčnatke trávovej odporúčame 0,4 l/ha
protektívny, kuratívny, eradikatívny, systémový, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov do začiatku
kvitnutia, významná vedľajšia účinnosť na helmintosporiózu pšenice (DTR) ďalšia účinnosť: steblolam
systémový a kontaktný účinok dvoch účinných látok, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Prípravok pôsobí preventívne
a kuratívne. Aplikácia preventívne alebo na začiatku infekcie od fázy konca odnožovania až do konca kvitnutia
protektívny, kuratívny, systémový od steblovania do začiatku kvitnutia ďalšia účinnosť: choroby päty
stebla, helmintosporióza pšenice (DTR), fuzariózy
protektívny, kuratívny, eradikatívny, systémový, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov najneskôr do
začiatku kvitnutia, proti múčnatke trávovej odporúčame 0,4 l/ha
pšenicu ozimnú a pšenicu jarnú ošetrujte od ukončenia predlžovania stebla až do konca kvitnutia (BBCH 4069) v dávke 2 l.ha-1, dávka vody 200-400 l.ha-1.
Odolnosť proti zmytiu dažďom vznika po 2-4 hodinach od aplikacie.
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
31
Fungicídy
Herbicídy
Rombus Trio
spiroxamine 250 g/l tebuconazole 167 g/l
triadimenol 43 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Riza
tebuconazole 250 g/l
RWA Slovakia spol. s r.o.
Prosaro 250 EC
prothioconazole 125 g/l tebuconazole 125 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Osiris
epoxiconazole 37,5 g/l metconazole 27,5 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Ornament 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Orius 25 EW
tebuconazole 250 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Opus
epoxiconazole 125 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Mirador Forte
azoxystrobin 60 g/l tebuconazole 100 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
MV-TECUBOL s.r.o.
tebuconazole 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Mirage 45 EC
prochloraz 450 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Hrdze
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
●●●
●
0,75–1 l
do 25 °C
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
●●●
●●●
1l
●●●
●●●
2 l/ha
1 hod.
preventívny, systémový, kuratívny pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia, max.
2x ďalšia účinnosť: septoriózy na začiatku steblovania
●●●
insekticídy, CCC
●●●
0,6 – 1,0 l
●●●
0,75 - 1 l
kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
●●●
●●●
0,8 l
●●●
●●●
2,0 – 3,0 l
●●●
●●●
●●●
0,6 l
0,75 l
0,8 l
Karben Flo Stefes 0,3–0,5 l/ha znižuje nutnú dávku fungicídov proti
ďalším chorobám
●●●
●●●
●●●
insekticídy
●●●
herbicídy, fungicídy, DAM 390
●●●
●●●
herbicídy, insekticídy (Vaztak Active), rastové regulátory (Medax Top)
kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
DAM 390 (neodporúča sa) je vhodné miešať s listovými hnojivami
napr. Wuxal SUS Boron , Wuxal Super a pod
●●●
proti klasovým fuzariózam vhodný do TM v dávke 0,6 l/ha + 0,6 l/ha
Mirage 45 EC herbicídy, fungicídy, insekticídy, DAM 390 adjuvant Velocity
0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha) v TM 0,4 – 0,5 l/ha +Leander 0,4 l/ha
●●●
●●●
2 hod.
protektívny, kuratívny, systémový, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov najneskôr do začiatku kvitnutia ďalšia účinnosť: fuzariózy
systémový, kuratívny, protektívny, eradikatívny, proti septoriózam od konca odnožovania až po kvitnutie
BBCH29-61, proti múčnatke a hrdziam preventívne alebo po prvých príznakoch ochorení, v období od objavenia sa prvého kolienka až do konca metania BBCH31-49, max. 2x
systémový, kuratívny, protektívny, preventívne, v období kvetu výborná účinnosť proti fuzariózam a ďalším
chorobám ďalšia účinnosť: helmintosporióza (DTR)
1 hod.
systémový, kuratívny, protektívny, eradikatívny, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby,
výborná účinnosť proti fuzariózam, široké aplikačné okno BBCH 25 – 69, max. 2x za sezónu ďalšia účinnosť: helmintosporióza (DTR)
1-2 hod.
systémový, kuratívny, protektívny, eradikatívny, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov, najneskôr na
začiatku kvitnutia max. 2x. Proti septoriózam na začiatku steblovania ďalšia účinnosť: klasové choroby
na začiatku kvitnutia
preventívny, systémový, kuratívny, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia, max. 2x ďalšia účinnosť: rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť, septoriózy na začiatku
steblovania
systémový, preventívny, kuratívny proti listovým a klasovým chorobám aplikujte od zástavového listu do
začiatku kvitnutia
do 22°C
systémový, translaminárny, preventívny, kuratívny, eradikatívny účinok prednostne preventívne od konca
DAM 390 a síran horečnatý Pegas, Tomigan 250 EC, Axial 050 EC, odnožovania, najneskôr pri zistení prvých príznakov, až do konca kvitnutia. max.2x ďalšia účinnosť: helMonitor, Starane, prípravky na báze úč. l. MCPA, 2,4-D Bulldock 25 EC, mintosporióza pšenice, hnedá škrvrnitosť jačmeňa. významne znižuje výskyt černania päty stebla/bieloklasosť
Pyrinex 48 EC Optimus, prípravky na báze úč. l. CCC,
spôsobené Gaumanomyces graminis. Ošetruje sa od konca odnožovania do 2. kolienka.
●●●
herbicídy,fungicídy, insekticídy regulátory rastu, listové hnojivá
pre ošetrenie klasu proti fuzariózam je vhodný do zmesi v dávke 0,6 l/
ha + partner
●●●
herbicídy, fungicídy, DAM 390 Agrovital 0,25–0,35 l/ha 0,3–0,5 l/ha
lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, proti steblolamu od konca odnožovania do 2. kolienka, proti
v TM Leander 0,4-0,6 l/ha, Atlas 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke adjuvant
Velocity 0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha) pre ošetrenie klasu proti fuzariózam septorióze zástavový list až klas ďalšia účinnosť: fuzariózy, černe, alternáriové škvrnitosti, pleseň snežná
je vhodný do zmesi v dávke 0,6 l/ha + 0,6 l/ha Orius 25 EW
●
Septórie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Múčnatky
Herbicídy
Fungicídy
32
Topsin 500 SC
thiophanate-methyl 500 g/kg
SUMI AGRO CZECH s.r.o
Thiovit Jet
síra 800 g/kg
Syngenta Slovakia s. r. o.
Tango Super
epoxiconazol 84 g/l fenpropimorph 250 g/l
MV - servis, s.r.o..
Talius 20 EC
proquinazid 200 g/l
MV – servis, s.r.o.
Swing Top
epoxiconazol 50 g/l dimoxystrobin 133 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Sulikol K
calcium polysulfid 50 g/l
Agrofert
Stereo 312,5 EC
cyprodinil 250 g/l propiconazole 62,5 g/l
Syngenta Slovakia s. r. o.
Sportak HF
prochloraz 450 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Spartakus
prochloraz 450 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Sparta
tebuconazole 250 g/l
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.
Sfera 535 SC
trifloxystrobin 375 g/l cyproconazole 160 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Rondo
quinoxyfen 500 g/l
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Hrdze
0,2 l
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
●●●
●●●
●●●
insekticídy
●●●
0,75 l
0,5 l
●●●
●●●
●●●
●
●●●
●●
2 l/ha
graminicídy
1l
1,0 – 1,2 l
0,25 l
●●●
●●●
●●●
3 kg
graminicídy
1l
●
0,7 l
herbicídy, DAM 390, CCC Atlas 0,1 l/ha alebo Rondo 0,1 l/ha –
fuzariózy, steblolam, múčnatky, tlmí nástup septorióz
●●
prípravkom neošetrujte rastliny za horúceho a slnečného počasia. TM:
insekticídy, herbicídy, listové hnojivá, DAM 390, regulátory rastu
●●●
insekticídy, regulátory, kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
0,1 až 0,15 l/ha s 0,8–1 l/ha Adroit a Adept pack (choroby päty stebla,
septoriózy)
graminicídy
insekticídy, regulátory, kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
●●●
●●●
nad 25 °C páli
5 kg
kvapalné hnojivá, DAM 390 regulátory, insekticídy
listy!
●●●
aj pri nižších teplotách
preventívny, systémový, kuratívny pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia, max.
2x ďalšia účinnosť: septoriózy na začiatku steblovania
systémový, preventívny, kuratívny, eradikatívny účinok, na začiatku napadnutia, od steblovania do začiatku
kvitnutia,
preventívne alebo pri prvých príznakoch múčnatiek
1 hod.
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
2 hod.
systémový, kuratívny, protektívny od začiatku steblovania do 2. kolienka účinnosť: steblolam, fuzariózy
kontaktný, preventívny pri prvých príznakoch múčnatky Vhodný tank-mix produkt pre zvýšenie účinnosti
fungicídov proti múčnatke
kontaktný, systémový, preventívny, kuratívny, na začiatku výskytu chorôb – prvé kolienko až koniec klasenia
ďalšia účinnosť: fuzariózy
preventívne, lokálne systémový od odnožovania do konca kvitnutia
kontaktný, systémový, preventívny, kuratívny, na začiatku výskytu chorôb alebo pri zistení prvých príznakov,
od objavenia sa zástavovitého listu do konca kvitnutia, max. 2x za sezónu ďalšia účinnosť: fuzariózy,
helmintosporióza
kontaktný, preventívny do konca kvitnutia !
16 - 25 °C
systémový, preventívny, kuratívny, od začiatku odnožovania do 1.kolienka proti steblolamu, skoré infekcie
múčnatky, septoriózy a hrdze ďalšia účinnosť: steblolam
do 25 °C aj pri nižších teplotách,
lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, začiatok steblovania až 2.kolienko proti steblolamu, najneskôr pri
prvých príznakoch až koniec klasenia proti septorióze ďalšia účinnosť: fuzariózy, helmintosporióza
i pri nižších teplotách
lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, začiatok steblovania až 2.kolienko proti steblolamu, najneskôr pri
graminicídy
prvých príznakoch až koniec klasenia proti septorióze ďalšia účinnosť: fuzariózy, helmintosporióza
1l
Moddus, regulátory rastu na báze CCC TM: Karate Zeon 5 CS, Pirimor
50 WG, insekticídy na báze pyrethroidov TM: DAM 390, listové hnojivá TM:
Axial, graminicídy TM: Lintur Premium, Banvel, herbicídy
●●●
fungicídy, herbicídy (Arrat), kvapalné hnojivá, DAM 390
●
fungicídy, herbicídy (Arrat), kvapalné hnojivá, DAM 390
●●●
fungicídy (Banko 500 SC), Cyperkill, regulátory rastu, listové hnojivá, Atonik Evoque 0,2% (zmáčadlo)
●●●
●●●
TM s Banko 500 SC, Sparta, podporuje účinok partnera na ďalšie
choroby
●●●
Septórie
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Múčnatky
33
Fungicídy
Herbicídy

Zamir 40 EW
tebuconazole 133 g/l prochloraz 267 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Version
flusilazole 250 g/l
SUMI AGR2O CZECH s.r.o
Treoris
penthiopyrad 100 g/l chlorothalonil 250 g/l
MV - servis, s.r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
Hrdze
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
●●●
●●●
1,8 – 2,0 l
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Septórie
●●●
●●●
●●●
TM fungicídy
●●●
1l
0,8 l
miešateľný s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu a pomocnými prípravkami adjuvant Velocity 0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha)
●●●
●● preventívne
TM fungicídy herbicídy, insekticídy, listové hnojivá, regulátory rastu
●●
Múčnatky
systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym i eradikatívnym účinkom od plného odnožovania do plného kvitnutia, max. 2x ďalšia účinnosť: fuzariózy, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť,
hnedá škvrnitosť, DTR
systémový, preventívny od odnožovania do konca klasenia, max. 2x ďalšia účinnosť: široké spektrum
chorôb
lokálne systémové, kontaktne a translaminárne pôsobenie, preventívny, kuratívny účinok proti širokému spektru listových chorôb, najlepšie aplikujte preventívne, antirezistentná stratégia proti septoriózam
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
Herbicídy
Fungicídy
34
Lynx
tebuconazole 250 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Fezan Plus
chlorothalonil 166 g/l tebuconazole 60 g/l
SUMI AGRIO CZECH s.r.o.
Fandango 200 EC
fluoxastrobin 100 g/l prothioconazole 100 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Delaro
trifloxystrobin 150 g/l prothioconazole 175 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Caramba
metconazole 60 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Bumper Super
prochloraz 400 g/l propiconazole 90 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Bumper 25 EC
propiconazole 250 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Artea Plus
cyproconazole 160 g/l propiconazole 250 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
Apel
prochloraz 400 g/l propiconazole 90 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
0,4 - 0,5 l/ha
herbicídy, insekticídy, regulátory
1l
škodlivý, tank-mixy
Doplňujúce informácie
rizikové
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
vhodné,
systémový a lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, kuratívny, od nástupu a intenzity infekcie do konca klasenia
ďalšia účinnosť: septoriózy, hrdze, múčnatky, choroby päty stebla
jedovatý,
0,5 l
1l
systémový, preventívny, kuratívny, eradikatívny, pri prvých príznakoch chorôb – koncom steblovania až začiatkom
klasenia, najneskôr začiatkom kvitnutia, max. 1x
3,0 l
0,8 l
●●●
●●
DAM 390 (neodporúča sa)
0,75 – 1,0 l
insekticídy
0,75 - 1 l
DAM 390 (neodporúča sa)
1,2 – 1,5 l
●●●
●●●
●●
systémový, rastovo regulačný efekt, od 61 BBCH, do 69 BBCH, max. 1x za vegetáciu ďalšia účinnosť: múčnatka, septoriózy, hrdze
do 25 °C
systémový a kontaktný, preventívny a kuratívny účinok. Proti fuzariózam a černiam aplikácie preventívne pri nízkom
infekčnom tlaku od konca klasenia do konca kvitnutia.
systémové pôsobenie, stimulácia fotosyntézy ďalšia účinnosť: choroby päty stebla, múčnatka trávová, septoriózy, helmintosporióza, hrdze
systémové pôsobenie, stimulácia fotosyntézy ďalšia účinnosť: choroby päty stebla, múčnatka trávová, septoriózy, helmintosporióza pšenice, hrdze
systémový, rastovo regulačný efekt, v období kvitnutia ďalšia účinnosť: septoriózy, hrdze, múčnatky
do 25 °C
Agrovital 0,25–0,35 l/ha – zvyšuje odolnosť proti zmytiu, zaisťuje systémový a lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, kuratívny, proti chorobám päty stebla koncom odnožovakrytie, znižuje úlet herbicídy, insekticídy, regulátory adjuvant Velocity nia, proti listovým chorobám podľa nástupu a intenzity infekcie do konca klasenia ďalšia účinnosť: múčnatka,
septórie, choroby päty stebla
0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha) kvapalné hnojivá, DAM 390
●●
Agrovital 0,25–0,35 l/ha 0,5 l/ha + (0,3 l/ha)– zvyšuje odolnosť
proti zmytiu, zaisťuje krytie, znižuje úlet v TM Leander 0,4 l/
ha, Atlas 0,1–0,15 l/ha – proti múčnatke herbicídy, insekticídy,
regulátory
●
TM fungicídy: Amistar Opti, strobiluríny TM herbicídy:
Starane, herbicídy na báze úč. látky isoproturon TM insekticídy.
Karate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG a insekticídy na báze pyrethroidov systémový, preventívny, kuratívny ošetrenie od konca odnožovania do stredu kvitnutia obilnín (BBCH 29–65) max. 2x
TM regulátory: Moddus, Cerone, a morforegulátory na báze CCC,
DAM 390, listové hnojivá Axial 050 EC, graminicídy
●●
Aplikačná dávka (na 1 ha)
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Fuzariózy
klasov
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimá pšenica – ochrana proti fuzariózam klasov
35
Fungicídy
Herbicídy

Zamir 40 EW
tebuconazole 133 g/l prochloraz 267 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Swing Top
epoxiconazol 50 g/l dimoxystrobin 133 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Spartakus prochloraz 450 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Prosaro 250 EC
prothioconazole 125 g/l tebuconazole 125 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Osiris
epoxiconazole 37,5 g/l metconazole 27,5 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
Ornament 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Orius 25 EW
tebuconazole 250 g/l
Adama Agriculture Slovensko spol.
s r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
0,75 l
do 25 °C, nie pri intenzívnom slnečnom svite
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
0,8 l
2,0 – 3,0 l/ha
1-2 hod.
vo fáze kvitnutia pšenice (BBCH 61–69) pri infekčných podmienkach (ovlhčenie klasov v dôsledku dažďových zrážok
a teploty nad 18 °C) ďalšia účinnosť: múčnatka, septoriózy, hrdze
do 25 °C, nie pri intenzívnom slnečnom svite
1l
●●●
1,0 – 1,2 l
1 l/ha
gram-
1 hod.
kontaktný, systémový, preventívny, kuratívny, na začiatku výskytu chorôb alebo pri zistení prvých príznakov, od objavenia sa zástavovitého listu do konca kvitnutia, max. 2x za sezónu ďalšia účinnosť: fuzariózy, helmintosporióza
lokálne systémový, protektívny, eradikatívny, začiatok steblovania až 2.kolienko proti steblolamu, najneskôr pri prvých
príznakoch až koniec klasenia proti septorióze ďalšia účinnosť: múčnatka, septoriózy, hrdze, helmintosporióza
aj pri nižších teplotách
systémový, kuratívny, protektívny, v období kvitnutia ďalšia účinnosť: helmintosporióza, septoriózy, hrdze,
múčnatka trávová
miešateľný s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a
systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym i eradikatívnym účinkom od plného odnožovania do
regulátormi rastu a pomocnými prípravkami, DAM 390 adjuvant
plného kvitnutia, max. 2x ďalšia účinnosť: steblolam, múčnatka, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť,
Velocity 0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha) Agrovital 0,25–0,35 l/ha – zvyšuje
DTR, hrdze, septórie,
odolnosť proti zmytiu, zaisťuje krytie, znižuje úlet
●●●
insekticídy, regulátory, kvapalné hnojivá, DAM 390
inicídy
●●●
fungicídy, herbicídy (Arrat), kvapalné hnojivá, DAM 390
graminicídy
0,8 l
●●●
systémový, kuratívny, protektívny, eradikatívny, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov choroby, aplikácia od
herbicídy, insekticídy (Vaztak Active), rastové regulátory (Medax objavenia sa zástavovitého listu do konca kvitnutia, max. 2x za sezónu ďalšia účinnosť: helmintosporióza (DTR),
Top) kvapalné hnojivá, DAM 390
múčnatka, septoriózy, hrdze,
●●●
DAM 390 (neodporúča sa) Je vhodné miešať s listovými
hnojivami napr. Wuxal SUS Boron , Wuxal Super a pod.
●●
proti klasovým fuzariózam vhodný do TM v dávke 0,6 l/ha + 0,6 l/
ha Mirage 45 EC herbicídy, fungicídy, insekticídy, DAM 390 adjuvant preventívny, systémový, kuratívny, preventívne alebo pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku
Velocity 0,25% konc. (0,2-0,5 l/ha) v TM 0,4 – 0,5 l/ha +Leander 0,4 kvitnutia, max. 2x ďalšia účinnosť: rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť, septoriózy, múčnatka, hrdze
l/ha Agrovital 0,25–0,35 l/ha – zvyšuje odolnosť proti zmytiu, zaisťuje
krytie, znižuje úlet
●●
Aplikačná dávka (na 1 ha)
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá,● nízká)
Fuzariózy
klasov
Herbicídy
Insekticídy
36
Hrbáč obilný
Kohútiky
Vošky
Markate 50
lambda-cyhalothrin 50 g/kg
SUMI AGRO CZECH, s.r.o.
●●●
●●●
Karate Zeon 5 CS
lambda-cyhalothrin 50 g/l
Syngenta Slovakia s. r. o.
●●●
●●●
●●●
Kaiso Sorbie
lambda-cyhalothrin 50 g/kg
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
●●●
Delta EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●●
●●●
Decis Protech
deltamethrin 15 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
Fury 10 EW
zeta-cypermethrin 100 g/l
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
●●●
Decis EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
Cythrin 250 EC
cypermethrin 250 g/l
Agriphar S.A.
●●●
●●●
Cyprin 10 EC
cypermethrin 100 g/l
ISAS Chemicals
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
Cyperkill 25 EC
cypermethrin 250 g/l
Arysta Lifescience Slovakia
s.r.o.
●●●
●●●
●●●
Bulldock 25 EC
beta-cyfluthrin 25,8 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.,
●●●
●●●
Bi 58 EC - Nové
dimethoate 400 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízká)
Byľomor
sedlový
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimá pšenica – insekticídna ochrana
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,075 l
0,1 - 0,15 l
0,35 - 0,5 l
0,1 - 0,15 l
0,1 l
0,2 l
0,1 l
0,3 l
0,5 l
vhodné,
Doplňujúce informácie
spôsob účinku
účinnosť na ďalších škodcov
rizikové
vhodný pri teplotách do 23 °C,
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
vhodný pri teplotách do 20–25 °C
vhodný pri teplotách do 20–25 °C
vhodný pri teplotách do 20–25 °C
vhodný pri teplotách do 20–25 °C
vhodný pri
2 hod. max. 1x za
nesystémový dotykový a požerový, čiastočný ovicídný účinok s repelentným pôsobením
teplotách do 23 °C, 2 hod.
nesystémový dotykový a požerový pyretroid
sezónu proti danému škodcovi
vhodný
vhodný pri
2 hod.
2 hod.
nesystémový dotykový a požerový, čiastočný ovicídný účinok s repelentným pôsobením
teplotách do 23 °C, 2 hod.
vhodný pri teplotách do 20–25 °C,
do 23 °C
vhodný pri teplotách do 20–25 °C,
po zaschnutí odolný,
, nesystémový kontaktný a požerový pyretroid
, dotykový, požerový pyretroid,
nesystémový kontaktný a požerový pyretroid
, nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid ďalšia účinnosť: cikádky, žraví škodcovia
pri teplotách do 20–25 °C max. 2x
, systémový, kontaktný, požerový organofosfát
škodlivý, tank-mixy
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
jedovatý,
37
Insekticídy
Herbicídy
Hrbáč obilný
Kohútiky
Vošky
Vaztak Active
alpha-cypermethrin 50 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
Vaztak 10 EC
alpha-cypermethrin 100 g/l
BASF Slovensko, spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
Supersect
cypermethrin 250 g/l
Agriphar S.A.
●●●
Trebon 10 F
etofenprox 100 g/l
Arysta Lifescience Slovakia
s.r.o.
●●●
Sparviero
lambda-cyahalothrin 100 g/l
ASRA spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
Rapid
gamma-cyhalothrin 60 g/l
Cheminova A/S
●●●
Talstar 10 EC
bifenthrin 100 g/l
FN Agro Slovensko spol.
s r.o.
●●●
Rafan
cypermethrin 250 g/l Dow
AgroSciences s.r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
Pyrinex 48 EC
chlorpyrifos 480 g/l
ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.,
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
Proteus 110 OD
thiacloprid 100 g/l deltamethrin 10 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízká)
Byľomor
sedlový
Pirimor 50 WG
pirimicarb 500 g/kg
Syngenta Slovakia s. r. o.
Nurelle D
chlorpyrifos 500 g/l cypermethrin 50 g/l
Dow AgroSciences s.r.o.
Nexide
gamma-cyhalothrin 60 g/l
Arysta Lifescience Slovakia
s.r.o.
Vhodný chemický prípravok
účinná látka
registrant alebo zástupca
0,2 l
0,1 – 0,15 l
0,4 l
0,1 l
0,1 l
0,075 l
0,06 – 0,08 l
0,1 l
1,5 l
0,5 – 0,7 l
0,15 - 0,3 kg
0,6 - 1 l
0,06 – 0,08 l
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
vhodný pri teplotách do 23 °C
neaplikujte za teplého a slnečného počasia
nad 10 °C
po zaschnutí odolný voči
nesystémový dotykový a požerový pyretroid, nová formulácia ME s vysokou priľnavosťou .
(vysoko účinný), po zaschnutí odolný voči dažďu
nad 10 °C (vysoko účinný),
pri nízkych i vysokých teplotách
nesystémový dotykový a požerový pyretroid
dažďu
, dotykový, požerový,
do 25 °C
2 hod.
1–2 hod.
vhodný pri teplotách do 20–25 °C,
vhodný pri teplotách do 20–25 °C
, nesystémový dotykový a požerový, s dlhodobou reziduálnou účinnosťou
nesystémový kontaktný a požerový pyretroid
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
2 hod. max.1
pri teplotách nad 23 °C účinnosť
vhodný pri teplotách do 20–25 °C,
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid s repelentným pôsobením
klesá
nesystémový, kontaktný a požerový pyretroid
aplikácia
kontaktný, požerový, dýchací organofosfát, pôsobí fumigačne s reziduálnym a repelentným pôsobením
vhodný pri nízkych i vysokých teplotách
akútny dotykový a požerový účinok s veľmi dobrou systémovou aktivitou, pôsobí krátkodobo repelentne
aj pri teplotách pod 15 °C a nad 23 °C, 2 hod.
selektívny hĺbkový, dotykový, dýchací, požerový, jed,
kontaktný, požerový, dýchací organofosfát a pyretroid s výrazným reziduálnym a repelentným pôsobením vhodný pri nízkych i vysokých teplotách
nesystémový, kontaktný, požerový pyretroid
Doplňujúce informácie
spôsob účinku
účinnosť na ďalších škodcov
Obilniny
Stabilné úrody aj v nepriaznivých
klimatických podmienkach
Pšenica je jednou z najrozšírenejších obilnín na svete, pričom zabezpečuje viac ako polovicu
energetickej potreby ľudstva. Avšak v dôsledku stále sa meniacich podmienok dochádza k značným
stratám na celkovej produkcii. Na to, aby sa splnil dopyt pri súčasnom populačnom raste bude sa
musieť produkcia obilnín zvýšiť oproti súčasnej produkčnej úrovni. Rovnako aj z pohľadu ekonomickej
udržateľnosti podnikov je potrebné udržať vysoké a stabilné úrody s vyrovnanými kvalitatívnymi
parametrami aj počas extrémnych výkyvov počasia.
Vyššia odolnosť od
zasiatia
Počas agrotechnického termínu výsevu pšenice sme museli
v tomto roku bojovať v mnohých
oblastiach s nadmernými zrážkami, ktoré spôsobili zamokrenie pozemkov, resp. veľkým
suchom. Oba tieto faktory posunuli významne termín sejby. Práve
na základe tejto skutočnosti
sme počas jesennej inventarizácie pozorovali značné rozdiely
vo vyrovnanosti porastov. Tento
nepriaznivý vplyv prostredia
môžeme eliminovať prostredníctvom biostimulačného morenia.
Komplexné riešenie stimulácie
a výživy pri morení poskytuje
kombinácia prípravku Alga
300++P (2 l/t) s prírodnou prevenciou SoftGuard (1 l/t). Látky
obsiahnuté v daných prípravkoch
zvyšujú vitalitu klíčiacich rastlín
s výsledným rýchlejším vyrovnanejším klíčením a vzchádzaním.
Rastliny sú po tomto zásahu
mohutnejšie, zdravšie, majú
bohatý koreňový systém a vstupujú skôr do odnožovania. V prípade neskoršieho termínu sejby
sa takýmto spôsobom eliminujú
prípadné straty na úrode.
Možnosti biostimulácie, prevencie a listovej výživy v pšenici ozimnej v priebehu vegetácie.
Dobré prezimovanie
porastu
v jesennom období by mali byť
zamerané na maximálnu podporu
prezimovania rastlín a zároveň
by mali zaisťovať čo najskoršie
naštartovanie procesu regenerácie po zime. Dobré prezimovanie ozimín závisí od vytvorenia
bohatého koreňového systému
(obr. 1). Takýto koreňový systém
umožní prijať rastline dostatočné množstvo vody a živín, čím
V posledných rokoch sme svedkami predlžovania jesene, v ktorej sa často striedajú periódy
sucha a tepla s nadmerným vlhkým a chladným počasím. Tieto
faktory prostredia spolu s posunutým termínom sejby sa odzrkadľujú v nevyrovnanom raste
pšenice. Zásahy, ktoré realizujeme
Výsledky maloparcelkového pokusu s pšenicou ozimnou (2014). Lokalita: Bučany (VŠÚ, Selekt),
Riešiteľ pokusu: doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Dávka/ha
Aplikácia
(BBCH)
Úroda
(t/ha)
Kontrola
-
-
6,6
Navýšenie úrody
t/ha
%
-
Alga 300++P
SoftGuard
Alga 300++P
Alga 300++K
AminoTotal
2l
1l
1l
1l
0,5kg
00
7,9
1,3
Variant
29-31
19,7
59
KEE
Zisk (Eur/ha)
-
-
4,0
150
si rastliny vytvárajú energetické
zásoby, ktoré im pomôžu zdolať zimné obdobie. K naplneniu
tohto cieľa pomôže aplikácia
prípravku Alga 300++P (1 l/ha),
ktorý má stimulačný účinok na
rast a rozvoj koreňov, jemného
koreňového vlásnenia a tvorbu
vzácnych jesenných odnoží. Pre
tento účel odporúčame aplikovať
aj produkt MicroRich (0,5 l /ha),
ktorý prostredníctvom živín ako
Mn, podporí odnožovanie rastlín
a na druhej strane prvky ako K a B
výrazne podporia mrazuvzdornosť porastu. Významným opatrením sa v tomto období stáva
aj preventívne ošetrenie porastu
prípravkom
SoftGuard++
(1 l/ha), ktorý posilní imunitný
systém rastlín a rovnako zvýši ich
odolnosť na nízke teploty, ktoré
www.rno.sk
38
Obilniny
vým chorobám. Pokiaľ sa daný
produkt kombinuje s fungicídmi
významne podporuje ich účinnosť.
Ako udržať dobrú
kvalitu?
Tak ako pri väčšine obilnín,
tak aj pri pšenici má pri realizačnej cene veľký význam kvalita produkcie. Vysoká teplota,
ktorá sa objavuje od fázy kvitnutia až po zrenie môže urýchliť zrelosť a spôsobiť predčasné
starnutie listov. V takomto prípade klesá dostupnosť asimilátov
potrebných k rastu zrna a syntéze škrobu, čo má za následok
zmenu kvality a pokles hmotnosti
zrna. Protistresovou ochranou
v podobe Alga 300++K (1 l/ha)
v období od objavenia sa zástavového listu až do začiatku mliečnej zrelosti môžeme predchádzať
týmto negatívnym vplyvom vysokej teploty. Táto aplikácia je merateľná aj zvýšením HTZ. Ďalším
dôležitým faktorom dosiahnutia
dobrej potravinárskej kvality pše-
Ing. Zuzana Balátová, PhD.
produktový manažér
Agrobiosfer, s.r.o
dochádza k redukcii koreňov
s priamym dopadom na odnože.
Prostredníctvom stimulačných
a antistresových látok obsiahnutých v prípravku Alga 300++P
vedia rastliny aj počas týchto
nepriaznivých podmienok udržať
aktívne korene a tým aj životaschopné odnože. Ľahko prijateľné mikroelementy obsiahnuté
v prípravku MicroRich (0,5 l/ha)
pomôžu rastline zvýšiť príjem
živín z pôdy a zároveň posilnia ich
kondíciu a celkový rast. V chladnejších jarných podmienkach
pomáhajú prvky ako meď a mangán prítomné v produkte odblokovať príjem dusíka. Pôsobenie
vyšších teplôt spolu s nadmerným
vlhkom je v jarnom období predpokladom vzniku plesni, preto
môžeme do tankmixu pridať aj
produkt SoftGuard ++ (1 l/ha),
ktorý pôsobí preventívne proti
hubovým, bakteriálnym a víruso-
L is
tová výživa
Pr
ev
si
va
encia
g
Or
Akonáhle začnú v jarnom
období rásť biele korienky, je
čas na aplikáciu biostimulácie.
V tomto období je možné prostredníctvom stimulácie porast
podľa potreby zahustiť alebo naopak v hustých porastoch obmedziť mortalitu produktívnych
odnoží. Opakovanou aplikáciou
hnojiva na báze morských rias
Alga 300++P podporíme regeneráciu a tvorbu koreňového
systému, ktorý začína intenzívne produkovať fytohormóny
z radu cytokinínov, prostredníctvom čoho začína rastlina efektívne odnožovať. Takto je možné
riedke porasty zahustiť a získať,
tak požadovaný počet klasov na
jednotku plochy. V oblastiach,
kde sa často tvoria pôdne prísušky a rastliny trpia suchom
V rámci maloparcelkového
pokusu sme sledovali vplyv biostimulačného morenia a biostimulácie na báze morských rias na výšku
úrody pšenice (tab.). Touto technológiou sa nám podarilo navýšiť
celkové úrody odrody Limbora
až na 7,9 t/ha, čo predstavuje
nárast o 1,3 t/ha oproti kontrole.
Aplikácia prípravkov Agrobiosfer,
s.r.o. je spojená vždy v tankmixe
s pesticídom (herbicíd, insekticíd,
fungicíd), čím sa šetria náklady
na samotný prejazd postrekovača.
Biostimu
lác
ia
Jarná regenerácia
Ekonomické
zhodnotenie
Komplexné
riešenie
pre pšenicu
Bohatý koreňový systém uľahčuje rastlinám zdolávať stresové
situácie
sú v jesennom období rizikové.
nice je udržať v rastline dostatočné množstvo vody a následne
usmerniť tok asimilátov prednostne do zrna. Aplikácia aminokyselín produktom Amino Total
(0,5 kg/ha) podporí syntézu bielkovín a intenzívnejšie zabudovanie dusíka do zrna.
.h
no
bohatý
koreňový
systém
Prírodou
inšpirované
riešenia
www.rno.sk
39
vyššia úroda
a kvalita
jivá
ie
en
Mor
o
vysoká návratnosť
investícií
www.agrobiosfer.sk
[email protected]
+421 917 713 998
Obilniny
Jarné hnojenie ozimnej pšenice
Optimálne uskutočňovaná výživa ozimnej pšenice, od výberu vhodnej predplodiny k základnému
hnojeniu až po prihnojenie, realizovaná podľa anorganických rozborov pôd a rastlín, je predpokladom
pre dobré úrody a vysokú kvalitu dopestovaného produktu. Vyvážené hnojenie a s ním spojená
náhrada rastlinami prijatých živín je prostriedkom, ktorý eliminuje riziko postupného vyčerpania pôdy.
Pšenica prerušuje obdobie
pokoja obyčajne na konci februára a začiatku marca. Pravidelné
jarné hnojenie ozimnej pšenice
patrí ku každoročným poľným
prácam našich poľnohospodárov,
ktoré predovšetkým posilňuje
porasty po zimnom období, kedy
bola vegetácia utlmená a príjem živín bol na veľmi nízkej
úrovni. Najväčšia pozornosť v jarnom období sa venuje dusíkatej
výžive. Základom dusíkatej výživy
sú delené dávky počas vegetácie,
pričom mnoho autorov potvrdilo
tento pozitívny vplyv deleného
hnojenia dusíkom. S ohľadom na
časovú potrebu rastlín je zrejmé,
že prevažnú časť dusíka v priemyselných hnojivách je potrebné
aplikovať na začiatku jarnej vegetácie, aby rastliny mali dostatok
dusíka v období intenzívneho
rastu. V priemyselných hnojivách
by sme mali aplikovať v časovom
predstihu také množstvo dusíka,
aby dodaný dusík spolu s pôdnym
anorganickým dusíkom zabezpečoval potrebu rastlín. Z hľadiska
časovej aplikácie dusíkatých hnojív je možné hnojenie dusíkom
počas vegetácie rozdeliť na hnojenie regeneračné, produkčné
a kvalitatívne. Z hľadiska vplyvu
dusíkatej výživy na tvorbu úrody
zrna ozimnej pšenice sa považuje
za najdôležitejšie regeneračné
a produkčné prihnojenie.
Regeneračné hnojenie
Je prvým jarným zásahom
v porastoch pšenice a v súlade
so svojim názvom zabezpečuje regeneráciu porastov po
zimnom období a podporuje
odnožovanie rastlín, čo je veľmi
dôležité pri nízkom počte rastlín
na jednotku plochy (1 m2). Robí
sa čo najskôr, hneď ako to dovolia
poveternostné podmienky. Príliš
skoré hnojenie, t. j. na sneh a na
zamrznutú pôdu, je neprípustné
z dôvodu vysokých strát dusíka
povrchovým odtokom vody,
najmä v svahovitom teréne, čo
je ekologicky nežiaduce a ekonomicky neopodstatnené. Pri
teplotách pod 0 °C sa totiž ani
príjem živín neuskutočňuje, preto
s týmto výživárskym opatrením
začíname až „po otvorení jari“.
Optimalizácia dávky dusíka na
regeneračné prihnojenie vychádza z momentálnej zásoby
anorganického dusíka v pôde
(v profile 0 – 0,3 m) a dohnojuje
sa na hladinu 80 kg N.ha-1. Týmto
doplnením dusíka v pôde, za
Pravidelné jarné hnojenie ozimnej pšenice patrí ku každoročným
poľným prácam našich poľnohospodárov.
predpokladu jeho 50-percentnej
využiteľnosti, poskytneme porastom ozimnej pšenice dostatok
dusíkatej výživy do konca odnožovania, kedy začíname s produkčným hnojením. Konkrétne
dávky dusíka na regeneračné
hnojenie na základe obsahu Nan
v pôde sa pohybujú od 0 do 60 kg
dusíka na hektár (najčastejšie od
35 do 45 kg dusíka na hektár
a nemali by prekročiť hodnotu
60 kg N.ha-1.
Pre dusíkatú výživu je vhodnou
formou kombinácia rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka
(NO3-) a pozvoľnejšie pôsobiaceho
amónneho dusíka (NH4+). Túto
požiadavku spĺňajú z hnojív liadok amónny s vápencom (LAV)
alebo s dolomitom (LAD). Vhodné
je aj hnojivo DASA. Použitie kvapalných dusíkatých hnojív na
regeneračné hnojenie sa neodporúča, pretože v tomto období
sa často vyskytujú jarné ranné
mrazy. Tieto poškodzujú vo väčšej
Po zimnom období si porasty vyžadujú regeneračné hnojenie.
miere po aplikovaní kvapalných
hnojív oslabené porasty ozimnej pšenice po zimnom období.
Nekrózy vyvolané synergickým
účinkom mrazu + kvapalné hnojivo môžu predstavovať až 1/3
listovej plochy ozimnej pšenice,
čím sa znižuje fotosyntéza rastlín.
Druhé jarné
prihnojenie –
produkčné
Je vykonávané už v období
s vyššími teplotami. Činnosť mikroorganizmov v pôde je vysoká,
s čím súvisí aj vyššia mineralizácia
organickej hmoty s jarným maximom. V tomto období má porast
pšenice najvyššie požiadavky na
dusík. Pri jeho nedostatku tak
dochádza ku zníženiu úrody,
ako aj jej kvality. Hnojenie vykonávané na začiatku steblovania
(rastová fáza DC 30-31) pôsobí
pozitívne na počet kvietkov
v kláskoch, a tým aj na počet zŕn
v klase. Príjem N prebieha zvlášť
www.rno.sk
40
Obilniny
intenzívne v období od konca
odnožovania do konca steblovania. Pôdy s priaznivými fyzikálnochemickými vlastnosťami
vytvárajú vhodný predpoklad pre
dynamický rozvoj koreňového
systému. Na takýchto pôdach
môžu korene siahať až do hĺbky
1 – 1,5 m, popr. aj hlbšie. To je
dobrým predpokladom lepšieho
využitia dusíka, či už zmineralizovaného v pôde, alebo dodaného vo forme priemyselných
hnojív. Predovšetkým na ľahších
pôdach pri výdatnejších jarných
zrážkach, kedy dochádza k vyplaveniu pohyblivých foriem N do
hlbších vrstiev pôdy, má dĺžka
koreňového systému veľký význam. Pri určení dávky N na produkčné prihnojenie je potrebné
opäť brať do úvahy obsah Nan
v pôde (v prípade produkčného
aj kvalitatívneho hnojenia z vrstvy 0 – 0,6 m), ako aj obsah N
vo fytomase, resp. kombináciu
oboch údajov. Dávky dusíka sa
pohybujú v rozpätí od 20 do 60 kg
N na hektár. Vhodným hnojivom
je LAV a DAM-390.
Kvalitatívne hnojenie
Pre dosiahnutie požadovaných
kvalitatívnych parametrov pše-
ničného zrna je dôležité zabezpečiť dostatok N aj v období
klasenia a nalievania zrna. To
môže zabezpečiť kvalitatívne
prihnojenie. Najvhodnejší termín
pre tento zásah je rastová fáza
tesne pred, príp. po odkvitnutí.
Dodanie N v tomto období podporuje translokáciu tohto prvku
z vegetatívnych častí rastliny do
zrna. Ovplyvňuje sa tým obsah
N látok v zrne, obsah prolamínu
a glutelínu v lepku a zlepšujú
sa reologické vlastnosti cesta.
Okrem obsahu Nan v pôde treba
prihliadať aj na obsah N v rastlinách. Ak sa dávka N stanovuje
len na základe rozborov pôdy,
pri nízkom obsahu Nan by táto
nemala prekročiť 20 kg, pri strednom 15 kg a pri dobrom a vyššom
10 kg.ha-1 N.
Vhodným hnojivom pre kvalitatívne hnojenie je DAM 390. Pri
hnojení LAV za suchého počasia
hrozí možné riziko nízkej využiteľnosti dodaného N v hnojive,
spojené s vysokými stratami.
Vzhľadom na to, že toto prihnojenie sa uskutočňuje v záverečnej časti vegetačného obdobia
(porasty pšenice sú vysoké a často
aj husté), odporúča sa aplikácia
kvapalného dusíkatého hnojiva
Výživa porastu úzko súvisí s jeho zdravotným stavom.
DAM-390 postrekom s využitím
technológie koľajových riadkov,
čím sa vyhneme mechanickému
poškodeniu rastlín. Popáleniu listov (citlivý je najmä vlajkový list) je
možné zabrániť dostatočným riedením DAM­‑u vodou a aplikáciou
za vhodných poveternostných
podmienok (nižšie teploty ráno
alebo večer, pod mrakom, suchý
porast, nie rosa). Alternatívou
k aplikácii DAM­‑u je postrek
pšenice roztokom močoviny po
jej predchádzajúcom rozpustení
vo vode. Výživa porastu úzko
súvisí s jeho zdravotným stavom.
Hnojenie dusíkom môže zvyšovať
riziko napadnutia porastu hubovými chorobami. Z výsledkov
poľných pokusov vyplynulo, že
fungicídne ošetrený zdravý porast
je schopný lepšie využiť dodané
živiny, predovšetkým dusík.
Hnojenie ostatnými
živinami počas
vegetácie
Priaznivý vplyv dusíkatej výživy sa môže prejaviť iba vtedy, ak sa
dostatočne hnojí aj ostatnými živinami.
Priaznivý vplyv dusíkatej výživy
sa môže prejaviť iba vtedy, ak
sa dostatočne hnojí aj ostatnými živinami. Rastliny pšenice
by nemali mať nedostatok živín
po celú dobu vegetácie živinami
tak, aby bola zaistená maximálna
tvorba sušiny. Ak sú ostatné vegetačné i agrotechnické ukazovatele v optime, môžeme kalkulovať
s vysokou úrodou. V priebehu
vegetácie môžeme uskutočniť prihnojenie prakticky všetkými živi-
www.rno.sk
41
nami. Je potrebné mať na pamäti,
že ich využiteľnosť pre daný
porast pšenice môže byť veľmi
rozdielna v závislosti od poveternostných podmienok. K živinám,
ktoré môžeme počas vegetácie
aplikovať i v pevných hnojivách
patrí síra. Pokiaľ hnojenie draslíkom a fosforom smeruje k základnému hnojeniu, síru môžeme
aplikovať najlepšie v kombinácii s dusíkatým prihnojením
aj počas vegetácie. Síra okrem
iného podporuje aj príjem dusíka
a tak prispieva k jeho efektívnejšiemu využitiu. Hnojenie sírou
síce výraznejšie nezvyšuje úrodu
zrna, ale pozitívne ovplyvňuje
predovšetkým pekársku kvalitu.
K aplikácii je možné použiť okrem
makrobiogénnych prvkov aj prvky
mikrobiogénne (obzvlášť meď),
ale s ohľadom na koncentráciu
použitých roztokov a množstva
živín v nich obsiahnutých, budú
mať väčšiu účinnosť tie živiny,
ktoré sa vyskytujú v rastlinách
v nižších koncentráciách. V týchto
prípadoch možno predpokladať
ich pozitívne pôsobenie nielen na
úrodu a kvalitu produkcie ale aj
na ekonomiku pestovaných plodín. Pre mimokoreňovú aplikáciu hnojív je potrebné dodržiavať
výrobcom doporučené koncentrácie roztoku.
doc. Dr. Ing. LADISLAV DUCSAY
SPU Nitra
FOTO – ARCHÍV
Obilniny
Účinnosť postreku určuje množstvo
faktorov. Ktoré najviac?
Postrekovače majú oproti ostatným poľnohospodárskym strojom jedno špecifikum. Keď sa na poľnom
dni predvedie divákom pluh, kosačka, lis či kombajn, všetci hneď pribehnú pozrieť sa, ako kvalitnú
robotu stroj urobil. Za postrekovačom nie je vidno prakticky nič. Výsledok jeho práce už ale určuje
neviditeľná, zato najdôležitejšia vlastnosť postrekovača – jeho účinnosť.
Samozrejme, výsledok práce je
vidno aj za postrekovačom. Ale
až oveľa neskôr, keď už je na akúkoľvek zmenu či nápravu neskoro.
Dýzami väčšiny postrekovačov
pritom pretečie za jedinú sezónu
viac peňazí vo forme chémie než
aká je cena tohoto postrekovača.
To je už sám o sebe dôvod, aby
sa farmár riadne zamyslel nad
cieľom postreku a faktormi, ktoré
priamo či nepriamo ovplyvňujú
výsledok a efektívnosť jeho práce.
Každé percento sa
počíta
Výrobcovia sa naďalej venujú
zlepšovaniu všetkých komponentov postrekovačov. Najviac sa propagujú a na výstavách a poľných
dňoch predvádzajú tie vlastnosti,
ktoré sa dajú ihneď vidieť a tým
aj ľahko porovnávať s ostatnými.
Predvádza sa stabilita ramien,
odpruženie podvozku, komfort
a vybavenie kabíny, sledovanie
stopy ťažného prostriedku, automatické vypínanie sekcií či jednotlivých dýz, a množstvo ďalších
vlastností. Ponúkajú ich prakticky
všetci výrobcovia a líšia sa len
nepatrne.
Pokiaľ by sme chceli percentuálne kvantifikovať ich vplyv
na účinnosť a kvalitu postreku,
všetky menované a mnohé ďalšie by mali celkový prínos len
v jednotkách percent. Niektoré
majú prínos len v jednej vlastnosti za cenu zhoršenia parametrov postreku v iných vlastnostiach
(napríklad nízkoúletové dýzy).
Vysoká úroveň súčasnej vedy
a techniky a veľká konkurencia
výrobcov zdanlivo ani inú možnosť nedávajú, než krôčik po
krôčiku, drobnými vylepšeniami
Rovnomernosť dávky pri štandardnej regulácii (vľavo) a pri regulácii DynamicFluid4 (vpravo). Červené
plochy predstavujú dávku nižšiu než požadovanú o viac ako 10 %.
posúvať vývoj vpred.
vými nákladmi a s minimál­
nymi nežiadúcimi účinkami.
Táto veta má s trochou nepresnosti aj jednoslovné vyjadrenie:
ÚČINNOSŤ. Každá odchýľka od
zadania, a to v každom jeho bode,
bude totiž vyžadovať viac než
minimálne potrebné množstvo
chémie. Keď si toto pomerne jednoduché, logické a zrozumiteľné
zadanie do detailu premyslíme,
zistíme, že súčasné najmodernejšie postrekovače sú vlastne
stále iba na začiatku vývoja a že
najväčší rozvoj a zlepšovanie ich
ešte iba čaká. Uvedomme si, že
na každý dielčí nedostatok či
odchýlku postrekovača od ideálu
je dnes univerzálny recept - zvýšenie dávky chémie. A tieto zvýšenia sa sčítajú!
Možnosti zlepšenia až
o desiatky percent
Existujú ale aj technológie,
ktoré majú na výsledný postrek
priamy a veľmi výrazný vplyv,
ktorý exaktne odmeraný a vyčíslený znamená vo výsledku práce
úsporu či finančný zisk až v desiatkach percent.
Najväčšie rezervy majú aplikačné technológie paradoxne
práve pri plnení ich základného
poslania, kvôli ktorému postrek
robíme. To by sa dalo vyjadriť
približne takto: Cielene a čo
najkvalitnejšie ošetriť poža­
dované partie rastlín v ideál­
nom a v čo najkratšom čase,
a to s minimálnymi celko­
TWIN má vyššiu
účinnosť
Jedinou dostupnou technológiou, ktorá je schopná aspoň
z časti zabezpečiť cielenú aplikáciu, je technológia riadenej
vzduchovej asistencie HARDI
TWIN. Dokáže rozhrnúť porast
a umiestniť postrek prednostne
ku koreňom, či naopak pod
uhlom umiestniť väčšinu postreku
do klasov a horných partií rastlín. TWIN ako jediný dokáže aplikovať pri bezvetrí aj na spodnú
časť listov. Bez miernej vzduchovej podpory pri aplikácii na holú
pôdu ostanú riadky či hrudky zo
záveternej strany neošetrené.
Schopnosť zníženia úletu pri
zachovaní účinnosti postreku je
dostatočne známa. Použitie nízwww.rno.sk
42
Obilniny
Pri klasickom kolmom postreku skončí v klasoch oveľa menej chémie, než pri vzduchovej asistencii pod uhlom 40°.
koúletových dýz totiž vždy prináša zhoršenú účinnosť postreku.
Ideálny čas na postrek určuje
agronóm, ale často mu v tom
bráni počasie. Vzduchová podpora mu dáva k dispozícii viac
postrekových hodín. Súčasne
môže aplikovať vyššou rýchlosťou
pri zachovaní kvality postreku, čo
znamená kratší čas postreku.
Celkový čas aplikácie ovplyvňuje
aj čas prestojov pri plnení postrekovača, ktorý je s TWINom kratší
vďaka možnosti aplikácie s menším, až polovičným množstvom
vody. Vďaka uvedeným vlastnostiam sa s TWINom kvalitne ošetrí
za sezónu dvojnásobná výmera
oproti konvenčným strojom.
Rovnakú prácu tak urobí jedna
obsluha namiesto dvoch, pri použití jednej cisterny a jednej nafty.
Priemerná úspora chémie býva
cca 20%, pri ktorej sa na každý list
dostane viac kvapiek postreku,
než pri konvenčnej aplikácii bez
úspor. TWIN má vyššiu účinnosť.
Rovnomernosť dávky
zvyšuje účinnosť
Veľké rezervy existujú v plytvaní
chémiou kvôli pozdĺžnej nerovnomernosti postreku, ktorá sa
doposiaľ ani nekontroluje. Na
kontrolných staniciach sa meria
iba priečna nerovnomernosť.
Pokiaľ sa prietok niektorej dýzy líši
od normálu o viac ako 10 %, musí
sa vymeniť celá sada dýz. Rovnako
presná by mala byť ale aj regulácia dávky v smere jazdy. V praxi
majú súčasné postrekovače dávku
rozkolísanú viac než o 20 percent,
a to často až na 10 percentách
celkovej ošetrovanej plochy. Ako
určí výrobca chémie predpísanú
dávku, keď s takouto presnosťou, či skôr nepresnosťou, pracujú
všetky postrekovače?
Povedzme, že na piatich percentách pokusnej plochy sa prejaví
nedostatočné ošetrenie vplyvom
dvadsaťpercentnej nerovnomernosti dávky. Výrobca chémie teda
navrhne dávku o týchto 20 percent vyššiu, a to na celej ploche,
aj keď problém bol len na 5 per-
ANI KVAPKA NAZMAR
Autorizovaný predaj a servis pre SR:
AGRITEC Kvetoslavov • 03 156 27 154
AGROBON Zvolen • 04 553 69 311
BKB-Agro Dvorníky • 03 373 20 403
DAH AGROBEN Prešov • 05 175 81 150
EURIS Pro Agro Rožňava • 05 873 25 242
GREENPON Poniky • 04 841 93 505
KOMAGRARTECHNIK Marcelová • 03 577 39 192
AGRI CS Nitra • 03 769 26 833
Profesional Servis Santovka • 03 663 99 006
Importér pre SR, váš dodávateľ a servis:
mobil: 0911 577 901
[email protected], www.unimarco.sk
DynamicFluid4
centách plochy. Inak povedané,
farmár musí postriekať o 20% viac
aj 95% plochy, ktorá by bola ošetrená dostatočne.
Rovnomernosť a presnosť dávky
teda zásadne vplýva na celkové
potrebné množstvo chémie,
ktoré je treba aplikovať so zaručeným účinkom na celej ploche.
Rovnomernosť dávky je teda taktiež kľúčovým parametrom, ktorý
má vplyv na celkovú účinnosť
postreku. S presnejším systémom
regulácie dávky by sa dala bez
rizika aplikovať menšia dávka
chémie, napríklad dolná hodnota
z odporúčaného rozsahu.
Výrobca HARDI takéto riešenie má. Je to dnes už známy
revolučný systém regulácie dávky
DynamicFluid4. Je 20x presnejší
a 7x rýchlejší, než vyžaduje európska norma. Ponúka ho zdarma na
všetkých ťahaných a samochodných postrekovačoch okrem najnižšieho radu Ranger.
Účinnosť postreku je kľú­
čovou vlastnosťou postre­
kovačov. Účinnosť je závislá
na
množstve
faktorov.
Riadená vzduchová pod­
pora TWIN a regulácia dávky
DynamicFluid4 sú najdôle­
žitejšie technológie, ktoré
zaručujú
postrekovačom
HARDI bezkonkurenčnú účin­
nosť.
Ing. Mojmír Freund
Unimarco a.s.
Úspory vďaka technológiám
www.rno.sk
43
Obilniny
Možnosti zníženia negatívnych dôsledkov
monokultúrneho pestovania pšenice ozimnej
Osevné postupy sa neustále prispôsobujú ekonomickým ukazovateľom a politickým zámerom.
Dôsledkom tohto vývoja sú sledy plodín zostavované v závislosti na ekonomických ukazovateľoch
jednotlivých skupín plodín, hlavne obilnín, olejnín a strukovín. Z ekonomického aj biologického
hľadiska majú najvýraznejšie negatívne účinky monokultúry. Zmiernenie dôsledkov jednostranných
osevných sledov alebo opakovaného pestovania obilnín sa rieši viacerými opatreniami.
Najčastejšie sa do osevného
postupu zaraďujú plodiny, ktoré
najlepšie kompenzujú, resp. eliminujú, negatívne účinky uvedeného spôsobu hospodárenia.
Tieto tzv. prerušovače zlepšujú
fyzikálne a biologické vlastnosti
pôdy. V našich pestovateľských
podmienkach sú najvýznamnejšími prerušovačmi obilnín ďatelinoviny, ďatelinotrávne miešanky,
strukoviny a kapusta repková
pravá. Za dobrú prerušovaciu plodinu v obilných sledoch sa považuje ovos siaty. Veľký význam má
jeho odolnosť voči chorobám piat
stebiel, radí sa preto k ozdravujúcim plodinám. Monokultúrne
pestovanie pšenice ozimnej je
možné vhodne prerušiť zaradením miešanky ovsa a hrachu na
kŕmne účely. Po zmesi ovsa a hrachu môže byť pšenica ozimná
vysiata v optimálnom termíne
a obe plodiny, ovos i hrach zlepšujú jej schopnosť potláčať koreňové ochorenia. Niektorí autori
uvádzajú ako zlepšujúcu plodinu
pre monokultúrne pestovanie
pšenice bôb siaty. Bôb zvyšuje
odolnosť plodiny, znižuje zaburinenosť a zvyšuje úrodu pšenice
ozimnej. Bôb obohacuje pôdu
o biologicky viazaný dusík a tým
zlepšuje fyzikálne a biologické
vlastnosti pôdy.
Výskum
Cieľom nášho výskumu bolo
zhodnotiť možnosti zníženia
negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania pšenice letnej
formy ozimnej zaradením prerušovacej plodiny kukurice siatej na
siláž a ovsa siateho.
Prezentované výsledky z rokov
2010 – 2011 sú súčasťou dlho-
Cieľom výskumu bolo zhodnotiť možnosti zníženia negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania
pšenice letnej formy ozimnej zaradením prerušovacej plodiny kukurice siatej na siláž a ovsa siateho.
dobého stacionárneho pokusu,
založeného v roku 1974 v kukuričnej výrobnej oblasti na
výskumnom pracovisku Borovce
pri Piešťanoch. Pokusné stanovište Borovce sa nachádza v nadmorskej výške 167 m. Územie má
kontinentálny charakter podnebia
s dlhodobým priemerným ročným
úhrnom zrážok 593 mm, z toho
za vegetáciu 358 mm. Dlhodobý
priemer (1951 – 1980) ročnej teploty je 9,2 °C, za vegetáciu 15,5 °C.
Nadmorská výška je 167 m n. m.
Oblasť je zaradená do kukurično-jačmenného výrobného typu.
Z hľadiska pôdnych vlastností ho
možno charakterizovať nasledovne: pôdnym typom je černo-
zem hnedozemná (ČMh). Ornica
je stredne hlboká až hlboká (0,24
– 0,28 m). Humusový horizont je
drobnohrudkovitej až hrudkovitej
štruktúry, hlinitý, hlboký 0,40 –
0,55 m. Obsah humusu v ornici
je 1,8 – 2,0 %. Pôda je hlinitá
až ílovito­‑hlinitá. Poveternostné
podmienky v rokoch 2010 – 2011
sú uvedené v tabuľke 2.
Dlhodobý stacionárny
pokus
Dlhodobý stacionárny pokus
pozostáva z dvoch častí. V prvej
časti pokusu sú osevné postupy so
40-, 60- a 80-percentným zastúpením obilnín, v druhej časti je
monokultúrne pestovanie pšenice
letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného. Druhá časť pokusu
bola zakladaná Mitscherlichovou
metódou v dvoch blokoch, pričom
každý sled (sled 1, 2, 3, 4) predstavoval samostatnú časť. Za účelom
eliminácie negatívnych dôsledkov
bola do monokultúrneho pestovania pšenice letnej formy ozimná
zaradená v slede 3 prerušovacia
plodina kukurica siata na siláž
a v slede 4 prerušovacia plodina
ovos siaty (tab. 1). Veľkosť parceliek bola 10 m2.
Organické hnojivo Veget® (VG):
ekologické hnojivo, náhrada maštaľného hnoja, použiteľné v 2.
a 3. ochrannom pásme vodných
zdrojov; Zloženie hnojiva Veget:
www.rno.sk
44
Obilniny
Tab. 1: Monokultúrne pestovanie pšenice letnej formy ozimnej a jačmeňa siateho jarného
Monokultúrne pestovanie dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimnej
– kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením)
– minerálne hnojenie + zaorávanie slamy
– minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + organické hnojivo Veget
Hnojenie:
K
SL
SL + VG
Monokultúrne pestovanie dvoch odrôd jačmeňa siateho jarného
– kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením)
– minerálne hnojenie + zaorávanie slamy
– minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + organické hnojivo Veget
K
SL
SL + VG
Sled 1
Sled 2
Striedanie dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného
– kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením)
– minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + organické hnojivo Veget
Sled 3
Pestovanie pšenice ozimnej prerušované každý druhý rok kukuricou siatou na siláž
(hnojenie len minerálnym hnojením)
Pestovanie jačmeňa jarného prerušované každý druhý rok kukuricou siatou na zrno
(hnojenie len minerálnym hnojením)
Sled 4
Pestovanie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného prerušované každý druhý rok ovsom siatym
(hnojenie len minerálnym hnojením)
obsah sušiny minimálne 70 %;
obsah spáliteľných látok 75 %;
obsah celkového N 2,5 – 3 %;
obsah celk. P2O5; 0,5 %; obsah
celk. K2O 1,5%; hodnota pH vo
vode 8,5; pomer C : N bol 13 : 1.
Organické tuhé hnojivo Veget sa
aplikovalo v práškovej forme.
V rokoch 2010 a 2011 boli pestované dve odrody pšenice letnej formy ozimnej: Petrana
a Karolinum.
Výsledky
Najvyššia hmotnosť tisíc zŕn
(43,2 g) bola zistená v slede s prerušovacou plodinou ovsom siatym
(tab.3). Naše výsledky ukázali preukazné rozdiely HTZ v závislosti
od predplodiny, odrody, ročníka
a interakcie odrody s ročníkom.
Po kukurici na siláž sme zistili
štatisticky preukazne vyššiu HTZ
(43,5 g) ako po pšenici ozimnej
(39,0 g). V slede 3 pri odrode
Karolinum bola HTZ štatisticky
preukazne vyššia (43,0 g) ako pri
odrode Petrana (39,3 g). V roku
2011 sme zaznamenali štatisticky
preukazne vyššiu HTZ (44,7 g) ako
v roku 2010 (37,6 g). V slede 4
sme zistili štatisticky preukazne
vyššiu HTZ v roku 2011 (47,0 g)
ako v roku 2010 (39,4 g). Najvyššia
Tab. 2: Poveternostné podmienky v rokoch 2010 – 2011 na stanovišti
Borovce
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
xtd (°C)
∑ z mm
n (1951 – 1980)
xtd
∑z
(°C)
mm
-1,8
32
0,2
33
4,2
32
9,4
43
14,1
54
17,7
80
18,9
76
18,4
68
14,5
38
9,6
42
4,6
51
0,3
46
9,2
595
2010
xtd
(°C)
-2,22
1,39
4,82
9,91
15,41
19,47
23,02
19,65
13,42
8,04
7,36
-2,23
9,84
∑z
mm
60,6
38,0
19,5
65,0
168,3
95,0
98,0
99,5
101,5
25,0
76,0
48,8
895,2
2011
xtd
(°C)
-1,87
-2,06
4,31
11,60
14,68
19,15
18,14
20,48
16,41
7,77
1,37
0,03
9,17
∑z
mm
32,4
8,0
29,0
30,4
93,2
165,2
83,2
25,4
17,8
32,9
2,0
42,4
561,9
n – dlhodobý normál (1951 – 1980); x td (°C) – priemerná denná teplota
vzduchu v mesiacoch I. – XII.; ∑ z (mm) – úhrn zrážok v mesiacoch
I. – XII.
Monokultúry
majú
z ekonomického
aj biologického
hľadiska výrazné
negatívne účinky.
Zmiernenie
dôsledkov
jednostranných
osevných sledov
alebo opakovaného
pestovania obilnín
sa rieši viacerými
opatreniami.
objemová hmotnosť (813 g.l-1)
bola dosiahnutá v slede s prerušovacou plodinou ovsom siatym (tab. 4). Objemová hmotnosť
v slede 3 bola štatisticky preukazne ovplyvnená predplodinou,
odrodou a ročníkom. Po kukurici
na siláž sme zistili štatisticky preukazne vyššiu objemovú hmotnosť
(811 g.l-1) ako po pšenici ozimnej
www.rno.sk
45
K
SL + VG
K
K
K
(791 g.l-1). Pri odrode Karolinum
v slede 3 bola objemová hmotnosť štatisticky preukazne vyššia
(808 g.l-1) ako pri odrode Petrana
(793 g.l-1). V roku 2010 sme zaznamenali štatisticky preukazne vyššiu objemovú hmotnosť (809 g.l-1)
ako v roku 2011 (792 g.l-1). V slede
4 sme zistili v roku 2010 štatisticky preukazne vyššiu objemovú
hmotnosť (820 g.l-1) ako v roku
2011 (805 g.l-1). Najvyšší podiel
frakcií zrna 2,8 + 2,5 (80,8 %) bol
zaznamenaný v slede s prerušovacou plodinou ovsom siatym (tab.
5). Po kukurici na siláž sme zistili
štatisticky preukazne vyšší podiel
frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm (79,3 %)
ako po pšenici ozimnej (70,7 %).
Pri odrode Karolinum bol podiel
frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm štatisticky preukazne vyšší (79,4 %)
ako pri odrode Petrana (70,5 %).
V roku 2011 sme zaznamenali
štatisticky preukazne vyšší podiel
frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm (78,3 %)
ako v roku 2010 (71,5 %). V slede
4 sme dosiahli štatisticky preukazne vyšší podiel frakcií zrna
2,8 + 2,5 mm (84,1 %) v roku
2011 v porovnaní s rokom 2010
(77,5 %).
Obidva roky 2010 ako aj 2011
boli z hľadiska rozloženia zrážok extrémne (tab. 2). V roku
2011 sme zaznamenali štatisticky preukazne vyššiu úrodu
zrna (6,31 t.ha-1) ako v roku 2010
(5,59 t.ha-1). Nižšia priemerná
Obilniny
úroda zrna v roku 2010 bola spôsobená nadmerným úhrnom zrážok v mesiaci máj, suma zrážok
prevýšila o 114,3 mm dlhodobý
normál. Zvýšenie priemernej dennej teploty v roku 2010 dosiahlo
v marci 0,62 °C, v apríli 0,51 °C,
v máji 1,31 °C a v júni 1,77 °C.
V rokoch 2010 a 2011 (tab. 6)
bola dosiahnutá najvyššia úroda
zrna v slede s prerušovacou plodinou ovsom siatym (5,95 t.ha-1).
V slede bola úroda zrna štatisticky
významne ovplyvnená predplodi-
nou, ročníkom a interakciou predplodiny s ročníkom. Po kukurici na
siláž sme v slede 3 zistili preukazne
vyššiu úrodu zrna (5,96 t.ha-1) ako
po pšenici ozimnej (5,08 t.ha-1).
V roku 2011 sme zaznamenali štatisticky preukazne vyššiu úrodu
zrna (5,65 t.ha--1) ako v roku 2010
(5,38 t.ha-1). V slede 4 (v slede
s prerušovacou plodinou ovsom
siatym) bola úroda zrna štatisticky
významne ovplyvnená predplodinou, odrodou a ročníkom. Po jačmeni jarnom sme zistili preukazne
vyššiu úrodu zrna (6,11 t.ha-1) ako
po ovse siatom (5,80 t.ha-1).
Z uvedených výsledkov vyplýva,
že pri opakovanom pestovaní
pšenice letnej formy ozimnej je
možné pokles v úrodách čiastočne
eliminovať zaradením prerušovacích plodín do monokultúrneho
pestovania. Výraznejšie zvýšenie
úrody zrna pšenice letnej formy
ozimnej sme zaznamenali po
prerušení monokultúrneho pestovania každý druhý rok ovsom
siatym (priemerné zvýšenie
úrody o 22,2 %) ako po zaradení kukurice siatej na siláž (priemerné zvýšenie úrody o13,3 %).
Na zaradenie prerušovacích plodín reagovala výraznejšie odroda
Petrana v porovnaní s odrodou
Karolinum. Pri odrode Petrana
zvýšenie úrody po ovse siatom predstavovalo 35,2 % a pri
odrode Karolinum 11,1 %.
Ing. MÁRIA BABULICOVÁ, PhD.
NPPC – Výskumný ústav
rastlinnej výroby Piešťany
FOTO – AUTORKA
Tab. 3: HTZ (g) pšenice letnej formy ozimnej v sledoch s prerušovacími plodinami
sled/
predplod.
1K
3 K/s
3 PO
Priemer
4 OS
4 JJ
Priemer
2010
32,0
33,9
32,9
33,4
39,5
37,0
38,2
PETRANA
2011
Priemer
39,4
35,7
49,3
41,6
41,2
37,1
45,2
39,3
48,5
44,0
49,8
43,4
49,1
43,7
%
100,0
110,1
122,4
2010
40,9
43,8
39,8
41,8
38,8
42,4
40,6
KAROLINUM
2011
Priemer
42,8
41,9
46,6
45,2
41,7
40,8
44,2
43,0
43,8
41,3
45,8
44,1
44,8
42,7
%
100,0
102,6
101,9
2010
36,5
38,9
36,4
37,6
39,2
39,7
39,4
Priemer
2011
Priemer
41,1
38,8
48,0
43,5
41,5
39,0
44,7
41,2
46,2
42,7
47,8
43,8
47,0
43,2
2010
811
813
805
809
819
822
820
Priemer
2011
Priemer
784
798
808
811
776
791
792
801
803
811
807
815
805
813
%
100,0
106,2
111,3
Tab. 4: Objemová hmotnosť (g.l-1) pšenice letnej formy ozimnej v sledoch s prerušovacími plodinami
sled/
predplod.
1K
3 K/s
3 PO
Priemer
4 OS
4 JJ
Priemer
2010
796
800
792
796
819
819
819
PETRANA
2011
Priemer
774
785
807
804
772
782
789
793
805
812
811
815
808
814
%
100,0
101,0
103,7
2010
826
826
817
821
818
824
821
KAROLINUM
2011
Priemer
793
810
809
818
780
799
795
808
800
809
803
814
801
811
%
100,0
99,8
100,1
%
100,0
100,4
101,9
Tab. 5: Podiel frakcií zrna 2,8 + 2,5 mm (%) pšenice letnej formy ozimnej v sledoch s prerušovacími plodinami
sled/
predplod.
1K
3 K/s
3 PO
Priemer
4 OS
4 JJ
Priemer
2010
66,4
65,7
64,7
65,2
77,1
77,7
77,4
PETRANA
2011
Priemer
68,9
67,7
82,8
74,3
68,7
66,7
75,7
70,5
82,4
79,8
83,7
80,7
83,0
80,2
%
100,0
104,1
118,5
2010
78,8
82,5
73,2
77,8
74,3
81,0
77,6
KAROLINUM
2011
Priemer
77,2
78,0
86,0
84,3
75,9
74,6
80,9
79,4
84,8
79,6
85,5
83,3
85,2
81,4
%
100,0
101,8
104,4
2010
72,6
74,1
69,0
71,5
75,7
79,4
77,5
Priemer
2011
Priemer
73,1
72,9
84,4
79,3
72,3
70,7
78,3
74,9
83,6
79,7
84,6
82,0
84,1
80,8
2010
5,13
5,56
5,21
5,38
5,49
5,70
5,59
Priemer
2011
Priemer
4,61
4,87
6,35
5,96
4,95
5,08
5,65
5,52
6,10
5,80
6,52
6,11
6,31
5,95
%
100,0
102,9
111,0
Tab. 6: Úroda zrna (t.ha-1) pšenice letnej formy ozimnej v sledoch s prerušovacími plodinami
sled/
predplod.
1K
3 K/s
3 PO
Priemer
4 OS
4 JJ
Priemer
2010
4,90
5,53
5,04
5,28
5,54
5,86
5,70
PETRANA
2011
Priemer
4,14
4,52
6,19
5,86
4,85
4,95
5,52
5,40
6,40
5,97
6,63
6,25
6,51
6,11
%
100,0
119,5
135,2
2010
5,35
5,58
5,37
5,48
5,43
5,53
5,48
KAROLINUM
2011
Priemer
5,07
5,21
6,51
6,05
5,05
5,21
5,78
5,63
5,80
5,62
6,41
5,97
6,10
5,79
%
100,0
108,1
111,1
%
100,0
113,3
122,2
www.rno.sk
46
Hrdí na zvyšujúce sa výnosy.
Využite know-how a vysoko kvalitné hnojivá firmy Borealis L.A.T pre rast Vašich výnosov.
Profesionálne poradenstvo poskytované našimi agronómami a spoľahlivý účinok našich hnojív
umožňuje radostný rast Vašich plodín a spoločne s tým aj Vašich výnosov.
Ďalšie informácie o našich minerálnych hnojivách nájdete na: www.borealis-lat.com
• FERTILIZER
• TECHNICAL N PRODUCTS
9531 Inserat 210x148 SK.indd 1
growing with joy.
06.03.15 12:24
Arrat Plus
®
Vý voj
!
š
í
v
a
t
nezas
1. Vynikajúci pomer ceny
a účinku = aplikácia
proti druhej a tretej vlne
dvojklíčnolistových burín.
2. Vysoká selektivita a rýchle
odbúravanie reziduí
v pôde = bezproblémové
pestovanie následných
plodín.
www.agro.basf.sk
3. Spoľahlivý účinok
na dvojklíčnolistové buriny
v kukurici a v obilninách.
Nepreniknuteľná
trojitá obrana
• univerzálna dlhodobá ochrana porastov
proti kompletnému spektru listových chorôb
• optimálne spojenie odlišných
mechanizmov pôsobenia až troch
originálnych účinných látok
• výnimočných 35 registrácií proti chorobám
do všetkých pestovaných obilnín
• naviac účinnosť aj na helmintosporiózu
pšenice (DTR) a ramuláriovú škvrnitosť
jačmeňa
www.bayercropscience.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
Download

psenica-web